Α ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ. ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ. 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε Δαπηνύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ. ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ. 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε Δαπηνύ"

Transcript

1 Α ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε ησλ δηαζηάζεσλ εαπηνύ θαη όισλ ησλ πηπρώλ ηεο πγείαο 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε Δαπηνύ Έλλνηα εαπηνύ Αλαγλώξηζε θαη αλάπηπμε ησλ 5 δηαζηάζεσλ εαπηνύ (ζσκαηηθή, λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, εζηθή, θνηλσληθή) ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο Αλζξώπηλεο αλάγθεο Ηεξάξρεζε αλζξσπίλσλ αλαγθώλ ζύκθσλα κε ηνλ A. Maslow ρέζε αλζξώπηλσλ αλαγθώλ κε όιεο ηηο πηπρέο ηεο πγείαο. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε εαπηνύ ρέζε ησλ δηαζηάζεσλ εαπηνύ θαη όισλ ησλ πηπρώλ ηεο πγείαο (Δπξύηεξε έλλνηα ηεο πγείαο. Οη 6 πηπρέο ηεο πγείαο: ζσκαηηθή, ςπρηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη δηαλνεηηθή) Ο ξόινο ησλ γελεηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ ζηε δηακόξθσζε ελδηαθεξόλησλ, ηθαλνηήησλ θαη αμίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εαπηνύ. Να αμηνινγνύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη λα πηνζεηνύλ ηξόπνπο βειηίσζεο ησλ αδπλακηώλ ηνπ Δληνπηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ εαπηνύ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο ηνρνζέηεζε γηα αηνκηθή βειηίσζε βάζεη όισλ ησλ πηπρώλ ηεο πγείαο ηόρνη: ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, εθηθηνί, ξεαιηζηηθνί, ρξνληθά δεζκεπηηθνί.

2 Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαπηύζζνπλ ηξόπνπο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο Οξηζκόο ηεο εθεβείαο Γηάθξηζε θαη επεμήγεζε ησλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαη ζηα δπν θύια Φνξείο αξσγήο ή ππνζηεξηθηηθά δίθηπα θαη ν ξόινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ αηνκηθή βειηίσζε θαη νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ. Να εθθξάδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη λνεηηθήο ηνπο αλάπηπμεο 1.2 Σπλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε Οξηζκόο ζπλαηζζήκαηνο Γηάθξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζε επράξηζηα/ζεηηθά θαη δπζάξεζηα /αξλεηηθά Αλαγλώξηζε, έθθξαζε θαη δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ Αλάιπζε ζρέζεο εξεζίζκαηνο, ζπλαηζζήκαηνο θαη ζπκπεξηθνξάο. Να αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο ελζπλαίζζεζεο Οξηζκόο ελζπλαίζζεζεο ρέζε ελζπλαίζζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο πκβνιή ηεο ελζπλαηζζεζεο ζηε δηαρείξηζε επράξηζησλ/ζεηηθώλ θαη δπζάξεζησλ/αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. Να εθαξκόδνπλ ηερληθέο δηαρείξηζεο δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ ηδηαίηεξα άγρνπο θαη ζπκνύ Οξηζκνί: άγρνπο θαη ζπκνύ Σερληθέο δηαρείξηζεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ζπκνύ.

3 Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε Να εθαξκόδνπλ πξαθηηθνύο ηξόπνπο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο Οξηζκόο απηνεθηίκεζεο Γηάθξηζε απηνεθηίκεζεο (ρακειή θαη πςειή) Υαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε πςειή θαη ρακειή απηνεθηίκεζε ρέζε βαζκνύ απηνεθηίκεζεο θαη έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηδηαίηεξα ζηνπο εθήβνπο Παξάγνληεο (αηνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί) πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηξόπνη ελίζρπζεο ησλ ζεηηθώλ παξαγόλησλ Αλαγλώξηζε ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ε πξνζθνξά ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζηελ θνηλόηεηα, κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνρνζέηεζε γηα βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο.

4 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 2: Αλάπηπμε Αζθαινύο θαη Υγηνύο Τξόπνπ Εσήο 2.1 Υγηείο Τξόπνη θαη Σπλζήθεο Εσήο Να απνιακβάλνπλ επράξηζηεο θαη πγηείο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηνλ ηξόπν δσήο ησλ αηόκσλ Αλάπηπμε ησλ πηπρώλ ηεο πγείαο (ζσκαηηθή, ςπρηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη δηαλνεηηθή) Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε ηεο πγείαο θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο (γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί) Πξνβιήκαηα δεκόζηαο πγείαο ζηελ Κύπξν θαη ζε άιιεο ρώξεο εκαζία ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ εθήβσλ Φνξείο πξναγσγήο θαη παξνρήο πγείαο. Να δηακνξθώλνπλ ζρέδην δξάζεο πνπ λα ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ γηα κηα πγηή δσή Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο 1 πνπ ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ γηα κηα πγηή δσή. 1 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

5 2.2 Φαγεηό θαη Υγεία Να απνιακβάλνπλ ζηηγκέο πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ ζην ζρνιείν, ζηε ζρνιηθή εθδξνκή θαη ζε ρώξνπο αλαςπρήο ζηελ θνηλόηεηά ηνπο : Να αλαιύνπλ θαη λα επεμεγνύλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ αηόκσλ Βαζηθέο έλλνηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο: Ρόινο ηξνθήο Θξεπηηθά ζπζηαηηθά Νεξό Αιάηη Εάραξε Οκάδεο ηξνθώλ Ππξακίδα Τγηεηλήο Γηαηξνθήο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ αηόκσλ. Να ζρεδηάδνπλ θαη λα παξαζθεπάδνπλ ηζνδπγηζκέλα γεύκαηα Δηζεγήζεηο ηξόπσλ βειηίσζεο ησλ δηαηξνθηθώλ επηινγώλ ησλ αηόκσλ ρεδηαζκόο ηζνδπγηζκέλσλ γεπκάησλ: Δπηινγή ηξνθώλ από όιεο ηηο νκάδεο ηξνθώλ Υξήζε νδεγώλ ζσζηήο δηαηξνθήο: Ππξακίδα Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο, Ππξακίδα Τγηεηλήο Γηαηξνθήο, ην κνληέιν «Σν Πηάην κνπ». Να εθαξκόδνπλ θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαζθεπή θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ θαγεηνύ Πξνεηνηκαζία ηζνξξνπεκέλσλ γεπκάησλ θαη ζλαθ: Γηαθνξνπνίεζε ζπληαγήο Υξήζε ησλ ζθεπώλ, εξγαιείσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ κε αζθάιεηα

6 Να εθαξκόδνπλ δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ θαη πξνεηνηκαζίαο παξαζθεπαζκάησλ Μέηξεζε θαη δύγηζκα πιηθώλ Δθαξκνγή ηερληθώλ δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ: πιύζηκν, απνθινίσζε, θόςηκν, ηξίςηκν, θαη βξάζηκν ηξνθίκσλ Υξήζε εζηηώλ θνπδίλαο κε αζθάιεηα: θνύξλνο, ζράξα Καηαλόεζε θαη εθηέιεζε ζπληαγήο βάζεη νδεγηώλ Σήξεζε θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ηνλ ρεηξηζκό ησλ ηξνθίκσλ Οξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ θαη θαηακεξηζκόο εξγαζίαο Βήκαηα πξαθηηθήο εξγαζίαο ηξώζηκν ηξαπεδηνύ, ηξόπνη θαιήο ζπκπεξηθνξάο Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ. Να ζπκβάιινπλ κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ηνρνζέηεζε - Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο 2 γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ δξάζεηο ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ εθήβσλ. πγηεηλήο δηαηξνθήο 2.5 Αζθάιεηα Να εθαξκόδνπλ πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα εληόο θαη εθηόο ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο Να εληνπίδνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηνπο παξάγνληεο πξόθιεζεο αηπρεκάησλ θαη ηνπο παξάγνληεο πξνζηαζίαο από αηπρήκαηα Οξηζκνί: αζθάιεηαο, θηλδύλνπ, αηπρήκαηνο, δπζηπρήκαηνο Αηηίεο θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ Δζηίεο θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο Παξάγνληεο πξόθιεζεο θαη πξνζηαζίαο θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ 2 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

7 Να εθαξκόδνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αηόκσλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο Να εθαξκόδνπλ ελδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά σο πεδνί, επηβάηεο, πνδειάηεο θαη σο κειινληηθνί νδεγνί Να κπνξνύλ λα παξεκβαίλνπλ κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξόιεςε, αληηκεηώπηζε, κείσζε ή/θαη ηελ εμάιεηςε ησλ αηπρεκάησλ Παξαδείγκαηα ππεύζπλσλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αηόκσλ Σνπηθνί, Γηεζλείο Φνξείο θαη ππνζηεξηθηηθά δίθηπα γηα ηελ πξόιεςε, αληηκεηώπηζε, κείσζε ή/θαη εμάιεηςε ησλ θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ. Δλδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά ζην δξόκν ηδηαίηεξα ζύκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο Δλδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζην νδηθό πεξηβάιινλ, είηε σο ζεαηήο, είηε σο εκπιεθόκελνο πλέπεηεο ιαλζαζκέλεο θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο πεδνύ, επηβάηε θαη πνδειάηε. Αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξόιεςε θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη θαη ζηελ θνηλόηεηα.

8 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 3: Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ θαη Σρέζεσλ Να έρνπλ ηελ επθαηξία αλάπηπμεο θαιώλ ζρέζεσλ κε θίινπο, νηθνγέλεηα, ελήιηθεο, ηξίηε ειηθία Να εθαξκόδνπλ βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο Αλάγθε θνηλσληθήο επαθήο αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε πγηώλ Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην νηθνγελεηαθό, ζρνιηθό θαη επξύηεξν πεξηβάιινλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ Σξόπνη θαιιηέξγεηαο αξκνληθώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ Υαξαθηεξηζηηθέο πγηώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ησλ εθήβσλ. Έκθαζε ζηε θηιία. Να εθαξκόδνπλ δεμηόηεηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο Οξηζκόο επηθνηλσλίαο Σύπνη επηθνηλσλίαο (Λεθηηθή Με Λεθηηθή) Γεμηόηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο κε ιεθηηθώλ κελπκάησλ Να αλαπηύζζνπλ ηθαλόηεηεο ελζπλαίζζεζεο Να εθαξκόδνπλ ηερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηακεζνιάβεζεο Ζ ζεκαζία ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ επηθνηλσλία Οξηζκόο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο Σξόπνη απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, όπσο ηερληθή θαιήο αθξόαζεο. Έλλνηα ζύγθξνπζεο Λόγνη πξόθιεζεο ζύγθξνπζεο πλέπεηεο ζύγθξνπζεο Έλλνηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηακεζνιάβεζεο Σερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηακεζνιάβεζεο.

9 Να εθαξκόδνπλ ηξόπνπο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ κέζα από ηελ πηνζέηεζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ ζηαδίσλ επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ Σξόπνη επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ ηαδία δηαδηθαζίαο επίιπζεο κίαο ζύγθξνπζεο: Καζνξηζκόο πξνβιήκαηνο Δμεύξεζε θαη εμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ Δπηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιειεο ιύζεο Αμηνιόγεζε.

10 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 4: Γεκηνπξγία Δλεξγνύ Πνιίηε 4.1 Αγσγή ηνπ Καηαλαισηή Να επηδεηθλύνπλ ππεύζπλε θαηαλαισηηθή Οξηζκόο θαηαλαισηή ζπκπεξηθνξά Έλλνηα ηεο αγσγήο θαηαλαισηή Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Να δηεθδηθνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο σο Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ θαηαλαισηή θαηαλαισηέο Θεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζηελ Κύπξν θαη ζηελ Δπξώπε ζε πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή Κπβεξλεηηθνί θαη Με Κπβεξλεηηθνί Φνξείο γηα δηαρείξηζε ζεκάησλ θαηαλαισηή Δλδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο παξαβίαζεο δηθαησκάησλ θαηαλαισηή. Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηηο Οξηζκόο δηαθήκηζεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ηόρνη δηαθήκηζεο δηαθεκίζεηο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ Γηαθεκηζηηθά κέζα Σερληθέο δηαθήκηζεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ Έλλνηα παξαπιαλεηηθήο δηαθήκηζεο Δκπνξηθόο θαη θνηλσληθόο ραξαθηήξαο δηαθεκίζεσλ. Να επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηηο Δηηθέηεο πξντόλησλ ηεο αγνξάο Οξηζκόο Δηηθέηαο Πιεξνθνξίεο Δηηθέηαο ζηηο ζπζθεπαζίεο πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ

11 Να αλαιύνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πγείαο, νηθνλνκίαο θαη πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ελδπκαηνινγηθέο ηνπο επηινγέο Υξεζηκόηεηα πθαζκάησλ Ο ξόινο ησλ ελδπκάησλ Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ησλ αηόκσλ Να εξκελεύνπλ ηα δηεζλή ζύκβνια ζηηο εηηθέηεο ησλ ελδπκάησλ Να θαηαζθεπάδνπλ ιεηηνπξγηθά αληηθείκελα Δηηθέηα πθαζκάησλ θαη δηεζλή ζύκβνια. Υξήζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πθαζκάησλ θαη άιισλ πιηθώλ Οηθνλνκία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο από ηε ρξήζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πθαζκάησλ θαη άιισλ πιηθώλ ηάδηα δεκηνπξγίαο ιεηηνπξγηθήο θαηαζθεπήο Καζνξηζκόο πξνβιήκαηνο Δμεύξεζε θαη εμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ Δπηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιειεο ιύζεο Αμηνιόγεζε.

12 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ Β ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ Να επεμεγνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ αμηώλ δσήο ελόο αηόκνπ θαη ησλ επηινγώλ ηνπ 1.3 Αμίεο δσήο Έλλνηα αμηώλ δσήο Η ζεκαζία ησλ αμηώλ θαη επηινγώλ ζηε δσή ηνπ αηόκνπ Μνξθέο αμηώλ: ελδνπξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακόξθσζε ησλ αμηώλ (γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί). Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο εηξήλεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπηθά θαη δηεζλή θηιεηξεληθά θηλήκαηα, θαζώο θαη πξνζσπηθόηεηεο Η αμία ηεο εηξήλεο Μνξθέο εηξήλεο αηνκηθή - νηθνγελεηαθή εζληθή παγθόζκηα Έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο εηξήλεο Τερληθέο (αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο) πηνζέηεζεο ηεο εηξήλεο (π.ρ. δηαρείξηζε αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ, ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, εθαξκνγή ηερληθώλ ραιάξσζεο, δηάινγνο, ζπλεξγαζία, ζηάδηα δηαδηθαζίαο επίιπζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ κε ηε βνήζεηα δηακεζνιαβεηή, ζπκκεηνρή ζε θηιεηξεληθά θηλήκαηα θαη νξγαλώζεηο, κείσζε θηώρεηαο θαη θνηλσληθώλ αληζνηήησλ) Γξάζε θαη πξνζθνξά θηιεηξεληθώλ θηλεκάησλ θαη πξνζσπηθνηήησλ.

13 Να εθηηκνύλ ηελ αμία ηεο αγάπεο, θαζώο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο κνξθέο θαη ηνπο ηξόπνπο εθδήισζήο ηεο Η αμία ηεο αγάπεο Μνξθέο αγάπεο Τξόπνη εθδήισζεο αγάπεο Σπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από πξάμεηο πξνζθνξάο θαη αγάπεο Σρέζε κεηαμύ ηεο αγάπεο ηνπ εαπηνύ θαη ηεο αγάπεο πξνο ηνπο άιινπο. Να αλαπηύζζνπλ ην αίζζεκα ηεο ππεπζπλόηεηαο θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο, ππεύζπλεο θαη αλεύζπλεο ζπκπεξηθνξέο Η αμία ηεο ππεπζπλόηεηαο Γηάθξηζε ζπκπεξηθνξώλ ζε: Αηνκηθέο /ζπιινγηθέο Υπεύζπλεο/αλεύζπλεο Παξαδείγκαηα ππεπζπλόηεηαο ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν: Σην ζπίηη Σην ζρνιείν Σην γήπεδν Σηελ θνηλόηεηα/επξύηεξν πεξηβάιινλ Σηάδηα ζηνρνζέηεζεο γηα βειηίσζε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο Σηόρνη: ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, εθηθηνί, ξεαιηζηηθνί, ρξνληθά δεζκεπηηθνί. Σπλέπεηεο ππεύζπλσλ θαη αλεύζπλσλ ζπκπεξηθνξώλ Σηάδηα πινπνίεζεο ζπιινγηθήο δξάζεο 1. 1 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

14 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 2:Αλάπηπμε Αζθαινύο θαη Υγηνύο Τξόπνπ Εσήο 2.2 Φαγεηό θαη Υγεία Να απνιακβάλνπλ ζηηγκέο πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ ζην ζρνιείν, ζηε ζρνιηθή εθδξνκή θαη ζε ρώξνπο αλαςπρήο ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία Βαζηθέο έλλνηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο: Οη ηξνθέο σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό Ιζνξξνπεκέλε δηαηξνθή: Πνζόηεηα, πνηόηεηα, πνηθηιία ηξνθώλ Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ελέξγεηαο από ηηο ηξνθέο (ρηιηνηδάνπι θαη ρηιηνζεξκίδεο) Θεξκηδηθή αμία ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη αιθνόι Ηκεξήζηα πνζνζηηαία αλαινγία πξόζιεςεο ελέξγεηαο από ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά Γηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο Οξηζκόο Βαζηθνύ Μεηαβνιηζκνύ Υπνινγηζκόο Βαζηθνύ Μεηαβνιηζκνύ Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ή ηε κείσζή ηνπ βαζηθνύ κεηαβνιηζκνύ Υπνινγηζκόο εκεξήζησλ αλαγθώλ ζε ελέξγεηα. Να επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηόκσλ θαη εηδηθά ησλ εθήβσλ Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ (πξνζσπηθνί, θνηλσληθνί, νηθνγελεηαθνί, νηθνλνκηθνί) Οξηζκόο θαη ζεκαζία ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ Οξηζκόο παρπζαξθίαο Η ζρέζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ κε ηελ εκθάληζε ηεο παρπζαξθίαο

15 Να ζρεδηάδνπλ θαη λα παξαζθεπάδνπλ ηζνδπγηζκέλα γεύκαηα Να εθαξκόδνπλ θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαζθεπή θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ θαγεηνύ Αίηηα πνπ ελνρνπνηνύληαη γηα ηελ αύμεζε ηεο εκθάληζεο ππέξβαξσλ θαη παρύζαξθσλ παηδηώλ θαη ελειίθσλ Δπηπηώζεηο ηεο παρπζαξθίαο (ζσκαηηθέο, ςπρνθνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο) Οξηζκόο Γείθηε Μάδαο Σώκαηνο Τξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο παρπζαξθίαο Τξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο παρπζαξθίαο: Σσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα Αιιαγή ηξόπνπ δηαηξνθήο Αιιαγή ζπκπεξηθνξάο γηα έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο Παξαθνινύζεζε από εηδηθνύο επαγγεικαηίεο. Δληνπηζκόο βαζκνύ ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηαδηαθή ιήςε ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αληηκεηώπηζήο ηεο Σρεδηαζκόο πξαθηηθήο εξγαζίαο: Φξήζε ησλ ζθεπώλ, εξγαιείσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ κε αζθάιεηα Μέηξεζε θαη δύγηζκα πιηθώλ Δθαξκνγή ηερληθώλ δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ: πιύζηκν απνθινίσζε, θόςηκν, ηξίςηκν, θαη βξάζηκν ηξνθίκσλ Φξήζε εζηηώλ θνπδίλαο κε αζθάιεηα: (εζηίεο, θνύξλνο, ζράξα) Καηαλόεζε θαη εθηέιεζε ζπληαγήο βάζεη νδεγηώλ Τήξεζε θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ην ρεηξηζκό ησλ ηξνθίκσλ Οξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ θαη θαηακεξηζκόο εξγαζίαο Βήκαηα πξαθηηθήο εξγαζίαο Σηξώζηκν ηξαπεδηνύ, ηξόπνη θαιήο ζπκπεξηθνξάο

16 Να ζπκβάιινπλ κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο ησλ λέσλ Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ. Σηνρνζέηεζε Σηάδηα πινπνίεζεο ζρεδίνπ δξάζεο 2 γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο ησλ λέσλ Δηζεγήζεηο παξαδεηγκάησλ: Δηζεγήζεηο αλαδηακόξθσζεο κελνύ εζηηαηνξίνπ/ηαρπθαγείνπ Κξηηηθή αλάιπζε ησλ πξντόλησλ πνπ δηαζέηεη ην ζρνιηθό θπιηθείν θαη εηζεγήζεηο Δηζεγήζεηο παξαζθεπήο πγηεηλώλ ζλαθ ζην ζπίηη. 2.3 Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη πγεία Να εκπιαθνύλ όινη νη καζεηέο ζε επράξηζηεο θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηα Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε όιεο ηηο πηπρέο ηεο πγείαο Να βειηηώλνπλ ηα αηνκηθά επίπεδα ηεο θαζεκεξηλήο θπζηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο Να ζπκβάιινπλ κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο ζηελ αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ή επθαηξηώλ πξόζβαζεο ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο Οξηζκόο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Ο ξόινο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πγεία ηνπ αηόκνπ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δσήο Σπζηάζεηο γηα άζθεζε θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνπο εθήβνπο Απηναμηνιόγεζε θαη ζηνρνζέηεζε γηα βειηίσζε ησλ αηνκηθώλ επηπέδσλ θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Δληνπηζκόο επθαηξηώλ γηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ θνηλόηεηα /επξύηεξν πεξηβάιινλ Βήκαηα πινπνίεζεο ζρεδίνπ δξάζεο 3. 2,3 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

17 2.4 Φξήζε θαη θαηάρξεζε νπζηώλ Να έρνπλ πξαθηηθέο εκπεηξίεο πνηνηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να αλαιύνπλ θξηηηθά ηηο ζσκαηηθέο, ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο ρξήζεο θαη θαηάρξεζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Οξηζκνί εμάξηεζεο θαη εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο (ηζηγάξν, αιθνόι, θάξκαθα, λαξθσηηθά) Παξάγνληεο πξνζηαζίαο θαη θηλδύλνπ ρξήζεο λόκηκσλ θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ (αηνκηθνί, νηθνγελεηαθνί, ζρνιηθνί, νκάδεο ζπλνκειίθσλ, θνηλσληθνί πεξηβαιινληηθνί). Δπηπηώζεηο (ζσκαηηθέο, ςπρηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο) από ηε ρξήζε θαη θαηάρξεζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. Να επεμεγνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα γηα αλαδήηεζε ζηήξημεο ζε πεξίπησζε ρξήζεο ή ζθέςεο γηα ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Δπηρεηξεκαηνινγία θαηά ησλ επξέσο δηαδεδνκέλσλ θαη ιαλζαζκέλσλ θνηλσληθώλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηηο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο Αλαγθαηόηεηα παξνρήο ζηήξημεο Να εηζεγνύληαη ηξόπνπο βειηίσζεο ηνπ άκεζνπ θαη επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο, γηα λα πξνιακβάλνπλ θαη λα πξνζηαηεύνληαη από θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε θαη θαηάρξεζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Φνξείο/Γνκέο πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθόξεζε θαη ζηήξημε γηα πξόιεςε θαη ζεξαπεία από ηελ εμάξηεζε Ννκνζεζία ρξήζεο ή/θαη θαηνρήο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ.

18 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ Nα αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία Να αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζεμνπαιηθήο σξίκαζεο ησλ εθήβσλ 3.1 Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο, ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία Έλλνηεο: Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο Σεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία Σεμνπαιηθόηεηα Αηνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία ησλ λέσλ Να αλαπηύμνπλ πγηείο δηαπξνζσπηθέο θαη δηαθπιηθέο ζρέζεηο Να αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην βηνινγηθό θαη θνηλσληθό θύιν Αιιαγέο ζηελ εθεβεία (ζπλαηζζεκαηηθέο, βηνινγηθέο, γλσζηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο) Σεμνπαιηθόηεηα θαη εθεβεία Σεμνπαιηθή σξίκαλζε θαηά ηελ εθεβεία (βηνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο αιιαγέο ησλ εθήβσλ) Σρέζεηο εθήβσλ Έλλνηα θύινπ Γηάθξηζε θαη ραξαθηεξηζηηθά βηνινγηθνύ θαη θνηλσληθνύ θύινπ Σηεξεόηππνη θνηλσληθνί ξόινη ησλ δύν θύισλ (ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο ζρέζεο, ηνπ γάκνπ, ηεο θηιίαο) Πξνβνιή ζηεξενηππηθώλ ξόισλ ησλ δύν θύισλ ζηα ΜΜΔ Έλλνηα ηζόηεηαο Ιζόηεηα ησλ δύν θύισλ (ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ γάκνπ, ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηεο θηιίαο, ηεο επθαηξίαο εξγνδόηεζεο).

19 Να γλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αζθάιεηαο θαη λα εθαξκόδνπλ ζηξαηεγηθέο πξνώζεζήο ηνπ Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο θαη εθθνβηζηηθά πεξηζηαηηθά Γλώζε δηθαησκάησλ πξνζσπηθήο αζθάιεηαο Σηξαηεγηθέο πξνζηαζίαο ή/θαη αληηκεηώπηζεο βίαησλ ή/θαη εθθνβηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ Να δηαθξίλνπλ ηνπο κύζνπο από ηηο πξαγκαηηθόηεηεο γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο βίαο ηνπ νηθνγελεηαθνύ θαη επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο Οξηζκόο ηεο βίαο Μνξθέο βίαο (ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή, ςπρνινγηθή) Λόγνη πνπ νδεγνύλ ζηελ εθδήισζε βίαο Ο θύθινο ηεο βίαο Μύζνη θαη πξαγκαηηθόηεηεο γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο βίαο Οξηζκνί εθθνβηζκνύ θαη ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ Μνξθέο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ (ζσκαηηθόο, ςπρνινγηθόο, ειεθηξνληθόο) Να γλσξίδνπλ Γνκέο/Φνξείο πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα βίαο Να αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζηεξεόηππα Να δηαρεηξίδνληαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα ρσξίο πξνθαηάιεςε ζε επίπεδν εζληθόηεηαο, αλαπεξίαο, ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ Φνξείο πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθόξεζε θαη ζηήξημε θαηά ηεο βίαο. 3.3 Γηαπνιηηηζκηθόηεηα-απνδνρή θαη δηαρείξηζε δηαθνξεηηθόηεηαο Έλλνηεο: ζηεξεόηππν, πξνθαηάιεςε, ξαηζηζκόο, απνθιεηζκόο, δηάθξηζε, ζεμηζκόο Λόγνη δεκηνπξγίαο ζηεξενηύπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ Κνηλσληθά ζηεξεόηππα ζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε, ηελ εζληθόηεηα, ηνλ ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό, ηελ αλαπεξία. Παξαδείγκαηα ξαηζηζηηθήο θαη αληηξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Να απνδέρνληαη θαη λα εθηηκνύλ ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηηο Αλάδεημε Λατθνύ πνιηηηζκνύ (θνηλά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία αλάκεζα ζηνπο ιανύο, ηδηαηηεξόηεηεο ησλ

20 δηάθνξεο ηέρλεο θαη θνπιηνύξεο ιαώλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία πνιηηηζκώλ) Σεκαζία αηζζεηηθήο αγσγήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ζε ζρέζε κε ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη δηαπνιηηηζκηθόηεηα. Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο ηεο Κύπξνπ θαη λα δηθαηνινγνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα δηαηήξεζεο θαη αμηνπνίεζήο ηεο Να δηαθξίλνπλ ηα είδε παξαδνζηαθώλ ηερλώλ θαη επαγγεικάησλ ηεο Κύπξνπ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηελ εμειηθηηθή ηνπο πνξεία κέζα ζηνλ ρξόλν Οξηζκνί Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Γλσξηκία κε ηελ Κππξηαθή Λατθή Τέρλε θαη Παξάδνζε: Παξαδνζηαθέο ηέρλεο (αγγεηνπιαζηηθή, πθαληηθή, θεληεηηθή, κεηαιινηερλία, μπινγιππηηθή, θαιαζνπιεθηηθή-ςαζνπιεθηηθή) Παξαδνζηαθή ελδπκαζία Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα Παξαδνζηαθή θαηνηθία Σεκαζία αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο Γηαρξνληθή κεηεμέιημε ηεο Κππξηαθήο Παξάδνζεο Τξόπνη αμηνπνίεζεο /δηαηήξεζεο ηεο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Να γλσξίδνπλ Φνξείο ππεύζπλνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θππξηαθήο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Να αλαπηύζζνπλ αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε θαη δηαηήξεζε ηεο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζκηθνύ ζρνιείνπ ή/θαη ηεο πνιηηηζκηθήο θνηλόηεηα Φνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο Κππξηαθήο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Σηνρνζέηεζε εθαξκνγή δξάζεο γηα δηαηήξεζε θαη αλαβίσζε πηπρώλ ηεο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο ηεο αθνινπζώληαο ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ζρεδίνπ δξάζεο 4. 4 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

21

22 Γ ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 2: Αλάπηπμε Αζθαινύο θαη Υγηνύο Τξόπνπ Εσήο 2.1 Υγηείο Τξόπνη θαη Σπλζήθεο Εσήο Να απνιακβάλνπλ επράξηζηεο θαη πγηείο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αηφκσλ Να εληνπίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αηφκσλ Να εληνπίδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηεο πγείαο, ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ησλ δηαθφξσλ ζπκπεξηθνξψλ Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο Οξηζκνί: Τγεία, Γεκφζηα Τγεία Πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο φπσο: θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, αθραξψδεο Γηαβήηεο, Καξθίλνο, Γξίπε, Φπρηθά Ννζήκαηα, Μεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, πξνβιήκαηα πγείαο απφ αηπρήκαηα Παξάγνληεο θηλδχλνπ (γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί) πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηνλ ηξφπν δσή ησλ αηφκσλ Παξάγνληεο πξνζηαζίαο (αηνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί) πνπ πξνάγνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο πγείαο. ρέζε κεηαμχ πγείαο θαη δηαθφξσλ ζπκπεξηθνξψλ. Έλλνηα θνηλσληθψλ αληζνηήησλ Παξάγνληεο πξφθιεζεο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Κχπξν θαη ζε άιιεο ρψξεο πλέπεηεο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο

23 Σνπηθνί θαη Γηεζλείο Φνξείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε, κείσζε ή /θαη εμάιεηςε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 2.2 Φαγεηό θαη Υγεία Να απνιακβάλνπλ ζηηγκέο πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ ζην ζρνιείν, ζηε ζρνιηθή εθδξνκή θαη ζε ρώξνπο αλαςπρήο ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να αλαγλσξίδνπλ αζζέλεηεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαζψο θαη λα αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο απφ απηέο Η ζπκβνιή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πγείαο Πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πηζαλφλ λα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, φπσο: Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, Τπεξιηπηδαηκία, Τπέξηαζε, αθραξψδεο Γηαβήηεο, Μνξθέο θαξθίλνπ Παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ εληζρχνπλ ηελ εκθάληζε αζζελεηψλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο Παξάγνληεο πξνζηαζίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ή /θαη αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο εκαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο ρέζε ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο κε ηελ πξφιεςε εκθάληζεο αζζελεηψλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο.

24 Να δηθαηνινγνχλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο Αζβεζηίνπ θαη ηδήξνπ ηδηαίηεξα θαηά ηελ εθεβεία Οξηζκνί: Αζβεζηίνπ, ηδήξνπ Ο ξφινο ηνπ Αζβεζηίνπ θαη ηνπ ηδήξνπ ζηνλ νξγαληζκφ θαη εηδηθφηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο Σξνθέο πινχζηεο ζε Αζβέζηην, ίδεξν Οκάδεο πιεζπζκνχ κε απμεκέλεο αλάγθεο ζε Αζβέζηην, ίδεξν Παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ απνξξφθεζε ηνπ Αζβεζηίνπ, ηδήξνπ Παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνξξφθεζε Αζβεζηίνπ, ηδήξνπ Πξνβιήκαηα απφ ηελ έιιεηςε Αζβεζηίνπ, ηδήξνπ Παξαζθεπάζκαηα πινχζηα ζε Αζβέζηην, ίδεξν Να ζρεδηάδνπλ θαη λα παξαζθεπάδνπλ ηζνδπγηζκέλα παξαζθεπάζκαηα γηα έθεβνπο βάζεη ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο ρεδηαζκφο πξαθηηθήο εξγαζίαο: Υξήζε ησλ ζθεπψλ, εξγαιείσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ κε αζθάιεηα Μέηξεζε θαη δχγηζκα πιηθψλ Δθαξκνγή ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ: πιχζηκν, απνθινίσζε, θφςηκν, ηξίςηκν, θαη βξάζηκν ηξνθίκσλ Υξήζε εζηηψλ θνπδίλαο κε αζθάιεηα: θνχξλνο, ζράξα Καηαλφεζε θαη εθηέιεζε ζπληαγήο βάζεη νδεγηψλ Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ Οξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ηξψζηκν ηξαπεδηνχ, ηξφπνη θαιήο ζπκπεξηθνξάο Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ.

25 Να δηθαηνινγνχλ ηελ πηνζέηεζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ γηα ηελ απνθπγή ρξήζεο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο Οξηζκφο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο Δίδε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο: Βηηακίλεο Μέηαιια, Ιρλνζηνηρεία Πξσηεΐλεο Υξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ πλέπεηεο απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο Γηακφξθσζε δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ γηα θάιπςε απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, γηα ηελ απνθπγή ρξήζεο ζπκπιεξσκάησλ Οξηζκνί: ελεξγεηαθψλ πνηψλ, ηζνηνληθψλ πνηψλ Κίλδπλνη απφ ηελ θαηαλάισζε ελεξγεηαθψλ πνηψλ Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ηζνηνληθψλ πνηψλ Βήκαηα πινπνίεζεο παξαζθεπήο ηζνηνληθψλ ξνθεκάησλ Να ζπκβάιινπλ, κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο Να δηαθξίλνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πγεία Να αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ ηάδηα εθαξκνγήο ζρεδίνπ δξάζεο* Οξηζκφο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ Κπξηφηεξεο κνξθέο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ (ςπρνγελήο αλνξεμία, ςπρνγελήο βνπιηκία, επεηζνδηαθή ππεξθαγία) Δπηπηψζεηο ησλ ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ. Παξάγνληεο πξνζηαζίαο θαη θηλδχλνπ εκθάληζεο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ

26 Ρφινο ησλ ΜΜΔ (πξνβνιή κε ξεαιηζηηθψλ πξνηχπσλ) Να πηνζεηνχλ ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζήο γηα ηε δεκηνπξγία ςπρηθψλ αληηζηάζεσλ ρέζε απηνεθηίκεζεο/απηνεηθφλαο θαη ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ Σξφπνη πξφιεςεο εκθάληζεο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ Αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ Φνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ.

27 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 3: Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ 3.1 Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο, Σεμνπαιηθή θαη Αλαπαξαγσγηθή Υγεία Να αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζεμνπαιηθήο Αιιαγέο ζηελ εθεβεία (ζσκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, πλεπκαηηθέο) σξίκαλζεο Κπξηφηεξεο νξκφλεο πνπ πξνθαινχλ ηηο αιιαγέο ηεο εθεβείαο Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο εκαζία δηαζθάιηζεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο θαηά ηελ εθεβεία Οξηζκφο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο Οξηζκφο ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ Σχπνη ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ Να αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία Παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία ησλ εθήβσλ Να αλαγλσξίδνπλ ηηο πγηείο πξνυπνζέζεηο γηα έλαξμε ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ ρέζεηο εθήβσλ (δηαπξνζσπηθέο, δηαθπιηθέο) Τγηείο πξνυπνζέζεηο γηα έλαξμε ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ (ζσκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, πλεπκαηηθέο) εκαζία ηεο απνρήο Υαξαθηεξηζηηθά πγηψλ ζρέζεσλ εμνπαιηθά θαη αλαπαξαγσγηθά δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, 1994

28 Να γλσξίδνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηα ζεμνπαιηθά θαη αλαπαξαγσγηθά δηθαηψκαηα πκβάζεηο ζεμνπαιηθψλ θαη αλαπαξαγσγηθψλ δηθαησκάησλ (δηεζλήο λνκνζεζία) Καιιηέξγεηα ζπκπεξηθνξάο αληίζηαζεο απέλαληη ζηελ αλεπηζχκεηε ζεμνπαιηθή επαθή εκαζία νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ Κίλδπλνη πγείαο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αληηζχιιεςεο θαη λα επεμεγνχλ ηξφπνπο αληηζχιιεςεο Οξηζκφο αληηζχιιεςεο Μέζνδνη αληηζχιιεςεο Έλλνηα επείγνπζαο αληηζχιιεςεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απφθαζεο γηα ρξήζε ή κε ρξήζε κεζφδνπ αληηζχιιεςεο (φπσο: αηνκηθέο πεπνηζήζεηο, αμίεο, νηθνλνκηθνί, αηνκηθνί, ζξεζθεπηηθνί, πνιηηηζκηθνί Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα Να πεξηγξάθνπλ ηα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα ησλ ΜΝ, λα γλσξίδνπλ ηηο ζπλέπεηέο ηνπο θαη λα επεμεγνπλ ηξφπνπο απνθπγήο Οξηζκφο ζεμνπαιηθψλ κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ (ΜΝ) Δίδε ΜΝ (φπσο: Βαθηεξηδηαθή θνιπίηηδα, Έξπεο, Ηπαηίηηδα A θαη Β, Γνλφξξνηα/Βιελλφξξνηα, Υιακχδηα, Σξηρνκνλάδεο, Φψξα, Ιφο θνλδπισκάησλ HPV, χθηιε, HIV/AIDS Σξφπνη κεηάδνζεο, ζπκπηψκαηα θαη ζεξαπεία ησλ ΜΝ Να αλαιχνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο δηαθνπήο ηεο θαηά ηελ εθεβεία Οξηζκφο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο Οξηζκφο άκβισζεο/έθηξσζεο Ιζρχνπζα Ννκνζεζία ζηελ Κχπξν ζρεηηθά κε ηελ άκβισζε -έθηξσζε Λφγνη πνπ νδεγνχλ ζε αλεπηζχκεηε θχεζε θαηά ηελ εθεβεία

29 πλέπεηεο αλεπηζχκεηεο εθεβηθήο εγθπκνζχλεο (ζσκαηηθέο, ςπρνθνηλσληθέο) Ηζηθά δηιήκκαηα εθεβηθήο εγθπκνζχλεο (δηθαηψκαηα ηνπ αγέλλεηνπ παηδηνχ) Να γλσξίδνπλ Φνξείο παξνρήο βνήζεηαο Φνξείο/Τπεξεζίεο ζηήξημεο εθήβσλ κε αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε. Να επεμεγνχλ ηηο έλλνηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, δηαθνξεηηθφηεηα, ξαηζηζκφο Να αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζηεξεφηππα Να δηαρεηξίδνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ρσξίο πξνθαηάιεςε ζε επίπεδν εζληθφηεηαο, αλαπεξίαο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 3.3 Γηαπνιηηηζκηθόηεηα-απνδνρή θαη Γηαρείξηζε Γηαθνξεηηθόηεηαο Έλλνηεο: πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, δηαθνξεηηθφηεηα, ξαηζηζκφο Αηηίεο ξαηζηζκνχ πλέπεηεο ξαηζηζκνχ Πεξηζσξηνπνίεζε αηφκσλ θαη νκάδσλ ζηε βάζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο Άζθεζε δηαθφξσλ κνξθψλ βίαο θαηά αηφκσλ ή νκάδσλ ζηε βάζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο Οκάδεο ή άηνκα πνπ πθίζηαληαη ξαηζηζκφ, δηαθξίζεηο, θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζεμηζκφ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο ζηε βάζε ηνπ θχινπ, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο εκθάληζεο, ηεο ζξεζθείαο, ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ειηθίαο, ηεο θαηαγσγήο, ηεο γιψζζαο, ηεο θνπιηνχξαο, ηεο αλαπεξίαο, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Οξηζκφο ζηεξεφηππνπ Απνδφκεζε ζηεξενηχπσλ γηα άηνκα/νκάδεο Απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο

30 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 4: Γεκηνπξγία Δλεξγνύ Πνιίηε 4.2 Οηθνλνκηθή θαη Δπαγγεικαηηθή Αγσγή Να θαηαξηίδνπλ πξνυπνινγηζκφ γηα θάιπςε Έλλνηα νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αηνκηθψλ αλαγθψλ Αλάγθεο, επηζπκίεο θαη νηθνλνκηθνί πφξνη εκαζία ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ Σξφπνη ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκάησλ εκαζία ηεο απνηακίεπζεο Κνηλσληθά θαη εζηθά δηιήκκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ ρξήκαηνο. Να αλαιχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή επαγγέικαηνο Οξηζκνί: εξγαζία, επάγγεικα, θαξηέξα Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή επαγγέικαηνο: Αηνκηθνί: γελεηηθνί, ραξαθηεξηζηηθά αηφκνπ, ελδηαθέξνληα, ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, αμίεο/αλάγθεο Πεξηβαιινληηθνί: θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, θχζε θαη ζπλζήθεο επαγγέικαηνο, θχζε θαη ζπλζήθεο αγνξάο εξγαζίαο Βαζηθά ζηνηρεία απηνγλσζίαο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο: Υαξαθηεξηζηηθά: ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά/λνεηηθά, θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά Δλδηαθέξνληα Ιθαλφηεηα θαη δεμηφηεηεο Αμίεο/αλάγθεο

31 Να εθαξκφδνπλ ζηάδηα ιήςεο απφθαζεο ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο ηάδηα ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο: Γλσξηκία κε ηνλ εαπηφ -απηνγλσζία πγθέληξσζε αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ Μειέηε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πλεμέηαζε φισλ ησλ επηινγψλ Δπηινγή θαηαιιειφηεξεο απφθαζεο ζε ζρέζε κε ην άηνκν/εαπηφ Αμηνιφγεζε ηεο απφθαζεο. 4.3 Γηθαηώκαηα θαη Υπνρξεώζεηο Να ζπλεξγάδνληαη εθαξκόδνληαο ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απόθαζεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ, αλαιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα επζύλεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ ηνπο Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηα Οξηζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δηθαηψκαηα φισλ ησλ κειψλ θαη νκάδσλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, φπσο απηά εκπεξηέρνληαη ζηε Γηεζλή πλζήθε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ: «θαζνιηθά», «νηθνπκεληθά» «αλαπαιινηξίσηα», «αλαθαίξεηα» «αδηαίξεηα», «αιιειεμαξηψκελα» θαη «αιιεινζρεηηδφκελα» Καηεγνξίεο δηθαησκάησλ (αζηηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά, πνιηηηζκηθά θαη αλαπηπμηαθά Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα Πξνζσπηθφηεηεο πνπ ππεξαζπηζηήθαλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα Πεξίιεςε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ

32 Να εηζεγνχληαη θαη λα πινπνηνχλ δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ππεξάζπηζε πνηθίισλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ Παηδηνχ Ννκνζεζία ηεο Κχπξνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ Σξφπνη πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ ζε πεξίπησζε θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ρέζε αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εθήβσλ Γηεζλείο θαη Δπξσπατθνί Φνξείο θαη Οξγαληζκνί πνπ κάρνληαη γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φινπ ηνπ θφζκνπ Κπβεξλεηηθέο Τπεξεζίεο, Οξγαληζκνί θαη Φνξείο ζηελ Κχπξν πνπ αζρνινχληαη κε ηα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηάδηα εθαξκνγήο ζρεδίνπ δξάζεο 1. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο Οξηζκφο εζεινληηζκνχ Αμία ηνπ εζεινληηζκνχ Δζεινληηθνί νξγαληζκνί ηάδηα εθαξκνγήο ζρεδίνπ δξάζεο 2. 1, 2 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ 2011-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 2011 2 πληνληζηέο Δζληθήο ηξαηεγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 Αζήλα 2013 1 Μέιε επηηξνπήο ζύληαμεο Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ρεπκαηηθέο θαη Μπνζθειεηηθέο Παζήζεηο Γ.. Διιεληθήο Ρεπκαηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ΤΥΕΣΙΗ CRISIS MANAGEMENT ΚΑΙ RISK MANAGEMENT ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ Ω ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Διπλωμαηική Επγαζία ΤΥΕΣΙΗ CRISIS MANAGEMENT ΚΑΙ RISK MANAGEMENT ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ Ω ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ- ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (MBA- ΣQM) Διπλωμαηική Επγαζία ΤΥΕΣΙΗ CRISIS MANAGEMENT ΚΑΙ RISK

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

PROPIETARIO Page 1 04/12/2009

PROPIETARIO Page 1 04/12/2009 PROPIETARIO Page 1 04/12/2009 Εςπυπαφκέρ Ικανόηηηερ Διαιηολόγος και οι Δείκηερ Απόδοζήρ ηοςρ πος έσοςν αποκηήζει οι διαιηολόγοι καηά ηο σπόνο εξαζθάλιζηρ ηυν πποζόνηυν και ειζδοσήρ ηοςρ ζηο επάγγελμα ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ --------------------------------------------------------- Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΔΝ ΑΡΥΖ ΖΝ.. ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 1969: δεκηνπξγία δηαδηθηχνπ (Internet) ζηηο ΗΠΑ σο κέζν επηθνηλσλίαο ζε ππξεληθφ πφιεκν. 1997: ην δηαδίθηπν εμππεξεηνχζε 35-50

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΝΔΟΗ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα