Ναποιέωλ Λαπαζηώτες, ποηετής θαη πεδογράφος Λνπθία ηέθνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ναποιέωλ Λαπαζηώτες, ποηετής θαη πεδογράφος Λνπθία ηέθνπ"

Transcript

1 Ναποιέωλ Λαπαζηώτες, ποηετής θαη πεδογράφος Λνπθία ηέθνπ Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ, ε θίιε θαη ζπλάδειθνο Μαξία Μαξαγθνπδάθε, κνπ έθεξε λα δσ θάπνηεο ζειίδεο, δψδεθα ηνλ αξηζκφ, ρεηξφγξαθεο, επιαβηθά θπιαγκέλεο απφ ηελ ίδηα, γηα πνιιά ρξφληα, δψξν-θιεξνλνκηά απφ έλα θίιν ηεο πνηεηή, ηνλ Νίθν Αθξηβνχζε, πνπ «έθπγε» ζηηο 18/6/1993. Κνίηαμα ηα θείκελα, γξακκέλα κε ιεπηή πέλα θαη καχξν κειάλη ζε θφιιεο αλαθνξάο θαη κε κεγάιε ζπγθίλεζε αληίθξηζα δπν πεδά ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε, κάιηζηα απηφγξαθα, φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηε ζχγθξηζε ηεο γξαθήο ηνπ κε ηα αληίγξαθα άιισλ απηφγξαθσλ έξγσλ ηνπ πνπ απφθεηληαη ζην ΔΛΗΑ. Δπηπιένλ θαη ηα δχν, έμη ζειίδσλ ην θαζέλα, θιείλνπλ ζην θάησ κέξνο ηεο 6 εο ζειίδαο, ην έλα θαη ζην κέζνλ πεξίπνπ ηεο ίδηαο ζειίδαο, ηεο 6 εο, ην άιιν, κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ππνγξαθή ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε, επηβιεηηθή θαη εχγισηηε, αδηάςεπζην κάξηπξα ηεο πςειήο αηζζεηηθήο ηνπ ππνγξάθνληνο. Πξφθεηηαη γηα ηα δηεγήκαηα Ο Τπρεξόο θαη Παξακύζη, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ δελ ππάξρνπλ ζην αξρείν Λαπαζηψηε πνπ απφθεηηαη ζην ΔΛΗΑ θαη πνπ, φπσο εμάιινπ φια ηα πεδά ηνπ Λαπαζηψηε, παξακέλνπλ αλέθδνηα, κε ηε θηινινγηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ Τπρεξνύ 1, ζηελ ψα θαη ζην κέζνλ, δηά ρεηξφο Λαπαζηψηε θαη κε καχξν κειάλη, δηαβάδνπκε: Ο ΣΤΥΔΡΟ, ηνλ ππνγξακκηζκέλν, δει., ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί, αξρίδνληαο απφ ηελ ηξίηε αξάδα ηεο 1 εο ζειίδαο. Δπίζεο ζηελ ψα, πάλσ θαη αξηζηεξά, ζεκεηψλεηαη ρεηξφγξαθα αιιά φρη απφ ηνλ Λαπαζηψηε, κε άιιν γξαθηθφ ραξαθηήξα θαη κνιχβη faber, ε ππνγξακκηζκέλε θξάζε: Ἑιιεληθά Γηεγήκαηα, ελψ επίζεο ζηελ ψα, αιιά πάλσ δεμηά, θαη πάιη κε κνιχβη faber θαη ππνγξακκηζκέλν: Σνῦ θ. Ναπνιένληνο Λαπαζηψηε. ηελ έθηε ζειίδα, verso, ζεκεηψλνληαη ρεηξφγξαθα κε ηνλ ίδην γξαθηθφ ραξαθηήξα, φρη απηφλ ηνπ πνηεηή, ηα εμήο: Πάλσ αξηζηεξά, θάζεηα πξνο ηε θνξά ησλ αξάδσλ ηεο ζειίδαο, κε θπαλφ θξαγηφλη, θεθαιαία, ε ιέμε: ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΟ, ππνγξακκηζκέλε κε ξνδί θαη ην ίδην θπαλφ θξαγηφλη. Γίπια θαη θαηά κήθνο ησλ αξάδσλ ηεο ίδηαο ζειίδαο, ηεο 6 εο verso, ηα εμήο: Πάλσ ην ΚΛΗSΔ Ζ 2 ΑΠΟ(Κ)ΡΖΔS SΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 42 Σν Καξλαβάιη ηῆο Κνισλίαο. Ὁ ρν/ξὸο ηνῦ Νπθνπάδαξνπ. (Δἰθὼλ ηνῦ δσγξάθνπ Υξ. Υέυδελ)/ Μ. Κάησ Δἰθὼλ-ιεδάληα Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα, κε πνιχηηκε νπσζδήπνηε αξσγή απφ ηελ απνδειηίσζε ηνπ Σάζνπ Κφξθε "Γεκνζηεχκαηα Λαπαζηψηε ζην Μπνπθέην" πνπ ππάξρεη ζην πεξηνδ. Γηαγψληνο, Σφκ. Γ', 1974, ζει. 238, δηαπίζησζα φηη ν Τπρεξόο, πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην "Μπνπθέην", φπσο θαη θάπνπ 50 άιια πεδά ηνπ Λαπαζηψηε, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 6 Μαξηίνπ Ο Νίθνο αξαληάθνο, πνπ ζπγθεληξψλεη ειεθηξνληθά θαη δηαζέηεη ζην δηαδίθηπν πνιχ πιηθφ πνπ αθνξά ηνλ Λαπαζηψηε, επγεληθά κνπ παξα- 1 Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο ηνπ ρθνπ, ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο. 2 Αμηνζεκείσηε ε νξζνγξαθία ηνπ πιεζπληηθνχ ηνπ ζειπθνχ άξζξνπ, πνπ παξαπέκπεη ζηνλ Καβάθε. 1

2 ρψξεζε (κέηξηα ηε ραξαθηήξηζε ν ίδηνο) θσηνγξαθία ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ πεξηνδηθνχ, ηελ νπνία θαη επηζπλάπησ. Δδψ επηβεβαηψλνληαη νη ραξαθηεξηζκνί ηεο ψαο ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ ρθνπ: Ἑιιεληθά Γηεγήκαηα, ηνῦ θ. Ναπνιένληνο Λαπαζηψηε, πνπ φπσο θαίλεηαη, γίλνληαη: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΗΖΓΖΜΑΣΑ, ΣΟΤ θ. ΝΑΠΟΛ. ΛΑΠΑΘΗΩΣΖ, αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ ηίηινπ ηνπ θεηκέλνπ Ο ΣΤΥΔΡΟ. ζν γηα ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηεο 6 εο ζειίδαο ηνπ ρθνπ επηζεκαίλνπκε: Ο Σπρεξφο είλαη πξάγκαηη ην πξψην πεδφ ηνπ ηεχρνπο, άξα ν ραξαθηεξηζκφο «Παλεγπξηθφ» επηβεβαηψλεηαη. Ο ηίηινο Ζ ΑΠΟ(Κ)ΡΖΔS SΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ γίλεηαη Ζ ΑΠΟΚΡΖΔ ΣΖΝ ΠΑΛΖΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ, ελψ θάησ απφ ηελ εηθφλα ηνπ Γ. Φξαληδ, θαη φρη ηνπ Υξ. Υέπδελ ηνπ ρθνπ, δηαβάδνπκε ηε ιεδάληα: Σὸ Καξλαβάιη ζηὴλ Κνισλία. Ἡ παξέιαζηο ηῶλ λέσλ, αληί ηνπ: Σν Καξλαβάιη ηῆο Κνισλίαο. Ὁ ρνξὸο ηνῦ Νπθνπάδαξνπ, ηνπ ρθνπ. Ο Τπρεξόο αλαδεκνζηεχηεθε ζην αθηέξσκα Λαπαζηψηε ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα χλνξα ην 1970, η. 6, ζζ , (Απξίιηνο-Ηνχληνο). Σν πεξηνδηθφ απηφ αθηεξψλεη ζην Λαπαζηψηε δχν ηεχρε, ην 6 ν (Απξίιηνο-Ηνχληνο) θαη ην 7 ν (Ηνχιηνο-επηέκβξηνο) /1970. Αο δνχκε ηη ζπκβαίλεη θαη κε ην άιιν θείκελν, ην Παξακύζη 3 : Καη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ Παξακπζηνύ, ζηελ ψα, πάλσ θαη αξηζηεξά, ζεκεηψλεηαη ρεηξφγξαθα απφ ηνλ 3 Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο ηνπ ρθνπ ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο. 2

3 ίδην γξαθηθφ ραξαθηήξα πνπ είρε ραξαθηεξίζεη θαη ην θείκελν ηνπ Τπρεξνύ, αιιά κε καχξν κειάλη, ε θξάζε: Ἑιιεληθά Γηεγήκαηα, ππνγξακκηζκέλε κε κνιχβη faber. πσο θαη ζηνλ Τπρεξό, επίζεο ζηελ ψα, πάλσ δεμηά, δηαβάδνπκε: Σνῦ θ. Ναπνι. Λαπαζηψηε θαη πάιη γξακκέλν αιιά απηή ηε θνξά θαη ππνγξακκηζκέλν κε καχξν κειάλη. Δπίζεο ζηελ ψα θαη ζην κέζνλ, δηά ρεηξφο Λαπαζηψηε θαη κε καχξν κειάλη, δηαβάδνπκε: ΠΑΡΑΜΤΘΗ, ηνλ ππνγξακκηζκέλν, δει., ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί, αξρίδνληαο θη απηή ηε θνξά απφ ηελ ηξίηε αξάδα ηεο 1 εο ζειίδαο. Οκνίσο ζηελ έθηε ζειίδα, verso, ζεκεηψλνληαη ρεηξφγξαθα απφ ην ίδην πξφζσπν ηνλ ππεχζπλν ζχληαμεο δειαδή ηνπ εληχπνπ ηα εμήο: Μ. Πάλσ ην 3.755/ Κ. Μέζνλ Δἰθὼλ/ Υσξὶο ιεδάληα ην θάησ κέξνο ηεο ίδηαο ζειίδαο ζεκεηψλνληαη κε ξνδί θξαγηφλη: Κνλ Ναπ. Λαπαζηψηελ/ ΗΑΥ 4 Σν Παξακύζη δεκνζηεχηεθε ζην "Μπνπθέην", , ζ. 496 θαη επαλαδεκνζηεχηεθε ζηα "Νέα χλνξα", η. 6/1970, ζζ Ζ πξψηε ζειίδα κάιηζηα ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ Παξακπζηνύ ζην "Μπνπθέην", επηβεβαηψλεη θαη απνζαθελίδεη επίζεο (ην είλαη κηα εηθφλα) ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ κφιηο αλαθέξακε. 4 Γελ εζηάζε δπλαηφλ λα ην απνθξππηνγξαθήζσ. 3

4 Καηά ζπλέπεηα, θαη εθφζνλ είλαη ίδηνο ν γξαθηθφο ραξαθηήξαο ζην ραξαθηεξηζκφ θαη ησλ δχν θεηκέλσλ, έλα θαη ην απηφ είλαη θαη ην πξφζσπν πνπ ηα ραξαθηήξηζε εθδνηηθά. Καη επεηδή θαη ηα δχν θείκελα πξσηνδεκνζηεχζεθαλ ζην "Μπνπθέην", πξφθεηηαη γηα ηνλ Μήηζν Παπαληθνιάνπ, δηεπζπληή θαη αξρηζπληάθηε ηνπ 4

5 ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ απφ ην 1924 σο ην 1932, άξα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ν Λαπαζηψηεο ζπλεξγάζζεθε κε ην πεξηνδηθφ. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ εθδφηε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ελ ιφγσ γξαθηθνχ ραξαθηήξα κε απηφγξαθα ηνπ Παπαληθνιάνπ απφ ην αξρείν ηνπ πνπ απφθεηηαη ζην ΔΛΗΑ. Γλσξίδνπκε εμάιινπ φηη ν Μήηζνο Παπαληθνιάνπ δηαδέρζεθε ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή θαη αξρηζπληάθηε ηνπ "Μπνπθέηνπ" ηνλ Υάξε ηακαηίνπ, πνπ ππέγξαθε κε ην ςεπδψλπκν Υάξεο Δπαρηίηεο. Καη νη δπν ππήξμαλ θίινη ηνπ Λαπαζηψηε. Ο Μήηζνο Παπαληθνιάνπ, φκσο, είρε ηδηαίηεξα ζηελή ζχλδεζε κε ηνλ πνηεηή. Ο Λαπαζηψηεο, ινηπφλ, ζην "Μπνπθέην" δεκνζίεπζε 61 πνηήκαηα, 52 δηεγήκαηα θαη 18 κφλνλ πεδνηξάγνπδα, παξά ην φηη ηελ επνρή απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20, κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 30, ην πεδνηξάγνπδν ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλν. 5 Δίλαη αμηνζεκείσην φηη κε ηνλ ηίηιν Παξακύζη, ηνλ ίδην δειαδή κε ηνπ ελφο απφ ηα θείκελα πνπ καο απαζρνινχλ εδψ, ππάξρεη έλα αθφκα θείκελν ηνπ Ν. Λαπαζηψηε, πνπ δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε "Νέα Δζηία", έηνο Α, 15 Ηνπλίνπ 1927, η. 5 θαη αλαδεκνζηεχηεθε ζηελ "Αιεμαλδξηλή Σέρλε", ην Σν πεξηερφκελν απηνχ ηνπ θεηκέλνπ, πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο πεδνηξάγνπδν, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ην Παξακύζη πνπ δεκνζηεχηεθε ζην "Μπνπθέην" θαη επαλαδεκνζηεχηεθε ζηα "Νέα χλνξα". Σν Παξακύζη- πεδνηξάγνπδν αξρίδεη: «Κάπνηε κηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ έλα θαηάμαλζν παηδάθη. Σα κάηηα ηνπ ήηαλ έηζη γαιαλά, πνπ ηίπνηε κέζ ζην κεγάιν θφζκν δελ ήηαλ γχξσ ηφζν γαιαλφ. Κ είρε θ έλα ρακφγειν ζηα ρείιε ηέηην, πνπ κνλαρά λα ην θνηηνχζεο, κνλάρ απηφ αξθνχζε γηα λα δεηο Κη απ ην παιηφ, ην γαιαλφ παηδάθη, δελ έκεηλε πηα ηίπνηε απνιχησο. Σίπνηε κα ηίπνηε απνιχησο.» Δίλαη φκσο γλσζηή ε ζπλήζεηα ηνπ Λαπαζηψηε λα επαλέξρεηαη ζε πξφζθαηα ή θαη παιαηφηεξα γξαπηά ηνπ θαη λα ηα μαλαδνπιεχεη θαη δε ηα παιαηφηεξα. ρη κε ηελ ηάζε ηειεηνκαλίαο ηνπ νισκνχ, αιιά θπξίσο ή γηα λα πεηξακαηηζζεί κε ην είδνο ή γηα λα δψζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ επθαηξία λα μηθνπιθήζεη ελαληίνλ ησλ ππεξξεαιηζηψλ. Ο ίδηνο πάλησο δελ δεκνζίεπζε πνηέ ζε βηβιίν θαλέλα ηνπ πεδνηξάγνπδν. Καηά ηάιια δεκνζίεπζε κφλν κηα επηινγή απφ ηα πνηήκαηά ηνπ φζν δνχζε, 50 ηνλ αξηζκφ ζηηο εθδφζεηο «Ππξζφο», ην 1939 θαη καηαίσζε κηα δεχηεξε κεγαιχηεξε έθδνζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ, 70 απηή ηε θνξά, ην 1943, παξφηη είρε ππνγξάςεη θαη ζπκβφιαην κε ηηο εθδφζεηο «Αξηζη. Μαπξίδεο» θαη είρε γη απηφ ην ιφγν αηηεζεί ζηελ «Δπηηξνπή Βνεζείαο ησλ πλεπκαηηθψλ αμηψλ ηεο Υψξαο», θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, λα ηνπ ρνξεγεζεί θάπνην πνζφλ σο βνήζεηα γηα ηελ έθδνζε. Απφ κηα ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν ίδηνο ζηνλ Κσζηή Μπαζηηά, είλαη θαλεξφ φηη απηνινγνθξίλεηαη θαη κάιηζηα πνιχ απζηεξά, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «Δἶλαη 6 πνιὺ θπζηθὸ λὰ ὑπάξρῃ πνιιὴ ζαβνῦξα κέζα ζηὰ γξαθφκελά κνπ θαη ζέισ ἡ 5 πλνιηθά πάλησο ν Λαπαζηψηεο είρε γξάςεη γχξσ ζηα 60 πεδνηξάγνπδα απηά ζηελ νπζία αλήθνπλ ζην πνηεηηθφ ηνπ έξγν, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ έκκεηξα θαη πεδά πνηήκαηα ηα νπνία αλαθέξεη θαη ζρνιηάδεη ν Σάθεο πεηζηψηεο ζην «Υαῖξε Ναπνιέσλ, Γνθίκην γηα ηελ ηέρλε ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε», 63 πεδά πνηήκαηά ηνπ θαη εηθφλεο ηνπ Άγγεινπ Παπαδεκεηξίνπ, Άγξα, Αζήλα ην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο Σάθεο πεηζηψηεο. 6 Κξαηψ ηελ νξζνγξαθία ησλ απηνχζησλ θεηκέλσλ. 5

6 ζαβνῦξα αὐηὴ λὰ κὴλ πεξάζῃ ζηὸ βηβιίν. Σὸ μεθαζάξηζκα ινηπὸλ αὐηὸ κνῦ ηξψεη πνιὺλ θαηξφ» 7. ε θάζε πεξίπησζε, θαίλεηαη θαη απφ καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ ηνλ γλψξηδαλ πξνζσπηθά θαη δηεγνχληαη αλάινγα πεξηζηαηηθά φηη ν Λαπαζηψηεο δελ είρε πξαγκαηηθή επηζπκία λα εθδψζεη ην έξγν ηνπ. Δίηε απφ αδηαθνξία, είηε απφ απνγνήηεπζε, είηε γηαηί απηφ ελαξκνληδφηαλ απνιχησο πξνο ηνλ ξφιν ηνπ δαλδή πνπ είρε πηνζεηήζεη θαη ππνδπφηαλ ν ίδηνο ζηηο θνηλσληθέο ηνπ ζπλαλαζηξνθέο, είηε γηαηί βίσλε βαζηά κέζα ηνπ ηελ ηξαγηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ. Ίζσο φκσο φια απηά λα νθείινληαλ ζην φηη έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηε δσή θαη ηνπνζεηνχζε ηα ηεο ηέρλεο θαη ησλ γξακκάησλ ζε δεχηεξε κνίξα. Γη απηφ ίζσο, κηιψληαο κε ηνλ Σάθε πεηζηψηε γηα ηνλ Λαπαζηψηε ν πνηεηήο Γηψξγνο Καθνπιίδεο, φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο ν πεηζηψηεο, ηνπ είπε θάπνηε: «ζλφκπαξε ηε ζεφηεηα πνπ είρε κέζα ηνπ» 8. Ίζσο πάλησο πεξηζζφηεξν απφ θαζεηί άιιν δελ πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ απφ κηα ιχπε πνπ θψιηαδε, ιεο, ζηα θχηηαξά ηνπ: «Κη ε δσή κνπ εμαθνινπζεί. Οκνινγψ πσο είκαη θνπξαζκέλνο, ιππεκέλνο, απνγνεηεπκέλνο. ρη πσο είρα πιάζεη πνιιά φλεηξα πνπ κνπ ηα ζθφξπηζε ή πνπ κνπ ηα δηέςεπζε: Ήκνπλ πάληα ζπληεξεηηθφο, θη νη ρίκαηξέο κνπ πεξηνξηζκέλεο. Οχηε είρα θαη πνηέ θηινδνμίεο, πνπ δελ θαηφξζσζα λα ηθαλνπνηήζσ. Γελ είρα ίζσο θαλ θηινδνμίεο. Γελ δεηνχζα παξά ηε γαιήλε, ηελ ήξεκε δσή, ην ζηνραζκφ. Κη απηά, κπνξψ ζρεδφλ λα πσ πσο ηα θαηφξζσζα. Καη είκαη βέβαηνο πσο θάπνηνη θαινί άλζξσπνη, αλακεηξψληαο έηζη ηε δσή κνπ, ζα είραλ ίζσο ηελ αλφεηε αθέιεηα λα κε πηζηεχνπλ γηα πνιχ επηπρηζκέλν, θαη γηα «πξνλνκηνχρν» ηεο πνηνο μέξεη! Έηζη θαίλνληαη ηα πξάγκαηα απ έμσ. Κη φκσο εγψ είκαη θνπξαζκέλνο! 9 Κη ε δσή κνπ εμαθνινπζεί» 10 Παξφια απηά, ζηελ ίδηα ζπλέληεπμή ζηνλ Μπαζηηά, ν Λαπαζηψηεο νκνινγεί φηη: «ἔρσ ζηὸ λνῦ κνπ λὰ βγάισ ὅια-ὅια ηξία βηβιία. Σὸ ἕλα ζἄπξεπε λὰ εἶρε βγῇ ἐδῶ θαὶ πέληε ρξφληα. Δἶρε ἀλαιάβεη ὁ Μειῆο Νηθνιαΐδεο λὰ ηὸ ἐθδψζῃ, ἀηπρῶο ὅκσο ἡ δνπιεηέο ηνπ δὲλ πῆγαλ θαιὰ θαη γη αὐηὸ ηὸ βηβιίν αὐηὸ ὥο ζήκεξα δὲλ εἶδε ηὸ θῶο Δἶλαη ἕλα κφλν πνίεκα, πνὺ κὲ ηὴο εἰθφλεο, ζὰ πηάζῃ δχν ηππνγξαθηθὰ. Δἶλαη γηὰ ηὴλ ἀθξίβεηα 30 ἑμάζηηρα θαὶ εἶλαη ἕλα πνίεκα ἀθεγεκαηηθφ. Ἀθεγνῦκαη κηὰ πξνζσπηθὴ κνπ ἱζηνξία. Σὸ δεχηεξν βηβιίν πνὺ πξέπεη λὰ βγῇ, εἶλαη κηὰ ζεηξὰ ζηνραζκῶλ. Ἔρσ ζεκεηψζεη ζθέςεηο κνπ γηὰ δηάθνξα πξάγκαηα πνὺ εἶδα ἤ ἐκειέηεζα, θαὶ ἡ ζθέςεηο αὐηὲο, μεθαζαξηζκέλεο θπζηθὰ, ἀμίδεη λὰ ἰδνῦλ ηὸ θῶο. Μὲ ἀληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθά. Σν ηξίην βηβιίν πξέπεη λὰ εἶλαη ἕλα κηθξὸ ἀπάλζηζκα ηῶλ θαιιηηέξσλ ηξαγνπδηῶλ κνπ θαὶ ηῶλ πηὸ θαιῶλ δηεγεκάησλ κνπ. Ὥο ηὴλ ὥξα ἡ εἰθνζηπεληάρξνλε θηινινγηθὴ κνπ δνπιεηὰ αὐηὰ ηὰ ηξία βηβιία λνκίδσ ὅηη κπνξεῖ λὰ γεκίζῃ. Κάζε ηὶ πεξηζζφηεξν ζὰ ἦηαλ θιπαξία θαὶ δὲλ ζα εἶρε θαλέλα ιφγν ὑπάξμεσο.» 11 Δδψ, ινηπφλ, ηίζεηαη ην εξψηεκα: ζα ζπκπεξηειάκβαλε ν Λαπαζηψηεο ζε κηα πηζαλή έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηα δηεγήκαηα Ο Τπρεξόο θαη ην Παξακύζη; Μήπσο ην Πα- 7 ην πεξηνδηθφ Ἑβδνκάο, ζηε ζηήιε «Φηινινγηθνὶ πεξίπαηνη», 4 Απξηιίνπ Σάθεο πεηζηψηεο, ζ Τπάξρεη θαη πνίεκά ηνπ κε ηίηιν: «Δίκαη ηφζν θνπξαζκέλνο», ζην Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο Πνηήκαηα, Δηζαγσγή Μαξίλα Λππνπξιή, Δθδ. Εήηξνο, Θεο/λίθε, 2001, ζ Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο, Η δωή κνπ, απφπεηξα ζπλνπηηθήο απηνβηνγξαθίαο, θηινινγηθή επηκέιεηα Γηάλλεο Παπαθψζηαο, Κέδξνο, Αζήλα 2009, ζ ην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο Γηάλλεο Παπαθψζηαο. 11 Ἑβδνκάο. 6

7 ξακύζη- πεδνηξάγνπδν απνηειεί έλα είδνο ζχλδεζεο κε ην Παξακύζη-δηήγεκα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθδνζνχλ ζηνλ ίδην ηφκν; Δίλαη ζίγνπξα θαη απηφο έλαο ηξφπνο λα αμηνινγήζνπκε ηα θείκελα απφ ηέηνηνπ είδνπο εμσθεηκεληθά ζηνηρεία. πσο επηζεκαίλεη ν Σάθεο πεηζηψηεο, «ην ακηγψο πνηεηηθφ» έξγν ηνπ Λαπαζηψηε «δελ είλαη ην κφλν ηνπ έξγν θαη επεηδή ηα πεδνηξάγνπδά ηνπ έρνπλ κηαλ ηδηάδνπζα κνξθή (απηή ησλ κηθξψλ ηξαγνπδηψλ ζε πεδφ ξπζκφ), ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα ρξεζηκέςνπλ, επίζεο, θαη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κε ην ππφινηπν πεδνγξαθηθφ έξγν ηνπ Λαπαζηψηε.» 12 Δίλαη βέβαηα αμηνζεκείσην φηη ν Λαπαζηψηεο αλαθέξεηαη ζε έλα κφλν πνίεκα (απηφ ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ), ελψ ζην ηξίην βηβιίν ζα ζπκπεξηειάκβαλε ηα θαιιίηεξα ηξαγνχδηα ηνπ. Κη εδψ ζα έπξεπε νπσζδήπνηε λα ζηαζνχκε, γηαηί, αλ επηρεηξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηνλ δεκηνπξγφ Λαπαζηψηε σο πνηεηή, πεδνγξάθν θαη δνθηκηνγξάθν, ή λα ηνπ απνδψζνπκε κφλν κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηδηφηεηεο, ν ίδηνο, ζχκθσλα θαη κε ηε ζπλέληεπμε πνπ πξναλαθέξζεθε, δελ μερψξηδε θαζφινπ νχηε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ νχηε ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηα δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά είδε. Δπνκέλσο ηνικψ λα πσ φηη αθφκα θαη ηα είδε ηα νπνία ππεξέηεζε, μεθηλψληαο απφ ην δξάκα «Νέξσλ ν Σχξαλλνο», πνπ ζπλέζεζε ζηελ ειηθία ησλ 13 κφιηο εηψλ, κέρξη ην αθεγεκαηηθφ πνίεκα, ηνπο ηνραζκνχο, ηα «ηξαγνχδηα», φπσο ηα ιέεη ν ίδηνο, θαη ηα δηεγήκαηα θαη γηα ηνλ ίδην είραλ κάιινλ ξεπζηά φξηα. ρη γηαηί δελ ηα δηέθξηλε φ ίδηνο σο πξνο ην είδνο, αιιά γηαηί ζε φια επεδείθλπε ζπλζεηηθή επρέξεηα. Καη επνκέλσο ν ίδηνο ηα αληηκεηψπηδε κε ηνλ φξν «ηα γξαθφκελά κνπ». ε φια, ινηπφλ, ηα θείκελα ηνπ Λαπαζηψηε, θαη ζηα πεδά αιιά θαη ζηα πνηήκαηά ηνπ, απηφ πνπ έρεη ζαθή ηαπηφηεηα θαη ηνλ απνθαιχπηεη ζαθψο θαη αζθαιψο ζπκβαίλεη λα είλαη ε αηζζεηηθή ηνπ πνπ αληρλεχεηαη θπξίσο: Α. ζηε ζηίμε κε ηελ θαηάρξεζε ηνπ θφκκαηνο, ηεο παχιαο, ησλ απνζησπεηηθψλ θαη ηνπ ζαπκαζηηθνχ, έρεη θαλείο ηελ εληχπσζε φηη ν Λαπαζηψηεο έγξαθε ηζηνξίεο πνπ πιαηζίσλε κε κνπζηθή θαη κε ηα ζεκεία ζηίμεο ραξαθηήξηδε ηηο πνηφηεηεο ησλ ήρσλ, ηεο ρξνηάο θαη ησλ παχζεσλ. Δίλαη εμάιινπ γλσζηφ φηη έπαηδε πνιχ θαιά πηάλν θαη φηη είρε ζπλζέζεη 154 κνπζηθέο ζπλζέζεηο 13. Τπάξρεη θη έλα θείκελν πνπ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί πεδνηξάγνπδν «θαζαξφαηκν», ιέεη ν πεηζηψηεο 14, κε ηίηιν «Αηζζεηηθά Οξάκαηα», 7 Nocturnes de Chopin- Ut diese mineur, 15 θαη ην είρε εκπλεπζζεί απφ ηα «Νπρηεξηλά» ηνπ Chopin. Σν ίδην θείκελν ν Λαπαζηψηεο μαλαδεκνζίεπζε ζην "Μπνπθέην", ηνπ 1933, ρσξίο ηνπο κνπζηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, ειαθξψο παξαιιαγκέλν. Δίλαη ινηπφλ εκθαλέο φηη ν Λαπαζηψηεο αληηκεηψπηδε θαη ηνλ πεδφ ιφγν σο είδνο κνπζηθήο, πξάγκα πνπ θαηά θφξνλ ππνζηήξηδε κε ηε ζηίμε. 16 Β. ζηνλ ξπζκφ 1) κε επαλαιήςεηο ιέμεσλ θαη θξάζεσλ νιφθιεξσλ Απφ ην θείκελν Μίζνο Σάθεο πεηζηψηεο, ζ Γελ είλαη γλσζηφ πνχ θπιάζζνληαη ή αλ βξίζθνληαη θαλ. 14 Σάθεο πεηζηψηεο, ζ. 361, ππνζ Γεκνζηεχζεθε ζηελ Ειιάδα, έηνο Α, η. 42, 14/9/1908, ζε ηέζζεξα κέξε: Larguetto, Piu Mosso, Apassionato, Adagio. 16 Μηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζ απηφ ην ζέκα, ζα άμηδε ίζσο ηνλ θφπν, αιιά ζα πξνυπέζεηε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δελ είλαη ηνπ παξφληνο. 17 Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Εβδνκάο, ην 1928, κε ην ςεπδψλπκν Ναπνιέσλ Παπαγεσξγίνπ, παξαιιαγή ελφο πεδνχ πνηήκαηνο πνπ δεκνζηεχζεθε κε ηνλ ηίηιν «Σξηινγία» επίζεο ζηελ Εβδνκάδα ηνπ

8 «Ἤηαλε ζηνλ θῆπν θπηξσκέλε, κηὰ κεγάιε θίηξηλε ηξηαληαθπιιηά αὐηὴ ηὴλ ηξηαληαθπιιηὰ ηὴλ ἀγαπνῦζα, ηὴλ ἀγαπνῦζα κ ὅιε κνπ ηὴλ ςπρὴ, κφλν θαὶ κφλν γηαηὶ ἦηαλ ιππεκέλε, ιππεκέλε ζὰλ θη ἐκέλα. Ἦηαλ ἀιιφθνηε ηξηαληαθπιιηὰ, κηὰ ηξηαληαθπιιηὰ πνὺ δὲλ μαλαγελλήζεθε ζηὸλ θφζκν θαὶ κήηε θαὶ ζὰ γελλεζῇ πνηέ Κη ἔθακε γη ἀγάπε κνπ θάηη ῥφδα ηφζν ζιηκκέλα, κὰ ηφζν θίηξηλα θαὶ ηφζν ζιηκκέλα Κη εἶρε θπηξψζεη ἔηζη παξάμελα, πνὺ λφκηδεο πὼο ζὰ ζνῦ κηιήζεη!...» 2) κε ρξήζε αθήγεζεο πνπ ζπκίδεη παξακπζάδεο Απφ ην θείκελν Ο Τπρεξόο «Μηὰ θνξὰ ηνῦ ρακνγέιαζε ἡ ηχρε ἀιιὰ ζὰ δῆηε, θαὶ θείλε ηε θνξά, κε ηη ηξφπν θνβεξφ ηνπ ρακνγέιαζε Έλα βξάδπ πνπ γπξλνχζε λεζηηθφο, παξνπζηάζηεθε κπξνζηά ηνπ έλαο άλζξσπνο. Ήηαλ παξακνλή πξσηνρξνληάο. Έθαλε θξχν, θη έπεθηε ρηνλφλεξν. Δίρε ζηαζεί κπξνζηά ζε κηα βηηξίλα, θαη θνίηαδε, δαγθψλνληαο ηα ρείιε απ ην θξχν, ηα αγηνβαζηιηάηηθα παηρλίδηα. Σφηε παξνπζηάζηεθε ν άλζξσπνο κπξνζηά ηνπ. Σν πξφζσπφ ηνπ δε θαηλφηαλε ζρεδφλ, θνπθνπισκέλνο, θαζψο ήηαλ, σο ηε κχηε, κε δπν κάηηα πνλεξά, ζαηαληθά κάηηα δηαβφινπ πνπ γπξεχεη ιεία, ή πινπζίνπ πνπ δεηεί κηα δηαζθέδαζε» Απφ ην θείκελν Παξακύζη «ηα κηζά ηνπ δξφκνπ, ζα βξνχκε θαη ηνλ πχξγν θαη ηεο Πεληάκνξθεο, πνπ ζα ηε θπιάλ νη αξαπάδεο, γηαηί θη απηήλ ηελ θπλεγάλ νη δξάθνη θαη ζέινπλ λα ηελ πάξνπλ ζηε ζπειηά ηνπο, επεηδή ν ξήγαο, ν παηέξαο ηεο, ηνπο έρεη ζηήζεη πφιεκν, θαη δελ ηνπο αθήλεη, ηφζα ρξφληα, λα θάηζνπλ ζε ρισξφ θιαξί. Γη' απηφ, θαη θείλνη, πεξηκέλνπλ ηε ζηηγκή, πνπ ζα ηνπο θαηαθέξνπλ λα ηελ θιέςνπλ...δκείο, φκσο, δε θνβφκαζηε ηνπο δξάθνπο - δελ είλαη έηζη; - θαη ζα ηε βνεζήζνπκε, θη θείλε, λα γιηηψζεη. Αλ ζέιεηο, πάιη, Θα ηελ αθήζνπκε ζηα λχρηα ηνπο γηα ιίγν, γηα λα ραξνχκε πην πνιχ, φηαλ ζα ηε γιηηψζνπκε... Κη αλ ζέιεηο, πάιη, ζα κπνχκε θαη ζηνλ πφιεκν ηνπ ξήγα κε ηνχο δξάθνπο - κε ηε κεξηά ηνπ ξήγα, θπζηθά - θαη ζα θάλνπκε, θ' εκείο, ηα παιηθάξηα...αιιά κπνξεί λα κελ ηα ζέιεηο φι' απηά. Μπνξεί λα ζέιεηο θαη λα λαπαγήζνπκε, λα ραζνχκε, λα βαζαληζηνχκε - λα πέζνπκε ζηα ρέξηα ησλ αγξίσλ - θαη λα μαλαβγνχκε ζηε ζηεξηά καο, έπεηηα απφ πνιιέο πεξηπιαλήζεηο...» 3) κε ζχλζεζε θξάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζηίρνπο «Κη ν βαζηιηάο ζα λ' έλαο άζρεκνο αξάπεο/, κε ραιθάδεο ζηα ξνπζνχληα θαη ζη' απηηά/, κε θηεξά ρξσκαηηζηά, ζην θνχηειν/, θη φηαλ ζα γειάεη, ηε λχρηα, κε ηα θψηα/, ηα δφληηα ηνπ ζ' αζηξάθηνπλ ζνπβιεξά/, θαη ην ζηφκα ηνπ ζα. κνηάδεη ζαλ πεγάδη/.» 4) αθφκα θαη κε ηε ρξήζε επηδνηηθψλ, εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ ή αληηζεηηθήο ζχλδεζεο «Θα κάο κηιήζεη, ζε κηα γιψζζα θνβεξή, ρεηξνλνκψληαο θαη γνπξιψλνληαο ηα κάηηα - ηφζν ζηξπθλή θαη ηφζν θνβεξή, πνπ δε ζα μέξνπκε θ' εκείο ηη λα ηνπ πνχκε Θα θάλνπκε λνήκαηα, γηα λα κάο ιππεζεί - θ' εθείλνο ζα κνπγθξίδεη θαη ζα ζθνχδεη... Σψξα, ηη ζέιεηο; Θέιεηο λ' αλάςνπλ γχξσ καο θσηηέο, θαη λα βαξάλε θξφηαια θαη ηνχκπαλα, γηα λα κάο θάλε, ζην ηέινο ηήο γηνξηήο, θαη λα γιηηψζνπκε κε ρίιηεο πνλεξηέο ή ζέιεηο λα κάο θάλνπλ βαζηιηάδεο; Θέιεηο λα κάο θάλνπλ βαζηιηάδεο ;.. Σφηε ζα κάο 8

9 θέξνπλ δπν θιαξηά - δπν ζθνππφμπια, θαιχηεξα, κεγάια - θαη ζα κάο ηα βάινπλ κε ην ζηαληφ ζην ρέξη ζα κάο θξεκάζνπλ ράληξεο ζην ιαηκφ, θαη ζα κάο πάλε, ίζα, ζην ζεφ ηνπο - έλα κεγάιν μφαλν, ζηε κέζε, ηεο πιαηείαο. Θα κάο πεξηθπθιψζνπλε ρνξεχνληαο θαη θάλνληαο δηάθνξεο γθξηκάηζεο, θαη ζα θσλάδνπλ, ζα θσλάδνπλ, ζαλ ηξεινί..» 5) θαη θπζηθά κε ηελ ηαπηφρξνλε ζχλζεζε φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ έρεη θαλείο ηελ εληχπσζε φηη δηαβάδνληαο νδεγείηαη ζηαδηαθά ζε έλα crescendo πνπ άιινηε πξνσζεί θαη άιινηε απνθνξπθψλεη θαη ιχλεη ηελ ηζηνξία: «Καη κηα λχρηα, χζηεξ' απφ θαηξφ, θαζψο ζα ζεξγηαλάκε ην γηαιφ, ζα δνχκε καθξηά, θάπνηνλ θαπλφ - θαη ζα λ' έλα θαξάβη ηεο παηξίδαο καο... Θα πέζνπκε ζηε ζάιαζζα, κ' φια καο ηα ζηνιίδηα, θαη ζα πάκε θνιπκπψληαο, ζην θαξάβη. Κ' εθείλν ζα καο πάξεη, θαη ζα θχγνπκε» Γ. ζηε ζεκαηηθή κε ηελ επηινγή ζεκάησλ θαη κνηίβσλ πνπ επαλέξρνληαη ζηαζεξά ζην έξγν ηνπ: 1) Σν ζέκα ηνπ Καξλαβαιηνχ θαη ηεο κεηακθίεζεο «Καη δελ ραηξφκνπλα παξά ην Καξλαβάιη, κε η αζψα καζθαξέκαηά ηνπ, θαη η αλαίκαθηα θη ειεχζεξά ηνπ γιέληηα, θαη ηηο αηζζεηηθέο ηνπ απνιαχζεηο. Καη ζήκεξα αθφκα, πνπ φια απηά η αλαπνιψ κ αιιηψηηθα αηζζήκαηα, ε λνζηαιγία ηεο Απνθξηάο επηκέλεη πάληα ζηελ ςπρή κνπ δπλαηή, αλσηέξα, θη αλαιινίσηε» 18 Κη αιινχ: «Γηαηεξψ αθφκα δσεξφ, έπεηη απφ ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο Απνθξηάο θαη ην γιέληη ηεο ην εμσθξεληθφ, ην παγεξφ ζπλαίζζεκα ηεο έξεκεο, λεθξήο, βαξεηάο θαη πέλζηκεο επφκελεο Καζαξάο Γεπηέξαο. Καη ην ζέακα ηεο μχιηλεο εμέδξαο ηνπ Κνκηηάηνπ ηεο Απνθξηάο, ζηελ νδφ Κνξαή, είηε ζην χληαγκα, άδεηαο θη αμηνζξήλεηεο, γέκηδε, κε ηελ αληίζεζή ηε πξνο ηνλ ρζεζηλφ παλδνπξιηζκφ, ζιίςε αλείπσηε θαη πέλζνο ηελ θαξδηά κνπ! Κη απηφ ην αίζζεκα ηεο λέθξαο θαη ηνπ πέλζνπο, θάζε ηέηνηα κέξα, ηαρηηθά, κε ηπξαλλνχζε, αθφκα θαη κεγάινλ» 19 Απφ ην θείκελν Ο Τπρεξόο «Σφηε παξνπζηάζηεθε ν άλζξσπνο κπξνζηά ηνπ. Σν πξφζσπφ ηνπ δε θαηλφηαλε ζρεδφλ, θνπθνπισκέλνο, θαζψο ήηαλ, σο ηε κχηε, κε δπν κάηηα πνλεξά, ζαηαληθά κάηηα δηαβφινπ πνπ γπξεχεη ιεία, ή πινπζίνπ πνπ δεηεί κηα δηαζθέδαζε Σνλ ζθνχληεζε κε ηξφπν ζηνλ αγθψλα. Μηα ζηηγκή, κεηξεζήθαλ κε ηα κάηηα ν έλαο ζιηβεξφο, θαθνληπκέλνο, ν άιινο δσεξφο, θαινζξεκκέλνο, κε ην παιηφ ηνπ θαη ηα πέηζηλα ηα γάληηα ηνπ.» Παξφιν πνπ ε πινθή ηνπ θεηκέλνπ απηνχ εμειίζζεηαη κηα λχρηα Πξσηνρξνληάο, νπφηε έρεη λφεκα θαη ε ηφζν κνηξαία αλαθνξά ζηελ ηχρε θαη ηα πεξίεξγα γπξίζκαηά ηεο ζηε ραξηνπαηρηηθή κπζνινγία θαη ηελ δσή ηνπ ήξσα, ε παξνπζία ηνπ κπζηεξηψδνπο αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ακθίεζε θαη ην ξφιν ηνπ πνπ εληζρχεηαη απφ ηηο θξάζεηο «κάηηα πνλεξά, ζαηαληθά κάηηα δηαβφινπ πνπ γπξεχεη ιεία, ή πινπζίνπ πνπ δεηεί κηα δηαζθέδαζε». 18 Γηάλλεο Παπαθψζηαο, ζ Γηάλλεο Παπαθψζηαο, ζ

10 2) Σν ζέκα ηεο πεξηπιάλεζεο θαη ησλ πεξηπεηεηψλ ζηε ρψξα ηεο «ρηκαίξαο» θαη ηεο νπηνπίαο Οιφθιεξν ην Παξακύζη αλαθέξεηαη ζ απηφ αθξηβψο. «Θέιεηο, κηθξνχιε κνπ, εδψ πνπ θνπβεληηάδνπκε, λα ηαμηδέςνπκε ζηε ρψξα ηεο ρηκαίξαο; Άζε ηα παηρληδάθηα ζνπ Δηνηκάζνπ, ινηπφλ, λα μεθηλήζνπκε. Ζ βάξθα, πνπ ζάξζεη λα καο πάξεη, δε ζάλαη ηίπνη άιιν, παξά έλα ζαπκάζην θη αζηξαθηεξφ θνρχιη, πνπ ζα ιάκπεη ζα καξγαξηηάξη Κη αθνχ γπξίζνπκε θαη δνχκε θαη ραξνχκε, ζα ξζεί κηαλ ψξα πνπ ζα ξζνχκε πάιη πίζσ. Σα θηεξά ζα πέζνπλ απ ηηο πιάηεο καο θαη ζα βξεζνχκε πάιη ζην ζπηηάθη καο, θαζηζηνί, εγψ ζηελ πνιπζξφλα, θαη ζπ θαβάιια, εθεί-δα, ζηα γφλαηά κνπ, πνπ κνχδηαζαλ λα ζε θξαηάλε ηφζελ ψξα χξε ηψξα λα βξεηο ηα παηρληδάθηα ζνπ, πνπ ζε θνηηάλε παξαπνλεκέλα, γηαηί δελ ηα πήξεο, θ εθείλα, ζην ηαμίδη, ην ηαμίδη πνπ θάλακε, καδί, ζηε ρψξα ηεο Μεγάιεο Οπηνπίαο ηε κεγάιε ρψξα ηεο Υηκαίξαο, πνπ ν θαζέλαο παζθίδεη λα ηε βξεη, αιιά θαλέλαο άιινο δελ ηε θηάλεη, κφλν ην Παηδί θη ν Πνηεηήο». Δίλαη ζαθέο φηη κέζα απφ ηα κνηίβα απηά ν Λαπαζηψηεο I) νπζηαζηηθά ελζηεξλίδεηαη θαη ππνδχεηαη νπατιδηθνχο θαη καιιαξκετθνχο ξφινπο-πξφηππα, φπσο ηα απνθαιεί θαη ν Σάθεο Παπαηζψλεο ζην δνθίκηφ ηνπ «Ο Λαπαζηψηεο κεηέσξν θαη ζθηά», πνπ απνηεινχλ γη απηφλ ζρεδφλ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο II) νδεγείηαη ζηαδηαθά ζηε δηακφξθσζε 14 πξνζσπείσλ 20 θαη III) απνδίδεη κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν φιεο ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη δερζεί απφ ηε ινγνηερλία γεληθά, θπξίσο φκσο απφ ηνπο αξραίνπο θιαζηθνχο κέρξη ηνλ αίμπεξ θαη ηνλ Γθαίηε 21 θαη δηακνξθψλεη κηα πνιχ γνεηεπηηθή αηκφζθαηξα πνπ ζηεξίδεηαη αθ ελφο ζην ιπξηζκφ θαη αθ εηέξνπ ζην ηξαγηθφ θαη ηηο αλαηξνπέο. Γελ ππάξρεη πνπζελά ζην αξρείν ηνπ Λαπαζηψηε, πνπ απφθεηηαη ζην ΔΛΗΑ, θακία ζεκείσζε ή έζησ έλδεημε απφ ηνλ ίδην ζρεηηθή κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, φπσο ηελ είρε ππαηληρζεί ζηε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζηνλ Μπαζηηά. Γελ είλαη, ινηπφλ, δπλαηφλ, αθφκα θη αλ ην ζέιακε, λα αληρλεχζνπκε, σο πξνο ηα θείκελα Ο Τπρεξόο θαη ην Παξακύζη, ηηο εθδνηηθέο πξνζέζεηο ηνπ πέξαλ ησλ γλσζηψλ δεκνζηεχζεσλ ησλ ελ ιφγσ θεηκέλσλ, αιιά απηφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ καο πξνζζέηεη ηίπνηε ζηελ πξνζπάζεηά καο λα θαηαηάμνπκε, κάιινλ λα θαηαλνήζνπκε θαιιίηεξα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ Λαπαζηψηε. Ο Σάθεο πεηζηψηεο πηζηεχεη 22 φηη θαη ηα δηεγήκαηα ηνπ Λαπαζηψηε, αλ θαη naiv σο πξνο ηελ πινθή ή ηνλ κχζν, είλαη ζαθέο φηη «πξνεθηείλνπλ θη απηά ηε ιπξηθή αη- 20 Σάθεο πεηζηψηεο ζζ Γηα παξάδεηγκα: ν θαινληπκέλνο αιιά κε κάηηα ζαηαληθά ήξσαο ηνπ Τπρεξνύ είλαη ε ζχλζεζε ηνπ Λαπαζησηηθνχ Μεθηζηνθειή. Δλψ ην ηαμίδη κέζα ζηε βάξθα-θνρχιη, ζην Παξακύζη, παξαπέκπεη ζαθψο ζε ζθελέο έξγσλ Σζατθφθζθη, ή ζηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία. ζν γηα ηα παξάδνμα θη αιιφθνηα πνπ ζπκβαίλνπλ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί φηη ν Λαπαζηψηεο έρεη επεξεαζζεί απφ ηα Οκεξηθά έπε ή ηελ Αιεζηλή Ιζηνξία ηνπ Λνπθηαλνχ. 22 Ο ίδηνο πηζηεχεη φηη: «έκκεηξα ή πεδά πνηήκαηα δελ απνηεινχζαλ γηα ηνλ Λαπαζηψηε ηίπνη άιιν απφ παξαιιαγέο πάλσ ζηα ίδηα ζέκαηα θαη, θπξίσο, πάλσ ζηα ίδηα ηερληθά θαη κνπζηθά κνηίβα». Σάθεο πεηζηψηεο, ζ

11 ζζεηηθή ηεο πνηήζεψο ηνπ (έκκεηξσλ θαη πεδψλ πνηεκάησλ) πίζσ απ ην πξνζσπείν ηνπ δηεγήκαηνο». 23 Ο Σάθεο Παπαηζψλεο πάιη ζεσξεί πσο ην έξγν ηνπ Λαπαζηψηε «απνηειείηαη απφ ηξαγνχδηα θαη πεδά ηξαγνχδηα δνπιεκέλα φια κνπζηθά θαη αλάγιπθα κε ηε θξνληίδα καληαθνχ ηερλίηε» 24 Ο ίδηνο πάλησο ν Λαπαζηψηεο νκνινγεί: «Γξάθσ γηαηί κ αξέζεη ηίπνη άιιν». 25 Ο Τπρεξόο θαη ην Παξακύζη: ηα ρεηξφγξαθα 23 φ. π. ζ Σ. Κ. Παπαηζψλεο, «Ο Λαπαζηψηεο κεηέσξν θαη ζθηά», πεξηνδ. Νέα Εζηία, ηφκνο 35, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 1944, ζ Ζ θξάζε απφ απηφγξαθν θείκελφ ηνπ πνπ απφθεηηαη ζην ΔΛΗΑ. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Περηοδηθά Αιεμαλδξηλή Τέρλε, 1927 Δηαβάδω, ηεχρνο 95, Δηαγώληνο, έηνο Β, ηεχρνο 1, Θεζ/λίθε, Πξσηνρξνληά Γηαγψληνο, Σφκ. Γ', 1974, ζει Ειιάο, έηνο Α, η. 42, 14/9/1908 Μπνπθέην, 6 Μαξηίνπ 1932 θαη Νέα Εζηία, έηνο Α, 15 Ηνπλίνπ 1927, η. 5. Νέα Εζηία, ηφκνο 35, Νέα Σύλνξα, ηεχρνο 6, Απξίιηνο-Ηνχληνο 1970, θαη ηεχρνο 7, Ηνχιηνο-επηέκβξηνο Ὁδὸο Παλόο, Νν 79-80, Μάηνο-Αχγνπζηνο Βηβιία Ναποιέολτα Λαπαζηώτε Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο, Πνηήκαηα, Δηζαγσγή Μαξίλα Λππνπξιή, Δθδ. Εήηξνο, Θεζ/λίθε, Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο, Η δωή κνπ, Απόπεηξα ζπλνπηηθήο απηνβηνγξαθίαο, θηινινγηθή επηκέιεηα Γηάλλεο Παπαθψζηαο, Κέδξνο, Αζήλα Βηβιία, άρζρα, δοθίκηα γηα τολ Λαπαζηώτε Μάξηνο Βατάλνο, «Δλαο ζάλαηνο, κηα πηθξή θαη ζιηβεξή ηζηνξία», πεξηνδ. Νέα Σύλνξα, ηεχρνο 7, Αζήλα, Ηνχιηνο-επηέκβξηνο 1970, ζ. 88. Σάζνο Κφξθεο, Ναπνιέωλ Λαπαζηώηεο, πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδφζεηο «Πξφζπεξνο», Αζήλα Κσζηήο Μπαζηηάο, «Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο» (ζπλέληεπμε), πεξηνδ. Εβδνκάο, ηφκνο Γ, Αζήλα , ζ Μειήο Νηθνιαΐδεο, «Αλακλήζεηο απφ ηνλ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε, πεξηνδ. Νέα Σύλνξα, ηεχρνο 7, Αζήλα, Ηνχιηνο-επηέκβξηνο 1970, ζ. 74. Σ. Κ. Παπαηζψλεο, «Ο πνηεηήο Λαπαζηψηεο», πεξηνδ. Γξάκκαηα (πξψελ Πεηξαϊθά Γξάκκαηα), ηφκνο Δ, ηεχρνο 1, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 1944, ζ. 21 θαη Σ. Κ. Παπαηζψλεο, «Ο Λαπαζηψηεο κεηέσξν θαη ζθηά», πεξηνδ. Νέα Εζηία, ηφκνο 35, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 1944, ζ. 86. Σάθεο πεηζηψηεο, Χαῖξε Ναπνιέωλ, Δνθίκην γηα ηελ ηέρλε ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηώηε, 63 πεδά πνηήκαηά ηνπ θαη εηθφλεο ηνπ Άγγεινπ Παπαδεκεηξίνπ, Άγξα, Αζήλα Κψζηαο ηεξγηφπνπινο, «Έλαο Αζελαίνο Νηφξηαλ Γθξέπ», Πεξηδηαβάδνληαο, ηφκνο Α, εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 1982, ζ Α. Β. ηξαηήο, «Πελήληα ζπλ θάηη γηα ηνλ Λαπαζηψηε», πεξηνδ. Ὁδόο Παλόο, Νν 79-80, Μάηνο-Αχγνπζηνο

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξκελεπηηθό εκηλάξην 07-10-09

Δξκελεπηηθό εκηλάξην 07-10-09 1 Δξκελεπηηθό εκηλάξην 07-10-09 Απηνθηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Κ. Καβάθε 1. Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνηήκαηνο -Σν πξώην ζθαιί 1.1 Δηζαγσγηθά: Αθνξκή γξαθήο ηνπ πνηήκαηνο Σν πξώην ζθαιί Κυνζηανηίνορ Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί;

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί; ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ Σι είναι ηο παιδί; Καη αξρήλ ην παηδί,- ζα-πξέπεη λα ην δνχκε ζαλ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Δίλαη πηα απφ φινπο παξαδεθηφ, φηη ην παηδί δελ είλαη έλαο ελήιηθαο δηαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

«Νενειιεληθή ινγνηερλία 10 νο - 17 νο αηώλαο» Η. Πεξηερόκελν δηαιέμεωλ. 1. εκεηψζεηο ζει. 2-62. 2. Κείκελα: α) Γεκνηηθά Σξαγνχδηα

«Νενειιεληθή ινγνηερλία 10 νο - 17 νο αηώλαο» Η. Πεξηερόκελν δηαιέμεωλ. 1. εκεηψζεηο ζει. 2-62. 2. Κείκελα: α) Γεκνηηθά Σξαγνχδηα 1 «Νενειιεληθή ινγνηερλία 10 νο - 17 νο αηώλαο» Η. Πεξηερόκελν δηαιέμεωλ 1. εκεηψζεηο ζει. 2-62 2. Κείκελα: α) Γεκνηηθά Σξαγνχδηα 1. Ηζηνξηθά: «Σεο Αγηάο νθηάο» 2. Σξαγνχδηα ηεο μεληηηάο: «Ζ κάλα ηνπ μεληηεκέλνπ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα: Η ποιητική γενιά του 30

Υπόδειγμα: Η ποιητική γενιά του 30 Θεματικός κύκλος: Τέχνη, Πολιτισμός Υπόδειγμα: Η ποιητική γενιά του 30 ΝΠ Πξφθεηηαη, θπζηθά, γηα ηε ινγνηερληθή γεληά, πνπ ζηε λενειιεληθή γξακκαηνινγία πνιηηνγξαθήζεθε κε ηνλ θαζηεξσκέλν πιένλ φξν Γεληά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα