Α ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ. ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ. 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε Δαπηνύ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ. ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ. 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε Δαπηνύ"

Transcript

1 Α ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε ησλ δηαζηάζεσλ εαπηνύ θαη όισλ ησλ πηπρώλ ηεο πγείαο 1.1 Αλάπηπμε θαη Δμέιημε Δαπηνύ Έλλνηα εαπηνύ Αλαγλώξηζε θαη αλάπηπμε ησλ 5 δηαζηάζεσλ εαπηνύ (ζσκαηηθή, λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, εζηθή, θνηλσληθή) ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο Αλζξώπηλεο αλάγθεο Ηεξάξρεζε αλζξσπίλσλ αλαγθώλ ζύκθσλα κε ηνλ A. Maslow ρέζε αλζξώπηλσλ αλαγθώλ κε όιεο ηηο πηπρέο ηεο πγείαο. Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε εαπηνύ ρέζε ησλ δηαζηάζεσλ εαπηνύ θαη όισλ ησλ πηπρώλ ηεο πγείαο (Δπξύηεξε έλλνηα ηεο πγείαο. Οη 6 πηπρέο ηεο πγείαο: ζσκαηηθή, ςπρηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη δηαλνεηηθή) Ο ξόινο ησλ γελεηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ ζηε δηακόξθσζε ελδηαθεξόλησλ, ηθαλνηήησλ θαη αμίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εαπηνύ. Να αμηνινγνύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη λα πηνζεηνύλ ηξόπνπο βειηίσζεο ησλ αδπλακηώλ ηνπ Δληνπηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ εαπηνύ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο ηνρνζέηεζε γηα αηνκηθή βειηίσζε βάζεη όισλ ησλ πηπρώλ ηεο πγείαο ηόρνη: ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, εθηθηνί, ξεαιηζηηθνί, ρξνληθά δεζκεπηηθνί.

2 Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαπηύζζνπλ ηξόπνπο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο Οξηζκόο ηεο εθεβείαο Γηάθξηζε θαη επεμήγεζε ησλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαη ζηα δπν θύια Φνξείο αξσγήο ή ππνζηεξηθηηθά δίθηπα θαη ν ξόινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ αηνκηθή βειηίσζε θαη νιηζηηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ. Να εθθξάδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε ζθνπό ηελ πξναγσγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη λνεηηθήο ηνπο αλάπηπμεο 1.2 Σπλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε Οξηζκόο ζπλαηζζήκαηνο Γηάθξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζε επράξηζηα/ζεηηθά θαη δπζάξεζηα /αξλεηηθά Αλαγλώξηζε, έθθξαζε θαη δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ Αλάιπζε ζρέζεο εξεζίζκαηνο, ζπλαηζζήκαηνο θαη ζπκπεξηθνξάο. Να αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο ελζπλαίζζεζεο Οξηζκόο ελζπλαίζζεζεο ρέζε ελζπλαίζζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο πκβνιή ηεο ελζπλαηζζεζεο ζηε δηαρείξηζε επράξηζησλ/ζεηηθώλ θαη δπζάξεζησλ/αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ. Να εθαξκόδνπλ ηερληθέο δηαρείξηζεο δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ ηδηαίηεξα άγρνπο θαη ζπκνύ Οξηζκνί: άγρνπο θαη ζπκνύ Σερληθέο δηαρείξηζεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ άγρνπο θαη ηνπ ζπκνύ.

3 Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε Να εθαξκόδνπλ πξαθηηθνύο ηξόπνπο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο Οξηζκόο απηνεθηίκεζεο Γηάθξηζε απηνεθηίκεζεο (ρακειή θαη πςειή) Υαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε πςειή θαη ρακειή απηνεθηίκεζε ρέζε βαζκνύ απηνεθηίκεζεο θαη έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηδηαίηεξα ζηνπο εθήβνπο Παξάγνληεο (αηνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί) πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηξόπνη ελίζρπζεο ησλ ζεηηθώλ παξαγόλησλ Αλαγλώξηζε ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ε πξνζθνξά ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζηελ θνηλόηεηα, κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνρνζέηεζε γηα βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο.

4 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 2: Αλάπηπμε Αζθαινύο θαη Υγηνύο Τξόπνπ Εσήο 2.1 Υγηείο Τξόπνη θαη Σπλζήθεο Εσήο Να απνιακβάλνπλ επράξηζηεο θαη πγηείο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηνλ ηξόπν δσήο ησλ αηόκσλ Αλάπηπμε ησλ πηπρώλ ηεο πγείαο (ζσκαηηθή, ςπρηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη δηαλνεηηθή) Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε ηεο πγείαο θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο (γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί) Πξνβιήκαηα δεκόζηαο πγείαο ζηελ Κύπξν θαη ζε άιιεο ρώξεο εκαζία ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ εθήβσλ Φνξείο πξναγσγήο θαη παξνρήο πγείαο. Να δηακνξθώλνπλ ζρέδην δξάζεο πνπ λα ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ γηα κηα πγηή δσή Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο 1 πνπ ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ γηα κηα πγηή δσή. 1 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

5 2.2 Φαγεηό θαη Υγεία Να απνιακβάλνπλ ζηηγκέο πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ ζην ζρνιείν, ζηε ζρνιηθή εθδξνκή θαη ζε ρώξνπο αλαςπρήο ζηελ θνηλόηεηά ηνπο : Να αλαιύνπλ θαη λα επεμεγνύλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ αηόκσλ Βαζηθέο έλλνηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο: Ρόινο ηξνθήο Θξεπηηθά ζπζηαηηθά Νεξό Αιάηη Εάραξε Οκάδεο ηξνθώλ Ππξακίδα Τγηεηλήο Γηαηξνθήο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ αηόκσλ. Να ζρεδηάδνπλ θαη λα παξαζθεπάδνπλ ηζνδπγηζκέλα γεύκαηα Δηζεγήζεηο ηξόπσλ βειηίσζεο ησλ δηαηξνθηθώλ επηινγώλ ησλ αηόκσλ ρεδηαζκόο ηζνδπγηζκέλσλ γεπκάησλ: Δπηινγή ηξνθώλ από όιεο ηηο νκάδεο ηξνθώλ Υξήζε νδεγώλ ζσζηήο δηαηξνθήο: Ππξακίδα Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο, Ππξακίδα Τγηεηλήο Γηαηξνθήο, ην κνληέιν «Σν Πηάην κνπ». Να εθαξκόδνπλ θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαζθεπή θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ θαγεηνύ Πξνεηνηκαζία ηζνξξνπεκέλσλ γεπκάησλ θαη ζλαθ: Γηαθνξνπνίεζε ζπληαγήο Υξήζε ησλ ζθεπώλ, εξγαιείσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ κε αζθάιεηα

6 Να εθαξκόδνπλ δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ θαη πξνεηνηκαζίαο παξαζθεπαζκάησλ Μέηξεζε θαη δύγηζκα πιηθώλ Δθαξκνγή ηερληθώλ δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ: πιύζηκν, απνθινίσζε, θόςηκν, ηξίςηκν, θαη βξάζηκν ηξνθίκσλ Υξήζε εζηηώλ θνπδίλαο κε αζθάιεηα: θνύξλνο, ζράξα Καηαλόεζε θαη εθηέιεζε ζπληαγήο βάζεη νδεγηώλ Σήξεζε θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ηνλ ρεηξηζκό ησλ ηξνθίκσλ Οξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ θαη θαηακεξηζκόο εξγαζίαο Βήκαηα πξαθηηθήο εξγαζίαο ηξώζηκν ηξαπεδηνύ, ηξόπνη θαιήο ζπκπεξηθνξάο Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ. Να ζπκβάιινπλ κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ηνρνζέηεζε - Γηακόξθσζε ζρεδίνπ δξάζεο 2 γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ δξάζεηο ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ εθήβσλ. πγηεηλήο δηαηξνθήο 2.5 Αζθάιεηα Να εθαξκόδνπλ πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα εληόο θαη εθηόο ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο Να εληνπίδνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηνπο παξάγνληεο πξόθιεζεο αηπρεκάησλ θαη ηνπο παξάγνληεο πξνζηαζίαο από αηπρήκαηα Οξηζκνί: αζθάιεηαο, θηλδύλνπ, αηπρήκαηνο, δπζηπρήκαηνο Αηηίεο θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ Δζηίεο θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο Παξάγνληεο πξόθιεζεο θαη πξνζηαζίαο θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ 2 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

7 Να εθαξκόδνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αηόκσλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο Να εθαξκόδνπλ ελδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά σο πεδνί, επηβάηεο, πνδειάηεο θαη σο κειινληηθνί νδεγνί Να κπνξνύλ λα παξεκβαίλνπλ κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξόιεςε, αληηκεηώπηζε, κείσζε ή/θαη ηελ εμάιεηςε ησλ αηπρεκάησλ Παξαδείγκαηα ππεύζπλσλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αηόκσλ Σνπηθνί, Γηεζλείο Φνξείο θαη ππνζηεξηθηηθά δίθηπα γηα ηελ πξόιεςε, αληηκεηώπηζε, κείσζε ή/θαη εμάιεηςε ησλ θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ. Δλδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά ζην δξόκν ηδηαίηεξα ζύκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο Δλδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζην νδηθό πεξηβάιινλ, είηε σο ζεαηήο, είηε σο εκπιεθόκελνο πλέπεηεο ιαλζαζκέλεο θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο πεδνύ, επηβάηε θαη πνδειάηε. Αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξόιεςε θηλδύλσλ θαη αηπρεκάησλ ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη θαη ζηελ θνηλόηεηα.

8 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 3: Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ θαη Σρέζεσλ Να έρνπλ ηελ επθαηξία αλάπηπμεο θαιώλ ζρέζεσλ κε θίινπο, νηθνγέλεηα, ελήιηθεο, ηξίηε ειηθία Να εθαξκόδνπλ βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο Αλάγθε θνηλσληθήο επαθήο αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε πγηώλ Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην νηθνγελεηαθό, ζρνιηθό θαη επξύηεξν πεξηβάιινλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ Σξόπνη θαιιηέξγεηαο αξκνληθώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ Υαξαθηεξηζηηθέο πγηώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ησλ εθήβσλ. Έκθαζε ζηε θηιία. Να εθαξκόδνπλ δεμηόηεηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο Οξηζκόο επηθνηλσλίαο Σύπνη επηθνηλσλίαο (Λεθηηθή Με Λεθηηθή) Γεμηόηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο κε ιεθηηθώλ κελπκάησλ Να αλαπηύζζνπλ ηθαλόηεηεο ελζπλαίζζεζεο Να εθαξκόδνπλ ηερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηακεζνιάβεζεο Ζ ζεκαζία ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ επηθνηλσλία Οξηζκόο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο Σξόπνη απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, όπσο ηερληθή θαιήο αθξόαζεο. Έλλνηα ζύγθξνπζεο Λόγνη πξόθιεζεο ζύγθξνπζεο πλέπεηεο ζύγθξνπζεο Έλλνηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηακεζνιάβεζεο Σερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο θαη δηακεζνιάβεζεο.

9 Να εθαξκόδνπλ ηξόπνπο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ κέζα από ηελ πηνζέηεζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ ζηαδίσλ επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ Σξόπνη επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ ηαδία δηαδηθαζίαο επίιπζεο κίαο ζύγθξνπζεο: Καζνξηζκόο πξνβιήκαηνο Δμεύξεζε θαη εμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ Δπηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιειεο ιύζεο Αμηνιόγεζε.

10 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 4: Γεκηνπξγία Δλεξγνύ Πνιίηε 4.1 Αγσγή ηνπ Καηαλαισηή Να επηδεηθλύνπλ ππεύζπλε θαηαλαισηηθή Οξηζκόο θαηαλαισηή ζπκπεξηθνξά Έλλνηα ηεο αγσγήο θαηαλαισηή Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή. Να δηεθδηθνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο σο Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ θαηαλαισηή θαηαλαισηέο Θεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζηελ Κύπξν θαη ζηελ Δπξώπε ζε πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή Κπβεξλεηηθνί θαη Με Κπβεξλεηηθνί Φνξείο γηα δηαρείξηζε ζεκάησλ θαηαλαισηή Δλδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο παξαβίαζεο δηθαησκάησλ θαηαλαισηή. Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηηο Οξηζκόο δηαθήκηζεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ηόρνη δηαθήκηζεο δηαθεκίζεηο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ Γηαθεκηζηηθά κέζα Σερληθέο δηαθήκηζεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ Έλλνηα παξαπιαλεηηθήο δηαθήκηζεο Δκπνξηθόο θαη θνηλσληθόο ραξαθηήξαο δηαθεκίζεσλ. Να επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηηο Δηηθέηεο πξντόλησλ ηεο αγνξάο Οξηζκόο Δηηθέηαο Πιεξνθνξίεο Δηηθέηαο ζηηο ζπζθεπαζίεο πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ

11 Να αλαιύνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πγείαο, νηθνλνκίαο θαη πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ελδπκαηνινγηθέο ηνπο επηινγέο Υξεζηκόηεηα πθαζκάησλ Ο ξόινο ησλ ελδπκάησλ Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ησλ αηόκσλ Να εξκελεύνπλ ηα δηεζλή ζύκβνια ζηηο εηηθέηεο ησλ ελδπκάησλ Να θαηαζθεπάδνπλ ιεηηνπξγηθά αληηθείκελα Δηηθέηα πθαζκάησλ θαη δηεζλή ζύκβνια. Υξήζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πθαζκάησλ θαη άιισλ πιηθώλ Οηθνλνκία θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο από ηε ρξήζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε πθαζκάησλ θαη άιισλ πιηθώλ ηάδηα δεκηνπξγίαο ιεηηνπξγηθήο θαηαζθεπήο Καζνξηζκόο πξνβιήκαηνο Δμεύξεζε θαη εμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ Δπηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιειεο ιύζεο Αμηνιόγεζε.

12 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ Β ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ Να επεμεγνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ αμηώλ δσήο ελόο αηόκνπ θαη ησλ επηινγώλ ηνπ 1.3 Αμίεο δσήο Έλλνηα αμηώλ δσήο Η ζεκαζία ησλ αμηώλ θαη επηινγώλ ζηε δσή ηνπ αηόκνπ Μνξθέο αμηώλ: ελδνπξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακόξθσζε ησλ αμηώλ (γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί). Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο εηξήλεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηνπηθά θαη δηεζλή θηιεηξεληθά θηλήκαηα, θαζώο θαη πξνζσπηθόηεηεο Η αμία ηεο εηξήλεο Μνξθέο εηξήλεο αηνκηθή - νηθνγελεηαθή εζληθή παγθόζκηα Έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο εηξήλεο Τερληθέο (αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο) πηνζέηεζεο ηεο εηξήλεο (π.ρ. δηαρείξηζε αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ, ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, εθαξκνγή ηερληθώλ ραιάξσζεο, δηάινγνο, ζπλεξγαζία, ζηάδηα δηαδηθαζίαο επίιπζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ κε ηε βνήζεηα δηακεζνιαβεηή, ζπκκεηνρή ζε θηιεηξεληθά θηλήκαηα θαη νξγαλώζεηο, κείσζε θηώρεηαο θαη θνηλσληθώλ αληζνηήησλ) Γξάζε θαη πξνζθνξά θηιεηξεληθώλ θηλεκάησλ θαη πξνζσπηθνηήησλ.

13 Να εθηηκνύλ ηελ αμία ηεο αγάπεο, θαζώο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο κνξθέο θαη ηνπο ηξόπνπο εθδήισζήο ηεο Η αμία ηεο αγάπεο Μνξθέο αγάπεο Τξόπνη εθδήισζεο αγάπεο Σπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από πξάμεηο πξνζθνξάο θαη αγάπεο Σρέζε κεηαμύ ηεο αγάπεο ηνπ εαπηνύ θαη ηεο αγάπεο πξνο ηνπο άιινπο. Να αλαπηύζζνπλ ην αίζζεκα ηεο ππεπζπλόηεηαο θαη λα αλαιύνπλ θξηηηθά ηηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο, ππεύζπλεο θαη αλεύζπλεο ζπκπεξηθνξέο Η αμία ηεο ππεπζπλόηεηαο Γηάθξηζε ζπκπεξηθνξώλ ζε: Αηνκηθέο /ζπιινγηθέο Υπεύζπλεο/αλεύζπλεο Παξαδείγκαηα ππεπζπλόηεηαο ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν: Σην ζπίηη Σην ζρνιείν Σην γήπεδν Σηελ θνηλόηεηα/επξύηεξν πεξηβάιινλ Σηάδηα ζηνρνζέηεζεο γηα βειηίσζε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο Σηόρνη: ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, εθηθηνί, ξεαιηζηηθνί, ρξνληθά δεζκεπηηθνί. Σπλέπεηεο ππεύζπλσλ θαη αλεύζπλσλ ζπκπεξηθνξώλ Σηάδηα πινπνίεζεο ζπιινγηθήο δξάζεο 1. 1 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

14 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 2:Αλάπηπμε Αζθαινύο θαη Υγηνύο Τξόπνπ Εσήο 2.2 Φαγεηό θαη Υγεία Να απνιακβάλνπλ ζηηγκέο πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ ζην ζρνιείν, ζηε ζρνιηθή εθδξνκή θαη ζε ρώξνπο αλαςπρήο ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία Βαζηθέο έλλνηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο: Οη ηξνθέο σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό Ιζνξξνπεκέλε δηαηξνθή: Πνζόηεηα, πνηόηεηα, πνηθηιία ηξνθώλ Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ελέξγεηαο από ηηο ηξνθέο (ρηιηνηδάνπι θαη ρηιηνζεξκίδεο) Θεξκηδηθή αμία ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη αιθνόι Ηκεξήζηα πνζνζηηαία αλαινγία πξόζιεςεο ελέξγεηαο από ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά Γηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο Οξηζκόο Βαζηθνύ Μεηαβνιηζκνύ Υπνινγηζκόο Βαζηθνύ Μεηαβνιηζκνύ Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ή ηε κείσζή ηνπ βαζηθνύ κεηαβνιηζκνύ Υπνινγηζκόο εκεξήζησλ αλαγθώλ ζε ελέξγεηα. Να επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηόκσλ θαη εηδηθά ησλ εθήβσλ Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ (πξνζσπηθνί, θνηλσληθνί, νηθνγελεηαθνί, νηθνλνκηθνί) Οξηζκόο θαη ζεκαζία ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ Οξηζκόο παρπζαξθίαο Η ζρέζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ κε ηελ εκθάληζε ηεο παρπζαξθίαο

15 Να ζρεδηάδνπλ θαη λα παξαζθεπάδνπλ ηζνδπγηζκέλα γεύκαηα Να εθαξκόδνπλ θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαζθεπή θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ θαγεηνύ Αίηηα πνπ ελνρνπνηνύληαη γηα ηελ αύμεζε ηεο εκθάληζεο ππέξβαξσλ θαη παρύζαξθσλ παηδηώλ θαη ελειίθσλ Δπηπηώζεηο ηεο παρπζαξθίαο (ζσκαηηθέο, ςπρνθνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο) Οξηζκόο Γείθηε Μάδαο Σώκαηνο Τξόπνη ππνινγηζκνύ ηεο παρπζαξθίαο Τξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο παρπζαξθίαο: Σσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα Αιιαγή ηξόπνπ δηαηξνθήο Αιιαγή ζπκπεξηθνξάο γηα έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο Παξαθνινύζεζε από εηδηθνύο επαγγεικαηίεο. Δληνπηζκόο βαζκνύ ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηαδηαθή ιήςε ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αληηκεηώπηζήο ηεο Σρεδηαζκόο πξαθηηθήο εξγαζίαο: Φξήζε ησλ ζθεπώλ, εξγαιείσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνύ κε αζθάιεηα Μέηξεζε θαη δύγηζκα πιηθώλ Δθαξκνγή ηερληθώλ δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ: πιύζηκν απνθινίσζε, θόςηκν, ηξίςηκν, θαη βξάζηκν ηξνθίκσλ Φξήζε εζηηώλ θνπδίλαο κε αζθάιεηα: (εζηίεο, θνύξλνο, ζράξα) Καηαλόεζε θαη εθηέιεζε ζπληαγήο βάζεη νδεγηώλ Τήξεζε θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ην ρεηξηζκό ησλ ηξνθίκσλ Οξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ θαη θαηακεξηζκόο εξγαζίαο Βήκαηα πξαθηηθήο εξγαζίαο Σηξώζηκν ηξαπεδηνύ, ηξόπνη θαιήο ζπκπεξηθνξάο

16 Να ζπκβάιινπλ κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο ησλ λέσλ Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ. Σηνρνζέηεζε Σηάδηα πινπνίεζεο ζρεδίνπ δξάζεο 2 γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο ησλ λέσλ Δηζεγήζεηο παξαδεηγκάησλ: Δηζεγήζεηο αλαδηακόξθσζεο κελνύ εζηηαηνξίνπ/ηαρπθαγείνπ Κξηηηθή αλάιπζε ησλ πξντόλησλ πνπ δηαζέηεη ην ζρνιηθό θπιηθείν θαη εηζεγήζεηο Δηζεγήζεηο παξαζθεπήο πγηεηλώλ ζλαθ ζην ζπίηη. 2.3 Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη πγεία Να εκπιαθνύλ όινη νη καζεηέο ζε επράξηζηεο θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηα Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε όιεο ηηο πηπρέο ηεο πγείαο Να βειηηώλνπλ ηα αηνκηθά επίπεδα ηεο θαζεκεξηλήο θπζηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο Να ζπκβάιινπλ κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο ζηελ αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ή επθαηξηώλ πξόζβαζεο ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο Οξηζκόο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Ο ξόινο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πγεία ηνπ αηόκνπ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο δσήο Σπζηάζεηο γηα άζθεζε θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνπο εθήβνπο Απηναμηνιόγεζε θαη ζηνρνζέηεζε γηα βειηίσζε ησλ αηνκηθώλ επηπέδσλ θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Δληνπηζκόο επθαηξηώλ γηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ θνηλόηεηα /επξύηεξν πεξηβάιινλ Βήκαηα πινπνίεζεο ζρεδίνπ δξάζεο 3. 2,3 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

17 2.4 Φξήζε θαη θαηάρξεζε νπζηώλ Να έρνπλ πξαθηηθέο εκπεηξίεο πνηνηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να αλαιύνπλ θξηηηθά ηηο ζσκαηηθέο, ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο ρξήζεο θαη θαηάρξεζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Οξηζκνί εμάξηεζεο θαη εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο (ηζηγάξν, αιθνόι, θάξκαθα, λαξθσηηθά) Παξάγνληεο πξνζηαζίαο θαη θηλδύλνπ ρξήζεο λόκηκσλ θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ (αηνκηθνί, νηθνγελεηαθνί, ζρνιηθνί, νκάδεο ζπλνκειίθσλ, θνηλσληθνί πεξηβαιινληηθνί). Δπηπηώζεηο (ζσκαηηθέο, ςπρηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο) από ηε ρξήζε θαη θαηάρξεζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. Να επεμεγνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα γηα αλαδήηεζε ζηήξημεο ζε πεξίπησζε ρξήζεο ή ζθέςεο γηα ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Δπηρεηξεκαηνινγία θαηά ησλ επξέσο δηαδεδνκέλσλ θαη ιαλζαζκέλσλ θνηλσληθώλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηηο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο Αλαγθαηόηεηα παξνρήο ζηήξημεο Να εηζεγνύληαη ηξόπνπο βειηίσζεο ηνπ άκεζνπ θαη επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο, γηα λα πξνιακβάλνπλ θαη λα πξνζηαηεύνληαη από θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε θαη θαηάρξεζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ Φνξείο/Γνκέο πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθόξεζε θαη ζηήξημε γηα πξόιεςε θαη ζεξαπεία από ηελ εμάξηεζε Ννκνζεζία ρξήζεο ή/θαη θαηνρήο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ.

18 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ Nα αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία Να αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζεμνπαιηθήο σξίκαζεο ησλ εθήβσλ 3.1 Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο, ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία Έλλνηεο: Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο Σεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία Σεμνπαιηθόηεηα Αηνκηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία ησλ λέσλ Να αλαπηύμνπλ πγηείο δηαπξνζσπηθέο θαη δηαθπιηθέο ζρέζεηο Να αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην βηνινγηθό θαη θνηλσληθό θύιν Αιιαγέο ζηελ εθεβεία (ζπλαηζζεκαηηθέο, βηνινγηθέο, γλσζηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο) Σεμνπαιηθόηεηα θαη εθεβεία Σεμνπαιηθή σξίκαλζε θαηά ηελ εθεβεία (βηνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο αιιαγέο ησλ εθήβσλ) Σρέζεηο εθήβσλ Έλλνηα θύινπ Γηάθξηζε θαη ραξαθηεξηζηηθά βηνινγηθνύ θαη θνηλσληθνύ θύινπ Σηεξεόηππνη θνηλσληθνί ξόινη ησλ δύν θύισλ (ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο ζρέζεο, ηνπ γάκνπ, ηεο θηιίαο) Πξνβνιή ζηεξενηππηθώλ ξόισλ ησλ δύν θύισλ ζηα ΜΜΔ Έλλνηα ηζόηεηαο Ιζόηεηα ησλ δύν θύισλ (ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ γάκνπ, ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηεο θηιίαο, ηεο επθαηξίαο εξγνδόηεζεο).

19 Να γλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αζθάιεηαο θαη λα εθαξκόδνπλ ζηξαηεγηθέο πξνώζεζήο ηνπ Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο θαη εθθνβηζηηθά πεξηζηαηηθά Γλώζε δηθαησκάησλ πξνζσπηθήο αζθάιεηαο Σηξαηεγηθέο πξνζηαζίαο ή/θαη αληηκεηώπηζεο βίαησλ ή/θαη εθθνβηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ Να δηαθξίλνπλ ηνπο κύζνπο από ηηο πξαγκαηηθόηεηεο γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο βίαο ηνπ νηθνγελεηαθνύ θαη επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο Οξηζκόο ηεο βίαο Μνξθέο βίαο (ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή, ςπρνινγηθή) Λόγνη πνπ νδεγνύλ ζηελ εθδήισζε βίαο Ο θύθινο ηεο βίαο Μύζνη θαη πξαγκαηηθόηεηεο γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο βίαο Οξηζκνί εθθνβηζκνύ θαη ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ Μνξθέο ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ (ζσκαηηθόο, ςπρνινγηθόο, ειεθηξνληθόο) Να γλσξίδνπλ Γνκέο/Φνξείο πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα βίαο Να αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζηεξεόηππα Να δηαρεηξίδνληαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα ρσξίο πξνθαηάιεςε ζε επίπεδν εζληθόηεηαο, αλαπεξίαο, ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ Φνξείο πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθόξεζε θαη ζηήξημε θαηά ηεο βίαο. 3.3 Γηαπνιηηηζκηθόηεηα-απνδνρή θαη δηαρείξηζε δηαθνξεηηθόηεηαο Έλλνηεο: ζηεξεόηππν, πξνθαηάιεςε, ξαηζηζκόο, απνθιεηζκόο, δηάθξηζε, ζεμηζκόο Λόγνη δεκηνπξγίαο ζηεξενηύπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ Κνηλσληθά ζηεξεόηππα ζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε, ηελ εζληθόηεηα, ηνλ ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό, ηελ αλαπεξία. Παξαδείγκαηα ξαηζηζηηθήο θαη αληηξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Να απνδέρνληαη θαη λα εθηηκνύλ ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηηο Αλάδεημε Λατθνύ πνιηηηζκνύ (θνηλά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία αλάκεζα ζηνπο ιανύο, ηδηαηηεξόηεηεο ησλ

20 δηάθνξεο ηέρλεο θαη θνπιηνύξεο ιαώλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ πνιπκνξθία πνιηηηζκώλ) Σεκαζία αηζζεηηθήο αγσγήο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ζε ζρέζε κε ηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη δηαπνιηηηζκηθόηεηα. Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο ηεο Κύπξνπ θαη λα δηθαηνινγνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα δηαηήξεζεο θαη αμηνπνίεζήο ηεο Να δηαθξίλνπλ ηα είδε παξαδνζηαθώλ ηερλώλ θαη επαγγεικάησλ ηεο Κύπξνπ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηελ εμειηθηηθή ηνπο πνξεία κέζα ζηνλ ρξόλν Οξηζκνί Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Γλσξηκία κε ηελ Κππξηαθή Λατθή Τέρλε θαη Παξάδνζε: Παξαδνζηαθέο ηέρλεο (αγγεηνπιαζηηθή, πθαληηθή, θεληεηηθή, κεηαιινηερλία, μπινγιππηηθή, θαιαζνπιεθηηθή-ςαζνπιεθηηθή) Παξαδνζηαθή ελδπκαζία Παξαδνζηαθά επαγγέικαηα Παξαδνζηαθή θαηνηθία Σεκαζία αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο Γηαρξνληθή κεηεμέιημε ηεο Κππξηαθήο Παξάδνζεο Τξόπνη αμηνπνίεζεο /δηαηήξεζεο ηεο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Να γλσξίδνπλ Φνξείο ππεύζπλνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θππξηαθήο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Να αλαπηύζζνπλ αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάδεημε θαη δηαηήξεζε ηεο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζκηθνύ ζρνιείνπ ή/θαη ηεο πνιηηηζκηθήο θνηλόηεηα Φνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο Κππξηαθήο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο Σηνρνζέηεζε εθαξκνγή δξάζεο γηα δηαηήξεζε θαη αλαβίσζε πηπρώλ ηεο Λατθήο Τέρλεο θαη Παξάδνζεο ηεο αθνινπζώληαο ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ζρεδίνπ δξάζεο 4. 4 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

21

22 Γ ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 2: Αλάπηπμε Αζθαινύο θαη Υγηνύο Τξόπνπ Εσήο 2.1 Υγηείο Τξόπνη θαη Σπλζήθεο Εσήο Να απνιακβάλνπλ επράξηζηεο θαη πγηείο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αηφκσλ Να εληνπίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αηφκσλ Να εληνπίδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηεο πγείαο, ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ησλ δηαθφξσλ ζπκπεξηθνξψλ Να εληνπίδνπλ θαη λα αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο Οξηζκνί: Τγεία, Γεκφζηα Τγεία Πξνβιήκαηα δεκφζηαο πγείαο φπσο: θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, αθραξψδεο Γηαβήηεο, Καξθίλνο, Γξίπε, Φπρηθά Ννζήκαηα, Μεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, πξνβιήκαηα πγείαο απφ αηπρήκαηα Παξάγνληεο θηλδχλνπ (γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί) πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηνλ ηξφπν δσή ησλ αηφκσλ Παξάγνληεο πξνζηαζίαο (αηνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί) πνπ πξνάγνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο πγείαο. ρέζε κεηαμχ πγείαο θαη δηαθφξσλ ζπκπεξηθνξψλ. Έλλνηα θνηλσληθψλ αληζνηήησλ Παξάγνληεο πξφθιεζεο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Κχπξν θαη ζε άιιεο ρψξεο πλέπεηεο θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο

23 Σνπηθνί θαη Γηεζλείο Φνξείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε, κείσζε ή /θαη εμάιεηςε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 2.2 Φαγεηό θαη Υγεία Να απνιακβάλνπλ ζηηγκέο πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαλάισζεο θαγεηνύ ζην ζρνιείν, ζηε ζρνιηθή εθδξνκή θαη ζε ρώξνπο αλαςπρήο ζηελ θνηλόηεηά ηνπο Να αλαγλσξίδνπλ αζζέλεηεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαζψο θαη λα αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο απφ απηέο Η ζπκβνιή ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πγείαο Πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πηζαλφλ λα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, φπσο: Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, Τπεξιηπηδαηκία, Τπέξηαζε, αθραξψδεο Γηαβήηεο, Μνξθέο θαξθίλνπ Παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ εληζρχνπλ ηελ εκθάληζε αζζελεηψλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο Παξάγνληεο πξνζηαζίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε ή /θαη αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο εκαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο ρέζε ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο κε ηελ πξφιεςε εκθάληζεο αζζελεηψλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο.

24 Να δηθαηνινγνχλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο Αζβεζηίνπ θαη ηδήξνπ ηδηαίηεξα θαηά ηελ εθεβεία Οξηζκνί: Αζβεζηίνπ, ηδήξνπ Ο ξφινο ηνπ Αζβεζηίνπ θαη ηνπ ηδήξνπ ζηνλ νξγαληζκφ θαη εηδηθφηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο Σξνθέο πινχζηεο ζε Αζβέζηην, ίδεξν Οκάδεο πιεζπζκνχ κε απμεκέλεο αλάγθεο ζε Αζβέζηην, ίδεξν Παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ απνξξφθεζε ηνπ Αζβεζηίνπ, ηδήξνπ Παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνξξφθεζε Αζβεζηίνπ, ηδήξνπ Πξνβιήκαηα απφ ηελ έιιεηςε Αζβεζηίνπ, ηδήξνπ Παξαζθεπάζκαηα πινχζηα ζε Αζβέζηην, ίδεξν Να ζρεδηάδνπλ θαη λα παξαζθεπάδνπλ ηζνδπγηζκέλα παξαζθεπάζκαηα γηα έθεβνπο βάζεη ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο ρεδηαζκφο πξαθηηθήο εξγαζίαο: Υξήζε ησλ ζθεπψλ, εξγαιείσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ κε αζθάιεηα Μέηξεζε θαη δχγηζκα πιηθψλ Δθαξκνγή ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηξνθίκσλ: πιχζηκν, απνθινίσζε, θφςηκν, ηξίςηκν, θαη βξάζηκν ηξνθίκσλ Υξήζε εζηηψλ θνπδίλαο κε αζθάιεηα: θνχξλνο, ζράξα Καηαλφεζε θαη εθηέιεζε ζπληαγήο βάζεη νδεγηψλ Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ Οξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ηξψζηκν ηξαπεδηνχ, ηξφπνη θαιήο ζπκπεξηθνξάο Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ.

25 Να δηθαηνινγνχλ ηελ πηνζέηεζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ γηα ηελ απνθπγή ρξήζεο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο Οξηζκφο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο Δίδε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο: Βηηακίλεο Μέηαιια, Ιρλνζηνηρεία Πξσηεΐλεο Υξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ πλέπεηεο απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο Γηακφξθσζε δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ γηα θάιπςε απμεκέλσλ αλαγθψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, γηα ηελ απνθπγή ρξήζεο ζπκπιεξσκάησλ Οξηζκνί: ελεξγεηαθψλ πνηψλ, ηζνηνληθψλ πνηψλ Κίλδπλνη απφ ηελ θαηαλάισζε ελεξγεηαθψλ πνηψλ Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ηζνηνληθψλ πνηψλ Βήκαηα πινπνίεζεο παξαζθεπήο ηζνηνληθψλ ξνθεκάησλ Να ζπκβάιινπλ, κε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο ζηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ πγηεηλήο δηαηξνθήο Να δηαθξίλνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πγεία Να αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ ηάδηα εθαξκνγήο ζρεδίνπ δξάζεο* Οξηζκφο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ Κπξηφηεξεο κνξθέο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ (ςπρνγελήο αλνξεμία, ςπρνγελήο βνπιηκία, επεηζνδηαθή ππεξθαγία) Δπηπηψζεηο ησλ ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ. Παξάγνληεο πξνζηαζίαο θαη θηλδχλνπ εκθάληζεο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ

26 Ρφινο ησλ ΜΜΔ (πξνβνιή κε ξεαιηζηηθψλ πξνηχπσλ) Να πηνζεηνχλ ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζήο γηα ηε δεκηνπξγία ςπρηθψλ αληηζηάζεσλ ρέζε απηνεθηίκεζεο/απηνεηθφλαο θαη ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ Σξφπνη πξφιεςεο εκθάληζεο ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ Αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ Φνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ςπρνγελψλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ.

27 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 3: Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ 3.1 Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόο, Σεμνπαιηθή θαη Αλαπαξαγσγηθή Υγεία Να αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζεμνπαιηθήο Αιιαγέο ζηελ εθεβεία (ζσκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, πλεπκαηηθέο) σξίκαλζεο Κπξηφηεξεο νξκφλεο πνπ πξνθαινχλ ηηο αιιαγέο ηεο εθεβείαο Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο εκαζία δηαζθάιηζεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο θαηά ηελ εθεβεία Οξηζκφο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο Οξηζκφο ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ Σχπνη ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ Να αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία Παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία ησλ εθήβσλ Να αλαγλσξίδνπλ ηηο πγηείο πξνυπνζέζεηο γηα έλαξμε ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ ρέζεηο εθήβσλ (δηαπξνζσπηθέο, δηαθπιηθέο) Τγηείο πξνυπνζέζεηο γηα έλαξμε ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ (ζσκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, πλεπκαηηθέο) εκαζία ηεο απνρήο Υαξαθηεξηζηηθά πγηψλ ζρέζεσλ εμνπαιηθά θαη αλαπαξαγσγηθά δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, 1994

28 Να γλσξίδνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηα ζεμνπαιηθά θαη αλαπαξαγσγηθά δηθαηψκαηα πκβάζεηο ζεμνπαιηθψλ θαη αλαπαξαγσγηθψλ δηθαησκάησλ (δηεζλήο λνκνζεζία) Καιιηέξγεηα ζπκπεξηθνξάο αληίζηαζεο απέλαληη ζηελ αλεπηζχκεηε ζεμνπαιηθή επαθή εκαζία νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ Κίλδπλνη πγείαο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αληηζχιιεςεο θαη λα επεμεγνχλ ηξφπνπο αληηζχιιεςεο Οξηζκφο αληηζχιιεςεο Μέζνδνη αληηζχιιεςεο Έλλνηα επείγνπζαο αληηζχιιεςεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απφθαζεο γηα ρξήζε ή κε ρξήζε κεζφδνπ αληηζχιιεςεο (φπσο: αηνκηθέο πεπνηζήζεηο, αμίεο, νηθνλνκηθνί, αηνκηθνί, ζξεζθεπηηθνί, πνιηηηζκηθνί Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα Να πεξηγξάθνπλ ηα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα ησλ ΜΝ, λα γλσξίδνπλ ηηο ζπλέπεηέο ηνπο θαη λα επεμεγνπλ ηξφπνπο απνθπγήο Οξηζκφο ζεμνπαιηθψλ κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ (ΜΝ) Δίδε ΜΝ (φπσο: Βαθηεξηδηαθή θνιπίηηδα, Έξπεο, Ηπαηίηηδα A θαη Β, Γνλφξξνηα/Βιελλφξξνηα, Υιακχδηα, Σξηρνκνλάδεο, Φψξα, Ιφο θνλδπισκάησλ HPV, χθηιε, HIV/AIDS Σξφπνη κεηάδνζεο, ζπκπηψκαηα θαη ζεξαπεία ησλ ΜΝ Να αλαιχνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο δηαθνπήο ηεο θαηά ηελ εθεβεία Οξηζκφο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο Οξηζκφο άκβισζεο/έθηξσζεο Ιζρχνπζα Ννκνζεζία ζηελ Κχπξν ζρεηηθά κε ηελ άκβισζε -έθηξσζε Λφγνη πνπ νδεγνχλ ζε αλεπηζχκεηε θχεζε θαηά ηελ εθεβεία

29 πλέπεηεο αλεπηζχκεηεο εθεβηθήο εγθπκνζχλεο (ζσκαηηθέο, ςπρνθνηλσληθέο) Ηζηθά δηιήκκαηα εθεβηθήο εγθπκνζχλεο (δηθαηψκαηα ηνπ αγέλλεηνπ παηδηνχ) Να γλσξίδνπλ Φνξείο παξνρήο βνήζεηαο Φνξείο/Τπεξεζίεο ζηήξημεο εθήβσλ κε αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε. Να επεμεγνχλ ηηο έλλνηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, δηαθνξεηηθφηεηα, ξαηζηζκφο Να αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζηεξεφηππα Να δηαρεηξίδνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ρσξίο πξνθαηάιεςε ζε επίπεδν εζληθφηεηαο, αλαπεξίαο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 3.3 Γηαπνιηηηζκηθόηεηα-απνδνρή θαη Γηαρείξηζε Γηαθνξεηηθόηεηαο Έλλνηεο: πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δηαπνιηηηζκηθφηεηα, δηαθνξεηηθφηεηα, ξαηζηζκφο Αηηίεο ξαηζηζκνχ πλέπεηεο ξαηζηζκνχ Πεξηζσξηνπνίεζε αηφκσλ θαη νκάδσλ ζηε βάζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο Άζθεζε δηαθφξσλ κνξθψλ βίαο θαηά αηφκσλ ή νκάδσλ ζηε βάζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο Οκάδεο ή άηνκα πνπ πθίζηαληαη ξαηζηζκφ, δηαθξίζεηο, θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζεμηζκφ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο ζηε βάζε ηνπ θχινπ, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο εκθάληζεο, ηεο ζξεζθείαο, ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο ειηθίαο, ηεο θαηαγσγήο, ηεο γιψζζαο, ηεο θνπιηνχξαο, ηεο αλαπεξίαο, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Οξηζκφο ζηεξεφηππνπ Απνδφκεζε ζηεξενηχπσλ γηα άηνκα/νκάδεο Απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο

30 ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 4: Γεκηνπξγία Δλεξγνύ Πνιίηε 4.2 Οηθνλνκηθή θαη Δπαγγεικαηηθή Αγσγή Να θαηαξηίδνπλ πξνυπνινγηζκφ γηα θάιπςε Έλλνηα νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αηνκηθψλ αλαγθψλ Αλάγθεο, επηζπκίεο θαη νηθνλνκηθνί πφξνη εκαζία ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ Σξφπνη ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκάησλ εκαζία ηεο απνηακίεπζεο Κνηλσληθά θαη εζηθά δηιήκκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ ρξήκαηνο. Να αλαιχνπλ θαη λα αμηνινγνχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή επαγγέικαηνο Οξηζκνί: εξγαζία, επάγγεικα, θαξηέξα Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή επαγγέικαηνο: Αηνκηθνί: γελεηηθνί, ραξαθηεξηζηηθά αηφκνπ, ελδηαθέξνληα, ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο, αμίεο/αλάγθεο Πεξηβαιινληηθνί: θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, θχζε θαη ζπλζήθεο επαγγέικαηνο, θχζε θαη ζπλζήθεο αγνξάο εξγαζίαο Βαζηθά ζηνηρεία απηνγλσζίαο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο: Υαξαθηεξηζηηθά: ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά/λνεηηθά, θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά Δλδηαθέξνληα Ιθαλφηεηα θαη δεμηφηεηεο Αμίεο/αλάγθεο

31 Να εθαξκφδνπλ ζηάδηα ιήςεο απφθαζεο ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο ηάδηα ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο: Γλσξηκία κε ηνλ εαπηφ -απηνγλσζία πγθέληξσζε αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ Μειέηε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πλεμέηαζε φισλ ησλ επηινγψλ Δπηινγή θαηαιιειφηεξεο απφθαζεο ζε ζρέζε κε ην άηνκν/εαπηφ Αμηνιφγεζε ηεο απφθαζεο. 4.3 Γηθαηώκαηα θαη Υπνρξεώζεηο Να ζπλεξγάδνληαη εθαξκόδνληαο ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απόθαζεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ, αλαιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα επζύλεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ ηνπο Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηα Οξηζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δηθαηψκαηα φισλ ησλ κειψλ θαη νκάδσλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, φπσο απηά εκπεξηέρνληαη ζηε Γηεζλή πλζήθε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΗΔ Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ: «θαζνιηθά», «νηθνπκεληθά» «αλαπαιινηξίσηα», «αλαθαίξεηα» «αδηαίξεηα», «αιιειεμαξηψκελα» θαη «αιιεινζρεηηδφκελα» Καηεγνξίεο δηθαησκάησλ (αζηηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά, πνιηηηζκηθά θαη αλαπηπμηαθά Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα Πξνζσπηθφηεηεο πνπ ππεξαζπηζηήθαλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα Πεξίιεςε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απφ ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ

32 Να εηζεγνχληαη θαη λα πινπνηνχλ δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ππεξάζπηζε πνηθίισλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ Παηδηνχ Ννκνζεζία ηεο Κχπξνπ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ Σξφπνη πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ ζε πεξίπησζε θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ρέζε αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εθήβσλ Γηεζλείο θαη Δπξσπατθνί Φνξείο θαη Οξγαληζκνί πνπ κάρνληαη γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φινπ ηνπ θφζκνπ Κπβεξλεηηθέο Τπεξεζίεο, Οξγαληζκνί θαη Φνξείο ζηελ Κχπξν πνπ αζρνινχληαη κε ηα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηάδηα εθαξκνγήο ζρεδίνπ δξάζεο 1. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο Οξηζκφο εζεινληηζκνχ Αμία ηνπ εζεινληηζκνχ Δζεινληηθνί νξγαληζκνί ηάδηα εθαξκνγήο ζρεδίνπ δξάζεο 2. 1, 2 Βήμαηα ςλοποίηζηρ ζσεδίος δπάζηρ: 1. Ενηοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ, 2. Ανάλςζη ηος πποβλήμαηορ ζηιρ διαζηάζειρ ηος-ζςλλογή δεδομένων, 4. Πποηεπήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ κάθε λύζηρ, 5. Επιλογή και εθαπμογή ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ, 6. Παπακολούθηζη και αξιολόγηζη.

Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας. Γξαθείν Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο επηέκβξεο 2012

Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας. Γξαθείν Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο επηέκβξεο 2012 Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας Γξαθείν Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο επηέκβξεο 2012 Παξαδνζηαθόο ηξόπνο Να ηξσο πγηεηλά Safe sex Να έρεηο θίινπο ζπκαηνπνίεζε ζηηγκαηηζκόο Έκθαζε ζην άηνκν Αλαγλώξηζε πνιιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δμάξηεζε : ε ζπλερήο αλάγθε ρξήζεο κηαο νπζίαο / δηαδηθαζίαο κε θάζε θόζηνο.

Δμάξηεζε : ε ζπλερήο αλάγθε ρξήζεο κηαο νπζίαο / δηαδηθαζίαο κε θάζε θόζηνο. Δμάξηεζε : ε ζπλερήο αλάγθε ρξήζεο κηαο νπζίαο / δηαδηθαζίαο κε θάζε θόζηνο. σκαηηθή εμάξηεζε: ν νξγαληζκόο ελόο ρξήζηε δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θπζηνινγηθά ρσξίο ηελ νπζία απηή. Φπρηθή εμάξηεζε: ε αλάγθε

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. Ημερομηνία έγκρισης: 22 Οθησβξίνπ Περίληψη εισαγωγή:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. Ημερομηνία έγκρισης: 22 Οθησβξίνπ Περίληψη εισαγωγή: ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Σίτλος Εγγράυοσ: Σπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε Σεμνπαιηθή θαη Αλαπαξαγσγηθή Υγεία θαη Γηθαηώκαηα (ΣΑΥΓ) 1 Ημερομηνία έγκρισης: 22 Οθησβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΡΟΦΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΡΟΦΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 2. Ανάπηςξη αζθαλούρ και ςγιούρ ηπόπος ζωήρ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣE: ΣΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΗΟΥ 2.2 Φαγηηό και ςγεία 2.1 Υγηείο ηξόπνη θαη ζπλζήθεο δσήο 1.1 Αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα)

ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) ΛΕΚΣΙΚΑ, ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΙ ΕΡΧΣΙΚΕ ΥΕΕΙ: Διαπολιηιζμική ζύγκπιζη μεηαξύ Γεπμανίαρ, Ελλάδαρ & Χονγκ Κονγκ (Κίνα) Μαξία-Ισάλλα Αξγπξνπνύινπ 1, Βαζίιεο Παπιόπνπινο 1, Lau Grace 2, Manfred

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ Αξγπξνπνύινπ Μαξία- Ισάλλα 1 Hassebrauck Manfred 2 1. Τομέας Ψστολογίας, Πανεπιζηήμιο Αθηνών 2. Τομέας Κοινωνικής Ψστολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο.

2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο. 2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο. Όρια-ευθύνες, ρόλοι (2-τέλους) επιθυμίεςαναγνώριση εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ Πεπιγπαθή Μαθήμαηορ 1. Τίηλορ Μαθήμαηορ Ανάπηςξη Πποζωπικών Γεξιοηήηων 2. Κωδικόρ Μαθήμαηορ ΑΓΠ 105 3. Τύπορ Μαθήμαηορ (Υποσπεωηικό/ Διδίκεςζη) Υπνρξεσηηθό 4. Δπίπεδο Μαθήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική φροντίδα στο βηματοδοτικό ιατρείο: Θεωρία και Πράξη

Νοσηλευτική φροντίδα στο βηματοδοτικό ιατρείο: Θεωρία και Πράξη Νοσηλευτική φροντίδα στο βηματοδοτικό ιατρείο: Θεωρία και Πράξη Δπαγγειία ηακαηνπνύινπ Ννζειεύηξηα, MSc ΠΓΝ Αηηηθόλ Αζήλα, 2015 Σύγκρουση συμφερόντων Όλνκα νκηιεηή : Δπαγγειία ηακαηνπνύινπ Γελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γπκλάζην Ληβαδηώλ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Υαηδεηηόθε Αδνύια Δύα Νενθύηνπ

Γπκλάζην Ληβαδηώλ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Υαηδεηηόθε Αδνύια Δύα Νενθύηνπ Γπκλάζην Ληβαδηώλ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Υαηδεηηόθε Αδνύια Δύα Νενθύηνπ ηόρνη Μαζήκαηνο ηόρνο #1 Οπιζμόρ Πασςζαπκίαρ ηόρνο #3 Δπιπηώζειρ Πασςζαπκίαρ και Τπόποι Ανηιμεηώπιζηρ ηόρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΚΤΚΛΟ ΕΜΙΝΑΡΙΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ζηο 1 ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΧΠΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΚΤΚΛΟ ΕΜΙΝΑΡΙΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ζηο 1 ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΧΠΙΟΤ 1 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΣΗΙΟ ΚΤΚΛΟ ΕΜΙΝΑΡΙΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ζηο 1 ο ΕΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΧΠΙΟΤ οδός Κολοκοηρώνη 101, Κορωπί (Αμθιθέαηρο ζτολείοσ) ηηλ. : 210.6624267, 6936056002. Μαζέλης, Διεσθσνηής ιζηοζελίδα ζτολείοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:ΣΡΩΣΔ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ EIΣΔ ΤΓΙΔΙ!(ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΔΚΔΙΝΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗ Μ.ΒΡΔΣΑΝΙΑ)

ΘΔΜΑ:ΣΡΩΣΔ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ EIΣΔ ΤΓΙΔΙ!(ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΔΚΔΙΝΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗ Μ.ΒΡΔΣΑΝΙΑ) ΘΔΜΑ:ΣΡΩΣΔ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ EIΣΔ ΤΓΙΔΙ!(ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΔΚΔΙΝΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗ Μ.ΒΡΔΣΑΝΙΑ) ΤΠΟΘΔΜΑ: ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ ΣΩΝ ΔΦΗΒΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΙ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΔ ΤΝΗΘΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή Τγείαρ Από ηην Α/βάθμια ζηην Γ/βάθμια Δκπαίδεςζη. Καπαγιαννοπούλος-Κόγιος Σοθία Δ/νηπια Κ.Υ. Θέπμηρ

Αγωγή Τγείαρ Από ηην Α/βάθμια ζηην Γ/βάθμια Δκπαίδεςζη. Καπαγιαννοπούλος-Κόγιος Σοθία Δ/νηπια Κ.Υ. Θέπμηρ Αγωγή Τγείαρ Από ηην Α/βάθμια ζηην Γ/βάθμια Δκπαίδεςζη Καπαγιαννοπούλος-Κόγιος Σοθία Δ/νηπια Κ.Υ. Θέπμηρ Κη αλ καο πνπλ όηη είκαζηε ζρεδόλ ξνκαληηθνί, όηη είκαζηε αδηόξζωηνη ηδεαιηζηέο, όηη ζθεθηόκαζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα