Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας. Δημητσάνα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας. Δημητσάνα."

Transcript

1 Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας Δημητσάνα. 'Εν τή αρχαιολογική συλλογή της πόλεως ταύτης εναπόκειται λίθινος κιονίσκος έκ λευκού μαρμάρου, σωζόμενου ύψους 0,58 και διαμέτρου 0,21, φέρων κεχαραγμένην βαναύσως καί δι' αμβλείας ακίδος την έξης άποκεκρουσμένην έπιγραφήν. 1) ΧΪΟΝ s ѲеМАТОІАРАКЛОВ ΜΪΛΟΝΑΟ^ΑΓΡΪΔΪΑ MeTOXÌONMONBPACON + ^eítígboaheí' ÍTÍCAN l CeTÏ X TOTACAPACTON 8 ΝΠΡωΝ^ΤΟΚΡΙΜΑΤΙοΔΑ μζτο]γιον θεματοι Αρακλοβου μιλονας και αγριδια. μετοχιον Μονής Βρασον....-{- Κ αι ει τις βουληθι ει τις αν ει γ πωλησαι η αποσπά]σε τι εχετο τας αράς τον εν Νίκαια ΤΙΗ θεοφορω]ν πάτερων καί το κρίμα του Ιούδα. Προοήλως πρόκειται περί αναγραφής εκκλησιαστικών κτημάτων, ή δε επιγραφή φαίνεται μοι πάντως αρχαιότερα του ΙΕ' μεσοϋντος αιώνος.?/ Οτι τό έν τ?} άρχν) ΧΙΟΝ είναι λείψανον της λέξεως ΜΕΤΟΧΙΟΝ καί έκ του τετάρτου στίχου καθίσταται προδηλότατον. Την δε συμπλήρωσιν τών έν τοΐς έσχάτοις της επιγραφής ευκόλως έπηνέγκαμεν Εχοντες υπ' όψιν τάς γνωριμωτάτας ιδία έν χεφογράφοις αράς καί αναθέματα, άτινα συνηθέστατα αναφέρονται υπό τών βιβλιογράοων ή τών καθηλωτών καί

2 64 ОТДѢЛЪ ι. κατόχων κωδίκων κατ' εκείνων οίτινες τυχόν ήθελον λυμάνη τον κώδικα ή αποξένωση αυτόν του ν,τίγζορος. Άλλα καί εν έπιγραφαϊς, έπιτυμβίοις μάλιστα, ή έπίκλησις ποικίλων άρών κατά των βεβηλωτών του τάφου κ. λ. δεν είναί τι σπάνιον. Σημειωτέον οτι ό τύπος της άρας: έχέτω... τό χρίμα. του 'Ιούδα είναι μοναδικός, εφ' Οσον γνωρίζομεν, εν τε τοίς χειρόγραφους καί ταΐς έπιγραφαΐς. Συνήθως λέγεται: έχέτω το κατάκριμα του Ιούδα 1 ) ή την μερίδα τοϋ Ιούδα 2 ). Τό έν τω δευτέρω στίχω μνημονευόμενον Αράκλοβον είναι τό γνωστόν έν τη μεσαιωνική ημών ιστορία φρούριον, ούτινος την θέσιν δεν ήδυνήθημεν εισέτι νά όρίσωμεν μετ' ασφαλείας τοπογραφικώς. Πάντως εκείτο τούτο έν Γορτυνία, αν μη έν Μεγαλοπολίτιδι. Έν τφ βιβλι'ω της Κουγκέστας μνημονεύεται επανειλημμένως υπό τά ονόματα Άρόκλοβον 3 ), Apax\oßov*) y Όρεόκλοβον 5 ), Έρεόκλοβον 6 ), καί έν τω γαλλικω κειμένφ υπό τά ονόματα Bucelet 7 ) και Buehelet 8 ), ό δε J. Α. Buchon προστίθησιν ότι υπό τών Φράγκων έκαλεττο και Bosselet 9 ). Είναι δε γνωστή ή γενναίο: έν τω φρουρίω τούτω άμυνα του βυζαντινού τοτζάργου Δοξαπατρή Βουτσαρα κατά του Καμπανίτου καί του Βιλλαρδουίνου, τουθ' οπιρ γεγονός συνδέεται και προς δύο άρίστας και λίαν διαδεδομένας νεοελληνικας τραγωδίας 10 ). Θέμα δε Άρακλόβου δεν κ'αθίσταται γνωστόν τό τζρώτον δια της προκειμένης επιγραφής. 'Αναφέρεται τοιούτον και έν τφ έξης σημειώματι του υπ' άριό. 275 (σοέ) Πατμιακου κωδικός: Έπληρώθη τό παρόν εύαγγέλιον δια -χειρός έμοϋ του αμαρτωλού καί χορικού Θεο^ουΐου του Καταλέκτι 11 ) έκ θέματος [Α] Ρακλόβου, άπό κόμης 1) Στεφ. Κουμανούδη, 'Αττικής έπιγραφαι επιτύμβιοι. Άθηνησι 1871, σελ. 418 αριθ. S623. С h. Β aye է, De titulis Atticae christiania antiquissimis commentatio historica et epigraphica. Lutetiae Parisiorum 1878, σελ. 78, αριθ. 32 και. ύποσ. 1 (Πρβλ. του αύτοΰ: Inscriptions chrétiennes de l'attique έν τω Bulletin de Correspondance Hellénique. Τόμ. I, 1877, σελ. 401, αριθ. 12, ύποσ. 1). Πρβλ. Κ. Μ. Κωνσταντ οπούλου, Άνε'κδοτοι έπιγραφαι επιτύμβιοι χριστιανικών χρόνων έν τ9) Αρμονία, τόμ. Α' (1900)., σελ ) Κ. Ν. Ζησίου, Σύμμικτα. Άθηνησι 1892, σελ. 13 ύποσημ. 1. J. Martha, Inscriptions d'argolide έν τω Bulletin de Correspondance Hellénique. Τόμ. H (1878), σελ )J A. Buchon, Recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes barronnies. Τόμ. II. Paris 1845, σελ. 295 στίχ ) Αυτόθι, σελ. 67 στίχ. 427, σελ. 204 στίχ. 4301, σελ. 296 στίχ και ) Αυτόθι, σελ. 300 στίχ και 6992, σελ. 301 στίχ και 7006, 7012, 7016, σελ. 302 στίχ. 7026, 7030 και 7050, σελ. 303 στίχ ) Αυτόθι, σελ. 299 στίχ ) Αυτόθι, τόμ. Ι σελ. 190, 279, 283, ) Αυτόθι, σελ ) Αυτόθι, τόμ. II σελ. 300 ύποσημ. 2, καί ) Δ. Βερναρδάκη, Μαρία Δοξαπατρη. Έν Αθήναις Σοφοχ,ΐεονς Κ,αρύδη: Τα τέκνα του Δοξαπατρη. Έν Αθήναις ) Εν τω δημώ Άνδριτσαίνης και тгара το αρχατον φρούριον τ*γ,ς ΕΓρας υπάρχει

3 H. A. ВЕИСЪ: ВИЗАНТШЖІЯ НАДПИСИ ГОРТИНШ. 65 * λεγομένης το Στροβίστζη 1 ) καί οι αναγιγνώσκοντες κλ. ΈπληρώΟη δε εις τάς κη του Μαίου έπί έτος ^օկ. Ούτως έχει τό σημείωμα παρά Υ. Garđthausen 2 ) δημοσιεύεται δε πλ-ηρεστερον υπό του 'Ιωάννου Σακκελίωνος 3 ), δστις τό έν τέλει έτος άναγίνώσκει ςψ^. Πρώτος ό κ. Σπ. Π. Λάμπρος, δεν γνωρίζω και αν ίτερός τις πρότερον, έσημείωσεν 4 ) οτι πλην τών θεμάτων, των παρά τοΐς βυζαντινοίς γνωστών μεγάλων διοικητικών διαιρέσεων, περί ων ή πραγματεία του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, αναφέρονται καί άλλα τινά μικρά θέματα. Ανέγραψε μάλιστα ονομαστικώς τό θέμα 'Ρακλόβου, έκ του ανωτέρω σημειώματος λαβών αυτό, ώς και τό θέμαβουναίνης φερόμενον έν τφ χρυσοβουχλφ λόγω του αυτο^ράτορος Ανδρόνικου του Παλαιολόγου (1289), τω υπ' αριθ σωζομένω έν τη 'Εθνική της Ελλάδος Βιβλιοθήκη, έκδεδομένω δε υπ' αύτου του κ. Σπ. Π. Αάμπρου 5 ). Είς τα θέματα της κατηγορίας ταύτης εχω και έγώ νά προσδέσω τό θέμα Σερρών φερόμενον έν γ^ρυσοβοόχλψ τών χρόνων τών Παλαιολόγων έπικυρωτικω κτημάτων τινών εις τον κυρ Μανουήλ'Αγγελον Πατρίκιον, και ούτινος χρυσοβούλλου φωτογραφικόν άπότυπον εναπόκειται έν τω Μουσειω της χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών* προς δε τό θέμα Μετεώρων. Απαντώ δε τό δεύτερον τούτο έν σημειώμασι τριών κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ήτοι τών υπ' αριθ. 442, φ. 88 b, 466, φ. 49 a, 843, φ. 187 ъ, γεγραμμένων «... δια παρθενίου Ιερομόναχου έν τώ στύλω της μονής της καλούμενης Του Πασιάνου έν τω θέματι τών μετεώρων...» 6 ). "Αξιον δε σημειώσεως ότι τα είρημένα σημειώματα, χωρίον Κακαλέτρη εγτε Κακολετρη. Τολμηρον θα ήτο να διγσχορισθν] τις, 'ότι το όνομα του χωρίου τούτου προήλθεν έκ του επωνύμου της οικογένειας Καταλεκτη, τιμαριον ταύτης ò'v, κατά παρετυμολογίαν έκ του αλέτρι = άροτρο ν. Άλλα τούτο, επαναλαμβάνω, μόνον ώς τολμηρός διγσχυρισμος δύναται να λεχθη. Σημειωθητω ενταύθα ώς έν παροδω, οτι έ'χομεν έπώνυμον Κακαλέτρη ς κα ι τα νυν έν τω δήμω Σπαρτιατών. Εν δε τω κωδικι της διαλελυμένης μονής της Παναγίας της Σιδερόπορτας έν τω δήμω Άλαγονιας, σωζομένω υπ' αριθ έν τω τμηματι τών χειρογράφων, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, απαντώ (φ. 98 b ) τον Σταυριανον και Παναγιώτην Κακαλέτρη, ζώντας κατά τα μέσα του IH' αιώνος, ώς εικάζεται. 1) Είναι πάντως τό έν τω δήμω Φιγαλείας χωρίον Στροβίτσι, κειμενον καθ ήν χωράν το αρχαίον Αζπρεον. (Πρβλ. E. Curtius Peloponnesus. Τομ. II. Εν Gotha 1852 σελ. 84 καί Taf. IV). 2) Catalogua codicum G-raecorum Sinaiticorum. Oxonii 1886, σελ ) Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Άθήνησι 1890, σελ. 141 κ. έ. 4) Byzantinische Desiderata έν τη Byzantinische Zeitschrift τόμ. Ι (1892), σελ. 199 κ. ε. 5) Άνέκδοτον χρυσόβουλλον του αύτοκρατορος'ανδρόνικου του Παλαιολόγου έν τω Δελτίω της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας. Τομ. Α' (1883), σελ ) Αντιγράφω την περικοπήν έκ του σημειώματος του υπ' αριθ. 843 κωδικός, отсгр έδη μοσιεύθη πλήρες υπό τών Ιωάννου κ α! Αλκιβιαδου Σακκελίωνος (Κατάλογος τών χει- ВнзантіЗоЕІй ВрѳмѳннпЕЪ. 5

4 66 ОТДѢЛЪ I. έν οις ή αναφορά του θέματος Μετεώρων, είναι γεγραμμένα έν έτει 1566, 1571, οτε δήλα δη πλέον ό Τουρκικός ζυγός κατέθλιβε την Θεσσαλίαν* έν τούτοις παρεμβάλλεται έν αυτοτς ή μνεία του θέματος Μετεώρων κατά συνήθειαν άρχαιοτέραν. Ή έν τετάρτω στίχω της επιγραφής Μονή Βρασών είναι ή έν τω δήμω Κορυθίου της 'Αρκαδίας τιμώμενη έπ' ονόματι του 'Αγ. Νικολάου επισκόπου Μύρων της Αυκίας. Τα νυν καλείται μονή Βαρσών τήν άρχαιοτέραν δε αυτής μνείαν ευρίσκω έν σημειώματι γεγραμμένω έν τφ υπ' αριθ. 180 κώδικι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος. "Εχει δε τό σημείωμα τοότο, δπερ ευρίσκεται έν φυλ. 176% ώς έξης κατά πιστόν ήμέτιρον άντίγραφον *) : «(-ή μεν χειρ ή γράψασα, σήπετε τάφω* τό δε γράμμα μένη είς γ^ρόνους πληρέστατους». «Έπληρώθη συν θ(ε)ω μη(νί) φε(β)ρ(ουαρίω) κγ ήμέρ(α) παρα(σκευγ)) ώρα β ινδ(ικτιώνο'ς) ιβ του έτους*,ςφ'ηζ" Δια χειρο(ς) άνδρε(ου) νοτ(α)ρ(ίου) και καλιγράφου* και ει τι έγίνετο άχρη ψΐλου σφάλματο(ς)* δια τον χ(ριστό)ν συγχω(ρήσα)τέ μοι» 2 ). Και αμέσως μετά ταύτα διά ζωηρότερου μέλανος: «-(-έγένετο η էհօ^օզ πάρα θεωφυλάκτου (μόν)αχ(ου) και ιερέως του νηκληώτου τ(η)ς μοντ^ςου αγίου νικολαου τ(η)ς βάλτ(ας) και οι άναγινοσκοντες εύχεσθε περί αυτοΰ:» Ή Βάλτα είναι Ετερος τύπος του βάλτος 3 ), ώς και έν τω δημώδει ασματι : Κα' 'ς της Βάλτας τό πηγάδι Κλέφτες ρίγναν τό λιθάρι. Ώς τοπωνυμία είναι εύχρηστος πολλαχου* επίσης και ό πληθυντικός ή Βάλτες έν Φιγαλεικη, Κεφαλληνία 4 ) κ. λ. κ. λ. Γ Τποκοριστικόν δε του ρογραφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της c Ελλάδος. Έν 'Αθήναις 1892, σελ. 153) παριδο'ντων παραδόξως τα σημειώματα των υπ' αριθ. 442 κα ι 466 κωδίκων. 1) Παρά'Ιωάννη και'αλκιβιάδη Σακκελίωνος, ενθ' άν., σελ. 35, δημοσιεύεται το σημείωμα χουτο ούχι άπηλλαγμένον αμαρτημάτων. Ημείς εντός αγκυλών εθέμεθα τα συντετμημένα κα ι τάς βραχυγραφίας. 2) Το μέρος τοΰτο δημοσιεύεται και πανομοιοτύπως πάρα 'Ιωάννη και Αλκιβιάδη Σακκελίωνος, ενθ' άν. πίναξ III αριθ ) Περί της λέξεως ταύτης και της ετυμολογίας αυτής πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελεται περί του βίου και της γλώσσης τοΰέλληνικου λαοΰ. Παροιμίαι. Τομ. Γ 7. Έν'Αθήναις 1901^ σελ. 32 κ. έ. * 4)*Ηλ. Τσιτσέλη, 'Ονόματα θέσεων έν Κεφαλληνία μετά τοπογραφικών, ιστορικών καΐ αρχαιολογικών σημειώσεων. Εν τω περιοδικω Παρνασσω, τομ. Α' (1877) σελ. 679.

5 н. А. ВЕИСЪ: ВИЗАНТІЙСКІЯ НАДПИСИ гортинш. 67 βάλτος βάλτα είναι τό Βαλτέτσι, όπερ ώς τοπωνυμίαν γνωρίζω τούτο μεν έν τη έπαοχία Πατρών, τούτο δε εν τή επαρχία Μαντινείας, δπου τό οϋτω λεγόμενον χωρίον 1 ), τό γνωστόν έκ της ιστορίας της Ελληνικής 'Επαναστάσεως. C H Μονή του Γ Αγίου Νικολάου της Βάλτας, ή έν τφ ανωτέρω, σημειώματι, είναι αυτή αϋτη ή Μονή Βρασών. ώς φέρεται έν τή περί ής ό λόγος επιγραφή, ή Βαρσών, ώς τα νυν λέγεται. Περί τούτου πείθεται τις εάν λάβη ύπ' όψιν τό μικρόν έλος τό κειμενον παρά τήν Μονήν Βαρσών, και προς τούτοις ότι ό δαπανήσας προς γραφήν του υπ' άρώ. 180 κωδικός της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος, ό Θεοφύλακτος μοναχός και νοτάριος ήτο Νυκλιώτης, ήτοι έκ Νυκλίου, της μεσαιωνικής κατά τήν Τεγεάτιδα πόλεως 2 ), εις ής Τεγεάτιδος τήν περιοχήν ίδρυται και τό ευαγές των Βαρσών καταγώγιον. Καρύταινα. Παρά τήν πολίχνην ταύτην, τήν πλήρη ιστορίας και αναμνήσεων, κατά τήν όδόν τήν άγουσαν άπό Μεγάλης πόλεως εις Άνδριτσαιναν, ί'δρυται έπι του Αλφειού μεγάλη και πολύτοξος γέφυρα, ής άπεικόνισμα προχείρως δύναται να ευρη τις εν τω έργω της Expédition scientifique de Morée 3 ). Τω 1837 μεγάλη πλύμμηρα παρέσυρε τα εκατέρωθεν της γέφυρας όχυρώματα και κατά συγκυρίαν άγαθήν απεκάλυψε τήν έξης έπιγραφήν: 2) + Ν8ΟΝΑΟΓΨ1ΤΟΡΑΓ6ΦυΡΑ0 : ΟΟξεΝε : ΡΑΟϋΛΠΝώκβ : MANOUHATONMSAIKHN : ΗΝ 6UC6BHC ΠΑ(ΠΊΟΠεΡΑΝ ΤΑυτΗΝθεΛΟϋΝ^ΟΛΟΨυχωοΑΝωθεΝΑΐτειτωχΑ ΡΙΝ^ΜΗΠΑΛΙΝΟϋΟΠΡΙΝείΟΟΛΙΟΘΟΝΑΠΙΔΟΙ^ erous ^чпми Ν г ήτις γραφομένη κατά μετρικά κώλα, διότι είναι έμμετρος, Ιχει ώδε: Νέον δομήτορα γέφυρας, ώ ξένε, Ραοϋλ γίνωσκε Μανουήλ τόν Μελίκην. Шѵ ευσεβής. Πας τις πέραν ταύτην θέλων 1) Το περίπυστον τούτο χωρίον προ δύο περίπου αιώνων δεν εκείτο έν η θέσει τα νυν, αλλ αλλαχου παρά μικρόν βαλτον, ουχί μακράν του σημερινού χωρίου υπάρχοντα. Ταύτα κατά τήν παραδοσιν, έπιβεβαιουμενην και Οπό τίνων νύξεων εξ έγγραφων μνημείων. 2) Πρβλ. ϋπυρ. Π. Λάμπρου, Ελληνικά έγγραφα έν τω άρχείω της Βενετίας, έν οις καΐ έ'γγραφα Τούρκων αρχόντων ελληνιστί. Έν τω Δελτίω της Ιστορικής καΐ 'Εθνολογικής Εταιρείας. Τόμ. Δ', σελ. 645 κ. έ. 3) Τόμ. II. Έν Παρισίοις Πίναξ *

6 68 ОТДѢЛЪ ι. όλοψύχως άνωθεν αιτείτω χάριν, μη πάλιν ώς πριν εις όλισθον άπίοοι. "Ετους с<7шн Ίν(οικτιώνος) Γ. Ή επιγραφή αυτή, ήτις τα νυν έντετείχισται εν τω όχυρώματι της γέφυρας τφ προς οεξιαν τω άνιόντι άπό Μεγάλης πόλεως, έδημοσιεύθη και εν τινι άθλίω καί.τερατώδει συνονθυλεύματι Τάκη τινός Κανδηλώρου 1 ). Προβαινομεν δε εις τήν άναδημοσίευσιν αυτής, διότι όλως εσφαλμένως καί μετά έπιπολαιότητος θαυμαστής όσης. έδημοσιεύθη και υπ αυτού, ουδέ καν το εμμετρον αυτής άντιληφθέντος: «Νέον δομήτορα, ώ ξένε, Φαουλ γίνωσκε Μανουήλ τον Μελικήν, ος ην ευσεβής. Πας τις πέραν ταύτην θέλων άνωθεν αίτήτω χάριν, μη πάλιν ώς πριν εις δλισθον άπι'λοι. "Ετους μηνός 'Ιουλίου γ'». Ό Τάκης Κανδηλώρος μη δυνάμενος να ανάγνωση τήν χρονολογίαν της επιγραφής αναγράφει 2 ) τήν περί ης δ λόγος γέφυραν ώς λείψανον τής εν τη βαρών ία τής Καρυταίνης φραγκοκρατίας. Έν τούτοις καθ' δ έτος αναφέρει αϋτη, τό 6948 άπό στάσεως γής ή τό 1440 άπό τής θείας οικονομίας λογιζόμενος ή φραγκοκρατία καθ' άπασαν σχεδόν τήν Πελοπόννησον είχε καταλυθή. Επίσης ό αυτός Τάκης Κανδηλώρος αναφέρει 3 ) τόν Μανουήλ Φαοΰλ Μελίκην, όν εσφαλμένως Μελική ν τονίζει, ώς κτίστην τής γέφυρας, έν ω ή επιγραφή πραγματεύεται περί άνακαινιστου' 4 ) νομίζει δε τό Μελικής λέξιν τουρκικήν, έν ω κυρίως είναι αραβική, μαλέκ, μελέκ = κύριος, βασιλεύς. Σχετικαί δε προς τό μαλέκ, μελέκ είναι αί λέξεις μ ο ύλκ μουλκί (=κτήμα), Μελχισεδέκ (=δίκαιος βασιλεύς), Άβιμέλεχ 5 ) (=Abd-Al-Mélic, δούλος του βασιλέως, ή κατ' άλλην έομηνείαν, πατήρ του βασιλέως). Έν ΒυζαντινοΤς δε κειμένοις απαντώσι κύοια Μωαμεθανών ονόματα Μελέκ 6 ), Μα- 1) Τάκη Κανδηλώρου, ιστορία τής Γορτυνίας. Έν Πάτραις 1899, σελ ) Αυτόθι. 3) Αυτόθι. 4) Αύτο'θΊ. 5) θεοφάνους Χρονογραφία. Bonnae Τόμ. Ι, σελ. 551, ,8. 555, ,6, , ,4. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος. Bonnae Τόμ. Γ' σελ. 98,11.103,2,22. Πασχάλ ο ν Χρονικό v. Botinae Τόμ.[ II σελ Γεώργιος Σύκγελλος. Bonnae Τομ. Ι σελ. 300Д9 κ. έ. 351,12. Γεωργός Κεδρηνός. Bonnae Τόμ. Ι σίλ. 56,9. 58,4. 96,6. 147, ,4,9. 772,8,9.11. Τόμ. II σελ. 599,17. 6) Γ. Φραντζής. Bonnae 1838, σελ. 72,12,14. ΙΙρβλ. Caroli du Fr. Du Gange, Historia bizantina duplici commentario illustrata. Prior familias ас stemmata imperatorum Constantinopolitanorum...Lutetiae Parisiorum 1680, σελ. 353.

7 H. A. ВЕИСЪ: ВИЗАНТІЙСКІЯ НАДПИСИ ГОРТИНШ. 69 λέχ,'μελήκ 1 ), Μελίχ 2 ), Μελήκης 3 ). Καί το όνομα του υπό του Γεωργίου Φοαντζη 4 ) μνημονευομένου ρουρίου Μελέ, έν τω δήμω Άλαγονίας 5 ), είναι βεβαίως σχετικον προς το άραβικον μελέκ. Ό δε Μανουήλ "Ραουλ Μελικής θα άνηκε βεβαίως εις την πολυσχιδή βυζαντινήν οικογένειαν τών'ραούλ, είτε'ράλλη, ης γενάρχης φαίνεται ό Φαούλ, ο επιλεγόμενος Λυκοδέρμων, ό προς τον Νικηφόρον Βοτανειάτην αποσταλείς πρέσβυς υπό του Ροβέρτου Γυσκάρδου 6 ). Η οικογένεια ΊΡαουλ είτε 'Ράλλη, ήτις είναι προσγενής των επιφανέστερων του βυζαντίου οίκων, Άσάνη, Λασκάρεως, Καβάκη κλ. κλ. ήλθεν είς έπιγαμιαν, ώς εικάζεται εκ της ανωτέρω επιγραφής, και προς την οικογένειαν Μελί κ η. : Δυστυχώς αί προς την τελευταίαν ταυτην ειδήσεις μου είναι πενιχραί, πενιχρόταται. Ανευρίσκω οικογένειαν φερωνυμουμένην άδιαφόρως Μελίκη ή Μαλίκη έν νοταριακοΐς έγγράφοις εκ Φίλια τών Καλαβρύτων άναγομένοις εις τα ετη Ούτε προτζρον ούτε ύστερον έχω μνείαν αυτής. Μόνον έν : Κέρκυρα άπαντα το έπώνυμον.τούτο, Μελίκης, μέχρι τών άρχων του παρελθόντος ІѲ' αιώνος 7 ). Έν τοΐς δήμοις Β'ουπρασίων καί Άετου υπάρχο.υσι χωρία Μαλήκη, τιμάρια ποτέ της περί ης ό λόγος οικογενείας. Τό αυτό ήδυνατό τις να έπαναλάβη και δια τό έν τφ δήμω Λευκιμμαίων χωρίον Μ,ελήκια. Είναι δε ό ανακαινιστής της γέφυρας της Καρυταίνης, ό Μανουήλ 'Ραουλ Μελίκης, όλως δι" όλου άγνωστος άλλαχόθεν και ου μόνον εις έμέ, 1) Νικηφόρος Γρηγορας. Воппае Τόμ. Ι σελ. 82,4. 137,6,8,16.254,4,5.-- Ιωάννου Καντακουζηνού. Воппае Τόμ. III σ. 97,8. Γεώργιος Παχυμέρης. Воппае Τόμ. Ι σελ. 131,6. Τόμ. II σελ. 327, ,5. 611,20 κ. ε. Buchon, Recherches historiques... τόμ. II σελ. 188 στίχ. 3843, σελ. 189 στίχ. 3878, σελ. 191 στίχ. 3926, σελ. 193 στίχ. 3986, σελ. 206 στίχ. 4344, σελ. 207 στίχ. 4370, ) Θεοφάνους Χρονογραφία. Τόμ. Ι σελ ) Buchon, Recherches historiques... τόμ. II σελ. 188 στίχ. 3853, σελ. 190 στιχ. 8911, σελ. 206 στι'χ ) σελ. 131,4. 5) Πρβλ. Ά θ. Πετρίδου, Περί του έν τω δήμω Άλαγονίας άνευρεθε'ντος μεσαιωνικού φρουρίου «Μελέ». Έν Παρνασσω τόμ. Ι' (1886) σελ. 235 κ. έ. 6) "Αννα Κομνηνή. Τόμ. Ι. Воппае 1839, σελ. 71,11 κ. ε. Πρβλ και Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου, С Н Κωνσταντινούπολις. Τόμ. к!. Άθήνησι 1862, σελ. 388 έν υποσημειώσει. Περί του οίκου Ραούλ ει'τε Ράλλη σημειοτ τίνα ό С Du Cange έν τω Β' τόμω της "Αννης Κομνηνης (εκδοσις Βόννης) σελ Το δε άγγλιστι ԿՀՕ^ του Alexander Α. Balli, History of the Byzantine house of Bhaoul, Rhales or Balli, είς ο παραπέμπει ό πριγκιψ Δημήτριος Ροδοκανακης (Ίουστινιαναι Χίος. Έν Σύρω 1900, σελ. 615 ύποσ» 40), είναι φανταστικόν (Πρβλ. Emile Legrand, Dossier Rhodocanacis. Etude critique de bibliographie et d'histoire littéraire. Paris 1895, σελ. 119 κ. έ.). 7) Λαυρεντίου Βροκίνη, Βιογραφικά σχεδάρια τών έν τοίς γραμμασιν, ώραίαις τεχναις διαλαμψάντων Κερκυραίων. Τεύχος Α'. Κέρκυρα 1877, σελ. 19 κα ι 67.

8 70 ОТДѢЛЪ ι. άλλα καί εις αυτόν τον κ. Σπυρίδωνα Λάμπρο ν, τον άπα πολλών ή δ /] ετών άσγ^ολουμίίον οιά τά Πελοποννησιακά πράγματα του ΙΕ' αιώνος και σχετικώς προς ταύτα έρευνώντα άνα τά διάφορα άρχεΐα. Έκ ՂՕԱՂՕԱ άγομαι εις την υπόθεσιν, οτι ό Μανουήλ 'Ραούλ Μελικής, 4 περί ου πρόκειται, δεν είναι ΐτερόν τι πρόσωπον του Μανουήλ 'Ραουλ είτε 'Ράλλη, δστις μνημονεύεται τώ 1454 εν τη επιστολή του Μωάμεθ του Β προς τους άρχοντας της Λακεδαίμονος 1 ) (ως και εν άλλοις έγγράφοις 2 ) του 1456 και 1465) και όστις, ώς φαντάζομαι, προς μητρός ήτο Μελικής και ώς τοιούτος αναγράφεται εν τη ανωτέρω επιγραφή. Παρά τήν θύραν της παλαιάς της Καρυταίνης Μητροπόλεως, ναοϋ της Θεοτόκου ίδρυθέντος κατά τήν παράδοσιν υπό του μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως Αθανασίου 3 ), μάλλον δε άνακαινισθέντος υπ' αυτού, έντετείχισται ήκρωτηριασμένη πλάξ, εφ' ης είναι κεχαραγμένα επιμελώς τάδε: 3) +0ϋΡΑΟΤΡΑΗΟΟΑΝΘΡΟΠ6ΒΛ6ΨΟΝΚ6ΙΔ ^ΗΜΑΛΑΜΠΡΟΤΗΟ HCANTAMHBHNeAeöCnOACünAHGöS-OKPOKONTHAOCBAClA.. Όρας τρανώς, άνθρωπε, βλέψον και ιδέ οίκημα λαμπρότησ[ιν έκ βάθρων επηξεν ] εις άνταμοιβήν ελέους πολλοπληθους ό Κροκόντηλος βασιλ[ίδι τη μητρί]. Ή συμπλήρωσις του δευτέρου στίχου δεν είναι βεβαίως ικανοποιητική, ποοί^ί\ν δε εις αυτήν έχων υπ' όψιν και τήν γνωστήν έπιγραφήν της παρά τήν Άρειαν του Ναυπλίου Χγίας Μονής: "Επηξε βάθρα τω ναώ σου, παρθένε, Λέων Άργείων άλίτρός θυηπόλος 4 ), 1) F. Miklosich et Müller: Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana. Τομ. III. Yindobonae Д 865, σελ ) С. N. Sathas, Documenta inédits relatifs à l'histoire de Grece au Moyeu Age. Τόμ. Ι σελ. 234 στιχ. 30 хае 33. Τόμ. ΥΙΙ σελ. 2 στί'χ. 31 καΐ 3δ. 3) Ιωάννου Μαρτίνσυ, Βίος του εν άγίοις πατρός ημών 'Αθανασίου επισκόπου Χριστιανουπόλεως. Έν τω περιοδικω 2ωτήρι, τόμ. θ' (1886) σελ ) Κ. Ν. Ζησιου, Χριστιανικαι αρχαιότητες Ναυπλίου εν τω Δελτιω της Ιστορικής και 'Εθνολογικής Εταιρείας. Τόμ. Α' σελ. 522, πίναξ ΙΑ'. 4. Πρβλ. Του αύτοΰ, Σύμμικτα, σελ. 79. Μ. Ααμπρυνίδου, Η Ναυπλι'α άπο τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ήμας. Έν Άοηναις 1898, σελ. 46. Georges Lampakis, Mémoire sur les antiquités chrétiennes de la Grèce... 'Εν Άοηναις 1902, σελ. 32. M. Ααμπρυνίδου, Η'Αγία Μονή παρά τους ανατολικούς πρόποδας του Παλαμηδίου. Έν τω περιοδικω Αρμονία, τόμ. Γ' (1902) σελ. 480.

9 H. A. ВЕИСЪ: ВИЗАНТІЙСКІЯ НАДПИСИ ГОРТИНШ. 71 Τό δε Βασιλίς Μήτηρ zhoci υπαινιγμός της Παναγίας Παρθένου, ώς καί έν τώ γνωστφ θεοτοκίφ: ανοίξω το στόμα μου και λόγον έρεύξομαι τη βασιλίδι μητρί. Ή επιγραφή έχαράχθη, κατ' έμέ κριτήν, καθ' ους χρόνους καί ή προηγουμένη. Τό δ' έν αυτή απαντών όνομα Κροκόντηλος είναι έτερος τύπος του επωνύμου Άκροκόντυλος. αναφέρονται δε κατ επανάληψιν Άκρο κ όν δ ιλο ι έν δωρητηρίφ εγγράφω, τοΰϊτους 1375, προς την έν Μυστρα μονήν του Βροντοχίου, όπερ εκ του υπ' άριο. 352 ελληνικού κωδικός του Βατικανού έξέδωκεν ό C[ozza] Lfiizi] 1 ), δυστυχώς μετά πολλών καί προφανών σφαλμάτων, ώστε αναγκαία καθίσταται ή εκ νέου δημοσίευσις αυτού έπιτελεσθησομένη υπό του κ. Σπ. Π. Λάμπρου 2 ). Έν τω γνωστω νεκρικφ διαλόγφ, Επιδημία Μάζαρι έν?/ Αδου, άναφέοεται αποστάτης τις και ταραχοποιός Κροκόδυλος, καθ'ούτψ 1414 έπηλθεν ό αυτοκράτωρ Μανουήλ ό Παλαιολόγος 3 )* μάλιστα ό εκδότης Boissonade δεν αντελήφθη ότι τό έν τφ κώδικι «κροκοδυλου» είναι κυριον όνομα, ώς δεν αντελήφθη αυτό και ό κ. Μ. Treu 4 ). Επίσης έν τη χρονογραφία του Γεωργίου Φραντζή 5 ) αναφέρεται ό Κροκόντυλος, «ή μάλλον ειπείν Κροκόδειλος οικειότερον», όστις τω 1460 υπετάγη έθελοντί εις τους Τούρκους καί παρέδωκεν εις αυτούς τους δύο υίούς του και τό υπ' αυτού κατεχόμενον χάστρον του 'Αγίου Γεωργίου τών Σκόρτων, έν τη περιφέρεια της Καρυταίνης, αυτό τούτο τό μνημονευόμενον έν άπογραφαΐς 6 ) τών ετών 1463, 1467, 1471, αυτό τούτο όπερ ό Κάρολος Ε' της Γαλλίας απένειμε τω 1533 εις τόν Κορωναΐον Ιππότη ν ΘεόδωρονΑγιαποστολίτην, ίνα κατέχη αυτό άπελευθερωθέν της τουρκικής δυναστείας 7 ). Κατά τήν ήμετέραν άντίληψιν ό έν τω διαλόγφ του Μάζαρι Κροκόδυλος είναι πάππος του παρά Φραντζή μνημονευομένου, Οστις δεν φαίνεται έτερος τις, ειμή ό Κροκόδυλος ό άπό οικογενείας Κλάδα, τής πόρρωθεν μεν έξ Ηπείρου καταγόμενης 8 ), εγκατεστημένης δε έν Πελο- 1) Έν τω Bessarioiie τόμ. VI (1900) σελ ) Πρβλ. Plan eines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit. Έν Μονάχω 1903, σελ )J. Fr. Boissonade, Anecdota graeca. Τόμ. III. Parisiis 1831, σελ )Mazaris und Holobolos έν τη Byzantinische Zeitschrift. Τόμ. Ι (1892)σελ. 86 x. έ. 5) Σελ. 407 {ϊχζοσις Βόννης). 6) Buchon, Recherches historiques. Τόμ. Ι σελ. LXV. Ch. Hopf, Chroniques Gréco-Romanes. Berlin 1873, σελ. 202 και ) 'Ανδρέου Μουστοξύδου,Έλληνομνημων. Τόμ. Α' (1843) σελ ) Τοιαύτη είναι ή περ': τής καταγωγής τών Κλάδα παράδοσις. Πρβλ. Κ. Ν. Da Ôa, Ελληνικά ανέκδοτα. Άθηνησι 1877 σελ. ξε'. Κ. Π. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία του Ελληνικού εονους. Έκδοσις Β' τόμ. Ε'. Έν 'Αθήναις 1887, σελ. 623.

10 72 ОТДѢЛЪ I. ποννήσω ήδη κατά τά μέσα του ΙΔ αιώνος 1 ), διότι τω 1366 ανευρίσκω 2 ) τόν Λέοντα Κλαδαν άοοιεοουντα εις την προμνημονευοετσαν μονήν της 'Οδηγήτριας Θιοτόχου του Βροντοχίου άμ,πελον έν θέσει Τρύπν) 3 ). Ό Κροκόδυλος Κλάδας είναι γνωριμωτάτη φυσιογνωμία έν τι) ιστορία των 'Ελλήνων στρατιωτών του ΙΕ αιώνος 4 ). Η δε μεγάλη αυτού δρασις, ώς και των πολεμοχαρών αδελφών του και των λοιπών συγγενών του, διεσαφηνίσθη αρκούντως έξ όσων εγγράφων έδημοσίευσεν ό κ. Κ. Ν. ΣάΟας 5 ), δύναται δε και πλέον να δίασαφηνισθή δια της καταλλήλου εκδόσεως απάντων των έγγραφων τών σωζόμενων ιζοίρα τοΐς έν Κεφαλληνία άπογόνοις του Κροκοδυλου, ων έγγραφων βραχεία και αμφιβόλου ακριβείας περίληψις έχει καί τύποις έκδοθή 6 ). ΝΤκος Α. Βεη ς. 1) 'Από της οίκογενείας Κλαδά εσχε το όνομα το έν τω δήμω Σελλασίας όμώνυμον χωρίον, τιμαριον ό'ν ποτέ αυτής. 2) F. Miklosich et Müller, Acta et diplomata. Το'μ. Ι σελ ) Πάντως πρόκειται περί του σημερινού χωρίου του ούτω καλουμένου εν τώ δήμω Σπαρτιατών. ΠαράΓεωργίω Φραντζή (σελ. 200 τής εκδόσεως Βόννης) καλείται ΕβραΓκή Τρίπη. 4) Πρβλ. Κ, Ν. Σάθα, 'Ελλ. ανέκδοτα, σελ. ξε' κ. έ. Του αύτου, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς. Έν 'Αθήναις 1869, σελ. 43 κ. έ. Του αύτου, "Ελληνες στρατιώται έν τη Δύσει καί ή άναγέννησις τής ελληνικής τακτικής. Έν τω περιοδικω Εστία, τομ. Κ'(1885) σελ ) Έν τοτς Documents inédits relatifs à l'histoire de Grèce au Moyen Age. Το'μ A/, B' 6) ΆρχαΤα ιστορικά γεγονο'τα τής οικογενείας τών κομητών Κλαδαίων άπο τα 1330 μέχρι τα Άθήνησιν, τυπογραφετον Εκατογχειρος Εις 8-ον. Σελίδες Το κείμενον ελληνιστί, ίταλιστι καί άγγλιστί.

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 9: Συνέχεια του Θεοφάνη. Λέων Διάκονος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 9: Συνέχεια του Θεοφάνη. Λέων Διάκονος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 9: Συνέχεια του Θεοφάνη. Λέων Διάκονος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα συνεχίσουν την επεξεργασία του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Λακωνίας. Το όνομα «Μονεμβασιά» προέρχεται από τις λέξεις «Μόνη Έμβασις»

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου ( ) Σελ Ανδρέας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1966

Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου ( ) Σελ Ανδρέας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1966 Μία τοιχογραφία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του ΙΑ αιώνος, εις τον ναόν του Αγίου Νικολάου της Στέγης (Κακοπετριά, Κύπρος).(Σημείωμα εις μνήμην του αειμνήστου Καθηγητού Γεωργίου Α. Σωτηρίου) (πίν. 75-76)

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό ττερί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της./αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας.

Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας. Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας. ('Επί τη βάαει τον νπ" άρι$. 32 κωδικός τον Μετεώρον). Το Φανάριον, ή επί της κλωμακοέσαης 4$ώμης Θεαοαλική πολίχνη, κατά τονς μέαονς αιώνας

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

394 Βιβλιοκρισίαν (Κ. Βαρζοϋ, Ή γενεαλογία των Κομνηνών)

394 Βιβλιοκρισίαν (Κ. Βαρζοϋ, Ή γενεαλογία των Κομνηνών) ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙ AI ΚωνσταντίνουΒαρζοΰ, Ή γενεαλογία τών Κομνηνών, Τόμ. Α'-Β'. Θεσσαλονίκη 1984. Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών. (Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται 20 A καί 20 Β). Έργον Ογκώδες καί μνημειώδες. Ό Α'

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5. 11. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο.

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο. Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το περιοδικό «Εθνική Αγωγή» και η καλλιέργεια της εθνικής ιστορικής συνείδησης ( )

Το περιοδικό «Εθνική Αγωγή» και η καλλιέργεια της εθνικής ιστορικής συνείδησης ( ) Διεπιστημονικό Συνέδριο «Παιδί και Πληροφορία - Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας και Πολιτισμού» Το περιοδικό «Εθνική Αγωγή» και η καλλιέργεια της εθνικής ιστορικής συνείδησης

Διαβάστε περισσότερα

Mικροί - Mεγάλοι σε δράση

Mικροί - Mεγάλοι σε δράση Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές.

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές. Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Μια πρώτη επαφή με τη

Διαβάστε περισσότερα

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας H ιστορία του κάστρου της Πάτρας Από την Αρχαιότητα μέχρι την Α' περίοδο Τουρκοκρατίας Μία εργασία της ομάδας Γ (Αβούρης Ε, Γεωργίου Ν, Καρατζιάς Γ, Παπατρέχας Ι) Το κάστρο βρίσκεται στα νότια της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής Ενότητα 13: Αναγνώσεις της Ἀντιγόνης του Σοφοκλή

Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής Ενότητα 13: Αναγνώσεις της Ἀντιγόνης του Σοφοκλή Αρχαίο Ελληνικό Δράμα: Αισχύλος - Σοφοκλής Ενότητα 13: Αναγνώσεις της Ἀντιγόνης του Σοφοκλή Ευφημία Καρακάντζα Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Πρόταση αξόνων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 56/2017

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 56/2017 ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 56/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mικροί - Mεγάλοι σε δράση

Mικροί - Mεγάλοι σε δράση Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Μουσείων Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Cm 'Αρ. 20 της 25t)S ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ POWER RANGERS Δήμητρα Κίμογλου Μυρτώ Κώστα Θανάσης Πάσσαρης Οδυσσέας Κοντοπούλης 1. Χάρτης τη Πόλης της Θεσσαλονίκης 2. Ο Ναός της Αχειροποίητου

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 10: Λέων Διάκονος: Aπόσπασμα από το έργο του Ἱστορία. Ιωάννης Σκυλίτζης: Βίος και Έργο Κιαπίδου

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 10: Λέων Διάκονος: Aπόσπασμα από το έργο του Ἱστορία. Ιωάννης Σκυλίτζης: Βίος και Έργο Κιαπίδου Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 10: Λέων Διάκονος: Aπόσπασμα από το έργο του Ἱστορία. Ιωάννης Σκυλίτζης: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΜΟΣ 1 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1976 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΡΊΝΟΥ Σ. ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ, Πρόλογος ε' - ζ' ΔίΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ, Προλεγόμενα θ'

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας διαθέτει με δανεισμό σειρά εκπαιδευτικών φακέλων και εντύπων σε σχολεία όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου Η Σίτσοβα (νυν Αλαγονία) είναι ένα από τα έξι χωριά του τέως Δήμου Αλαγονίας Τα έξι αυτά χωριά που είναι κτισμένα στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι Ενότητα #2: Βασικές Γνώσεις I Εισαγωγή Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμων. Τομ. 12, 1989 ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Mnimon Mnimon To cite this article:

Μνήμων. Τομ. 12, 1989 ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Mnimon Mnimon  To cite this article: Μνήμων Τομ. 12, 1989 ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Mnimon Mnimon http://dx.doi.org/10.12681/mnimon.377 Copyright 1989 To cite this article: Mnimon (1989). ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Μνήμων,

Διαβάστε περισσότερα

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό 264 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950 12- ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό παρόν έτος άνασκαφική μου εργασία έν Τήνφ δεν κατέστη δυνατόν λόγφ τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

Γενικά. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος Γενικά α. Τα Λατινικά κράτη Στη θέση της βυζαντινής αυτοκρατορίας που καταλύθηκε εγκαθίστανται οι Φράγκοι: ένα μωσαικό κρατιδίων και ηγεμονιών. Αυτό σημαίνει ότι η εξουσία τους είναι δύναμη λόγω των πολλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ Ν. 2190/1994) Να επισυναφθεί: 1. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητος ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-18 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΙΓΚΟ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΩΝ

ΠΑΠΙΓΚΟ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΠΑΠΙΓΚΟ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΩΝ Στέφανος Κορδώσης Σήµερα το Ζαγόρι (ή Ζαγόρια) περιλαµβάνει πολλά χωριά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους.

ΘΕΜΑ : Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-7-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΒΕΛΟΥ ΙΑ ΣΙ ΕΡΗ-- 24/01/2011 ΕΥΤΕΡΑ 9:00 Α-Λ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Ε: Μεταβυζαντινή Τέχνη (1453 αρχές 19ου αι.) Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΦΡΑΠΔΕΣ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΦΡΑΠΔΕΣ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 13 Βραχυγραφίες και Βιβλιογραφία 15 ΕΙΣΑΓΏΓΗ 33 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 1. Τιβέριος Β' (698-705) 45 2. Κωνσταντίνος Ζ' (913-959) (τύπος περίπου 945-950) 47 3. Κωνσταντίνος Ζ' (913-959)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Εις IG XII 5,552 Ή επιγραφή αΰτη \ κεχαραγμένη έπ'ι βάθρου (πίν. 22α), άπόκειται εις τό Επιγραφικόν Μουσειον των Αθηνών ύπ άριθ. Ευρετηρίου 10595. Προέρχεται εκ Κέω κα'ι έφθασεν

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( )

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( ) [1] Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων (6.4.2014) Σεβασμιώτατε, Πανοσωλογιώτατε π. Ιερόθεε, Αιδεσιμώτατοι, Συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κυρίες και Κύριοι Με την χάρη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Π. Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ Ν. 2190/1994)

Α.Σ.Ε.Π. Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ Ν. 2190/1994) Α.Σ.Ε.Π. Ε.Ε. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ Ν. 2190/1994) Να επισυναφθεί: 1. Το απαιτούµενο παράβολο 2. Υπογεγραµµένη φωτοτυπία της αιτήσεως 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει ο μαγικός κόσμος των μνημείων του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου Οι σιωπηλοί αυτοί μάρτυρες του παρελθόντος

Υπάρχει ο μαγικός κόσμος των μνημείων του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου Οι σιωπηλοί αυτοί μάρτυρες του παρελθόντος Υπάρχει ο μαγικός κόσμος των μνημείων του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου Οι σιωπηλοί αυτοί μάρτυρες του παρελθόντος ΑΠΛΟΤΗΤΑ και ΜΕΓΑΛΕΙΟ... Στο θέατρο τα δύο αυτά χαρακτηριστικά συνδυάζονται με τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 14

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 14 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 14 Ο Δωδέκατος Αιώνας (α μέρος): Αλέξιος Α Κομνηνός (1081-1118) - Ιωάννης Β Κομνηνός (1118-1143) - Μανουήλ Α Κομνηνός (1143-1180) - Αλέξιος Β Κομνηνός (1180-1183) - Ανδρόνικος

Διαβάστε περισσότερα

Παλαμήδι: Ο δικός μας Τιτανικός. Φρούριο Παλαμήδι. Ναυπλίου. 3o Δημοτικό Σχολείο. Ναυπλίου. Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών

Παλαμήδι: Ο δικός μας Τιτανικός. Φρούριο Παλαμήδι. Ναυπλίου. 3o Δημοτικό Σχολείο. Ναυπλίου. Υποδράση: Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Μαθητών Φρούριο Παλαμήδι Ναυπλίου 3o Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου Παλαμήδι: Ο δικός μας Τιτανικός 1 Συμμετέχοντες Σχολείο: 3 ο Δημοτικό Ναυπλίου Τάξη / Τμήμα: Στ1 Αριθμός μαθητών: 17 Αριθμός παλιννοστούντων / αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα