Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας"

Transcript

1 Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Πολιτική διαφάνειας

2

3 6 Μαρτίου Μαρτίου 2015 σελ. 1 / 18

4 Περιεχόμενα 1. Γενικό πλαίσιο και σκοπός Κατευθυντήριες αρχές... 3 Εξωστρέφεια... 3 Διασφάλιση εμπιστοσύνης και διαφύλαξη ευαίσθητων πληροφοριών... 4 Προθυμία του Ομίλου να ακούει και να αναπτύσσει διάλογο Θεσμικό πλαίσιο Δημοσίευση πληροφοριών... 6 Αρχές που διέπουν τη δημοσίευση πληροφοριών... 6 Πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτούμενα έργα... 6 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση Γνωστοποίηση πληροφοριών... 9 Αρχές που διέπουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών... 9 Εξαιρέσεις Διαδικασίες χειρισμού των αιτημάτων παροχής πληροφοριών Διατάξεις περί καταγγελιών και προσφυγών Μηχανισμός Καταγγελιών Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Επιτροπή Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Aarhus Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη και δημόσια διαβούλευση Αρχές που διέπουν τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με χρηματοδοτούμενα έργα Δημόσια διαβούλευση Προώθηση της διαφάνειας Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια της Διεθνούς Βοήθειας Αρμοδιότητες Μαρτίου 2015 σελ. 2 / 18

5 1. Γενικό πλαίσιο και σκοπός 1.1 Η παρούσα πολιτική διαφάνειας (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει την προσέγγιση του Ομίλου ΕΤΕπ όσον αφορά τη διαφάνεια και τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 1.2 Ο Όμιλος ΕΤΕπ (εφεξής «Όμιλος») αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ). Οι κατευθυντήριες αρχές της παρούσας Πολιτικής, οι οποίες εκτίθενται στο Κεφάλαιο 2, έχουν εφαρμογή στο σύνολο του Ομίλου ΕΤΕπ, ενώ τα επόμενα κεφάλαια έχουν εφαρμογή μόνο στην ΕΤΕπ. Το ΕΤΑΕ θα θεσπίσει το δικό του πλαίσιο εφαρμογής, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το συγκεκριμένο περιβάλλον δραστηριότητας και διακυβέρνησής του ΕΤΑΕ. 1.3 Κατά την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής ο Όμιλος ΕΤΕπ λαμβάνει υπόψη και άλλες πολιτικές και κανόνες του, όπως την πολιτική κατά της απάτης, την πολιτική όσον αφορά την καταγγελία δυσλειτουργιών (Whistleblowing Policy), τις αρχές του μηχανισμού καταγγελιών και τους συναφείς κώδικες δεοντολογίας που ισχύουν για το προσωπικό και τα διοικητικά όργανα. Η παρούσα Πολιτική δεν υπερισχύει των εν λόγω πολιτικών και κανόνων, αλλά πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με αυτές, διότι αλληλοενισχύονται. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ συγκεκριμένων κανόνων περί διαφάνειας και δημοσιοποίησης πληροφοριών που προβλέπονται σε άλλες πολιτικές του Ομίλου ΕΤΕπ και αυτών που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική διαφάνειας, υπερισχύουν οι διατάξεις της τελευταίας. 1.4 Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ στις 6 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 18 του εσωτερικού κανονισμού της Τράπεζας και μετά από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Η παρούσα Πολιτική διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ όσο και σε έντυπη μορφή (κατόπιν αιτήματος). 2. Κατευθυντήριες αρχές ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 2.1 Η παρούσα Πολιτική διέπεται από τις αρχές της εξωστρέφειας και της τήρησης του υψηλότερου δυνατού βαθμού διαφάνειας και βασίζεται στο τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο οι πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρησιακές και θεσμικές δραστηριότητες του Ομίλου τίθενται στη διάθεση τρίτων (του κοινού), εκτός εάν υπόκεινται σε συγκεκριμένη εξαίρεση («τεκμήριο γνωστοποίησης των πληροφοριών», βλ. ενότητα 5 της παρούσας Πολιτικής και τη σχετική ενότητα που αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών στην Πολιτική διαφάνειας του ΕΤΑΕ), όπως απαιτεί η αρχή της μη εφαρμογής διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, των κρατών μελών και των λοιπών χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ και τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές. 2.2 Οι οργανισμοί-μέλη του Ομίλου ΕΤΕπ, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τον διττό χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και του δημόσιου ιδρύματος, θεωρούν ότι η διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσεις, λειτουργούν και εφαρμόζουν τις πολιτικές της ΕΕ ενισχύει την αξιοπιστία τους και τη λογοδοσία τους έναντι των πολιτών. Η διαφάνεια συμβάλλει επίσης στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της αειφορίας των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ, ενισχύοντας την πολιτική μηδενικής ανοχής που εφαρμόζει έναντι των πράξεων απάτης ή διαφθοράς, διασφαλίζοντας την τήρηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων σε σχέση με τα έργα που χρηματοδοτεί και προάγοντας τη λογοδοσία και τη χρηστή διακυβέρνηση. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 3 / 18

6 2.3 Ο Όμιλος ΕΤΕπ αντιλαμβάνεται τη διαφάνεια ως ένα περιβάλλον στο οποίο οι στόχοι της πολιτικής του, το νομικό, θεσμικό και οικονομικό του πλαίσιο, οι αποφάσεις πολιτικής του και το σκεπτικό τους και το πλαίσιο λογοδοσίας των οργανισμών-μελών του καθίστανται γνωστά στο κοινό εγκαίρως και με τρόπο ολοκληρωμένο και προσιτό. Συνεπώς, η διαφάνεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ελεύθερο και ανοικτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στον οποίο οι κανόνες και οι λόγοι που υπαγορεύουν τις πολιτικές και τις πρακτικές είναι δίκαιοι και σαφείς για όλους. 2.4 Επιπλέον, η παροχή πληροφοριών στους λαμβάνοντες οικονομικές αποφάσεις συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας των αγορών και προωθεί την τήρηση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2.5 Τα μέλη του Ομίλου ΕΤΕπ, ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να διατηρούν την εμπιστοσύνη των πελατών τους, των συγχρηματοδοτών και των επενδυτών και να κατευνάζουν τις ανησυχίες σχετικά με τον χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών ανησυχίες που διαφορετικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προθυμία των εταίρων αυτών να συνεργαστούν με τον Όμιλο, και να εμποδίσουν έτσι την εκπλήρωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων των μελών του. Η παρούσα Πολιτική διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες προστατεύονται από οποιαδήποτε δημοσιοποίηση που θα έθιγε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα τρίτων και/ή του Ομίλου, υπό τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, ο Όμιλος ΕΤΕπ δεν αντιτίθεται στη δημοσιοποίηση, εκ μέρους τρίτων, πληροφοριών που αφορούν τη σχέση τους με τον Όμιλο. ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΑ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟ 2.6 Ο Όμιλος ΕΤΕπ προτρέπει ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη να του υποβάλλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές του. Μέσα από τη δέσμευσή του για ανοικτή επικοινωνία, ο Όμιλος εκφράζει την προθυμία του να ακούει τις απόψεις των τρίτων, ώστε να αξιοποιεί τη συνεισφορά τους κατά την εκπλήρωση της αποστολής του. 2.7 Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι ανοικτός στον εποικοδομητικό διάλογο και στη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα αμοιβαία οφέλη. 3. Θεσμικό πλαίσιο 3.1 Οι κατευθυντήριες αρχές της παρούσας Πολιτικής (Κεφάλαιο 2) ισχύουν για το σύνολο του Ομίλου ΕΤΕπ, αλλά η εφαρμογή τους πραγματοποιείται εντός του επιμέρους θεσμικού πλαισίου της ΕΤΕπ και του ΕΤΑΕ, αντιστοιχα. Για τον λόγο αυτόν, το ΕΤΑΕ συντάσσει και δημοσιεύει χωριστό έγγραφο σχετικά με την πολιτική του και δικούς του κανόνες για την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες και τα έγγραφά του. Ως εκ τούτου, τα αιτήματα για πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΑΕ διεκπεραιώνονται από το ΕΤΑΕ σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική. 3.2 Η ΕΤΕπ είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τράπεζα που λειτουργεί με βάση πολιτικές και έχει αποστολή να προάγει τους στόχους της ΕΕ χορηγώντας μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για υγιείς επενδύσεις. Το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και έχει την ίδια με τις συνθήκες αυτές νομική ισχύ, καθορίζει τον ρόλο, το πεδίο δραστηριότητας και τη δομή διακυβέρνησής της Τράπεζας. Σύμφωνα επίσης με το καταστατικό, οι μέτοχοι της ΕΤΕπ είναι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία και ορίζουν τα μέλη των κύριων διοικητικών οργάνων της 6 Μαρτίου 2015 σελ. 4 / 18

7 Τράπεζας: του Συμβουλίου των Διοικητών, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύνουσας Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 3.3 Η ΕΤΕπ διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές της συνάδουν με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ. Στις περιπτώσεις που οι τελευταίες δεν έχουν εφαρμογή, η Τράπεζα τις χρησιμοποιεί και πάλι, ως το βέλτιστο σημείο αναφοράς. Στις καθημερινές εργασίες της, η Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τα πρότυπα και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην τραπεζική και χρηματοπιστωτική κοινότητα, ιδίως στους τομείς που δεν καλύπτονται άμεσα από το δίκαιο της ΕΕ. 3.4 Μια από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της, ώστε να έλθουν εγγύτερα στο κοινό που υπηρετούν και να αναδειχθεί η συμβολή τους στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς και στην προώθηση των στόχων της εξωτερικής συνεργασίας της Ένωσης. 3.5 Η παρούσα Πολιτική συνάδει με τις νομικές υποχρεώσεις της ΕΤΕπ όσον αφορά την αρχή της εξωστρέφειας και το δικαίωμα της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα. Στα άρθρα 3.6 έως 3.8 κατωτέρω περιγράφεται, με μη τεχνικούς όρους, ο τρόπος με τον οποίο η ΕΤΕπ αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ της παρούσας Πολιτικής και των νομικών υποχρεώσεών της. 3.6 Η αρχή της διαφάνειας κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), στο άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η Συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. Η διαφάνεια συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ. Το άρθρο 15 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ, οφείλουν να διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά, προκειμένου να προωθούν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίζουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 3.7 Το άρθρο 15, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ προβλέπει το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα. Πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο αναγνωρίζεται στο άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν αυτό το δικαίωμα καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της νομοθεσίας. Η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία συνίσταται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/ Το άρθρο 15, παράγραφος 3 προβλέπει επίσης ότι η ΕΤΕπ υπόκειται στη νομοθεσία αυτή μόνον κατά την άσκηση των διοικητικών της καθηκόντων. Κατά την αντίληψη της ΕΤΕπ, η πρόθεση αυτής της διάταξης είναι να επιτρέψει στην ΕΤΕπ να αποφασίζει η ίδια, κατά τρόπο σύμφωνο προς τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της συμμετοχής, πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε συνάρτηση με τις ειδικές λειτουργίες της ως τράπεζας. Αυτό πράττει η ΕΤΕπ μέσω της παρούσας Πολιτικής και ιδίως μέσω της εφαρμογής των εξαιρέσεων στην πρόσβαση, οι οποίες εκτίθενται στο κεφάλαιο 5 κατωτέρω. 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ΕΕ 2001, L 145, σ Μαρτίου 2015 σελ. 5 / 18

8 4. Δημοσίευση πληροφοριών ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 4.1 Με στόχο να στηρίζει και να προωθεί την αρχή της διαφάνειας, η ΕΤΕπ δεσμεύεται πλήρως να δημοσιεύει σε τακτική βάση επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο της, τις πολιτικές της και τις εργασίες της. Η ΕΤΕπ δημοσιεύει, κατά πάγια πρακτική, ευρύ φάσμα εγγράφων, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων: θεσμικές πληροφορίες, πολιτικές και στρατηγικές, πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτήσεις έργων, πληροφορίες σχετικά με προμήθειες και προκηρύξεις συμβάσεων για λογαριασμό της Τράπεζας, πληροφορίες σχετικά με θέματα λογοδοσίας και διακυβέρνησης. Στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ δημοσιεύεται μη εξαντλητικός κατάλογος, με συνδέσμους προς τα κυριότερα έγγραφα και πληροφορίες της ΕΤΕπ. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται και εμπλουτίζεται σε τακτική βάση. 4.2 Το κύριο εργαλείο για την παροχή των πληροφοριών αυτών είναι ο δικτυακός τόπος της ΕΤΕπ (www.eib.org). Η Τράπεζα επιδιώκει επίσης να παρέχει πληροφορίες στο κοινό και με άλλα μέσα, όπως π.χ. έντυπες εκδόσεις και ενημερωτικά έγγραφα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτία Τύπου, συνέδρια και σεμινάρια. 4.3 Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες, η Τράπεζα εφαρμόζει γλωσσικό καθεστώς που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του κοινού. Οι καταστατικές εκδόσεις της ΕΤΕπ είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Άλλα βασικά έγγραφα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κοινό όπως η παρούσα Πολιτική δημοσιεύονται επίσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ άλλα διατίθενται στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Ανάλογα με το είδος τους και το ενδιαφέρον τους για το κοινό, τα έγγραφα είναι δυνατόν να μεταφράζονται και σε άλλες γλώσσες. 4.4 Εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί, η τελική απόφαση σχετικά με το ποιες πληροφορίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν εναπόκειται στην Τράπεζα, η οποία αποφασίζει επίσης ποια έγγραφα θα δημοσιευθούν, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, και ποια έγγραφα θα διατίθενται μόνο κατόπιν αιτήματος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 4.5 Στον κατάλογο επενδυτικών σχεδίων που περιέχεται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ, η Τράπεζα δημοσιεύει περίληψη του προτεινόμενου έργου, συνήθως όταν ζητεί επισήμως τη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή της χώρας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το έργο, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως απαιτεί το άρθρο 19 του καταστατικού της ΕΤΕπ. Αυτή θεωρείται η πιο κατάλληλη στιγμή για την πρώτη δημόσια ανακοίνωση, εφόσον τότε οι συζητήσεις της Τράπεζας με τον φορέα υλοποίησης του έργου βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η αξιολόγηση του σχεδίου, πριν διαβιβαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόταση χρηματοδότησης. 4.6 Για κάθε επενδυτικό σχέδιο, Τράπεζα δημοσιεύει περίληψη του προβλεπόμενου έργου, τρεις εβδομάδες τουλάχιστον προτού το σχέδιο εξεταστεί προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 6 Μαρτίου 2015 σελ. 6 / 18

9 ΕΤΕπ. Ωστόσο, μερικά, περιορισμένα σε αριθμό, επενδυτικά σχέδια, δεν δημοσιεύονται παρά μόνο μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την υπογραφή του δανείου, για λόγους προστασίας αιτιολογημένων συμφερόντων, με βάση τις εξαιρέσεις από τη γνωστοποίηση που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική. 4.7 Οι περιλήψεις των έργων γενικά περιλαμβάνουν τον τίτλο του έργου, το όνομα του φορέα υλοποίησής του έργου ή του μεσολαβούντος χρηματοπιστωτικού φορέα (για τις χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται μέσω ενδιάμεσων φορέων), τη γεωγραφική θέση του έργου, τον τομέα στον οποίο ανήκει, περιγραφή του έργου, τους στόχους του, τις περιβαλλοντικές και, ενδεχομένως, τις κοινωνικές πτυχές του, στοιχεία σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, την προτεινόμενη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, το συνολικό κόστος του έργου και τη φάση στην οποία βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο, ήτοι, εάν τελεί υπό αξιολόγηση ή εάν η χρηματοδότηση του έχει εγκριθεί ή έχει υπογραφεί. Κατά περίπτωση παρέχονται, το ενωρίτερο δυνατόν στον κύκλο του επενδυτικού σχεδίου, σύνδεσμοι προς περιβαλλοντικές πληροφορίες (εκτιμήσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και/ή μη τεχνικές περιλήψεις). 4.8 Τα δάνεια που χορηγούνται μέσω ενδιάμεσων φορέων δημοσιεύονται στον κατάλογο επενδυτικών σχεδίων στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας. Επιπλέον, στο μέτρο του εφικτού, η Τράπεζα παρέχει, κατόπιν αιτήματος, συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις δανειοδοτήσεις μέσω ενδιάμεσων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής τους κατά χώρα και κατά τομέα. 4.9 Κατά περίπτωση, επίσης, η περίληψη του έργου περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο προς το δημόσιο μητρώο της ΕΤΕπ (βλ. κατωτέρω), το οποίο περιλαμβάνει τη μη τεχνική περίληψη της μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή, εάν πρόκειται για έργο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισοδύναμο της μη τεχνικής περίληψης καθώς και τη μελέτη ή δήλωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (ΔΠΕ) και άλλα έγγραφα σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις του έργου. Οι υπηρεσίες της ΕΤΕπ προσπαθούν να ικανοποιούν όλα τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που αφορούν συγκεκριμένα θέματα και έγγραφα σχετικά με τις ΕΠΕ/ΔΠΕ. Η ΕΤΕπ απαιτεί από τους φορείς υλοποίησης των έργων να θέτουν στη διάθεση του κοινού, με κατάλληλο τρόπο και μορφή, τα έγγραφα που αφορούν την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και τους ενθαρρύνει επίσης να δημοσιοποιούν κάθε άλλη πληροφορία περιβαλλοντικού ή κοινωνικού χαρακτήρα που έχει σχέση με το έργο Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ΔΧΟ) και ευρωπαϊκούς διμερείς οργανισμούς και έχει διευρύνει και εμβαθύνει αυτήν τη συνεργασία, ιδίως αναθέτοντάς τους εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την αξιολόγηση και την παρακολούθηση έργων (αμοιβαία εμπιστοσύνη). Έγγραφα που αφορούν τέτοια κοινά έργα και έχουν συνταχθεί από άλλον ΔΧΟ και/ή ευρωπαϊκό διμερή οργανισμό μπορούν να δημοσιοποιούνται από τον ίδιο ή από την ΕΤΕπ με την προηγούμενη συγκατάθεση του οικείου ΔΧΟ ή διμερούς οργανισμού Μετά την υπογραφή της χρηματοδοτικής σύμβασης, οι περιλήψεις των έργων είναι προσβάσιμες μέσω του καταλόγου των χρηματοδοτηθέντων επενδυτικών σχεδίων Κατ εφαρμογή του Κανονισμού Aarhus, οι πληροφορίες περιβαλλοντικού ή κοινωνικού χαρακτήρα που κατέχει η ΕΤΕπ σε σχέση με έργα είναι επίσης διαθέσιμες μέσω του δημόσιου μητρώου της ΕΤΕπ 2, το οποίο η Τράπεζα τηρεί στον δικτυακό της τόπο. Η ΕΤΕπ τηρεί αυτό το μητρώο με σκοπό να καθιστά σταδιακά διαθέσιμες και να διαχέει στο κοινό πληροφορίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα Τα επενδυτικά σχέδια που ματαιώνονται μετά τη δημοσίευσή τους διαγράφονται από τον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ από τη στιγμή που παύει να προβλέπεται η συμμετοχή της ΕΤΕπ. 2 Το μητρώο είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση 6 Μαρτίου 2015 σελ. 7 / 18

10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 4.14 Η ΕΤΕπ δημοσιεύει σε ετήσια βάση ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεσή της. Δημοσιεύει επίσης, σε εξαμηνιαία βάση, μη ελεγμένο συνοπτικό ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων. Οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η ΕΤΕπ σε ενοποιημένη βάση (σε επίπεδο ομίλου) καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και περιλαμβάνουν εκτεταμένες σημειώσεις επί του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων, καθώς και την έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο διαφάνειας και αναγνωρίζεται ως έκφραση βέλτιστης πρακτικής όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση σε επίπεδο ομίλου. Με τον ίδιο σκοπό, οι μη ενοποιημένες και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΤΕπ καταρτίζονται με βάση τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες Όσον αφορά τη δανειοληπτική της δραστηριότητα, η ΕΤΕπ παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά της προϊόντα, τις τρέχουσες δανειοληπτικές πράξεις της και τους το ανεξόφλητο υπόλοιπο των τίτλων που έχει εκδώσει. Επιπλέον, δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις αγορές ομολόγων, πίνακες εκδόσεων τίτλων της και συνδέσμους προς πληροφοριακά φυλλάδια (offering circulars) και προγράμματα έκδοσης χρεογράφων Οι πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της ΕΤΕπ όσον αφορά τη δανειοληπτική της δραστηριότητα δημοσιεύονται στον δικτυακό της τόπο, ενώ ο προβλεπόμενος όγκος δανεισμού της αναφέρεται στο Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιό της Η ΕΤΕπ οφείλει να ακολουθεί το δίκαιο που ισχύει στις αγορές στις οποίες διαθέτει τους τίτλους της. Κοινή υποχρέωση στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ είναι η μη εισαγωγή, κατά τη γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών, διακρίσεων που θα μπορούσαν να προσφέρουν σε κάποιον αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε συναλλαγές. Γενικά, η ΕΤΕπ φροντίζει ώστε οι πληροφορίες αυτής της φύσης να δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα μέσω των κατάλληλων, εγκεκριμένων από τις ρυθμιστικές αρχές διαύλων και μέσω του δικτυακού της τόπου. Τρέχουσα ενημέρωση σχετικά με τις δανειοληπτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ παρέχεται και από τους μεσολαβούντες χρηματοπιστωτικούς φορείς Τα κύρια μέσα με τα οποία η ΕΤΕπ γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις δανειοληπτικές της δραστηριότητες και άλλες πληροφορίες που μπορούν να ενδιαφέρουν το κοινό των κεφαλαιαγορών, είναι τα ακόλουθα: έγγραφα υποβαλλόμενα σε ρυθμιστικές αρχές τα οποία τίθενται στη διάθεση του κοινού ο δικτυακός τόπος της ΕΤΕπ τα κύρια πρακτορεία οικονομικών ειδήσεων ιδίως το Bloomberg και το Reuters φορείς διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών εγκεκριμένοι από τις ρυθμιστικές αρχές η ενότητα «Σχέσεις με τους Επενδυτές» (Investor Relations) του δικτυακού τόπου της ΕΤΕπ, η οποία παρουσιάζει τις δανειοληπτικές δραστηριότητες της Τράπεζας και περιέχει επίσης υλικό σχετικά με το ιστορικό πιστοληπτικής συμπεριφοράς της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων προς εκθέσεις αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Στις ιστοσελίδες αυτές περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της ΕΤΕπ ως δανειολήπτη και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κύριες πτυχές της δανειοληπτικής της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων πινάκων με τις εκδόσεις τίτλων της και συνδέσμων προς πληροφοριακά φυλλάδια (offering circulars) και προγράμματα έκδοσης χρεογράφων η Ετήσια έκθεση του Ομίλου ΕΤΕπ, η οποία περιέχει εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τις δανειοδοτικές και δανειοληπτικές δραστηριότητες, καθώς και οικονομικές καταστάσεις. 3 Οδηγία 86/635/ΕΟΚ της 8ης Δεκεμβρίου 1986, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/65/ΕΚ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 2003/51/ΕΚ της 18ης Ιουνίου Μαρτίου 2015 σελ. 8 / 18

11 Συμπεριλαμβάνει την Οικονομική έκθεση, η οποία παρέχει ετήσια επισκόπηση των δραστηριοτήτων δανεισμού, διαχείρισης των διαθεσίμων και διαχείρισης της ρευστότητας. Μεταξύ των εγγράφων που συναποτελούν την Ετήσια έκθεση περιλαμβάνεται επίσης η Έκθεση στατιστικών στοιχείων, η οποία περιέχει κατάλογο των ομολογιακών εκδόσεων της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές έγγραφα παρουσιάσεων και ενημερωτικά δελτία (fact sheets) περιοδικά δελτία ενημέρωσης των επενδυτών δελτία Τύπου σχετικά με δανειοληπτικές πράξεις που θεωρούνται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ή υπόκεινται σε απαιτήσεις δημοσιοποίησης άλλο εξειδικευμένο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές Η ΕΤΕπ έχει επίσης απευθείας επαφές με τμήματα της επενδυτικής κοινότητας μέσα από συναντήσεις, όπως περιοδεύουσες εκστρατείες ενημέρωσης (road shows), τηλεδιασκέψεις, συνέδρια κ.ά Το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά εκδόσεις ομολόγων με δημόσια εγγραφή (πληροφοριακά φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία και/ή προγράμματα εκδόσεων) διατίθεται κατόπιν αιτήματος Οι ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Σχέσεων με τους Επενδυτές 5. Γνωστοποίηση πληροφοριών ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5.1 Τεκμήριο γνωστοποίησης: α) Κάθε πληροφορία και έγγραφο που κατέχει η Τράπεζα μπορεί καταρχήν να γνωστοποιηθεί κατόπιν αιτήματος, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος μη γνωστοποίησής τους (βλ. «Εξαιρέσεις» κατωτέρω). β) Η παρούσα Πολιτική ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες ή έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της ΕΤΕπ, το οποίο ενδεχομένως απορρέει από: i. τη σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, η οποία υπεγράφη στο Aarhus (Δανία) στις 25 Ιουνίου 1998, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 ή ii. άλλες πράξεις διεθνούς δικαίου ή πράξεις που εκδίδονται από θεσμικά όργανα κατ εφαρμογή αυτών. 5.2 Μη εφαρμογή διακρίσεων και ίση μεταχείριση: Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει επίκαιρες πληροφορίες και έγγραφα από την ΕΤΕπ. Κατά την εξέταση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών ή εγγράφων η Τράπεζα δεν κάνει διακρίσεις ούτε παρέχει ειδική, προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες ή έγγραφα. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 9 / 18

12 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 5.3 Η Τράπεζα εφαρμόζει με συνέπεια μια πολιτική που βασίζεται στο τεκμήριο γνωστοποίησης των πληροφοριών και στην αρχή της διαφάνειας, παράλληλα όμως έχει επίσης την υποχρέωση να σέβεται το επαγγελματικό απόρρητο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ιδίως το άρθρο 339 της ΣΛΕΕ, καθώς και τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, η ΕΤΕπ είναι δυνατόν να υπόκειται σε εθνικούς κανονισμούς και σε πρότυπα του τραπεζικού τομέα που διέπουν τις επιχειρηματικές συμβάσεις και τις δραστηριότητες των αγορών. Ως εκ τούτου, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων. Κατά την εφαρμογή των εξαιρέσεων από τη γνωστοποίηση, η Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 3.8 ανωτέρω, λαμβάνει δεόντως υπόψη της την ειδική φύση του ρόλου της και των δραστηριοτήτων της, την ανάγκη προστασίας των νόμιμων συμφερόντων της και την εμπιστευτικότητα της σχέσης της με τους αντισυμβαλλομένους της. 5.4 Ειδικότερα, η Τράπεζα αρνείται την πρόσβαση σε πληροφορίες η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε την προστασία: α) του δημόσιου συμφέροντος, όσον αφορά: o τις διεθνείς σχέσεις, o τη δημοσιονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ή ενός κράτους μέλους o το περιβάλλον, όπως π.χ. τόπους αναπαραγωγής σπάνιων ειδών. β) της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, ιδίως σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Η Τράπεζα αρνείται επίσης την πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε την προστασία: o των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή νομικού προσώπου 5, o πνευματικής ιδιοκτησίας, o δικαστικών διαδικασιών και νομικών συμβουλών, o του σκοπού επιθεωρήσεων, ερευνών και ελέγχων. Η γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων που συλλέγονται και δημιουργούνται κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων τεκμαίρεται ότι θίγει την προστασία του σκοπού των επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων, ακόμη και εάν έχουν περατωθεί ή η σχετική πράξη έχει καταστεί οριστική και έχουν γίνει οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες. 6 4 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο περιλαμβάνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η ΕΤΕπ εφαρμόζει, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα αρνείται την πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως σε έγγραφα τα οποία διαχειρίζεται η Διεύθυνση Προσωπικού της, εάν η πρόσβαση στα έγγραφα αυτά δεν πληροί τους όρους γνωστοποίησης που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/ Ο όρος «εμπορικά συμφέροντα» καλύπτει, αλλά όχι αποκλειστικά, τις περιπτώσεις στις οποίες η Τράπεζα έχει συνάψει συμφωνία εμπιστευτικότητας. Τα εμπορικά συμφέροντα είναι επίσης δυνατόν να προστατεύονται και μετά τη λήξη της συμφωνίας εμπιστευτικότητας. 6 Για τους σκοπούς της ερμηνείας του άρθρου 5.5, το τεκμήριο που αναφέρεται στην τέταρτη περίπτωση ισχύει για τις επιθεωρήσεις, έρευνες και ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας ως προς τη συμμόρφωση, που διεξάγεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας ή για λογαριασμό αυτών, και ειδικότερα για τις διερευνήσεις υποθέσεων απάτης, τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο και τις λειτουργίες συμμόρφωσης δεν ισχύει για τις έρευνες που διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές, το πεδίο εφαρμογής και τον κανονισμό του Μηχανισμού Καταγγελιών της ΕΤΕπ. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 10 / 18

13 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Τράπεζα μπορεί να γνωστοποιεί περίληψη ερευνών που έχουν περατωθεί, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη και τηρώντας τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται (i) στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και (ii) στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) και στην πολιτική της ΕΤΕπ κατά της απάτης. 5.6 Προκειμένου περί πληροφοριών ή εγγράφων που έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα για εσωτερική χρήση ή έχουν παραληφθεί από αυτήν και τα οποία σχετίζονται με θέμα επί του οποίου δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Τράπεζας, η Τράπεζα αρνείται την πρόσβαση σε αυτά, εάν η γνωστοποίησή τους θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών της. Η Τράπεζα αρνείται επίσης την πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα που περιέχουν γνώμες προοριζόμενες για εσωτερική χρήση, στο πλαίσιο συζητήσεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός της Τράπεζας ή με κράτη μέλη ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ακόμη και αφού έχει ληφθεί η απόφαση, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών ή εγγράφων θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Τράπεζας. 5.7 Οι εξαιρέσεις των άρθρων 5.5 και 5.6 ισχύουν εκτός εάν λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος υπαγορεύουν τη γνωστοποίηση. Όσον αφορά την πρώτη, τη δεύτερη και την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 5.5, εξαιρουμένων των ερευνών, λογίζεται ότι συντρέχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που υπαγορεύει τη γνωστοποίηση όταν οι ζητούμενες πληροφορίες ή έγγραφα αφορούν εκπομπές στο περιβάλλον. 5.8 Οι λόγοι άρνησης της πρόσβασης, ιδίως σε πληροφορίες ή έγγραφα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά, με συνεκτίμηση του δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετείται από τη γνωστοποίηση και του κατά πόσον οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο περιβάλλον. 5.9 Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ), η Τράπεζα ερωτά τον τρίτο κατά πόσον οι πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δημοσιοποιηθεί ή όχι Οποιοδήποτε κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από την Τράπεζα να μη δημοσιοποιήσει έγγραφο προερχόμενο από αυτό χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του, αιτιολογώντας την εναντίωσή του με βάση τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Η Τράπεζα δεν έχει αντίρρηση για τη δημοσιοποίηση, εκ μέρους των φορέων υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτεί, των δανειοληπτών ή άλλων αρμοδίων, πληροφοριών ή εγγράφων που αφορούν τη σχέση και τις συμφωνίες τους με την ΕΤΕπ Η Τράπεζα γνωστοποιεί ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα των επενδυτών που αγοράζουν τίτλους της. Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν μεμονωμένους επενδυτές ή τράπεζες δεν αποκαλύπτονται. Ωστόσο, η Τράπεζα προσπαθεί κατά το δυνατόν να ενθαρρύνει τη διαφάνεια όσον αφορά τις εκδόσεις τίτλων της Στις εξαιρέσεις εμπίπτουν επίσης οι πληροφορίες που αφορούν επιμέρους πιστώσεις τις οποίες χορηγούν τοπικές τράπεζες για επενδύσεις πελατών τους, μέσω πιστωτικών γραμμών που τους έχει χορηγήσει η ΕΤΕπ. Οι πληροφορίες αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της μεσολαβούσας τράπεζας, 6 Μαρτίου 2015 σελ. 11 / 18

14 ως μέρος των συνήθων συναλλακτικών σχέσεών της με τους πελάτες της 7. Ωστόσο, η ΕΤΕπ ενθαρρύνει τη μεσολαβούσα τράπεζα να παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τη σχέση της με την ΕΤΕπ Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται μόνον για όσο διάστημα δικαιολογείται η ανάγκη προστασίας, ως εκ του περιεχομένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη περίοδο 30 ετών. Μετά την παρέλευση 30ετίας, εξετάζεται η μεταφορά του εγγράφου σε δημόσιο αρχείο. Στην περίπτωση εγγράφων που καλύπτονται από τις εξαιρέσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι εξαιρέσεις μπορούν, εφόσον χρειάζεται, να εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά την περίοδο αυτή. Εν γένει, η Τράπεζα φυλάσσει τις πληροφορίες μόνο μέχρι τη λέξη της περιόδου υποχρεωτικής φύλαξης τους Η ΕΤΕπ χειρίζεται ταχέως όλα τα αιτήματα παροχής συγκεκριμένων πληροφοριών ή εγγράφων και είτε παρέχει ολική ή μερική πρόσβαση στο ζητούμενο έγγραφο (εάν μόνο μέρη του ζητούμενου εγγράφου καλύπτονται από τους ανωτέρω περιορισμούς, οι πληροφορίες από τα υπόλοιπα μέρη γνωστοποιούνται) είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οι διαδικασίες της Τράπεζας για τον χειρισμό των αιτημάτων παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από το κοινό έχουν ως εξής: 5.16 Τα αιτήματα για πρόσβαση σε πληροφορίες υποβάλλονται κατά προτίμηση γραπτώς στο Γραφείο Ενημέρωσης της ΕΤΕπ Μπορούν όμως επίσης να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή και να αποστέλλονται σε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών της γραφείων Ο αιτών δεν υποχρεούται να δικαιολογήσει το αίτημα Εάν προφορικό αίτημα παροχής πληροφοριών είναι υπερβολικά περίπλοκο ή σύνθετο, ζητείται από τον αιτούντα να το διατυπώσει γραπτώς Εάν το αίτημα δεν είναι επαρκώς ακριβές ή δεν περιέχει τα στοιχεία που χρειάζονται για τον προσδιορισμό του ζητούμενου εγγράφου ή των ζητούμενων πληροφοριών, ζητείται από τον αιτούντα να διευκρινίσει το αίτημά του Εάν η Τράπεζα έχει ήδη δημοσιοποιήσει τις ζητούμενες πληροφορίες, ενημερώνει τον αιτούντα για το πώς μπορεί να τις αποκτήσει Στην περίπτωση που το αίτημα αφορά ογκώδες έγγραφο ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, η Τράπεζα μπορεί να συνεννοηθεί ανεπισήμως με τον αιτούντα, για να βρεθεί μια λογική λύση 5.22 Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται κατά κανόνα από το Γραφείο Ενημέρωσης της ΕΤΕπ και η απάντηση δίδεται χωρίς καθυστέρηση και πάντως εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος 8. 7 Η ΕΤΕπ δεν έχει καμία συμβατική σχέση με τους τελικούς αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων που χορηγεί μέσω άλλων τραπεζών. Ο επιχειρηματικός εταίρος του αποδέκτη είναι η μεσολαβούσα τράπεζα, η οποία αναλαμβάνει τους εμπορικούς κινδύνους της χρηματοδοτούμενης επένδυσης και υπογράφει τη σύμβαση χρηματοδότησης. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 12 / 18

15 5.23 Κατ' εξαίρεση, όταν π.χ. το αίτημα αφορά ογκώδες έγγραφο ή όταν οι ζητούμενες πληροφορίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν, η προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί και ο αιτών ενημερώνεται σχετικά εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος Η Τράπεζα προσπαθεί, ωστόσο, να απαντά σε τέτοια σύνθετα αιτήματα εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη λήψη τους Εάν, για λόγους εμπιστευτικότητας, η Τράπεζα αδυνατεί να αποκαλύψει τις ζητούμενες πληροφορίες, στο σύνολό τους ή εν μέρει, εκθέτει τον λόγο ή τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να δοθούν οι πληροφορίες και ενημερώνει τον αιτούντα ότι δικαιούται να υποβάλει, εάν το επιθυμεί, επιβεβαιωτικό αίτημα ή να υποβάλει καταγγελία Οι πληροφορίες παρέχονται σε υπάρχουσα εκδοχή και μορφή ή, εάν είναι εφικτό, σε μορφή που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του αιτούντος Κάθε ενδιαφερόμενος που απευθύνεται στην Τράπεζα γραπτώς σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, λαμβάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα Ο αιτών μπορεί να επιβαρυνθεί αποκλειστικά και μόνο με το κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων. Η επιβάρυνση αυτή δεν υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων Ο χειρισμός των αιτημάτων γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/ Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αίτημα που είναι υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο. Το ίδιο ισχύει για τα αιτήματα που είναι προδήλως στερούμενα σοβαρότητος ή κακόβουλα ή εμπορικής φύσης Στην περίπτωση ολικής ή μερικής άρνησης μετά το πρώτο αίτημα, ο αιτών μπορεί, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της απάντησης της Τράπεζας, να υποβάλει επιβεβαιωτικό αίτημα ζητώντας από την Τράπεζα να επανεξετάσει τη θέση της. Εναλλακτικά, ο αιτών μπορεί να υποβάλει καταγγελία μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών, εντός ενός έτους από την απάντηση της ΕΤΕπ Του προαιρετικού επιβεβαιωτικού αιτήματος επιλαμβάνεται ο Γενικός Γραμματέας της Τράπεζας σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις (βλ. άρθρα ) Στην περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης του επιβεβαιωτικού αιτήματος, η Τράπεζα γνωρίζει στον αιτούντα τα μέσα προσφυγής που διαθέτει, ήτοι να υποβάλει καταγγελία μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών ή να προσφύγει κατά της Τράπεζας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η απουσία απάντησης εκ μέρους της Τράπεζας σε αίτημα εντός της καθορισμένης προθεσμίας θεωρείται ως αρνητική απάντηση και παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών της ΕΤΕπ ή να προσφύγει κατά της Τράπεζας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. 8 Στην πράξη, η προθεσμία μπορεί να είναι μεγαλύτερη για τα αιτήματα παροχής πληροφοριών σε γλώσσα της ΕΕ άλλη από τις γλώσσες εργασίας της ΕΤΕπ (γαλλικά και αγγλικά), λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη μετάφραση. Το ίδιο ισχύει για τα αιτήματα που αφορούν μεγάλο όγκο πληροφοριών ή πληροφορίες σχετικές με τρίτους. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 13 / 18

16 6. Διατάξεις περί καταγγελιών και προσφυγών ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 6.1 Οι διατάξεις περί καταγγελιών καθορίζονται στο έγγραφο με τίτλο «Μηχανισμός Καταγγελιών της ΕΤΕπ Αρχές, πεδίο εφαρμογής και κανονισμός», το οποίο αναγνωρίζει στους πολίτες το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά της ΕΤΕπ για κακοδιοίκηση και παρέχει στο κοινό ένα μέσο εναλλακτικής και προληπτικής επίλυσης διαφορών. 6.2 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θίγεται ή θεωρεί ότι θίγεται από απόφαση και/ή ενέργεια της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης από την Τράπεζα της πολιτικής της περί διαφάνειας, μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στον Γενικό Γραμματέα της ΕΤΕπ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ή συμπληρώνοντας το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (http://www.eib.org/infocentre/complaints-form.htm). Οι καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταγγέλλων έλαβε γνώση των πραγματικών περιστατικών που αποτελούν τη βάση της καταγγελίας του. 6.3 Σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό, ο Μηχανισμός Καταγγελιών της ΕΤΕπ δεν μπορεί να επιλαμβάνεται καταγγελιών οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλους μηχανισμούς διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου ή έχουν ήδη διευθετηθεί από άλλους τέτοιους μηχανισμούς. ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 6.4 Σε περίπτωση δυσαρέσκειας από την έκβαση καταγγελίας που υποβλήθηκε μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών της ΕΤΕπ, κάθε πολίτης της ΕΕ και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ και ανεξάρτητα από το εάν η εικαζόμενη κακοδιοίκηση το αφορά άμεσα, να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που έχουν υπογράψει η ΕΤΕπ και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο τελευταίος δεσμεύεται να κάνει συστηματικά χρήση της εξουσίας του να ενεργεί αυτεπαγγέλτως, για να επιλαμβάνεται των καταγγελιών κατά της ΕΤΕπ στις περιπτώσεις στις οποίες ο μοναδικός λόγος που εμποδίζει τη διεξαγωγή έρευνας είναι το γεγονός ότι ο καταγγέλλων δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ AARHUS 6.5 Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην Επιτροπή Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Aarhus αναφορά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί μη συμμόρφωσης της ΕΤΕπ προς τη Σύμβαση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον μηχανισμό ελέγχου της συμμόρφωσης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 6.6 Κατά της απόφασης της Τράπεζας σε συνέχεια επιβεβαιωτικού αιτήματος μπορεί επίσης να ασκηθεί ένδικη προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 263 και 271. Όταν αποφασίζουν να προσβάλουν την απόφαση της ΕΤΕπ ενώπιον του Δικαστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 6 Μαρτίου 2015 σελ. 14 / 18

17 λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η ένδικη προσφυγή μπορεί να αποκλείει την πρόσβαση σε εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, όπως ο Μηχανισμός Καταγγελιών της ΕΤΕπ και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. 6.7 Η Τράπεζα δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τις καταγγελίες που υποβάλλονται μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών. Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δημοσιεύονται επίσης στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και στην ετήσια έκθεσή του. Ομοίως, οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Aarhus δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των οργάνων αυτών. 7. Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη και δημόσια διαβούλευση ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 7.1 Οι αρχές που εφαρμόζει η ΕΤΕπ όσον αφορά τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ως στόχο να διασφαλίζουν ότι η Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τα θέματα που θέτουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και ότι θα ανταποκριθεί επαρκώς στους προβληματισμούς τους. 7.2 Η ΕΤΕπ προωθεί τη διαφάνεια ως μέσο για την ενίσχυση της λογοδοσίας της. Για τον λόγο αυτόν, δεν αρκείται στην παροχή τυποποιημένων πληροφοριών ούτε στη μονόδρομη πληροφόρηση, αλλά επιδιώκει να παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη τις πληροφορίες που ζητούν, συμβάλλοντας έτσι εποικοδομητικά στη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων της. Αυτή η διαφάνεια απαιτεί συνεχή διάλογο μεταξύ της Τράπεζας και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την παροχή πληροφοριών. 7.3 Η ΕΤΕπ εφαρμόζει στον διάλογό της με τα ενδιαφερόμενα μέρη τις βέλτιστες πρακτικές, επιδιώκοντας να ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση, να ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς των ενδιαφερόμενων μερών και να προσαρμόζει ανάλογα τις δραστηριότητές της, να μειώνει τυχόν χάσμα μεταξύ προσδοκιών, πολιτικής και πρακτικής και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη συνοχή και λογοδοσία στις πολιτικές και πρακτικές της. 7.4 Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων της ΕΤΕπ οι οποίοι συντονίζουν τον διάλογο της Τράπεζας με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θεσμικό επίπεδο δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 7.5 Για τα χρηματοδοτούμενα έργα, η δημόσια διαβούλευση και η συμμετοχή του κοινού απαιτούνται όχι μόνο με βάση την οδηγία της ΕΕ περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ), αλλά και από μια σειρά άλλες οδηγίες της ΕΕ. Η ΕΤΕπ εφαρμόζει με μεγάλη προσήλωση τις αρχές του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αυτές 6 Μαρτίου 2015 σελ. 15 / 18

18 καθορίζονται στο σχετικό πρότυπο που έχει θεσπίσει 9 και προωθεί την εφαρμογή αντίστοιχων καλών πρακτικών από τους πελάτες της 10 (με βάση τις βέλτιστες πρακτικές). 7.6 Σε επίπεδο έργου, την πρωταρχική ευθύνη για την ενημέρωση των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών και για τον διάλογο με αυτά έχει ο φορέας υλοποίησης του έργου και/ή ο δανειολήπτης, σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Εγχειρίδιο (Environmental and Social Handbook) της Τράπεζας. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η ΕΤΕπ διευκολύνει τη διοργάνωση, μέσω του φορέα υλοποίησης του έργου και/ή του δανειολήπτη ή σε συνεργασία μαζί τους, συναντήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που τα απασχολούν σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Όποτε χρειάζεται, στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν και μέλη του προσωπικού της ΕΤΕπ. 7.7 Η ΕΤΕπ προσπαθεί να αναπτύσσει διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια επιτόπου επισκέψεων. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο διεξάγεται επίσης, όλο και περισσότερο, μέσω διαφόρων διαύλων καθώς και μέσω των τοπικών αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο αφορά κυρίως θέματα της οικείας χώρας και θεωρείται από την ΕΤΕπ ως μέσο προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες των χρηματοδοτούμενων έργων. 7.8 Η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου με καλά πληροφορημένα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να της είναι ωφέλιμη για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των έργων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να προσδώσουν μεγαλύτερη νομιμοποίηση σε ένα έργο και, επιπλέον, καθώς γνωρίζουν και κατανοούν τα τοπικά θέματα, μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των επιδόσεων και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων του έργου. 7.9 Η Τράπεζα είναι πρόθυμη να διερευνά και άλλους δυνητικούς τρόπους διαλόγου με τις θιγόμενες πλευρές για τις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που ενέχουν σοβαρούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους (συμπεριλαμβανομένων κινδύνων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα). ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 7.10 Η ΕΤΕπ δεσμεύεται να διεξάγει, οικειοθελώς, επίσημες δημόσιες διαβουλεύσεις για επιλεγμένες πολιτικές της. Αυτή η συμμετοχική διαδικασία επιτρέπει στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και στο προσωπικό της ΕΤΕπ να συμμετέχουν στην κατάρτιση και στην επανεξέταση των σχετικών με τις πολιτικές αυτές εγγράφων, συμβάλλοντας στην ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Η ΕΤΕπ διοργανώνει κατά κανόνα έναν γύρο δημόσιας διαβούλευσης πριν από την υποβολή του σχετικού εγγράφου πολιτικής στο Διοικητικό της Συμβούλιο (ή, κατά περίπτωση, στη Διευθύνουσα Επιτροπή της). Η διαβούλευση διαρκεί τουλάχιστον 45 εργάσιμες ημέρες. Η ΕΤΕπ δύναται επίσης να αποφασίσει να διοργανώσει και δεύτερο γύρο δημόσιας διαβούλευσης, διάρκειας τουλάχιστον 20 εργάσιμων ημερών, και/ή δημόσια συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη ενόσω διαρκεί η διαβούλευση. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες προ της έγκρισής του από το αρμόδιο διοικητικό όργανο, το τελικό σχέδιο της πολιτικής δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ μαζί με σχέδιο της έκθεσης διαβούλευσης, τις υποβληθείσες απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών καθώς και τις αιτιολογημένες παρατηρήσεις της Τράπεζας σχετικά με τις εν λόγω απόψεις. 9 Βλ. το Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Πρότυπο της ΕΤΕπ (EIB Environmental and Social Standard) αριθ. 10, σχετικά με τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη 10 Σύμβαση του Aarhus και ενσωμάτωσή της στην οδηγία της ΕΕ περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών και Στρατηγική της ΕΕ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την περίοδο Μαρτίου 2015 σελ. 16 / 18

19 7.11 Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται για τις μελλοντικές δημόσιες διαβουλεύσεις μέσω του δικτυακού τόπου της ΕΤΕπ και, στο μέτρο του δυνατού, απευθείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το χρονοδιάγραμμα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε διαβούλευση δημοσιεύονται επίσης στον δικτυακό τόπο. 8. Προώθηση της διαφάνειας 8.1 Η έλλειψη καλής διακυβέρνησης, η διαφθορά και η αδιαφάνεια αποτελούν μείζον πρόβλημα σε ορισμένες από τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ, και λειτουργούν ως σοβαρή τροχοπέδη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η ΕΤΕπ προωθεί ενεργά τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση στα έργα που χρηματοδοτεί, στις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει και γενικά σε όλους τους αντισυμβαλλομένους της. 8.2 Η ΕΤΕπ είναι επίσης απόλυτα προσηλωμένη στην προώθηση της διαφάνειας στις κεφαλαιαγορές στις οποίες διατίθενται τα ομόλογά της. 8.3 Οι αρχές της παρούσας πολιτικής γνωστοποιούνται στους κυρίους των έργων και/ή τους δανειολήπτες και τους συγχρηματοδότες, ήδη από τις πρώτες συζητήσεις. Η Τράπεζα ζητεί από τους φορείς υλοποίησης των έργων και/ή τους δανειολήπτες να τηρούν, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων έργων, τις αρχές διαφάνειας που εκτίθενται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική. 8.4 Η Τράπεζα διατηρεί στενές επαφές με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και με διεθνείς οργανισμούς και φορείς, για να παρακολουθεί και να ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τις νέες εξελίξεις στους τομείς της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης πληροφοριών, ώστε να βελτιώνει τις σχετικές πολιτικές και πρακτικές της. Η Τράπεζα συζητεί επίσης τα θέματα διαφάνειας και δημοσιοποίησης πληροφοριών στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου της με όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 8.5 Η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της και τη βελτίωση της διακυβέρνησής της, και για να βρίσκεται σε κορυφαία θέση ως διαφανής και υπεύθυνος οργανισμός. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 8.6 Η ΕΤΕπ είναι πεπεισμένη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας των εξορυκτικών βιομηχανιών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας και την πολιτική σταθερότητα στις χώρες που είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους. Η ΕΤΕπ συμμετέχει στην Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών (Extractive Industries Transparency Initiative EITΙ) και υποστηρίζει το έργο της EITI στις εκτός ΕΕ πλούσιες σε φυσικούς πόρους χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Η Τράπεζα συνεργάζεται ιδίως με τους φορείς υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτεί, για την αύξηση της διαφάνειας και της συνέπειας στην παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις πληρωμές σε επίπεδο έργου. Παράλληλα, η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει να προωθεί την EITI κατά τις επαφές της με τις κυβερνήσεις και τις κρατικές αρχές, ενθαρρύνοντάς τις να υιοθετήσουν τις αρχές της EITI για την υποβολή εκθέσεων και τη δημοσιοποίηση των εσόδων των εξορυκτικών βιομηχανιών. Η Τράπεζα θα προσαρμόσει επίσης τις πρακτικές της στις νομοθετικές εξελίξεις που συνεπάγονται υποχρεώσεις διαφάνειας για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον εξορυκτικό τομέα. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 17 / 18

20 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 8.7 Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να βελτιώνει διαρκώς τα πρότυπά της όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και να διασφαλίζει ότι το έργο της στις αναπτυσσόμενες χώρες ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα διαφάνειας, η ΕΤΕπ είναι μέλος της Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια της Διεθνούς Βοήθειας (IATI) και εφαρμόζει το διεθνώς συμφωνημένο πρότυπο της ΙΑΤΙ για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με την παροχή βοήθειας και αναπτυξιακής χρηματοδότησης. 9. Αρμοδιότητες 9.1 Ενώ, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΤΕπ, αρμόδιο για την έγκριση της πολιτικής διαφάνειας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η επίβλεψη και η εφαρμογή της πολιτικής αυτής αποτελεί ευθύνη της Διευθύνουσας Επιτροπής της Τράπεζας. Σχετικές αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί σε όλο το φάσμα του οργανισμού, ώστε οι στόχοι της πολιτικής αυτής να αντικατοπτρίζονται στους στόχους και στις δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδά του. 9.2 Για την εφαρμογή της πολιτικής διαφάνειας διατίθενται πόροι στο σύνολο του οργανισμού. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαιδεύονται στον χειρισμό των θεμάτων που αφορούν τη διαφάνεια, τη γνωστοποίηση πληροφοριών, τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και άλλους συναφείς τομείς. Στο εσωτερικό του οργανισμού υπάρχουν εμπειρογνώμονες, στους οποίους το προσωπικό μπορεί να απευθύνεται για συμβουλές σε θέματα διαφάνειας. 9.3 Η πολιτική διαφάνειας υποβάλλεται σε συνεχή εσωτερική επανεξέταση και αξιολόγηση από τις υπηρεσίες της Τράπεζας και παραμένει διαρκώς ανοικτή σε δημόσιο σχολιασμό. Επίσημες επανεξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων διαβουλεύσεων, προβλέπεται να διενεργούνται κάθε πενταετία, αλλά μπορούν επίσης να διενεργούνται σε περίπτωση αλλαγών στην πολιτική και στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά τη διαφάνεια και τη γνωστοποίηση πληροφοριών, αλλαγών σε πολιτικές και διαδικασίες της ΕΤΕπ οι οποίες απαιτούν προσαρμογή της παρούσας Πολιτικής ή άλλων αλλαγών τις οποίες η ΕΤΕπ κρίνει αναγκαίες και σκόπιμες. 9.4 Η Τράπεζα δημοσιεύει ετησίως έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής το προηγούμενο έτος, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των διεκπεραιωθέντων αιτημάτων για πληροφορίες, ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες η Τράπεζα αρνήθηκε να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες, οι λόγοι της άρνησης αυτής, το είδος και ο αριθμός των προσφυγών που ασκήθηκαν μέσω των διαφόρων μηχανισμών προσφυγής και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών απάντησης σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών και δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με έργα στον δικτυακό τόπο. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 18 / 18

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 216/19 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Απόφαση ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου, 2015 που εκδίδεται από την Έφορο Ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου193(4)(στ)

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.5.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 145/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της30ήςμαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP)

Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP) Πολιτική Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. για την Αναφορά Προόδου (COP) 1. Επισκόπηση Η Αναφορά Προόδου (COP) είναι μια ετήσια δημοσιοποίηση στοιχείων μέσω της οποίας η επιχείρηση ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η ΕΚΤ και το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. 3. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης ECB-PUBLIC

1. Εισαγωγή. 2. Η ΕΚΤ και το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. 3. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης ECB-PUBLIC EL ECB-PUBLIC Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διορισμό εξωτερικού εμπειρογνώμονα ως αναπληρωματικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Φρανκφούρτη,

Διαβάστε περισσότερα

6867/13 IKS/ag,alf DG F 2

6867/13 IKS/ag,alf DG F 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2013 (OR. en) 6867/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0224 (APP) INF 27 ARCH 4 OC 95 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα EL ECB-PUBLIC Προκήρυξη κενής θέσης Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1 Εισαγωγή Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μελετά την ίδρυση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 1213 Κ.Δ.Π. 144/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 144 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 26 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 30.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 394/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την παροχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ 2016 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 17 Η Κεντρική Τράπεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (53/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του προϋπολογισμού

Έλεγχος του προϋπολογισμού Έλεγχος του προϋπολογισμού Ο έλεγχος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών. Σημαντικό έργο ελέγχου πραγματοποιούν, σε διάφορα επίπεδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 2.5.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1998/2014, του/της S. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας. σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας. σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.9.2016 COM(2016) 627 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα