«Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε."

Transcript

1 .Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 29/09/2015 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : Αρ. Πρωτ.: 6068 Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ «Ανοικτός Διαγωνισμός για την Ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε. Κριτήριο Αξιολόγησης: Χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ετησίως Χρόνος Έναρξης Παροχής της Υπηρεσίας: Άμεσα από την απόφαση κατακύρωσης Ταξινόμηση κατά CPV: Νο Διακήρυξης: 09/2015 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα 19/10/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 13:00 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ATTIKH Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών Γ9, Κτίριο Γ', 1 ος Όροφος Σελίδα 1 από 21

2 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» (Α 169), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4324/2015 (Α 44) «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία 2. Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α 204). 3. Του ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (Α160) 4. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 5. Του Κανονισμού Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΔΑΕΠΥ) της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞΝΛ-4ΜΦ). 6. Την υπ αριθμ. 475/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. πρακτικού 70/ , θέμα 1 ο ), (ΑΔΑ:ΩΣ6Φ465Θ1Ε-ΨΕΠ) Η Ε Ρ Τ Α. Ε. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε. με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο ανοικτός διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Δημοπράτησης Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΔΑΕΠΥ) της ΕΡΤ Α.Ε. (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞΝΛ-4ΜΦ), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης (ΕΔΑ) που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Άρθρο 1. Συνοπτική περιγραφή της ΕΡΤ Α.Ε. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (ν. 4173/ Α 169) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ΕΡΤ Α.Ε. αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών, διαδικτυακών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Άρθρο 2. Σκοπός και αντικείμενο του έργου Σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών χτενίσματος (Styling) στα πρόσωπα που θα υποδεικνύονται από την ΕΡΤ Α.Ε. για το τηλεοπτικό πρόγραμμα στα studio του Ραδιομεγάρου, στην Αγία Παρασκευή, Λ. Μεσογείων 432. Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να παρέχει στην ΕΡΤ Α.Ε. τα απαραίτητα υλικά (αφροί, λακ κλπ) σε συνεργασία με τις προμηθεύτριες εταιρείες της. Σελίδα 2 από 21

3 Υποχρεώσεις της αναδόχου Η ανάδοχος υποχρεούται: α) να εκτελεί τις υπηρεσίες κομμωτηρίου-χτενίσματος με κομμωτή/τρια ανά βάρδια ακολουθώντας συγκεκριμένα ωράρια εργασίας ήτοι 28 βάρδιες ανά εβδομάδα: Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες 05:00-13:00 05:00-13:00 05:00-13:00 05:00-13:00 05:00-13:00 05:00-13:00 05:00-13:00 06:00-14:00 06:00-14:00 06:00-14:00 06:00-14:00 06:00-14:00 06:00-14:00 06:00-14:00 12:00-20:00 12:00-20:00 12:00-20:00 12:00-20:00 12:00-20:00 12:00-20:00 12:00-20:00 17:00-01:00 17:00-01:00 17:00-01:00 17:00-01:00 17:00-01:00 17:00-01:00 17:00-01:00 β)να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. γ)να παρέχει τις υπηρεσίες κατά τρόπο άριστο να διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και τα κατάλληλα μέσα και υλικά. δ)σε αντικατάσταση προσώπου όταν αυτό θεωρηθεί κατά την απόλυτη κρίση της ΕΡΤ Α.Ε. ως ακατάλληλο. Άρθρο 3. Συνολική διάρκεια του έργου Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. Η ΕΡΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της ανανέωσης της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος καθώς και της μονομερούς καταγγελίας εν μέρει ή εν όλω αζημίως για την ΕΡΤ Α.Ε. αφού προηγηθεί ειδοποίηση της αναδόχου προ τριάντα ημερών. Άρθρο 4. Προϋπολογισμός του έργου Ο προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες κομμωτηρίου που περιγράφεται στην παρούσα, ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (96.000,00 ) πλέον ΦΠΑ 23% ετησίως. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. του οικονομικού έτους 2015 και Σημειώνεται ότι, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η Ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% πλέον χαρτόσημου 3% και 20% επι του χαρτοσήμου για ΟΓΑ ήτοι σύνολο 0,1036% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Άρθρο 5. Δικαίωμα συμμετοχής α) Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα Σελίδα 3 από 21

4 β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε Ένωση / Κοινοπραξία είναι δυνατόν αυτή να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας. Τα μέλη της κοινοπραξίας ή της ένωσης ευθύνονται έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της ΕΡΤ Α.Ε, για την παροχή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Κάθε διαγωνιζόμενος, νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές με την ιδιότητα του υποψηφίου, μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας ή/και υπεργολάβου. Η συμμετοχή προσώπων σε περισσότερες από μια προσφορές, συμφώνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω πρόσωπα. Άρθρο 6. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού Ο ανοικτός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Λ. Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή, τη Δευτέρα 19/10/2015 και ώρα 13:00 στον πρώτο όροφο του Γ κτιρίου, γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών Γ9. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους με τον κάτωθι περιγραφόμενο τρόπο, μέχρι την ήμερα και ώρα διενεργείας του διαγωνισμού. Σελίδα 4 από 21

5 Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΕΡΤ Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους, η δε ΕΡΤ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Κατά την υποβολή τους οι προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΕΡΤ Α.Ε. στο Ισόγειο Γραφείο 09. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά από την καθορισμένη ημέρα και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν εγκαίρως αλλά δεν περιήλθαν στην ΕΡΤ. Α.Ε. έγκαιρα. Άρθρο 7. Διαδικασία υποβολής προσφορών Α. Γενικά χαρακτηριστικά προσφορών Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν ξύσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ., θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και υπογεγραμμένες από τον υποψήφιο ανάδοχο, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της ΕΔΑ. Η τεχνική και οικονομική προσφορά πρέπει να υποβληθεί και σε δύο χωριστούς φακέλους και σε δύο έγγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Πάνω σε κάθε φάκελο θα αναγράφεται το είδος της προσφοράς (οικονομική και τεχνική) και τα έγγραφα θα πρέπει να τοποθετηθούν εντός του αντίστοιχου φακέλου. Όλες οι σελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες. Β. Κυρίως φάκελος Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΠΛΗΡΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου. Εξωτερικά στον κυρίως φάκελο θα πρέπει να γράφεται ευκρινώς: Σελίδα 5 από 21

6 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε.» Ημερομηνία Διακήρυξης [ 29/09/2015 ] Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού [19/10/2015] Νο Διακήρυξης: 09/2015 Ημερομηνία υποβολής προσφοράς [19/10/2015] Προς: ΕΡΤ Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432, Κτίριο Γ, γραφείο Γ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Επωνυμία Διαγωνιζομένου : Στοιχεία Εκπροσώπου: Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας): Να μην ανοιχθεί παρά μόνον από την Επιτροπή Ο κυρίως φάκελος εμπεριέχει τους παρακάτω τρεις (3) υποφακέλους: Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής Υποφάκελος τεχνικής προσφοράς Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς Γ. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα περιλαμβάνουν δύο επιμέρους ενότητες : - 1 η Ενότητα: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» - 2 η Ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ» Τα δικαιολογητικά στην 1 η Ενότητα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά 1,2,3 και Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Α. της παρούσας, ίση με το 2% του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή ίση με το ποσό των χιλίων εννιακοσίων είκοσι Ευρώ ( 1.920,00). Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού, και επιστρέφεται σε αυτόν στον οποίο κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός μετά από την εκ μέρους του κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, όπως ορίζεται στην στη σχετική παράγραφο του παρόντος τεύχους προκήρυξης και σε τεσσάρων (4) εργάσιμες ημέρες μετά από την υπογραφή της σύμβασης. Οι δε λοιποί διαγωνιζόμενοι καλούνται για την παραλαβή της Εγγυητικής επιστολής Σελίδα 6 από 21

7 συμμετοχής τους μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στον οποίον πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή δεν προσκομίσει προ της υπογραφής τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα ή δεν καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε. η οποία μπορεί να αναθέσει το έργο στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο ή να το επαναπροκηρύξει. Τυχόν επιπλέον δαπάνη της ΕΡΤ Α.Ε. βαρύνει εξ ολοκλήρου τον έκπτωτο, μη αποκλειόμενης της αναζήτησης θετικής ή αποθετικής ζημίας της Αναθέτουσας Αρχής για το λόγο αυτό. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου: Ο Διαγωνιζόμενος θα δηλώνει, ότι μέχρι και την ήμερα υποβολής της προσφοράς του: 1) Δεν υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω : α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), β. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ.2), γ. άπατη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ.48), δ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οπο, EE L 344 της , σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με τον ν. 3424/2005 (Α 305) 2) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλια χρεοκοπίας. 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι κάτωθι πρόσθετοι λόγοι αποκλεισμού και συγκεκριμένα ότι : Δεν συντρέχουν σε βάρος του Διαγωνιζομένου οι παρακάτω λόγοι αποκλεισμού: 1. δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εξυγίανση, συνδιαλλαγή, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ούτε έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, θέσης σε εξυγίανση, σε συνδιαλλαγή, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού η σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση. Σελίδα 7 από 21

8 2. δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα κατά την παροχή των υπηρεσιών του, 3. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, 4. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, 5. οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που υποβάλλει κατά τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό είναι αληθείς. 6. δεν έχει υποστεί αντίστοιχες με τις ανωτέρω κυρώσεις από αλλοδαπές αρχές, εάν είναι αλλοδαπός. 7. δεν κηρύχθηκε έκπτωτος τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του ευρύτερου δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσε συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν έχει υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από αναθέτουσες αρχές σε χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. 8. δεν αποκλείστηκε η δυνατότητα συμμετοχής του σε διαγωνισμούς για μελέτες, υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση αρμόδιας αρχής. 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος : 1. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, 2. θα αναλάβει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών πιστοποιητικών για την απόδειξη των ανωτέρω, σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αναφέρονται στα φυσικά πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν. Ως νόμιμοι εκπρόσωποι νοούνται: - ο Πρόεδρος Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο τυχόν εντεταλμένος σύμβουλος στις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), - ο Διαχειριστής στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) και τις ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) - το φυσικό πρόσωπο που διοικεί και εκπροσωπεί έναντι τρίτων το νομικό πρόσωπο σε κάθε άλλη περίπτωση, πάντοτε σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν οι Διαγωνιζόμενοι. Σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό ένωση ή κοινοπραξία προμηθευτών που υποβάλει κοινή προσφορά, όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. Ειδικότερα : Σελίδα 8 από 21

9 Α.Ε.: Εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οφείλουν να προσκομίσουν α) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το Φ.Ε.Κ. που αυτό έχει δημοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε., όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. Ο.Ε, Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.: οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από αντίγραφο του σχετικού Φ.Ε.Κ. απόφαση των εταίρων εταιρικό ορισμού του διαχειριστή και εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. Τα δικαιολογητικά στην 2 η Ενότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ» Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν μαζί με την προσφορά να καταθέσουν: α) Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού, ή αποτελεσμάτων χρήσης του διαγωνιζόμενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις των νομικών προσώπων πρέπει να υποβάλλονται όπως δημοσιεύτηκαν νομίμως. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να προσκομιστούν τα νόμιμα έγγραφα και δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών για την αντίστοιχη περίοδο όπως είναι οι φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος (έντυπο Ε3).Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, δύναται να υποβάλει στοιχεία για τις οικονομικές χρήσεις που λειτουργεί. Β) Κατάλογο των αντίστοιχων υπηρεσιών οι οποίες παρασχέθηκαν από την υποψήφια ανάδοχο κατά τα τρία προηγούμενα έτη. Δ. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει : A. Σύντομη Περιγραφή της επιχείρησης B. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης Γ. Κατάλογο του προσφερόμενου προσωπικού στον παρόντα διαγωνισμό, συνοδευόμενο από σύντομο βιογραφικό σημείωμα (προσόντα, εμπειρία) Δ. Βεβαίωση φυσικού προσώπου που δεσμεύει το Νομικό Πρόσωπο, ότι το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση ή θα απασχοληθεί είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό υγείας που προβλέπεται από την υγειονομική διάταξη Υ1γ/ΓΠ/ΟΙΚ35797 (ΦΕΚ1199/ ) Ε. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει την τιμή για 8ωρη βάρδια από Δευτέρα έως και το Σάββατο συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων λόγω νυχτερινής απασχόλησης και την τιμή για 8ωρη βάρδια για Κυριακές και Αργίες καθώς και το συνολικό μηνιαίο κόστος. Η οικονομική προσφορά πρέπει να καλύπτει το ελάχιστο εργασιακό και ασφαλιστικό κόστος των εργαζομένων. Σελίδα 9 από 21

10 Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ, να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Στις προβλεπόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της προμήθειας. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά και βαρύνει την ΕΡΤ Α.Ε. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή ούτε κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας. Η ΕΡΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν. Άρθρο 8. Ισχύς προσφορών, εναλλακτικές προσφορές Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την ΕΡΤ Α.Ε. έως ένα (1) μήνα επί πλέον, που συντελείται με μόνη τη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που η εν ισχύ προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: - απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, - κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Εάν προκύψει ζήτημα περαιτέρω παράτασης της ισχύος των Προσφορών των Διαγωνιζομένων, η Εταιρεία, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την λήξη ισχύος των προσφορών, θα ερωτήσει σχετικά τους Διαγωνιζόμενους εάν αποδέχονται νέα παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν σχετικά το αργότερο εντός τριών (3) ημερών και, εφ όσον συμφωνούν δύο τουλάχιστον από τους Διαγωνιζόμενους, ο Διαγωνισμός θα συνεχιστεί με μόνη τη συμμετοχή τους. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Η ισχύς της Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου που ανακηρύσσεται Ανάδοχος παρατείνεται αυτοδικαίως, με μόνη την ανακήρυξή του, για χρονικό διάστημα τριών (3) επιπλέον μηνών. Όλοι οι όροι του παρόντος διαγωνισμού είναι απαράβατοι. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 9. Λόγοι απόρριψης προσφορών Οι προσφορές μπορούν να απορριφθούν για τους ακόλουθους λόγους: 1. Η προσφορά είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή περιέχει ανακριβή στοιχεία. 2. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, που ορίζει η προκήρυξη. 3. Υπερβολικά χαμηλή οικονομική προσφορά, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Σελίδα 10 από 21

11 4. Η οικονομική προσφορά θα απορρίπτεται όταν δεν καλύπτεται το ελάχιστο εργασιακό και ασφαλιστικό κόστος. Άρθρο 10. Αποσφράγιση προσφορών Για την αποσφράγιση ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 2. Όλα τα μέλη της ΕΔΑ αποσφραγίζουν και μονογράφουν, μπροστά στους υποψηφίους, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, τον φάκελο των Δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφουν την πρωτότυπη προσφορά κατά φύλλο. Ελέγχουν το περιεχόμενο του φακέλου και καταρτίζουν πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις της ΕΔΑ και το ποιοι υποψήφιοι ανάδοχοι προκρίνονται για το επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Το πρακτικό αυτό μετά την αποδοχή του από το αρμόδιο όργανο της ΕΡΤ A.E, κοινοποιείται στους υποψηφίους. 3. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί, παρουσία των υποψηφίων εφόσον αυτοί το επιθυμούν, σε ημέρα και ώρα που θα τους ανακοινωθεί. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της ΕΔΑ ξεχωριστά ανά φύλλο. 4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. Τα πρακτικά της ΕΔΑ παραδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. Άρθρο 11. Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται βάσει του κριτηρίου χαμηλότερης τιμής. Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια: Α) Αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς. Τυχόν μη υποβολή κάποιου από τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου από το διαγωνισμό. Β) Οικονομική αξιολόγηση Στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης εξετάζονται οι οικονομικές προσφορές όσων υποψηφίων συνεχίζουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Όλες οι τιμές πρέπει να είναι σε Ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία. Όλες οι αναφερόμενες τιμές πρέπει να είναι χωρίς ΦΠΑ ο οποίος θα πρέπει να προστίθεται στο τέλος. Άρθρο 12. Κατακύρωση Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο μειοδότης υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επομένη μέρα της κοινοποίησης έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο (Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης), με ποινή έκπτωσης, τα σχετικά Σελίδα 11 από 21

12 με την νομική μορφή του, δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στο Παράρτημα Β για την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης από το αρμόδιο όργανο της ΕΡΤ A.E. Συγχρόνως με τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α που να καλύπτει το 5% της αξίας του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), με χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) μηνών από τη λήξη της διαρκείας της σύμβασης. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.3 και 5 του π.δ. 118/2007 στοιχεία, και να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου και στην αναλογούσα επ αυτού νόμιμη εισφορά υπέρ ΟΓΑ, καθώς και σε κάθε άλλη τυχόν νόμιμη επιβάρυνση. Άρθρο 13. Πληρωμή Η ΕΡΤ Α.Ε. οφείλει να εξοφλεί το μηνιαίο αντάλλαγμα εντός τριάντα (30) ημερών από την τιμολόγηση με την υποβολή των νόμιμων παραστατικών και με την προϋπόθεση προσκόμισης των παρακάτω: Α. Τιμολόγιο σύμφωνα με την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού Β. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών Γ. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ότι η Ανάδοχος κατέβαλε τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού (ασφαλιστική ενημερότητα) Δ. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα) Ε. Κατάσταση προσωπικού που απασχόλησε η Ανάδοχος. Άρθρο 14. Υπογραφή Σύμβασης Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ήμερων από την επομένη μέρα της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, με ποινή έκπτωσης. Άρθρο 15. Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζόμενου θα επιστραφεί ως ακολούθως: Στον Διαγωνιζόμενο που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος, ταυτόχρονα με την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Στους λοιπούς Διαγωνιζόμενους, εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης. Σε κάθε Διαγωνιζόμενο εντός τεσσάρων (4) ημερών από την με οποιοδήποτε τρόπο ακύρωση ή ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή. Άρθρο 16. Κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών: Η κατάπτωση μέρους ή του συνόλου των Εγγυητικών Επιστολών που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας βρίσκονται εκάστοτε εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση που αυτό προβλέπεται ειδικά στα Τεύχη Δημοπράτησης ή στη Σύμβαση που θα Σελίδα 12 από 21

13 υπογραφεί με τον Ανάδοχο. Η κατάπτωση συντελείται με μόνη τη σχετική δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την εκδότρια Τράπεζα, χωρίς άλλη διατύπωση. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ A.E https://www.ert.gr στο τηλέφωνο , και στο Ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ταγματάρχης Σελίδα 13 από 21

14 [τόπος - ημερομηνία] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ: ΕΡΤ A.E Λ. Μεσογείων 432, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΕΥΡΩ [] Κύριοι, Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα εγγυώμεθα ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως υπέρ τ [διαγωνιζόμενος φορέας] 1, με έδρα το Δήμο [ ], οδός [] αριθ. [ ] («ο Πελάτης μας») μέχρι του ποσού των Ευρώ [ ] ([ ] ΕΥΡΩ), στο οποίο ποσό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για τη συμμετοχή του Πελάτη μας στον Διαγωνισμό που έχει προκηρύξει η εταιρεία σας, ο οποίος θα διεξαχθεί στις [] ή σε οποιαδήποτε άλλη, τυχόν, ημερομηνία μετά από αναβολή, δυνάμει της από / /2015 Προκήρυξης [ ]/2015 του Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «[ ]» (η «Προκήρυξη»). Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά μόνο στις υποχρεώσεις συμμετοχής στον ανωτέρω Διαγωνισμό που αναλαμβάνει ο Πελάτης μας, σύμφωνα με τη Προκήρυξη. Μετά τα παραπάνω, ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς την Εταιρεία σας, ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ως αυτοφειλέτες για το ποσό των Ευρώ [] (..) ΥΠΕΡ του Πελάτη μας 2, για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και παρεπόμενων, που απορρέουν από την Προκήρυξη. Επίσης, η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007) ή όπως τυχόν εκάστοτε ισχύει. Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε αμέσως και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική έγγραφη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπ όψιν οποιαδήποτε τυχόν 1 Αν πρόκειται για ένωση εταιρειών ή φορέων, τότε ολόκληρη η πρώτη παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: "Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα εγγυώμεθα ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως υπέρ : [επωνυμία ενώσεως], με έδρα το Δήμο [ ], οδός [ ] αριθ. [ ] (η «Ένωση») και υπέρ των μελών που την απαρτίζουν ήτοι : α) [ ] [τύπος φορέα ή εταιρείας] με την επωνυμία [ ] και έδρα [ ], β) [ ] [τύπος φορέα ή εταιρείας] με την επωνυμία [ ] και έδρα [ ], γ) [ ] [τύπος φορέα ή εταιρείας] με την επωνυμία [ ] και έδρα [ ], (καλούμενων της Ένωσης και των μελών της συλλογικά ως ο «Πελάτης» μας) μέχρι του ποσού των Ευρώ [ ] ([ ] ΕΥΡΩ), στο οποίο ποσό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για τη συμμετοχή του Πελάτη μας στον Διαγωνισμό που έχει προκηρύξει η εταιρεία σας, ο οποίος θα διεξαχθεί στις [ ] ή σε οποιαδήποτε άλλη, τυχόν, ημερομηνία μετά από αναβολή, δυνάμει της από / /2014 Προκήρυξης [ ]/2014 του Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου του Έργου «[ ]» (η «Προκήρυξη»)." 2 Αν πρόκειται για ένωση εταιρειών ή φορέων τότε ολόκληρη η τρίτη παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: «Μετά τα παραπάνω, ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς την Εταιρεία σας, ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ως αυτοφειλέτες για το ποσό των Ευρώ [ ] (..) ΥΠΕΡ του Πελάτη μας, και ατομικά για κάθε ένα από τα μέλη που τον απαρτίζουν ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεα μεταξύ τους, (εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και παρεπόμενων, που απορρέουν από την Διακήρυξη. Επίσης, η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007) ή όπως τυχόν εκάστοτε ισχύει.» Σελίδα 14 από 21

15 επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη μας στη διαιτησία ή τα δικαστήρια, με οποιοδήποτε αίτημα, συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη πληρωμής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. Επίσης, με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυητή που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων , , του Αστικού Κώδικα). Η παρούσα ισχύει μέχρι την Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί σύμφωνα με την Προκήρυξη εφόσον ζητηθεί από την εταιρεία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της, και σε κάθε περίπτωση, η ισχύς της παρούσας παύει είτε με την επιστροφή του σώματος αυτής στην Τράπεζα είτε με τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι, μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) Σελίδα 15 από 21

16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΕΡΤ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 432, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. Κύριοι, ΓΙΑ ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι: Πληροφορηθήκαμε ότι [ο Φορέας ή η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών ή Φορέων], οδός, αριθμός, (εφεξής: ο «Πελάτης μας») ως Ανάδοχος, πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αναθέτουσα αρχή, σύμβαση για το έργο (εφεξής: η Σύμβαση), συνολικής αξίας Ευρώ ( ), και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή ο Πελάτης μας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού Ευρώ ( ). Μετά τα παραπάνω, ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς την Εταιρεία σας, ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ως αυτοφειλέτες για το ποσό των Ευρώ (..) ΥΠΕΡ του Πελάτη μας για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και παρεπόμενων, που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί. Επίσης η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007) ή όπως τυχόν εκάστοτε ισχύει. 3 Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλουμε αμέσως και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική έγγραφη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συναίνεση του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπ όψιν οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη μας στη διαιτησία ή τα δικαστήρια, με οποιοδήποτε αίτημα, συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη πληρωμής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. Επίσης, με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε ένστασή μας ως εγγυητή που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων , , του Αστικού Κώδικα). Η παρούσα ισχύει μέχρι την Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 3 Εάν πρόκειται για ένωση, ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: "Μετά τα παραπάνω, ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς την Εταιρεία σας, ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ως αυτοφειλέτες για το ποσό των Ευρώ [ ] (..) ΥΠΕΡ του Πελάτη μας και ατομικά για κάθε ένα από τα μέλη που τον απαρτίζουν ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεα μεταξύ τους, (εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών του, κύριων και παρεπόμενων, που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί. Επίσης η παρούσα Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας καταβάλει το ποσό αυτής, ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007) ή όπως τυχόν εκάστοτε ισχύει." Σελίδα 16 από 21

17 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι: α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου τύπου νομικού προσώπου, δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα που περιγράφονται στο άρθρο 7. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δ/κων συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.) και πρόσφατη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής περί καταστατικών τροποποιήσεων. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό εξυγίανση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Σελίδα 17 από 21

18 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε εξυγίανση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί σε παύση εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσωρινού Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο Προσωρινός Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσωρινός Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσωρινός Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Σελίδα 18 από 21

19 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσωρινού Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη νομική κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Προσωρινό Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Συνεταιρισμοί Σωματεία - Αστικές εταιρείες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές του, δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα που περιγράφονται στο άρθρο 7. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δ/κων συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, κ.α.) και πρόσφατη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής περί καταστατικών τροποποιήσεων. Ειδικά για συνεταιρισμούς, βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Σελίδα 19 από 21

20 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό εξυγίανση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε εξυγίανση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί σε παύση εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Προσωρινός Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσωρινού Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο Προσωρινός Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσωρινός Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσωρινός Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Σελίδα 20 από 21

21 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του Προσωρινού Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη νομική κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Προσωρινό Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Σελίδα 21 από 21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Δ. Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Αρμόδιος Υπάλληλος: Π. ΣΙΔΕΡΗΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 27/2/15 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:246.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:246.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ A Α : ΒΛΛΑ7Λ1-ΡΙΚ Καλαμάτα 16-10-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δημιουργία Θεραπευτικής Μονάδας Αποκατάστασης και εκπαίδευσης Παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ιούλιος 2015. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.

Αθήνα Ιούλιος 2015. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών. Αρ. Προκήρυξης: 22/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την παραγωγή και προβολή Οπτικοακουστικού Υλικού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 655 Αρ. Προκήρυξης: 9/2015. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 46.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 655 Αρ. Προκήρυξης: 9/2015. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 46.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα