Κοινοτικό δίκαιο δηµοσίων συµβάσεων. Έλσα Α ΑΜΑΝΤΙ ΟΥ ρ. Νοµικής, ικηγόρος Συντονίστρια Μονάδας Παρακολούθησης ιαγωνισµών & Συµβάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινοτικό δίκαιο δηµοσίων συµβάσεων. Έλσα Α ΑΜΑΝΤΙ ΟΥ ρ. Νοµικής, ικηγόρος Συντονίστρια Μονάδας Παρακολούθησης ιαγωνισµών & Συµβάσεων"

Transcript

1 Κοινοτικό δίκαιο δηµοσίων συµβάσεων Έλσα Α ΑΜΑΝΤΙ ΟΥ ρ. Νοµικής, ικηγόρος Συντονίστρια Μονάδας Παρακολούθησης ιαγωνισµών & Συµβάσεων

2 κοινοτικό & εθνικό θεσµικό πλαίσιο

3 Κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο Οδηγία 2004/18/ΕΚ [πδ 60/2007] Οδηγία 2004/17/ΕΚ [πδ 59/2007] Οδηγία 89/665/ΕΟΚ [Νόµος 2522/97] Οδηγία 92/13/ΕΟΚ [Νόµος 2854/00] Οδηγία 2007/66/ΕΚ (προς ενσωµάτωση) Κανονισµός 1564/2005 [έντυπα] Κανονισµός 1422/07 [χρηµατικά όρια] Έλσα Αδαµαντίδου,

4 Εθνικό θεσµικό πλαίσιο Ν. 2513/97 (Σ Σ) Ν. 3263/04 (συµβάσεις έργων) Ν. 3389/05 (Σ ΙΤ) Ν. 3316/05 (συµβάσεις µελετών) Π.. 118/07 (συµβάσεις προµηθειών) ανυπαρξία εθνικού θεσµικού πλαισίου για συµβάσεις υπηρεσιών Ν. 3614/07 (για συχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις) Έλσα Αδαµαντίδου,

5 πεδίο εφαρµογής οδηγιών

6 Συµβάσεις εντός οδηγιών Σύµβαση, επαχθής αιτία Αναθέτουσα αρχή / Αναθέτων φορέας Οικονοµικός φορέας Έργο, υπηρεσία ή προµήθεια ιέπονται από Εθνική νοµοθεσία µεταγραφής κοινοτικής οδηγίας Εθνική νοµοθεσία Γενικές αρχές κοινοτικού δικαίου Έλσα Αδαµαντίδου,

7 Αναθέτουσα αρχή Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες) ΟΤΑ ( ήµοι, Κοινότητες, Ν.Α.) Οργανισµοί δηµοσίου δικαίου νοµική προσωπικότητα ικανοποίηση αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν έχουν βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα ειδικός σύνδεσµος µετο«κράτος» - χρηµατοδότηση >50% - έλεγχος διαχείρισης - διορισµός >50% διοικητικού / διευθυντικού / εποπτικού Ενώσεις φορέων του δηµοσίου (πχ ΤΕ Κ) Έλσα Αδαµαντίδου,

8 ικαιούµενοι συµµετοχής από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. από τις χώρες του Ε.Ο.Χ. (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάϊν) -και σε εθνικούς διαγωνισµούς από τις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Σ..Σ. (πχ Καναδάς, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κορέα, Ελβετία, Χονγκ-Κονγκ, Σιγκαπούρη, ΌΧΙ ΚΙΝΑ) από τις χώρες που έχουν υπογράψει µε τηνε.ε. Ευρωπαϊκές συµφωνίες (όχι Τουρκία, FYROM) ήσυµφωνίες Σύνδεσης ή ιµερείς Συµφωνίες (Ελβετία) µε τηνε.ε. Έλσα Αδαµαντίδου,

9 υποψήφιοι / προσφέροντες Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικά, δηµόσια ή ηµι-δηµόσια Ενώσεις οικονοµικών φορέων Κοινοπραξίες Ηµεδαποί και αλλοδαποί Εναλλακτικοί τρόποι πρόσκλησης αλλοδαπών Έλσα Αδαµαντίδου,

10 Συµβάσεις εκτός οδηγιών Λόγω ποσού Λόγω αντικειµένου Λόγω χαµηλής προτεραιότητας (παράρτηµα ΙΙΒ) Συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας ιέπονται από Εθνική νοµοθεσία Γενικές αρχές κοινοτικού δικαίου υνατότητα οικειοθελούς εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών Έλσα Αδαµαντίδου,

11 Εξαιρούνται της 2004/18 συµβάσεις που εµπίπτουν στην 2004/17/ΕΚ [ά. 12β της 2004/18 και ά. 71, παρ. 1β της2004/17] συµβάσεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών [ά. 13] προµήθειες στον τοµέα της άµυνας για προστασία ουσιωδών συµφερόντων ασφάλειας του κράτους [ά. 296 ΕΚ] συµβάσεις απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση συνοδεύεται από ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας ή όταν το απαιτεί η προστασία ουσιωδών συµφερόντων του κράτους [ά. 10 & 14] Έλσα Αδαµαντίδου,

12 Εξαιρούνται της 2004/18 συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει διεθνών κανόνων [ά. 15] συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας [ά. 17] ειδικές κατηγορίες συµβάσεων υπηρεσιών [πχ χρήση γης, συµβάσεις εργασίας, ορισµένες συµβάσεις έρευνας, ά. 16] συµβάσεις υπηρεσιών από α.α. σε α.α. δυνάµει αποκλειστικού δικαιώµατος [ά. 18] συµβάσεις που ανατίθενται κατ αποκλειστικότητα σε προστατευµένα εργαστήρια [ά. 19] Έλσα Αδαµαντίδου,

13 Σχέση κοινοτικού-εθνικού δικαίου Υποχρεωτική εφαρµογή κοινοτικής οδηγίας στις συµβάσεις εντός του πεδίου εφαρµογής των οδηγιών Οικειοθελής εφαρµογή κοινοτικής οδηγίας στις συµβάσεις εκτός του πεδίου εφαρµογής των οδηγιών Παράλληλη ισχύς της εθνικής νοµοθεσίας στο στάδιο δηµοπράτησης Υποχρεωτική ισχύς της εθνικής νοµοθεσίας στο στάδιο εκτέλεσης Έλσα Αδαµαντίδου,

14 Σχέση κοινοτικού-εθνικού δικαίου Εφαρµογή των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου σε όλες τις συµβάσεις [C-324/98, Telaustria] Ακόµη και στο στάδιο εκτέλεσης µιας σύµβασης [C- 496/99 Succhi di Frutta] Παραβίαση γενικής αρχής επισύρει εφαρµογή της δικονοµικής οδηγίας [C-57/01, Μακεδονικό Μετρό] Έλσα Αδαµαντίδου,

15 γενικές αρχές του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων

16 Οι αναθέτουσες αρχές αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν µε διαφάνεια (ά. 2 της 2004/18/ΕΚ) Ελεύθερος ανταγωνισµός Ίση µεταχείριση διαγωνιζοµένων Μη διάκριση λόγω ιθαγένειας ιαφάνεια Αµοιβαία αναγνώριση Αναλογικότητα Εµπιστευτικότητα / Εχεµύθεια Έλσα Αδαµαντίδου,

17 Ελεύθερος Ανταγωνισµός υποχρέωση διασφάλισης της µεγαλύτερης δυνατής συµµετοχής οικονοµικών φορέων ικανών να εκτελέσουν την σύµβαση Έλσα Αδαµαντίδου,

18 Ίση Μεταχείριση όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες κατά την διατύπωση των όρων των προσφορών τους Έλσα Αδαµαντίδου,

19 Μη διάκριση λόγω ιθαγένειας όλοι οι οικονοµικοί φορείς, ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης, πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ενηµέρωσης και συµµετοχής σε κοινοτικούς διαγωνισµούς Έλσα Αδαµαντίδου,

20 ιαφάνεια υποχρέωση ευρείας δηµοσιότητας, που να επαρκεί για το άνοιγµα της αγοράς στον ενδοκοινοτικό ανταγωνισµό [ ΕΚ C-324/98, Telaustria] Έλσα Αδαµαντίδου,

21 Αµοιβαία αναγνώριση υποχρέωση αποδοχής δικαιολογητικών συµµετοχής / πιστοποιητικών στην βάση της ισοδυναµίας Έλσα Αδαµαντίδου,

22 Αναλογικότητα κάθε απόφαση της αναθέτουσας αρχής πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορη για την επίτευξη του στόχου στον οποίο αποβλέπει Έλσα Αδαµαντίδου,

23 Εµπιστευτικότητα οι επικοινωνίες και οι ανταλλαγές πληροφοριών πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδοµένων και το απόρρητο των προσφορών Έλσα Αδαµαντίδου,

24 Γενικές αρχές - ΕΚ θεµελίωση γενικών αρχών στα άρθρα 43 και 49 Συνθ ΕΚ εφαρµογή τους σε όλες τις συµβάσεις, ανεξαρτήτως ποσού εφόσον οι συµβάσεις έχουν επαρκή σχέση µε την εσωτερική αγορά Έλσα Αδαµαντίδου,

25 Γενικές αρχές - Επιτροπή Ερµηνευτική Ανακοίνωση Επιτροπής, [ΕΕ C 179/2, ] - βέλτιστες πρακτικές εφαρµογής της νοµολογίας υποχρέωση επαρκούς δηµοσιότητας σε όλες τις συµβάσεις µόνος τρόπος η δηµοσίευση προκήρυξης απόφαση αναθέτουσας αρχής ανάλογα µε τις περιστάσεις και τα χαρακτηριστικά της σύµβασης αρκεί η σύµβαση να παρουσιάζει διασυνοριακό ενδιαφέρον Έλσα Αδαµαντίδου,

26 Που να δηµοσιεύσω ; Τι ; TED ιστοχώρος αναθέτουσας αρχής ειδικές δικτυακές πύλες ειδικές πλατφόρµες για συµβάσεις µικρής αξίας ΦΕΚ, εθνικός τύπος, εξειδικευµένες εφηµερίδες, τοπικά µέσα δηµοσίευσης Όχι απαραίτητα πρόσκληση αλλά ανακοίνωση και πρόσκληση για επαφή µε αναθέτουσα αρχή Έλσα Αδαµαντίδου,

27 απευθείας αναθέσεις

28 Καµία - κατάλληλη προσφορά όταν δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία κατάλληλη προσφορά ή δεν έχει εµφανιστεί υποψήφιος σε προγενέστερη διαγωνιστική διαδικασία, εφόσον δεν τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της σύµβασης Έλσα Αδαµαντίδου,

29 Τεχνικοί λόγοι για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων να υφίσταται τεχνική ιδιοµορφία στο προς εκτέλεση έργο ητεχνικήιδιοµορφία να καθιστά απολύτως αναγκαία την ανάθεση της σύµβασης σε συγκεκριµένη επιχείρηση [ ΕΚ C-394/02, Επιτροπή/Ελλάδα] Έλσα Αδαµαντίδου,

30 Κατεπείγουσα ανάγκη απρόβλεπτο γεγονός επιτακτικά επείγουσα ανάγκη µη συµβιβαζόµενη µε τις προθεσµίες που προβλέπονται για τις λοιπές διαδικασίες αιτιώδης συνάφεια η δυνατότητα προσφυγής στην ταχεία κλειστή ή µε διαπραγµάτευση διαδικασία πρέπει να προηγείται οι επικαλούµενες περιστάσεις δεν πρέπει να απορρέουν από δική τους ευθύνη Έλσα Αδαµαντίδου,

31 Συµπληρωµατικές παραδόσεις είτε για την µερική ανανέωση προµηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για επέκταση υφιστάµενων προµηθειών ή εγκαταστάσεων εφόσον τυχόν αλλαγή προµηθευτή οδηγεί σε προϊόντα µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και προκαλεί είτε ασυµβατότητα είτε δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς την χρήση ή την συντήρηση Έλσα Αδαµαντίδου,

32 Συµπληρωµατικές συµβάσεις εργασίες / υπηρεσίες αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (όχι στις παραχωρήσεις) εργασίες συναφείς µετηνπρώτησύµβαση είτε δεν µπορούν να διαχωριστούν από τεχνική / οικονοµική άποψη από την 1ησύµβαση είτε είναι απλά απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίησή της προϋπολογισµού µέχρι το 50% της αρχικής σύµβασης (όχι στην 2004/17, όχι στις προµήθειες) Έλσα Αδαµαντίδου,

33 Νέες συµβάσεις επανάληψη παρόµοιων (ίδιων) εργασιών / υπηρεσιών [όχι υπηρεσίες / προµήθειες στην 2004/17] εργασίες σύµφωνες µε ένα βασικό σχέδιο, που έχει αποτελέσει αντικείµενο της πρώτης σύµβασης ειδική µνεία στην περιληπτική διακήρυξη της πρώτης σύµβασης µόνο επί µία τριετία από την σύναψη της αρχικής σύµβασης [C-385/02] λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός προϋπολογισµός Έλσα Αδαµαντίδου,

34 in house αναθέσεις

35 In house αναθέσεις Ελευθερία του δηµοσίου να οργανώσει την δοµή του κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διοικούµενών του Εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών µόνο σε συµβάσεις που συνάπτονται µε οργανισµούς νοµικά διακεκριµένους από την αναθέτουσα αρχή Μη εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών σε απευθείας ανάθεση σύµβασης υπηρεσίας από αναθέτουσα αρχή σε αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µετηννοµολογιακή θεωρία των in house αναθέσεων Έλσα Αδαµαντίδου,

36 Άρθρο 18 της 2004/18 Μόνο σε συµβάσεις υπηρεσιών Από αναθέτουσα αρχή σε αναθέτουσα αρχή Ύπαρξη αποκλειστικού δικαιώµατος που υφίσταται βάσει ρητής νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης Συµµόρφωση του αποκλειστικού δικαιώµατος µετο κοινοτικό δίκαιο Έλσα Αδαµαντίδου,

37 Μη εφαρµογή των οδηγιών Όταν το δηµόσιο εκπληρώνει τα δηµοσίου συµφέροντος καθήκοντά του µε τα δικά του διοικητικά και τεχνικά µέσα, χωρίς να απευθύνεται σε τρίτους φορείς εκτός των υπηρεσιών του [ ΕΚ, Teckal C-107/98] όταν ο ανάδοχος δεν είναι τυπικά διακεκριµένος και αυτόνοµος οργανισµός σε σχέση µε την αναθέτουσα αρχή όταν, ακόµη και εάν υφίστανται δύο διακριτά νοµικά πρόσωπα, η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του αναδόχου έλεγχο ανάλογο προς εκείνον που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών και οανάδοχος πραγµατοποιεί το κύριο µέρος της δραστηριότητάς του µε τον/ τους οργανισµούς που τον ελέγχουν Έλσα Αδαµαντίδου,

38 Απαγόρευση ιδιωτών ΕΚ, C-26/03 Stadt Halle Η έστω και κατά µειοψηφία συµµετοχή µιας ιδιωτικής επιχείρησης στο κεφάλαιο εταιρίας στην οποία συµµετέχει και η οικεία αναθέτουσα αρχή αποκλείει την δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να ασκεί επί του εντολοδόχου της έλεγχο ανάλογο προς εκείνον που ασκεί στις δικές της υπηρεσίες Έλσα Αδαµαντίδου,

39 πρακτικές εφαρµογές γενικών αρχών

40 Ύπαρξη 1 αποδεκτής προσφοράς ΕΚ C-27/98 Fracasso εν υφίσταται υποχρέωση ανάθεσης Υφίσταται δυνατότητα ανάθεσης Πριν µαταιώσει η α.α., έχει υποχρέωση να εξετάσει το συµφέρον ή µη τηςµοναδικής προσφοράς Έλσα Αδαµαντίδου,

41 Μετάθεση διαγωνισµού Χωρίς τροποποίηση διακήρυξης Απαγορεύεται στο κοινοτικό δίκαιο, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας Κατ ελεύθερη κρίση της α.α. (ά. 10 ΚΠ ) Με τροποποίηση διακήρυξης Προθεσµία ίσης διάρκειας µε την αρχική στο κοινοτικό δίκαιο «εκτός εάν από την απόφαση µετάθεσης προβλέπεται σύντµηση τουχρόνουτηρουµένων των προθεσµιών του ά. 10 ΚΠ!» Έλσα Αδαµαντίδου,

42 Τροποποίηση διακήρυξης Τήρηση της αρχής της διαφάνειας Αξιολόγηση του βαθµού σπουδαιότητας της τροποποίησης Επουσιώδης τροποποίηση δεν οδηγεί σε µετάθεση της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών Ουσιώδης τροποποίηση οδηγεί ουσιαστικά σε νέο διαγωνισµό Χρήση τυποποιηµένου εντύπου στους κοινοτικούς διαγωνισµούς Έλσα Αδαµαντίδου,

43 Ακύρωση - Ματαίωση Υποχρέωση ενηµέρωσης της Ε.Ε. Υποχρέωση ενηµέρωσης των υποψηφίων µετά από αίτησή τους Γνωστοποίηση των λόγων, οι οποίοι δεν χρειάζεται να είναι σοβαροί Κάθε απόφαση ακύρωσης µαταίωσης πρέπει να υπακούει στις γενικές αρχές του δικαίου Αναγκαιότητα επαρκούς αιτιολογίας σε κάθε περίπτωση Έλσα Αδαµαντίδου,

44 Αποτέλεσµα διαγωνισµού (πδ 118) Ματαίωση & επανάληψη (µε τροποποίηση ή µη των όρων) εν απαιτείται σοβαρός λόγος - Προσοχή : απαιτείται ειδική αιτιολογία & σεβασµός των γενικών αρχών του δικαίου Λόγω ύπαρξης 1 µόνο προσφοράς σε µειοδοτικούς διαγωνισµούς, εφόσον όµως δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία Ματαίωση & προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης Λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της α.α. Ματαίωση οριστική Λόγω µη προσκόµισης δικαιολογητικών από κανέναν Λόγω µη ύπαρξης πλέον της ανάγκης της α.α. Λόγω ύπαρξης λόγων δηµοσίου συµφέροντος Έλσα Αδαµαντίδου,

45 καθορισµός συµβατικού αντικειµένου

46 Χρηµατικά Κατώφλια 2004/18 Καν. 1422/2007 ΈΡΓΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κεντρικοί κυβερνητικοί φορείς κλασικές αναθέτουσες αρχές Έλσα Αδαµαντίδου,

47 Υπολογισµός αξίας σύµβασης Προεκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ Κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της προκήρυξης Αδιάφορος ο τρόπος χρηµατοδότησης Συµπεριλαµβάνονται τα δικαιώµατα προαίρεσης Απαγορεύεται η κατάτµηση µε σκοπότην αποφυγή εφαρµογής της οδηγίας Έλσα Αδαµαντίδου,

48 Αποτέλεσµα διαγωνισµού (πδ 118) Κατακύρωση για ολόκληρη, µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα +30% : < (µαζί µεφπα) 15%, +50% : > (µαζί µεφπα) Προγενέστερη αποδοχή του προµηθευτή σε περίπτωση µείωσης πέρα από τα ποσοστά που ορίζονται στην διακήρυξη όχι όµως σε περίπτωση αύξησης των ποσοτήτων Έλσα Αδαµαντίδου,

49 ποιοτική επιλογή

50 Αγώνας κατά του οργανωµένου εγκλήµατος υποχρεωτικός αποκλεισµός υποψηφίων που έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση (ά /773/ ΕΥ) ωροδοκία (ά /742/ ΕΥ) Απάτη (ά. 1 Σύµβαση οικονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε.) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (91/308/ΕΟΚ) Έλσα Αδαµαντίδου,

51 Ποιοτική επιλογή υποψηφίων Έλεγχος φερεγγυότητας Έλεγχος επαγγελµατικής επάρκειας Έλεγχος χρηµατοοικονοµικής ικανότητας Έλεγχος τεχνικής ικανότητας µερικώς και ως προς τον κατασκευαστή του προϊόντος, εάν αυτό απαιτείται από την διακήρυξη Μέτρα διασφάλισης ποιότητας Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης Έλσα Αδαµαντίδου,

52 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής ιακριτική ευχέρεια καθορισµού τους από την α.α. Εντός των κατηγοριών που προβλέπουν οι οδηγίες Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας Τήρηση των όρων της διακήρυξης Επιτρεπτή η αντικατάσταση των δικαιολογητικών συµµετοχής µε υπεύθυνη δήλωση, εφόσον προβλέπεται ρητά Έλσα Αδαµαντίδου,

53 ικαιολογητικά ανοικτή Εγγύηση συµµετοχής [υποχρεωτική πλέον] Υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/86) φερεγγυότητας Παραστατικό εκπροσώπησης (εάν παρίσταται ο αντιπρόσωπος του προµηθευτή) Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγµατος Υπεύθυνη δήλωση για έγκαιρη & προσήκουσα προσκόµιση λοιπών δικαιολογητικών συµµετοχής (εφόσον απαιτούνται περαιτέρω δικαιολογητικά) ήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόµενου είδους Άλλο στοιχείο που απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία και ορίζεται στην διακήρυξη Έλσα Αδαµαντίδου,

54 Συµπλήρωση ή διευκρίνιση Μόνο υποβληθέντων εγγράφων Μόνο υποστατών εγγράφων Κατ εφαρµογή της αρχής της επιείκειας υνατότητα αντικατάστασης µόνο σε περίπτωση µη έκδοσης υνατότητα της α.α. να ζητήσει συµπλήρωση ή διευκρίνιση Έλσα Αδαµαντίδου,

55 Επικύρωση - Μετάφραση Πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα ή συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση Ειδική πρόβλεψη για δικαστικά έγγραφα και φορολογική ενηµερότητα Μη ύπαρξη δικαιώµατος επικύρωσης από µέλη των επιτροπών Αλλοδαπά έγγραφα σφραγίδα της Χάγης Χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών Έλσα Αδαµαντίδου,

56 ανάθεση σύµβασης

57 Συµµετοχή / Ανάθεση-1 δύο διακριτά στάδια βασισµένα σε διαφορετικά κριτήρια [ά. 44, παρ. 1 της 2004/18, νοµοτεχνική δοµή, C-31/87] στάδιο ποιοτικής επιλογής µε κριτήρια που αφορούν το προφίλ των διαγωνιζοµένων στάδιο ανάθεσης µε κριτήρια που αφορούν το συγκεκριµένο δηµοπρατούµενο αντικείµενο Έλσα Αδαµαντίδου,

58 Συµµετοχή / Ανάθεση Υποχρεώσεις α.α. σε σύνθετες συµβάσεις θέσπιση κριτηρίων ειδικής πείρας ποσοτικοποίηση κριτηρίων [α. 44, παρ. 2 της 2004/18, ά. 54, παρ. 3 της 2004/17] απαγόρευση διπλής αξιολόγησης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε περίπτωση εγγραφής σε µητρώα και για τα στοιχεία που καλύπτονται από αυτά υποχρεωτική χρήση της κλειστής διαδικασίας Έλσα Αδαµαντίδου,

59 Συµµετοχή / Ανάθεση µη χρήση κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ως κριτήρια ανάθεσης εγγενής αδυναµία των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής «να αφορούν το δηµοπρατούµενο αντικείµενο» επέκταση του ασυµβίβαστου και στην οµάδα έργου [βλ. εγκύκλιο 29/05 ΥΠΕΧΩ Ε] Έλσα Αδαµαντίδου,

60 Πλέον συµφέρουσα προσφορά Α. Οµάδα Τεχνικών προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης [µέχρι 80%] Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές Β. Οµάδα Τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης [µέχρι 30%] Εγγυήσεις After sale service, ανταλλακτικά Χρόνος παράδοσης Έλσα Αδαµαντίδου,

61 Βαθµολόγηση Προσφορών 100 βαθµοί: κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Μέχρι 110 βαθµοί: υπερκάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Σταθµισµένη βαθµολογία Συγκριτική τιµή: λαµβάνεται υπόψη η τιµή και το κόστος λειτουργίας Πλέον συµφέρουσα προσφορά: εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθµολογία της Έλσα Αδαµαντίδου,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: 448143 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 32/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #.68.757,00. # (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό και την Αρχειοθέτηση Πρότυπων Γενοτύπων Θηλαστικών ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002276821 2014-09-08

14PROC002276821 2014-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 28.8.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5270 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) TΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή Φορέας χρηµατοδότησης Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: INFLALIPID: στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑΙΙ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝ07ΛΕ-9ΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔ 01/2013 - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 76

ΑΔ 01/2013 - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Σελίδα 1 από 76 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Οικονομικό τμήμα / Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Ε. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» Αριθ. Μελέτης: 4/ 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία 23ης Μαρτίου ΤΚ 24100 Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27210 62200/222 Fax : 27210 62229 Πληροφορίες : κ. Γιαννιός Καλλικράτης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001603733 2013-09-04

13PROC001603733 2013-09-04 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 13/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ- (CPV: 33141420-0)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 13/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ- (CPV: 33141420-0)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:..20762 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ.: 25/08/2014 «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 17-12-2012 Αρ. Πρωτ.: 43006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα