ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 11619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επι βαρύνσεων για τελωνειακή παράβαση λαθρε μπορία στον ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΡΟΓΗΡΟ του ΑΝ ΔΡΕΑ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ... 1 ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπο ρία στον ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟ του ΝΙΚΟΛΑ... 2 ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπο ρία στον ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΗ και της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορία στον ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ... 4 Ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρ μογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3369/ Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας & επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώ ρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχο λικών Μονάδων... 6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου κλά δου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας οδηγού του Πανε πιστημίου Μακεδονίας... 7 Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας... 8 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Δήμο Σηπιάδος για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)... 9 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύμβα σης μίσθωσης έργου στη Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αριδαίας Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 12 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορία στον ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΡΟΓΗΡΟ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 20/2004/2007 Καταλογιστική Πράξη του Διευθυντού του Ζ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνικών Θεσσα λονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 3, 31, 53 56, 62 64, 79 81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 161 ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ως και τις υπ αριθμ. Φ.639/447/ Α.Υ.Ο. και Φ.883/530/ Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11, 12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ. 4 και 20 του ν. 2523/1997, για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση (λαθρε μπορία), ήτοι λαθραία διακίνηση φιαλών αλκοολούχων ποτών, για τις οποίες ποσότητες δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη κατά των καθ ων πολλαπλό τέλος εξ διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι τριών λεπτών ( ,23) ίσο με το τριπλάσιο των αναλογουσών στην ανωτέρω ποσότητα φορολογικών επιβαρύνσεων, πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Εξ αυτών επιμερίστηκε στον ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΡΟΓΗ ΡΟ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, κάτοχο του υπ αρ. ΔΤ Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών και του υπ αρ. Γ ΔΑΤ, ΑΦΜ , κυπριακής καταγωγής και υπηκοότητας, με δηλωθείσα διεύθυνση Τήνου 19, Κυψέλη Αττικής ή Σ. Καράγιωργα 96, Γλυφάδα Αττικής, και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟ ΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ», Ηπείρου 3, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ και μέλος της εταιρείας «ΕΝΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙ ΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ», Ακτή Μιαούλη 73 Πειραιάς, ΑΦΜ , ποσόν σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (41.975,28), πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Οι εταιρείες «ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» και «ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ» των οποίων ο άρτι προαναφερόμενος είναι πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος και μέλος αντίστοιχα, κηρύσσονται αστικώς συνυπεύθυνες για την καταβολή

2 11620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του ποσού αυτού και μέχρι εξοφλήσεως. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς καταλογιζομένου πολ λαπλού τέλους και μέχρι εξοφλήσεως, ως και οι αστικώς συνυπεύθυνες εταιρείες. Πλέον των ανωτέρω, επειδή μέρος των ποσοτήτων που αποτέλεσαν αντικείμενο της λαθρεμπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους Χατζηκυπριανού Ρογήρο, Θεοδούλου Άγγελο και Νικολάου Ιάκωβο εκ των καταλο γιζομένων, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εις έκαστον Εξ αυτών και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλο γούν στη διαφυγούσα ποσότητα των 19604/0,7L φιαλών οιν/δων ποτών, ήτοι ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια δώ δεκα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (81.212,32). Οι εταιρείες «ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» και «ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ» κηρύσσονται αστικώς συνυπεύθυνες με αυτούς για την καταβολή του ποσού αυτού. Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων θα χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του αναλογούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 1979,74 και ως και ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 39,60 και ποσοστό 20% επί ΤΧ υπέρ ΟΓΑ ήτοι 7,92. Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (2) Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβαρύν σεων για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορία στον ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟ του ΝΙΚΟΛΑ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 20/2004/2007 Καταλογιστική Πράξη του Διευθυντού του Ζ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνικών Θεσσαλονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 3, 31, 53 56, 62 64, 79 81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 161 ν. 2960/2001 Εθνικού Τε λωνειακού Κώδικα ως και τις υπ αριθμ. Φ.639/447/ Α.Υ.Ο. και Φ.883/530/ Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες δια τάξεις του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11, 12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ.4 και 20 του ν. 2523/1997, για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβα ση (λαθρεμπορία), ήτοι λαθραία διακίνηση φιαλών αλκοολούχων ποτών, για τις οποίες ποσότητες δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη κατά των καθ ων πολλαπλό τέλος εξ διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι τριών λεπτών ( ,23) ίσο με το τριπλάσιο των αναλογουσών στην ανωτέρω ποσότητα φορολογικών επιβαρύνσεων, πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Εξ αυτών επιμερίστηκε στον ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟ του ΝΙΚΟΛΑ, κάτοχο του υπ αρ Δ.Τ. Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών και του υπ αριθμ. C διαβατηρίου Κυπριακών Αρχών, κυπριακής καταγωγής και υπηκοότητας, με δηλωθείσα διεύθυνση Κ. Λαχανά 3 Κάτω Πατήσια Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις των αρμο δίων αρχών, ΑΦΜ , μέλος των εταιρειών «ΚΟ ΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ», Ηπείρου 3, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ και «ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ», Ακτή Μιαούλη 73 Πειραιάς, ΑΦΜ , ποσόν σαρά ντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (41.975,28), πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Οι εταιρείες «ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» και «ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ» των οποίων ο άρτι προαναφερόμενος είναι μέλος, κη ρύσσονται αστικώς συνυπεύθυνες για την καταβολή του ποσού αυτού και μέχρι εξοφλήσεως. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς καταλογιζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλήσεως, ως και οι αστικώς συνυ πεύθυνες εταιρείες. Πλέον των ανωτέρω, επειδή μέρος των ποσοτήτων που αποτέλεσαν αντικείμενο της λαθρεμπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους Χατζηκυπριανού Ρογήρο, Θεοδούλου Άγγελο και Νικολάου Ιάκωβο εκ των καταλο γιζομένων, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εις έκαστον Εξ αυτών και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλο γούν στη διαφυγούσα ποσότητα των 19604/0,7L φιαλών οιν/δων ποτών, ήτοι ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια δώ δεκα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (81.212,32). Οι εταιρείες «ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» και «ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ» κηρύσσονται αστικώς συνυπεύθυνες με αυτούς για την καταβολή του ποσού αυτού. Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων θα χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του αναλογούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 1.979,74 και ως και ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 39,60 και ποσοστό 20% επί ΤΧ υπέρ ΟΓΑ ήτοι 7,92. Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (3) ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορία στον ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΗ και της ΚΥ ΡΙΑΚΟΥΛΑΣ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 20/2004/2007 Καταλογιστική Πράξη του Διευθυντού του Ζ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνικών Θεσσαλονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 3, 31, 53 56, 62 64, 79 81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 161 ν. 2960/2001 Εθνικού Τε λωνειακού Κώδικα ως και τις υπ αριθμ. Φ.639/447/ Α.Υ.Ο. και Φ.883/530/ Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες δι ατάξεις του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11, 12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ. 4 και 20 του ν. 2523/1997, για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία), ήτοι λαθραία διακίνηση φιαλών αλκοολούχων ποτών, για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη κατά των καθ ων πολλαπλούν τέλος εξ δια κοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι τριών λεπτών ( ,23), ίσο με το τριπλάσιο των αναλογουσών στην ανωτέρω ποσότητα φορολογικών επιβαρύνσεων, πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Εξ αυτών επιμερίστηκαν στον ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΗ και της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ, κάτοχο του υπ αριθμ / Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού του Τμήματος Αλλοδα πών Αθηνών, του υπ αριθμ. C186337/ διαβατηρί ου Κυπριακών Αρχών, με ΑΦΜ , με δηλωθείσα διεύθυνση Αχαρνών 340, Αθήνα, και ήδη αγνώστου δια μονής σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «BALDACCI ΕΠΕ» με αντικείμενο εργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΙ ΔΗΡΟΥ ΗΛΕΚ. ΕΙΔΩΝ με έδρα Καλύμνου 4, Άγιοι Ανάρ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γυροι Αττικής και ΑΦΜ αρμοδιότητας ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (27.983,52). Η εταιρεία με την επωνυμία «BALDACCI ΕΠΕ» της οποίας ο άρτι προαναφερόμενος είναι διαχειριστής κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη για την καταβολή του ποσού αυ τού. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς καταλο γιζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλήσεως, ως και η αστικώς συνυπεύθυνη εταιρεία. Πλέον των ανωτέρω επειδή μέρος των ποσοτήτων που αποτέλεσαν αντικείμενο της λαθρεμπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους καταλογιζόμενους, συ νεπώς και στον Αντωνίου Χριστάκη, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλο γούν στη διαφυγούσα ποσότητα των 19604/0,7L φιαλών οιν/δων ποτών, ήτοι ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (81.212,32). Η εταιρεία με την επωνυμία «BALDACCI ΕΠΕ» κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη με αυτούς για την καταβολή του ποσού αυτού. Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων θα χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του αναλογούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 1.979,74 και ως και ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 39,60 και ποσοστό 20% επί ΤΧ υπέρ ΟΓΑ ήτοι 7,92. Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (4) Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβαρύν σεων για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορία στον ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 20/2004/2007 Καταλογιστική Πράξη του Διευθυντού του Ζ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνικών Θεσσαλονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 3, 31, 53 56, 62 64, 79 81, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 161 ν. 2960/2001 Εθνικού Τε λωνειακού Κώδικα ως και τις υπ αριθμ. Φ.639/447/ Α.Υ.Ο. και Φ.883/530/ Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες δια τάξεις του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11, 12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ.4 και 20 του ν. 2523/1997, για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία), ήτοι λαθραία διακίνηση φιαλών αλκοολούχων ποτών, για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη κατά των καθ ων πολλαπλούν τέλος εξ δια κοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι τριών λεπτών ( ,23), ίσο με το τριπλάσιο των αναλογουσών στην ανωτέρω ποσότητα φορολογικών επιβαρύνσεων, πλέον ΤΧ και ΟΓΑ. Εξ αυτών επιμερίστηκαν στον ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΘΕΚΛΑΣ, κάτοχο του υπ αριθμ. 4000/3/5281/ Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού του Α.Τ. Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, κυπριακής υπηκοότητας, με ΑΦΜ , με δηλωθείσα διεύθυνση Αγ. Δημητρίου 141, Θεσσαλονίκη, και ήδη αγνώστου διαμονής, σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, μέλος της εταιρείας «BALDACCI ΕΠΕ» με αντικείμενο εργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΗΛΕΚ. ΕΙΔΩΝ με έδρα Καλύμνου 4, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής και ΑΦΜ αρμοδιότητας ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (27.983,52). Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς καταλογι ζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλήσεως. Πλέον των ανωτέρω επειδή μέρος των ποσοτήτων που αποτέλεσαν αντικείμενο της λαθρεμπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους καταλογιζόμενους, συνεπώς και στον Αγαθαγγέλου Άγγελο του Παναγιώ τη, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στη διαφυγούσα ποσότητα των 19604/0,7L φιαλών οιν/δων ποτών, ήτοι ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (81.212,32). Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων θα χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του αναλογούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 1.979,74 και ως και ποσοστό ΤΧ 2% ήτοι 39,60 και ποσοστό 20% επί ΤΧ υπέρ ΟΓΑ ήτοι 7,92 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Α/9360 (5) Ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρ μογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3369/2005. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18, τ. Α / ) «Εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ τισης και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 121/ (ΦΕΚ 371, τ. Β / ) από φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», όπως τροποποιή θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του ν. 3191/2003 (ΦΕΚ 258, τ. Α / ) «Εθνικό σύστημα σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευ σης και κατάρτισης με την απασχόληση». 4. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171, τ. Α / ) «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Μά θησης και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε: Ρυθμίζουμε τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3369/2005 ως ακολούθως: 1. Έργο της Μονάδας Υποστήριξης Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης είναι η υποστήριξη, επιστημονική και διοικητική, της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Μονάδα Υποστήριξης συνεργάζεται με τους κατά νόμο αρμόδιους φορείς σε θέμα δια βίου μάθησης. 2. Η Μονάδα Υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης αποτελείται από δύο (2) τμήματα, ήτοι: α) Το Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης και β) Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης.

4 11622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης και Τεκμηρίω σης στελεχώνεται με τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορί ας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, έναν (1) υπάλληλο της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και δύο (2) υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού Οικο νομικού. 4. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης στελεχώνεται με έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προ σωπικού, έναν (1) υπάλληλο της κατηγορίας ΠΕ Διοικητι κού Οικονομικού και έναν (1) υπάλληλο της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού. 5. Προϊστάμενοι των δύο ανωτέρω Τμημάτων ορίζονται υπάλληλοι του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Μονάδας Υποστήριξης Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μά θησης, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, συνδυαζόμενα και με το χρόνο υπηρεσίας του καθενός. 6. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό πρέπει να έχει: α) Εξειδίκευση τουλάχιστον σε επίπεδο Διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ισοτίμου της αλλοδαπής σε θέματα: αα) Ευρωπαϊκών και Διεθνών Πολιτικών στη δια βίου Μάθηση (1 θέση). ββ) Πολιτικών Απασχόλησης (1 θέση). γγ) Οικονομικής Πολιτικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Υπηρεσιών (1 θέση). δδ) Στατιστικής (1 θέση). εε) Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Κοινωνιολογίας (1 θέση). β) Αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή (5ετή) εμπειρία στον τομέα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης ή Απασχόλησης. γ) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο, καθώς και μιας δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας σε καλό επίπεδο. δ) Άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). ε) Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 2ετή ερευνητική εμπειρία. στ) Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 2ετή εμπειρία (προϋπη ρεσία) σε ομάδες διαμόρφωσης εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης ή Απα σχόλησης (Προαιρετικά). 8. Το προσωπικό της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) είναι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμέ νου ισοτίμου της αλλοδαπής, ειδικότητας: α) Πληροφορικής. β) Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το προσωπικό Π.Ε. πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον μια ξένη κοινοτική γλώσσα, κατά προτίμηση την Αγγλική, σε άριστο επίπεδο, και μια δεύτερη ξένη κοινοτική γλώσσα σε καλό επίπεδο. 9. Το προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) πρέπει: α) Να γνωρίζει το χειρισμό Η/Υ στα αντικείμενα: αα) επε ξεργασία κειμένου, ββ) υπολογιστικά φύλλα, γγ) υπηρεσίες διαδικτύου, δδ) βάσεις δεδομένων και εε) παρουσιάσεις. β) Να γνωρίζει μια ξένη κοινοτική γλώσσα, κατά προτί μηση την Αγγλική, σε πολύ καλό επίπεδο, καθώς και μια δεύτερη ξένη κοινοτική γλώσσα σε καλό επίπεδο. 10. Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης και των τμημάτων κα θορίζονται ως κάτωθι: Α) Το Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης και Τεκμηρίω σης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: αα) Την παροχή επιστημονικού μελετητικού γνωμο δοτικού έργου προς την Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μά θησης. ββ) Την τήρηση και ενημέρωση των αρχείων και στα τιστικών δεδομένων που αφορούν σε θέματα δια βίου εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης, προς ενημέρωση της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης. β) To Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης έχει τις εξής αρ μοδιότητες: αα) Την Οργάνωση και Υποστήριξη των συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης. ββ) Την τήρηση πρακτικών και την παρακολούθηση των αποφάσεων των συνεδριάσεων. γγ) Το συντονισμό της εσωτερικής και εξωτερικής επι κοινωνίας της ΕΕΔΒΜ και τη διαχείριση της αλληλογρα φίας. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αθήνα, 3 Απριλίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ /ΣΤ1 (6) Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας & επιλογής χώ ρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμι ας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονά δων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 414/ (Φ.Ε.Κ. 291/Α) «Με τατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού της». 2. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 /Α) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.». 3. Τις διατάξεις του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α) «Συμπλήρω ση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α) «Επιλογή στελεχών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης. και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του ν. 3431/2006 του Υ.Μ.Ε. (ΦΕΚ 13/ Α/ ) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 6. Την υπ αριθμ /3839 (ΦΕΚ 1105/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». 7. Την υπ αριθμ (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 512/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνη τικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων». 8. Το π.δ. 180/1979 (ΦΕΚ 46/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 457/1990 (ΦΕΚ 175/Α) και το π.δ. 257/2001 (ΦΕΚ 184/Α) «Περί των όρων λειτουργίας καταστήματος πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως». 9. Την υπ αριθμ /2004 απόφαση (ΦΕΚ 285/Δ/ ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 10. Το άρθρο 1 του ν. 2545/1997, (ΦΕΚ 254/Α) του Υ.ΠΕ. ΧΩ.ΔΕ., για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές Β.Ε. Π.Ε. 11. Την υπ αριθμ /724/03 (ΦΕΚ 1087/Β) κοινή υπουργική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τις μεμονωμέ νες βιομηχανικές βιοτεχνικές μονάδες μέσης ή υψηλής όχλησης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το άρθρο 2 της Υγειονομικής Διάταξης Υιβ/2000/1995, (ΦΕΚ 343/Β) και οι ελάχιστες αποστάσεις που καθορίζο νται στην Υ.Α /359/86 για τις Πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες. 13. Λοιπές διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων σχε τικών με τις οχλούσες δραστηριότητες, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων, καταλλήλων για στέγαση σχολικής μονάδας, ως εξής: 1. Χωροταξική κατανομή Συσχετισμός με το Πολεοδομικό Σχέδιο Αποστάσεις. Η επιλογή των σχολικών χώρων πρέπει να επιδιώκεται στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης έγκρισης του Πολεοδομικού Σχεδίου (Ρυθμιστικά Σχέδια, Γενικά πολεο δομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, Πολεοδομικές Μελέτες). Σε περίπτωση τροποποίησης του ισχύοντος πολεοδομικού σχεδίου ή στην περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένου σχεδίου, και εφόσον υφίστανται λόγοι επείγοντος, η διερεύνηση των αναγκών για τον καθορισμό νέων σχολικών χώρων θα γίνεται σε επίπεδο πολεοδομικής ενότητας. Σε κάθε περίπτωση πέραν του καθορισμού ενός σχολι κού χώρου θα πρέπει να επιδιώκεται και η θεσμοθέτηση χρήσεων στη γειτνιάζουσα περιοχή. Κατά την χωροθέτηση νέων Δημοσίων Σχολείων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις, η περιοχή επιρροής και το μαθητικό δυναμικό των ήδη υπαρχόντων Δημοσίων Σχολείων, ώστε οι μέγιστες διανυόμενες αποστάσεις από τους μαθητές, εξαιρουμένων των μαθητών Α.Μ.Ε.Α., με αφε τηρία μέτρησης το γεωμετρικό κέντρο του προτεινομένου οικοπέδου, να είναι οι εξής: 1.1 Απόσταση μέτρα για τα νήπια. 1.2 Απόσταση μέτρα για μαθητές του Δημο τικού. 1.3 Απόσταση μέτρα για μαθητές Γυμνασί ου. 1.4 Απόσταση μέτρα για μαθητές Λυκείου. Σημειώνεται ότι μόνο σε οικιστικές περιοχές, που δεν υπάρχουν οικόπεδα στην προαναφερομένη απόσταση, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί χώροι που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση και πάντως όχι μεγαλύτερη του διπλασίου της κατώτερης αποδεκτής απόστασης κατά περίπτωση. 2. Προσπέλαση Προσβασιμότητα. Κατά την επιλογή του οικοπέδου λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τις ισχύουσες δια τάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, για την ισότιμη προσβασιμότητα, προσπελασιμότητα και την ασφάλεια των μαθητών κατά την μετακίνησή τους προς και από το Σχολικό Κτίριο. Πέραν τούτου, πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, η γειτνίαση με οδικές αρτηρίες μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, σιδηροδρομικές γραμμές, σταθμούς λεωφορείων, επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ζώνη άμεσης επιρροής διαδρόμων αερολιμένων και αεροδιαδρό μων κ.λ.π. και γενικότερα κάθε χώρου που η λειτουργία του μπορεί να βλάψει την ασφάλεια και την υγεία των μετακινουμένων 3. Oχλούσες χρήσεις του περιβάλλοντος χώρου. Ο προτεινόμενος χώρος επιβάλλεται να βρίσκεται σε απόσταση κατ ελάχιστον ίση με την οριζομένη από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων και σύμφωνα με τους εκάστοτε περιορισμούς που επιβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς κατά το στάδιο της αδειοδότησης της οχλούσας δραστηριότητας, όπως αυτή καθορίζεται για τα κατωτέρω: 3.1 Σταθμοί κεραιών στην ξηρά Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Υποσταθμοί υψηλής τάσης και Κ.Υ.Τ. Κατά την επιλογή του σχολικού χώρου πρέπει να λαμ βάνεται μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων ορίων ασφαλούς έκθεσης, κατά περίπτωση, σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλε κτρικά και μαγνητικά πεδία, των μαθητών, εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στους σχολικούς χώρους, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις της εγκατάστασης κεραιών και του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση που κατά την εν λόγω επιλογή διαπιστώ νεται, βάσει μετρήσεων από αρμόδιους ή εξουσιοδοτη μένους φορείς, υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα οι αρμόδιες αρχές, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των προβλεπομέ νων ορίων πριν την έναρξη λειτουργίας του σχολείου και καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. 3.2 Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων. 3.3 Βιομηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων. 3.4 Καταστήματα όπως μπάρ, χώροι τυχερών παιγνίων, οίκοι ανοχής κ.λ.π. 3.5 Σωφρονιστικά ιδρύματα, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Νε κροταφεία. 3.6 Πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες. Κατά την επιλογή του σχολικού χώρου για τις περιπτώ σεις 3.2 έως 3.6 πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες από την Νομοθεσία σχετικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις. 3.7 Να αποφεύγονται γενικά χώροι ή λειτουργίες, που αποτελούν εστίες ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών μολύνσεων, ώστε να αποτρέπονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη γειτνίαση. Επίσης να εξετάζεται η προηγούμενη χρήση του οικοπέδου και να τηρείται εύλογη απόσταση από εν δυνάμει επικίν δυνες κατασκευές, όπως καμινάδες κ.λ.π. 4. Εμβαδόν και Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χώρων Το εμβαδόν των απαιτουμένων χώρων για ανέγερση σχολικών κτιρίων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και αριθμό μαθητών: 4.1 περίπου 1.200μ2 για Νηπιαγωγείο 2τάξεων, 30 νη πίων. 4.2 περίπου 1.400μ2 για Νηπιαγωγείο 3τάξεων, 60 νη πίων. 4.3 περίπου 1.850μ2 για 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, περίπου 2.600μ2 για 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, περίπου 3.200μ2 για 9/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, περίπου 3.800μ2 για 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, περίπου 3.400μ2 για 6/θέσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο, περίπου 4.200μ2 για 9/θέσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο, περίπου 4.800μ2 για 12/θέσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο, περίπου έως 7000μ2 για ΕΠΑΛ. ανάλογα με τις ειδικότητες και τα εργαστήρια.

6 11624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4.11 Προτιμητέα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, επίπεδα χωρίς έντονες κλίσεις και ελεύθερα κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων. Σε πυκνοδομημένες περιοχές, που δεν υπάρχουν χώροι με την προαναφερομένη επιφάνεια, μπορεί να γίνουν απο δεκτοί χώροι με μικρότερη επιφάνεια, εφόσον τα λοιπά χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν την δυνατότητα ανέγερσης του απαιτουμένου διδακτηρίου. 5. Εμβαδόν και Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χώρων μετά Κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων. Όσον αφορά τα υπό ενοικίαση κτίρια, η επιλογή θα γί νεται σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 1, 2, 3 της παρούσης απόφασης και επί πλέον θα εξετάζονται τα εξής: 5.1 Το εγκεκριμένο Κτιριολογικό Πρόγραμμα της αντί στοιχης σχολικής βαθμίδας. 5.2 Η στατική επάρκεια του κτιρίου. 5.3 Η νομιμότητα της κατασκευής τους ή η αιτιολογημένη εξαίρεσή της από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις. 5.4 Η τήρηση των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του 1985 και του Κτιριοδομικού Κανονισμού του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ32/ Α/ ) για την Πυροπροστασία, του π.δ. του 1991 (ΦΕΚ 164/Δ/ ) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας Α.Μ.Ε.Α. 5.5 Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2007 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ /Β (7) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου κλά δου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας οδηγού του Πανεπι στημίου Μακεδονίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ τ. Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.... και άλλες συνα φείς διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γε νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003». 3. Το υπ αριθμ. 4047/ έγγραφο του Πανεπιστημί ου Μακεδονίας από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση επει γουσών υπηρεσιακών αναγκών του Ιδρύματος αυτού. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από σχετική πίστωση που έχει προβλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2007 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΚΑΕ 0261) για κάλυ ψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης. 5. Την υπ αριθμ. 3786/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα, σε έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ/Τεχνικού ειδικότητας οδηγού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το α εξάμηνο του Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της πα ρούσας απόφασης, συνολικού ύψους δύο χιλιάδων οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.008,80 ), δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Πανε πιστημίου Μακεδονίας, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Η κατά τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες μηνιαίως. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ /Β2 (8) Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ τ.α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.... και άλλες συνα φείς διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γε νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003». 3. Το υπ αριθμ. 1314/ έγγραφο, απόσπασμα πρα κτικών της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (συνεδρία 48/ ) καθώς και το από έγγραφο του ανωτέρω Πα νεπιστημίου από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση επει γουσών υπηρεσιακών αναγκών του Ιδρύματος αυτού. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από σχετική πίστωση που έχει προβλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας έτους 2007 για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης (ΚΑΕ 0261). 5. Την υπ αριθμ. 3786/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/Β/ ) απόφα ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουρ γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα, σε τρεις (3) υπαλλήλους του Παν/μίου Στερεάς Ελλάδας για αριθμό ωρών τριάντα (30) ανά μήνα για κάθε υπάλληλο για το α εξάμηνο του Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της πα ρούσας απόφασης ύψους 2.500,00 ευρώ, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Παν/μίου Στερεάς Ελλάδας, μη επιτρεπομένης της επιβά ρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν την δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ (9) Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Δήμο Σηπιάδος για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυ πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Εχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/ Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Του άρθρου 6 ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλή ρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έργου από τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα με φυσικά πρόσωπα. 3. Της παρ. 1 άρθρου 15 ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/ ) «ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δη μόσιας διοίκησης», σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι: «για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ 55/1998». 4. Το υπ αριθμ. Φ.7/2/ /ΟΔΕ ΚΕΠ/13095/ έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ με το οποίο στάλθηκαν πίνακες κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα έως εί κοσι τέσσερεις (24) μήνες για την στελέχωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) των οποίων οι συμβάσεις έργου λήγουν, με τον όρο ότι οι συμβάσεις λήγουν από τη χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έρ γου ενός (1) φυσικού προσώπου, ειδικότητας όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 για τη λει τουργία του Κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Σηπιάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο και για χρονικό διάστημα έως είκοσι τέσσερεις (24) μήνες. Η αμοιβή ορίζεται σε ετησίως μέχρι τη συμπλή ρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ μα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 2.2. Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μηνου η αμοιβή ορίζεται σε ετησίως και χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Κ.Ε.Π. του Δήμου Σηπιάδος. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου. Σας επισημαίνουμε ότι: 1. Οι συμβάσεις θα λήγουν αυτοδικαίως από τη χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της σύμβασης. 2. Σε περίπτωση αποχώρησης παραίτησης, διακοπής κλπ της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία του συμ βασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηνούμενη έγκριση της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ. Οι αναγκαίοι όροι για την εκτέλεση του έργου θα κα θορισθούν με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 2527/1997. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Θεσσαλίας 15300/ ). Βόλος, 13 Σεπτεμβρίου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ Αριθμ (10) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύμβα σης μίσθωσης έργου στη Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση,στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτο διοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/ Α ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/ 1994». 3. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α 191/1980). 4. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με θέμα «Προσλήψεις προσωπικού στις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. για το έτος 2003». 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.2351/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., περί προγραμματισμού προσλήψεων προσω πικού έτους Την υπ αριθμ. 3/2007 απόφαση του Δ.Σ. Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (ΔΕΥΑΕ). 7. Την από εισήγηση του Δημάρχου Έδεσσας. 8. Την από βεβαίωση του Δικηγόρου Ιγνάτη Κετσιτζίδη από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει σύμβαση εξαρ τημένης εργασίας. 9. Τις διατάξεις της περ. θ της παρ. 2 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α / ) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 10. Τις διατάξεις του αρθρ. 27 του ν. 2081/1992 αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι στικές πράξεις. 11. Τον Ο.Ε.Υ. της ανωτέρω επιχείρησης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, στην ΔΕΥΑ Έδεσσας, με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε του Αστικού Κώδικα ως εξής: Ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη Οικονομολόγου Π.Ε., με έργο αυτό που ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντί συνολικού ποσού αμοιβής ,00. Το έργο θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Δημοτική Επιχεί ρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δήμου Έδεσσας. Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δήμου Έδεσσας.

8 11626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και δεν εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ,00 σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης. Έδεσσα, 28 Φεβρουαρίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ Αριθμ (11) Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αριδαίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/ 1994». 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με θέμα «Προσλήψεις προσωπικού στις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. για το έτος 2003». 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.2351/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., περί προγραμματισμού προσλήψεων προσω πικού έτους Την υπ αριθμ. 27/2007 απόφαση του Δ.Σ. Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανά πτυξης Δήμου Αριδαίας «περί πρόσληψης ενός (1) επαγγελ ματία Λογιστή Φοροτέχνη, με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του προγράμματος ΚΔΑΠ». 6. Την υπ αριθμ. 2712/ θετική εισήγηση του Δη μάρχου Αριδαίας. 7. Την από βεβαίωση της Δικηγόρου Μέλκου Αλεξάνδρας, από την οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία. 8. Την υπ αριθμ / απόφαση ένταξης της πράξης επιχορήγησης Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνι κής Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αριδαίας για την δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απα σχόλησης Παιδιών. 9. Τις διατάξεις της περ. θ της παρ. 2 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α/ ): Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 10. Τις διατάξεις του αρθρ. 27 του ν. 2081/1992 αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι στικές πράξεις. 11. Tov O.E.Y. της ανωτέρω επιχείρησης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, στη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομικής και Πολι τιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αριδαίας, με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε του Αστικού Κώδικα ως εξής: Ενός (1) επαγγελματία Λογιστή Φοροτέχνη, αντί πο σού αμοιβής 4.800,00 με Φ.Π.Α. Το έργο που θα εκτελεστεί είναι αυτό που ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα παραδοθεί τμηματικά από την κατάρτιση της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Δημοτική Επιχεί ρηση Κοινωνικής Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αριδαίας. Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Οι κονομικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αριδαίας. Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκό ντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στη Δημο τική Επιχείρηση Κοινωνικής Οικονομικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αριδαίας και δεν εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη 4.800,00, με Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης. Έδεσσα, 28 Φεβρουαρίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (12) Στην υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1861/ Β/ και ειδικότερα στην παράγραφο 2, του αποφα σιστικού μέρους αυτής, διορθώνεται το εσφαλμένο: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Διοικητικού Λογιστικού 1 στο ορθό: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Μηχανολόγου Υπομηχανικού 1 (Από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθ μού του Κράτους, εκ των εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης & Δήμου Ιθάκης ( Αργοστόλι, / /2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 973 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβα ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /23-06-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /23-06-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 27 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 541 10 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 34577/12/ 5.1.2001 (ΦΕΚ 35 Β 2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1963 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περίληψη της υπ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστι κής Πράξης σε βάρος του JUNAID

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.942 Α.Π. : Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για την χορήγηση-ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Προϋποθέσεις για την χορήγηση-ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΚΑ-ΨΩΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 469 19 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιγαλείας του Νο μού Ηλείας.... 1 Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9.10. 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Π1β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Π. Καραγεώργος Θ. Σιάππας Τηλέφωνο :2231350922

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Βασίλαινας ΤΗΛ. 2102709047 ΑΘΗΝΑ, 07-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα