ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Τηλ.: , -215, Fax: FAX :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 1514 272 Τηλ.: 210 34 57 218, -215, Fax: 210 34 52 515 FAX : 210 38 38 816 e-mail: info@temax."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ2-168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/NΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΤΕΜΑΞ Α.Ε. Τ.Κ ΑΘΗΝΑ Ανών. Βιομ. & Εμπορ. Εταιρεία Αμαξωμάτων, Αγ. Πολυκάρπου 110, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Σπ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Τηλ.: , -215, Fax: FAX : ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού Δ/ξης 03/2014, προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ογδόντα πέντε (85) πυροσβεστικών οχημάτων συνολικά οκτώ (8) διαφορετικών ειδών, για τις ανάγκες του Α.Π.Σ., συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α ,00 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)» Σχετ.: 1. Τα από και εμπροθέσμως ηλεκτρονικώς μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέροντα ψηφιακή υπογραφή υποβληθέντα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών της εταιρίας ΤΕΜΑΞ Α.Ε. για την Δ/ξη 03/ Το με Α.Π / έγγραφο του Α.Π.Σ.,/Β Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης/Διεύθυνση Τεχνικών/Τμ. 2 ο Τεχνικών Προδιαγραφών με θέμα «Απόψεις της Υπηρεσίας επί των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων της ΤΕΜΑΞ Α.Ε. στο διαγωνισμό 03/2014 του ΥΠ. ΑΝ./ΓΓΕ». 3. Το με Α.Π. 132/ Υπηρεσιακό Έγγραφο της Τεχνικής Δ/νσης της Γεν. Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών με θέμα «Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της Δ/ξης 03/2014». Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρατίθενται διευκρινιστικά στοιχεία που αφορούν τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό Δ/ξης 03/2014, προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ογδόντα πέντε (85) πυροσβεστικών οχημάτων συνολικά οκτώ (8) διαφορετικών ειδών, για τις ανάγκες του Α.Π.Σ., συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α ,00 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σύμφωνα και με την υποβληθείσα απάντηση από την Τεχνική Διεύθυνση της Γεν. Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών, ως ακολούθως: 1. Το από αίτημα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών της εταιρίας ΤΕΜΑΞ Α.Ε. για την Δ/ξη 03/ Α. Γενικοί όροι της Διακήρυξης 1.Α.1. Υποβολή προσφοράς στην Ελληνική γλώσσα. Στην παρ. Β.1.1 (σελ. 15) η Δ/ξη ορίζει ότι οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς στην Ελληνική γλώσσα και στην παρ. Δ.1 (σελ. 33) αναφέρεται ότι τα κατατιθέμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα Ε των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα 1

2 δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. Προφανώς τα κατατιθέμενα Prospectus και μόνο αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να κατατίθενται στην Ελληνική γλώσσα. 1.Α.2. Εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Στην παρ. Β (σελ. 21) η Δ/ξη ορίζει ότι οι οικονομικοί φορείς στην προσφορά τους θα πρέπει να επιλέγουν με σαφήνεια τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής τους. Εάν επιλέξουν την πληρωμή τους μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. μετά την υπογραφή της σύμβασης, πρέπει να κατατεθεί ισόποση εγγυητική επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα εγγυητική επιστολής προκαταβολής στο Παρ. Ζ (σελ. 38) και με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). Δεδομένου ότι, στη σελ. 2 της Δ/ξης αναφέρεται ο Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/Α ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » όπως αυτός ισχύει και λαμβάνοντας υπόψη ότι με την παρ. 1.α. του Άρθρ. 4 του Ν. 4156/2013 (Φ.Ε.Κ. 122/Α ) προστέθηκε στο Άρθρ. 25 του Ν. 3614/2007 μεταξύ άλλων και η παρ. 15 σύμφωνα με την οποία: «15. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης.», συνάγεται ότι, εφόσον ο ανάδοχος επέλεξε στην οικονομική του προσφορά την πληρωμή του μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. μετά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή προκαταβολής να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής ενώ η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης και της σύμβασης. 1.Α.3. Ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Στην παρ. Β.4. (σελ. 24) η Δ/ξη ορίζει ότι μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Σχετικά με το ερώτημα εάν γίνονται αποδεκτά και πιστοποιητικά από τον προσφέροντα που θα έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία ειδοποίησης της Υπηρεσίας κατά την παρ. Β.4 της Δ/ξης, η απάντηση είναι θετική εφόσον υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου.pdf εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά. 2

3 1.Α.4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Σύμφωνα με τις παρ. Β , Β & Β (σελ. 29 & 30) της Δ/ξης ορίζεται ότι: 1. κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί, 2. η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα εγγυητική επιστολής συμμετοχής στο Παρ. Ζ (σελ. 36), 3. η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ/ξη, και 4. ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου.pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. Στη σελ. 22 της Δ/ξης επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή για το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους χωριστά, όπως τα είδη αναφέρονται αναλυτικά στο Παρ. Α της Δ/ξης. Δεδομένου ότι στο Παράρτημα Α (σελ. 11, 12, 13 & 14) της Δ/ξης αναφέρονται οκτώ (8) διαφορετικά είδη των προς προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων, μπορεί λοιπόν ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής να υποβάλλει προσφορά για ένα (1) μόνο είδος ή για δύο (2) είδη ή έως και για τα οκτώ (8) είδη. Ανεξάρτητα του για πόσα είδη των προς προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων υποβάλλει προσφορές, ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής υποχρεούται σύμφωνα με τα ανωτέρω να υποβάλλει:, είτε 1. την ίδια εγγυητική επιστολή συμμετοχής της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ για την ποσότητα όλων των προσφερομένων από τον ενδιαφερόμενο προμηθευτή ειδών των προς προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων, στην προσφορά του για κάθε διαφορετικό είδος που τον ενδιαφέρει, είτε 2. χωριστά για κάθε προσφερόμενο από τον ενδιαφερόμενο προμηθευτή είδος των προς προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων, εγγυητική επιστολή συμμετοχής της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ για την ποσότητα του προσφερόμενου είδους, στην προσφορά του για το αντίστοιχο είδος που τον ενδιαφέρει. 1.Α.5. Σχέδιο Σύμβασης (παράρτημα «Θ»). Το Άρθρ. 6 Ο του Παρ. Θ (σελ. 43) της Δ/ξης ορίζει ότι η πληρωμή της προμηθεύτριας εταιρίας (ανάδοχος) θα γίνει όπως αναφέρεται στην παρ. Β της Δ/ξης. Στην παρ. Β (σελ. 21) η Δ/ξη ορίζει ότι οι οικονομικοί φορείς στην προσφορά τους θα πρέπει να επιλέγουν με σαφήνεια τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής τους από τους προσφερόμενους στην εν λόγω παράγραφο. Συνεπώς εάν η προμηθεύτρια εταιρία επέλεξε στην προσφορά της την χορήγηση προκαταβολής πριν την παραλαβή του είδους αυτό και θα αναγράφεται στο Άρθρ. 6 ο «ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ» της προς υπογραφή σύμβασης 1.Α.6. Χρόνος παράδοσης οχημάτων. Στο Παράρτημα Α (σελ. 11, 12, 13 & 14) της Δ/ξης αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης και για τα οκτώ (8) διαφορετικά είδη των προς προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων και συμπίπτει απόλυτα με τον χρόνο παράδοσης τους που αναφέρεται στο Παράρτημα Ε των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης. Ειδικότερα ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες για τα είδη Γ, Ζ και Η και σε δεκαέξι (16) μήνες για όλα τα υπόλοιπα είδη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου. 3

4 1.Α.7. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα όρια τους. Στην παρ. Β.4. (σελ. 24) η Δ/ξη ορίζει ότι μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Σύμφωνα με την παρ. Β (σελ. 27) της Δ/ξης μεταξύ των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος είναι οι ισολογισμοί της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων) και τα οποία υποβάλλονται κατά τα προαναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Συνεπώς όταν μια προμηθεύτρια εταιρία ειδοποιηθεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2, θα πρέπει να υποβάλλει μεταξύ άλλων και τους ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τα συγκεκριμένο διαγωνισμό. 1.Β. Τεχνικές προδιαγραφές Διακήρυξης 1.Β.1. Πιστοποιητικά έγκρισης τύπου οπτικής και φωτεινής σήμανσης. Σύμφωνα με τα σχετικά (2) και (3), διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιο για το σκοπό αυτό φορέα και να αναφέρονται στον κατασκευαστή των συστημάτων σήμανσης των προσφερομένων ειδών. 1.Β.2. Υλικό κατασκευής βατήρων υπερκατασκευής. Σύμφωνα με τα σχετικά (2) και (3), διευκρινίζεται ότι η αντιολισθητικότητα δύναται να εξασφαλίζεται με χρήση πρόσθετης επένδυσης ή άλλο δόκιμο τρόπο (π.χ. χαλύβδινη σχάρα). 1.Β.3. Βάση εδάφους προσθαφαιρούμενου προβολέα. Σύμφωνα με τα σχετικά (2) και (3), διευκρινίζεται ότι επειδή ο εν λόγω προβολέας εργασίας προορίζεται για τοποθέτηση είτε πάνω σε τρίποδα είτε επί του ιστού του οχήματος είτε και στο έδαφος, βασική προϋπόθεση είναι η τήρηση των σχετικών απαιτήσεων της τεχνικής προδιαγραφής περί περιορισμένων διαστάσεων και επαρκούς χρηστικότητας καθώς και να μην παρεμποδίζεται η τοποθέτηση τόσο στον τρίποδα όσο και επί του ιστού. Εφόσον διασφαλίζονται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις, διευκρινίζεται ότι δύναται να προσφερθεί προβολέας με ενσωματωμένη βάση στήριξης εδάφους. 1.Β.4. Ύψος οχήματος ύψος υπερκατασκευής. Σύμφωνα με τα σχετικά (2) και (3), διευκρινίζεται ότι στο ύψος της υπερκατασκευής δεν προσμετράται το ύψος των εξαρτημάτων που είναι τοποθετημένα επί της οροφής του οχήματος. 1.Β.5. Τεχνικό φυλλάδιο & πιστοποιητικό συμφωνίας σωλήνα υψηλής πίεσης. Σύμφωνα με τα σχετικά (2) και (3), διευκρινίζεται ότι λαμβανομένης υπόψη της ουσιαστικής απαίτησης των τεχνικών προδιαγραφών για την πιστοποίηση του σωλήνα υψηλής πίεσης, πρέπει από τα στοιχεία της προσφοράς να προκύπτει η συμφωνία με το EN 1947:2002 ή νεώτερο αυτού. 4

5 1.Β.6. Βαθμός προστασίας φορητών φανών αντιεκρηκτικού τύπου. Σύμφωνα με τα σχετικά (2) και (3), διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω φανοί πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον κατηγορία προστασίας IP 65 και προφανώς κρίνεται ως αποδεκτή η ανώτερη αυτής κατηγορία, καθόσον η τεχνική προδιαγραφή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις. 2. Το από αίτημα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών της εταιρίας ΤΕΜΑΞ Α.Ε. για την Δ/ξη 03/ α. Οικονομική προσφορά. Στην παρ. Β (σελ. 20) η Δ/ξη ορίζει σαφώς ότι η τιμή της προσφερόμενης μονάδος δίνεται σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α, ενώ για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα χωρίς τον υπολογισμό του ΦΠΑ και των τελών ταξινόμησης. Συνεπώς το μοναδικό πεδίο για τη συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο προμηθευτή της προσφερόμενης τιμής μονάδος κάθε είδους των προς προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων στην ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. πρέπει να συμπληρωθεί με την προσφερόμενη τιμή μονάδος τω ειδών συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων στις αποθήκες του φορέα χωρίς τον υπολογισμό του ΦΠΑ και των τελών ταξινόμησης. 2.β. Δικαιολογητικά συμμετοχής. Στις παρ. Β.1.1 & Β.1.2 (σελ. 15 έως 23) της Δ/ξης και στο Άρθρ. 11 της με Α.Π. Π1/2390/ (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» περιγράφεται ο τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανεξάρτητα του για πόσα είδη των προς προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων ενδιαφέρεται, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει για κάθε είδος χωριστά προσφορά, η οποία θα περιέχει: 1. έναν (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και 2. έναν (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο Σύστημα 2.γ. Τεχνικές προδιαγραφές φάρων οπτικής κα ηχητικής σήμανσης. Σύμφωνα με τα σχετικά (2) και (3), διευκρινίζεται ότι οι φάροι τεχνολογίας LED είναι αποδεκτοί, καθώς το στροβοσκοπικό αποτέλεσμα (αναλαμπές) των ζητούμενων στροβοσκοπικών φάρων δύναται να επιτευχθεί και με λαμπτήρες τεχνολογίας LED, και εφόσον διαθέτουν ενσωματωμένη τροφοδοτική μονάδα με ισχύ εξόδου τουλάχιστον 18W, όπως ισχύει στις τεχνικές προδιαγραφές όλων των πυροσβεστικών οχημάτων. Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και στην επίσημη ιστοσελίδα της Γ.Γ. Εμπορίου (http://gge.gov.gr). Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ. ΠΑΠΠΑΣ 5

6 Επισυνάπτονται: Έντεκα (11) επιπλέον σελίδες των σχετικών (1), (2) & (3). ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΜΟΥΡΟΥΖΗ 4 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΦΑΞ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση: ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 34 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΦΑΞ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. ΜΠΟΦΩΡ 7 Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΑΞ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ ΦΑΞ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: - ΓΡΑΦ. κου. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΓΡΑΦ. κου. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΓΡΑΦ. κου ΓΕΝ. Δ/ΝΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ Β - Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ Α 6

Α. Γενικοί όροι της Διακήρυξης

Α. Γενικοί όροι της Διακήρυξης Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου Γεν. Δ/νση Κρατ. Προμηθειών, Διεύθυνση Μεταφορικών Μέσων & Μηχ/κού Εξοπλισμού, Τμήμα Α, Γραφείο Νο 326 Κάνιγγος 20, 101 81 Αθήνα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2-120/19-02-2014 (CPV: 34144210-3) ΤΕΜ.: ΟΓ ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (85) ΠΡΟYΠΟΛ. ΑΠΑΝΗ (σε ) χωρίς Φ.Π.Α.: 9.837.979,00

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2-120/19-02-2014 (CPV: 34144210-3) ΤΕΜ.: ΟΓ ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (85) ΠΡΟYΠΟΛ. ΑΠΑΝΗ (σε ) χωρίς Φ.Π.Α.: 9.837.979,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 19 / 02 / 2014 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. ιακήρυξης 03/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ &

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002595664 2015-02-25

15PROC002595664 2015-02-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2015 Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507356 2014-12-29

14PROC002507356 2014-12-29 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535545 2015-01-21

15PROC002535545 2015-01-21 η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιωάννινα 21/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 4168/621 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002728368 2015-04-24

15PROC002728368 2015-04-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 4537/24-04 - 2015 ΑΡ, ΣΥΣΤΗΜ ΕΣΗΔΗΣ :2795 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 30-9-2015 Αριθμός πρωτ.20492 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002988384 2015-08-24

15PROC002988384 2015-08-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Τ.Κ. : 81100 - Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350500 Fax : 2251350578 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dimos@mytilene.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002316574 2014-10-01

14PROC002316574 2014-10-01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 30 /9/2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης 29/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜ. ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762330 2015-05-11

15PROC002762330 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 7200 Τηλέφωνο : 28434032 Fax : 2840

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ιπποτών Π.πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου Τ.Κ. 7202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά / Στυλιανή Κορνάρου Τηλέφωνο: 283409779/283409403 Fax: 28340978 Ηράκλειο, 25-02- 205 Αρ.πρ. (περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) 15PROC002572984 ΣΧΕΔΙΟ 2015-02-12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 10/09/2015 Αρ. Πρωτ. 51614 Δ Ι Α Κ Ή Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2280/2015

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2280/2015 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-06-2015 ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΠΕΛΛΑΣ/157728/93509/2281 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 Βόλος, 03 / 07 / 2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 1-7-2015 Αριθμός πρωτ. 13483 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Τρόφιμα, Φρούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΧΚΠΩΡΜ-ΛΕΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 7ΧΚΠΩΡΜ-ΛΕΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΔΑ: 7ΧΚΠΩΡΜ-ΛΕΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑΜ: 15PROC003053234 ********* ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ----------- Πληροφ: Σ.Χαριζάνη Θήβα: 15/9/2015 Τηλ.: 2262 350618 Αρ.Πρωτ.:22326 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση :Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 Τμήμα :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα