Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008"

Transcript

1

2 Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης 6. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης 7. Προαπαιτούμενα 8. Δομή και τρόπος παρουσίασης μαθημάτων 9. Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος 10. Επιστημονικό Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) 11. Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης 12. Λοιπές Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων - Προ ποθέσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού 13. Συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού 14. Ο Ακαδημα κός Υπεύθυνος 15. Πώς διαμορφώνεται η ύλη του Προγράμματος 16. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

3 1. Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Ασφάλεια (HACCP) και Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008 Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων οδήγησε το Κ.Ε.Κ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο σχεδιασμό των πρωτοποριακών αυτών Προγραμμάτων Κατάρτισης, με γνώμονα τη διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων στηρίχτηκε κυρίως: στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα, τα οποία αποτέλεσαν το εφαλ τήριο για τη δημιουργία των Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαί δευσης, στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, στην άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος. Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για το εκπαιδευτικό αντικείμενο Ασφάλεια (HACCP) και Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008, τις προ ποθέσεις συμμετοχής σας σε αυτό, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμες, για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος. 2

4 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Το ΚΕΚ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πιστοποιημένο (Κ.Π ) από τον επίσημο εθνικό φορέα για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), από τον Οκτώβριο του Σε συνέχεια της πρώτης απόφασης πιστοποίησης, και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, το ΚΕΚ λαμβάνει σε ετήσια βάση, Βεβαίωση Ανανέωσης Πιστοποίησης. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ, από τον Ιούλιο του 2008, και μετά από σχετική αξιολόγησή του από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση τεκμηριώνει με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του Οργανισμού να παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέπεια, διασφαλίζοντας συγχρόνως, την ικανοποίηση των απαιτήσεων του καταρτιζόμενου. Παράλληλα, η εφαρμογή του συστήματος, μεριμνά για την τήρηση επιμέρους διεργασιών που εξασφαλίζουν τη διαρκή βελτίωσή του, καθώς και τη συμμόρφωσή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τελικού αποδέκτη των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης. 3

5 3. Σκοπός του Προγράμματος Κάθε χρόνο αναφέρονται πάνω από 80 εκατομμύρια περιπτώσεις τροφικής δηλητηρίασης σε όλο τον κόσμο. Τόσο το καταναλωτικό κοινό, όσο και οι ελεγκτικοί φορείς ευαισθητοποιούνται ολοένα και περισσότερο στα θέματα της Υγιεινής και της Ασφάλειας των τροφίμων. Το πρόγραμμα Ασφάλεια (HACCP) και Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008, αποτελεί έναν πλήρη οδηγό κατανόησης και εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. O σκοπός του προγράμματος Ασφάλεια (HACCP) και Ποιότητα Τροφίμων: πρότυπα ISO22000 & ISO9001 είναι να: αναλυθεί εκτενώς η έννοια της επικινδυνότητας των τροφίμων αναλύονται οι χημι κοί, φυσικοί και μικροβιολογικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα παρουσιασθεί εκτενώς η μεθοδολογία ανάπτυξης πλήρων συστημάτων HACCP και ISO αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι πρακτική εμπειρία μέσα από περιπτωσιακές μελέτες (case studies) παρουσιάζονται παραδείγματα, πίνακες και διαγράμματα καθώς και δο μημένες διαδικασίες για ένα πλήθος διαφορετικών τροφίμων αποκτήσουν οι εκπαδευόμενοι πλήρη εικόνα και πρακτική γνώση της διαδικασίας Πι στοποίησης επεξηγούνται και συγκρίνονται τα πρότυπα ISO22000 και ISO9001 και η διαδικασία της πιστοποίησης επεξηγηθεί πλήρως η κείμενη εθνική και κοινοτική Νομοθεσία αναφέρονται τα κύρια σημεία των πιο σημαντικών νόμων που διέπουν την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων 4

6 Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφάλεια (HACCP) και Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008 αποσκοπεί στην απόκτηση, από τον εκπαιδευόμενο, ιδιαίτερα χρήσιμης γνώσης και τεχνογνωσίας σχετικά με την Υγιεινή, την Ασφάλεια και την Ποιότητα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος, θα έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη μεθοδολογία της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Ποιότητας των τροφίμων στα πλαίσια των προτύπων ISO22000 και ISO9001 και θα είναι σε θέση να εφαρμόζει αυτά τα πρότυπα στην εταιρεία που επιθυμεί να εργαστεί ή ήδη εργάζεται. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει αυτά τα πρότυπα και σε άλλες εταιρείες τροφίμων ή να μετέχει στο σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας σε οποιαδήποτε εταιρεία τροφίμων. 5

7 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία (τόσο στον Τύπο, όσο και στο Διαδίκτυο), όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία ενός έτους σε συναφή με το εκ παιδευτικό αντικείμενο θέση. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων συμμετοχής, θα τηρηθούν αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια επιλογής υποψηφίων. Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Βαθμός πτυχίου ή Βεβαίωσης ή Απολυτηρίου Λυκείου, επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η προ πηρεσία ενός έτους σε συναφή με το εκπαιδευτικό αντικείμενο θέση. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Η αποδοχή ή η απόρριψή της αίτησης συμμετοχής ανακοινώνεται στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 6

8 5. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Η επιτυχής ολοκλήρωση των 7 μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο Ασφάλεια (HACCP) και Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008 παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων. 6. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι 8 μήνες, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας εκτιμάται στις 120 ώρες. Η οργάνωση της δομής του προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης βασίζεται σε επίπεδο διδακτικών ενοτήτων. Η εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου διδασκαλίας αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Προκύπτει δε, από τον συνολικό αριθμό των διδακτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού, επί την αναγωγή των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας του σε ώρες δια ζώσης διάλεξης (ανάλογα με τον γνωστικό όγκο και τον βαθμό δυσκολίας του), ανά διδακτική ενότητα. Τα παραπάνω βασίζονται σε εκτιμώμενα στοιχεία, ενώ, όπως είναι ευνόητο, η τελική εκτίμηση του χρόνου ενασχόλησης του εκπαιδευομένου, υπόκειται σε υποκειμενικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το προηγούμενο γνωστικό του επίπεδο και η προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων. Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του μετέχοντα. 7

9 7. Προαπαιτούμενα Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κατοχή προσωπικού Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 8. Δομή και τρόπος παρουσίασης μαθημάτων Το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος που βρίσκεται στο Διαδίκτυο αφορά τα κύρια σημεία της θεωρίας και είναι εμπλουτισμένο κυρίως με τα εξής: παραδείγματα λυμένες ασκήσεις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα πρόσθετη βιβλιογραφία Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των μαθημάτων επιτυγχάνεται η εμπέδωση της θεωρίας με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο απ ότι σε ένα παραδοσιακού τύπου έντυπο. Παράλληλα, η δομή των μαθημάτων είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να: καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του, προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό, επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες, αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του, εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών. 8

10 9. Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος Η διδασκαλία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΚΕΚ διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε μαθήματος αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις, όπως: Το Χρονοδιάγραμμα υποβολής των ασκήσεων το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διάθεσης των ενοτήτων και τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων tests, Ο Οδηγός Μελέτης ανά Διδακτική Ενότητα που στοχεύει στην διευκόλυνση της οργάνωσης της μελέτης του εκπαιδευόμενου, Η Τελική Εργασία η οποία διατίθεται κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος (εφόσον το απαιτεί η φύση του μαθήματος) και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης. Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ή upload, όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του. Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης. Τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book) προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περιπτώσεις που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του. 9

11 10. Επιστημονικό Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) Μέσω του ενσωματωμένου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα συστήματος επικοινωνίας, ο εκπαιδευόμενος έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Διοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του προγράμματος, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος που τον απασχολεί. 11. Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιλύει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του. Η βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής του τεστ της επόμενης ενότητας. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Συνολικά, η βαθμολογία κάθε μαθήματος προκύπτει κατά το 60% από τις ασκήσεις αξιολόγησης και κατά το υπόλοιπο 40% από την τελική εργασία, η οποία εκπονείται στο τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος και εφόσον το απαιτεί η φύση αυτού. Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα, με την προ πόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία. Εάν ο εκπαιδευόμενος δεν λάβει προαγωγικό βαθμό στα μαθήματα του προγράμματος και εφόσον σε όλα τα μαθήματα λάβει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 30%, τότε δύναται να λάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος στην οποία περιγράφεται η επίδοσή του. Σημειώνεται δε, ότι προ πόθεση για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού είναι η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Ελέγχου Ταυτοποίησης, καθώς και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων. Η διαδικασία Ελέγχου Ταυτοποίησης Εκπαιδευόμενου στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης του εκπαιδευόμενου δεν χορηγείται το πιστοποιητικό σπουδών, ακόμα και αν η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει ο εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα είναι προβιβάσιμη. 10

12 12. Λοιπές Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων - Προ ποθέσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής: Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Ελέγχου Ταυτοποίησης Η διαδικασία Ελέγχου Ταυτοποίησης Εκπαιδευόμενου στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, εξουσιοδοτημένο στέλεχος του ΚΕΚ, επικοινωνεί δειγματοληπτικά, τηλεφωνικώς με τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος, εάν οι ίδιοι υποβάλλουν τις ασκήσεις αξιολόγησης και εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό, την επικοινωνία με τον ορισμένο εκπαιδευτή τους και γενικότερα την μαθησιακή διαδικασία. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Ελέγχου Ταυτοποίησης, εφόσον κληθεί, ή μη ταυτοποίησής του κατά τη διεξαγωγή της, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό σπουδών, ακόμα και αν η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει ο εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα είναι προβιβάσιμη. Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία αξιολόγησης προτεινόμενων εκπαιδευτικών αντικειμένων Η διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων εκπαιδευτικών αντικειμένων διεξάγεται μέσω του συνδέσμου όπου ο μετέχων μπορεί να δει σύντομη περιγραφή των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη φόρμα ταξινόμησής τους, με βάση το βαθμό προτίμησης που τους αποδίδει. Στοχεύει δε, στη μελέτη και τον σχεδιασμό ενεργειών, προς την κατεύθυνση της κάλυψης πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Προγράμματος E-learning του ΕΚΠΑ. Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος που παρακολούθησε Η διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του υλοποιηθέντος προγράμματος διεξάγεται ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησής του από τον εκπαιδευόμενο. Στοχεύει δε, στη μελέτη και το σχεδιασμό ενεργειών προς την κατεύθυνση της διαρκούς αναβάθμισης του Προγράμματος E-learning του ΕΚΠΑ, μέσω της ανάπτυξης νέων εκπαιδευ- 11

13 τικών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων, καθώς και στη διασφάλιση της πρακτικής εφαρμογής αυτών, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στην αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών Η διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του υλοποιηθέντος προγράμματος διεξάγεται ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησής του από τον εκπαιδευόμενο. Στόχος της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διενέργεια της μαθησιακής διαδικασίας και αφορούν την εκπαιδευτική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη. Αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μην έχει οικονομικής φύσεως εκκρεμότητες. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες, το πιστοποιητικό σπουδών διατηρείται στο αρχείο της Γραμματείας, για εύλογο χρονικό διάστημα και μέχρι την κάλυψη της εκκρεμότητας. 12

14 13. Συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή και ειδικοί εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση, οι οποίοι κατέχουν πολύ βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. Συγγράφουν τα βασικά κείμενα και αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για την μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε e-learning μορφή. 14. Ο Ακαδημα κός Υπεύθυνος Ο ακαδημα κός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Ιωάννης Ζαμπετάκης, μέλος ΔΕΠ (Λέκτορας Χημείας Τροφίμων) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημα κής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 13

15 15. Πώς διαμορφώνεται η ύλη του Προγράμματος Επικινδυνότητα Τροφίμων Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες της ασφάλειας και της ποιότητας Ο σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσετε τις βασικές έννοιες της ασφάλειας και της ποιότητας στα τρόφιμα καθώς και τρόπους διαχείρισής τους. Αναφέρονται ιστορικά στοιχεία για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, το λεγόμενο Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Αναλύεται πώς γίνεται η Διοίκηση της Ολικής Ποιότητας καθώς και ποια είναι η σχέση μεταξύ ποιότητας (συστήματα ISO) και ασφάλειας (HACCP). να μπορεί να διαχωρίσει τις έννοιες ποιότητα και ασφάλεια να γνωρίζει τις βασικές αρχές της Διοίκησης της Ολικής Ποιότητας και να εφαρμόζει τη Διοίκηση της Ολικής Ποιότητας σε εταιρείες ή οργανισμούς Διδακτική Ενότητα 2: Βιολογικοί κίνδυνοι Τρόφιμα και ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγράψει και να αναλύσει τις βασικές έννοιες και την λογική της βιολογικής (μικροβιολογικής) επικινδυνότητας των τροφίμων και των ποτών. Ένα τρόφιμο έχει ένα συνολικό μικροβιολογικό φορτίο το οποίο αποτελείται από παθογόνο για το άνθρωπο μικρόβια και μη. Στην ενότητα αυτή θα προυσιαστούν οι βασικότερες ιδιότητες του τροφίμου που ευνοούν ή αποτρέπουν την ανάπτυξη των παθογόνων μικροοργανισμών. να αναφέρεται στους βασικούς μικροβιολογικούς κινδύνους στα τρόφιμα, να εκτιμά την πιθανότητα και σοβαρότητα των βιολογικών κινδύνων, να εκτιμά το αντίκτυπο της έκφρασης ενός κινδύνου στην υγεία του καταναλωτή και να αναγνωρίζει τις ιδιότητες που καθιστούν τα τρόφιμα πιθανά υποστρώματα ανάπτυξης μικροοργανισμών και κατά συνέπεια καθιστά ευαλοίωτα ή σταθερά και χαμηλής βιολογικής επικινδυνότητας 14

16 Διδακτική Ενότητα 3: Βιολογικοί Κίνδυνοι - Παθογόνοι μικροοργανισμοί : χαρακτηριστικά τους, παράγοντες ανάπτυξης και περιορισμού του Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν βασικότεροι παθογόνοι μικροοργανισμοί ως την ένταση της εκδήλωσής τους, την πιθανότητα εμφάνισής τους και τις επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. Σημαντικές πληροφορίες για τον περιορισμό της πιθανότητας παρουσίας και έκφρασης των παθογόνων μικροοργανισμών σε ένα τρόφιμο αντλεί η επιστημονική κοινότητα από την μελέτη των παραγόντων ανάπτυξης των παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Παράγοντες ανάπτυξης μικροοργανισμών θα αναλυθούν στην παρούσα ενότητα. να αναφέρεται τους βασικούς μικροβιολογικούς κινδύνους στα τρόφιμα, να εκτιμά την πιθανότητα και σοβαρότητα των βιολογικών κινδύνων, να γνωρίζει τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των παθογόνων μικροοργανισμών να αναγνωρίζει τα σημαντικότερους παθογόνους μικροοργανισμούς και την ηθολογία τους Διδακτική Ενότητα 4: Χημικοί Κίνδυνοι στα τρόφιμα: αναγνώριση, προέλευση και τρόποι ελέγχου Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφούν οι χημικοί κίνδυνοι των τροφίμων. Αναλύονται οι κυριότεροι χημικοί κίνδυνοι (π.χ. εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα) και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανερχόμενους χημικούς κινδύνους (αλλεργιογόνα). να γνωρίζει και να αξιολογεί τους κυριότερους χημικούς κινδύνους να εφαρμόζει τρόπους ελέγχου τους μέσα στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστή ματος HACCP και να αξιολογεί την επικινδυνότητα των νέων ανερχόμενων κινδύνων σε σχέση με το αντικείμενο της εταιρείας ή του οργανισμού όπου εργάζεται 15

17 Διδακτική Ενότητα 5: Φυσικοί Κίνδυνοι στα τρόφιμα: αναγνώριση, προέλευση και τρόποι ελέγχου) Ο σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσετε τις βασικές έννοιες και την λογική της φυσικής επικινδυνότητας των τροφίμων. Αναφέρονται και αναλύονται οι βασικότεροι φυσικοί κίνδυνοι ανάλογα με την προέλευσή τους (ενδογενώς ή εξωγενώς), την ένταση της εκδήλωσής τους, την πιθανότητα εμφάνισής τους και τις επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. να γνωρίζει και να αξιολογεί τους κυριότερους φυσικούς κινδύνους να εφαρμόζει τρόπους ελέγχου τους μέσα στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστή ματος HACCP είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά και να αξιολογεί την επικινδυνότητα των φυσικών κινδύνων και να σχεδιάζει τρόπους ή προγράμματα ελέγχου τους 16

18 Πρόληψη έκφρασης επικινδυνότητας τροφίμων Διδακτική Ενότητα 1: Καταλληλότητα κτιριακών υποδομών και ορθή βιομηχανική πρακτική Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφούν οι ελάχιστες προαπαιτούμενες κτιριακές υποδομές καθώς και οι προδαιγραφές αυτών ώστε να είναι δυνατή η πιστοποίηση κατά ISO22000:2005. Επίσης, υποδεικνύονται και αναλύονται οι ορθές βιομηχανικές πρακτικές για την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Στις κτιριακές υποδομές περιλαμβάνονται ο εσωτερικός χώρος της μονάδας (δάπεδα, τοίχοι, οροφές, πόρτες κλπ), ο εξοπλισμός παραγωγής και ελέγχου των τροφίμων και ποτών, ο περιβάλλον χώρος, οι αποθήκες, τα μεταφορικά μέσα κλπ. να αξιολογήσει το επίπεδο των κτιριακών υποδομών σε σχέση με το πρότυπο ISO22000 να συμβάλλει στο σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων με υγιεινο μικά αποδεκτό σχεδιασμό να αξιολογήσει το βαθμό εφαρμογής των ορθών βιομηχανικών πρακτικών και να προ τείνει τρόπους βελτίωσης-επέκτασής τους να αξιολογεί την καταλληλότητα του υπάρχοντος και του προς απόκτηση εξοπλισμού Διδακτική Ενότητα 2: Επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού, Ορθή Υγι εινή Πρακτική Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφούν οι κανόνες και οι αρχές επιλογής, εκπαίδευσης και συνεχούς αξιολόγησης του προσωπικού σε εταιρείες τροφίμων. Το νέο πρότυπο ISO22000 ορίζει σαφώς την ανάγκη τόσο για εκπαίδευση των εργαζομένων και αξιολόγησή τους αλλά και για αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Επίσης, περιγράφονται οι γενικές αρχές της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (Good Hygiene Practice, GHP) και προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι εφαρμογής τους. να γνωρίζει τις αρχές επιλογής προσωπικού για τις επιχειρήσεις τροφίμων, να εφαρμόζει τους κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και 17

19 να αξιολογεί τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και την εκπαιδευτική διαδικασία για την πετυχημένη εφαρμογή ενός συστήματος HACCP Διδακτική Ενότητα 3: Προαπαιτούμενα για την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων κατά τον χειρισμό τους Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις διεργασίες που είναι η βάση της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Οι βασικές διεργασίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή και τον χειρισμό του τροφίμου, αλλά αποτελούν μια σειρά από διεργασίες υποστήριξης ονομάζονται από την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO22000) ως προαπαιτούμενα. Τέτοια είναι το σχέδιο ροής υλικών και προσωπικού, το σχέδιο εντομοκτονίας και απεντόμωσης, το πλάνο καθαρισμών και απολυμάνσεων, η διαδικασία ελέγχου ποιότητας του χρησιμοποιούμενου στην μονάδα νερού, κ.ά. να διαχωρίζει τα προαπαιτούμενα από τις υπόλοιπες λειτουργίες μια επιχείρησης τρο φίμων να κατανοεί την σημασία των προαπαιτούμενων να διαγνώσκει την ύπαρξη και το επίπεδο αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των προαπαιτούμενων σε μια επιχείρηση τροφίμων Διδακτική Ενότητα 4: Αξιολόγηση και έλεγχος Προμηθευτών Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσίασει και ανάλυσει την αναγκαιότητα αλλά και τους τρόπους αξιολόγησης των προμηθευτών μιας επιχείρησης τροφίμων. Ο συστηματικός έλεγχος και η αξιολόγηση της απόδοσης των προμηθευτών οδηγεί στην βελτίωση της συνεργασίας με απτά αποτελέσματα στην ασφάλεια των προιόντων και την εμπιστοσύνη στην παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης. Οι σύγχρονες αρχές διοίκησης διερευνούν τους τρόπους στενής, αποτελεσματικής και αμοιβαίας συνεργασίας και προτείνουν μοντέλα που αντικαθιστούν την παραδοσιακή προσέγγιση αγοραστή και προμηθευτή. Να αναγνωρίζει την σημασία της συστηματικού ελέγχου των προμηθευτών ως εργα λείο για την αξιολόγηση της συνεργασίας την οποία με την σειρά της να χρησιμοποιεί 18

20 για την επίτευξη βελτιώσεων Να γνωρίζει τα υπέρ και κατά της παραδοσίακης και των σύγχρονων μοντέλων αγο ρών προμηθειών. Να αξιολογεί το επίπεδο συνεργασίας και να καταστρώνει νέες διαδικασίες με δεδο μένους προμηθευτές μελετώντας την προισορία της συνεργασίας τους με την επιχεί ρηση. 19

21 Μεθοδολογία ανάπτυξης σχεδίου HACCP Διδακτική Ενότητα 1: Επιλογή ομάδας HACCP. Περιγραφή Προιόντος. Διάγραμμα ροής. Καταγραφή πιθανών κινδύνων Ο σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις πρώτες αρχές των συστημάτων HACCP και σε έννοιες όπως η σύνταξη ομάδας HACCP, η αναλυτική περιγραφή προιόντος και ο σχεδιασμός διαγραμμάτων ροής. Αναπτύσσονται τα κριτήρια επιλογής και βασικές αρμοδιότητες των μελών της ομάδας HACCP και του Συντονιστή της ομάδας HACCP. Αναφέρονται οι παράμετροι που συνθέτουν την αναλυτική κατά HACCP περιγραφή προιόντος. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία σχηματισμού διαγραμμάτων ροής, η ερμηνεία τους και η χρησιμότητά τους. Να συμβάλει στον σχηματισμό της ομάδας HACCP και στην σύνταξη καθηκοντολογίου των μελών της ομάδας Να αναζητήσει στοιχεία και να συντάξει πλήρεις περιγραφές προιόντων κατά HACCP. Να αποτυπώνει μια παραγωγική δραστηριότητα σε αναλυτικό διάγραμμα ροής που θα αποτελέσει βάση για την ανάλυση επικινδυνότητας της μελέτης HACCP. Nα καταγράφει δομημένα τους πιθανούς κινδύνους ανά βήμα του διαγράμματος ροής. Διδακτική Ενότητα 2: Ανάλυση επικινδυνότητας. Αναγνώριση προληπτικών μέτρων. Εντοπισμός CCP και OPRP. Καθορισμός κρισίμων ορίων CCP (3ου Μαθήματος) Ο σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας ανάλυσης επικινδυνότητας (risk analysis) των τροφίμων με τρεις βασικούς τρόπους. Α. πίνακες αξιολόγησης επινδυνότητας ανά κατηγορία κινδύνων (μικροβιολογικός, χημικός και φυσικός), Β. αβάκιο ανάλυσης επικίνδυνότητας ανά πιθανό κίνδυνο και Γ. δένδρο απόφασης πιθανότητας παρουσίας παθογόνου μικροοργανισμού σε α ύλη ή υελικό προιόν. Στην ενότητα παρουσιάζεται και ο τρόπος καθορισμού των CCP, και των αντίστοιχων κρισίμων ορίων, των OPRP, καθώς και των προληπτικών μέτρων ανά βήμα του διαγράμματος ροής. Να κατανοεί έννοιες όπως ανάλυση επικινδυνότητας, πιθανότητα και σοβαρότητα έκ 20

22 φρασης κινδύνου. Να γνωρίζει την δομή εργαλείων όπως δένδρων απόφασης, αβάκιων, πινάκων, κτλ πο είναι απαραίτητα για την σύνταξη και τεκμηρίωση μια ς μελέτης HACCP Να διαχωρίζει προληπτικά μέτρα από σημεία και διαδικασίες ελέγχου (CCP και OPRP). Να καθορίζει CCP και OPRP σε μια παραγωγική διαδικασία και ένα διάγαμμα ροής με την χρήση δένδρων απόφασης. Διδακτική Ενότητα 3: Καθορισμός τρόπου παρακολούθησης CCP και OPRP και διορθωτικές ενέργειες. Επαλήθευση συστημάτων HACCP Ο σκοπός της ενότητας είναι να υποδείξει την αναγκαιότητα, αλλά και τον τρόπο καθορισμού συστηματικού τρόπου παρακολούθησης των CCP και OPRP, αλλά και διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση απώλειας ελέγχου. Επιπλέον η εφαρμογή συστήματος HACCP σε μια επιχείρηση τροφιμων ολοκληρώνεται με την θέσπιση ενεργειών επαλήθευσης της ορθότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Αναλύεται και επεξηγείται ο τρόπος ανάπτυξης συστήματος επαλήθευσης HACCP που αποτελείται από συνδυασμό παρατηρήσεων, επιθεωρήσεων, αναλύσεων και δοκιμών. Να καθορίζει τρόπους παρακολούθησης CCP και OPRP. Να σχεδιάζει πλάνα επαλήθευσης συστημάτων HACCP. Να καθορίζει σύστημα διορθωτικών ενεργειών ανά κρίσιμο σημείο ελέγχου των συστημάτων HACCP 21

23 Διδακτική Ενότητα 4: Case study Συστήματος HACCP Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιασεί ολοκληρωμένη μελέτη HACCP όπου να έχουν χρησιμοποιηθεί το σύνολο των μεθοδολογικών εργαλείων που έχουν παρουσιαστεί στις προηγούμενες ενότητες. Λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 σχετικά με την διάρθρωση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Να αντιλαμβάνεται τo σύνολο των αρχών HACCP, αλλά και των βημάτων ανάπτυξης ενός συστήματος HACCP. Να αξιολογεί την επάρκεια μελετών HACCP, αλλά και να διενεργεί εσωτερικές επιθε ωρήσεις ενός συστήματος HACCP 22

24 Ποιότητα τροφίμων Διδακτική Ενότητα 1: Παράμετροι και Διαστάσεις Ποιότητας Τροφίμων Ο σκοπός της ενότητας να περιγράψει και να αναλύσει τις αρχές και έννοιες της ποιότητας στο τομέα των τροφίμων και ποτών. Η ποιότητα ενός προ όντος αποκτά πρακτική αξία όταν προσδιορίζονται επακριβώς οι παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα αυτή. Οι παράμετροι αυτοί ή διαστάσεις όπως ονομάζονται στην Διοίκηση Ποιότητας αναλύονται διεξοδικά ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διαγνώσουμε το επίπεδο ποιότητας ενός προ όντος αλλά και των ενεργειών για την βελτιωσή του. Διαστάσεις όπως η αξιοπιστία, η τεχνική απόδοση, τα αισθητικά χαρακτηριστικά κλπ επεξηγούνται σε βάθος και παρουσιάζονται δείκτες μέτρησής τους Διαγνώσκει τις διαστάσεις ποιότητας που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο τρόφιμο πχ πίτσα, λουκάνικο κλπ Να αξιολογεί το επίπεδο ποιότητας ενός οποιοδήποτε προ όντος Να προσδιορίζει τρόπους βελτίωσεις των παραμέτρων ποιότητας ενός τροφίμου ή ποτού Διδακτική Ενότητα 2: Έλεγχος Ποιότητας & Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγικής Διεργασίας (Quality Control & Statistical Process Control) Ο σκοπός της ενότητας είναι να προσδιοριστεί τι σημαίνει έλεγχος ποιότητας καθώς και να αναλύσει τους τρόπους καθιέρωσεις ενός συστήματος ποιοτικού ελέγχου (έλεγχοι,δείγμα,συχνότητα,μέθοδος, υπεύθυνος, αρχεία κλπ). Επίσης θα γίνει λεπτομερής ανάλυση του Στατιστικού ελέγχου των διεργασιών και ιδιαίτερα των παραγωγικών διεργασιών. Η χρήση των τεχνικών και μεθόδων στατιστικής παρακολούθησης των διεργασιών δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις με πολύ απλές στατιστικές μεθόδους (Μέσος Όρος, απόκλιση) να αντιληφθούν τα πιθανά προβλήματα στις παραγωγικές διαδικασίες κατά την γέννεσή τους. Αναλύει στοιχεία απο παραγωγικές διεργασίες και να αποφαίνεται για την κατάστασή τους Να διαγνώσκει πότε μια διεργασία είναι υπό στατιστικό έλεγχο (under statistical con- 23

25 trol) και πότε όχι (out of statistical control) Να προσδιορίζει ειδικές αιτίες (special causes) που δημιοργούν προβλήματα στις παραγωγικές διεργασίες Διδακτική Ενότητα 3: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην λειτουργία της επιχείρησης (Total Quality Management) Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσίασει τις βασικές αρχές και έννοιες της ποιότητας και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ-Total Quality Management-TQM) Η ΔΟΠ αποτελεί ένα υπερσύνολο των συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στα πρότυπα ISO (International Organization for Standardization). Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι βασικές αρχές ΔΟΠ : - Εστίαση στον πελάτη (customer focus) - Αποφάσεις στηριζόμενες σε δεδομένα (based decision on facts) - Εστίαση στις διαδικασίες (focus on Process) - Συμμετοχή των εργαζομένων (let everybody committed) - Συνεχής Βελτίωση (Continuous Improvement) - Δέσμευση Διοίκησης (Management Commitment) Θα προσδιοριστεί επίσης η ικανοποίηση των πελατών και η κρισιμότητα των αναγκών και προσδοκιών αυτών Να κατανοεί τις αρχές και έννοιες της Δ.Ο.Π στο επιχειρησιακό περιβάλλον Να διαγνώσκει το επίπεδο εφαρμογής της Δ.Ο.Π σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό Να σχεδιάζει μια μεθοδολογία εφαρμογής Δ.Ο.Π καθώς και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες και προσαρμογές που απαιτούνται ώστε μια επιχείρηση ναξεκινήσει το ταξίδι της ποιότητας Διδακτική Ενότητα 4:Εργαλεία Συλλογής, Ταξινόμησης και Ανάλυσης δεδομένων (Quality Tools) Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσίασει και ανάλυσει τα επτά (7) εργαλεία της Ποιότητας 24

26 (The 7 Quality Tools) καθώς και τον τρόπο χρήσης τους απο τις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τα εργαλεία αυτά μαζί με την εκπαίδευση αποτελούν το πρώτο βήμα στο ταξίδι της ποιότητας και χρησιμοποιούνται για την συλλογή, ομαδοποίηση/ταξινόμηση, ανάλυση δεδομένων και για την λήψη αποφάσεων. Τα εργαλεία τα οποία θα αναλυθούν είναι: - Τα φύλλα Ελέγχου (Check Sheets) - Το διάγραμμα Ροής (flowchart) - Το Ιστόγραμμα (Histograms) - Το διάγραμμα Pareto (Pareto Analysis) - Η ανάλυση Αιτίου-Αποτελέσματος (Cause & Effect diagram-ishikawa diagram) - Το διάγραμμα Διασποράς (Scatter Diagram) - Οι χάρτες Ελέγχου (Control Charts) Να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά για την επίτευξη βελτιώσεων Να συνδυάζει τα εργαλεία για τον εντοπισμό και την ιεράρχηση ποιοτικών προβλημάτων Να μετεκπαιδεύει τα εργαλεία αυτά σε εργαζόμενους και στην Διοίκηση μιας επιχειρήσης ή ενός οργανισμού Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) κατά ISO22000:

27 Διδακτική Ενότητα 1: Γενικές απαιτήσεις, έγγραφα και αρχεία, ο ρόλος της Διοίκησης και η ομάδα ασφάλειας τροφίμων Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγράψει τις γενικές απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO22000:2005, τις ιδιότητες των εγγράφων και των αρχείων που πρέπει να τηρεί μια εταιρεία που εφαρμόζει το πρότυπο ISO22000:2005 καθώς και να σκιαγραφήσει το ρόλο της Διοίκησης και της ομάδας ασφαλείας τρόφιμων για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος HACCP και συνεπώς την πιστή εφαρμογή του προτύπου ISO22000:2005. να γνωρίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές των εγγράφων και των αρχείων, να διασαφηνίζει το ρόλο της Διοίκησης για την επιτυχή εφαρμογή ενός συστήματος HACCP και να επιλέγει το κατάλληλο προσωπικό για τη στελέχωση της ομάδας ασφαλείας τροφίμων Διδακτική Ενότητα 2: Πόροι (δυναμικό, υποδομή, περιβάλλον εργασίας):διαχείριση και διάθεσή τους Ο σκοπός της ενότητας είναι να ορισθούν και να περιγραφούν κατά ISO22000:2005 η έννοια των πόρων. Οι πόροι περιλαβάνουν έμψυχα και άψυχα στοιχεία και το καθένα πρέπει να διαχειριστεί με διαφορετικό τρόπο και φιλοσοφία. Για την επιτυχή πορεία κάθε εταιρείας, η διάθεση των αναγκαίων πόρων στην κατάλληλη χρονική στιγμή είναι κομβικό σημείο και αυτό αναλύεται σε αυτή την ενότητα. να κατηγοριοποιήσει τους πόρους σύμφωνα με το πρότυπο ISO22000:2005 να προτείνει τρόπους διαχείρισής και διάθεσής τους και να αξιολογεί και να ιεραρχεί τις ανάγκες τις εταιρείας για πόρους Διδακτική Ενότητα 3: Προαπαιτούμενα, ανάλυση κινδύνων και διαγράμματα ροής Ο σκοπός της ενότητας είναι να διδαχθούν τα επιστημονικά εργαλεία για την επιτυχή εφαρμογή ενός συστήματος HACCP. Η «καρδιά» κάθε συστήματος HACCP είναι το διάγραμμα ροής 26

28 της παραγωγικής διαδικασίας και με την ενότητα αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία δημιουργίας του διαγράμματος ροής και ο τρόπος ανάλυσης των κινδύνων που εμπεριέχει κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας. Η έννοια «προαπαιτούμενα» (κατά ISO22000:2005) αναλύεται και προτείνονται τρόποι αξιολόγησης των προαπαιτουμένων. να καταστρώνει το διάγραμμα ροής της εταρείας ή του οργανισμού που εργάζεται να περιγράφει και να αναλύει τους κινδύνους κάθε βήματος τους διαγράμματος ροής να αξιολογεί τα προαπαιτούμενα σε κάθε εταιρεία που επιθυμεί να εφαρμόσει ένα σύστημα HACCP και να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προγράμματα και δράσεις στο πλαίσιο των «προαπαιτούμενων» Διδακτική Ενότητα 4: Αξιολόγηση κινδύνων, προληπτικά μέτρα, προαπαιτούμενα προγράμματα, κρίσιμα σημεία ελέγχου και διορθωτικές ενέργειες Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγράψει την επιστημονική μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κινδύνων σε κάθε εταιρεία που παράγει ή εμπορεύεται τρόφιμα. Αναλύονται ποια είναι τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει η εταρεία για τον επιτυχή έλεγχο των κινδύνων αυτών και αποσαφηνίζεται η λεπτή διαφορά μεταξύ των όρων «προαπαιτούμενα προγράμματα, Operational Prerequisite Programmes (OPRP)» και «κρίσιμα σημεία ελέγχου, Critical Control Points (CCP)». Επίσης, προτείνονται διορθωτικές ενέργειες για συγκεκριμένα OPRP και CCP που αναλύονται στην ενότητα. να αξιολογεί τους κινδύνους για μια συγκεκριμένη εταιρεία τροφίμων, να προτείνει συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων, να σχεδιάζει OPRP και CCP και να ορίζει συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες για κάθε OPRP και CCP. Διδακτική Ενότητα 5: Επαλήθευση συστήματος HACCP, σύστημα ιχνηλασιμότητας και αξιολόγηση του ΣΔΑΤ Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγράψει τις έννοιες της επαλήθευσης και της επικύρω- 27

29 σης του συστήματος HACCP. Επίσης, αναλύεται η έννοια της ιχνηλασιμότητας που είναι πλέον νομοθετική υποχρέωση (ΕΚ 178/2002) για κάθε εταιρεία που παράγει ή διακινεί τρόφιμα. Τέλος, προτείνονται τρόποι αξιολόγησης του ΣΔΑΤ ως προς τον επιτυχή έλεγχο των κινδύνων. να προτείνει τρόπους αξιολόγησης του ΣΔΑΤ και τρόπους επαλήθευσης του συστήματος HACCP και να σχεδιάζει πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας για την εταιρεία ή τον οργανισμό που εργάζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO9001:2000 Διδακτική Ενότητα 1: Η δομή και βασικές αρχές και έννοιες του Διεθνούς προτύπου ISO 28

30 9001:2008. Διοικητικές απαιτήσεις, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Στην παρούσα ενότητα όπως και οι επόμενες 3 γίνεται ανάλυση και παρουσίαση των απαιτήσεων του νέου προτύπου ISO 9001:2008 το οποίο αντικαθιστά το ISO 9001:2000. Αν και το νέο πρότυπο δεν έχει επιπρόσθετες απαιτήσεις εντούτοις υπάρχουν μικρές αλλαγές στις ήδη υφιστάμενες απαιτήσεις που επηρεάζουν το σύστημα ποιότηταςπου έχει ή πρόκειται να αναπτυχθεί. Ο σκοπός της 1ης ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις αρχές και έννοιες του Διεθνούς Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και να παρουσιάσει διεξοδικά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις διοικητικές απαιτήσεις του προτύπου, τις απαιτήσεις για την διοίκηση τω ανθρωπίνων πόρων καθώς και τις απαιτήσεις για την συντήρηση και την διακρίβωση του εξοπλισμού και την συντήρηση των εγκαταστάσεων. Η ανάλυση παρουσιάζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 αλλά και καλές πρακτικές στα θέματα που προαναθέρθηκαν. Να αποκωδικοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 που σχετίζονται με τις αναφερόμενες στον τίτλο της ενότητας απαιτήσεις Να διενεργούν ανάλυση διαφορών (Gap Analysis) μεταξύ των απαιτήσεων του προτύπου και μιας υφιστάμενης επιχειριακής κατάστασης Να προτείνουν ενέργειες και μέτρα για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008 Διδακτική Ενότητα2:Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), Διαχείριση πελατειακών σχέσων (CRM) και προμηθειών (SRM) Ο σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:

31 που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προ όντων και υπηρεσιών, με τις διεργασίες μέσω των οποίων ερχόμαστε σε επαφή και επικοινωνούμε με τους πελάτες καθώς και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τους προμηθευτές και υπεργολάβους μιας επιχείρησης. Η ανάλυση παρουσιάζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 αλλά και καλές πρακτικές στα θέματα που προαναθέρθηκαν. Να αποκωδικοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 που σχετίζονται με τις αναφερόμενες στον τίτλο της ενότητας απαιτήσεις Να διενεργούν ανάλυση διαφορών (Gap Analysis) μεταξύ των απαιτήσεων του προτύπου και μιας υφιστάμενης επιχειριακής κατάστασης Να προτείνουν ενέργειες και μέτρα για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008 Να σχεδιάζει στρατηγικές και μεθοδολογίες διαχείρισης πελατών Να ελέγχει και αξιολογεί εταιρικούς προμηθευτές και υπεργολάβους Διδακτική Ενότητα3: Έλεγχος παραγωγής και ποιοτικός έλεγχος προ όντων, προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες (Project management) Ο σκοπός της ενότητας είναι να υποδείξει τις απαιτήσεις που προτύπου ISO 9001:2008 σχετικά με τους ποιοτικούς ελέγχους προ όντων και διεργασιών καθώς και τις μεθοδολογίας επίλυσης υφιστάμενων ή/και δυνητικών προβλημάτων. Αναλύεται και επεξηγείται ο τρόπος ανάπτυξης συστήματος ελέγχου ποιότητας τόσο των προ όντων αλλά και των διεργασιών μέσω των οποίων υλοποιούνται(παράγονται) τα εν λόγω προ όντα. Η ανάλυση παρουσιάζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 αλλά και καλές πρακτικές στα θέματα που προαναθέρθηκαν. Να αποκωδικοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 που σχετίζονται με τις αναφερόμενες στον τίτλο της ενότητας απαιτήσεις Να διενεργούν ανάλυση διαφορών (Gap Analysis) μεταξύ των απαιτήσεων του προτύπου και μιας υφιστάμενης επιχειριακής κατάστασης Να προτείνουν ενέργειες και μέτρα για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:

32 Να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τεχνικές και μεθόδους για την διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και λήψεις διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών Να οργανώνουν σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που έχουν προσδιοριστεί μέσα απο το σύστημα μετρήσεων της επιχείρησης Διδακτική Ενότητα 4: Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση(εσωτερικές επιθεωρήσεις, στοχοθεσία,μέτρηση ικανοποίησης και συνεχή βελτίωση (KAIZEN Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιασεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 σχετικά με τις μετρήσεις και τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός προκειμένου να διαγνώσκει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με το επίπεδο ποιότητας και εφαρμογής των απαιτήσεων του προτύπου και να προσδιορίζει τρόπους βελτίωσης του επιπέδου αυτού.επίσης θα γίνει αναλυτική παρουσίαση μεθοδολογιών ανάπτυξης και καθιέρωσης στόχων και διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας Να σχεδιάζει τρόπους συγκέντρωσης και ανάλυσης των υποχρεωτικών στοιχείων και δεδομένων για την λειτουργία του συστήματος ποιότητας Να καθιερώνει δείκτες και να θέτει ποσοστικούς στόχους για κρίσιμους παραμέτρους επιτυχίας (critical success factors) Να οργανώνει και διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις ενός συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 Να αποκωδικοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 που σχετίζονται με τις αναφερόμενες στον τίτλο της ενότητας απαιτήσεις Να διενεργεί ανάλυση διαφορών (Gap Analysis) μεταξύ των απαιτήσεων του προτύπου και μιας υφιστάμενης επιχειριακής κατάστασης Να προτείνει ενέργειες και μέτρα για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008 Έλεγχοι και Πιστοποιήσεις 31

33 Διδακτική Ενότητα 1: Θεσμικό Πλαίσιο και Ελεγκτικοί Μηχανισμοί (7ου Μαθήματος) Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφεί το θεσμικό πλαίσιο (π.χ. ΕΚ 178/2002, ΕΚ 852/2004, ΕΚ 2073/2005) μέσα στο οποίο κινούνται όλες οι εταρείες που παράγουν ή διακινούν τρόφιμα και επιθυμούν να πιστοποιηθούν κατά ISO22000:2005. Επίσης, αναλύεται ο τρόπος δράσης των διαφόρων ελεγκτικών μηχανισμών στην Ελλάδα και στην ΕΕ και οι διαδικασίες για την καταγγελία προβλημάτων σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και για την υπεράσπιση κατηγορουμένων εταιρειών. να γνωρίζει το βασικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων, να αξιολογεί τη δράση ή ανάδραση των ελεγκτικών μηχανισμών στην Ελλάδα και να αξολογεί τις ευθύνες μιας εταιρείας που παράγει ή διακινεί Μη Συμμορφούμενα (κατά HACCP) τρόφιμα Διδακτική Ενότητα 2: Επιθεωρήσεις Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (7ου Μαθήματος) Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφούν οι διάφοροι τύποι επιθεώρησεων της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων (1ου, 2ου και 3ου τύπου) και να αναλυθούν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του κάθε τύπου. Επίσης, αναλύονται οι έννοιες-κλειδιά στην πρακτική των επιθεωρήσεων «παρατήρηση» και «Μη Συμμόρφωση». να σχεδιάζει την επιθεώρηση της εταιρείας ή του οργανισμού που εργάζεται κατά τους 3 διαφορετικούς τρόπους επιθεώρησης, να αξιολογεί τα ευρήματα της επιθεώρησης και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των παρατηρήσεων ή των Μη Συμμορφώσεων Διδακτική Ενότητα 3: Διαδικασία Πιστοποίησης κατά ISO22000:2005 και ISO9001:2000 Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφεί η διαδικασία πιστοποίησης μιας εταρείας τροφί- 32

34 μων κατά ISO22000:2005 και ISO9001:2000. Αναλύονται τα στάδια της επιθεώρησης, η σημασία και ο ρόλος της εναρκτήριας και της καταληκτικής συνεδρίας καθώς και τα στάδια πιστοποίησης (αίτηση, επιθεώρηση, διαδικασία προσφυγής). Επεξηγούνται οι συχνότητες που γίνεται οι επιτηρήσεις και οι επαναξιολογήσεις. να γνωρίζει τη διαδικασία της πιστοποίησης κατά ISO22000:2005 και ISO9001:2000, να προετοιμάζει την εταιρεία ή τον οργανισμό που εργάζεται για να πιστοποιηθεί και να υποστηρίζει την εταιρεία κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ώστε να πιστοποιηθεί κατά ISO22000:2005 και ISO9001:2000 Διδακτική Ενότητα 4: Περιπτωσιακές μελέτες πιστοποίησης Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφούν συγκεκριμένες περιπτωσιακές μελέτες (case studies) πιστοποίησης κατά ISO22000:2005 και ISO9001:2000 και να αναλυθούν τα σημεία που οι περισσότερες εταιρείες συναντούν δυσκολίες στην ορθή εφαρμογή των δύο προτύπων. να γνωρίζει τα πιο δύσκολα σημεία των προτύπων ISO22000:2005 και ISO9001:2000, να αξιολογεί τα σχόλια του επιθεωρητή, να αντιπροτείνει σχόλια ή ερμηνείες των προτύπων και να οδηγεί σε επιτυχή επιθεώρηση και άρα πιστοποίηση κατά ISO22000:2005 και ISO9001:2000 την εταιρεία ή τον οργανισμό που εργάζεται. 16. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού 33

35 34

36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μεταφορά εκπαιδευομένου σε μεταγενέστερο κύκλο σπουδών Η μεταφορά εκπαιδευομένου σε μεταγενέστερο κύκλο σπουδών από αυτόν που έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή του, επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας) και μετά από αξιολόγηση και έγκριση σχετικού αιτήματός του από αρμόδια Επιτροπή. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει με δική του πρωτοβουλία να ενημερώσει την Γραμματεία σχετικά με την αδυναμία τήρησης των ακαδημα κών του υποχρεώσεων και εν τη γενέσει του ζητήματος, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταστεί εκπρόθεσμος σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός του, καθώς και για την χρονική διάρκεια αυτής του της αδυναμίας. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος δεν δύναται να αντεπεξέλθει στις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις υπάρχουν τα εξής ενδεχόμενα: α. Μεταφορά σε επόμενο κύκλο σπουδών Η μεταφορά σε επόμενο κύκλο σπουδών, παρέχει στον καταρτιζόμενο την δυνατότητα να διακόψει προσωρινά την παρακολούθηση των μαθημάτων και να συνεχίζει στον επόμενο κύκλο σπουδών με αυτά που υπολείπονται, ώστε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Το αίτημα μεταφοράς υποβάλλεται από τον καταρτιζόμενο στη Γραμματεία του προγράμματος, συνοδευόμενο από οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο (π.χ. ιατρική γνωμάτευση) αποδεικνύει την αδυναμία του καταρτιζόμενου να αντεπεξέλθει στις ακαδημα κές του υποχρεώσεις, ή υπεύθυνη δήλωση αυτού. Το αίτημα εξετάζεται από αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από τον Ακαδημα κό Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, τον Υπεύθυνο των Εκπαιδευτών, Εκπρόσωπο της Διοίκησης και τον Υπεύθυνο της Γραμματείας, ενώ η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα στον ενδιαφερόμενο μέσω της Γραμματείας. Ρητώς επισημαίνεται ότι η δυνατότητα μεταφοράς σε επόμενο κύκλο παρέχεται εφάπαξ (για μια και μοναδική φορά) και σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους από την υποβολή του αιτήματος, εφόσον το πρόγραμμα επαναδιατεθεί στο διάστημα αυτό. Προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μεταφορά του καταρτιζόμενου σε επόμενο κύκλο σπουδών (δεδομένου ότι έχει εγκριθεί το σχετικό αίτημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα), ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου και με δική του πρωτοβουλία την αίτηση συμ- 35

37 μετοχής του, όταν το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο, και μετά τη λήψη της απαντητικής επιστολής, να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία και να αιτηθεί την επανένταξή του σε αυτό. Σε ότι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία σημειώνεται ότι: για τα μαθήματα που ο καταρτιζόμενος έχει ήδη παρακολουθήσει και ολοκληρώσει διατηρείται η αρχική βαθμολογία και ο καταρτιζόμενος απαλλάσσεται από την παρακολούθησή τους, για τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% διατηρείται επίσης η βαθμολογία του και εφόσον έχει βαθμολογικά αποτύχει σε αυτά, οδηγείται σε επαναληπτικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τα μαθήματα στα οποία ο καταρτιζόμενος είτε δεν συμμετείχε, είτε συμμετείχε σε ποσοστό μικρότερο του 50%, παρακολουθούνται κανονικά στον νέο κύκλο σπουδών. Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση τροποποίησης της διδακτέας ύλης, ακολουθείται το νέο πρόγραμμα σπουδών. Αναφορικά με τα δίδακτρα του προγράμματος γίνεται συμψηφισμός με τα ήδη καταβληθέντα, σε κάθε περίπτωση όμως, το σύνολο αυτών παραμένει ως είχε σύμφωνα με τα ισχύοντα στον αρχικό κύκλο εγγραφής του. Ειδικά για την περίπτωση των πρόσθετων υποχρεώσεων των εκπαιδευομένων (όπως αυτές αναφέρονται στους οδηγούς σπουδών των προγραμμάτων), οι οποίες εμμέσως ή αμέσως επηρεάζουν το σύνολο των διδάκτρων, ισχύουν επίσης τα αναφερόμενα στον ισχύοντα κατά τον αρχικό κύκλο εγγραφής, οδηγό σπουδών. β. Εγκατάλειψη Προγράμματος Εάν η απόφαση της Επιτροπής για μεταφορά του καταρτιζόμενου σε επόμενο κύκλο σπουδών είναι απορριπτική, τότε ο εκπαιδευόμενος δύναται είτε να συνεχίσει το πρόγραμμα στον τρέχοντα κύκλο, είτε να το εγκαταλείψει οριστικά. Εάν ο καταρτιζόμενος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κάποια από τα μαθήματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, μπορεί να αιτηθεί την χορήγηση Βεβαίωσης Επιτυχούς Παρακολούθησης Μαθημάτων. Σε περίπτωση που οι βαθμολογίες του δεν ξεπερνούν το 50%, αλλά είναι μεγαλύτερες από το 30%, μπορεί αντίστοιχα να αιτηθεί τη χορήγηση σχετικής Βεβαίωσης Συμμετοχής. Σημειώνεται ότι προ πόθεση για την χορήγηση των παραπάνω βεβαιώσεων είναι η αποπληρωμή του αναλογούντος ποσού διδάκτρων. 36

14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού

14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 5. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης 6. Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) «Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τo Yδάτινο περιβάλλον συχνά αποτελεί την πηγή διαφόρων λοιμωδών υδατογενών νοσημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP)

Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. -Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων

Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. -Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. -Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προετοιμασία υποψηφίων GMAT Ολοκληρωμένη προετοιμασία υποψηφίων GMAT στην εμπειρία των καθηγητών του, στη γνώση των καθηγητών του

Ολοκληρωμένη προετοιμασία υποψηφίων GMAT Ολοκληρωμένη προετοιμασία υποψηφίων GMAT στην εμπειρία των καθηγητών του, στη γνώση των καθηγητών του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GMAT ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4. ΓΙΑΤΙ ΕΥΝΟΕΙ ΤΟ Ε-LEARNING TH ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ GMAT 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ιούλιος 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μέρος Α Όροι φοίτησης και παρακολούθησης Προγράμματος 1. Εγγραφή σε Πρόγραμμα 1.1 Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφια των Προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού

Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Εφαρμογή HACCP στη Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού Μ.Α. Ευστρατίου Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τι είναι HACCP; Προβλήματα Υδατογενείς λοιμώξεις Ασφάλεια Διακίνησης Τροφίμων κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης...6 6. Προαπαιτούμενα...7

περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης...6 6. Προαπαιτούμενα...7 2 3 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...5 2. Σκοπός του Προγράμματος...5 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6 4. Professional Certificate...6 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ]

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] [ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... Πρόλογος... Εισαγωγή στη 2η έκδοση... Κυριότερες συντομογραφίες... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Εισαγωγή... 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 17 Πρόλογος στην 1η έκδοση................................ 19 Πρόλογος στη 2η έκδοση................................. 23 Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

περιε χόμενα περιεχόμενα

περιε χόμενα περιεχόμενα 1 2 περιεχόμενα περιε χόμενα 1. Εισαγωγή 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 5 3. Σκοπός του Προγράμματος 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία από την εγκατάσταση πιστοποιήσιμου συστήματος HACCP στην ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.»

«Εμπειρία από την εγκατάσταση πιστοποιήσιμου συστήματος HACCP στην ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.» «Εμπειρία από την εγκατάσταση πιστοποιήσιμου συστήματος HACCP στην ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.» Διονυσόπουλος 1 Δ., Ντάτσικα 1 Β., Χατζοπούλου 2 Α.Κ., Τσιλφίδης 3 Ι. 1 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E., 2 SCIELAB 3 ISOLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα