Serious Games. Π Γ Τ : Σ χεδιας μό σ Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κώ ν Π α ιχνιδιών Δ ι ά λ ε ξ η 8. Δ ζς π ο ινα Μ ιχα ή λ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Serious Games. Π Γ Τ 5 1 8 : Σ χεδιας μό σ Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κώ ν Π α ιχνιδιών Δ ι ά λ ε ξ η 8. Δ ζς π ο ινα Μ ιχα ή λ"

Transcript

1 Serious Games Π Γ Τ : Σ χεδιας μό σ Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κώ ν Π α ιχνιδιών Δ ι ά λ ε ξ η 8 Δ ζς π ο ινα Μ ιχα ή λ Τ μ ή μ α Π ολυ μ ζς ω ν κα ι Γ ρ α φ ι κώ ν Τ ε χ ν ώ ν Τ ε χ ν ολο γ ι κό Π α ν ε π ι ς τ ή μ ι ο Κ φ π ρ ο υ Δηζαγσγή Πεξηερόκελα 2 Πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ ζε κνπζεία Αμηνινγήζεηο ζπζηεκάησλ Serious games Military Simulator Virtual Reality 1

2 Δηθνληθά πεξηβάιινληα Δηθνληθό πεξηβάιινλ: κηα 3Γ αλαπαξάζηαζε, παξαγόκελε ζε ππνινγηζηή, ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί απιά λα δεη ή λα αιιειεπηδξάζεη καδί ηεο 3 Δθαξκνγέο Παηρλίδηα Υπνινγηζηώλ Δηθνληθνί θόζκνη Πξνζνκνησηέο θ.α. Σηόρνη Χπραγσγία Δλεκέξσζε Δθπαίδεπζε Σπλεξγαζία θ.α. CREATE NICOSIA WALLS TONEMAPPING TRAVERSE Παξειζόλ Οζόλε Joystick, πνληίθη Καηλνηόκεο ηερλνινγίεο Κνλζόιεο παηρληδηώλ, ππνινγηζηήο Παξόλ Σπζηήκαηα Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο (VR systems) Caves, HMDs, γπαιηά ΔπΠξ (AR) Σηνιέο παξαθνινύζεζεο θίλεζεο kinects, απηηθέο ζπζθεπέο, γάληηα δεδνκέλσλ Γίθηπν, δηαδίθηπν 4 2

3 Παξαδνζηαθά κνπζεία Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο επηζθέπηεο κέζσ έθζεζεο πξαγκαηηθώλ αληηθεηκέλσλ 5 Η λέα ηάζε Σύγρξνλα κνπζεία Δλεξγόο ξόινο ησλ επηζθεπηώλ Τερλνινγηθά πξνεγκέλα ζπζηήκαηα ICT systems - information and communication technology 6 3

4 ICT ζπζηήκαηα γηα κνπζεία Φσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: Σηα ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ ηνπ κνπζείνπ 7 Τarget audience: εηθνληθνί/απνκαθξπζκέλνη επηζθέπηεο πνπ δελ κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ θπζηθά ην κνπζείν Χεθηνπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ κνπζείνπ θαη ησλ εθζεκάησλ ηνπ Σπλδπαζκόο εθζεκάησλ από δηάθνξα κνπζεία Παξαδείγκαηα: Online πιηθό, ζπζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ICT ζπζηήκαηα γηα κνπζεία Σηα ζπζηήκαηα εληόο ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ ηνπ κνπζείνπ Σηόρνο: πξνζέιθπζε πεξηζζόηεξσλ επηζθεπηώλ ζην κνπζείν 8 Λεηηνπξγνύλ ζαλ εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο θαη ζαλ επηπξόζζεην πιηθό δίπια από ηα πξαγκαηηθά εθζέκαηα Παξαδείγκαηα: Σπζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, επαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα (augmented reality), ρξήζε απηηθώλ ζπζθεπώλ haptic devices, επηθάλεηεο αθήο/πνιιαπιήο-αθήο touch-tables 4

5 1 ε θαηεγνξία Δηθνληθό on-line κνπζείν Πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ 9 2 ε θαηεγνξία Τξαπέδη πνιιαπιήο αθήο Δηθνληθή πεξηήγεζε Δπαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα (augmented reality) AR puzzle AR map Touch history CREDITS: ARMES Ltd for the development of AR applications Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε Δηθνληθό on-line κνπζείν 3Γ παλνξάκαηα πξαγκαηηθνύ κνπζείνπ Γηαδξαζηηθή πινήγεζε Πιεξνθνξίεο γηα εθζέκαηα «Γεκηνύξγεζε ηε γθαιεξί ζνπ» Ο ρξήζηεο θηηάρλεη ηε δηθή ηνπ γθαιεξί αλαδήηεζε από ΒΓ ςεθηαθώλ 2Γ &3Γ αληηθεηκέλσλ πιεξνθνξίεο γηα ηα αληηθείκελα Χεθηνπνίεζε 3Γ εθζεκάησλ 3Γ ζαξσηήο Μαθεδνληθό Μνπζείν Σύγρξνλεο Τέρλεο, Θεζζαινλίθε 10 5

6 Τξαπέδη πνιιαπιήο αθήο: Τα ηείρε ηεο Λεπθσζίαο 11 Σρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ Υιηθό: ηξαπέδη πνιιαπιήο αθήο Πξνβνιέαο, ππέξπζξν θσο (LEDs) & ππέξπζξε θάκεξα Λνγηζκηθό: Τα ηείρε ηεο Λεπθσζίαο Ορπξώζεηο ηεο πόιεο ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο Αιιειεπίδξαζε κέζσ επηθάλεηαο πνιιαπιήο αθήο κε θπζηθέο ρεηξνλνκίεο Δγθαηεζηεκέλν ζην Λεβέληεην κνπζείν Δηθνληθή πεξηήγεζε: Λεπθσζία 19 νο αη. Δθαξκνγή ΔηθΠξ εκη-εκβύζπλζεο Πξνβνιή (3Γ κνληέια & βίληεν) Ο ρξήζηεο πινεγείηαη ζε δηάθνξα ζεκαληηθά ζεκεία ηεο πόιεο Ο ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ηελ εθαξκνγή κέζσ ηεο νζόλεο αθήο Δγθαηεζηεκέλν ζην Λεβέληεην κνπζείν 12 6

7 AR puzzle 13 4 θσηνγξαθίεο ρσξίζηεθαλ ζε 4 ηκήκαηα Κάζε ηκήκα ηεο θσηνγξαθίαο έρεη εθαξκνζηεί ζε κηα πιεπξά ελόο από ηνπο 4 εηθνληθνύο θύβνπο (3Γ κνληέια) Κάζε θύβνο ζρεηίδεηαη κε έλα marker Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θηηάμεη ζσζηά ηηο θσηνγξαθίεο Πεξηζηξέθνληαο ηνπο markers AR map 14 Ο ρξήζηεο εμεξεπλά ηελ ηνπνζεζία 4 κλεκείσλ ηεο Λεπθσζίαο Με ηελ ρξήζε ελόο ηππσκέλνπ/ πξαγκαηηθνύ ράξηε θαη 4 markers πξνζπαζεί λα ηνπνζεηήζεη ηα κλεκεία ζηελ ζσζηή ηνπνζεζία πάλσ ζην ράξηε Κάζε έλαο από ηνπο 4 markers αληηζηνηρεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κλεκείν Γηα λα εκθαληζηεί ην 3Γ κνληέιν ηνπ κλεκείνπ, πξέπεη ν marker λα ηνπνζεηεζεί ζηελ ζσζηή ηνπνζεζία πάλσ ζην ράξηε 7

8 Touch history 15 Έλα 3Γ εηθνληθό αληηθείκελν είλαη ζπζρεηηζκέλν κε έλα marker Ο ρξήζηεο κπνξεί λα παξαηεξήζεη ην αληηθείκελν από νπνηαδήπνηε νπηηθή γσλία, κεηαθηλώληαο ηνλ marker Αμηνινγήζεηο ζπζηεκάησλ 1. Τξαπέδη πνιιαπιήο αθήο VS παξαδνζηαθή κάζεζε Σύγθξηζε ζπζηεκάησλ 8

9 Αμηνιόγεζε ηξαπεδηνύ πνιιαπιήο αθήο Μαζεηέο: Ηιηθίεο : ρξνλώλ Οξγαλσκέλεο επηζθέςεηο από Υπ. Παηδείαο 2 νκάδεο καζεηώλ: virtual νκάδα Φξήζε ηξαπεδηνύ πνι/ιήο αθήο: Τα ηείρε ηεο Λεπθσζίαο traditional νκάδα Μειέηε ηππσκέλσλ ραξηώλ πνπ βξίζθνληαη ζην κνπζείν Οη ίδηεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηξαπεδηνύ πνι/πιήο αθήο θαη ζηνπο ηππσκέλνπο ράξηεο Γηα ηα Τείρε ηεο Λεπθσζίαο Γηα 5 δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο 17 Αμηνιόγεζε ηξαπεδηνύ πνιιαπιήο αθήο 18 virtual group traditional group 9

10 Αμηνιόγεζε ηξαπεδηνύ πνιιαπιήο αθήο 19 2 εξσηεκαηνιόγηα: Δξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ Δξσηήζεηο πνιιαπιώλ επηινγώλ γηα ηα ηείρε ηεο Λεπθσζίαο smileyometer (1 5) Καη ηα δύν εξσηεκαηνιόγηα δόζεθαλ θαη ζηηο δύν νκάδεο Δξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο κάζεζεο (learning performance) Γόζεθα πξηλ (pre-test) θαη κεηά (post-test) από ην «κάζεκα» Smileyometer: Αμηνιόγεζε εκπεηξίαο ρξήζηε (user experience) Γόζεθε κεηά ην «κάζεκα» Αμηνιόγεζε ηξαπεδηνύ πνιιαπιήο αθήο 20 Δξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ Μέγηζην ζθνξ 10 Pre-test mean Post-test mean

11 Αμηνιόγεζε ηξαπεδηνύ πνιιαπιήο αθήο Smileyometer scores Μέγηζην ζθνξ 5 21 Mean St. deviation Αμηνιόγεζε Σύγθξηζε ζπζηεκάησλ Αμηνιόγεζε ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο ρξεζηώλ παηδηώλ (user experience) 22 ~35 παηδηά ζπκκεηείραλ γηα θάζε ζύζηεκα Ηιηθίεο: 9-11 ρξόλσλ Δξγαιεία αμηνιόγεζεο Smileyometer Again-Again πίλαθαο Αθξηβώο κεηά από θάζε εκπεηξία ησλ παηδηώλ κε ηα ζπζηήκαηα, ηα παηδηά έπξεπε λα επηιέμνπλ κηα επηινγή από ηo Smileyometer θαη κηα από ην Again- Again πίλαθα 11

12 Αμηνιόγεζε Σύγθξηζε ζπζηεκάησλ Καηεγνξηνπνίεζε ζπζηεκάησλ Χεθηαθή πιεξνθνξία (ηύπνο, πνζόηεηα πεξηερνκέλνπ) Πεξηνξηζκνί ζηελ αιιειεπίδξαζε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο 23 Αμηνιόγεζε Σύγθξηζε ζπζηεκάησλ Απνηειέζκαηα Smileyometer: 24 ICT ζπζηήκαηα πςειόηεξε βαζκνινγία από όηη ν παξαδνζηαθόο ηξόπνο κάζεζεο (brilliant score) Οη 3 εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο (AR ) είραλ κεγάιεο δηαθνξέο (brilliant score) AR puzzle: 67% Touch history 42% AR map είρε ρακειόηεξν score αθόκα θαη από ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν κάζεζεο (really good θαη brilliant) Παξ όιν πνπ ν ηξόπνο αιιειεπίδξαζεο είλαη παξόκνηνο κε ην δεκνθηιήο AR puzzle AR map: ρξεηάδεηαη γλώζεηο γηα ηελ πόιε πνπ ηα πεξηζζόηεξα παηδηά δελ είραλ θνύξαζε θαη εθλεπξηζκό Multi-touch table πςειόηεξε βαζκνινγία κε 92% (really good θαη brilliant) 12

13 Αμηνιόγεζε Σύγθξηζε ζπζηεκάησλ Απνηειέζκαηα Again-Again πίλαθα: 25 Τα πην δεκνθηιή ζπζηήκαηα: AR puzzle Multi-touch table Ο παξαδνζηαθόο ηξόπνο κάζεζεο (πξαγκαηηθνί ράξηεο) ζπγθέληξσζε κεγάια πνζνζηά ζηελ απάληεζε «όρη» (δει. δελ ζέινπλ λα επαλαιάβνπλ ηελ εκπεηξία) Αμηνιόγεζε Σύγθξηζε ζπζηεκάησλ Σπκπεξάζκαηα 1. ICT ζπζηήκαηα γεληθά έρνπλ πςειόηεξε βαζκνινγία από όηη νη παξαδνζηαθνί ηξόπνη κάζεζεο 2. Τν παζεηηθό δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαθό VR tour ςειή βαζκνινγία ζηνλ πίλαθα Again-Again Παξόκνηα κε cinema 3. Φξήζε ηεο ίδηαο ηερλνινγίαο δελ ζεκαίλεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα Οη 3 εθαξκνγέο AR είραλ κεγάιεο δηαθνξέο 4. Ο ηύπνο ηνπ πεξηερνκέλνπ δελ είλαη ηθαλό ζηνηρείν από κόλν ηνπ AR puzzle (2D still) > AR map, Touch history (3D still) Η ειεπζεξία ζηελ αιιειεπίδξαζε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα Touch history (3D interaction) < AR puzzle (2D interaction) 6. Φαίλεηαη όηη ν θπξηόηεξνο παξάγνληαο, γηα πην απνιαπζηηθή εκπεηξία, είλαη ην είδνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο game-like puzzle activity έρεη ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία 13

14 Serious games Άιιεο εθαξκνγέο κε θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο 27 Πξνζνκνησηήο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο Embodiment Πξνζνκνησηήο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο Σηόρνη 28 Δθπαίδεπζε ζηξαηησηηθώλ νκάδσλ αξρεγόο νκάδαο θαη ζηξαηηώηεο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο Φσξίο ξίζθα θαη θηλδύλνπο Δμνηθείσζε κε πξαγκαηηθέο πεξηνρέο αρτηγός ομάδας εκπαιδεσηής Πξνζνκνησηήο Σνβαξό παηρλίδη Παηρλίδη γηα πνιινύο παίρηεο Τξέρεη ζε δίθηπν ππνινγηζηώλ Δλζσκάησζε κε ζύζηεκα εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζηραηιώηης 1 ζηραηιώηης 2 ζηραηιώηης n 14

15 Πξνζνκνησηήο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο Βήκα 1 29 εκπαιδεσηής Καζνξηζκόο ζελαξίνπ Δπηιέγεη πεξηνρή κάρεο Τνπνζεηεί ερζξηθέο δπλάκεηο Καζνξίδεη θηιηθέο δπλάκεηο ζύλζεζε νκάδαο + εμνπιηζκό Καζνξίδεη ζύλνξα Πξνζδηνξίδεη άιιεο παξακέηξνπο π.ρ. κέξα/λύρηα Πξνζνκνησηήο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο Βήκα 2 30 αρτηγός ομάδας Καζνξίδεη ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ παηρληδηνύ Τνπνζεηεί ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηελ πεξηνρή ζηξαηηώηεο, ηεζσξαθηζκέλα, λάξθεο, θηι Κάζε αληηθείκελν είλαη «ελεξγό» π.ρ. έθξεμε λάξθεο Δθθηλεί ην παηρλίδη 15

16 Πξνζνκνησηήο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο Βήκα 3 31 Γίθηπν ππνινγηζηώλ Κάζε εηθνληθόο ζηξαηηώηεο ρεηξίδεηαη από έλα πξαγκαηηθό ζηξαηηώηε Δπηθνηλσλία νκηιίαο κέζσ δηθηύνπ (VoIP) πξνζνκνίσζε πξαγκαηηθώλ ζπλζεθώλ Δλζσκάησζε ζπζηήκαηνο ΔηθΠξ Tracking πινήγεζε ζηξαηηώηε πεξηνξηζκόο θπζηθνύ ρώξνπ ζηόρνο όπινπ Γάληη δεδνκέλσλ ρεηξνλνκίεο ππξνβνιηζκόο ζηραηιώηες Παηρλίδη ζε εμέιημε Πξνζνκνησηήο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο Βήκα 4 32 εκπαιδεσηής Αμηνιόγεζε Έρεη ηε δπλαηόηεηα γηα γεληθή επνπηεία ή από ηε ζέζε νπνηνπδήπνηε ζηξαηηώηε Παξέρνληαη δηάθνξα βνεζεηηθά εξγαιεία πεξηνρή θάιπςεο ζηξαηησηώλ πεξηνρέο πξόζβαζεο ερζξνύ θηι 16

17 Πξνζνκνησηήο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο Πξαγκαηηθή επίδεημε 33 Μέρξη ηώξα Ο ρξήζηεο ειέγρεη ην εηθνληθό πεξηβάιινλ Δξεπλεηηθά ε έκθαζε δηλόηαλ ζηνπο ηξόπνπο εκβύζπλζεο ηνπ ρξήζηε: λα θάλεηο ηνλ ρξήζηε λα πηζηέςεη όηη είλαη εκεί ξεαιηζκόο απεηθόληζε (rendering) animation αιιειεπίδξαζε θηι Δξεπλεηηθά 34 17

18 Νέα πξνζέγγηζε Δξεπλεηηθά Όρη κόλν ε αίζζεζε ηνπ πού βξίζθεζαη κπνξεί λα αιιάμεη.αιιά θαη ε αίζζεζε γηα ην ποιος είζαι θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε εκθάληζε ηνπ ζώκαηνο ζνπ (embodiment) 35 Ο παίρηεο/ ρξήζηεο ανηιδρά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζαλ λα έρεη απηό ην άιιν ζώκα Τν εηθνληθό πεξηβάιινλ «ειέγρεη» ην ρξήζηε Χεπδαίζζεζε ςεύηηθνπ ρεξηνύ Rubber hands feel touch that eyes see [Botvinick98] Σηελ ΔηθΠξ επηηπγράλεηαη νπηηθή άπνςε από 1 ν πξόζσπν (FPP) αληηζηνηρία θηλήζεσλ ρξήζηε - avatar θηι Μεηξήζεηο Δξσηεκαηνιόγηα Μεηξήζεηο βην-ζεκάησλ ξπζκόο αλαπλνήο αγσγηκόηεηα δέξκαηνο εγθεθαιηθή-, θαξδηαθή-, κπτθή- δξάζε Δξεπλεηηθά 36 18

19 Έλα βήκα πεξαηηέξσ Ο ρξήζηεο αποκηά ανηιδρά ηις ζηελ ιδιόηηηες πξαγκαηηθόηεηα ηνπ εηθνληθνύ ζαλ λα είλαη ζώκαηνο ζε έλα ζηελ άιιν πξαγκαηηθόηεηα ζώκα (ή αληίζεηεο ηδηόηεηεο) 37 Π.ρ. Αιιαγή θπζηθήο θαηάζηαζεο Γεληθή ηδέα: Όηαλ έρεηο έλα «δπλαηό» εηθνληθό ζώκα κπνξείο λα θξαηήζεηο (ζηελ πξαγκαηηθόηεηα) θάπνην ζπγθεθξηκέλν βάξνο δηαθνξεηηθό ρξόλν από όηη όηαλ έρεηο θάπνην «αδύλαην» εηθνληθό ζώκα 38 19

20 thank you! end 20

Επιθάνειερ Πολλαπλήρ Αθήρ - Multitouch -

Επιθάνειερ Πολλαπλήρ Αθήρ - Multitouch - Επιθάνειερ Πολλαπλήρ Αθήρ - Multitouch - Κεραγηάο Θεόδσξνο Μεηαπηπρηαθόο Φνηηεηήο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Αππίλιορ 2010 «Γνθηκάζηε λα βάιεηε έλαλ άλζξσπν κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη πείηε ηνπ ηη λα θάλεη.

Διαβάστε περισσότερα

06-Sep-12. MGA 518: Game Design --- Despina Michael GAMES @ ΣΔΠΑΚ ΣΔΠΑΚ ΠΟΛΤΓΡΑΣ. Δξεπλεηηθά. Γηδαθηηθά. Κππξηαθή Κνηλσλία/Βηνκεραλία

06-Sep-12. MGA 518: Game Design --- Despina Michael GAMES @ ΣΔΠΑΚ ΣΔΠΑΚ ΠΟΛΤΓΡΑΣ. Δξεπλεηηθά. Γηδαθηηθά. Κππξηαθή Κνηλσλία/Βηνκεραλία 1 GAMES @ ΣΔΠΑΚ ΣΔΠΑΚ ΠΟΛΤΓΡΑΣ Δξεπλεηηθά 2 Γηδαθηηθά Κππξηαθή Κνηλσλία/Βηνκεραλία 1 Δξεπλεηηθά 3 Εργαστήριο Microsoft Computer Games and Entertainment Technologies Θέκαηα: Games, Virtual Reality, Computer

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ζην δηαδίθηπν. Μία πξόηαζε γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο.

Ο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ζην δηαδίθηπν. Μία πξόηαζε γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ζην δηαδίθηπν. Μία πξόηαζε γηα ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Γξ. Ν. Καξαληθόιαο - Υπ. Γξ. Γ. Σαξαθίδεο Πεξίιεςε Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία απνιακβάλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ηα πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Τπνβάιιεηαη ζηελ νξηζζείζα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δξγαιεία (θαη κέζνδνη) ζηελ Δθπαίδεπζε Web 1.0 was commerce. Web 2.0 is people*

Νέα Δξγαιεία (θαη κέζνδνη) ζηελ Δθπαίδεπζε Web 1.0 was commerce. Web 2.0 is people* Νέα Δξγαιεία (θαη κέζνδνη) ζηελ Δθπαίδεπζε Web 1.0 was commerce. Web 2.0 is people* Πεξηερόκελα Παξνπζίαζε λέσλ εξγαιείσλ ησλ ΤΠΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Πσο ηα λέα εξγαιεία επεξεάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σκήκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθήο Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ

ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΚΟΑ 2014 ΚΟΕΑΝΖ (BA, MSc, PhD, ECG member) ΖΜΔΗΧΔΗ Πνιπκέζα, Δπεμεξγαζία Ήρνπ θαη Δπεμεξγαζία Βίληεν ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πνιπκέζα-ζεσξία... 3 2. Δπεμεξγαζία Ήρνπ- Φύιια εξγαζίαο θαη Αζθήζεηο... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ

Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ Γεκηνπξγία καζεζηαθνύ πιηθνύ πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ Γηαθνπκάηνπ Σεξέδα ζύληνκε επαλάιεςε ησλ πξνεγνπκέλσλ εηζαγσγή ζηα εθπαηδεπηηθά ππεξκέζα what, why, how εηζαγσγή ζην ζρεδηαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππεξκέζσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα