Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ"

Transcript

1 Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

2 Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ Παξαδείγκαηα θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 4 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 5 5 Εληνπηζκφο, πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ Αλεμαξηεζία, μερσξηζηή επνπηεία θαη δηαρσξηζκφο ιεηηνπξγηψλ Άξλεζε παξνρήο ππεξεζίαο Δηαρείξηζε απφξξεησλ/ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ Δηαρείξηζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ Εθαξκνγή ζηληθψλ ηεηρψλ («Chinese Walls») κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο Ακνηβέο πξνζσπηθνχ Δψξα θαη πξνζσπηθέο σθέιεηεο Πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο Δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εμσηεξηθή απαζρφιεζε Εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία Παξαθνινχζεζε θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 10 6 Ελεκέξσζε πειαηψλ γηα θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 12 7 Αληηπαξνρέο 13 8 Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ 14 9 Τήξεζε αξρείνπ θαη πεξηνδηθέο αλαζεσξήζεηο 16 i

3 1 Ειζαγυγή Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα επελδπηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Σην πιαίζην ηεο πνιπζρηδνχο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ, ελδέρεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζπλζήθεο, απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηνπλ θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ είηε έθηαθηα είηε ζε επαλαιακβαλφκελε βάζε. Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ελδέρεηαη λα απνβνχλ επηδήκηεο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπ, ν Όκηινο έρεη σο θχξηα θαη βαζηθή επηδίσμε ηε δηαθξίβσζε θαη δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο γηα ηηο Αγνξέο Φξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ (MiFID). Τν παξφλ έγγξαθν απνηππψλεη ηελ Πνιηηηθή πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν Όκηινο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηε δηαηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαθξίβσζε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε πθηζηάκελσλ θαη δπλεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ, νη φξνη «Όκηινο» θαη «Όκηινο Πεηξαηψο» αλαθέξνληαη ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηψο θαη ζηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ηεο, νη νπνίεο παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 3606/2007 ή άιισλ λφκσλ θξαηψλ κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, κε ηνπο νπνίνπο ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία MiFID ζηα επηκέξνπο θξάηε κέιε. Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Πνιηηηθή πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Α. Οη φξνη «Όκηινο» θαη «Όκηινο Πεηξαηψο» θαιχπηνπλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο ή εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ αιινδαπή. Σηφρνο ηεο Πνιηηηθήο είλαη λα πξνζθέξεη θαζνδήγεζε ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ γηα ην πσο νξίδνληαη νη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, πσο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη πνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα. Σπγθεθξηκέλα, ν ζηφρνο ηεο Πνιηηηθήο Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ είλαη λα ραξηνγξαθήζεη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ν Όκηινο: εληνπίδεη θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ πνπ ελδερνκέλσο ελέρνπλ νπζηαζηηθφ θίλδπλν γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε, πηνζεηεί θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο, κεραληζκνχο θαη ζπζηήκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ ζπγθξνχζεσλ, θαη ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηπρφλ δεκηψλ ζηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ απφ ηπρφλ πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 1

4 2 Πεδίο εθαπμογήρ ηηρ Πολιηικήρ Οπιζμοί Η παξνχζα Πνιηηηθή εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ θαη ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηηο Αγνξέο Φξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ (MiFID), θαη ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ηνκείο ησλ επελδχζεσλ, ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, ζηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνληαη: νη πθηζηάκελνη πειάηεο ηνπ Οκίινπ, νη λένη πειάηεο, θαη νη παιαηφηεξνη πειάηεο πνπ δηαηεξνχλ ηηο πηζησηηθέο ηνπο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Πεξαηηέξσ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, σο "θαιππηφκελα πξφζσπα" λννχληαη: νη δηεπζπληέο, νη κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ίζν ή αλψηεξν ηνπ 5% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εηαηξείαο ηνπ Οκίινπ, νη ζπλεηαίξνη, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη ζπλδεδεκέλνη αληηπξφζσπνη εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, νη δηεπζπληέο, νη κέηνρνη, νη εηαίξνη, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, νη ππάιιεινη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ πξφζσπν, νη ππεξεζίεο ηνπ νπνίνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε θαη ππφ ηνλ έιεγρν εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ή ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπο, ην νπνίν ζπκκεηέρεη, επίζεο, ζηελ παξνρή θαη άζθεζε ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ Όκηιν ή ζε ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, ζην πιαίζην ζπκθσλίαο εμσηεξηθήο αλάζεζεο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ Οκίινπ. Ωο «ζπλδεφκελα πξφζσπα» κε έλα θαιππηφκελν πξφζσπν ζεσξνχληαη ηα εμήο: ν/ε ζχδπγνο ή ν/ε ζχληξνθνο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ πνπ εμνκνηψλεηαη κε ζχδπγν, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηα εμαξηψκελα ηέθλα θαη ηα εμαξηψκελα ζεηά ηέθλα ηνπ θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ, νη ινηπνί ζπγγελείο ηνπ θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ, νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο πξνζσπηθήο ζπλαιιαγήο, δηέκελαλ, επί έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο, ζηελ ίδηα νηθνγελεηαθή ζηέγε κε ην θαιππηφκελν πξφζσπν. Πεξαηηέξσ, ζηελ παξνχζα Πνιηηηθή σο «πξνζσπηθή ζπλαιιαγή» λνείηαη ζπλαιιαγή ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ή γηα ινγαξηαζκφ θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ, εθφζνλ πιεξνχηαη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 2

5 Τν θαιππηφκελν πξφζσπν ελεξγεί εθηφο ηνπ πεδίνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο νπνίεο αζθεί ππφ ηελ ηδηφηεηα απηή. Η ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη γηα ινγαξηαζκφ ελφο εθ ησλ θάησζη: - ηνπ θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ, - νπνηνπδήπνηε ζπλδεφκελνπ πξνζψπνπ κε ην θαιππηφκελν πξφζσπν, - πξνζψπνπ, ηνπ νπνίνπ ε ζρέζε κε ην θαιππηφκελν πξφζσπν είλαη ηέηνηα, ψζηε ην θαιππηφκελν πξφζσπν λα έρεη έλα άκεζν ή έκκεζν νπζηψδεο ζπκθέξνλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο, πέξαλ ηεο ακνηβήο ή ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, σο «ρξεκαηννηθνλνκηθφο αλαιπηήο» λνείηαη ην θαιππηφκελν πξφζσπν πνπ εθπνλεί ην νπζηψδεο κέξνο ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Εηδηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θεθαιαίνπ 8 ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, σο «έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ» λνείηαη ε έξεπλα ή άιιε πιεξνθνξία, ε νπνία: i) ζπληζηά ή ζπλεπάγεηαη, ξεηά ή έκκεζα, κηα επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ζε ζρέζε κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή εθδφηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, πεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα ή κειινληηθή αμία ή ηηκή ηέηνησλ κέζσλ, ii) πξννξίδεηαη γηα δηαχινπο επηθνηλσλίαο ή γηα ην θνηλφ, iii) ραξαθηεξίδεηαη ή πεξηγξάθεηαη σο έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ ή κε παξφκνηνπο φξνπο, ή παξνπζηάδεηαη σο αληηθεηκεληθή ή αλεμάξηεηε επεμήγεζε ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχζηαζε, θαη iv) εάλ ε ελ ιφγσ ζχζηαζε απεπζπλφηαλ ζε πειάηε δε ζα ζπληζηνχζε παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ. Επελδπηηθέο ζπζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, αιιά δελ πιεξνχλ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ζεσξνχληαη επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ θαη πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζαθή θαη εκθαλή δήισζε φηη απνηεινχλ δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε θαη φηη δελ έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο επελδπηηθήο έξεπλαο. Γεληθέο ζπζηάζεηο (π.ρ. γηα βηνκεραλίεο, θαηεγνξίεο ηχπσλ ελεξγεηηθνχ ή ηχπνπο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ) δελ ζεσξνχληαη επελδπηηθέο ζπζηάζεηο. 3

6 3 Πποζδιοπιζμόρ καηαζηάζευν ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν 3.1 Οπιζμόρ ηηρ ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν Ωο ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ νξίδεηαη ε ζχγθξνπζε πνπ αλαθχεηαη θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθήο ππεξεζίαο ζε πειάηε ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, ε νπνία δχλαηαη λα σθειήζεη ηνλ Όκηιν ή άιιν πειάηε γηα ινγαξηαζκφ, ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν Όκηινο, θαη ελδέρεηαη λα απνθέξεη ζεκαληηθέο δεκίεο ζηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε, ζηνλ νπνίν παξέρεηαη ε επελδπηηθή ππεξεζία. 3.2 Παπαδείγμαηα καηαζηάζευν ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν Σχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ ν Όκηινο ή θαιππηφκελν πξφζσπν: είλαη πηζαλφ λα απνθνκίζεη νηθνλνκηθφ θέξδνο ή λα απνθχγεη νηθνλνκηθή δεκία εηο βάξνο ηνπ πειάηε, έρεη, σο πξνο ηελ έθβαζε κηαο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε ή κηαο ζπλαιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε, ζπκθέξνλ, ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε ζηελ έθβαζε απηή, έρεη νηθνλνκηθφ ή άιιν θίλεηξν λα επλνήζεη ηα ζπκθέξνληα άιινπ πειάηε ή άιιεο νκάδαο πειαηψλ εηο βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πειάηε, αζθεί ηελ ίδηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ πειάηε, ιακβάλεη ή ζα ιάβεη απφ ηξίην πξφζσπν αληηπαξνρή ζρεηηδφκελε κε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζε πειάηε, ππφ ηε κνξθή ππεξεζηψλ, αγαζψλ ή ρξεκάησλ, πέξαλ ηεο ζπλήζνπο πξνκήζεηαο ή ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. 4

7 4 Καηηγοπιοποίηζη ηυν πεπιπηώζευν ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν Η παξνχζα Πνιηηηθή θαιχπηεη ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: Σπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ελφο πειάηε ή κηαο νκάδαο πειαηψλ. Σπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ελφο πειάηε ή κηαο νκάδαο πειαηψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ άιινπ πειάηε ή άιιεο νκάδαο πειαηψλ. Σπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ελφο ππαιιήινπ ή κηαο νκάδαο ππαιιήισλ ηνπ Οκίινπ ή ελφο θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Οκίινπ ή/ θαη ησλ πειαηψλ ηνπ. 5

8 5 Ενηοπιζμόρ, ππόλητη και διασείπιζη ηυν καηαζηάζευν ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη ζεηξά νξγαλσηηθψλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζην κέιινλ θαη λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί, ειέγμεη θαη πξνιάβεη πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ. 5.1 Ανεξαπηηζία, ξεσυπιζηή εποπηεία και διασυπιζμόρ λειηοςπγιών Ο Όκηινο δεζκεχεηαη λα εθαξκφδεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην πξνζσπηθφ θάζε δηνηθεηηθήο κνλάδαο ζα ελεξγεί αλεμάξηεηα ζε φ,ηη αθνξά ζηα ζπκθέξνληα ησλ αληίζηνηρσλ πειαηψλ. Εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ν Όκηινο ιακβάλεη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε μερσξηζηήο επνπηείαο θαη δηαρσξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε εκπινθή ελφο ππαιιήινπ ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ή πηζαλφλ λα παξεκπνδίζεη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. Επηπιένλ, ν Όκηινο ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ μερσξηζηή επνπηεία θαη ην ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ησλ κνλάδσλ ηνπ Οκίινπ πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε πειάηεο, ηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε εθείλα άιισλ πειαηψλ (ή νκάδαο πειαηψλ) ή κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Οκίινπ. 5.2 Άπνηζη παποσήρ ςπηπεζίαρ Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ν Όκηινο ήδε ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ελφο πειάηε, είλαη πηζαλφλ λα κελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ελεξγήζεη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πειάηε, αλ είλαη πξνθαλέο φηη ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ηελ νπνία ν Όκηινο δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά. Καηά ζπλέπεηα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν Όκηινο δελ είλαη δπλαηφ λα απνηξέςεη ή λα δηαρεηξηζηεί επηηπρψο κηα θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ελδέρεηαη λα αξλεζεί λα παξάζρεη ηελ ππεξεζία πνπ ηνπ έρεη δεηεζεί ή λα επηιέμεη λα κελ παξέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία εμ αξρήο. 5.3 Διασείπιζη απόππηηυν/ εμπιζηεςηικών πληποθοπιών Ωο απφξξεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο λννχληαη νη εζσηεξηθέο ή εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πθηζηάκελν ή πηζαλφ πειάηε ή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη δελ είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ. 6

9 5.3.1 Διασείπιζη εμπιζηεςηικών πληποθοπιών Η δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. Η δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πεξηνξίδεηαη ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθήο θχζεο ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εληφο ηνπ Οκίινπ («Need to Know Policy»). Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ε θαηάρξεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ελδερφκελεο θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Η σο άλσ πνιηηηθή ηεο απνιχησο απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο δηαζθαιίδεηαη, επίζεο, απφ ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηνπ Οκίινπ, ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, νη ππάιιεινη έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζηηο πιεξνθνξίεο / ζηα δεδνκέλα εθείλα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εληφο ηνπ Οκίινπ Εθαπμογή ζινικών ηεισών («Chinese Walls») μεηαξύ ηυν επισειπηζιακών μονάδυν Με ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, ν Όκηινο εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα ζηληθψλ ηεηρψλ ( Chinese Walls ), ζρεδηαζκέλν ψζηε λα πξνιακβάλεη ηε δηαξξνή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ κνλάδσλ θαη εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη ηνλ θπζηθφ δηαρσξηζκφ ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ, νχησο ψζηε ηα απαζρνινχκελα ζε θάζε κνλάδα πξφζσπα λα κελ έρνπλ άκεζε θπζηθή πξφζβαζε ζε αξρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο άιιεο κνλάδαο. Μέζσ ηεο θαζηέξσζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ «Chinese Walls», ν Όκηινο δεκηνπξγεί εκπφδηα δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη κηα κνλάδα ή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα ζε άιιε κνλάδα ή εηαηξεία, φηαλ απηφ δελ είλαη απαξαίηεην θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εληφο ηνπ Οκίινπ. Πεξαηηέξσ, ηα ζηληθά ηείρε απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξφιεςε ησλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ηελ απνηξνπή εζσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ ή ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο. Καηά ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζηληθψλ ηεηρψλ παξέρεη ζηνλ Όκηιν θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο, ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν Όκηινο θαη ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 7

10 5.4 Πολιηικέρ και διαδικαζίερ Ο Όκηινο ιακβάλεη κέηξα θαη εθαξκφδεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέζσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δεηήκαηα: Ακνηβέο πξνζσπηθνχ Δψξα θαη πξνζσπηθά νθέιε Πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο Δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εμσηεξηθή απαζρφιεζε Αμοιβέρ πποζυπικού Τν παθέην ακνηβήο ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλεη έλα βαζηθφ κηζζφ θαη έλα επίδνκα παξαγσγηθφηεηαο (bonus) πνπ παξέρεηαη αλάινγα πξνο ηελ απφδνζε ηνπ ππαιιήινπ ή ηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ Οκίινπ. Ο Όκηινο ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα, νχησο ψζηε ε ακνηβή, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο θαη νη αλαηεζείζεο αξκνδηφηεηεο λα κελ ελζαξξχλνπλ ζπκπεξηθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ Δώπα και πποζυπικέρ υθέλειερ Η απνδνρή θαη ε πξνζθνξά δψξσλ θαη άιισλ πξνζσπηθψλ σθειεηψλ ξπζκίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο, νχησο ψζηε λα απνηξέπεηαη ε ρξήζε απφ θαιππηφκελν πξφζσπν ηεο ζέζεο ηνπ εληφο ηνπ Οκίινπ, κε ζθνπφ λα πξνζπνξηζηεί πξνζσπηθέο σθέιεηεο γηα ην ίδην ή ζπλδεδεκέλν κε απηφ πξφζσπν Δώπα πος λαμβάνονηαι από ηοςρ ςπαλλήλοςρ Τα θαιππηφκελα πξφζσπα δελ επηηξέπεηαη λα απνδέρνληαη δψξα αμίαο θαη δψξα ππφ κνξθή ρξεκάησλ ή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, αλεμαξηήησο πνζνχ. Απφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη δψξα πξνψζεζεο ρακειήο αμίαο, φπσο είδε γξαθείνπ πνπ θέξνπλ ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο πνπ πξνζθέξεη ην δψξν. Εθφζνλ ην θαιππηφκελν πξφζσπν δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη αλ ε απνδνρή ελφο δψξνπ είλαη ζχκθσλε κε ηελ Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ, νθείιεη λα δεηήζεη θαζνδήγεζε απφ ηε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο (Compliance Unit) Δώπα πος πποζθέπονηαι ζε πελάηερ Επηηξέπεηαη λα πξνζθέξνληαη δψξα ζηνπο πειάηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ζρεηηθήο πξνέγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή κνλάδα ηνπ Οκίινπ. Αξρείν ησλ δψξσλ πνπ 8

11 παξέρνληαη ζε πειάηεο θαηά ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη απφ ηε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο. Σε πεξηπηψζεηο πνπ έλα θαιππηφκελν πξφζσπν δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη αλ ε πξνζθνξά ελφο δψξνπ είλαη ζχκθσλε κε ηελ Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ, νθείιεη λα δεηήζεη θαζνδήγεζε απφ ηε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο. Απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο πξνέγθξηζεο θαηά ηα αλσηέξσ εμαηξνχληαη πξνσζεηηθά δψξα ρακειήο αμίαο, φπσο είδε γξαθείνπ πνπ θέξνπλ ην ινγφηππν ηνπ Οκίινπ Πποζυπικέρ ζςναλλαγέρ Ο Όκηινο έρεη θαζηεξψζεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Σχκθσλα κε απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, ηα θαιππηφκελα πξφζσπα δελ επηηξέπεηαη λα δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο: είλαη αληίζεηεο πξνο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηνπο απνζπνχλ απφ ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο, δεκηνπξγνχλ θίλδπλν γηα ηε θήκε ηνπ Οκίινπ. Πεξαηηέξσ, απαγνξεχεηαη ζηα θαιππηφκελα πξφζσπα λα ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ραξαθηεξηζκέλεο σο εκπηζηεπηηθέο γηα ηε δηελέξγεηα πξνζσπηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ. Τα θαιππηφκελα πξφζσπα νθείινπλ, επίζεο, λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε δηελέξγεηα πξνζσπηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ δελ επηθέξεη δεκία ζηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ. Αλαθνξηθά κε ηηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο ησλ θαιππηφκελσλ πξνζψπσλ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη βαζηθνί θαλφλεο: Δελ επηηξέπνληαη ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Καηάινγν Με Επηηξεπφκελσλ Σπλαιιαγψλ επί Κηλεηψλ Αμηψλ (Restricted List) πνπ ηεξεί ν Όκηινο. Πεξηνξηζκνί βξαρππξφζεζκσλ επελδχζεσλ. Τα θαιππηφκελα πξφζσπα θαη ηα ζπλδεδεκέλα κε απηά πξφζσπα νθείινπλ λα απνθεχγνπλ βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο. Απαγνξεχεηαη ε εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε επελδπηηθέο πξνζέζεηο πειάηε. Αλ έλα θαιππηφκελν πξφζσπν δηαζέηεη πιεξνθνξίεο φηη ν Όκηινο έρεη ιάβεη εληνιή απφ έλαλ πειάηε ή ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζπλαιιαγή γηα ινγαξηαζκφ ελφο πειάηε, νθείιεη λα απέρεη απφ ηε δηελέξγεηα αληίζηνηρεο ζπλαιιαγήο γηα ίδην ινγαξηαζκφ, έσο φηνπ ε ελ ιφγσ εληνιή εθηειεζηεί ή αθπξσζεί Δεςηεπεύοςζερ δπαζηηπιόηηηερ και εξυηεπική απαζσόληζη Οη ππάιιεινη θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ νθείινπλ λα εξγάδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ Όκηιν θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπο. Δελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλαλ ππάιιειν λα απαζρνιείηαη ζε ηξίην εξγνδφηε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε απαζρφιεζή ηνπ ζπλνδεχεηαη απφ ακνηβή ή φρη, εθηφο θη αλ έρεη ιάβεη πξνεγνχκελε άδεηα απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή κνλάδα ηνπ Οκίινπ. Πεξαηηέξσ, δελ επηηξέπεηαη ζε ππαιιήινπο θαη δηεπζπληηθά 9

12 ζηειέρε ηνπ Οκίινπ λα απνδέρνληαη ηπρφλ δηνξηζκφ ηνπο σο κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηξίηεο εηαηξείαο, εθηφο αλ έρνπλ ιάβεη πξνεγνχκελε άδεηα απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή κνλάδα ηνπ Οκίινπ. 5.5 Εκπαίδεςζη και επικοινυνία Ο Όκηινο παξέρεη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε δεηήκαηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζε φια ηα θαιππηφκελα πξφζσπα. Εηδηθφηεξα, αλαθνξηθά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πηνζεηνχληαη ηα αθφινπζα κέηξα: Ο Όκηινο εληζρχεη ζπζηεκαηηθά ηελ αθχπληζε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε φ,ηη αθνξά θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, παξέρνληαο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ, εζσηεξηθψλ ζεκηλαξίσλ, αλνηρηψλ ζπδεηήζεσλ θιπ. Ο Όκηινο αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα πξνζδηνξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κέζσ ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη ζην πξνζσπηθφ απφ ηα αξκφδηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, εμσηεξηθνχο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ηε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο. Τα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο λέσλ ππαιιήισλ πεξηιακβάλνπλ εηδηθφ θεθάιαην πνπ αθνξά δεηήκαηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Η Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο επηθνηλσλεί απεπζείαο κε ηα θαιππηφκελα πξφζσπα θαηά πεξίπησζε, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη φια ηα θαιππηφκελα πξφζσπα γλσξίδνπλ επαξθψο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 5.6 Παπακολούθηζη καηαζηάζευν ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν Με ζθνπφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκέλεο, νχησο ψζηε φπνηεο πηζαλέο ζπγθξνχζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ λα εληνπίδνληαη θαη λα δηεπζεηνχληαη εληφο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Οη πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πξνζδηνξίδνληαη κέζσ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηαγξάθνληαη ζε αξρείν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Κεθάιαην 9 ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο. Επηπξφζζεηα, ε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο εμεηάδεη θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ θαηά ηελ παξνρή λέσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή ζπλδένληαη κε λέα επελδπηηθά πξντφληα, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εθάζηνηε αξκφδηεο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ κνλάδεο ηνπ Οκίινπ. Η Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο πξαγκαηνπνηεί, επίζεο, πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ζε δηαξθή βάζε ζε ηνκείο, φπσο ελδεηθηηθά: Δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ ινγαξηαζκψλ Δψξα θαη παξνρέο Έγθαηξε εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ησλ πειαηψλ 10

13 Φξεψζεηο θαη πξνκήζεηεο Παξαβηάζεηο θαη ιάζε 11

14 6 Ενημέπυζη πελαηών για καηαζηάζειρ ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ, παξά ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ απνθπγή ή δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, θξίλεηαη φηη δελ είλαη εθηθηφ λα δηαζθαιηζηεί επαξθψο ε απνηξνπή ή ε πιήξεο δηαρείξηζε ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ν Όκηινο ελεκεξψλεη ηνπο πειάηεο, πξνηνχ πξνβεί ζε ζρεηηθή πξάμε γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηε θχζε θαη ηελ πεγή ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Η ελεκέξσζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζηαζεξφ κέζν, εθφζνλ ν πειάηεο ηνπ Οκίινπ δελ έρεη ζπλαηλέζεη ζε άιιν ηξφπν ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη επαξθείο ιεπηνκέξεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε (ηδηψηε επαγγεικαηία επηιέμηκνπ αληηζπκβαιιφκελνπ), ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη εκπεξηζηαησκέλε απφθαζε γηα ηελ παξερφκελε επελδπηηθή ή παξεπφκελε ππεξεζία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αλαθχπηεη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 12

15 7 Ανηιπαποσέρ Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη κέηξα θαη δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί θαηά πφζν είλαη απνδεθηή ε ιήςε ή θαηαβνιή αληηπαξνρψλ (ακνηβψλ ή πξνκεζεηψλ ή νπνηνπδήπνηε κε ρξεκαηηθνχ νθέινπο) απφ ή πξνο ηνλ πειάηε ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ πειάηε, θαζψο θαη απφ ή πξνο ηξίηα πξφζσπα ή εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ. Σχκθσλα κε ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ, δεθηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηπαξνρέο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ πειάηε ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ πειάηε, θαζψο θαη αληηπαξνρέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε εχινγεο ακνηβέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ή είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξνρή ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (φπσο ελδεηθηηθά, έμνδα θχιαμεο, έμνδα δηαθαλνληζκνχ, έμνδα κεηαηξνπήο ζπλαιιάγκαηνο, ηέιε ή πφξνη επνπηηθψλ αξρψλ, δηθεγνξηθέο ακνηβέο θηι). Αληηπαξνρέο απφ ή πξνο ηξίηα πξφζσπα ή εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηέο κφλν, εθφζνλ γλσζηνπνηεζνχλ πξνεγνπκέλσο ζηνλ πειάηε, κε αθξηβή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, θαη δελ εκπνδίδνπλ ηνλ Όκηιν λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα εμππεξεηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε. 13

16 8 Έπεςνα ζηον ηομέα ηυν επενδύζευν Ο Όκηινο εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Οη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ (ηδίσο, ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο) είλαη νη αθφινπζνη: Η επνπηεία ππαιιήισλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ έξεπλα επελδχζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη απφ πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζε άιιεο κνλάδεο ηνπ Οκίινπ, ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο παξερφκελεο επελδπηηθήο έξεπλαο. Εηδηθφηεξα, έλα πξφζσπν ηνπ νπνίνπ νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία δηαδίδεηαη ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ πνπ έρεη δηελεξγεζεί απφ νπνηαδήπνηε κνλάδα ή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ, δε δχλαηαη λα είλαη ππεχζπλν γηα: - ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, - ηελ επηηήξεζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, - ηνλ θαζνξηζκφ/ έγθξηζε ηνπ κηζζνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Οη ππάιιεινη πνπ εκπιέθνληαη ζε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ νθείινπλ λα απέρνπλ, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο έξεπλαο, απφ ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, κε ηα νπνία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ε έξεπλα. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο νθείινπλ λα κε ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη αληηπαξνρέο πνπ αθνξνχλ ηε δεκνζίεπζε έξεπλαο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο νθείινπλ λα κε ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε ακνηβή ή άιιε σθέιεηα απφ ηνλ εθδφηε ελφο πξντφληνο, ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή ππεξεζίαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εκπιεθφκελνπ κε ηε δεκνζίεπζε κηαο έξεπλαο θαη λα κελ πξνζθέξνπλ ή λα δέρνληαη αληηπαξνρέο γηα ηε δεκνζίεπζε κηαο επλντθήο έξεπλαο. Δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο λα ππφζρνληαη ζε νπνηνλδήπνηε εθδφηε πξντφληνο φηη ζα δεκνζηεχζνπλ κηα επλντθή έξεπλα. Οη ππάιιεινη πνπ εκπιέθνληαη ζε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ νθείινπλ λα κε δηελεξγνχλ πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα, νη νπνίεο λα είλαη αληίζεηεο ζηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Τα θαιππηφκελα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπφλεζε έξεπλαο επελδχζεσλ δηαζθαιίδνπλ φηη θαλείο δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε πξνζρέδην ηεο έξεπλαο πξηλ ηελ δεκνζηνπνίεζή ηεο. Ο Όκηινο παξέρεη εθπαίδεπζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 14

17 επελδχζεσλ, ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, θαη γεληθφηεξα ζε φια ηα θαιππηφκελα πξφζσπα πνπ ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ έξεπλα. Τα ζηειέρε ησλ αξκνδίσλ κνλάδσλ γηα ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ παξέρνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ζην πξνζσπηθφ ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Επηπξφζζεηα, ηα θαιππηφκελα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο γηα θάζε πεξίπησζε πνπ εληνπίδνπλ θαη ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ψζηε λα ιακβάλνληαη εγθαίξσο ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ. Οη αλσηέξσ θαλφλεο δελ ηζρχνπλ ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ ε έξεπλα επελδχζεσλ πνπ δεκνζηεχεηαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ άιια άηνκα ή νξγαληζκνχο, ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: - Τν άηνκν ή ν νξγαληζκφο πνπ έρεη δηεμάγεη ηελ έξεπλα επελδχζεσλ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ Όκηιν ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο. - Οη ζπζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ Όκηιν. - Ο Όκηινο δελ εκθαλίδεηαη σο ν παξαγσγφο ηεο έξεπλαο. - Πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο έξεπλαο, ν Όκηινο έρεη επαιεζεχζεη φηη ην άηνκν ή νξγαληζκφο πνπ έρεη δηεμάγεη ηελ έξεπλα εθαξκφδεη ηνπο ίδηνπο ή παξφκνηνπο θαλφλεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Όκηιν. 15

18 9 Τήπηζη απσείος και πεπιοδικέρ αναθευπήζειρ Ο Όκηινο ηεξεί Αξρείν Καηαγξαθήο Σπγθξνχζεσλ Σπκθεξφλησλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη, θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο/ ππεξεζίεο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ αλέθπςε ε ζχγθξνπζε. Επηπξφζζεηα, ζην σο άλσ αξρείν θαηαρσξνχληαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο/ ππεξεζίεο ή νη ζπλζήθεο ζε θάζε ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απηψλ. Αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ σο άλσ αξρείνπ είλαη ε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο. Η Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο είλαη, επίζεο, αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Πνιηηηθήο Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ ζε ηαθηέο πεξηφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεη αλ θαη κε πνηφλ ηξφπν ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ε Πνιηηηθή, ψζηε λα επηηπγράλεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο. 16

19 A Εηαιπείερ ηος Ομίλος πος ςπάγονηαι ζηην παπούζα Πολιηική Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Πνιηηηθή είλαη νη εμήο: Τξάπεδα Πεηξαηψο Α.Ε. Piraeus Bank Bulgaria A.D. Piraeus Bank Romania S.A. S.S.I.F. Piraeus Securities Romania S.A. Πεηξαηψο Φξεκαηηζηεξηαθή Αλψλπκε Εηαηξεία Παξνρήο Επελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ Πεηξαηψο ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Piraeus Asset Management Europe S.A. 17

20 18

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο».

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο». 1. Πεδίο Εθαπμογήρ Η Eurobank Ergasias Αλψλπκε Εηαηξεία (εθεμήο «Τξάπεδα») ζην πιαίζην ηνπ λ.3606/2007 γηα ηηο «Αγνξέο Χξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ & άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΔΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΠΟΤΣΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων LSI SIN (10)02 Πηγή: Marko Hölbl Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων Η CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ νη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα