Ναποιέωλ Λαπαζηώτες, ποηετής θαη πεδογράφος Λνπθία ηέθνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ναποιέωλ Λαπαζηώτες, ποηετής θαη πεδογράφος Λνπθία ηέθνπ"

Transcript

1 Ναποιέωλ Λαπαζηώτες, ποηετής θαη πεδογράφος Λνπθία ηέθνπ Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ, ε θίιε θαη ζπλάδειθνο Μαξία Μαξαγθνπδάθε, κνπ έθεξε λα δσ θάπνηεο ζειίδεο, δψδεθα ηνλ αξηζκφ, ρεηξφγξαθεο, επιαβηθά θπιαγκέλεο απφ ηελ ίδηα, γηα πνιιά ρξφληα, δψξν-θιεξνλνκηά απφ έλα θίιν ηεο πνηεηή, ηνλ Νίθν Αθξηβνχζε, πνπ «έθπγε» ζηηο 18/6/1993. Κνίηαμα ηα θείκελα, γξακκέλα κε ιεπηή πέλα θαη καχξν κειάλη ζε θφιιεο αλαθνξάο θαη κε κεγάιε ζπγθίλεζε αληίθξηζα δπν πεδά ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε, κάιηζηα απηφγξαθα, φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηε ζχγθξηζε ηεο γξαθήο ηνπ κε ηα αληίγξαθα άιισλ απηφγξαθσλ έξγσλ ηνπ πνπ απφθεηληαη ζην ΔΛΗΑ. Δπηπιένλ θαη ηα δχν, έμη ζειίδσλ ην θαζέλα, θιείλνπλ ζην θάησ κέξνο ηεο 6 εο ζειίδαο, ην έλα θαη ζην κέζνλ πεξίπνπ ηεο ίδηαο ζειίδαο, ηεο 6 εο, ην άιιν, κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ππνγξαθή ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε, επηβιεηηθή θαη εχγισηηε, αδηάςεπζην κάξηπξα ηεο πςειήο αηζζεηηθήο ηνπ ππνγξάθνληνο. Πξφθεηηαη γηα ηα δηεγήκαηα Ο Τπρεξόο θαη Παξακύζη, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ δελ ππάξρνπλ ζην αξρείν Λαπαζηψηε πνπ απφθεηηαη ζην ΔΛΗΑ θαη πνπ, φπσο εμάιινπ φια ηα πεδά ηνπ Λαπαζηψηε, παξακέλνπλ αλέθδνηα, κε ηε θηινινγηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ Τπρεξνύ 1, ζηελ ψα θαη ζην κέζνλ, δηά ρεηξφο Λαπαζηψηε θαη κε καχξν κειάλη, δηαβάδνπκε: Ο ΣΤΥΔΡΟ, ηνλ ππνγξακκηζκέλν, δει., ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί, αξρίδνληαο απφ ηελ ηξίηε αξάδα ηεο 1 εο ζειίδαο. Δπίζεο ζηελ ψα, πάλσ θαη αξηζηεξά, ζεκεηψλεηαη ρεηξφγξαθα αιιά φρη απφ ηνλ Λαπαζηψηε, κε άιιν γξαθηθφ ραξαθηήξα θαη κνιχβη faber, ε ππνγξακκηζκέλε θξάζε: Ἑιιεληθά Γηεγήκαηα, ελψ επίζεο ζηελ ψα, αιιά πάλσ δεμηά, θαη πάιη κε κνιχβη faber θαη ππνγξακκηζκέλν: Σνῦ θ. Ναπνιένληνο Λαπαζηψηε. ηελ έθηε ζειίδα, verso, ζεκεηψλνληαη ρεηξφγξαθα κε ηνλ ίδην γξαθηθφ ραξαθηήξα, φρη απηφλ ηνπ πνηεηή, ηα εμήο: Πάλσ αξηζηεξά, θάζεηα πξνο ηε θνξά ησλ αξάδσλ ηεο ζειίδαο, κε θπαλφ θξαγηφλη, θεθαιαία, ε ιέμε: ΠΑΝΖΓΤΡΗΚΟ, ππνγξακκηζκέλε κε ξνδί θαη ην ίδην θπαλφ θξαγηφλη. Γίπια θαη θαηά κήθνο ησλ αξάδσλ ηεο ίδηαο ζειίδαο, ηεο 6 εο verso, ηα εμήο: Πάλσ ην ΚΛΗSΔ Ζ 2 ΑΠΟ(Κ)ΡΖΔS SΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 42 Σν Καξλαβάιη ηῆο Κνισλίαο. Ὁ ρν/ξὸο ηνῦ Νπθνπάδαξνπ. (Δἰθὼλ ηνῦ δσγξάθνπ Υξ. Υέυδελ)/ Μ. Κάησ Δἰθὼλ-ιεδάληα Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα, κε πνιχηηκε νπσζδήπνηε αξσγή απφ ηελ απνδειηίσζε ηνπ Σάζνπ Κφξθε "Γεκνζηεχκαηα Λαπαζηψηε ζην Μπνπθέην" πνπ ππάξρεη ζην πεξηνδ. Γηαγψληνο, Σφκ. Γ', 1974, ζει. 238, δηαπίζησζα φηη ν Τπρεξόο, πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην "Μπνπθέην", φπσο θαη θάπνπ 50 άιια πεδά ηνπ Λαπαζηψηε, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 6 Μαξηίνπ Ο Νίθνο αξαληάθνο, πνπ ζπγθεληξψλεη ειεθηξνληθά θαη δηαζέηεη ζην δηαδίθηπν πνιχ πιηθφ πνπ αθνξά ηνλ Λαπαζηψηε, επγεληθά κνπ παξα- 1 Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο ηνπ ρθνπ, ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο. 2 Αμηνζεκείσηε ε νξζνγξαθία ηνπ πιεζπληηθνχ ηνπ ζειπθνχ άξζξνπ, πνπ παξαπέκπεη ζηνλ Καβάθε. 1

2 ρψξεζε (κέηξηα ηε ραξαθηήξηζε ν ίδηνο) θσηνγξαθία ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ πεξηνδηθνχ, ηελ νπνία θαη επηζπλάπησ. Δδψ επηβεβαηψλνληαη νη ραξαθηεξηζκνί ηεο ψαο ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ ρθνπ: Ἑιιεληθά Γηεγήκαηα, ηνῦ θ. Ναπνιένληνο Λαπαζηψηε, πνπ φπσο θαίλεηαη, γίλνληαη: ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΗΖΓΖΜΑΣΑ, ΣΟΤ θ. ΝΑΠΟΛ. ΛΑΠΑΘΗΩΣΖ, αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ ηίηινπ ηνπ θεηκέλνπ Ο ΣΤΥΔΡΟ. ζν γηα ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηεο 6 εο ζειίδαο ηνπ ρθνπ επηζεκαίλνπκε: Ο Σπρεξφο είλαη πξάγκαηη ην πξψην πεδφ ηνπ ηεχρνπο, άξα ν ραξαθηεξηζκφο «Παλεγπξηθφ» επηβεβαηψλεηαη. Ο ηίηινο Ζ ΑΠΟ(Κ)ΡΖΔS SΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ γίλεηαη Ζ ΑΠΟΚΡΖΔ ΣΖΝ ΠΑΛΖΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ, ελψ θάησ απφ ηελ εηθφλα ηνπ Γ. Φξαληδ, θαη φρη ηνπ Υξ. Υέπδελ ηνπ ρθνπ, δηαβάδνπκε ηε ιεδάληα: Σὸ Καξλαβάιη ζηὴλ Κνισλία. Ἡ παξέιαζηο ηῶλ λέσλ, αληί ηνπ: Σν Καξλαβάιη ηῆο Κνισλίαο. Ὁ ρνξὸο ηνῦ Νπθνπάδαξνπ, ηνπ ρθνπ. Ο Τπρεξόο αλαδεκνζηεχηεθε ζην αθηέξσκα Λαπαζηψηε ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα χλνξα ην 1970, η. 6, ζζ , (Απξίιηνο-Ηνχληνο). Σν πεξηνδηθφ απηφ αθηεξψλεη ζην Λαπαζηψηε δχν ηεχρε, ην 6 ν (Απξίιηνο-Ηνχληνο) θαη ην 7 ν (Ηνχιηνο-επηέκβξηνο) /1970. Αο δνχκε ηη ζπκβαίλεη θαη κε ην άιιν θείκελν, ην Παξακύζη 3 : Καη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ Παξακπζηνύ, ζηελ ψα, πάλσ θαη αξηζηεξά, ζεκεηψλεηαη ρεηξφγξαθα απφ ηνλ 3 Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο ηνπ ρθνπ ζην ηέινο ηεο αλαθνίλσζεο. 2

3 ίδην γξαθηθφ ραξαθηήξα πνπ είρε ραξαθηεξίζεη θαη ην θείκελν ηνπ Τπρεξνύ, αιιά κε καχξν κειάλη, ε θξάζε: Ἑιιεληθά Γηεγήκαηα, ππνγξακκηζκέλε κε κνιχβη faber. πσο θαη ζηνλ Τπρεξό, επίζεο ζηελ ψα, πάλσ δεμηά, δηαβάδνπκε: Σνῦ θ. Ναπνι. Λαπαζηψηε θαη πάιη γξακκέλν αιιά απηή ηε θνξά θαη ππνγξακκηζκέλν κε καχξν κειάλη. Δπίζεο ζηελ ψα θαη ζην κέζνλ, δηά ρεηξφο Λαπαζηψηε θαη κε καχξν κειάλη, δηαβάδνπκε: ΠΑΡΑΜΤΘΗ, ηνλ ππνγξακκηζκέλν, δει., ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ πνπ αθνινπζεί, αξρίδνληαο θη απηή ηε θνξά απφ ηελ ηξίηε αξάδα ηεο 1 εο ζειίδαο. Οκνίσο ζηελ έθηε ζειίδα, verso, ζεκεηψλνληαη ρεηξφγξαθα απφ ην ίδην πξφζσπν ηνλ ππεχζπλν ζχληαμεο δειαδή ηνπ εληχπνπ ηα εμήο: Μ. Πάλσ ην 3.755/ Κ. Μέζνλ Δἰθὼλ/ Υσξὶο ιεδάληα ην θάησ κέξνο ηεο ίδηαο ζειίδαο ζεκεηψλνληαη κε ξνδί θξαγηφλη: Κνλ Ναπ. Λαπαζηψηελ/ ΗΑΥ 4 Σν Παξακύζη δεκνζηεχηεθε ζην "Μπνπθέην", , ζ. 496 θαη επαλαδεκνζηεχηεθε ζηα "Νέα χλνξα", η. 6/1970, ζζ Ζ πξψηε ζειίδα κάιηζηα ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ Παξακπζηνύ ζην "Μπνπθέην", επηβεβαηψλεη θαη απνζαθελίδεη επίζεο (ην είλαη κηα εηθφλα) ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ κφιηο αλαθέξακε. 4 Γελ εζηάζε δπλαηφλ λα ην απνθξππηνγξαθήζσ. 3

4 Καηά ζπλέπεηα, θαη εθφζνλ είλαη ίδηνο ν γξαθηθφο ραξαθηήξαο ζην ραξαθηεξηζκφ θαη ησλ δχν θεηκέλσλ, έλα θαη ην απηφ είλαη θαη ην πξφζσπν πνπ ηα ραξαθηήξηζε εθδνηηθά. Καη επεηδή θαη ηα δχν θείκελα πξσηνδεκνζηεχζεθαλ ζην "Μπνπθέην", πξφθεηηαη γηα ηνλ Μήηζν Παπαληθνιάνπ, δηεπζπληή θαη αξρηζπληάθηε ηνπ 4

5 ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ απφ ην 1924 σο ην 1932, άξα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ν Λαπαζηψηεο ζπλεξγάζζεθε κε ην πεξηνδηθφ. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ εθδφηε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ελ ιφγσ γξαθηθνχ ραξαθηήξα κε απηφγξαθα ηνπ Παπαληθνιάνπ απφ ην αξρείν ηνπ πνπ απφθεηηαη ζην ΔΛΗΑ. Γλσξίδνπκε εμάιινπ φηη ν Μήηζνο Παπαληθνιάνπ δηαδέρζεθε ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή θαη αξρηζπληάθηε ηνπ "Μπνπθέηνπ" ηνλ Υάξε ηακαηίνπ, πνπ ππέγξαθε κε ην ςεπδψλπκν Υάξεο Δπαρηίηεο. Καη νη δπν ππήξμαλ θίινη ηνπ Λαπαζηψηε. Ο Μήηζνο Παπαληθνιάνπ, φκσο, είρε ηδηαίηεξα ζηελή ζχλδεζε κε ηνλ πνηεηή. Ο Λαπαζηψηεο, ινηπφλ, ζην "Μπνπθέην" δεκνζίεπζε 61 πνηήκαηα, 52 δηεγήκαηα θαη 18 κφλνλ πεδνηξάγνπδα, παξά ην φηη ηελ επνρή απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20, κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 30, ην πεδνηξάγνπδν ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλν. 5 Δίλαη αμηνζεκείσην φηη κε ηνλ ηίηιν Παξακύζη, ηνλ ίδην δειαδή κε ηνπ ελφο απφ ηα θείκελα πνπ καο απαζρνινχλ εδψ, ππάξρεη έλα αθφκα θείκελν ηνπ Ν. Λαπαζηψηε, πνπ δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε "Νέα Δζηία", έηνο Α, 15 Ηνπλίνπ 1927, η. 5 θαη αλαδεκνζηεχηεθε ζηελ "Αιεμαλδξηλή Σέρλε", ην Σν πεξηερφκελν απηνχ ηνπ θεηκέλνπ, πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο πεδνηξάγνπδν, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ην Παξακύζη πνπ δεκνζηεχηεθε ζην "Μπνπθέην" θαη επαλαδεκνζηεχηεθε ζηα "Νέα χλνξα". Σν Παξακύζη- πεδνηξάγνπδν αξρίδεη: «Κάπνηε κηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ έλα θαηάμαλζν παηδάθη. Σα κάηηα ηνπ ήηαλ έηζη γαιαλά, πνπ ηίπνηε κέζ ζην κεγάιν θφζκν δελ ήηαλ γχξσ ηφζν γαιαλφ. Κ είρε θ έλα ρακφγειν ζηα ρείιε ηέηην, πνπ κνλαρά λα ην θνηηνχζεο, κνλάρ απηφ αξθνχζε γηα λα δεηο Κη απ ην παιηφ, ην γαιαλφ παηδάθη, δελ έκεηλε πηα ηίπνηε απνιχησο. Σίπνηε κα ηίπνηε απνιχησο.» Δίλαη φκσο γλσζηή ε ζπλήζεηα ηνπ Λαπαζηψηε λα επαλέξρεηαη ζε πξφζθαηα ή θαη παιαηφηεξα γξαπηά ηνπ θαη λα ηα μαλαδνπιεχεη θαη δε ηα παιαηφηεξα. ρη κε ηελ ηάζε ηειεηνκαλίαο ηνπ νισκνχ, αιιά θπξίσο ή γηα λα πεηξακαηηζζεί κε ην είδνο ή γηα λα δψζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ επθαηξία λα μηθνπιθήζεη ελαληίνλ ησλ ππεξξεαιηζηψλ. Ο ίδηνο πάλησο δελ δεκνζίεπζε πνηέ ζε βηβιίν θαλέλα ηνπ πεδνηξάγνπδν. Καηά ηάιια δεκνζίεπζε κφλν κηα επηινγή απφ ηα πνηήκαηά ηνπ φζν δνχζε, 50 ηνλ αξηζκφ ζηηο εθδφζεηο «Ππξζφο», ην 1939 θαη καηαίσζε κηα δεχηεξε κεγαιχηεξε έθδνζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ, 70 απηή ηε θνξά, ην 1943, παξφηη είρε ππνγξάςεη θαη ζπκβφιαην κε ηηο εθδφζεηο «Αξηζη. Μαπξίδεο» θαη είρε γη απηφ ην ιφγν αηηεζεί ζηελ «Δπηηξνπή Βνεζείαο ησλ πλεπκαηηθψλ αμηψλ ηεο Υψξαο», θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, λα ηνπ ρνξεγεζεί θάπνην πνζφλ σο βνήζεηα γηα ηελ έθδνζε. Απφ κηα ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν ίδηνο ζηνλ Κσζηή Μπαζηηά, είλαη θαλεξφ φηη απηνινγνθξίλεηαη θαη κάιηζηα πνιχ απζηεξά, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «Δἶλαη 6 πνιὺ θπζηθὸ λὰ ὑπάξρῃ πνιιὴ ζαβνῦξα κέζα ζηὰ γξαθφκελά κνπ θαη ζέισ ἡ 5 πλνιηθά πάλησο ν Λαπαζηψηεο είρε γξάςεη γχξσ ζηα 60 πεδνηξάγνπδα απηά ζηελ νπζία αλήθνπλ ζην πνηεηηθφ ηνπ έξγν, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ έκκεηξα θαη πεδά πνηήκαηα ηα νπνία αλαθέξεη θαη ζρνιηάδεη ν Σάθεο πεηζηψηεο ζην «Υαῖξε Ναπνιέσλ, Γνθίκην γηα ηελ ηέρλε ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε», 63 πεδά πνηήκαηά ηνπ θαη εηθφλεο ηνπ Άγγεινπ Παπαδεκεηξίνπ, Άγξα, Αζήλα ην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο Σάθεο πεηζηψηεο. 6 Κξαηψ ηελ νξζνγξαθία ησλ απηνχζησλ θεηκέλσλ. 5

6 ζαβνῦξα αὐηὴ λὰ κὴλ πεξάζῃ ζηὸ βηβιίν. Σὸ μεθαζάξηζκα ινηπὸλ αὐηὸ κνῦ ηξψεη πνιὺλ θαηξφ» 7. ε θάζε πεξίπησζε, θαίλεηαη θαη απφ καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ ηνλ γλψξηδαλ πξνζσπηθά θαη δηεγνχληαη αλάινγα πεξηζηαηηθά φηη ν Λαπαζηψηεο δελ είρε πξαγκαηηθή επηζπκία λα εθδψζεη ην έξγν ηνπ. Δίηε απφ αδηαθνξία, είηε απφ απνγνήηεπζε, είηε γηαηί απηφ ελαξκνληδφηαλ απνιχησο πξνο ηνλ ξφιν ηνπ δαλδή πνπ είρε πηνζεηήζεη θαη ππνδπφηαλ ν ίδηνο ζηηο θνηλσληθέο ηνπ ζπλαλαζηξνθέο, είηε γηαηί βίσλε βαζηά κέζα ηνπ ηελ ηξαγηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ. Ίζσο φκσο φια απηά λα νθείινληαλ ζην φηη έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηε δσή θαη ηνπνζεηνχζε ηα ηεο ηέρλεο θαη ησλ γξακκάησλ ζε δεχηεξε κνίξα. Γη απηφ ίζσο, κηιψληαο κε ηνλ Σάθε πεηζηψηε γηα ηνλ Λαπαζηψηε ν πνηεηήο Γηψξγνο Καθνπιίδεο, φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο ν πεηζηψηεο, ηνπ είπε θάπνηε: «ζλφκπαξε ηε ζεφηεηα πνπ είρε κέζα ηνπ» 8. Ίζσο πάλησο πεξηζζφηεξν απφ θαζεηί άιιν δελ πξνρψξεζε ζε έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ απφ κηα ιχπε πνπ θψιηαδε, ιεο, ζηα θχηηαξά ηνπ: «Κη ε δσή κνπ εμαθνινπζεί. Οκνινγψ πσο είκαη θνπξαζκέλνο, ιππεκέλνο, απνγνεηεπκέλνο. ρη πσο είρα πιάζεη πνιιά φλεηξα πνπ κνπ ηα ζθφξπηζε ή πνπ κνπ ηα δηέςεπζε: Ήκνπλ πάληα ζπληεξεηηθφο, θη νη ρίκαηξέο κνπ πεξηνξηζκέλεο. Οχηε είρα θαη πνηέ θηινδνμίεο, πνπ δελ θαηφξζσζα λα ηθαλνπνηήζσ. Γελ είρα ίζσο θαλ θηινδνμίεο. Γελ δεηνχζα παξά ηε γαιήλε, ηελ ήξεκε δσή, ην ζηνραζκφ. Κη απηά, κπνξψ ζρεδφλ λα πσ πσο ηα θαηφξζσζα. Καη είκαη βέβαηνο πσο θάπνηνη θαινί άλζξσπνη, αλακεηξψληαο έηζη ηε δσή κνπ, ζα είραλ ίζσο ηελ αλφεηε αθέιεηα λα κε πηζηεχνπλ γηα πνιχ επηπρηζκέλν, θαη γηα «πξνλνκηνχρν» ηεο πνηνο μέξεη! Έηζη θαίλνληαη ηα πξάγκαηα απ έμσ. Κη φκσο εγψ είκαη θνπξαζκέλνο! 9 Κη ε δσή κνπ εμαθνινπζεί» 10 Παξφια απηά, ζηελ ίδηα ζπλέληεπμή ζηνλ Μπαζηηά, ν Λαπαζηψηεο νκνινγεί φηη: «ἔρσ ζηὸ λνῦ κνπ λὰ βγάισ ὅια-ὅια ηξία βηβιία. Σὸ ἕλα ζἄπξεπε λὰ εἶρε βγῇ ἐδῶ θαὶ πέληε ρξφληα. Δἶρε ἀλαιάβεη ὁ Μειῆο Νηθνιαΐδεο λὰ ηὸ ἐθδψζῃ, ἀηπρῶο ὅκσο ἡ δνπιεηέο ηνπ δὲλ πῆγαλ θαιὰ θαη γη αὐηὸ ηὸ βηβιίν αὐηὸ ὥο ζήκεξα δὲλ εἶδε ηὸ θῶο Δἶλαη ἕλα κφλν πνίεκα, πνὺ κὲ ηὴο εἰθφλεο, ζὰ πηάζῃ δχν ηππνγξαθηθὰ. Δἶλαη γηὰ ηὴλ ἀθξίβεηα 30 ἑμάζηηρα θαὶ εἶλαη ἕλα πνίεκα ἀθεγεκαηηθφ. Ἀθεγνῦκαη κηὰ πξνζσπηθὴ κνπ ἱζηνξία. Σὸ δεχηεξν βηβιίν πνὺ πξέπεη λὰ βγῇ, εἶλαη κηὰ ζεηξὰ ζηνραζκῶλ. Ἔρσ ζεκεηψζεη ζθέςεηο κνπ γηὰ δηάθνξα πξάγκαηα πνὺ εἶδα ἤ ἐκειέηεζα, θαὶ ἡ ζθέςεηο αὐηὲο, μεθαζαξηζκέλεο θπζηθὰ, ἀμίδεη λὰ ἰδνῦλ ηὸ θῶο. Μὲ ἀληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθά. Σν ηξίην βηβιίν πξέπεη λὰ εἶλαη ἕλα κηθξὸ ἀπάλζηζκα ηῶλ θαιιηηέξσλ ηξαγνπδηῶλ κνπ θαὶ ηῶλ πηὸ θαιῶλ δηεγεκάησλ κνπ. Ὥο ηὴλ ὥξα ἡ εἰθνζηπεληάρξνλε θηινινγηθὴ κνπ δνπιεηὰ αὐηὰ ηὰ ηξία βηβιία λνκίδσ ὅηη κπνξεῖ λὰ γεκίζῃ. Κάζε ηὶ πεξηζζφηεξν ζὰ ἦηαλ θιπαξία θαὶ δὲλ ζα εἶρε θαλέλα ιφγν ὑπάξμεσο.» 11 Δδψ, ινηπφλ, ηίζεηαη ην εξψηεκα: ζα ζπκπεξηειάκβαλε ν Λαπαζηψηεο ζε κηα πηζαλή έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηα δηεγήκαηα Ο Τπρεξόο θαη ην Παξακύζη; Μήπσο ην Πα- 7 ην πεξηνδηθφ Ἑβδνκάο, ζηε ζηήιε «Φηινινγηθνὶ πεξίπαηνη», 4 Απξηιίνπ Σάθεο πεηζηψηεο, ζ Τπάξρεη θαη πνίεκά ηνπ κε ηίηιν: «Δίκαη ηφζν θνπξαζκέλνο», ζην Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο Πνηήκαηα, Δηζαγσγή Μαξίλα Λππνπξιή, Δθδ. Εήηξνο, Θεο/λίθε, 2001, ζ Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο, Η δωή κνπ, απφπεηξα ζπλνπηηθήο απηνβηνγξαθίαο, θηινινγηθή επηκέιεηα Γηάλλεο Παπαθψζηαο, Κέδξνο, Αζήλα 2009, ζ ην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο Γηάλλεο Παπαθψζηαο. 11 Ἑβδνκάο. 6

7 ξακύζη- πεδνηξάγνπδν απνηειεί έλα είδνο ζχλδεζεο κε ην Παξακύζη-δηήγεκα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεθδνζνχλ ζηνλ ίδην ηφκν; Δίλαη ζίγνπξα θαη απηφο έλαο ηξφπνο λα αμηνινγήζνπκε ηα θείκελα απφ ηέηνηνπ είδνπο εμσθεηκεληθά ζηνηρεία. πσο επηζεκαίλεη ν Σάθεο πεηζηψηεο, «ην ακηγψο πνηεηηθφ» έξγν ηνπ Λαπαζηψηε «δελ είλαη ην κφλν ηνπ έξγν θαη επεηδή ηα πεδνηξάγνπδά ηνπ έρνπλ κηαλ ηδηάδνπζα κνξθή (απηή ησλ κηθξψλ ηξαγνπδηψλ ζε πεδφ ξπζκφ), ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα ρξεζηκέςνπλ, επίζεο, θαη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κε ην ππφινηπν πεδνγξαθηθφ έξγν ηνπ Λαπαζηψηε.» 12 Δίλαη βέβαηα αμηνζεκείσην φηη ν Λαπαζηψηεο αλαθέξεηαη ζε έλα κφλν πνίεκα (απηφ ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ), ελψ ζην ηξίην βηβιίν ζα ζπκπεξηειάκβαλε ηα θαιιίηεξα ηξαγνχδηα ηνπ. Κη εδψ ζα έπξεπε νπσζδήπνηε λα ζηαζνχκε, γηαηί, αλ επηρεηξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηνλ δεκηνπξγφ Λαπαζηψηε σο πνηεηή, πεδνγξάθν θαη δνθηκηνγξάθν, ή λα ηνπ απνδψζνπκε κφλν κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηδηφηεηεο, ν ίδηνο, ζχκθσλα θαη κε ηε ζπλέληεπμε πνπ πξναλαθέξζεθε, δελ μερψξηδε θαζφινπ νχηε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ νχηε ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηα δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά είδε. Δπνκέλσο ηνικψ λα πσ φηη αθφκα θαη ηα είδε ηα νπνία ππεξέηεζε, μεθηλψληαο απφ ην δξάκα «Νέξσλ ν Σχξαλλνο», πνπ ζπλέζεζε ζηελ ειηθία ησλ 13 κφιηο εηψλ, κέρξη ην αθεγεκαηηθφ πνίεκα, ηνπο ηνραζκνχο, ηα «ηξαγνχδηα», φπσο ηα ιέεη ν ίδηνο, θαη ηα δηεγήκαηα θαη γηα ηνλ ίδην είραλ κάιινλ ξεπζηά φξηα. ρη γηαηί δελ ηα δηέθξηλε φ ίδηνο σο πξνο ην είδνο, αιιά γηαηί ζε φια επεδείθλπε ζπλζεηηθή επρέξεηα. Καη επνκέλσο ν ίδηνο ηα αληηκεηψπηδε κε ηνλ φξν «ηα γξαθφκελά κνπ». ε φια, ινηπφλ, ηα θείκελα ηνπ Λαπαζηψηε, θαη ζηα πεδά αιιά θαη ζηα πνηήκαηά ηνπ, απηφ πνπ έρεη ζαθή ηαπηφηεηα θαη ηνλ απνθαιχπηεη ζαθψο θαη αζθαιψο ζπκβαίλεη λα είλαη ε αηζζεηηθή ηνπ πνπ αληρλεχεηαη θπξίσο: Α. ζηε ζηίμε κε ηελ θαηάρξεζε ηνπ θφκκαηνο, ηεο παχιαο, ησλ απνζησπεηηθψλ θαη ηνπ ζαπκαζηηθνχ, έρεη θαλείο ηελ εληχπσζε φηη ν Λαπαζηψηεο έγξαθε ηζηνξίεο πνπ πιαηζίσλε κε κνπζηθή θαη κε ηα ζεκεία ζηίμεο ραξαθηήξηδε ηηο πνηφηεηεο ησλ ήρσλ, ηεο ρξνηάο θαη ησλ παχζεσλ. Δίλαη εμάιινπ γλσζηφ φηη έπαηδε πνιχ θαιά πηάλν θαη φηη είρε ζπλζέζεη 154 κνπζηθέο ζπλζέζεηο 13. Τπάξρεη θη έλα θείκελν πνπ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί πεδνηξάγνπδν «θαζαξφαηκν», ιέεη ν πεηζηψηεο 14, κε ηίηιν «Αηζζεηηθά Οξάκαηα», 7 Nocturnes de Chopin- Ut diese mineur, 15 θαη ην είρε εκπλεπζζεί απφ ηα «Νπρηεξηλά» ηνπ Chopin. Σν ίδην θείκελν ν Λαπαζηψηεο μαλαδεκνζίεπζε ζην "Μπνπθέην", ηνπ 1933, ρσξίο ηνπο κνπζηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, ειαθξψο παξαιιαγκέλν. Δίλαη ινηπφλ εκθαλέο φηη ν Λαπαζηψηεο αληηκεηψπηδε θαη ηνλ πεδφ ιφγν σο είδνο κνπζηθήο, πξάγκα πνπ θαηά θφξνλ ππνζηήξηδε κε ηε ζηίμε. 16 Β. ζηνλ ξπζκφ 1) κε επαλαιήςεηο ιέμεσλ θαη θξάζεσλ νιφθιεξσλ Απφ ην θείκελν Μίζνο Σάθεο πεηζηψηεο, ζ Γελ είλαη γλσζηφ πνχ θπιάζζνληαη ή αλ βξίζθνληαη θαλ. 14 Σάθεο πεηζηψηεο, ζ. 361, ππνζ Γεκνζηεχζεθε ζηελ Ειιάδα, έηνο Α, η. 42, 14/9/1908, ζε ηέζζεξα κέξε: Larguetto, Piu Mosso, Apassionato, Adagio. 16 Μηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζ απηφ ην ζέκα, ζα άμηδε ίζσο ηνλ θφπν, αιιά ζα πξνυπέζεηε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δελ είλαη ηνπ παξφληνο. 17 Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Εβδνκάο, ην 1928, κε ην ςεπδψλπκν Ναπνιέσλ Παπαγεσξγίνπ, παξαιιαγή ελφο πεδνχ πνηήκαηνο πνπ δεκνζηεχζεθε κε ηνλ ηίηιν «Σξηινγία» επίζεο ζηελ Εβδνκάδα ηνπ

8 «Ἤηαλε ζηνλ θῆπν θπηξσκέλε, κηὰ κεγάιε θίηξηλε ηξηαληαθπιιηά αὐηὴ ηὴλ ηξηαληαθπιιηὰ ηὴλ ἀγαπνῦζα, ηὴλ ἀγαπνῦζα κ ὅιε κνπ ηὴλ ςπρὴ, κφλν θαὶ κφλν γηαηὶ ἦηαλ ιππεκέλε, ιππεκέλε ζὰλ θη ἐκέλα. Ἦηαλ ἀιιφθνηε ηξηαληαθπιιηὰ, κηὰ ηξηαληαθπιιηὰ πνὺ δὲλ μαλαγελλήζεθε ζηὸλ θφζκν θαὶ κήηε θαὶ ζὰ γελλεζῇ πνηέ Κη ἔθακε γη ἀγάπε κνπ θάηη ῥφδα ηφζν ζιηκκέλα, κὰ ηφζν θίηξηλα θαὶ ηφζν ζιηκκέλα Κη εἶρε θπηξψζεη ἔηζη παξάμελα, πνὺ λφκηδεο πὼο ζὰ ζνῦ κηιήζεη!...» 2) κε ρξήζε αθήγεζεο πνπ ζπκίδεη παξακπζάδεο Απφ ην θείκελν Ο Τπρεξόο «Μηὰ θνξὰ ηνῦ ρακνγέιαζε ἡ ηχρε ἀιιὰ ζὰ δῆηε, θαὶ θείλε ηε θνξά, κε ηη ηξφπν θνβεξφ ηνπ ρακνγέιαζε Έλα βξάδπ πνπ γπξλνχζε λεζηηθφο, παξνπζηάζηεθε κπξνζηά ηνπ έλαο άλζξσπνο. Ήηαλ παξακνλή πξσηνρξνληάο. Έθαλε θξχν, θη έπεθηε ρηνλφλεξν. Δίρε ζηαζεί κπξνζηά ζε κηα βηηξίλα, θαη θνίηαδε, δαγθψλνληαο ηα ρείιε απ ην θξχν, ηα αγηνβαζηιηάηηθα παηρλίδηα. Σφηε παξνπζηάζηεθε ν άλζξσπνο κπξνζηά ηνπ. Σν πξφζσπφ ηνπ δε θαηλφηαλε ζρεδφλ, θνπθνπισκέλνο, θαζψο ήηαλ, σο ηε κχηε, κε δπν κάηηα πνλεξά, ζαηαληθά κάηηα δηαβφινπ πνπ γπξεχεη ιεία, ή πινπζίνπ πνπ δεηεί κηα δηαζθέδαζε» Απφ ην θείκελν Παξακύζη «ηα κηζά ηνπ δξφκνπ, ζα βξνχκε θαη ηνλ πχξγν θαη ηεο Πεληάκνξθεο, πνπ ζα ηε θπιάλ νη αξαπάδεο, γηαηί θη απηήλ ηελ θπλεγάλ νη δξάθνη θαη ζέινπλ λα ηελ πάξνπλ ζηε ζπειηά ηνπο, επεηδή ν ξήγαο, ν παηέξαο ηεο, ηνπο έρεη ζηήζεη πφιεκν, θαη δελ ηνπο αθήλεη, ηφζα ρξφληα, λα θάηζνπλ ζε ρισξφ θιαξί. Γη' απηφ, θαη θείλνη, πεξηκέλνπλ ηε ζηηγκή, πνπ ζα ηνπο θαηαθέξνπλ λα ηελ θιέςνπλ...δκείο, φκσο, δε θνβφκαζηε ηνπο δξάθνπο - δελ είλαη έηζη; - θαη ζα ηε βνεζήζνπκε, θη θείλε, λα γιηηψζεη. Αλ ζέιεηο, πάιη, Θα ηελ αθήζνπκε ζηα λχρηα ηνπο γηα ιίγν, γηα λα ραξνχκε πην πνιχ, φηαλ ζα ηε γιηηψζνπκε... Κη αλ ζέιεηο, πάιη, ζα κπνχκε θαη ζηνλ πφιεκν ηνπ ξήγα κε ηνχο δξάθνπο - κε ηε κεξηά ηνπ ξήγα, θπζηθά - θαη ζα θάλνπκε, θ' εκείο, ηα παιηθάξηα...αιιά κπνξεί λα κελ ηα ζέιεηο φι' απηά. Μπνξεί λα ζέιεηο θαη λα λαπαγήζνπκε, λα ραζνχκε, λα βαζαληζηνχκε - λα πέζνπκε ζηα ρέξηα ησλ αγξίσλ - θαη λα μαλαβγνχκε ζηε ζηεξηά καο, έπεηηα απφ πνιιέο πεξηπιαλήζεηο...» 3) κε ζχλζεζε θξάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζηίρνπο «Κη ν βαζηιηάο ζα λ' έλαο άζρεκνο αξάπεο/, κε ραιθάδεο ζηα ξνπζνχληα θαη ζη' απηηά/, κε θηεξά ρξσκαηηζηά, ζην θνχηειν/, θη φηαλ ζα γειάεη, ηε λχρηα, κε ηα θψηα/, ηα δφληηα ηνπ ζ' αζηξάθηνπλ ζνπβιεξά/, θαη ην ζηφκα ηνπ ζα. κνηάδεη ζαλ πεγάδη/.» 4) αθφκα θαη κε ηε ρξήζε επηδνηηθψλ, εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ ή αληηζεηηθήο ζχλδεζεο «Θα κάο κηιήζεη, ζε κηα γιψζζα θνβεξή, ρεηξνλνκψληαο θαη γνπξιψλνληαο ηα κάηηα - ηφζν ζηξπθλή θαη ηφζν θνβεξή, πνπ δε ζα μέξνπκε θ' εκείο ηη λα ηνπ πνχκε Θα θάλνπκε λνήκαηα, γηα λα κάο ιππεζεί - θ' εθείλνο ζα κνπγθξίδεη θαη ζα ζθνχδεη... Σψξα, ηη ζέιεηο; Θέιεηο λ' αλάςνπλ γχξσ καο θσηηέο, θαη λα βαξάλε θξφηαια θαη ηνχκπαλα, γηα λα κάο θάλε, ζην ηέινο ηήο γηνξηήο, θαη λα γιηηψζνπκε κε ρίιηεο πνλεξηέο ή ζέιεηο λα κάο θάλνπλ βαζηιηάδεο; Θέιεηο λα κάο θάλνπλ βαζηιηάδεο ;.. Σφηε ζα κάο 8

9 θέξνπλ δπν θιαξηά - δπν ζθνππφμπια, θαιχηεξα, κεγάια - θαη ζα κάο ηα βάινπλ κε ην ζηαληφ ζην ρέξη ζα κάο θξεκάζνπλ ράληξεο ζην ιαηκφ, θαη ζα κάο πάλε, ίζα, ζην ζεφ ηνπο - έλα κεγάιν μφαλν, ζηε κέζε, ηεο πιαηείαο. Θα κάο πεξηθπθιψζνπλε ρνξεχνληαο θαη θάλνληαο δηάθνξεο γθξηκάηζεο, θαη ζα θσλάδνπλ, ζα θσλάδνπλ, ζαλ ηξεινί..» 5) θαη θπζηθά κε ηελ ηαπηφρξνλε ζχλζεζε φισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ έρεη θαλείο ηελ εληχπσζε φηη δηαβάδνληαο νδεγείηαη ζηαδηαθά ζε έλα crescendo πνπ άιινηε πξνσζεί θαη άιινηε απνθνξπθψλεη θαη ιχλεη ηελ ηζηνξία: «Καη κηα λχρηα, χζηεξ' απφ θαηξφ, θαζψο ζα ζεξγηαλάκε ην γηαιφ, ζα δνχκε καθξηά, θάπνηνλ θαπλφ - θαη ζα λ' έλα θαξάβη ηεο παηξίδαο καο... Θα πέζνπκε ζηε ζάιαζζα, κ' φια καο ηα ζηνιίδηα, θαη ζα πάκε θνιπκπψληαο, ζην θαξάβη. Κ' εθείλν ζα καο πάξεη, θαη ζα θχγνπκε» Γ. ζηε ζεκαηηθή κε ηελ επηινγή ζεκάησλ θαη κνηίβσλ πνπ επαλέξρνληαη ζηαζεξά ζην έξγν ηνπ: 1) Σν ζέκα ηνπ Καξλαβαιηνχ θαη ηεο κεηακθίεζεο «Καη δελ ραηξφκνπλα παξά ην Καξλαβάιη, κε η αζψα καζθαξέκαηά ηνπ, θαη η αλαίκαθηα θη ειεχζεξά ηνπ γιέληηα, θαη ηηο αηζζεηηθέο ηνπ απνιαχζεηο. Καη ζήκεξα αθφκα, πνπ φια απηά η αλαπνιψ κ αιιηψηηθα αηζζήκαηα, ε λνζηαιγία ηεο Απνθξηάο επηκέλεη πάληα ζηελ ςπρή κνπ δπλαηή, αλσηέξα, θη αλαιινίσηε» 18 Κη αιινχ: «Γηαηεξψ αθφκα δσεξφ, έπεηη απφ ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο Απνθξηάο θαη ην γιέληη ηεο ην εμσθξεληθφ, ην παγεξφ ζπλαίζζεκα ηεο έξεκεο, λεθξήο, βαξεηάο θαη πέλζηκεο επφκελεο Καζαξάο Γεπηέξαο. Καη ην ζέακα ηεο μχιηλεο εμέδξαο ηνπ Κνκηηάηνπ ηεο Απνθξηάο, ζηελ νδφ Κνξαή, είηε ζην χληαγκα, άδεηαο θη αμηνζξήλεηεο, γέκηδε, κε ηελ αληίζεζή ηε πξνο ηνλ ρζεζηλφ παλδνπξιηζκφ, ζιίςε αλείπσηε θαη πέλζνο ηελ θαξδηά κνπ! Κη απηφ ην αίζζεκα ηεο λέθξαο θαη ηνπ πέλζνπο, θάζε ηέηνηα κέξα, ηαρηηθά, κε ηπξαλλνχζε, αθφκα θαη κεγάινλ» 19 Απφ ην θείκελν Ο Τπρεξόο «Σφηε παξνπζηάζηεθε ν άλζξσπνο κπξνζηά ηνπ. Σν πξφζσπφ ηνπ δε θαηλφηαλε ζρεδφλ, θνπθνπισκέλνο, θαζψο ήηαλ, σο ηε κχηε, κε δπν κάηηα πνλεξά, ζαηαληθά κάηηα δηαβφινπ πνπ γπξεχεη ιεία, ή πινπζίνπ πνπ δεηεί κηα δηαζθέδαζε Σνλ ζθνχληεζε κε ηξφπν ζηνλ αγθψλα. Μηα ζηηγκή, κεηξεζήθαλ κε ηα κάηηα ν έλαο ζιηβεξφο, θαθνληπκέλνο, ν άιινο δσεξφο, θαινζξεκκέλνο, κε ην παιηφ ηνπ θαη ηα πέηζηλα ηα γάληηα ηνπ.» Παξφιν πνπ ε πινθή ηνπ θεηκέλνπ απηνχ εμειίζζεηαη κηα λχρηα Πξσηνρξνληάο, νπφηε έρεη λφεκα θαη ε ηφζν κνηξαία αλαθνξά ζηελ ηχρε θαη ηα πεξίεξγα γπξίζκαηά ηεο ζηε ραξηνπαηρηηθή κπζνινγία θαη ηελ δσή ηνπ ήξσα, ε παξνπζία ηνπ κπζηεξηψδνπο αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ακθίεζε θαη ην ξφιν ηνπ πνπ εληζρχεηαη απφ ηηο θξάζεηο «κάηηα πνλεξά, ζαηαληθά κάηηα δηαβφινπ πνπ γπξεχεη ιεία, ή πινπζίνπ πνπ δεηεί κηα δηαζθέδαζε». 18 Γηάλλεο Παπαθψζηαο, ζ Γηάλλεο Παπαθψζηαο, ζ

10 2) Σν ζέκα ηεο πεξηπιάλεζεο θαη ησλ πεξηπεηεηψλ ζηε ρψξα ηεο «ρηκαίξαο» θαη ηεο νπηνπίαο Οιφθιεξν ην Παξακύζη αλαθέξεηαη ζ απηφ αθξηβψο. «Θέιεηο, κηθξνχιε κνπ, εδψ πνπ θνπβεληηάδνπκε, λα ηαμηδέςνπκε ζηε ρψξα ηεο ρηκαίξαο; Άζε ηα παηρληδάθηα ζνπ Δηνηκάζνπ, ινηπφλ, λα μεθηλήζνπκε. Ζ βάξθα, πνπ ζάξζεη λα καο πάξεη, δε ζάλαη ηίπνη άιιν, παξά έλα ζαπκάζην θη αζηξαθηεξφ θνρχιη, πνπ ζα ιάκπεη ζα καξγαξηηάξη Κη αθνχ γπξίζνπκε θαη δνχκε θαη ραξνχκε, ζα ξζεί κηαλ ψξα πνπ ζα ξζνχκε πάιη πίζσ. Σα θηεξά ζα πέζνπλ απ ηηο πιάηεο καο θαη ζα βξεζνχκε πάιη ζην ζπηηάθη καο, θαζηζηνί, εγψ ζηελ πνιπζξφλα, θαη ζπ θαβάιια, εθεί-δα, ζηα γφλαηά κνπ, πνπ κνχδηαζαλ λα ζε θξαηάλε ηφζελ ψξα χξε ηψξα λα βξεηο ηα παηρληδάθηα ζνπ, πνπ ζε θνηηάλε παξαπνλεκέλα, γηαηί δελ ηα πήξεο, θ εθείλα, ζην ηαμίδη, ην ηαμίδη πνπ θάλακε, καδί, ζηε ρψξα ηεο Μεγάιεο Οπηνπίαο ηε κεγάιε ρψξα ηεο Υηκαίξαο, πνπ ν θαζέλαο παζθίδεη λα ηε βξεη, αιιά θαλέλαο άιινο δελ ηε θηάλεη, κφλν ην Παηδί θη ν Πνηεηήο». Δίλαη ζαθέο φηη κέζα απφ ηα κνηίβα απηά ν Λαπαζηψηεο I) νπζηαζηηθά ελζηεξλίδεηαη θαη ππνδχεηαη νπατιδηθνχο θαη καιιαξκετθνχο ξφινπο-πξφηππα, φπσο ηα απνθαιεί θαη ν Σάθεο Παπαηζψλεο ζην δνθίκηφ ηνπ «Ο Λαπαζηψηεο κεηέσξν θαη ζθηά», πνπ απνηεινχλ γη απηφλ ζρεδφλ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο II) νδεγείηαη ζηαδηαθά ζηε δηακφξθσζε 14 πξνζσπείσλ 20 θαη III) απνδίδεη κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν φιεο ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη δερζεί απφ ηε ινγνηερλία γεληθά, θπξίσο φκσο απφ ηνπο αξραίνπο θιαζηθνχο κέρξη ηνλ αίμπεξ θαη ηνλ Γθαίηε 21 θαη δηακνξθψλεη κηα πνιχ γνεηεπηηθή αηκφζθαηξα πνπ ζηεξίδεηαη αθ ελφο ζην ιπξηζκφ θαη αθ εηέξνπ ζην ηξαγηθφ θαη ηηο αλαηξνπέο. Γελ ππάξρεη πνπζελά ζην αξρείν ηνπ Λαπαζηψηε, πνπ απφθεηηαη ζην ΔΛΗΑ, θακία ζεκείσζε ή έζησ έλδεημε απφ ηνλ ίδην ζρεηηθή κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, φπσο ηελ είρε ππαηληρζεί ζηε ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζηνλ Μπαζηηά. Γελ είλαη, ινηπφλ, δπλαηφλ, αθφκα θη αλ ην ζέιακε, λα αληρλεχζνπκε, σο πξνο ηα θείκελα Ο Τπρεξόο θαη ην Παξακύζη, ηηο εθδνηηθέο πξνζέζεηο ηνπ πέξαλ ησλ γλσζηψλ δεκνζηεχζεσλ ησλ ελ ιφγσ θεηκέλσλ, αιιά απηφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ καο πξνζζέηεη ηίπνηε ζηελ πξνζπάζεηά καο λα θαηαηάμνπκε, κάιινλ λα θαηαλνήζνπκε θαιιίηεξα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ Λαπαζηψηε. Ο Σάθεο πεηζηψηεο πηζηεχεη 22 φηη θαη ηα δηεγήκαηα ηνπ Λαπαζηψηε, αλ θαη naiv σο πξνο ηελ πινθή ή ηνλ κχζν, είλαη ζαθέο φηη «πξνεθηείλνπλ θη απηά ηε ιπξηθή αη- 20 Σάθεο πεηζηψηεο ζζ Γηα παξάδεηγκα: ν θαινληπκέλνο αιιά κε κάηηα ζαηαληθά ήξσαο ηνπ Τπρεξνύ είλαη ε ζχλζεζε ηνπ Λαπαζησηηθνχ Μεθηζηνθειή. Δλψ ην ηαμίδη κέζα ζηε βάξθα-θνρχιη, ζην Παξακύζη, παξαπέκπεη ζαθψο ζε ζθελέο έξγσλ Σζατθφθζθη, ή ζηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία. ζν γηα ηα παξάδνμα θη αιιφθνηα πνπ ζπκβαίλνπλ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί φηη ν Λαπαζηψηεο έρεη επεξεαζζεί απφ ηα Οκεξηθά έπε ή ηελ Αιεζηλή Ιζηνξία ηνπ Λνπθηαλνχ. 22 Ο ίδηνο πηζηεχεη φηη: «έκκεηξα ή πεδά πνηήκαηα δελ απνηεινχζαλ γηα ηνλ Λαπαζηψηε ηίπνη άιιν απφ παξαιιαγέο πάλσ ζηα ίδηα ζέκαηα θαη, θπξίσο, πάλσ ζηα ίδηα ηερληθά θαη κνπζηθά κνηίβα». Σάθεο πεηζηψηεο, ζ

11 ζζεηηθή ηεο πνηήζεψο ηνπ (έκκεηξσλ θαη πεδψλ πνηεκάησλ) πίζσ απ ην πξνζσπείν ηνπ δηεγήκαηνο». 23 Ο Σάθεο Παπαηζψλεο πάιη ζεσξεί πσο ην έξγν ηνπ Λαπαζηψηε «απνηειείηαη απφ ηξαγνχδηα θαη πεδά ηξαγνχδηα δνπιεκέλα φια κνπζηθά θαη αλάγιπθα κε ηε θξνληίδα καληαθνχ ηερλίηε» 24 Ο ίδηνο πάλησο ν Λαπαζηψηεο νκνινγεί: «Γξάθσ γηαηί κ αξέζεη ηίπνη άιιν». 25 Ο Τπρεξόο θαη ην Παξακύζη: ηα ρεηξφγξαθα 23 φ. π. ζ Σ. Κ. Παπαηζψλεο, «Ο Λαπαζηψηεο κεηέσξν θαη ζθηά», πεξηνδ. Νέα Εζηία, ηφκνο 35, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 1944, ζ Ζ θξάζε απφ απηφγξαθν θείκελφ ηνπ πνπ απφθεηηαη ζην ΔΛΗΑ. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Περηοδηθά Αιεμαλδξηλή Τέρλε, 1927 Δηαβάδω, ηεχρνο 95, Δηαγώληνο, έηνο Β, ηεχρνο 1, Θεζ/λίθε, Πξσηνρξνληά Γηαγψληνο, Σφκ. Γ', 1974, ζει Ειιάο, έηνο Α, η. 42, 14/9/1908 Μπνπθέην, 6 Μαξηίνπ 1932 θαη Νέα Εζηία, έηνο Α, 15 Ηνπλίνπ 1927, η. 5. Νέα Εζηία, ηφκνο 35, Νέα Σύλνξα, ηεχρνο 6, Απξίιηνο-Ηνχληνο 1970, θαη ηεχρνο 7, Ηνχιηνο-επηέκβξηνο Ὁδὸο Παλόο, Νν 79-80, Μάηνο-Αχγνπζηνο Βηβιία Ναποιέολτα Λαπαζηώτε Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο, Πνηήκαηα, Δηζαγσγή Μαξίλα Λππνπξιή, Δθδ. Εήηξνο, Θεζ/λίθε, Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο, Η δωή κνπ, Απόπεηξα ζπλνπηηθήο απηνβηνγξαθίαο, θηινινγηθή επηκέιεηα Γηάλλεο Παπαθψζηαο, Κέδξνο, Αζήλα Βηβιία, άρζρα, δοθίκηα γηα τολ Λαπαζηώτε Μάξηνο Βατάλνο, «Δλαο ζάλαηνο, κηα πηθξή θαη ζιηβεξή ηζηνξία», πεξηνδ. Νέα Σύλνξα, ηεχρνο 7, Αζήλα, Ηνχιηνο-επηέκβξηνο 1970, ζ. 88. Σάζνο Κφξθεο, Ναπνιέωλ Λαπαζηώηεο, πκβνιή ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, εθδφζεηο «Πξφζπεξνο», Αζήλα Κσζηήο Μπαζηηάο, «Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο» (ζπλέληεπμε), πεξηνδ. Εβδνκάο, ηφκνο Γ, Αζήλα , ζ Μειήο Νηθνιαΐδεο, «Αλακλήζεηο απφ ηνλ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε, πεξηνδ. Νέα Σύλνξα, ηεχρνο 7, Αζήλα, Ηνχιηνο-επηέκβξηνο 1970, ζ. 74. Σ. Κ. Παπαηζψλεο, «Ο πνηεηήο Λαπαζηψηεο», πεξηνδ. Γξάκκαηα (πξψελ Πεηξαϊθά Γξάκκαηα), ηφκνο Δ, ηεχρνο 1, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 1944, ζ. 21 θαη Σ. Κ. Παπαηζψλεο, «Ο Λαπαζηψηεο κεηέσξν θαη ζθηά», πεξηνδ. Νέα Εζηία, ηφκνο 35, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 1944, ζ. 86. Σάθεο πεηζηψηεο, Χαῖξε Ναπνιέωλ, Δνθίκην γηα ηελ ηέρλε ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηώηε, 63 πεδά πνηήκαηά ηνπ θαη εηθφλεο ηνπ Άγγεινπ Παπαδεκεηξίνπ, Άγξα, Αζήλα Κψζηαο ηεξγηφπνπινο, «Έλαο Αζελαίνο Νηφξηαλ Γθξέπ», Πεξηδηαβάδνληαο, ηφκνο Α, εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 1982, ζ Α. Β. ηξαηήο, «Πελήληα ζπλ θάηη γηα ηνλ Λαπαζηψηε», πεξηνδ. Ὁδόο Παλόο, Νν 79-80, Μάηνο-Αχγνπζηνο

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ H.M. BAAGIL, M.D. ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΓΑ ΕΑΡΗΣΑ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο 1998-2011 www.arisgiavris.gr Ο Μεγάινο Υαλ θνίηαδε ηνπο ράξηεο γηα πνιιή ψξα. Όζηεξα είπε ζηγαλά: Κη έθαλεο ηφζν δξφκν γηα λα ξζεηο κέρξη εδψ; Ζ ζησπή

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ

Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΘΔΟΓΧΡΟ Α. ΝΖΜΑ Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ Με ηελ αλαθνίλσζε απηή επηρεηξείηαη κηα άιιε ζεψξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΖΓΞΑ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΟ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΓΞΑΦΓΖΜ ΚΓΜΠΕΠΜΟ «Ιεδείο ζνπ ηεο λεφηεηνο θαηαθξνλείησ» (Α Τηκ. 1, 12) Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΒΜΕΘΕΙΑ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ 2015-2016 ΗΓΞΗΡΞΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα. Διέλε Κφιιηα

Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα. Διέλε Κφιιηα 1 Ζητήματα ταστότητας στο πεζογραυικό έργο τοσ Γιάννη Σκαρίμπα Διέλε Κφιιηα «ΠΡΗΝ ΝΑ ΔΗΜΑΗ ν ζνβαξφο Κχξηνο πνπ είκαη, ήκνπλ έλα άηνκνλ λνκνηαγέο θαη θηιήζπρν, κε ζηεξνχκελνλ θαη πνηνπ ηηλφο ρηνχκνξ. Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. σμπληρωμαηικές ζημειώζεις

ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. σμπληρωμαηικές ζημειώζεις 1 ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ σμπληρωμαηικές ζημειώζεις 1. Χρονολόγιο Γ. Ρίηζοσ 2. Σο ιζηορικό πλαίζιο 3. Ρίηζος και Κριηική 4. Σο λογοηετνικό περιβάλλον και οι επιδράζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΚΛΑΗΚΖ ΚΗΘΑΡΑ: «Σξόπνη θαηαζθεπήο θαη κέζνδνη ζηεξενθσληθήο ερνγξάθεζεο» Flackmann David, Giulianna guitarist Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα