ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συ στημάτων Αυτοκινήτου του τομέα Οχημάτων, της Γ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκεί ων (ΕΠΑ.Λ.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το νόμο 3475/2006 (ΦΕΚ 146, Τεύχος Α ) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 2057/τΒ / ) με θέμα «Ωρολόγιο Πρό γραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.». 3. Την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 26/τ.Β / ) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού. 5. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνι κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ αριθμ. 38/ Συνεδρίασή του. 6. Την αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προ γραμμάτων Σπουδών για την Γ Τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολο γικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του τομέα Οχημάτων, της Γ Τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ως εξής: ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών που ακολουθεί αναφέρεται στο μάθημα «Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινή του» της Γ Τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυ κείου, του Τομέα Οχημάτων, που διδάσκεται ως μεικτό μάθημα τρεις (3) ώρες την εβδομάδα (Θ+Ε). Περιλαμβάνει ανάλυση της φυσιογνωμίας και της αναγκαιότητας του μαθήματος, τους εκπαιδευτικούς σκοπούς, την αξιολόγηση και το πρόγραμμα σπουδών (διδακτικές ενότητες και διδακτικοί στόχοι). II. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: στοιχειώδεις/βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού και της ηλεκτροτεχνίας και μέρη και λειτουργία των βασικών συστημάτων που αποτελούν το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αυτοκινήτου. Η επιλογή της ύλης και η διάταξή της έχει γίνει με μια αλληλουχία έτσι ώστε να διευκολύνεται η μαθησιακή δια δικασία, χωρίς να παραλείπονται βασικές έννοιες και γνώ σεις, σε συνάρτηση με το διατιθέμενο χρόνο διδασκαλίας. Επίσης, οικοδομείται η γνώση που θα του είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση των μαθημάτων της επόμενης τάξης, όπου θα κληθεί να εκπαιδευτεί σε σύγχρονα ηλε κτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου. Το μάθημα Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου περιλαμ βάνει εκείνες τις θεωρητικές γνώσεις και ασκεί τους μαθητές σε εκείνες τις δεξιότητες που θεωρούνται βα σικές και διαχρονικές. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τα βασικά ηλεκτρικά μεγέθη (τάση, ένταση, αντίσταση), καθώς και η ασφαλής και αξιόπιστη μέτρησή τους σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα του αυτοκινήτου. Με αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες ο μαθητής θα μπορεί να ασκεί άνετα τα βασικά επαγγελματικά του καθήκοντα, όσον αφορά τον έλεγχο και τη διάγνωση των βλαβών σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα. Ταυτόχρονα θα μπορεί σε αυτές να στηρίζει όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα επέρχονται εντωμεταξύ στην ειδικότητά του. III. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κύριοι σκοποί του μαθήματος για τους μαθητές εί ναι: 1) να περιγράφουν τις βασικές έννοιες του ηλεκτρικού ρεύματος, 2) να ελέγχουν την κατάσταση απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων, 3) να εξηγούν τη σκοπό, τα μέρη και τη λειτουργία των συστημάτων που ανήκουν στο ΗΣΑ και

2 18196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4) να εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλείας όταν ερ γάζονται στο Ηλεκτρικό Σύστημα του Αυτοκινήτου. IV. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λόγω της σπουδαιότητας και του χαρακτήρα του μα θήματος κατά τη διδασκαλία του προτείνεται να: 1) Ακολουθείται η μαθητοκεντρική διδακτική μέθο δος. Οι μαθητές ενθαρρύνονται στην ανάληψη πρωτοβου λιών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Ο καθηγητής λειτουργεί σαν «διευκολυντής» και υποστηρικτής του μαθητή στην προσπάθειά του να κατακτήσει γνώσεις και δεξιότητες στα πλαίσια του μαθήματος. 2) Ακολουθείται ο επαγωγικός τρόπος διδασκαλίας στις θεωρητικές ενότητες του μαθήματος. Προηγείται η αναφορά, παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη συ γκεκριμένων παραδειγμάτων από την πράξη και ακο λουθεί η διατύπωση των ορισμών, των νόμων και των συμπερασμάτων. 3) Παράλληλα με τη διδασκαλία στην τάξη οι μαθη τές ασκούνται στο εργαστήριο. Επίσης: α) συμμετέχουν και σε άλλες μη εργαστηριακές δραστηριότητες, όπως γραπτές ατομικές και ομαδικές εργασίες, αναζήτηση τεχνικών πληροφοριών από ενδοσχολικές και εξωσχο λικές πηγές και β) παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς, εκθέσεις και εκδηλώσεις. 4) Ενθαρρύνεται η ενεργητική μάθηση. Κατά την άσκηση των μαθητών στο εργαστήριο ή στις επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους, επιδιώκεται η μέγιστη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. μετά από κάθε επίσκεψη εκπονούν εργασία, ομαδική ή ατομική. 4) Αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (διαφάνειες, video projector, προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού, φιλμ, animation, εργαστηρια κές εκπαιδευτικές διατάξεις, διαδίκτυο) γιατί η χρήση τους ενεργοποιεί το μέγιστο των αισθήσεων του μαθητή και καθιστά τις νέες γνώσεις περισσότερο συγκεκριμέ νες, εύληπτες και αφομοιώσιμες. 5) Να ενθαρρύνεται η βιωματική μάθηση. Οι μαθητές συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριό τητες σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος (π.χ. επαγγελματικά έργα). Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές, είναι η διασφάλιση των προβλεπόμενων συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας. V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί μέρος της δι δακτικής διαδικασίας που έχει ως σκοπό να προσδιο ρίσει ποιοτικά και ποσοτικά το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος. Για το λόγο αυτό οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές, έτσι ώστε να είναι μία έγκυρη, αξιόπιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Η αξιολόγηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο: 1) Συμβάλλει στην αυτογνωσία και στην πληροφόρηση των μαθητών σχετικά με τα αποτελέσματα της μαθη σιακής τους προσπάθειας. Ταυτόχρονα δημιουργεί και κίνητρα την ενίσχυσή της. 2) Πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα της διδασκαλίας του, έτσι ώστε να βελτιώσει τις εκπαι δευτικές μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζει για να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της. 3) Ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες για την πρόοδο των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται από: 1) Τη συμμετοχή του στο μάθημα. 2) Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του διδα κτικού έτους, οι οποίες διακρίνονται σε α) ενδιάμεσες και β) τελικές. 3) Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες, όταν αυτές του ανατίθενται. 4) Την πρόοδο και τη βελτίωση της ατομικής του απόδοσης κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστική του αφετηρία στην αρχή της περιόδου αυτής («κάθε μαθητής ανταγωνίζεται μόνο τον εαυτό του»). 5) Την απόδοσή του στις εργαστηριακές ασκήσεις με κριτήρια την τήρηση διαδικασιών και προθεσμιών και την ποιότητα της εργασίας του.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού Οι μαθητές πρέπει 1.1 Ηλεκτρικό ρεύμα. Αγωγοί και μονωτές. 1.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα. 1.3 Μεγέθη ηλεκτρικού ρεύματος. Τάση και Δυναμι κό. Ηλεκτρική αντίσταση. Ένταση ρεύματος. 1.4 Όργανα μέτρησης ρεύματος, αντίστασης και τά σης. 1.5 Νόμος του Ωμ. 1.6 Κυκλώματα σειράς, παράλληλα και μεικτά. Βρα Να διατυπώνουν το νόμο του Ωμ. χυκύκλωμα Διακοπή κυκλώματος. 1.7 Ηλεκτρική ισχύς. 1.8 Συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα. Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος. 1.9 Πηνία και πυκνωτές Μαγνήτες και μαγνητικά πεδία. Ο ηλεκτρομα γνήτης και οι εφαρμογές του. Σχέση αγωγών, ρευμάτων και πεδίων. Εργαστήριο Άσκηση 1.1 Περιγραφή, οργάνωση και εξοπλισμός του εργαστηρίου. Βασικά εργαλεία. Άσκηση 1.2 Μέτρα ασφάλειας στο εργαστήριο και το συνεργείο. Άσκηση 1.3 Αναγνώριση εξαρτημάτων απλών ηλε κτρικών κυκλωμάτων. Άσκηση 1.4 Μέτρηση των βασικών ηλεκτρικών με γεθών σε απλά κυκλώματα. Επαλήθευση του νόμου του Ωμ. Βραχυκύκλωμα διακοπή κυκλώματος. Άσκηση 1.5 Συνδεσμολογία αντιστάσεων καταναλω τών σε σειρά, παράλληλα και μεικτά. 2. Ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου 2.1 Γενική αναφορά στα μέρη του ηλεκτρικού συ στήματος. Σκοπός κάθε συστήματος. 2.2 Εξαρτήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων αυτοκινή του: εξαρτήματα προστασίας, αγωγοί, καλωδιώσεις, ακροδέκτες και συνδετήρες, διακόπτες, ρελαί, ρο οστάτες, ποτενσιόμετρα. Συμβολισμοί των εξαρτη μάτων σε απλά ηλεκτρικά διαγράμματα του αυτο κινήτου. Εργαστήριο Άσκηση 2.1 Επίδειξη και αναγνώριση των εξαρτημά των που διδάχθηκαν. Άσκηση 2.2 Έλεγχοι των εξαρτημάτων που διδάχθη καν. Να ορίζουν τις έννοιες: του ηλεκτρικού ρεύματος, των αγωγών και των μονωτών. Να αναφέρουν τα μέρη ενός απλού ηλεκτρικού κυ κλώματος και να εξηγούν τη χρησιμότητά τους. Να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης των βασικών μεγεθών του ηλεκτρικού ρεύματος. Να περιγράφουν τα κυκλώματα: σειράς, παράλληλα και μεικτά. Να ορίζουν τις έννοιες: βραχυκυκλώματος και διακο πής ενός ηλεκτρικού κυκλώματος και να περιγράφουν τα συμπτώματα που παρουσιάζουν αυτές οι βλάβες. Να ορίζουν την έννοια της ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος. Να ορίζουν τις έννοιες του συνεχούς και του εναλ λασσόμενου ρεύματος και να αναφέρουν τα πλεονεκτή ματα κάθε είδους, καθώς και τα πεδία εφαρμογής τους. Να ορίζουν τις έννοιες του μαγνήτη, του μαγνητικού πεδίου και του ηλεκτρομαγνήτη. Να αναφέρουν εφαρμογές του ηλεκτρομαγνητισμού στο αυτοκίνητο. Να αναφέρουν και να τηρούν τους κανόνες ασφάλει ας, εργαζόμενοι σε ηλεκτρικά κυκλώματα αυτοκινήτου. Να μετρούν τα τρία βασικά ηλεκτρικά μεγέθη σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα, με ασφάλεια για τους ίδι ους, για τα όργανα και για τα κυκλώματα. Να αναφέρουν σε ποιες αιτίες μπορεί να οφείλεται μία απόκλιση από τα προβλεπόμενα του μεγέθους της τάσης ή της αντίστασης σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Να αναγνωρίζουν από ένα απλό ηλεκτρικό διάγραμμα, εάν τα εξαρτήματα του κυκλώματος είναι συνδεδεμένα παράλληλα ή σε σειρά. Να περιγράφουν τις αναμενόμενες μεταβολές σε ένα κύκλωμα όταν συνδέουν σε αυτό ένα νέο εξάρτημα σε σειρά ή παράλληλα. Να αναφέρουν τις αιτίες διακοπής της λειτουργίας των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, λόγω βλάβης. Να αναφέρουν τα μέρη του ηλεκτρικού συστήματος ενός αυτοκινήτου και να περιγράφουν το σκοπό τους. Να ορίζουν τις έννοιες όλων των εξαρτημάτων ηλε κτρικών κυκλωμάτων αυτοκινήτου που διδάχθηκαν. Να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν τα εξαρτήματα που διδάχθηκαν.

4 18198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 3.1 Σκοπός. 3.2 Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος. 3.3 Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (alternator). 3.4 Μετατροπή συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο. 3.5 Ρυθμιστές τάσης. 3.6 Μπαταρία. Εργαστήριο Άσκηση 3.1 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση γεννητριών. Άσκηση 3.2 Επίδειξη λυσιαρμολόγησης γεννητριών. Αναγνώριση μερών ονοματολογία. Άσκηση 3.3 Έλεγχοι γεννητριών. Άσκηση 3.4 Έλεγχοι μπαταρίας. 4. Σύστημα εκκίνησης κινητήρα 4.1 Σκοπός του συστήματος. 4.2 Εκκινητής (μίζα): σκοπός, είδη, μέρη και αρχές λειτουργίας. Εργαστήριο Άσκηση 4.1 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση εκκινητή. Άσκηση 4.2 Επίδειξη λυσιαρμολόγησης εκκινητή. Άσκηση 4.3 Έλεγχοι εκκινητή. Άσκηση 4.4 Μέτρηση του ρεύματος εκκίνησης. 5. Σύστημα ανάφλεξης βενζινοκινητήρα 5.1 Σκοπός, μέρη, σειρά ανάφλεξης. 5.2 Συμβατικό επαγωγικό σύστημα ανάφλεξης. Μέρη και λειτουργία. 5.3 Ηλεκτρονικές αναφλέξεις: είδη, μέρη και λει τουργία τους (γενικά). Εργαστήριο Άσκηση 5.1 Επίδειξη και αναγνώριση μερών του συμβατικού συστήματος. Άσκηση 5.2 Έλεγχοι μερών συμβατικού συστήματος ανάφλεξης. Άσκηση 5.3 Επίδειξη μερών ηλεκτρονικών αναφλέ ξεων και έλεγχοί τους. Εργαστήριο Ασκήσεις αναγνώρισης και ελέγχου απλών κυκλω μάτων και εξαρτημάτων του ηλεκτρικού συστήμα τος αυτοκινήτου, όπως: Κόρνας. Υαλοκαθαριστήρων. Συστήματος πλυσίματος τζαμιών. Θερμαινόμενων τζαμιών. Ηλεκτρικού ανεμιστήρα. Ηλεκτρικών παραθύρων. Κυκλωμάτων φωτισμού. Να αναφέρουν το σκοπό του συστήματος. Να περιγράφουν τα μέρη και τη λειτουργία των γεν νητριών συνεχούς ρεύματος Να περιγράφουν τα μέρη και τη λειτουργία των γεν νητριών εναλλασσόμενου ρεύματος. Να περιγράφουν τον τρόπο μετατροπής του συνε χούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο. Να αναφέρουν τους ρυθμιστές τάσης και να περιγρά φουν τη λειτουργία τους. Να αναφέρουν τα είδη και τα μέρη μιας μπαταρίας και να περιγράφουν τη λειτουργία και τα χαρακτηριστι κά της. Να αναγνωρίζουν, να αφαιρούν και να ελέγχουν τα μέρη του κυκλώματος παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος. Να αναφέρουν τους σκοπούς του συστήματος εκκί νησης. Να περιγράφουν το σκοπό, τα είδη και τις αρχές λει τουργίας των εκκινητών. Να αφαιρούν και να ελέγχουν τα μέρη του κυκλώμα τος παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος. Να μετρούν το ρεύμα εκκίνησης. Να αναφέρουν το σκοπό του συστήματος ανάφλεξης. Να αναφέρουν τα μέρη και να περιγράφουν τη λει τουργία ενός συμβατικού επαγωγικού συστήματος ανά φλεξης. Να αναγνωρίζουν τα μέρη ενός συμβατικού συστήμα τος ανάφλεξης. Να ελέγχουν τα μέρη ενός συμβατικού συστήματος ανάφλεξης. Να αναγνωρίζουν εάν ένας κινητήρας έχει συμβατικό ή ηλεκτρονικό σύστημα ανάφλεξης. Να αναγνωρίζουν τα μέρη και να ελέγχουν τα κυκλώ ματα του αυτοκινήτου που διδάχθηκαν. ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ» ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Σύστημα μετάδοσης της κίνησης ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Οι μαθητές/τριες) 1.1 Εξελιγμένα συστήματα μετάδοσης της κίνησης Γενικά Είδη. Να αναφέρουν τα είδη των ηλεκτρονικά ελεγχόμε νων συστημάτων μετάδοσης της κίνησης. Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο λειτουρ γίας του συστήματος.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εξελιγμένα συστήματα μετάδοσης της κίνησης 1.2 Συμπλέκτης Γενικά. Συμπλέκτης διπλής μάζας. 1.3 Υδραυλικός συμπλέκτης. 1.4 Μετατροπέας ροπής. 1.5 Ηλεκτρομαγνητικοί συμπλέκτες. 1.6 Αλλά είδη συμπλεκτών. 1.7 Δομή λειτουργία φθορές βλάβες συντήρη ση έλεγχος ρυθμίσεις. Συμπλέκτης 1.3 Το κιβώτιο ταχυτήτων Βοηθητικά κιβώτια ταχυτήτων. Είδη. Μέρη και λειτουργία Κιβώτια συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT) συμβατικά και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα. Αρχή λει τουργίας. Περιγραφή μερών και λειτουργίας Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων. Πλανητικό σύστη μα κίνησης και η λειτουργία του. Αυτόματη μετάδο ση. Μέρη και λειτουργία Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων ηλεκτρονικά ελεγ χόμενα Μηχανισμοί και εξαρτήματα των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων κιβωτίων ταχυτήτων. Πλανητικά συ στήματα Συμπλέκτες Φρένα Υδραυλικό σύστημα ελέγχου αυτόματου κιβωτίου Αισθητήρες Ενεργο ποιητές Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Περιγραφή λειτουργίας Σύγκριση πλεονεκτήματα μειονεκτήματα με ταξύ των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων και των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων κιβωτίων ταχυτήτων Φθορές βλάβες συντήρηση έλεγχος ρυθ μίσεις. Αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων ηλεκτρονικά ελεγχό μενα 1.4 Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (Μπλοκέ δι αφορικό). Είδη και λειτουργία. 1.5 Διαφορικό TORSEN. Περιγραφή μερών και λει τουργίας. 1.6 Διάταξη συστήματος μετάδοσης κίνησης τεσσά ρων τροχών. Πλεονεκτήματα. 1.7 Κεντρικό διαφορικό TORSEN. Περιγραφή μερών και λειτουργίας. 1.8 Σύστημα ελέγχου HALDEX. Περιγραφή μερών και λειτουργίας. 1.9 Φθορές βλάβες συντήρηση έλεγχος ρυθμί σεις. Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (Μπλοκέ διαφο ρικό). Να γίνει επίδειξη και γενική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των μερών ενός συστήματος μετάδοσης σε πραγματικό αυτοκίνητο ή σε μοντέλο. Να αναγνωρίζουν τα μέρη εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται το σύστημα. Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο λειτουρ γίας του συστήματος. Να αναφέρουν τα συμπτώματα των βλαβών του συ στήματος. Να αναφέρουν τα μέσα και τους τρόπους διάγνωσης και επισκευής των αντιστοίχων βλαβών. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης και επα νατοποθέτησης ελέγχου και ρύθμισης του συστήμα τος του συμπλέκτη χρησιμοποιώντας τα σωστά εργα λεία μέσα και ακολουθώντας τη σωστή μεθοδολογία. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες για χρήση σύγχρο νων διαγνωστικών συσκευών για τον εντοπισμό βλα βών στους ηλεκτρομαγνητικούς συμπλέκτες. Να αναφέρουν τα είδη και να περιγράφουν τη λει τουργία των βοηθητικών κιβωτίων ταχυτήτων. Να περιγράφουν τα μέρη και τη λειτουργία των κι βωτίων συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης. Να αναφέρουν τα μέρη και να περιγράφουν τη λει τουργία των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων. Να αναφέρουν τα είδη των ηλεκτρονικά ελεγχόμε νων κιβωτίων ταχυτήτων. Να αναφέρουν τα μέρη εξαρτήματα των ηλεκτρο νικά ελεγχόμενων κιβωτίων ταχυτήτων. Να περιγράφουν και να εξηγούν τον τρόπο λειτουρ γίας των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων κιβωτίων ταχυτή των. Να αναφέρουν τα συμπτώματα των βλαβών των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων κιβωτίων ταχυτήτων. Να αναφέρουν τα μέσα και τους τρόπους διάγνωσης και επισκευής των αντιστοίχων βλαβών. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης και επα νατοποθέτησης από συναρμολόγησης, ελέγχου, επι σκευής, συντήρησης και ρύθμισης των συστημάτων. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες διάγνωσης βλαβών με τη χρήση σύγχρονων διαγνωστικών συσκευών. Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των διαφο ρικών. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές βλά βες των συστημάτων και των επί μέρους εξαρτημά των. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους ελέγχου, επισκευής, ρύθμισης και συντήρησης του συ στήματος, και των επί μέρους εξαρτημάτων. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης, επανατο ποθέτησης ελέγχου και ρύθμισης του διαφορικού πε ριορισμένης ολίσθησης.

6 18200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εργασία 2. Σύστημα διεύθυνσης Οι μαθητές να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις εφαρμογές του διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης και να τις παρουσιάσουν στην τάξη. 2.1 Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική, ηλεκτροϋ δραυλική και ηλεκτρική υποβοήθηση Μέρη και λειτουργία συστήματος διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση Μέρη και λειτουργία ηλεκτροϋδραυλικής και ηλεκτρικής υποβοήθησης Φθορές βλάβες συντήρηση έλεγχος ρυθ μίσεις. Σύστημα διεύθυνσης με υδραυλική, ηλεκτροϋδραυλι κή και ηλεκτρική υποβοήθηση 2.2 Σύστημα 4 διευθυντηρίων τροχών Ενεργητική τετραδιεύθυνση Μηχανικά ελεγχόμενα συστήματα. Περιγραφή μερών και λει τουργίας Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη. Περιγραφή μερών και λειτουργίας Παθητική τετραδιεύθυνση. Περιγραφή μερών και λειτουργίας Φθορές βλάβες συντήρηση έλεγχος ρυθ μίσεις. Επίσκεψη Να γίνει επίσκεψη σε συνεργείο επισκευής αυτοκι νήτων. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης 3. Σύστημα ανάρτησης Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα μέρη εξαρτήματα από τα οποία αποτελούνται τα συστήματα. Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των συστη μάτων καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων τους. Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα αποσυναρ μολόγησής τους. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές βλά βες των συστημάτων, και των επί μέρους εξαρτημά των τους. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους ελέγχου, επισκευής ρύθμισης και συντήρησης των συ στημάτων, και των επί μέρους εξαρτημάτων. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης, επανατο ποθέτησης, αποσυναρμολόγησης, ελέγχου, επισκευής, συντήρησης και ρύθμισης των συστημάτων. Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των συστη μάτων, καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων τους. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές βλά βες των συστημάτων, και των επί μέρους εξαρτημά των τους. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους ελέγχου, επισκευής, ρύθμισης και συντήρησης των συ στημάτων, και των επί μέρους εξαρτημάτων. Να παρακολουθήσουν τον τρόπο, ελέγχου, επισκευ ής και ρύθμισης ενός εξελιγμένου συστήματος μετά δοσης της κίνησης και διεύθυνσης. Οι μαθητές να παρακολουθήσουν τον τρόπο ελέγχου και να καταγράψουν: τη σχετική διαδικασία, τη γενική περιγραφή των συστημάτων που είδαν, τις βλάβες, τις πιθανές αιτίες βλαβών και τον τρόπο αποκατά στασής τους, τα μέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασι ών και τη χρήση νέων υλικών. 3.1 Υδροπνευματική ανάρτηση. Μέρη και λειτουργία. 3.2 Ανάρτηση με αεροελατήρια (αερόσουστες). Μέρη και λειτουργία. 3.3 Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση. Είδη. Μέρη και λειτουργία. Αισθητήρες. Ενεργοποιητές. 3.4 Φθορές βλάβες συντήρηση έλεγχος ρυθμί σεις. Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των συστη μάτων καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων τους. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές βλά βες των συστημάτων, και των επί μέρους εξαρτημά των τους. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους ελέγχου, επισκευής, ρύθμισης και συντήρησης των συ στημάτων, και των επί μέρους εξαρτημάτων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υδροπνευματική ανάρτηση Ανάρτηση με αεροελατήρια Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση 4. Σύστημα πέδησης Επίδειξη και αναγνώριση μερών υδροπνευματικών αναρτήσεων και αναρτήσεων με αεροελατήρια. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης, επανατο ποθέτησης και ελέγχου των συστημάτων και των επι μέρους εξαρτημάτων τους. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου των συστη μάτων με τη χρήση σύγχρονων διαγνωστικών συσκευ ών. 4.1 Βοηθητικά συστήματα πέδησης. Ηλεκτρική πέδη. Αερόφρενα. Αρχή λειτουργίας Περιγραφή μερών και λειτουργίας. 4.2 Δυνάμεις που επιδρούν στον τροχό του αυτοκι νήτου. Κύκλος ισορροπίας δυνάμεων (Kamm). Υπο στροφή και υπερστροφή. 4.3 Αντιμπλοκαριστικό σύστημα φρένων (ABS). Περι γραφή μερών και λειτουργίας Απαιτήσεις από το σύστημα ABS. Πλεονεκτήμα τα και μειονεκτήματά του Εξαρτήματα συστήματος ABS Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (εγκέφαλος ή ECU) Ηλεκτροϋδραυλικό συγκρότημα Αισθητήρες Παραλλαγές των συστημάτων ABS Φθορές βλάβες συντήρηση έλεγχος ρυθ μίσεις. Βοηθητικά συστήματα πέδησης Συστήματα πέδησης ABS 4.2 Συστήματα ελέγχου ολίσθησης τροχών Είδη παραλλαγές συστημάτων Εξαρτήματα συστημάτων Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Αισθητήρες Ενεργοποιητές Αρχή λειτουργίας των συστημάτων. Πλεονεκτή ματα μειονεκτήματα των συστημάτων ελέγχου Φθορές βλάβες συντήρηση έλεγχος ρυθ μίσεις. Συστήματα ελέγχου ολίσθησης τροχών Εργασία Να αναφέρουν και να ορίζουν τις δυνάμεις που επι δρούν στον τροχό του αυτοκινήτου. Να εξηγούν τη σημασία τους για την ισορροπία του αυτοκινήτου. Να αναφέρουν τα μέρη εξαρτήματα από τα οποία αποτελούνται τα συστήματα. Να μπορούν να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων τους. Να περιγράφουν τον τρόπο και τα μέσα αποσυναρ μολόγησής τους. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές βλά βες των συστημάτων, και των επί μέρους εξαρτημά των τους. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους ελέγχου, επισκευής, ρύθμισης και συντήρησης των συ στημάτων, και των επί μέρους εξαρτημάτων τους. Αναγνώριση μερών βοηθητικών συστημάτων πέδη σης. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αφαίρεσης, επανατο ποθέτησης και ελέγχου του συστήματος και των επί μέρους μηχανισμών του συστήματοςabs. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου και διάγνω σης βλαβών του συστήματος ABS με τη χρήση κατάλ ληλων διαγνωστικών συσκευών. Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των συστη μάτων καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων τους. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές βλά βες των συστημάτων, και των επί μέρους εξαρτημά των τους. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους ελέγχου, επισκευής, ρύθμισης και συντήρησης των συ στημάτων, και των επί μέρους εξαρτημάτων. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου και διάγνω σης βλαβών των συστημάτων με τη χρήση κατάλλη λων διαγνωστικών συσκευών. Οι μαθητές να συγκεντρώσουν πληροφορίες για της εφαρμογές συστημάτων ελέγχου ολίσθησης τροχών και να τις παρουσιάσουν στην τάξη.

8 18202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Ηλεκτρικό σύστημα 5.1 Ο πίνακας ελέγχου (Ταμπλό οργάνων) 5.2 Όργανα μετρήσεων και ενδείξεων Όργανο ένδειξης στάθμης καυσίμου Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα Προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού Προειδοποιητική λυχνία φρένου χειρόφρενου. Έλεγχος οργάνων Να αναγνωρίζουν τα εξαρτήματα από τα οποία απο τελείται το κάθε όργανο/σύστημα. Να αναφέρουν το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο σύνδεσής τους. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου και διάγνω σης βλαβών των βασικών οργάνων μετρήσεων και εν δείξεων. 6. Σύστημα αερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού 6.1 Σύστημα αερισμού. Περιγραφή μερών και λει τουργίας. 6.2 Σύστημα θέρμανσης. Περιγραφή μερών και λει τουργίας. 6.3 Σύστημα ψύξης. Συνθήκες άνεσης καμπίνας επι βατών Βασικός κύκλος ψύξης Μέρη και λειτουργία συστήματος. 6.4 Σύστημα κλιματισμού. Περιγραφή μερών και λει τουργίας του συστήματος. 6.3 Φθορές βλάβες συντήρηση έλεγχος ρυθμί σεις Σύστημα κλιματισμού 7. Συστήματα παθητικής ασφάλειας Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των συστη μάτων καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων τους. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές βλά βες των συστημάτων. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους ελέγχου. Να γίνει επίδειξη και περιγραφή του τρόπου λει τουργίας των μερών των συστημάτων. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου, και συντή ρησης των συστημάτων. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες συμπλήρωσης/αλλα γής ψυκτικών υγρών. 7.1 Ασφάλεια αμαξωμάτων 7.2 Ενεργητική ασφάλεια 7.3 Παθητική ασφάλεια Αερόσακος (Air Bag) Είδη. Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Αισθητήρες. Μονάδα αερόσακου γεννή τρια αερίων. Καλωδιώσεις. Περιγραφή λειτουργίας Ζώνες ασφαλείας. Ζώνες με προεντατήρες. Ηλεκτρονική μονάδα. Αισθητήρες. Περιγραφή λει τουργίας Έλεγχος μέτρα ασφάλειας για εργασίες που γίνονται σε οχήματα με συστήματα παθητικής ασφάλειας. Επίδειξη και περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος. Η πραγματοποίηση αντικατάστασης εξαρτημάτων της άσκησης να γίνεται με απενεργοποιημένο αε ρόσακο και ζώνη. Να ορίζουν τις έννοιες της ενεργητικής και παθητι κής ασφάλειας. Να αναγνωρίζουν τα μέρη εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται το σύστημα του αερόσακου. Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του συστή ματος καθώς και των επί μέρους εξαρτημάτων του. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές βλά βες του συστήματος. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους ελέγχου του συστήματος. Να αναφέρουν τα μέτρα ασφάλειας για εργασί ες που γίνονται σε οχήματα με συστήματα παθητικής ασφάλειας. Να προσδιορίζουν τη θέση του μέρους εξαρτήμα τος στη διάταξη. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου των συστη μάτων. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες αντικατάστασης των εξαρτημάτων του συστήματος. Να εφαρμόζουν τα μέτρα ασφάλειας.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντικλεπτικά συστήματα 8.1 Είδη αντικλεπτικών συστημάτων. Κεντρικό κλεί δωμα θυρών. Συναγερμός. Αντικλεπτικό σύστημα Im mobilizer. 8.2 Δομή λειτουργία πιθανά προβλήματα από κακή λειτουργία του συστήματος. Κεντρικό κλείδωμα Συναγερμός Αντικλεπτικά συστήματα Immobilizer Να γίνει επίδειξη και περιγραφή του τρόπου λει τουργίας των συστημάτων Επίσκεψη Να γίνει επίσκεψη σε συνεργείο επισκευής αυτοκι νήτων. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης 9. Ομαδικές εργασίες Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των συστη μάτων. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τις πιθανές βλά βες των συστημάτων, και των επί μέρους εξαρτημά των τους. Να αναφέρουν και να περιγράφουν τους τρόπους ελέγχου των συστημάτων. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες ελέγχου των συστη μάτων. Να αποκτήσουν τις δεξιότητες προγραμματισμού κλειδιών. Να παρακολουθήσουν τον τρόπο, ελέγχου των συ στημάτων παθητικής ασφάλειας και αντικατάστασης εξαρτημάτων. Οι μαθητές να παρακολουθήσουν τον τρόπο ελέγχου και να καταγράψουν: τη σχετική διαδικασία, τη γενική περιγραφή των συστημάτων που είδαν, τις βλάβες, τις πιθανές αιτίες βλαβών και τον τρόπο αποκατά στασής τους και τα μέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασι ών. Επίσης να συλλέξουν πληροφορίες για: τον τρόπο λειτουργίας του συνεργείου, τα μηχανήματα και διαγνωστικές συσκευές που χρη σιμοποιεί. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών να δοθούν στους μαθητές ως ομαδικές εργασίες, η εκτέλε ση συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης (περιοδι κής και προληπτικής) σε αυτοκίνητα εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων ή άλλων, πχ συντήρηση συστημά των, αλλαγή λιπαντικών, ρύθμιση συμπλέκτη, έλεγ χος μπαταρίας, έλεγχος καυσαερίων κλπ. Οι μαθητές μετά από κάθε εργασία θα συντάσσουν τεχνική έκθεση στην οποία θα αναγράφουν τις βλά βες, τον τρόπο αποκατάστασής τους, τις εργασίες που πραγματοποίησαν, το τελικό αποτέλεσμα, την χρήση των νέων υλικών που συνάντησαν, και τα μέ τρα ασφαλείας που έλαβαν κατά την διάρκεια των εργασιών. Να εξοικειώνονται με δραστηριότητες περιοδικής και προληπτικής συντήρησης. Να εργάζονται με αντίστοιχες συνθήκες του επαγ γελματικού τους χώρου. Να αναπτύξουν ικανότητες όπως της υπευθυνότη τας, συνεργασίας, και επαγγελματικής δεοντολογίας.

10 18204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Δραστηριότητες Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους Συμμετοχή σε ειδικούς αγώνες διαγωνισμούς όπως: κατασκευή μοντέλων πρωτότυπων κατασκευών αγώνες οικονομίας κλπ Στο τέλος του σχολικού έτους Παρουσίαση έκθεση εργασιών ή έργων μαθητών κινητήρας σε πλήρη λειτουργία, με σύστημα μετά δοσης κατασκευή άλλων πρωτότυπων εφαρμογών (εκπαι δευτικοί πίνακες, προσομοιωτές) φωτογραφική έκθεση με σχετικές δραστηριότη τες κλπ Εκδηλώσεις του Σχολείου στην τοπική κοινότητα Α) Τεχνικός έλεγχος οχημάτων σε απλή μορφή πχ «Τεχνικός έλεγχος 10 σημείων», που περιλαμβάνει απλούς τεχνικούς ελέγχους στάθμης υγρών (λιπα ντικά, φρένα, μπαταρία) έλεγχος φώτων έλεγχος ελαστικών κλπ. Β) Έλεγχος μέτρηση καυσαερίων με τις παρακάτω δραστηριότητες: έλεγχος και μέτρηση καυσαερίων εντοπισμός πιθανόν προβλημάτων τεχνικές οδηγίες προς του οδηγούς πχ για τα μέ τρα προστασίας του καταλύτη κλπ. Γ) Οργάνωση ημερίδων με θέματα: τα τροχαία ατυχήματα το περιβάλλον κλπ. Οργάνωση Τεχνικών Σεμιναρίων σε συνεργασία με ανθρώπους της παραγωγής με ενημερωτικό χαρα κτήρα για καθηγητές και μαθητές με διάφορα τεχνι κά θέματα, όπως: καταλυτική τεχνολογία, συστήματα πέδησης (ABS), παθητική ασφάλεια. Να εξοικειώνονται με ομαδικές δραστηριότητες ερ γασίες. Να ενημερώνονται με τις νέες τεχνολογίες Να αναπτύξουν ικανότητες όπως της υπευθυνότη τας, συνεργασίας, και επαγγελματικής δεοντολογίας. Να αποκτούν την ικανότητα κατασκευής μοντέλων κλπ Να εφαρμόζουν τις τεχνικές γνώσεις τους. Να συνδεθεί η εκπαιδευτική διαδικασία με κοινωνι κές εκδηλώσεις στο σχολείο Να προβληθεί το έργο του σχολείου στην τοπική κοινωνία

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧOY ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ» ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία Η έννοια και η μεθοδολογία της διάγνωσης και του ελέγχου. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Οι μαθητές τριες) Να αναφέρουν τους τρόπους διάγνωσης και να τους συσχετίζουν με παραδείγματα στο αυτοκίνητο. 2. Όργανα και συσκευές μετρήσεων και ελέγχου Όργανα μετρήσεων. Όργανα συσκευές προστασίας και ελέγχου (γενι κά, χρήσεις, σφάλματα μετρήσεων, κλάση οργάνων κ.τ.λ.). Πολύμετρο. Υποπιεσόμετρο. Πιεσόμετρο. Παλμογράφος (κατασκευή, λειτουργία, σύνδεση στο αυτοκίνητο, προετοιμασία, ανάλυση και μελέτη κυμα τομορφών, διάγνωση βλαβών). Αναλυτής Καυσαερίων (κατασκευή, λειτουργία, σύν δεση στο αυτοκίνητο, προετοιμασία, μελέτη μετρή σεων, διάγνωση βλαβών). Συσκευή μέτρησης σημάτων εξόδου ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου Break out box (κατασκευή, λει τουργία, σύνδεση στο αυτοκίνητο, ανάλυση και μελέ τη μετρήσεων, διάγνωση βλαβών). Ασκήσεις επίδειξης λειτουργίας, εκτέλεση μετρήσε ων και ελέγχων με τα όργανα και τις συσκευές στο εργαστήριο και σε πραγματικό αυτοκίνητο. 3. Στοιχεία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων Δίοδοι (κατασκευή, λειτουργία, χρήσεις σε κυκλώμα τα αυτοκινήτου, είδη ζένερ, LED, φωτοδίοδος, συμ βολισμοί). Τρανζίστορς (κατασκευή, λειτουργία, χρήσεις σε κυ κλώματα αυτοκινήτου, είδη, συμβολισμοί). Ολοκληρωμένα κυκλώματα (πλεονεκτήματα, χρήσεις στο αυτοκίνητο, είδη). Ασκήσεις επίδειξης και αναγνώρισης της λειτουργίας των στοιχείων που διδάχθηκαν στο εργαστήριο και στο αυτοκίνητο. Να αναγνωρίζουν όργανα, συσκευές μετρήσεων και ελέγχου. Να περιγράφουν τις ιδιότητες και τις συνηθισμένες χρήσεις τους. Να αναφέρουν τα μέτρα προστασίας των συσκευών μετρήσεων και ελέγχου. Να περιγράφουν τη δομή και τη λειτουργία των ορ γάνων και συσκευών. Να περιγράφουν τον τρόπο σύνδεσης και χρήσης στα αυτοκίνητα. Να περιγράφουν τις διαδικασίες προετοιμασίας συ σκευών και αυτοκινήτων. Να περιγράφουν τη μορφή και τον τρόπο ανάγνω σης των ενδείξεων. Να αξιολογούν τις τιμές των μετρήσεων για τη διά γνωση συνηθισμένων βλαβών. Να χρησιμοποιούν σε μια διαδικασία διάγνωσης βλαβών αποτελεσματικά και με ασφάλεια τις συσκευ ές και τα όργανα που διδάχθηκαν. Να μελετούν και να αξιολογούν τα μετρούμενα και ελεγχόμενα μεγέθη. Να αναφέρουν τις εφαρμογές των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και κυκλωμάτων στα αυτοκίνητα για λειτουργικούς και διαγνωστικούς σκοπούς. Να αναφέρουν τα είδη των στοιχείων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Να περιγράφουν τη λειτουργία τους. Να αναγνωρίζουν τα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρ τήματα και κυκλώματα εκ του φυσικού και σε τυπικά σχέδια. 4. Συστήματα αυτομάτου ελέγχου στο αυτοκίνητο Γενικά. Δομή και λειτουργία. Ανοικτός κλειστός βρόχος. Συνεχής ρύθμιση ρύθμιση δύο θέσεων. (Παραδείγματα από το αυτοκίνητο) Επίδειξη λειτουργίας συστημάτων αυτομάτου ελέγ χου στο εργαστήριο και στο αυτοκίνητο. 5. Κεντρική μονάδα ελέγχου (Μικροϋπολογιστής) Δομή, λειτουργίες. Λογικά κυκλώματα. Μέτρα προστασίας. Επίδειξη καλής λειτουργίας ECU στο αυτοκίνητο. Να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας συστημά των αυτομάτου ελέγχου. Να αναφέρουν παραδείγματα συστημάτων αυτομά του ελέγχου στο αυτοκίνητο. Να αναγνωρίζουν τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου στο αυτοκίνητο. Να αναφέρουν και να αναγνωρίζουν τα κύρια μέρη των μικροϋπολογιστών. Να εξηγούν τη λειτουργία τους.

12 18206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών που ακο λουθεί αναφέρεται στο μάθημα ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ της Β Τάξης του Τομέα Μηχανολογίας και της Γ τάξης του Τομέα Οχημάτων του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Το μάθημα είναι θεωρητικό και θα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα. ΙΙ. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στα έργα των επαγγελμάτων του Τομέα Μηχανολο γίας και του Τομέα Οχημάτων, αναφέρονται όροι και θέματα από το γνωστικό πεδίο της Τεχνικής Μηχανικής και των εφαρμογών της (π.χ., δυνάμεις, συνισταμένη, συνιστώσες, κέντρο βάρους, ροπή, έργο, ενέργεια, ισχύς, βαθμός απόδοσης, τριβή, φορτίο, τάση, παραμορφώσεις, στήριξη δοκών, κάμψη, στρέψη, σκληρότητα, ολκιμότητα, κοχλίες, τροχαλία, άξονες, άτρακτοι, οδοντωτοί τροχοί, αλυσίδες, συρματόσχοινα, βαρούλκα κλπ). Η καλή γνώση τους αποτελεί αναγκαιότητα για τους αποφοίτους των δύο Τομέων ανεξάρτητα από την ει δικότητά τους. Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, η θεματική αυτή ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη, τη Μηχανική και την Αντοχή των Υλικών. Ο χωρισμός αυτός ακολουθείται και στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος ώστε να υπάρχει καλύτερη εποπτεία και διαχείριση της ύλης από τους μαθητές και τους διδάσκοντες. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών αυτής της βαθμίδας, τις γνώσεις που έχουν από τα προηγούμενα χρόνια των σπουδών τους, τις εμπειρίες και τις παρα στάσεις τους. Περιλαμβάνει τις αναγκαίες θεματικές ενότητες προ κειμένου να παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και να καλλιεργεί τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας τεχνικός, σε αυτό το γνωστικό πεδίο. ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το μάθημα επιδιώκει να δώσει στους μαθητές τη δυ νατότητα: α) Να κατανοήσουν τις σπουδαιότερες έννοιες, νό μους και θεωρήματα της Μηχανικής και της Αντοχής των Υλικών. β) Να κατανοήσουν την πρακτική σημασία τους μέσα από παραδείγματα εφαρμογών τους δ) Να γνωρίσουν τις μονάδες μέτρησης των κυριότε ρων μεγεθών και να εξοικειωθούν στη χρήση τους. ε) Να βρίσκουν τιμές βασικών μεγεθών της Μηχανικής και της Αντοχής των Υλικών σε πολύ απλές περιπτώσεις κατασκευών. στ) Να αποκτήσουν την υποδομή για περαιτέρω εμ βάθυνση και επέκταση των γνώσεων σε θέματα που θα συναντήσουν κατά την μελλοντική άσκηση του επαγ γέλματός τους (δια βίου εκπαίδευση). ΙV. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Για τη καλύτερη προσέγγιση των μαθητών και την αφομοίωση των γνωστικών αντικειμένων του μαθήματος προτείνεται να: 1) Συνδυάζεται η θεωρία με τις εφαρμογές της. Οι θεωρητικές ενότητες (μηχανική, αντοχή) θα συ νοδεύονται από παραδείγματα προερχόμενα από τις εφαρμογές τους (απλές μηχανές, στοιχεία μηχανών, τεχνολογικές ιδιότητες των υλικών). 2) Αξιοποιούνται κατά το δυνατόν οι εμπειρίες και οι παραστάσεις των μαθητών. Τα παραδείγματα και οι ασκήσεις θα προέρχονται από πραγματικές καταστά σεις και κατασκευές. 3) Η διδασκαλία δεν περιορίζεται στην παρουσίαση των γνώσεων με διαλέξεις, κείμενα και μαθηματικούς τύπους. Ενεργοποιεί, κατά το μέγιστο δυνατό, τις αισθή σεις των μαθητών και καθιστά τις νέες γνώσεις περισ σότερο συγκεκριμένες, εύληπτες και αφομοιώσιμες. Προς αυτή τη κατεύθυνση αξιοποιούνται όλα τα διαθέσι μα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (διαφάνειες, video projector, προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού, φιλμ, animation, εργαστηριακές εκπαιδευτικές διατάξεις, διαδίκτυο). 4) Η διδασκαλία είναι περισσότερο επαγωγική παρά παραγωγική. Δίνονται πρώτα τα παραδείγματα, τα γε γονότα, οι παρατηρήσεις και οι εφαρμογές, ενώ έπονται οι γενικές αρχές, οι κανόνες, και οι μαθηματικοί τύποι. 5) Κατά τη διδασκαλία τονίζονται πρώτα τα συγκεκριμένα (τα πραγματικά, χειροπιαστά και τεκμηριωμένα), τα οποία οδηγούν στα αφηρημένα (έννοιες, συμβολικές παραστάσεις) περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας και μέχρι του επιπέ δου γνώσεων και αντιληπτικής ικανότητας των μαθητών. 6) Στο στάδιο της εμπέδωσης των νέων γνώσεων επιδιώκεται η συμμετοχή των μαθητών σε συζητήσεις, δραστηριότητες, πειράματα και δοκιμές που μπορεί να έχουν τη μορφή ατομικών και ομαδικών εργασιών. 7) Δίνει έμφαση στη ποιοτική προσέγγιση των νέων γνώσεων. Οι μαθηματικές εκφράσεις περιορίζονται στο ελά χιστο. Παρουσιάζονται στο τέλος κάθε ενότητας και αφού έχουν γίνει κατανοητές οι σχετικές έννοιες, νόμοι, κανόνες, κλπ. 8) Όλες οι διδακτικές ενότητες, όπου αυτό είναι εφι κτό, συνοδεύονται από εργαστηριακές ασκήσεις επίδει ξης. Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της ύλης και όχι στην απόκτηση δεξιοτήτων. 9) Ενθαρρύνεται στο τέλος των διδακτικών ενοτήτων η επίλυση διαθεματικών προβλημάτων και η πραγμα τοποίηση εργασιών που θα αξιοποιούν τις μαθητικές εμπειρίες πχ. «το ποδήλατο και οι μηχανισμοί του». 10) Όποιες ελλείψεις γνώσεων στα μαθηματικά ή στη φυσική, αναπληρώνονται κατά περίπτωση από τους δι δάσκοντες το μάθημα καθηγητές. V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας που έχει ως σκοπό να προσ διορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος. Η αξιολόγηση οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές για να επιτύχει αφενός μεν έγκυρη, αξιό πιστη, αντικειμενική και αδιάβλητη αποτίμηση των γνώ σεων, της κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών και αφετέρου να συμβάλλει στην αυτογνωσία τους και στην αντικειμενική πληροφόρησή τους για το επίπεδο μάθησης και τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, πληροφορεί τον εκπαιδευτικό για τα αποτελέσματα του έργου του και δίνει τη δυνατότητα να ανατροφο δότησης της διδακτικής πράξης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας και την αύξηση της αποτε λεσματικότητάς της.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται από: 1) Τη συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία 2) Την προφορική εξέταση, καθώς επίσης την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα. 3) Τις επιδόσεις του σε όλες τις δοκιμασίες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, ενδιάμεσες και τελικές. 4) Την πρόοδο και την βελτίωση της ατομικής του απόδοσης κατά την διάρκεια της σχολικής περιόδου, λαμ βάνοντας υπόψη τη γνωστική του αφετηρία στην αρχή αυτής της περιόδου («κάθε μαθητής ανταγωνίζεται μόνο τον εαυτό του»). 4) Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, είτε μετά από ανάθεση, είτε με δική του πρωτοβουλία και την έγκριση του καθηγητή. VI. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτικές Ενότητες Διδακτικοί στόχοι (Οι μαθητές τριες:) Α. ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1. Εισαγωγή. 1.1 Σκοποί της Μηχανικής 1.2 Συνοπτική αναφορά στις βασικές έννοιες 2. Δυνάμεις 2.1 Πώς αντιλαμβανόμαστε τη λέξη δύναμη. Λίγη ετυ μολογία. Παραδείγματα δυνάμεων από τη φύση και τη σύγχρο νη καθημερινότητα. Αποτελέσματα της δράσης τους. 2.2 Ταξινόμηση παραδειγμάτων, είδη δυνάμεων [(α) την προέλευση βαρυτικές, ηλεκτρικομαγνητικές, ατο μικές, μυϊκές, μεταβολής ορμής (β) ως προς το αποτέ λεσμα επιβράδυνσης, επιτάχυνσης, παραμόρφωσης]. Ορισμός. 2.3 Χαρακτηριστικά των δυνάμεων με παραδείγματα. Οι δυνάμεις είναι διανύσματα. Πως τις μετράμε (πρακτικά). Μονάδες μέτρησης. Πως τις σχεδιάζουμε, συμβολικά. Κλίμακες σχεδίασης. Εξά σκηση στη σχεδίαση των δυνάμεων υπό κλίμακα. Παραδείγματα ομοεπίπεδων, συγγραμμικών, συντρε χουσών και τυχουσών, δυνάμεων. Ορισμοί. 2.4 Συνισταμένη (δύο δυνάμεων) και συνιστώσες (μιας) δύναμης, παραδείγματα από τη καθημερινότητα. Ορι σμοί. Υπολογισμός της συνισταμένης και των συνιστω σών δύο δυνάμεων με γραφική μέθοδο (παραλληλο γράμμου). Παρουσίαση του τρόπου κατασκευής του παραλληλογράμμου των δυνάμεων. Εφαρμογές από τους μαθητές. 2.5 Στοιχεία τριγωνομετρίας. Τα βασικά τριγωνομετρι κά μεγέθη. 2.6 Υπολογισμός της συνισταμένης δύο δυνάμεων και των ορθών συνιστωσών μιας δύναμης με την αναλυτι κή μέθοδο. Παραδείγματα (μερικά ίδια με εκείνα της γραφικής μεθόδου). Εφαρμογές. Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του μαθήματος. Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της Αντοχής των Υλικών. Να κατανοήσουν την έννοια της δύναμης. Να περιγράφουν τα αποτελέσματα της δράσης των δυνάμεων. Να ταξινομούν τις δυνάμεις ως προς την προέλευ ση και τα αποτελέσματά τους. Να διακρίνουν τις δυνάμεις ανάλογα με την προέ λευση και τα αποτελέσματά τους. Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των δυνάμεων. Να σχεδιάζουν δυνάμεις υπό κλίμακα. Να αναγνωρίζουν σε απλά παραδείγματα και μη χανολογικές εφαρμογές ομοεπίπεδες, συγγραμμικές, συντρέχουσες και τυχούσες δυνάμεις. Να ορίζουν πότε οι δυνάμεις είναι ομοεπίπεδες, συγγραμμικές, συντρέχουσες και τυχούσες. Να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης των δυνάμε ων και τις μεταξύ τους σχέσεις. Να συνθέτουν γραφικά δύο δυνάμεις. Να αναλύουν μία συνισταμένη σε δύο συνιστώσες δυνάμεις γραφικά. Να περιγράφουν τις έννοιες και τις διαφορές μετα ξύ συνισταμένης και συνιστωσών δυνάμεων. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα απλά τριγωνο μετρικά μεγέθη. Να υπολογίζουν τη συνισταμένη δύο δυνάμεων και τις ορθές συνιστώσες μιας δύναμης αναλυτικά.

14 18208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Ροπή 3.1 Περιπτώσεις που εμφανίζονται ή χρησιμοποιού νται ροπές δυνάμεων στην καθημερινή ζωή (μοχλοί, πεντάλ ποδηλάτου). Με βάση τα παραδείγματα των προηγούμενων περιπτώσεων προσδιορισμός της έν νοιας της ροπής. Αποτέλεσμα της δράσης της ροπής. 3.2 Η ροπή είναι διανυσματικό μέγεθος. Ορισμός. Μο νάδες μέτρησης. 3.3 Παραδείγματα εφαρμογών. Εφαρμογές από τους μαθητές. 4 Δράση αντίδραση σχεδίαση δυνάμεων σε φορείς 4.1 «Όπου υπάρχει η δράση υπάρχει και η αντίδραση». Συζήτηση μέσα από παραδείγματα του αξιώματος αυ τού της Μηχανικής. Έμφαση στα σημεία εφαρμογής των δύο δυνάμεων. 4.2 Σχεδίαση δυνάμεων δράσης ή αντίδρασης σε σώ ματα που αλληλοεπιδρούν. Παραδείγματα από μηχα νολογικές εφαρμογές (πχ. άξονας με τροχαλία). 5. Σύνθεση, ανάλυση και ισορροπία δυνάμεων 5.1 Συνισταμένη περισσότερων των δύο συνεπίπεδων συντρεχουσών δυνάμεων, με παραδείγματα. Υπολογι σμός συνισταμένης συντρεχουσών, γραφικά (μέθοδος δυναμοπολυγώνου) και συνθήκη ισορροπίας τους. Παραδείγματα. Εφαρμογές από τους μαθητές. 5.2 Συνθήκη ισορροπίας σωμάτων υπό την επίδραση τριών συνεπίπεδων δυνάμεων, γραφικά. Παραδείγμα τα. Εφαρμογές από τoυς μαθητές. 5.3 Εύρεση συνισταμένης παράλληλων δυνάμεων γρα φικά. 5.4 Συνισταμένη περισσότερων (τριών το πολύ στα παραδείγματα) συνεπίπεδων μη συντρεχουσών μη πα ράλληλων δυνάμεων γραφικά. Παραδείγματα. Εφαρ μογές από τους μαθητές. Να ορίζουν την έννοια της ροπής. Να αναφέρουν παραδείγματα από την καθημερινό τητα και απλές μηχανολογικές εφαρμογές εφαρμο γής της έννοιας της ροπής. Να αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα της ανάπτυξης μιας ροπής σε απλές μηχανολογικές εφαρμογές. Να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης της ροπής και τις μεταξύ τους. σχέσεις. Να υπολογίζουν τη ροπή δύναμης, ή των στοιχείων που την προσδιορίζουν, σε απλές εφαρμογές. Να ορίζουν την έννοια της δράσης αντίδρασης. Να αναγνωρίζουν τα αποτελέσματά των δυνάμεων δράσης αντίδρασης. Να αναφέρουν παραδείγματα από την καθημερινό τητα και απλές μηχανολογικές εφαρμογές. Να βρίσκουν και να διακρίνουν τα σημεία εφαρμο γής τους. Να σχεδιάζουν τις δυνάμεις δράσης και αντίδρασης σε απλές μηχανολογικές εφαρμογές. Να συνθέτουν περισσότερες από δύο συντρέχου σες δυνάμεις γραφικά. Να αναφέρουν και να αναλύουν τη συνθήκη ισορ ροπίας συντρεχουσών δυνάμεων. Να ελέγχουν την ισορροπία τριών συνεπίπεδων δυ νάμεων γραφικά. Να υπολογίζουν τη συνισταμένη παράλληλων δυνά μεων γραφικά. Να υπολογίζουν τη συνισταμένη τριών συνεπίπε δων μη συντρεχουσών μη παράλληλων δυνάμεων γραφικά

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κέντρο βάρους, ευστάθεια 6.1 Τι είναι το κέντρο βάρους και η σημασία του στις τεχνικές εφαρμογές. Παραδείγματα κέντρου βάρους σωμάτων με απλό γεωμετρικό σχήμα. 6.2 Τι είναι το κεντροειδές. Παραδείγματα Κεντροειδές απλών γραμμών και επιφανειών. 6.3 Είδη ισορροπίας και ευστάθεια μέσα από παρα δείγματα. Η σημασία τους στις τεχνικές εφαρμογές. Να ορίζουν τις έννοιες του κέντρου βάρους και της ευστάθειας. Να γνωρίζουν τη χρησιμότητα του προσδιορισμού του ΚΒ στις κατασκευές. Να προσδιορίζουν το ΚΒ απλών γεωμετρικών στε ρεών. Να ευρίσκουν το κεντροειδές γραμμών και επιφα νειών απλών γεωμετρικών σχημάτων. Να ορίζουν την έννοια του κεντροειδούς. Να εξηγούν και να διακρίνουν τα είδη ισορροπίας και να εξηγούν την έννοια της ευστάθειας. Να αναγνωρίζουν το είδος ισορροπίας σε απλές εφαρμογές. Να χαρακτηρίζουν από πλευράς ευστάθειας απλές περιπτώσεις εφαρμογών. 7. Τριβή 7.1 Δυνάμεις τριβής γενικά (π.χ. επιβραδυνόμενη κίνη ση σωμάτων σε ρευστά, ακινησία σώματος σε κεκλι μένο επίπεδο). Που οφείλεται η τριβή. Αποτελέσματα δυνάμεων τριβής στην καθημερινότητα και στις τεχνι κές εφαρμογές. 7.2 Στατική τριβή, κινηματική τριβή και τριβή ολίσθη σης. Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος των δυνάμε ων τριβής (π.χ. η φύση των επιφανειών, η κάθετη δύ ναμη). Παραδείγματα. 7.3 Μαθηματική έκφραση (Τ=Fκ * η). Εφαρμογές. 7.4 Τρόποι μείωσης ή αύξησης της τριβής. 7.5 Η τριβή κύλισης. Η σημασία της τριβής κύλισης. Παραδείγματα. Κατανόηση του φαινομένου της τρι βής κύλισης. Παράγοντες που την επηρεάζουν. 7.6 Σύγκριση των αντιστάσεων που προέρχονται από τις τριβές κύλισης και ολίσθησης. Να ορίζουν την έννοια της τριβής. Να αιτιολογούν τη συμπεριφορά στην κίνηση των σωμάτων που οφείλεται στην τριβή. Να αναφέρουν τα αποτελέσματα της τριβής σε απλές καθημερινές εφαρμογές. Να αναφέρουν τεχνικές εφαρμογές με θετική συμ βολή της τριβής. Να ορίζουν και να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ στατικής, κινηματικής και τριβής ολίσθησης. Να περιγράφουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος των δυνάμεων τριβής. Να αναφέρουν το μαθηματικό τύπο υπολογισμού της τριβής και τη σημασία των συμβόλων του τύπου. Να υπολογίζουν την τριβή σε απλές εφαρμογές. Να αναφέρουν τους τρόπους μείωσης της τριβής. Να ορίζουν την έννοια του συντελεστή τριβής και πως αυτός μεταβάλλεται. Να αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα της τριβής σε απλές μηχανολογικές κατασκευές. Να περιγράφουν το φαινόμενο της τριβής κύλισης. Να αναφέρουν παραδείγματα και τους παράγοντες από τους οποίους αυτή εξαρτάται. Να αναγνωρίζουν και να αιτιολογούν τις διαφορές μεταξύ τριβής ολίσθησης και κύλισης. Να αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογής της τρι βής κύλισης και ολίσθησης σε απλές μηχανολογικές κατασκευές.

16 18210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Ενέργεια, Έργο, Ισχύς, Συντελεστής Απόδοσης Μηχανής 8.1 Έργο Ενέργεια. Παραδείγματα. Ορισμοί. Μονάδες μέτρησης. 8.2 Ισχύς. Παραδείγματα. Ορισμός. Μονάδες μέτρησης. 8.3 Συντελεστής απόδοσης μηχανής. Παραδείγματα. Ορισμός. Μονάδες μέτρησης. Να ορίζουν τις έννοιες της ενέργειας, του έργου και της ισχύος. Να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησής τους και τις μεταξύ τους σχέσεις. Να μετατρέπουν τα μεγέθη της ενέργειας, της ισχύος και του έργου στις διάφορες μονάδες τους. Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ έργου και ενέρ γειας και ισχύος. Να αναφέρουν παραδείγματα από την καθημερι νότητα και τις απλές τεχνικές εφαρμογές, από τα οποία να προκύπτει η σημασία της ενέργειας, του έργου και της ισχύος. 9. Είδη κίνησης (Μέσα από παραδείγματα, ποια είναι τα είδη κίνησης, χαρακτηριστικά, ορισμοί, μονάδες μέτρησης). 9.1 Ευθύγραμμη 9.2 Κυκλική 9.3 Περιοδική Να ορίζουν και να αναγνωρίζουν τα είδη των κινή σεων. Να αναφέρουν παραδείγματα ειδών κίνησης σε απλές εφαρμογές της καθημερινότητας και σε απλές τεχνικές εφαρμογές. 10. Μετάδοση περιστροφικής κίνησης 10.1 Σχέσεις μετάδοσης σε μεταφορά περιστροφικής κίνησης Ιμαντοκίνηση. Οδοντοκίνηση. Αλυσοκίνηση. Εφαρ μογές τους στις μηχανολογικές κατασκευές.. Να ορίζουν την έννοια της σχέσης μετάδοσης σε απλές μηχανολογικές κατασκευές. Να περιγράφουν τα είδη μετάδοσης της περιστρο φικής κίνησης. Να κατανοούν τη μεταβολή της μεταφερόμενης ρο πής. Β. ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Εισαγωγή. Χρησιμότητα της Αντοχής των Υλικών. Συνοπτική αναφορά στις βασικές έννοιες Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του μαθήματος. Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της Αντοχής των Υλικών. * *

17 ΦΕΚ 1268 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βασικές έννοιες Αντοχής Υλικών (Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις Φορτία Τάση Καταπόνηση Παραμόρφωση) 2.1 Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις των σωμάτων. Τι εννοούμε με τον όρο φορτίο στην αντοχή υλικών. Είδη φορτίων (μόνιμα, κινητά, συγκεντρωμένα, κατα νεμημένα, εναλλασσόμενα κλπ). 2.2 Η έννοια της τάσης. Παραδείγματα. Η έννοια της διατομής. Η διαφορά της τάσης από τις δυνάμεις και τα φορ τία.. Ορθή και διατμητική τάση. Παραδείγματα. Ορισμοί. Μαθηματικές εκφράσεις. Μονάδες μέτρησης. Εφαρμο γές από τους μαθητές. 2.3 Οι έννοιες της καταπόνησης και της παραμόρφω σης. Οι σπουδαιότερες καταπονήσεις (εφελκυσμός, θλί ψη, τμήση, κάμψη, διάτμηση, στρέψη), συνοπτικά. Πα ραδείγματα (συρματόσχοινο, αλυσίδα, κοχλιοσύνδεση, ήλωση, άξονας, γέφυρα, γερανογέφυρα κλπ). Να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις που επιφέρει η εφαρμογή εξωτερικών και η ανάπτυξη εσωτερικών δυνάμεων σε ένα σώμα. Να ορίζουν την έννοια του φορτίου και τη σημασία του σε απλές μηχανολογικές κατασκευές. Να περιγράφουν τα είδη των φορτίων. Να ορίζουν την έννοια της τάσης. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της διατομής σε απλές μηχανολογικές κατασκευές. Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις διαφορές της τάσης από τις δυνάμεις και τα φορτία. Να ορίζουν την έννοια της ορθής και της διατμητι κής τάσης. Να αναφέρουν τις μαθηματικές εκφράσεις τους. Να αναφέρουν της μονάδες μέτρησής τους και τις μεταξύ τους σχέσεις. Να αναφέρουν παραδείγματα από την καθημερινό τητα και απλές μηχανολογικές εφαρμογές. Να ορίζουν τις έννοιες της καταπόνησης και της παραμόρφωσης. Να εξηγούν τη σχέση μεταξύ καταπόνησης (αιτίου) και παραμόρφωσης (αποτελέσματος). Να γνωρίζουν τα είδη των απλών καταπονήσεων. Να αναφέρουν τους τρόπους καταπόνησης των σωμάτων.

18 18212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3 Εφελκυσμός και θλίψη 3.1 Γενικά, εφελκυσμός και θλίψη Παραδείγματα. Ορι σμοί. 3.2 Επιμήκυνση. Παραμόρφωση (ανηγμένη επιμήκυνση). Μέτρο ελαστικότητας. 3.3 Πείραμα εφελκυσμού νόμος του Hooke).Τάσεις και παραμορφώσεις. Διάγραμμα τάσεων και παραμορφώσεων. Όρια ανα λογίας, ελαστικότητας, διαρροής, θραύσης. Ελαστική και πλαστική περιοχή παραμορφώσεων. 3.3 Επιτρεπόμενη τάση και συντελεστής ασφαλεί ας. Διαστασιολόγηση, έλεγχος τάσεων και ικανότητα φόρτισης. Η σημασία τους στις κατασκευές. Σχετικοί μαθηματικοί τύποι. Παραδείγματα Εφαρμο γές από τους μαθητές. 4. Φορείς φορτίσεις στηρίξεις ισοστατικοί φορείς 4.1 Φορείς {ράβδος, δοκός (αμφιέριστη, μονοπροέχου σα, αμφιπροέχουσα, πρόβολος, αμφίπακτη κλπ), δί σκος, πλάκα, κέλυφος}. Περιγραφή. Παραδείγματα από μηχανολογικές εφαρμογές, σχηματική σχεδίαση. 4.2 Φορτίσεις (συγκεντρωμένα φορτία, κατανεμημένα, σταθερά, κινητά, στατικά, δυναμικά, κρουστικά) Περι γραφή. Παραδείγματα από μηχανολογικές εφαρμογές, σχηματική σχεδίαση. 4.3 Στηρίξεις (πάκτωση, άρθρωση, κύλιση). Περιγραφή. Βαθμοί ελευθερίας. Αντιδράσεις στήριξης. Παραδείγ ματα από μηχανολογικές εφαρμογές, σχηματική σχε δίαση. 4.4 Ισοστατικά ορισμένοι φορείς. Παραδείγματα. Ορι σμός. Να ορίζουν την περίπτωση φορτίσεων εφελκυσμού και θλίψης. Να αναφέρουν παραδείγματα φορτίσεων εφελκυ σμού και θλίψης. Να περιγράφουν την εξέλιξη ενός πειράματος εφελκυσμού. Να περιγράφουν τη φυσική σημασία των εννοιών της επιμήκυνσης, της παραμόρφωσης (ανηγμένη επι μήκυνση) και του μέτρου ελαστικότητας. Να περιγράφουν τη σχέση των μεγεθών που ανα φέρονται στο νόμο του Hooke και να γνωρίζουν την περιοχή ισχύος του. Να διαβάζουν, να ερμηνεύουν και να συγκρίνουν διαγράμματα τάσεων και παραμορφώσεων διαφόρων υλικών Να περιγράφουν τη φυσική σημασία των εννοιών του ορίου αναλογίας, ελαστικότητας, διαρροής και θραύσης. Να εξηγούν τις έννοιες της επιτρεπόμενης τάσης και του συντελεστής ασφαλείας Να υπολογίζουν τάσεις, διαστάσεις φορέων, ικανό τητα φόρτισης και συντελεστές ασφάλειας σε απλές περιπτώσεις φορτίσεων. Να συνυπολογίζουν τον οικονομικό παράγοντα επι πλέον εκείνου της ασφάλειας κατά την επίλυση προ βλημάτων φόρτισης Να αναφέρουν και να διακρίνουν τα είδη των φο ρέων των φορτίσεων και των στηρίξεων. Να αναφέρουν παραδείγματα από την καθημερινό τητα και τις απλές μηχανολογικές εφαρμογές για τα είδη φορέων και στηρίξεων. Να γνωρίζουν και να σχεδιάζουν τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στα διάφορα είδη φορέων, φορτίσε ων. Να γνωρίζουν και να σχεδιάζουν τις αντιδράσεις που αναπτύσσονται στα διάφορα είδη στηρίξεων. Να εξηγούν την απλή περίπτωση του ισοστατικού φορέα τη σχέση εσωτερικών εξωτερικών δυνάμεων και την εξασφάλιση της ισορροπίας.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διάτμηση, κάμψη, στρέψη, λυγισμός 5.1 Διάτμηση Η φόρτιση στη διάτμηση. Παραδείγματα διάτμησης. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντοχή ενός φορέα σε διάτμηση. Παραδείγματα μηχανολογικών εφαρμογών στις οποί ες εμφανίζονται διατμητικές τάσεις. 5.2 Κάμψη Η μορφή του φορέα και η φόρτιση του σε κάμψη. Πα ραδείγματα κάμψης. Παραδείγματα μηχανολογικών εφαρμογών στις οποίες εμφανίζονται φορτίσεις κάμ ψης. 5.3 Στρέψη Η φόρτιση στη στρέψη. Παραδείγματα. Κέντρο στρο φής. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντοχή ενός φορέα σε στρέψη. Παραδείγματα μηχανολογικών εφαρμογών στις οποί ες εμφανίζονται φορτίσεις στρέψης. 5.4 Λυγισμός Η μορφή του φορέα και η φόρτιση στο λυγισμό. Πα ραδείγματα. Κρίσιμο φορτίο λυγισμού. Περιπτώσεις λυγισμού ανάλογα με τον τρόπο στήρι ξης των άκρων του φορέα. Παραδείγματα μηχανολογικών εφαρμογών στις οποί ες εμφανίζονται φορτία λυγισμού. Να περιγράφουν τη φόρτιση που προκαλεί διάτμη ση. Να αναφέρουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντοχή ενός σώματος σε διάτμηση. Να αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογών στις οποίες εμφανίζονται διατμητικές τάσεις Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του φορέα που μπορεί να υποστεί κάμψη. Να περιγράφουν τη φόρτιση που προκαλεί κάμψη. Να κατατάσσουν από πλευράς αντοχής σε κάμψη, τα διάφορα είδη τυπικών διατομών. Να αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογών στις οποίες εμφανίζονται καμπτικές φορτίσεις. Να περιγράφουν τη φόρτιση που προκαλεί στέψη. Να αναφέρουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντοχή ενός σώματος σε στρέψη. Να αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογών στις οποίες εμφανίζονται φορτίσεις στρέψης. Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του φορέα που μπορεί να υποστεί λυγισμό. Να περιγράφουν τη φόρτιση που προκαλεί λυγισμό. Να ορίζουν το κρίσιμο φορτίο λυγισμού. Να αναφέρουν τις περιπτώσεις λυγισμού ανάλογα με τον τρόπο στήριξης των άκρων του φορέα. Να αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογών στις οποίες εμφανίζονται φορτίσεις λυγισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

20 18214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85052/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οχημάτων της Β Τάξης ΕΠΑ.Λ. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : «ΜΗΦΑΝΙΚΗ - ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ» (2Θ) Β ΕΠΑΛ (Σομέων Μηχανολογίας και Οχημάτων) ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΜΑΘΗΜΑ : «ΜΗΦΑΝΙΚΗ - ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ» (2Θ) Β ΕΠΑΛ (Σομέων Μηχανολογίας και Οχημάτων) ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : «ΜΗΦΑΝΙΚΗ - ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ» (Θ) Β ΕΠΑΛ (Σομέων Μηχανολογίας και Οχημάτων) ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Οι γενικοί σκοποί του μαθήματος έχουν ως στόχο να δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα:

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ Αφιέρωμα στο Γ Συνέδριο «Τεχνολογία & Αυτοματισμός» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ Νίκος Γλώσσας Καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Μαρούσι, 13-09-2012. Αριθ. Πρωτ. 106328/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΚΟΙΝ: Μαρούσι, 13-09-2012. Αριθ. Πρωτ. 106328/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 13-09-2012 ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 106328/Γ2 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1256 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74908/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ει δικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα]

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ [δύο (2) ώρες την εβδομάδα] Εισαγωγικό σημείωμα Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται στο μάθημα «Τεχνικό», που διδάσκεται στην Α τάξη ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και είναι μάθημα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18-10-2013 Αριθ. Πρωτ.

ΚΟΙΝ: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18-10-2013 Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής. στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής. στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση Διαλόγου Σύλλογος Φυσικών Κρήτης Ηράκλειο, Σεπτέμβρης 2016 www.sfkritis.gr sfkritis@gmail.com Η σημερινή πραγματικότητα Αναμφίβολα ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ **********

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΗΕ2-Μ5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑ : ΤΑΞΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΙ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

ΚΟΙΝ: Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2348 18 Νοεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 139093/Γ2 Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελ λαδικώς εξεταζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ

Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ Κωδικοί Ρ01ΧΧ και Ρ02ΧΧ κωδικός P0010 P0011 P0012 P0013 P0014 P0015 P0020 P0021 P0022 P0023 P0065 P0066 P0067 P0100 P0101 P0102 P0103 P0105 Περιγραφή βλάβης - εξάρτημα Πλευρά 1, Ρύθμιση εκκεντροφόρου Πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 26 15 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 138011/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόλογος Σ το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» που διδάσκεται στους φοιτητές του Γ έτους σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Φυσική Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη. Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Τεχνολογία Γ' Λυκείου. Σχολική χρονιά:

Εξεταστέα Ύλη. Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Τεχνολογία Γ' Λυκείου. Σχολική χρονιά: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Τεχνολογία Γ' Λυκείου Σχολική χρονιά: 2014-2015 Εξεταστέα Ύλη Εργονομία Ορισμός εργονομίας Προσαρμοστικότητα (σελ. 3) και συνέπειες μη προσαρμογής Τομείς που λαμβάνει υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία»

«Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία» «Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία» Επγός (ΜΗΧ) Ξεν. Τσούρος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η 15-16 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ **********

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** Η1-Μ1-E ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑ : ΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Φυσική Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Β τάξης Ημερήσιων Γενικών Λυκειών Φυσική Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Επειδή το κεφάλαιο της Ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής περιέχει έννοιες που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ

AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Στόχοι της εισήγησης Να παρουσιαστούν οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ **********

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΗΕ2-Μ1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ********** ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑ : ΤΑΞΗ: ΠΕΡΙΟΔΟΙ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος (course) με τη μορφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.04.16 10:35:00 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2057 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 14 Περίοδοι Σελ.1 1.1 Εργονομία (και ανθρωπομετρία). 1.2 Απλή ομαδική εργασία στην εργονομία

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 Ενότητα # 2: Μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων στο πεδίο του χρόνου Διαφορικές Εξισώσεις Δ. Δημογιαννόπουλος, dimogian@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1238 1 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25 05 2011 (ΦΕΚ Β 1213) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με πηνίο, τροφοδοτικό, διακόπτη, ροοστάτη, λαμπάκια, γαλβανόμετρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου. Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση. Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1

Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου. Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση. Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1 Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1 Διάρκεια: 15 διδακτικές ώρες (5 τρίωρα) Μέθοδος: Εποικοδομητικό πρόγραμμα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr Employ and Education

Proslipsis.gr Employ and Education Proslipsis.gr Employ and Education ΑΠΟΦΑΣΗ 139093/Γ2/2009 Καθορισµός εξεταστέας διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ Τάξης των Ηµερησίων και Τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ HN5120 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΛΙΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ - ΕΟΠΠΕΠ

ΖΕΛΙΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ - ΕΟΠΠΕΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ - ΕΟΠΠΕΠ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9

Απαντήσεις. α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Απαντήσεις στα Θέματα των πανελληνίων 2013 στο μάθημα ΜΕΚ ΙΙ Θέμα Α Α1 α) Ειδικός όγκος (ν) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του. Σελ. 9 Σωστό β) Για να περιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ B TΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ B TΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ B TΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΩΡΙΑ) ΒΙΒΛΙΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 2.1, 2.2, 2.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 3.1, 3.2,

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2975 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9342 Έγκριση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών καθώς επίσης και του εξοπλισμού των ερ γαστηρίων των Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΤΑΞΗ: A` ΗΜΕΡ: 03/06/2011

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΤΑΞΗ: A` ΗΜΕΡ: 03/06/2011 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΤΑΞΗ: A` ΗΜΕΡ: 03/06/2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες Τμήμα:. ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το εξεταστικό δοκίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου

Ηλεκτρικά Συστήματα. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου 06 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Ηλεκτρικά Συστήματα - Εναλλάκτης 6.1 - Μπαταρία & Συνδέσεις 6.2 - Ασφάλεια 6.3 - Κόρνα 6.4 - Λυχνίες & Φανοί 6.5 - Μίζα 6.6 Συστήματα Κινητήρα & Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ)

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) 1 Α Λυκείου Δύο ώρες/εβδομάδα Ατομική έρευνα Ολόκληρο τμήμα (μέχρι 27 έρευνες ταυτόχρονα) Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-04 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής

Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Μέθοδοι Διδασκαλίας Φυσικής Ονοματεπώνυμο: Α.Μ. Αθήνα, 28 IAN 2016 Υποθέστε ότι πρόκειται να διδάξετε σε μαθητές Λυκείου τα φαινόμενα: της θέρμανσης και της φωτοβολίας μεταλλικού αγωγού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα