Μεταπτυχιακο προγραμμα σπουδων στην Αρχαια Ιστορια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακο προγραμμα σπουδων στην Αρχαια Ιστορια"

Transcript

1 Πανεϖιστήµιο Κύϖρου Μεταπτυχιακο προγραμμα σπουδων στην Αρχαια Ιστορια Design Théodore Galanopoulos

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΣΑ INSCRIPTION MASTER ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Στόχος του Μεταϖτυχιακού ϖρογράµµατος είναι η µελέτη σηµαντικών ϖτυχών, όψεων και ϖροβληµάτων της Αρχαίας Ελληνικής και της Ρωµα κής Ιστορίας, χωρίς να τίθεται σε δεύτερη µοίρα η Αρχαία Κυϖριακή Ιστορία. Τα γεωγραφικά ϖλαίσια της έρευνας ορίζονται αϖό την Ανατολική Μεσόγειο. Όλες οι µελέτες ϖρέϖει να τοϖοθετούνται στον ευρύτερο χώρο της Εγγύς Ανατολής. Με τον όρο µελέτη εννοούµε τη συστηµατική αϖογραφή και καταγραφή των δεδοµένων, είτε ϖρόκειται για γραϖτές ϖηγές και εϖιγραφές, είτε για ανασκαφές και µνηµεία, ϖου έχουν όµως δηµοσιευθεί. Όταν, κι εφ όσον υϖάρξει η δυνατότητα, θα ϖροτιµάται η µελέτη ϖάνω σε αδηµοσίευτο υλικό. Στο µέτρο ϖου η ιστορική εϖιστήµη βασίζεται σε ϖραγµατικά δεδοµένα, ως εϖόµενο και τελικό στάδιο της µελέτης θεωρείται η ιστορική σύνθεση, κατά την οϖοία τα συµφραζόµενα ενός ειδικού ϖροβλήµατος βοηθούν στην αναδιατύϖωση σαφώς ϖεριγεγραµµένων ιστορικών ζητηµάτων και στον αναϖροσδιορισµό βασικών συντεταγµένων της ϖολιτικής, της κοινωνικής και της οικονοµικής Ιστορίας της αρχαίας Ανατολής. Το ϖρόγραµµα, συνεϖώς, στηρίζεται στη µελέτη των άµεσων και έµµεσων ϖηγών, ως βασική αρχή µεθοδολογίας. Αλλά οι εϖιµέρους εϖιστήµες (Ιστοριογραφία, Εϖιγραφική και Τοϖογραφία) δεν υϖοκαθιστούν αυτοτελώς την «Αρχαία Ιστορία». Στόχος, ως ϖρος το θεσµικό ϖλαίσιο, είναι οι τίτλοι σϖουδών στην «Αρχαία Ιστορία», ϖου θα δίδονται αϖό το Πανεϖιστήµιο Κύϖρου, να αντιστοιχούν ισότιµα ϖρος τους καθιερωµένους διεθνώς τίτλους σϖουδών στο γνωστικό αντικείνενο της Ancient History, Histoire Ancienne, Alte Geschichte, Storia Greca e Romana, Historia Antigua, των Ευρωϖα κών και Αµερικανικών Πανεϖιστηµίων. Κάθε χρόνο το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα δέχεται µέχρι 8 (οκτώ) νέους Μεταϖτυχιακούς φοιτητές. Σε ϖερίϖτωση ϖου ο αριθµός των αιτήσεων είναι µικρότερος του αριθµού των εισακτέων, το Τµήµα εϖιφυλλάσσεται να µην ϖροβεί στην διεξαγωγή του διαγωνισµού. Δικαίωµα εισδοχής έχουν οι ακόλουθοι: Πτυχιούχοι του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου, των Πανεϖιστηµίων της Ελλάδας και άλλων αναγνωρισµένων Πανεϖιστηµίων του Εξωτερικού, µε βαθµολογία Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Πτυχιούχοι του Τµήµατος Κλασσικών Σϖουδών και Φιλοσοφίας του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου, των Φιλολογικών Τµηµάτων των Πανεϖιστηµίων της Ελλάδας, καθώς και ανάλογων Τµηµάτων άλλων αναγνωρισµένων Πανεϖιστηµίων του Εξωτερικού, µε βαθµολογία Πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Διδάσκοντες Θεόδωρος Μαυρογιάννης, Μαρία Καντηρέα, Πάνος Χριστοδούλου Συντονιστής Θεόδωρος Μαυρογιάννης Εϖικοινωνία : Γραµµατεία Τµήµατος Τηλ. :

3 INSCRIPTION MASTER INSCRIPTION MASTER ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Κατάθεση αίτησης για συµµετοχή στο Μεταϖτυχιακό ϖρόγραµµα, ϖου θα συνοδεύεται αϖό τα κάτωθι έγγραφα: I. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (Curriculum Vitae) II. Σύντοµη έκθεση σχετικά µε τα εϖιστηµονικά και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Υϖοψηφίου III. Δύο συστατικές εϖιστολές αϖό καθηγητές Πανεϖιστηµίου ή ερευνητικών Ιδρυµάτων Συνέντευξη ενώϖιον Εϖιτροϖής ϖου θα αϖοτελείται αϖό τους διδάσκοντες του Μεταϖτυχιακού Προγράµµατος και αϖό ένα εξωτερικό µέλος (καθηγητής αϖό τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου). Πτυχίο Διάρκεια φοίτησης Πρόγραµµα σϖουδών Master (MA) στην «Αρχαία Ιστορία» 4 εξάµηνα (2 έτη) 8 συνολικά σεµιναριακά µαθήµατα: 6 2 εϖιλογής αϖό συναφή Μεταϖτυχιακά Προγράµµατα του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου («Μεσογειακή Αρχαιολογία», «Βυζαντινές Σϖουδές», «Κλασσική Φιλολογία») Συγγραφή ϖρωτότυϖης εργασίας Master Προφορική υϖοστήριξη της γραϖτής εργασίας ενώϖιον Εϖιτροϖής Πιστωτικές µονάδες 120 Μονάδες ECTS: 8 µαθήµατα Χ = 80 ECTS γραϖτή εργασία Master = 40 ECTS

4 MASTER INSCRIPTION MASTER ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MASTER 1 ο έτος Πρόγραµµα µαθηµάτων Γνωστικά ϖεδία Θεµατικές ενότητες Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ανατολή Φοίνικες Ιστορία και Πολιτισµός Ρωµα κή Ιστορία Ανατολή Ύστερη Αρχαιότητα Ανατολή Ιστορία της Αρχαίας Κύϖρου Εϖιλέγονται αντιϖροσωϖευτικά µαθήµατα αϖό κάθε γνωστικό ϖεδίο θεµατική ενότητα, τα οϖοία και ϖαρουσιάζουν ϖεριθώρια ουσιαστικής ανάϖτυξης της έρευνας σε διεθνές εϖίϖεδο. 1 ο εξάµηνο 2 ο εξάµηνο ή Κλασσικής Φιλολογίας ή Κλασσικής Αρχαιολογίας ή Κλασσικής Φιλολογίας ή Κλασσικής Αρχαιολογίας ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σε ϖερίϖτωση ϖου υϖάρξει εϖαρκής αριθµός υϖοψηφίων θα ϖροσφερθούν εξειδικευµένα σεµινάρια της Κύϖρου και Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας ϖου να υϖοστηρίζουν τη διδασκαλία των µαθηµάτων αυτών στα σχολεία της Κύϖρου σύµφωνα µε τα εκϖαιδευτικά εγχειρίδια της Α τάξης Γυµνασίου και Α τάξης Λυκείου και το ϖρόγραµµα του Υϖουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. Για ϖερισσότερες ϖληροφορίες, οι υϖοψήφιοι µϖορούν να αϖευθύνονται στους Μαρία Καντηρέα: Τηλ Πάνο Χριστοδούλου: Τηλ ο εξάµηνο 2 ο έτος Δοκίµιο διϖλωµατικής εργασίας 4 ο εξάµηνο Διϖλωµατική εργασία Master Συγγραφή ϖρωτότυϖης εργασίας Master 100 περίπου σελίδων σε θέµα ϖου θα αϖοτελεί εις βάθος έρευνα και κατά ϖροτίµηση συνέχεια της διδακτέας ύλης. Η γραϖτή εργασία µϖορεί να κατατεθεί στα ελληνικά, αγγλικά ή γαλλικά. 30 ECTS Συνολικά 40 ECTS (10 Δοκίµιο + 30 Maste)

5 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΑ Ο δεύτερος µεταϖτυχιακός κύκλος σϖουδών είναι διάρκειας τριών έως ϖέντε ετών και έχει ως κατάληξη την αϖόκτηση Διδακτορικού διϖλώµατος (Ph.D) στην «Αρχαία Ιστορία». ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Όϖως καθορίζεται αϖό τους κανονισµούς, ο χρόνος φοίτησης σε εϖίϖεδο Διδακτορικού ορίζεται µεταξύ 3 και 8 ετών, ανεξαρτήτως του χρόνου ϖου αϖαιτείται για το Master. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αξιοϖοιήσουν και άλλα µεταϖτυχιακά ϖρογράµµατα, ϖου θα τους ϖροσφέρουν τη δυνατότητα να ϖραγµατοϖοιήσουν ένα µέρος των σϖουδών τους εκτός Κύϖρου (Πρόγραµµα ERASMUS) και να συνεργαστούν µε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Κάθε χρόνο το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα δέχεται µέχρι 4 (τέσσερις) φοιτητές εϖί Διδακτορία. Υϖοψήφιοι εϖί Διδακτορία µϖορεί να είναι: όσοι κατέχουν Μεταϖτυχιακό Τίτλο Σϖουδών (Master) στο γνωστικό αντικείµενο «Αρχαία Ιστορία» (Ancient History, Histoire Ancienne, Alte Geschichte, Storia Greca, Storia Romana, Historia Antigua), αϖό το Πανεϖιστήµιο Κύϖρου ή αϖό αναγνωρισµένο Πανεϖιστήµιο του Εξωτερικού. όσοι κατέχουν Μεταϖτυχιακό Τίτλο Σϖουδών (Master) στην «Κλασσική Αρχαιολογία» (Classical Archaeology, Archéologie Classique, Klassische Archäologie, Archeologia Classica) αϖό αναγνωρισµένο Πανεϖιστήµιο του Εξωτερικού, ή στην «Μεσογειακή Αρχαιολογία» του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Κατάθεση αίτησης για συµµετοχή στο Μεταϖτυχιακό ϖρόγραµµα, ϖου θα συνοδεύεται αϖό τα κάτωθι έγγραφα: I. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (Curriculum Vitae) II. Σύντοµη ϖερίληψη, µέχρι 3 σελίδες (στην ελληνική ή σε µία διεθνή γλώσσα, εφ όσον αλλοδαϖός), µε την οϖοία αναλύει και εϖεξηγεί το θέµα ϖου σκοϖεύει να ϖραγµατευθεί στην ϖροτεινόµενη διδακτορική διατριβή. Αν αϖοτελεί συνέχεια του θέµατος του Master καλείται να αναφερθεί διεξοδικά στο ϖεριεχόµενο της Διατριβής του III. Τυχόν δηµοσιεύσεις IV. Δύο συστατικές εϖιστολές αϖό καθηγητές Πανεϖιστηµίου ή ερευνητικών Ιδρυµάτων Η εισήγηση για την εισδοχή στο Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Διδακτορικού γίνεται µετά αϖό συνέντευξη αϖό την εξεταστική εϖιτροϖή ϖου αϖοτελείται αϖό 4 µέλη (δύο διδάσκοντες του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου και δύο καθηγητές αϖό την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου). Η Εϖιτροϖή αξιολογεί την αναλυτική ϖρόταση Διδακτορικής Διατριβής και την εϖιστηµονική εϖάρκεια του Υϖοψηφίου.

6 ΙΣΤ 900 Ελληνικοί αϖοικισµοί ΙΣΤ 901 Αθήνα και Περσία Εξετάζεται το φαινόµενο της «εγκατάστασης» και της «ϖαρουσίας» των Ελλήνων στην Κύϖρο και την νότια Μ. Ασία, την Συρο-ϖαλαιστινιακή ακτή και την Αίγυϖτο κατά την ϖερίοδο αϖό τον 11ο µέχρι και τον 6ο αι. ϖ.χ. Πέραν του «αχα κού αϖοικισµού» της Κύϖρου, όϖως ϖαρουσιάζεται µέσα αϖό τους «ιδρυτικούς µύθους» και τα αϖοσϖασµατικά ανασκαφικά δεδοµένα (κυρίως υλικό ϖαρά κτιριακά κατάλοιϖα), εξετάζονται ιδιαίτερα οι εµϖορικές σχέσεις (και οι ϖλόες), ϖαρακολουθώντας την διαµόρφωση του «ανατολίζοντος» ελληνικού ϖολιτισµού στο Αιγαίο και την διάδοση του στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τους Αρχα κούς χρόνους, εν συγκρίσει µε ό,τι συµβαίνει κατά τον «Β Αϖοικισµό» ϖρος δυσµάς. Το θέµα, ως µάθηµα αϖοκλειστικά της, θεωρείται κορεσµένο. Γι αυτό θα ϖρέϖει να συνοδεύεται αϖό την ϖαρακολούθηση εξειδικευµένων µαθηµάτων κεραµεικής και ϖλαστικής των Αρχα κών Χρόνων της Ιωνίας και των νήσων του Αιγαίου, ϖου θα λαµβάνονται αϖό το συναφές Μεταϖτυχιακό ϖρόγραµµα του ΙΣΑ «Μεσογειακή Αρχαιολογία». Αϖό καθαρά ιστορική σκοϖιά, λοιϖόν, θα ϖαρουσιαστούν οι «ιδρυτικοί µύθοι» των ϖόλεων της Κύϖρου, της νότιας Μ. Ασίας και της Συρίας. Αϖώτερος στόχος, όµως, είναι να ϖροχωρήσουµε κάϖοια στιγµή σε ιστορική αϖοτίµηση του αρχαιολογικού υλικού της Ανατολικής Μεσογείου κατά θέση. Το µάθηµα καλύϖτει την ϖερίοδο των Κλασσικών Χρόνων (5ο και 4ο αι. ϖ.χ.) στον µητροϖολιτικό χώρο και την Ανατολή. Είναι σύνηθες, τα ϖολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα της ϖεριόδου να αντιµετωϖίζονται αϖό την οϖτική γωνία της Αθήνας. Εφ όσον τα γεωϖολιτικά συµφέροντα της Αθηνα κής Δηµοκρατίας είχαν σε µεγάλο βαθµό ως γεωγραφικό ορίζοντα, ϖέραν του Αιγαίου της Α Αθηνα κής Συµµαχίας, και την Ανατολή, εϖόµενο είναι να διερευνηθούν µε κάθε λεϖτοµέρεια τα ιστορικά ϖλαίσια της ϖολιτικής ιστορίας και να καταγραφούν τα αρχαιολογικά δεδοµένα της ϖεριόδου στις ϖεριοχές και τις ϖόλεις (Κύϖρος, Φοινίκη), όϖου η Αθήνα άσκησε ϖολιτική, εϖιρροή και ακτινοβολία. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ϖολιτική του Κίµωνος (5ος αι. ϖ.χ.), αλλά και στην ϖολιτική των Αθηναίων µισθοφόρων (4ο αι. ϖ.χ.), όϖως εϖίσης θα τονιστεί η σηµασία της εξωτερικής ϖολιτικής στην Ανατολή για τα µεγάλα οικοδοµικά ϖρογράµµατα της κλασσικής Αθήνας (ϖροβλέϖεται ειδική µελέτη για τα ιερά του Ιλισσού, όϖου και η λατρεία της Αφροδίτης εν Κήϖοις). Αϖό την άλλη µεριά, θα ϖαρουσιαστεί η ιστορία των Αχαιµενιδών ( ϖ.χ.), ακολουθώντας ως ίχνος το εγχειρίδιο του P. Briant. Ενδεχοµένως, να υϖάρξει και συνδυασµός µε µάθηµα κλασσικής Αρχαιολογίας του ϖρογράµµατος «Μεσογειακή Αρχαιολογία», ϖου να αφορά την Κύϖρο.

7 ΙΣΤ 902 Οργάνωση των ελληνιστικών βασιλείων ΙΣΤ 903 Χρόνοι του Ιησού Χριστού Αϖοδελτιώνοντας κείµενα, εϖιγραφές και ϖαϖύρους κατά κατηγορίες, θα καταβληθεί ϖροσϖάθεια να εµβαθύνουν οι µεταϖτυχιακοί φοιτητές στην ϖολιτική και διοικητική οργάνωση, στην διαίρεση σε κοινωνικές οµάδες και στην οικονοµική δοµή του βασιλείου των Πτολεµαίων και του βασιλείου των Σελευκιδών. Αϖαραίτητη ϖρο ϖόθεση είναι η γνώση της ϖολιτικής ιστορίας της ϖεριόδου ϖ.χ. Δεν ϖρόκειται ϖαρ όλα αυτά να ϖεριοριστούµε σε ζητήµατα αυτοτελούς κοινωνικής ή οικονοµικής Ιστορίας. Σε µεγάλο βαθµό θα σχολιάσουµε την εικόνα των Ελληνιστικών χρόνων στα δύο µεγαλύτερα βασίλεια της Ανατολής, όϖως την σχηµάτισε ο M. Rostovtzeff. Ως ϖρος τη µεθοδολογία, το δεύτερο µέρος του µαθήµατος θα επικεντρωθεί στον «ελληνιστικό χαρακτήρα» των βασιλείων, µε τα νεώτερα στοιχεία της έρευνας, όσον αφορά την αρχαιολογία και το υλικό, ϖου εϖηρεάζουν τις γνώσεις µας για τον ϖολιτισµό, την κοινωνία και την οικονοµία. Βασικός στόχος του µαθήµατος δεν είναι η αναδιατύϖωση ϖαλαιών ϖροβληµάτων, αλλά µια ϖληρέστερη εικόνα της οργάνωσης των Βασιλείων της Αιγύϖτου και της Συρίας. Το κυριώτερο φαινόµενο των Ελληνιστικών Χρόνων είναι η γέννηση του Χριστιανισµού µέσα αϖό τη σύγκρουση Εβρα σµού και Ελληνισµού. Η ϖολιτική αντίδραση του Ιουδα σµού αϖέναντι στον ϖρο όντα εξελληνισµό των Ιουδαίων καλύϖτει την ϖερίοδο αϖό την εξέγερση των Μακκαβαίων, κατά της αρχής των Σελευκιδών, µέχρι την ενσωµάτωση του βασιλείου της Ιουδαίας στο Ρωµα κό κράτος (163 ϖ.χ. 31 µ.χ.). Η ιδεολογική σύνθεση ενσαρκώνεται ϖλέον στο ϖρόσωϖο του Θεανθρώϖου, κατά την ϖαράταση των σχέσεων αυτών. Δεν θα ασχοληθούµε τόσο µε την ϖολιτική ιστορία και µε τα θρησκευτικά ρεύµατα, ϖου είναι ϖροαϖαιτούµενα, όσο µε την ϖρόσληψη του ελληνισµού και του ρωµα σµού αϖό τους Ιουδαίους στις εξωτερικές εκφάνσεις της ϖολιτικής ιδεολογίας, και στο εσωτερικό της κοινωνίας της Ιουδαίας, κυρίως κατά τον 1ο αι. ϖ.χ., για την ϖερίοδο δηλ. αϖό τον βασιλέα Αριστόβουλο µέχρι τον Ηρώδη Μέγα. Έµφαση θα δοθεί και στο οικοδοµικό ϖρόγραµµα του Ηρώδη. Θεωρούµε ότι είναι ο καλύτερος τρόϖος για να καλυφθεί ϖαραδειγµατικά η ϖερίοδος ϖου ονοµάζουµε Bas Hellénisme. Αν µελλοντικά δεν υϖάρξει και ειδικό µάθηµα για την Ελληνιστική Κύϖρο (εξαρτάται αϖό το αδηµοσίευτο υλικό το οϖοίο θα βρίσκεται στη διάθεση µας), τότε θα ϖροχωρήσουµε και στην µελέτη της διοίκησης, των θεσµών και της οικονοµίας της Πτολεµα κής Κύϖρου ( ϖ.χ.). Η µελέτη αυτή, όµως, θα ϖρέϖει να ϖεριοριστεί στην αντιϖαραβολή υλικού και δηµοσίευσης.

8 ΙΣΤ 904 Φοινικικές ϖόλεις της µητροϖόλεως ΙΣΤ 905 Δήλος και Res publica Συστηµατική αϖοδελτίωση των φοινικικών σϖουδών, γύρω αϖό το ϖρόβληµα της υϖερϖόντιας εξάϖλωσης των Φοινίκων στην Μεσόγειο. Το θέµα αντιµετωϖίζεται συνήθως αϖό την οϖτική γωνία των φοινικικών αϖοικιών ή εµϖορικών σταθµών, και όχι αϖό τον ίδιο τον µητροϖολιτικό χώρο, καθώς οι ανασκαφές στον Λίβανο δεν έχουν δώσει εικόνα ανάλογη του δυναµισµού της Τύρου, της Σιδώνος και των άλλων ϖόλεων. Εκ των ϖραγµάτων, όµως, ένα σηµαντικό µέρος του µαθήµατος θα αφιερωθεί στο φοινικικό Κίτιον και την «αρχαιολογική ιστορία» των φοινικικών ναών στην Κύϖρο κατά τους αρχα κούς και κλασσικούς Χρόνους. Θα υϖάρχουν και ασκήσεις φοινικικής εϖιγραφικής. Ιδιαίτερα θα εξεταστεί η ϖερίοδος κατά την οϖοία οι ϖόλεις της Φοινίκης βρίσκονταν υϖό ασσυριακή ( ϖ.χ.), βαβυλωνιακή ( ϖ.χ.) και ϖερσική κυριαρχία ( ϖ.χ.), ενώ θα τεθεί εκ νέου και το ζήτηµα του «εξελληνισµού» των φοινικικών ϖόλεων του µητροϖολιτικού κέντρου κατά τους ύστερους κλασσικούς και τους ελληνιστικούς Χρόνους. Προβλέϖονται εϖισκέψεις στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του Λιβάνου. Στόχος του µαθήµατος είναι η θεωρητική ϖροετοιµασία των φοιτητών για την ανάληψη ανασκαφικής δραστηριότητας στην Τύρο. Δεν υϖάρχει ιδανικότερος τόϖος και καλύτερη «µέθοδος» αϖό την Δήλο, για να µελετήσει κανείς, µέσα αϖό τα µνηµεία και τις εϖιγραφές, τις ϖολιτικο-οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις της Ρωµα κής Δηµοκρατίας µε την Αλεξάνδρεια και την Συρία κατά την ϖρώτη φάση των Εµφυλίων ϖολέµων ( ϖ.χ.). Κατ εϖέκταση, οι σχέσεις αυτές διαφωτίζουν εµµέσως και την Ιστορία της Κύϖρου κατά την ϖερίοδο αϖό το 130 ϖ.χ. µέχρι την ενσωµάτωση της νήσου στο Ρωµα κό κράτος το 58 ϖ.χ. (βλ. Πάφος: «Τάφοι Βασιλέων»). Κι αϖό την άλλη µεριά, δίνουν το στίγµα της οικονοµικής διείσδυσης της Ρώµης στις Εϖαρχίες της Ανατολής, ενώ η δεύτερη φάση των Εµφυλίων ϖολέµων (58-31 ϖ.χ.) τεκµηριώνεται ϖλέον µνηµειακά στην ίδια την Ρώµη, µε τα µεγάλα οικοδοµικά ϖρογράµµατα του Ποµϖηίου, του Ιουλίου Καίσαρος και του Αυγούστου, όϖου και αϖεικονίζεται η αυτοκρατορική ιδεολογία ϖου ϖροέκυψε µέσα αϖό την κατάλυση των ελληνιστικών βασιλείων. Η Δήλος ϖροσφέρεται για την εξάσκηση των φοιτητών στην ύστερη ελληνιστική εϖιγραφική, έχοντας και στοιχεία λατινικής εϖιγραφικής, ϖου θα αϖοτελέσει αυτοτελές αντικείµενο του µαθήµατος (Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae). Η µελέτη της Δήλου κρίνεται συνεϖώς αϖαραίτητη, για να κατανοήσει κανείς καλύτερα την ϖολιτική ιστορία, την οικονοµία και την δοµή της κοινωνίας στην Κύϖρο (θα µελετηθεί ανέκδοτο εϖιγραφικό υλικό αϖό την ύστερη ϖτολεµα κή Κύϖρο), σε συνδυασµό µε ανάλογα ϖροβλήµατα αϖό την υστερο-ελληνιστική Ρόδο και τη Κώ, αλλά και αϖό την Αλεξάνδρεια. Προβλέϖεται ειδική µελέτη των τοϖογραφικών συνόλων και των µνηµείων σε ϖόλεις της Ελληνιστικής Ανατολής, τα οϖοία χρονολογούνται στην ίδια ϖερίοδο µε τα σωζόµενα µνηµεία της Κύϖρου (2ος 1ος αι. ϖ.χ.).

9 ΙΣΤ 906 Πόλεις της Ρωµα κής Ανατολής ΙΣΤ 907 Πόλεις βασίλεια της Κύϖρου: Αυτονοµία Αρχίζοντας αϖό το κλασσικό έργο ϖολιτικής γεωγραφίας του A.H. Jones και συνεχίζοντας µε την ανάλυση των ιστορικών ϖροβληµάτων όϖως τα έθεσε ο F. Millar, θα εξεταστούν η τοϖογραφία και τα µνηµεία των µεγαλύτερων ϖόλεων στις ρωµα κές Εϖαρχίες, κυρίως της Συρίας. Στόχος του µαθήµατος είναι, µέσα αϖό τον εκρωµα σµό των οικοδοµηµάτων, να αϖοσαφηνιστεί αν υϖήρξε ϖραγµατικά εκρωµα σµός στις ανατολικές Εϖαρχίες, σύµφωνα µε τους αυστηρούς νοµικούς όρους του ρωµα κού δικαίου. Με αυτόν τον τρόϖο διατρέχουµε την Ρωµα κή Ιστορία αϖό την ακµή των Αυτοκρατορικών Χρόνων εϖί Φλαβίων, Αντωνίνων και Σεβήρων µέχρι την κρίση του 3ου αι. µ.χ. και τις µεταρρυθµίσεις του Διοκλητιανού και του Κωνσταντίνου. Ως εϖί το ϖλείστον, θα στηριχθούµε στην αρχαιολογική, ανασκαφική εικόνα, και στις δηµοσιευµένες εϖιγραφές. Τελικός στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις ϖροκειµένου να µελετηθούν εκ νέου οι ϖόλεις και τα οικοδοµικά ϖρογράµµατα των µεγάλων και των µικρότερων ϖόλεων (Σίδη, Πέργη, Άσϖενδος, Βηρυτός, Φιλιϖϖούϖολις, Ηλιούϖολις, Αντιόχεια, Αϖάµεια, Παλµύρα, Βόστρα, Γέρασα, Δούρα Ευρωϖός), σε εϖίϖεδο διδακτορικού διϖλώµατος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ϖαρουσιάζουν οι ϖρόσφατες µελέτες για τις ϖόλεις και τα οχυρωµένα φρούρια κατά µήκος του Ευφράτη (Journal of Roman Archeology), ϖου αναδεικνύουν το ϖρόβληµα µιας συνολικής οργάνωσης της ρωµα κής Ανατολής, αρχικά αϖό τον Βεσϖασιανό και τον Τρα ανό. Το µάθηµα έχει ως στόχο την µελέτη των ϖόλεων βασιλείων της κλασσικής Κύϖρου, και κυρίως της βασιλικής ιδεολογίας και της ϖολιτικής ϖραγµατικότητας, όϖως διαµορφωνόταν και εξελισσόταν κατά τη διάρκεια του 5ου και του 4ου αι. ϖ.χ. Με τον όρο βασιλική ιδεολογία εννοούµε τους ϖολυδιάστατους τρόϖους δια µέσου των οϖοίων οι βασιλείς των κυϖριακών ϖόλεων ϖροσϖαθούσαν να ϖροσδιοριστούν ως φορείς µιας νόµιµης εξουσίας και ως συνεχιστές µιας ϖαλαιάς ϖολιτικής και ϖολιτιστικής ϖαραδόσεως, την οϖοία όµως µϖορούσαν να ανακαινίσουν και να ϖροσαρµόσουν στις ανάγκες της κάθε εϖοχής. Η αϖουσία ικανών γραϖτών ϖηγών αναγκάζει τον ερευνητή να στραφεί σε άλλες ϖρωτογενείς ϖηγές, όϖως οι εϖιγραφές και τα νοµίσµατα. Οι βασιλικές εϖιγραφές ϖροσφέρουν την δυνατότητα να µελετήσουµε τον ϖολιτικό λόγο των βασιλέων. Και το ίδιο θα µϖορούσε να ειϖωθεί για τα νοµίσµατα, αδιάσειστα τεκµήρια της ϖολιτικής αυτονοµίας των κυϖριακών ϖόλεων, της οικονοµικής αυτάρκειας, αλλά και των συµβόλων µε τα οϖοία κάθε βασιλέας ϖροσϖαθούσε να αυτοϖροσδιορισθεί. Στο ϖλαίσιο του µαθήµατος οι φοιτητές καλούνται να εµβαθύνουν στη µελέτη των ϖηγών, στην συγκέντρωση και καταγραφή του υλικού, την κατανόηση του και την ένταξή του σε ένα ευρύτερο ιστορικό ϖλαίσιο. Σε τελική ανάλυση, καλούνται να ασκηθούν στην εϖεξήγηση των ϖολύµορφων τρόϖων αναϖαράστασης της µοναρχικής εξουσίας αϖό τους Κύϖριους βασιλείς. Είναι, αϖό την άλλη, γεγονός ότι τα κυϖριακά βασίλεια έϖρεϖε να συµβιβαστούν µε µια συγκεκριµένη ϖολιτική ϖραγµατικότητα. Στα κλασσικά χρόνια αϖοτέλεσαν µέρος της Περσικής Αυτοκρατορίας. Στο δεύτερο µέρος του µαθήµατος θα εϖιχειρηθεί να γίνει κατανοητή η ιδιόµορφη θέση των κυϖριακών βασιλείων στους κόλϖους της Περσικής Αυτοκρατορίας, και η ϖροσϖάθεια τους να συµβιβαστούν µε την ϖολιτική ϖραγµατικότητα, χωρίς να αϖωλέσουν και να αϖαρνηθούν ιδεολογικά σύµβολα ταυτισµένα µε µια αυτόνοµη και ανεξάρτητη βασιλική εξουσία. Ξεχωριστή θέση θα έχει κατά συνέϖεια η µελέτη της δράσης και του έργου του Ευαγόρα Α ( ϖ.χ.).

10 ΙΣΤ 908 Κύϖρος των Αυτοκρατορικών Χρόνων ΙΣΤ 909 Υστερορωµα κή Κύϖρος Μετά την ϖτώση της Αλεξάνδρειας στον Οκταβιανό Αύγουστο (30 ϖ.χ.), η Κύϖρος µετατράϖηκε σε ρωµα κή Εϖαρχία, η οϖοία το 22 ϖ.χ. τέθηκε υϖό τον έλεγχο της Συγκλήτου και διοικείτο αϖό έναν Ανθύϖατο, ρωµαίο συγκλητικό µε τον βαθµό του στρατηγού (praetor), ο οϖοίος είχε την έδρα του στην Πάφο. Στο ϖλαίσιο του Σεµιναρίου εξετάζονται οι εϖιγραφές ως κύρια ϖηγή για την κατανόηση του χαρακτήρα της ρωµα κής εξουσίας στο νησί και ιδιαίτερα για τη µελέτη της ϖροσωϖογραφίας της άρχουσας τάξης (élite), των οικοδοµικών ϖρογραµµάτων και της τοϖογραφίας των ϖόλεων της Κύϖρου. Έµφαση θα δοθεί στην συγκριτική εξέταση του εϖιγραφικού υλικού της ελληνιστικής και ρωµα κής ϖεριόδου, ώστε να εκτιµηθεί στις κοινωνικές του διαστάσεις ο ϖολιτικός, οικονοµικός και θρησκευτικός ρόλος ϖου διεδραµάτισε η τοϖική αριστοκρατία της ρωµα κής Κύϖρου, ενώ θα τεθούν ερωτήµατα σχετικά µε την ϖεριορισµένη διάδοση της ρωµα κής ϖολιτείας. Μια δεύτερη ϖτυχή της µελέτης των εϖιγραφών αϖοσκοϖεί στην ανασύνθεση της ιστορικής τοϖογραφίας και της µνηµειακής αρχιτεκτονικής των ϖόλεων και των ιερών. Εκτός αϖό την ϖερίϖτωση της Πάφου, η οϖοία αϖοτελεί αντικείµενου άλλου µαθήµατος, η συνεξέταση εϖιγραφών και µνηµείων, ιδιαίτερα της Σαλαµίνας (γυµνάσιο, θέατρο και αµφιθέατρο) και του Κουρίου (θέατρο, γυµνάσιο και οικίες) αναµένεται να βοηθήσει στην αµοιβαία αϖοκατάστασή τους, καθώς και στην αϖοτίµηση του µεγέθους και της ϖοιότητας των οικοδοµικών ϖρογραµµάτων. Η ϖερίοδος αϖό τους Σεβήρους και εφεξής ( µ.χ.) χαρακτηρίζεται ως ϖερίοδος ϖολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής κρίσεως για τη Ρωµα κή Αυτοκρατορία. Αντιθέτως, στην ϖερίοδο αϖό τον Διοκλητιανό και τον Κωνσταντίνο µέχρι και τον Θεοδόσιο Α ( µ.χ.) είναι ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά της ακµής, ϖου είναι κατ αρχήν ανάκαµψη του Ρωµα σµού και στην συνέχεια ταυτίζεται µε την εϖικράτηση του Χριστιανισµού ως θρησκεία του Κράτους. Η ϖερίοδος του 4ου αι. µ.χ. άφησε µεγάλα και σηµαντικά κτιριακά συγκροτήµατα στην Κύϖρο. Θα µελετηθούν τα ύστερο-ρωµα κά µνηµεία της Πάφου, της Σαλαµίνας και του Κουρίου, ως δείγµατα µεθόδου, του ϖως η αρχαιολογία συγκεράσσεται µε την ιστορία και ϖολλές φορές η «αρχαιολογική ιστορία» ϖροσφέρει µια καλύτερη εικόνα για την Ιστορία αϖ ό,τι οι εγχειριδιακές γνώσεις για την Ύστερη Αρχαιότητα. Αλλά και ο 5ος αι. µ.χ. ( µ.χ.), ϖου είθισται αρχαιολογικά να κατατάσσεται στην ϖαλαιοχριστιανική αρχαιολογία, αντιϖροσωϖεύεται στην Κύϖρο µε τέτοια µνηµεία ϖου συνιστούν αντικείµενο ιστορικού ϖροβληµατισµού (Χρυσοϖολίτισσα Πάφου, Παλαιοχριστιανική βασιλική Forum Κουρίου, Παλαιο-χριστιανικές βασιλικές Σαλαµίνας), µε την ϖρο ϖόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η δηµοσίευση τους. Η ϖροσέγγιση της ϖεριόδου θα ολοκληρώνεται µε την ϖαρακολούθηση µαθήµατος αϖό το Διατµηµατικό Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου στις «Βυζαντινές Σϖουδές». Ο αµφίδροµος διάλογος µεταξύ κειµένων και αρχαιολογικών ευρηµάτων, σε συνδυασµό µε ϖαράλληλες µελέτες άλλων ϖόλεων της Ανατολής, θα συµβάλει στην κατανόηση της «συνέχειας» αλλά και των «αλλαγών» ϖου εϖέφερε η ρωµα κή ϖαρουσία, τόσο στην αστική ϖολεοδοµία των κυϖριακών ϖόλεων όσο και στην αρχιτεκτονική οργάνωση των ιερών.

11 ΙΣΤ 910 Μελέτη ιστορικού µνηµείου ΙΣΤ 911 Μελέτη εϖιγραφών Στην γαλλική ϖαράδοση της κλασσικής αρχαιολογίας χρησιµοϖοιείται ο όρος monument historique, σε αντιδιαστολή ϖρος το αϖλό, ανώνυµο, µνηµείο ή την ανασκαφή, ϖροκειµένου να ϖροσδιορισθεί το µνηµείο του οϖοίου η ταυτότητα ανήκει οργανικά στην αρχαία Ιστορία. Η ϖαράδοση αυτή είναι ιδιαίτερα ζωντανή στο χώρο των ελληνο-ρωµα κών µνηµείων της Εγγύς Ανατολής. Αϖαραίτητη ϖρο ϖόθεση είναι, κατά κύριο λόγο, η µελέτη της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας, αυτή καθ εαυτή, στο βαθµό όϖου τα χαρακτηριστικά της ακρίβειας, σχεδόν ϖάντα au milimètre, µετρώνται, αϖοτυϖώνονται και µϖορούν να σχεδιασθούν. Για τον σκοϖό αυτό, ϖου σηµαίνει αϖόκτηση εµϖειρίας στο ϖεδίο, θα χρειαστεί η συνεργασία µε το Τµήµα Αρχιτεκτονικής του Πανεϖιστηµίου Κύϖρου, ούτως ώστε οι φοιτητές να εξασκούνται στοιχειωδώς στο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Κατά δεύτερο λόγο, οι φοιτητές θα µάθουν να εντάσσουν το µνηµείο, ή το κτιριακό συγκρότηµα, στα ιστορικά του συµφραζόµενα, στα δεδοµένα εκείνα ϖου ϖρο ϖοθέτουν καθαρά ιστορική έρευνα (εϖιγραφική, ϖολιτική ιστορία, διοίκηση, θρησκεία, δίκαιο). Πέραν των ϖροβληµάτων ταύτισης, λειτουργίας ή χρήσης, οι φοιτητές θα ϖρέϖει να αναµετρηθούν µε το έτερο σκέλος, ϖου αφορά την χρονολόγηση ενός µνηµείου. Στο σηµείο αυτό θεωρείται αναγκαία η ϖαρακολούθηση µαθηµάτων αϖό το Μεταϖτυχιακό ϖρόγραµµα της «Μεσογειακής Αρχαιολογίας» τοιχοδοµίες, κεραµεική). Αλλά το ζήτηµα της χρονολόγησης θα ϖρέϖει, σε τελικό στάδιο, να ελέγχεται και να αϖοδεικνύεται µέσα αϖό την εϖιστήµη της. Οι εϖιγραφές είναι ϖρωτογενείς ϖηγές της. Σε ϖεριοχές µάλιστα, για τις οϖοίες η ιστοριογραφική ϖαράδοση είναι ασυνεχής και αϖοσϖασµατική, όϖως είναι η ϖερίϖτωση αρκετών ϖόλεων τςη Μικράς Ασίας και της Κύϖρου, είναι αυτονόητο ότι το εϖιγραφικό υλικό ανάγεται σε κύρια ϖηγή κατανόησης και ανασύνθεσης του ιστορικού ϖαρελθόντος. Η ενασχόληση µε τις εϖιγραφές έχει δύο ϖτυχές. Η θεωρητική µελέτη δηµοσιευµένων εϖιγραφών σε corpora και άλλες εκδόσεις, η οϖοία αϖοτελεί σηµαντική µέθοδο του ιστορικού, συνίσταται στην αϖοδελτίωση και κριτική ϖροσέγγιση των συνταγµάτων µιας συγκεκριµένης ϖολιτικής οντότητας (ϖόλη, αϖοικία, κοινό) ή µιας γεωγραφικής ή διοικητικής ϖεριοχής (εϖαρχία). Η ϖρακτική ϖτυχή της Εϖιγραφικής, ϖου είναι το κατ εξοχήν έργο του εϖιγραφικού, άϖτεται της αρχαιολογικής εϖιστήµης. Συνίσταται στη µελέτη των εϖιγραφών στο ϖεδίο και στα µουσεία: - Δηµιουργία αϖογράφων και εκτύϖων - Συγγραφή δελτίων αϖογραφής - Λήψη φωτογραφιών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον τόϖο εύρεσής τους και στη σηµασία των όρων in situ και remploi, ιδιαίτερα για την τοϖογραφία. Η ϖεραιτέρω µελέτη του υλικού αυτού σε βιβλιοθήκες αϖοσκοϖεί σε ενδεχόµενη αϖοκατάσταση του κειµένου, στη σύνταξη βιβλιογραφικού λήµµατος (σύµφωνα µε τις διαφορετικές ϖαραδόσεις των σχολών της Ευρώϖης), στο σχολιασµό τους (φιλολογικό και ιστορικό), στη χρονολόγηση και τελικά στη δηµοσίευση ή εϖαναδηµοσίευση. Σε συσχετισµό µε άλλα είδη ϖηγών (Ιστοριογραφία, Αρχαιολογία, Νοµισµατική), ϖου ϖροσφέρει η κάθε ϖεριοχή, οι φοιτητές εξοικειώνονται µε τις µεθόδους ανασύστασης της τοϖικής ιστορίας και εµβαθύνουν στη µελέτη ευρύτερων ιστορικών ζητηµάτων. Στο Σεµινάριο αναµένεται να τεθούν οι βάσεις για τη δηµιουργία εξειδικευµένου Εργαστηρίου Εϖιγραφικής, εν όψει ιδιαίτερα της δηµοσίευσης του Inscriptiones Graecae XV (Cyprus).

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σεπτέμβριος 2011 1 Εισαγωγή του νέου Προγράμματος Σπουδών της Ιστορίας Με βάση τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Οκτώβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330 Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 02.00] [ΦΕΚ 515/8-10-2008] Τα πτυχία που οδηγούν στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αναφέρονται στη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δηµοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΕΑΙΤΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (INTERNATIONAL BACCALAUREATE, GCE Ή ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περίληψη ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Περίληψη Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τη διαδικασία έναρξης / εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικές Σπουδές στην Ευρώπη

Ιατρικές Σπουδές στην Ευρώπη Ιατρικές Σπουδές στην Ευρώπη ΓΕΝΙΚΑ: Η Ιατρική είναι η επιστήµη και η τέχνη που ασχολείται µε τηνέρευνα και την εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών

Διαβάστε περισσότερα

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Το Πανεπιστήµιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισµένο αριθµό θέσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr)

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Ενότητα 2: H ρωμαϊκή αυτοκρατορία: Εξάπλωση της κυριαρχίας της Ρώμης μέχρι το τέλος της Δημοκρατίας 1.). Η γεωγραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα