Η επιγραθική ηων μεζαιωνικών χρόνων ζηην Ελλάδα και ηο ζήηημα ηου Corpus ηων μνημείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επιγραθική ηων μεζαιωνικών χρόνων ζηην Ελλάδα και ηο ζήηημα ηου Corpus ηων μνημείων"

Transcript

1 Γηψξγνο Πάιιεο Λέθησξ / Παλεπηζηήκην Αζελψλ Η επιγραθική ηων μεζαιωνικών χρόνων ζηην Ελλάδα και ηο ζήηημα ηου Corpus ηων μνημείων Ο Γεψξγηνο Λακπάθεο, ηε κλήκε ηνπ νπνίνπ αλαθαινχκε θαη ηηκνχκε ζην εθεηηλφ Σπκπφζην, θαηέγξαςε κεηαμχ άιισλ πνιπάξηζκεο ρξηζηηαληθέο επηγξαθέο, ζηηο νπνίεο απέδηδε ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ζ πηπρή απηή ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ καο δίλεη ηελ αθνξκή λα επηρεηξήζνπκε κία επηζθφπεζε ηεο βπδαληηλήο επηγξαθηθήο ζηε ρψξα καο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή καο ζηηο κεζαησληθέο επηγξαθέο. Πξνθαηαξθηηθά ζεκεηψλνπκε φηη ην επηγξαθηθφ πιηθφ ησλ παιαηνρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ, πνπ δελ ζα καο απαζρνιήζεη, αληηκεησπίδεηαη απφ παιαηά σο ζπλέρεηα εθείλνπ ηεο αξραηφηεηαο θαη εληάζζεηαη ζηα corpora ησλ Inscriptiones Graecae, φπνπ κπνξεί θαλείο λα ην πξνζεγγίζεη κε επθνιία. Αληίζεηα, νη επηγξαθέο ηνπ κεζαησληθνχ Βπδαληίνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, θαζψο ζηεξνχληαη κηαο αληίζηνηρεο ζπζζσκάησζεο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ επηζηεκνληθή αμηνπνίεζή ηνπο. Οη απαξρέο ηεο κειέηεο ησλ κεζαησληθψλ επηγξαθψλ ηεο Διιάδαο, ζε «εκβξπαθή» κνξθή, αλάγνληαη πνιχ πξηλ απφ ηελ επνρή ηνπ Λακπάθε. Τν 1436 ν Ηηαιφο νπκαληζηήο Κπξηαθφο ν Αγθσλίηεο θαηέγξαςε έλα ρξεζκφ πνπ είρε αλαγξαθεί ζηα ηείρε ηνπ Δμακηιίνπ, ιίγα ρξφληα πξηλ. Αξγφηεξα, κε ηελ έμαξζε ηεο πεξηεγεηηθήο θίλεζεο πξνο ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, νξηζκέλνη αξραηνιάηξεο ηαμηδηψηεο έδεημαλ πεξηζηαζηαθά ελδηαθέξνλ γηα ρξηζηηαληθέο επηγξαθέο πνπ ζπλαληνχζαλ. Αλάκεζά ηνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ν δηαβφεηνο «θπλεγφο» αξραίσλ επηγξαθψλ αββάο Fourmont, ηελ πξνζνρή ηνπ νπνίνπ πξνζέιθπζαλ νξηζκέλα κεζαησληθά επηγξαθηθά κλεκεία. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πνπ αληέγξαςε ήηαλ ην ηππηθφ κηαο κνλήο ηνπ Φξηζηνχ ζηε βπδαληηλή Λαθεδαίκνλα, ηνπ έηνπο Ο ιίζνο ζήκεξα έρεη ραζεί δελ απνθιείεηαη λα ππήξμε «ζχκα» ηνπ Fourmont, ν νπνίνο θαηέζηξεθε κε καλία ηηο επηγξαθέο πνπ εληφπηδε, πξνθεηκέλνπ λα κελ ηηο αληηγξάςνπλ άιινη κεηά απφ απηφλ. Τε ζπζηεκαηηθή δεκνζίεπζε κεζαησληθψλ επηγξαθψλ ηεο Διιάδαο άξρηζε ην 1853 ν Κπξηαθφο Πηηηάθεο, ν πξψηνο Έιιελαο αξραηνιφγνο θαη επηγξαθηθφο. 1

2 Αθνξκή ήηαλ ε αλαδήηεζε ηεθκεξίσλ γηα λα αληηθξνπζζεί ε ζεσξία ηνπ απζηξηαθνχ ηζηνξηθνχ Φαικεξάυεξ ζρεηηθά κε ηνλ δήζελ εθζιαβηζκφ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Αηηηθήο. Υπφ ηνλ ηίηιν Ύιε ίλα ρξεζηκεχζεη πξνο απφδεημηλ φηη νη λπλ θαηνηθνχληεο ηελ Διιαδα εηζίλ απφγνλνη ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, o Πηηηάθεο εμέδσζε ζηελ Εθημεπίδα Απσαιολογική 150 πεξίπνπ κεζαησληθά ραξάγκαηα απφ αξραία κλεκεία ηεο Αζήλαο θαη ην λαφ ηεο Σσηήξαο ηνπ Λπθνδήκνπ. Σηελ θαηαγξαθή ησλ θεηκέλσλ ζπλεξγάζηεθε κε ην ξψζν αξρηκαλδξίηε Αλησλίλν, ν νπνίνο ηα δεκνζίεπζε κε ηε ζεηξά ηνπ ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε, ζηα ξσζηθά. Τξηάληα πεξίπνπ ρξφληα αξγφηεξα, μεθηλνχζε ηε δξάζε ηνπ ν ηδξπηήο ηεο Φξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο Γεψξγηνο Λακπάθεο, ν νπνίνο απέδηδε, φπσο ζεκεηψζεθε, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα επηγξαθηθά θείκελα, θαηαγξάθνληαο πιήζνο επηγξαθέο απφ θάζε είδνπο πιηθφ, ρξνλνινγνχκελεο απφ ηελ παιαηνρξηζηηαληθή επνρή σο θαη ηνλ 19ν αηψλα. Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Γηψξγνπ Τζηκπνχθε, ν Λακπάθεο απέβιεπε ζηελ έθδνζε ελφο ζψκαηνο ησλ ρξηζηηαληθψλ επηγξαθψλ ηεο Διιάδαο, πνπ σζηφζν δελ κπφξεζε ή δελ πξφιαβε λα πινπνηήζεη. Σπγρξφλσο πεξίπνπ κε ηνλ Λακπάθε δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηα επηγξαθηθά πξάγκαηα ν Κσλζηαληίλνο Εεζίνπ, ν νπνίνο εκπινχηηζε ην ζψκα ησλ ραξαγκάησλ ησλ αζελατθψλ κλεκείσλ θαη δεκνζίεπζε θαηαιφγνπο επηγξαθψλ πεξηνρψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Κεθαιινληάο. Ο Εεζίνπ νλφκαζε ηελ έθδνζή ηνπ ησλ επηγξαθψλ ηεο Λαθεδαίκνλνο σο Α ηεχρνο ηεο ζεηξάο Επιγπαθαί Χπιζηιανικών Χπόνυν ηηρ Ελλάδορ. Σηελ αλαηχπσζή ηνπο ην 1917, δήισζε φηη ζα πξνρσξήζεη ζηε δεκνζίεπζε θαη ησλ επηγξαθψλ ηεο ππφινηπεο Διιάδαο, απφ ηελ νπνία είρε ζπιιέμεη πεξίπνπ πέληε ρηιηάδεο. Όκσο θαη απηφ ην ζρέδην έκεηλε απξαγκαηνπνίεην. Πεξλψληαο απφ ηνλ 19ν ζηνλ 20ν αηψλα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ρξηζηηαληθέο επηγξαθέο απμάλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Έιιελεο θαη μέλνη ιφγηνη θαη εξεπλεηέο δεκνζηεχνπλ θαηαιφγνπο αλά πεξηνρέο, ζρεκαηίδνληαο ηνλ «επηγξαθηθφ ράξηε» ηεο Διιάδαο θαη ησλ αιχηξσησλ ηφηε πεξηνρψλ. Αλάκεζά ζηνπο πξψηνπο μερσξίδνπλ γηα ηελ επηγξαθηθή ηνπο νμπδέξθεηα θαη ηε ζπζηεκαηηθή ηνπο εξγαζία ν Κσλζηαληίλνο Κσλζηαληφπνπινο ζηελ Αζήλα, ν Νηθφιανο Γηαλλφπνπινο ζηε Θεζζαιία, θαη ν Σηέθαλνο Ξαλζνπδίδεο, έθνξνο ησλ αξραηνηήησλ ζηελ απηφλνκε Κξεηηθή Πνιηηεία. Ο Νίθνο Βέεο, κία εκβιεκαηηθή πξνζσπηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ βπδαληηλψλ ζπνπδψλ, δεκνζηεχεη ην 1904 ζε ειηθία είθνζη ελφο εηψλ ηηο ρξηζηηαληθέο επηγξαθέο ηεο Μεζζελίαο θαη ηεο Γνξηπλίαο θαη ην 1909 ην Σύνηαγμα επιγπαθικών μνημείυν 2

3 Μεηεώπυν και ηηρ πέπιξ σώπαρ μεηά ζσεηικών απσαιολογημάηυν. Απφ ηνπο μέλνπο κειεηεηέο, κείδνλνο ζεκαζίαο είλαη ην έξγν ηνπ Gabriel Μillet, πνπ εθδίδεη ηηο επηγξαθέο ηνπ Μπζηξά θαη ην πξψην ζψκα ησλ επηγξαθψλ ηνπ Αγίνπ Όξνπο, καδί κε ηνπο Jean Pargoire θαη Louis Petit. Δλ ησ κεηαμχ, ήδε απφ ην 1892 ν Σππξίδσλ Λάκπξνο ζέηεη ην αίηεκα ηεο ζχληαμεο ελφο Corpus Inscriptionum Byzantinarum έλα δεηνχκελν ησλ βπδαληηλψλ ζπνπδψλ πνπ δελ έρεη πξαγκαησζεί κέρξη ζήκεξα. Τηο πνιπάξηζκεο θαη αηειέζθνξεο ζρεηηθέο απφπεηξεο εμεηάδεη δηεμνδηθά ζε ππφ δεκνζίεπζε άξζξν ηνπ ν Andreas Rhoby, ηνλ νπνίν επραξηζηψ απφ εδψ γηα ηε δηάζεζε ηνπ θεηκέλνπ. Ωο πξνο ηα ζηελά ειιαδηθά φξηα ηνπ εγρεηξήκαηνο, ζα πξέπεη λα κλεκνλεχζνπκε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Γαιιηθήο Αξραηνινγηθήο Σρνιήο λα αλαιάβεη ην 1898 ηε ζχληαμε ηνπ Corpus Inscriptionum Graecarum Christianarum πνπ ζα θάιππηε θαη ηελ πεξίνδν ηεο Τνπξθνθξαηίαο, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ειιεληθνχ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. Τν Υπνπξγείν εμέδσζε κάιηζηα εηδηθή εγθχθιην γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ραξαθηήξηδε σο εν γένει ζποςδαιόηαηον διά ηην επιζηήμην θαη λίαν ενδιαθέπον ςπό εθνικήν έποτιν. Ωζηφζν, θαη απηφ ην ζρέδην δελ έθεξε απνηειέζκαηα. Μεηά ηελ εκπφιεκε δεθαεηία , εκθαλίδνληαη δχν κείδνλεο επηγξαθηθέο ζπκβνιέο, ε έθδνζε ησλ επηγξαθψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο απφ ηνλ Henri Grégoire ην κνηξαίν έηνο 1922, πνπ θαιχπηεη πνιιά απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θαη ησλ επηγξαθψλ ηεο Κξήηεο απφ ηνπο Gerola θαη Ξαλζνπδίδε δέθα ρξφληα αξγφηεξα. Τν 1932 ε Φξηζηηαληθή Αξραηνινγηθή Δηαηξεία αλαιακβάλεη ππφ ηελ πξνεδξεία ηνπ Νίθνπ Βέε ην έξγν ηεο ζχληαμεο ηνπ ζψκαηνο ησλ ρξηζηηαληθψλ επηγξαθψλ ηεο Διιάδαο. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζπζηήλεηαη ην 1937 εηδηθφ γξαθείν κε δηεπζπληή ηνλ Γεψξγην Σσηεξίνπ, γξακκαηέα ηνλ Ηεξψλπκν Κνηζψλε θαη πνιπκειή επηζηεκνληθή επηηξνπή, ελψ κία κεγάιε δσξεά εμαζθαιίδεη νηθνλνκηθά ηελ έθδνζε. Ζ έθξεμε φκσο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ επέηξεςε λα δεκνζηεπζεί έλα κφλνλ ηεχρνο ην 1941, ην πξψην έηνο ηεο γεξκαληθήο Καηνρήο, κε αληηθείκελν ηηο επηγξαθέο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ηζζκνχ θαη ηεο Κνξηλζίαο, ηηο νπνίεο εμέδηδε ν ίδηνο ν Βέεο. Οη ζπληξηπηηθέο ηζηνξηθέο πεξηπέηεηεο ζηηο νπνίεο είρε κπεη ε ρψξα θαη νη πνιηηηθέο δηψμεηο πνπ ζα ππνζηεί αξγφηεξα ν Βέεο, έζεζαλ πξφσξν ηέινο θαη ζε απηή ηε ζπνπδαία πξνζπάζεηα. Καηά ηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο δελ παξνπζηάζηεθαλ λέεο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο, αλ θαη ην πιηθφ πνπ δεκνζηεπφηαλ ζπνξαδηθά γηλφηαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ηδίσο κεηά απφ ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο 3

4 θαη ηελ επαλέθδνζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Γειηίνπ. Ζ αμία ηεο ζπκβνιήο ησλ αξραηνιφγσλ ηεο Υπεξεζίαο απνηππψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κεηέπεηηα θαζεγεηή Νηθνιάνπ Γξαλδάθε θαη ηεο δξάζεο ηνπ ζηε Μάλε, φπνπ θαηέγξαςε θαη δεκνζίεπζε έλαλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ κεζαησληθψλ θεηκέλσλ. Τα πξάγκαηα άξρηζαλ λα αιιάδνπλ θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ζηελ αξρή ηεο νπνίαο γλψξηζε ηελ ηειεπηαία ηνπ αλαιακπή ην corpus ηεο Φξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, κε ηνλ ηφκν ησλ παιαηνρξηζηηαληθψλ επηγξαθψλ ηεο Κξήηεο, ηνπ Διιελνακεξηθαλνχ Αnastasius Bandy. Σηνλ πξφινγφ ηνπ, ν Αλαζηάζηνο Οξιάλδνο ζεκείσλε φηη ε Δηαηξεία «θέλει ζςνηόμυρ πποβή ειρ ηην έκδοζιν πεπαιηέπυ ηεςσών, διά ηα οποία επικαλείηαι ηην επιζηημονικήν και άλλην ζςμπαπάζηαζιν πανηόρ ενδιαθεπομένος». Παξφιν πνπ είρε ζπζηαζεί λέα εθδνηηθή επηηξνπή, δελ ππήξμε ζπλέρεηα. Ο Οξιάλδνο ζπλδεκνζίεπζε πάλησο κε ηνλ Λέαλδξν Βξαλνχζε ην 1973 Τα σαπάγμαηα ηος Παπθενώνορ, ζηηο εθδφζεηο ηνπ Κέληξνπ Δξεχλεο ηνπ Μεζαησληθνχ θαη Νένπ Διιεληζκνχ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Καζνξηζηηθή γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηνπίνπ ήηαλ ε δεκνζίεπζε απφ ην Centre des recherches sur l histoire et la civilization byzantine ησλ Inventaires en vue d un recueil des inscriptions historiques de Byzance, κε πξψην εθείλν ηνπ Jean-Michel Spieser γηα ηε Θεζζαινλίθε ην Αθνινχζεζαλ αθφκα δχν, γηα ηε Θεζζαιία θαη ηελ Πεινπφλλεζν, πιελ ηνπ Μπζηξά. Παξάιιεια, απφ ειιεληθήο πιεπξάο, εθδφζεθαλ ν θαηάινγνο ησλ ρξηζηηαληθψλ επηγξαθψλ ησλ κνπζείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνλ Δπζχκην θαη ηελ Κάηηα Τζηγαξίδα θαη νη επηγξαθέο ηεο ειιεληθήο Θξάθεο απφ ηνλ Φαξάιακπν Μπαθηξηδή θαη ηελ Καηεξίλα Αζδξαρά, ε νπνία θαηφπηλ ζπγθξφηεζε ην επηγξαθηθφ ζψκα ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο. Με απηά ηα έξγα, νξηζκέλεο πφιεηο θαη πεξηνρέο απέθηεζαλ ζπζηεκαηηθνχο επηγξαθηθνχο θαηαιφγνπο, φρη φκσο θαη εμαληιεηηθνχο, θαζψο δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ηα κηθξφηεξα απνηκήκαηα επηγξαθψλ, ελψ έθηνηε δελ έρνπλ αλαλεσζεί κε ηα λεψηεξα επξήκαηα. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε έξεπλα ζηξάθεθε πξνο εηδηθφηεξα δεηήκαηα, φπσο ε κειέηε ησλ αθηεξσηηθψλ επηγξαθψλ, ηελ νπνία αλέδεημε κε ηε ζρεηηθή κνλνγξαθία ηεο γηα ην 13ν αη. ε Σνθία Καινπίζε-Βέξηε, δίλνληαο ην έλαπζκα γηα αληίζηνηρεο εξγαζίεο κλεκνλεχνπκε ηδηαίηεξα εθείλελ ηεο πξφσξα εθιηπνχζαο Αγγειηθήο Μεηζάλε γηα ηηο Κπθιάδεο. Σήκεξα, ε ζπγθξφηεζε ελφο ζψκαηνο ησλ κεζαησληθψλ επηγξαθψλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ εμαθνινπζεί λα εθθξεκεί. Με εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ επηχρεζαλ λα απνθηήζνπλ θαηαιφγνπο, ν κειεηεηήο πνπ θαηαπηάλεηαη κε επηγξαθηθά 4

5 δεηήκαηα νθείιεη λα ζέζεη εαπηφλ ζε κηα δαηδαιψδε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία βηβιηνγξαθηθψλ αλαδεηήζεσλ θαη λα βξεζεί ζπρλά αληηκέησπνο κε πεπαιαησκέλεο ή αλαμηφπηζηεο εθδφζεηο, ρσξίο ηε ζηνηρεηψδε ηεθκεξίσζε. Ζ επαλελεξγνπνίεζε ηνπ δεηήκαηνο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη επξχηεξα γεσγξαθηθά φξηα θαηά ην ηειεπηαίν Γηεζλέο Σπλέδξην Βπδαληηλψλ Σπνπδψλ ηεο Σφθηαο, δεκηνπξγεί λέεο ειπίδεο γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ειιεληθή βπδαληηλνινγηθή θνηλφηεηα, πνπ αληηπξνζσπεχεηαη ζηε ζρεηηθή επηηξνπή, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηε λέα πξνζπάζεηα κε ζέξκε. Ζ Φξηζηηαληθή Αξραηνινγηθή Δηαηξεία δελ έρεη πιένλ ηηο δπλαηφηεηεο λα ζπλερίζεη ην παιαηφ δηθφ ηεο corpus, κπνξεί φκσο λα αλαιάβεη έλα ζπληνληζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαγξαθή ηνπ πιηθνχ ηεο Διιάδαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Δθνξείεο θαη ηα κνπζεία ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. 5

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Xαξάιακπνο Μπνύξαο Οκόηηκνο Καζεγεηήο / Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Τν ελδηαθέξνλ γηα ηε Μεζαησληθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αλαηνιήο δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο. (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004)

Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο. (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004) Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004) Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο γελλήζεθε ηελ 1 ε Μαξηίνπ 1903 ζηελ νδφ Γειεγηψξγε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Αλ θαη ζε επίζεκα έγγξαθα θέξεηαη λα έρεη γελλεζεί ην

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ αλάιπζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε

Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Ανατολή και Δύσις : Ταστότητα και ετερότητα στο νεοελληνικό στοτασμό τοσ 18 οσ και τοσ 19 οσ αι. Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Σν ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο έρεη γίλεη αληηθείκελν έληνλεο ζπδήηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο από ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ

Πηπρέο από ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ Πηπρέο από ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Δβξαίσλ Μαξηπξίεο απηνπηώλ καξηύξσλ γηα ηελ εθηόπηζε θαη ηε ιεειαζία ησλ Δβξαίσλ από ηα Γηάλλελα θαη ηε Θεζζαινλίθε Ρέλα Μόιρν, Γξ. Ιζηνξίαο Με ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Γ. Σζνχπξνπ

ηαπξνχια Γ. Σζνχπξνπ 1 Η Φσζηογλωκηθή ως ηασηοδοηηθό εργαιείο ζηελ πεδογραθία ηες Γεληάς ηοσ 30 θαη εληεύζελ: παραδεηγκαηηθή αλίτλεσζε προζέζεωλ θαη (ζσλεηδεηώλ) πραγκαηώζεωλ ζηελ θαηαζθεσή ηωλ ιογοηετληθώλ ερώωλ θαη ερωίδωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΣΑΟΤΖ ΚΩΝ/ΝΟ, ΑΚΚΑ ΓΗΩΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ποσδάζηρια: Διρήνη Κολλιαλή (Α.Μ. 35261)

ποσδάζηρια: Διρήνη Κολλιαλή (Α.Μ. 35261) ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΚΑΙ ΔΜΒΑΓΟΜΔΣΡΗΗ, ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΔΡΟΘΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ότειρ ηηρ διασείπιζηρ ηηρ απσαιολογικήρ πολιηικήρ. Οι ζσέζειρ ηος ΤΠ.ΠΟ με ηιρ Ξένερ Απσαιολογικέρ σολέρ και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μία ιστορία χαραγμένη στο μάρμαρο

Μία ιστορία χαραγμένη στο μάρμαρο Μία ιστορία χαραγμένη στο μάρμαρο Ζ αμία ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γηα θάζε ιαφ είλαη αλεθηίκεηε. Σηφρνο θαη επηζπκία ηνπ είλαη λα ηα δηαθπιάηηεη θαη λα ηα εθηηκά ζαλ πνιχηηκν ζεζαπξφ πνπ απαηηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. Άλλα Γ. Κνπγηνπκνπηδή Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΒΡΑΪΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Αζήλα, Πέκπηε 18 θαη Παξαζθεπή 19 Οθηωβξίνπ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2007 13:3014:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας

Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Ζηηήμαηα ποσ απαζτολούν ηη Μεηάθραζη ηης Παιδικής Λογοηετνίας Έλενα Ξένη Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Πεπίλητη Η παξνχζα εξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΗ ΜΔΤΑΒΑΣΖΣ -- ελ κέζσ ςπρνδηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ θξίζε --

ΤΟΠΟΗ ΜΔΤΑΒΑΣΖΣ -- ελ κέζσ ςπρνδηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ θξίζε -- ΤΟΠΟΗ ΜΔΤΑΒΑΣΖΣ -- ελ κέζσ ςπρνδηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ θξίζε -- Μαπία Γανιήλ 1 Γιώπγορ Κοςτούπηρ 2 1 Γξ Αξρηηέθησλ - Δπίθ. Καζεγήηξηα ΤΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, mdaniil@teiser.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΗΑ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ

ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΗΑ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ ΣΔΡΓΗΟ ΛΑΪΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΒΗΔΝΝΖ ΣΑ ΣΟΠΩΝΤΜΗΑ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ηνλ θαζεγεηή Johannes KODER ειάρηζην πλεπκαηηθφ αληίδσξν γηα ηα 65 α γελέζιηά ηνπ ΠΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Σν έξγν ελφο

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. σμπληρωμαηικές ζημειώζεις

ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. σμπληρωμαηικές ζημειώζεις 1 ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ σμπληρωμαηικές ζημειώζεις 1. Χρονολόγιο Γ. Ρίηζοσ 2. Σο ιζηορικό πλαίζιο 3. Ρίηζος και Κριηική 4. Σο λογοηετνικό περιβάλλον και οι επιδράζεις

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εζηκνηππίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηαθσηίδεηαη κέζα απφ κία ηζηνξηθή δηαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα