ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: /360 - FAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: /360 - FAX: ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση / Αζήλα, 20/10/2011 Ππόσειπος μειοδοηικού διαγωνιζμού ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ», κε ζθνπό ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαιώζηκσλ θαη γξαθηθήο ύιεο. Έρνληαο ππόςε Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. ΚΑ/679/ Σνπ Π.Δ. 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Δεκνζίνπ», θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 2 παξ.4, 23 θαη 25 παξ.9 Σελ απόθαζε ηεο Επηηξνπήο Εξεπλώλ ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ηεο 12/10/2011 [3 ε Επηηξνπή Εξεπλώλ ] Α ΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΔΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Γηα ηνλ Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε ζθνπό ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαιώζηκσλ θαη γξαθηθήο ύιεο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ», έσο ηνπ πνζνύ ησλ είκοζι σιλιάδων [20.000,00 ] (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα, ζηηο 08/11/2011, ημέπα Σπίηη και ώπα 12:00μμ ελώπηνλ Επηηξνπήο πνπ ζα ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία ηνπ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεθαιιελίαο 46, 11251, Αζήλα, 1 νο όξνθνο, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνύλ νη πξνζθνξέο ελώπηνλ ησλ ζπκκεηαζρόλησλ. Οι πποζθοπέρ ππέπει να ηηπούν ηιρ πποδιαγπαθέρ πος πεπιγπάθονηαι ζηο Παπάπηημα Α. 1 Δπίζηρ, οι πποζθοπέρ δεν θα ππέπει να ςπεπβαίνοςν ηον ζςνολικό πποϋπολογιζμό (ήηοι ,00 εςπώ ζςμπεπ. ηος Φ.Π.Α.). Όηαλ ην πξνθεξπζζόκελν έξγν αθνξά παξνρή ππεξεζίαο (ππεξγνιαβία) πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ζα παξέρεηαη ην πξνθεξπζζόκελν έξγν. 1 από 8

2 Οη πξνζθνξέο ζα απνζηαινύλ ζηνλ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεθαιιελίαο 46, 11251, Αζήλα, 7 νο όξνθνο ππόςε θαο Κνινβνύ Αιίθεο (με ηην ένδειξη για ηον διαγωνιζμό με απιθμό διακήπςξηρ 28/2011) κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη ζα πξέπεη λα παξαιεθζνύλ κέρξη ηελ ώξα 14:00 ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο ηνπ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ Αλαπι. Καζεγεηήο Γ. Γηαγιήο 2 από 8

3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1. Ο διαγωνιζμός αθορά ζηην προμήθεια αναλωζίμων και γραθικής ύλης για ηα ημερολογιακά έηη 2012 και 2013, δηλαδή έως ηην 31/12/ Η παράδοζη ηων προϊόνηων θα γίνεηαι ζηην έδρα μας, Κεθαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, ζηον 1 ο όροθο, ζε προκαθοριζμένες ημέρες και ώρες. 3. Η ακριβής ποζόηηηα καθώς και οι ώρες παράδοζης ηων προϊόνηων, θα γνωζηοποιούνηαι ηων προηγούμενη μέρα. 4. Ο προμηθεσηής πρέπει να είναι ζσνεπής ως προς ηις ώρες παράδοζης ηων προϊόνηων. 5. Σα κσριόηερα προϊόνηα αναγράθονηαι ζηον πίνακα ποσ ακολοσθεί, ζηον οποίο θα πρέπει να αναγραθούν οι ενδεικηικές ζημερινές ηιμές από ηοσς σποψήθιοσς προμηθεσηές. ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΛΩΗΜΑ - ΔΗΓΟ TONER ΑΤΘΔΝΣΗΚΑ HP ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΔΛΗΚΖ ΣΗΜΖ Μειάλη γηα HP DeskJet 1200dtn Black κε Mειάλη γηα HP DeskJet 1200dtn Cyan κε Μειάλη γηα HP DeskJet 1200dtn Magenta κε Μειάλη γηα HP DeskJet 1200dtn Yellow κε Σoner γηα HP LaserJet 1320N κε Σoner γηα HP LaserJet 2015DN κε Σoner γηα HP LaserJet 2100M κε Σoner γηα HP LaserJet 4 plus κε Σoner γηα HP LaserJet 4000N κε Σoner γηα HP LaserJet 4005 Κίηξηλν κε Σoner γηα HP LaserJet 4005 Κόθθηλν 3 από 8

4 κε Σoner γηα HP LaserJet 4005 Μαύξν κε Σoner γηα HP LaserJet 4005 Μπιε κε Σoner γηα HP LaserJet 4300Ν κε Μειάλη γηα HP DeskJet 6540, 5940, 6980 BLACK κε Μειάλη γηα HP DeskJet 6540, 5940, 6980 COLOUR Σoner γηα HP LaserJet 8150 κε Σoner γηα HP LaserJet P3005DN κε Toner γηα θσηνηππηθό CANON FC120 κε Toner γηα fax CANON L 295 κε Toner γηα fax CANON L 300 κε ΔΚΣΤΠΩΔΗ Δηαθάλεηεο γηα εθηππσηή DeskJet HP Δηαθάλεηεο γηα θσηνηππηθό 3Μ Παθέην Παθέην ΚΛΗΠ ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΤΡΡΑΠΣΗΚΑ - ΚΑΡΦΑΚΗΑ ΠΗΝΔΕΔ Απνζπξξαπηηθό Σαλάιηα Καξθάθηα Κιηπ κεηαιιηθά 24mm Κιηπ κεηαιιηθά 32mm Κιηπ κεηαιιηθά 42mm Κιηπ κεηαιιηθά 51mm Κιηπ κεηαιιηθά19mm Πηλέδεο πλδεηήξεο 28mm πλδεηήξεο 32mm πλδεηήξεο 50mm πλδεηήξεο έγρξσκνη ύξκαηα ζπξξαπηηθνύ 11,7 mm ύξκαηα ζπξξαπηηθνύ 7mm πξξαπηηθό κεγάιν πξξαπηηθό κηθξό 4 από 8

5 Νν 2 Νν 3 Νν 4 Νν 6 Νν 9 Νν 12 Νν 15 Νν 18 Νν 21 Νν 24 Νν 27 Νν 30 Α3 Α4 Α5 Α6 ΔΗΓΖ ΒΗΒΛΗΟΓΔΗΑ Θεπμοκολληηικά εξώθςλλα Α4 ησλ 100 ησλ 100 ησλ 100 ησλ 100 ησλ 100 ησλ 100 ησλ 100 ησλ 100 ησλ 100 ησλ 100 ησλ 100 ησλ 100 Κάπηερ πλαζηικοποίηζηρ Πλαζηικά ζπιπάλ 30 θύιισλ 60 θύιισλ 80 θύιισλ 100 θύισλ 140 θύιισλ 160 θύιισλ 200 θύιισλ 230 θύιισλ Δξώθςλλα βιβλιοδεζίαρ Εμώθπιια βηβιηνδεζίαο Α4 ιεπθό 100 Εμώθπιια βηβιηνδεζίαο Α4 100 δηαθαλέο Ράση βιβλιοδεζίαρ πλαζηική 5 από 8

6 15 θύιισλ 30 θύιισλ 60 θύιισλ ησλ 100 ησλ 100 ησλ 100 ΔΗΓΖ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ Δηαθάλεηεο κε άλνηγκα πάλσ Δηαθάλεηεο κε ηξύπεο ζην πιάη Δηαθάλεηεο ζε ζρήκα L Δηαρσξηζηηθά 1-31 Δηαρσξηζηηθό 10 ζεκάησλ πιαζηηθό Δηαρσξηζηηθό 10 ζεκάησλ ράξηηλν Εηηθεηνγξάθνο Θήθε πεξηνδηθώλ κεηαιιηθή Θήθε πεξηνδηθώλ πιαζηηθή Καβαιάξεο πιαζηηθόο δηαθαλήο Κηβώηηα αξρείνπ 32Υ32Υ29 Κηβώηηα αξρείνπ 35Υ50Υ30 Κιαζέξ πιαζηηθό Α Κιαζέξ πιαζηηθό Α αδξαλνύο αξρείνπ ιεπθό 38Υ50Υ30 Κξεκαζηόο θάθεινο Νηνζηέ πιαζηηθό κε 2 θξίθνπο Α4 Νηνζηέ πιαζηηθό κε έιαζκα πξηαξηέξα πιαζηηθή Σαηλίεο εηηθεηνγξάθνπ Φάθεινο δηαθαλήο κε θνύκπσκα Φάθεινο κε απηηά θαη ιάζηηρν ράξηηλνο 1 ηεκάρην ΔΗΓΖ ΓΡΑΦΖ Μεραληθό κνιύβη 0,5 mm Μύηεο γηα κεραληθό κνιύβη 0,5 mm Μνιύβη Γόκα ηπιό καθξηά κύηε ηπιό δηαξθείαο ηπιό πέλα 6 από 8

7 Μαξθαδόξνο ιεπθνύ πίλαθα κπιε Μαξθαδόξνο ιεπθνύ πίλαθα θόθθηλνο Μαξθαδόξνο ιεπθνύ πίλαθα καύξνο Μαξθαδόξνο ππνγξάκκηζεο Μαληειάθηα θαζαξηζκνύ ιεπθνύ πίλαθα ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗΓΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ CD DVD ΓΗΚΔΣΔ ΦΑΚΔΛΟΗ ΛΔΤΚΟΗ CD-R 80 min / 700 MB FLASH ΜΝΗΜΗ 2 GB MOUSE PAD Απηνθόιιεηα ζεκεηώζεσλ 75Υ75 Απηνθόιιεηα ζεκεηώζεσλ 40Υ50 ειηδνδείθηεο ράξηηλνη Αξηζκνκεραλή 12 ςεθίσλ Απηνθόιιεηεο εηηθέηεο Απηνθόιιεηε δηαθαλήο ηαηλία Θήθε CD ράξηηλε Θήθε πεξηνδηθώλ δηαθαλήο πιαζηηθή Θήθε πεξηνδηθώλ ζηδεξέληα Θήθε ζπλδεηήξσλ καγλεηηθή Καιάζη αρξήζησλ Καξκπόλ κπιε Κόιια γεληθήο ρξήζεσο Κνπίδη κεγάιν Κνπίδη κηθξό Κύβνο ζηδεξέληνο Μειάλη γηα ηακπόλ κπιε Μεραλνγξαθηθό ραξηί ιεπθό ζπλερέο ρσξίο αληίγξαθα κεγάιν 11 Υ 15 εο Μεραλνγξαθηθό ραξηί ιεπθό ζπλερέο ρσξίο αληίγξαθα κηθξό 11 Υ 9,5 εο Μνιπβνζήθε ζηδεξέληα Δηνξζσηηθή ηαηλία Δηνξζσηηθό πγξό Μπινθ ζεκηλαξίσλ ξηγέ Α4 Πεξθνξαηέξ δύν ηξππώλ επηηξαπέδην Παθέην 500 θύιια 500 θύιια 7 από 8

8 Πεξθνξαηέξ δύν ηξππώλ ρεηξόο πξέη αέξα πξηάξηα ζηδεξέληα Σαηλίεο ζπζθεπαζίαο Σακπόλ κεηαιιηθό Τπνπόδην γξαθείνπ Φάθεινη ιεπθνί Α3 Φάθεινη ιεπθνί Α4 Φάθεινη κε θπζαιίδεο Α3 Φάθεινη κε θπζαιίδεο Α4 Υαξηί θύβνπ Υαξηί πεξηηπιίγκαηνο Υαξηνηαηλίεο αξηζκνκεραλώλ Φαιίδη κεγάιν Φαιίδη κηθξό από 8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Ζ Έγκπιζη Ππακηικού Γιεξαγυγήρ Ππόσειπος διαγυνιζμού με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ. β) ηνπ π.δ. 226/2000 (ΦΔΚ Α 195), «Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Γ.Γ.ΔΤΔ»,

Α Π Ο Φ Α Ζ. β) ηνπ π.δ. 226/2000 (ΦΔΚ Α 195), «Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Γ.Γ.ΔΤΔ», ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΩΖΑ6Η-Δ6Ω ΑΓΑΜ: 14PROC002458875 Πειπαιάρ, 8 Γεκεμβπίος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ (CPV-50730000-1) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ (CPV-50730000-1) ζηα πλαίζια ηος ΠΠΤΤ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ Πληποθοπίερ : Z. ΛΔΦΑΚΗ Σηλέθυνο : 2820 2230 FAX : 2820-22329 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Απιθμ. 26Π ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΣΑΠ ΜΜΕ 2/02 ΕΝΘΑΘΟ ΣΑΜΕΘΟ ΑΦΑΛΘΗ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΜΕΩΝ ΜΑΖΘΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΕΤΘ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝ.ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Σαχ. Δ/νση: Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 3/11/2014 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 13022 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8, 152 36 ΞΔΛΡΔΙΖ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» α. ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» β. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008)

«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» α. ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» β. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008) «ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΠΡΟ : ΚΟΙΝ : Πίλαθα Απνδεθηώλ ΗV ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΩ ΓΝΖ ΔΦΟΓ. ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ Σειέθσλν: 25410-35466 Φ.600.163/178/13779.1551 Ξάλζε, 12 Ηνπλ 2014 πλεκκέλα: Γύν (2) θύιια ΘΕΜΑ: XET:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκνζηεύζεηο Αλαθνηλώζεηο (Απνζηνιή γηα Γεκνζίεπζε)

Γεκνζηεύζεηο Αλαθνηλώζεηο (Απνζηνιή γηα Γεκνζίεπζε) ΠΡΟ: ΓΔ/ΓΔΝΓΗ gesdendhs@army.gr 401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σει: 210 7494070 Φ. 461.3/81/14628 ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΤΓ. 3212 401 ΓΝΑ/ΓΡ.ΠΡΟΜ. 4 ν ΓΡ. Αζήλα, 21 Ινπι. 2015 Δκπνξηθό θαη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02/09/2015 Αξηζ. πξση. 10895/8-9-2015. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015. ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 03-09-2015 ΑΔΑ: 6Ψ3Σ465ΦΘΘ-8ΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποσργείο Οικονομίας, Υποδομών ΑΔΑΜ: 15PROC003013030 Νασηιλίας & Τοσριζμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 2 / 9 / 2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8)

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα:

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Σηλ. 2108231277 Αθήνα, 17-07-2015 Θέμα: Διεςκπινήζειρ επί ηος ςπ απιθ. ππωη. 15434/15-07-2015 διαγωνιζμού με ανηικείμενο ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τμήμα Επιζηημονικοηεχνικήρ Υποζηήπιξηρ & Υλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 69100 Κνκνηελή Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνο Πάξηζηαο Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα, 16-7 -2015 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Πρωη.: 196391/4872 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο

Διαβάστε περισσότερα