Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 800 τελικό 2010/0386 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουµέ καταγωγής Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας µετά από επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των µέτρων, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου, και για τον τερµατισµό µερικής ενδιάµεσης επανεξέτασης, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου EL EL

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης Η παρούσα πρόταση αφορά την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας («βασικός κανονισµός») κατά την επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των µέτρων σχετικά µε τις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουµέ καταγωγής Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας. Γενικό πλαίσιο Η παρούσα πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο της εφαρµογής του βασικού κανονισµού και είναι αποτέλεσµα έρευνας που διεξήχθη σύµφωνα µε τις ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις του βασικού κανονισµού. Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης Οριστικός δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουµέ καταγωγής Λαϊκής ηµοκρατίας Κίνας επιβλήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1942/2004 του Συµβουλίου (ΕΕ L 336 της , σ. 4). Συνέπεια µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης Άνευ αντικειµένου. 2) ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη Τα ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία αφορά η διαδικασία είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τα συµφέροντά τους κατά τη διάρκεια της έρευνας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του βασικού κανονισµού. Συγκέντρωση και χρήση πραγµατογνωµοσύνης εν υπήρξε ανάγκη για εξωτερική πραγµατογνωµοσύνη. Εκτίµηση επιπτώσεων Η παρούσα πρόταση είναι αποτέλεσµα της εφαρµογής του βασικού κανονισµού. Ο βασικός κανονισµός δεν προβλέπει εκτίµηση γενικών επιπτώσεων, αλλά περιέχει πλήρη κατάλογο των όρων που πρέπει να αξιολογηθούν. 3) ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης EL 2 EL

4 Στις 11 Νοεµβρίου 2009, η Επιτροπή ανήγγειλε µε ανακοίνωση («ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας»), που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των µέτρων και διαδικασίας µερικής ενδιάµεσης επανεξέτασης των µέτρων αντιντάµπινγκ που εφαρµόζονται στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουµέ καταγωγής Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας. Η διαδικασία επανεξέτασης άρχισε µετά από τεκµηριωµένη αίτηση που υπέβαλε η European Federation of the Plywood Industry (FEIC) για λογαριασµό παραγωγών της Ένωσης που αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο ποσοστό, στη συγκεκριµένη περίπτωση ποσοστό άνω του 50% της συνολικής παραγωγής κόντρα πλακέ οκουµέ της Ένωσης. Η επισυναπτόµενη πρόταση της Επιτροπής για κανονισµό του Συµβουλίου για την επιβολή δασµών αντιντάµπινγκ περιέχει τα οριστικά συµπεράσµατα όσον αφορά την πιθανότητα επανάληψης και/ή συνέχισης της πρακτικής ντάµπινγκ και ζηµίας σε βάρος των συµφερόντων της Ένωσης. Η έρευνα κατέδειξε ότι υπάρχει πιθανότητα να επαναληφθεί η ζηµιογόνος πρακτική ντάµπινγκ σε βάρος της βιοµηχανίας της Ένωσης, εάν καταργηθούν τα µέτρα. Προτείνεται στο Συµβούλιο να εγκρίνει την επισυναπτόµενη πρόταση κανονισµού, η οποία πρέπει να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο έως τις 10 Φεβρουαρίου Νοµική βάση Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους χωρών µη µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας («βασικός κανονισµός»). Αρχή της επικουρικότητας Η πρόταση υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, δεν εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους: Η µορφή δράσης περιγράφεται στον προαναφερθέντα γενικό κανονισµό και δεν επιτρέπει τη λήψη απόφασης σε εθνικό επίπεδο. Είναι άνευ αντικειµένου η αναφορά του τρόπου µε τον οποίο ελαχιστοποιείται και είναι αναλογικός προς το στόχο της πρότασης ο οικονοµικός και διοικητικός φόρτος που βαρύνει την Ένωση, τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους οικονοµικούς παράγοντες και τους πολίτες. Επιλογή νοµικής πράξης Προτεινόµενη πράξη: Κανονισµός. EL 3 EL

5 Η εφαρµογή άλλων µέσων δεν θα ήταν κατάλληλη για τον εξής λόγο: Ο προαναφερόµενος βασικός κανονισµός δεν προβλέπει εναλλακτικές επιλογές. 4) ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η πρόταση δεν έχει καµία επίπτωση στον προϋπολογισµό της Ένωσης. EL 4 EL

6 2010/0386 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουµέ καταγωγής Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας µετά από επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των µέτρων, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου, και για τον τερµατισµό µερικής ενδιάµεσης επανεξέτασης, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 2009 για την άµυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ από χώρες µη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 1 («βασικός κανονισµός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3, Έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή») µετά από διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική επιτροπή, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 1. Ισχύοντα µέτρα A. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ (1) Το Συµβούλιο, µετά από έρευνα αντιντάµπινγκ («αρχική έρευνα»), επέβαλε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1942/ οριστικό δασµό αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουµέ καταγωγής Λαϊκής ηµοκρατίας της Κίνας (Λ Κ). Ο συντελεστής του επιβληθέντος δασµού κυµαινόταν από 6,5% έως 23,5% για τέσσερις παραγωγούς και ήταν 66,7% για όλους τους άλλους παραγωγούς. 2. Αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των µέτρων και αυτεπάγγελτη έναρξη µερικής ενδιάµεσης επανεξέτασης (2) Μετά τη δηµοσίευση ανακοίνωσης σχετικά µε την επικείµενη λήξη 3 της ισχύος των µέτρων αντιντάµπινγκ που εφαρµόζονται στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουµέ καταγωγής Λ Κ, η Επιτροπή έλαβε αίτηση επανεξέτασης δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού ΕΕ L 343 της , σ. 51. ΕΕ L 336 της , σ. 4. ΕΕ C 114 της , σ. 11. EL 5 EL

7 (3) Η αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης των µέτρων υποβλήθηκε από την European Federation of the Plywood Industry (FEIC) («ο αιτών») για λογαριασµό παραγωγών της Ένωσης οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο ποσοστό, στη συγκεκριµένη περίπτωση ποσοστό άνω του 50% της συνολικής παραγωγής κόντρα πλακέ οκουµέ της Ένωσης. Η αίτηση βασιζόταν στο επιχείρηµα ότι η λήξη της ισχύος των µέτρων ήταν πιθανό να οδηγήσει στη συνέχιση ή στην επανάληψη της πρακτικής ντάµπινγκ και στην επανάληψη της ζηµίας σε βάρος του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. (4) Επιπλέον, µετά την παραποµπή ορισµένων γάλλων παραγωγών κόντρα πλακέ οκουµέ σε γαλλικό δικαστήριο λόγω αντίθετης προς τον ανταγωνισµό συµπεριφοράς, δεν µπορούσε να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο η εκτίµηση της ζηµίας στην αρχική έρευνα να ήταν στρεβλή εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε σκόπιµο να κινηθεί αυτεπάγγελτα διαδικασία ενδιάµεσης επανεξέτασης, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, για να επανεξεταστεί η κατάσταση της ζηµίας που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης, ιδίως σε σύγκριση µε την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο της αρχικής έρευνας. (5) Η Επιτροπή, αφού προηγουµένως αποφάσισε, µετά από διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική επιτροπή, ότι υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούσαν την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των µέτρων και µερικής ενδιάµεσης επανεξέτασης περιοριζόµενης στην εξέταση της ζηµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισµού, δηµοσίευσε ανακοίνωση για την έναρξη αυτών των επανεξετάσεων στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 (ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας). 3. Έρευνα 3.1. Περίοδος έρευνας (6) Η διερεύνηση της πιθανότητας να συνεχιστεί ή να επαναληφθεί η πρακτική ντάµπινγκ κάλυψε την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2008 έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2009 («περίοδος έρευνας επανεξέτασης» ή «ΠΕΕ»). (7) Η εξέταση των τάσεων σχετικά µε την εκτίµηση της πιθανότητας να συνεχιστεί ή να επαναληφθεί η ζηµία κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2006 µέχρι το τέλος της ΠΕΕ («εξεταζόµενη περίοδος») Μέρη τα οποία αφορούσε η παρούσα έρευνα (8) Η Επιτροπή ζήτησε επίσηµα τη γνώµη των γνωστών παραγωγών της Ένωσης, των παραγωγών-εξαγωγέων στην Λ Κ, των χρηστών και των εισαγωγέων που ήταν γνωστό ότι τους αφορούσε η έρευνα καθώς και των αρχών της Λ Κ σχετικά µε την έναρξη των ερευνών. (9) όθηκε στα ενδιαφερόµενα µέρη η δυνατότητα να γνωστοποιήσουν γραπτά τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσµίας που οριζόταν στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. Κλήθηκαν σε ακρόαση όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που υπέβαλαν σχετική αίτηση και απέδειξαν ότι είχαν συγκεκριµένους λόγους να διατυπώσουν τις απόψεις τους. 4 ΕΕ C 270 της , σ. 24. EL 6 EL

8 4. ειγµατοληψία (10) Λόγω του εµφανώς µεγάλου αριθµού των παραγωγών της Ένωσης, των εισαγωγέων και παραγωγών-εξαγωγέων στην Λ Κ, κρίθηκε σκόπιµο, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του βασικού κανονισµού, να εξεταστεί αν έπρεπε να εφαρµοστεί δειγµατοληψία. Για να µπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει αν ήταν αναγκαία η διενέργεια δειγµατοληψίας και, εάν πράγµατι ήταν, να επιλέξει δείγµα, κλήθηκαν όλα τα προαναφερόµενα µέρη να παρουσιαστούν εντός 15 ηµερών από την έναρξη της επανεξέτασης και να παράσχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που όριζε η ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. (11) Ένας µόνο κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας παρουσιάστηκε και έδωσε τις απαιτούµενες πληροφορίες εντός της προθεσµίας. Ως εκ τούτου, κρίθηκε ότι δεν ήταν απαραίτητη η διενέργεια δειγµατοληψίας για τους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς. Στάλθηκε ερωτηµατολόγιο στο µοναδικό συνεργαζόµενο κινέζο παραγωγό-εξαγωγέα, ο οποίος όµως στη συνέχεια διέκοψε τη συνεργασία και δεν απάντησε ποτέ στο ερωτηµατολόγιο. Κατά συνέπεια, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 20 κατωτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού, τα πορίσµατα βασίστηκαν στα διαθέσιµα πραγµατικά περιστατικά. (12) έκα ενωσιακοί παραγωγοί έδωσαν εµπρόθεσµα τα στοιχεία που ζητήθηκαν και συµφώνησαν να περιληφθούν στο δείγµα. Με βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν από τους συνεργαζόµενους παραγωγούς της Ένωσης, η Επιτροπή επέλεξε δείγµα πέντε παραγωγών της Ένωσης οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των πωλήσεων του συνόλου των παραγωγών της Ένωσης σε µη συνδεδεµένους πελάτες στην Ένωση κατά την ΠΕΕ και το 35% περίπου της παραγωγής όλων των παραγωγών της Ένωσης την ΠΕΕ. Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε στόχο να ερευνηθεί όσο το δυνατό µεγαλύτερος αντιπροσωπευτικός όγκος πωλήσεων εντός του διαθέσιµου χρόνου και λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατανοµή των παραγωγών της Ένωσης. (13) Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηµατολόγια στους πέντε παραγωγούς της Ένωσης που περιελάµβανε το δείγµα. ύο από τις εταιρείες του δείγµατος διέκοψαν τη συνεργασία µετά το στάδιο της δειγµατοληψίας. εδοµένου ότι οι τρεις εταιρείες που υπέβαλαν απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο εξακολουθούσαν να αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 30% των πωλήσεων του συνόλου των παραγωγών της Ένωσης σε µη συνδεδεµένους πελάτες στην Ένωση κατά την ΠΕΕ, κρίθηκε ότι το δείγµα εξακολουθούσε να είναι αντιπροσωπευτικό. (14) Η Επιτροπή απέστειλε επίσης ένα συνοπτικό ερωτηµατολόγιο σε πέντε παραγωγούς οι οποίοι δεν είχαν επιλεγεί στο δείγµα, στους δύο που είχαν διακόψει τη συνεργασία και σε δύο άλλους γνωστούς παραγωγούς, για να λάβει πληροφορίες σχετικά µε τους οικονοµικούς δείκτες που αφορούσαν ένα µεγαλύτερο αριθµό παραγωγών της ΕΕ. Απαντήσεις σε αυτά τα συνοπτικά ερωτηµατολόγια έστειλαν επτά παραγωγοί. 5. Επαλήθευση των στοιχείων που ελήφθησαν (15) Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλα τα στοιχεία που έκρινε απαραίτητα για να προσδιορίσει αν συνεχιζόταν ή ήταν πιθανό να επαναληφθεί η πρακτική ντάµπινγκ και η ζηµία σε βάρος των συµφερόντων της Ένωσης. Πραγµατοποιήθηκαν επιτόπου επαληθεύσεις των στοιχείων στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών: 5.1. Παραγωγοί της Ένωσης EL 7 EL

9 GARNICA PLYWOOD S.A. (Ισπανία) JEAN THEBAULT SAS (Γαλλία) JOUBERT ST JEAN D'ANGELY SAS (Γαλλία) Παραγωγοί στην ανάλογη χώρα EKOL KONTRPLAK, Tasköprü (Τουρκία). 1. Υπό εξέταση προϊόν B. ΤΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙ ΕΣ ΠΡΟΪΟΝ (16) Το υπό εξέταση προϊόν είναι το ίδιο µε αυτό της αρχικής έρευνας και ορίζεται ως εξής: κόντρα πλακέ που αποτελείται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, κάθε στρώση του οποίου έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 mm, µε µία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από οκουµέ που δεν φέρει µόνιµη επικάλυψη από άλλα υλικά, καταγωγής Λ Κ, το οποίο επί του παρόντος υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ex (πρώην ex ). Το υπό εξέταση προϊόν χρησιµοποιείται σε µεγάλο φάσµα τελικών χρήσεων. Χρησιµοποιείται στον οικοδοµικό κλάδο σε εξωτερικά τεχνουργήµατα ξυλουργικής και σε δοµικά στοιχεία από ξύλο για επένδυση, σε εξώφυλλα, εξωτερικά κρηπιδώµατα και κιγκλιδώµατα και κιγκλιδώµατα και κρηπιδώµατα υδατορρευµάτων. Χρησιµοποιείται επίσης για πιο διακοσµητικούς σκοπούς, µεταξύ άλλων στις οδικές µεταφορές (π.χ. αυτοκίνητα, λεωφορεία, ρυµουλκούµενα οχήµατα και αυτοκινούµενα τροχόσπιτα), στις θαλάσσιες µεταφορές (σκάφη), στη βιοµηχανία κατασκευής επίπλων και θυρών. (17) Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι κόντρα πλακέ οκουµέ: το κόντρα πλακέ που αποτελείται αποκλειστικά από ξύλο οκουµέ («αµιγώς οκουµέ») και το κόντρα πλακέ µε µία τουλάχιστον από τις εξωτερικές όψεις από οκουµέ («εξωτερικής όψης οκουµέ»), ενώ το υπόλοιπο αποτελείται από άλλου είδους ξύλο. Και οι δύο κύριοι τύποι κόντρα πλακέ οκουµέ έχουν την ίδια εξωτερική εµφάνιση. Παρά τις διαφορές ως προς τις µηχανικές ιδιότητες, όλοι έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά και, κατά βάση, τις ίδιες χρήσεις. 2. Οµοειδές προϊόν (18) Όπως αποδείχθηκε κατά την αρχική έρευνα και επιβεβαιώθηκε µε την παρούσα έρευνα, έχει διαπιστωθεί ότι το κόντρα πλακέ οκουµέ που κατασκευάζεται στην Λ Κ και πωλείται στην εγχώρια αγορά καθώς και το προϊόν που κατασκευάζεται και πωλείται στην Ένωση από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης έχουν βασικά τα ίδια φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ίδιες χρήσεις. Κατά συνέπεια, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται οµοειδή προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισµού. Γ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ (19) Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, εξετάστηκε αν υπήρχε πιθανότητα να συνεχιστεί ή να επαναληφθεί η πρακτική ντάµπινγκ µετά από ενδεχόµενη λήξη της ισχύος των µέτρων που εφαρµόζονται σε βάρος της Λ Κ. EL 8 EL

10 (20) Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 11 ανωτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού, και επειδή δεν υπήρξε συνεργασία µε κινέζους παραγωγούςεξαγωγείς, η ανάλυση της πιθανότητας να συνεχιστεί ή να επαναληφθεί η πρακτική ντάµπινγκ έπρεπε να βασιστεί σε πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή από άλλες πηγές. Εφόσον δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία για τους συγκεκριµένους τύπους προϊόντος που εξάγονται στην Ένωση από τη Λ Κ, η σύγκριση της κανονικής αξίας µε τις τιµές εξαγωγής έπρεπε να περιοριστεί στους δύο κύριους τύπους κόντρα πλακέ οκουµέ οι οποίοι αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 17 ανωτέρω. (21) Ως εκ τούτου, η ανάλυση βασίστηκε κυρίως στις στατιστικές της Eurostat για το εµπόριο. Επιπλέον, ένας κινέζος παραγωγός - εξαγωγέας υπέβαλλε µέχρι τον Ιούνιο του 2009 τις απαιτούµενες περιοδικές εκθέσεις παρακολούθησης βάσει της αιτιολογικής σκέψης 61 του κανονισµού του Συµβουλίου για την επιβολή των ισχυόντων δασµών. Συνεπώς, στοιχεία από αυτές τις εκθέσεις µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε κάποιο βαθµό στην ανάλυση της πιθανότητας να συνεχιστεί ή να επαναληφθεί η πρακτική ντάµπινγκ. 1. Κανονική αξία 1.1. Ανάλογη χώρα (22) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισµού, στις οικονοµίες σε στάδιο µετάβασης, η κανονική αξία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί καθεστώς οικονοµίας της αγοράς πρέπει να καθοριστεί µε βάση την τιµή ή την κατασκευασµένη αξία σε τρίτη χώρα µε οικονοµία αγοράς (ανάλογη χώρα). (23) Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Τουρκία, η οποία είχε ήδη χρησιµοποιηθεί ως ανάλογη χώρα στην αρχική έρευνα, κρίθηκε κατάλληλη ανάλογη χώρα για τον καθορισµό της κανονικής αξίας για τη Λ Κ στην παρούσα επανεξέταση ενόψει της λήξης της ισχύος των µέτρων. Αν και τα ενδιαφερόµενα µέρη κλήθηκαν να σχολιάσουν την επιλογή της Τουρκίας, δεν υπήρξε καµία ανταπόκριση. Κατά συνέπεια, βάσει των διαθέσιµων στοιχείων κατά το χρόνο της επιλογής, κρίθηκε ότι η Τουρκία ήταν η καταλληλότερη ανάλογη χώρα Καθορισµός της κανονικής αξίας (24) Ένας τούρκος παραγωγός συνεργάστηκε και υπέβαλε απάντηση στο ερωτηµατολόγιο. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισµού, η κανονική αξία υπολογίστηκε µε βάση τα δεδοµένα που επαληθεύθηκαν στις εγκαταστάσεις του εν λόγω συνεργαζόµενου τούρκου παραγωγού, σύµφωνα µε τα κατωτέρω. (25) Η κανονική αξία προσδιορίστηκε και για τους δύο κύριους τύπους προϊόντος που περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη 17 ανωτέρω. Για τον ένα κύριο τύπο προϊόντος η κανονική αξία υπολογίστηκε µε βάση τις τιµές που καταβάλλονται ή είναι καταβλητέες στην εγχώρια αγορά της Τουρκίας, εφόσον αυτές αφορούν αντιπροσωπευτικές ποσότητες σε συνήθεις εµπορικές συναλλαγές. Για τον άλλο κύριο τύπο του προϊόντος, που παράγεται από τον τούρκο παραγωγό αλλά δεν πωλείται στην εγχώρια αγορά, χρησιµοποιήθηκε η κατασκευασµένη κανονική αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού. EL 9 EL

11 (26) Για τον υπολογισµό της κανονικής αξίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισµού, στο µέσο κόστος παραγωγής κατά την ΠΕΕ προστέθηκαν τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα και το µέσο σταθµισµένο κέρδος από τις πωλήσεις του οµοειδούς προϊόντος στην εγχώρια αγορά κατά τις συνήθεις εµπορικές πράξεις. 2. Τιµή εξαγωγής (27) Όπως προαναφέρθηκε, επειδή δεν υπήρξε η παραµικρή συνεργασία από κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς, και σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού, η τιµή εξαγωγής υπολογίστηκε µε βάση τις διαθέσιµες στατιστικές της Eurostat για το εµπόριο. Επειδή ή Eurostat δεν διαθέτει πληροφορίες ανά τύπο προϊόντος κόντρα πλακέ οκουµέ, ώστε να εκτιµηθούν οι τιµές εξαγωγής για τον καθένα από τους δύο κύριους τύπους κόντρα πλακέ οκουµέ, τα στοιχεία αυτά προσαρµόστηκαν βάσει της ποσοστιαίας διαφοράς των τιµών µεταξύ του αµιγώς οκουµέ και του εξωτερικής όψης οκουµέ κόντρα πλακέ που παρατηρήθηκε για το συνεργαζόµενο τούρκο παραγωγό. Η διαφορά τιµών που υπολογίστηκε µε αυτό τον τρόπο εφαρµόστηκε στη συνέχεια στις µέσες σταθµισµένες τιµές της Eurostat. (28) Όσον αφορά τον όγκο των εξαγωγών, µε βάση τις συνολικές ποσότητες της Eurostat, υπολογίστηκε ο όγκος των κινεζικών εξαγωγών για κάθε ένα από τους δύο κύριους τύπους κόντρα πλακέ οκουµέ, µε βάση την αναλογία µεταξύ του αµιγώς οκουµέ και του εξωτερικής όψης οκουµέ που παρατηρήθηκε στις αναφερόµενες στην αιτιολογική σκέψη 21 ανωτέρω εκθέσεις παρακολούθησης για την περίοδο που συµπίπτει µε την ΠΕΕ. 3. Σύγκριση (29) Για να διασφαλιστεί µια δίκαιη σύγκριση ανάµεσα στην κανονική αξία και την τιµή εξαγωγής, ελήφθη δεόντως υπόψη η µορφή των προσαρµογών για τις διαφορές που επηρεάζουν τις τιµές και τη συγκρισιµότητα των τιµών, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισµού. Βάσει των ανωτέρω, αφαιρέθηκαν, κατά περίπτωση και εφόσον αυτό ήταν δικαιολογηµένο, οι προσαρµογές για τα έξοδα µεταφοράς, το θαλάσσιο ναύλο και τα έξοδα ασφάλισης, εργασιών διεκπεραίωσης, φόρτωσης καθώς και τα παρεπόµενα έξοδα. Επειδή δεν υπήρξε συνεργασία εκ µέρους των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων, τα ποσά αυτών των προσαρµογών υπολογίστηκαν µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία. 4. Περιθώριο ντάµπινγκ (30) Το διαπιστωθέν περιθώριο ντάµπινγκ, εκφρασµένο ως ποσοστό της τιµής CIF ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης πριν από την καταβολή του δασµού ήταν 34,2%. 5. Πιθανή ανάπτυξη των εισαγωγών σε περίπτωση κατάργησης των µέτρων 5.1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις (31) Πέρα από την ανάλυση της ύπαρξης ντάµπινγκ κατά την ΠΕΕ, εξετάστηκε και το ενδεχόµενο να συνεχιστεί η πρακτική ντάµπινγκ. Επειδή δεν υπήρξε συνεργασία από κανένα κινέζο παραγωγό-εξαγωγέα, τα κατωτέρω συµπεράσµατα σχετικά µε τον όγκο των εισαγωγών και τη µη χρησιµοποιούµενη παραγωγική ικανότητα βασίζονται στα διαθέσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού, και EL 10 EL

12 συγκεκριµένα στις στατιστικές για το εµπόριο και τις παρατηρήσεις ενδιαφεροµένων µερών Όγκος των εισαγωγών (32) Σύµφωνα µε τις στατιστικές της Eurostat για το εµπόριο, οι πραγµατικές εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουµέ από τη Λ Κ στην Ένωση µειώθηκαν σηµαντικά µετά την αρχική ΕΠ, αλλά οι κινέζοι παραγωγοί µπόρεσαν να διατηρήσουν την παρουσία τους στην αγορά στην ΕΕ µε µερίδιο αγοράς 4,7% κατά την ΠΕΕ Παραγωγική ικανότητα, µη χρησιµοποιούµενη παραγωγική ικανότητα (33) Ελλείψει συνεργασίας µε τους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς κόντρα πλακέ οκουµέ, εξετάστηκε η κατάσταση του κινεζικού κλάδου παραγωγής κόντρα πλακέ στο σύνολό του (παραγωγοί κόντρα πλακέ από όλα τα είδη ξυλείας). Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 89 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 988/2004 για την επιβολή προσωρινών δασµών αντιντάµπινγκ κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας, οι παραγωγοί κόντρα πλακέ µπορούν και όντως παράγουν κόντρα πλακέ από διαφορετικά είδη ξύλου µε τη χρησιµοποίηση του ίδιου εξοπλισµού. Ο αιτών υπέβαλε υπολογισµό του όγκου κόντρα πλακέ οκουµέ που παρήχθη στη Λ Κ µε βάση τον αριθµό των κορµών οκουµέ που ήταν διαθέσιµοι στην κινεζική αγορά, ο οποίος υπολογίστηκε περίπου σε κυβικά µέτρα για την ΠΕΕ. Ο αιτών υπολόγισε επίσης ότι το 85% περίπου ή κυβικά µέτρα χρησιµοποιούνται για την παραγωγή κόντρα πλακέ. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί η πραγµατική παραγωγή κόντρα πλακέ οκουµέ, διότι το µείγµα του προϊόντος, το οποίο έχει σηµαντική επίπτωση στις πιθανές παραγόµενες ποσότητες, είναι άγνωστο επειδή δεν συνεργάστηκε κανένας κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας. Εντούτοις, από την εκτίµηση της παραγωγικής ικανότητας που βασίζεται στους κορµούς οκουµέ συνάγεται σαφώς ότι, σε κάθε υπόθεση για το µείγµα προϊόντος, η παραγωγική ικανότητα στη Λ Κ είναι κατά πολύ ανώτερη από τις ποσότητες που καταναλώνονται στην αγορά της ΕΕ ( κυβικά µέτρα κατά την ΠΕΕ, βλ. αιτιολογική σκέψη 41 κατωτέρω). (34) Επιπλέον, διαπιστώθηκε, τόσο κατά την τρέχουσα επανεξέταση όσο και κατά την αρχική έρευνα, ότι κόντρα πλακέ που κατασκευάζεται από διαφορετικά είδη ξυλείας παράγεται από τις ίδιες επιχειρήσεις µε τον ίδιο εξοπλισµό. Κατά συνέπεια, µπορεί να αναµένεται ότι, εάν δεν εφαρµοστούν µέτρα, οι κινέζοι παραγωγοί που σήµερα εστιάζονται στην παραγωγή άλλων λιγότερο κερδοφόρων τύπων κόντρα πλακέ µπορεί να µεταστρέφουν όλο και περισσότερο την παραγωγή τους προς το κόντρα πλακέ οκουµέ. Σύµφωνα µε τις κινεζικές στατιστικές για τις εξαγωγές, οι κινεζικές εξαγωγές κόντρα πλακέ αντιπροσώπευαν ποσότητα µεγαλύτερη των 5 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων κατά την ΠΕΕ, ή 17 φορές το µέγεθος της αγοράς κόντρα πλακέ οκουµέ της Ένωσης. Συνεπώς, απαιτείται µόνο µία µικρή µεταστροφή στο µείγµα του προϊόντος για να αυξηθούν ουσιαστικά οι διαθέσιµες ποσότητες κόντρα πλακέ οκουµέ για εξαγωγές Όγκος και τιµή εισαγωγών από τη Λ Κ στην Ένωση και σε άλλες τρίτες χώρες (35) Το 2009, µε βάση τα κινεζικά στοιχεία για τις εξαγωγές, η Ένωση ήταν τόπος προορισµού µόνο για ένα µικρό ποσοστό (περίπου 5%) των κινεζικών εξαγωγών κόντρα πλακέ από τροπική ξυλεία. Σε σύγκριση µε τις τιµές σε άλλες αγορές, οι πωλήσεις αυτές πραγµατοποιούνταν σε σχετικά υψηλές τιµές πωλήσεων. Κατά EL 11 EL

13 συνέπεια, είναι πιθανό, εάν καταργηθούν τα µέτρα, να διοχετευτεί στην Ένωση ένα µεγαλύτερο ποσοστό των κινεζικών εξαγωγών κόντρα πλακέ οκουµέ Συµπέρασµα σχετικά µε την πιθανότητα συνέχισης του ντάµπινγκ (36) Η έρευνα κατέδειξε ότι το υπό εξέταση προϊόν εξακολουθεί να πωλείται στην αγορά της Ένωσης σε τιµές που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ και όχι σε ασήµαντες ποσότητες. Επιπλέον, από τα διαθέσιµα στοιχεία συνάγεται ότι οι παραγόµενες ποσότητες στην Λ Κ είναι πολύ υψηλές και ότι το µερίδιο των εξαγωγών της Κίνας προς την Ένωση είναι σήµερα περιορισµένο λόγω των εφαρµοζόµενων µέτρων. Ως προς αυτό, µπορεί να θεωρηθεί ότι κόντρα πλακέ οκουµέ που εξάγεται σήµερα προς άλλες χώρες σε χαµηλότερες τιµές θα κατευθυνθεί εκ νέου στην αγορά της Ένωσης, εάν καταργηθούν τα µέτρα. Ακόµη, οι κινέζοι παραγωγοί κόντρα πλακέ αναµένεται να αυξήσουν την παραγωγή τους κόντρα πλακέ οκουµέ, εάν καταργηθούν τα µέτρα, διότι η αγορά κόντρα πλακέ οκουµέ της Ένωσης είναι σχετικά κερδοφόρα. (37) Με βάση τα ανωτέρω πορίσµατα, εξάγεται το συµπέρασµα ότι είναι πιθανό να συνεχιστεί η πρακτική ντάµπινγκ, εάν επιτραπεί η κατάργηση των τρεχόντων µέτρων αντιντάµπινγκ.. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (38) Στο εσωτερικό της Ένωσης, το οµοειδές προϊόν είναι γνωστό ότι κατασκευάζεται από δεκαέξι παραγωγούς στην Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνολική παραγωγή της ΕΕ εκτιµάται περίπου σε κυβικά µέτρα. Οι παραγωγοί της Ένωσης που αντιπροσωπεύουν το σύνολο της παραγωγής της αποτελούν τον κλάδο παραγωγής της ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. Κατά την περίοδο που εξετάστηκε στην αρχική έρευνα, η αγορά της Ένωσης αποτελούνταν από τα κράτη µέλη της ΕΕ15. Εντούτοις, επειδή η παραγωγή κόντρα πλακέ οκουµέ στα 12 νέα κράτη µέλη της Ένωσης είναι µάλλον ασήµαντη, είναι σκόπιµο να γίνει σύγκριση ανάµεσα στην τρέχουσα και την αρχική έρευνα. (39) Όπως αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 10 ανωτέρω, διενεργήθηκε αναλυτική έρευνα σε δείγµα τριών παραγωγών που αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των πωλήσεων της ΕΕ από όλους τους παραγωγούς της Ένωσης σε µη συνδεδεµένους πελάτες κατά την ΠΕΕ και περίπου το 26% της παραγωγής όλων των παραγωγών της Ένωσης κατά την ΠΕΕ. Το δείγµα αποτελούνταν από τις ακόλουθες εταιρείες: GARNICA PLYWOOD S.A. (Ισπανία) JEAN THEBAULT SAS (Γαλλία) JOUBERT ST JEAN D'ANGELY SAS (Γαλλία). 1. Η κατανάλωση στην Ένωση E. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (40) Η κατανάλωση κόντρα πλακέ οκουµέ στην Ένωση προσδιορίστηκε µε βάση τις ποσότητες των πωλήσεων του κλάδου παραγωγής της ΕΕ και άλλων παραγωγών της EL 12 EL

14 Ένωσης στην αγορά της Ένωσης και τον όγκο των εισαγωγών από τρίτες χώρες στην Ένωση µε βάση τα στοιχεία της Eurostat. (41) Συνολικά, η κατανάλωση στην Ένωση το διάστηµα από την ΕΠ της αρχικής έρευνας µέχρι την ΠΕΕ της τρέχουσας επανεξέτασης µειώθηκε κατά 35%. Κατά την περίοδο που εξετάζεται στην τρέχουσα επανεξέταση, η κατανάλωση της Ένωσης µειώθηκε κατά 22%. Αυτό αποδίδεται γενικά στο γεγονός ότι το κόντρα πλακέ οκουµέ έχει υποκατασταθεί σε κάποιο βαθµό από άλλα είδη τροπικής ξυλείας, όπως τα red canarium, bankirai ή meranti. Το 2008 και την ΠΕΕ, η οικονοµική κρίση και η συνακόλουθη µείωση ορισµένων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων συνέβαλε στη µείωση της ζήτησης κόντρα πλακέ οκουµέ στην Ένωση ΠΕΕ Συνολική κατανάλωση της ΕΕ (m3) είκτης (2006 = 100) Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο, αίτηση επανεξέτασης και Eurostat 2. Όγκος, µερίδιο αγοράς και τιµές των εισαγωγών από τη Λ Κ (42) Οι πραγµατικές εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση µειώθηκαν από κυβικά µέτρα κατά την αρχική ΕΠ σε κυβικά µέτρα το Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές αυτές αυξήθηκαν κατά ποσοστό άνω του 20% από το 2006 έως το 2008 και µειώθηκαν απότοµα από το 2008 έως την ΠΕΕ στο 54% του επιπέδου το Πηγή: Eurostat Εισαγωγές (m3) ΠΕΕ Λ Κ είκτης (2006=100) (43) Το αντίστοιχο µερίδιο αγοράς αυξήθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες µονάδες από το 2006 έως το Μειώθηκε κατά 1,3 εκατοστιαίες µονάδες από το 2007 έως το 2008 και παρουσίασε περαιτέρω µείωση κατά 4,1 εκατοστιαίες µονάδες από το 2008 έως την ΠΕΕ. Συνολικά, το µερίδιο αγοράς των κινεζικών εισαγωγών στην ΕΕ µειώθηκε κατά 2 εκατοστιαίες µονάδες κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Μερίδια αγοράς ΠΕΕ Λ Κ 6,3% 9,7% 8,4% 4,3% Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο, αίτηση επανεξέτασης και Eurostat (44) Οι µέσες τιµές των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος από τη Λ Κ αυξήθηκαν κατά 32% από το 2006 µέχρι την ΠΕΕ. Συγκεκριµένα, οι τιµές αυτές αυξήθηκαν κατά 22% µεταξύ του 2006 και του 2007, κατά 3 επιπλέον εκατοστιαίες µονάδες µεταξύ του 2007 και του 2008 και κατά επιπλέον 7 εκατοστιαίες µονάδες µεταξύ του 2008 και της ΠΕΕ. Πηγή: Eurostat Εισαγωγές ( /m3) ΠΕΕ Λ Κ είκτης (2006=100) EL 13 EL

15 3. Πώληση σε χαµηλότερες τιµές (45) Για να εξεταστεί αν υπήρξαν πωλήσεις σε τιµές χαµηλότερες από αυτές τις Ένωσης, έγινε σύγκριση ανάµεσα στις µέσες σταθµισµένες τιµές πώλησης ανά τύπο προϊόντος για τις πωλήσεις που πραγµατοποίησε ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης σε µη συνδεδεµένους πελάτες στην αγορά της ΕΕ και στις αντίστοιχες µέσες σταθµισµένες τιµές εξαγωγής των εξεταζόµενων εισαγωγών. Η εν λόγω σύγκριση έγινε αφού προηγουµένως αφαιρέθηκαν οι εκπτώσεις και µειώσεις. (46) Σε αυτή τη βάση, διαπιστώθηκε ότι οι µέσες τιµές των κινεζικών εισαγωγών ήταν χαµηλότερες από τις τιµές πώλησης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης κατά 10% κατά την ΠΕΕ. (47) Στην αρχική έρευνα πραγµατοποιήθηκε προσαρµογή για τη διαφορά της ποιότητας µεταξύ του εξεταζόµενου προϊόντος που εισάγεται από τη Λ Κ και του οµοειδούς προϊόντος που πωλείται από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Στην παρούσα έρευνα, η κωδικοποίηση των τύπων προϊόντος στα ερωτηµατολόγια προσαρµόστηκε κατά τρόπο που να λαµβάνεται αυτό υπόψη. Κατά συνέπεια, εφόσον κατά την παρούσα έρευνα ελήφθη υπόψη η διαφορά ως προς την ποιότητα και δεν ελήφθησαν στοιχεία από κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς σχετικά µε ενδεχόµενες πρόσθετες διαφορές ποιότητας, η προσαρµογή που πραγµατοποιήθηκε κατά την αρχική έρευνα δεν εφαρµόστηκε στην παρούσα έρευνα. Κατά τη διάρκεια της ΕΠ της αρχικής έρευνας, τα υπό εξέταση προϊόντα καταγωγής Λ Κ πωλήθηκαν στην Ένωση σε τιµές χαµηλότερες κατά 11% έως 52% από τις τιµές του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. 4. Η οικονοµική κατάσταση του κλάδου παραγωγής της ΕΕ Προκαταρκτικές παρατηρήσεις (48) Έχουν αναλυθεί όλοι οι δείκτες σχετικά µε τη ζηµία που απαριθµούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισµού. Αναλύθηκαν δείκτες για τον όγκο της παραγωγής, την παραγωγική ικανότητα, τη χρησιµοποίηση της ικανότητας, την απασχόληση, τον όγκο των πωλήσεων, τις τιµές πωλήσεων, την παραγωγικότητα και το µερίδιο αγοράς, βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν για το σύνολο του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Όσον αφορά όλους τους άλλους δείκτες ζηµίας, η εξέτασή τους βασίστηκε στα στοιχεία που υπέβαλαν οι παραγωγοί του δείγµατος, τα οποία επαληθεύθηκαν στις εγκαταστάσεις της κάθε εταιρείας. Στοιχεία που αφορούν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης στο σύνολό του (a) Παραγωγή (49) Ο όγκος της παραγωγής του κλάδου παραγωγής της Ένωσης αυξήθηκε κατά 31% µεταξύ του 2006 και του 2007 και µειώθηκε κατά 2 εκατοστιαίες µονάδες µεταξύ του 2007 και του 2008 και κατά επιπλέον 13 εκατοστιαίες µονάδες µεταξύ του 2008 και της ΠΕΕ. Παρά την αύξηση κατά 16% του όγκου παραγωγής µεταξύ του 2006 και της ΠΕΕ, ο όγκος της παραγωγής του κλάδου παραγωγής της Ένωσης παραµένει σε επίπεδα χαµηλότερα από τις ποσότητες που διαπιστώθηκαν στην αρχική έρευνα, δηλ. από κυβικά µέτρα το 2002 και κατά την αρχική ΕΠ ΠΕΕ Παραγωγή (m3) EL 14 EL

16 είκτης (2006=100) Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο και αίτηση επανεξέτασης (β) Παραγωγική ικανότητα και χρησιµοποίηση ικανότητας (50) Η παραγωγική ικανότητα του κλάδου παραγωγής της Ένωσης αυξήθηκε κατά 33% µεταξύ του 2006 και του 2007 και κατά επιπλέον 12 εκατοστιαίες µονάδες µεταξύ του 2007 και του Μεταξύ του 2008 και της ΠΕΕ, η παραγωγική ικανότητα παρέµεινε σταθερή. Συνολικά, η παραγωγική ικανότητα του κλάδου παραγωγής της Ένωσης αυξήθηκε κατά 45% κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Η χρησιµοποίηση ικανότητας ήταν 51% το 2006 και µειώθηκε στο 41% κατά την ΠΕΕ ΠΕΕ Παραγωγική ικανότητα (m3) είκτης (2006=100) Χρησιµοποίηση ικανότητας 51% 50% 45% 41% είκτης (2006=100) Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο και αίτηση επανεξέτασης (γ) Απασχόληση (51) Το επίπεδο απασχόλησης στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης παρουσίασε αύξηση κατά 11% µεταξύ του 2006 και της ΠΕΕ. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των απασχολουµένων αυξήθηκε κατά 21% από το 2006 έως το 2007 και παρέµεινε κοντά σε αυτό το επίπεδο το Μεταξύ του 2008 και της ΠΕΕ, ο αριθµός απασχολουµένων µειώθηκε κατά 9%. Το κλείσιµο επιχειρήσεων και η αναδιάρθρωση του κλάδου είχαν ως αποτέλεσµα το επίπεδο απασχόλησης κατά την εξεταζόµενη περίοδο να µην φθάσει ποτέ στα επίπεδα που σηµειώθηκαν κατά την αρχική έρευνα ΠΕΕ Απασχόληση (άτοµα) είκτης (2006=100) Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο και αίτηση επανεξέτασης (δ) Όγκος πωλήσεων (52) Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, ο όγκος των πωλήσεων στην ΕΕ των παραγωγών της Ένωσης σε µη συνδεδεµένους πελάτες µειώθηκε κατά 16%. Μεταξύ του 2006 και του 2007, οι πωλήσεις παρέµειναν σταθερές και στη συνέχεια µειώθηκαν το 2008 και κατά την ΠΕΕ. Ο όγκος των πωλήσεων κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν της ίδιας τάξης µεγέθους σε σύγκριση µε την περίοδο που εξετάστηκε στην αρχική έρευνα ΠΕΕ Όγκος πωλήσεων στην ΕΕ (m3) είκτης (2006=100) Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο και αίτηση επανεξέτασης (ε) Τιµές πωλήσεων EL 15 EL

17 (53) Μεταξύ του 2006 και του 2007, οι µέσες τιµές πώλησης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στην αγορά της Ένωσης σε µη συνδεδεµένους πελάτες αυξήθηκε κατά 13% και κατά επιπλέον 5 εκατοστιαίες µονάδες µεταξύ του 2007 και του Κατά την ΠΕΕ, οι τιµές αυτές επανήλθαν στο επίπεδο του Συνολικά, οι τιµές πώλησης της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 13% κατά την εξεταζόµενη περίοδο ΠΕΕ Τιµή κατά µονάδα προϊόντος στην αγορά της ΕΕ (EUR/m3) είκτης (2006=100) Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο και αίτηση επανεξέτασης (στ) Παραγωγικότητα (54) Η παραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού των παραγωγών της Ένωσης, που µετράται ως ετήσια παραγωγή (κυβικά µέτρα) ανά απασχολούµενο, αυξήθηκε κατά 4% κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι η παραγωγή αυξήθηκε µε ταχύτερο ρυθµό σε σχέση µε το επίπεδο της απασχόλησης και αυτό είναι µια ένδειξη της βελτίωσης της αποδοτικότητας των παραγωγών της Ένωσης ΠΕΕ Παραγωγικότητα (m3 ανά απασχολούµενο) είκτης (2006=100) Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο και αίτηση επανεξέτασης (ζ) Μερίδιο αγοράς (55) Το µερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης αυξήθηκε περίπου κατά 6% κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Ειδικότερα, µειώθηκε κατά 3 εκατοστιαίες µονάδες µεταξύ του 2006 και του 2007 και παρέµεινε σχετικά σταθερό µεταξύ του 2007 και του Μεταξύ του 2008 και της ΠΕΕ, αυξήθηκε κατά 8,6% φτάνοντας το 80,2%. Η αύξηση του µεριδίου αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης κατά την εξεταζόµενη περίοδο αντανακλά µείωση των πωλήσεων στην Ένωση έναντι µεγαλύτερης µείωσης της κατανάλωσης στην Ένωση ΠΕΕ Μερίδιο αγοράς των παραγωγών της ΕΕ 74,3% 71,3% 71,6% 80,2% Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο και αίτηση επανεξέτασης και Eurostat (η) Μέγεθος του περιθωρίου ντάµπινγκ και ανάκαµψη από τις επιπτώσεις προηγούµενων πρακτικών ντάµπινγκ (56) Κατά την ΠΕΕ, παρά τα ισχύοντα µέτρα, συνεχίστηκε η πρακτική ντάµπινγκ σε µεγάλη έκταση, αν και συνολικά σε χαµηλότερο επίπεδο από αυτό που είχε διαπιστωθεί κατά την αρχική έρευνα. εδοµένου του όγκου και των τιµών των εισαγωγών ντάµπινγκ, η επίπτωση του πραγµατικού περιθωρίου ντάµπινγκ, η οποία είναι σηµαντική, δεν µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα. Αν και θα µπορούσε να διαπιστωθεί σχετική ανάκαµψη από τις επιπτώσεις προηγούµενων πρακτικών ντάµπινγκ, ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης εξακολουθεί να είναι ευάλωτος στις ζηµιογόνες επιπτώσεις όλων των εισαγωγών ντάµπινγκ στην αγορά της Ένωσης. EL 16 EL

18 (57) Όσον αφορά τη συνολική κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, διαπιστώθηκε ότι µετά την περίοδο της αρχικής έρευνας έκλεισαν διάφοροι παραγωγοί. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, ο µεγαλύτερος παραγωγός της Ένωσης κατά την αρχική ΕΠ κήρυξε πτώχευση το 2008, αφού αρχικά είχε µειώσει και στη συνέχεια διέκοψε πλήρως την παραγωγή. ύο άλλοι παραγωγοί της Ένωσης που περιέχονταν στο δείγµα της αρχικής έρευνας έκλεισαν το 2005 και το 2006 αντίστοιχα. Ένας άλλος γάλλος παραγωγός έκλεισε επίσης στις αρχές του Επιπλέον, ένας έλληνας παραγωγός µείωσε ουσιαστικά την παραγωγή του. Οι εξελίξεις αυτές, ακόµη και αν µπορούν να αποδοθούν στην αύξηση του µεριδίου αγοράς των υπολοίπων παραγωγών της Ένωσης, δείχνουν ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης στο σύνολό του εξακολουθεί να είναι επισφαλής και ευάλωτος. Στοιχεία που αφορούν τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγµατος (a) Αποθέµατα (58) Τα αποθέµατα των ενωσιακών παραγωγών του δείγµατος σχεδόν πενταπλασιάστηκαν κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Εµφανίζονται µεγαλύτερα αποθέµατα σε σύγκριση µε την περίοδο που εξετάστηκε κατά την αρχική έρευνα, κατά την οποία το κόντρα πλακέ παράγονταν µόνο επί παραγγελία. Αυτό συνέβη ιδίως το 2008 και την ΠΕΕ εξαιτίας της µείωσης του όγκου των πωλήσεων. είγµα ΠΕΕ Τελικό απόθεµα (m3) είκτης (2006=100) Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο (β) Μισθοί (59) Το ετήσιο κόστος εργασίας των ενωσιακών παραγωγών του δείγµατος αυξήθηκε κατά 26% κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Ειδικότερα, το ετήσιο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 29% µεταξύ του 2006 και του Επιπλέον, µειώθηκε κατά 3% µεταξύ του 2007 και του Μεταξύ του 2008 και της ΠΕΕ παρέµεινε σταθερό. είγµα ΠΕΕ Ετήσιο κόστος εργασίας (EUR) είκτης (2006=100) Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο (γ) Αποδοτικότητα και απόδοση των επενδύσεων (60) Το επίπεδο κερδοφορίας των ενωσιακών παραγωγών του δείγµατος ήταν 4,3% το 2006 και αυξήθηκε σε 9,8% και 8,3% το 2007 και το 2008 αντίστοιχα ενώ στη συνέχεια µειώθηκε στο 5,9% κατά την ΠΕΕ. Η απόδοση των επενδύσεων, εκφρασµένη ως ποσοστό της καθαρής λογιστικής αξίας των επενδύσεων, µειώθηκε κατά 51% κατά την εξεταζόµενη περίοδο ή από 12,5% το 2006 σε 6,2% την ΠΕΕ. είγµα ΠΕΕ Κερδοφορία της ΕΕ (ποσοστό καθαρών πωλήσεων) 4,3% 9,8% 8,3% 5,9% είκτης (2006=100) Απόδοση των επενδύσεων (κέρδος επί τοις εκατό της καθαρής λογιστικής αξίας των επενδύσεων) 12,5% 13,6% 12,1% 6,2% είκτης (2006=100) EL 17 EL

19 Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο (δ) Ταµειακές ροές και ικανότητα άντλησης κεφαλαίου (61) Οι καθαρές ταµειακές ροές των παραγωγών του δείγµατος από τις λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκε κατά 32% την εξεταζόµενη περίοδο. εν υπήρχαν ενδείξεις ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης αντιµετώπιζε δυσκολίες άντλησης κεφαλαίου. είγµα ΠΕΕ Ταµειακές ροές (EUR) είκτης (2006=100) Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο (ε) Επενδύσεις (62) Οι ετήσιες επενδύσεις των παραγωγών του δείγµατος στην παραγωγή του οµοειδούς προϊόντος αυξήθηκαν κατά 10% µεταξύ του 2006 και 2007, κατά 100% µεταξύ του 2007 και του 2008 και επιπλέον κατά 16% µεταξύ του 2008 και της ΠΕΕ. Συνολικά, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 126% την εξεταζόµενη περίοδο. είγµα ΠΕΕ Καθαρές επενδύσεις (EUR) είκτης (2006=100) Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο 5. Συµπέρασµα για την οικονοµική κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. (63) Από την ανάλυση των µακροοικονοµικών και µικροοικονοµικών δεδοµένων συνάγεται ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης βρίσκεται σε σχετικά σταθερή κατάσταση. Συγκεκριµένα, το επίπεδο κερδοφορίας των ενωσιακών παραγωγών του δείγµατος ανέκαµψε από το επίπεδο του -8,9% το οποίο διαπιστώθηκε για τους παραγωγούς του δείγµατος στην αρχική έρευνα και το µέσο επίπεδο κερδοφορίας διατηρήθηκε µεταξύ του 4,3% και 9,8% καθ' όλη την εξεταζόµενη περίοδο. Επίσης, το µερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης αυξήθηκε σε µια συρρικνούµενη αγορά χάρη στα ισχύοντα µέτρα. ΣΤ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 1. Αντίκτυπος του προβλεπόµενου όγκου των εισαγωγών και επιπτώσεις στις τιµές σε περίπτωση κατάργησης των µέτρων (64) Αν και ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί και ανακάµψει από τις επιπτώσεις των εισαγωγών ντάµπινγκ από τη Λ Κ, δεν έχει ανακτήσει τα επίπεδα της παραγωγής, των πωλήσεων και της απασχόλησης της περιόδου πριν την αρχική έρευνα. Ορισµένοι παραγωγοί της Ένωσης έκλεισαν, γεγονός που αποδεικνύει ότι η κατάσταση του κλάδου παραγωγής στο σύνολό του εξακολουθεί να είναι σχετικά επισφαλής. (65) Από ορισµένα στοιχεία συνάγεται ότι είναι πιθανό να επαναληφθεί η ζηµία, εάν πάψουν να εφαρµόζονται τα µέτρα. Πρώτον, µε βάση τα τρέχοντα επίπεδα µείωσης των τιµών που διαπιστώθηκαν για τις εισαγωγές από την Λ Κ και µε την παραδοχή EL 18 EL

20 ότι το σηµερινό χαµηλό επίπεδο των τιµών των εισαγωγών θα συνεχισθεί ή και θα ενισχυθεί για ανακτηθεί το µερίδιο αγοράς που έχει απολεσθεί, ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης δεν θα ήταν σε θέση να διατηρήσει το τρέχον επίπεδο τιµών. Αυτή η πιθανή συµπίεση των τιµών θα έθετε πράγµατι σε κίνδυνο την τρέχουσα ανάκαµψη του κλάδου παραγωγής της Ένωσης και θα υπονόµευε την κερδοφορία του. (66) εύτερον, δεδοµένης της σηµαντικής παραγωγικής ικανότητας των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων, είναι επίσης πιθανό να αυξηθούν οι εισαγωγές ντάµπινγκ σε χαµηλά επίπεδα τιµών. Αυτό µε τη σειρά του θα είχε σαν επακόλουθο την απώλεια πωλήσεων του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στην αγορά και, δεδοµένου του ήδη χαµηλού ποσοστού χρησιµοποίησης της ικανότητας κατά την ΠΕΕ, αυτό θα µπορούσε να επιφέρει ακόµη µεγαλύτερη µείωση της παραγωγής ή το κλείσιµο περισσότερων παραγωγών της Ένωσης. (67) Με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται ότι, εάν επιτραπεί η λήξη των µέτρων, είναι πιθανό να επαναληφθεί η ζηµία λόγω των νέων εισαγωγών ντάµπινγκ του υπό εξέταση προϊόντος από τη Λ Κ. Άλλες εκτιµήσεις: Πρόσβαση στην πρώτη ύλη στην Γκαµπόν (68) Το οκουµέ είναι τροπικό δέντρο που φύεται κατά κύριο λόγο στην Γκαµπόν και σε µικρότερο βαθµό στην Ισηµερινή Γουινέα και το Καµερούν. Η καταγγέλλουσα ένωση έχει υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία ότι η κυβέρνηση της Γκαµπόν απαγόρευσε, από την 1η Ιανουαρίου 2010, την εξαγωγή κορµών οκουµέ µε το φλοιό τους από την Γκαµπόν, µε στόχο να διατηρηθεί στη χώρα η δραστηριότητα µεταποίησης των κορµών σε φύλλα. Για το λόγο αυτό εξετάστηκε αν η εν λόγω απαγόρευση, αν και συνέβη µετά την ΠΕΕ, θα είχε ουσιαστική επίπτωση στην παρούσα ανάλυση. (69) Από τις πληροφορίες που ελήφθησαν κατά την έρευνα συνάγεται ότι οι ασιατικές εταιρείες, οι οποίες εισάγουν και εξάγουν ποσοστό άνω του 60% των κορµών της Γκαµπόν, φαίνεται ότι βρίσκονται σε ισχυρή θέση διαπραγµάτευσης µε την Société Nationale des Bois du Gabon (SNBG), βασικό εξαγωγέα ξυλείας οκουµέ, και µε την κυβέρνηση της Γκαµπόν και ότι επηρεάζονται λιγότερο από την απόφαση αυτή σε σύγκριση µε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εξαιτίας της έλλειψης συνεργασίας εκ µέρους των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων, δεν ήταν δυνατό να διενεργηθεί διεξοδικότερη εκτίµηση επιπτώσεων ως προς αυτό το ζήτηµα. (70) Η απαγόρευση εξαγωγών τέθηκε σε ισχύ µόλις την 1η Ιανουαρίου 2010, δηλαδή µετά την ΠΕΕ και µια µεταβατική περίοδο µέχρι το Μάιο του 2010 η οποία εφαρµόστηκε για κορµούς που είχαν ήδη κοπεί µέχρι το τέλος του 2009 και οι οποίοι µπορούσαν ακόµη να εξαχθούν. Για να εξεταστεί η επίπτωση της εφαρµογής της απαγόρευσης των εξαγωγών στους παραγωγούς της Ένωσης, στις 14 Σεπτεµβρίου 2010 ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες από τα µέλη της καταγγέλλουσας ένωσης. Ελήφθησαν απαντήσεις από τέσσερις παραγωγούς της Ένωσης. ύο από τους παραγωγούς του δείγµατος διέθεταν δική τους µονάδα αποφλοίωσης στην Γκαµπόν και, κατά συνέπεια, φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται από την απαγόρευση. Εντούτοις, όλοι οι παραγωγοί του δείγµατος επιβεβαίωσαν την πληροφορία ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις ήταν σε ισχυρή διαπραγµατευτική θέση για να διασφαλίσουν πρόσβαση στην πρώτη ύλη και ότι δεν είχαν ακόµη εκδηλωθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του εν λόγω νόµου. Οι παραγωγοί της Ένωσης επιβεβαίωσαν ότι η προσφορά ξυλείας οκουµέ µειώθηκε και οι τιµές αυξήθηκαν µετά την απαγόρευση των εξαγωγών κορµών οκουµέ στην EL 19 EL

21 Γκαµπόν και ότι τα νέα δεδοµένα έπληξαν κατ εξοχή τους παραγωγούς των οποίων οι µονάδες αποφλοίωσης οκουµέ βρίσκονται στην ΕΕ. (71) Σε κάθε περίπτωση, η απαγόρευση εφαρµόζεται καταρχήν σε όλες τις εξαγωγές. ηλαδή και στις εξαγωγές προς την Λ Κ. Κατά συνέπεια, η νέα νοµική κατάσταση στην Γκαµπόν δεν φαίνεται να επηρεάζει την ανάλυση στην παρούσα επανεξέταση ενόψει της λήξης των µέτρων. 2. Συµπέρασµα σχετικά µε την πιθανότητα επανάληψης της ζηµίας (72) Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, εξάγεται το συµπέρασµα ότι η λήξη της ισχύος των µέτρων θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα την επανάληψη της ζηµίας σε βάρος του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, η οποία προκαλείται από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείµενο ντάµπινγκ του υπό εξέταση προϊόντος από τη Λ Κ. Ζ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (73) Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 4, ορισµένοι γάλλοι παραγωγοί παραπέµφθηκαν σε γαλλικό δικαστήριο για συµπεριφορά σε βάρος του ανταγωνισµού εξαιτίας της οποίας θεωρήθηκε σκόπιµο να κινηθεί αυτεπάγγελτα διαδικασία ενδιάµεσης επανεξέτασης για την κατάσταση της ζηµίας του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, ιδίως σε σύγκριση µε την κατάσταση η οποία επικρατούσε κατά την περίοδο έρευνας στην αρχική έρευνα. (74) Στην προαναφερθείσα δικαστική διαδικασία, το γαλλικό Συµβούλιο Ανταγωνισµού επέβαλε πρόστιµα σε έξι γάλλους παραγωγούς κόντρα πλακέ για αντιανταγωνιστική συµπεριφορά (διότι εφάρµοζαν τις ίδιες κλίµακες τιµών και ταυτόχρονες αυξήσεις τιµών) κατά το διάστηµα από το Νοέµβριο του 1995 έως το Μάιο του Στην απόφασή του της 29ης Σεπτεµβρίου 2009, το Cour d'appel de Paris (Εφετείο Παρισίων) επικύρωσε την απόφαση του Συµβουλίου Ανταγωνισµού, αν και µε σχετική µείωση του ύψους των προστίµων. (75) Στην ανάλυση της ζηµίας στην αρχική διαδικασία, ελήφθη δείγµα από πέντε ευρωπαίους παραγωγούς: τρεις Γάλλους, έναν Ιταλό και έναν Πορτογάλο. Στους δύο από τους τρεις γάλλους παραγωγούς του δείγµατος επιβλήθηκαν αργότερα τα προαναφερθέντα πρόστιµα. Για να εξεταστεί αν ενδεχοµένως η προαναφερθείσα σε βάρος του ανταγωνισµού συµπεριφορά επηρέασε την ανάλυση της ζηµίας, πραγµατοποιήθηκε καταρχάς σύγκριση των µέσων τιµών πώλησης της καθεµίας από τις επιχειρήσεις του αρχικού δείγµατος. ιαπιστώθηκε ότι οι δύο γάλλοι παραγωγοί στους οποίους αργότερα επιβλήθηκαν πρόστιµα είχαν πράγµατι υψηλότερες µέσες τιµές πώλησης ανά µονάδα προϊόντος σε σχέση µε τις άλλες τρεις εταιρείες του δείγµατος. Αυτή η διαφορά τιµών µπορεί να εξηγηθεί εν µέρει από τα πορίσµατα της αρχικής έρευνας, δηλ. από το διαφορετικό µείγµα προϊόντος αυτών των παραγωγών. Εντούτοις, µε µία αναλυτικότερη σύγκριση, φαίνεται ότι οι τιµές πώλησης ανά µονάδα προϊόντος των δύο γάλλων παραγωγών στην αρχική ΕΠ ήταν επίσης υψηλότερες και για το αµιγώς οκουµέ κόντρα πλακέ (από 7% έως 30% υψηλότερες) και για το εξωτερικής όψης οκουµέ (από 3% έως 19%). (76) Συνεπώς, σε µεταγενέστερο στάδιο, αφαιρέθηκαν από τον υπολογισµό της ζηµίας τα στοιχεία των δύο γαλλικών επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιµα και η εικόνα ως προς τη ζηµία της αρχικής υπόθεσης επανεξετάστηκε µε βάση τα δεδοµένα EL 20 EL

22 των υπολοίπων τριών εταιρειών του δείγµατος. Επειδή οι µακροοικονοµικοί δείκτες (παραγωγή, παραγωγικότητα, πωλήσεις, µερίδιο αγοράς, απασχόληση και ανάπτυξη) βασίστηκαν σε πληροφορίες που έδωσαν δέκα παραγωγοί της Ένωσης, αφαιρέθηκαν από αυτό τον υπολογισµό και τα στοιχεία που αφορούσαν τις άλλες γαλλικές εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιµα. (77) ιαπιστώθηκε ότι τα συµπεράσµατα της αρχικής έρευνας σχετικά µε τους αποκαλούµενους µικροοικονοµικούς δείκτες δεν θα µεταβάλλονταν σηµαντικά χωρίς τα στοιχεία από τις γαλλικές επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιµα. Κατά την περίοδο που εξεταζόταν στην αρχική έρευνα, η κερδοφορία των επιχειρήσεων του δείγµατος µειώθηκε από 3,5% σε -8,9%. Εάν αφαιρούνταν από το δείγµα οι γάλλοι παραγωγοί στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιµο, η κερδοφορία θα µειωνόταν από 3,1% σε -6,5%. Η απόδοση των επενδύσεων των επιχειρήσεων του δείγµατος µειώθηκε από 1,6% σε -27,5% χωρίς τους γάλλους παραγωγούς στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιµο θα µειωνόταν από 19,3% σε -38,9%. Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων του δείγµατος µειώθηκαν κατά 80% χωρίς να υπολογίζονται οι γάλλοι παραγωγοί στους οποίους επιβλήθηκε, θα µειωνόταν κατά 86%. Οι ταµειακές ροές των παραγωγών του δείγµατος µειώθηκαν από 7,6 εκατ. ευρώ σε ευρώ. Χωρίς τους εν λόγω γάλλους παραγωγούς θα µειωνόταν από 1,5 εκατ. ευρώ σε ευρώ. Όσον αφορά τα µακροοικονοµικά δεδοµένα του κλάδου παραγωγής της Ένωσης συνολικά, η εικόνα θα ήταν περισσότερο διαφοροποιηµένη, εάν εξαιρούνταν τα στοιχεία αυτών των γάλλων παραγωγών. Κατά την περίοδο που εξέταζε η αρχική έρευνα, η παραγωγή του κλάδου παραγωγής της Ένωσης µειώθηκε κατά 10% χωρίς τους εν λόγω γάλλους παραγωγούς, θα είχε µειωθεί κατά 1%. Η απασχόληση στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης µειώθηκε κατά 9% χωρίς τους γάλλους παραγωγούς στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιµο θα είχε παραµείνει σταθερή. Η αξία των πωλήσεων του κλάδου παραγωγής της Ένωσης µειώθηκε κατά 7% χωρίς τους γάλλους παραγωγούς στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιµο θα είχε αυξηθεί κατά 5% ο όγκος των πωλήσεων του κλάδου παραγωγής της Ένωσης µειώθηκε κατά 10% χωρίς τους γάλλους παραγωγούς στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιµο θα είχε αυξηθεί κατά 1%. (78) Κατά συνέπεια, ακόµη και αν η εικόνα της ζηµίας ήταν διαφορετική σε περίπτωση που εξαιρούνταν οι γαλλικές επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιµα, η ζηµία στην αρχική έρευνα θα ήταν παρ όλ αυτά σηµαντική. Αυτό συνάγεται, κυρίως, από την εξέλιξη των αποκαλούµενων µικροοικονοµικών δεικτών. (79) Εξετάστηκε επίσης αν η αντίθετη προς τον ανταγωνισµό συµπεριφορά των γάλλων παραγωγών µπορούσε να επηρεάσει την εικόνα της ζηµίας κατά την τρέχουσα επανεξέταση. Πρώτον, εφόσον το καρτέλ έπαψε να υφίσταται το 2004, κανένας από τους δείκτες δεν θα µπορούσε να επηρεαστεί πλέον άµεσα από ενέργειες σε βάρος του ανταγωνισµού. Κατά συνέπεια, εκτιµήθηκε αν θα µπορούσε να υπάρξει έµµεση επίπτωση, δηλ. µέσω του ύψους των προστίµων, στην ανάλυση της ζηµίας. ιαπιστώθηκε ότι κανένας από τους δύο γάλλους παραγωγούς του δείγµατος δεν περιέλαβε το ποσό του προστίµου στον υπολογισµό της κερδοφορίας του. Κατά συνέπεια, διαπιστώθηκε ότι οι αντιανταγωνιστικές πρακτικές του παρελθόντος ή τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν δεν είχαν επίπτωση στην τρέχουσα ανάλυση της ζηµίας. (80) Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, συνάγεται ότι η σε βάρος του ανταγωνισµού συµπεριφορά των γάλλων παραγωγών δεν επηρέασε την κατάσταση ως προς τη ζηµία του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, ιδίως σε σύγκριση µε την κατάσταση που EL 21 EL

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

56ο έτος 26 Νοεμβρίου 2013 Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του μέρους IV (εμπορικές συναλλαγές) της συμ

56ο έτος 26 Νοεμβρίου 2013 Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του μέρους IV (εμπορικές συναλλαγές) της συμ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 315 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 56ο έτος 26 Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Ανακοίνωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα