Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429"

Transcript

1 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: Τθλζφωνο: Fax Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ για την προμήθεια γραφική φλησ & αναλωςίμων γραφείου ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 3.400,00 ςυμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ςτο πλαίςιο των επιλζξιμων δαπανϊν ςε προμικειεσ, για τον ιατρικό ζλεγχο και τθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ ςτα Κζντρα και τισ Κινθτζσ Μονάδεσ Ρρϊτθσ Υποδοχισ, τα οποία δραςτθριοποιοφνται ςε διάφορα ςθμεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, του ζργου με τίτλο: «Ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των κινθτϊν μονάδων πρϊτθσ υποδοχισ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςε περιοχζσ υπό υψθλι πίεςθ μεταναςτευτικϊν ροϊν» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), το οποίο είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Tαμείο Εξωτερικϊν Συνόρων. Το Μθ Κερδοςκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόςμου- Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» ζχοντασ υπόψθ : 1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 Αϋ) «Ίδρυςθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ». 2. Το Ρ.Δ. 102/2012 (ΦΕΚ 169 Αϋ) «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτο Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το αρ. 110 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Αϋ). 3. Τθν με αρικμό 7001/2/1454-θϋ/ (ΦΕΚ 64/Βϋ) κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Δθμοςίασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ «Γενικόσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Ρρϊτθσ Υποδοχισ». 4. Τθν με αρικμό πρωτ. 7001/2/1454-κδϋ/ κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ και Δθμοςίασ Τάξθσ και προςταςίασ του Ρολίτθ «Κακοριςμόσ προδιαγραφϊν ποιότθτασ και αςφάλειασ φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν προσ διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ» (ΦΕΚ 2491, Βϋ). 5. Τθν με αρικμό πρωτ. οικ. 15.1/1264/ απόφαςθ για τθ ςφςταςθ Μθτρϊου φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν προκειμζνου να δφναται να διεκπεραιϊνουν επί μζρουσ αρμοδιότθτεσ Κζντρου ι Μονάδασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ. 1

2 6. Τθν με αρικμό πρωτ. 15/1337/ πρόςκλθςθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτουσ φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που επικυμοφν να εγγραφοφν ςτο μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν. 3907/2011 να το δθλϊςουν με ςχετικι αίτθςθ τουσ ςτο τμιμα Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ και Νομοκετικοφ Ζργου τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του ΥΔΤΡΡ. 7. Τθν με αρικμό πρωτ. 15/1657/ αίτθςθ του Νικιτα Κανάκθ, νόμιμου εκπροςϊπου τθσ ΜΚΟ «Γιατροί του Κόςμου» για εγγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ΜΚΟ ςτο Μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν.3907/ Τθν απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ με αρικμ. πρωτ. 15.1/233/ (ΑΔΑ:ΒΕΥΧΙ-ΓΩ) για τθν εγγραφι του φορζα «Γιατροί του Κόςμου» ςτο μθτρϊο του άρκρου 9 παρ. 5 του Ν.3907/2011, με αρικμ. μθτρϊου ΥΡΥ/02/ΚΤΡ, κακϊσ πλθροί τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ και προδιαγραφζσ. 9. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ υπϋ αρικμ. 11.1/ /04/2013 (ΦΕΚ1066/ /Βϋ) «Σφςταςθ Κινθτϊν Μονάδων Ρρϊτθσ Υποδοχισ». 10. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με τίτλο «Γενικόσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Ρρϊτθσ Υποδοχισ» (με αρικμό απόφαςθσ 7001/2/1454-θϋ, ΦΕΚ 64/ Βϋ). 11. Το Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (ΚΡΔ)», ΦΕΚ 150/ , Αϋ, όπου δφναται αναλογικά και ςυμπλθρωματικά να εφαρμοςτεί. 12. Τον Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α ) «Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων». 13. Τθ Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ με Αρικμό Σφμβαςθσ HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER-30- CE /00-28) που υπογράφθκε ςτισ μεταξφ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ διακζτοντασ τθν ενυπόγραφθ εξουςιοδότθςθ του Συμπράττοντοσ Φορζα - Γιατροί του Κόςμου για εκπροςϊπθςθ και υπογραφικαι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν Τροποποίθςθ αυτισ ωσ προσ τον προχπολογιςμό του Ζργου (ABAC NUMBER-30-CE /01-44) - HOME/E/DC Ares (2015)/299468/ Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows (European Commission, Directorate- General for Home Affairs, Version ). 15. Τθν με αρ. Ρρωτ / Απόφαςθ Ριςτοποίθςθσ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 16. Τθν από 29/11/2013 Σφμβαςθ Συνεργαςίασ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ και τθσ ΜΚΟ Γιατροί του Κόςμου (ΑΔΑ: ΒΙΔΙ-ΝΥ). 17. Το Ρροεδρικό Διάταγμα υπϋαρικμό 24, για Σφςταςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ΦΕΚ 20/ , Αϋ. 18. Το Ρροεδρικό Διάταγμα υπϋαρικμό 25, για το Διοριςμό Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν, ΦΕΚ 21/ , Αϋ. 19. Τθν Απόφαςθ Δ.Σ. με Α.Ρ. 406, ςτισ 03/06/2015, κζμα 18ο «Απόφαςθ δθμοςίευςθσ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποβολισ προςφορϊν για τθν προμικεια γραφικισ φλθσ & αναλωςίμων γραφείου», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 3.400,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 2

3 Αποφαςίηει 1. Τθ δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποβολισ προςφορϊν για τθν «Προμικεια γραφικισ φλθσ & αναλωςίμων γραφείου», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 3.400,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςτο πλαίςιο του ανωτζρω ζργου, με δυνατότθτα μεγαλφτερθσ κατακφρωςθσ ζωσ 30% ςτθν ποςότθτα των προσ προμικεια ειδϊν εντόσ του προχπολογιηόμενου ποςοφ και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρζτωσ τα ζξοδα και τισ επιβαρφνςεισ του Αναδόχου για τθν προμικεια αγακϊν που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ. 2. Τθν αναηιτθςθ τριϊν (3) τουλάχιςτον προςφορϊν από επιχειριςεισ με ςυναφι επαγγελματικι δραςτθριότθτα (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα), και τθν αξιολόγθςθ αυτϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. 3. Τθν αγορά των προσ προμικεια ειδϊν από τθν επιχείρθςθ που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι για τθ ςυνολικι προςφορά και που κα καλφπτει τισ ςυνολικζσ ποςότθτεσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ςυνθμμζνου υποδείγματοσ, με τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ του Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ- «Γιατροί του Κόςμου- Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. 4. Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει διευκρινιςεισ του προσ προμικεια υλικοφ προκειμζνου να εξετάςει αν καλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ περιγράφονται ςτο υπόδειγμα που ακολουκεί. 5. Τθ χρζωςθ τθσ δαπάνθσ που κα προκλθκεί για τθν «Προμικεια γραφικισ φλθσ & αναλωςίμων γραφείου» ςτο ανωτζρω ζργο, το οποίο χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων ςε ποςοςτό 89,72 % και του οποίου οι ςυγκεκριμζνεσ προμικειεσ είναι επιλζξιμεσ. Α. ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι απαραίτθτοι όροι που πρζπει να πλθροί και να αποδζχεται ανεπιφφλακτα ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ (επί ποινι αποκλειςμοφ) είναι οι ακόλουκοι : 1. Τα είδθ προσ προμικεια να προςφζρονται από τον ανάδοχο ςτθν χαμθλότερθ δυνατι τιμι τθσ αγοράσ. 2. Δφναται να ςυμπλθρωκεί θ προςφορά με ποςοςτό ζκπτωςθσ. 3. Να προςδιορίηεται θ δυνατότθτα πίςτωςθσ ζωσ και 40 θμζρεσ από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου. 4. Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, με κριτιριο επιλογισ τθν αποδοχι ςτο ςφνολό τουσ των ορϊν ςυμμετοχισ κακϊσ και τθν χαμθλότερθ τιμι. 5. Η αποπλθρωμι των εκδιδόμενων τιμολογίων κα γίνεται εντόσ 40 θμζρων από τθν ζκδοςθ τουσ. Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Επιςθμαίνεται ότι ανάλογα με τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ και τισ μεταναςτευτικζσ ροζσ που καλείται να αντιμετωπίςει θ Κινθτι Μονάδα Β, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει αλλαγζσ ςτισ ποςότθτεσ των υπό προμικεια ειδϊν εφόςον προκφψει επείγουςα κατάςταςθ που να το απαιτεί. 3

4 2. Κάκε αλλαγι ςτθν ποςότθτα επί μζρουσ υλικοφ ι και ςτο είδοσ του υλικοφ κα γίνεται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των δφο μερϊν που κα βεβαιϊνεται και κα αιτιολογείται εγγράφωσ και εντόσ του πλαιςίου του υπάρχοντοσ προχπολογιςμοφ των 3.400,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ Κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τθν προςφορά του, ζχοντασ επιςυνάψει: 1. Συμπλθρωμζνο, υπογεγραμμζνο και με ςφραγίδα τον Ρίνακα Συμμόρφωςθσ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ςυνθμμζνο υπόδειγμα). 2. Πλεσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ είναι απαραίτθτεσ και επί ποινι αποκλειςμοφ. 3. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παραγράφου 4, του άρκρου 8,του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι πλθροί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. Δ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτα γραφεία τθσ Οργάνωςθσ «Γιατροί του Κόςμου- Ελλθνικι Αντιπροςωπεία», Σαπφοφσ 12, Τ.Κ , Ακινα, ςτον 5 ο όροφο ςτο Ρρωτόκολλο, μζχρι τθν 01/07/2015, θμζρα Τετάρτθ κι ϊρα 17:00 μ.μ.. Ο Πρόεδροσ Νικιτασ Κανάκθσ Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» 4

5 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Προσ: «Γιατροί του Κόςμου- Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Θζμα: Ρροςφορά για τθν «Προμικεια γραφικισ φλθσ & αναλωςίμων γραφείου» ςτο πλαίςιο του ζργου: «Ενίςχυςη τησ λειτουργίασ των Κινητϊν Μονάδων Πρϊτησ Υποδοχήσ, για τισ διαδικαςίεσ πρϊτησ υποδοχήσ, ςε περιοχζσ υπό υψηλή πίεςη μεταναςτευτικϊν ροϊν», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 3.400,00 ςυμπεριλαμβανομένου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ: ΑΦΜ: Δ.Ο.Τ. ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΣΗΛ: FΑΧ: ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 1. Φωτοτυπία Α4 (Σελίδα) 2. Φωτοτυπία Α3 (Σελίδα) 3. Στυλό (Μπλε) 4. Μελάνι μαφρο ζγχρωμου εκτυπωτι OKI C Μελάνι κίτρινο ζγχρωμου εκτυπωτι OKI C Μελάνι κόκκινο ζγχρωμου εκτυπωτι OKI C Μελάνι μπλε ζγχρωμου εκτυπωτι OKI C Μελάνι μαφρο πολυμθχανιματοσ RICOH (Aficio MP 201 SPF) 9. Μελάνι μαφρο πολυμθχανιματοσ RICOH (Aficio MP 2000) ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. ( ) ΜΕ Φ.Π.Α. ( ) 5

6 Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 10. Μελάνι μαφρο εκτυπωτι SAMSUNG (ML -1910) 11. Μελάνι μαφρο για τθλεμοιότυπο (fax) SAMSUNG (Model SF-650) 12. Μαρκαδόροσ Χοντρόσ (Μαφροσ) 13. Συρραπτικό μικρό 14. Συρραπτικό μεγάλο 15. Ανταλλακτικά ςυρραπτικοφ (μικρό/μεγάλο) 16. Απο-ςυρραπτικό 17. Συνδετιρεσ μεταλλικοί μικρό μζγεκοσ 18. Συνδετιρεσ μεταλλικοί μεςαίο μζγεκοσ 19. Συνδετιρεσ μεταλλικοί μεγάλο μζγεκοσ 20. Κλιπ μεταλλικά μικρά 21. Κλιπ μεταλλικά μεςαία 22. Κλιπ μεταλλικά μεγάλα 23. ΔιαφάνειαΑ4 ΣΕΤ 24. Κλαςζρ Α4 (μεςαίο) 25. Κλαςζρ Α4 (μεγάλο) 26. Αυτοκόλλθτα χαρτάκια post-it 27. Ψαλίδι 28. Σελοτζιπ 29. Ρερφορατζρ 30. Χαρτί εκτφπωςθσ Α4 31. Χαρτί εκτφπωςθσ Α3 32. Γόμα 33. Ξφςτρα ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. ( ) ΜΕ Φ.Π.Α. ( ) 6

7 Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 34. Μπλοκ λευκό Α4 με εξϊφυλλο και γραμμζσ 35. Διορκωτικι ταινία (Blanco) 36. Χάρτινο κουτί αρχειοκζτθςθσ οικολογικό για κλαςζρ με καπάκι διαςτάςεων 50 εκ. επί 40 εκ. 37. Αρχειοκικθ χάρτινθ για κλαςζρ, με λάςτιχο, φψουσ 8 εκ. 38. Λευκό χαρτί διαςτάςεων 70 εκ. επί 100 εκ. ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. ( ) ΜΕ Φ.Π.Α. ( ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ ( ) ΟΛΟΓΡΑΦΩ ( ) Προςφερόμενθ τιμι για το ςφνολο τθσ προμικειασ χωρίσ ΦΠΑ: υνολικι τιμι ΦΠΑ: Προςφερόμενθ τιμι για το ςφνολο τθσ προμικειασ με ΦΠΑ: Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ (επωνυμία εταιρείασ & ονοματεπϊνυμο νομίμου εκπροςϊπου) (ημερομηνία προςφοράσ) (ΤΠΟΓΡΑΦΗ & ΦΡΑΓΙΔΑ) 7

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια γραφικής ύλης»

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια γραφικής ύλης» Ιατρική Παρέμβαση Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μιχαλακοπούλου 99, 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Ματσούκα Πηνελόπη Τηλ: 210 7778770 Fax: 210 7778770 Email: mail@medin.gr Αθήνα,15 /4/2015 Αριθ Πρωτ.2020 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Βρεφικού γάλακτος κρέμες».

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου «Βρεφικού γάλακτος κρέμες». Ιατρική Παρέμβαση Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Μιχαλακοπούλου 99, 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Ματσούκα Πηνελόπη Τηλ: 210 7778770 Fax: 210 7778770 Email: mail@medin.gr Αθήνα, 24/3/2015 Αριθ. Πρωτ.2003/2015

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention) Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αρ. Πρωτοδικείου: 5390/2004 Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, Αθήνα Τηλέφωνο: 2107778770 Fax 2107778770 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ 4PROC002507443 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Ω3ΡΠΗ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 23-2-204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/660 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention) Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αρ. Πρωτοδικείου: 5390/2004 Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, Αθήνα Τηλέφωνο: 2107778770 Fax 2107778770 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα