To Cimzia (certolizumab pegol) εγκρίθηκε ζηην ΕΕ για ηη θεραπεία ενηλίκφν αζθενών με ενεργό υφριαζική αρθρίηιδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "To Cimzia (certolizumab pegol) εγκρίθηκε ζηην ΕΕ για ηη θεραπεία ενηλίκφν αζθενών με ενεργό υφριαζική αρθρίηιδα"

Transcript

1 To Cimzia (certolizumab pegol) εγκρίθηκε ζηην ΕΕ για ηη θεραπεία ενηλίκφν αζθενών με ενεργό υφριαζική αρθρίηιδα Σν Cimzia (certolizumab pegol), ζε ζπλδπαζκό κε MTX, ελδείθλπηαη πιένλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο ελεξγήο ςσξηαζηθήο αξζξίηηδαο (ΦΑ) ζε ελήιηθεο αζζελείο πνπ έρνπλ επηδείμεη αλεπαξθή αληαπόθξηζε ζε πξνεγνύκελε ζεξαπεία κε DMARD 1* Η έγθξηζε ζεκαηνδνηεί ηελ ηξίηε έλδεημε γηα ην Cimzia ζηελ ΔΔ 1 Η κειέηε RAPID TM -PsA πνπ ππνζηεξίδεη ηελ έγθξηζε θαηέδεημε όηη ην Cimzia βειηίσζε γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηα θιηληθά ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ηεο ΦΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αξζξίηηδαο, ηεο ελζεζίηηδαο, ηεο δαθηπιίηηδαο θαη ηεο πξνζβνιήο ηνπ δέξκαηνο 2 Αθήνα, Ελλάδα, 27 Νοεμβρίοσ 2013 Η UCB αλαθνίλσζε ζήκεξα όηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ ελδείμεσλ ηνπ Cimzia (certolizumab pegol), πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ε ζεξαπεία ελειίθσλ αζζελώλ κε ελεξγό ςσξηαζηθή αξζξίηηδα. 1 Σν Cimzia, ζε ζπλδπαζκό κε κεζνηξεμάηε (MTX), ελδείθλπηαη πιένλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο ελεξγήο ςσξηαζηθήο αξζξίηηδαο (ΦΑ) ζε ελήιηθεο αζζελείο, ζηνπο νπνίνπο ε αληαπόθξηζε ζε πξνεγνύκελε ζεξαπεία κε DMARD απνδείρζεθε αλεπαξθήο. Σν Cimzia κπνξεί λα ρνξεγείηαη σο κνλνζεξαπεία ζε πεξίπησζε δπζαλεμίαο ζηε MTX ή όηαλ ε ζπλερηδόκελε ζεξαπεία κε MTX είλαη αθαηάιιειε. 1 Η λέα απηή έλδεημε είλαη ε ηξίηε γηα ην Cimzia ζηελ ΔΔ θαη αθνινπζεί ηε ζεηηθή γλσκνδόηεζε πνπ ειήθζε από ηελ Δπηηξνπή Φαξκαθεπηηθώλ Πξντόλησλ γηα Αλζξώπηλε Υξήζε (CHMP) ηνπ Δπξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ (EMA) ηνλ Οθηώβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Η ΦΑ είλαη κία ρξόληα, θιεγκνλώδεο πάζεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πόλν, νίδεκα θαη δπζθακςία ζηηο αξζξώζεηο θαη ηνπο ηέλνληεο, ελώ ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ςσξίαζε. 3 «Η έγθξηζε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κηαο δηεπξπκέλεο έλδεημεο γηα ην Cimzia είλαη ζεκαληηθή, θαζώο παξέρεη ζηνπο γηαηξνύο κία λέα ζεξαπεπηηθή επηινγή πνπ κπνξνύλ λα εμεηάδνπλ όηαλ αληηκεησπίδνπλ ελειίθνπο κε ελεξγό ΦΑ. Η πην πξόζθαηε απηή έγθξηζε ζεκαηνδνηεί ηελ ηξίηε έλδεημε γηα ην Cimzia ζηελ ΔΔ θαη ζεκαίλεη όηη ην Cimzia δηαηίζεηαη πιένλ σο ελαιιαθηηθή επηινγή ζε πεξηζζόηεξα άηνκα πνπ δνπλ κε ζνβαξά ξεπκαηηθά λνζήκαηα,» δήισζε ε Καζεγήηξηα Γξ. Iris Loew-Friedrich, Δπηθεθαιήο ηνπ Ιαηξηθνύ Σκήκαηνο θαη Δθηειεζηηθή Αληηπξόεδξνο ηεο UCB. «Η κειέηε RAPID -PsA, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ έγθξηζε από ηελ ΔΔ, είλαη ε πξώηε ηπραηνπνηεκέλε, ειεγρόκελε κειέηε ελόο αληη-tnf παξάγνληα ζηελ ΦΑ ζηελ νπνία εληάρζεθαλ ηόζν

2 αζζελείο κε πξνεγνύκελε έθζεζε όζν θαη αζζελείο ρσξίο πξνεγνύκελε έθζεζε ζε αληη-tnf παξάγνληεο, κε ην έλα πέκπην ησλ αζζελώλ ηεο κειέηεο λα έρεη ιάβεη πξνεγνύκελε ζεξαπεία κε θάπνηνλ TNF αλαζηνιέα. Η κειέηε θαηέδεημε όηη ην Cimzia βειηίσζε γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ηεο ΦΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αξζξίηηδαο, ηεο ελζεζίηηδαο, ηεο δαθηπιίηηδαο θαη ηεο πξνζβνιήο ηνπ δέξκαηνο. Σα επί ηνπ παξόληνο δηαζέζηκα δεδνκέλα ππνδειώλνπλ όηη θιηληθή αληαπόθξηζε επηηπγράλεηαη ζπλήζσο εληόο 12 εβδνκάδσλ ζεξαπείαο», δήισζε ν Γξ. Philip J. Mease, Γηεπζπληήο Ρεπκαηνινγηθήο Έξεπλαο ζην νπεδηθό Ιαηξηθό Κέληξν θαη Καζεγεηήο ζηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Οπάζηλγθηνλ ζην ηάηι ησλ ΗΠΑ. Από ην 2009, ην Cimzia είλαη εγθεθξηκέλν ζηελ ΔΔ ζε ζπλδπαζκό κε MTX γηα ηε ζεξαπεία ηεο κέηξηαο έσο ζνβαξήο ελεξγήο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο ζε ελήιηθεο αζζελείο κε αλεπαξθή αληαπόθξηζε ζε DMARD, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο MTX. Σν Cimzia κπνξεί λα ρνξεγείηαη σο κνλνζεξαπεία ζε πεξίπησζε δπζαλεμίαο ζηε MTX ή όηαλ ε ζπλερηδόκελε ζεξαπεία κε MTX είλαη αθαηάιιειε. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2013, ην Cimzia εγθξίζεθε επίζεο ζηελ ΔΔ γηα ηε ζεξαπεία ελειίθσλ αζζελώλ κε ζνβαξή ελεξγό αμνληθή ζπνλδπιαξζξίηηδα (αμ.πα), δειαδή αζζελώλ κε ζνβαξή ελεξγό αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα (Α) πνπ είραλ αλεπαξθή αληαπόθξηζε ή δπζαλεμία ζε κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα (ΜΑΦ), θαζώο θαη αζζελώλ κε ζνβαξή ελεξγό αμ.πα ρσξίο αθηηλνινγηθά επξήκαηα Α αιιά κε αληηθεηκεληθά ζεκεία θιεγκνλήο βάζεη απμεκέλεο CRP ή/θαη MRI, νη νπνίνη είραλ αλεπαξθή αληαπόθξηζε ή δπζαλεμία ζε ΜΑΦ. 1 Η κειέηε Φάζεο 3 RAPID TM -PsA, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ έγθξηζε ηνπ Cimzia από ηελ ΔΔ γηα ηελ ελεξγό ΦΑ, ζρεδηάζηεθε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ Cimzia ζε αζζελείο κε ελεξγό θαη πξννδεπηηθή ΦΑ πνπ εκθαλίζηεθε κεηά ηελ ελειηθίσζε. 2 Σα δύν θύξηα ηειηθά ζεκεία ηεο κειέηεο ήηαλ ην πνζνζηό αζζελώλ πνπ πέηπραλ αληαπόθξηζε θαηά ACR20 ηελ 12 ε Δβδνκάδα θαη ε κεηαβνιή από ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο ζηελ ηξνπνπνηεκέλε πλνιηθή Βαζκνινγία Sharp (mtss) ηελ 24 ε Δβδνκάδα. 1,2 ηε κειέηε απηή, νη αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ζεξαπεία κε ην Cimzia είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξν πνζνζηό αληαπόθξηζεο θαηά ACR20 ηε 12 ε Δβδνκάδα ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ εηθνληθό θάξκαθν (p<0,001), ην νπνίν παξαηεξήζεθε ήδε από ηελ πξώηε εβδνκάδα. 2 Η ζεξαπεία κε ην Cimzia αλέζηεηιε επίζεο ηελ εμέιημε ηεο λόζνπ βάζεη αθηηλνινγηθώλ επξεκάησλ ζε ζύγθξηζε κε ηε ιήςε εηθνληθνύ θαξκάθνπ ηελ 24 ε Δβδνκάδα, όπσο απηή κεηξηέηαη κέζσ ηεο κεηαβνιήο ζηελ mtss από ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο. 1 Σελ 12 ε θαη ηελ 24 ε εβδνκάδα, νη αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ζεξαπεία κε ην Cimzia επέδεημαλ βειηηώζεηο ζε ζύγθξηζε κε εθείλνπο πνπ ιάκβαλαλ εηθνληθό θάξκαθν ζηνλ αξηζκό ησλ νηδεκαησδώλ αξζξώζεσλ, ηνλ αξηζκό ησλ επώδπλσλ/επαίζζεησλ αξζξώζεσλ, ηε δαθηπιίηηδα θαη ηελ ελζεζίηηδα. 1 Δπίζεο, ηελ 12 ε θαη ηελ 24 ε εβδνκάδα, νη αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ζεξαπεία κε ην Cimzia επέδεημαλ βειηηώζεηο ζηελ ςσξηαζηθή πξνζβνιή ηνπ δέξκαηνο, όπσο απηή κεηξηέηαη κε βάζε ηελ αληαπόθξηζε θαηά PASI 75. 1,2 Οη αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ ζεξαπεία κε ην Cimzia, ζε ζύγθξηζε κε εθείλνπο πνπ ιάκβαλαλ εηθνληθό θάξκαθν, αλέθεξαλ επίζεο βειηηώζεηο ζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθόηεηα (όπσο αμηνινγείηαη κε βάζε ηνλ Γείθηε Αλαπεξίαο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Αμηνιόγεζεο Τγείαο), ην άιγνο (όπσο αμηνινγείηαη κε βάζε ηελ Αμηνιόγεζε Αξζξηηηθνύ Άιγνπο από ηνλ Αζζελή) θαη ηελ θόπσζε (όπσο αλαθέξεηαη κε βάζε ηελ Κιίκαθα Αμηνιόγεζεο Κόπσζεο). Σν πξνθίι αζθαιείαο γηα ηνπο αζζελείο κε ΦΑ πνπ ιάκβαλαλ ζεξαπεία κε ην Cimzia ζπλάδεη κε εθείλν ησλ αζζελώλ κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα θαη πξνεγνύκελε έθζεζε ζην Cimzia. 1

3 *Το Cimzia, ζε ζςνδςαζμό με μεθοηπεξάηη (MTX), ενδείκνςηαι για ηη θεπαπεία ηηρ ενεπγήρ τυπιαζικήρ απθπίηιδαρ ζε ενήλικερ αζθενείρ, ζηοςρ οποίοςρ η ανηαπόκπιζη ζε πποηγούμενη θεπαπεία με DMARD αποδείσθηκε ανεπαπκήρ. Το Cimzia μποπεί να σοπηγηθεί ζαν μονοθεπαπεία ζε πεπιπηώζειρ δςζανεξίαρ ζηη μεθοηπεξάηη ή όηαν η ζςνεσιζόμενη θεπαπεία με μεθοηπεξάηη είναι ακαηάλληλη 1. Σημειώζεις για ηοσς αρτιζσνηάκηες Στεηικά με ηη μελέηη RAPID -PsA 1,2 Η κειέηε RAPID TM -PsA είλαη κία εμειηζζόκελε, πνιπθεληξηθή, ηπραηνπνηεκέλε, δηπιά ηπθιή, ειεγρόκελε κε εηθνληθό θάξκαθν κειέηε Φάζεο 3, ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ certolizumab pegol ζε αζζελείο κε ελεξγό θαη πξννδεπηηθή ΦΑ πνπ εκθαλίζηεθε κεηά ηελ ελειηθίσζε. Οη αζζελείο (n=409) ηπραηνπνηήζεθαλ ζε αλαινγία 1:1:1 λα ιάβνπλ είηε εηθνληθό θάξκαθν, είηε 200 mg certolizumab pegol θάζε δύν εβδνκάδεο είηε 400 mg certolizumab pegol θάζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο. Όινη νη αζζελείο ζην ελεξγό θάξκαθν έιαβαλ δόζε θόξηηζεο 400 mg ζηηο εβδνκάδεο 0, 2 θαη 4..Βάζεη πξσηνθόιινπ, επηηξεπόηαλ ε πξνεγνύκελε ζεξαπεία κε έλαλ αληαγσληζηή TNF. Από ην ζύλνιν ησλ αζζελώλ πνπ εληάρζεθαλ ηειηθά ζηε κειέηε, πνζνζηό 20% είρε εθηεζεί πξνεγνπκέλσο ζε θάπνηνλ TNF αλαζηνιέα. Στεηικά με ηην ΨΑ 2,3 Η ΦΑ πξνζβάιιεη έλαλ εθηηκώκελν αξηζκό 24 αηόκσλ ζηα άηνκα θαη έσο θαη ην 30% ησλ αζζελώλ κε ςσξίαζε. ηα πεξηζζόηεξα άηνκα κε ΦΑ, ε ςσξίαζε αλαπηύζζεηαη πξηλ από ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζηηο αξζξώζεηο. Όηαλ πξνζβάιινληαη ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ζηελ ΦΑ, κπνξεί λα πξνθύςνπλ αιινηώζεηο ζηνπο όλπρεο, θαζώο θαη νίδεκα ζηα δάθηπια ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ (δαθηπιίηηδα). Η ΦΑ ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζε ειηθίεο κεηαμύ 30 θαη 50 εηώλ. Σν καθξνρξόλην θνξηίν ηεο ΦΑ είλαη ζεκαληηθό, κε πεξηζζόηεξνπο από ηνπο κηζνύο αζζελείο λα αλαπηύζζνπλ πξννδεπηηθή, δηαβξσηηθή λόζν κε κεησκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα. Στεηικά με ηο CIMZIA 1 Σν Cimzia είλαη ην κόλν πεγθπιησκέλν θαη ρσξίο θξπζηαιιηθό θιάζκα (Fragment crystalline-fc) αληίζσκα έλαληη ηνπ TNFα (Παξάγνληαο Νέθξσζεο Όγθνπ). Σν Cimzia έρεη πςειή ζπγγέλεηα γηα ηνλ αλζξώπηλν TNF-α, εμνπδεηεξώλνληαο έηζη εθιεθηηθά ηηο παζνθπζηνινγηθέο επηδξάζεηο ηνπ. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ν TNF-α έρεη εμειηρζεί ζε κείδνλα ζηόρν ηεο βαζηθήο έξεπλαο θαη ηεο θιηληθήο δηεξεύλεζεο. Η θπηηαξνθίλε απηή δηαδξακαηίδεη βαζηθό ξόιν ζηε δηακεζνιάβεζε ηεο παζνινγηθήο θιεγκνλήο, ελώ ε ππεξβνιηθή παξαγσγή TNF-α ελέρεηαη απεπζείαο ζε έλα κεγάιν εύξνο λνζεκάησλ. Σν Cimzia ζε ζπλδπαζκό κε ηε κεζνηξεμάηε (MTX), ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία κέηξηαο έσο ζνβαξήο, ελεξγήο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο (ΡΑ) ζε ελήιηθεο αζζελείο, ζηνπο νπνίνπο ε αληαπόθξηζε ζε ηξνπνπνηεηηθά ηεο λόζνπ αληηξεπκαηηθά θάξκαθα (DMARDs) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεζνηξεμάηεο, απνδείρζεθε αλεπαξθήο. Σν Cimzia κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζαλ κνλνζεξαπεία ζε πεξηπηώζεηο δπζαλεμίαο ζηε κεζνηξεμάηε ή όηαλ ε ζπλερηδόκελε ζεξαπεία κε κεζνηξεμάηε είλαη αθαηάιιειε. Σν Cimzia, ζε ζπλδπαζκό κε κεζνηξεμάηε (MTX), ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο ελεξγήο ςσξηαζηθήο αξζξίηηδαο ζε ελήιηθεο αζζελείο, ζηνπο νπνίνπο ε αληαπόθξηζε ζε πξνεγνύκελε ζεξαπεία κε DMARD απνδείρζεθε αλεπαξθήο. Σν Cimzia κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζαλ κνλνζεξαπεία ζε πεξηπηώζεηο δπζαλεμίαο ζηε κεζνηξεμάηε ή όηαλ ε ζπλερηδόκελε ζεξαπεία κε κεζνηξεμάηε είλαη αθαηάιιειε. Σν Cimzia είλαη επίζεο εγθεθξηκέλν ζηελ ΔΔ γηα ηε ζεξαπεία ελειίθσλ αζζελώλ κε ζνβαξή ελεξγό αμ.πα, ε νπνία πεξηιακβάλεη:

4 Σελ Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα (Α) Δλήιηθεο κε ζνβαξή ελεξγό αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα νη νπνίνη παξνπζίαζαλ αλεπαξθή αληαπόθξηζε ή έρνπλ δπζαλεμία ζε κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα (ΜΑΦ). Σελ Αμνληθή πνλδπιαξζξίηηδα ρσξίο αθηηλνινγηθά επξήκαηα Α Δλήιηθεο κε ζνβαξή ελεξγό αμνληθή ζπνλδπιαξζξίηηδα ρσξίο αθηηλνινγηθά επξήκαηα Α αιιά κε αληηθεηκεληθά ζεκεία θιεγκνλήο, όπσο δηαπηζηώλεηαη κέζσ απμεκέλεο CRP θαη /ή κέζσ MRI, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ αλεπαξθή αληαπόθξηζε ή έρνπλ δπζαλεμία ζε ΜΑΦ. Η UCB αλαπηύζζεη επίζεο ην Cimzia θαη γηα άιιεο ελδείμεηο απηνάλνζσλ λνζεκάησλ. Σν Cimzia είλαη εκπνξηθό ζήκα θαηαηεζέλ ηεο UCB PHARMA S.A. Σημανηικές Πληροθορίες Αζθάλειας για ηο Cimzia (certolizumab pegol) ζηην Ε.Ε. Σν Cimzia κειεηήζεθε ζε 4,049 αζζελείο κε ΡΑ ζε ειεγρόκελεο θαη αλνηρηέο θιηληθέο κειέηεο έσο θαη 92 κήλεο. Οη πην ζπρλά αλαθεξόκελεο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο (1-10%) ζε θιηληθέο κειέηεο κε Cimzia αιιά θαη κεηεγθξηηηθά, ήηαλ ηνγελείο ινηκώμεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ έξπεηα, ηνπ ηνύ ησλ θνλδπισκάησλ θαη ηεο γξίπεο), βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνζηεκάησλ), εμάλζεκα, πνλνθέθαινο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκηθξαληώλ), εμαζζέληζε, ιεπθνπελία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεκθνπελίαο θαη ηεο νπδεηεξνπελίαο), εσζηλνθηιηθή δηαηαξαρή, πόλνο (αλεμαξηήησο ζεκείνπ), ππξεμία, δηαηαξαρέο αηζζεηηθόηεηαο, ππέξηαζε, θλεζκόο (αλεμαξηήησο ζεκείνπ), επαηίηηδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αύμεζεο επαηηθώλ ελδύκσλ), αληηδξάζεηο ζην ζεκείν ηεο έλεζεο θαη λαπηία. νβαξέο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο πεξηιακβάλνπλ ζήςε, επθαηξηαθέο ινηκώμεηο, θπκαηίσζε, έξπεηα δσζηήξα, ιέκθσκα, ιεπραηκία, όγθνπο ζπκπαγώλ νξγάλσλ, αγγεηνλεπξσηηθό νίδεκα, κπνθαξδηνπάζεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο), ηζραηκηθέο ζηεθαληαίεο αξηεξηαθέο δηαηαξαρέο, παλθπηηαξνπελία, ππεξπεθηηθόηεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζξνκβνθιεβίηηδαο θαη ηεο πλεπκνληθήο εκβνιήο), αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην, αγγεηίηηδα, επαηίηηδα/επαηνπάζεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θίξξσζεο) θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα/λεθξνπάζεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λεθξίηηδαο). ε ειεγρόκελεο θιηληθέο κειέηεο ζηε ΡΑ, ην 4.4% ησλ αζζελώλ δηέθνςε ην Cimzia εμαηηίαο αλεπηζύκεησλ ζπκβάλησλ έλαληη 2,7% ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ. Σν Cimzia αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε επαηζζεζία ζηελ ελεξγή νπζία ή ζε νπνηνδήπνηε από ηα έθδνρα, ζε αζζελείο κε ελεξγή θπκαηίσζε ή άιιεο ζνβαξέο ινηκώμεηο όπσο ζήςε ή επθαηξηαθέο ινηκώμεηο θαη ζε αζζελείο κε κέηξηα έσο ζνβαξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. νβαξέο ινηκώμεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζήςεο, ηεο θπκαηίσζεο θαη επθαηξηαθώλ ινηκώμεσλ έρνπλ αλαθεξζεί ζε αζζελείο πνπ έιαβαλ Cimzia. Κάπνηα από απηά ηα πεξηζηαηηθά ήηαλ ζαλαηεθόξα. Οη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζηελά γηα ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα ινηκώμεσλ όπσο ε θπκαηίσζε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε ζεξαπεία κε Cimzia. Η ζεξαπεία κε Cimzia δελ πξέπεη λα μεθηλά ζε αζζελείο κε θιηληθά ζεκαληηθή ελεξγή ινίκσμε. Δάλ παξνπζηαζηεί ινίκσμε, νη αζζελείο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη πξνζεθηηθά θαη ε αγσγή κε Cimzia λα δηαθόπηεηαη εάλ ε ινίκσμε εμειηρζεί ζε ζνβαξή. Πξηλ ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε Cimzia, όινη νη αζζελείο πξέπεη λα αμηνινγνύληαη γηα ελεξγή θαη αλελεξγή (ιαλζάλνπζα) θπκαηίσζε. Αλ δηαγλσζζεί ελεξγόο θπκαηίσζε πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ε ρνξήγεζε ηνπ Cimzia δελ πξέπεη λα μεθηλά ή πξέπεη λα δηαθόπηεηαη, αληίζηνηρα. Δάλ δηαγλσζζεί ιαλζάλνπζα θπκαηίσζε, ζρεηηθή αληί-θπκαηηθή ζεξαπεία πξέπεη λα μεθηλά πξηλ ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε Cimzia. Θα πξέπεη λα δίλνληαη νδεγίεο ζηνπο αζζελείο λα αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή ζπκβνπιή εάλ παξνπζηαζηνύλ ζεκεία/ζπκπηώκαηα (π.ρ. εκκέλσλ βήραο, απώιεηα βάξνπο, ρακειά επίπεδα ππξεηνύ, λσζξόηεηα) πνπ ππνδειώλνπλ θπκαηίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ ζεξαπεία κε Cimzia.

5 Δπαλελεξγνπνίεζε επαηίηηδαο B έρεη παξαηεξεζεί ζε αζζελείο πνπ είλαη ρξόληνη θνξείο ηνπ ηνύ (ζεηηθνί ζην αληηγόλν επηθαλείαο) θαη ιακβάλνπλ TNF-αληαγσληζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Cimzia. Οξηζκέλα πεξηζηαηηθά είραλ ζαλαηεθόξν θαηάιεμε. Οη αζζελείο πξέπεη λα εμεηάδνληαη γηα HBV ινίκσμε πξηλ ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε Cimzia. Φνξείο ηνπ HBV πνπ ρξήδνπλ ζεξαπείαο κε Cimzia πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζηελά θαη ζηελ πεξίπησζε επαλελεξγνπνίεζεο ηνπ ηνύ ην Cimzia πξέπεη λα δηαθόπηεηαη θαη απνηειεζκαηηθή αληη-ηηθε ζεξαπεία λα μεθηλά κε αλάινγε ππνζηήξημε. Οη TNF αληαγσληζηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Cimzia, κπνξεί λα απμήζνπλ ην ξίζθν κηαο λέαο εκθάληζεο ή παξόμπλζεο θιηληθώλ ζπκπησκάησλ θαη/ή αθηηλνινγηθώλ ελδείμεσλ απνκπειηλσηηθήο λόζνπ, ηεο δεκηνπξγίαο απην-αληηζσκάησλ θαη, πην ζπάληα, ηεο εκθάληζεο ζπλδξόκνπ πξνζνκνηάδνληνο κε Λύθν θαζώο θαη ζνβαξώλ αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο. Δάλ ν αζζελήο αλαπηύμεη νπνηαδήπνηε από απηέο ηηο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο, ην Cimzia πξέπεη λα δηαθνπεί θαη λα ρνξεγεζεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία. ύκθσλα κε ηα ησξηλά δεδνκέλα, ην πηζαλό ξίζθν εκθάληζε ιεκθώκαηνο, ιεπραηκίαο ή άιισλ θαθνεζεηώλ ζε αζζελείο πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε TNF αληαγσληζηήο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί. πάληεο πεξηπηώζεηο λεπξνινγηθώλ δηαηαξαρώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπαζκώλ, λεπξίηηδαο θαη πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο έρνπλ αλαθεξζεί ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ Cimzia. Αλεπηζύκεηεο αηκαηνινγηθέο αληηδξάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαηξηθά ζεκαληηθήο θπηηαξνπελίαο, έρνπλ ζπάληα αλαθεξζεί κε ην Cimzia. Θα πξέπεη λα δίλεηαη νδεγία ζε όινπο ηνπο αζζελείο λα αλαδεηήζνπλ άκεζα ηαηξηθή ζπκβνπιή εάλ εκθαλίζνπλ ζεκεία θαη ζπκπηώκαηα πνπ ππνδειώλνπλ αηκαηνινγηθή δπζθξαζία ή ινίκσμε (π.ρ. εκκέλσλ ππξεηόο, κώισπεο, αηκνξξαγία, σρξή όςε) όζν ιακβάλνπλ Cimzia. Θα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερόκελν δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο κε Cimzia ζε αζζελείο κε επηβεβαησκέλεο ζεκαληηθέο αηκαηνινγηθέο αλσκαιίεο. Η ρξήζε ηνπ Cimzia ζε ζπλδπαζκό κε anakinra ή abatacept δελ ελδείθλπηαη εμαηηίαο πηζαλνύ απμεκέλνπ ξίζθνπ ζνβαξώλ ινηκώμεσλ. Καζώο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα, ην Cimzia δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη παξάιιεια κε εκβόιηα δσληαλνύ ζηειέρνπο. Ο 14-ήκεξνο ρξόλνο εκηδσήο ηνπ Cimzia ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζε πξνγξακκαηηζκό ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Έλαο αζζελήο πνπ ρξήδεη ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο όζν ιακβάλεη Cimzia, πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά γηα ινηκώμεηο. Σν Cimzia κειεηήζεθε ζε 325 αζζελείο κε ελεξγή αμνληθή ζπνλδπιαξζξίηηδα ζε ειεγρόκελε κε εηθνληθό θάξκαθν θιηληθή κειέηε, έσο 30 κήλεο θαη ζε 409 αζζελείο κε ςσξηαζηθή αξζξίηηδα (ΦΑ) ζε ειεγρόκελε κε εηθνληθό θάξκαθν θιηληθή κειέηε, έσο 30 κήλεο. Σν πξνθίι αζθαιείαο ησλ αζζελώλ κε αμνληθή ζπνλδπιαξζξίηηδα θαη ςσξηαζηθή αξζξίηηδα πνπ έιαβαλ Cimzia ήηαλ ζπλεπέο κε ην πξνθίι αζθαιείαο ζηελ ΡΑ θαη κε απηό ηεο πξόηεξεο εκπεηξίαο κε Cimzia. Παξαθαινύκε ζπκβνπιεπηείηε ηελ Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζπληαγνγξάθεζε ηνπ θαξκάθνπ. Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο Δπξσπατθνύ Π.Υ.Π. 25 Ννεκβξίνπ Για περιζζόηερες πληροθορίες κ. Πέηρος Χρήζηοσ Market Access Department Τηλ: ,

6 Βιβλιογραθικές Αναθορές 1. Cimzia Summary of Product Characteristics. Accessed November 2013 from 2. Mease, P., Fleischmann, R. M. et al. Effect of certolizumab pegol on signs and symptoms in patients with psoriatic arthritis: 24-week results of a Phase 3 double-blind randomized placebocontrolled study (RAPID-PsA) Ann Rheum Dis; e-pub Accessed September 2013 from 3. Psoriatic Arthritis, Genetics Home Reference. Accessed October 2013 from About UCB UCB, Brussels, Belgium (www.ucb.com) is a global biopharmaceutical company focused on the discovery and development of innovative medicines and solutions to transform the lives of people living with severe diseases of the immune system or of the central nervous system. With 9000 people in approximately 40 countries, the company generated revenue of EUR 3.4 billion in UCB is listed on Euronext Brussels (symbol: UCB). Forward looking statements This press release contains forward-looking statements based on current plans, estimates and beliefs of management. All statements, other than statements of historical fact, are statements that could be deemed forward-looking statements, including estimates of revenues, operating margins, capital expenditures, cash, other financial information, expected legal, political, regulatory or clinical results and other such estimates and results. By their nature, such forward-looking statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and assumptions which could cause actual results to differ materially from those that may be implied by such forward-looking statements contained in this press release. Important factors that could result in such differences include: changes in general economic, business and competitive conditions, the inability to obtain necessary regulatory approvals or to obtain them on acceptable terms, costs associated with research and development, changes in the prospects for products in the pipeline or under development by UCB, effects of future judicial decisions or governmental investigations, product liability claims, challenges to patent protection for products or product candidates, changes in laws or regulations, exchange rate fluctuations, changes or uncertainties in tax laws or the administration of such laws and hiring and retention of its employees. UCB is providing this information as of the date of this press release and expressly disclaims any duty to update any information contained in this press release, either to confirm the actual results or to report a change in its expectations. There is no guarantee that new product candidates in the pipeline will progress to product approval or that new indications for existing products will be developed and approved. Products or potential products which are the subject of partnerships, joint ventures or licensing collaborations may be subject to differences between the partners. Also, UCB or others could discover safety, side effects or manufacturing problems with its products after they are marketed. Moreover, sales may be impacted by international and domestic trends toward managed care and health care cost containment and the reimbursement policies imposed by third-party payers as well as legislation affecting biopharmaceutical pricing and reimbursement.

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:595-608 Αλαγλώξηζε Μεκνλσκέλσλ Δθιπηηθώλ Παξαγόλησλ Οη εθιπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Γξ. Α. ΓΑΛΑΝΗ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Πξνηεηλόκελν ύγγξακκα Αλαζπλδπαζκέλν DNA J. Watson et

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Τπνβάιιεηαη ζηελ νξηζζείζα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ - ΔΝΣΑΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΧΣΗΡΙΑ» ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΟΣΗΣΑ (REVERSIBILITY) Ο όξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα