Α ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ. ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ. 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε Δαπηνύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ. ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ. 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε Δαπηνύ"

Transcript

1 Α ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε ησλ δηαζηάζεσλ εαπηνύ θαη όισλ ησλ πηπρώλ ηεο πγείαο 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε Δαπηνύ Έλλνηα εαπηνύ Αλαγλώξηζε θαη αλάπηπμε ησλ 5 δηαζηάζεσλ εαπηνύ (ζσκαηηθή, λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, εζηθή, θνηλσληθή) ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο Αλζξώπηλεο αλάγθεο Ηεξάξρεζε αλζξσπίλσλ αλαγθώλ ζύκθσλα κε ηνλ A. Maslow ρέζε αλζξώπηλσλ αλαγθώλ κε όιεο ηηο πηπρέο ηεο πγείαο. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε εαπηνύ ρέζε ησλ δηαζηάζεσλ εαπηνύ θαη όισλ ησλ πηπρώλ ηεο πγείαο (Δπξύηεξε έλλνηα ηεο πγείαο. Οη 6 πηπρέο ηεο πγείαο: ζσκαηηθή, ςπρηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη δηαλνεηηθή) Ο ξόινο ησλ γελεηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ ζηε δηακόξθσζε ελδηαθεξόλησλ, ηθαλνηήησλ θαη αμίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εαπηνύ. Να αμηνινγνύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη λα πηνζεηνύλ ηξόπνπο βειηίσζεο ησλ αδπλακηώλ ηνπ Δληνπηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ εαπηνύ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο ηνρνζέηεζε γηα αηνκηθή βειηίσζε βάζεη όισλ ησλ πηπρώλ ηεο πγείαο ηόρνη: ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, εθηθηνί, ξεαιηζηηθνί, ρξνληθά δεζκεπηηθνί.

2 Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαπηύζζνπλ ηξόπνπο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο Οξηζκόο ηεο εθεβείαο Γηάθξηζε θαη επεμήγεζε ησλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαη ζηα δπν θύια Φνξείο αξσγήο ή ππνζηεξηθηηθά δίθηπα θαη ν ξόινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ αηνκηθή βειηίσζε θαη νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ. Να εθθξάδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη λνεηηθήο ηνπο αλάπηπμεο 1.2 Σπλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε Οξηζκόο ζπλαηζζήκαηνο Γηάθξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζε επράξηζηα/ζεηηθά θαη δπζάξεζηα /αξλεηηθά Αλαγλώξηζε, έθθξαζε θαη δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ Αλάιπζε ζρέζεο εξεζίζκαηνο, ζπλαηζζήκαηνο θαη ζπκπεξηθνξάο. Να αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο ελζπλαίζζεζεο Οξηζκόο ελζπλαίζζεζεο ρέζε ελζπλαίζζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο πκβνιή ηεο ελζπλαηζζεζεο ζηε δηαρείξηζε επράξηζησλ/ζεηηθώλ θαη δπζάξεζησλ/αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. Να εθαξκόδνπλ ηερληθέο δηαρείξηζεο δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ ηδηαίηεξα άγρνπο θαη ζπκνύ Οξηζκνί: άγρνπο θαη ζπκνύ Σερληθέο δηαρείξηζεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ζπκνύ.

3 Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε Να εθαξκόδνπλ πξαθηηθνύο ηξόπνπο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο Οξηζκόο απηνεθηίκεζεο Γηάθξηζε απηνεθηίκεζεο (ρακειή θαη πςειή) Υαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε πςειή θαη ρακειή απηνεθηίκεζε ρέζε βαζκνύ απηνεθηίκεζεο θαη έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηδηαίηεξα ζηνπο εθήβνπο Παξάγνληεο (αηνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί) πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηξόπνη ελίζρπζεο ησλ ζεηηθώλ παξαγόλησλ Αλαγλώξηζε ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ε πξνζθνξά ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζηελ θνηλόηεηα, κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνρνζέηεζε γηα βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο.

4 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 2: Αλάπηπμε Αζθαινύο θαη Υγηνύο Τξόπνπ Εσήο 2.1 Υγηείο Τξόπνη θαη Σπλζήθεο Εσήο Να απνιακβάλνπλ επράξηζηεο θαη πγηείο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηνλ ηξόπν δσήο ησλ αηόκσλ Αλάπηπμε ησλ πηπρώλ ηεο πγείαο (ζσκαηηθή, ςπρηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη δηαλνεηηθή) Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε ηεο πγείαο θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο (γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί) Πξνβιήκαηα δεκόζηαο πγείαο ζηελ Κύπξν θαη ζε άιιεο ρώξεο εκαζία ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ εθήβσλ Φνξείο πξναγσγήο θαη παξνρήο πγείαο. Να δηακνξθώλνπλ ζρέδην δξάζεο πνπ λα ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ γηα κηα πγηή δσή Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο 1 πνπ ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ γηα κηα πγηή δσή. 1 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

5 2.2 Φαγεηό θαη Υγεία Να απνιακβάλνπλ ζηηγκέο πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ ζην ζρνιείν, ζηε ζρνιηθή εθδξνκή θαη ζε ρώξνπο αλαςπρήο ζηελ θνηλόηεηά ηνπο : Να αλαιύνπλ θαη λα επεμεγνύλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ αηόκσλ Βαζηθέο έλλνηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο: Ρόινο ηξνθήο Θξεπηηθά ζπζηαηηθά Νεξό Αιάηη Εάραξε Οκάδεο ηξνθώλ Ππξακίδα Τγηεηλήο Γηαηξνθήο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ αηόκσλ. Να ζρεδηάδνπλ θαη λα παξαζθεπάδνπλ ηζνδπγηζκέλα γεύκαηα Δηζεγήζεηο ηξόπσλ βειηίσζεο ησλ δηαηξνθηθώλ επηινγώλ ησλ αηόκσλ ρεδηαζκόο ηζνδπγηζκέλσλ γεπκάησλ: Δπηινγή ηξνθώλ από όιεο ηηο νκάδεο ηξνθώλ Υξήζε νδεγώλ ζσζηήο δηαηξνθήο: Ππξακίδα Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο, Ππξακίδα Τγηεηλήο Γηαηξνθήο, ην κνληέιν «Σν Πηάην κνπ». Να εθαξκόδνπλ θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαζθεπή θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ θαγεηνύ Πξνεηνηκαζία ηζνξξνπεκέλσλ γεπκάησλ θαη ζλαθ: Γηαθνξνπνίεζε ζπληαγήο Υξήζε ησλ ζθεπώλ, εξγαιείσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ κε αζθάιεηα

6 Να εθαξκόδνπλ δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ θαη πξνεηνηκαζίαο παξαζθεπαζκάησλ Μέηξεζε θαη δύγηζκα πιηθώλ Δθαξκνγή ηερληθώλ δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ: πιύζηκν, απνθινίσζε, θόςηκν, ηξίςηκν, θαη βξάζηκν ηξνθίκσλ Υξήζε εζηηώλ θνπδίλαο κε αζθάιεηα: θνύξλνο, ζράξα Καηαλόεζε θαη εθηέιεζε ζπληαγήο βάζεη νδεγηώλ Σήξεζε θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ηνλ ρεηξηζκό ησλ ηξνθίκσλ Οξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ θαη θαηακεξηζκόο εξγαζίαο Βήκαηα πξαθηηθήο εξγαζίαο ηξώζηκν ηξαπεδηνύ, ηξόπνη θαιήο ζπκπεξηθνξάο Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ. Να ζπκβάιινπλ κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ηνρνζέηεζε - Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο 2 γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ δξάζεηο ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ εθήβσλ. πγηεηλήο δηαηξνθήο 2.5 Αζθάιεηα Να εθαξκόδνπλ πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα εληόο θαη εθηόο ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο Να εληνπίδνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηνπο παξάγνληεο πξόθιεζεο αηπρεκάησλ θαη ηνπο παξάγνληεο πξνζηαζίαο από αηπρήκαηα Οξηζκνί: αζθάιεηαο, θηλδύλνπ, αηπρήκαηνο, δπζηπρήκαηνο Αηηίεο θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ Δζηίεο θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο Παξάγνληεο πξόθιεζεο θαη πξνζηαζίαο θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ 2 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

7 Να εθαξκόδνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αηόκσλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο Να εθαξκόδνπλ ελδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά σο πεδνί, επηβάηεο, πνδειάηεο θαη σο κειινληηθνί νδεγνί Να κπνξνύλ λα παξεκβαίλνπλ κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξόιεςε, αληηκεηώπηζε, κείσζε ή/θαη ηελ εμάιεηςε ησλ αηπρεκάησλ Παξαδείγκαηα ππεύζπλσλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αηόκσλ Σνπηθνί, Γηεζλείο Φνξείο θαη ππνζηεξηθηηθά δίθηπα γηα ηελ πξόιεςε, αληηκεηώπηζε, κείσζε ή/θαη εμάιεηςε ησλ θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ. Δλδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά ζην δξόκν ηδηαίηεξα ζύκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο Δλδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζην νδηθό πεξηβάιινλ, είηε σο ζεαηήο, είηε σο εκπιεθόκελνο πλέπεηεο ιαλζαζκέλεο θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο πεδνύ, επηβάηε θαη πνδειάηε. Αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξόιεςε θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη θαη ζηελ θνηλόηεηα.

8 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 3: Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ θαη Σρέζεσλ Να έρνπλ ηελ επθαηξία αλάπηπμεο θαιώλ ζρέζεσλ κε θίινπο, νηθνγέλεηα, ελήιηθεο, ηξίηε ειηθία Να εθαξκόδνπλ βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο Αλάγθε θνηλσληθήο επαθήο αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε πγηώλ Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην νηθνγελεηαθό, ζρνιηθό θαη επξύηεξν πεξηβάιινλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ Σξόπνη θαιιηέξγεηαο αξκνληθώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ Υαξαθηεξηζηηθέο πγηώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ησλ εθήβσλ. Έκθαζε ζηε θηιία. Να εθαξκόδνπλ δεμηόηεηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο Οξηζκόο επηθνηλσλίαο Σύπνη επηθνηλσλίαο (Λεθηηθή Με Λεθηηθή) Γεμηόηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο κε ιεθηηθώλ κελπκάησλ Να αλαπηύζζνπλ ηθαλόηεηεο ελζπλαίζζεζεο Να εθαξκόδνπλ ηερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηακεζνιάβεζεο Ζ ζεκαζία ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ επηθνηλσλία Οξηζκόο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο Σξόπνη απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, όπσο ηερληθή θαιήο αθξόαζεο. Έλλνηα ζύγθξνπζεο Λόγνη πξόθιεζεο ζύγθξνπζεο πλέπεηεο ζύγθξνπζεο Έλλνηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηακεζνιάβεζεο Σερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηακεζνιάβεζεο.

9 Να εθαξκόδνπλ ηξόπνπο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ κέζα από ηελ πηνζέηεζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ ζηαδίσλ επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ Σξόπνη επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ ηαδία δηαδηθαζίαο επίιπζεο κίαο ζύγθξνπζεο: Καζνξηζκόο πξνβιήκαηνο Δμεύξεζε θαη εμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ Δπηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιειεο ιύζεο Αμηνιόγεζε.

10 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 4: Γεκηνπξγία Δλεξγνύ Πνιίηε 4.1 Αγσγή ηνπ Καηαλαισηή Να επηδεηθλύνπλ ππεύζπλε θαηαλαισηηθή Οξηζκόο θαηαλαισηή ζπκπεξηθνξά Έλλνηα ηεο αγσγήο θαηαλαισηή Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Να δηεθδηθνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο σο Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ θαηαλαισηή θαηαλαισηέο Θεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζηελ Κύπξν θαη ζηελ Δπξώπε ζε πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή Κπβεξλεηηθνί θαη Με Κπβεξλεηηθνί Φνξείο γηα δηαρείξηζε ζεκάησλ θαηαλαισηή Δλδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο παξαβίαζεο δηθαησκάησλ θαηαλαισηή. Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηηο Οξηζκόο δηαθήκηζεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ηόρνη δηαθήκηζεο δηαθεκίζεηο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ Γηαθεκηζηηθά κέζα Σερληθέο δηαθήκηζεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ Έλλνηα παξαπιαλεηηθήο δηαθήκηζεο Δκπνξηθόο θαη θνηλσληθόο ραξαθηήξαο δηαθεκίζεσλ. Να επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηηο Δηηθέηεο πξντόλησλ ηεο αγνξάο Οξηζκόο Δηηθέηαο Πιεξνθνξίεο Δηηθέηαο ζηηο ζπζθεπαζίεο πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ

11 Να αλαιύνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πγείαο, νηθνλνκίαο θαη πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ελδπκαηνινγηθέο ηνπο επηινγέο Υξεζηκόηεηα πθαζκάησλ Ο ξόινο ησλ ελδπκάησλ Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ησλ αηόκσλ Να εξκελεύνπλ ηα δηεζλή ζύκβνια ζηηο εηηθέηεο ησλ ελδπκάησλ Να θαηαζθεπάδνπλ ιεηηνπξγηθά αληηθείκελα Δηηθέηα πθαζκάησλ θαη δηεζλή ζύκβνια. Υξήζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πθαζκάησλ θαη άιισλ πιηθώλ Οηθνλνκία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο από ηε ρξήζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πθαζκάησλ θαη άιισλ πιηθώλ ηάδηα δεκηνπξγίαο ιεηηνπξγηθήο θαηαζθεπήο Καζνξηζκόο πξνβιήκαηνο Δμεύξεζε θαη εμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ Δπηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιειεο ιύζεο Αμηνιόγεζε.

12 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ Β ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ Να επεμεγνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ αμηώλ δσήο ελόο αηόκνπ θαη ησλ επηινγώλ ηνπ 1.3 Αμίεο δσήο Έλλνηα αμηώλ δσήο Η ζεκαζία ησλ αμηώλ θαη επηινγώλ ζηε δσή ηνπ αηόκνπ Μνξθέο αμηώλ: ελδνπξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακόξθσζε ησλ αμηώλ (γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί). Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο εηξήλεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπηθά θαη δηεζλή θηιεηξεληθά θηλήκαηα, θαζώο θαη πξνζσπηθόηεηεο Η αμία ηεο εηξήλεο Μνξθέο εηξήλεο αηνκηθή - νηθνγελεηαθή εζληθή παγθόζκηα Έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο εηξήλεο Τερληθέο (αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο) πηνζέηεζεο ηεο εηξήλεο (π.ρ. δηαρείξηζε αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ, ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, εθαξκνγή ηερληθώλ ραιάξσζεο, δηάινγνο, ζπλεξγαζία, ζηάδηα δηαδηθαζίαο επίιπζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ κε ηε βνήζεηα δηακεζνιαβεηή, ζπκκεηνρή ζε θηιεηξεληθά θηλήκαηα θαη νξγαλώζεηο, κείσζε θηώρεηαο θαη θνηλσληθώλ αληζνηήησλ) Γξάζε θαη πξνζθνξά θηιεηξεληθώλ θηλεκάησλ θαη πξνζσπηθνηήησλ.

13 Να εθηηκνύλ ηελ αμία ηεο αγάπεο, θαζώο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο κνξθέο θαη ηνπο ηξόπνπο εθδήισζήο ηεο Η αμία ηεο αγάπεο Μνξθέο αγάπεο Τξόπνη εθδήισζεο αγάπεο Σπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από πξάμεηο πξνζθνξάο θαη αγάπεο Σρέζε κεηαμύ ηεο αγάπεο ηνπ εαπηνύ θαη ηεο αγάπεο πξνο ηνπο άιινπο. Να αλαπηύζζνπλ ην αίζζεκα ηεο ππεπζπλόηεηαο θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο, ππεύζπλεο θαη αλεύζπλεο ζπκπεξηθνξέο Η αμία ηεο ππεπζπλόηεηαο Γηάθξηζε ζπκπεξηθνξώλ ζε: Αηνκηθέο /ζπιινγηθέο Υπεύζπλεο/αλεύζπλεο Παξαδείγκαηα ππεπζπλόηεηαο ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν: Σην ζπίηη Σην ζρνιείν Σην γήπεδν Σηελ θνηλόηεηα/επξύηεξν πεξηβάιινλ Σηάδηα ζηνρνζέηεζεο γηα βειηίσζε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο Σηόρνη: ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, εθηθηνί, ξεαιηζηηθνί, ρξνληθά δεζκεπηηθνί. Σπλέπεηεο ππεύζπλσλ θαη αλεύζπλσλ ζπκπεξηθνξώλ Σηάδηα πινπνίεζεο ζπιινγηθήο δξάζεο 1. 1 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

14 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 2:Αλάπηπμε Αζθαινύο θαη Υγηνύο Τξόπνπ Εσήο 2.2 Φαγεηό θαη Υγεία Να απνιακβάλνπλ ζηηγκέο πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ ζην ζρνιείν, ζηε ζρνιηθή εθδξνκή θαη ζε ρώξνπο αλαςπρήο ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία Βαζηθέο έλλνηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο: Οη ηξνθέο σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό Ιζνξξνπεκέλε δηαηξνθή: Πνζόηεηα, πνηόηεηα, πνηθηιία ηξνθώλ Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ελέξγεηαο από ηηο ηξνθέο (ρηιηνηδάνπι θαη ρηιηνζεξκίδεο) Θεξκηδηθή αμία ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη αιθνόι Ηκεξήζηα πνζνζηηαία αλαινγία πξόζιεςεο ελέξγεηαο από ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά Γηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο Οξηζκόο Βαζηθνύ Μεηαβνιηζκνύ Υπνινγηζκόο Βαζηθνύ Μεηαβνιηζκνύ Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ή ηε κείσζή ηνπ βαζηθνύ κεηαβνιηζκνύ Υπνινγηζκόο εκεξήζησλ αλαγθώλ ζε ελέξγεηα. Να επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηόκσλ θαη εηδηθά ησλ εθήβσλ Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ (πξνζσπηθνί, θνηλσληθνί, νηθνγελεηαθνί, νηθνλνκηθνί) Οξηζκόο θαη ζεκαζία ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ Οξηζκόο παρπζαξθίαο Η ζρέζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ κε ηελ εκθάληζε ηεο παρπζαξθίαο

15 Να ζρεδηάδνπλ θαη λα παξαζθεπάδνπλ ηζνδπγηζκέλα γεύκαηα Να εθαξκόδνπλ θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαζθεπή θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ θαγεηνύ Αίηηα πνπ ελνρνπνηνύληαη γηα ηελ αύμεζε ηεο εκθάληζεο ππέξβαξσλ θαη παρύζαξθσλ παηδηώλ θαη ελειίθσλ Δπηπηώζεηο ηεο παρπζαξθίαο (ζσκαηηθέο, ςπρνθνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο) Οξηζκόο Γείθηε Μάδαο Σώκαηνο Τξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο παρπζαξθίαο Τξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο παρπζαξθίαο: Σσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα Αιιαγή ηξόπνπ δηαηξνθήο Αιιαγή ζπκπεξηθνξάο γηα έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο Παξαθνινύζεζε από εηδηθνύο επαγγεικαηίεο. Δληνπηζκόο βαζκνύ ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηαδηαθή ιήςε ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αληηκεηώπηζήο ηεο Σρεδηαζκόο πξαθηηθήο εξγαζίαο: Φξήζε ησλ ζθεπώλ, εξγαιείσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ κε αζθάιεηα Μέηξεζε θαη δύγηζκα πιηθώλ Δθαξκνγή ηερληθώλ δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ: πιύζηκν απνθινίσζε, θόςηκν, ηξίςηκν, θαη βξάζηκν ηξνθίκσλ Φξήζε εζηηώλ θνπδίλαο κε αζθάιεηα: (εζηίεο, θνύξλνο, ζράξα) Καηαλόεζε θαη εθηέιεζε ζπληαγήο βάζεη νδεγηώλ Τήξεζε θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ην ρεηξηζκό ησλ ηξνθίκσλ Οξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ θαη θαηακεξηζκόο εξγαζίαο Βήκαηα πξαθηηθήο εξγαζίαο Σηξώζηκν ηξαπεδηνύ, ηξόπνη θαιήο ζπκπεξηθνξάο

16 Να ζπκβάιινπλ κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο ησλ λέσλ Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ. Σηνρνζέηεζε Σηάδηα πινπνίεζεο ζρεδίνπ δξάζεο 2 γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο ησλ λέσλ Δηζεγήζεηο παξαδεηγκάησλ: Δηζεγήζεηο αλαδηακόξθσζεο κελνύ εζηηαηνξίνπ/ηαρπθαγείνπ Κξηηηθή αλάιπζε ησλ πξντόλησλ πνπ δηαζέηεη ην ζρνιηθό θπιηθείν θαη εηζεγήζεηο Δηζεγήζεηο παξαζθεπήο πγηεηλώλ ζλαθ ζην ζπίηη. 2.3 Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη πγεία Να εκπιαθνύλ όινη νη καζεηέο ζε επράξηζηεο θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηα Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε όιεο ηηο πηπρέο ηεο πγείαο Να βειηηώλνπλ ηα αηνκηθά επίπεδα ηεο θαζεκεξηλήο θπζηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο Να ζπκβάιινπλ κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο ζηελ αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ή επθαηξηώλ πξόζβαζεο ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο Οξηζκόο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Ο ξόινο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πγεία ηνπ αηόκνπ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δσήο Σπζηάζεηο γηα άζθεζε θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνπο εθήβνπο Απηναμηνιόγεζε θαη ζηνρνζέηεζε γηα βειηίσζε ησλ αηνκηθώλ επηπέδσλ θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Δληνπηζκόο επθαηξηώλ γηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ θνηλόηεηα /επξύηεξν πεξηβάιινλ Βήκαηα πινπνίεζεο ζρεδίνπ δξάζεο 3. 2,3 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

17 2.4 Φξήζε θαη θαηάρξεζε νπζηώλ Να έρνπλ πξαθηηθέο εκπεηξίεο πνηνηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να αλαιύνπλ θξηηηθά ηηο ζσκαηηθέο, ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο ρξήζεο θαη θαηάρξεζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Οξηζκνί εμάξηεζεο θαη εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο (ηζηγάξν, αιθνόι, θάξκαθα, λαξθσηηθά) Παξάγνληεο πξνζηαζίαο θαη θηλδύλνπ ρξήζεο λόκηκσλ θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ (αηνκηθνί, νηθνγελεηαθνί, ζρνιηθνί, νκάδεο ζπλνκειίθσλ, θνηλσληθνί πεξηβαιινληηθνί). Δπηπηώζεηο (ζσκαηηθέο, ςπρηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο) από ηε ρξήζε θαη θαηάρξεζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. Να επεμεγνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα γηα αλαδήηεζε ζηήξημεο ζε πεξίπησζε ρξήζεο ή ζθέςεο γηα ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Δπηρεηξεκαηνινγία θαηά ησλ επξέσο δηαδεδνκέλσλ θαη ιαλζαζκέλσλ θνηλσληθώλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηηο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο Αλαγθαηόηεηα παξνρήο ζηήξημεο Να εηζεγνύληαη ηξόπνπο βειηίσζεο ηνπ άκεζνπ θαη επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο, γηα λα πξνιακβάλνπλ θαη λα πξνζηαηεύνληαη από θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε θαη θαηάρξεζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Φνξείο/Γνκέο πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθόξεζε θαη ζηήξημε γηα πξόιεςε θαη ζεξαπεία από ηελ εμάξηεζε Ννκνζεζία ρξήζεο ή/θαη θαηνρήο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ.

18 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ Nα αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία Να αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζεμνπαιηθήο σξίκαζεο ησλ εθήβσλ 3.1 Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο, ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία Έλλνηεο: Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο Σεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία Σεμνπαιηθόηεηα Αηνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία ησλ λέσλ Να αλαπηύμνπλ πγηείο δηαπξνζσπηθέο θαη δηαθπιηθέο ζρέζεηο Να αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην βηνινγηθό θαη θνηλσληθό θύιν Αιιαγέο ζηελ εθεβεία (ζπλαηζζεκαηηθέο, βηνινγηθέο, γλσζηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο) Σεμνπαιηθόηεηα θαη εθεβεία Σεμνπαιηθή σξίκαλζε θαηά ηελ εθεβεία (βηνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο αιιαγέο ησλ εθήβσλ) Σρέζεηο εθήβσλ Έλλνηα θύινπ Γηάθξηζε θαη ραξαθηεξηζηηθά βηνινγηθνύ θαη θνηλσληθνύ θύινπ Σηεξεόηππνη θνηλσληθνί ξόινη ησλ δύν θύισλ (ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο ζρέζεο, ηνπ γάκνπ, ηεο θηιίαο) Πξνβνιή ζηεξενηππηθώλ ξόισλ ησλ δύν θύισλ ζηα ΜΜΔ Έλλνηα ηζόηεηαο Ιζόηεηα ησλ δύν θύισλ (ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ γάκνπ, ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηεο θηιίαο, ηεο επθαηξίαο εξγνδόηεζεο).

19 Να γλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αζθάιεηαο θαη λα εθαξκόδνπλ ζηξαηεγηθέο πξνώζεζήο ηνπ Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο θαη εθθνβηζηηθά πεξηζηαηηθά Γλώζε δηθαησκάησλ πξνζσπηθήο αζθάιεηαο Σηξαηεγηθέο πξνζηαζίαο ή/θαη αληηκεηώπηζεο βίαησλ ή/θαη εθθνβηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ Να δηαθξίλνπλ ηνπο κύζνπο από ηηο πξαγκαηηθόηεηεο γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο βίαο ηνπ νηθνγελεηαθνύ θαη επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο Οξηζκόο ηεο βίαο Μνξθέο βίαο (ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή, ςπρνινγηθή) Λόγνη πνπ νδεγνύλ ζηελ εθδήισζε βίαο Ο θύθινο ηεο βίαο Μύζνη θαη πξαγκαηηθόηεηεο γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο βίαο Οξηζκνί εθθνβηζκνύ θαη ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ Μνξθέο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ (ζσκαηηθόο, ςπρνινγηθόο, ειεθηξνληθόο) Να γλσξίδνπλ Γνκέο/Φνξείο πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα βίαο Να αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζηεξεόηππα Να δηαρεηξίδνληαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα ρσξίο πξνθαηάιεςε ζε επίπεδν εζληθόηεηαο, αλαπεξίαο, ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ Φνξείο πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθόξεζε θαη ζηήξημε θαηά ηεο βίαο. 3.3 Γηαπνιηηηζκηθόηεηα-απνδνρή θαη δηαρείξηζε δηαθνξεηηθόηεηαο Έλλνηεο: ζηεξεόηππν, πξνθαηάιεςε, ξαηζηζκόο, απνθιεηζκόο, δηάθξηζε, ζεμηζκόο Λόγνη δεκηνπξγίαο ζηεξενηύπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ Κνηλσληθά ζηεξεόηππα ζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε, ηελ εζληθόηεηα, ηνλ ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό, ηελ αλαπεξία. Παξαδείγκαηα ξαηζηζηηθήο θαη αληηξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Να απνδέρνληαη θαη λα εθηηκνύλ ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηηο Αλάδεημε Λατθνύ πνιηηηζκνύ (θνηλά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία αλάκεζα ζηνπο ιανύο, ηδηαηηεξόηεηεο ησλ

20 δηάθνξεο ηέρλεο θαη θνπιηνύξεο ιαώλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία πνιηηηζκώλ) Σεκαζία αηζζεηηθήο αγσγήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ζε ζρέζε κε ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη δηαπνιηηηζκηθόηεηα. Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο ηεο Κύπξνπ θαη λα δηθαηνινγνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα δηαηήξεζεο θαη αμηνπνίεζήο ηεο Να δηαθξίλνπλ ηα είδε παξαδνζηαθώλ ηερλώλ θαη επαγγεικάησλ ηεο Κύπξνπ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηελ εμειηθηηθή ηνπο πνξεία κέζα ζηνλ ρξόλν Οξηζκνί Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Γλσξηκία κε ηελ Κππξηαθή Λατθή Τέρλε θαη Παξάδνζε: Παξαδνζηαθέο ηέρλεο (αγγεηνπιαζηηθή, πθαληηθή, θεληεηηθή, κεηαιινηερλία, μπινγιππηηθή, θαιαζνπιεθηηθή-ςαζνπιεθηηθή) Παξαδνζηαθή ελδπκαζία Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα Παξαδνζηαθή θαηνηθία Σεκαζία αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο Γηαρξνληθή κεηεμέιημε ηεο Κππξηαθήο Παξάδνζεο Τξόπνη αμηνπνίεζεο /δηαηήξεζεο ηεο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Να γλσξίδνπλ Φνξείο ππεύζπλνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θππξηαθήο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Να αλαπηύζζνπλ αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε θαη δηαηήξεζε ηεο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζκηθνύ ζρνιείνπ ή/θαη ηεο πνιηηηζκηθήο θνηλόηεηα Φνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο Κππξηαθήο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Σηνρνζέηεζε εθαξκνγή δξάζεο γηα δηαηήξεζε θαη αλαβίσζε πηπρώλ ηεο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο ηεο αθνινπζώληαο ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ζρεδίνπ δξάζεο 4. 4 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

21

22 Γ ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 2: Αλάπηπμε Αζθαινύο θαη Υγηνύο Τξόπνπ Εσήο 2.1 Υγηείο Τξόπνη θαη Σπλζήθεο Εσήο Να απνιακβάλνπλ επράξηζηεο θαη πγηείο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αηφκσλ Να εληνπίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αηφκσλ Να εληνπίδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηεο πγείαο, ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ησλ δηαθφξσλ ζπκπεξηθνξψλ Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο Οξηζκνί: Τγεία, Γεκφζηα Τγεία Πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο φπσο: θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, αθραξψδεο Γηαβήηεο, Καξθίλνο, Γξίπε, Φπρηθά Ννζήκαηα, Μεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, πξνβιήκαηα πγείαο απφ αηπρήκαηα Παξάγνληεο θηλδχλνπ (γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί) πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηνλ ηξφπν δσή ησλ αηφκσλ Παξάγνληεο πξνζηαζίαο (αηνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί) πνπ πξνάγνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο πγείαο. ρέζε κεηαμχ πγείαο θαη δηαθφξσλ ζπκπεξηθνξψλ. Έλλνηα θνηλσληθψλ αληζνηήησλ Παξάγνληεο πξφθιεζεο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Κχπξν θαη ζε άιιεο ρψξεο πλέπεηεο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο

23 Σνπηθνί θαη Γηεζλείο Φνξείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε, κείσζε ή /θαη εμάιεηςε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 2.2 Φαγεηό θαη Υγεία Να απνιακβάλνπλ ζηηγκέο πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ ζην ζρνιείν, ζηε ζρνιηθή εθδξνκή θαη ζε ρώξνπο αλαςπρήο ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να αλαγλσξίδνπλ αζζέλεηεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαζψο θαη λα αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο απφ απηέο Η ζπκβνιή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πγείαο Πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πηζαλφλ λα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, φπσο: Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, Τπεξιηπηδαηκία, Τπέξηαζε, αθραξψδεο Γηαβήηεο, Μνξθέο θαξθίλνπ Παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ εληζρχνπλ ηελ εκθάληζε αζζελεηψλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο Παξάγνληεο πξνζηαζίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ή /θαη αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο εκαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο ρέζε ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο κε ηελ πξφιεςε εκθάληζεο αζζελεηψλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο.

24 Να δηθαηνινγνχλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο Αζβεζηίνπ θαη ηδήξνπ ηδηαίηεξα θαηά ηελ εθεβεία Οξηζκνί: Αζβεζηίνπ, ηδήξνπ Ο ξφινο ηνπ Αζβεζηίνπ θαη ηνπ ηδήξνπ ζηνλ νξγαληζκφ θαη εηδηθφηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο Σξνθέο πινχζηεο ζε Αζβέζηην, ίδεξν Οκάδεο πιεζπζκνχ κε απμεκέλεο αλάγθεο ζε Αζβέζηην, ίδεξν Παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ απνξξφθεζε ηνπ Αζβεζηίνπ, ηδήξνπ Παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνξξφθεζε Αζβεζηίνπ, ηδήξνπ Πξνβιήκαηα απφ ηελ έιιεηςε Αζβεζηίνπ, ηδήξνπ Παξαζθεπάζκαηα πινχζηα ζε Αζβέζηην, ίδεξν Να ζρεδηάδνπλ θαη λα παξαζθεπάδνπλ ηζνδπγηζκέλα παξαζθεπάζκαηα γηα έθεβνπο βάζεη ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο ρεδηαζκφο πξαθηηθήο εξγαζίαο: Υξήζε ησλ ζθεπψλ, εξγαιείσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ κε αζθάιεηα Μέηξεζε θαη δχγηζκα πιηθψλ Δθαξκνγή ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ: πιχζηκν, απνθινίσζε, θφςηκν, ηξίςηκν, θαη βξάζηκν ηξνθίκσλ Υξήζε εζηηψλ θνπδίλαο κε αζθάιεηα: θνχξλνο, ζράξα Καηαλφεζε θαη εθηέιεζε ζπληαγήο βάζεη νδεγηψλ Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ Οξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ηξψζηκν ηξαπεδηνχ, ηξφπνη θαιήο ζπκπεξηθνξάο Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ.

25 Να δηθαηνινγνχλ ηελ πηνζέηεζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ γηα ηελ απνθπγή ρξήζεο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο Οξηζκφο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο Δίδε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο: Βηηακίλεο Μέηαιια, Ιρλνζηνηρεία Πξσηεΐλεο Υξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ πλέπεηεο απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο Γηακφξθσζε δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ γηα θάιπςε απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, γηα ηελ απνθπγή ρξήζεο ζπκπιεξσκάησλ Οξηζκνί: ελεξγεηαθψλ πνηψλ, ηζνηνληθψλ πνηψλ Κίλδπλνη απφ ηελ θαηαλάισζε ελεξγεηαθψλ πνηψλ Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ηζνηνληθψλ πνηψλ Βήκαηα πινπνίεζεο παξαζθεπήο ηζνηνληθψλ ξνθεκάησλ Να ζπκβάιινπλ, κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο Να δηαθξίλνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πγεία Να αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ ηάδηα εθαξκνγήο ζρεδίνπ δξάζεο* Οξηζκφο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ Κπξηφηεξεο κνξθέο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ (ςπρνγελήο αλνξεμία, ςπρνγελήο βνπιηκία, επεηζνδηαθή ππεξθαγία) Δπηπηψζεηο ησλ ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ. Παξάγνληεο πξνζηαζίαο θαη θηλδχλνπ εκθάληζεο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ

26 Ρφινο ησλ ΜΜΔ (πξνβνιή κε ξεαιηζηηθψλ πξνηχπσλ) Να πηνζεηνχλ ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζήο γηα ηε δεκηνπξγία ςπρηθψλ αληηζηάζεσλ ρέζε απηνεθηίκεζεο/απηνεηθφλαο θαη ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ Σξφπνη πξφιεςεο εκθάληζεο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ Αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ Φνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ.

27 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 3: Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ 3.1 Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο, Σεμνπαιηθή θαη Αλαπαξαγσγηθή Υγεία Να αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζεμνπαιηθήο Αιιαγέο ζηελ εθεβεία (ζσκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, πλεπκαηηθέο) σξίκαλζεο Κπξηφηεξεο νξκφλεο πνπ πξνθαινχλ ηηο αιιαγέο ηεο εθεβείαο Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο εκαζία δηαζθάιηζεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο θαηά ηελ εθεβεία Οξηζκφο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο Οξηζκφο ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ Σχπνη ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ Να αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία Παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία ησλ εθήβσλ Να αλαγλσξίδνπλ ηηο πγηείο πξνυπνζέζεηο γηα έλαξμε ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ ρέζεηο εθήβσλ (δηαπξνζσπηθέο, δηαθπιηθέο) Τγηείο πξνυπνζέζεηο γηα έλαξμε ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ (ζσκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, πλεπκαηηθέο) εκαζία ηεο απνρήο Υαξαθηεξηζηηθά πγηψλ ζρέζεσλ εμνπαιηθά θαη αλαπαξαγσγηθά δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, 1994

28 Να γλσξίδνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηα ζεμνπαιηθά θαη αλαπαξαγσγηθά δηθαηψκαηα πκβάζεηο ζεμνπαιηθψλ θαη αλαπαξαγσγηθψλ δηθαησκάησλ (δηεζλήο λνκνζεζία) Καιιηέξγεηα ζπκπεξηθνξάο αληίζηαζεο απέλαληη ζηελ αλεπηζχκεηε ζεμνπαιηθή επαθή εκαζία νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ Κίλδπλνη πγείαο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αληηζχιιεςεο θαη λα επεμεγνχλ ηξφπνπο αληηζχιιεςεο Οξηζκφο αληηζχιιεςεο Μέζνδνη αληηζχιιεςεο Έλλνηα επείγνπζαο αληηζχιιεςεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απφθαζεο γηα ρξήζε ή κε ρξήζε κεζφδνπ αληηζχιιεςεο (φπσο: αηνκηθέο πεπνηζήζεηο, αμίεο, νηθνλνκηθνί, αηνκηθνί, ζξεζθεπηηθνί, πνιηηηζκηθνί Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα Να πεξηγξάθνπλ ηα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα ησλ ΜΝ, λα γλσξίδνπλ ηηο ζπλέπεηέο ηνπο θαη λα επεμεγνπλ ηξφπνπο απνθπγήο Οξηζκφο ζεμνπαιηθψλ κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ (ΜΝ) Δίδε ΜΝ (φπσο: Βαθηεξηδηαθή θνιπίηηδα, Έξπεο, Ηπαηίηηδα A θαη Β, Γνλφξξνηα/Βιελλφξξνηα, Υιακχδηα, Σξηρνκνλάδεο, Φψξα, Ιφο θνλδπισκάησλ HPV, χθηιε, HIV/AIDS Σξφπνη κεηάδνζεο, ζπκπηψκαηα θαη ζεξαπεία ησλ ΜΝ Να αλαιχνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο δηαθνπήο ηεο θαηά ηελ εθεβεία Οξηζκφο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο Οξηζκφο άκβισζεο/έθηξσζεο Ιζρχνπζα Ννκνζεζία ζηελ Κχπξν ζρεηηθά κε ηελ άκβισζε -έθηξσζε Λφγνη πνπ νδεγνχλ ζε αλεπηζχκεηε θχεζε θαηά ηελ εθεβεία

29 πλέπεηεο αλεπηζχκεηεο εθεβηθήο εγθπκνζχλεο (ζσκαηηθέο, ςπρνθνηλσληθέο) Ηζηθά δηιήκκαηα εθεβηθήο εγθπκνζχλεο (δηθαηψκαηα ηνπ αγέλλεηνπ παηδηνχ) Να γλσξίδνπλ Φνξείο παξνρήο βνήζεηαο Φνξείο/Τπεξεζίεο ζηήξημεο εθήβσλ κε αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε. Να επεμεγνχλ ηηο έλλνηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, δηαθνξεηηθφηεηα, ξαηζηζκφο Να αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζηεξεφηππα Να δηαρεηξίδνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ρσξίο πξνθαηάιεςε ζε επίπεδν εζληθφηεηαο, αλαπεξίαο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 3.3 Γηαπνιηηηζκηθόηεηα-απνδνρή θαη Γηαρείξηζε Γηαθνξεηηθόηεηαο Έλλνηεο: πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, δηαθνξεηηθφηεηα, ξαηζηζκφο Αηηίεο ξαηζηζκνχ πλέπεηεο ξαηζηζκνχ Πεξηζσξηνπνίεζε αηφκσλ θαη νκάδσλ ζηε βάζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο Άζθεζε δηαθφξσλ κνξθψλ βίαο θαηά αηφκσλ ή νκάδσλ ζηε βάζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο Οκάδεο ή άηνκα πνπ πθίζηαληαη ξαηζηζκφ, δηαθξίζεηο, θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζεμηζκφ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο ζηε βάζε ηνπ θχινπ, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο εκθάληζεο, ηεο ζξεζθείαο, ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ειηθίαο, ηεο θαηαγσγήο, ηεο γιψζζαο, ηεο θνπιηνχξαο, ηεο αλαπεξίαο, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Οξηζκφο ζηεξεφηππνπ Απνδφκεζε ζηεξενηχπσλ γηα άηνκα/νκάδεο Απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο

30 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 4: Γεκηνπξγία Δλεξγνύ Πνιίηε 4.2 Οηθνλνκηθή θαη Δπαγγεικαηηθή Αγσγή Να θαηαξηίδνπλ πξνυπνινγηζκφ γηα θάιπςε Έλλνηα νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αηνκηθψλ αλαγθψλ Αλάγθεο, επηζπκίεο θαη νηθνλνκηθνί πφξνη εκαζία ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ Σξφπνη ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκάησλ εκαζία ηεο απνηακίεπζεο Κνηλσληθά θαη εζηθά δηιήκκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ ρξήκαηνο. Να αλαιχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή επαγγέικαηνο Οξηζκνί: εξγαζία, επάγγεικα, θαξηέξα Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή επαγγέικαηνο: Αηνκηθνί: γελεηηθνί, ραξαθηεξηζηηθά αηφκνπ, ελδηαθέξνληα, ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, αμίεο/αλάγθεο Πεξηβαιινληηθνί: θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, θχζε θαη ζπλζήθεο επαγγέικαηνο, θχζε θαη ζπλζήθεο αγνξάο εξγαζίαο Βαζηθά ζηνηρεία απηνγλσζίαο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο: Υαξαθηεξηζηηθά: ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά/λνεηηθά, θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά Δλδηαθέξνληα Ιθαλφηεηα θαη δεμηφηεηεο Αμίεο/αλάγθεο

31 Να εθαξκφδνπλ ζηάδηα ιήςεο απφθαζεο ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο ηάδηα ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο: Γλσξηκία κε ηνλ εαπηφ -απηνγλσζία πγθέληξσζε αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ Μειέηε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πλεμέηαζε φισλ ησλ επηινγψλ Δπηινγή θαηαιιειφηεξεο απφθαζεο ζε ζρέζε κε ην άηνκν/εαπηφ Αμηνιφγεζε ηεο απφθαζεο. 4.3 Γηθαηώκαηα θαη Υπνρξεώζεηο Να ζπλεξγάδνληαη εθαξκόδνληαο ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απόθαζεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ, αλαιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα επζύλεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ ηνπο Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηα Οξηζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δηθαηψκαηα φισλ ησλ κειψλ θαη νκάδσλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, φπσο απηά εκπεξηέρνληαη ζηε Γηεζλή πλζήθε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ: «θαζνιηθά», «νηθνπκεληθά» «αλαπαιινηξίσηα», «αλαθαίξεηα» «αδηαίξεηα», «αιιειεμαξηψκελα» θαη «αιιεινζρεηηδφκελα» Καηεγνξίεο δηθαησκάησλ (αζηηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά, πνιηηηζκηθά θαη αλαπηπμηαθά Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα Πξνζσπηθφηεηεο πνπ ππεξαζπηζηήθαλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα Πεξίιεςε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ

32 Να εηζεγνχληαη θαη λα πινπνηνχλ δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ππεξάζπηζε πνηθίισλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ Παηδηνχ Ννκνζεζία ηεο Κχπξνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ Σξφπνη πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ ζε πεξίπησζε θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ρέζε αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εθήβσλ Γηεζλείο θαη Δπξσπατθνί Φνξείο θαη Οξγαληζκνί πνπ κάρνληαη γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φινπ ηνπ θφζκνπ Κπβεξλεηηθέο Τπεξεζίεο, Οξγαληζκνί θαη Φνξείο ζηελ Κχπξν πνπ αζρνινχληαη κε ηα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηάδηα εθαξκνγήο ζρεδίνπ δξάζεο 1. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο Οξηζκφο εζεινληηζκνχ Αμία ηνπ εζεινληηζκνχ Δζεινληηθνί νξγαληζκνί ηάδηα εθαξκνγήο ζρεδίνπ δξάζεο 2. 1, 2 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Μαξία Καξύδα Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηόρνη ηνπ Κεθαιαίνπ Σν Κεθάιαην απηό ζηνρεύεη ζηελ απάληεζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή σγείας και διατροφή

Αγωγή σγείας και διατροφή Γηεπηζηεκνληθή Φξνληίδα Υγείαο(2015) Τόκνο 7,Τεύρνο 2, 50-57 ISSN 1791-9649 Αγωγή σγείας και διατροφή Μπηηζψξε Ε 1, Μπαιάζθα Γ 2, Φάξνο Γ 3 1 ΤΔ Ννζειεχηξηα (ΜΔΘ/ΔΛΠΗΣ), MSC, ΔΠΠΑΗΚ, Δθπαηδεχηξηα BLS/AED,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ: Δάφνη ΙΙΙ: Awareness raising

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα Σν ζέκα επηιέρηεθε από ηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ ηελ αεηθνξία, ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ (CYBERBULLYING)

ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ (CYBERBULLYING) ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ (CYBERBULLYING) Βαζιλική Γκοσνηζίδοσ Σμήμα Φσζικής Α.Π.Θ. Μέλος ηες Γ.Δ. ηοσ εσρωπαϊκού προγράμμαηος cost για ηο cyberbullying iakovou@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΠΙΟ ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΔΠΟΧΗ

Ο ΗΠΙΟ ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΔΠΟΧΗ Ο ΗΠΙΟ ΓΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΔΠΟΧΗ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Λίκλε Turkana, Mt. Kenya Homo Habilis, Λίκλε Turkana, 2.2 1,8 εθαηνκκύξηα ρξόληα πξηλ Έλλνηεο θαη νξηζκνί Οη κνξθέο ηνπ θεθαιαίνπ Υξεκαηννηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα