Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ"

Transcript

1 ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο

2 ΛΑΡΙΑ 2015 «Εγώ ε Παληαδή Αγγειηθή, δειώλω ππεύζπλα όηη ε παξνύζα Πηπρηαθή Εξγαζία κε ηίηιν «Η γιώζζα πξνγξακαηηζκνύ LOGO κέζα από ηα ζρνιηθά βηβιία είλαη δηθή κνπ θαη βεβαηώλω όηη: Σε όζεο πεξηπηώζεηο έρω ζπκβνπιεπηεί δεκνζηεπκέλε εξγαζία ηξίηωλ, απηό επηζεκαίλεηαη κε ζρεηηθή αλαθνξά ζηα επίκαρα ζεκεία. Σε όζεο πεξηπηώζεηο κεηαθέξω ιόγηα ηξίηωλ, απηό επηζεκαίλεηαη κε ζρεηηθή αλα-θνξά ζηα επίκαρα ζεκεία. Με εμαίξεζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, ην ππόινηπν θείκελν ηεο πηπρηαθήο απνηειεί δηθή κνπ δνπιεηά. Αλαθέξω ξεηά όιεο ηηο πεγέο βνήζεηαο πνπ ρξεζηκνπνίεζα. Σε πεξηπηώζεηο πνπ ηκήκαηα ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο έγηλαλ από θνηλνύ κε ηξί-ηνπο, αλαθέξω ξεηά πνηα είλαη ε δηθή κνπ ζπλεηζθνξά θαη πνηα ηωλ ηξίηωλ. Γλωξίδω πωο ε ινγνθινπή απνηειεί ζνβαξόηαην παξάπηωκα θαη είκαη ελήκεξε γηα ηελ επέιεπζε ηωλ λνκίκωλ ζπλεπεηώλ» ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠαληαδήΑγγειηθή - 1 -

3 Δγθξίζεθε από ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή Σόπνο: Ηκεξνκελία.. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΗ

4 Πεξίιεςε Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ LOGO είλαη κηα γιώζζα πςεινύ επηπέδνπ Οη δεκηνπξγνί ηεο επηζπκνύζαλ κηα γιώζζα ώζηε λα επηηξέπεη ην ρεηξηζκό θαη ηελ νπηηθή απόδνζε ζπκβόισλ ώζηε λα είλαη θαηαλνεηή θαη αιιειεπηδξαζηηθή ε εξγαζία ησλ παηδηώλ κε ηε γιώζζα. Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία κειεηά πώο δηδάζθεηαη ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ LOGO ζηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ γπκλαζίνπ πώο παξνπζηάδεηαη ην ζπληαθηηθό ηεο, νη εληνιέο ηεο, νη κεηαβιεηέο ηεο,νη δνκέο ειέγρνπ, δνκέο επαλάιεςεο, πώο πξνβάιιεηαη αληίζηνηρα ζην γξάθεκα ηεο ρειώλαο κε παξαδείγκαηα θαη πνηα ε δηδαθηηθή ηνπο αμία

5 Δπραξηζηίεο Δπραξηζηώ ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ κε ζηήξημε ζε όιε ηε δηαδηθαζία ησλ ζπνπδώλ κνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο κνπ. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή θ Γ. ΟΤΛΣΗ θαη ηνπο ζπκθεηεηέο κνπ γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηνπο. Παληαδή Αγγειηθή - 4 -

6 Πεξηερόκελα Πεξίιεςε..3 Δπραξηζηίεο..4 Πεξηερόκελα.5 1 Δηζαγσγή 6 2 LOGO Ιζηνξηθή αλαδξνκή Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ LOGO Σν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ MicroWorld Pro Παξνπζίαζε ζπληαθηηθνύ Δληνιέο Δκθάληζε κελπκάησλ Γνκέο επαλάιεςεο θαη δνκέο ειέγρνπ πλνκηιία κε ηνλ ππνινγηζηή Η logo θαη ν ζρεδηαζκόο γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ κε ην γξάθεκα ηεο ρειώλαο Γεκηνπξγία πξνγξακκάησλ.32 3 Δπίινγνο Βηβιηνγξαθία

7 1. Δηζαγσγή Σνλ πξνεγνύκελν αηώλα ζεκεηώζεθε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ πξόνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο. Ο άλζξσπνο βξέζεθε από ηε γε ζην θεγγάξη, αιιά θπξίσο είδε ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ λα αιιάδεη δξακαηηθά.ο ηνκέαο ηεο πιεξνθνξηθήο απνηειεί ην επηζηέγαζκα ηεο πξνόδνπ απηήο, επεξεάδνληαο ζρεδόλ θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Μία από απηέο απνηειεί θαη ε εθπαίδεπζε θαη ε κνξθή κε ηελ νπνία παξέρεηαη πιένλ ιόγσ απηήο ηεο εμέιημεο. Η ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ε άκεζε πξόζβαζε ζε πιήζνο πιεξνθνξηώλ κε ην απιό πάηεκα ελόο θνπκπηνύ ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο έθαλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ρώξν ηεο παηδείαο. Η εηζαγσγή ηεο ξνκπνηηθήο ζε πνιιά ήδε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ έγηλε γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηελ "Σερλνινγία Διέγρνπ ηεο Πιεξνθόξεζεο " ΣΠΔ θαη γηα λα κάζεη ν καζεηήο λα ρεηξίδεηαη θαη λα ειέγρεη ηηο κεραλέο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε γηα θάζε απόθαζή ηνπ λα εκπιέθεηαη δηαλνεηηθά βαζηδόκελνο ζε πξνεγνύκελεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο θαη ζηελ ηθαλόηεηα λα ηνπ λα πξνβιέπεη ην απνηέιεζκα. Οξηζκέλα θξάηε εθκεηαιιεύνληαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηελ ηερλνινγηθή απηή πξόνδν ζηελ εθπαίδεπζε. Η Διιάδα, δελ είλαη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα πξσηνπόξνο αιιά κάιινλ κε ραξαθηεξηζηηθή θαζπζηέξεζε κπήθε ζε ζηάδην εθαξκνγήο ησλ λέσλ κεζόδσλ ρσξίο λα ηηο έρεη ελζσκαηώζεη ζην εθπαηδεπηηθό ηεο πξόγξακκα ζηνλ ίδην βαζκό κε άιιεο ρώξεο. Ωζηόζν, αθόκα θαη γηα έλαλ άλζξσπν ηεο γεληάο κνπ, πνπ ε πξαγκαηηθόηεηα κηαο ζρνιηθήο ηάμεο δελ απνηειεί θαη ηόζν καθξηλό παξειζόλ, ε επηζηξνθή ζηα ζξαλία γηα αλάιπζε θαη απνηίκεζε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ ζα ηνλ έθεξλε αληηκέησπν κε αξθεηέο θαη ελδηαθέξνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα ε επξεία ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ άιιαμε πνιιά ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη έδσζε ζηνλ δηδαζθόκελν έλαλ πην ελεξγεηηθό ξόιν, θαζώο ηνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα κεγαιύηεξεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ δηδάζθνληα θαη πην νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπίζεο ε εθπαίδεπζε ηείλεη λα πάξεη έλα ηειείσο δηαθνξεηηθό λόεκα θαη πξνζαλαηνιηζκό ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ, θαζώο ν καζεηήο κέζσ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ έρεη πξόζβαζε ζε πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο κε κεγάιε επθνιία, επνκέλσο ζηόρν ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί πιένλ ε αλαδήηεζε θαη ρξήζε ηεο ζσζηήο πιεξνθνξίαο γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηεο κάζεζεο θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Σν κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα ειιεληθά ζρνιεία, είλαη απηό ζην νπνίν εθαξκόδνληαη θαηεμνρήλ ηα παξαπάλσ. Ο πξνγξακκαηηζκόο ν νπνίνο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα απηνύ ηνπ καζήκαηνο είλαη κηα ηδηαίηεξε δξαζηεξηόηεηα ε νπνία δελ ππήξρε πξηλ ηελ πιεξνθνξηθή. ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δηδάζθνληαη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα βηβιία ηνπ γπκλαζίνπ αλαιύεηαη ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ LOGO. Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ LOGO είλαη κηα γιώζζα ζηελ νπνία δίλεηαη πεξηζζόηεξν έκθαζε ζηνλ ρεηξηζκό κε ζύκβνια θαη όρη ζηνλ ππνινγηζκό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε αιγνξίζκσλ ζηνλ ππνινγηζηή.. Απηό πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ πάλσ ζηελ εθαξκνγή MicroWorlds Pro. Σν παξαπάλσ είλαη έλα πξόγξακκα κε ην νπνίν δεκηνπξγνύκε πξνγξάκκαηα θαη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο είλαη δειαδή έλα πξνγξακκαηηζηηθό πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ, ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαζώο είλαη θαηάιιειν γηα αλάπηπμε ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ. Η εθαξκνγή απηή πξνηηκάηαη θαζώο ην MicroWorlds Pro πεξηέρεη ηηο εληνιέο ζηα ειιεληθά

8 Ωζηόζν θαη κε άιιεο εθδόζεηο LOGO κπνξνύκε λα θάλνπκε ηα ίδηα πξνγξάκκαηα, αξθεί λα εμνηθεησζνύκε κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ώζηε λα βξίζθνπκε ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε έθδνζε. πγθεθξηκέλα ν καζεηήο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο αζρνιείηαη κε ηα παξαθάησ αλαθεξόκελα ζέκαηα: Πώο κπνξνύκε λα δεκηνπξγνύκε γεσκεηξηθά ζρέδηα κε ηε LOGO. Πώο παξνπζηάδεηαη ην ζπληαθηηθό ηεο ζηα ζρνιηθά βηβιία. Πσο παξνπζηάδνληαη νη πξώηεο εληνιέο, κεηαβιεηέο,δνκέο ειέγρνπ, δνκέο επαλάιεςεο,. Πώο παξνπζηάδεηαη ην γξάθεκα ηεο ρειώλαο

9 2. LOGO ε κηα παξαδνζηαθή ζρνιηθή ηάμε, όπνπ θεληξηθό ξόιν είρε ν θαζεγεηήο, ν νπνίνο κε ηε κνξθή απζεληίαο κεηέδηδε γλώζεηο ησλ νπνίσλ ε νξζόηεηα δελ επηηξεπόηαλ λα ακθηζβεηεζεί από θαλέλα θαη ν δηδαζθόκελνο αξθνύληαλ ζε έλαλ παζεηηθό ξόιν θαη κηα απιή αλαπαξαγσγή όζσλ δηδαζθόηαλ, ρσξίο λα επηηξέπεηαη πνιιέο θνξέο λα εθθξάζεη δηθέο ηνπ ζθέςεηο ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηθό ηνπ πξνζσπηθό ιεμηιόγην γηα λα αλαπαξάγεη όζα δηδάρζεθε, ε επηζηεκνληθή εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο ήξζε λα θάλεη ηε δηαθνξά. Η εμέιημε απηή ήξζε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, όηαλ πνιινί ςπρνιόγνη θαη παηδαγσγνί επέθξηλαλ ην παξαδνζηαθό δηδαθηηθό κνληέιν θαη αλαθάιπςαλ ζηελ πιεξνθνξηθή ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ. Σα αλαρξνληζηηθά αλσηέξσ αλαθεξόκελα πξόηππα εθπαίδεπζεο βξέζεθαλ ζην ζηόραζηξν πνιιώλ ςπρνιόγσλ ηεο λέαο γεληάο κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε λέσλ παηδαγσγηθώλ ξεπκάησλ πνπ αθνινπζνύζαλ ηηο ζέζεηο ησλ αλσηέξσ. Ο Ννηηναθξηθαλόο καζεκαηηθόο Seymour Papert θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1960 ζην εξγαζηήξην Σερλεηήο Ννεκνζύλεο ηνπ ΜΙΣ εθεύξε θαη αλέπηπμε ηε γιώζζα Logo βαζηδόκελνο ζηηο ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Piaget. πγθεθξηκέλα, δελ ζηνρεύεη απιά θαη κόλν ζηελ θπθινθνξία ησλ παξαδνζηαθώλ ζρνιηθώλ πεξηερνκέλσλ ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηεο γεσκεηξίαο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο, αιιά πξνρσξάεη έλα βήκα παξαπέξα ζέηνληαο ηνπ ππνινγηζηή σο εξγαιείν γηα κάζεζε κέζα από ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε, ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ηνλ θαηαζθεπαζηηθό επνηθνδνκηζκό θαη νπζηαζηηθά ηε γλώζε ηνπ πσο λα καζαίλεη θαλείο κε ηξόπν θπζηθό θαη αβίαζην όπσο καζαίλεη έλα παηδί ηε κεηξηθή ηνπ γιώζζα. πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηνλ ςπρνιόγν Bruner, ε ρξήζε πξνγξακκαηηζκνύ ζηελ παηδεία επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα πεηξακαηίδεηαη δεκηνπξγώληαο λέεο εληνιέο από παιαηόηεξεο θαη κέζα από ηηο εκπεηξίεο ηεο απζόξκεηεο κάζεζεο καζαίλεη λα εθθξάδεηαη δεκηνπξγηθά θαη κε πξσηόηππν ηξόπν θαη όρη λα αξθείηαη ζε απιή αλαπαξαγσγή κνληέισλ πνπ ηνπ δηδάζθνληαη. ύκθσλα κε κηα άιιε πην αλζξσπηζηηθή εθδνρή ηνπ Papert ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί ζαλ εξγαιείν πνπ θαιιηεξγεί,δηεπξύλεη ηνλ ηξόπν ζθέςεο ησλ αλζξώπσλ θαη είλαη ζε ζέζε αθόκα θαη λα ηνλ αιιάμεη. Απνηειεί κε άιια ιόγηα έλα κέζν θαηαλόεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ λνεηηθώλ δηαδηθαζηώλ. Η LOGO είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία βαζίδεηαη ζε απηέο αθξηβώο ηεο ζέζεηο ηνπ Piaget πνπ δηακόξθσζαλ απηό ην παηδαγσγηθό ξεύκα ηνπ Papert θαζώο δηεπθνιύλεη ιόγσ ηνπ ρεηξηζκνύ θαη ηεο νπηηθήο απόδνζεο ησλ ζπκβόισλ ηελ αιιειεπηδξαζηηθή εξγαζία κέζα ζηελ ηάμε θαη ιεηηνπξγεί ζαλ εξγαιείν εθκάζεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηα παξαπάλσ πξόηππα. Η δηαθνξά ηεο Logo ζε ζρέζε κε άιιεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη όηη ιεηηνπξγεί ζαλ γλσζηηθό εξγαιείν απηόλνκεο κάζεζεο θαη όρη ζαλ έλα κέζν απιά θαη κόλν γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξνγξακκαηηζκνύ ζηνπο καζεηέο. ηόρνο ηεο Logo είλαη λα δηεξεπλεζεί ην αληίθηππν πνπ έρνπλ νη ππνινγηζηέο ζηελ αλζξώπηλε ζθέςε θαη ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία αθόκα θαη όηαλ ν καζεηήο δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ ππνινγηζηή. ύκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, βαζηθό δήηεκα είλαη ε εθπαίδεπζε κέζσ ππνινγηζηώλ λα ελζσκαηώζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο λέεο ηδέεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ώζηε λα νδεγήζεη ηνλ καζεηή ζε έλαλ λέν ηξόπν πξνζέγγηζεο θαη ζρέζεο κε ηε γλώζε. Απηό κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ πινπνηείηαη θαζώο δίλεηαη ζηνλ καζεηή ε δπλαηόηεηα ζρεδίαζεο - 8 -

10 πξσηόηππσλ ζρεδίσλ πνπ έρεη ζπιιάβεη ν ίδηνο, ππνρξεώλνληάο ηνλ ηαπηόρξνλα λα εμεγήζεη ηελ ηδέα ηνπ θαη λα εθθξαζηεί ζε κηα γιώζζα πνπ ζα αλαγλσξίζεη ν ππνινγηζηήο. Η Logo ζαλ εθπαηδεπηηθό εξγαιείν ρξεζηκνπνηεί ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο ε νπνία ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ ππνδνκώλ ηνπ καζεηή πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ «δηαιόγνπ» ηνπ καζεηή κε ηνλ ππνινγηζηή θαη έρεη ηελ αθόινπζε κνξθή. Ο καζεηήο επηιέγεη έλα πξόβιεκα, ην αλαιύεη, ζρεδηάδεη κηα ιύζε, ηελ δηαηππώλεη, εθηειεί ην πξόγξακκα, αλαιύζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ζην ηέινο εληνπίδεη θαη δηνξζώλεη ηα ιάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο απνζθαικάησζεο ή αιιηώο εθζθαικάησζεο. 2.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή Η LOGO είλαη γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία αλαπηύρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1970 από ηελ νκάδα ηνπ Seymour Papert σο καζεζηαθό εξγαιείν. Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ είλαη κηα γιώζζα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνινγηζηή, είλαη έλα ζύλνιν από εληνιέο πνπ ιέλε ζηνλ ππνινγηζηή ηη λα θάλεη θαη ε νπνία όπσο θαη νη αλζξώπηλεο γιώζζεο δηέπεηαη από θαλόλεο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνύ.γηα απηόλ αθξηβώο ην ζθνπό δηαζέηεη έλα κεηαγισηηηζηηθό πξόγξακκα έλαλ interpreter πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηθνηλσλεί κε ηνλ ππνινγηζηή άκεζα. Σν όλνκά ηεο πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληθή ιέμε <<ΛΟΓΟ>> ε νπνία παξαπέκπεη ζηηο έλλνηεο ηνπ ππνινγηζκνύ, ηνπ ζπιινγηζκνύ θαη ηεο γιώζζαο. Η LOGO απνηειεί δηάιεθην ηεο LISP, ηεο γιώζζαο ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο, θαη έρεη αμηνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Βάζε ηεο απνηειεί ε θηινζνθία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνύ όπσο αλαπηύρζεθε από ηνλ Piaget (1965). Ο Κνλζηξνπθηηβηζκόο είλαη έλα επξύ ζεσξεηηθό-γλσζηνινγηθό ξεύκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη όκσο εηδηθόηεξα κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Βαζηθό ηνπ αμίσκα απνηειεί λα «ρηίδνπλ» νη καζεηέο ηε δηθή ηνπο γλώζε κεηά από επεμεξγαζία ησλ λέσλ πιεξνθνξηώλ ζε ζπλδπαζκό κε απηέο πνπ ήδε θαηέρνπλ, αληί λα είλαη απιά παζεηηθνί δέθηεο ηνπο από ηνλ εμσηεξηθό θόζκν. Δπίζεο ε LOGO ζπλδπάδεη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ Piaget κε απηέο ηνπ Vygotsky. ύκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν θαη ηηο «θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο-ζεσξία ηεο δξαζηεξηόηεηαο» πνπ ππνζηεξίδεη,ν ηξόπνο αλάπηπμε ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θνηλσληθό,πνιηηηζηηθό θαη ηζηνξηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζπληειείηαη, θαζώο δελ ππάξρεη καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα έμσ από απηό. Ρόιν-θιεηδί ζε απηή ηε δηαδηθαζία δηαδξακαηίδεη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο νκαδηθόηεηαο θαη ηεο γιώζζαο σο ζηνηρείν ηαπηόηεηαο ηνπ αηόκνπ. Η LOGO αθξηβώο επεηδή βαζίδεηαη ζηα αλσηέξσ πξόηππα, αλ θαη από θάπνηνπο ακθηζβεηείηαη ε εθπαηδεπηηθή ηεο απνηειεζκαηηθόηεηα, ζεσξείηαη ηδαληθό εξγαιείν γηα λα «καζαίλεηο θάλνληαο» (learning by doing) θαη αλακθίβνια απνηειεί ζεκαληηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ εμεξεύλεζεο,δεκηνπξγηθόηεηαο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ινγηθήο αιγνξηζκηθήο ζθέςεο

11 2.2 Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ LOGO Μέζσ ηνπ ππνινγηζηή απηνκαηνπνηνύληαη νη λνεηηθέο δηεξγαζίεο. Καηαζθεπάδνληαο έλα πξόγξακκα θαηαλννύκε ηνλ ρώξν εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έλα πξόγξακκα ζηελ νπζία ηνπ είλαη ε δηαηύπσζε ελόο πξνβιήκαηνο θαη ε ιύζε ηνπ. Μέζα από ηνλ πξνγξακκαηηζκό κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ηνπο κεραληζκνύο ηεο ζθέςεο. Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ LOGO είλαη θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ από ηα παηδηά. Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο γιώζζαο απηήο. ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ MicroworldsPro ρξεζηκνπνηνύκε ηε Logo γηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ρειώλεο. Η ρειώλα όπσο ζα ηελ πξνγξακκαηίζνπκε ζα εθηειεί εληνιέο ηεο Logo. Απ όιεο ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ε ζπγθεθξηκέλε πξνηηκάηαη ζηελ εθπαίδεπζε γηαηί αλαπηύρζεθε γηα λα δεκηνπξγεί κνληέια κε πνιύ απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν. Σν πεξηβάιινλ ηεο απνηειείηαη αξρέηππεο εληνιέο( primitives) θαη από λέεο εληνιέο πνπ νλνκάδνληαη δηαδηθαζίεο (procedures). Οη δηαδηθαζίεο πξνθύπηνπλ από ηηο αξρέηππεο εληνιέο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν θαηαζθεπάδνπκε κνληέια νξακαηηδόκελα έλα <όινλ>, ην νπνίν ελ ζπλερεία δηαζπάηαη ζε ηκήκαηα πνπ είλαη εύθνια λα δηαρεηξηζηνύλ θαη ηα νπνία κπνξνύλ εύθνια λα δηδαρζνύλ ζηνλ ππνινγηζηή. ηελ νπζία ρξεζηκνπνηνύκε ηε γιώζζα πνύ γλσξίδεη ήδε ν ππνινγηζηήο γηα λα ηνλ δηδάμνπκε θαηλνύξγηεο ιέμεηο. Σν πεξηβάιινλ ηεο LOGO εθηόο από γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ έρεη θαη δηάθνξεο ζπζθεπέο πνπ ειέγρεη ν ππνινγηζηήο όπσο ξνκπόη, ρειώλεο θαη ζπζηήκαηα έθθξαζεο ηνπ καζεηή κε ήρνπο, ιέμεηο, θίλεζε θαη εηθόλεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύκε γηα παξάδεηγκα λα δηδάμνπκε ζην ξνκπόη λέεο ιέμεηο γξάθνληαο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο είλαη νπζηαζηηθά κηα ζεηξά εληνιώλ γηα λα θάλεη θάηη. ηε ζπλέρεηα, δηαθνξνπνηνύκε ηηο εληνιέο θαη πεηξακαηηδόκαζηε κε απηέο γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ην πξόγξακκά καο θαη λα δνύκε εάλ ηα έξγα πξαγκαηνπνηήζεθαλ όπσο αλακέλακε. Απηό ζεκαίλεη όηη θάπνηεο θνξέο ζα αιιάμνπκε ηε δνκή ηεο πξνζέγγηζήο καο απνζθαικαηώλνληαο εληνιέο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο παξαλνήζεηο ηνπ ππνινγηζηή. Σν πξσηνπνξηαθό επίηεπγκα ηεο LOGO είλαη όηη ζην πεξηβάιινλ ηεο νη καζεηέο αιιάδνπλ ξόιν από ηνλ παξαδνζηαθό παζεηηθό ηνπο ξόιν θαη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηδαζθαιία. Ο δάζθαινο από ηελ άιιε πιεπξά θαιείηαη λα δηαθνξνπνηήζεη θαη απηόο ην ξόιν ηνπ ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθό κνληέιν θαη λα «παξαρσξήζεη» έλα ηκήκα απηνύ ηνπ ξόινπ ζηνπο καζεηέο. Έηζη ν καζεηήο κε ηε δηπιή ηδηόηεηα καζεηή θαη δαζθάινπ θαιείηαη αξρηθά σο δάζθαιόο λα:: Να θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο γλώζεηο πνπ πξόθεηηαη λα κεηαδώζεη. Να ρσξίζεη ηελ ύιε ζε κηθξά ηκήκαηα κε λνεκαηηθή ζπλνρή Να ζεκειηώζεη κηα ζσζηή επηθνηλσλία κε ηνλ δηδαζθόκελν

12 Να αλαγλσξίζεη ηηο γλώζεη πνπ ήδε θαηέρεη ν καζεηήο ώζηε λα ρηίζεη πάλσ ζε απηέο. Να αλαγλσξίδεη κε επθνιία ηα ιάζε ηνπ καζεηή θαη ηηο παξαλνήζεηο ηνπ θαη λα αληεπεμέξρεηαη ζε απηέο ηηο δπζθνιίεο κάζεζεο. Να είλαη αλνηθηόο ζηελ πξνβνιή λέσλ ηδεώλ Να νηθνδνκήζεη γεξά ζεκέιηα γλώζεηο γηα λα ρηίζεη ζε απηά κε αζθάιεηα ζην κέιινλ Δλώ σο καζεηήο από ηελ άιιε πιεπξά, ζην πεξηβάιινλ ηεο LOGO πξέπεη λα: Ολνκαηίζεη θάζε αληηθείκελν πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο ρεδηάζεη ηε δνπιεηά ηνπο απνζπλζέηνληαο ηελ ζε ππν-πξνβιήκαηα ππνέξγα Υηίζεη λέεο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηώληαο παιηόηεξεο πνπ ζα έρνπλ απνζεθεύζεη από πξνεγνύκελα καζήκαηα Γνθηκάδεη ην πξόγξακκα όπνπ νινθιεξώλνπλ όια ηα ππνέξγα ζηε ζσζηή ζεηξά Πεηξακαηίδεηαη κε ηηο εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα λα ηηο θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα θαη λα ληώζνπλ άλεηα κε ηε ρξήζε ηνπο. Γξάθεη κηα ζεηξά εληνιώλ γηα λα νινθιεξώζνπλ θάζε κηθξό ππνέξγν Να απνζθαικαηώλεη ην πξόγξακκα επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ πξνζέγγηζή ηνπο θαη εληνπίδνληαο ηα ζθάικαηά ηνπο. Σα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από δηαδηθαζίεο όπσο ε απνζθαικάησζε, ε ρξήζε κεηαγιώζζαο, ε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ γλσζηηθώλ κεζόδσλ, ε θαηαλόεζε ηνπ επαγσγηθνύ θαζώο θαη ηνπ αλαγσγηθνύ ηξόπνπ ζθέςεο είλαη δηαθξίλνληαη ζε ςπρνινγηθό, λνεηηθό αιιά καζεζηαθό επίπεδν ησλ καζεηώλ.. Γίλεη ε LOGO ζηα παηδηά κηα γιώζζα κε ηελ νπνία κπνξνύλ λα ζπλνκηινύλ νπζηαζηηθά κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ηα βνεζά λα αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο, ηε ινγηθή ηνπο, ηε ζθέςε ηνπο θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. ηόρνο βαζηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα αιιάμεη πξνο ην θαιύηεξν ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ θαη ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη

13 2.3 Σν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ MicroWorld Pro Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο ηεο LOGO απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ θαη δηαλέκεηαη θαη δσξεάλ από ην Διιεληθό Τπνπξγείν Παηδείαο είλαη ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ MicroWorlds Pro. ε κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή ζα εληνπίζνπκε πνηθηιία κνξθώλ πιεξνθνξίαο, όπσο : θείκελα, ήρνπο, εηθόλεο, θηλνύκελα ζρέδηα, κνπζηθή θαη βίληεν. Γηα λα αλνίμσ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ζα επηιέμσ δηαδνρηθά : Έλαξμε> Πξνγξάκκαηα > MicroWorlds Pro. ην παξάζπξν πνπ ζα κνπ εκθαληζηεί ζα δηαθξίλσ: Σν Μελνύ Σε Γξακκή εξγαιείσλ Σε ειίδα Σε Γξακκή θαηάζηαζεο Σν Κέληξν Δληνιώλ Σηο Καξηέιεο Γηαδηθαζίεο Δξγαζία Γηεξγαζίεο Γξαθηθά Σα αλσηέξσ αλαθεξόκελα ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν. Η γξακκή εξγαιείσλ έρεη ηα εξγαιεία γηα δηαρείξηζε αξρείσλ, επεμεξγαζία θαζώο θαη εηδηθέο επηινγέο ηεο MicroWorldsPro. Σα εξγαιεία νκαδνπνηνύληαη σο εμήο:

14 Αλ κεηαθηλήζνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ πάλσ ζηε γξακκή εξγαιείσλ θαη ηνλ αθήζνπκε αθίλεην γηα ιίγν πάλσ από θάζε εξγαιείν ζα εκθαληζηεί ε ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ εξγαιείνπ. Η ζειίδα είλαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ε επηθάλεηα παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο όπνπ κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε, λα ηππώζνπκε θείκελν θαη λα ζέζνπκε ζε θίλεζε ηηο ρειώλεο. Η γξακκή θαηάζηαζεο εκθαλίδεη ην όλνκα θαη ηε ζειίδα ηεο ηξέρνπζαο εξγαζίαο θαη πξνζσξηλέο πιεξνθνξίεο γηα απηήλ. ην θέληξν εληνιώλ πιεθηξνινγνύληαη νη εληνιέο ηεο Logo. ηηο θαξηέιεο θαη ζπγθεθξηκέλα: ηηο δηαδηθαζίεο πιεθηξνινγνύκε δηαδηθαζίεο γηα ην πξόγξακκα ηελ εξγαζία εκθαλίδνληαη κε δελδξηθή κνξθή ηα αληηθείκελα, ε θαηάζηαζε θαη νη κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο ηηο δηεξγαζίεο εκθαλίδεηαη έλα δέληξν δηεξγαζηώλ γηα όιεο ηηο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ηα γξαθηθά βξίζθνληαη ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο θαη ηα ζρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ εξγαζία καο. ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο Logo ππήξρε θαη έλα ξνκπόη εδάθνπο ε «ρειώλα», ζε αλάκλεζε ηνπ νπνίνπ ππάξρεη πιένλ ην νκνίσκά ηνπ, ε ρειώλα εδάθνπο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα γξαθηθά ηεο Logo, ην νπνίν είλαη θνκκάηη ηνπ πιηθνύ κηθξόθνζκνπ ηεο Logo θαη ππεξεηεί ηελ πξνγξακκαηηζηηθή θαζνδήγεζε κέζσ ηεο γιώζζαο. ε απηά ηα πιαίζηα θαζνδήγεζεο ε ρειώλα ε νπνία είλαη νξαηή ζηνλ ρξήζηε έρεη ηελ επρέξεηα λα κεηαθηλείηαη θαη λα αιιάδεη θαηεύζπλζε θαη λα ελεκεξώλεη γηα ηελ αιιαγή ζέζε ηεο κέζα από ίρλε πνπ ζα αθήλεη θαζώο θαη λα εθπέκπεη ερεηηθά ή άιια ζήκαηα. Σν θέληξν εληνιώλ καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα πιεθηξνινγήζνπκε εληνιέο ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ LOGO. Άπαμ θαη πιεθηξνινγήζνπκε κηα εληνιή ή όπσο αιιηώο αλαθέξεηαη «νδεγία» θαη επηιέμνπκε ην πιήθηξν << enter >> ε εληνιή κεηαθξάδεηαη απηόκαηα από ην δηεξκελέα ζε γιώζζα κεραλήο, γηα λα κπνξέζεη λα ηελ εθηειέζεη ν ππνινγηζηήο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ εληνιώλ εκθαλίδεηαη ζην Κέληξν εληνιώλ ή ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλ ζεκεησζεί θάπνην ιάζνο ζηε ζύληαμε ηεο εληνιήο ηόηε απηόκαηα ζα καο ελεκεξώζεη ην θέληξν εληνιώλ κε ηελ εκθάληζε ελόο κελύκαηνο ιάζνπο ην νπνίν ζα έρεη ηελ αθόινπζε δηαηύπσζε: <<Γελ μέξσ ηίπνηα γηα >>,ώζηε λα καο εηδνπνηήζεη όηη έρνπκε θάλεη θάπνην ιάζνο ζύληαμεο. Μέρξη ηώξα είδακε όηη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ζρήκαηνο πιεθηξνινγνύκε ζην πιαίζην εηζαγσγήο ηνπ Παξαζύξνπ Δληνιώλ µηα ζεηξά από θαηάιιειεο εληνιέο. ηε ζπλέρεηα παηώληαο ην πιήθηξν Enter ή ην πιήθηξν Execute δεηάκε από ηνλ ππνινγηζηή λα ηηο εθηειέζεη. Γηα παξάδεηγκα µε ηηο εληνιέο:

15 Σα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη θνηλά ζε όια ηηο εθδόζεηο ησλ πξνγξακκάησλ Logo. Οξηζκέλεο εθαξκνγέο ηεο Logo δηαζέηνπλ εληζρπκέλα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Τπήξρε κηα έθδνζε ηεο Logo ε νπνία ήηαλ αληηθεηκελό-θεληξηθή θαη ην όλνκά ηεο ήηαλ Logo γηα Macintosh. Η Micro Worlds Logo δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο εθηέιεζεο πνιιώλ εληνιώλ θαη κε απηό ηνλ ηξόπν κπνξεί λα ηξέρνπλ παξάιιεια πνιιέο απηόλνκεο δηαδηθαζίεο. Σελ ίδηα δπλαηόηεηα ηε ζπλαληάκε ζην ινγηζκηθό γηα Έιεγρν Δξγαζηεξίνπ (Control Lab),έλα πξντόλ ηεο LEGO Logo. Μηα άιιε έθδνζε ηεο Logo ε νπνία δίλεη απηή ηε δπλαηόηεηα αθόκα ζε κεγαιύηεξν βαζκό είλαη ε Star Logo. Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα παξαπάλσ: ε κηα παξαδνζηαθή έθδνζε ηεο Logo αλ δίλακε ζηε ρειώλα ηελ παξαθάησ εληνιή: Δπαλάιαβε 9999[ κπξνζηά 1 δεμηά 1] Θα ρξεηαδόηαλ αξθεηό ρξόλν γηα λα ηελ εθηειέζεη. Αλ πάιη δίλακε ηελ εληνιή Δπαλάιαβε 9999[ κπξνζηά 1 δεμηά 1] γξάςε ΓΔΙΑ Πξώηα ε ρειώλα ζα ηειείσλε ηελ θίλεζε ηεο θαη κεηά ζα εκθαληδόηαλ ε ιέμε ΓΔΙΑ ζηελ νζόλε. ην γισζζηθό πεξηβάιινλ ηεο Micro Worlds Logo αλ πιεθηξνινγήζνπκε: Δπαλάιαβε 9999[ κπξνζηά 1 δεμηά 1] γξάςε ΓΔΙΑ Θα μεθηλήζεη ακέζσο ε ρειώλα λα θηλείηαη θαη κόιηο μεθηλήζεη ε πξώηε δηαδηθαζία ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε ιέμε ΓΔΙΑ, ή αλ πιεθηξνινγήζνπκε Πάληα Δπαλάιαβε 9999[ κπξνζηά 1 δεμηά 1] γξάςε ΓΔΙΑ Θα μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία πνπ ζα ζπλερίδεη κέρξη λα ηελ ζηακαηήζνπκε. Καη πάιη ε ιέμε ΓΔΙΑ ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε κόιηο μεθηλήζεη ε πξώηε δηαδηθαζία

16 3 Παξνπζίαζε ζπληαθηηθνύ Σν ζπληαθηηθό κηαο γιώζζαο όπσο είλαη ε ειιεληθή ή ε αγγιηθή ή ε γεξκαληθή είλαη ην ζύλνιν ησλ θαλόλσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα ζπλδέζνπκε ηηο ιέμεηο κεηαμύ ηνπο ζε πξνηάζεηο ώζηε λα βγεη ην λόεκα πνπ επηζπκνύκε. ε κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ αληίζηνηρα, όπσο είλαη θαη ε Logo, ζπληαθηηθό νλνκάδνπκε ην ζύλνιν ησλ θαλόλσλ γηα λα δεκηνπξγήζνπκε νινθιεξσκέλεο εληνιέο από ηνλ ππνινγηζηή. Αλ δελ αθνινπζήζνπκε ην ζπληαθηηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ππνινγηζηή θαηά γξάκκα ηόηε ζα ηνπ είλαη αδύλαην λα θαηαιάβεη πνηα εληνιή ηνπ δώζακε. Σν ζπληαθηηθό επνκέλσο κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ην ιεμηιόγην πνπ απηή ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηαηύπσζε ησλ εληνιώλ καο νδεγεί ζηελ νξζή ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ. Η ζύληαμε ηεο γιώζζαο Logo είλαη απιή αιιά επεηδή ρξεζηκνπνηείηαη δηεξκελέαο ή κεηαγισηηηζηήο πξέπεη λα ηεξείηαη ζρνιαζηηθά αιιηώο ζα δεκηνπξγνύληαη παξαλνήζεηο. Παξαθάησ ζα αζρνιεζνύκε δηεμνδηθά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηαηππώλνληαη νη εληνιέο, ηε ρξήζε ησλ κεηαβιεηώλ, ηηο δνκέο ειέγρνπ θαη επαλάιεςεο ώζηε λα γλσξίζνπκε θαιύηεξα ην ζπληαθηηθό ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. 3.1 Δληνιέο Ωο γιώζζα ε Logo, εθηόο από ηηο εληνιέο γηα ηελ επεμεξγαζία γξαθηθώλ, δηαζέηεη θαη εληνιέο γηα ηελ επεμεξγαζίαο ιέμεσλ θαη ιίζηαο, θαζώο θαη εληνιέο πνπ καο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλνύκε ην ζύζηεκα ρσξίο λα είλαη θάζε θνξά απαξαίηεην λα επηζηξέθνπκε ζε απηό. Λέμε ζην πξόγξακκα απηό είλαη θάζε αθνινπζία από αιθαξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο ρσξίο θελά. Κάζε ηέηνηα αθνινπζία είλαη γηα ηε LOGO κηα εληνιή πνπ πξνζπαζεί λα ηελ εθηειέζεη. Αθνινπζία ζηνηρείσλ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε αγθύιεο είλαη γηα ηε Logo κηα ιίζηα. Οη ιέμεηο είλαη απιά ζηνηρεία ελώ νη ιίζηεο ζύλζεηα. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ν καζεηήο ζσζηά ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηηο έλλνηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

17 Βαζηθέο Οδεγίεο ηεο LOGO Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα κπ ή κπξνζηά (αξηζκόο) κπξνζηά 100 πη ή πίζσ (αξηζκόο) πίζσ 100 δε ή δεμηά (αξηζκόο) δεμηά 90 αξ ή αξηζηεξά (αξηζκόο) αξηζηεξά 90 Δπαλάιαβε (αξηζκόο) [(ιίζηανδεγηώλ)] επαλάιαβε 3 [κπ 50 δε 120] ΘέζεΚηζ ή ΘέζεΚαηεύζπλζε (αξηζκόο) ΘέζεΚαηεύζπλζε 0 ΘέζεΘέζε [x y] ΘέζεΘέζε [-38-21] ΘέζεΥ (αξηζκόο) ΘέζεΥ 100 ΘέζεΦ (αξηζκόο) ΘέζεΦ 100 ΘέζεΠάρνοηπιό (αξηζκόο) ΘέζεΠάρνοηπιό 100 ΘέζεΥξ ή ΘέζεΥξώκα (όλνκα ΘέζεΥξ "θόθθηλν ή ΘέζεΥξ 117 ήαξηζκόο) ΘέζεΜέγεζνο (αξηζκόο) ΘέζεΜέγεζνο 15 ΘέζεΦλη ή ΘέζεΦόλην (όλνκα ΘέζεΦλη "γαιάδην ή ΘέζεΦλη 109 ήαξηζκόο) ηκ ή ηπιόκάησ ηα ή ηπιόάλσ βγ ή βήζεγξαθηθά ζβ ή ζβήζε θέληξν ΑπΥ ή ΑπόθξπςεΥειώλαο ΔκΥ ή ΔκθάληζεΥειώλαο Γηα λα εμνηθεησζνύκε κε ηε ρξήζε ησλ εληνιώλ από ηε Logo ζα εμεηάζνπκε πσο δεκηνπξγνύκε έλα ζρήκα πιεθηξνινγώληαο ζην πιαίζην εηζαγσγήο ηνπ Παξαζύξνπ Δληνιώλ µία ζεηξά από θαηάιιειεο εληνιέο. ηε ζπλέρεηα παηώληαο ην πιήθηξν Enter ή ην πιήθηξν Execute δεηάµε από ηνλ ππνινγηζηή λα ηηο εθηειέζεη. Γηα παξάδεηγκα µε ηηο εληνιέο: cs fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 ζρεκαηίδνπκε ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή έλα ηεηξάγσλν, ελώ µε ηηο εληνιέο: cs rt 30 Repeat 3 [fd 100 rt 120] ζρεκαηίδνπκε έλα ηξίγσλν. Αλ ζβήζνπκε ην ηξίγσλν ή ην ηεηξάγσλν πνπ έρνπκε ζρεκαηίζεη ηόηε γηα λα ην ζρεκαηίζνπκε μαλά ζα πξέπεη αλ επαλαιάβνπκε όιεο ηηο εληνιέο κία πξνο κία, είηε κε ην πνληίθη είηε κε επαλαπιεθηξνιόγεζε. Απηό ζα ζπκβεί νπσζδήπνηε αλ εμέιζνπκε από ην πεξηβάιινλ ηεο Logo ή αλ ζβήζνπκε ηνλ ππνινγηζηή ρσξίο λα έρνπκε απνζεθεύζεη ηελ εξγαζία καο. Η απνζήθεπζε γίλεηαη ζην δίζθν ή ζηε δηζθέηα κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ γίλεηαη θαη ζην Wordpad ή ζηε δσγξαθηθή. Μηα εξγαζία κπνξεί λα απνηειείηαη από έλα ή πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα ηα νπνία νλνκάδνληαη δηαδηθαζίεο. Οη δηαδηθαζίεο απνηεινύληαη από κηα ζεηξά εληνιώλ ηεο Logo θάζε κία εμ απηώλ έρεη δε ην δηθό ηεο όλνκα. Γηα ην όλνκά ηνπο θαιό είλαη λα δηαιέγνπκε ιέμεηο πνπ λα καο παξαπέκπνπλ ζην απνηέιεζκα πνπ ζα έρνπκε όηαλ ζα ηηο εθηειέζνπκε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηε δηαδηθαζία πνπ ζαλ απνηέιεζκα έρεη ην ζρεκαηηζκό ελόο ηξηγώλνπ κπνξνύκε λα δώζνπκε ην όλνκα ηξίγσλν. δηαδηθαζία ηξίγσλν cs rt 30 Repeat 3 [fd 100 rt 120]

18 Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα δηαδηθαζία αλνίγνπκε ην παξάζπξν πνπ έρεη ηίηιν Δπεμεξγαζία Γηαδηθαζίαο (Edit procedure). Γηα λα αλνίμεη απηό ην παξάζπξν από ηνλ θαηάινγν File επηιέγνπκε ην edit.ην πάλσ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ηεο επεμεξγαζίαο >Γηαδηθαζίαο πνπ ζα αλνίμεη γξάθνπκε ην όλνκα πνπ επηιέγνπκε λα δώζνπκε ζηε δηαδηθαζία, ελώ ζην θάησ κέξνο γξάθνπκε ηα νλόκαηα ησλ επί κέξνπο εξγαζηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Μεηά ηελ πιεθηξνιόγεζε ησλ παξαπάλσ παηάκε ην ok θαη καο εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν, ην παξάζπξν editor ην νπνίν ζηα ειιεληθά νλνκάδεηαη παξάζπξν ζύληαμεο θαη ζην νπνίν νξίδνπκε ηηο δηαδηθαζίεο πιεθηξνινγώληαο ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο. ην εζσηεξηθό ηνπ παξαζύξνπ ζε 2 γξακκέο ππάξρνπλ νη εληνιέο. ηελ πξώηε αλαγξάθεηαη ε αξρή ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηθεθαιίδα ηεο, ζηελ πεξίπησζε δειαδή ζρεδηαζκνύ ελόο ηξηγώλνπ ζα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηξίγσλν θαη ε δεύηεξε απνηειείηαη από ηε ιέμε end ε νπνία δειώλεη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Οη ιέμεηο to θαη end ππάξρνπλ ήδε ζην πξόγξακκα ελώ ηε ιέμε ηξίγσλν ηε γξάθνπκε εκείο. Μεηά ηε ιέμε ηξίγσλν παηάκε enter γηα λα αθήζνπκε θελό δηάζηεκα όπνπ ζα πιεθηξνινγήζνπκε ηηο εληνιέο ηηο δηαδηθαζίαο. Σν πιήθηξν enter ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αιιάδνπκε γξακκή θαη όρη γηα λα εθηειεζηνύλ νη εληνιέο. Δπηπιένλ κπνξνύκε λα θάλνπκε δηνξζώζεηο ζηηο εληνιέο πνπ πιεθηξνινγνύκε κεηαθηλώληαο ην ζεκείν εηζαγσγήο όπσο θαη ζηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ. Σέινο όηαλ επηβεβαηώζνπκε όηη όιεο νη εληνιέο έρνπλ πιεθηξνινγεζεί ζσζηά επηιέγνπκε από ηνλ θαηάινγν File (Αξρείν) ην save and exit (απνζήθεπζε θαη έμνδνο) θαη επηζηξέθνπκε ζην αξρηθό πεξηβάιινλ ηεο Logo. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα πεξηερόκελα ηνπ παξαζύξνπ ζύληαμεο θαηαρσξνύληαη ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή θαη ε ρειώλα γλσξίδεη άιιε κία πξάμε. Σν όλνκα πιένλ ηεο δηαδηθαζίαο ηξίγσλν απνηειεί πιένλ γηα ηε Logo κηα εληνιή. Σε δηαδηθαζία πνπ έρνπκε απνζεθεύζεη κπνξνύκε αλά πάζα ζηηγκή λα ηελ ηξνπνπνηήζνπκε κε ηνλ παξαθάησ ηξόπν. Αλνίγνπκε ην παξάζπξν ζύληαμεο. Δπηιέγνπκε ην όλνκα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζέινπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε παηάκε ην πιήθηξν ok θαη καο εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ζύληαμεο Κάλνπκε ηηο δηνξζώζεηο πνπ ζέινπκε θαη κεηά πιεθηξνινγνύκε ην έμνδνο exit. Σόηε καο εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα επηβεβαίσζεο πνπ καο ξσηά αλ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε ηηο αιιαγέο. Αλ επηιέμνπκε ην λαη γίλεηαη ε απνζήθεπζε ησλ αιιαγώλ θαη ν λένο νξηζκόο αληηθαζηζηά ηνλ παιαηό. Αλ επηιέμνπκε ην όρη παξακέλεη απνζεθεπκέλνο ζηνλ ππνινγηζηή καο ν παιαηόο νξηζκόο σο είρε. Αλ επηιέμνπκε ην πιήθηξν ηεο αθύξσζεο επαλεξρόκαζηε ζην παξάζπξν ζύληαμεο γηα πεξαηηέξσ δηνξζώζεηο Κάζε θνξά πνπ εμεξρόκαζηε από ην παξάζπξν ζύληαμεο νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπκε νξίζεη απνζεθεύνληαη ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. Απηό γίλεηαη αλ απνζεθεύζνπκε ηελ εξγαζία καο κε κνξθή αξρείνπ ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή, αλ δελ ην θάλνπκε θαη θιείζνπκε ηνλ ππνινγηζηή ή ην πξόγξακκα ηόηε ε εξγαζία καο ράλεηαη. Από ηνλ θαηάινγν Αξρείν (File) επηιέγνπκε ην Απνζήθεπζε σο (Save as) θαη νλνκαηίδνπκε ηελ εξγαζία καο σο όλνκα αξρείνπ π.ρ. (εξγαζία 1.LGO )Απηή ε εξγαζία ζα πεξηέρεη κέζα ηεο ηε δηαδηθαζία ηξίγσλν. Η Logo καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα κέζα ζε κηα δηαδηθαζία λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ εληνιή ην όλνκα κηαο άιιεο δηαδηθαζίαο θαη έηζη κπνξνύκε επί παξαδείγκαηη λα ζρεκαηίζνπκε έλα ζπίηη βαζηζκέλν ζηηο εληνιέο ηξίγσλν θαη ηεηξάγσλν πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη λα νλνκάζνπκε απηή ηε ζύλζεηε δηαδηθαζία ζπίηη. Αλ ζπληάμνπκε θαη θαιέζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία ζα δεκηνπξγεζεί ην ζρήκα ελόο ζπηηηνύ ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη αλ παηήζνπκε ην πιήθηξν Απνζήθεπζε σο ζα έρνπκε απνζεθεπκέλε ζηνλ ππνινγηζηή καο ηε δηαδηθαζία ζπίηη ε νπνία ζα απνηειείηαη από ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο: ηξίγσλν θαη ηεηξάγσλν

19 Απιέο δηαδηθαζίεο θαη ππεξδηαδηθαζίεο Logo Γξαθηθά ρειώλαο Γηα ηεηξάγσλν επαλάιαβε 4[κπ 100 δε 90] ηέινο Γηα ηξίγσλν δε 30 επαλάιαβε 3[κπ 100 δε 120] ηέινο Γηα ζπίηη ηεηξάγσλν κπ 100 ηξίγσλν αξ 30 πη 100 ηέινο Γηα δηθδαθ ζηα κπ 10 ζηθ δε 5 επαλάιαβε 5 [κπ 100 δε 170 κπ 100 αξ 170] αξ 5 ζηα πη 10 ζηθ ηέινο Γηα θύθινο επαλάιαβε 360 [κπ 1 δε 1] ηέινο

20 Γηα εκηθύθιην επαλάιαβε 180 [κπ 1 δε 1] ηέινο Γηα ηεηαξηνθύθιην επαλάιαβε 90 [κπ 1 δε 1] ηέινο Γηα πέηαιν επαλάιαβε 2 [ηεηαξηνθύθιην δε 90] ηέινο Γηα ινπινύδη επαλάιαβε 10 [πέηαιν δε 36] ηέινο Γηα θπηό ινπινύδη πίζσ 150 πέηαιν πίζσ 50 ηέινο

21 Δληνιή εκθάληζεο (εμόδνπ) θαη αξηζκεηηθέο πξάμεηο. Όια ηα πξνγξάκκαηα ελόο ππνινγηζηή δέρνληαη θάπνηα δεδνκέλα, ηα ππνινγίδνπλ, ηα επεμεξγάδνληαη θαη ηέινο καο εκθαλίδνπλ ηα απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο εηζάγνληαη ζηνλ ππνινγηζηή από κηα κνλάδα εηζόδνπ,πρ. ην πιεθηξνιόγην θαη εμάγνληαη από κηα κνλάδα εμόδνπ π.ρ. ηελ νζόλε Μία βνήζεηα πνπ κπνξεί λα καο πξνζθέξεη ν ππνινγηζηήο είλαη ε εθηέιεζε ζύλζεησλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ θαη ζπλαξηήζεσλ. Αλαηξέρνληαο ζηελ ηζηνξία ησλ ππνινγηζηώλ ζα δηαπηζηώζνπκε όηη νη πξώηνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο πεξίπνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1940 είραλ θαηαζθεπάζεη ζαλ έλα είδνο κεηεμέιημεο ησλ αξηζκεηηθώλ κεραλώλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εθηέιεζε δηάθνξσλ ππνινγηζκώλ ζύλζεησλ θαη κε. Όιεο νη δηαδεδνκέλεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, θαζώο έλα πξόγξακκα είλαη ε δηαηύπσζε ελόο πξνβιήκαηνο θαη ε ιύζε ηνπ, έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα εθηεινύκε αξηζκεηηθέο πξάμεηο. Γηα λα θάλνπκε ηε Logo λα εθηειέζεη αξηζκεηηθέο πξάμεηο δελ ρξεηάδεηαη λα εηζάγνπκε λέεο εληνιέο ή δηαδηθαζίεο. Απιά εηζάγνπκε κηα καζεκαηηθή ζπλάξηεζε θαη δίλνπκε εληνιή εθηέιεζεο θαη ε Logo ζα εθηειέζεη ηηο πξάμεηο θαη ζα εκθαλίζεη ηα απνηειέζκαηα ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Οη ζπλαξηήζεηο ηεο Logo είλαη έηνηκα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ έλα θσδηθνπνηεκέλν όλνκα θαη καο δίλνπλ απνηειέζκαηα αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνπκε ζε απηέο. ηε Logo ππάξρνπλ όιεο νη γλσζηέο καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο, απηέο πνπ απαηηνύλ πνιύπινθνπο ζρεδηαζκνύο θαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. Αο μεθηλήζνπκε κε ηα απιά καζεκαηηθά. Έλαο ρεηξηζηήο κπνξεί λα εηζάγεη ηα παξαθάησ δεδνκέλα θαη λα παηήζεη ην enter. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπκε αγθύιεο ή παξελζέζεηο κόλν ην πιήθηξν +. Αλ πιεθηξνινγήζνπκε: Γείμε 3+2 ζα καο εκθαληζηεί ην απνηέιεζκα πνπ είλαη 5 Αλ αζξνίζνπκε κεγαιύηεξνπο αξηζκνύο όπσο Γείμε ζα καο εκθαληζηεί θαη πάιη ην απνηέιεζκα πνπ είλαη Παξόιν πνπ γηα έλαλ άλζξσπν ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα λα εθηειέζεη ηε δεύηεξε πξόζζεζε ε Logo ην θάλεη κε ηελ ίδηα επθνιία θαη ηαρύηεηα κε ηελ νπνία εθηειεί θαη ηελ πξώηε απιή πξόζζεζε. Μπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε ηνλ πεηξακαηηζκό πξνζζέηνληαο πεξηζζόηεξνπο από έλαλ αξηζκνύο ή πξνζζέηνληαο αξηζκνύο εμσθξεληθά κεγάινπο. Μεηά κπνξνύκε λα πξνβνύκε θαη ζε άιιεο αξηζκεηηθέο πξάμεηο όπσο ε αθαίξεζε, ε δηαίξεζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο θαζώο θαη ζε ζπλδπαζκό αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ κεηαμύ ηνπο. Ο,ηη θαη λα θάλνπκε ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ε Logo ζέβεηαη απόιπηα ηνπο θαλόλεο ησλ καζεκαηηθώλ, δειαδή ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε πνιιαπιαζηαζκό θαη πξόζζεζε πξνεγείηαη ν πνιιαπιαζηαζκόο

22 αλ ζρνιηθό παξάδεηγκα γηα ηελ επίδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη ην πξόβιεκα ζπγθέληξσζεο ηνπ απαξαίηεηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο θαη δύν καζεηέο αθνύ θαηαλόεζαλ ην πξόβιεκα ηεο ζπγθέληξσζεο ρξεκάησλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή, ζπγθέληξσζαλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα ( θόζηνο κεηαθνξάο) θαη βξήθαλ σο ιύζε όηη έπξεπε λα δηαηξέζνπλ ην θόζηνο ελνηθίαζεο ηνπ ιεσθνξείνπ κε ην πιήζνο ησλ καζεηώλ πνπ επξόθεηην λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθδξνκή. πγθεθξηκέλα έπξεπε λα εθηειέζνπλ ηελ εληνιή ηεο δηαίξεζεο, δειαδή 250:25=;. Καη απηόλ ηνλ ηξόπν, ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ LOGO κπνξνύκε λα δώζνπκε κηα εληνιή θαη λα καο εκθαληζηεί ην απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο; Η θαηάιιειε εληνιή γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα είλαη ε <<Γείμε 250/25>>.Η εληνιή απηή εθηειεί ηελ πξάμε 250:25 θαη εκθαλίδεη ην απνηέιεζκα ζην θέληξν εληνιώλ. Η εληνιή <<ΓΔΙΞΔ>> είλαη κηα εληνιή εμόδνπ, θαζώο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ελόο αξηζκνύ ε κίαο ιέμεο ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα εθηειέζεη όιεο ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο.γηα ηα ζύκβνια ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηνύκε ηα ζύκβνια πνπ ππάξρνπλ ζην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην (ζηα δεμηά ηνπ πιεθηξνιόγηνπ):<<+>> γηα πξόζζεζε <<->>γηα αθαίξεζε,<<*>>γηα πνιιαπιαζηαζκό θαη <</>>ηέινο γηα δηαίξεζε. ΥΟΛΔΙΟ: Σελ εληνιή <<δείμε>> όπσο θαη ηηο ππόινηπεο κπνξνύκε λα ηηο γξάςνπκε κε ηνπο 5 παξαθάησ ηξόπνπο: Γείμε,δείμε ΓΔΙΞΔ, δείμε, Γείμε. Σν πεξηβάιινλ αλαγλσξίδεη κε κηθξάλ ε θεθαιαία γξάκκαηα αθόκα θαη ρσξίο ηόλνπο. ΗΜΔΙΧΗ :Όηαλ θάλνπκε ηηο πξάμεηο πξέπεη νπσζδήπνηε λα αθήλνπκε έλα θελό δηάζηεκα πξηλ θαη έλα κεηά ην ζύκβνιν ηεο πξάμεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα κελ καο εκθαληζηεί κήλπκα ιάζνπο. Η εληνιή <<δείμε 5+3>> ζα εκθαλίζεη ην κήλπκα ιάζνπο <<δελ μέξσ ηίπνηα γηα 5+3>>γηαηί δελ ππάξρνπλ θελά δηαζηήκαηα πξηλ θαη κεηά ην ζύκβνιν <<+>>. Θα δνθηκάζνπκε πην ζύλζεηεο πξάμεηο.γώζηε ζηνλ ππνινγηζηή ηηο εληνιέο: Δληνιή Απνηέιεζκα Γείμε Γείμε Γείμε 12 * 13 Γείμε 112 / 4 Γείμε δύλακε

23 Πνιινί άλζξσπνη πνπ βαξηνύληαη ηα καζεκαηηθά θηάλνπλ ζε ζεκείν λα ηα ζπκπαζήζνπλ πεξηζζόηεξν όηαλ θάλνπλ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη απηό επεηδή ν ππνινγηζηήο αλαιακβάλεη λα θέξεη ζε πέξαο ην βαξεηό θνκκάηη θαη δίλεη ζηνλ άλζξσπν ην πεξηζώξην λα ζθεθηεί ηα πην ελδηαθέξνληα ηκήκαηα, όπσο π.ρ. ηα δηάθνξα ζρήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ νη αξηζκνί όηαλ θάλεηο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα κε απηνύο. Όπσο ρξεζηκνπνηήζακε ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην ηνπο αξηζκνύο γηα λα ζρεκαηίζνπκε έλα ηεηξάγσλν, έλα ζπίηη ή έλα ινπινύδη κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα καζεκαηηθά ζε ζπλδπαζκό κε εληνιέο ζρεδίαζεο γηα λα πάξνπκε κηα γεύζε γηα ην πόζν ελδηαθέξνληα κπνξεί λα είλαη απηά ηα ζρήκαηα. Υξεζηκνπνηώληαο ηα καζεκαηηθά κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε ελδηαθέξνληα ζρήκαηα όπσο. επανάλαβε 200 [μπροςτά repcount δεξιά 89] επανάλαβε 110 [μπροςτά repcount δεξιά repcount * 3]

24 Καη κε απηό ηνλ ηξόπν ρξεζηκνπνηώληαο κηα κόλν γξακκή εληνιώλ ε νπνία ζην δεύηεξν ζρήκα πεξηιακβάλεη ηελ πξάμε πνιιαπιαζηαζκνύ δεκηνπξγνύληαη ηόζν πεξίπινθα ζρήκαηα. 3.2 Δκθάληζε κελπκάησλ Σν πεξηβάιινλ απηό ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ δελ εθηειεί κόλν αξηζκεηηθέο πξάμεηο επνκέλσο ζηελ εληνιή <<Γείμε>> επηηξέπεηαη εθηόο από αξηζκνύο, λα εκθαλίδεηαη ζην Κέληξν εληνιώλ θαη θάπνηα ιέμε. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε ην όλνκα καο ηόηε κπνξνύκε λα γξάςνπκε << Γείμε Αξηζηείδεο>>. Αλ κεηά ηελ εληνιή <<Γείμε>> βάινπκε εηζαγσγηθά, ηόηε ε εθηέιεζε ηεο εληνιήο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο ιέμεο πνπ αθνινπζεί κεηά ηα εηζαγσγηθά. Η εληνιή <<Γείμε 2+3>> εκθαλίδεη ην <<2+3>> θαη όρη ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο γηαηί ν ππνινγηζηήο εθιακβάλεη ην 2+3 σο κηα ιέμε θαη όρη σο αξηζκνύο κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα θάλεη πξόζζεζε. Μέρξη ζηηγκήο παξαηεξνύκε όηη κπνξνύκε λα εκθαλίδνπκε αξηζκνύο νη ιέμεηο ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή.αλ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε έλα νιόθιεξν κήλπκα όπσο :<<Σν όλνκά κνπ είλαη Υξπζνύια>> ηόηε πξέπεη λα γξάςνπκε <<Γείμε [ην όλνκά κνπ είλαη Υξπζνύια ].Ο ππνινγηζηήο ζα εκθαλίζεη όιεο ηηο ιέμεηο πνπ πεξηθιείνληαη κεηαμύ ησλ δπν αγθπιώλ [] Οη ιέμεηο πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ δύν αγθπιώλ απνηεινύλ έλα ζύλνιν ιέμεσλ (κία ιίζηα) Θα εμεηάζνπκε επίζεο πσο κπνξνύκε λα εκθαλίδνπκε κελύκαηα ζε ζπλδπαζκό κε ηα απνηειέζκαηα αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ.γηα παξάδεηγκα πνηα εληνιή ζα δίλακε γηα λα εκθαληζηεί ζηνλ Γηάλλε θαη ηελ Δπαγγειία ην κήλπκα:ην θόζηνο ηεο εθδξνκήο αλά καζεηή είλαη 10 όπνπ ην 10 είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο 250/25; Αλ ζέινπκε λα ελώζνπκε δπν κελύκαηα κεηαμύ ηνπο, ηόηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηελ εληνιή θξάζε ή(θξ).γνθηκάζηε ηελ εληνιή <<[ην θόζηνο ηεο εθδξνκήο αλά καζεηή είλαη]250/25 επξώ)>>

25 3.3. Γνκέο επαλάιεςεο θαη δνκέο ειέγρνπ Οη πξνγξακκαηηζηέο απερζάλνληαη ηελ πιεθηξνιόγεζε. Γηα απηό ην ιόγν έρνπλ εθεύξεη ζπληνκνγξαθίεο γηα όιεο ηηο εληνιέο. Απηό πνπ απερζάλνληαη όκσο πην πνιύ από όια είλαη λα πιεθηξνινγνύλ μαλά θαη μαλά ην ίδην πξάγκα. Οη ππνινγηζηέο ππνηίζεηαη όηη είλαη θαινί ζην λα θάλνπλ ην ίδην πξάγκα πνιιέο θνξέο. Δπνκέλσο γηαηί πξέπεη λα πιεθηξνινγήζνπκε κπ50 θαη δεμ90 ηέζζεξηο θνξέο γηα λα ζρεκαηίζνπκε έλα ηεηξάγσλν. Πξέπεη λα βξεζεί έλαο ηξόπνο γηα λα πνύκε επαλάιαβε απηέο ηηο δύν νδεγίεο η Δληνιή επαλάιεςεο ηέζζεξηο θνξέο θαη όλησο ππάξρεη: ηα loops (εληνιή επαλάιεςεο) ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Logo κπνξείο λα επαλαιάβεηο κία ή πεξηζζόηεξεο νδεγίεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή ηεο επαλάιεςεο. Αθνύ πιεθηξνινγήζεηο ηελ εληνιή «επαλάιαβε» πιεθηξνινγείο κεηά ηνλ αξηζκό ησλ θνξώλ. Μεηά, πιεθηξνινγείο ηηο νδεγίεο πνπ ζέιεηο λα επαλαιάβεηο. Αο ην δνύκε ζηελ πξάμε. Φξνληίδνπκε ε νζόλε λα είλαη θαζαξή θαη ε ρειώλα ζην θέληξν κε ην βειάθη πξνο ηα πάλσ. Γξάθνπκε ηελ ζπληνκνγξαθία γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο νζόλεο. Cs Αλ δελ εκθαλίδεηαη ην ηξίγσλν ηεο ρειώλαο επεηδή ην ttt πξόγξακκα ην έρεη θξύςεη κε ηελ εληνιή «θξύςε ρειώλα» δεηάκε από ην πξόγξακκα λα καο ηελ εκθαλίζεη κε ηελ εληνιή «εκθάληζερειώλα» Θέινπκε λα ζρεδηάζνπκε έλα ηεηξάγσλν όπσο θάλακε θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην αιιά ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα πιεθηξνινγήζνπκε πάιη «κπ50» θαη «δεμ90» ηέζζεξηο θνξέο. Μπνξνύκε αληηζέησο λα ην θάλνπκε πιεθηξνινγώληαο κόλν κηα γξακκή θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αθόινπζνπο ραξαθηήξεο [ ] νη νπνίνη ζπλήζσο βξίζθνληαη δίπια από ην γξάκκα Π ηνπ ππνινγηζηή. Πιεθηξνινγνύκε ινηπόλ ηηο αθόινπζεο νδεγίεο θαη ηηο εθηεινύκε: Δπαλάιαβε 4[ κπ50 δεμ90] Οη πξνγξακκαηηζηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηε ιέμε loop γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κηα ιίζηα νδεγηώλ πνπ επαλαιακβάλνληαη, επεηδή ν ππνινγηζηήο εθηειεί ηηο νδεγίεο από ηελ αξρή ηνπ θαηαιόγνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ θαη κεηά γπξίδεη πάιη πίζσ ζηελ αξρή. Άιιεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ρξεζηκνπνηνύλ αληί γηα ην ζύκβνιν ηεο Logo [] άιια ζύκβνια γηα λα ηνπνζεηήζνπλ κέζα ζε απηά ηελ αξρή θαη ην ηέινο ησλ νδεγηώλ όπσο {} ή ηηο ιέμεηο αξρή θαη ηέινο

26 Γηα λα γίλνπλ πξαγκαηηθόηεηα νη αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηεο Logo ζα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, απαηηείηαη έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνπκε ην πξόγξακκα βήκα πξνο βήκα ζηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ, λα ην ηξνπνπνηνύκε θαη λα ζπλζέηνπκε από ην κέξνο ησλ εληνιώλ έλα εληαίν όιν. ε απηό καο βνεζνύλ νη δνκέο ειέγρνπ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν πξνγξακκαηηζηήο ζε θάζε δηαθνξεηηθό πξόγξακκα ε ινγηθή ησλ νπνίσλ είλαη θνηλή ζε όια ηα πξνγξάκκαηα θαη ζπλίζηαηαη ζηνλ εληνπηζκό ιαζώλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ. Αλ δελ ζπληάμνπκε ζσζηά κηα εληνιή ζηε Logo ηόηε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζα καο εκθαληζηεί έλα κήλπκα ιάζνπο όπσο «Γελ μέξσ ηίπνηα γηα.» ην νπνίν ζα καο ελεκεξώλεη όηη έρνπκε θάλεη θάπνην ιάζνο. Μέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο απνζθαικάησζεο ή εθζθαικάησζεο εληνπίδνληαη ηα ιάζε ζε έλα πξόγξακκα θαη κέζα από ηελ επαλάιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο εληνπίδεηαη ην ζθάικα θαη δηνξζώλεηαη Δληνιέο ειέγρνπ: α) IF :A > :B [εληνιή] β) IFELSE :A > :B [εληνιή1] [εληνιή2] H LOGO WRITER δηαζέηεη ινγηθνύο ηειεζηέο, όπσο >, <, =, AND, OR, NOT θαη δνκέο ειέγρνπ. Γηα ηελ εύξεζε ηεο ηηκήο αιεζείαο κηαο πξόηαζεο ρξεζηκνπνηνύληαη νη δνκέο: IF θαη IFELSE κε ηε ζύληαμε πνπ θαίλεηαη πην πάλσ θαη ηελ παξαθάησ εξκελεία ηελ: α) αλ ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Α είλαη κεγαιύηεξε από απηή ηεο Β, εθηειείηαη ε εληνιή. β) όκνηα, αιιά αλ ε ζπλζήθε δελ ηθαλνπνηείηαη, ηόηε εθηειείηαη ε εληνιή2 ην πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Logo ζεκαληηθή βνήζεηα επίζεο, κπνξεί λα καο δώζνπλ νη δνκέο επαλάιεςεο. Αλ παξαηεξήζνπκε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ελόο πξνγξάκκαηνο θάπνηεο εληνιέο επαλαιακβάλνληαη κπνξνύκε λα ηηο νκαδνπνηήζνπκε δίλνληαο κηα εληνιή πνπ λα ηηο επαλαιακβάλεη ηνλ επηζπκεηό από εκάο αξηζκό θνξώλ. Η εληνιή ζα έρεη ηε κνξθή : «επαλάιαβε ρ θνξέο..» Η εληνιή επαλάιαβε εθηειείηαη όζεο θνξέο νξίδεη ν ζπληειεζηήο ρ. Δπίζεο ε δνκή επαλάιαβε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επαλαιεπηηθά σο εμήο: επαλάιαβε x [επαλάιαβε y [εληνιή1] εληνιή2] Έηζη έρνπκε επαλάιεςε κέζα ζηελ επαλάιεςε κε ηελ εζσηεξηθή επαλάιεςε λα πξνεγείηαη ηεο εμσηεξηθήο θαηά ηνλ ηξόπν πνπ νξίδνπλ θαη νη θαλόλεο ησλ καζεκαηηθώλ γηα ηελ επίιπζε παξαζηάζεσλ. Οη δνκέο επαλάιεςεο όπσο θαη νη δνκέο ειέγρνπ είλαη πνιύ ρξήζηκεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, θαζώο νη κελ καο βνεζνύλ λα απηνκαηνπνηνύκε δηαδηθαζίεο

27 επαλάιεςεο εληνιώλ νη δε λα βεβαησλόκαζηε κε αζθάιεηα γηα ηελ νξζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εληνιώλ. 3.4 πλνκηιία κε ηνλ ππνινγηζηή Γηα λα επηθνηλσλνύκε ζσζηά κε ην πξόγξακκα ηνπ ππνινγηζηή πξέπεη λα ηεξνύκε θαηά γξάκκα ηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθό ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. Με ηελ εληνιή εμόδνπ <<Γείμε>> ηελ νπνία πξναλαθέξακε, εκθαλίδνπκε δεδνκέλα ζηε νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Η MicroWorldsPro καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα εκθαλίδνπκε ζηελ επηθάλεηα αλαθνηλώζεηο θεηκέλσλ κε έλαλ εππαξνπζίαζην ηξόπν. Θα παξαηεξήζνπκε πσο εκθαλίδνληαη νη εληνιέο πνπ δεκηνπξγνύλ κηα απιή εηθνληθή ζπλνκηιία, ε εληνιή εμόδνπ <<αλαθνίλσζε [ κήλπκα]>>εκθαλίδεη έλα κήλπκα ζε έλα παξάζπξν ζηελ νζόλε. ηε ζέζε κήλπκα κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε όπνηα θξάζε ζέινπκε.σν απνηέιεζκα ηεο εληνιήο <<αλαθνίλσζε [Γεηα ζνπ]>>θαίλεηαη ζηελ θάησ νζόλε. Μπνξνύκε λα ππνβάινπκε θαη εξσηήζεηο κε ηελ εληνιή <<εξώηεζε [κήλπκα]>> θαη ζηελ θελή πεξηνρή πνπ εκθαλίδεηαη κπνξνύκε λα δώζνπκε κηα απάληεζε. Σν παξάζπξν ηεο <<εξώηεζεο [πσο ζε ιέλε?] θαίλεηαη πην θάησ.σν πιαίζην ρξεζηκεύεη γηα λα πιεθηξνινγήζνπκε ηελ απάληεζή καο Η εληνιή <<εξώηεζε>> είλαη κηα εληνιή εηζόδνπ γηαηί καο αθήλεη λα δώζνπκε κία ηηκή (κία ιέμε,έλα ζύλνιν ιέμεσλ, δειαδή κηα ιίζηα, ε έλαλ αξηζκό)ζηνλ ππνινγηζηή ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα ηελ επεμεξγαζηεί ή λα ηελ εκθαλίζεη ζηελ νζόλε.αλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε μαλά ηελ ηηκή πνπ δίλνπκε ζην πιαίζην ηεο εξώηεζεο,απηή απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά θαη κπνξνύκε λα ηελ αλαθηήζνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ηε ιέμε <<απάληεζε>> όπσο ζην επόκελν παξάδεηγκα. Αλαθνίλσζε (θξ[ράξεθα πνιύ]απάληεζε [[!Δκέλα κε ιέλε ηαύξν.])

28 3.5 Η LOGO θαη ν ζρεδηαζκόο γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ κε ην γξάθεκα ηεο ρειώλαο Σν εξγαιείν ρειώλα, είλαη έλα από ηα αληηθείκελα ηνπ γεσκεηξηθνύ κηθξόθνζκνπ ηεο γιώζζαο Logo, ην νπνίν ήηαλ αξρηθά ξνκπόη εδάθνπο θαη θαηόπηλ ελζσκαηώζεθε θαη εκθαλίδεηαη ην νκνίσκά ηνπ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Η ρειώλα κεηαθέξζεθε ινηπόλ από ην δάπεδν ζηνλ ππνινγηζηή όπνπ δεη πιένλ ζαλ έλα αληηθείκελν ηεο θάξηαο γξαθηθώλ. Η ρειώλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκό γεσγξαθηθώλ ζρεκάησλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Logo. Κάζε ρειώλα είλαη δηαθνξεηηθή, κπνξεί λα έρεη όλνκα, ζέζε, θαηεύζπλζε, πάρνο, ζηπιό, ρξώκα ζηπιό θαη κπνξεί λα έρεη νδεγία ηελ νπνία εθηειεί όηαλ θάλνπκε θιηθ πάλσ ηεο. Μαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύκε ρειώλεο γηα λα δηαθνζκήζνπκε ηε ζειίδα καο ή γηα

29 λα δεκηνπξγνύκε θηλνύκελα ζρέδηα. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ρειώλα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηνύκε ην εηθνλίδην κε ην όλνκα <<δεκηνπξγία ρειώλαο>> Πνιιέο εληνιέο ζηε γιώζζα LOGO κεηαθηλνύλ θαη ρεηξίδνληαη ηε ρειώλα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Σν ζρήκα ηεο ρειώλαο πνπ εκθαλίδεηαη είλαη: Σν ίρλνο πνπ αθήλεη ε ρειώλα,καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε δηάθνξα ζρέδηα θαη γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Η ρειώλα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε σο εηθνληθή αλαπαξάζηαζε κηαο ρειώλαο έηζη ώζηε λα θαίλνληαη θαζαξά ε ζέζε θαη ε θαηεύζπλζή ηεο. (δειαδή πξνο ηα πνύ είλαη ε θνξά ηεο).απηά είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο κηαο ρειώλαο. Οη πην βαζηθέο εληνιέο πνπ καο επηηξέπεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο λα δώζνπκε ζηελ ρειώλα ώζηε λα ηελ θαηεπζύλνπκε είλαη νη εμήο: Η ρειώλα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε σο εηθνληθή αλαπαξάζηαζε κηαο ρειώλαο έηζη ώζηε λα θαίλνληαη θαζαξά ε ζέζε θαη ε θαηεύζπλζή ηεο (δειαδή, πξνο ηα πνύ είλαη ζηξακκέλε). Απηά είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο κηαο ρειώλαο. Οη πην ζεκαληηθέο εληνιέο Logo πνπ ειέγρνπλ ηε ρειώλα είλαη απηέο πνπ αιιάδνπλ ηελ θαηάζηαζή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη εληνιέο κπξνζηά (ή, γηα ζπληνκία, κπ) θαη πίζω (ή πη) ηε κεηαθηλνύλ, ελώ νη εληνιέο αξηζηεξά (ή αξ) θαη δεμηά (ή δε) ηελ πεξηζηξέθνπλ. Η ρειώλα επίζεο κεηαθέξεη έλα ζηπιό. Αλ ηνπνζεηήζεηε ην ζηπιό θάησ (ΣηπιόΚάηω ή, γηα ζπληνκία, ΣηΚ), ε ρειώλα αθήλεη ίρλε ζην πέξαζκά ηεο. Η ρειώλα, ζύκθσλα κε ην ζεώξεκα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαδξνκήο πεξηζηξέθεηαη θαηά 360 κνίξεο ή θαηά έλα πνιιαπιάζην ησλ 360 κνηξώλ γηα λα νινθιεξώζεη ηε δηαδξνκή ηεο γύξσ από έλα απιό θιεηζηό ζρήκα θαη λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηεο θαηεύζπλζε. Αο δνθηκάζνπκε λα δώζνπκε εληνιέο ζηε ρειώλα γηα λα ζρεδηάζεη έλα ηεηξάγσλν. ΔΝΣΟΛΔ κπξνζηά 100 δεμηά 90 κπξνζηά 100 δεμηά 90 κπξνζηά 100 δεμηά 90 κπξνζηά 100 δεμηά 90 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Η εληνιή κπξνζηά 100 κεηαθηλεί ηε ρειώλα 100 βήκαηα κπξνζηά. Η εληνιή δεμηά 90 πεξηζηξέθεη ηε ρειώλα θαηά 90 κνίξεο πξνο ηα δεμηά, ρσξίο λα αιιάδεη ε ζέζε ηεο Σν ίδην απνηέιεζκα κπνξνύκε λα έρνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εληνιή ηεο επαλάιεςεο.η εληνιή επαλάιαβε δέρεηαη σο είζνδν κηα ιίζηα νδεγηώλ. [Η ιίζηα νδεγηώλ είλαη έλα ζύλνιν εληνιώλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ από ηε Logo.]

30 Η αθόινπζε νδεγία δίλεη εληνιή ζηε ρειώλα λα ζρεδηάζεη έλα ηεηξάγσλν, κε επαλάιεςε ησλ εληνιώλ κπξνζηά 100 θαη δεμηά 90 ηέζζεξηο θνξέο. ΔΝΣΟΛΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ επαλάιαβε 4 [κπξνζηά 100 δεμηά 90] Αλ δώζεηε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζηελ εληνιή κπξνζηά, ζρεκαηίδνληαη ηεηξάγσλα δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ. Μπνξείηε ηώξα λα ζρεδηάζεηε έλα ηξίγσλν κε κηα απιή νδεγία: ΔΝΣΟΛΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ επαλάιαβε 3 [κπξνζηά 100 δεμηά 120] ηε γεσκεηξία ρειώλαο, ε γσλία θαηά ηελ νπνία πεξηζηξέθεηαη ε ρειώλα είλαη ε εμσηεξηθή γσλία. Παξαηεξήζηε πσο, είηε ε ρειώλα ζρεδηάδεη ηξίγσλν είηε ηεηξάγσλν, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κνηξώλ πεξηζηξνθήο είλαη ζηαζεξόο. Αλ ζρεδηάζεηε κε ηε ρειώλα έλα ηεηξάγσλν, ζα παξαηεξήζεηε πσο ε ρειώλα θάλεη κηα νιηθή πεξηζηξνθή 360 κνηξώλ. [Οιηθή πεξηζηξνθή 360 κνηξώλ ζεκαίλεη λα πεξηζηξαθεί ε ρειώλα κέρξη λα γπξίζεη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε θαη θαηεύζπλζε γηαηί έλαο θύθινο έρεη 360 κνίξεο.] ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε ρειώλα πεξηζηξέθεηαη θαηά 360 κνίξεο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη έλα απιό πνιύγσλν: 4 ρ 90 = 360 (ηεηξάγσλν) 3 ρ 120 = 360 (ηξίγσλν) Δλώ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε ρειώλα θάλεη κία νινθιεξσκέλε πεξηζηξνθή αλ δνθηκάζνπκε λα ζρεδηάζνπκε έλα αζηέξη ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ε ρειώλα θάλεη δύν πιήξεηο πεξηζηξνθέο. ΔΝΣΟΛΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ επαλάιαβε 5 [κπξνζηά 100 δεμηά 144]

31 Η κεηαθίλεζε ηεο ρειώλαο είλαη αλεμάξηεηε από ηελ πεξηζηξνθή ηεο θαη έηζη ράξε ζε απηό ην ραξαθηεξηζηηθό κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε ην δην ζρήκα κε δηαθνξεηηθό πξνζαλαηνιηζκό. ΔΝΣΟΛΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ επαλάιαβε 5 [επαλάιαβε 4 [κπ 100 δε 90] δε 72] Γειαδή: θηηάμε 1 ηεηξάγσλν (επαλάιαβε 4 [κπ 100 δε 90]), ζηξίςε θαηά 72ν δεμηά (δε 72) κόιηο ην ζρεκαηίζεηο θαη επαλάιαβε ηε δηαδηθαζία απηή 5 θνξέο (επαλάιαβε 5) Τπάξρνπλ αθόκα πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ζπηξάι πηξάι: κέγεζνο : γσλία Αλ κέγεζνο > 100 [ζηακάηα] Μπξνζηά: κέγεζνο Γεμηά: γσλία πηξάι: κέγεζνο+ 2 : γσλία Σέινο ζπηξάι 0 90 ζπηξάι

32 Η παξαδνζηαθή Δπθιείδεηα γεσκεηξία βαζίδεηαη ζηελ αθαηξεηηθή ζθέςε. Μηα ηειεία πνπ δελ έρεη κέγεζνο, κηα γξακκή πνπ έρεη κήθνο αιιά δελ έρεη πάρνο. Απηό είλαη δύζθνιν λα ην αληηιεθζνύλ νη λένη καζεηέο. Η ρειώλα ινηπόλ είλαη έλα λέν απηό αληηθείκελν πνπ κπνξνύλ λα ην δνπλ θαη λα ην ρεηξηζηνύλ. Η αλαιπηηθή γεσκεηξία βαζίδεηαη ζε έλα εμσηεξηθό πιαίζην αλαθνξάο- ην ζύζηεκα ζπληνληζκνύ. Αληηζέησο ε γεσκεηξία κε ηε βνήζεηα ηεο ρειώλαο ζπληνλίδεηαη ζσκαηηθά. Η ρειώλα θηλείηαη ζην ρώξν όπσο θαη εζύ. Μπνξείο κέζα από απηή λα ηαπηνπνηήζεηο θαη λα θαηαιάβεηο ηη θάλεηο. Η γεσκεηξία ηεο ρειώλαο δελ ήξζε γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξαδνζηαθή γεσκεηξία αιιά ζαλ έλα άιιν ζεκείν εηζόδνπ ζηα καζεκαηηθά θαη ηε γεσκεηξία γεληθόηεξα. Δίλαη θαηάιιειε κέζνδνο γηα λένπο αιιά θαη γηα ελήιηθεο. Σηο εηθόλεο πνπ έρνπκε ζρεκαηίζεη κε ηε βνήζεηα δηαδηθαζηώλ, όπσο είδακε παξαπάλσ ζηελ εξγαζία ην ηεηξάγσλν, ην ηξίγσλν ή ην ζπίηη, κπνξνύκε λα ηηο επεμεξγαζηνύκε κε ηε βνήζεηα ηεο δσγξαθηθήο ησλ windows αιιάδνληαο όλνκα ζην αξρείν. πγθεθξηκέλα ζηελ επηινγή απνζήθεπζε σο πιεθηξνινγνύκε ηε ιέμε εηθόλα θαη αιιάδεη ε κνξθή ηνπ αξρείνπ θαη ην ζύζηεκα δίλεη ηελ επέθηαζε bmp θαη κπνξνύκε πιένλ λα αλνίμνπκε ην αξρείν κε ην πξόγξακκα ηεο δσγξαθηθήο θαη έηζη κπνξνύκε κε ηηο επηινγέο ζρεδίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δσγξαθηθήο λα επεμεξγαζηνύκε ην ζρέδηό καο, π.ρ. λα ηνπ δώζνπκε ρξώκα. ην πεξηβάιινλ ησλ Windows όια ηα ρξώκαηα θαη νη απνρξώζεηο ηνπο νξίδνληαη από ηξεηο αξηζκνύο, πνπ κπνξνύλ λα πάξνπλ ηηκέο από 0 κέρξη 255, θαη αληηπξνζσπεύνπλ ηα ηξία βαζηθά ρξώκαηα Κόθθηλν-Red, Πξάζηλν-Green, θαη Μπιε-Blue. Έηζη ζην καύξν ρξώκα αληηζηνηρεί ε ηξηάδα 0 0 0, ελώ ζην άζπξν ρξώκα αληηζηνηρεί ε ηξηάδα Έλα θιεηζηό ζρήκα ζηε Logo κπνξνύκε λα ην γεκίζνπκε κε ρξώκα αξθεί λα γλσξίζνπκε αθόκα κεξηθέο εληνιέο ηεο Logo. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1.Δληνιή pu (penup κνιύβη επάλσ). Με ηελ εληνιή απηή ην κνιύβη αλπςώλεηαη θαη δελ γξάθεη κέρξη λα πιεθηξνινγήζνπκε ηελ εληνιή pd (pendown-κνιύβη θάησ). 2. Δληνιή setfc (setfloodcolor-όξηζε ην ρξώκα γεκίζκαηνο) αθνινπζνύκελε από κηα ηξηάδα αξηζκώλ, πνπ νξίδεη ην ρξώκα όπσο ζηελ εληνιή setpc. 3.Δληνιή fill (γέκηζε). Με ηελ εληνιή απηή κηα θιεηζηή πεξηνρή γεκίδεη κε ην ρξώκα πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ εληνιή setfc, αξθεί ε ρειώλα λα είλαη κέζα ζηελ πεξηνρή απηή

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

www.algorithmos.eu Κεθάλαιο 2

www.algorithmos.eu Κεθάλαιο 2 Κεθάλαιο 2 1. Ο αιγόξηζκνο είλαη απαξαίηεηνο κόλν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 2. Ο αιγόξηζκνο απνηειείηαη από έλα πεπεξαζκέλν ζύλνιν εληνιώλ 3. Ο αιγόξηζκνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εληνιέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια)

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) : Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) Εσθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Μαρία Ζώτοσ mzotou@uom.gr Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γηνίθεζεο HLOOKUP θαη VLOOKUP Γηα λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο από κηα βάζε δεδνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα