09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ /1352 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 3 Πόλη : Κιλκίς Ταχ. Κώδ. : Πληροφορίες : Τοπαλίδης Χαράλαµπος Τηλέφωνο : Fax : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 21 και 22Α του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α )«Περί ηµοσίου Λογιστικού κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη». 2. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων» και του Π.. 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/95). 3. Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» 4. Του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 5. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/1194(ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 6. Του Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 1

2 7. Του άρθρου 37 του Ν. 2072/92 «Ρύθµιση επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προσθετικών και διορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις». 8. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρο 176 περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής επιτροπής. 9. Του Π.. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 10. Της 35130/739/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1291/Β / ) περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 11. Της /601/0026/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του δηµοσίου για προµήθειες και εργασίες». 12. Του άρθρο 68, Συµβάσεις εργολαβίας εταιριών παροχής υπηρεσιών του Ν «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» Φ.Ε.Κ.115/Α Του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 14. Την αριθµ. 211/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για τη Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ιαγωνισµών κλπ Της αριθµ. 323/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 16. Την αριθµ. 1010/ Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης (αριθµός έγκρισης Υ..Ε. Κιλκίς 2124). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος σε ευρώ, για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για το έτος Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 2

3 Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 25/04/2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πµ. (λήξη κατάθεσης προσφορών). Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός θα αποβεί άγονος ή το αποτέλεσµα κριθεί ασύµφορο, θα επαναληφθεί στις 02/05/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πµ. (λήξη κατάθεσης προσφορών), χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσας διακήρυξης στον ίδιο τόπο. Αντίγραφα προκηρύξεων θα δίνονται από τη ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών, τις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 08.00πµ. έως και 14.00µµ. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΙ Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα προς προµήθεια είδη γραφικής ύλης, αναφέρονται αναλυτικά στις συνηµµένες καταστάσεις στα Παραρτήµατα Α, Β και Γ και οι αντίστοιχες ποσότητες θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες της Υπηρεσίας. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η ποσοτική παραλαβή των προσφεροµένων ειδών, θα γίνεται από επιτροπή που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την απόφαση 211/ της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Ε. Κιλκίς. Ο προµηθευτής οφείλει να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της επιτροπής, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές αφορούν µέρος, µέρη ή και το σύνολο των προς προµήθεια υλικών, όπως αυτά παρατίθενται στα Παραρτήµατα Α, Β και Γ. 1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν µέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισµένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Η αρίθµηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς των ενδιαφεροµένων προµηθευτών θα περιλαµβάνει εκτός των δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παράγραφο «Προσόντα και ικαιολογητικά Συµµετοχής», και φάκελο µε την ένδειξη 3

4 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή και το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 4. Στις τιµές της προσφοράς δεν θα περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 5. Οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να είναι δακτυλογραφηµένες. εν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά το έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. 6. Επισηµαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες, οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από τις αρµόδιες Επιτροπές. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 8. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για κάθε συγκεκριµένο είδος, όπως αυτά αναφέρονται στα Παραρτήµατα Α, Β και Γ, εφόσον καλύπτονται οι όροι της ιακήρυξης. ΠΛΗΡΩΜΗ Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει τµηµατικά µε τακτικό ένταλµα πληρωµής από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1111 του ΕΦ 721 του οικονοµικού έτους 2012 µετά την παραλαβή της αντίστοιχης προµήθειας των ειδών και αφού προηγουµένως οι αρµόδιες επιτροπές παραλαβής της Υπηρεσίας πιστοποιήσουν την ολοκλήρωση της παραλαβής µε την σύνταξη σχετικού 4

5 πρακτικού. Η δαπάνη βαρύνει τα Ίδια Έσοδα της Π.Ε. Κιλκίς (Έσοδα από Μεταβιβάσεις Αυτοκινήτων). ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ α) 3% υπέρ ΜΤΠΥ β) επί ΜΤΠΥ χαρτόσηµο 2%, γ) 20% επί χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ. δ)φόρος Εισοδήµατος 4%. Οι ως άνω κρατήσεις βαρύνουν τον προµηθευτή. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισµοί που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και παροχή υπηρεσιών κάλυψης των ζητούµενων ειδών. δ. Κοινοπραξίες προµηθευτών Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προµηθευτής θα αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. 2. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: A. Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α 75), µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/ δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 καταστάσεις. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/ είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση. 5

6 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) εδαφ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 κατάσταση. iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της, τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (4) και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π. 118/2007. Β. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε τον ν.2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 19 του Π. 118/2007: Α. Οι Έλληνες πολίτες. (1) Απόσπασµα πρακτικού ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 6

7 Β. Οι Αλλοδαποί. (1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. (1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) και (Β) αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/ 1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).. Συνεταιρισµοί. (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου δεν 7

8 έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του άρθρου Α. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του άρθρου Α, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) και (3) του άρθρου Β, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6του Π. 118/2007. (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. (1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 3. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Σε περίπτωση επαναλήψεως του διαγωνισµού τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον αρχικό διαγωνισµό επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν, εφόσον ισχύουν. 8

9 Θεωρηµένα από την αρµόδια αρχή φωτοαντίγραφα επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν, εφόσον δεν έπαψε η χρονική ισχύς του, η οποία αποδεικνύεται από την ηµεροµηνία του πρωτοτύπου το οποίο προσκοµίζει ο προσφέρων ή ο αντιπρόσωπός του. Ενστάσεις επιτρέπονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, στη /νση ιοικητικού Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών Ανδρέα Παπανδρέου 3 Κιλκίς Τ.Κ την ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, όπως ορίστηκε στην αρχή της παρούσας διακήρυξης. Στην αποσφράγιση µπορούν να παραστούν προσωπικά οι συµµετέχοντες ή αντιπρόσωπός τους µε παραστατικό εκπροσώπησης. β) Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Αποσφραγίζονται όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η Επιτροπή. γ) Κατά την αποσφράγιση ακολουθείται η εξής διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που περιέχονται ανά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή αυτών που υπέβαλλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Εφ όσον, σ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Υπηρεσία ιενέργειας, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. δ. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί µετά την τυπική αποδοχή των δικαιολογητικών. Ο πρωτότυπος φάκελος θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού κατά φύλλο. 9

10 ε. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή ιαγωνισµού, θα κατατάξει την προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών µε την χαµηλότερη τιµή που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος ο πρώτος στην κατάταξη ανά είδος. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει προσφορά για µέρος των ειδών ή και για το σύνολο (τµηµατική ή ολική προσφορά) για µια ή περισσότερες κατηγορίες, όπως αναφέρονται στα Παραρτήµατα Α, Β και Γ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : α) Είδη γραφικής ύλης Αναλώσιµα υλικά. β) Χαρτί Φωτοαντιγραφικό και εκτυπωτών. γ) Μελάνια, Γραφίτες και Μελανοταινίες Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών Μηχανηµάτων και Συσκευών Fax. Σηµ. Η διάκριση σε κατηγορίες δεν αφορά τµήµατα της προσφοράς, αλλά υφίσταται καθαρά για κατανοµή των ειδών. Οι συµµετέχοντες δικαιούνται να επιλέξουν όσα και όποια είδη επιθυµούν από το σύνολο των ειδών. Μειοδότης σε κάθε είδος, θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για κάθε συγκεκριµένο είδος της παρούσας, εφόσον καλύπτονται οι όροι της ιακήρυξης. Στις τιµές της προσφοράς δεν θα περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. Η προµήθεια των ειδών θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και ύστερα από ενηµέρωση από την Υπηρεσία. Αυτός που θα αναδειχθεί µειοδότης - προµηθευτής, θα υπογράψει σύµβαση που θα ισχύσει έως , στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτοµέρειες, µε µονοµερές δικαίωµα του ηµοσίου να παρατείνει την εκτέλεση της σύµβασης, για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) µήνες χωρίς να απαιτείται καµία συναίνεση του προµηθευτού και ο οποίος να µην µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση από το ηµόσιο ή από τους αγοραστές για την αιτία αυτή και χωρίς να έχει δυνατότητα αύξησης των τιµών της προσφοράς, για οποιοδήποτε λόγο. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) µέρες από την µε απόδειξη παράδοσης σ αυτόν της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, να παρουσιαστεί για υπογραφή της σύµβασης. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/2007 και Προσφυγές σύµφωνα µε το Ν. 2522/

11 Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ιονύσιος Ψωµιάδης 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Post-it 76X76mm (100 φύλλα) 2 Γόµα για Μολύβι Λευκή Pentel ZES ιορθωτική Ταινία Pritt Micro-Rolly πλάτος ταινίας 5mm µήκος ταινίας 6m Θήκη ιαφανής για αρχειοθέτηση σε κλασέρ ( ιαφάνεια) 0.05mm µε άνοιγµα επάνω (συσκευασία 100 τεµ.) 5 Θήκες CD/DVD Χάρτινες Λευκές (συσκευασία των 100 τεµ.) 6 ιορθωτικό υγρό Pritt 20ml µε πινέλο 7 ιορθωτικό Στυλό Correct-it Pritt 9ml Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Χάρτινο 250gr συσκευασία των 100 τεµ. 8 (διάφορα χρώµατα) 9 Κλασέρ SKAG Πλαστικό µε Μεταλλική ακµή (Α4 8/32) (διάφορα χρώµατα) Κλασέρ SKAG Πλαστικό µε Μεταλλική ακµή (Α4 4/32) (διάφορα 10 χρώµατα) 11 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 15mm (12 τεµ.) 12 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 19mm (12 τεµ.) 13 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 25mm (12 τεµ.) 14 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 32mm (12 τεµ.) 15 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 41mm (12 τεµ.) 16 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 51mm (12 τεµ.) 17 Κολλητική Ταινία Scotch mmX33m 18 Κόλλα Υγρή για Όλες τις Χρήσεις UHU παντοκολλητής 35ml 19 Κόλλα UHU Stick για Χαρτί 8.2gr Κολλητική Ταινία Συσκευασίας Tesa 38mmX66m (εσωτερική 20 διάµετρος 7,5 cm) 21 Βάση για κολλητική ταινία TESA 38 mm 22 Κοπίδι Πλαστικό 9mm 23 Κουτί αρχείου µε λάστιχο ΙΩΝΙΑ 27x35x7cm 24 Κουτί αρχείου µε λάστιχο ΙΩΝΙΑ 27Χ35Χ10cm Μαρκαδόρος Υπογράµµισης Stabilo µε µύτη πλακέ mm 25 (διάφορα χρώµατα) Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος Artline 107 στρογγυλή µύτη 1.5mm 26 (διάφορα χρώµατα) 27 Μελάνι Σφραγίδας HORSE 30ml Μολύβι Ξύλινο Staedtler µε Γόµα HB Noris 122 (σκληρότητα 28 µύτης 2ΗΒ) 29 Ντοσιέ µε Έλασµα Πλαστικό Bantex 3230 (διάφορα χρώµατα) 30 Ξύστρα για Μολύβι µεταλλική Eisen 12

13 31 Περφορατέρ Leitz 5058 (διάτρηση 10 σελίδων) 32 Συνδετήρες Μεταλλικοί 20mm (συσκευασία 100 τεµ.) 33 Συνδετήρες Μεταλλικοί 26mm (συσκευασία 100 τεµ.) 34 Συνδετήρες Μεταλλικοί 28mm (συσκευασία 100 τεµ.) 35 Συνδετήρες Μεταλλικοί 32mm (συσκευασία 100 τεµ.) 36 Συνδετήρες Μεταλλικοί 50mm (συσκευασία 100 τεµ.) 37 Στυλό ιαρκείας Bic Cristal µε µύτη 1.0 mm (διάφορα χρώµατα) 38 Στυλό ιαρκείας Pilot BPS-GP 0.7 mm (διάφορα χρώµατα) 39 Στυλό ιαρκείας Pilot BPS-GP <M> 1 mm (διάφορα χρώµατα) 40 Στυλό Υγρής Μελάνης Pilot V-Ball (διάφορα χρώµατα) 0,5mm Στυλό Υγρής Μελάνης Pilot Hi-Tecpoint (διάφορα χρώµατα) 41 0,5mm 42 Συρραπτικό Χειρός Romeo Maestri Primula Συρραπτικό Χειρός Romeo Maestri Parva Αποσυρραπτικό Romeo Maestri Top 45 Σύρµατα Συρραπτικού 24/6mm Romeo Maestri 1000 τεµ. 46 Σύρµατα Συρραπτικού No 64 Romeo Maestri 2000 τεµ. 47 Ταµπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 11x7cm 48 Ταµπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 16x9cm 49 Κουτί Αρχείου µε Λάστιχο 25x35x1,5cm 50 Κουτί Αρχειοθέτησης Κ8 µε λάστιχο 51 Φάκελος µε Αυτιά Χαρτόνι 52 Φάκελος µε Αυτιά και λάστιχο Φάκελος χωρίς Αυτιά και Λάστιχο, Χαρτόνι, µε ετικέτα στο 53 µπροστινό φύλλο 54 Φάκελος Πανόδετος 55 Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 16Χ23 56 Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 11Χ23 57 Φάκελος Αλληλογραφίας 25Χ35 58 Φάκελος Αλληλογραφίας 30Χ40 59 Φάκελος Αλληλογραφίας 60Χ35 60 Φάκελος Αλληλογραφίας Α4 Χαρτάκια Σηµειώσεων 90X90mm 500 φύλλα (για κύβο 61 σηµειώσεων) 62 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές 70Χ37 mm συσκευασία 600 ετικετών 63 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 25Χ φύλλων 64 Κόλλες Αναφοράς Α4 σετ των 10 τεµαχίων 65 Pelikan Καρµπόν 100 τεµ. 66 CD-R 700MB 52Χ συσκευασία 50 τεµ. 67 Ακίδα Ραπιδογράφου Rotring 0.1mm 68 Ακίδα Ραπιδογράφου Rotring 0.2mm 69 Ακίδα Ραπιδογράφου Rotring 0.3mm 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α4, 80gr/m 2 (πακέτο 500 φύλλων) 2 Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α3, 80gr/m 2 (πακέτο 500 φύλλων) 3 Μηχανογραφικό Χαρτί 8Χ9,5 ιπλό (1000 φύλλα) 4 Μηχανογραφικό Χαρτί 8Χ9,5 Μονό (2000 φύλλα) 5 Ξηρογραφικό χαρτί ρολό για Πλότερ 0,914 x 120m,80gr πυρήνας 76mm 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΛΑΝΙΑ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX Α/Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 Γραφίτης HP Toner Q7551Χ Black 2 Γραφίτης HP Toner Q2612A Black 3 Γραφίτης HP Toner Q7553X Black 4 Γραφίτης HP Toner C9730A Black 5 Γραφίτης HP Toner C9731A Cyan 6 Γραφίτης HP Toner C9732A Yellow 7 Γραφίτης HP Toner C9733A Magenta 8 Γραφίτης HP Toner Q3971A Cyan 9 Γραφίτης Lexmark Toner 12A8420 Black 10 Γραφίτης Lexmark Toner E250A11E Black 11 Γραφίτης Lexmark Toner 12016SE Black 12 Γραφίτης Canon Toner CRG 728 Black 13 Γραφίτης Canon Toner EP-22 Black 14 Γραφίτης Canon Toner FX -10 Black 15 Γραφίτης Canon Toner 713 Black 16 Γραφίτης Canon Toner 728 Black 17 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Black 18 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Cyan 19 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Magenta 20 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Yellow 21 Γραφίτης Konica Minolta Toner 3231/3331 Black 22 Γραφίτης Konica Minolta PCUA (για Φωτοτυπικό Μηχάνηµα Konica Minolta 7030) 23 Γραφίτης Konica Minolta MT-102Β ( ) (για φωτοτυπικό µηχάνηµα EP συσκευασία 2 τεµαχίων) 24 Γραφίτης Konica Minolta Toner MT-303B Black (Συσκευασία 2 τεµαχίων) 25 Γραφίτης Konica Minolta Black (για PagePro 1300 series) 26 Γραφίτης Konica Minolta Toner (TN 114) (συσκευασία 2 τεµαχίων) 27 Γραφίτης Konica Minolta Toner (MT Toner 102B) 28 Γραφίτης Konica Minolta Toner 9J04203 (για Konica Minolta PagePro 1400W) 29 Γραφίτης Samsung Toner SF-5100D3 Black 30 Γραφίτης Samsung Toner ML-1610D2 Black 31 Γραφίτης Samsung Toner CLP-K300A Black 32 Γραφίτης Samsung Toner CLP-M300A Magenta 33 Γραφίτης Samsung Toner CLP-C300A Cyan 34 Γραφίτης Samsung Toner CLP-Y300A Yellow 35 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D7K Black 15

16 36 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D5Y Yellow 37 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D5C Cyan 38 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D5M Magenta 39 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 1042 S 40 Γραφίτης Samsung Toner ML-D3470B Black 41 Γραφίτης Samsung Toner ML-1520D3 42 Γραφίτης Samsung toner ML 2010D3 43 Γραφίτης Samsung Toner ML1710D3 Black 44 Γραφίτης Panasonic Toner DQ-TU24D (DP-3530) 45 Γραφίτης Panasonic Toner DQ-TU241G (DP-3520) 46 Γραφίτης Panasonic Τoner DQ-TUJ10K Black 47 Γραφίτης Panasonic Toner ΚΧ-FA83X Black 48 Γραφίτης Panasonic Fax Toner KX-FAT88X 49 Γραφίτης Panasonic Toner KX-FAT 88Χ Black 50 Γραφίτης Panasonic Toner FQ-TK10 Black 51 Γραφιτης Epson Toner S Black 52 Γραφιτης Epson Toner S Black 53 Γραφίτης Epson Toner S Yellow 54 Γραφίτης Epson Toner S Magenta 55 Γραφίτης Epson Toner S Cyan 56 Γραφίτης Epson Toner S Black 57 Γραφίτης OKI Toner Black (C5600) 58 Γραφίτης OKI Toner Magenta (C5600) 59 Γραφίτης OKI Toner Yellow (C5600) 60 Γραφίτης OKI Toner Cyan (C5600) 61 Γραφίτης Develop Toner TN-114 Black 62 Γραφίτης Utax CD1016/1116/1120/1216 Toner 63 Γραφίτης Brother Toner TN-3130 Black 64 Γραφίτης Brother Toner TN-560 Black 65 Γραφίτης Toshiba Toner T-1550Ε Black 66 Γραφίτης Toshiba Toner T-3520E Black 67 Γραφίτης Toshiba Toner T-1600E Black (συσκευασία 2 τεµαχίων) 68 Γραφίτης Xerox 106R01306 Toner Black 69 Γραφίτης Ricoh Toner Black (MP 4500E) 70 Μελάνι Inkjet HP 10 Black 71 Μελάνι Inkjet HP 11 Black 72 Μελάνι Inkjet HP 11 Cyan 73 Μελάνι Inkjet HP 11 Magenta 74 Μελάνι Inkjet HP 11 Yellow 75 Μελάνι Inkjet HP 15 Black 76 Μελάνι Inkjet HP 21 Black 77 Μελάνι Inkjet HP 22 Colour 78 Μελάνι Inkjet HP 45 Black 79 Μελάνι Inkjet HP 56 Black 80 Μελάνι Inkjet HP 57 Colour 81 Μελάνι Inkjet HP 78 Colour 82 Μελάνι Inkjet HP 82 Yellow 83 Μελάνι Inkjet HP 82 Cyan 84 Μελάνι Inkjet HP 82 Magenta 85 Μελάνι Inkjet HP 88XL Black 86 Μελάνι Inkjet HP 88XL Cyan 87 Μελάνι Inkjet HP 88XL Yellow 16

17 88 Μελάνι Inkjet HP 88XL Magenta 89 Μελάνι Inkjet HP 300 Black 90 Μελάνι Inkjet HP 300 Colour 91 Μελάνι Inkjet HP 336 Black 92 Μελάνι Inkjet HP 338 Black 93 Μελάνι Inkjet HP 342 Colour 94 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Black 95 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Yellow 96 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Cyan 97 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Magenta 98 Μελάνι Inkjet Epson T0711 Black 99 Μελάνι Inkjet Epson T0611 BLACK 100 Μελάνι Inkjet Epson T0612 Cyan 101 Μελάνι Inkjet Epson T0613 Magenta 102 Μελάνι Inkjet Epson T0614 Yellow 103 Μελάνι Inkjet Epson T0712 Cyan 104 Μελάνι Inkjet Epson T0713 Magenta 105 Μελάνι Inkjet Epson T0714 Yellow 106 Μελάνι Inkjet Epson T1281 Black 107 Μελάνι Inkjet Epson T1291 Black 108 Μελάνι Inkjet Epson Τ1292 Cyan 109 Μελάνι Inkjet Epson Τ1293 Magenta 110 Μελάνι Inkjet Epson Τ1294 Yellow 111 Μελάνι Inkjet Brother LC-900 Black 112 Μελάνι Inkjet Lexmark 32 Black 113 Μελάνι Inkjet Lexmark 33 Colour 114 Μελάνι Inkjet Lexmark 34 Black 115 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Black XL 116 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Magenta XL 117 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Cyan XL 118 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Yellow XL 119 Μελάνι Inkjet Samsung Μ-41 Black 120 Μελάνι Inkjet Samsung Μ-10 Black 121 Μελάνι Inkjet Canon PG-40 Black 122 Μελάνι Olivetti FPJ-20 Black (για fax Olivetti OFX-180) 123 Μελανοταινία Epson Compuprint 4-43/51 PRK4402 (συσκευασία 8 τεµαχίων) 124 Μελανοταινία Panasonic KX-FA136 (συσκευασία 2 τεµαχίων) 125 Μελανοταινία Panasonic KX-FA52X (συσκευασία 2 τεµαχίων) 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στο Κιλκίς, σήµερα ηµέρα.. στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι υπογεγραµµένοι: 1. ιονύσιος Ψωµιάδης Αναπληρωτής, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ενεργώντας για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), 2. Η προµηθεύτρια εταιρία «....» που αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου, «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς» δια του νοµίµου εκπροσώπου της κο/κα:.... του., συµφώνησαν και αποδέχθηκαν αµοιβαία τα παρακάτω: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη: (1) Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α / ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης», (2) Το Π.. 118/2007 Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου (Κ.Π..). (3) Τις διατάξεις του Π..60/2007 «Περί συντονισµού των διαδικασιών συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», (4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 "Περί προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων". (5) Την αριθµ. / /.. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται η διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού. (6) Την αριθµ.././. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της././..και κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, που έγινε την././.., υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης, που αναδείχθηκε Ανάδοχος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. 18

19 Α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο των συµβαλλοµένων την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κάλυψη των αναγκών τους. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΑΡΚΕΙΑ Η ηµεροµηνία έναρξης της παρούσας σύµβασης ορίζεται η και λήξης η δυνάµενη να παραταθεί για (2) δύο µήνες µε µονοµερή, έγγραφη δήλωσή µας, χωρίς να χρειάζεται η συναίνεση του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΙ ΟΣ ΤΙΜΗ Τα κατωτέρω αναγραφόµενα είδη γραφικής ύλης µε τις αντίστοιχες τιµές, στις οποίες δε συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ, ισχύουν για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Ακολουθεί πίνακας των ειδών της γραφικής ύλης και είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Post-it 76X76mm (100 φύλλα) 2 Γόµα για Μολύβι Λευκή Pentel ZES ιορθωτική Ταινία Pritt Micro-Rolly πλάτος ταινίας 5mm µήκος ταινίας 6m Θήκη ιαφανής για αρχειοθέτηση σε κλασέρ ( ιαφάνεια) 0.05mm µε άνοιγµα επάνω (συσκευασία 100 τεµ.) 5 Θήκες CD/DVD Χάρτινες Λευκές (συσκευασία των 100 τεµ.) 6 ιορθωτικό υγρό Pritt 20ml µε πινέλο 7 ιορθωτικό Στυλό Correct-it Pritt 9ml Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Χάρτινο 250gr συσκευασία των τεµ. (διάφορα χρώµατα) Κλασέρ SKAG Πλαστικό µε Μεταλλική ακµή (Α4 8/32) 9 (διάφορα χρώµατα) Κλασέρ SKAG Πλαστικό µε Μεταλλική ακµή (Α4 4/32) 10 (διάφορα χρώµατα) 11 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 15mm (12 τεµ.) 12 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 19mm (12 τεµ.) 13 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 25mm (12 τεµ.) 19

20 14 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 32mm (12 τεµ.) 15 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 41mm (12 τεµ.) 16 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 51mm (12 τεµ.) 17 Κολλητική Ταινία Scotch mmX33m 18 Κόλλα Υγρή για Όλες τις Χρήσεις UHU παντοκολλητής 35ml 19 Κόλλα UHU Stick για Χαρτί 8.2gr Κολλητική Ταινία Συσκευασίας Tesa 38mmX66m (εσωτερική 20 διάµετρος 7,5 cm) 21 Βάση για κολλητική ταινία TESA 38 mm 22 Κοπίδι Πλαστικό 9mm 23 Κουτί αρχείου µε λάστιχο ΙΩΝΙΑ 27x35x7cm 24 Κουτί αρχείου µε λάστιχο ΙΩΝΙΑ 27Χ35Χ10cm Μαρκαδόρος Υπογράµµισης Stabilo µε µύτη πλακέ mm 25 (διάφορα χρώµατα) Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος Artline 107 στρογγυλή µύτη 1.5mm 26 (διάφορα χρώµατα) 27 Μελάνι Σφραγίδας HORSE 30ml Μολύβι Ξύλινο Staedtler µε Γόµα HB Noris 122 (σκληρότητα 28 µύτης 2ΗΒ) 29 Ντοσιέ µε Έλασµα Πλαστικό Bantex 3230 (διάφορα χρώµατα) 30 Ξύστρα για Μολύβι µεταλλική Eisen 31 Περφορατέρ Leitz 5058 (διάτρηση 10 σελίδων) 32 Συνδετήρες Μεταλλικοί 20mm (συσκευασία 100 τεµ.) 33 Συνδετήρες Μεταλλικοί 26mm (συσκευασία 100 τεµ.) 34 Συνδετήρες Μεταλλικοί 28mm (συσκευασία 100 τεµ.) 35 Συνδετήρες Μεταλλικοί 32mm (συσκευασία 100 τεµ.) 36 Συνδετήρες Μεταλλικοί 50mm (συσκευασία 100 τεµ.) 37 Στυλό ιαρκείας Bic Cristal µε µύτη 1.0 mm (διάφορα χρώµατα) 38 Στυλό ιαρκείας Pilot BPS-GP 0.7 mm (διάφορα χρώµατα) 39 Στυλό ιαρκείας Pilot BPS-GP <M> 1 mm (διάφορα χρώµατα) 40 Στυλό Υγρής Μελάνης Pilot V-Ball (διάφορα χρώµατα) 0,5mm Στυλό Υγρής Μελάνης Pilot Hi-Tecpoint (διάφορα χρώµατα) 41 0,5mm 42 Συρραπτικό Χειρός Romeo Maestri Primula Συρραπτικό Χειρός Romeo Maestri Parva Αποσυρραπτικό Romeo Maestri Top 45 Σύρµατα Συρραπτικού 24/6mm Romeo Maestri 1000 τεµ. 46 Σύρµατα Συρραπτικού No 64 Romeo Maestri 2000 τεµ. 47 Ταµπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 11x7cm 48 Ταµπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 16x9cm 20

21 49 Κουτί Αρχείου µε Λάστιχο 25x35x1,5cm 50 Κουτί Αρχειοθέτησης Κ8 µε λάστιχο 51 Φάκελος µε Αυτιά Χαρτόνι 52 Φάκελος µε Αυτιά και λάστιχο Φάκελος χωρίς Αυτιά και Λάστιχο, Χαρτόνι, µε ετικέτα στο 53 µπροστινό φύλλο 54 Φάκελος Πανόδετος 55 Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 16Χ23 56 Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 11Χ23 57 Φάκελος Αλληλογραφίας 25Χ35 58 Φάκελος Αλληλογραφίας 30Χ40 59 Φάκελος Αλληλογραφίας 60Χ35 60 Φάκελος Αλληλογραφίας Α4 Χαρτάκια Σηµειώσεων 90X90mm 500 φύλλα (για κύβο 61 σηµειώσεων) 62 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές 70Χ37 mm συσκευασία 600 ετικετών 63 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 25Χ φύλλων 64 Κόλλες Αναφοράς Α4 σετ των 10 τεµαχίων 65 Pelikan Καρµπόν 100 τεµ. 66 CD-R 700MB 52Χ συσκευασία 50 τεµ. 67 Ακίδα Ραπιδογράφου Rotring 0.1mm 68 Ακίδα Ραπιδογράφου Rotring 0.2mm 69 Ακίδα Ραπιδογράφου Rotring 0.3mm 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α4, 80gr/m 2 (πακέτο 500 φύλλων) 2 Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α3, 80gr/m 2 (πακέτο 500 φύλλων) 3 Μηχανογραφικό Χαρτί 8Χ9,5 ιπλό (1000 φύλλα) 4 Μηχανογραφικό Χαρτί 8Χ9,5 Μονό (2000 φύλλα) 5 Ξηρογραφικό χαρτί ρολό για Πλότερ 0,914 x 120m,80gr πυρήνας 76mm 21

22 3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΛΑΝΙΑ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX Α/Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 Γραφίτης HP Toner Q7551Χ Black 2 Γραφίτης HP Toner Q2612A Black 3 Γραφίτης HP Toner Q7553X Black 4 Γραφίτης HP Toner C9730A Black 5 Γραφίτης HP Toner C9731A Cyan 6 Γραφίτης HP Toner C9732A Yellow 7 Γραφίτης HP Toner C9733A Magenta 8 Γραφίτης HP Toner Q3971A Cyan 9 Γραφίτης Lexmark Toner 12A8420 Black 10 Γραφίτης Lexmark Toner E250A11E Black 11 Γραφίτης Lexmark Toner 12016SE Black 12 Γραφίτης Canon Toner CRG 728 Black 13 Γραφίτης Canon Toner EP-22 Black 14 Γραφίτης Canon Toner FX -10 Black 15 Γραφίτης Canon Toner 713 Black 16 Γραφίτης Canon Toner 728 Black 17 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Black 18 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Cyan 19 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Magenta 20 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Yellow 21 Γραφίτης Konica Minolta Toner 3231/3331 Black 22 Γραφίτης Konica Minolta PCUA (για Φωτοτυπικό Μηχάνηµα Konica Minolta 7030) 23 Γραφίτης Konica Minolta MT-102Β ( ) (για φωτοτυπικό µηχάνηµα EP συσκευασία 2 τεµαχίων) 24 Γραφίτης Konica Minolta Toner MT-303B Black (Συσκευασία 2 τεµαχίων) 25 Γραφίτης Konica Minolta Black (για PagePro 1300 series) 26 Γραφίτης Konica Minolta Toner (TN 114) (συσκευασία 2 τεµαχίων) 27 Γραφίτης Konica Minolta Toner (MT Toner 102B) 28 Γραφίτης Konica Minolta Toner 9J04203 (για Konica Minolta PagePro 1400W) 29 Γραφίτης Samsung Toner SF-5100D3 Black 30 Γραφίτης Samsung Toner ML-1610D2 Black 31 Γραφίτης Samsung Toner CLP-K300A Black 32 Γραφίτης Samsung Toner CLP-M300A Magenta 33 Γραφίτης Samsung Toner CLP-C300A Cyan 34 Γραφίτης Samsung Toner CLP-Y300A Yellow 35 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D7K Black 36 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D5Y Yellow 37 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D5C Cyan 38 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D5M Magenta 39 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 1042 S 22

23 40 Γραφίτης Samsung Toner ML-D3470B Black 41 Γραφίτης Samsung Toner ML-1520D3 42 Γραφίτης Samsung toner ML 2010D3 43 Γραφίτης Samsung Toner ML1710D3 Black 44 Γραφίτης Panasonic Toner DQ-TU24D (DP-3530) 45 Γραφίτης Panasonic Toner DQ-TU241G (DP-3520) 46 Γραφίτης Panasonic Τoner DQ-TUJ10K Black 47 Γραφίτης Panasonic Toner ΚΧ-FA83X Black 48 Γραφίτης Panasonic Fax Toner KX-FAT88X 49 Γραφίτης Panasonic Toner KX-FAT 88Χ Black 50 Γραφίτης Panasonic Toner FQ-TK10 Black 51 Γραφιτης Epson Toner S Black 52 Γραφιτης Epson Toner S Black 53 Γραφίτης Epson Toner S Yellow 54 Γραφίτης Epson Toner S Magenta 55 Γραφίτης Epson Toner S Cyan 56 Γραφίτης Epson Toner S Black 57 Γραφίτης OKI Toner Black (C5600) 58 Γραφίτης OKI Toner Magenta (C5600) 59 Γραφίτης OKI Toner Yellow (C5600) 60 Γραφίτης OKI Toner Cyan (C5600) 61 Γραφίτης Develop Toner TN-114 Black 62 Γραφίτης Utax CD1016/1116/1120/1216 Toner 63 Γραφίτης Brother Toner TN-3130 Black 64 Γραφίτης Brother Toner TN-560 Black 65 Γραφίτης Toshiba Toner T-1550Ε Black 66 Γραφίτης Toshiba Toner T-3520E Black 67 Γραφίτης Toshiba Toner T-1600E Black (συσκευασία 2 τεµαχίων) 68 Γραφίτης Xerox 106R01306 Toner Black 69 Γραφίτης Ricoh Toner Black (MP 4500E) 70 Μελάνι Inkjet HP 10 Black 71 Μελάνι Inkjet HP 11 Black 72 Μελάνι Inkjet HP 11 Cyan 73 Μελάνι Inkjet HP 11 Magenta 74 Μελάνι Inkjet HP 11 Yellow 75 Μελάνι Inkjet HP 15 Black 76 Μελάνι Inkjet HP 21 Black 77 Μελάνι Inkjet HP 22 Colour 78 Μελάνι Inkjet HP 45 Black 79 Μελάνι Inkjet HP 56 Black 80 Μελάνι Inkjet HP 57 Colour 81 Μελάνι Inkjet HP 78 Colour 82 Μελάνι Inkjet HP 82 Yellow 83 Μελάνι Inkjet HP 82 Cyan 84 Μελάνι Inkjet HP 82 Magenta 85 Μελάνι Inkjet HP 88XL Black 86 Μελάνι Inkjet HP 88XL Cyan 87 Μελάνι Inkjet HP 88XL Yellow 88 Μελάνι Inkjet HP 88XL Magenta 89 Μελάνι Inkjet HP 300 Black 90 Μελάνι Inkjet HP 300 Colour 23

24 91 Μελάνι Inkjet HP 336 Black 92 Μελάνι Inkjet HP 338 Black 93 Μελάνι Inkjet HP 342 Colour 94 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Black 95 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Yellow 96 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Cyan 97 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Magenta 98 Μελάνι Inkjet Epson T0711 Black 99 Μελάνι Inkjet Epson T0611 BLACK 100 Μελάνι Inkjet Epson T0612 Cyan 101 Μελάνι Inkjet Epson T0613 Magenta 102 Μελάνι Inkjet Epson T0614 Yellow 103 Μελάνι Inkjet Epson T0712 Cyan 104 Μελάνι Inkjet Epson T0713 Magenta 105 Μελάνι Inkjet Epson T0714 Yellow 106 Μελάνι Inkjet Epson T1281 Black 107 Μελάνι Inkjet Epson T1291 Black 108 Μελάνι Inkjet Epson Τ1292 Cyan 109 Μελάνι Inkjet Epson Τ1293 Magenta 110 Μελάνι Inkjet Epson Τ1294 Yellow 111 Μελάνι Inkjet Brother LC-900 Black 112 Μελάνι Inkjet Lexmark 32 Black 113 Μελάνι Inkjet Lexmark 33 Colour 114 Μελάνι Inkjet Lexmark 34 Black 115 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Black XL 116 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Magenta XL 117 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Cyan XL 118 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Yellow XL 119 Μελάνι Inkjet Samsung Μ-41 Black 120 Μελάνι Inkjet Samsung Μ-10 Black 121 Μελάνι Inkjet Canon PG-40 Black 122 Μελάνι Olivetti FPJ-20 Black (για fax Olivetti OFX-180) 123 Μελανοταινία Epson Compuprint 4-43/51 PRK4402 (συσκευασία 8 τεµαχίων) 124 Μελανοταινία Panasonic KX-FA136 (συσκευασία 2 τεµαχίων) 125 Μελανοταινία Panasonic KX-FA52X (συσκευασία 2 τεµαχίων) ΑΡΘΡΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Τα προµηθευόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδίδει στην υπηρεσία µε µέριµνα και δαπάνη του, τα είδη που παραγγέλνονται από τους αρµόδιους µε έγγραφο 24

25 δελτίο παραγγελίας, εντός 2 εργάσιµων ηµερών. Στο δελτίο παραγγελίας θα αναγράφονται η ηµέρα και η ώρα προσκόµισης των ειδών στην υπηρεσία. Κατά την παράδοση πρέπει ο προµηθευτής µε αντιπρόσωπό του ενήλικα και εγγράµµατο, του οποίου πρέπει να έχει κάνει γνωστή την ιδιότητά αυτή στην υπηρεσία να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από Επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίζεται από την υπηρεσία και η οποία αποφαίνεται για την παραλαβή ή την απόρριψη των ειδών που προσκοµίσθηκαν. Σε περίπτωση που οµόφωνα απορρίπτονται τα προσκοµισθέντα είδη, ο προµηθευτής οφείλει εντός µιας ηµέρας να αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν παραιτούµενος του δικαιώµατος διαιτησίας, διαφορετικά η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ίση ποσότητα των ειδών που έχουν απορριφθεί, από την ελεύθερη αγορά, η δε επιπλέον διαφορά τιµής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον προµηθευτή. Το ίδιο θα γίνεται και στην περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει τα είδη που έχουν παραγγελθεί ή προσκοµίσει ποσότητα µικρότερη της παραγγελθείσης. Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση των ειδών που έχουν παραγγελθεί επικαλούµενος λόγους έλλειψής τους στην αγορά, οπότε είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία, για την έλλειψη αυτή. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την υπηρεσία µετά την παράδοσή τους εντός (30) τριάντα ηµερών µε την υποβολή α) του τιµολογίου που θα αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» ή εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη του «εξοφλήθηκε», που θα εκδίδεται στο όνοµα της υπηρεσίας β) το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής γ) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ ή ΤΕΒΕ και δ) οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί την πληρωµή. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον προµηθευτή και θα γίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ Σε περίπτωση απόρριψης, από την Επιτροπή παραλαβής, των ειδών, λόγω ασυµφωνίας µε τους όρους της σύµβασης και της παραγγελίας και αν ακόµη η αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν έγινε από τον προµηθευτή µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, η Επιτροπή Προµηθειών έχει το δικαίωµα να προτείνει κυρώσεις κατά του προµηθευτή θεωρούµενης της περίπτωσης αυτής παράβασης των όρων της σύµβασης. Σε περίπτωση που λόγω ανάγκης παραληφθεί από την υπηρεσία, είδος κατώτερης ποιότητας από αυτό που ορίζεται στη σύµβαση και στην παραγγελία, η Επιτροπή προµηθειών εκτός από την κύρωση την οποία µπορεί να προτείνει, για την αιτία αυτή, γνωµοδοτεί και για τιµή στην οποία µπορεί να πληρωθεί αυτό. 25

26 Σε περίπτωση που θα προσκοµισθούν ή παραδοθούν τα είδη µε βραδύτητα ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η προµήθεια από τον προµηθευτή, άσχετα από την κύρωση την οποία η Επιτροπή µπορεί να προτείνει κατά του προµηθευτή για την αιτία αυτή, η υπηρεσία όπου σηµειώθηκε η παράβαση αυτή µπορεί να προβεί στην προµήθεια από ελεύθερη αγορά σε βάρος του προµηθευτή του είδους που δεν προσκοµίστηκε έγκαιρα ή δε χορηγήθηκε, η διαφορά δε τιµής µεταξύ της τιµής της σύµβασης και της τιµής που πράγµατι καταβλήθηκε από την υπηρεσία, λόγω της αγοράς από το ελεύθερο εµπόριο, ως και κάθε πρόσθετη δαπάνη που έγινε από την αιτία αυτή, βαρύνει τον προµηθευτή. Γενικά, για κάθε παράβαση, από τον προµηθευτή, των όρων της σύµβασης, όπως καθορίζονται από αυτή, από τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, η Επιτροπή Προµηθειών µπορεί να προτείνει την επιβολή κατά του προµηθευτή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται από το Ν.2286/95 «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα κλπ.» και το Π. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου», µέσα στις οποίες και πρόστιµο σταθµίζοντας όλα τα πραγµατικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση ή εκείνα τα οποία τελούν σε αιτιώδη προς αυτή συνάφεια, τις παραβάσεις του προµηθευτή που γίνονται κατά αποτροπή και γενικά τη συµβατική συµπεριφορά αυτού, µπορεί αυτή να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο είτε από την όλη σύµβαση είτε µερικά για την υπηρεσία. Οι έτσι διαγραφόµενες, ότι επιβλήθηκαν κατά του προµηθευτή, κυρώσεις είναι άσχετες προς την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εκπροσώπου τούτου, εφόσον η παράβαση συνιστά συγχρόνως και αξιόποινο αδίκηµα ως και κάθε άλλη αξίωση της υπηρεσίας κατά του προµηθευτή, που προκύπτει από οποιοδήποτε λόγο. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα κατά του προµηθευτή, από την Επιτροπή Προµηθειών και οι καταλογισµοί για κάθε ζηµιά που προξενήθηκε από αυτόν στην υπηρεσία ως και κάθε κατά του προµηθευτή απαίτηση τούτων θα κρατούνται από το ποσό που δικαιούται αυτός ή θα βεβαιώνεται σαν έσοδο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τις διατάξεις είσπραξης ηµοσίων Εσόδων. Απαγορεύεται η εκχώρηση της παρούσας σε άλλο πρόσωπο καθώς και οι απορρέουσες από τη σύµβαση αυτή υποχρεώσεις του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει έγγραφα και να προσκοµίσει στην υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 8 Η παρούσα σύµβαση διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α1995), του Π.. 394/1996 (ΦΕΚ Β1996) και των διατάξεων 40 έως 42 του Π.. 173/1990 (ΦΕΚ Β1990) που επανήλθαν µε το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 26

27 1997), όπως ισχύουν σήµερα, και τις διατάξεις του Π..118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». ΑΡΘΡΟ 9 Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια αντίτυπα από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ιεύθυνση ιοικητικού - Οικονοµικού, το δε άλλο πήρε ο προµηθευτής, αφού δήλωσε συγχρόνως ότι ενεργεί για το όνοµά του και για λογαριασµό του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Ανάδοχο Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ιονύσιος Ψωµιάδης 27

14PROC002347088 2014-10-17

14PROC002347088 2014-10-17 1PROC007088 01-10-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 17/10/ 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:οικ.101/587 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εδρεύουν στο Νομό Φθιώτιδας έτους 2010.

Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εδρεύουν στο Νομό Φθιώτιδας έτους 2010. ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εδρεύουν στο Νομό Φθιώτιδας έτους 2010. Στη Λαμία, σήμερα 19 Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα στα Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX για κάλυψη αναγκών του Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 8-11-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.12783 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 33 η /2010 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Ο πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560 Ηράκλειο: 22-12-2014 Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 23/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1046 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Νέα Μουδανιά, 19/7/2011 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αρ. Πρωτ. :27047 Ταχ. ιεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Παπαστεργίου Αστέριος Τηλέφωνο: 2373350250 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

* * * Χανιά Αρ. Πρωτ.: 2534. Γενικές. Πρόχειρου. Οικονομικό. 1. Του 2. Του. Απόφαση. 3. Την. μελών της. των. 5. Του. 6. Την.

* * * Χανιά Αρ. Πρωτ.: 2534. Γενικές. Πρόχειρου. Οικονομικό. 1. Του 2. Του. Απόφαση. 3. Την. μελών της. των. 5. Του. 6. Την. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) Πλατεία Αγ.. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1198/716626

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Προκηρύσσουμε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Προκηρύσσουμε ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 4 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.2508 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.Δ/νση : Αντικάλαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002858550 2015-06-19

15PROC002858550 2015-06-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθµ. πρωτ. : οικ.2752 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21.03.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10-10.30 πμ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ («ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : 210-3368097-8 Fax : 210-3368097 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 18514 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 18514 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 18514 ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης στο πλαίσιο λειτουργίας του γραφείου υποστήριξης και λογιστικής εκκαθάρισης για τη Δράση Ψηφιακές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1 lll ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης 62/2015 ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Προϋπολογισμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Αθήνα, 18/1/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΚΩΔ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΤΙΜΗ 1 38828 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 5740/5940 ΕΓΧΡΩΜΟ C9363EE 18.380 2 75528 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 1320

Α/Α ΚΩΔ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΤΙΜΗ 1 38828 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 5740/5940 ΕΓΧΡΩΜΟ C9363EE 18.380 2 75528 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 1320 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 9-1-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 46Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία: 24-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 5008 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κοµνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡΡΥ-ΟΜΒ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

ΑΔΑ: Β4ΘΕΟΡΡΥ-ΟΜΒ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ. Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ζάκυνθος, 14/09/2012 Αρ. Πρωτ: 1566 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο. Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης. Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η

Επιλογή αναδόχου της εργασίας (παροχή υπηρεσίας): «Δημιουργία ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 31 / 8 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 3551 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV 30192700-8, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.500,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV 30192700-8, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 23-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 20 Αριθ. Πρωτ.: 4649 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση»

Απόφαση υπ αριθµ. 91. Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, µε απευθείας ανάθεση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 7 Ιουνίου 204 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 076 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 9 Θέµα: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα