ΑΔΑ: Ω3ΧΙ465ΦΘΗ-Θ40 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Ω3ΧΙ465ΦΘΗ-Θ40 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 15/04/2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΠΠ 1194 Τ. Δ/ν: Πληροφορίες: Τηλ.: Ρθχ: 6-ΠΓΙ3ΪΙ: Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα Γ. Κοττά ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕΜΑ: «Ανάκλη Αποφάσεων ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δρά «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν.Δ. 356/74 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει σήμερα, 2. Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνη και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137), 3. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α ), όπως ισχύει, 4. Του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει, 5. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείρι, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρω, απλοποίη και ενίσχυ της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ) και ισχύει, 6. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνη και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), 7. Του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α'/2014), 8. Του Π.Δ 24/2015 «Σύστα και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α/2015), 9. Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α/2015), 10. Των άρθρων 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων, 11. Του Κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7 ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα, 12. Του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της , σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπι ι 1

2 λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, όπως ισχύει, 13. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος μασίας. 14. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυ της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ). 15. Της υπ'αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΓΊ/οικ κοινής απόφας των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμις και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β' 2660) με θέμα: Συγχώνευ δια απορροφήσεως της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» 16. Της υπ'αριθμ.27387/11/ Ανακοίνως καταχώρης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, του Περιφερειάρχη. 17. Της υπ' αριθμ. 263/ Κοινής των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκης και Αποκέντρως «Κύρω του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 528/Β/ ). 18. Της υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/ΟΙΚ του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμις και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνης με θέμα "Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία Της Πληροφορίας Α.Ε.»" (ΦΕΚ 525/ΥΟΔΔ/ ). 19. Της υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμις & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνης με θέμα: «Τροποποίη του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 3187/Β/ ) 20. Της υπ' αριθμ. Φ2-1617/ (ΦΕΚ 1980/Β/2010) Κοινής Υπουργικής «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστας και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφως, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλις των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 21. Της με αριθμ. ΠΟΑ 1009/2012 (ΦΕΚ 72/Β/2012) Κοινής Υπουργικής «Εγκατάστα Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλι συναλλαγών μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. ΠΟΑ 1203/2012 (ΦΕΚ 3130/Β/2012) Κοινής Υπουργικής και ισχύει, 22. Της με αριθμ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) Κοινής Υπουργικής «Διάθε πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δρά ενίσχυς «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 23. Της με αριθμ /ΔΕ-1382/ του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την έγκρι της ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη ΣΑ Ε 058/2 της Δράς «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 24. Της υπ' αριθμ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β/2013) του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμι θεμάτων που αφορούν τη διαχείρι της δράς κρατικής ενίσχυς «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 25. Της με αριθμ. 457/ του Διοικητικού Συμβούλιου της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» περί τροποποίης της από 5/6/2013 Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., 26. Της από 19/03/2014 τροποποιημένης Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου Στεφ. Κομνηνό και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Διευθύνονται Σύμβουλο Κων. Τζοάννη, 27. Της υπ' αριθμ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 1589/Β/2013) του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράς «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως ισχύει, 28. Της υπ' αριθμ. Φ2-375/ (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΦ-ΓΚ3) Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δρά «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», 29. Της υπ' αριθμ. 484 (30/10/2014) απόφας του Δ.Σ. της ΚτΠ ΑΕ, 30. Της υπ' αριθμ / Εισήγης για Ανάκλη Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων από την ΚτΠ ΑΕ, 31. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφας αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 2

3 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε : Άρθρο μόνο ΑΔΑ: Ω3ΧΙ465ΦΘΗ-Θ40 1. Την ανάκλη της απόφας ένταξης στην δρά «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» των ακόλουθων εκατόν ενενήντα μίας (191) πράξεων, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στον Κατάλογο της παραγράφου 2. Η κατανομή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα:. Αριθμός πράξεων Δημόσια Δαπάνη ,00 Κεντρικής ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ε 2. Παρατίθεται ο κατάλογος πράξεων που απεντάσσονται από τη Δρά «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (θ-ςβδ)»: 3

4 Κωδικός Έργου Κύκλος Δήμος Νομός Υλοπουις ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Αρ. Πρωτ. Ημ/νϊα Α Γλυφάδας Αθηνών 22/3/ :09:05 πμ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΟΥΝΗΣ 2750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 22/3/ :05:00 μμ ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΛΙΩΤΗ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Πετρούπολης Αθηνών 22/3/2013 2:08:09 μμ Αραπατσάκου Χαρίλεια 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΟΗΚΕ Α Αθηναίων Αθηνών 22/3/2013 3:31:54 μμ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ιλίου Αθηνών 22/3/2013 3:35:09 μμ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 22/3/2013 4:00:45 μμ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Ανατολικής 22/3/2013 5:00:22 μμ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ηρακλείου Αθηνών 22/3/2013 5:27:50 μμ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

5 Κωδικός Έρνου Κύκλος Δήμος Νομός ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Α Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς 22/3/2013 7:45:31 μμ Π. κ I. ΒΑΚΙΡΤΖΗ Ο.Ε 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Σπάτων - Αρτέμιδος Ανατολικής 23/3/2013 9:48:51 πμ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης Κεντρικής 23/3/ :48:59 πμ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 25/3/2013 9:33:41 μμ ΠΕΡΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε Ε 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 26/3/ :31:24 πμ ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΑΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Δέλτα Θεσσαλονίκης Κεντρικής 26/3/ :47:18 πμ ΣΟΤΗΡΧΟΣ ΦΟΤ ΧΡΗΣΤΟΥ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης Κεντρικής 26/3/ :09:06 πμ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΧΕΛΑΘΣ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Φυλής Δυτικής 26/3/ :43:52 πμ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΟΑΝ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6450 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κεντρικής 26/3/ :20:29 μμ ΑΦΟΙ ΝΙΚ ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 26/3/2013 1:10:07 μμ Κ.ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ- Χ.ΕΖΟΒΑΛΗΣ Ο.Ε Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών Ατακής 26/3/2013 1:27:09 μμ ΓΙΘΥΜΠΕΚΑΣ Ν - ΓΙΘΥΜΠΕΚΑΣ Α. Ο.Ε 4050 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

6 Κωδικός'Εργου Κύκλος Δήμος Τόκου Νομός ΑφΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια σ η Α Μάνδρας - Ειδυλλίας Δυτικής 26/3/2013 1:34:49 μμ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Μάνδρας - Ειδυλλίας Δυτικής 26/3/2013 1:55:03 μμ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κεντρικής 26/3/2013 2:15:23 μμ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4050 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ ( Α Αχαρνών Ανατολικής 26/3/2013 2:34:27 μμ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤ. ΑΡΓΥΡΟΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Χαλανδρίου Αθηνών 26/3/2013 3:11:22 μμ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Λαυρεωτικής Ανατολικής 26/3/2013 3:18:01 μμ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Χαλανδρίου Αθηνών 26/3/2013 3:25:29 μμ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Παιανίας Ανατολικής 26/3/2013 4:32 44 μμ Ν ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 8150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κεντρικής 26/3/2013 4:37:30 μμ ΜΑΛΛΙΑΡΌΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 3600 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Δέλτα Θεσσαλονίκης Κεντρικής 26/3/2013 5:35:19 μμ Σ ΚΑΙ Χ ΠΑΛΑΠΟΥΓΙΟΥΚ ΟΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

7 Κωδικός'Εργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Καταληκτυ<ή ( Α Αιγάλεω Αθηνών 26/3/2013 7:33:33 μμ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 7750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Μάνδρας - ΕιδυλλΙας Δυτικής 26/3/2013 7:44:14 μμ ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 26/3/2013 7:54:30 μμ ΕΞΗΝΤΆΡΗΣ Ν. ΚΟΡΝΙΑΧΤΟΣ Ν. ΟΕ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης Κεντρικής 26/3/2013 8:27:02 μμ ΠΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 26/3/2013 9:40:38 μμ Κουκάς Κ. Γεράσιμος 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αγίας Βαρβάρας Αθηνών 6:08:46 πμ ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Σαρωνικού Ανατολικής 9:07:16 πμ ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αχαρνών Ανατολικής 10:37:01 πμ ΑΦΟΙ ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 11:02:30 πμ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 1500 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αιγάλεω Αθηνών 11:30:23 πμ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Σπάτων - Αρτέμιδος Ανατολικής 1:13:54 μμ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

8 Κωδικός Έργου Κύκλος Δήμος Τότιου Νομός ΑφΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Α Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης Κεντρικής 2:52:27 μμ ΜΠΙΖΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ελληνικού - Αργυρούπολη ς Αθηνών 3:07:47 μμ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Β.ΓΙΑΝ ΝΟΠΟΥΛΟΣ 8> ΣΙΑ ΟΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 3:38:00 μμ ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 5:32:04 μμ ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θέρμης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 5:40:28 μμ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε./ΛΕΚΟΜΠΛΕΣ ΟΕ 7350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ωρωπού Ανατολικής 5:46:15 μμ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:02:10 μμ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο Ε 6450 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:05:54 μμ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ Γ. & ΥΙΟΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θέρμος Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:10:13 μμ Σ.ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ- Γ.ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΟΕ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:14:16 μμ ΧΡΥΣΑΦΗ Δ.ΕΕ 3250 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Βόλβης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:17:18 μμ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

9 ΚωδικόςΈργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑφΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Α Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:20:58 μμ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3250 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:30:46 μμ Κ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ 6050 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Δέλτα Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:36:26 μμ ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 3250 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Δέλτα Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:38:32 μμ ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΚΟΝ/ΝΟΣ 3250 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Δέλτα Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:40:47 μμ ΛΑΠΡΑΤΣΙΩΤΗ ΣΜΑΡΟ 3250 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:42:32 μμ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ 4850 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:46:24 μμ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 5650 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:48:10 μμ ΜΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ιλίου Αθηνών 6:49:24 μμ ΜΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:55:11 μμ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ ΥΠ08ΛΗΘΗΚΕ Α Θέρμης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6:56:25 μμ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΩΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5250 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

10 Κωδικός'Εργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Α Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς 6:57:57 μμ ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ Κ & ΣΙΑ ΟΕ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κεντρικής 7:02:36 μμ ΧΡΥΣΑΦΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Κορδελιού - Ευόσμου Θεσσαλονίκης Κεντρικής 7:06:41 μμ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Β & ΣΙΑ Ο Ε 4850 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 7:08:04 μμ ΣΟΥΣΑΜΟΓΛΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Μοσχάτου - Ταύρου Αθηνών 7:09:00 μμ ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Δέλτα Θεσσαλονίκης Κεντρικής 7:12:05 μμ ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 7:19:30 μμ ΤΣΙΚΝΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Ανατολικής Α Μεγαρέων Δυτικής 7:21:18 μμ 7:32:16 μμ ΖΑΓΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Πυλαίας Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κεντρικής 7:43:32 μμ ΛΟΥΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3250 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ηλιουπόλεως Αθηνών 7:47:53 μμ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Παλλήνης Ανατολικής 8:31:18 μμ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 7350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

11 Κωδικός Έργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Α Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκης Κεντρικής 8:38:35 μμ ΑΝΤ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ ΥΙΟΙ ΟΕ 3250 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Γαλατσίου Αθηνών 8:42:15 μμ ΤΣΙΚΝΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ωρωπού Ανατολικής 15/4/ :23:48 πμ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αγίου Δημητρίου Αθηνών 12/6/2013 6:18:57 μμ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αχαρνών Ανατολικής 29/7/2013 8:52:39 μμ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ραφήνας - Πικερμίου Ανατολικής 31/7/ :50:19 μμ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αλίμου Αθηνών 31/7/2013 3:04:31 μμ Α Γλυφάδας Αθηνών 1/8/2013 1:21:59 μμ IΤΣΕΛΕΝΤΗ Γ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Ν ΣΟΥΡΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΕ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αχαρνών Ανατολικής 2/8/2013 7:00:51 μμ ΤΜΟΙΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΠΕ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αχαρνών Ανατολικής 3/8/2013 7:17:27 μμ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αχαρνών Ανατολικής 3/8/2013 7:28:24 μμ Π ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

12 Κωδικός Έργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Καταλτ)κτυ<ή Α Αλίμου Αθηνών 5/8/ :52:02 μμ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο Ε 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 6/8/2013 6:12:48 μμ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤ- ΚΑΙ ΣΙΑΟΕ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ασπροπύργου Δυτικής 6/8/2013 8:23:24 μμ ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6/8/2013 8:51:16 μμ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 3250 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Κορδελιού - Ευόσμου Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6/8/2013 9:02:20 μμ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αμπελοκήπων - Μενεμένης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 6/8/2013 9:56:04 μμ Α Αιγάλεω Αθηνών 7/8/2013 3:55:22 μμ Α Ωρωπού Ανατολικής 8/8/ :08:40 πμ ΣΕΡΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΣΙΝ ΚΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Παλλήνης Ανατολικής 8/8/2013 5:49:37 μμ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΟΝΤΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 7350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Διονύσου Ανατολικής 9/8/ :07:45 μμ ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Λαυρεωτικής Ανατολικής 9/8/2013 1:23:49 μμ ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚΟΛ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ 12

13 Κωδικός Έργου Κύκλος Δήμος Νομός Υλοπουις ΑφΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια σ η Α Βριλησσίων Αθηνών 10/8/2013 6:51:12 μμ Α Πειραιώς Πειραιώς 12/8/ :43:12 πμ Α Χαϊδαρίου Αθηνών 13/8/2013 9:19:19 πμ ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Χαϊδαρίου Αθηνών 13/8/2013 9:43:02 πμ ΠΑΡΝΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Χαϊδαρίου Αθηνών 13/8/2013 9:50:55 πμ ΠΑΡΝΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 13/8/2013 9:57:25 πμ ΠΑΡΝΑΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 7350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ελληνικού - Αργυροϋπολης Αθηνών 13/8/ :33:43 πμ ΚΟΝΤΟΣ ΡΟΥΣ ΕΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 4550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ελληνικού - Αργυρούπολης Αθηνών 13/8/ :49:33 πμ ΓΕΩΡΤΣΗ ΜΕΡΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Σαλαμίνας Πειραιώς 13/8/2013 1:17:33 μμ IΚΑΡΑΚΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Σαλαμίνας Πειραιώς 13/8/2013 1:28:44 μμ ΚΑΡΑΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ 13

14 ΚωδικόςΈργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑφΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια σ η Α Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κεντρικής 13/8/2013 2:02:07 μμ ΣΓΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Μεταμόρφωσε ως Αθηνών 13/8/2013 6:23:50 μμ ΑΦΟΙ ΚΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ελληνικού - Αργυρούπολης Αθηνών 13/8/2013 6:43:48 μμ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠ ΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Κυθήρων Πειραιώς 13/8/2013 7:50:45 μμ ΠΡΩΤΟΨΆΛΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αχαρνών Ανατολικής 13/8/2013 8:40:58 μμ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 13/8/2013 8:53:06 μμ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Γαλ αισίου Αθηνών 13/8/2013 9:19:39 μμ ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΙΩΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 4550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ιλίου Αθηνών 13/8/ :44:48 μμ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Κορυδαλλού Πειραιώς 14/8/2013 9:20:33 πμ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 14/8/ :02:39 πμ ΑΥΤΟ 0 I Α ΟΤΟ ΝΤΙ ΑΙ ΕΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

15 ΚωδικόςΈργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Α Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης Κεντρικής 14/8/ :47:54 πμ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΘΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Δέλτα Θεσσαλονίκης Κεντρικής 14/8/ :49:13 πμ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Χαλανδρίου Αθηνών 14/8/2013 6:31:38 μμ ΓΕΛ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αγίων Αναργύρων - Καματερού Αθηνών 14/8/2013 6:51:06 μμ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Πειραιώς Πειραιώς 14/8/2013 8:43:19 μμ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Καλλιθέας Αθηνών 14/8/2013 8:52:30 μμ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Μοσχάτου - Ταύρου Αθηνών 14/8/2013 9:45:01 μμ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Μοσχάτου - Ταύρου Αθηνών 14/8/ :03.53 μμ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 6950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 15/8/2013 9:18:13 πμ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Δέλτα Θεσσαλονίκης Κεντρικής 15/8/ :53:58 πμ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5Αν0ΑΕΙ 005ΤΕΙ ΜΑΚίυδΟΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ωρωπού Ανατολικής 19/8/2013 1:14:12 μμ ΚΑΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

16 ΚωδικόςΈργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Καταληκτυ<ή Α Παλαιού Φαλήρου Αθηνών 19/8/2013 3:10:40 μμ ΒΙΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Περιστερίου Αθηνών 19/8/2013 5:47:31 μμ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ασπροπύργου Δυτικής 19/8/2013 6:14:13 μμ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΣΙΑ ΕΕ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αχαρνών Ανατολικής 19/8/2013 6:44:56 μμ ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3200 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αμαρουσίου Αθηνών 19/8/2013 7:16:42 μμ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Καλλιθέας Αθηνών 19/8/2013 8:37:10 μμ ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Μαραθώνος Ανατολικής 19/8/2013 8:46:08 μμ ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ιλίου Αθηνών 19/8/2013 8:54:15 μμ ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος Αθηνών 20/8/2013 9:59:05 πμ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΚΙΑ ΣΙΑ ΕΕ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 20/8/ :32:23 πμ Π ΑΡΑΣΚΕΥΟΠ ΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς 20/8/ :00:50 μμ ΝΕΟΣ ΚΡΑΛΙΕΒΙΤΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

17 Κωδικός Έργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Α Φιλοθέης - Ψυχικού Αθηνών 20/8/2013 2:43:34 μμ ΚΑΜΠΟΣΟΙ Δ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ Μ. ΟΕ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 20/8/2013 4:05:16 μμ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Δάφνης Υμηττού Αθηνών 20/8/2013 4:09:55 μμ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς 20/8/2013 4:28:22 μμ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΟΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 20/8/2013 5:11:47 μμ ΝΙΚ ΚΟΧΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Κρωπίας Ανατολικής 20/8/2013 5:46:52 μμ ΝΤΕ Ν Ε ΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ασπροπύργου Δυτικής 20/8/ :18:29 μμ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Γλυφάδας Αθηνών 20/8/ :37:40 μμ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ηρακλείου Αθηνών 20/8/ :59:55 μμ ΤΣΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ραφήνας - Πικερμίου Ανατολικής 20/8/ :09:45 μμ ΖΟΡΜΠΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΙΟΣ 7350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Περιστερίου Αθηνών 20/8/ :17:34 μμ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ 17

18 Κωδικός Έργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια σ η Α Καλλιθέας Αθηνών 20/8/ :58:20 μμ ΣΚΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ελληνικού Αργυρούπολης Αθηνών 21/8/ :06:00 πμ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αιγάλεω Αθηνών 21/8/ :58:42 πμ Δ.ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Παλλήνης Ανατολικής 21/8/2013 3:01:41 μμ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΑΙΛΑΣ ΟΕ 7750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ζωγράφου Αθηνών 21/8/2013 3:35:14 μμ ΚΡΑΣΣΑ ΟΛΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 4550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ασπροπύργου Δυτικής 21/8/2013 7:01:32 μμ Α ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Κηφισιάς Αθηνών 21/8/2013 7:11:38 μμ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αγίας Βαρβάρας Αθηνών 21/8/2013 7:15:20 μμ ΑΦΟΙ ΨΥΡΟΥΚΗ ΟΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Περάματος Πειραιώς 21/8/2013 8:04:13 μμ ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΤΑΥΡΟΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αμπελοκήπων - Μενεμένης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 21/8/2013 9:00:05 μμ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

19 Κωδικός Έργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Α Πετρούπολης Αθηνών 22/8/2013 9:19:41 πμ ΣΤΗΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Ωρωπού Ανατολικής 22/8/2013 9:47:12 πμ ΚΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αθηναίων Αθηνών 22/8/ :27:42 πμ ΚΑΡΠΑΘΙΘΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κεντρικής 22/8/ :28:51 πμ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς 22/8/2013 1:39:03 μμ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Διονύσου Ανατολικής 22/8/2013 2:35:25 μμ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Μεγαρέων Δυτικής 22/8/2013 2:45:46 μμ ΒΙΟΛΕΤΉΣ ΣΠΥΡΙΔ ΙΩΑΝΝΗΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Μοσχάτου - Ταύρου Αθηνών 22/8/2013 2:53:39 μμ Σ ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 6950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης Κεντρικής 22/8/2013 3:02:04 μμ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς 22/8/2013 4:11:21 μμ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Κερατσινίου - Δραπετσώνας Πειραιώς 22/8/2013 4:54:19 μμ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ 19

20 Κωδικός Έργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑφΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια σ η Α Πειραιώς Πειραιώς 22/8/2013 5:12:36 μμ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Γαλατσίου Αθηνών 22/8/2013 5:38:09 μμ ΠΕΝΤΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ-ΛΕΑΝΔΡΟΣ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Μεταμόρφωσε ως Αθηνών 22/8/2013 6:30:18 μμ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΟΜΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Χαϊδαρίου Αθηνών 22/8/2013 7:35:28 μμ ΛΙΟΜΑΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Α Κρωπίας Ανατολικής Πειραιώς 22/8/2013 7:46:26 μμ 22/8/2013 8:00:25 μμ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΓΟΥΝΑΡΗΣ Δ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς 22/8/2013 8:13:35 μμ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Περιστερίου Αθηνών 22/8/2013 8:21:05 μμ ΙΜ ΡΕΤΚΟΙ5ΙΝ61Ε ΜΕΜΒΕΚΡ Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κεντρικής 23/8/ :34:33 πμ ΠΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Βόλβης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 23/8/ :55:00 πμ ΚΑΠΙΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ

21 Κωδικός Έργου Κύκλος Δήμος Νομός ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρης Δημόσια Α Μοσχάτου - Ταύρου Αθηνών 23/8/2013 4:56:12 μμ ΛΑΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Σπάτων - Αρτέμιδος Ανατολικής 23/8/ :18:50 μμ Ε Α ΜΗΤΣΕΑΣ ΟΕ 6550 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Νέας Σμύρνης Αθηνών 23/8/ :27:05 μμ Ν ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Μεταμόρφωσε ως Αθηνών 23/8/ :34:18 μμ ΧΟΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 7350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Κερατσινίου - Δραπετσώνας Πειραιώς 23/8/ :44:01 μμ Α Χαϊδαρίου Αθηνών 26/8/2013 1:35:28 μμ Φ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΒΑΡΟΥΤΗΣ ΟΕ 6950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ ΚΟΣ ΤΖΙΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς 26/8/2013 3:01:03 μμ Α Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Κεντρικής 26/8/2013 3:04:08 μμ ΤΖΙΜΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΕΣΤΗΣ 4950 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ 7350 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Αχαρνών Ανατολικής 26/8/2013 4:09:50 μμ ΓΕΛ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 8150 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Πειραιώς Πειραιώς 26/8/2013 5:05:05 μμ ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ Α Δέλτα Θεσσαλονίκης Κεντρικής 26/8/2013 8:00:54 μμ I ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 5750 Φ /02/ /02/14 19/05/14 ΔΕΝ 21

22 3. Την ενημέρω, από την ΚτΠ Α.Ε., κάθε ενδιαφερόμενου για την απόφα αυτή. 4. Η παρούσα απόφα να δημοσιευτεί από την ΚτΠ Α.Ε. στον διαδικτυακό τόπο της δράς. Ο Υπουργός ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ!, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ 22

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3240 5 Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας για

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 38560 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΘΒ6ΣΙ-ΠΟΗ ΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΘΒ6ΣΙ-ΠΟΗ ΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2012 ΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2012 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΛ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 75 ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2103426029 ΑΘΗΝΑ 11854 ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιφέρεια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΛ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 75 ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2103426029 ΑΘΗΝΑ 11854 ΑΤΤΙΚΗΣ ONOMΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. & ΣΙΑ ΕΕ Περιφέρεια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΛ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 75 ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2103426029 ΑΘΗΝΑ 11854 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΑΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΑΙΩΝ 36 ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 03.07.2015 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/ Β/Ε01.02.02/429

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2854 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 21/04/2015 Αρ. πρωτ. 2950 Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1785 24 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ. : 10200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23.01.2015 Α.Π.: Οικ.: 8317/104 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 23.01.2015 Α.Π.: Οικ.: 8317/104 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ, Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα