Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας"

Transcript

1 Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί πρόκληση για την εξορυκτική βιοµηχανία, δεδοµένου ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το µεθοδολογικό πλαίσιο για την κατάρτιση δεικτών αειφορίας (sustainability indicators) στην περίπτωση της εκµετάλλευσης λιγνιτικών κοιτασµάτων, οι οποίοι καλύπτουν περισσότερες από µία διαστάσεις ή το σύνολο των διαστάσεων της αειφορίας. Το προτεινόµενο µεθοδολογικό πλαίσιο βασίζεται στην τεχνική της Περιβάλλουσας Ανάλυσης εδοµένων (Data Envelopment Analysis) και µπορεί να εφαρµοστεί σε κλαδικό ή επιχειρησιακό επίπεδο µε στόχο την αξιολόγηση της επίδοσης στο πλαίσιο της αειφορίας. Η επιτυχία της εφαρµογής του πλαισίου συναρτάται µε την έκταση των τηρούµενων στοιχείων και την αναγκαιότητα προσδιορισµού των απαραίτητων µεταβλητών, που θα πρέπει να συµπεριληφθούν σε µια τέτοια ανάλυση, προκειµένου να υπάρξει πλήρης ανταπόκριση στις προκλήσεις που θέτει η αειφόρος ανάπτυξη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αειφόρος ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεων Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αειφορίας σχετίζεται µε την έννοια της αειφόρου ή βιώσιµης ανάπτυξης (sustainable development), η οποία, σύµφωνα µε την Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World Commision on Environment and Development), ορίζεται ως η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της σηµερινής γενιάς χωρίς περιορισµό της δυνατότητας των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους στο µέλλον (βλ. επίσης Cowell et al. 1999, Callens and Tyteca 1999). Παρόλο που δεν υπάρχει σύγκλιση απόψεων για την έννοια της αειφόρου ή βιώσιµης ανάπτυξης είναι κοινά αποδεκτό ότι έχει τρεις διαστάσεις: την περιβαλλοντική, την οικονοµική και την κοινωνική διάσταση. Καθεµιά διάσταση αντιπροσωπεύει ένα αντίστοιχο διαφορετικό σύστηµα (οικονοµικό, περιβαλλοντικό/οικολογικό και κοινωνικό σύστηµα) καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς στόχους που τίθενται. Ο όρος αειφόρος ή βιώσιµη ανάπτυξη χρησιµοποιείται για να περιγράψει την όλη διαδικασία προς µια αειφόρο κοινωνία (sustainable society), µια ιδανική κοινωνία όπου απώτερος στόχος είναι η µεγιστοποίηση της επίτευξης των στόχων που χαρακτηρίζουν καθένα από τα προαναφερθέντα συστήµατα (Cowell et al. 1999). Η επιχείρηση στο πλαίσιο της αειφόρου αναπτυξης θεωρείται ως ένα υποσύστηµα ενός ευρύτερου οικονοµικού (economic system), οικολογικού (ecological system) και κοινωνικού συστήµατος (social system), το οποίο χρησιµοποιεί εισροές από το φυσικό/οικολογικό και κοινωνικό περιβάλλον και τις µετασχηµατίζει σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι σηµαντικά και απαραίτητα στην κοινωνία. Η αλληλεπίδραση της επίχειρησης µε το ευρύτερο οικονοµικό-οικολογικό/περιβαλλοντικό-κοινωνικό σύστηµα εκδηλώνεται µέσω των παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών που επιδρούν στην ποιότητα της ζωής (εισόδηµα, επενδύσεις σε πάγια στοιχεία, έρευνα και ανάπτυξη κλπ) και των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον (περιβαλλοντικών επιπτώσεων) που επιδρούν δυσµενώς στην ποιότητα της ζωής (σχήµα 1). 1

2 Σχήµα 1. Λειτουργία των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης (βλ. Tyteca 1999) 2 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2.1 είκτες αειφορίας-συνολικοί δείκτες επίδοσης Για την παραγωγή µέτρων επίδοσης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης απαιτείται να ληφθούν υπόψη, εάν αυτό είναι δυνατόν, όλες οι αλληλεπιδράσεις της επιχείρησης µε το ευρύτερο οικονοµικό-οικολογικό/περιβαλλοντικό-κοινωνικό σύστηµα. Στην περίπτωση αυτή τα µέτρα της επίδοσης των επιχειρήσεων λαµβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις της επιχείρησης µε το προαναφερθέν σύστηµα προκειµένου να καλυφθεί, εάν αυτό είναι εφικτό, το σύνολο των διαστάσεων της αειφορίας και αναφέρονται ως δείκτες αειφορίας (sustainability indicators). Οι δείκτες αειφορίας αποτελούν ουσιαστικά δείκτες συνολικής επίδοσης (aggregate performance indicators) για την κατάρτιση των οποίων µπορεί να εφαρµοστεί η τεχνική της Περιβάλλουσας Ανάλυσης εδοµένων (Data Envelopment Analysis, DEA). Οι δείκτες συνολικής επίδοσης που καταρτίζονται µε τη βοήθεια της Περιβάλλουσας Ανάλυσης εδοµένων λαµβάνουν τιµές ίσες ή µικρότερες της µονάδας µε την αξιοποίηση δεδοµένων εισροών εκροών οµοειδών στο πλαίσιο του προαναφερθέντος πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων (σχήµα 1). Τα δεδοµένα αναφέρονται σε ένα δείγµα οµοειδών παραγωγικών µονάδων/επιχειρήσεων για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο (π.χ. έτος) ή και στην ίδια παραγωγική µονάδα/επιχείρηση/κλάδο για διαφορετικές χρονικές περιόδους. 2.2 Περιβάλλουσα Ανάλυση εδοµένων Η Περιβάλλουσα Ανάλυση εδοµένων 1 αποτελεί µια τεχνική που βασίζεται στις αρχές του µαθηµατικού προγραµµατισµού και χρησιµοποιείται κυρίως για τη µέτρηση της τεχνικής 1 Ο Farrell (1957) έθεσε τις βάσεις της τεχνικής αυτής, που ήρθε ξανά στην επικαιρότητα από τους Charnes et al. (1978), στους οποίους οφείλει και την ονοµασία της Data Envelopment Analysis (DEA). 2

3 αποδοτικότητας (technical efficiency) 2. Η Περιβάλλουσα Ανάλυση εδοµένων χρησιµοποιείται προκειµένου να επιτευχθεί η µέτρηση της σχετικής τεχνικής αποδοτικότητας µονάδων, που χρησιµοποιούν τις ίδιες εισροές και παράγουν τις ίδιες εκροές. Οι µονάδες αυτές είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως αυτόνοµες µονάδες λήψης αποφάσεων (decision making units, DMUs). Η µέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας βασίζεται στη µη παραµετρική αναπαράσταση της τεχνολογίας παραγωγής, που επιτυγχάνεται µε βάση τους περιορισµούς που θέτουν οι πραγµατικές συνθήκες και τα δεδοµένα (εισροές-εκροές) και η προσέγγιση που ακολουθείται κατά την εφαρµογή της είναι γνωστή ως µη παραµετρική προσέγγιση (non-parametric approach). Xαρακτηριστικό της µεθοδολογίας αυτής είναι ο καθορισµός µιας µέγιστης ή ελάχιστης αξίας, που επιτυγχάνεται κάτω από τους περιορισµούς που θέτει η τεχνολογία αναφοράς (reference technology). Με άλλα λόγια περιγράφεται ένα σύνορο (boundary) µε τη δηµιουργία του µετώπου αποτελεσµατικότητας (efficiency frontier) µιας µη παραµετρικής τεχνολογίας αναφοράς στο οποίο ευρίσκονται οι αποδοτικές µονάδες 3. Για εφαρµογές της µεθοδολογίας στην εκµετάλλευση του άνθρακα βλ. Byrnes et al. (1984) και στην εκµετάλλευση των ελληνικών λιγνιτικών κοιτασµάτων βλ. Τσώλας (1995), Tsolas (1995), Τσώλας και Παναγόπουλος (1996), Tsolas (2001), Tsolas and Patmanidou (2003) και Tsolas and Patmanidou (2004). Σύµφωνα µε τον Tyteca (1999) και τους Callens and Tyteca (1999) µέσω της Περιβάλλουσας Ανάλυσης εδοµένων υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης συνολικών δεικτών που περιλαµβάνουν δύο διαστάσεις ή το σύνολο των διαστάσεων της αειφορίας 4, ήτοι: Οικονοµικός - Περιβαλλοντικός δείκτης (economic-ecological indicator) Κοινωνικός - Περιβαλλοντικός δείκτης (social-ecological indicator) Οικονοµικός - Κοινωνικός - Περιβαλλοντικός δείκτης (economic- social- ecological indicator) O τρόπος κατάρτισης του Οικονοµικού - Περιβαλλοντικού δείκτη είναι ίδιος µε αυτόν που αφορά στην εφαρµογή της Περιβάλλουσας Ανάλυσης εδοµένων για τη µέτρηση της αποδοτικότητας που βασίζεται σε αναλογική/σύµµετρη µείωση όλων των εισροών και των µη επιθυµητών εκροών µε σταθερές τις εκροές (µοντέλο ελαχιστοποίησης των εισροών και των µη επιθυµητών εκροών, βλ.tyteca 1996, Tyteca 1997, Tyteca 1999). Για την κατάρτιση των άλλων δεικτών (Κοινωνικός - Περιβαλλοντικός δείκτης, Οικονοµικός - Κοινωνικός - Περιβαλλοντικός δείκτης) χρησιµοποιείται η 'βελτιωµένη' µέτρηση της εκροής (enhanced hyperbolic output efficiency measure) που προτάθηκε από τους Färe et al. (1989). Οι τάσεις σχετικά µε την κατάρτιση δεικτών αειφορίας όπως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία αφορούν στην κατάρτιση σύνθετων δεικτών οι οποίοι προκύπτουν από τη σύνθεση δύο ή περισσότερων δεικτών που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των µεταλλευτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αειφορίας (Azapagic 2004). Αναφορικά µε τα µοντέλα της DEA που παρουσιάζονται στο σχήµα 2, σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι υπάρχoυν k τoν αριθµό (k=1,,k) οµοειδείς επιχειρήσεις/µονάδες (ή oτι η ίδια επιχείρηση µελετάται για τη χρoνική περίoδo k ετών) που παράγουν M τον αριθµό εκροές (που 2 Η αποδοτικότητα σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον οποίο ένα οικονοµικό υποκείµενο χρησιµοποιεί και κατανέµει τους παραγωγικούς του πόρους. Η συνολική αποδοτικότητα (overall efficiency) διαχωρίστηκε αρχικά από τον Farrell (1957) στην: α) Τεχνική αποδοτικότητα (technical efficiency) και β) Οικονοµική αποδοτικότητα ή αποδοτικότητα κατανοµής (allocative efficiency, βλ. Μπελεγρή- Ροµπόλη και Τσώλας 1999). 3 Περισσότερα για την Περιβάλλουσα Ανάλυση εδοµένων βλ. Norman and Stoker (1991), Charnes et al. (1978), Charnes et al. (1994). 4 H µέτρηση των επιµέρους διαστάσεων της αειφορίας σε επίπεδο επιχείρησης επιτυγχάνεται µέσω της κατάρτισης µονοδιάστατων δεικτών, ήτοι (Tyteca 1999): Οικονοµικός δείκτης (economic indicator), Κοινωνικός δείκτης (social indicator), Περιβαλλοντικός δείκτης (ecological indicator). Ο τρόπος κατάρτισης των επιµέρους δεικτών (Οικονοµικός, Κοινωνικός, Περιβαλλοντικός δείκτης) βασίζεται στο βασικό µοντέλο της DEA (µοντέλο ελαχιστοποίησης των εισροών). Για τη µέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας (productive or technical efficiency), βλ. Norman and Stoker (1991), Charnes et al. (1978), Charnes et al. (1994). 3

4 συµβολίζονται µε το διάνυσµα y R M +, π.χ. προστιθέµενη αξία ή παραγωγή λιγνίτη σε φυσικές µονάδες) και L τον αριθµό επιθυµητές εκροές που αφορούν το κοινωνικό περιβάλλον (που συµβολίζονται µε το διάνυσµα s R L +, π.χ. απασχόληση), εφόσον λαµβάνονται υπόψη τέτοιες εκροές, χρησιµοποιώντας Ν τον αριθµό εισροές (που συµβολίζονται µε το διάνυσµα x R N +, π.χ. ώρες λειτουργίας καδοφόρων εκσκαφέων, ηλεκτρική ενέργεια), παράγοντας παράλληλα και J τον αριθµό µη επιθυµητές εκροές (undesirable outputs, που συµβολίζονται µε το διάνυσµα w R J +, π.χ. άγονα υλικά, αντλούµενα ύδατα). Σχήµα 2. είκτες αειφορίας S, S 1 : τεχνολογίες αναφοράς Μ1: Οικονοµικός - Περιβαλλοντικός δείκτης (Μοντέλο εισροών - µη επιθυµητών εκροών) M2: Οικονοµικός - Περιβαλλοντικός δείκτης M3: Κοινωνικός - Περιβαλλοντικός δείκτης M4: Οικονοµικός - Κοινωνικός - Περιβαλλοντικός δείκτης ε= δείκτες αειφορίας t = επιχείρηση/ετήσια δραστηριότητα 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ Η ανάπτυξη ενός συστήµατος µέτρησης της επίδοσης, στο οποίο εντάσσεται ουσιαστικά η παραγωγή συνολικών µέτρων επίδοσης, περιλαµβάνει τις φάσεις του σχεδιασµού, της εφαρµογής και της λειτουργίας. Στη φάση του σχεδιασµού του συστήµατος προσδιορίζονται οι βασικοί στόχοι και επιλέγονται τα µέτρα επίδοσης. Στη φάση της εφαρµογής του συστήµατος επιτυγχάνεται η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων µε βάση τα οποία προκύπτουν τα µέτρα επίδοσης. 4

5 Στη φάση της λειτουργίας του συστήµατος αξιολογείται ο βαθµός επίτευξης των στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Παράλληλα µια επιχείρηση θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει τη συνεχή αναθεώρηση του συστήµατος µέτρησης της επίδοσης. Στην Ελλάδα έχει εφαρµοστεί το προαναφερθέν µεθοδολογικό πλαίσιο για την κατάρτιση συνολικών µέτρων επίδοσης και ειδικότερα συνολικών περιβαλλοντικών δεικτών, ήτοι του Οικονοµικού - Περιβαλλοντικού δείκτη (Μοντέλο εισροών - µη επιθυµητών εκροών) στην περίπτωση της αξιολόγησης της λειτουργίας του ορυχείου Νοτίου Πεδίου της ΕΗ από τους Tsolas and Patmanidou (2003) και Tsolas and Patmanidou (2004). Τα δεδοµένα στην πρώτη περίπτωση (σχεδιασµός - εφαρµογή, βλ. Tsolas and Patmanidou 2003) αφορούσαν στην εκροή (εξορυσσόµενη ποσότητα λιγνίτη), στις εισροές (οκτάωρα εργασίας, ώρες λειτουργίας καδοφόρων εκσκαφέων, ηλεκτρική ενέργεια) και στις µη επιθυµητές εκροές (εξορυσσόµενα άγονα και αντλούµενα ύδατα), ενώ στη δεύτερη περίπτωση (αναθεώρηση, βλ. Tsolas and Patmanidou 2004) στις µη επιθυµητές εκροές εκτός από τα αντλούµενα ύδατα χρησιµοποιήθηκαν τα εξορυσσόµενα άγονα που απετίθεντο στην εξωτερική απόθεση καθώς επίσης και η διακινούµενη προς απόθεση ποσότητα της τέφρας. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το µεθοδολογικό πλαίσιο για την κατάρτιση δεικτών αειφορίας κατά την εκµετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασµάτων, το οποίο βασίζεται στην τεχνική της Περιβάλλουσας Ανάλυσης εδοµένων. Το µεθοδολογικό πλαίσιο αποτελεί µια bottom up προσέγγιση µε στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση ενός δείγµατος οµοειδών παραγωγικών µονάδων/επιχειρήσεων ή της ίδιας παραγωγικής µονάδας/επιχείρησης για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Στη βάση της συστηµικής ανάλυσης καθορίζονται οι µεταβλητές που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αειφορίας και δηµιουργείται µια βάση δεδοµένων. Στα δεδοµένα διακρίνονται οι οικονοµικές µεταβλητές (εισροές, επιθυµητές εκροές), τα περιβαλλοντικά δεδοµένα (π.χ. ρυπαντές) και τα δεδοµένα που σχετίζονται µε την κοινωνική διάσταση της αειφορίας (π.χ. επιθυµητές εκροές όπως η απασχόληση). Η εµπειρία από τις εφαρµογές του µεθοδολογικού πλαισίου στην Ελλάδα για την παραγωγή συνολικών περιβαλλοντικών δεικτών δείχνει ότι η παρουσία υπαρχουσών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της αειφορίας θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση τέτοιων δεικτών. Στην περίπτωση της εξορυκτικής βιοµηχανία απαιτείται κατά τη φάση του σχεδιασµού οι ιδιαιτερότητες της παραγωγικής διαδικασίας να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία ανάπτυξης συνολικών δεικτών µέτρησης της επίδοσης, προκειµένου να καλυφθούν οι επιµέρους διαστάσεις ή και το σύνολο των διαστάσεων της αειφορίας. Το προτεινόµενο πλαίσιο για την παραγωγή του Οικονοµικού - Περιβαλλοντικού δείκτη µπορεί να θεωρηθεί ως ένα γενικό πλαίσιο που µπορεί να εφαρµοστεί σε λιγνιτικές εκµεταλλεύσεις στον ελληνικό χώρο, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παραγωγικής διαδικασίας. Το µεθοδολογικό πλαίσιο µπορεί να εφαρµοστεί επίσης για την ανάπτυξη πέραν του Οικονοµικού - Περιβαλλοντικού δείκτη και άλλων πολυδιάστατων δεικτών (π.χ. Κοινωνικός - Περιβαλλοντικός δείκτης, Οικονοµικός - Κοινωνικός - Περιβαλλοντικός δείκτης) στο πλαίσιο των προκλήσεων που θέτει η αειφόρος ανάπτυξη όχι µόνο για την κλάδο του λιγνίτη αλλά για την εξορυκτική βιοµηχανία γενικότερα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Azapagic, A. (2004). Developing a framework for sustainable development indicators for the mining and minerals industry, Journal of Cleaner Production, 12, pp Byrnes, P., Färe, R. and Grosskopf, S. (1984). Measuring productive efficiency:an application to Illinois strip mines, Management Science, Vol, 30, No 6, pp Callens and Tyteca (1999). Towards indicators of sustainable development for firms. A productive efficiency perspective. Ecological Economics, 28, pp41-53 Charnes, A., Cooper, W. Lewin A. and Seiford, L. (1994). Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Application, Kluwer Academic Publishers. 5

6 Charnes, A., Cooper W. and Rhodes E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2, pp Cowell, S., Wehrmeyer, W., Argust, P. and Robertson, J.G.S. (1999). Sustainability and the primary extraction industries: theories and practice. Resources Policy, 25, pp Färe, R., Grosskopf, S., Lovell, C.A.K and Pasurka, C. (1989). Multilateral productivity comparisons when some outputs are undesirable: a non parametric approach, Review of Economics and Statistics, 71, pp90-98 Farrell, M. (1957). The measurement of productive efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, series A, vol 120, pp Μπελεγρή-Ροµπόλη, Α. και Τσώλας, Ι. (1999). Η εφαρµογή της Περιβάλλουσας Ανάλυσης εδοµένων για τη µέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας της ΕΗ ( ), Πρακτικά 11oυ Εθνικού Συνεδρίου ιαχείριση πόρων και συστηµάτων για βιώσιµη ανάπτυξη, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών, Μάιος 1997, Έκδοση Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα 1999, Τόµος ΙΙ, σελ Norman, M. and Stoker, B. (1991). Data Envelopment Analysis: the assessment of performance, Publ. John Willey and Sons Ltd. Τσώλας, Ι. Ε. (1995). Ανάλυση της παραγωγικότητας της εργασίας στην ελληνική µεταλλευτική βιοµηχανία, ιδακτορική ιατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών. Tsolas, I. and Patmanidou, L. (2003). South Field lignite mine aggregate environmental performance indicators, Book of Proceedings of the International Conference: Sustainable Development Indicators in the Mineral Industries (SDIMI 2003), Milos Island, 21th to 23th May 2003, (ed.) Z. Agioutantis, Publ. Milos Conference Center-George Eliopoulos, pp Tsolas, I. and Patmanidou, L. (2004). Environmental performance indicators of mineral production: The case of South Field lignite mine of PPC S.A. in Western Macedonia, Greece, Proceedings of the 8 th International Symposium on Environmental Issues and Waste management in Energy and Mineral Production - SWEMP 2004, Ankara, May 2004, eds. A. G. Pasamehmetzoglou, A. Ozgenoglu and A.Y. Yesilay, 2004, Balkema, pp25-28 Τσώλας Ι. και Παναγόπουλος Κ. (1996). "Μέτρηση της τεχνικής αποδοτικότητας ορυχείων- Οι περιπτώσεις των υπαίθριων εκµεταλλεύσεων Πεδίου Καρδιάς και Νοτίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου της ΕΗ στη υτική Μακεδονία", Ορυκτός Πλούτος, τεύχος 100, σελ Tsolas, I.(1995). Productive efficiency in Greek lignite mining: an application of the DEA model, 3rd Balkan Conference on Operational Research, Proceedings, Vol. II, (eds.) B. Papathanassiou and K. Paparrizos, Hellenic Operational Research Society, Thessaloniki, October, pp Tsolas, I. (2001). Technical efficiency measurement and occupational safety level. The case of Greek lignite mining, Proceedings of the 17 th International Mining Congress & Exhibition of Turkey, IMCET 2001, Ankara, June 2001, (eds. E. Unal, B. Unver and E. Tercan, Balkema, pp Tyteca, D. (1996). On the measurement of environmental performance in firms: A literature review and a productive efficiency perspective. Journal of Environmental Management 46, pp Tyteca, D. (1997). Linear programming models for the measurement of environmental performance of firms concepts and empirical results. Journal of Productuctivity Analysis 8, pp Tyteca, D. (1999). Sustainability indicators at the firm level: pollution and resource efficiency as a necessary condition towards sustainability. Journal of Industrial Ecology, 2, 4, pp

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Πινάκων Κατάλογος Γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;» «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;» G. Vlontzos 1 Lecturer, University of Thessaly, Department of Agriculture Crop Production and

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας

Η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας Η οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος καινοτομίας των επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας Μάριος Τρίγκας 1,2 Βάϊος Μπλιούμης 1 Αθανάσιος Χριστοδούλου 1 Παπαδόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της αποδοτικότητας του περιφερειακού οικονομικού συστήματος με χρήση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis)

Εκτίμηση της αποδοτικότητας του περιφερειακού οικονομικού συστήματος με χρήση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis) Εκτίμηση της αποδοτικότητας του περιφερειακού οικονομικού συστήματος με χρήση της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis) ΠΟΛΤΖΟ ΕΡΑΥΕΙΜ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Χριστίνα Μπαµπάτσου 1, Ευθύµιος Ζέρβας 2 1 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Πρωτότυπη Εργασία Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Μαρία Γείτονα 1, Λορένα Ανδρούτσου 2, Νικόλαος Κοτσόπουλος 3, Κώστας Γουργουλιάνης 4 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Performance effectiveness efficiency measurement methods in public sector: international and greek experience

Performance effectiveness efficiency measurement methods in public sector: international and greek experience MPRA Munich Personal RePEc Archive Performance effectiveness efficiency measurement methods in public sector: international and greek experience Panagiotis Zervopoulos and Theodosios Palaskas Panteion

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σγουρού, Π. Κατσακιώρη, Στ. Γούτσος, Εμ.Αδαμίδης Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ε. Σγουρού, Π. Κατσακιώρη, Στ. Γούτσος, Εμ.Αδαμίδης Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Οι βασικές αρχές στην ανάπτυξη ενός ολιστικού πλαισίου προληπτικής αξιολόγησης της επίδοσης ενός οργανισμού σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας Ε. Σγουρού, Π. Κατσακιώρη, Στ. Γούτσος, Εμ.Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία BENCHMARKS FOR EXCELLENCE IN HOTEL MANAGEMENT.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία BENCHMARKS FOR EXCELLENCE IN HOTEL MANAGEMENT. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία BENCHMARKS FOR EXCELLENCE IN HOTEL MANAGEMENT της ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΠΝΙ ΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις εφαρµογής ISO 9001:2000 στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

Επιπτώσεις εφαρµογής ISO 9001:2000 στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες Επιπτώσεις εφαρµογής ISO 9001:2000 στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες Κωσταγιόλας Α. Πέτρος & Κίτσιου Β. Μαρία (Β.Sc., M.Sc.) Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Παλαιά Ανάκτορα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Φυσικών Πόρων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η συμβολή των Φυσικών Πόρων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 10(10): 259-282 Η συμβολή των Φυσικών Πόρων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα Σεραφείμ Πολύζος Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΩΝ Πανακούλιας Χαράλαμπος A.M.: 2010019036 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099

LIFE04/ENV/GR/000099 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων

Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(6):794-803 Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Περιεχόμενα Αντί προλόγου...7 Πρόλογος...9 Για ένα βιώσιμο τουρισμό...11 Αγοραστάκης Γιώργος Τουριστική ανάπτυξη: προβλήματα και προοπτικές...19 Μαρινάκης Εμμανουήλ Μεθοδολογία αξιολόγησης σεναρίων τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία. Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ISO 14001 στις Κατασκευαστικές Εταιρείες

Μεταπτυχιακή Εργασία. Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ISO 14001 στις Κατασκευαστικές Εταιρείες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ISO 14001 στις Κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

.Π.Μ.Σ.: Οργάνωση και ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων Ειδίκευση: Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

.Π.Μ.Σ.: Οργάνωση και ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων Ειδίκευση: Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.: Οργάνωση και ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων Ειδίκευση: Συστήµατα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 5.1 Αξιοποίηση της ABC µέσω της DEA 5.1.1 Η αναγκαιότητα των µαθηµατικών σε θέµατα κόστους και εκπαίδευσης Από το 1966 οι Zlatkovich et al.

Διαβάστε περισσότερα

Το ISO 14001 στην δομική βιομηχανία

Το ISO 14001 στην δομική βιομηχανία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Το ISO 14001 στην δομική βιομηχανία Κρίνος Ιωάννης Γλυκερία

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο 2

Ενηµερωτικό δελτίο 2 Αχαρνών 141Β Τηλ. 210-8627598 104 46 Αθήνα Fax 210-8627189 E-mail: dkodrou@epem.gr Ενηµερωτικό δελτίο 2 Περιοδική έκδοση της Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΧΙΟ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ιαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των παρακάτω εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης : -του Διεθνούς Προτύπου ISO

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των παρακάτω εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης : -του Διεθνούς Προτύπου ISO 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Σεμιναριακού Θεματικού Άξονα Κοινωνία, Πολιτική και Διοίκηση με επιβλέποντα τον κο Πέτρο Πατρώνο, δικηγόρο, διδάσκοντα στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ήµητρα Τζουρµακλιώτου Επίκουρος Καθηγήτρια. Π. Θ., Τµ. Πολ. Μηχ., Εργ. Μετ. Κατ. Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: dimitratz@gmail.com Μαριάννα Νάρη Υποψήφια ιδάκτορας. Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής ιαχείριση Κρίσιµων Πληροφοριακών Υποδοµών µε τη Χρήση Μεθόδων Ποσοτικοποίησης της Ασφάλειας ιδακτορική ιατριβή Εµµανουήλ. Σερρέλη Πειραιάς 2009 Σελ.2 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα