Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:"

Transcript

1 Θεωρία: Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους ήχους /i/ και /e/, οι οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές. Ο καθηγητής διδάσκει την προφορά ακολουθώντας τη μέθοδο της Παρουσίασης Πρακτικής Παραγωγής με απαγωγικό τρόπο, επισημαίνοντας δηλαδή ότι θα διδαχθούν δύο διαφορετικούς ήχους, παρουσιάζοντας τις διαφορές τους (π.χ. στην άρθρωση) και στη συνέχεια εμπλέκοντας τους μαθητές σε μια σειρά από δραστηριότητες όπου κάνουν εξάσκηση στην αντίληψη και παραγωγή των δύο ήχων. Χρησιμοποιείται το επικοινωνιακό πλαίσιο διδασκαλίας της προφοράς, που συμπεριλαμβάνει ελεγχόμενες, καθοδηγούμενες και επικοινωνιακές δραστηριότητες. Βιβλιογραφία για τους φθόγγους της Ελληνικής: Arvaniti, A. (1999). Standard Modern Greek. Journal of the Ιnternational Phonetic Association, 29/2: Holton, D., Mackridge, P. and Philippaki-Warburton, I. (1997). Greek: A Comprehensive Grammar of the Modern Language. London: Routledge. Joseph, B. and Philippaki-Warburton, I. (1987). Modern Greek. London: Routledge. Mackridge, P. (1985). The Modern Greek Language. Oxford: Clarendon Press. Φιλιππάκη-Warburton, Ε. (1992). Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη. Βιβλιογραφία για τα λάθη των μαθητών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: Nicolaidis, K. et al. (2011). Cross-linguistic influences in the acquisition of the phonetic/phonological system of Greek as a second/foreign language. Proceedings of the 31st Annual Meeting of the Department of Linguistics, Faculty of Philosophy, Aristotle University, Μay 2010, Βιβλιογραφία για το επικοινωνιακό πλαίσιο διδασκαλίας της προφοράς: Celce-Murcia, M., Brinton, D.M., Goodwin, J. and Griner B.D. (2010).Teaching Pronunciation. A course book and reference guide. CUP. Νicolaidis, K. et al (2009). Τhe teaching of pronunciation to learners of Greek as a foreign or second language: principles for the design of a pronunciation book. Studies in Greek Linguistics, Proceedings of the 29th Annual Meeting of the Department of Linguistics, Faculty of Philosophy, Aristotle University, Μay 2008, Στόχος δραστηριότητας: Κατανόηση σύντομων πληροφοριών Διδασκαλία των ήχων /i/ και /e/ σε μαθητές με μικρότερα φωνηεντικά συστήματα από αυτό της ελληνικής, π.χ. αραβόφωνους μαθητές. Περίσταση: Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Στάδια: Να συμπληρωθεί Β2 (μπορεί να προσαρμοστεί και για αρχάριο επίπεδο). 1,5 διδακτικές ώρες. Μπορεί να κατασκευαστεί από τον καθηγητή βάσει του επικοινωνιακού πλαισίου διδασκαλίας της προφοράς. Μέρος 1 ο : Παρουσίαση Στάδιο 1: Εξηγείτε στους μαθητές σας ότι το μάθημα θα επικεντρωθεί στη διδασκαλία των ήχων /i/ και /e/. Ξεκινάτε γράφοντας τις παρακάτω λέξεις στον πίνακα, τις οποίες διαβάζετε αργά.

2 Πίνακας λέξεων /i/ /e/ πήρα πέρα μίση μέση μοίρα μέρα μίλι μέλι Στάδιο 2: Εξηγείτε στους μαθητές ότι κατά την παραγωγή (α) του /i/ η γλώσσα βρίσκεται σε μπροστινή θέση στη στοματική κοιλότητα, σχετικά κοντά στον ουρανίσκο και τα χείλια είναι πολύ τεταμένα, όπως όταν χαμογελούμε έντονα, β) του /e/ η γλώσσα βρίσκεται σε μπροστινή θέση στη στοματική κοιλότητα, το στόμα όμως είναι πιο ανοικτό και η γλώσσα δεν είναι τόσο κοντά στον ουρανίσκο. Τα χείλια δεν είναι τόσο τεταμένα. Στάδιο 3: Δείχνετε το χάρτη των φωνηέντων και σχεδιαγράμματα της φωνητικής οδού με τη θέση της γλώσσας για τους δύο ήχους. Με τα χέρια σας να σχηματίζουν τον ουρανίσκο και τη γλώσσα επιδεικνύεται την παραγωγή των ήχων, δηλ. την πιο ανοικτή παραγωγή για το /e/. Για την παραγωγή του /e/, ζητάτε από τους μαθητές να τοποθετήσουν τη γλώσσα όπως για τον ήχο /i/, αλλά να ανοίξουν το στόμα τους και να κατεβάσουν τη γλώσσα. Κατόπιν τους ζητάτε να παραγάγουν τον ήχο /e/. Προτεινόμενα εποπτικά μέσα: Στάδιο 4: Στον παραπάνω πίνακα, γράφετε το κατάλληλο σύμβολο πάνω από την κάθε στήλη. Παράγετε τις λέξεις σε κάθε στήλη για να αντιληφθούν οι μαθητές τη διαφορά. Κατόπιν, παροτρύνετε τους μαθητές να προφέρουν τις λέξεις αργά, για να καταλάβουν πώς αρθρώνονται. Φωνηεντικός χάρτης της ελληνικής, σχεδιαγράμματα της φωνητικής οδού διαθέσιμα στο διαδίκτυο, φωτοτυπίες, κάρτες, πίνακας. «Φωνηεντικός Χάρτης»

3 Μέρος 2 ο : Πρακτική - Παραγωγή Ελεγχόμενη δραστηριότητα (1): Προφέρετε και γράφετε τα παρακάτω ελάχιστα ζεύγη λέξεων (δηλαδή λέξεις που διαφέρουν σε ένα μόνο ήχο, όπως το δίνει-δένει) στον πίνακα και ζητάτε από τους μαθητές να προφέρουν όλοι μαζί τις λέξεις κάθε ζεύγους. Κατόπιν, ζητάτε από κάθε μαθητή χωριστά να προφέρει τις λέξεις. Επισημαίνετε τυχόν λάθη και δίνετε σχετικά σχόλια. / i / / e / λήξη λέξη έτριξε έτρεξ ε Ρίο ρέω ήχο έχω θύμα θέμα δίνει δένει μείνει μένει λίγοι λέγει Ελεγχόμενη δραστηριότητα (2): Διαβάζετε στους μαθητές τις προτάσεις με μια από τις δύο επιλογές και ζητάτε να τις συμπληρώσουν με τη λέξη που άκουσαν. Στο τέλος τους ζητάτε να τις διαβάσουν φωναχτά. 1. Έτρεξε ένα. (α) μίλι (β) μέλι 2. Είχε καλή. (α) μέρα (β) μοίρα 3. Θέλει να μόνος του. (α) μένει (β) μείνει 4. Είναι ο καλύτερος του χωριού. (α) γύρος (β) γέρος Καθοδηγούμενη δραστηριότητα (1): Χωρίζετε τους μαθητές σε ζευγάρια και τους μοιράζετε έναν από τους παρακάτω πίνακες:

4 1 2 3 Α Β Γ λήξη ρέμα έδυσε τρέχα Α Β Γ 1 λέξη 2 ρήμα τρίχα 3 έδεσε ρέω Ζητάτε από τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά κελιά με τις λέξεις που βρίσκονται στα αντίστοιχα συμπληρωμένα κελιά του συμμαθητή τους. Έτσι, ο διάλογος ανάμεσα στους δύο μαθητές θα είναι: Μαθητής Α: «Ποια λέξη έχεις στο κελί Α1»; Μαθητής Β: «Έχω τη λέξη λήξη». Ο μαθητής Α πρέπει να συμπληρώσει τη λέξη λήξη στο κελί Α1. Συνεχίζει ο μαθητής Β με τον ίδιο τρόπο και μετά εναλλάξ μέχρι να συμπληρωθούν τα κελιά. Στο τέλος οι μαθητές ελέγχουν τις απαντήσεις και, αν έχουν λάθη, επαναλαμβάνουν τις λέξεις και συνεργάζονται έτσι ώστε διορθώσουν τα λάθη. Καθοδηγούμενη δραστηριότητα (2): Χωρίζετε τους μαθητές σε ζευγάρια και τους μοιράζετε κάρτες στις οποίες έχετε γράψει τα παρακάτω ελάχιστα ζεύγη λέξεων. Ζητάτε από τον ένα μαθητή (μαθητής Α) να κυκλώσει μία λέξη σε κάθε ζεύγος και να τις διαβάσει στο συμμαθητή του (μαθητής Β). Ο μαθητής Β κυκλώνει τις λέξεις που ακούει και μετά τις συγκρίνει με τις λέξεις που έχει κυκλώσει ο μαθητής Α. Διαπιστώνουν αν υπάρχουν λάθη, επαναλαμβάνουν τις λανθασμένες λέξεις και αλλάζουν σειρά. τρίχατρέχα ρίψηρέψει έπλενεέπλυνε στέψηστύψει μίση-μέση τρέχειτρέχε φίλεφίλοι φύγειφύγε

5 Επικοινωνιακή δραστηριότητα. Παιχνίδι ρόλων: Χωρίζετε τους μαθητές σε ζευγάρια και τους δίνετε την παρακάτω δραστηριότητα για την εξάσκησή τους στην αντίληψη και παραγωγή των ήχων /i/ και /e/: Κάρτα Α Είστε ο κ. Λεβέντης και είστε ένας πολύ απαιτητικός εργοδότης της εταιρίας εμφιάλωσης 5Ε. Πρέπει να γίνουν πολλές δουλειές και οι υπάλληλοι δεν είναι οργανωμένοι. Δίνετε οδηγίες στον υπάλληλό σας κ. Πρέκα με επιτακτικό τρόπο για τις εξής εργασίες. Ενημέρωση βιβλίων λογιστηρίου Πλύσιμο παλιών μπουκαλιών στο πλυντήριο Έλεγχος παλιών και καινούριων μπουκαλιών Γέμισμα πέντε χιλιάδων μπουκαλιών με χυμό λεμόνι Πέρασμα ετικετών Συντήρηση μηχανημάτων Ξεσκόνισμα χώρου εργασίας Πέταγμα σκουπιδιών Πλύσιμο αυτοκίνητου του εργοδότη Κάρτα Β Είστε ο κ. Πρέκας και είστε υπάλληλος της εταιρίας εμφιάλωσης 5Ε. Ο εργοδότης σας ο κ. Λεβέντης είναι πολύ απαιτητικός και σας λέει να κάνετε πολλές δουλειές, κάποιες από τις οποίες τις έχετε ήδη κάνει την προηγούμενη μέρα, ενώ άλλες δεν είναι είναι της δικής σας αρμοδιότητας. Του λέτε ποιες δουλειές κάνατε χθες και ποιες πρέπει να γίνουν από τους υπαλλήλους κ. Λέγγερη και κ. Στέφη. Του λέτε επίσης ότι αγαπάτε την εταιρία 5Ε αλλά θα φύγετε, αν συνεχίσει να σας μιλά με απότομο τρόπο. Τι πρέπει να προσέξουν οι διδάσκοντες/διδάσκ ουσες: Παραλλαγή: Χρειάζεται να δοθεί έμφαση τόσο στην πρακτική στην αντίληψη όσο και στην παραγωγή. Επιπλέον χρειάζεται να δοθεί η ευκαιρία για πρακτική σε αυθόρμητο, ρέοντα λόγο. Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορούν να έχουν διάφορες παραλλαγές, π.χ. να δώσουμε διαφορετικά ελάχιστα ζεύγη (δηλαδή λέξεις που

6 Εργασία στο σπίτι: διαφέρουν σε ένα μόνο ήχο, όπως το μέλι-μίλι) είτε μεμονωμένα είτε σε προτάσεις. Επιπλέον παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν να σχεδιαστούν και για τα οπίσθια φωνήεντα /ο-u/ που είναι προβληματικά για τους αραβόφωνους μαθητές. Να προετοιμάσουν μια παρουσίαση για το επόμενο μάθημα πάνω σε ένα θέμα που να τους δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα φωνήεντα /i-e/, όπως για παράδειγμα δραστηριότητες που έκαναν όταν ήταν μικροί, χρησιμοποιώντας παρελθοντικό χρόνο σε ρήματα με την αύξηση -ε (έπαιζα, έπλενα, έριχνα, ετοίμαζα, έγραφα, κτλ.).

Προτάσεις διδασκαλίας «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Προτάσεις διδασκαλίας «Παραγωγή προφορικού λόγου» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Προτάσεις διδασκαλίας «Παραγωγή προφορικού λόγου» Κατερίνα Νικολαϊδου 1 Abstract The chapter on Speaking

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές προτάσεις. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας

Πρακτικές προτάσεις. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Πρακτικές προτάσεις «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» Συγγραφέας Βασιλική Μάρκου 1 Σχεδιασμός μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βίκυ Μάρκου. Θεωρία. Ι. Διδασκαλία βασισμένη στο περιεχόμενο (content-based instruction)

Βίκυ Μάρκου. Θεωρία. Ι. Διδασκαλία βασισμένη στο περιεχόμενο (content-based instruction) Βίκυ Μάρκου Θεωρία Διδασκαλία με ενσωματωμένες δεξιότητες Σε αντίθεση με τη διδασκαλία που δίνει έμφαση στη γλώσσα και στη χωριστή εκμάθηση των τεσσάρων δεξιοτήτων, η ενσωμάτωση των δεξιοτήτων στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ?

2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ? 2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ? Ομάδα - στόχος Επίπεδο Διδακτικοί Στόχοι Παλιννοστούντες Έλληνες, νεότερες γενιές απόδημων Ελλήνων και ξένοι που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά,ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος 2 Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το TELL

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» Κοσμάς Αθανασιάδης 1, Ιωάννης Σαλονικίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης γραπτού λόγου Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη διαδικασία που εµπλέκει δύο µέρη: το κείµενο και τον αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0»

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» «Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» Παναγιώτης Γεωργάλας 1, Αδάμος Αναστασίου 2, Δέσποινα Ανδρούτσου 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, 5 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Φτερνιάτη Λέκτορας ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Κορίνθου 161, 262 23 Πάτρα afterniati@upatras.gr

Άννα Φτερνιάτη Λέκτορας ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Κορίνθου 161, 262 23 Πάτρα afterniati@upatras.gr Τα νέα βιβλία για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου: αρχές και μεθοδολογικά χαρακτηριστικά - το παράδειγμα των μεγάλων τάξεων (Ε και Στ ) Άννα Φτερνιάτη Λέκτορας ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος... 5 Εισαγωγή... 7 Χρήσιμες οδηγίες... 9 Στοιχεία συγγραφέα.... 12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγική δραστηριότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές σε μονόγλωσσα σχολεία στην Κύπρο. Δύο μελέτες περίπτωσης

Διερευνώντας δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές σε μονόγλωσσα σχολεία στην Κύπρο. Δύο μελέτες περίπτωσης Διερευνώντας δίγλωσσους ή πολύγλωσσους μαθητές σε μονόγλωσσα σχολεία στην Κύπρο. Δύο μελέτες περίπτωσης Ιωάννου Άντρια Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιερωνυμίδη Στάλω Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Στη συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS x LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from students Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ..3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Άρθρο «Το γλωσσικό εισαγόμενο στην κατάκτηση και την εκμάθηση Γ2» Συγγραφέας Ελένη Αγαθοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL Οδηγίες χρήσης e-book Journeys B1, B1+, B2

MANUAL Οδηγίες χρήσης e-book Journeys B1, B1+, B2 MANUAL Οδηγίες χρήσης e-book STUDENT s Journeys B1, B1+, B2 HILLSIDE PRESS e-book MANUAL Ενημερώσου για το e-book Το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) με τίτλο JOURNEYS που κρατάς στα χέρια σου, στο έδωσε ο/η

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ

Η διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ Η διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας σε άτομα με αναπηρία όρασης : από την προσαρμογή του υλικού έως τη διδασκαλία στην τάξη Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης»

Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης» Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης» Στόχος Στόχος της διδασκαλίας είναι η περιγραφή των επιμέρους μερών ενός υπολογιστή και του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX I ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ

APPENDIX I ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 APPENDIX I ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον συνομιλητή του και να γίνεται με τη σειρά του αντιληπτός από αυτόν. Είναι συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

125 Γενικό Μέρος Ενότητα 3.6.1 ιδάσκοντας µε τη βοήθεια επεξεργαστή κειµένου 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται «καλές πρακτικές» που µπορούν να εφαρµοστούν στη χρήση επεξεργαστή κειµένου για

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πέτρου Χριστιάνα

Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Πέτρου Χριστιάνα Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη στα πλαίσια της ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο Μονογιού Έλενα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πέτρου Χριστιάνα Πανεπιστήμιο Κύπρου Φτιάκα Ελένη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις διδασκαλίας «Σύγχρονες Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις - Η μέθοδος CLIL και σχετικές διδακτικές προτάσεις»

Προτάσεις διδασκαλίας «Σύγχρονες Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις - Η μέθοδος CLIL και σχετικές διδακτικές προτάσεις» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Προτάσεις διδασκαλίας «Σύγχρονες Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις - Η μέθοδος CLIL και σχετικές διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αγαθοπούλου. Διδακτικό υλικό:

Ελένη Αγαθοπούλου. Διδακτικό υλικό: Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι εργασιοκεντρική (task-based). Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη δραστηριότητα εμπλέκει τους/τις διδασκόμενους/ες σε περίσταση που απαιτεί τη λύση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1. Δες τη διαφήμιση... έξυπνα! Εισαγωγή στη διαφήμιση Εγχειρίδιο Δασκάλου. Θέμης

Τεύχος 1. Δες τη διαφήμιση... έξυπνα! Εισαγωγή στη διαφήμιση Εγχειρίδιο Δασκάλου. Θέμης Δες τη διαφήμιση... έξυπνα! Τεύχος 1 Εισαγωγή στη διαφήμιση Εγχειρίδιο Δασκάλου Ένα πρόγραμμα παιδείας για τα μέσα ενημέρωσης, για παιδιά 6-11 ετών Με την υποστήριξη των Θέμης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ιδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ιδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ιδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Ευαγγελία Καραγιάννη Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, ηµοτικό Σχολείο Τύµβου Μαραθώνα, Αττική,

Διαβάστε περισσότερα