ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 137/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 137/2015"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, Αθήνα. Tηλ.: / Fax: , Patission Street, Athens Greece. Tel.: (+30) , Fax: (+30) / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 137/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ή ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ON-LINE ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

2 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 137/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και για την προμήθεια δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές οn-line βάσεων δεδομένων, με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το έτος Αναθέτουσα Αρχή είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχοντας υπόψη: 1. Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις Π.Δ. 118/ Την με αριθ. πρωτ. 1109/ Εντολή Πρύτανη με ΑΔΑΜ: 15REQ Την με αριθ. πρωτ. 114/1/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 732Α469Β4Μ-Μ5Λ και ΑΔΑΜ: 15REQ Την με αριθ. πρωτ. 1670/ Απόφαση Πρύτανη. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και για την προμήθεια δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές οn-line βάσεων δεδομένων, με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το έτος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των (59.500,00 ) πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και (69.472,50 ) εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλυτικά με επιμέρους προϋπολογισμούς ως αναγράφονται παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έξι (6) Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων, ποσό (31.800,00 ) χωρίς Φ.Π.Α. και (39.114,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: υποκατηγορία α: σαράντα τρις (43) έντυποι τίτλοι, ποσό (22.500,00 ) χωρίς Φ.Π.Α. και (23.962,50 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 6,5%. υποκατηγορία β: δύο (2) Ηλεκτρονικοί τίτλοι, ποσό (5.200,00 ) χωρίς Φ.Π.Α. και (6.396,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. Ο ανωτέρω προϋπολογισμός θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου του οικονομικού έτους 2015, με κωδ. αριθμ "Προμήθεια περιοδικών" Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της κάθε προκηρυσσόμενης κατηγορίας και εναλλακτικές προσφορές. 2

3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αφορά στην ανάδειξη μειοδότη ή μειοδοτών: Β) για την προμήθεια δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές οn-line βάσεων δεδομένων, Α) για την προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A. 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την , ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ., που θα συνεδριάσει στο Τμήμα Επιμελητείας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, στο ισόγειο, προκειμένου να αποσφραγιστούν οι προσφορές, παρουσία των υποψηφίων αναδόχων. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν: i) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο. ii) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. iii) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. β) Δεν γίνονται δεκτοί: i) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις, ii) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, iii) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά. Εφόσον, φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει ατομικά προσφορά, δε δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν φάκελο προσφοράς ο οποίος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» το περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσης. Ο φάκελος θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ , Αθήνα, Κεντρικό Κτήριο - ισόγειο, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την , ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. Οι προσφορές αυτές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την αποσφράγισή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην προαναφερθείσα διεύθυνση, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο ΟΠΑ και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από 3

4 το courier. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο χωρίς να αποσφραγιστεί. 6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (συσκευασίας), ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και για την προμήθεια δικαιωμάτων πρόσβασης σε συνδρομές οn-line βάσεων δεδομένων, έτους ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 137/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: και μέχρι ώρα μ.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: και ώρα μ.μ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Επωνυμία, Διεύθυνση, αρ. τηλ., αρ. fax, ) ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο. Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει 3 ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους: ΦΑΚΕΛΟΣ Α, με την ένδειξη «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ». Περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης και (2) δύο επί μέρους φακέλους τον Β και τον Γ φάκελο που θα πρέπει να είναι σφραγισμένοι, επί ποινή απορρίψεως από το διαγωνισμό. ΦΑΚΕΛΟΣ Β, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τεχνική προσφορά σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης για τις Κατηγορίες Α και Β ξεχωριστά. ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς για κάθε Κατηγορία Α και Β ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσδιορίζουν ρητά το ποσοστό έκπτωσης ή ενδεχομένως προσαύξησης για κάθε κατηγορία ξεχωριστά με τη σημείωση του κατάλληλου πρόσημου (+ ή -) και με την ένδειξη προσαύξηση ή έκπτωση. Οι φάκελοι Β & Γ θα φέρουν στην εξωτερική τους όψη τις ίδιες ενδείξεις που θα φέρει και ο εξωτερικός φάκελος Α και επιπρόσθετα θα αναφέρονται ξεκάθαρα οι ενδείξεις "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" αντίστοιχα. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: 4

5 Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική προσφορά Οικονομική προσφορά Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο σφραγισμένο φάκελο. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτού με το πρωτότυπο. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατίθενται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται στην αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα και να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Ολες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ξενόγλωσσων πιστοποιητικών, θα υποβάλλεται η επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Δικαιολογητικά συμμετοχής 1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α ), του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία: I. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (τίτλος, αριθ. πρωτ. διακήρυξης, ημερ/νία διενέργειας του διαγωνισμού, είδος προσφοράς). II. Θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, τα οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, την Προσφορά και τη Σύμβαση. III. Ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης. IV. Ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 5

6 υποχρεώσεις του και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης. V. Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση (κοινή ή ειδική), παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης. VI. Ότι ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο. VII. Ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης. VIII. Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών της παρ. 2 του αρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, μετά την γνωστοποίηση της κατακύρωσης του διαγωνισμού με έγγραφη ειδοποίηση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση. IX. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο αποφασίσει ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί μηκαταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, υποβάλλουν: (α)οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. (β) Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. (γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Κοινοπραξία, η υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Επισημαίνεται ότι η δήλωση των παραπάνω είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού από τη συνέχιση της διαδικασίας. 2) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους ή εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, την εξουσιοδότηση υπογράφουν (α) Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. (β) Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. (γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός, ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Κοινοπραξία, κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 3) Το κωδικοποιημένο καταστατικό εφόσον υπάρχει, το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επαγγέλματος εφ όσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. 6

7 4) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ η οποία περιλαμβάνει καταρχήν α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται δηλ. το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου, ζ) τους όρους ότι: i)η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, ii) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, iii) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, iv) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Επιπλέον, περιλαμβάνει i) την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά, ii) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του υποψήφιου αναδόχου από την Υπηρεσία. 5) Κατάλογος συνεργασιών και αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής συνεργασίας προαιρετικά. 7. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους προσφέροντες, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Όλοι οι παραβρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δε κωλύει το άνοιγμα της αντίστοιχης προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια: Α ΣΤΑΔΙΟ Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών και φακέλου τεχνικής προσφοράς 7

8 Την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού που ορίζεται στην παρούσα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και παρουσία των υποψήφιων αναδόχων, γίνεται η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους: ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ του διαγωνισμού με τα δικαιολογητικά και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, δύο (2) σφραγισμένοι υποφάκελοι με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τον φάκελο των τεχνικών προσφορών, μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την πρόσκληση. Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς παραδίδονται στην Επιμελητεία οι οποίοι φυλάσσονται μέχρι την αποσφράγισή τους. Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων, δηλαδή των προσφορών τους προς τους όρους της Διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή εάν το επιθυμεί σε αυτό το στάδιο, των διαγωνιζομένων των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Διαφορετικά, συνέρχεται ξανά σε μέρα και ώρα που θα οριστεί στην πρώτη συνεδρίαση για να αποφασίσει τη συμμόρφωση των προσφορών προς τους όρους της διακήρυξης. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς και του ελέγχου της συμμόρφωσης των υποβληθέντων στοιχείων με τους όρους της διακήρυξης, συντάσσεται πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των προσφορών. Η απόφαση της Επιτροπής του διαγωνισμού κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Β ΣΤΑΔΙΟ Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ορίζει ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των Οικονομικών προσφορών και ενημερώνει τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείστηκαν κατά το Α στάδιο. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίσταται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές, ενώ ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και δικαιολογητικών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 8

9 Για να ολοκληρώσει η Επιτροπή του Διαγωνισμού το έργο της μπορεί να επικοινωνεί γραπτώς με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινήσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από οικονομικής άποψης συμφερότερη προσφορά ξεχωριστά για κάθε Κατηγορία Α και Β. Η απόφαση της Επιτροπής του διαγωνισμού θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες. Ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο ή αναδόχους εάν είναι διαφορετικοί για κάθε είδος και πρόσκληση του/τους είκοσι (20) ημερών να υπογράψει/υπογράψουν τη Σύμβαση. 9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού θεωρηθεί αντιπροσφορά, αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της, δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, ορίζει χρόνο παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, παρουσιάζει απόκλιση κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, δεν είναι σύμφωνη με τους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, το οποίο διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή και το παράπτωμα αυτό έχει επίπτωση στην επαγγελματική συμπεριφορά και φερεγγυότητά του. 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη: Η τελική τιμή (εφόσον υπολογισθούν η τιμή εκδότη, το ποσοστό έκπτωσης ή επιβάρυνσης, μεταφορικά έξοδα, άλλα έξοδα επιβάρυνσης και ο Φ.Π.Α.). Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες εκτός αν αυτές θεωρηθούν ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. 9

10 Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή αναληθή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ή ο υπόχρεος προσφέρον δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί από την παρούσα διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη και η κατακύρωση γίνεται στον Προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δε προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα η κατακύρωση γίνεται στον Προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα τα οποία απαιτούνται ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ιδίως: α) Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, β) Εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β της παρούσας. Η Αξιολόγηση θα γίνει ανά Κατηγορία ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 6 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η οικονομική αξιολόγηση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των βάσεων της Κατηγορίας Α, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της προκήρυξης και οι προδιαγραφές της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και η προσφερόμενη τιμή είναι λογική και συμφέρουσα σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της αγοράς και την τυχόν τιμή που επιτεύχθηκε σε προηγούμενους διαγωνισμούς. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί για την αγορά πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων που αποτελούν συνδρομές της Βιβλιοθήκης το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των κρατήσεων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - υποκατηγορία α: 43 έντυποι τίτλοι. Η οικονομική αξιολόγηση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της Κατηγορίας Β - υποκατηγορία α. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί για τα ξενόγλωσσα έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά από τις συνδρομές της Βιβλιοθήκης το ποσό των ,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των κρατήσεων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - υποκατηγορία β: 2 ηλεκτρονικοί τίτλοι. Η οικονομική αξιολόγηση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της Κατηγορίας Β υποκατηγορία β. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί για τα ξενόγλωσσα έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά από τις συνδρομές της Βιβλιοθήκης το ποσό των 6.396,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των κρατήσεων. 11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Στον Προμηθευτή, στον οποίο έγινε η ανάθεση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: i. Την προς εκτέλεση ανάθεση 10

11 ii. iii. iv. Τη δαπάνη Το φορέα για τον οποίο προορίζεται η παροχή υπηρεσιών Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια είναι υποχρεωμένος εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να υποβάλει στο Τμήμα Επιμελητείας, σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωσή του. Εφόσον ο φάκελος των δικαιολογητικών αξιολογηθεί ως παραδεκτός, ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης που περιγράφεται στην παρούσα, στην οριζόμενη προθεσμία από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. Για την καλύτερη εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει την απαραίτητη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007, η οποία καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή έως την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον επιστραφεί το ποσόν της εγγύησης συμμετοχής στον Ανάδοχο. Η Εγγυητική Επιστολή θα παραμείνει στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι τη λήξη της ισχύος της Σύμβασης. 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ως μέγιστο χρονικό διάστημα έναρξης της παροχής πρόσβασης της Βιβλιοθήκης στις υπό προκήρυξη βάσεις δεδομένων ορίζεται ο ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα έτος από την έναρξη της παροχής πρόσβασης της Βιβλιοθήκης στις υπό προκήρυξη βάσεις δεδομένων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Η ισχύς της συμβάσεως ξεκινά με την υπογραφή της και λήγει με την ολοκλήρωση της παραλαβής των τευχών των συνδρομών που αφορούν στο έτος 2015 και πάντως όχι περισσότερο από τρεις μήνες μετά την ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα και ευθύνη να παρέχει πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α. στις Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων που αναφέρονται αναλυτικώς στο Παράρτημα Γ της παρούσας για ένα έτος. Η ενεργοποίηση της πρόσβασης των βάσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη για κάθε σχετική αλλαγή, όπως προσθαφαιρέσεις ηλεκτρονικών τίτλων στην κάθε Βάση Δεδομένων ή όταν συναντά σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα στην πρόσβαση των συνδρομών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη είτε κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης των βάσεων δεδομένων, είτε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα στη λειτουργία τους και για όσο χρόνο διαρκεί η συνδρομή, με στόχο την άμεση αποκατάσταση και επαναφορά των βάσεων σε καλή λειτουργία. 11

12 Επιπλέον, το αρμόδιο προσωπικό του Αναδόχου θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α. για τη συνεχή ενημέρωσή του για όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις των αποκτηθέντων υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια στο αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης που θα καλύπτουν όλη τη σχετική με τις βάσεις που έχουν παραγγελθεί θεματολογία. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Τα περιοδικά που προέρχονται από την Ευρώπη και έχουν εκδοθεί μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, θα πρέπει να παραδίδονται εντός των χρονικών ορίων παράδοσης που έχει ορίσει ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να μεριμνά με κάθε τρόπο για την έγκαιρη αποστολή των περιοδικών στο Πανεπιστήμιο, από τους οίκους του εξωτερικού. Υποχρεούται επίσης να ειδοποιεί εγγράφως και έγκαιρα το Πανεπιστήμιο για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης των ανωτέρω περιοδικών. Στην περίπτωση αυτή, το Πανεπιστήμιο, δύναται να αξιώσει την επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος ανταλλάγματος και κάθε από την καθυστέρηση προκύπτουσα διαφορά ή ζημιά. Τα παραδοθέντα στο Πανεπιστήμιο περιοδικά θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα, έστω και επουσιωδών. Κακέκτυπα ή κατεστραμμένα τεύχη/τόμοι επιστρέφονται στους εκδότες με έξοδα του προμηθευτή και αντικαθίστανται εντός πενήντα (50) ημερών. Η βιβλιοθήκη οφείλει να παραδώσει το ελαττωματικό τεύχος στον προμηθευτή, εφόσον της ζητηθεί. Σε περίπτωση καθυστέρησης, παραλαβής τευχών από υπαιτιότητα του Προμηθευτή και χωρίς έγγραφη αιτιολόγηση εκ μέρους του, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την έκδοσή του, μπορεί να του επιβληθεί μετά από πρόταση του Προϊστάμενου της βιβλιοθήκης: α. ποινή ίση με το 20% της αξίας του περιοδικού που δεν έχει παραληφθεί, β. προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αφαίρεση της εντολής προμήθειας όλων των περιοδικών, γ. να κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης να καταπέσει υπέρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αποστολή των τόμων/τευχών των περιοδικών εκδόσεων στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης θα γίνεται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) κάθε εβδομάδα για το σύνολο των τευχών που αναλογούν στην εβδομάδα αυτή. Η ημέρα παραλαβής του courier θα βεβαιώνεται από τη Βιβλιοθήκη. Τόπος παράδοσης των τευχών ορίζεται η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμ. Περιοδικών, Κεντρικό Κτίριο, 1 ος όροφος, Πατησίων 76, Αθήνα. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει γραπτώς τη Βιβλιοθήκη για κάθε αποστολή δέματος. Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των απεσταλμένων τευχών (packing list). Σε περίπτωση απώλειας ολόκληρου δέματος ή μέρους του περιεχομένου ενός δέματος πριν από τη βεβαίωση παραλαβής από τη βιβλιοθήκη, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τους τόμους/τεύχη των περιοδικών εκδόσεων που τυχόν θα χαθούν ή θα λείπουν με δικά του έξοδα. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα και με δική του ευθύνη την παρακολούθηση και τη συνεχή, εντός των παραπάνω χρονικών πλαισίων, παραλαβή των τευχών. Ελέγχει για τυχόν καθυστερήσεις στην παραλαβή και προωθεί τις απαιτούμενες υπομνήσεις στους εκδότες, χωρίς να απαιτείται καμία υπενθύμιση από τη βιβλιοθήκη. Είναι 12

13 επίσης υποχρεωμένος να κάνει κάθε ενέργεια για την αναπλήρωση των ελλείψεων που έχουν αναφερθεί από τη βιβλιοθήκη. Ο προμηθευτής οφείλει επίσης, να ενημερώνει τη βιβλιοθήκη για οποιαδήποτε καθυστέρηση τεύχους, καθώς και για τις δικές του σχετικές ενέργειες, εφόσον του ζητηθεί, με κοινοποίηση στη βιβλιοθήκη του αντιγράφου οχλήσεως προς τους εκδότες μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το αργότερο από την ημέρα που έγινε από τη βιβλιοθήκη η ειδοποίηση καθυστέρησης (claim). Η μη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση. Αποδεκτός λόγος είναι η διακοπή της έκδοσης περιοδικού κατά τη διάρκεια της συνδρομής. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τη βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α. για τυχόν βιβλιογραφικές και άλλες αλλαγές των συνδρομών. 14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΗ Η πληρωμή του Αναδόχου/Αναδόχων θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, Κ.Α.Ε Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η πληρωμή των συνδρομών θα γίνεται με έκδοση τιμολογίων με τμηματικές καταβολές. Η τιμολόγηση θα γίνεται σε ευρώ με αντίστοιχα τιμολόγια του προμηθευτή και δε μπορεί να υπερβαίνει την τιμή της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ έπειτα από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη, δασμούς, δικαιώματα εισφοράς και γενικά οποιαδήποτε επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, τραπεζικά τέλη ή οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα έξοδα αλληλογραφίας, έξοδα εκτελωνισμού, προμήθεια τράπεζας, δαπάνες ταχυμεταφοράς, κ.λπ., βαρύνουν τον προμηθευτή. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται με Χ.Ε. που θα εκδίδονται στο όνομά του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: α) τιμολόγιο προμηθευτή β) πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστημίου. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την αποστολή των τιμολογίων των έντυπων και ηλεκτρονικών ξενόγλωσσων περιοδικών ή και βάσεων δεδομένων μέχρι τις Για κάθε συνδρομή που δεν ολοκληρώνεται ή δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του προμηθευτή, ο προμηθευτής θα πρέπει στο τέλος του έτους να στέλνει πιστωτικά τιμολόγια στη Βιβλιοθήκη για να εκπέσει το αντίστοιχο ποσό. Όλες οι συνδρομές (έντυπες και ηλεκτρονικές) θα χρεώνονται με τις τιμές των εκδοτών. Σε αυτές τις τιμές θα προστίθεται η προμήθεια του προμηθευτή ή θα αφαιρείται το ποσό της έκπτωσης που προσφέρει ο προμηθευτής ανάλογα με την προσφορά που αυτός έχει κάνει. 13

14 Ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την τιμή χρέωσης οποιασδήποτε συνδρομής από τον εκδότη με αντίγραφα τιμολογίων του εκδότη, ανά πάσα στιγμή εφόσον του ζητηθεί από τη Βιβλιοθήκη. Κάθε τιμολόγιο για τις έντυπες και ηλεκτρονικές συνδρομές θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα παρακάτω στοιχεία: α) την τιμή χρέωσης κάθε τίτλου από τον εκδότη σε Ευρώ, β) την επίσημη ισοτιμία συναλλάγματος του νομίσματος χρέωσης του εκδότη σε σχέση με το Ευρώ, σε περίπτωση που η χρέωση του εκδότη (όταν αυτός δεν ανήκει σε χώρα της Ο.Ν.Ε.) γίνεται σε άλλο νόμισμα (εκτός Ευρώ) γ) το ποσοστό της έκπτωσης ή προμήθειας ανάλογα με την προσφορά που έχει κάνει ο προμηθευτής, και δ) την τελική τιμή χρέωσης κάθε είδους μετά την αφαίρεση της έκπτωσης ή την προσθήκη της προμήθειας ανάλογα με την προσφορά που έχει κάνει ο προμηθευτής. Αν το σύστημα του προμηθευτή δεν επιτρέπει την έκδοση του τιμολογίου σε αυτήν τη μορφή, κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα έντυπο με την παραπάνω ανάλυση. Η συναλλαγματική μετατροπή θα γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες τιμές συναλλάγματος της ημέρας έκδοσης του τιμολογίου από τον προμηθευτή. Το κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα πρέπει να εκδίδεται ανά τίτλο περιοδικού ή βάσης δεδομένων. Ειδικά για τις on-line βάσεις δεδομένων, η καταβολή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται έπειτα από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ενεργοποίηση της απ ευθείας (on-line) ηλεκτρονικής πρόσβασης των συνδρομών στις έξι (6) βάσεις που είναι διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου. Η καταβολή του τιμήματος γίνεται με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου το οποίο ο Ανάδοχος θα εκδώσει στην συμφωνημένη τιμή για την αξία της παροχής σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά. Η πληρωμή θα γίνει μετά την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολογίων) από τον Ανάδοχο. Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ. Με την εξόφληση του συμφωνηθέντος ποσού εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Ο.Π.Α. έναντι του Αναδόχου και ο τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του Ο.Π.Α. Συγκεντρωτικά τιμολόγια δε θα γίνονται δεκτά. Τιμολόγια προμηθευτή που δεν είναι σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους του Παραρτήματος Α δεν θα προωθούνται για πληρωμή. 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου στον οποίο έγινε η κατακύρωση και τις αντίστοιχες κυρώσεις. 14

15 16. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, αρνηθεί ή δε προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στη προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Ν.2286/1995 και στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις που ορίζονται από τη Σύμβαση. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εκτέλεση της ανάθεσης δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 17. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 18. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη προκήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Επιμελητείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πατησίων 76, Κεντρικό Κτίριο, Τ.Κ Ισόγειο. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.aueb.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: κ. Αρετή Κατσιγιάννη, καθημερινά 11:00-14:00 (τηλ.: , Φάξ: , Συνημμένα: -Παράρτημα Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -Παράρτημα Β : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -Παράρτημα Γ : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ -Παράρτημα Δ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -Παράρτημα Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Αθήνα Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: «Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων» 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα και ευθύνη να παρέχει πρόσβαση στο Ο.Π.Α. στις Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων που αναφέρονται αναλυτικώς στο Παράρτημα Β της παρούσας για ένα έτος. Η ενεργοποίηση της πρόσβασης των βάσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει την παραγγελία των βάσεων στους εκδότες, τη διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης (License Agreements), τον οικονομικό διακανονισμό, το συμβόλαιο, την παρακολούθηση και ενημέρωση της Βιβλιοθήκης για όλες τις εργασίες. Προσφορά που δεν έχει τα ανωτέρω δε θα γίνεται δεκτή. 3. Οι συνδρομές θα καλύπτουν ολόκληρα έτη από 01/01/2015 έως 31/12/2015 ασχέτως της έναρξης της σύμβασης με τον ανάδοχο. Στις περιπτώσεις βάσεων δεδομένων των οποίων η συνδρομή ξεκινά στη μέση του ημερολογιακού έτους και ολοκληρώνεται στη μέση της επόμενης χρονιάς, η συνδρομή θα υπολογίζεται για το διάστημα αυτό. 4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη για κάθε σχετική αλλαγή, όπως προσθαφαιρέσεις ηλεκτρονικών τίτλων στην κάθε Βάση Δεδομένων ή όταν συναντά σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα στην πρόσβαση των συνδρομών. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη είτε κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης των βάσεων δεδομένων, είτε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα στη λειτουργία τους και για όσο χρόνο διαρκεί η συνδρομή, με στόχο την άμεση αποκατάσταση και επαναφορά των βάσεων σε καλή λειτουργία. 6. Επιπλέον, το αρμόδιο προσωπικό του Αναδόχου θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης του Ο.Π.Α. για τη συνεχή ενημέρωσή του για όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις των αποκτηθέντων υπηρεσιών. 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια στο αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης που θα καλύπτουν όλη τη σχετική με τις βάσεις που έχουν παραγγελθεί θεματολογία. 8. Η πρόσβαση στις on line βάσεις να είναι εφικτή για όλο το Πανεπιστήμιο και να ελέγχεται μέσω του μηχανισμού των ΙΡ διευθύνσεων, εκτός αν παραγγέλλεται βάση δεδομένων για συγκεκριμένο αριθμό αδειών χρήσης. 9. Να ενημερώνει τη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ με τα στατιστικά στοιχεία χρήσης των παραγγελλομένων βάσεων. 10. Σε περίπτωση κατακύρωσης ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προπληρώσει στους εκδότες όλες τις συνδρομές βάσεων δεδομένων που του κατακυρώθηκαν. 17

18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ» Υποκατηγορία α : Έντυποι τίτλοι ξενόγλωσσων περιοδικών Υποκατηγορία β : Ηλεκτρονικοί τίτλοι ξενόγλωσσων περιοδικών Όλοι οι ειδικοί όροι που περιγράφονται στο παράρτημα είναι δεσμευτικοί για τον Ανάδοχο και πρέπει να αναφερθούν στην τεχνική προσφορά: 1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μετά την κοινοποίηση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού να προσκομίσει στη βιβλιοθήκη εντός 30 ημερών το μέγιστο, δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν ότι παραγγέλθηκαν όλοι οι τίτλοι των συνδρομών που του έχουν δοθεί προς παραγγελία. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καλύπτει το 100% του συνόλου των παραγγελιών. Αλλιώς ο προμηθευτής υποχρεούται σε αποζημίωση προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ποσό της οποίας, συμφωνούμενο ως ποινική ρήτρα, ανέρχεται στο διπλάσιο της αξίας του μη εκτελεσθέντος τμήματος της αντίστοιχης παραγγελίας. 2. Ο προμηθευτής πρέπει να αναλάβει να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες ενέργειες και συνεννοήσεις με τους εκδότες, ώστε το ΟΠΑ άνευ επιπλέον δαπάνης να έχει πρόσβαση στις σελίδες του περιοδικού στον κόμβο του εκδότη όσον αφορά την Κατηγορία Β υποκατηγορία α. 3. Τα έντυπα περιοδικά που προέρχονται από την Ευρώπη θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα έκδοσής τους και όσα προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εκτός Ευρώπης, μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες το αργότερο από την ημέρα έκδοσης. Στη τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο προτεινόμενος χρόνος παράδοσης των τευχών από τον Ανάδοχο ο οποίος θα αποτελεί και όρο της Σύμβασης σε περίπτωση κατακύρωσης. 4. Οι συνδρομές θα καλύπτουν ολόκληρα έτη από 01/01/2015 έως 31/12/2015 ασχέτως της έναρξης της σύμβασης. Στις περιπτώσεις τίτλων των οποίων η συνδρομή ξεκινά στη μέση του ημερολογιακού έτους και ολοκληρώνεται στη μέση της επόμενης χρονιάς, η συνδρομή θα υπολογίζεται για το διάστημα αυτό. 5. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να μεριμνά με κάθε τρόπο για την έγκαιρη αποστολή των περιοδικών στο Πανεπιστήμιο, από τους οίκους του εξωτερικού. Ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης, να πληροφορεί την βιβλιοθήκη σχετικά με την πορεία των παραγγελιών είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά. 6. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως και έγκαιρα το Πανεπιστήμιο για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης των ανωτέρω περιοδικών. Τα παραδοθέντα στο Πανεπιστήμιο περιοδικά θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα, έστω και επουσιωδών. 7. Σε περίπτωση καθυστέρησης, παραλαβής τευχών από υπαιτιότητα του Προμηθευτή και χωρίς έγγραφη αιτιολόγηση εκ μέρους του, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την έκδοσή του, μπορεί να του επιβληθεί μετά από πρόταση του Προϊστάμενου της βιβλιοθήκης: α. ποινή ίση με το 20% της αξίας του περιοδικού που δεν έχει παραληφθεί, 18

19 β. προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αφαίρεση της εντολής προμήθειας όλων των περιοδικών, γ. να κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης να καταπέσει υπέρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 8. Κακέκτυπα ή κατεστραμμένα τεύχη/τόμοι επιστρέφονται στους εκδότες με έξοδα του προμηθευτή και αντικαθίστανται εντός πενήντα (50) ημερών. Η βιβλιοθήκη οφείλει να παραδώσει το ελαττωματικό τεύχος στον προμηθευτή, εφόσον της ζητηθεί. 9. Η αποστολή των τόμων/τευχών των περιοδικών εκδόσεων στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης θα γίνεται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) κάθε εβδομάδα για το σύνολο των τευχών που αναλογούν στην εβδομάδα αυτή. Η ημέρα παραλαβής του courier θα βεβαιώνεται από τη Βιβλιοθήκη. Τόπος παράδοσης των τευχών ορίζεται η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμ. Περιοδικών, Κεντρικό Κτίριο, 1 ος όροφος, Πατησίων 76, Αθήνα και ώρες 8.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ. 10. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει γραπτώς τη Βιβλιοθήκη για κάθε αποστολή δέματος. Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των απεσταλμένων τευχών (packing list). 11. Σε περίπτωση απώλειας ολόκληρου δέματος ή μέρους του περιεχομένου ενός δέματος πριν από τη βεβαίωση παραλαβής από τη βιβλιοθήκη, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τους τόμους/τεύχη των περιοδικών εκδόσεων που τυχόν θα χαθούν ή θα λείπουν με δικά του έξοδα. 12. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα και με δική του ευθύνη την παρακολούθηση και τη συνεχή, εντός των παραπάνω χρονικών πλαισίων, παραλαβή των τευχών. Ελέγχει για τυχόν καθυστερήσεις στην παραλαβή και προωθεί τις απαιτούμενες υπομνήσεις στους εκδότες, χωρίς να απαιτείται καμία υπενθύμιση από τη βιβλιοθήκη. Είναι επίσης υποχρεωμένος να κάνει κάθε ενέργεια για την αναπλήρωση των ελλείψεων που έχουν αναφερθεί από τη βιβλιοθήκη. Ο προμηθευτής οφείλει επίσης, να ενημερώνει τη βιβλιοθήκη για οποιαδήποτε καθυστέρηση τεύχους, καθώς και για τις δικές του σχετικές ενέργειες, εφόσον του ζητηθεί, με κοινοποίηση στη βιβλιοθήκη του αντιγράφου οχλήσεως προς τους εκδότες μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το αργότερο από την ημέρα που έγινε από τη βιβλιοθήκη η ειδοποίηση καθυστέρησης (claim). Η μη εκτέλεση της παραγγελίας πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση. Αποδεκτός λόγος είναι η διακοπή της έκδοσης περιοδικού κατά τη διάρκεια της συνδρομής. 13. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τη βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α. για τυχόν βιβλιογραφικές και άλλες αλλαγές των συνδρομών της (π.χ. αλλαγή τίτλου, συχνότητας, διακοπής κ.λπ.). 14. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την πρόσβαση στη ψηφιακή έκδοση όλων των έντυπων περιοδικών όταν αυτή προσφέρεται δωρεάν ή συμπεριλαμβάνεται στην έντυπη συνδρομή. 15. Η πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς τίτλους να είναι εφικτή για όλο το Πανεπιστήμιο και να ελέγχεται μέσω του μηχανισμού των ΙΡ διευθύνσεων. 16. Στη παρούσα προκήρυξη επισυνάπτεται κατάλογος τίτλων των οποίων ζητείται η συνδρομή σε έντυπη μορφή ή η πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή. Ο κατάλογος αυτός είναι ενδεικτικός. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι στους καταλόγους μπορούν να γίνουν μεταβολές, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, με την προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση τίτλων, με βάση τις προτεραιότητες της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ και εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και τους προϋπολογισμούς της σύμβασης. 17. Στις συμβάσεις πρόσβασης (License Agreements) σε ηλεκτρονικά περιοδικά θα προβλέπεται ότι σε περίπτωση διακοπής κάποιας συνδρομής θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο υλικό για τα διαστήματα που πληρώθηκαν οι συνδρομές (Perpetual Access). 19

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10.570,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 2/7/2014 και ώρα 11:30 Κριτήριο Ανάθεσης:

10.570,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 2/7/2014 και ώρα 11:30 Κριτήριο Ανάθεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Έργου και Δυναμικής Ιστοσελίδας

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Έργου και Δυναμικής Ιστοσελίδας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003137832 2015-10-08

15PROC003137832 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08-10-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:7140 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σελίδα 1 από 78 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. : 210 8705015 Fax : 210 6445633 Email : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Κ. 167 77 Τηλ. : 210 8933738 Fax : 210 9604367 Email :procur.sepa@haf.gr Σελίδα 1 από 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΑ: 10-ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Αρ. Πρωτ.: 1720 Αρ. Σχ.: 463 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: 59/19-1-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: 59/19-1-2015) Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: 59/19-1-2015) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του 4oυ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001603733 2013-09-04

13PROC001603733 2013-09-04 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ1 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ1 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο :

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 71003, Ηράκλειο Πληροφορίες : Θεόδωρος Κωστέας Τηλέφωνο : 2810 391072 FAX : 2810 391101 Email : kosteas@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα