Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ"

Transcript

1 Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

2 Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ Παξαδείγκαηα θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 4 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 5 5 Εληνπηζκφο, πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ Αλεμαξηεζία, μερσξηζηή επνπηεία θαη δηαρσξηζκφο ιεηηνπξγηψλ Άξλεζε παξνρήο ππεξεζίαο Δηαρείξηζε απφξξεησλ/ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ Δηαρείξηζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ Εθαξκνγή ζηληθψλ ηεηρψλ («Chinese Walls») κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο Ακνηβέο πξνζσπηθνχ Δψξα θαη πξνζσπηθέο σθέιεηεο Πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο Δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εμσηεξηθή απαζρφιεζε Εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία Παξαθνινχζεζε θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 10 6 Ελεκέξσζε πειαηψλ γηα θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 12 7 Αληηπαξνρέο 13 8 Έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ 14 9 Τήξεζε αξρείνπ θαη πεξηνδηθέο αλαζεσξήζεηο 16 i

3 1 Ειζαγυγή Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα επελδπηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. Σην πιαίζην ηεο πνιπζρηδνχο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ, ελδέρεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζπλζήθεο, απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηνπλ θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ είηε έθηαθηα είηε ζε επαλαιακβαλφκελε βάζε. Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ελδέρεηαη λα απνβνχλ επηδήκηεο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπ, ν Όκηινο έρεη σο θχξηα θαη βαζηθή επηδίσμε ηε δηαθξίβσζε θαη δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο γηα ηηο Αγνξέο Φξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ (MiFID). Τν παξφλ έγγξαθν απνηππψλεη ηελ Πνιηηηθή πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν Όκηινο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηε δηαηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαθξίβσζε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε πθηζηάκελσλ θαη δπλεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ, νη φξνη «Όκηινο» θαη «Όκηινο Πεηξαηψο» αλαθέξνληαη ζηελ Τξάπεδα Πεηξαηψο θαη ζηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ηεο, νη νπνίεο παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 3606/2007 ή άιισλ λφκσλ θξαηψλ κειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, κε ηνπο νπνίνπο ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία MiFID ζηα επηκέξνπο θξάηε κέιε. Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Πνιηηηθή πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Α. Οη φξνη «Όκηινο» θαη «Όκηινο Πεηξαηψο» θαιχπηνπλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Τξάπεδαο ή εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ζηελ αιινδαπή. Σηφρνο ηεο Πνιηηηθήο είλαη λα πξνζθέξεη θαζνδήγεζε ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ γηα ην πσο νξίδνληαη νη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, πσο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη πνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα. Σπγθεθξηκέλα, ν ζηφρνο ηεο Πνιηηηθήο Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ είλαη λα ραξηνγξαθήζεη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ν Όκηινο: εληνπίδεη θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ πνπ ελδερνκέλσο ελέρνπλ νπζηαζηηθφ θίλδπλν γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε, πηνζεηεί θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο, κεραληζκνχο θαη ζπζηήκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ ζπγθξνχζεσλ, θαη ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηπρφλ δεκηψλ ζηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ απφ ηπρφλ πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 1

4 2 Πεδίο εθαπμογήρ ηηρ Πολιηικήρ Οπιζμοί Η παξνχζα Πνιηηηθή εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ θαη ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο γηα ηηο Αγνξέο Φξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ (MiFID), θαη ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ηνκείο ησλ επελδχζεσλ, ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, ζηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνληαη: νη πθηζηάκελνη πειάηεο ηνπ Οκίινπ, νη λένη πειάηεο, θαη νη παιαηφηεξνη πειάηεο πνπ δηαηεξνχλ ηηο πηζησηηθέο ηνπο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Πεξαηηέξσ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, σο "θαιππηφκελα πξφζσπα" λννχληαη: νη δηεπζπληέο, νη κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ίζν ή αλψηεξν ηνπ 5% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εηαηξείαο ηνπ Οκίινπ, νη ζπλεηαίξνη, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη ζπλδεδεκέλνη αληηπξφζσπνη εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, νη δηεπζπληέο, νη κέηνρνη, νη εηαίξνη, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, νη ππάιιεινη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ πξφζσπν, νη ππεξεζίεο ηνπ νπνίνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε θαη ππφ ηνλ έιεγρν εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ή ζπλδεδεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπο, ην νπνίν ζπκκεηέρεη, επίζεο, ζηελ παξνρή θαη άζθεζε ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ Όκηιν ή ζε ζπλδεδεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, ζην πιαίζην ζπκθσλίαο εμσηεξηθήο αλάζεζεο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ Οκίινπ. Ωο «ζπλδεφκελα πξφζσπα» κε έλα θαιππηφκελν πξφζσπν ζεσξνχληαη ηα εμήο: ν/ε ζχδπγνο ή ν/ε ζχληξνθνο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ πνπ εμνκνηψλεηαη κε ζχδπγν, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηα εμαξηψκελα ηέθλα θαη ηα εμαξηψκελα ζεηά ηέθλα ηνπ θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ, νη ινηπνί ζπγγελείο ηνπ θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ, νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο πξνζσπηθήο ζπλαιιαγήο, δηέκελαλ, επί έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο, ζηελ ίδηα νηθνγελεηαθή ζηέγε κε ην θαιππηφκελν πξφζσπν. Πεξαηηέξσ, ζηελ παξνχζα Πνιηηηθή σο «πξνζσπηθή ζπλαιιαγή» λνείηαη ζπλαιιαγή ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ή γηα ινγαξηαζκφ θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ, εθφζνλ πιεξνχηαη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 2

5 Τν θαιππηφκελν πξφζσπν ελεξγεί εθηφο ηνπ πεδίνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο νπνίεο αζθεί ππφ ηελ ηδηφηεηα απηή. Η ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη γηα ινγαξηαζκφ ελφο εθ ησλ θάησζη: - ηνπ θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ, - νπνηνπδήπνηε ζπλδεφκελνπ πξνζψπνπ κε ην θαιππηφκελν πξφζσπν, - πξνζψπνπ, ηνπ νπνίνπ ε ζρέζε κε ην θαιππηφκελν πξφζσπν είλαη ηέηνηα, ψζηε ην θαιππηφκελν πξφζσπν λα έρεη έλα άκεζν ή έκκεζν νπζηψδεο ζπκθέξνλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο, πέξαλ ηεο ακνηβήο ή ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, σο «ρξεκαηννηθνλνκηθφο αλαιπηήο» λνείηαη ην θαιππηφκελν πξφζσπν πνπ εθπνλεί ην νπζηψδεο κέξνο ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Εηδηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θεθαιαίνπ 8 ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, σο «έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ» λνείηαη ε έξεπλα ή άιιε πιεξνθνξία, ε νπνία: i) ζπληζηά ή ζπλεπάγεηαη, ξεηά ή έκκεζα, κηα επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ζε ζρέζε κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή εθδφηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, πεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα ή κειινληηθή αμία ή ηηκή ηέηνησλ κέζσλ, ii) πξννξίδεηαη γηα δηαχινπο επηθνηλσλίαο ή γηα ην θνηλφ, iii) ραξαθηεξίδεηαη ή πεξηγξάθεηαη σο έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ ή κε παξφκνηνπο φξνπο, ή παξνπζηάδεηαη σο αληηθεηκεληθή ή αλεμάξηεηε επεμήγεζε ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχζηαζε, θαη iv) εάλ ε ελ ιφγσ ζχζηαζε απεπζπλφηαλ ζε πειάηε δε ζα ζπληζηνχζε παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ. Επελδπηηθέο ζπζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, αιιά δελ πιεξνχλ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ζεσξνχληαη επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ θαη πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζαθή θαη εκθαλή δήισζε φηη απνηεινχλ δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε θαη φηη δελ έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο επελδπηηθήο έξεπλαο. Γεληθέο ζπζηάζεηο (π.ρ. γηα βηνκεραλίεο, θαηεγνξίεο ηχπσλ ελεξγεηηθνχ ή ηχπνπο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ) δελ ζεσξνχληαη επελδπηηθέο ζπζηάζεηο. 3

6 3 Πποζδιοπιζμόρ καηαζηάζευν ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν 3.1 Οπιζμόρ ηηρ ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν Ωο ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ νξίδεηαη ε ζχγθξνπζε πνπ αλαθχεηαη θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθήο ππεξεζίαο ζε πειάηε ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, ε νπνία δχλαηαη λα σθειήζεη ηνλ Όκηιν ή άιιν πειάηε γηα ινγαξηαζκφ, ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν Όκηινο, θαη ελδέρεηαη λα απνθέξεη ζεκαληηθέο δεκίεο ζηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε, ζηνλ νπνίν παξέρεηαη ε επελδπηηθή ππεξεζία. 3.2 Παπαδείγμαηα καηαζηάζευν ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν Σχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ ν Όκηινο ή θαιππηφκελν πξφζσπν: είλαη πηζαλφ λα απνθνκίζεη νηθνλνκηθφ θέξδνο ή λα απνθχγεη νηθνλνκηθή δεκία εηο βάξνο ηνπ πειάηε, έρεη, σο πξνο ηελ έθβαζε κηαο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ πειάηε ή κηαο ζπλαιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε, ζπκθέξνλ, ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ πειάηε ζηελ έθβαζε απηή, έρεη νηθνλνκηθφ ή άιιν θίλεηξν λα επλνήζεη ηα ζπκθέξνληα άιινπ πειάηε ή άιιεο νκάδαο πειαηψλ εηο βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πειάηε, αζθεί ηελ ίδηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ πειάηε, ιακβάλεη ή ζα ιάβεη απφ ηξίην πξφζσπν αληηπαξνρή ζρεηηδφκελε κε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζε πειάηε, ππφ ηε κνξθή ππεξεζηψλ, αγαζψλ ή ρξεκάησλ, πέξαλ ηεο ζπλήζνπο πξνκήζεηαο ή ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. 4

7 4 Καηηγοπιοποίηζη ηυν πεπιπηώζευν ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν Η παξνχζα Πνιηηηθή θαιχπηεη ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: Σπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ελφο πειάηε ή κηαο νκάδαο πειαηψλ. Σπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ελφο πειάηε ή κηαο νκάδαο πειαηψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ άιινπ πειάηε ή άιιεο νκάδαο πειαηψλ. Σπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ζπκθεξφλησλ ελφο ππαιιήινπ ή κηαο νκάδαο ππαιιήισλ ηνπ Οκίινπ ή ελφο θαιππηφκελνπ πξνζψπνπ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Οκίινπ ή/ θαη ησλ πειαηψλ ηνπ. 5

8 5 Ενηοπιζμόρ, ππόλητη και διασείπιζη ηυν καηαζηάζευν ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη ζεηξά νξγαλσηηθψλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζην κέιινλ θαη λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί, ειέγμεη θαη πξνιάβεη πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ. 5.1 Ανεξαπηηζία, ξεσυπιζηή εποπηεία και διασυπιζμόρ λειηοςπγιών Ο Όκηινο δεζκεχεηαη λα εθαξκφδεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην πξνζσπηθφ θάζε δηνηθεηηθήο κνλάδαο ζα ελεξγεί αλεμάξηεηα ζε φ,ηη αθνξά ζηα ζπκθέξνληα ησλ αληίζηνηρσλ πειαηψλ. Εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ν Όκηινο ιακβάλεη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε μερσξηζηήο επνπηείαο θαη δηαρσξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε εκπινθή ελφο ππαιιήινπ ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ή πηζαλφλ λα παξεκπνδίζεη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. Επηπιένλ, ν Όκηινο ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ μερσξηζηή επνπηεία θαη ην ιεηηνπξγηθφ δηαρσξηζκφ ησλ κνλάδσλ ηνπ Οκίινπ πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο ζε πειάηεο, ηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε εθείλα άιισλ πειαηψλ (ή νκάδαο πειαηψλ) ή κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ Οκίινπ. 5.2 Άπνηζη παποσήρ ςπηπεζίαρ Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ν Όκηινο ήδε ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ελφο πειάηε, είλαη πηζαλφλ λα κελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ελεξγήζεη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πειάηε, αλ είλαη πξνθαλέο φηη ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ηελ νπνία ν Όκηινο δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά. Καηά ζπλέπεηα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν Όκηινο δελ είλαη δπλαηφ λα απνηξέςεη ή λα δηαρεηξηζηεί επηηπρψο κηα θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ελδέρεηαη λα αξλεζεί λα παξάζρεη ηελ ππεξεζία πνπ ηνπ έρεη δεηεζεί ή λα επηιέμεη λα κελ παξέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία εμ αξρήο. 5.3 Διασείπιζη απόππηηυν/ εμπιζηεςηικών πληποθοπιών Ωο απφξξεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο λννχληαη νη εζσηεξηθέο ή εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πθηζηάκελν ή πηζαλφ πειάηε ή ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη δελ είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ. 6

9 5.3.1 Διασείπιζη εμπιζηεςηικών πληποθοπιών Η δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πειάηεο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. Η δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πεξηνξίδεηαη ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθήο θχζεο ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εληφο ηνπ Οκίινπ («Need to Know Policy»). Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ε θαηάρξεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ελδερφκελεο θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Η σο άλσ πνιηηηθή ηεο απνιχησο απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο δηαζθαιίδεηαη, επίζεο, απφ ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηνπ Οκίινπ, ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, νη ππάιιεινη έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζηηο πιεξνθνξίεο / ζηα δεδνκέλα εθείλα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εληφο ηνπ Οκίινπ Εθαπμογή ζινικών ηεισών («Chinese Walls») μεηαξύ ηυν επισειπηζιακών μονάδυν Με ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, ν Όκηινο εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα ζηληθψλ ηεηρψλ ( Chinese Walls ), ζρεδηαζκέλν ψζηε λα πξνιακβάλεη ηε δηαξξνή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ κνλάδσλ θαη εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη ηνλ θπζηθφ δηαρσξηζκφ ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ, νχησο ψζηε ηα απαζρνινχκελα ζε θάζε κνλάδα πξφζσπα λα κελ έρνπλ άκεζε θπζηθή πξφζβαζε ζε αξρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο άιιεο κνλάδαο. Μέζσ ηεο θαζηέξσζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ «Chinese Walls», ν Όκηινο δεκηνπξγεί εκπφδηα δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη κηα κνλάδα ή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα ζε άιιε κνλάδα ή εηαηξεία, φηαλ απηφ δελ είλαη απαξαίηεην θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εληφο ηνπ Οκίινπ. Πεξαηηέξσ, ηα ζηληθά ηείρε απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξφιεςε ησλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ηελ απνηξνπή εζσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ ή ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο. Καηά ζπλέπεηα, ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζηληθψλ ηεηρψλ παξέρεη ζηνλ Όκηιν θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο, ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν Όκηινο θαη ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 7

10 5.4 Πολιηικέρ και διαδικαζίερ Ο Όκηινο ιακβάλεη κέηξα θαη εθαξκφδεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέζσλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ αλαθνξηθά κε ηα αθφινπζα δεηήκαηα: Ακνηβέο πξνζσπηθνχ Δψξα θαη πξνζσπηθά νθέιε Πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο Δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη εμσηεξηθή απαζρφιεζε Αμοιβέρ πποζυπικού Τν παθέην ακνηβήο ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλεη έλα βαζηθφ κηζζφ θαη έλα επίδνκα παξαγσγηθφηεηαο (bonus) πνπ παξέρεηαη αλάινγα πξνο ηελ απφδνζε ηνπ ππαιιήινπ ή ηνπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ Οκίινπ. Ο Όκηινο ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα, νχησο ψζηε ε ακνηβή, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο θαη νη αλαηεζείζεο αξκνδηφηεηεο λα κελ ελζαξξχλνπλ ζπκπεξηθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ Δώπα και πποζυπικέρ υθέλειερ Η απνδνρή θαη ε πξνζθνξά δψξσλ θαη άιισλ πξνζσπηθψλ σθειεηψλ ξπζκίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο, νχησο ψζηε λα απνηξέπεηαη ε ρξήζε απφ θαιππηφκελν πξφζσπν ηεο ζέζεο ηνπ εληφο ηνπ Οκίινπ, κε ζθνπφ λα πξνζπνξηζηεί πξνζσπηθέο σθέιεηεο γηα ην ίδην ή ζπλδεδεκέλν κε απηφ πξφζσπν Δώπα πος λαμβάνονηαι από ηοςρ ςπαλλήλοςρ Τα θαιππηφκελα πξφζσπα δελ επηηξέπεηαη λα απνδέρνληαη δψξα αμίαο θαη δψξα ππφ κνξθή ρξεκάησλ ή ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, αλεμαξηήησο πνζνχ. Απφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη δψξα πξνψζεζεο ρακειήο αμίαο, φπσο είδε γξαθείνπ πνπ θέξνπλ ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο πνπ πξνζθέξεη ην δψξν. Εθφζνλ ην θαιππηφκελν πξφζσπν δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη αλ ε απνδνρή ελφο δψξνπ είλαη ζχκθσλε κε ηελ Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ, νθείιεη λα δεηήζεη θαζνδήγεζε απφ ηε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο (Compliance Unit) Δώπα πος πποζθέπονηαι ζε πελάηερ Επηηξέπεηαη λα πξνζθέξνληαη δψξα ζηνπο πειάηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ζρεηηθήο πξνέγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή κνλάδα ηνπ Οκίινπ. Αξρείν ησλ δψξσλ πνπ 8

11 παξέρνληαη ζε πειάηεο θαηά ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη απφ ηε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο. Σε πεξηπηψζεηο πνπ έλα θαιππηφκελν πξφζσπν δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη αλ ε πξνζθνξά ελφο δψξνπ είλαη ζχκθσλε κε ηελ Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ, νθείιεη λα δεηήζεη θαζνδήγεζε απφ ηε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο. Απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο πξνέγθξηζεο θαηά ηα αλσηέξσ εμαηξνχληαη πξνσζεηηθά δψξα ρακειήο αμίαο, φπσο είδε γξαθείνπ πνπ θέξνπλ ην ινγφηππν ηνπ Οκίινπ Πποζυπικέρ ζςναλλαγέρ Ο Όκηινο έρεη θαζηεξψζεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Σχκθσλα κε απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, ηα θαιππηφκελα πξφζσπα δελ επηηξέπεηαη λα δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο: είλαη αληίζεηεο πξνο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηνπο απνζπνχλ απφ ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο, δεκηνπξγνχλ θίλδπλν γηα ηε θήκε ηνπ Οκίινπ. Πεξαηηέξσ, απαγνξεχεηαη ζηα θαιππηφκελα πξφζσπα λα ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ραξαθηεξηζκέλεο σο εκπηζηεπηηθέο γηα ηε δηελέξγεηα πξνζσπηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ. Τα θαιππηφκελα πξφζσπα νθείινπλ, επίζεο, λα δηαζθαιίδνπλ φηη ε δηελέξγεηα πξνζσπηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ δελ επηθέξεη δεκία ζηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ. Αλαθνξηθά κε ηηο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο ησλ θαιππηφκελσλ πξνζψπσλ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη βαζηθνί θαλφλεο: Δελ επηηξέπνληαη ζπλαιιαγέο ζε κεηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Καηάινγν Με Επηηξεπφκελσλ Σπλαιιαγψλ επί Κηλεηψλ Αμηψλ (Restricted List) πνπ ηεξεί ν Όκηινο. Πεξηνξηζκνί βξαρππξφζεζκσλ επελδχζεσλ. Τα θαιππηφκελα πξφζσπα θαη ηα ζπλδεδεκέλα κε απηά πξφζσπα νθείινπλ λα απνθεχγνπλ βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο. Απαγνξεχεηαη ε εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε επελδπηηθέο πξνζέζεηο πειάηε. Αλ έλα θαιππηφκελν πξφζσπν δηαζέηεη πιεξνθνξίεο φηη ν Όκηινο έρεη ιάβεη εληνιή απφ έλαλ πειάηε ή ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζπλαιιαγή γηα ινγαξηαζκφ ελφο πειάηε, νθείιεη λα απέρεη απφ ηε δηελέξγεηα αληίζηνηρεο ζπλαιιαγήο γηα ίδην ινγαξηαζκφ, έσο φηνπ ε ελ ιφγσ εληνιή εθηειεζηεί ή αθπξσζεί Δεςηεπεύοςζερ δπαζηηπιόηηηερ και εξυηεπική απαζσόληζη Οη ππάιιεινη θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ νθείινπλ λα εξγάδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ Όκηιν θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπο. Δελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλαλ ππάιιειν λα απαζρνιείηαη ζε ηξίην εξγνδφηε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε απαζρφιεζή ηνπ ζπλνδεχεηαη απφ ακνηβή ή φρη, εθηφο θη αλ έρεη ιάβεη πξνεγνχκελε άδεηα απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή κνλάδα ηνπ Οκίινπ. Πεξαηηέξσ, δελ επηηξέπεηαη ζε ππαιιήινπο θαη δηεπζπληηθά 9

12 ζηειέρε ηνπ Οκίινπ λα απνδέρνληαη ηπρφλ δηνξηζκφ ηνπο σο κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηξίηεο εηαηξείαο, εθηφο αλ έρνπλ ιάβεη πξνεγνχκελε άδεηα απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή κνλάδα ηνπ Οκίινπ. 5.5 Εκπαίδεςζη και επικοινυνία Ο Όκηινο παξέρεη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε δεηήκαηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ζε φια ηα θαιππηφκελα πξφζσπα. Εηδηθφηεξα, αλαθνξηθά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, πηνζεηνχληαη ηα αθφινπζα κέηξα: Ο Όκηινο εληζρχεη ζπζηεκαηηθά ηελ αθχπληζε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε φ,ηη αθνξά θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, παξέρνληαο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ, εζσηεξηθψλ ζεκηλαξίσλ, αλνηρηψλ ζπδεηήζεσλ θιπ. Ο Όκηινο αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα πξνζδηνξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κέζσ ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη ζην πξνζσπηθφ απφ ηα αξκφδηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, εμσηεξηθνχο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ηε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο. Τα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο λέσλ ππαιιήισλ πεξηιακβάλνπλ εηδηθφ θεθάιαην πνπ αθνξά δεηήκαηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Η Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο επηθνηλσλεί απεπζείαο κε ηα θαιππηφκελα πξφζσπα θαηά πεξίπησζε, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη φια ηα θαιππηφκελα πξφζσπα γλσξίδνπλ επαξθψο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 5.6 Παπακολούθηζη καηαζηάζευν ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν Με ζθνπφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκέλεο, νχησο ψζηε φπνηεο πηζαλέο ζπγθξνχζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ λα εληνπίδνληαη θαη λα δηεπζεηνχληαη εληφο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Οη πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πξνζδηνξίδνληαη κέζσ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηαγξάθνληαη ζε αξρείν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Κεθάιαην 9 ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο. Επηπξφζζεηα, ε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο εμεηάδεη θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ θαηά ηελ παξνρή λέσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή ζπλδένληαη κε λέα επελδπηηθά πξντφληα, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εθάζηνηε αξκφδηεο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ ππεξεζηψλ/πξντφλησλ κνλάδεο ηνπ Οκίινπ. Η Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο πξαγκαηνπνηεί, επίζεο, πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ζε δηαξθή βάζε ζε ηνκείο, φπσο ελδεηθηηθά: Δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ ινγαξηαζκψλ Δψξα θαη παξνρέο Έγθαηξε εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ησλ πειαηψλ 10

13 Φξεψζεηο θαη πξνκήζεηεο Παξαβηάζεηο θαη ιάζε 11

14 6 Ενημέπυζη πελαηών για καηαζηάζειρ ζύγκποςζηρ ζςμθεπόνηυν Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ, παξά ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ απνθπγή ή δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ, θξίλεηαη φηη δελ είλαη εθηθηφ λα δηαζθαιηζηεί επαξθψο ε απνηξνπή ή ε πιήξεο δηαρείξηζε ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ν Όκηινο ελεκεξψλεη ηνπο πειάηεο, πξνηνχ πξνβεί ζε ζρεηηθή πξάμε γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηε θχζε θαη ηελ πεγή ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Η ελεκέξσζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζηαζεξφ κέζν, εθφζνλ ν πειάηεο ηνπ Οκίινπ δελ έρεη ζπλαηλέζεη ζε άιιν ηξφπν ελεκέξσζεο, θαη πεξηιακβάλεη επαξθείο ιεπηνκέξεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε (ηδηψηε επαγγεικαηία επηιέμηκνπ αληηζπκβαιιφκελνπ), ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη εκπεξηζηαησκέλε απφθαζε γηα ηελ παξερφκελε επελδπηηθή ή παξεπφκελε ππεξεζία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αλαθχπηεη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 12

15 7 Ανηιπαποσέρ Ο Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη κέηξα θαη δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί θαηά πφζν είλαη απνδεθηή ε ιήςε ή θαηαβνιή αληηπαξνρψλ (ακνηβψλ ή πξνκεζεηψλ ή νπνηνπδήπνηε κε ρξεκαηηθνχ νθέινπο) απφ ή πξνο ηνλ πειάηε ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ πειάηε, θαζψο θαη απφ ή πξνο ηξίηα πξφζσπα ή εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ. Σχκθσλα κε ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ηνπ Οκίινπ, δεθηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηπαξνρέο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ πειάηε ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ πειάηε, θαζψο θαη αληηπαξνρέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε εχινγεο ακνηβέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ή είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξνρή ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (φπσο ελδεηθηηθά, έμνδα θχιαμεο, έμνδα δηαθαλνληζκνχ, έμνδα κεηαηξνπήο ζπλαιιάγκαηνο, ηέιε ή πφξνη επνπηηθψλ αξρψλ, δηθεγνξηθέο ακνηβέο θηι). Αληηπαξνρέο απφ ή πξνο ηξίηα πξφζσπα ή εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηέο κφλν, εθφζνλ γλσζηνπνηεζνχλ πξνεγνπκέλσο ζηνλ πειάηε, κε αθξηβή θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, θαη δελ εκπνδίδνπλ ηνλ Όκηιν λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα εμππεξεηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε. 13

16 8 Έπεςνα ζηον ηομέα ηυν επενδύζευν Ο Όκηινο εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Οη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ (ηδίσο, ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο) είλαη νη αθφινπζνη: Η επνπηεία ππαιιήισλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ έξεπλα επελδχζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη απφ πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζε άιιεο κνλάδεο ηνπ Οκίινπ, ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο παξερφκελεο επελδπηηθήο έξεπλαο. Εηδηθφηεξα, έλα πξφζσπν ηνπ νπνίνπ νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία δηαδίδεηαη ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ πνπ έρεη δηελεξγεζεί απφ νπνηαδήπνηε κνλάδα ή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ, δε δχλαηαη λα είλαη ππεχζπλν γηα: - ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ, - ηελ επηηήξεζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, - ηνλ θαζνξηζκφ/ έγθξηζε ηνπ κηζζνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Οη ππάιιεινη πνπ εκπιέθνληαη ζε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ νθείινπλ λα απέρνπλ, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο έξεπλαο, απφ ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, κε ηα νπνία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ε έξεπλα. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο νθείινπλ λα κε ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη αληηπαξνρέο πνπ αθνξνχλ ηε δεκνζίεπζε έξεπλαο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο νθείινπλ λα κε ιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε ακνηβή ή άιιε σθέιεηα απφ ηνλ εθδφηε ελφο πξντφληνο, ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή ππεξεζίαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εκπιεθφκελνπ κε ηε δεκνζίεπζε κηαο έξεπλαο θαη λα κελ πξνζθέξνπλ ή λα δέρνληαη αληηπαξνρέο γηα ηε δεκνζίεπζε κηαο επλντθήο έξεπλαο. Δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο λα ππφζρνληαη ζε νπνηνλδήπνηε εθδφηε πξντφληνο φηη ζα δεκνζηεχζνπλ κηα επλντθή έξεπλα. Οη ππάιιεινη πνπ εκπιέθνληαη ζε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ νθείινπλ λα κε δηελεξγνχλ πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα, νη νπνίεο λα είλαη αληίζεηεο ζηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Τα θαιππηφκελα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπφλεζε έξεπλαο επελδχζεσλ δηαζθαιίδνπλ φηη θαλείο δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε πξνζρέδην ηεο έξεπλαο πξηλ ηελ δεκνζηνπνίεζή ηεο. Ο Όκηινο παξέρεη εθπαίδεπζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 14

17 επελδχζεσλ, ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, θαη γεληθφηεξα ζε φια ηα θαιππηφκελα πξφζσπα πνπ ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ έξεπλα. Τα ζηειέρε ησλ αξκνδίσλ κνλάδσλ γηα ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ παξέρνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ζην πξνζσπηθφ ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Επηπξφζζεηα, ηα θαιππηφκελα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο γηα θάζε πεξίπησζε πνπ εληνπίδνπλ θαη ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ψζηε λα ιακβάλνληαη εγθαίξσο ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ. Οη αλσηέξσ θαλφλεο δελ ηζρχνπλ ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ ε έξεπλα επελδχζεσλ πνπ δεκνζηεχεηαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ άιια άηνκα ή νξγαληζκνχο, ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: - Τν άηνκν ή ν νξγαληζκφο πνπ έρεη δηεμάγεη ηελ έξεπλα επελδχζεσλ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ Όκηιν ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο. - Οη ζπζηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί απφ ηνλ Όκηιν. - Ο Όκηινο δελ εκθαλίδεηαη σο ν παξαγσγφο ηεο έξεπλαο. - Πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο έξεπλαο, ν Όκηινο έρεη επαιεζεχζεη φηη ην άηνκν ή νξγαληζκφο πνπ έρεη δηεμάγεη ηελ έξεπλα εθαξκφδεη ηνπο ίδηνπο ή παξφκνηνπο θαλφλεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Όκηιν. 15

18 9 Τήπηζη απσείος και πεπιοδικέρ αναθευπήζειρ Ο Όκηινο ηεξεί Αξρείν Καηαγξαθήο Σπγθξνχζεσλ Σπκθεξφλησλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη, θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο/ ππεξεζίεο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ αλέθπςε ε ζχγθξνπζε. Επηπξφζζεηα, ζην σο άλσ αξρείν θαηαρσξνχληαη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο/ ππεξεζίεο ή νη ζπλζήθεο ζε θάζε ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απηψλ. Αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ σο άλσ αξρείνπ είλαη ε Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο. Η Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο Σπκκφξθσζεο είλαη, επίζεο, αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Πνιηηηθήο Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ ζε ηαθηέο πεξηφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεη αλ θαη κε πνηφλ ηξφπν ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ε Πνιηηηθή, ψζηε λα επηηπγράλεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο. 16

19 A Εηαιπείερ ηος Ομίλος πος ςπάγονηαι ζηην παπούζα Πολιηική Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Πνιηηηθή είλαη νη εμήο: Τξάπεδα Πεηξαηψο Α.Ε. Piraeus Bank Bulgaria A.D. Piraeus Bank Romania S.A. S.S.I.F. Piraeus Securities Romania S.A. Πεηξαηψο Φξεκαηηζηεξηαθή Αλψλπκε Εηαηξεία Παξνρήο Επελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ Πεηξαηψο ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Piraeus Asset Management Europe S.A. 17

20 18

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Τνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Επνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο».

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο». 1. Πεδίο Εθαπμογήρ Η Eurobank Ergasias Αλψλπκε Εηαηξεία (εθεμήο «Τξάπεδα») ζην πιαίζην ηνπ λ.3606/2007 γηα ηηο «Αγνξέο Χξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ & άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο Δενληνινγίαο G4S

Κώδηθαο Δενληνινγίαο G4S Κώδηθαο Δενληνινγίαο G4S Αχγνπζηνο 2011 1 Η επηρεηξεκαηηθή θηινζνθία ηεο G4S έρεη αλαπηπρζεί γύξω από έλα βαζηθό ζύλνιν αμηώλ πνπ είλαη ζεκειηώδεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία ηεο Εηαηξείαο. Μία

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

νκνηνκνξθία ηνπ θεηκέλνπ 3 Να ζπκθσλήζνπκε ηνλ ηίηιν ηεο «ΠΟΛΙΣΙΚΗ» (αλάζεζεο ζε ηξίην, εμσηεξηθήο αλάζεζεο θιπ)

νκνηνκνξθία ηνπ θεηκέλνπ 3 Να ζπκθσλήζνπκε ηνλ ηίηιν ηεο «ΠΟΛΙΣΙΚΗ» (αλάζεζεο ζε ηξίην, εμσηεξηθήο αλάζεζεο θιπ) ΣΧΕΔΙΟ 29.05.2009 «Πολιτική Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών 1 σε τπίτοςρ 2 (εξωτεπικούρ υοπείρ)» Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Σνπ Ν. 3229/2004 (ΦΔΚ Α 38/10-02-2004) «Δπνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ Δ Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΠΟΛ. 1127 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ..

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ.. ΘΔΜΑ: Πιαίζην αξρώλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ησλ Αζθαιηζηηθώλ θαη Αληαζθαιηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ηεο εηζεγκέλεο ζην Φ.Α. Αλσλχκνπ Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δπξσζύκβνπινη Αλώλπκε Δηαηξία πκβνύισλ Αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραυο συνόδου A8-0315/2015 3.11.2015 ***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε

Διαβάστε περισσότερα