Μεταπτυχιακο προγραμμα σπουδων στην Αρχαια Ιστορια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακο προγραμμα σπουδων στην Αρχαια Ιστορια"

Transcript

1 Πανεϖιστήµιο Κύϖρου Μεταπτυχιακο προγραμμα σπουδων στην Αρχαια Ιστορια Design Théodore Galanopoulos

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΣΑ INSCRIPTION MASTER ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Στόχος του Μεταϖτυχιακού ϖρογράµµατος είναι η µελέτη σηµαντικών ϖτυχών, όψεων και ϖροβληµάτων της Αρχαίας Ελληνικής και της Ρωµα κής Ιστορίας, χωρίς να τίθεται σε δεύτερη µοίρα η Αρχαία Κυϖριακή Ιστορία. Τα γεωγραφικά ϖλαίσια της έρευνας ορίζονται αϖό την Ανατολική Μεσόγειο. Όλες οι µελέτες ϖρέϖει να τοϖοθετούνται στον ευρύτερο χώρο της Εγγύς Ανατολής. Με τον όρο µελέτη εννοούµε τη συστηµατική αϖογραφή και καταγραφή των δεδοµένων, είτε ϖρόκειται για γραϖτές ϖηγές και εϖιγραφές, είτε για ανασκαφές και µνηµεία, ϖου έχουν όµως δηµοσιευθεί. Όταν, κι εφ όσον υϖάρξει η δυνατότητα, θα ϖροτιµάται η µελέτη ϖάνω σε αδηµοσίευτο υλικό. Στο µέτρο ϖου η ιστορική εϖιστήµη βασίζεται σε ϖραγµατικά δεδοµένα, ως εϖόµενο και τελικό στάδιο της µελέτης θεωρείται η ιστορική σύνθεση, κατά την οϖοία τα συµφραζόµενα ενός ειδικού ϖροβλήµατος βοηθούν στην αναδιατύϖωση σαφώς ϖεριγεγραµµένων ιστορικών ζητηµάτων και στον αναϖροσδιορισµό βασικών συντεταγµένων της ϖολιτικής, της κοινωνικής και της οικονοµικής Ιστορίας της αρχαίας Ανατολής. Το ϖρόγραµµα, συνεϖώς, στηρίζεται στη µελέτη των άµεσων και έµµεσων ϖηγών, ως βασική αρχή µεθοδολογίας. Αλλά οι εϖιµέρους εϖιστήµες (Ιστοριογραφία, Εϖιγραφική και Τοϖογραφία) δεν υϖοκαθιστούν αυτοτελώς την «Αρχαία Ιστορία». Στόχος, ως ϖρος το θεσµικό ϖλαίσιο, είναι οι τίτλοι σϖουδών στην «Αρχαία Ιστορία», ϖου θα δίδονται αϖό το Πανεϖιστήµιο Κύϖρου, να αντιστοιχούν ισότιµα ϖρος τους καθιερωµένους διεθνώς τίτλους σϖουδών στο γνωστικό αντικείνενο της Ancient History, Histoire Ancienne, Alte Geschichte, Storia Greca e Romana, Historia Antigua, των Ευρωϖα κών και Αµερικανικών Πανεϖιστηµίων. Κάθε χρόνο το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα δέχεται µέχρι 8 (οκτώ) νέους Μεταϖτυχιακούς φοιτητές. Σε ϖερίϖτωση ϖου ο αριθµός των αιτήσεων είναι µικρότερος του αριθµού των εισακτέων, το Τµήµα εϖιφυλλάσσεται να µην ϖροβεί στην διεξαγωγή του διαγωνισµού. Δικαίωµα εισδοχής έχουν οι ακόλουθοι: Πτυχιούχοι του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου, των Πανεϖιστηµίων της Ελλάδας και άλλων αναγνωρισµένων Πανεϖιστηµίων του Εξωτερικού, µε βαθµολογία Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Πτυχιούχοι του Τµήµατος Κλασσικών Σϖουδών και Φιλοσοφίας του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου, των Φιλολογικών Τµηµάτων των Πανεϖιστηµίων της Ελλάδας, καθώς και ανάλογων Τµηµάτων άλλων αναγνωρισµένων Πανεϖιστηµίων του Εξωτερικού, µε βαθµολογία Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Διδάσκοντες Θεόδωρος Μαυρογιάννης, Μαρία Καντηρέα, Πάνος Χριστοδούλου Συντονιστής Θεόδωρος Μαυρογιάννης Εϖικοινωνία : Γραµµατεία Τµήµατος Τηλ. :

3 INSCRIPTION MASTER INSCRIPTION MASTER ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Κατάθεση αίτησης για συµµετοχή στο Μεταϖτυχιακό ϖρόγραµµα, ϖου θα συνοδεύεται αϖό τα κάτωθι έγγραφα: I. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (Curriculum Vitae) II. Σύντοµη έκθεση σχετικά µε τα εϖιστηµονικά και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Υϖοψηφίου III. Δύο συστατικές εϖιστολές αϖό καθηγητές Πανεϖιστηµίου ή ερευνητικών Ιδρυµάτων Συνέντευξη ενώϖιον Εϖιτροϖής ϖου θα αϖοτελείται αϖό τους διδάσκοντες του Μεταϖτυχιακού Προγράµµατος και αϖό ένα εξωτερικό µέλος (καθηγητής αϖό τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου). Πτυχίο Διάρκεια φοίτησης Πρόγραµµα σϖουδών Master (MA) στην «Αρχαία Ιστορία» 4 εξάµηνα (2 έτη) 8 συνολικά σεµιναριακά µαθήµατα: 6 2 εϖιλογής αϖό συναφή Μεταϖτυχιακά Προγράµµατα του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου («Μεσογειακή Αρχαιολογία», «Βυζαντινές Σϖουδές», «Κλασσική Φιλολογία») Συγγραφή ϖρωτότυϖης εργασίας Master Προφορική υϖοστήριξη της γραϖτής εργασίας ενώϖιον Εϖιτροϖής Πιστωτικές µονάδες 120 Μονάδες ECTS: 8 µαθήµατα Χ = 80 ECTS γραϖτή εργασία Master = 40 ECTS

4 MASTER INSCRIPTION MASTER ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MASTER 1 ο έτος Πρόγραµµα µαθηµάτων Γνωστικά ϖεδία Θεµατικές ενότητες Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ανατολή Φοίνικες Ιστορία και Πολιτισµός Ρωµα κή Ιστορία Ανατολή Ύστερη Αρχαιότητα Ανατολή Ιστορία της Αρχαίας Κύϖρου Εϖιλέγονται αντιϖροσωϖευτικά µαθήµατα αϖό κάθε γνωστικό ϖεδίο θεµατική ενότητα, τα οϖοία και ϖαρουσιάζουν ϖεριθώρια ουσιαστικής ανάϖτυξης της έρευνας σε διεθνές εϖίϖεδο. 1 ο εξάµηνο 2 ο εξάµηνο ή Κλασσικής Φιλολογίας ή Κλασσικής Αρχαιολογίας ή Κλασσικής Φιλολογίας ή Κλασσικής Αρχαιολογίας ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σε ϖερίϖτωση ϖου υϖάρξει εϖαρκής αριθµός υϖοψηφίων θα ϖροσφερθούν εξειδικευµένα σεµινάρια της Κύϖρου και Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας ϖου να υϖοστηρίζουν τη διδασκαλία των µαθηµάτων αυτών στα σχολεία της Κύϖρου σύµφωνα µε τα εκϖαιδευτικά εγχειρίδια της Α τάξης Γυµνασίου και Α τάξης Λυκείου και το ϖρόγραµµα του Υϖουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. Για ϖερισσότερες ϖληροφορίες, οι υϖοψήφιοι µϖορούν να αϖευθύνονται στους Μαρία Καντηρέα: Τηλ Πάνο Χριστοδούλου: Τηλ ο εξάµηνο 2 ο έτος Δοκίµιο διϖλωµατικής εργασίας 4 ο εξάµηνο Διϖλωµατική εργασία Master Συγγραφή ϖρωτότυϖης εργασίας Master 100 περίπου σελίδων σε θέµα ϖου θα αϖοτελεί εις βάθος έρευνα και κατά ϖροτίµηση συνέχεια της διδακτέας ύλης. Η γραϖτή εργασία µϖορεί να κατατεθεί στα ελληνικά, αγγλικά ή γαλλικά. 30 ECTS Συνολικά 40 ECTS (10 Δοκίµιο + 30 Maste)

5 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΑ Ο δεύτερος µεταϖτυχιακός κύκλος σϖουδών είναι διάρκειας τριών έως ϖέντε ετών και έχει ως κατάληξη την αϖόκτηση Διδακτορικού διϖλώµατος (Ph.D) στην «Αρχαία Ιστορία». ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Όϖως καθορίζεται αϖό τους κανονισµούς, ο χρόνος φοίτησης σε εϖίϖεδο Διδακτορικού ορίζεται µεταξύ 3 και 8 ετών, ανεξαρτήτως του χρόνου ϖου αϖαιτείται για το Master. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αξιοϖοιήσουν και άλλα µεταϖτυχιακά ϖρογράµµατα, ϖου θα τους ϖροσφέρουν τη δυνατότητα να ϖραγµατοϖοιήσουν ένα µέρος των σϖουδών τους εκτός Κύϖρου (Πρόγραµµα ERASMUS) και να συνεργαστούν µε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Κάθε χρόνο το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα δέχεται µέχρι 4 (τέσσερις) φοιτητές εϖί Διδακτορία. Υϖοψήφιοι εϖί Διδακτορία µϖορεί να είναι: όσοι κατέχουν Μεταϖτυχιακό Τίτλο Σϖουδών (Master) στο γνωστικό αντικείµενο «Αρχαία Ιστορία» (Ancient History, Histoire Ancienne, Alte Geschichte, Storia Greca, Storia Romana, Historia Antigua), αϖό το Πανεϖιστήµιο Κύϖρου ή αϖό αναγνωρισµένο Πανεϖιστήµιο του Εξωτερικού. όσοι κατέχουν Μεταϖτυχιακό Τίτλο Σϖουδών (Master) στην «Κλασσική Αρχαιολογία» (Classical Archaeology, Archéologie Classique, Klassische Archäologie, Archeologia Classica) αϖό αναγνωρισµένο Πανεϖιστήµιο του Εξωτερικού, ή στην «Μεσογειακή Αρχαιολογία» του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Κατάθεση αίτησης για συµµετοχή στο Μεταϖτυχιακό ϖρόγραµµα, ϖου θα συνοδεύεται αϖό τα κάτωθι έγγραφα: I. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (Curriculum Vitae) II. Σύντοµη ϖερίληψη, µέχρι 3 σελίδες (στην ελληνική ή σε µία διεθνή γλώσσα, εφ όσον αλλοδαϖός), µε την οϖοία αναλύει και εϖεξηγεί το θέµα ϖου σκοϖεύει να ϖραγµατευθεί στην ϖροτεινόµενη διδακτορική διατριβή. Αν αϖοτελεί συνέχεια του θέµατος του Master καλείται να αναφερθεί διεξοδικά στο ϖεριεχόµενο της Διατριβής του III. Τυχόν δηµοσιεύσεις IV. Δύο συστατικές εϖιστολές αϖό καθηγητές Πανεϖιστηµίου ή ερευνητικών Ιδρυµάτων Η εισήγηση για την εισδοχή στο Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Διδακτορικού γίνεται µετά αϖό συνέντευξη αϖό την εξεταστική εϖιτροϖή ϖου αϖοτελείται αϖό 4 µέλη (δύο διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου και δύο καθηγητές αϖό την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου). Η Εϖιτροϖή αξιολογεί την αναλυτική ϖρόταση Διδακτορικής Διατριβής και την εϖιστηµονική εϖάρκεια του Υϖοψηφίου.

6 ΙΣΤ 900 Ελληνικοί αϖοικισµοί ΙΣΤ 901 Αθήνα και Περσία Εξετάζεται το φαινόµενο της «εγκατάστασης» και της «ϖαρουσίας» των Ελλήνων στην Κύϖρο και την νότια Μ. Ασία, την Συρο-ϖαλαιστινιακή ακτή και την Αίγυϖτο κατά την ϖερίοδο αϖό τον 11ο µέχρι και τον 6ο αι. ϖ.χ. Πέραν του «αχα κού αϖοικισµού» της Κύϖρου, όϖως ϖαρουσιάζεται µέσα αϖό τους «ιδρυτικούς µύθους» και τα αϖοσϖασµατικά ανασκαφικά δεδοµένα (κυρίως υλικό ϖαρά κτιριακά κατάλοιϖα), εξετάζονται ιδιαίτερα οι εµϖορικές σχέσεις (και οι ϖλόες), ϖαρακολουθώντας την διαµόρφωση του «ανατολίζοντος» ελληνικού ϖολιτισµού στο Αιγαίο και την διάδοση του στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τους Αρχα κούς χρόνους, εν συγκρίσει µε ό,τι συµβαίνει κατά τον «Β Αϖοικισµό» ϖρος δυσµάς. Το θέµα, ως µάθηµα αϖοκλειστικά της, θεωρείται κορεσµένο. Γι αυτό θα ϖρέϖει να συνοδεύεται αϖό την ϖαρακολούθηση εξειδικευµένων µαθηµάτων κεραµεικής και ϖλαστικής των Αρχα κών Χρόνων της Ιωνίας και των νήσων του Αιγαίου, ϖου θα λαµβάνονται αϖό το συναφές Μεταϖτυχιακό ϖρόγραµµα του ΙΣΑ «Μεσογειακή Αρχαιολογία». Αϖό καθαρά ιστορική σκοϖιά, λοιϖόν, θα ϖαρουσιαστούν οι «ιδρυτικοί µύθοι» των ϖόλεων της Κύϖρου, της νότιας Μ. Ασίας και της Συρίας. Αϖώτερος στόχος, όµως, είναι να ϖροχωρήσουµε κάϖοια στιγµή σε ιστορική αϖοτίµηση του αρχαιολογικού υλικού της Ανατολικής Μεσογείου κατά θέση. Το µάθηµα καλύϖτει την ϖερίοδο των Κλασσικών Χρόνων (5ο και 4ο αι. ϖ.χ.) στον µητροϖολιτικό χώρο και την Ανατολή. Είναι σύνηθες, τα ϖολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα της ϖεριόδου να αντιµετωϖίζονται αϖό την οϖτική γωνία της Αθήνας. Εφ όσον τα γεωϖολιτικά συµφέροντα της Αθηνα κής Δηµοκρατίας είχαν σε µεγάλο βαθµό ως γεωγραφικό ορίζοντα, ϖέραν του Αιγαίου της Α Αθηνα κής Συµµαχίας, και την Ανατολή, εϖόµενο είναι να διερευνηθούν µε κάθε λεϖτοµέρεια τα ιστορικά ϖλαίσια της ϖολιτικής ιστορίας και να καταγραφούν τα αρχαιολογικά δεδοµένα της ϖεριόδου στις ϖεριοχές και τις ϖόλεις (Κύϖρος, Φοινίκη), όϖου η Αθήνα άσκησε ϖολιτική, εϖιρροή και ακτινοβολία. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ϖολιτική του Κίµωνος (5ος αι. ϖ.χ.), αλλά και στην ϖολιτική των Αθηναίων µισθοφόρων (4ο αι. ϖ.χ.), όϖως εϖίσης θα τονιστεί η σηµασία της εξωτερικής ϖολιτικής στην Ανατολή για τα µεγάλα οικοδοµικά ϖρογράµµατα της κλασσικής Αθήνας (ϖροβλέϖεται ειδική µελέτη για τα ιερά του Ιλισσού, όϖου και η λατρεία της Αφροδίτης εν Κήϖοις). Αϖό την άλλη µεριά, θα ϖαρουσιαστεί η ιστορία των Αχαιµενιδών ( ϖ.χ.), ακολουθώντας ως ίχνος το εγχειρίδιο του P. Briant. Ενδεχοµένως, να υϖάρξει και συνδυασµός µε µάθηµα κλασσικής Αρχαιολογίας του ϖρογράµµατος «Μεσογειακή Αρχαιολογία», ϖου να αφορά την Κύϖρο.

7 ΙΣΤ 902 Οργάνωση των ελληνιστικών βασιλείων ΙΣΤ 903 Χρόνοι του Ιησού Χριστού Αϖοδελτιώνοντας κείµενα, εϖιγραφές και ϖαϖύρους κατά κατηγορίες, θα καταβληθεί ϖροσϖάθεια να εµβαθύνουν οι µεταϖτυχιακοί φοιτητές στην ϖολιτική και διοικητική οργάνωση, στην διαίρεση σε κοινωνικές οµάδες και στην οικονοµική δοµή του βασιλείου των Πτολεµαίων και του βασιλείου των Σελευκιδών. Αϖαραίτητη ϖρο ϖόθεση είναι η γνώση της ϖολιτικής ιστορίας της ϖεριόδου ϖ.χ. Δεν ϖρόκειται ϖαρ όλα αυτά να ϖεριοριστούµε σε ζητήµατα αυτοτελούς κοινωνικής ή οικονοµικής Ιστορίας. Σε µεγάλο βαθµό θα σχολιάσουµε την εικόνα των Ελληνιστικών χρόνων στα δύο µεγαλύτερα βασίλεια της Ανατολής, όϖως την σχηµάτισε ο M. Rostovtzeff. Ως ϖρος τη µεθοδολογία, το δεύτερο µέρος του µαθήµατος θα επικεντρωθεί στον «ελληνιστικό χαρακτήρα» των βασιλείων, µε τα νεώτερα στοιχεία της έρευνας, όσον αφορά την αρχαιολογία και το υλικό, ϖου εϖηρεάζουν τις γνώσεις µας για τον ϖολιτισµό, την κοινωνία και την οικονοµία. Βασικός στόχος του µαθήµατος δεν είναι η αναδιατύϖωση ϖαλαιών ϖροβληµάτων, αλλά µια ϖληρέστερη εικόνα της οργάνωσης των Βασιλείων της Αιγύϖτου και της Συρίας. Το κυριώτερο φαινόµενο των Ελληνιστικών Χρόνων είναι η γέννηση του Χριστιανισµού µέσα αϖό τη σύγκρουση Εβρα σµού και Ελληνισµού. Η ϖολιτική αντίδραση του Ιουδα σµού αϖέναντι στον ϖρο όντα εξελληνισµό των Ιουδαίων καλύϖτει την ϖερίοδο αϖό την εξέγερση των Μακκαβαίων, κατά της αρχής των Σελευκιδών, µέχρι την ενσωµάτωση του βασιλείου της Ιουδαίας στο Ρωµα κό κράτος (163 ϖ.χ. 31 µ.χ.). Η ιδεολογική σύνθεση ενσαρκώνεται ϖλέον στο ϖρόσωϖο του Θεανθρώϖου, κατά την ϖαράταση των σχέσεων αυτών. Δεν θα ασχοληθούµε τόσο µε την ϖολιτική ιστορία και µε τα θρησκευτικά ρεύµατα, ϖου είναι ϖροαϖαιτούµενα, όσο µε την ϖρόσληψη του ελληνισµού και του ρωµα σµού αϖό τους Ιουδαίους στις εξωτερικές εκφάνσεις της ϖολιτικής ιδεολογίας, και στο εσωτερικό της κοινωνίας της Ιουδαίας, κυρίως κατά τον 1ο αι. ϖ.χ., για την ϖερίοδο δηλ. αϖό τον βασιλέα Αριστόβουλο µέχρι τον Ηρώδη Μέγα. Έµφαση θα δοθεί και στο οικοδοµικό ϖρόγραµµα του Ηρώδη. Θεωρούµε ότι είναι ο καλύτερος τρόϖος για να καλυφθεί ϖαραδειγµατικά η ϖερίοδος ϖου ονοµάζουµε Bas Hellénisme. Αν µελλοντικά δεν υϖάρξει και ειδικό µάθηµα για την Ελληνιστική Κύϖρο (εξαρτάται αϖό το αδηµοσίευτο υλικό το οϖοίο θα βρίσκεται στη διάθεση µας), τότε θα ϖροχωρήσουµε και στην µελέτη της διοίκησης, των θεσµών και της οικονοµίας της Πτολεµα κής Κύϖρου ( ϖ.χ.). Η µελέτη αυτή, όµως, θα ϖρέϖει να ϖεριοριστεί στην αντιϖαραβολή υλικού και δηµοσίευσης.

8 ΙΣΤ 904 Φοινικικές ϖόλεις της µητροϖόλεως ΙΣΤ 905 Δήλος και Res publica Συστηµατική αϖοδελτίωση των φοινικικών σϖουδών, γύρω αϖό το ϖρόβληµα της υϖερϖόντιας εξάϖλωσης των Φοινίκων στην Μεσόγειο. Το θέµα αντιµετωϖίζεται συνήθως αϖό την οϖτική γωνία των φοινικικών αϖοικιών ή εµϖορικών σταθµών, και όχι αϖό τον ίδιο τον µητροϖολιτικό χώρο, καθώς οι ανασκαφές στον Λίβανο δεν έχουν δώσει εικόνα ανάλογη του δυναµισµού της Τύρου, της Σιδώνος και των άλλων ϖόλεων. Εκ των ϖραγµάτων, όµως, ένα σηµαντικό µέρος του µαθήµατος θα αφιερωθεί στο φοινικικό Κίτιον και την «αρχαιολογική ιστορία» των φοινικικών ναών στην Κύϖρο κατά τους αρχα κούς και κλασσικούς Χρόνους. Θα υϖάρχουν και ασκήσεις φοινικικής εϖιγραφικής. Ιδιαίτερα θα εξεταστεί η ϖερίοδος κατά την οϖοία οι ϖόλεις της Φοινίκης βρίσκονταν υϖό ασσυριακή ( ϖ.χ.), βαβυλωνιακή ( ϖ.χ.) και ϖερσική κυριαρχία ( ϖ.χ.), ενώ θα τεθεί εκ νέου και το ζήτηµα του «εξελληνισµού» των φοινικικών ϖόλεων του µητροϖολιτικού κέντρου κατά τους ύστερους κλασσικούς και τους ελληνιστικούς Χρόνους. Προβλέϖονται εϖισκέψεις στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του Λιβάνου. Στόχος του µαθήµατος είναι η θεωρητική ϖροετοιµασία των φοιτητών για την ανάληψη ανασκαφικής δραστηριότητας στην Τύρο. Δεν υϖάρχει ιδανικότερος τόϖος και καλύτερη «µέθοδος» αϖό την Δήλο, για να µελετήσει κανείς, µέσα αϖό τα µνηµεία και τις εϖιγραφές, τις ϖολιτικο-οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις της Ρωµα κής Δηµοκρατίας µε την Αλεξάνδρεια και την Συρία κατά την ϖρώτη φάση των Εµφυλίων ϖολέµων ( ϖ.χ.). Κατ εϖέκταση, οι σχέσεις αυτές διαφωτίζουν εµµέσως και την Ιστορία της Κύϖρου κατά την ϖερίοδο αϖό το 130 ϖ.χ. µέχρι την ενσωµάτωση της νήσου στο Ρωµα κό κράτος το 58 ϖ.χ. (βλ. Πάφος: «Τάφοι Βασιλέων»). Κι αϖό την άλλη µεριά, δίνουν το στίγµα της οικονοµικής διείσδυσης της Ρώµης στις Εϖαρχίες της Ανατολής, ενώ η δεύτερη φάση των Εµφυλίων ϖολέµων (58-31 ϖ.χ.) τεκµηριώνεται ϖλέον µνηµειακά στην ίδια την Ρώµη, µε τα µεγάλα οικοδοµικά ϖρογράµµατα του Ποµϖηίου, του Ιουλίου Καίσαρος και του Αυγούστου, όϖου και αϖεικονίζεται η αυτοκρατορική ιδεολογία ϖου ϖροέκυψε µέσα αϖό την κατάλυση των ελληνιστικών βασιλείων. Η Δήλος ϖροσφέρεται για την εξάσκηση των φοιτητών στην ύστερη ελληνιστική εϖιγραφική, έχοντας και στοιχεία λατινικής εϖιγραφικής, ϖου θα αϖοτελέσει αυτοτελές αντικείµενο του µαθήµατος (Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae). Η µελέτη της Δήλου κρίνεται συνεϖώς αϖαραίτητη, για να κατανοήσει κανείς καλύτερα την ϖολιτική ιστορία, την οικονοµία και την δοµή της κοινωνίας στην Κύϖρο (θα µελετηθεί ανέκδοτο εϖιγραφικό υλικό αϖό την ύστερη ϖτολεµα κή Κύϖρο), σε συνδυασµό µε ανάλογα ϖροβλήµατα αϖό την υστερο-ελληνιστική Ρόδο και τη Κώ, αλλά και αϖό την Αλεξάνδρεια. Προβλέϖεται ειδική µελέτη των τοϖογραφικών συνόλων και των µνηµείων σε ϖόλεις της Ελληνιστικής Ανατολής, τα οϖοία χρονολογούνται στην ίδια ϖερίοδο µε τα σωζόµενα µνηµεία της Κύϖρου (2ος 1ος αι. ϖ.χ.).

9 ΙΣΤ 906 Πόλεις της Ρωµα κής Ανατολής ΙΣΤ 907 Πόλεις βασίλεια της Κύϖρου: Αυτονοµία Αρχίζοντας αϖό το κλασσικό έργο ϖολιτικής γεωγραφίας του A.H. Jones και συνεχίζοντας µε την ανάλυση των ιστορικών ϖροβληµάτων όϖως τα έθεσε ο F. Millar, θα εξεταστούν η τοϖογραφία και τα µνηµεία των µεγαλύτερων ϖόλεων στις ρωµα κές Εϖαρχίες, κυρίως της Συρίας. Στόχος του µαθήµατος είναι, µέσα αϖό τον εκρωµα σµό των οικοδοµηµάτων, να αϖοσαφηνιστεί αν υϖήρξε ϖραγµατικά εκρωµα σµός στις ανατολικές Εϖαρχίες, σύµφωνα µε τους αυστηρούς νοµικούς όρους του ρωµα κού δικαίου. Με αυτόν τον τρόϖο διατρέχουµε την Ρωµα κή Ιστορία αϖό την ακµή των Αυτοκρατορικών Χρόνων εϖί Φλαβίων, Αντωνίνων και Σεβήρων µέχρι την κρίση του 3ου αι. µ.χ. και τις µεταρρυθµίσεις του Διοκλητιανού και του Κωνσταντίνου. Ως εϖί το ϖλείστον, θα στηριχθούµε στην αρχαιολογική, ανασκαφική εικόνα, και στις δηµοσιευµένες εϖιγραφές. Τελικός στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις ϖροκειµένου να µελετηθούν εκ νέου οι ϖόλεις και τα οικοδοµικά ϖρογράµµατα των µεγάλων και των µικρότερων ϖόλεων (Σίδη, Πέργη, Άσϖενδος, Βηρυτός, Φιλιϖϖούϖολις, Ηλιούϖολις, Αντιόχεια, Αϖάµεια, Παλµύρα, Βόστρα, Γέρασα, Δούρα Ευρωϖός), σε εϖίϖεδο διδακτορικού διϖλώµατος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ϖαρουσιάζουν οι ϖρόσφατες µελέτες για τις ϖόλεις και τα οχυρωµένα φρούρια κατά µήκος του Ευφράτη (Journal of Roman Archeology), ϖου αναδεικνύουν το ϖρόβληµα µιας συνολικής οργάνωσης της ρωµα κής Ανατολής, αρχικά αϖό τον Βεσϖασιανό και τον Τρα ανό. Το µάθηµα έχει ως στόχο την µελέτη των ϖόλεων βασιλείων της κλασσικής Κύϖρου, και κυρίως της βασιλικής ιδεολογίας και της ϖολιτικής ϖραγµατικότητας, όϖως διαµορφωνόταν και εξελισσόταν κατά τη διάρκεια του 5ου και του 4ου αι. ϖ.χ. Με τον όρο βασιλική ιδεολογία εννοούµε τους ϖολυδιάστατους τρόϖους δια µέσου των οϖοίων οι βασιλείς των κυϖριακών ϖόλεων ϖροσϖαθούσαν να ϖροσδιοριστούν ως φορείς µιας νόµιµης εξουσίας και ως συνεχιστές µιας ϖαλαιάς ϖολιτικής και ϖολιτιστικής ϖαραδόσεως, την οϖοία όµως µϖορούσαν να ανακαινίσουν και να ϖροσαρµόσουν στις ανάγκες της κάθε εϖοχής. Η αϖουσία ικανών γραϖτών ϖηγών αναγκάζει τον ερευνητή να στραφεί σε άλλες ϖρωτογενείς ϖηγές, όϖως οι εϖιγραφές και τα νοµίσµατα. Οι βασιλικές εϖιγραφές ϖροσφέρουν την δυνατότητα να µελετήσουµε τον ϖολιτικό λόγο των βασιλέων. Και το ίδιο θα µϖορούσε να ειϖωθεί για τα νοµίσµατα, αδιάσειστα τεκµήρια της ϖολιτικής αυτονοµίας των κυϖριακών ϖόλεων, της οικονοµικής αυτάρκειας, αλλά και των συµβόλων µε τα οϖοία κάθε βασιλέας ϖροσϖαθούσε να αυτοϖροσδιορισθεί. Στο ϖλαίσιο του µαθήµατος οι φοιτητές καλούνται να εµβαθύνουν στη µελέτη των ϖηγών, στην συγκέντρωση και καταγραφή του υλικού, την κατανόηση του και την ένταξή του σε ένα ευρύτερο ιστορικό ϖλαίσιο. Σε τελική ανάλυση, καλούνται να ασκηθούν στην εϖεξήγηση των ϖολύµορφων τρόϖων αναϖαράστασης της µοναρχικής εξουσίας αϖό τους Κύϖριους βασιλείς. Είναι, αϖό την άλλη, γεγονός ότι τα κυϖριακά βασίλεια έϖρεϖε να συµβιβαστούν µε µια συγκεκριµένη ϖολιτική ϖραγµατικότητα. Στα κλασσικά χρόνια αϖοτέλεσαν µέρος της Περσικής Αυτοκρατορίας. Στο δεύτερο µέρος του µαθήµατος θα εϖιχειρηθεί να γίνει κατανοητή η ιδιόµορφη θέση των κυϖριακών βασιλείων στους κόλϖους της Περσικής Αυτοκρατορίας, και η ϖροσϖάθεια τους να συµβιβαστούν µε την ϖολιτική ϖραγµατικότητα, χωρίς να αϖωλέσουν και να αϖαρνηθούν ιδεολογικά σύµβολα ταυτισµένα µε µια αυτόνοµη και ανεξάρτητη βασιλική εξουσία. Ξεχωριστή θέση θα έχει κατά συνέϖεια η µελέτη της δράσης και του έργου του Ευαγόρα Α ( ϖ.χ.).

10 ΙΣΤ 908 Κύϖρος των Αυτοκρατορικών Χρόνων ΙΣΤ 909 Υστερορωµα κή Κύϖρος Μετά την ϖτώση της Αλεξάνδρειας στον Οκταβιανό Αύγουστο (30 ϖ.χ.), η Κύϖρος µετατράϖηκε σε ρωµα κή Εϖαρχία, η οϖοία το 22 ϖ.χ. τέθηκε υϖό τον έλεγχο της Συγκλήτου και διοικείτο αϖό έναν Ανθύϖατο, ρωµαίο συγκλητικό µε τον βαθµό του στρατηγού (praetor), ο οϖοίος είχε την έδρα του στην Πάφο. Στο ϖλαίσιο του Σεµιναρίου εξετάζονται οι εϖιγραφές ως κύρια ϖηγή για την κατανόηση του χαρακτήρα της ρωµα κής εξουσίας στο νησί και ιδιαίτερα για τη µελέτη της ϖροσωϖογραφίας της άρχουσας τάξης (élite), των οικοδοµικών ϖρογραµµάτων και της τοϖογραφίας των ϖόλεων της Κύϖρου. Έµφαση θα δοθεί στην συγκριτική εξέταση του εϖιγραφικού υλικού της ελληνιστικής και ρωµα κής ϖεριόδου, ώστε να εκτιµηθεί στις κοινωνικές του διαστάσεις ο ϖολιτικός, οικονοµικός και θρησκευτικός ρόλος ϖου διεδραµάτισε η τοϖική αριστοκρατία της ρωµα κής Κύϖρου, ενώ θα τεθούν ερωτήµατα σχετικά µε την ϖεριορισµένη διάδοση της ρωµα κής ϖολιτείας. Μια δεύτερη ϖτυχή της µελέτης των εϖιγραφών αϖοσκοϖεί στην ανασύνθεση της ιστορικής τοϖογραφίας και της µνηµειακής αρχιτεκτονικής των ϖόλεων και των ιερών. Εκτός αϖό την ϖερίϖτωση της Πάφου, η οϖοία αϖοτελεί αντικείµενου άλλου µαθήµατος, η συνεξέταση εϖιγραφών και µνηµείων, ιδιαίτερα της Σαλαµίνας (γυµνάσιο, θέατρο και αµφιθέατρο) και του Κουρίου (θέατρο, γυµνάσιο και οικίες) αναµένεται να βοηθήσει στην αµοιβαία αϖοκατάστασή τους, καθώς και στην αϖοτίµηση του µεγέθους και της ϖοιότητας των οικοδοµικών ϖρογραµµάτων. Η ϖερίοδος αϖό τους Σεβήρους και εφεξής ( µ.χ.) χαρακτηρίζεται ως ϖερίοδος ϖολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής κρίσεως για τη Ρωµα κή Αυτοκρατορία. Αντιθέτως, στην ϖερίοδο αϖό τον Διοκλητιανό και τον Κωνσταντίνο µέχρι και τον Θεοδόσιο Α ( µ.χ.) είναι ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά της ακµής, ϖου είναι κατ αρχήν ανάκαµψη του Ρωµα σµού και στην συνέχεια ταυτίζεται µε την εϖικράτηση του Χριστιανισµού ως θρησκεία του Κράτους. Η ϖερίοδος του 4ου αι. µ.χ. άφησε µεγάλα και σηµαντικά κτιριακά συγκροτήµατα στην Κύϖρο. Θα µελετηθούν τα ύστερο-ρωµα κά µνηµεία της Πάφου, της Σαλαµίνας και του Κουρίου, ως δείγµατα µεθόδου, του ϖως η αρχαιολογία συγκεράσσεται µε την ιστορία και ϖολλές φορές η «αρχαιολογική ιστορία» ϖροσφέρει µια καλύτερη εικόνα για την Ιστορία αϖ ό,τι οι εγχειριδιακές γνώσεις για την Ύστερη Αρχαιότητα. Αλλά και ο 5ος αι. µ.χ. ( µ.χ.), ϖου είθισται αρχαιολογικά να κατατάσσεται στην ϖαλαιοχριστιανική αρχαιολογία, αντιϖροσωϖεύεται στην Κύϖρο µε τέτοια µνηµεία ϖου συνιστούν αντικείµενο ιστορικού ϖροβληµατισµού (Χρυσοϖολίτισσα Πάφου, Παλαιοχριστιανική βασιλική Forum Κουρίου, Παλαιο-χριστιανικές βασιλικές Σαλαµίνας), µε την ϖρο ϖόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η δηµοσίευση τους. Η ϖροσέγγιση της ϖεριόδου θα ολοκληρώνεται µε την ϖαρακολούθηση µαθήµατος αϖό το Διατµηµατικό Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου στις «Βυζαντινές Σϖουδές». Ο αµφίδροµος διάλογος µεταξύ κειµένων και αρχαιολογικών ευρηµάτων, σε συνδυασµό µε ϖαράλληλες µελέτες άλλων ϖόλεων της Ανατολής, θα συµβάλει στην κατανόηση της «συνέχειας» αλλά και των «αλλαγών» ϖου εϖέφερε η ρωµα κή ϖαρουσία, τόσο στην αστική ϖολεοδοµία των κυϖριακών ϖόλεων όσο και στην αρχιτεκτονική οργάνωση των ιερών.

11 ΙΣΤ 910 Μελέτη ιστορικού µνηµείου ΙΣΤ 911 Μελέτη εϖιγραφών Στην γαλλική ϖαράδοση της κλασσικής αρχαιολογίας χρησιµοϖοιείται ο όρος monument historique, σε αντιδιαστολή ϖρος το αϖλό, ανώνυµο, µνηµείο ή την ανασκαφή, ϖροκειµένου να ϖροσδιορισθεί το µνηµείο του οϖοίου η ταυτότητα ανήκει οργανικά στην αρχαία Ιστορία. Η ϖαράδοση αυτή είναι ιδιαίτερα ζωντανή στο χώρο των ελληνο-ρωµα κών µνηµείων της Εγγύς Ανατολής. Αϖαραίτητη ϖρο ϖόθεση είναι, κατά κύριο λόγο, η µελέτη της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας, αυτή καθ εαυτή, στο βαθµό όϖου τα χαρακτηριστικά της ακρίβειας, σχεδόν ϖάντα au milimètre, µετρώνται, αϖοτυϖώνονται και µϖορούν να σχεδιασθούν. Για τον σκοϖό αυτό, ϖου σηµαίνει αϖόκτηση εµϖειρίας στο ϖεδίο, θα χρειαστεί η συνεργασία µε το Τµήµα Αρχιτεκτονικής του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου, ούτως ώστε οι φοιτητές να εξασκούνται στοιχειωδώς στο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Κατά δεύτερο λόγο, οι φοιτητές θα µάθουν να εντάσσουν το µνηµείο, ή το κτιριακό συγκρότηµα, στα ιστορικά του συµφραζόµενα, στα δεδοµένα εκείνα ϖου ϖρο ϖοθέτουν καθαρά ιστορική έρευνα (εϖιγραφική, ϖολιτική ιστορία, διοίκηση, θρησκεία, δίκαιο). Πέραν των ϖροβληµάτων ταύτισης, λειτουργίας ή χρήσης, οι φοιτητές θα ϖρέϖει να αναµετρηθούν µε το έτερο σκέλος, ϖου αφορά την χρονολόγηση ενός µνηµείου. Στο σηµείο αυτό θεωρείται αναγκαία η ϖαρακολούθηση µαθηµάτων αϖό το Μεταϖτυχιακό ϖρόγραµµα της «Μεσογειακής Αρχαιολογίας» τοιχοδοµίες, κεραµεική). Αλλά το ζήτηµα της χρονολόγησης θα ϖρέϖει, σε τελικό στάδιο, να ελέγχεται και να αϖοδεικνύεται µέσα αϖό την εϖιστήµη της. Οι εϖιγραφές είναι ϖρωτογενείς ϖηγές της. Σε ϖεριοχές µάλιστα, για τις οϖοίες η ιστοριογραφική ϖαράδοση είναι ασυνεχής και αϖοσϖασµατική, όϖως είναι η ϖερίϖτωση αρκετών ϖόλεων τςη Μικράς Ασίας και της Κύϖρου, είναι αυτονόητο ότι το εϖιγραφικό υλικό ανάγεται σε κύρια ϖηγή κατανόησης και ανασύνθεσης του ιστορικού ϖαρελθόντος. Η ενασχόληση µε τις εϖιγραφές έχει δύο ϖτυχές. Η θεωρητική µελέτη δηµοσιευµένων εϖιγραφών σε corpora και άλλες εκδόσεις, η οϖοία αϖοτελεί σηµαντική µέθοδο του ιστορικού, συνίσταται στην αϖοδελτίωση και κριτική ϖροσέγγιση των συνταγµάτων µιας συγκεκριµένης ϖολιτικής οντότητας (ϖόλη, αϖοικία, κοινό) ή µιας γεωγραφικής ή διοικητικής ϖεριοχής (εϖαρχία). Η ϖρακτική ϖτυχή της Εϖιγραφικής, ϖου είναι το κατ εξοχήν έργο του εϖιγραφικού, άϖτεται της αρχαιολογικής εϖιστήµης. Συνίσταται στη µελέτη των εϖιγραφών στο ϖεδίο και στα µουσεία: - Δηµιουργία αϖογράφων και εκτύϖων - Συγγραφή δελτίων αϖογραφής - Λήψη φωτογραφιών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον τόϖο εύρεσής τους και στη σηµασία των όρων in situ και remploi, ιδιαίτερα για την τοϖογραφία. Η ϖεραιτέρω µελέτη του υλικού αυτού σε βιβλιοθήκες αϖοσκοϖεί σε ενδεχόµενη αϖοκατάσταση του κειµένου, στη σύνταξη βιβλιογραφικού λήµµατος (σύµφωνα µε τις διαφορετικές ϖαραδόσεις των σχολών της Ευρώϖης), στο σχολιασµό τους (φιλολογικό και ιστορικό), στη χρονολόγηση και τελικά στη δηµοσίευση ή εϖαναδηµοσίευση. Σε συσχετισµό µε άλλα είδη ϖηγών (Ιστοριογραφία, Αρχαιολογία, Νοµισµατική), ϖου ϖροσφέρει η κάθε ϖεριοχή, οι φοιτητές εξοικειώνονται µε τις µεθόδους ανασύστασης της τοϖικής ιστορίας και εµβαθύνουν στη µελέτη ευρύτερων ιστορικών ζητηµάτων. Στο Σεµινάριο αναµένεται να τεθούν οι βάσεις για τη δηµιουργία εξειδικευµένου Εργαστηρίου Εϖιγραφικής, εν όψει ιδιαίτερα της δηµοσίευσης του Inscriptiones Graecae XV (Cyprus).

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συμπλήρωμα 2013-2015

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συμπλήρωμα 2013-2015 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Συμπλήρωμα 2013-2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Αγγλικών Σπουδών... 6 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών... 7 Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Τρίπολη, Φεβρουάριος 2010 1 Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων...1 1 Πρόλογος... 2 2 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 3 Παρουσίαση του Τµήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ÅËËÇÍÉÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÊÏ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ (Ô.Å.É) ÁÈÇÍÁÓ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΘΕΤΗ ΡΑΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σκοπός... 3 Τομείς έρευνας... 3 Οικονομική Υποστήριξη... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος, PhD Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-2009 Οι Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ) Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή, http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-metaptixiaka-ps/gr-etkas ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα