09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 09/04/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ /1352 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 3 Πόλη : Κιλκίς Ταχ. Κώδ. : Πληροφορίες : Τοπαλίδης Χαράλαµπος Τηλέφωνο : Fax : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 21 και 22Α του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α )«Περί ηµοσίου Λογιστικού κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α ) «ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη». 2. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων» και του Π.. 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/95). 3. Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου» 4. Του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 5. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/1194(ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 6. Του Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 1

2 7. Του άρθρου 37 του Ν. 2072/92 «Ρύθµιση επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προσθετικών και διορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις». 8. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρο 176 περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής επιτροπής. 9. Του Π.. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 10. Της 35130/739/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1291/Β / ) περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 11. Της /601/0026/ απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «Περί καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του δηµοσίου για προµήθειες και εργασίες». 12. Του άρθρο 68, Συµβάσεις εργολαβίας εταιριών παροχής υπηρεσιών του Ν «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» Φ.Ε.Κ.115/Α Του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 14. Την αριθµ. 211/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για τη Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ιαγωνισµών κλπ Της αριθµ. 323/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 16. Την αριθµ. 1010/ Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης (αριθµός έγκρισης Υ..Ε. Κιλκίς 2124). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος σε ευρώ, για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για το έτος Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 2

3 Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 25/04/2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πµ. (λήξη κατάθεσης προσφορών). Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός θα αποβεί άγονος ή το αποτέλεσµα κριθεί ασύµφορο, θα επαναληφθεί στις 02/05/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πµ. (λήξη κατάθεσης προσφορών), χωρίς τροποποίηση των όρων της παρούσας διακήρυξης στον ίδιο τόπο. Αντίγραφα προκηρύξεων θα δίνονται από τη ιεύθυνση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών, τις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 08.00πµ. έως και 14.00µµ. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΙ Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα προς προµήθεια είδη γραφικής ύλης, αναφέρονται αναλυτικά στις συνηµµένες καταστάσεις στα Παραρτήµατα Α, Β και Γ και οι αντίστοιχες ποσότητες θα εξαρτηθούν από τις ανάγκες της Υπηρεσίας. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η ποσοτική παραλαβή των προσφεροµένων ειδών, θα γίνεται από επιτροπή που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την απόφαση 211/ της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Ε. Κιλκίς. Ο προµηθευτής οφείλει να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της επιτροπής, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές αφορούν µέρος, µέρη ή και το σύνολο των προς προµήθεια υλικών, όπως αυτά παρατίθενται στα Παραρτήµατα Α, Β και Γ. 1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν µέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισµένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Η αρίθµηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς των ενδιαφεροµένων προµηθευτών θα περιλαµβάνει εκτός των δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παράγραφο «Προσόντα και ικαιολογητικά Συµµετοχής», και φάκελο µε την ένδειξη 3

4 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή και το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 4. Στις τιµές της προσφοράς δεν θα περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 5. Οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να είναι δακτυλογραφηµένες. εν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά το έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. 6. Επισηµαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες, οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από τις αρµόδιες Επιτροπές. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 8. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για κάθε συγκεκριµένο είδος, όπως αυτά αναφέρονται στα Παραρτήµατα Α, Β και Γ, εφόσον καλύπτονται οι όροι της ιακήρυξης. ΠΛΗΡΩΜΗ Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει τµηµατικά µε τακτικό ένταλµα πληρωµής από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1111 του ΕΦ 721 του οικονοµικού έτους 2012 µετά την παραλαβή της αντίστοιχης προµήθειας των ειδών και αφού προηγουµένως οι αρµόδιες επιτροπές παραλαβής της Υπηρεσίας πιστοποιήσουν την ολοκλήρωση της παραλαβής µε την σύνταξη σχετικού 4

5 πρακτικού. Η δαπάνη βαρύνει τα Ίδια Έσοδα της Π.Ε. Κιλκίς (Έσοδα από Μεταβιβάσεις Αυτοκινήτων). ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ α) 3% υπέρ ΜΤΠΥ β) επί ΜΤΠΥ χαρτόσηµο 2%, γ) 20% επί χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ. δ)φόρος Εισοδήµατος 4%. Οι ως άνω κρατήσεις βαρύνουν τον προµηθευτή. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισµοί που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και παροχή υπηρεσιών κάλυψης των ζητούµενων ειδών. δ. Κοινοπραξίες προµηθευτών Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος προµηθευτής θα αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. 2. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: A. Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α 75), µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/ δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 καταστάσεις. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/ είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση. 5

6 - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) εδαφ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 κατάσταση. iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της, τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (4) και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π. 118/2007. Β. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε τον ν.2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 19 του Π. 118/2007: Α. Οι Έλληνες πολίτες. (1) Απόσπασµα πρακτικού ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 6

7 Β. Οι Αλλοδαποί. (1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. (1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) και (Β) αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/ 1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).. Συνεταιρισµοί. (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου δεν 7

8 έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του άρθρου Α. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του άρθρου Α, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) και (3) του άρθρου Β, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφ.α της παρ.2 του άρθρου 6του Π. 118/2007. (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. (1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 3. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Σε περίπτωση επαναλήψεως του διαγωνισµού τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον αρχικό διαγωνισµό επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν, εφόσον ισχύουν. 8

9 Θεωρηµένα από την αρµόδια αρχή φωτοαντίγραφα επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν, εφόσον δεν έπαψε η χρονική ισχύς του, η οποία αποδεικνύεται από την ηµεροµηνία του πρωτοτύπου το οποίο προσκοµίζει ο προσφέρων ή ο αντιπρόσωπός του. Ενστάσεις επιτρέπονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, στη /νση ιοικητικού Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών Ανδρέα Παπανδρέου 3 Κιλκίς Τ.Κ την ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, όπως ορίστηκε στην αρχή της παρούσας διακήρυξης. Στην αποσφράγιση µπορούν να παραστούν προσωπικά οι συµµετέχοντες ή αντιπρόσωπός τους µε παραστατικό εκπροσώπησης. β) Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Αποσφραγίζονται όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η Επιτροπή. γ) Κατά την αποσφράγιση ακολουθείται η εξής διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που περιέχονται ανά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή αυτών που υπέβαλλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης: Είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Εφ όσον, σ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Υπηρεσία ιενέργειας, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων απόρριψης. δ. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί µετά την τυπική αποδοχή των δικαιολογητικών. Ο πρωτότυπος φάκελος θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού κατά φύλλο. 9

10 ε. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή ιαγωνισµού, θα κατατάξει την προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών µε την χαµηλότερη τιµή που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος ο πρώτος στην κατάταξη ανά είδος. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει προσφορά για µέρος των ειδών ή και για το σύνολο (τµηµατική ή ολική προσφορά) για µια ή περισσότερες κατηγορίες, όπως αναφέρονται στα Παραρτήµατα Α, Β και Γ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : α) Είδη γραφικής ύλης Αναλώσιµα υλικά. β) Χαρτί Φωτοαντιγραφικό και εκτυπωτών. γ) Μελάνια, Γραφίτες και Μελανοταινίες Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών Μηχανηµάτων και Συσκευών Fax. Σηµ. Η διάκριση σε κατηγορίες δεν αφορά τµήµατα της προσφοράς, αλλά υφίσταται καθαρά για κατανοµή των ειδών. Οι συµµετέχοντες δικαιούνται να επιλέξουν όσα και όποια είδη επιθυµούν από το σύνολο των ειδών. Μειοδότης σε κάθε είδος, θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για κάθε συγκεκριµένο είδος της παρούσας, εφόσον καλύπτονται οι όροι της ιακήρυξης. Στις τιµές της προσφοράς δεν θα περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. Η προµήθεια των ειδών θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και ύστερα από ενηµέρωση από την Υπηρεσία. Αυτός που θα αναδειχθεί µειοδότης - προµηθευτής, θα υπογράψει σύµβαση που θα ισχύσει έως , στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτοµέρειες, µε µονοµερές δικαίωµα του ηµοσίου να παρατείνει την εκτέλεση της σύµβασης, για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) µήνες χωρίς να απαιτείται καµία συναίνεση του προµηθευτού και ο οποίος να µην µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση από το ηµόσιο ή από τους αγοραστές για την αιτία αυτή και χωρίς να έχει δυνατότητα αύξησης των τιµών της προσφοράς, για οποιοδήποτε λόγο. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) µέρες από την µε απόδειξη παράδοσης σ αυτόν της έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, να παρουσιαστεί για υπογραφή της σύµβασης. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/2007 και Προσφυγές σύµφωνα µε το Ν. 2522/

11 Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ιονύσιος Ψωµιάδης 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Post-it 76X76mm (100 φύλλα) 2 Γόµα για Μολύβι Λευκή Pentel ZES ιορθωτική Ταινία Pritt Micro-Rolly πλάτος ταινίας 5mm µήκος ταινίας 6m Θήκη ιαφανής για αρχειοθέτηση σε κλασέρ ( ιαφάνεια) 0.05mm µε άνοιγµα επάνω (συσκευασία 100 τεµ.) 5 Θήκες CD/DVD Χάρτινες Λευκές (συσκευασία των 100 τεµ.) 6 ιορθωτικό υγρό Pritt 20ml µε πινέλο 7 ιορθωτικό Στυλό Correct-it Pritt 9ml Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Χάρτινο 250gr συσκευασία των 100 τεµ. 8 (διάφορα χρώµατα) 9 Κλασέρ SKAG Πλαστικό µε Μεταλλική ακµή (Α4 8/32) (διάφορα χρώµατα) Κλασέρ SKAG Πλαστικό µε Μεταλλική ακµή (Α4 4/32) (διάφορα 10 χρώµατα) 11 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 15mm (12 τεµ.) 12 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 19mm (12 τεµ.) 13 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 25mm (12 τεµ.) 14 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 32mm (12 τεµ.) 15 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 41mm (12 τεµ.) 16 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 51mm (12 τεµ.) 17 Κολλητική Ταινία Scotch mmX33m 18 Κόλλα Υγρή για Όλες τις Χρήσεις UHU παντοκολλητής 35ml 19 Κόλλα UHU Stick για Χαρτί 8.2gr Κολλητική Ταινία Συσκευασίας Tesa 38mmX66m (εσωτερική 20 διάµετρος 7,5 cm) 21 Βάση για κολλητική ταινία TESA 38 mm 22 Κοπίδι Πλαστικό 9mm 23 Κουτί αρχείου µε λάστιχο ΙΩΝΙΑ 27x35x7cm 24 Κουτί αρχείου µε λάστιχο ΙΩΝΙΑ 27Χ35Χ10cm Μαρκαδόρος Υπογράµµισης Stabilo µε µύτη πλακέ mm 25 (διάφορα χρώµατα) Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος Artline 107 στρογγυλή µύτη 1.5mm 26 (διάφορα χρώµατα) 27 Μελάνι Σφραγίδας HORSE 30ml Μολύβι Ξύλινο Staedtler µε Γόµα HB Noris 122 (σκληρότητα 28 µύτης 2ΗΒ) 29 Ντοσιέ µε Έλασµα Πλαστικό Bantex 3230 (διάφορα χρώµατα) 30 Ξύστρα για Μολύβι µεταλλική Eisen 12

13 31 Περφορατέρ Leitz 5058 (διάτρηση 10 σελίδων) 32 Συνδετήρες Μεταλλικοί 20mm (συσκευασία 100 τεµ.) 33 Συνδετήρες Μεταλλικοί 26mm (συσκευασία 100 τεµ.) 34 Συνδετήρες Μεταλλικοί 28mm (συσκευασία 100 τεµ.) 35 Συνδετήρες Μεταλλικοί 32mm (συσκευασία 100 τεµ.) 36 Συνδετήρες Μεταλλικοί 50mm (συσκευασία 100 τεµ.) 37 Στυλό ιαρκείας Bic Cristal µε µύτη 1.0 mm (διάφορα χρώµατα) 38 Στυλό ιαρκείας Pilot BPS-GP 0.7 mm (διάφορα χρώµατα) 39 Στυλό ιαρκείας Pilot BPS-GP <M> 1 mm (διάφορα χρώµατα) 40 Στυλό Υγρής Μελάνης Pilot V-Ball (διάφορα χρώµατα) 0,5mm Στυλό Υγρής Μελάνης Pilot Hi-Tecpoint (διάφορα χρώµατα) 41 0,5mm 42 Συρραπτικό Χειρός Romeo Maestri Primula Συρραπτικό Χειρός Romeo Maestri Parva Αποσυρραπτικό Romeo Maestri Top 45 Σύρµατα Συρραπτικού 24/6mm Romeo Maestri 1000 τεµ. 46 Σύρµατα Συρραπτικού No 64 Romeo Maestri 2000 τεµ. 47 Ταµπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 11x7cm 48 Ταµπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 16x9cm 49 Κουτί Αρχείου µε Λάστιχο 25x35x1,5cm 50 Κουτί Αρχειοθέτησης Κ8 µε λάστιχο 51 Φάκελος µε Αυτιά Χαρτόνι 52 Φάκελος µε Αυτιά και λάστιχο Φάκελος χωρίς Αυτιά και Λάστιχο, Χαρτόνι, µε ετικέτα στο 53 µπροστινό φύλλο 54 Φάκελος Πανόδετος 55 Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 16Χ23 56 Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 11Χ23 57 Φάκελος Αλληλογραφίας 25Χ35 58 Φάκελος Αλληλογραφίας 30Χ40 59 Φάκελος Αλληλογραφίας 60Χ35 60 Φάκελος Αλληλογραφίας Α4 Χαρτάκια Σηµειώσεων 90X90mm 500 φύλλα (για κύβο 61 σηµειώσεων) 62 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές 70Χ37 mm συσκευασία 600 ετικετών 63 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 25Χ φύλλων 64 Κόλλες Αναφοράς Α4 σετ των 10 τεµαχίων 65 Pelikan Καρµπόν 100 τεµ. 66 CD-R 700MB 52Χ συσκευασία 50 τεµ. 67 Ακίδα Ραπιδογράφου Rotring 0.1mm 68 Ακίδα Ραπιδογράφου Rotring 0.2mm 69 Ακίδα Ραπιδογράφου Rotring 0.3mm 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α4, 80gr/m 2 (πακέτο 500 φύλλων) 2 Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α3, 80gr/m 2 (πακέτο 500 φύλλων) 3 Μηχανογραφικό Χαρτί 8Χ9,5 ιπλό (1000 φύλλα) 4 Μηχανογραφικό Χαρτί 8Χ9,5 Μονό (2000 φύλλα) 5 Ξηρογραφικό χαρτί ρολό για Πλότερ 0,914 x 120m,80gr πυρήνας 76mm 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΛΑΝΙΑ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX Α/Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 Γραφίτης HP Toner Q7551Χ Black 2 Γραφίτης HP Toner Q2612A Black 3 Γραφίτης HP Toner Q7553X Black 4 Γραφίτης HP Toner C9730A Black 5 Γραφίτης HP Toner C9731A Cyan 6 Γραφίτης HP Toner C9732A Yellow 7 Γραφίτης HP Toner C9733A Magenta 8 Γραφίτης HP Toner Q3971A Cyan 9 Γραφίτης Lexmark Toner 12A8420 Black 10 Γραφίτης Lexmark Toner E250A11E Black 11 Γραφίτης Lexmark Toner 12016SE Black 12 Γραφίτης Canon Toner CRG 728 Black 13 Γραφίτης Canon Toner EP-22 Black 14 Γραφίτης Canon Toner FX -10 Black 15 Γραφίτης Canon Toner 713 Black 16 Γραφίτης Canon Toner 728 Black 17 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Black 18 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Cyan 19 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Magenta 20 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Yellow 21 Γραφίτης Konica Minolta Toner 3231/3331 Black 22 Γραφίτης Konica Minolta PCUA (για Φωτοτυπικό Μηχάνηµα Konica Minolta 7030) 23 Γραφίτης Konica Minolta MT-102Β ( ) (για φωτοτυπικό µηχάνηµα EP συσκευασία 2 τεµαχίων) 24 Γραφίτης Konica Minolta Toner MT-303B Black (Συσκευασία 2 τεµαχίων) 25 Γραφίτης Konica Minolta Black (για PagePro 1300 series) 26 Γραφίτης Konica Minolta Toner (TN 114) (συσκευασία 2 τεµαχίων) 27 Γραφίτης Konica Minolta Toner (MT Toner 102B) 28 Γραφίτης Konica Minolta Toner 9J04203 (για Konica Minolta PagePro 1400W) 29 Γραφίτης Samsung Toner SF-5100D3 Black 30 Γραφίτης Samsung Toner ML-1610D2 Black 31 Γραφίτης Samsung Toner CLP-K300A Black 32 Γραφίτης Samsung Toner CLP-M300A Magenta 33 Γραφίτης Samsung Toner CLP-C300A Cyan 34 Γραφίτης Samsung Toner CLP-Y300A Yellow 35 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D7K Black 15

16 36 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D5Y Yellow 37 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D5C Cyan 38 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D5M Magenta 39 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 1042 S 40 Γραφίτης Samsung Toner ML-D3470B Black 41 Γραφίτης Samsung Toner ML-1520D3 42 Γραφίτης Samsung toner ML 2010D3 43 Γραφίτης Samsung Toner ML1710D3 Black 44 Γραφίτης Panasonic Toner DQ-TU24D (DP-3530) 45 Γραφίτης Panasonic Toner DQ-TU241G (DP-3520) 46 Γραφίτης Panasonic Τoner DQ-TUJ10K Black 47 Γραφίτης Panasonic Toner ΚΧ-FA83X Black 48 Γραφίτης Panasonic Fax Toner KX-FAT88X 49 Γραφίτης Panasonic Toner KX-FAT 88Χ Black 50 Γραφίτης Panasonic Toner FQ-TK10 Black 51 Γραφιτης Epson Toner S Black 52 Γραφιτης Epson Toner S Black 53 Γραφίτης Epson Toner S Yellow 54 Γραφίτης Epson Toner S Magenta 55 Γραφίτης Epson Toner S Cyan 56 Γραφίτης Epson Toner S Black 57 Γραφίτης OKI Toner Black (C5600) 58 Γραφίτης OKI Toner Magenta (C5600) 59 Γραφίτης OKI Toner Yellow (C5600) 60 Γραφίτης OKI Toner Cyan (C5600) 61 Γραφίτης Develop Toner TN-114 Black 62 Γραφίτης Utax CD1016/1116/1120/1216 Toner 63 Γραφίτης Brother Toner TN-3130 Black 64 Γραφίτης Brother Toner TN-560 Black 65 Γραφίτης Toshiba Toner T-1550Ε Black 66 Γραφίτης Toshiba Toner T-3520E Black 67 Γραφίτης Toshiba Toner T-1600E Black (συσκευασία 2 τεµαχίων) 68 Γραφίτης Xerox 106R01306 Toner Black 69 Γραφίτης Ricoh Toner Black (MP 4500E) 70 Μελάνι Inkjet HP 10 Black 71 Μελάνι Inkjet HP 11 Black 72 Μελάνι Inkjet HP 11 Cyan 73 Μελάνι Inkjet HP 11 Magenta 74 Μελάνι Inkjet HP 11 Yellow 75 Μελάνι Inkjet HP 15 Black 76 Μελάνι Inkjet HP 21 Black 77 Μελάνι Inkjet HP 22 Colour 78 Μελάνι Inkjet HP 45 Black 79 Μελάνι Inkjet HP 56 Black 80 Μελάνι Inkjet HP 57 Colour 81 Μελάνι Inkjet HP 78 Colour 82 Μελάνι Inkjet HP 82 Yellow 83 Μελάνι Inkjet HP 82 Cyan 84 Μελάνι Inkjet HP 82 Magenta 85 Μελάνι Inkjet HP 88XL Black 86 Μελάνι Inkjet HP 88XL Cyan 87 Μελάνι Inkjet HP 88XL Yellow 16

17 88 Μελάνι Inkjet HP 88XL Magenta 89 Μελάνι Inkjet HP 300 Black 90 Μελάνι Inkjet HP 300 Colour 91 Μελάνι Inkjet HP 336 Black 92 Μελάνι Inkjet HP 338 Black 93 Μελάνι Inkjet HP 342 Colour 94 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Black 95 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Yellow 96 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Cyan 97 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Magenta 98 Μελάνι Inkjet Epson T0711 Black 99 Μελάνι Inkjet Epson T0611 BLACK 100 Μελάνι Inkjet Epson T0612 Cyan 101 Μελάνι Inkjet Epson T0613 Magenta 102 Μελάνι Inkjet Epson T0614 Yellow 103 Μελάνι Inkjet Epson T0712 Cyan 104 Μελάνι Inkjet Epson T0713 Magenta 105 Μελάνι Inkjet Epson T0714 Yellow 106 Μελάνι Inkjet Epson T1281 Black 107 Μελάνι Inkjet Epson T1291 Black 108 Μελάνι Inkjet Epson Τ1292 Cyan 109 Μελάνι Inkjet Epson Τ1293 Magenta 110 Μελάνι Inkjet Epson Τ1294 Yellow 111 Μελάνι Inkjet Brother LC-900 Black 112 Μελάνι Inkjet Lexmark 32 Black 113 Μελάνι Inkjet Lexmark 33 Colour 114 Μελάνι Inkjet Lexmark 34 Black 115 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Black XL 116 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Magenta XL 117 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Cyan XL 118 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Yellow XL 119 Μελάνι Inkjet Samsung Μ-41 Black 120 Μελάνι Inkjet Samsung Μ-10 Black 121 Μελάνι Inkjet Canon PG-40 Black 122 Μελάνι Olivetti FPJ-20 Black (για fax Olivetti OFX-180) 123 Μελανοταινία Epson Compuprint 4-43/51 PRK4402 (συσκευασία 8 τεµαχίων) 124 Μελανοταινία Panasonic KX-FA136 (συσκευασία 2 τεµαχίων) 125 Μελανοταινία Panasonic KX-FA52X (συσκευασία 2 τεµαχίων) 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στο Κιλκίς, σήµερα ηµέρα.. στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι υπογεγραµµένοι: 1. ιονύσιος Ψωµιάδης Αναπληρωτής, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ενεργώντας για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), 2. Η προµηθεύτρια εταιρία «....» που αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου, «Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς» δια του νοµίµου εκπροσώπου της κο/κα:.... του., συµφώνησαν και αποδέχθηκαν αµοιβαία τα παρακάτω: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη: (1) Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α / ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης», (2) Το Π.. 118/2007 Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου (Κ.Π..). (3) Τις διατάξεις του Π..60/2007 «Περί συντονισµού των διαδικασιών συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», (4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 "Περί προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων". (5) Την αριθµ. / /.. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται η διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού. (6) Την αριθµ.././. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της././..και κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, που έγινε την././.., υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης, που αναδείχθηκε Ανάδοχος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. 18

19 Α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο των συµβαλλοµένων την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κάλυψη των αναγκών τους. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΑΡΚΕΙΑ Η ηµεροµηνία έναρξης της παρούσας σύµβασης ορίζεται η και λήξης η δυνάµενη να παραταθεί για (2) δύο µήνες µε µονοµερή, έγγραφη δήλωσή µας, χωρίς να χρειάζεται η συναίνεση του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΙ ΟΣ ΤΙΜΗ Τα κατωτέρω αναγραφόµενα είδη γραφικής ύλης µε τις αντίστοιχες τιµές, στις οποίες δε συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ, ισχύουν για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Ακολουθεί πίνακας των ειδών της γραφικής ύλης και είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Post-it 76X76mm (100 φύλλα) 2 Γόµα για Μολύβι Λευκή Pentel ZES ιορθωτική Ταινία Pritt Micro-Rolly πλάτος ταινίας 5mm µήκος ταινίας 6m Θήκη ιαφανής για αρχειοθέτηση σε κλασέρ ( ιαφάνεια) 0.05mm µε άνοιγµα επάνω (συσκευασία 100 τεµ.) 5 Θήκες CD/DVD Χάρτινες Λευκές (συσκευασία των 100 τεµ.) 6 ιορθωτικό υγρό Pritt 20ml µε πινέλο 7 ιορθωτικό Στυλό Correct-it Pritt 9ml Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Χάρτινο 250gr συσκευασία των τεµ. (διάφορα χρώµατα) Κλασέρ SKAG Πλαστικό µε Μεταλλική ακµή (Α4 8/32) 9 (διάφορα χρώµατα) Κλασέρ SKAG Πλαστικό µε Μεταλλική ακµή (Α4 4/32) 10 (διάφορα χρώµατα) 11 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 15mm (12 τεµ.) 12 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 19mm (12 τεµ.) 13 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 25mm (12 τεµ.) 19

20 14 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 32mm (12 τεµ.) 15 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 41mm (12 τεµ.) 16 Κλιπ Μεταλλικά BINDER CLIPS 51mm (12 τεµ.) 17 Κολλητική Ταινία Scotch mmX33m 18 Κόλλα Υγρή για Όλες τις Χρήσεις UHU παντοκολλητής 35ml 19 Κόλλα UHU Stick για Χαρτί 8.2gr Κολλητική Ταινία Συσκευασίας Tesa 38mmX66m (εσωτερική 20 διάµετρος 7,5 cm) 21 Βάση για κολλητική ταινία TESA 38 mm 22 Κοπίδι Πλαστικό 9mm 23 Κουτί αρχείου µε λάστιχο ΙΩΝΙΑ 27x35x7cm 24 Κουτί αρχείου µε λάστιχο ΙΩΝΙΑ 27Χ35Χ10cm Μαρκαδόρος Υπογράµµισης Stabilo µε µύτη πλακέ mm 25 (διάφορα χρώµατα) Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος Artline 107 στρογγυλή µύτη 1.5mm 26 (διάφορα χρώµατα) 27 Μελάνι Σφραγίδας HORSE 30ml Μολύβι Ξύλινο Staedtler µε Γόµα HB Noris 122 (σκληρότητα 28 µύτης 2ΗΒ) 29 Ντοσιέ µε Έλασµα Πλαστικό Bantex 3230 (διάφορα χρώµατα) 30 Ξύστρα για Μολύβι µεταλλική Eisen 31 Περφορατέρ Leitz 5058 (διάτρηση 10 σελίδων) 32 Συνδετήρες Μεταλλικοί 20mm (συσκευασία 100 τεµ.) 33 Συνδετήρες Μεταλλικοί 26mm (συσκευασία 100 τεµ.) 34 Συνδετήρες Μεταλλικοί 28mm (συσκευασία 100 τεµ.) 35 Συνδετήρες Μεταλλικοί 32mm (συσκευασία 100 τεµ.) 36 Συνδετήρες Μεταλλικοί 50mm (συσκευασία 100 τεµ.) 37 Στυλό ιαρκείας Bic Cristal µε µύτη 1.0 mm (διάφορα χρώµατα) 38 Στυλό ιαρκείας Pilot BPS-GP 0.7 mm (διάφορα χρώµατα) 39 Στυλό ιαρκείας Pilot BPS-GP <M> 1 mm (διάφορα χρώµατα) 40 Στυλό Υγρής Μελάνης Pilot V-Ball (διάφορα χρώµατα) 0,5mm Στυλό Υγρής Μελάνης Pilot Hi-Tecpoint (διάφορα χρώµατα) 41 0,5mm 42 Συρραπτικό Χειρός Romeo Maestri Primula Συρραπτικό Χειρός Romeo Maestri Parva Αποσυρραπτικό Romeo Maestri Top 45 Σύρµατα Συρραπτικού 24/6mm Romeo Maestri 1000 τεµ. 46 Σύρµατα Συρραπτικού No 64 Romeo Maestri 2000 τεµ. 47 Ταµπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 11x7cm 48 Ταµπόν Σφραγίδας σε Μεταλλική Θήκη 16x9cm 20

21 49 Κουτί Αρχείου µε Λάστιχο 25x35x1,5cm 50 Κουτί Αρχειοθέτησης Κ8 µε λάστιχο 51 Φάκελος µε Αυτιά Χαρτόνι 52 Φάκελος µε Αυτιά και λάστιχο Φάκελος χωρίς Αυτιά και Λάστιχο, Χαρτόνι, µε ετικέτα στο 53 µπροστινό φύλλο 54 Φάκελος Πανόδετος 55 Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 16Χ23 56 Φάκελος Αλληλογραφίας λευκός 11Χ23 57 Φάκελος Αλληλογραφίας 25Χ35 58 Φάκελος Αλληλογραφίας 30Χ40 59 Φάκελος Αλληλογραφίας 60Χ35 60 Φάκελος Αλληλογραφίας Α4 Χαρτάκια Σηµειώσεων 90X90mm 500 φύλλα (για κύβο 61 σηµειώσεων) 62 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές 70Χ37 mm συσκευασία 600 ετικετών 63 Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 25Χ φύλλων 64 Κόλλες Αναφοράς Α4 σετ των 10 τεµαχίων 65 Pelikan Καρµπόν 100 τεµ. 66 CD-R 700MB 52Χ συσκευασία 50 τεµ. 67 Ακίδα Ραπιδογράφου Rotring 0.1mm 68 Ακίδα Ραπιδογράφου Rotring 0.2mm 69 Ακίδα Ραπιδογράφου Rotring 0.3mm 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α4, 80gr/m 2 (πακέτο 500 φύλλων) 2 Χαρτί Φωτοαντιγραφικό Λευκό Α3, 80gr/m 2 (πακέτο 500 φύλλων) 3 Μηχανογραφικό Χαρτί 8Χ9,5 ιπλό (1000 φύλλα) 4 Μηχανογραφικό Χαρτί 8Χ9,5 Μονό (2000 φύλλα) 5 Ξηρογραφικό χαρτί ρολό για Πλότερ 0,914 x 120m,80gr πυρήνας 76mm 21

22 3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΛΑΝΙΑ, ΓΡΑΦΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX Α/Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 Γραφίτης HP Toner Q7551Χ Black 2 Γραφίτης HP Toner Q2612A Black 3 Γραφίτης HP Toner Q7553X Black 4 Γραφίτης HP Toner C9730A Black 5 Γραφίτης HP Toner C9731A Cyan 6 Γραφίτης HP Toner C9732A Yellow 7 Γραφίτης HP Toner C9733A Magenta 8 Γραφίτης HP Toner Q3971A Cyan 9 Γραφίτης Lexmark Toner 12A8420 Black 10 Γραφίτης Lexmark Toner E250A11E Black 11 Γραφίτης Lexmark Toner 12016SE Black 12 Γραφίτης Canon Toner CRG 728 Black 13 Γραφίτης Canon Toner EP-22 Black 14 Γραφίτης Canon Toner FX -10 Black 15 Γραφίτης Canon Toner 713 Black 16 Γραφίτης Canon Toner 728 Black 17 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Black 18 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Cyan 19 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Magenta 20 Γραφίτης Canon Toner Cartridge 716 Yellow 21 Γραφίτης Konica Minolta Toner 3231/3331 Black 22 Γραφίτης Konica Minolta PCUA (για Φωτοτυπικό Μηχάνηµα Konica Minolta 7030) 23 Γραφίτης Konica Minolta MT-102Β ( ) (για φωτοτυπικό µηχάνηµα EP συσκευασία 2 τεµαχίων) 24 Γραφίτης Konica Minolta Toner MT-303B Black (Συσκευασία 2 τεµαχίων) 25 Γραφίτης Konica Minolta Black (για PagePro 1300 series) 26 Γραφίτης Konica Minolta Toner (TN 114) (συσκευασία 2 τεµαχίων) 27 Γραφίτης Konica Minolta Toner (MT Toner 102B) 28 Γραφίτης Konica Minolta Toner 9J04203 (για Konica Minolta PagePro 1400W) 29 Γραφίτης Samsung Toner SF-5100D3 Black 30 Γραφίτης Samsung Toner ML-1610D2 Black 31 Γραφίτης Samsung Toner CLP-K300A Black 32 Γραφίτης Samsung Toner CLP-M300A Magenta 33 Γραφίτης Samsung Toner CLP-C300A Cyan 34 Γραφίτης Samsung Toner CLP-Y300A Yellow 35 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D7K Black 36 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D5Y Yellow 37 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D5C Cyan 38 Γραφίτης Samsung Toner CLP-510D5M Magenta 39 Γραφίτης Samsung Toner MLT - D 1042 S 22

23 40 Γραφίτης Samsung Toner ML-D3470B Black 41 Γραφίτης Samsung Toner ML-1520D3 42 Γραφίτης Samsung toner ML 2010D3 43 Γραφίτης Samsung Toner ML1710D3 Black 44 Γραφίτης Panasonic Toner DQ-TU24D (DP-3530) 45 Γραφίτης Panasonic Toner DQ-TU241G (DP-3520) 46 Γραφίτης Panasonic Τoner DQ-TUJ10K Black 47 Γραφίτης Panasonic Toner ΚΧ-FA83X Black 48 Γραφίτης Panasonic Fax Toner KX-FAT88X 49 Γραφίτης Panasonic Toner KX-FAT 88Χ Black 50 Γραφίτης Panasonic Toner FQ-TK10 Black 51 Γραφιτης Epson Toner S Black 52 Γραφιτης Epson Toner S Black 53 Γραφίτης Epson Toner S Yellow 54 Γραφίτης Epson Toner S Magenta 55 Γραφίτης Epson Toner S Cyan 56 Γραφίτης Epson Toner S Black 57 Γραφίτης OKI Toner Black (C5600) 58 Γραφίτης OKI Toner Magenta (C5600) 59 Γραφίτης OKI Toner Yellow (C5600) 60 Γραφίτης OKI Toner Cyan (C5600) 61 Γραφίτης Develop Toner TN-114 Black 62 Γραφίτης Utax CD1016/1116/1120/1216 Toner 63 Γραφίτης Brother Toner TN-3130 Black 64 Γραφίτης Brother Toner TN-560 Black 65 Γραφίτης Toshiba Toner T-1550Ε Black 66 Γραφίτης Toshiba Toner T-3520E Black 67 Γραφίτης Toshiba Toner T-1600E Black (συσκευασία 2 τεµαχίων) 68 Γραφίτης Xerox 106R01306 Toner Black 69 Γραφίτης Ricoh Toner Black (MP 4500E) 70 Μελάνι Inkjet HP 10 Black 71 Μελάνι Inkjet HP 11 Black 72 Μελάνι Inkjet HP 11 Cyan 73 Μελάνι Inkjet HP 11 Magenta 74 Μελάνι Inkjet HP 11 Yellow 75 Μελάνι Inkjet HP 15 Black 76 Μελάνι Inkjet HP 21 Black 77 Μελάνι Inkjet HP 22 Colour 78 Μελάνι Inkjet HP 45 Black 79 Μελάνι Inkjet HP 56 Black 80 Μελάνι Inkjet HP 57 Colour 81 Μελάνι Inkjet HP 78 Colour 82 Μελάνι Inkjet HP 82 Yellow 83 Μελάνι Inkjet HP 82 Cyan 84 Μελάνι Inkjet HP 82 Magenta 85 Μελάνι Inkjet HP 88XL Black 86 Μελάνι Inkjet HP 88XL Cyan 87 Μελάνι Inkjet HP 88XL Yellow 88 Μελάνι Inkjet HP 88XL Magenta 89 Μελάνι Inkjet HP 300 Black 90 Μελάνι Inkjet HP 300 Colour 23

24 91 Μελάνι Inkjet HP 336 Black 92 Μελάνι Inkjet HP 338 Black 93 Μελάνι Inkjet HP 342 Colour 94 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Black 95 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Yellow 96 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Cyan 97 Μελάνι Inkjet HP 364 XL Magenta 98 Μελάνι Inkjet Epson T0711 Black 99 Μελάνι Inkjet Epson T0611 BLACK 100 Μελάνι Inkjet Epson T0612 Cyan 101 Μελάνι Inkjet Epson T0613 Magenta 102 Μελάνι Inkjet Epson T0614 Yellow 103 Μελάνι Inkjet Epson T0712 Cyan 104 Μελάνι Inkjet Epson T0713 Magenta 105 Μελάνι Inkjet Epson T0714 Yellow 106 Μελάνι Inkjet Epson T1281 Black 107 Μελάνι Inkjet Epson T1291 Black 108 Μελάνι Inkjet Epson Τ1292 Cyan 109 Μελάνι Inkjet Epson Τ1293 Magenta 110 Μελάνι Inkjet Epson Τ1294 Yellow 111 Μελάνι Inkjet Brother LC-900 Black 112 Μελάνι Inkjet Lexmark 32 Black 113 Μελάνι Inkjet Lexmark 33 Colour 114 Μελάνι Inkjet Lexmark 34 Black 115 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Black XL 116 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Magenta XL 117 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Cyan XL 118 Μελάνι Inkjet Lexmark 100 Yellow XL 119 Μελάνι Inkjet Samsung Μ-41 Black 120 Μελάνι Inkjet Samsung Μ-10 Black 121 Μελάνι Inkjet Canon PG-40 Black 122 Μελάνι Olivetti FPJ-20 Black (για fax Olivetti OFX-180) 123 Μελανοταινία Epson Compuprint 4-43/51 PRK4402 (συσκευασία 8 τεµαχίων) 124 Μελανοταινία Panasonic KX-FA136 (συσκευασία 2 τεµαχίων) 125 Μελανοταινία Panasonic KX-FA52X (συσκευασία 2 τεµαχίων) ΑΡΘΡΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Τα προµηθευόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδίδει στην υπηρεσία µε µέριµνα και δαπάνη του, τα είδη που παραγγέλνονται από τους αρµόδιους µε έγγραφο 24

25 δελτίο παραγγελίας, εντός 2 εργάσιµων ηµερών. Στο δελτίο παραγγελίας θα αναγράφονται η ηµέρα και η ώρα προσκόµισης των ειδών στην υπηρεσία. Κατά την παράδοση πρέπει ο προµηθευτής µε αντιπρόσωπό του ενήλικα και εγγράµµατο, του οποίου πρέπει να έχει κάνει γνωστή την ιδιότητά αυτή στην υπηρεσία να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από Επιτροπή παραλαβής, η οποία ορίζεται από την υπηρεσία και η οποία αποφαίνεται για την παραλαβή ή την απόρριψη των ειδών που προσκοµίσθηκαν. Σε περίπτωση που οµόφωνα απορρίπτονται τα προσκοµισθέντα είδη, ο προµηθευτής οφείλει εντός µιας ηµέρας να αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν παραιτούµενος του δικαιώµατος διαιτησίας, διαφορετικά η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ίση ποσότητα των ειδών που έχουν απορριφθεί, από την ελεύθερη αγορά, η δε επιπλέον διαφορά τιµής καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον προµηθευτή. Το ίδιο θα γίνεται και στην περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει τα είδη που έχουν παραγγελθεί ή προσκοµίσει ποσότητα µικρότερη της παραγγελθείσης. Ο προµηθευτής δεν µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση των ειδών που έχουν παραγγελθεί επικαλούµενος λόγους έλλειψής τους στην αγορά, οπότε είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία, για την έλλειψη αυτή. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την υπηρεσία µετά την παράδοσή τους εντός (30) τριάντα ηµερών µε την υποβολή α) του τιµολογίου που θα αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε» ή εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη του «εξοφλήθηκε», που θα εκδίδεται στο όνοµα της υπηρεσίας β) το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής γ) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ ή ΤΕΒΕ και δ) οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί την πληρωµή. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον προµηθευτή και θα γίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ Σε περίπτωση απόρριψης, από την Επιτροπή παραλαβής, των ειδών, λόγω ασυµφωνίας µε τους όρους της σύµβασης και της παραγγελίας και αν ακόµη η αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν έγινε από τον προµηθευτή µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, η Επιτροπή Προµηθειών έχει το δικαίωµα να προτείνει κυρώσεις κατά του προµηθευτή θεωρούµενης της περίπτωσης αυτής παράβασης των όρων της σύµβασης. Σε περίπτωση που λόγω ανάγκης παραληφθεί από την υπηρεσία, είδος κατώτερης ποιότητας από αυτό που ορίζεται στη σύµβαση και στην παραγγελία, η Επιτροπή προµηθειών εκτός από την κύρωση την οποία µπορεί να προτείνει, για την αιτία αυτή, γνωµοδοτεί και για τιµή στην οποία µπορεί να πληρωθεί αυτό. 25

26 Σε περίπτωση που θα προσκοµισθούν ή παραδοθούν τα είδη µε βραδύτητα ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η προµήθεια από τον προµηθευτή, άσχετα από την κύρωση την οποία η Επιτροπή µπορεί να προτείνει κατά του προµηθευτή για την αιτία αυτή, η υπηρεσία όπου σηµειώθηκε η παράβαση αυτή µπορεί να προβεί στην προµήθεια από ελεύθερη αγορά σε βάρος του προµηθευτή του είδους που δεν προσκοµίστηκε έγκαιρα ή δε χορηγήθηκε, η διαφορά δε τιµής µεταξύ της τιµής της σύµβασης και της τιµής που πράγµατι καταβλήθηκε από την υπηρεσία, λόγω της αγοράς από το ελεύθερο εµπόριο, ως και κάθε πρόσθετη δαπάνη που έγινε από την αιτία αυτή, βαρύνει τον προµηθευτή. Γενικά, για κάθε παράβαση, από τον προµηθευτή, των όρων της σύµβασης, όπως καθορίζονται από αυτή, από τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, η Επιτροπή Προµηθειών µπορεί να προτείνει την επιβολή κατά του προµηθευτή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται από το Ν.2286/95 «Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα κλπ.» και το Π. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου», µέσα στις οποίες και πρόστιµο σταθµίζοντας όλα τα πραγµατικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση ή εκείνα τα οποία τελούν σε αιτιώδη προς αυτή συνάφεια, τις παραβάσεις του προµηθευτή που γίνονται κατά αποτροπή και γενικά τη συµβατική συµπεριφορά αυτού, µπορεί αυτή να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο είτε από την όλη σύµβαση είτε µερικά για την υπηρεσία. Οι έτσι διαγραφόµενες, ότι επιβλήθηκαν κατά του προµηθευτή, κυρώσεις είναι άσχετες προς την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εκπροσώπου τούτου, εφόσον η παράβαση συνιστά συγχρόνως και αξιόποινο αδίκηµα ως και κάθε άλλη αξίωση της υπηρεσίας κατά του προµηθευτή, που προκύπτει από οποιοδήποτε λόγο. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα κατά του προµηθευτή, από την Επιτροπή Προµηθειών και οι καταλογισµοί για κάθε ζηµιά που προξενήθηκε από αυτόν στην υπηρεσία ως και κάθε κατά του προµηθευτή απαίτηση τούτων θα κρατούνται από το ποσό που δικαιούται αυτός ή θα βεβαιώνεται σαν έσοδο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τις διατάξεις είσπραξης ηµοσίων Εσόδων. Απαγορεύεται η εκχώρηση της παρούσας σε άλλο πρόσωπο καθώς και οι απορρέουσες από τη σύµβαση αυτή υποχρεώσεις του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει έγγραφα και να προσκοµίσει στην υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 8 Η παρούσα σύµβαση διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α1995), του Π.. 394/1996 (ΦΕΚ Β1996) και των διατάξεων 40 έως 42 του Π.. 173/1990 (ΦΕΚ Β1990) που επανήλθαν µε το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 26

27 1997), όπως ισχύουν σήµερα, και τις διατάξεις του Π..118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». ΑΡΘΡΟ 9 Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια αντίτυπα από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ιεύθυνση ιοικητικού - Οικονοµικού, το δε άλλο πήρε ο προµηθευτής, αφού δήλωσε συγχρόνως ότι ενεργεί για το όνοµά του και για λογαριασµό του. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Ανάδοχο Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ιονύσιος Ψωµιάδης 27

14PROC002347088 2014-10-17

14PROC002347088 2014-10-17 1PROC007088 01-10-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 17/10/ 01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:οικ.101/587 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία: 24-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 5008 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κοµνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 31/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2279 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743196 2015-04-30

15PROC002743196 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 27-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρ: 2125 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Ταχ. Κώδικας: 35100 - Λαµία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 29/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4669 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 )

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4064 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039749 2014-05-12

14PROC002039749 2014-05-12 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 08/05/2014 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 53339/2999 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100, Χαλκίδα FAX : 2221036073 Πληροφορίες: Π. Συρµακέζη Τηλέφωνο: 2221353725 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο ΧΙΛ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Τ.Κ.: 153

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΛΕΥΚ Σ ΤΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ρ. ποφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 75-0/3-04-04 ριθ. Πρωτ.οικ.4447/6887/08-05-04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμός διακήρυξης 03/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 29/09/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012. Ημ/νία: 30 Ιουλίου 2012 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη: 27-06-2012 Αρ. Πρωτ.: οικ. 60811/5587 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ7ΛΡ-54Υ. Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Καρδίτσα 10 / 04 /2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ7ΛΡ-54Υ. Βασιλική Μπαϊράµη 24413 50137 24410-79413 v.mpairami@thessaly.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Καρδίτσα 10 / 04 /2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 10 / 04 /2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2015. Αλεξανδρούπολη 22/6/2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2638

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2015. Αλεξανδρούπολη 22/6/2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Καραολή & Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα