Ζντυπο Καταγραφήσ Πληροφοριών και Συγκζντρωςησ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα Ανοικτά Μαθήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζντυπο Καταγραφήσ Πληροφοριών και Συγκζντρωςησ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα Ανοικτά Μαθήματα"

Transcript

1 Ζντυπο Καταγραφήσ Πληροφοριών και Συγκζντρωςησ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ για τα Ανοικτά Μαθήματα Ζκδοςθ: 1.02, Απρίλιοσ 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» φνδεςμοσ:

2 Περιεχόμενα 1.Πλθροφορίεσ και εκπαιδευτικό υλικό Ακαδθμαϊκοφ Μακιματοσ Πλθροφορίεσ μακιματοσ Πλθροφορίεσ για τισ κεματικζσ ενότθτεσ ι ενότθτεσ διαλζξεων Άλλεσ πλθροφορίεσ μακιματοσ...

3 1.Πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό Ακαδημαΰκού Μαθήματος 1.1 Πληροφορίες μαθήματος Όνομα διδάςκοντοσ/διδαςκόντων (Instructor (s)). Μελίνα Νθςιϊτθ Melina Nisiotis Τίτλοσ Μαθήματοσ (Course title) όπωσ αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ςπουδών (ΠΣ) Διαταχζσ τθσ Φϊνθςθσ Voice Disorders Δικτυακόσ τόποσ μαθήματοσ Κωδικόσ Μαθήματοσ (Course Code) όπωσ αναφζρεται ςτο Π SLT 3061 Επίπεδο μαθήματοσ/κφκλοσ ςπουδών (Course level/cycle). Προπτυχιακό (Undergraduate)/Πρώτοσ κφκλοσ ςπουδών (First cycle) Ζτοσ ςπουδών (Year of Study). Ζτοσ: 2 Εξάμηνο (Semester). Εξάμθνο: 3 Τφποσ μαθήματοσ (Type of course). Υποχρεωτικό (compulsory) Διδακτικζσ ώρεσ ςτο εξάμηνο.: 26 Γλώςςα διδαςκαλίασ (Course language) Ελληνική

4 Ομάδα ςτόχοσ (Target Group) Οι φοιτθτζσ/απόφοιτοι του τμιματοσ Λογοκεραπείασ. Students and graduates Departments of Speech and Language Therapy Αρικμόσ μονάδων: 5 Περιςςότερα για τον/τουσ διδάςκοντεσ (More about instructor). Περιγραφή μαθήματοσ (Course Overview / Description /Synopsis) το μάκθμα αυτό οι φοιτθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τισ ζννοιεσ τθσ πρόλθψθσ, αξιολόγθςθσ, διάγνωςθσ και κεραπευτικισ παρζμβαςθσ ςτισ διαταραχζσ τθσ φωνισ. Γίνεται αναςκόπθςθ τθσ ανατομίασ και φυςιολογίασ του λάρυγγα και του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ. τθ ςυνζχεια, οι φοιτθτζσ ειςάγονται ςε μεκόδουσ λογοκεραπευτικισ αξιολόγθςθσ τθσ αναπνοισ και των παραμζτρων τθσ φωνισ (ςυχνότθτα, ζνταςθ, διάρκεια, αντιχθςθ) κακϊσ και ςε διεκνϊσ εφαρμοςμζνα διαγνωςτικά τεςτ αξιολόγθςθσ των χαρακτθριςτικϊν τθσ φωνισ. Παρουςιάηεται θ ταξινόμθςθ των διαταραχϊν φωνισ με βάςθ τθν αιτιολογία τουσ (μθ οργανικζσ / οργανικζσ) και περιγράφεται διεξοδικά ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ διαταραχϊν φωνισ ςε κάκε κατθγορία (λειτουργικζσ, ψυχογενείσ, οργανικζσ, νευρογενείσ, ενδοκρινολογικζσ) κακϊσ και περιπτϊςεισ λαρυγγεκτομισ. Εξετάηονται κεραπευτικζσ μζκοδοι φωνθτικισ αποκατάςταςθσ των αςκενϊν, ανάλογα με το είδοσ τθσ διαταραχισ και τθν θλικία του αςκενοφσ (παιδιά, ενιλικεσ). Διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ / παρζμβαςθ (φωνίατρου, λογοπακολόγου) ςτον φωναςκενι με τθ βοικεια τεχνολογικϊν, μθχανικϊν και κλινικϊν πρωτοκόλλων. In this course, students come along with the concepts of prevention, evaluation, diagnosis and therapeutic intervention in voice disorders. Review of the anatomy and physiology of the larynx and respiratory system is also done. Then, students are introduced to methods of speech and language assessment of respiration and the voice parameters (frequency, intensity, duration, resonance) and internationally applied diagnostic test evaluation of the voice characteristics. They also introduced to the classification of voice disorders based on etiology

5 (nonorganic / organic) and described in detail a large number of voice disorders in each category (functional, psychogenic, organic, neurogenic, endocrinologic) and cases of laryngectomy. It is also examined treatment methods of voice rehabilitation in those patients, depending on the type of disorder, and the patient's age (children, adults). Interdisciplinary approach / intervention (ENT, and speech language pathologist) in voice disordered patient with help of new technologies, mechanical and clinical protocols. Περιεχόμενα μαθήματοσ (Course Contents) Αναςκόπθςθ τθσ φυςιολογίασ και ανατομίασ του λάρυγγα και του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ. Περιγραφι τθσ φυςιολογικισ λειτουργίασ τθσ φϊνθςθσ. Σαξινόμθςθ των διαταραχϊν φϊνθςθσ με βάςθ τθν αιτιολογία τουσ. Αξιολόγθςθ των διαταραχϊν φωνισ. Διεξοδικι παρουςίαςθ των ειδϊν διαταραχϊν τθσ φωνισ (περιγραφι, αιτιολογία, ςυμπτϊματα). Θεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των διαταραχϊν φωνισ (ιατρικι, λογοκεραπευτικι). Λαρυγγεκτομζσ (τεχνικζσ αποκατάςταςθσ οιςοφάγειασ ομιλίασ). A review of the physiology and anatomy of the throat and the respiratory system. Description of the physiological function of phonation. Classification of phonation disorders based on their etiology. Evaluation of voice disorders. A thorough presentation of items of voice disorders (description, etiology, symptoms). Treatment of voice disorders (medical, and from speech language pathologist). Laryngectomy (esophageal speech rehabilitation techniques). Μαθηςιακοί ςτόχοι μαθήματοσ (Course Objectives/Goals) Λιψθ αποφάςεων για τθν παραπομπι, αξιολόγθςθ και κεραπεία αςκενι με διαταραχι φωνισ. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ ωσ προσ τθν λογοπακολογικι αξιολόγθςθ και επιλογι κατάλλθλων κεραπευτικϊν τεχνικϊν

6 κατά περίπτωςθ. Αυτόνομθ εργαςία. Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ κατά τθν αξιολόγθςθ και τθν κεραπεία του αςκενι και του ίδιου του κεραπευτι. Ομαδικι εργαςία με άλλουσ λογοπακολόγουσ. Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον. Decision making for the referral, assessment and treatment of patient with voice disorder. Promotion of free, creative and inductive thinking on the evaluation and selection of appropriate therapeutic techniques for voice impairment. Independent/Individual work. Criticism and self-criticism in the evaluation and treatment of the patient and the therapist himself. Teamwork with other pathologists. Work in a multidisciplinary environment. Λζξεισ κλειδιά (Keywords) Διαταραχζσ φωνισ, αξιολόγθςθ φωνισ, αποκατάςταςθ φωνισ, λαρυγγεκτομι, φψοσ φωνισ, ζνταςθ φωνισ, αντιχθςθ. Voice disorders, evaluation of voice, voice rehabilitation, laryngectomy, pitch, intensity/loudness, resonance. Ομάδα ανάπτυξησ περιεχομζνου (Content Development). Διονφςθσ Σαφιάδθσ Dionysios Tafiadis Τφποι εκπαιδευτικοφ υλικοφ (course format). Διαφάνειεσ, Podcast, Ήχο

7 Προτεινόμενα ςυγγράμματα. Colton R.H., Casper, J. K., Leonard R. (2011). Understanding voice problems: A physiological perspective for diagnosis and treatment. Lippincott Williams & Wilkins. Για τθν ελλθνικι γλϊςςα: Κατανοϊντασ τισ διαταραχζσ Φϊνθςθσ, Μτφ: Σαφιάδθσ, Δ., Βιρβιδάκθ Ε.Ι. (2015), Εκδόςεισ GOTSIS. Κωδικόσ Eudoxus: Κατςάνθσ, Δ. (2008). Ανκρϊπινθ Φωνι, Ομιλία και Σραγοφδι. Εκδόςεισ: Ομιγυρισ. Κωδικόσ Eudoxus: Οργάνωςη μαθήματοσ. Διαλζξεισ 2 ϊρεσ τθν εβδομάδα Αςκιςεισ Πράξθσ 2 ϊρεσ τθν εβδομάδα Lectures 2h per week Practical exercises 2h per week Μζθοδοσ διδαςκαλίασ (teaching method) Παράδοςθ ςτθν τάξθ. Αςκιςεισ για τισ διαταραχζσ φωνισ με τθν ανάκεςθ περιςτατικϊν (case studies) προσ ςυηιτθςθ μζςα ςτθν αίκουςα. Lectures. Exercises for voice disorders by assigning case studies delivered in class for clinical discussion. Μζθοδοι αξιολόγηςησ/βαθμολόγηςησ (Assessment method and criteria). Διαθζςιμο μόνο ςτουσ φοιτητζσ, όχι ςτο ευρφ κοινό. Εξετάςεισ Semester paper exams Προαπαιτοφμενα (Expected prior knowledge/prerequisites and preparation) Είναι καλό να υπάρχουν κάποιεσ γνϊςεισ ςχετικά με τθν ανατομία και τθν φυςιολογία του λάρυγγα και του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και τθσ νευροανατομίασ και

8 νευροφυςιολογίασ τθσ περιοχισ του λάρυγγα και του κϊρακα. It is good to have pre-requisite knowledge about anatomy and physiology and neuroanatomy and neurophysiology of the larynx and the respiratory system. Επιπλζον ςυνιςτώμενη βιβλιογραφία και υλικό προσ μελζτη (Literature and study materials / reading list) Ηιάβρα, Ν., & κεφασ, Α. (2009). Ωτορινολαρυγγολογία. Στοιχεία Ανατομίασ, Φυςιολογίασ και Παθολογίασ. Εκδόςεισ University Studio Press, Θεςςαλονίκθ. Hancock, R. L., & Stemple, J. C. (2014). Vocal fold hemorrhage: when vocal fold blood vessels are not up to the task!. Voice and Speech Review, 8(1), Hogikyan, N. D., & Sethuraman, G. (1999). Validation of an instrument to measure voice-related quality of life (V-RQOL). Journal of voice, 13(4), Hooper, C. R. (2004). Treatment of voice disorders in children. Language, Speech, and Hearing services in schools, 35(4), Newton, D., Chamberlin, M., & LePine, J. (2014, January). A Meta-analytic Review of Voice Behavior and its Unique Importance to Job Performance. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2014, No. 1, p ). Academy of Management. Romak, J. J., Orbelo, D. M., Maragos, N. E., & Ekbom, D. C. (2014). Correlation of the Voice Handicap Index-10 (VHI-10) and Voice-Related Quality of Life (V-RQOL) in Patients With Dysphonia. Journal of Voice, 28(2), Rosen, C. A., Murry, T., Zinn, A., Zullo, T., & Sonbolian, M. (2000). Voice handicap index change following treatment of voice disorders. Journal of voice, 14(4), Södersten, M., Laís Salomão, G., McAllister, A., & Ternström, S. (2015). Natural voice use in patients with voice disorders and vocally healthy speakers based on two days voice accumulator information from a database. Journal of Voice. Stemple, J. C. (1993). Principles of voice therapy. Voice therapy: clinical studies. Mosby Year Book: St. Louis. Stemple, J. C. (1993). Principles of voice therapy. Voice therapy: clinical studies. Mosby Year Book: St. Louis. Watts, C. R., Diviney, S. S., Hamilton, A., Toles, L., Childs, L., & Mau, T. (2014). The Effect of Stretch-and-Flow Voice Therapy on Measures of Vocal Function and

9 Handicap. Journal of Voice. Άλλα προτεινόμενα μαθήματα του ιδρφματοσ ςχετικών με το πρόγραμμα ςπουδών. (Recommended optional program components.) SLT1051: Ανατομία - Φυςιολογία Ακοισ Ομιλίασ Λόγου SLT2041: Νευροανατομία-Νευροφυςιολογία1 SLT3030: Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτθ Λογοπακολογία SLT1051: Anatomy and Physiology of hearing, speech and language SLT2041: Neuroanatomy and Neurophysiology SLT3030: Diagnosis in speech and language pathology Ευχαριςτίεσ (Acknowledgments) Ευχαριςτϊ τον κ. Σαφιάδθ Διονφςθσ για τθν παραχϊρθςθ ςθμειϊςεων του ςε ςχζςθ με το μάκθμα. I thank M.Sc. Tafiadis Dionysios for his concession of his notes that refers to the courses objective.

10 1.2 Πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων Αριθμόσ Θεματικών Ενοτήτων 13 Τίτλοι Θεματικών Ενοτήτων 1. Ειςαγωγι ςτισ Διαταραχζσ Φωνισ. 2. Ανατομία & Νευροανατομία και θ Αιμάτωςθ του Λάρυγγα. 3. Φυςιολογία τθσ Φωνισ. 4. Οργανικζσ Διαταραχζσ Φωνισ. 5. Λειτουργικζσ Διαταραχζσ Φωνισ. 6. Νευρογενείσ Διαταραχζσ Φωνισ. 7. Ψυχογενείσ Διαταραχζσ Φωνισ. 8. Ιατρικι & Λογοπακολογικι Αξιολόγθςθ των Διαταραχϊν Φωνισ. 9. Διαφορικι Διάγνωςθ των Διαταραχϊν Φωνισ. 10. Ιατρικι & Λογοπακολογικι Παρζμβαςθ ςτισ Διαταραχζσ Φωνισ. 11. Φωνι & Λαρυγγεκτομι. Αναλυτική περιγραφή ενοτήτων 1. Σκοποί τησ ενότητασ: Ειςαγωγή ςτισ Διαταραχζσ Φώνηςησ. Ειςαγωγι ςτου τι είναι θ φωνι και πωσ χρθςιμοποιείτε. Ποια είναι θ ςθμαντικότθτα τθσ πωσ αλλάηει με το πζρασ τθσ θλικίασ. Ποιεσ μεταβλθτζσ επθρεάηουν τθν υγιεινι των φωνθτικϊν πτυχϊν. Ποιοσ είναι ο επιπολαςμόσ των διαταραχϊν φωνισ. Μοντζλα ςυνεργαςίασ τθσ ομάδασ αντιμετϊπιςθσ διαταραχϊν φωνισ. 2. Σκοποί τησ ενότητασ: Ανατομία η Νευροανατομία και η Αιμάτωςη του Λάρυγγα. Μία αδρι αναφορά ςτθν ανατομία, τθν φυςιολογία, τθν αιμάτωςθ και τθν νευροανατομία και νευροφυςιολογία του λάρυγγα με ςκοπό τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του λάρυγγα. 3. Σκοποί τησ ενότητασ: Η Φυςιολογία τησ Φώνηςησ. Θ κατανόθςθ τθσ φυςιολογίασ τθσ φϊνθςθσ μζςω τθσ ανάλυςθσ μοντζλων που ζχουν αναπτυχκεί ςτθν βιβλιογραφία. 4. Σκοποί τησ ενότητασ: Οι Οργανικζσ Διαταραχζσ Φώνηςησ. Αναφορά ςτισ διαταραχζσ φωνισ που προκφπτουν από αςκζνειεσ του

11 ανϊτερου αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ, από ενδοκρινολικζσ αιτίεσ, από καλοικεισ δομικζσ αλλαγζσ ςτο ςϊμα του λάρυγγα και των φωνθτικϊν πτυχϊν, κακϊσ και κακοικεισ δομικζσ αλλαγζσ. 5. Σκοποί τησ ενότητασ: Λειτουργικζσ Διαταραχζσ Φώνηςησ. Αναφορά ςε διαταραχζσ φωνισ οι οποίεσ δεν ζχουν κάποια δευτερογενι ιατρογενι αιτιολογία. 6. Σκοποί τησ ενότητασ: Οι Νευρογενείσ Διαταραχζσ Φώνηςησ. Αναφορά ςτισ διαταραχζσ φωνισ που προκφπτουν από νευρογενείσ αςκζνειεσ όπωσ παραλφςεισ νεφρων, νευροεκφυλιςτικζσ νόςοι και νευρομυικζσ διαταραχζσ. 7. Σκοποί τησ ενότητασ: Οι Ψυχογενείσ & Άλλεσ Διαταραχζσ Φώνηςησ. Αναφορά ςε διαταραχζσ φωνισ οι οποίεσ δεν ζχουν κάποια ουςιαςτικι ιατρογενι αιτιολογία και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ τζτοιων διαταραχϊν, που ζχουν βάςθ ςε ψυχογενι αιτιολογία. 8. Σκοποί τησ ενότητασ: Η Ιατρική & Λογοπαθολογική Αξιολόγηςη των Διαταραχών Φώνηςησ. Θ ΩΡΛ αξιολόγθςθ και κατά περίπτωςθ νευρολογικι-ψυχιατρικι αξιολόγθςθ των αςκενϊν με διαταραχζσ φωνισ, με ζμφαςθ ςτουσ διαφορετικοφσ τφπουσ ενδοςκοπιςεων. Θ λειτουργικι αξιολόγθςθ των διαταραχϊν φϊνθςθσ με λογοπακολογικά μζςα και λογιςμικά αξιολόγθςθσ τθσ φωνισ. 9. Σκοποί τησ ενότητασ: Η Διαφορική Διάγνωςη των Διαταραχών Φώνηςησ. Κακοριςμόσ των διαταραχϊν φϊνθςθσ, και τθν διαδικαςία που ςυνεπάγεται όταν προςπακεί κανείσ να κακορίςει τθ φφςθ ενόσ προβλιματοσ κακϊσ και ςτθν απόφαςθ που αποτελεί το τελικό προϊόν τθσ διαγνωςτικισ διαδικαςίασ. 10. Σκοποί τησ ενότητασ: Η Ιατρική & Λογοπαθολογική Παρζμβαςη ςτισ Διαταραχζσ Φώνηςησ. Θ φαρμακευτικι αντιμετϊπιςθ των διαταραχϊν τθσ φϊνθςθσ και οι χειρουργικζσ μζκοδοι αντιμετϊπιςι τουσ. Θα γίνει αναφορά ςτισ λεπτομζρειεσ τθσ κεραπείασ φωνισ που ποικίλλουν από αςκενι ςε αςκενι. Σον ςτόχο τθσ κεραπείασ και θ καλφτερθ το δυνατόν αποκατάςταςθ τθσ φωνισ, μιασ φωνισ που κα είναι λειτουργικι για τουσ ςκοποφσ τθσ επικοινωνίασ γενικά. 11. Σκοποί τησ ενότητασ: Φωνή & Λαρυγγεκτομή. Αυτι θ ενότθτα αςχολείται με τθ φωνι και τθν αποκατάςταςθ τθσ επικοινωνίασ, όταν ολόκλθροσ ο λάρυγγασ ι μζροσ του ζχει εκτομθκεί και ποιεσ τεχνικζσ κατά περίπτωςθ χρθςιμοποιείται για τθν ανάταξθ τθσ επικοινωνίασ ςε

12 αυτοφσ τουσ πλθκυςμοφσ. Λζξεισ κλειδιά ανά ενότητα 1. Φϊνθςθ, γενικζσ ζννοιεσ, επιπολαςμόσ των διαταραχϊν φϊνθςθσ, μεταβλθτζσ, υγιεινι των φωνθτικϊν πτυχϊν, ομάδα αντιμετϊπιςθσ διαταραχϊν φϊνθςθσ. 2. Ανατομία λάρυγγα, νευροανατομία λάρυγγα, αιμάτωςθ λάρυγγα. 3. Φυςιολογία φϊνθςθσ, κεωρίεσ φϊνθςθσ, μυεολαςτικι κεωρία. 4. Πολφποδεσ, οηίδια, καλοικεισ όγκοι λάρυγγα, κακοικεισ όγκοι λάρυγγα, κθλϊματα, λαρυγγίτιδεσ. 5. υςτθμικζσ διαταραχζσ, ορμονικζσ διαταραχζσ, πακιςεισ αναπνευςτικοφ 6. Parkinson, ALS, δυςαρκρίεσ, παραλφςεισ νεφρων. 7. Ψυχογενείσ διαταραχζσ φωνισ 8. Ιατρικι αξιολόγθςθ, ενδοςκοπιςεισ, ςτροβοςκόπθςθ, λαρυγγοςκόπθςθ, βιντεοκυματογραφία, λογοπακολογικι αξιολόγθςθ, λογοπακολογικό ιςτορικό, ακουςτικι ανάλυςθ διαταραχϊν φωνισ, λογιςμικά ανάλυςθσ φωνισ. 9. Διαφορικι διάγνωςθ, διαδικαςία, ςυνζντευξθ, ςφμπτωμα, ζνδειξθ, βραχνάδα, φωνθτικι κόπωςθ, ζμπνοθ (breathy), φψοσ φωνισ, εφροσ, αφωνία, διακοπζσ. 10. Φαρμακευτικι αντιμετϊπιςθ, χειρουργικι αντιμετϊπιςθ, ςυςτιματα παρζμβαςθ, μζκοδοι παρζμβαςθσ. 11. Αλάρυγγοσ, αλλαντίαςθ (botulinum), καρκίνοσ, χορδεκτομι, θλεκτρολάρυγγασ, οιςοφαγικόσ, θμιλαρυγγεκτομι, λαρυγγεκτομι, λζιηερ, μετάςταςθ, μυοτομία. 1.3 Άλλες πληροφορίες μαθήματος Κωδικόσ μαθήματοσ ςτο Εφδοξο: Σφνδεςμοσ ςυγγράμματοσ ςτον Εφδοξο: Άδεια χρήςησ Creative Commons (CC): SLT3061 https://service.eudoxus.gr/search/#a/id: /0 https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16213/0

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.01, Απρίλιος 2013 Συντάκτης: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Συντάκτης: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Συντάκτης: Βαρζιώτης Φώτης, Καθηγητής Εφαρμογών Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Ορολογία. Ενότθτα 7: Η Αγγλική Ορολογία των Διαταραχϊν Φωνήσ και Αντήχηςη. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ

Αγγλική Ορολογία. Ενότθτα 7: Η Αγγλική Ορολογία των Διαταραχϊν Φωνήσ και Αντήχηςη. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ηπείρου Αγγλική Ορολογία Ενότθτα 7: Η Αγγλική Ορολογία των Διαταραχϊν Φωνήσ και Αντήχηςη. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D6 Instructional Material WP5: Develop instructional materials and teacher / trainer handbook WP Leader: CARDET Project No: 2009-1-CY1-LEO05-00465

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ

ΔΕΙΚΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ηπείρου. Αγγλική Ορολογία. Ενότθτα 4: : Η Αγγλική Ορολογία των ΕΜΔ. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ηπείρου. Αγγλική Ορολογία. Ενότθτα 4: : Η Αγγλική Ορολογία των ΕΜΔ. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ηπείρου Αγγλική Ορολογία Ενότθτα 4: : Η Αγγλική Ορολογία των ΕΜΔ. Μελπομζνθ (Μελίνα) Νθςιϊτθ 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα Λογοκεραπείασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ 23 ο Εκνικό Συνζδριο Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ ΕΜΡ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Ρρόγραμμα Διεκνοφσ Απολυτθρίου International Baccalaureate Diploma Programme Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ (Ιςχφει από Σεπτζμβριο 2013) ΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΡΕΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ... 2 1 ΔΙΑΓΧΓΗ... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Η Τ Σ Η Μ ΑΣ Ω Ν Σ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Κ Α Ι W E B 2.0 Σ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Χ Ρ Η Σ Ω Ν Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Η Τ Σ Η Μ ΑΣ Ω Ν Σ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Κ Α Ι W E B 2.0 Σ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Χ Ρ Η Σ Ω Ν Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Η Τ Σ Η Μ ΑΣ Ω Ν Σ Η Λ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Κ Α Ι W E B 2.0 Σ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Η Χ Ρ Η Σ Ω Ν Σ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ Χριςτόφοροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009

Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009 Charles Darwin University Greek in-country Study Program 9-29 Ιουλίου 2009 [Επίπεδο Αϋ Επίπεδο Βϋ Επίπεδο Γϋ] ΦΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ: ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ CHARLES DARWIN ΔΘΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ ΤΠΟ ΣΘΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ - ΝΘΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΑΤΣΟΒΟΗΘΕΙΑ Με ηη τρημαηοδόηηζη ηοσ Υποσργείοσ Υγείας Απολογισμός έργοσ Έτοσς 2014 Προγράμματος Προαγωγής Αστοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Σητείας,

Διαβάστε περισσότερα

EE-5021 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ

EE-5021 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ EE-5021 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ ΒΑΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Σμιμα Ηλεκτρονικήσ Σίτλοσ Μακιματοσ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ Κωδικόσ Μακιματοσ ΕΕ-5021 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία + Εργαςτιριο Εξάμθνο Διδαςκαλίασ 5

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Ιθάκησ. Αθλητικόσ Όμιλοσ Ιθάκησ «ΠΡΟΟΔΟ» ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ

Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ Ιθάκησ. Αθλητικόσ Όμιλοσ Ιθάκησ «ΠΡΟΟΔΟ» ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗ Κζντρο Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Τθλ: 210-7277589 (Ρανεπιςτιμιο), 210-6524569 (οικία) e-mail: aoikono@psych.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση Διδακτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Κωδικός μαθήματος: ΥΑ0003 Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016

Advanced Diploma in Implantology 1 year, Diploma from UK 2015-2016 Dentist Education Institute www.dentistedu.com Ανεγνωριςμζνα προγράμματα εξειδίκευςθσ ςτθν Εμφυτευματολογία Clinical Master in Implantology 3 years, University Degree from UK 2015-2018 Advanced Diploma

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ

ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ ΔΙΡΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήματος. Επικοινωνία : Τθλ. 210-4142360, 211-1069504, email: sidiras@unipi.gr, grammelis@certh.gr

Περιγραφή Μαθήματος. Επικοινωνία : Τθλ. 210-4142360, 211-1069504, email: sidiras@unipi.gr, grammelis@certh.gr Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ ΠΜΣ ςτθ Βιομθχανικι Διοίκθςθ & Τεχνολογία Τμ. Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ & Τεχνολογίασ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Τίτλοσ Κωδικόσ Αρικμόσ του Μακιματοσ : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Επίπεδο Τφποσ του

Διαβάστε περισσότερα