Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας"

Transcript

1 Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Πολιτική διαφάνειας

2

3 6 Μαρτίου Μαρτίου 2015 σελ. 1 / 18

4 Περιεχόμενα 1. Γενικό πλαίσιο και σκοπός Κατευθυντήριες αρχές... 3 Εξωστρέφεια... 3 Διασφάλιση εμπιστοσύνης και διαφύλαξη ευαίσθητων πληροφοριών... 4 Προθυμία του Ομίλου να ακούει και να αναπτύσσει διάλογο Θεσμικό πλαίσιο Δημοσίευση πληροφοριών... 6 Αρχές που διέπουν τη δημοσίευση πληροφοριών... 6 Πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτούμενα έργα... 6 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση Γνωστοποίηση πληροφοριών... 9 Αρχές που διέπουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών... 9 Εξαιρέσεις Διαδικασίες χειρισμού των αιτημάτων παροχής πληροφοριών Διατάξεις περί καταγγελιών και προσφυγών Μηχανισμός Καταγγελιών Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Επιτροπή Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Aarhus Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη και δημόσια διαβούλευση Αρχές που διέπουν τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με χρηματοδοτούμενα έργα Δημόσια διαβούλευση Προώθηση της διαφάνειας Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια της Διεθνούς Βοήθειας Αρμοδιότητες Μαρτίου 2015 σελ. 2 / 18

5 1. Γενικό πλαίσιο και σκοπός 1.1 Η παρούσα πολιτική διαφάνειας (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει την προσέγγιση του Ομίλου ΕΤΕπ όσον αφορά τη διαφάνεια και τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 1.2 Ο Όμιλος ΕΤΕπ (εφεξής «Όμιλος») αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ). Οι κατευθυντήριες αρχές της παρούσας Πολιτικής, οι οποίες εκτίθενται στο Κεφάλαιο 2, έχουν εφαρμογή στο σύνολο του Ομίλου ΕΤΕπ, ενώ τα επόμενα κεφάλαια έχουν εφαρμογή μόνο στην ΕΤΕπ. Το ΕΤΑΕ θα θεσπίσει το δικό του πλαίσιο εφαρμογής, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το συγκεκριμένο περιβάλλον δραστηριότητας και διακυβέρνησής του ΕΤΑΕ. 1.3 Κατά την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής ο Όμιλος ΕΤΕπ λαμβάνει υπόψη και άλλες πολιτικές και κανόνες του, όπως την πολιτική κατά της απάτης, την πολιτική όσον αφορά την καταγγελία δυσλειτουργιών (Whistleblowing Policy), τις αρχές του μηχανισμού καταγγελιών και τους συναφείς κώδικες δεοντολογίας που ισχύουν για το προσωπικό και τα διοικητικά όργανα. Η παρούσα Πολιτική δεν υπερισχύει των εν λόγω πολιτικών και κανόνων, αλλά πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με αυτές, διότι αλληλοενισχύονται. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ συγκεκριμένων κανόνων περί διαφάνειας και δημοσιοποίησης πληροφοριών που προβλέπονται σε άλλες πολιτικές του Ομίλου ΕΤΕπ και αυτών που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική διαφάνειας, υπερισχύουν οι διατάξεις της τελευταίας. 1.4 Η παρούσα Πολιτική εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ στις 6 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 18 του εσωτερικού κανονισμού της Τράπεζας και μετά από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Η παρούσα Πολιτική διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ όσο και σε έντυπη μορφή (κατόπιν αιτήματος). 2. Κατευθυντήριες αρχές ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 2.1 Η παρούσα Πολιτική διέπεται από τις αρχές της εξωστρέφειας και της τήρησης του υψηλότερου δυνατού βαθμού διαφάνειας και βασίζεται στο τεκμήριο σύμφωνα με το οποίο οι πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρησιακές και θεσμικές δραστηριότητες του Ομίλου τίθενται στη διάθεση τρίτων (του κοινού), εκτός εάν υπόκεινται σε συγκεκριμένη εξαίρεση («τεκμήριο γνωστοποίησης των πληροφοριών», βλ. ενότητα 5 της παρούσας Πολιτικής και τη σχετική ενότητα που αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών στην Πολιτική διαφάνειας του ΕΤΑΕ), όπως απαιτεί η αρχή της μη εφαρμογής διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, των κρατών μελών και των λοιπών χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ και τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές. 2.2 Οι οργανισμοί-μέλη του Ομίλου ΕΤΕπ, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τον διττό χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και του δημόσιου ιδρύματος, θεωρούν ότι η διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν αποφάσεις, λειτουργούν και εφαρμόζουν τις πολιτικές της ΕΕ ενισχύει την αξιοπιστία τους και τη λογοδοσία τους έναντι των πολιτών. Η διαφάνεια συμβάλλει επίσης στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της αειφορίας των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ, ενισχύοντας την πολιτική μηδενικής ανοχής που εφαρμόζει έναντι των πράξεων απάτης ή διαφθοράς, διασφαλίζοντας την τήρηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων σε σχέση με τα έργα που χρηματοδοτεί και προάγοντας τη λογοδοσία και τη χρηστή διακυβέρνηση. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 3 / 18

6 2.3 Ο Όμιλος ΕΤΕπ αντιλαμβάνεται τη διαφάνεια ως ένα περιβάλλον στο οποίο οι στόχοι της πολιτικής του, το νομικό, θεσμικό και οικονομικό του πλαίσιο, οι αποφάσεις πολιτικής του και το σκεπτικό τους και το πλαίσιο λογοδοσίας των οργανισμών-μελών του καθίστανται γνωστά στο κοινό εγκαίρως και με τρόπο ολοκληρωμένο και προσιτό. Συνεπώς, η διαφάνεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ελεύθερο και ανοικτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στον οποίο οι κανόνες και οι λόγοι που υπαγορεύουν τις πολιτικές και τις πρακτικές είναι δίκαιοι και σαφείς για όλους. 2.4 Επιπλέον, η παροχή πληροφοριών στους λαμβάνοντες οικονομικές αποφάσεις συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας των αγορών και προωθεί την τήρηση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2.5 Τα μέλη του Ομίλου ΕΤΕπ, ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να διατηρούν την εμπιστοσύνη των πελατών τους, των συγχρηματοδοτών και των επενδυτών και να κατευνάζουν τις ανησυχίες σχετικά με τον χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών ανησυχίες που διαφορετικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προθυμία των εταίρων αυτών να συνεργαστούν με τον Όμιλο, και να εμποδίσουν έτσι την εκπλήρωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων των μελών του. Η παρούσα Πολιτική διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες προστατεύονται από οποιαδήποτε δημοσιοποίηση που θα έθιγε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα τρίτων και/ή του Ομίλου, υπό τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, ο Όμιλος ΕΤΕπ δεν αντιτίθεται στη δημοσιοποίηση, εκ μέρους τρίτων, πληροφοριών που αφορούν τη σχέση τους με τον Όμιλο. ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΑ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟ 2.6 Ο Όμιλος ΕΤΕπ προτρέπει ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη να του υποβάλλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές του. Μέσα από τη δέσμευσή του για ανοικτή επικοινωνία, ο Όμιλος εκφράζει την προθυμία του να ακούει τις απόψεις των τρίτων, ώστε να αξιοποιεί τη συνεισφορά τους κατά την εκπλήρωση της αποστολής του. 2.7 Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι ανοικτός στον εποικοδομητικό διάλογο και στη συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα αμοιβαία οφέλη. 3. Θεσμικό πλαίσιο 3.1 Οι κατευθυντήριες αρχές της παρούσας Πολιτικής (Κεφάλαιο 2) ισχύουν για το σύνολο του Ομίλου ΕΤΕπ, αλλά η εφαρμογή τους πραγματοποιείται εντός του επιμέρους θεσμικού πλαισίου της ΕΤΕπ και του ΕΤΑΕ, αντιστοιχα. Για τον λόγο αυτόν, το ΕΤΑΕ συντάσσει και δημοσιεύει χωριστό έγγραφο σχετικά με την πολιτική του και δικούς του κανόνες για την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες και τα έγγραφά του. Ως εκ τούτου, τα αιτήματα για πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΑΕ διεκπεραιώνονται από το ΕΤΑΕ σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική. 3.2 Η ΕΤΕπ είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τράπεζα που λειτουργεί με βάση πολιτικές και έχει αποστολή να προάγει τους στόχους της ΕΕ χορηγώντας μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για υγιείς επενδύσεις. Το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και έχει την ίδια με τις συνθήκες αυτές νομική ισχύ, καθορίζει τον ρόλο, το πεδίο δραστηριότητας και τη δομή διακυβέρνησής της Τράπεζας. Σύμφωνα επίσης με το καταστατικό, οι μέτοχοι της ΕΤΕπ είναι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία και ορίζουν τα μέλη των κύριων διοικητικών οργάνων της 6 Μαρτίου 2015 σελ. 4 / 18

7 Τράπεζας: του Συμβουλίου των Διοικητών, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διευθύνουσας Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής. 3.3 Η ΕΤΕπ διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές της συνάδουν με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ. Στις περιπτώσεις που οι τελευταίες δεν έχουν εφαρμογή, η Τράπεζα τις χρησιμοποιεί και πάλι, ως το βέλτιστο σημείο αναφοράς. Στις καθημερινές εργασίες της, η Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τα πρότυπα και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην τραπεζική και χρηματοπιστωτική κοινότητα, ιδίως στους τομείς που δεν καλύπτονται άμεσα από το δίκαιο της ΕΕ. 3.4 Μια από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της, ώστε να έλθουν εγγύτερα στο κοινό που υπηρετούν και να αναδειχθεί η συμβολή τους στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς και στην προώθηση των στόχων της εξωτερικής συνεργασίας της Ένωσης. 3.5 Η παρούσα Πολιτική συνάδει με τις νομικές υποχρεώσεις της ΕΤΕπ όσον αφορά την αρχή της εξωστρέφειας και το δικαίωμα της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα. Στα άρθρα 3.6 έως 3.8 κατωτέρω περιγράφεται, με μη τεχνικούς όρους, ο τρόπος με τον οποίο η ΕΤΕπ αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ της παρούσας Πολιτικής και των νομικών υποχρεώσεών της. 3.6 Η αρχή της διαφάνειας κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), στο άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η Συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. Η διαφάνεια συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ. Το άρθρο 15 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ, οφείλουν να διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά, προκειμένου να προωθούν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίζουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 3.7 Το άρθρο 15, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ προβλέπει το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα. Πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο αναγνωρίζεται στο άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν αυτό το δικαίωμα καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της νομοθεσίας. Η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία συνίσταται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/ Το άρθρο 15, παράγραφος 3 προβλέπει επίσης ότι η ΕΤΕπ υπόκειται στη νομοθεσία αυτή μόνον κατά την άσκηση των διοικητικών της καθηκόντων. Κατά την αντίληψη της ΕΤΕπ, η πρόθεση αυτής της διάταξης είναι να επιτρέψει στην ΕΤΕπ να αποφασίζει η ίδια, κατά τρόπο σύμφωνο προς τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της συμμετοχής, πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε συνάρτηση με τις ειδικές λειτουργίες της ως τράπεζας. Αυτό πράττει η ΕΤΕπ μέσω της παρούσας Πολιτικής και ιδίως μέσω της εφαρμογής των εξαιρέσεων στην πρόσβαση, οι οποίες εκτίθενται στο κεφάλαιο 5 κατωτέρω. 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ΕΕ 2001, L 145, σ Μαρτίου 2015 σελ. 5 / 18

8 4. Δημοσίευση πληροφοριών ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 4.1 Με στόχο να στηρίζει και να προωθεί την αρχή της διαφάνειας, η ΕΤΕπ δεσμεύεται πλήρως να δημοσιεύει σε τακτική βάση επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο της, τις πολιτικές της και τις εργασίες της. Η ΕΤΕπ δημοσιεύει, κατά πάγια πρακτική, ευρύ φάσμα εγγράφων, τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων: θεσμικές πληροφορίες, πολιτικές και στρατηγικές, πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτήσεις έργων, πληροφορίες σχετικά με προμήθειες και προκηρύξεις συμβάσεων για λογαριασμό της Τράπεζας, πληροφορίες σχετικά με θέματα λογοδοσίας και διακυβέρνησης. Στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ δημοσιεύεται μη εξαντλητικός κατάλογος, με συνδέσμους προς τα κυριότερα έγγραφα και πληροφορίες της ΕΤΕπ. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται και εμπλουτίζεται σε τακτική βάση. 4.2 Το κύριο εργαλείο για την παροχή των πληροφοριών αυτών είναι ο δικτυακός τόπος της ΕΤΕπ (www.eib.org). Η Τράπεζα επιδιώκει επίσης να παρέχει πληροφορίες στο κοινό και με άλλα μέσα, όπως π.χ. έντυπες εκδόσεις και ενημερωτικά έγγραφα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτία Τύπου, συνέδρια και σεμινάρια. 4.3 Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες, η Τράπεζα εφαρμόζει γλωσσικό καθεστώς που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του κοινού. Οι καταστατικές εκδόσεις της ΕΤΕπ είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Άλλα βασικά έγγραφα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κοινό όπως η παρούσα Πολιτική δημοσιεύονται επίσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ άλλα διατίθενται στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Ανάλογα με το είδος τους και το ενδιαφέρον τους για το κοινό, τα έγγραφα είναι δυνατόν να μεταφράζονται και σε άλλες γλώσσες. 4.4 Εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί, η τελική απόφαση σχετικά με το ποιες πληροφορίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν εναπόκειται στην Τράπεζα, η οποία αποφασίζει επίσης ποια έγγραφα θα δημοσιευθούν, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, και ποια έγγραφα θα διατίθενται μόνο κατόπιν αιτήματος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 4.5 Στον κατάλογο επενδυτικών σχεδίων που περιέχεται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ, η Τράπεζα δημοσιεύει περίληψη του προτεινόμενου έργου, συνήθως όταν ζητεί επισήμως τη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή της χώρας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το έργο, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως απαιτεί το άρθρο 19 του καταστατικού της ΕΤΕπ. Αυτή θεωρείται η πιο κατάλληλη στιγμή για την πρώτη δημόσια ανακοίνωση, εφόσον τότε οι συζητήσεις της Τράπεζας με τον φορέα υλοποίησης του έργου βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η αξιολόγηση του σχεδίου, πριν διαβιβαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόταση χρηματοδότησης. 4.6 Για κάθε επενδυτικό σχέδιο, Τράπεζα δημοσιεύει περίληψη του προβλεπόμενου έργου, τρεις εβδομάδες τουλάχιστον προτού το σχέδιο εξεταστεί προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 6 Μαρτίου 2015 σελ. 6 / 18

9 ΕΤΕπ. Ωστόσο, μερικά, περιορισμένα σε αριθμό, επενδυτικά σχέδια, δεν δημοσιεύονται παρά μόνο μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την υπογραφή του δανείου, για λόγους προστασίας αιτιολογημένων συμφερόντων, με βάση τις εξαιρέσεις από τη γνωστοποίηση που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική. 4.7 Οι περιλήψεις των έργων γενικά περιλαμβάνουν τον τίτλο του έργου, το όνομα του φορέα υλοποίησής του έργου ή του μεσολαβούντος χρηματοπιστωτικού φορέα (για τις χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται μέσω ενδιάμεσων φορέων), τη γεωγραφική θέση του έργου, τον τομέα στον οποίο ανήκει, περιγραφή του έργου, τους στόχους του, τις περιβαλλοντικές και, ενδεχομένως, τις κοινωνικές πτυχές του, στοιχεία σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, την προτεινόμενη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, το συνολικό κόστος του έργου και τη φάση στην οποία βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο, ήτοι, εάν τελεί υπό αξιολόγηση ή εάν η χρηματοδότηση του έχει εγκριθεί ή έχει υπογραφεί. Κατά περίπτωση παρέχονται, το ενωρίτερο δυνατόν στον κύκλο του επενδυτικού σχεδίου, σύνδεσμοι προς περιβαλλοντικές πληροφορίες (εκτιμήσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και/ή μη τεχνικές περιλήψεις). 4.8 Τα δάνεια που χορηγούνται μέσω ενδιάμεσων φορέων δημοσιεύονται στον κατάλογο επενδυτικών σχεδίων στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας. Επιπλέον, στο μέτρο του εφικτού, η Τράπεζα παρέχει, κατόπιν αιτήματος, συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις δανειοδοτήσεις μέσω ενδιάμεσων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής τους κατά χώρα και κατά τομέα. 4.9 Κατά περίπτωση, επίσης, η περίληψη του έργου περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο προς το δημόσιο μητρώο της ΕΤΕπ (βλ. κατωτέρω), το οποίο περιλαμβάνει τη μη τεχνική περίληψη της μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) ή, εάν πρόκειται για έργο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισοδύναμο της μη τεχνικής περίληψης καθώς και τη μελέτη ή δήλωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (ΔΠΕ) και άλλα έγγραφα σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις του έργου. Οι υπηρεσίες της ΕΤΕπ προσπαθούν να ικανοποιούν όλα τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που αφορούν συγκεκριμένα θέματα και έγγραφα σχετικά με τις ΕΠΕ/ΔΠΕ. Η ΕΤΕπ απαιτεί από τους φορείς υλοποίησης των έργων να θέτουν στη διάθεση του κοινού, με κατάλληλο τρόπο και μορφή, τα έγγραφα που αφορούν την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και τους ενθαρρύνει επίσης να δημοσιοποιούν κάθε άλλη πληροφορία περιβαλλοντικού ή κοινωνικού χαρακτήρα που έχει σχέση με το έργο Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ΔΧΟ) και ευρωπαϊκούς διμερείς οργανισμούς και έχει διευρύνει και εμβαθύνει αυτήν τη συνεργασία, ιδίως αναθέτοντάς τους εξ ολοκλήρου ή εν μέρει την αξιολόγηση και την παρακολούθηση έργων (αμοιβαία εμπιστοσύνη). Έγγραφα που αφορούν τέτοια κοινά έργα και έχουν συνταχθεί από άλλον ΔΧΟ και/ή ευρωπαϊκό διμερή οργανισμό μπορούν να δημοσιοποιούνται από τον ίδιο ή από την ΕΤΕπ με την προηγούμενη συγκατάθεση του οικείου ΔΧΟ ή διμερούς οργανισμού Μετά την υπογραφή της χρηματοδοτικής σύμβασης, οι περιλήψεις των έργων είναι προσβάσιμες μέσω του καταλόγου των χρηματοδοτηθέντων επενδυτικών σχεδίων Κατ εφαρμογή του Κανονισμού Aarhus, οι πληροφορίες περιβαλλοντικού ή κοινωνικού χαρακτήρα που κατέχει η ΕΤΕπ σε σχέση με έργα είναι επίσης διαθέσιμες μέσω του δημόσιου μητρώου της ΕΤΕπ 2, το οποίο η Τράπεζα τηρεί στον δικτυακό της τόπο. Η ΕΤΕπ τηρεί αυτό το μητρώο με σκοπό να καθιστά σταδιακά διαθέσιμες και να διαχέει στο κοινό πληροφορίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα Τα επενδυτικά σχέδια που ματαιώνονται μετά τη δημοσίευσή τους διαγράφονται από τον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ από τη στιγμή που παύει να προβλέπεται η συμμετοχή της ΕΤΕπ. 2 Το μητρώο είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση 6 Μαρτίου 2015 σελ. 7 / 18

10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 4.14 Η ΕΤΕπ δημοσιεύει σε ετήσια βάση ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεσή της. Δημοσιεύει επίσης, σε εξαμηνιαία βάση, μη ελεγμένο συνοπτικό ισολογισμό και λογαριασμό αποτελεσμάτων. Οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η ΕΤΕπ σε ενοποιημένη βάση (σε επίπεδο ομίλου) καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και περιλαμβάνουν εκτεταμένες σημειώσεις επί του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων, καθώς και την έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο διαφάνειας και αναγνωρίζεται ως έκφραση βέλτιστης πρακτικής όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση σε επίπεδο ομίλου. Με τον ίδιο σκοπό, οι μη ενοποιημένες και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΤΕπ καταρτίζονται με βάση τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες Όσον αφορά τη δανειοληπτική της δραστηριότητα, η ΕΤΕπ παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά της προϊόντα, τις τρέχουσες δανειοληπτικές πράξεις της και τους το ανεξόφλητο υπόλοιπο των τίτλων που έχει εκδώσει. Επιπλέον, δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις αγορές ομολόγων, πίνακες εκδόσεων τίτλων της και συνδέσμους προς πληροφοριακά φυλλάδια (offering circulars) και προγράμματα έκδοσης χρεογράφων Οι πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της ΕΤΕπ όσον αφορά τη δανειοληπτική της δραστηριότητα δημοσιεύονται στον δικτυακό της τόπο, ενώ ο προβλεπόμενος όγκος δανεισμού της αναφέρεται στο Εταιρικό Επιχειρησιακό Σχέδιό της Η ΕΤΕπ οφείλει να ακολουθεί το δίκαιο που ισχύει στις αγορές στις οποίες διαθέτει τους τίτλους της. Κοινή υποχρέωση στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ είναι η μη εισαγωγή, κατά τη γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών, διακρίσεων που θα μπορούσαν να προσφέρουν σε κάποιον αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε συναλλαγές. Γενικά, η ΕΤΕπ φροντίζει ώστε οι πληροφορίες αυτής της φύσης να δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα μέσω των κατάλληλων, εγκεκριμένων από τις ρυθμιστικές αρχές διαύλων και μέσω του δικτυακού της τόπου. Τρέχουσα ενημέρωση σχετικά με τις δανειοληπτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ παρέχεται και από τους μεσολαβούντες χρηματοπιστωτικούς φορείς Τα κύρια μέσα με τα οποία η ΕΤΕπ γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις δανειοληπτικές της δραστηριότητες και άλλες πληροφορίες που μπορούν να ενδιαφέρουν το κοινό των κεφαλαιαγορών, είναι τα ακόλουθα: έγγραφα υποβαλλόμενα σε ρυθμιστικές αρχές τα οποία τίθενται στη διάθεση του κοινού ο δικτυακός τόπος της ΕΤΕπ τα κύρια πρακτορεία οικονομικών ειδήσεων ιδίως το Bloomberg και το Reuters φορείς διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών εγκεκριμένοι από τις ρυθμιστικές αρχές η ενότητα «Σχέσεις με τους Επενδυτές» (Investor Relations) του δικτυακού τόπου της ΕΤΕπ, η οποία παρουσιάζει τις δανειοληπτικές δραστηριότητες της Τράπεζας και περιέχει επίσης υλικό σχετικά με το ιστορικό πιστοληπτικής συμπεριφοράς της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων προς εκθέσεις αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Στις ιστοσελίδες αυτές περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της ΕΤΕπ ως δανειολήπτη και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κύριες πτυχές της δανειοληπτικής της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων πινάκων με τις εκδόσεις τίτλων της και συνδέσμων προς πληροφοριακά φυλλάδια (offering circulars) και προγράμματα έκδοσης χρεογράφων η Ετήσια έκθεση του Ομίλου ΕΤΕπ, η οποία περιέχει εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τις δανειοδοτικές και δανειοληπτικές δραστηριότητες, καθώς και οικονομικές καταστάσεις. 3 Οδηγία 86/635/ΕΟΚ της 8ης Δεκεμβρίου 1986, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/65/ΕΚ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 2003/51/ΕΚ της 18ης Ιουνίου Μαρτίου 2015 σελ. 8 / 18

11 Συμπεριλαμβάνει την Οικονομική έκθεση, η οποία παρέχει ετήσια επισκόπηση των δραστηριοτήτων δανεισμού, διαχείρισης των διαθεσίμων και διαχείρισης της ρευστότητας. Μεταξύ των εγγράφων που συναποτελούν την Ετήσια έκθεση περιλαμβάνεται επίσης η Έκθεση στατιστικών στοιχείων, η οποία περιέχει κατάλογο των ομολογιακών εκδόσεων της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές έγγραφα παρουσιάσεων και ενημερωτικά δελτία (fact sheets) περιοδικά δελτία ενημέρωσης των επενδυτών δελτία Τύπου σχετικά με δανειοληπτικές πράξεις που θεωρούνται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ή υπόκεινται σε απαιτήσεις δημοσιοποίησης άλλο εξειδικευμένο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές Η ΕΤΕπ έχει επίσης απευθείας επαφές με τμήματα της επενδυτικής κοινότητας μέσα από συναντήσεις, όπως περιοδεύουσες εκστρατείες ενημέρωσης (road shows), τηλεδιασκέψεις, συνέδρια κ.ά Το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά εκδόσεις ομολόγων με δημόσια εγγραφή (πληροφοριακά φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία και/ή προγράμματα εκδόσεων) διατίθεται κατόπιν αιτήματος Οι ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Σχέσεων με τους Επενδυτές 5. Γνωστοποίηση πληροφοριών ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5.1 Τεκμήριο γνωστοποίησης: α) Κάθε πληροφορία και έγγραφο που κατέχει η Τράπεζα μπορεί καταρχήν να γνωστοποιηθεί κατόπιν αιτήματος, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος μη γνωστοποίησής τους (βλ. «Εξαιρέσεις» κατωτέρω). β) Η παρούσα Πολιτική ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες ή έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της ΕΤΕπ, το οποίο ενδεχομένως απορρέει από: i. τη σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, η οποία υπεγράφη στο Aarhus (Δανία) στις 25 Ιουνίου 1998, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 ή ii. άλλες πράξεις διεθνούς δικαίου ή πράξεις που εκδίδονται από θεσμικά όργανα κατ εφαρμογή αυτών. 5.2 Μη εφαρμογή διακρίσεων και ίση μεταχείριση: Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει επίκαιρες πληροφορίες και έγγραφα από την ΕΤΕπ. Κατά την εξέταση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών ή εγγράφων η Τράπεζα δεν κάνει διακρίσεις ούτε παρέχει ειδική, προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες ή έγγραφα. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 9 / 18

12 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 5.3 Η Τράπεζα εφαρμόζει με συνέπεια μια πολιτική που βασίζεται στο τεκμήριο γνωστοποίησης των πληροφοριών και στην αρχή της διαφάνειας, παράλληλα όμως έχει επίσης την υποχρέωση να σέβεται το επαγγελματικό απόρρητο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ιδίως το άρθρο 339 της ΣΛΕΕ, καθώς και τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, η ΕΤΕπ είναι δυνατόν να υπόκειται σε εθνικούς κανονισμούς και σε πρότυπα του τραπεζικού τομέα που διέπουν τις επιχειρηματικές συμβάσεις και τις δραστηριότητες των αγορών. Ως εκ τούτου, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων. Κατά την εφαρμογή των εξαιρέσεων από τη γνωστοποίηση, η Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 3.8 ανωτέρω, λαμβάνει δεόντως υπόψη της την ειδική φύση του ρόλου της και των δραστηριοτήτων της, την ανάγκη προστασίας των νόμιμων συμφερόντων της και την εμπιστευτικότητα της σχέσης της με τους αντισυμβαλλομένους της. 5.4 Ειδικότερα, η Τράπεζα αρνείται την πρόσβαση σε πληροφορίες η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε την προστασία: α) του δημόσιου συμφέροντος, όσον αφορά: o τις διεθνείς σχέσεις, o τη δημοσιονομική, νομισματική ή οικονομική πολιτική της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ή ενός κράτους μέλους o το περιβάλλον, όπως π.χ. τόπους αναπαραγωγής σπάνιων ειδών. β) της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, ιδίως σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Η Τράπεζα αρνείται επίσης την πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε την προστασία: o των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή νομικού προσώπου 5, o πνευματικής ιδιοκτησίας, o δικαστικών διαδικασιών και νομικών συμβουλών, o του σκοπού επιθεωρήσεων, ερευνών και ελέγχων. Η γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων που συλλέγονται και δημιουργούνται κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων τεκμαίρεται ότι θίγει την προστασία του σκοπού των επιθεωρήσεων, ερευνών ή ελέγχων, ακόμη και εάν έχουν περατωθεί ή η σχετική πράξη έχει καταστεί οριστική και έχουν γίνει οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες. 6 4 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο περιλαμβάνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η ΕΤΕπ εφαρμόζει, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα αρνείται την πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως σε έγγραφα τα οποία διαχειρίζεται η Διεύθυνση Προσωπικού της, εάν η πρόσβαση στα έγγραφα αυτά δεν πληροί τους όρους γνωστοποίησης που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/ Ο όρος «εμπορικά συμφέροντα» καλύπτει, αλλά όχι αποκλειστικά, τις περιπτώσεις στις οποίες η Τράπεζα έχει συνάψει συμφωνία εμπιστευτικότητας. Τα εμπορικά συμφέροντα είναι επίσης δυνατόν να προστατεύονται και μετά τη λήξη της συμφωνίας εμπιστευτικότητας. 6 Για τους σκοπούς της ερμηνείας του άρθρου 5.5, το τεκμήριο που αναφέρεται στην τέταρτη περίπτωση ισχύει για τις επιθεωρήσεις, έρευνες και ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας ως προς τη συμμόρφωση, που διεξάγεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας ή για λογαριασμό αυτών, και ειδικότερα για τις διερευνήσεις υποθέσεων απάτης, τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο και τις λειτουργίες συμμόρφωσης δεν ισχύει για τις έρευνες που διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές, το πεδίο εφαρμογής και τον κανονισμό του Μηχανισμού Καταγγελιών της ΕΤΕπ. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 10 / 18

13 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Τράπεζα μπορεί να γνωστοποιεί περίληψη ερευνών που έχουν περατωθεί, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη και τηρώντας τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται (i) στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και (ii) στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) και στην πολιτική της ΕΤΕπ κατά της απάτης. 5.6 Προκειμένου περί πληροφοριών ή εγγράφων που έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα για εσωτερική χρήση ή έχουν παραληφθεί από αυτήν και τα οποία σχετίζονται με θέμα επί του οποίου δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Τράπεζας, η Τράπεζα αρνείται την πρόσβαση σε αυτά, εάν η γνωστοποίησή τους θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών της. Η Τράπεζα αρνείται επίσης την πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα που περιέχουν γνώμες προοριζόμενες για εσωτερική χρήση, στο πλαίσιο συζητήσεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός της Τράπεζας ή με κράτη μέλη ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ακόμη και αφού έχει ληφθεί η απόφαση, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών ή εγγράφων θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Τράπεζας. 5.7 Οι εξαιρέσεις των άρθρων 5.5 και 5.6 ισχύουν εκτός εάν λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος υπαγορεύουν τη γνωστοποίηση. Όσον αφορά την πρώτη, τη δεύτερη και την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 5.5, εξαιρουμένων των ερευνών, λογίζεται ότι συντρέχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που υπαγορεύει τη γνωστοποίηση όταν οι ζητούμενες πληροφορίες ή έγγραφα αφορούν εκπομπές στο περιβάλλον. 5.8 Οι λόγοι άρνησης της πρόσβασης, ιδίως σε πληροφορίες ή έγγραφα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά, με συνεκτίμηση του δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετείται από τη γνωστοποίηση και του κατά πόσον οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο περιβάλλον. 5.9 Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ), η Τράπεζα ερωτά τον τρίτο κατά πόσον οι πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δημοσιοποιηθεί ή όχι Οποιοδήποτε κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από την Τράπεζα να μη δημοσιοποιήσει έγγραφο προερχόμενο από αυτό χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του, αιτιολογώντας την εναντίωσή του με βάση τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Η Τράπεζα δεν έχει αντίρρηση για τη δημοσιοποίηση, εκ μέρους των φορέων υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτεί, των δανειοληπτών ή άλλων αρμοδίων, πληροφοριών ή εγγράφων που αφορούν τη σχέση και τις συμφωνίες τους με την ΕΤΕπ Η Τράπεζα γνωστοποιεί ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα των επενδυτών που αγοράζουν τίτλους της. Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν μεμονωμένους επενδυτές ή τράπεζες δεν αποκαλύπτονται. Ωστόσο, η Τράπεζα προσπαθεί κατά το δυνατόν να ενθαρρύνει τη διαφάνεια όσον αφορά τις εκδόσεις τίτλων της Στις εξαιρέσεις εμπίπτουν επίσης οι πληροφορίες που αφορούν επιμέρους πιστώσεις τις οποίες χορηγούν τοπικές τράπεζες για επενδύσεις πελατών τους, μέσω πιστωτικών γραμμών που τους έχει χορηγήσει η ΕΤΕπ. Οι πληροφορίες αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της μεσολαβούσας τράπεζας, 6 Μαρτίου 2015 σελ. 11 / 18

14 ως μέρος των συνήθων συναλλακτικών σχέσεών της με τους πελάτες της 7. Ωστόσο, η ΕΤΕπ ενθαρρύνει τη μεσολαβούσα τράπεζα να παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τη σχέση της με την ΕΤΕπ Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται μόνον για όσο διάστημα δικαιολογείται η ανάγκη προστασίας, ως εκ του περιεχομένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη περίοδο 30 ετών. Μετά την παρέλευση 30ετίας, εξετάζεται η μεταφορά του εγγράφου σε δημόσιο αρχείο. Στην περίπτωση εγγράφων που καλύπτονται από τις εξαιρέσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των εμπορικών συμφερόντων φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι εξαιρέσεις μπορούν, εφόσον χρειάζεται, να εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά την περίοδο αυτή. Εν γένει, η Τράπεζα φυλάσσει τις πληροφορίες μόνο μέχρι τη λέξη της περιόδου υποχρεωτικής φύλαξης τους Η ΕΤΕπ χειρίζεται ταχέως όλα τα αιτήματα παροχής συγκεκριμένων πληροφοριών ή εγγράφων και είτε παρέχει ολική ή μερική πρόσβαση στο ζητούμενο έγγραφο (εάν μόνο μέρη του ζητούμενου εγγράφου καλύπτονται από τους ανωτέρω περιορισμούς, οι πληροφορίες από τα υπόλοιπα μέρη γνωστοποιούνται) είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οι διαδικασίες της Τράπεζας για τον χειρισμό των αιτημάτων παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από το κοινό έχουν ως εξής: 5.16 Τα αιτήματα για πρόσβαση σε πληροφορίες υποβάλλονται κατά προτίμηση γραπτώς στο Γραφείο Ενημέρωσης της ΕΤΕπ Μπορούν όμως επίσης να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή και να αποστέλλονται σε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών της γραφείων Ο αιτών δεν υποχρεούται να δικαιολογήσει το αίτημα Εάν προφορικό αίτημα παροχής πληροφοριών είναι υπερβολικά περίπλοκο ή σύνθετο, ζητείται από τον αιτούντα να το διατυπώσει γραπτώς Εάν το αίτημα δεν είναι επαρκώς ακριβές ή δεν περιέχει τα στοιχεία που χρειάζονται για τον προσδιορισμό του ζητούμενου εγγράφου ή των ζητούμενων πληροφοριών, ζητείται από τον αιτούντα να διευκρινίσει το αίτημά του Εάν η Τράπεζα έχει ήδη δημοσιοποιήσει τις ζητούμενες πληροφορίες, ενημερώνει τον αιτούντα για το πώς μπορεί να τις αποκτήσει Στην περίπτωση που το αίτημα αφορά ογκώδες έγγραφο ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, η Τράπεζα μπορεί να συνεννοηθεί ανεπισήμως με τον αιτούντα, για να βρεθεί μια λογική λύση 5.22 Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται κατά κανόνα από το Γραφείο Ενημέρωσης της ΕΤΕπ και η απάντηση δίδεται χωρίς καθυστέρηση και πάντως εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος 8. 7 Η ΕΤΕπ δεν έχει καμία συμβατική σχέση με τους τελικούς αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων που χορηγεί μέσω άλλων τραπεζών. Ο επιχειρηματικός εταίρος του αποδέκτη είναι η μεσολαβούσα τράπεζα, η οποία αναλαμβάνει τους εμπορικούς κινδύνους της χρηματοδοτούμενης επένδυσης και υπογράφει τη σύμβαση χρηματοδότησης. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 12 / 18

15 5.23 Κατ' εξαίρεση, όταν π.χ. το αίτημα αφορά ογκώδες έγγραφο ή όταν οι ζητούμενες πληροφορίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν, η προθεσμία είναι δυνατόν να παραταθεί και ο αιτών ενημερώνεται σχετικά εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος Η Τράπεζα προσπαθεί, ωστόσο, να απαντά σε τέτοια σύνθετα αιτήματα εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη λήψη τους Εάν, για λόγους εμπιστευτικότητας, η Τράπεζα αδυνατεί να αποκαλύψει τις ζητούμενες πληροφορίες, στο σύνολό τους ή εν μέρει, εκθέτει τον λόγο ή τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να δοθούν οι πληροφορίες και ενημερώνει τον αιτούντα ότι δικαιούται να υποβάλει, εάν το επιθυμεί, επιβεβαιωτικό αίτημα ή να υποβάλει καταγγελία Οι πληροφορίες παρέχονται σε υπάρχουσα εκδοχή και μορφή ή, εάν είναι εφικτό, σε μορφή που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του αιτούντος Κάθε ενδιαφερόμενος που απευθύνεται στην Τράπεζα γραπτώς σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, λαμβάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα Ο αιτών μπορεί να επιβαρυνθεί αποκλειστικά και μόνο με το κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων. Η επιβάρυνση αυτή δεν υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων Ο χειρισμός των αιτημάτων γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/ Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αίτημα που είναι υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο. Το ίδιο ισχύει για τα αιτήματα που είναι προδήλως στερούμενα σοβαρότητος ή κακόβουλα ή εμπορικής φύσης Στην περίπτωση ολικής ή μερικής άρνησης μετά το πρώτο αίτημα, ο αιτών μπορεί, εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της απάντησης της Τράπεζας, να υποβάλει επιβεβαιωτικό αίτημα ζητώντας από την Τράπεζα να επανεξετάσει τη θέση της. Εναλλακτικά, ο αιτών μπορεί να υποβάλει καταγγελία μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών, εντός ενός έτους από την απάντηση της ΕΤΕπ Του προαιρετικού επιβεβαιωτικού αιτήματος επιλαμβάνεται ο Γενικός Γραμματέας της Τράπεζας σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις (βλ. άρθρα ) Στην περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης του επιβεβαιωτικού αιτήματος, η Τράπεζα γνωρίζει στον αιτούντα τα μέσα προσφυγής που διαθέτει, ήτοι να υποβάλει καταγγελία μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών ή να προσφύγει κατά της Τράπεζας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η απουσία απάντησης εκ μέρους της Τράπεζας σε αίτημα εντός της καθορισμένης προθεσμίας θεωρείται ως αρνητική απάντηση και παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών της ΕΤΕπ ή να προσφύγει κατά της Τράπεζας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. 8 Στην πράξη, η προθεσμία μπορεί να είναι μεγαλύτερη για τα αιτήματα παροχής πληροφοριών σε γλώσσα της ΕΕ άλλη από τις γλώσσες εργασίας της ΕΤΕπ (γαλλικά και αγγλικά), λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη μετάφραση. Το ίδιο ισχύει για τα αιτήματα που αφορούν μεγάλο όγκο πληροφοριών ή πληροφορίες σχετικές με τρίτους. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 13 / 18

16 6. Διατάξεις περί καταγγελιών και προσφυγών ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 6.1 Οι διατάξεις περί καταγγελιών καθορίζονται στο έγγραφο με τίτλο «Μηχανισμός Καταγγελιών της ΕΤΕπ Αρχές, πεδίο εφαρμογής και κανονισμός», το οποίο αναγνωρίζει στους πολίτες το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά της ΕΤΕπ για κακοδιοίκηση και παρέχει στο κοινό ένα μέσο εναλλακτικής και προληπτικής επίλυσης διαφορών. 6.2 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θίγεται ή θεωρεί ότι θίγεται από απόφαση και/ή ενέργεια της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης από την Τράπεζα της πολιτικής της περί διαφάνειας, μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στον Γενικό Γραμματέα της ΕΤΕπ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ή συμπληρώνοντας το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (http://www.eib.org/infocentre/complaints-form.htm). Οι καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταγγέλλων έλαβε γνώση των πραγματικών περιστατικών που αποτελούν τη βάση της καταγγελίας του. 6.3 Σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό, ο Μηχανισμός Καταγγελιών της ΕΤΕπ δεν μπορεί να επιλαμβάνεται καταγγελιών οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλους μηχανισμούς διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου ή έχουν ήδη διευθετηθεί από άλλους τέτοιους μηχανισμούς. ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 6.4 Σε περίπτωση δυσαρέσκειας από την έκβαση καταγγελίας που υποβλήθηκε μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών της ΕΤΕπ, κάθε πολίτης της ΕΕ και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ και ανεξάρτητα από το εάν η εικαζόμενη κακοδιοίκηση το αφορά άμεσα, να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που έχουν υπογράψει η ΕΤΕπ και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο τελευταίος δεσμεύεται να κάνει συστηματικά χρήση της εξουσίας του να ενεργεί αυτεπαγγέλτως, για να επιλαμβάνεται των καταγγελιών κατά της ΕΤΕπ στις περιπτώσεις στις οποίες ο μοναδικός λόγος που εμποδίζει τη διεξαγωγή έρευνας είναι το γεγονός ότι ο καταγγέλλων δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ AARHUS 6.5 Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην Επιτροπή Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Aarhus αναφορά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί μη συμμόρφωσης της ΕΤΕπ προς τη Σύμβαση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον μηχανισμό ελέγχου της συμμόρφωσης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 6.6 Κατά της απόφασης της Τράπεζας σε συνέχεια επιβεβαιωτικού αιτήματος μπορεί επίσης να ασκηθεί ένδικη προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 263 και 271. Όταν αποφασίζουν να προσβάλουν την απόφαση της ΕΤΕπ ενώπιον του Δικαστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 6 Μαρτίου 2015 σελ. 14 / 18

17 λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η ένδικη προσφυγή μπορεί να αποκλείει την πρόσβαση σε εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, όπως ο Μηχανισμός Καταγγελιών της ΕΤΕπ και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. 6.7 Η Τράπεζα δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τις καταγγελίες που υποβάλλονται μέσω του Μηχανισμού Καταγγελιών. Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δημοσιεύονται επίσης στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και στην ετήσια έκθεσή του. Ομοίως, οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του Aarhus δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των οργάνων αυτών. 7. Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη και δημόσια διαβούλευση ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 7.1 Οι αρχές που εφαρμόζει η ΕΤΕπ όσον αφορά τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ως στόχο να διασφαλίζουν ότι η Τράπεζα λαμβάνει υπόψη τα θέματα που θέτουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και ότι θα ανταποκριθεί επαρκώς στους προβληματισμούς τους. 7.2 Η ΕΤΕπ προωθεί τη διαφάνεια ως μέσο για την ενίσχυση της λογοδοσίας της. Για τον λόγο αυτόν, δεν αρκείται στην παροχή τυποποιημένων πληροφοριών ούτε στη μονόδρομη πληροφόρηση, αλλά επιδιώκει να παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη τις πληροφορίες που ζητούν, συμβάλλοντας έτσι εποικοδομητικά στη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων της. Αυτή η διαφάνεια απαιτεί συνεχή διάλογο μεταξύ της Τράπεζας και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την παροχή πληροφοριών. 7.3 Η ΕΤΕπ εφαρμόζει στον διάλογό της με τα ενδιαφερόμενα μέρη τις βέλτιστες πρακτικές, επιδιώκοντας να ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση, να ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς των ενδιαφερόμενων μερών και να προσαρμόζει ανάλογα τις δραστηριότητές της, να μειώνει τυχόν χάσμα μεταξύ προσδοκιών, πολιτικής και πρακτικής και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη συνοχή και λογοδοσία στις πολιτικές και πρακτικές της. 7.4 Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων της ΕΤΕπ οι οποίοι συντονίζουν τον διάλογο της Τράπεζας με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θεσμικό επίπεδο δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 7.5 Για τα χρηματοδοτούμενα έργα, η δημόσια διαβούλευση και η συμμετοχή του κοινού απαιτούνται όχι μόνο με βάση την οδηγία της ΕΕ περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ), αλλά και από μια σειρά άλλες οδηγίες της ΕΕ. Η ΕΤΕπ εφαρμόζει με μεγάλη προσήλωση τις αρχές του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αυτές 6 Μαρτίου 2015 σελ. 15 / 18

18 καθορίζονται στο σχετικό πρότυπο που έχει θεσπίσει 9 και προωθεί την εφαρμογή αντίστοιχων καλών πρακτικών από τους πελάτες της 10 (με βάση τις βέλτιστες πρακτικές). 7.6 Σε επίπεδο έργου, την πρωταρχική ευθύνη για την ενημέρωση των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών και για τον διάλογο με αυτά έχει ο φορέας υλοποίησης του έργου και/ή ο δανειολήπτης, σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Εγχειρίδιο (Environmental and Social Handbook) της Τράπεζας. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η ΕΤΕπ διευκολύνει τη διοργάνωση, μέσω του φορέα υλοποίησης του έργου και/ή του δανειολήπτη ή σε συνεργασία μαζί τους, συναντήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που τα απασχολούν σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Όποτε χρειάζεται, στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν και μέλη του προσωπικού της ΕΤΕπ. 7.7 Η ΕΤΕπ προσπαθεί να αναπτύσσει διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια επιτόπου επισκέψεων. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο διεξάγεται επίσης, όλο και περισσότερο, μέσω διαφόρων διαύλων καθώς και μέσω των τοπικών αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο αφορά κυρίως θέματα της οικείας χώρας και θεωρείται από την ΕΤΕπ ως μέσο προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες των χρηματοδοτούμενων έργων. 7.8 Η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου με καλά πληροφορημένα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να της είναι ωφέλιμη για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των έργων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να προσδώσουν μεγαλύτερη νομιμοποίηση σε ένα έργο και, επιπλέον, καθώς γνωρίζουν και κατανοούν τα τοπικά θέματα, μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των επιδόσεων και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων του έργου. 7.9 Η Τράπεζα είναι πρόθυμη να διερευνά και άλλους δυνητικούς τρόπους διαλόγου με τις θιγόμενες πλευρές για τις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που ενέχουν σοβαρούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους (συμπεριλαμβανομένων κινδύνων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα). ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 7.10 Η ΕΤΕπ δεσμεύεται να διεξάγει, οικειοθελώς, επίσημες δημόσιες διαβουλεύσεις για επιλεγμένες πολιτικές της. Αυτή η συμμετοχική διαδικασία επιτρέπει στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και στο προσωπικό της ΕΤΕπ να συμμετέχουν στην κατάρτιση και στην επανεξέταση των σχετικών με τις πολιτικές αυτές εγγράφων, συμβάλλοντας στην ποιότητα και την αξιοπιστία τους. Η ΕΤΕπ διοργανώνει κατά κανόνα έναν γύρο δημόσιας διαβούλευσης πριν από την υποβολή του σχετικού εγγράφου πολιτικής στο Διοικητικό της Συμβούλιο (ή, κατά περίπτωση, στη Διευθύνουσα Επιτροπή της). Η διαβούλευση διαρκεί τουλάχιστον 45 εργάσιμες ημέρες. Η ΕΤΕπ δύναται επίσης να αποφασίσει να διοργανώσει και δεύτερο γύρο δημόσιας διαβούλευσης, διάρκειας τουλάχιστον 20 εργάσιμων ημερών, και/ή δημόσια συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη ενόσω διαρκεί η διαβούλευση. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες προ της έγκρισής του από το αρμόδιο διοικητικό όργανο, το τελικό σχέδιο της πολιτικής δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΤΕπ μαζί με σχέδιο της έκθεσης διαβούλευσης, τις υποβληθείσες απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών καθώς και τις αιτιολογημένες παρατηρήσεις της Τράπεζας σχετικά με τις εν λόγω απόψεις. 9 Βλ. το Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Πρότυπο της ΕΤΕπ (EIB Environmental and Social Standard) αριθ. 10, σχετικά με τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη 10 Σύμβαση του Aarhus και ενσωμάτωσή της στην οδηγία της ΕΕ περί εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών και Στρατηγική της ΕΕ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την περίοδο Μαρτίου 2015 σελ. 16 / 18

19 7.11 Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται για τις μελλοντικές δημόσιες διαβουλεύσεις μέσω του δικτυακού τόπου της ΕΤΕπ και, στο μέτρο του δυνατού, απευθείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το χρονοδιάγραμμα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε διαβούλευση δημοσιεύονται επίσης στον δικτυακό τόπο. 8. Προώθηση της διαφάνειας 8.1 Η έλλειψη καλής διακυβέρνησης, η διαφθορά και η αδιαφάνεια αποτελούν μείζον πρόβλημα σε ορισμένες από τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται η ΕΤΕπ, και λειτουργούν ως σοβαρή τροχοπέδη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η ΕΤΕπ προωθεί ενεργά τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση στα έργα που χρηματοδοτεί, στις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει και γενικά σε όλους τους αντισυμβαλλομένους της. 8.2 Η ΕΤΕπ είναι επίσης απόλυτα προσηλωμένη στην προώθηση της διαφάνειας στις κεφαλαιαγορές στις οποίες διατίθενται τα ομόλογά της. 8.3 Οι αρχές της παρούσας πολιτικής γνωστοποιούνται στους κυρίους των έργων και/ή τους δανειολήπτες και τους συγχρηματοδότες, ήδη από τις πρώτες συζητήσεις. Η Τράπεζα ζητεί από τους φορείς υλοποίησης των έργων και/ή τους δανειολήπτες να τηρούν, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων έργων, τις αρχές διαφάνειας που εκτίθενται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική. 8.4 Η Τράπεζα διατηρεί στενές επαφές με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και με διεθνείς οργανισμούς και φορείς, για να παρακολουθεί και να ανταλλάσσει απόψεις σχετικά με τις νέες εξελίξεις στους τομείς της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης πληροφοριών, ώστε να βελτιώνει τις σχετικές πολιτικές και πρακτικές της. Η Τράπεζα συζητεί επίσης τα θέματα διαφάνειας και δημοσιοποίησης πληροφοριών στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου της με όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 8.5 Η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της και τη βελτίωση της διακυβέρνησής της, και για να βρίσκεται σε κορυφαία θέση ως διαφανής και υπεύθυνος οργανισμός. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 8.6 Η ΕΤΕπ είναι πεπεισμένη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας των εξορυκτικών βιομηχανιών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας και την πολιτική σταθερότητα στις χώρες που είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρους. Η ΕΤΕπ συμμετέχει στην Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια των Εξορυκτικών Βιομηχανιών (Extractive Industries Transparency Initiative EITΙ) και υποστηρίζει το έργο της EITI στις εκτός ΕΕ πλούσιες σε φυσικούς πόρους χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Η Τράπεζα συνεργάζεται ιδίως με τους φορείς υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτεί, για την αύξηση της διαφάνειας και της συνέπειας στην παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις πληρωμές σε επίπεδο έργου. Παράλληλα, η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει να προωθεί την EITI κατά τις επαφές της με τις κυβερνήσεις και τις κρατικές αρχές, ενθαρρύνοντάς τις να υιοθετήσουν τις αρχές της EITI για την υποβολή εκθέσεων και τη δημοσιοποίηση των εσόδων των εξορυκτικών βιομηχανιών. Η Τράπεζα θα προσαρμόσει επίσης τις πρακτικές της στις νομοθετικές εξελίξεις που συνεπάγονται υποχρεώσεις διαφάνειας για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον εξορυκτικό τομέα. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 17 / 18

20 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 8.7 Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να βελτιώνει διαρκώς τα πρότυπά της όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και να διασφαλίζει ότι το έργο της στις αναπτυσσόμενες χώρες ανταποκρίνεται στα υψηλότερα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα διαφάνειας, η ΕΤΕπ είναι μέλος της Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια της Διεθνούς Βοήθειας (IATI) και εφαρμόζει το διεθνώς συμφωνημένο πρότυπο της ΙΑΤΙ για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με την παροχή βοήθειας και αναπτυξιακής χρηματοδότησης. 9. Αρμοδιότητες 9.1 Ενώ, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΤΕπ, αρμόδιο για την έγκριση της πολιτικής διαφάνειας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η επίβλεψη και η εφαρμογή της πολιτικής αυτής αποτελεί ευθύνη της Διευθύνουσας Επιτροπής της Τράπεζας. Σχετικές αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί σε όλο το φάσμα του οργανισμού, ώστε οι στόχοι της πολιτικής αυτής να αντικατοπτρίζονται στους στόχους και στις δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδά του. 9.2 Για την εφαρμογή της πολιτικής διαφάνειας διατίθενται πόροι στο σύνολο του οργανισμού. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαιδεύονται στον χειρισμό των θεμάτων που αφορούν τη διαφάνεια, τη γνωστοποίηση πληροφοριών, τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και άλλους συναφείς τομείς. Στο εσωτερικό του οργανισμού υπάρχουν εμπειρογνώμονες, στους οποίους το προσωπικό μπορεί να απευθύνεται για συμβουλές σε θέματα διαφάνειας. 9.3 Η πολιτική διαφάνειας υποβάλλεται σε συνεχή εσωτερική επανεξέταση και αξιολόγηση από τις υπηρεσίες της Τράπεζας και παραμένει διαρκώς ανοικτή σε δημόσιο σχολιασμό. Επίσημες επανεξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων διαβουλεύσεων, προβλέπεται να διενεργούνται κάθε πενταετία, αλλά μπορούν επίσης να διενεργούνται σε περίπτωση αλλαγών στην πολιτική και στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά τη διαφάνεια και τη γνωστοποίηση πληροφοριών, αλλαγών σε πολιτικές και διαδικασίες της ΕΤΕπ οι οποίες απαιτούν προσαρμογή της παρούσας Πολιτικής ή άλλων αλλαγών τις οποίες η ΕΤΕπ κρίνει αναγκαίες και σκόπιμες. 9.4 Η Τράπεζα δημοσιεύει ετησίως έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής το προηγούμενο έτος, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των διεκπεραιωθέντων αιτημάτων για πληροφορίες, ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες η Τράπεζα αρνήθηκε να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες, οι λόγοι της άρνησης αυτής, το είδος και ο αριθμός των προσφυγών που ασκήθηκαν μέσω των διαφόρων μηχανισμών προσφυγής και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών απάντησης σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών και δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με έργα στον δικτυακό τόπο. 6 Μαρτίου 2015 σελ. 18 / 18

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.5.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 145/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της30ήςμαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 104/72 EL 8.4.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα