Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας. Δημητσάνα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας. Δημητσάνα."

Transcript

1 Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας Δημητσάνα. 'Εν τή αρχαιολογική συλλογή της πόλεως ταύτης εναπόκειται λίθινος κιονίσκος έκ λευκού μαρμάρου, σωζόμενου ύψους 0,58 και διαμέτρου 0,21, φέρων κεχαραγμένην βαναύσως καί δι' αμβλείας ακίδος την έξης άποκεκρουσμένην έπιγραφήν. 1) ΧΪΟΝ s ѲеМАТОІАРАКЛОВ ΜΪΛΟΝΑΟ^ΑΓΡΪΔΪΑ MeTOXÌONMONBPACON + ^eítígboaheí' ÍTÍCAN l CeTÏ X TOTACAPACTON 8 ΝΠΡωΝ^ΤΟΚΡΙΜΑΤΙοΔΑ μζτο]γιον θεματοι Αρακλοβου μιλονας και αγριδια. μετοχιον Μονής Βρασον....-{- Κ αι ει τις βουληθι ει τις αν ει γ πωλησαι η αποσπά]σε τι εχετο τας αράς τον εν Νίκαια ΤΙΗ θεοφορω]ν πάτερων καί το κρίμα του Ιούδα. Προοήλως πρόκειται περί αναγραφής εκκλησιαστικών κτημάτων, ή δε επιγραφή φαίνεται μοι πάντως αρχαιότερα του ΙΕ' μεσοϋντος αιώνος.?/ Οτι τό έν τ?} άρχν) ΧΙΟΝ είναι λείψανον της λέξεως ΜΕΤΟΧΙΟΝ καί έκ του τετάρτου στίχου καθίσταται προδηλότατον. Την δε συμπλήρωσιν τών έν τοΐς έσχάτοις της επιγραφής ευκόλως έπηνέγκαμεν Εχοντες υπ' όψιν τάς γνωριμωτάτας ιδία έν χεφογράφοις αράς καί αναθέματα, άτινα συνηθέστατα αναφέρονται υπό τών βιβλιογράοων ή τών καθηλωτών καί

2 64 ОТДѢЛЪ ι. κατόχων κωδίκων κατ' εκείνων οίτινες τυχόν ήθελον λυμάνη τον κώδικα ή αποξένωση αυτόν του ν,τίγζορος. Άλλα καί εν έπιγραφαϊς, έπιτυμβίοις μάλιστα, ή έπίκλησις ποικίλων άρών κατά των βεβηλωτών του τάφου κ. λ. δεν είναί τι σπάνιον. Σημειωτέον οτι ό τύπος της άρας: έχέτω... τό χρίμα. του 'Ιούδα είναι μοναδικός, εφ' Οσον γνωρίζομεν, εν τε τοίς χειρόγραφους καί ταΐς έπιγραφαΐς. Συνήθως λέγεται: έχέτω το κατάκριμα του Ιούδα 1 ) ή την μερίδα τοϋ Ιούδα 2 ). Τό έν τω δευτέρω στίχω μνημονευόμενον Αράκλοβον είναι τό γνωστόν έν τη μεσαιωνική ημών ιστορία φρούριον, ούτινος την θέσιν δεν ήδυνήθημεν εισέτι νά όρίσωμεν μετ' ασφαλείας τοπογραφικώς. Πάντως εκείτο τούτο έν Γορτυνία, αν μη έν Μεγαλοπολίτιδι. Έν τφ βιβλι'ω της Κουγκέστας μνημονεύεται επανειλημμένως υπό τά ονόματα Άρόκλοβον 3 ), Apax\oßov*) y Όρεόκλοβον 5 ), Έρεόκλοβον 6 ), καί έν τω γαλλικω κειμένφ υπό τά ονόματα Bucelet 7 ) και Buehelet 8 ), ό δε J. Α. Buchon προστίθησιν ότι υπό τών Φράγκων έκαλεττο και Bosselet 9 ). Είναι δε γνωστή ή γενναίο: έν τω φρουρίω τούτω άμυνα του βυζαντινού τοτζάργου Δοξαπατρή Βουτσαρα κατά του Καμπανίτου καί του Βιλλαρδουίνου, τουθ' οπιρ γεγονός συνδέεται και προς δύο άρίστας και λίαν διαδεδομένας νεοελληνικας τραγωδίας 10 ). Θέμα δε Άρακλόβου δεν κ'αθίσταται γνωστόν τό τζρώτον δια της προκειμένης επιγραφής. 'Αναφέρεται τοιούτον και έν τφ έξης σημειώματι του υπ' άριό. 275 (σοέ) Πατμιακου κωδικός: Έπληρώθη τό παρόν εύαγγέλιον δια -χειρός έμοϋ του αμαρτωλού καί χορικού Θεο^ουΐου του Καταλέκτι 11 ) έκ θέματος [Α] Ρακλόβου, άπό κόμης 1) Στεφ. Κουμανούδη, 'Αττικής έπιγραφαι επιτύμβιοι. Άθηνησι 1871, σελ. 418 αριθ. S623. С h. Β aye է, De titulis Atticae christiania antiquissimis commentatio historica et epigraphica. Lutetiae Parisiorum 1878, σελ. 78, αριθ. 32 και. ύποσ. 1 (Πρβλ. του αύτοΰ: Inscriptions chrétiennes de l'attique έν τω Bulletin de Correspondance Hellénique. Τόμ. I, 1877, σελ. 401, αριθ. 12, ύποσ. 1). Πρβλ. Κ. Μ. Κωνσταντ οπούλου, Άνε'κδοτοι έπιγραφαι επιτύμβιοι χριστιανικών χρόνων έν τ9) Αρμονία, τόμ. Α' (1900)., σελ ) Κ. Ν. Ζησίου, Σύμμικτα. Άθηνησι 1892, σελ. 13 ύποσημ. 1. J. Martha, Inscriptions d'argolide έν τω Bulletin de Correspondance Hellénique. Τόμ. H (1878), σελ )J A. Buchon, Recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes barronnies. Τόμ. II. Paris 1845, σελ. 295 στίχ ) Αυτόθι, σελ. 67 στίχ. 427, σελ. 204 στίχ. 4301, σελ. 296 στίχ και ) Αυτόθι, σελ. 300 στίχ και 6992, σελ. 301 στίχ και 7006, 7012, 7016, σελ. 302 στίχ. 7026, 7030 και 7050, σελ. 303 στίχ ) Αυτόθι, σελ. 299 στίχ ) Αυτόθι, τόμ. Ι σελ. 190, 279, 283, ) Αυτόθι, σελ ) Αυτόθι, τόμ. II σελ. 300 ύποσημ. 2, καί ) Δ. Βερναρδάκη, Μαρία Δοξαπατρη. Έν Αθήναις Σοφοχ,ΐεονς Κ,αρύδη: Τα τέκνα του Δοξαπατρη. Έν Αθήναις ) Εν τω δημώ Άνδριτσαίνης και тгара το αρχατον φρούριον τ*γ,ς ΕΓρας υπάρχει

3 H. A. ВЕИСЪ: ВИЗАНТШЖІЯ НАДПИСИ ГОРТИНШ. 65 * λεγομένης το Στροβίστζη 1 ) καί οι αναγιγνώσκοντες κλ. ΈπληρώΟη δε εις τάς κη του Μαίου έπί έτος ^օկ. Ούτως έχει τό σημείωμα παρά Υ. Garđthausen 2 ) δημοσιεύεται δε πλ-ηρεστερον υπό του 'Ιωάννου Σακκελίωνος 3 ), δστις τό έν τέλει έτος άναγίνώσκει ςψ^. Πρώτος ό κ. Σπ. Π. Λάμπρος, δεν γνωρίζω και αν ίτερός τις πρότερον, έσημείωσεν 4 ) οτι πλην τών θεμάτων, των παρά τοΐς βυζαντινοίς γνωστών μεγάλων διοικητικών διαιρέσεων, περί ων ή πραγματεία του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, αναφέρονται καί άλλα τινά μικρά θέματα. Ανέγραψε μάλιστα ονομαστικώς τό θέμα 'Ρακλόβου, έκ του ανωτέρω σημειώματος λαβών αυτό, ώς και τό θέμαβουναίνης φερόμενον έν τφ χρυσοβουχλφ λόγω του αυτο^ράτορος Ανδρόνικου του Παλαιολόγου (1289), τω υπ' αριθ σωζομένω έν τη 'Εθνική της Ελλάδος Βιβλιοθήκη, έκδεδομένω δε υπ' αύτου του κ. Σπ. Π. Αάμπρου 5 ). Είς τα θέματα της κατηγορίας ταύτης εχω και έγώ νά προσδέσω τό θέμα Σερρών φερόμενον έν γ^ρυσοβοόχλψ τών χρόνων τών Παλαιολόγων έπικυρωτικω κτημάτων τινών εις τον κυρ Μανουήλ'Αγγελον Πατρίκιον, και ούτινος χρυσοβούλλου φωτογραφικόν άπότυπον εναπόκειται έν τω Μουσειω της χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών* προς δε τό θέμα Μετεώρων. Απαντώ δε τό δεύτερον τούτο έν σημειώμασι τριών κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ήτοι τών υπ' αριθ. 442, φ. 88 b, 466, φ. 49 a, 843, φ. 187 ъ, γεγραμμένων «... δια παρθενίου Ιερομόναχου έν τώ στύλω της μονής της καλούμενης Του Πασιάνου έν τω θέματι τών μετεώρων...» 6 ). "Αξιον δε σημειώσεως ότι τα είρημένα σημειώματα, χωρίον Κακαλέτρη εγτε Κακολετρη. Τολμηρον θα ήτο να διγσχορισθν] τις, 'ότι το όνομα του χωρίου τούτου προήλθεν έκ του επωνύμου της οικογένειας Καταλεκτη, τιμαριον ταύτης ò'v, κατά παρετυμολογίαν έκ του αλέτρι = άροτρο ν. Άλλα τούτο, επαναλαμβάνω, μόνον ώς τολμηρός διγσχυρισμος δύναται να λεχθη. Σημειωθητω ενταύθα ώς έν παροδω, οτι έ'χομεν έπώνυμον Κακαλέτρη ς κα ι τα νυν έν τω δήμω Σπαρτιατών. Εν δε τω κωδικι της διαλελυμένης μονής της Παναγίας της Σιδερόπορτας έν τω δήμω Άλαγονιας, σωζομένω υπ' αριθ έν τω τμηματι τών χειρογράφων, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, απαντώ (φ. 98 b ) τον Σταυριανον και Παναγιώτην Κακαλέτρη, ζώντας κατά τα μέσα του IH' αιώνος, ώς εικάζεται. 1) Είναι πάντως τό έν τω δήμω Φιγαλείας χωρίον Στροβίτσι, κειμενον καθ ήν χωράν το αρχαίον Αζπρεον. (Πρβλ. E. Curtius Peloponnesus. Τομ. II. Εν Gotha 1852 σελ. 84 καί Taf. IV). 2) Catalogua codicum G-raecorum Sinaiticorum. Oxonii 1886, σελ ) Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Άθήνησι 1890, σελ. 141 κ. έ. 4) Byzantinische Desiderata έν τη Byzantinische Zeitschrift τόμ. Ι (1892), σελ. 199 κ. ε. 5) Άνέκδοτον χρυσόβουλλον του αύτοκρατορος'ανδρόνικου του Παλαιολόγου έν τω Δελτίω της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας. Τομ. Α' (1883), σελ ) Αντιγράφω την περικοπήν έκ του σημειώματος του υπ' αριθ. 843 κωδικός, отсгр έδη μοσιεύθη πλήρες υπό τών Ιωάννου κ α! Αλκιβιαδου Σακκελίωνος (Κατάλογος τών χει- ВнзантіЗоЕІй ВрѳмѳннпЕЪ. 5

4 66 ОТДѢЛЪ I. έν οις ή αναφορά του θέματος Μετεώρων, είναι γεγραμμένα έν έτει 1566, 1571, οτε δήλα δη πλέον ό Τουρκικός ζυγός κατέθλιβε την Θεσσαλίαν* έν τούτοις παρεμβάλλεται έν αυτοτς ή μνεία του θέματος Μετεώρων κατά συνήθειαν άρχαιοτέραν. Ή έν τετάρτω στίχω της επιγραφής Μονή Βρασών είναι ή έν τω δήμω Κορυθίου της 'Αρκαδίας τιμώμενη έπ' ονόματι του 'Αγ. Νικολάου επισκόπου Μύρων της Αυκίας. Τα νυν καλείται μονή Βαρσών τήν άρχαιοτέραν δε αυτής μνείαν ευρίσκω έν σημειώματι γεγραμμένω έν τφ υπ' αριθ. 180 κώδικι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος. "Εχει δε τό σημείωμα τοότο, δπερ ευρίσκεται έν φυλ. 176% ώς έξης κατά πιστόν ήμέτιρον άντίγραφον *) : «(-ή μεν χειρ ή γράψασα, σήπετε τάφω* τό δε γράμμα μένη είς γ^ρόνους πληρέστατους». «Έπληρώθη συν θ(ε)ω μη(νί) φε(β)ρ(ουαρίω) κγ ήμέρ(α) παρα(σκευγ)) ώρα β ινδ(ικτιώνο'ς) ιβ του έτους*,ςφ'ηζ" Δια χειρο(ς) άνδρε(ου) νοτ(α)ρ(ίου) και καλιγράφου* και ει τι έγίνετο άχρη ψΐλου σφάλματο(ς)* δια τον χ(ριστό)ν συγχω(ρήσα)τέ μοι» 2 ). Και αμέσως μετά ταύτα διά ζωηρότερου μέλανος: «-(-έγένετο η էհօ^օզ πάρα θεωφυλάκτου (μόν)αχ(ου) και ιερέως του νηκληώτου τ(η)ς μοντ^ςου αγίου νικολαου τ(η)ς βάλτ(ας) και οι άναγινοσκοντες εύχεσθε περί αυτοΰ:» Ή Βάλτα είναι Ετερος τύπος του βάλτος 3 ), ώς και έν τω δημώδει ασματι : Κα' 'ς της Βάλτας τό πηγάδι Κλέφτες ρίγναν τό λιθάρι. Ώς τοπωνυμία είναι εύχρηστος πολλαχου* επίσης και ό πληθυντικός ή Βάλτες έν Φιγαλεικη, Κεφαλληνία 4 ) κ. λ. κ. λ. Γ Τποκοριστικόν δε του ρογραφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της c Ελλάδος. Έν 'Αθήναις 1892, σελ. 153) παριδο'ντων παραδόξως τα σημειώματα των υπ' αριθ. 442 κα ι 466 κωδίκων. 1) Παρά'Ιωάννη και'αλκιβιάδη Σακκελίωνος, ενθ' άν., σελ. 35, δημοσιεύεται το σημείωμα χουτο ούχι άπηλλαγμένον αμαρτημάτων. Ημείς εντός αγκυλών εθέμεθα τα συντετμημένα κα ι τάς βραχυγραφίας. 2) Το μέρος τοΰτο δημοσιεύεται και πανομοιοτύπως πάρα 'Ιωάννη και Αλκιβιάδη Σακκελίωνος, ενθ' άν. πίναξ III αριθ ) Περί της λέξεως ταύτης και της ετυμολογίας αυτής πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελεται περί του βίου και της γλώσσης τοΰέλληνικου λαοΰ. Παροιμίαι. Τομ. Γ 7. Έν'Αθήναις 1901^ σελ. 32 κ. έ. * 4)*Ηλ. Τσιτσέλη, 'Ονόματα θέσεων έν Κεφαλληνία μετά τοπογραφικών, ιστορικών καΐ αρχαιολογικών σημειώσεων. Εν τω περιοδικω Παρνασσω, τομ. Α' (1877) σελ. 679.

5 н. А. ВЕИСЪ: ВИЗАНТІЙСКІЯ НАДПИСИ гортинш. 67 βάλτος βάλτα είναι τό Βαλτέτσι, όπερ ώς τοπωνυμίαν γνωρίζω τούτο μεν έν τη έπαοχία Πατρών, τούτο δε εν τή επαρχία Μαντινείας, δπου τό οϋτω λεγόμενον χωρίον 1 ), τό γνωστόν έκ της ιστορίας της Ελληνικής 'Επαναστάσεως. C H Μονή του Γ Αγίου Νικολάου της Βάλτας, ή έν τφ ανωτέρω, σημειώματι, είναι αυτή αϋτη ή Μονή Βρασών. ώς φέρεται έν τή περί ής ό λόγος επιγραφή, ή Βαρσών, ώς τα νυν λέγεται. Περί τούτου πείθεται τις εάν λάβη ύπ' όψιν τό μικρόν έλος τό κειμενον παρά τήν Μονήν Βαρσών, και προς τούτοις ότι ό δαπανήσας προς γραφήν του υπ' άρώ. 180 κωδικός της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της 'Ελλάδος, ό Θεοφύλακτος μοναχός και νοτάριος ήτο Νυκλιώτης, ήτοι έκ Νυκλίου, της μεσαιωνικής κατά τήν Τεγεάτιδα πόλεως 2 ), εις ής Τεγεάτιδος τήν περιοχήν ίδρυται και τό ευαγές των Βαρσών καταγώγιον. Καρύταινα. Παρά τήν πολίχνην ταύτην, τήν πλήρη ιστορίας και αναμνήσεων, κατά τήν όδόν τήν άγουσαν άπό Μεγάλης πόλεως εις Άνδριτσαιναν, ί'δρυται έπι του Αλφειού μεγάλη και πολύτοξος γέφυρα, ής άπεικόνισμα προχείρως δύναται να ευρη τις εν τω έργω της Expédition scientifique de Morée 3 ). Τω 1837 μεγάλη πλύμμηρα παρέσυρε τα εκατέρωθεν της γέφυρας όχυρώματα και κατά συγκυρίαν άγαθήν απεκάλυψε τήν έξης έπιγραφήν: 2) + Ν8ΟΝΑΟΓΨ1ΤΟΡΑΓ6ΦυΡΑ0 : ΟΟξεΝε : ΡΑΟϋΛΠΝώκβ : MANOUHATONMSAIKHN : ΗΝ 6UC6BHC ΠΑ(ΠΊΟΠεΡΑΝ ΤΑυτΗΝθεΛΟϋΝ^ΟΛΟΨυχωοΑΝωθεΝΑΐτειτωχΑ ΡΙΝ^ΜΗΠΑΛΙΝΟϋΟΠΡΙΝείΟΟΛΙΟΘΟΝΑΠΙΔΟΙ^ erous ^чпми Ν г ήτις γραφομένη κατά μετρικά κώλα, διότι είναι έμμετρος, Ιχει ώδε: Νέον δομήτορα γέφυρας, ώ ξένε, Ραοϋλ γίνωσκε Μανουήλ τόν Μελίκην. Шѵ ευσεβής. Πας τις πέραν ταύτην θέλων 1) Το περίπυστον τούτο χωρίον προ δύο περίπου αιώνων δεν εκείτο έν η θέσει τα νυν, αλλ αλλαχου παρά μικρόν βαλτον, ουχί μακράν του σημερινού χωρίου υπάρχοντα. Ταύτα κατά τήν παραδοσιν, έπιβεβαιουμενην και Οπό τίνων νύξεων εξ έγγραφων μνημείων. 2) Πρβλ. ϋπυρ. Π. Λάμπρου, Ελληνικά έγγραφα έν τω άρχείω της Βενετίας, έν οις καΐ έ'γγραφα Τούρκων αρχόντων ελληνιστί. Έν τω Δελτίω της Ιστορικής καΐ 'Εθνολογικής Εταιρείας. Τόμ. Δ', σελ. 645 κ. έ. 3) Τόμ. II. Έν Παρισίοις Πίναξ *

6 68 ОТДѢЛЪ ι. όλοψύχως άνωθεν αιτείτω χάριν, μη πάλιν ώς πριν εις όλισθον άπίοοι. "Ετους с<7шн Ίν(οικτιώνος) Γ. Ή επιγραφή αυτή, ήτις τα νυν έντετείχισται εν τω όχυρώματι της γέφυρας τφ προς οεξιαν τω άνιόντι άπό Μεγάλης πόλεως, έδημοσιεύθη και εν τινι άθλίω καί.τερατώδει συνονθυλεύματι Τάκη τινός Κανδηλώρου 1 ). Προβαινομεν δε εις τήν άναδημοσίευσιν αυτής, διότι όλως εσφαλμένως καί μετά έπιπολαιότητος θαυμαστής όσης. έδημοσιεύθη και υπ αυτού, ουδέ καν το εμμετρον αυτής άντιληφθέντος: «Νέον δομήτορα, ώ ξένε, Φαουλ γίνωσκε Μανουήλ τον Μελικήν, ος ην ευσεβής. Πας τις πέραν ταύτην θέλων άνωθεν αίτήτω χάριν, μη πάλιν ώς πριν εις δλισθον άπι'λοι. "Ετους μηνός 'Ιουλίου γ'». Ό Τάκης Κανδηλώρος μη δυνάμενος να ανάγνωση τήν χρονολογίαν της επιγραφής αναγράφει 2 ) τήν περί ης δ λόγος γέφυραν ώς λείψανον τής εν τη βαρών ία τής Καρυταίνης φραγκοκρατίας. Έν τούτοις καθ' δ έτος αναφέρει αϋτη, τό 6948 άπό στάσεως γής ή τό 1440 άπό τής θείας οικονομίας λογιζόμενος ή φραγκοκρατία καθ' άπασαν σχεδόν τήν Πελοπόννησον είχε καταλυθή. Επίσης ό αυτός Τάκης Κανδηλώρος αναφέρει 3 ) τόν Μανουήλ Φαοΰλ Μελίκην, όν εσφαλμένως Μελική ν τονίζει, ώς κτίστην τής γέφυρας, έν ω ή επιγραφή πραγματεύεται περί άνακαινιστου' 4 ) νομίζει δε τό Μελικής λέξιν τουρκικήν, έν ω κυρίως είναι αραβική, μαλέκ, μελέκ = κύριος, βασιλεύς. Σχετικαί δε προς τό μαλέκ, μελέκ είναι αί λέξεις μ ο ύλκ μουλκί (=κτήμα), Μελχισεδέκ (=δίκαιος βασιλεύς), Άβιμέλεχ 5 ) (=Abd-Al-Mélic, δούλος του βασιλέως, ή κατ' άλλην έομηνείαν, πατήρ του βασιλέως). Έν ΒυζαντινοΤς δε κειμένοις απαντώσι κύοια Μωαμεθανών ονόματα Μελέκ 6 ), Μα- 1) Τάκη Κανδηλώρου, ιστορία τής Γορτυνίας. Έν Πάτραις 1899, σελ ) Αυτόθι. 3) Αυτόθι. 4) Αύτο'θΊ. 5) θεοφάνους Χρονογραφία. Bonnae Τόμ. Ι, σελ. 551, ,8. 555, ,6, , ,4. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος. Bonnae Τόμ. Γ' σελ. 98,11.103,2,22. Πασχάλ ο ν Χρονικό v. Botinae Τόμ.[ II σελ Γεώργιος Σύκγελλος. Bonnae Τομ. Ι σελ. 300Д9 κ. έ. 351,12. Γεωργός Κεδρηνός. Bonnae Τόμ. Ι σίλ. 56,9. 58,4. 96,6. 147, ,4,9. 772,8,9.11. Τόμ. II σελ. 599,17. 6) Γ. Φραντζής. Bonnae 1838, σελ. 72,12,14. ΙΙρβλ. Caroli du Fr. Du Gange, Historia bizantina duplici commentario illustrata. Prior familias ас stemmata imperatorum Constantinopolitanorum...Lutetiae Parisiorum 1680, σελ. 353.

7 H. A. ВЕИСЪ: ВИЗАНТІЙСКІЯ НАДПИСИ ГОРТИНШ. 69 λέχ,'μελήκ 1 ), Μελίχ 2 ), Μελήκης 3 ). Καί το όνομα του υπό του Γεωργίου Φοαντζη 4 ) μνημονευομένου ρουρίου Μελέ, έν τω δήμω Άλαγονίας 5 ), είναι βεβαίως σχετικον προς το άραβικον μελέκ. Ό δε Μανουήλ "Ραουλ Μελικής θα άνηκε βεβαίως εις την πολυσχιδή βυζαντινήν οικογένειαν τών'ραούλ, είτε'ράλλη, ης γενάρχης φαίνεται ό Φαούλ, ο επιλεγόμενος Λυκοδέρμων, ό προς τον Νικηφόρον Βοτανειάτην αποσταλείς πρέσβυς υπό του Ροβέρτου Γυσκάρδου 6 ). Η οικογένεια ΊΡαουλ είτε 'Ράλλη, ήτις είναι προσγενής των επιφανέστερων του βυζαντίου οίκων, Άσάνη, Λασκάρεως, Καβάκη κλ. κλ. ήλθεν είς έπιγαμιαν, ώς εικάζεται εκ της ανωτέρω επιγραφής, και προς την οικογένειαν Μελί κ η. : Δυστυχώς αί προς την τελευταίαν ταυτην ειδήσεις μου είναι πενιχραί, πενιχρόταται. Ανευρίσκω οικογένειαν φερωνυμουμένην άδιαφόρως Μελίκη ή Μαλίκη έν νοταριακοΐς έγγράφοις εκ Φίλια τών Καλαβρύτων άναγομένοις εις τα ετη Ούτε προτζρον ούτε ύστερον έχω μνείαν αυτής. Μόνον έν : Κέρκυρα άπαντα το έπώνυμον.τούτο, Μελίκης, μέχρι τών άρχων του παρελθόντος ІѲ' αιώνος 7 ). Έν τοΐς δήμοις Β'ουπρασίων καί Άετου υπάρχο.υσι χωρία Μαλήκη, τιμάρια ποτέ της περί ης ό λόγος οικογενείας. Τό αυτό ήδυνατό τις να έπαναλάβη και δια τό έν τφ δήμω Λευκιμμαίων χωρίον Μ,ελήκια. Είναι δε ό ανακαινιστής της γέφυρας της Καρυταίνης, ό Μανουήλ 'Ραουλ Μελίκης, όλως δι" όλου άγνωστος άλλαχόθεν και ου μόνον εις έμέ, 1) Νικηφόρος Γρηγορας. Воппае Τόμ. Ι σελ. 82,4. 137,6,8,16.254,4,5.-- Ιωάννου Καντακουζηνού. Воппае Τόμ. III σ. 97,8. Γεώργιος Παχυμέρης. Воппае Τόμ. Ι σελ. 131,6. Τόμ. II σελ. 327, ,5. 611,20 κ. ε. Buchon, Recherches historiques... τόμ. II σελ. 188 στίχ. 3843, σελ. 189 στίχ. 3878, σελ. 191 στίχ. 3926, σελ. 193 στίχ. 3986, σελ. 206 στίχ. 4344, σελ. 207 στίχ. 4370, ) Θεοφάνους Χρονογραφία. Τόμ. Ι σελ ) Buchon, Recherches historiques... τόμ. II σελ. 188 στίχ. 3853, σελ. 190 στιχ. 8911, σελ. 206 στι'χ ) σελ. 131,4. 5) Πρβλ. Ά θ. Πετρίδου, Περί του έν τω δήμω Άλαγονίας άνευρεθε'ντος μεσαιωνικού φρουρίου «Μελέ». Έν Παρνασσω τόμ. Ι' (1886) σελ. 235 κ. έ. 6) "Αννα Κομνηνή. Τόμ. Ι. Воппае 1839, σελ. 71,11 κ. ε. Πρβλ και Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου, С Н Κωνσταντινούπολις. Τόμ. к!. Άθήνησι 1862, σελ. 388 έν υποσημειώσει. Περί του οίκου Ραούλ ει'τε Ράλλη σημειοτ τίνα ό С Du Cange έν τω Β' τόμω της "Αννης Κομνηνης (εκδοσις Βόννης) σελ Το δε άγγλιστι ԿՀՕ^ του Alexander Α. Balli, History of the Byzantine house of Bhaoul, Rhales or Balli, είς ο παραπέμπει ό πριγκιψ Δημήτριος Ροδοκανακης (Ίουστινιαναι Χίος. Έν Σύρω 1900, σελ. 615 ύποσ» 40), είναι φανταστικόν (Πρβλ. Emile Legrand, Dossier Rhodocanacis. Etude critique de bibliographie et d'histoire littéraire. Paris 1895, σελ. 119 κ. έ.). 7) Λαυρεντίου Βροκίνη, Βιογραφικά σχεδάρια τών έν τοίς γραμμασιν, ώραίαις τεχναις διαλαμψάντων Κερκυραίων. Τεύχος Α'. Κέρκυρα 1877, σελ. 19 κα ι 67.

8 70 ОТДѢЛЪ ι. άλλα καί εις αυτόν τον κ. Σπυρίδωνα Λάμπρο ν, τον άπα πολλών ή δ /] ετών άσγ^ολουμίίον οιά τά Πελοποννησιακά πράγματα του ΙΕ' αιώνος και σχετικώς προς ταύτα έρευνώντα άνα τά διάφορα άρχεΐα. Έκ ՂՕԱՂՕԱ άγομαι εις την υπόθεσιν, οτι ό Μανουήλ 'Ραούλ Μελικής, 4 περί ου πρόκειται, δεν είναι ΐτερόν τι πρόσωπον του Μανουήλ 'Ραουλ είτε 'Ράλλη, δστις μνημονεύεται τώ 1454 εν τη επιστολή του Μωάμεθ του Β προς τους άρχοντας της Λακεδαίμονος 1 ) (ως και εν άλλοις έγγράφοις 2 ) του 1456 και 1465) και όστις, ώς φαντάζομαι, προς μητρός ήτο Μελικής και ώς τοιούτος αναγράφεται εν τη ανωτέρω επιγραφή. Παρά τήν θύραν της παλαιάς της Καρυταίνης Μητροπόλεως, ναοϋ της Θεοτόκου ίδρυθέντος κατά τήν παράδοσιν υπό του μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως Αθανασίου 3 ), μάλλον δε άνακαινισθέντος υπ' αυτού, έντετείχισται ήκρωτηριασμένη πλάξ, εφ' ης είναι κεχαραγμένα επιμελώς τάδε: 3) +0ϋΡΑΟΤΡΑΗΟΟΑΝΘΡΟΠ6ΒΛ6ΨΟΝΚ6ΙΔ ^ΗΜΑΛΑΜΠΡΟΤΗΟ HCANTAMHBHNeAeöCnOACünAHGöS-OKPOKONTHAOCBAClA.. Όρας τρανώς, άνθρωπε, βλέψον και ιδέ οίκημα λαμπρότησ[ιν έκ βάθρων επηξεν ] εις άνταμοιβήν ελέους πολλοπληθους ό Κροκόντηλος βασιλ[ίδι τη μητρί]. Ή συμπλήρωσις του δευτέρου στίχου δεν είναι βεβαίως ικανοποιητική, ποοί^ί\ν δε εις αυτήν έχων υπ' όψιν και τήν γνωστήν έπιγραφήν της παρά τήν Άρειαν του Ναυπλίου Χγίας Μονής: "Επηξε βάθρα τω ναώ σου, παρθένε, Λέων Άργείων άλίτρός θυηπόλος 4 ), 1) F. Miklosich et Müller: Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana. Τομ. III. Yindobonae Д 865, σελ ) С. N. Sathas, Documenta inédits relatifs à l'histoire de Grece au Moyeu Age. Τόμ. Ι σελ. 234 στιχ. 30 хае 33. Τόμ. ΥΙΙ σελ. 2 στί'χ. 31 καΐ 3δ. 3) Ιωάννου Μαρτίνσυ, Βίος του εν άγίοις πατρός ημών 'Αθανασίου επισκόπου Χριστιανουπόλεως. Έν τω περιοδικω 2ωτήρι, τόμ. θ' (1886) σελ ) Κ. Ν. Ζησιου, Χριστιανικαι αρχαιότητες Ναυπλίου εν τω Δελτιω της Ιστορικής και 'Εθνολογικής Εταιρείας. Τόμ. Α' σελ. 522, πίναξ ΙΑ'. 4. Πρβλ. Του αύτοΰ, Σύμμικτα, σελ. 79. Μ. Ααμπρυνίδου, Η Ναυπλι'α άπο τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ήμας. Έν Άοηναις 1898, σελ. 46. Georges Lampakis, Mémoire sur les antiquités chrétiennes de la Grèce... 'Εν Άοηναις 1902, σελ. 32. M. Ααμπρυνίδου, Η'Αγία Μονή παρά τους ανατολικούς πρόποδας του Παλαμηδίου. Έν τω περιοδικω Αρμονία, τόμ. Γ' (1902) σελ. 480.

9 H. A. ВЕИСЪ: ВИЗАНТІЙСКІЯ НАДПИСИ ГОРТИНШ. 71 Τό δε Βασιλίς Μήτηρ zhoci υπαινιγμός της Παναγίας Παρθένου, ώς καί έν τώ γνωστφ θεοτοκίφ: ανοίξω το στόμα μου και λόγον έρεύξομαι τη βασιλίδι μητρί. Ή επιγραφή έχαράχθη, κατ' έμέ κριτήν, καθ' ους χρόνους καί ή προηγουμένη. Τό δ' έν αυτή απαντών όνομα Κροκόντηλος είναι έτερος τύπος του επωνύμου Άκροκόντυλος. αναφέρονται δε κατ επανάληψιν Άκρο κ όν δ ιλο ι έν δωρητηρίφ εγγράφω, τοΰϊτους 1375, προς την έν Μυστρα μονήν του Βροντοχίου, όπερ εκ του υπ' άριο. 352 ελληνικού κωδικός του Βατικανού έξέδωκεν ό C[ozza] Lfiizi] 1 ), δυστυχώς μετά πολλών καί προφανών σφαλμάτων, ώστε αναγκαία καθίσταται ή εκ νέου δημοσίευσις αυτού έπιτελεσθησομένη υπό του κ. Σπ. Π. Λάμπρου 2 ). Έν τω γνωστω νεκρικφ διαλόγφ, Επιδημία Μάζαρι έν?/ Αδου, άναφέοεται αποστάτης τις και ταραχοποιός Κροκόδυλος, καθ'ούτψ 1414 έπηλθεν ό αυτοκράτωρ Μανουήλ ό Παλαιολόγος 3 )* μάλιστα ό εκδότης Boissonade δεν αντελήφθη ότι τό έν τφ κώδικι «κροκοδυλου» είναι κυριον όνομα, ώς δεν αντελήφθη αυτό και ό κ. Μ. Treu 4 ). Επίσης έν τη χρονογραφία του Γεωργίου Φραντζή 5 ) αναφέρεται ό Κροκόντυλος, «ή μάλλον ειπείν Κροκόδειλος οικειότερον», όστις τω 1460 υπετάγη έθελοντί εις τους Τούρκους καί παρέδωκεν εις αυτούς τους δύο υίούς του και τό υπ' αυτού κατεχόμενον χάστρον του 'Αγίου Γεωργίου τών Σκόρτων, έν τη περιφέρεια της Καρυταίνης, αυτό τούτο τό μνημονευόμενον έν άπογραφαΐς 6 ) τών ετών 1463, 1467, 1471, αυτό τούτο όπερ ό Κάρολος Ε' της Γαλλίας απένειμε τω 1533 εις τόν Κορωναΐον Ιππότη ν ΘεόδωρονΑγιαποστολίτην, ίνα κατέχη αυτό άπελευθερωθέν της τουρκικής δυναστείας 7 ). Κατά τήν ήμετέραν άντίληψιν ό έν τω διαλόγφ του Μάζαρι Κροκόδυλος είναι πάππος του παρά Φραντζή μνημονευομένου, Οστις δεν φαίνεται έτερος τις, ειμή ό Κροκόδυλος ό άπό οικογενείας Κλάδα, τής πόρρωθεν μεν έξ Ηπείρου καταγόμενης 8 ), εγκατεστημένης δε έν Πελο- 1) Έν τω Bessarioiie τόμ. VI (1900) σελ ) Πρβλ. Plan eines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit. Έν Μονάχω 1903, σελ )J. Fr. Boissonade, Anecdota graeca. Τόμ. III. Parisiis 1831, σελ )Mazaris und Holobolos έν τη Byzantinische Zeitschrift. Τόμ. Ι (1892)σελ. 86 x. έ. 5) Σελ. 407 {ϊχζοσις Βόννης). 6) Buchon, Recherches historiques. Τόμ. Ι σελ. LXV. Ch. Hopf, Chroniques Gréco-Romanes. Berlin 1873, σελ. 202 και ) 'Ανδρέου Μουστοξύδου,Έλληνομνημων. Τόμ. Α' (1843) σελ ) Τοιαύτη είναι ή περ': τής καταγωγής τών Κλάδα παράδοσις. Πρβλ. Κ. Ν. Da Ôa, Ελληνικά ανέκδοτα. Άθηνησι 1877 σελ. ξε'. Κ. Π. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία του Ελληνικού εονους. Έκδοσις Β' τόμ. Ε'. Έν 'Αθήναις 1887, σελ. 623.

10 72 ОТДѢЛЪ I. ποννήσω ήδη κατά τά μέσα του ΙΔ αιώνος 1 ), διότι τω 1366 ανευρίσκω 2 ) τόν Λέοντα Κλαδαν άοοιεοουντα εις την προμνημονευοετσαν μονήν της 'Οδηγήτριας Θιοτόχου του Βροντοχίου άμ,πελον έν θέσει Τρύπν) 3 ). Ό Κροκόδυλος Κλάδας είναι γνωριμωτάτη φυσιογνωμία έν τι) ιστορία των 'Ελλήνων στρατιωτών του ΙΕ αιώνος 4 ). Η δε μεγάλη αυτού δρασις, ώς και των πολεμοχαρών αδελφών του και των λοιπών συγγενών του, διεσαφηνίσθη αρκούντως έξ όσων εγγράφων έδημοσίευσεν ό κ. Κ. Ν. ΣάΟας 5 ), δύναται δε και πλέον να δίασαφηνισθή δια της καταλλήλου εκδόσεως απάντων των έγγραφων τών σωζόμενων ιζοίρα τοΐς έν Κεφαλληνία άπογόνοις του Κροκοδυλου, ων έγγραφων βραχεία και αμφιβόλου ακριβείας περίληψις έχει καί τύποις έκδοθή 6 ). ΝΤκος Α. Βεη ς. 1) 'Από της οίκογενείας Κλαδά εσχε το όνομα το έν τω δήμω Σελλασίας όμώνυμον χωρίον, τιμαριον ό'ν ποτέ αυτής. 2) F. Miklosich et Müller, Acta et diplomata. Το'μ. Ι σελ ) Πάντως πρόκειται περί του σημερινού χωρίου του ούτω καλουμένου εν τώ δήμω Σπαρτιατών. ΠαράΓεωργίω Φραντζή (σελ. 200 τής εκδόσεως Βόννης) καλείται ΕβραΓκή Τρίπη. 4) Πρβλ. Κ, Ν. Σάθα, 'Ελλ. ανέκδοτα, σελ. ξε' κ. έ. Του αύτου, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς. Έν 'Αθήναις 1869, σελ. 43 κ. έ. Του αύτου, "Ελληνες στρατιώται έν τη Δύσει καί ή άναγέννησις τής ελληνικής τακτικής. Έν τω περιοδικω Εστία, τομ. Κ'(1885) σελ ) Έν τοτς Documents inédits relatifs à l'histoire de Grèce au Moyen Age. Το'μ A/, B' 6) ΆρχαΤα ιστορικά γεγονο'τα τής οικογενείας τών κομητών Κλαδαίων άπο τα 1330 μέχρι τα Άθήνησιν, τυπογραφετον Εκατογχειρος Εις 8-ον. Σελίδες Το κείμενον ελληνιστί, ίταλιστι καί άγγλιστί.

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας.

Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας. Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας. ('Επί τη βάαει τον νπ" άρι$. 32 κωδικός τον Μετεώρον). Το Φανάριον, ή επί της κλωμακοέσαης 4$ώμης Θεαοαλική πολίχνη, κατά τονς μέαονς αιώνας

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΜΟΣ 1990-1991 ΕΒΔΟΜΟΣ Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Ανάτυπο) Μάχη Παίζη-Άποστολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ

Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 441 Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ Ι Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Ενότητα Ι-2: Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις Κατάσταση της αυτοκρατορίας στις αρχές του 7 ου αιώνα: Επιδρομές Σλάβων και Αβάρων στη βαλκανική χερσόνησο Καταστροφή πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου

Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου Ομιλία του κ. Αναστ. Ορλάνδου περί του ναού της Μονής Δαφνίου Αναστάσιος ΟΡΛΑΝΔΟΣ Δελτίον XAE 2 (1925), Τεύχη α -β, Περίοδος Β'. Πανηγυρικόν επί τη τεσσαρακονταετηρίδι της ιδρύσεως της Χ.Α.Ε. Σελ. 70-75

Διαβάστε περισσότερα

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:...29 6-2011..... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Γ-3ΨΞ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Γ-3ΨΞ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ Ο Αναστάς Ιησούς αναπαριστώμενος ως Καβαλάριος (Ιππότης), ενδεδυμένος πορφυράν στολήν Αυτοκράτορος,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,

Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή Πολυξένη, Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι, Tελετή επίδοσης του παρασήµου του Ιππότη του Τάγµατος Γραµµάτων και Τεχνών στην κα Πολυξένη Αδάµ-Βελένη Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2013 Αξιότιµη κυρία ιευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ

ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : 2 Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΕΛ. ΣΑΡ Η ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΩΝ : ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιηγήσεις στην Ελλάδα Μνημεία πόλεων στον Ελλαδικό χώρο! στην Ξάνθη! Στη σημερινή μας στήλη θα ασχοληθούμε με την Ιστορία και τα μνημεία της πόλης της Ξάνθης, η οποία σε πληθυσμό φθάνει σχεδόν τους 53.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗ ΔΕΗ Α.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (1) 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / Β.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και στην μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία η πίστη και η ιατρική ήσαν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ασκληπιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ 01/06/2011... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία 01/06/2011 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας όνοµα πατέρα Ιωάννης ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση

Λεωνίδας όνοµα πατέρα Ιωάννης ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Αριθµ. Πρωτοκόλλου Αριθµ. Μητρώου Ηµεροµηνία:.././2011 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. Απογραφή 190 3: Απογραφή του σαντζακιού των Σερβίων. Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών.

Διαβάστε περισσότερα

Ψευτικα μαλλια που τοποθετoυνται για να καλυψουν εκουσια ή ακουσια φαλακρα. Η αρχαία φενάκη

Ψευτικα μαλλια που τοποθετoυνται για να καλυψουν εκουσια ή ακουσια φαλακρα. Η αρχαία φενάκη περούκα Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012 5:20 μμ Σημασία: Ψευτικα μαλλια που τοποθετoυνται για να καλυψουν εκουσια ή ακουσια φαλακρα. Η αρχαία φενάκη Εγκυκλοπαιδικα: Στην αρχαιοτητα κουρευαν εν χρω τα μαλλια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στο μεγάλο είλητο της Πάτμου, το όποιο περιέγραψε λεπτομερειακά, μελέτησε καΐ συμπλήρωσε ή συνάδελφος κυρία

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19

ΧΡΟΝΙΚΑ ISSN 2241-1577 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ιανουαριοσ - απριλιοσ 2013 ετοσ ΣΤ - αρ. τευχουσ 19 ISSN 2241-1577 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Φ.131360/12476/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Τρίτη 17/9 Τρίτη 24/9 Ημερήσια εκδρομή στο Λαύριο. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Θορικού, στο Μουσείο Κεραμικής «Πάνου Βαλσαμάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικές Επισηµάνσεις

Μεθοδολογικές Επισηµάνσεις Εικόνες του Δυτικοευρωπαίου µέσα από την Ιστορία 9 Μεθοδολογικές Επισηµάνσεις Ο ι προσεγγίσεις των σχέσεων του Υστεροβυζαντινού και του Νεότερου Ελληνισµού µε τη Δύση συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-11-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ) 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ) Οι Σγουροί (Σγούροι) ή Σγουρόπουλοι, καθώς και οι λίγο μεταγενέστεροι συγγενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών ιαγωνισµοί Συµβάσεις ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τµήµα IV Τηλέφωνο: 2310025278 Φ.600.163/34/24914 Σ.1655 Θεσσαλονίκη, 08 Απρ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία...200... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία 20/10/2014 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Ενδοσχολικές Εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ.Π. (Καθηγητές: Τσομπανέλλης, Γιατρά)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Ενδοσχολικές Εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ.Π. (Καθηγητές: Τσομπανέλλης, Γιατρά) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ.Π. (Καθηγητές: Τσομπανέλλης, Γιατρά) ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 2-3-4-5-6-7-9-10-12-14-18-21-23-24-25-28-30-31-32 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Καθηγήτριες: Λαγκαδιανού, Μπουκόρου) Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου...

ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 1 Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία: 20.... Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/339704/9606/8676/6505 Ηµ/νία: 30/12/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/339704/9606/8676/6505 Ηµ/νία: 30/12/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.30 12:55:04 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞ2ΟΓ-19Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτου Πανταζή - Εισαγωγη: Μέσα στην περιοχή του χωριού µας, όπου

Διαβάστε περισσότερα