Новые журналы, поступившіе въ Редакцію.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Новые журналы, поступившіе въ Редакцію."

Transcript

1 150 ОТДѢЛЪ iv. λε') Βιβλιοκρισίαι (σελ ). 'Αναφέρονται εις τα του Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Documente privatoare la Istoria Românilor... καί ε!ς το Vogel-Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance (διεξοδική.κριτική, σελ ). ΧιακάΧρονικά. Έτησιον δημοσίευμα έκδιδόμενον επιτελεία Κωνσταντίνου 'Αμάν το υ. Τεύχος A'. Έν 'Αθήναις, τυπογρ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1911, σελ. 156, ε'ις 8τον. То έτη'σιον τοΰτο περιοδικον ου την έμφάνισιν ματ' ειλικρινούς χαράς καί εγκαρδίων ευχών χαιρετίζομεν σκοπεί την ύπο πασαν Ιποψιν μελέτην των Χιακών πραγμάτων και δη ύπο τοπογραφικην, ίστορικην και λαογραφικη'ν. Τα σχετικά προς τάς ημετέρας σπουδάς περιεχόμενα του πρώτου τούτου τεύχους ων τινά πράγματι πάσης προσοχής και επαίνου άξια, ώς έπι παραδείγματι καί κατ' εξοχήν η περί των χρυσοβούλλων της καλούμενης Νέας Μονής διατριβή του Κ. Σγουρού άνεγράψαμεν ανωτέρω έν τΐ) οικεία σειρα. ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ. Новые журналы, поступившіе въ Редакцію. Byzantinische Zeitschrift. Band XXI (1912). Heft 1 2. Karl Praechter. Christlich-neuplatonische Beziehungen 1 27 Paul Maas. Metrische Akklamationen der Byzantiner Paul Maas. Die Rhytmik der Satzschlüsse bei dem Historiker Prokopios Hugo Schreiner. Ueber die älteste Form der byzantinischen Belisarsage Πρωτοσυγκέλλου Χρυσοστόμου Χατζή Σταύρου.Κατάλογοι δύο τών χειρογράφων των εν Εάνθϊ] της Θράκης Ιερών ενοριακών Μονών Παναγίας Άρχαγγελιωτίσσης και Παναγίας Κάλαμους Wilhelm Weyh. Die syrische Legende der 40 Märtyrer von Sebaste E. W. Brooks. Some historical references in the Πραγματεία Ήρακλείδου Jean Maspero. Φοιδερατοι et Στρατιώται dans l'armée byzantine au Vl-e siècle Normann H. Baynes. The date of the Avar surprise ПО 128 J. H. Mordtmann. Die Capitulation von Konstantinopel im Jahre Т. К. Βογιατζίδου. Γρηγόριοι Μητροπολΐται Κορίνθου (Mit 2 Abbildungen im Text),

2 НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ Νικολάου Ίω. Γιαννόπουλου. Χριστιανικά! έπιγραφαί Θεσσαλίας (Mit 37 Abbildungen im Text) Νίκου Α. Βέη. Ύπτίρχβ jus primae noctis παρά Βυζαντίνοις; Giov. Mercati. Φυλακτηρια ο φύλλα?, 186 Ρ. Orsi. Byzantina Siciliae (Mit 40 Abbildungen im Text) 1S7 209 J. B. Bury. The Great Palace Band XXI (1912). Heft 3 4. C. de Boor. Suidas und die Konstantinische Excerptsammlung Karl Praechter. Falsche Konjekturen Bernhardys zu Suidas Ed. Luigi de Stefani. Il lessico ai Canoni giambici di Giovanni Damasceno secondo un ms. romano Paul Maas. Literarisches zu der Vita Euthymii D. Serruys. N,ote sur le manuscrit de Psellus. Parisinus J. de Ghellinek. L'entrée de Jean de Damas dans le monde littéraire occidental W. W e y h. Ein byzantinischer Reflex in der Grallegende t Th. Pre ger (Β. Ρ an tschenk о). Studien zur Topographie Konstantinopels. IV Jenö Dar ко. Die auf die Ungarn bezüglichen Volksnamen bei den Byzantinern Johann Georg, Herzog zu Sachsen. Vier Freskoköpfe an dem Kreuzkloster bei Jerusalem. (Mit 4 Abhandlungen auf 1 Tafel) Johann Georg, Herzog zu Sachsen. Neue Beiträge zur Kenntnis der Verehrung und Ikonographie des heiligen Spyridon. (Mit 2 Abbildungen in Text) W. Lüdtke. Zu Heiberg. Ein griechisches Evangeliář W. Lüdtke. Eine Handschrift des Euergetis-Klosters? 497 Échos d'orient. 14-e année (1911). 91. t S. Pétridès. Le néo-martyr Michel Mauroeides et son office E. Montmasson. L'homme créé à Pimmage de Dieu, d'après Théodoret de Cyr et Procope de Gaza G. Gallophylax. Les,, «Orientalia» de la bibliothèque John Rylands (fin)... * e année (1912). 92. M. Jugie. La terminologie christologique de saint Cyrille d'alexandrie A. Catoire. L'Église maronite et le Saint Siège ( ) 28 37

3 152 - ОТДѢЛЪ iv. J. Germer-Durand, Épigraphie de Jérusalem S. Pétridès. Le moine Job S. Salaville. Un ancien bourg de Cappadoce: Sadagolthina e année (1912). Л 93. S. Salaville. M-gr Louis Petit, archevêque d'athènes et délégué apostolique en Grèce Écrits de M-gr Louis Petit S. Vailhé. Formation du patriarcat d'antioche. I.Avant le concile de Nicée L.Arnaud. La «prière des sept dormants». Le texte grec actuel et le texte grec primitif E. Janin. Les Juïfs dans l'empire byzantin S. Salaville. Le moine Alexandre de Chypre (VI siècle) A. Chappet. La vierge Mirtydiotissa à Cérigo et son office L. Dressaire. La basilique Sainte-Marie la Neuve à Jérusalem E. M on tm as son. L'homme créé à l'image de Dieu, d'après Théodoret de Cyr et Procope de Gaza e année (1912) Jï 94. S. Vailhé. Formation du patriarcat d'antioche. IL Après le concil de Nicée A. Catoire. L'intervention des laïques dans la question des biens d'église M. Jugie. La vie et les oeuvres d'euthyme Zigabène L. Dressaire. La basilique Sainte Marie la Neuve à Jérusalem A. Trannoy. La «Nation latine» de Constantinople Ν. Βéis. Glanures dans les manuscrits des Météores S. Salaville. A propos du nouvel archevêque d'athènes, M-gr Petit e année (1912). M 95. Ђ. Janin. Origines chrétiennes de la Géorgie M. Jugie. Le vogage de l'empereur Manuel Paléologue en Occident ( ) N. Béis. Glanures dans les manuscrits des Météores e année (1912). M 97. Dr. Tryphon E. Evangélides. L'évêché de Skiathos

4 НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ. 153 Νέα, Σιών. Έτος Η' (1911). Τεύχος Θ' 1'. Διακόνου Φιλήδονος Φωτοπούλου. Ίστορικαί ειδήσεις περί Θεοδωρητου Επισκόπου Κυρου Θεοδώρου Σ. Δ. Μοσχονα, Αι άρχαϊαι μητροπόλεις καί έκκλησίαι Αλεξανδρείας ( μ. Χ.) 'Ιωάννου Φωκυλίδου. Ή Άσκάλων 'Ιωάννου Φωκυλίδου. Πληροφορίαι Ιωάννου Επισκόπου Μαίουμας.' Έτος Θ'(1912). Τεύχος Θ' 1'. Αυγουστίνου Μονάχου (Ίορδανίτου). Βίος καί πολιτεία του οσίου πατρός ημών Ευθυμίου Διακόνου Φιλημονος Φωτοπούλου. 'Ανέκδοτα 'ΙωάννουΦωκυλίδου. Πληροφορίαι Ιωάννου επισκόπου Μαϊουμάς Αύγ'ουστίνου Μονάχου. Τοΰ οσίου Πατρός ημών ΆββαΖωσιμοΰ Κεφάλαια πάνυ ωφέλιμα Έτος Θ' (1912). Τεύχος Θ'. Αυγουστίνου Μονάχου (Ίορδανίτου). Βίος και πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Ευθυμίου (τέλος) 'Ιωάννου Φωκυλίδου. Πληροφορίαι 'Ιωάννου 'Επισκόπου Μα'ιουμας (τέλος) Αυγουστίνου Μονάχου (Ίορδανίτου). Τοΰ αγίου Πατρός ημών Άββά Ζωσιμά Κεφάλαια πάνυ ωφέλιμα ^865 Ιωάννου Φωκυλίδου. Πορφύριος επίσκοπος Γαζης Λαογραφία. Τόμος Γ (1911). Τεύχος A'. Β' Ν. Γ. Πολίτου. Μαγικαί τελεταΐ προς πρόκλησιν μαντικών ονείρων περί γάμου 3 50 Αδάμ. Αδαμαντίου. Αί παραδόσεις έν zf χριστιανική εικονογραφία Γ. Άν. Μέγα. Θυσία ταύρων καί κριών έν τ-?5 ΒΑ Ѳрфсуз Ν. Γ. Πολίτου. Ή Γοργόνα της Άτταλείας Ό ρέστου Δ. Σχινα. Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις συλλεγε"ϊσαι εκ Σερρών της Μακεδονίας Άχ. Σ. Διαμαντάρα. Τουρκική λαογραφία Ν. Γ. Πολίτου. Παρατηρη'σεις εις τάς τουρκικάς παροιμίας καί αινίγματα

5 154 ОТДѢЛЪ iv. N. Г. Πολίτου. Βιβλιογραφία της ελληνικής λαογραφίας Σύμμικτα Τόμος Γ' (1912). Τεύχος Γ'. Ν. Γ. Πολίτου. Πυρομαντεία καί έμπυροσκοπία παρά τω καθ' ημάς λαω Φαίδωνος Κουκουλέ. Παρατηρήσεις εις τα Carmina graeca medii aevi τοΰ G. Wagner Ν. Γ. Πολίτου. Έν κεφάλαιοννομοκάνονος περί γοητειών,μαντείων καν δεισιδαιμονιών Άδ. Αδαμαντίου. ΑΊ παρδόσεις εν τν χριστιανική εικονογραφία Αχ. Σ. Διαμαντάρα. "Ασματα δημοτικά έκ Καστελλορίζου Δ. Κ. Ζαφειρακαπούλου. "Εθιμα της κηδείας εν Mávrj Σύμμικτα 'Εκκλησιαστικός Φάρος. "Ετος Δ' (1911). Τεύχος ΜΣΤ'. Άρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου. 'Αλεξανδρινά σημειώματα. ΙΑ' Δημοσθένους Χαβιαρα. Λείψανα αρχείων της Αγιωτάτης 'Αποστολικής 'Εκκλησίας Άλεξανδρέων επί τοΰ Πατριάρχου Κυπριανού ( ). "Ετος Δ' (1911). Τεύχος ΜΖ'. Άρχιμ. Χρυσοστόμου Α, Παπαδοπούλου. Αλεξανδρινά σημειώματα. IW.< Δημοσθένους Χαβιαρα. Λείψανα αρχείων της Άγιωτάτης 'Αποστολικής 'Εκκλησίας Αλεξανδρέων επί τοΰ Πατριάρχου Κυπριανού ( ) Έτος Δ' (1911). Τεΰχος ΜΗ'. Άρχιμ. Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου. 'Αλεξανδρινά σημειώματα. IF Έτος Δ' (1911). Τεΰχος ΜΘ'. Άρχιμ. Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου. 'Αλεξανδρινά σημειώματα. ΙΔ' 5 30 Έτος Ε' (1912). Τεΰχος Ν'. Αδαμαντίου Α. Διαμαντοπούλου. Μάρκου τοΰ Εύγενικοΰ είς Εΰθύμιον Πατριάρχην Κ/πόλεως κανών ΜαργαρίτουΚωνσταντινίδου. ΈπιστολαίΕυγενίου τοΰ Αίτωλοΰ

6 НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ. 155 Έτος Ε' (1912). Τεύχος Ν A'. Δημητρίου Α. Πετρακακου. Νεαι πηγαί των θεσμών του άγ. "Ορους Άρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. Αλεξανδρινά σημειώματα. ΙΕ' Έτος Ε' (1912). Τεΰχος ΝΒ'. Κ. Ι. Δυοβουνιώτου.Ό επ' αριθμ. 108κώδιξ της 'I. Συνόδου της 'Εκκλησίας της Ελλάδος Άρχιμ. Χρυσοστόμου'Α. Παπαδοπούλου. 'Αλεξανδρινά σημειώματα. ΙΣΤ Αεωνίδα Ζώη, Επτανήσιοι Ίεράρχαι Άρχιμ. Χρυσοστόμου Α.Παπαδοπούλου. Βενιαμίν Μολδαβίας συγχαρητικαι επιστολαι προς Κύριλλον ΣΤ' Κ/πόλεως Δημ^ Χ. Δουκάκη, καθηγητού, Μονή Άνδρομονάστηρον Έτος Ε' (1912). Τεΰχος NF Κωνσταντίνου Καλλινίκου, Πρωτοπρεσβυτέρου-. Ό ναός της του Θεού Σοφίας Νικήτα Δ. Χαβιαρά. Μελετίου τοϋπηγά δύο ανέκδοτοι επιστολαί Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου,Άρχιμανδρίτου. Περί τηςέλ- > ληνικης 'Εκκλησιαστικής Χρονογραφίας του ις αιώνος Ετος E'-(1912). Τεΰχος ΝΔ'. Άρχιμ. Χρυσοστόμου Α.Παπαδοπούλου. Περί της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Χρονογραφίας του ις' αιώνος (τέλος) Έτος Ε' (1912). Τεΰχος ΝΣΤΛ Άρχιμ. Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου. Αλεξανδρινά σημειώματα. ΙΖ' Ευγένιος Γολουμπίνσκη (f). Νεκρολογία 192 Έτος Ε' (1912). Τεΰχος ΝΖ. Δημητρίου Α.Πετρακακου. Νέαι πηγαί των θεσμών του Αγίου "Ορους Πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καλλινίκου. Αί κατακόμβαι των μαρτύρων Διακόνου Δημητρίου Καλλιμάχου. Του Έθνομάρτυρος Γρηγορίου τοΰ Ε' ανέκδοτα προς τους Πατμίους καί τον Αλεξανδρείας Θεόφιλον (Έκ τών Πατμιακων αρχείων) Διακόνου Δημ. Καλλιμάχου. Πατμιακης Βιβλιοθήκης συμπλήρωμα ("Αγνωστοι κώδικες)

7 156 - ОТДѢЛЪ iv. Έτος Ε' (1912). Τεύχος NH'. Δημητρίου Καλλιμάχου, Διακόνου. Πατμιακης Βιβλιοθη'κης Συμπλήρωμα ('Άγνωστοι κώδικες) Έτος Ε' (1912). Τεύχος ΝΘ'. Δημητρίου Καλλιμάχου, Διακόνου. Πατμιακης Βιβλιοθήκης Συμπλήρωμα Δημητρίου Α. Πετρακάκου. Νέαι πηγαί των θεσμών του 'Αγίου "Ορους Έτος Ε' (1912). Τεύχος S'. Αρχιμ. Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου. 'Αλεξανδρινά σημείωτα. IH' ΜαργαρίτουΚωνσταντινίδου.Έκ τοΰάρχείου της εν Τεργέστη Ελληνικής Κοινότητος: Έπιστολα! Ευγενίου του Βουλγάρεως.. Ύποσχετικον του μητροπ. 'Ιωαννίνων 'Ιεροθέου Νέος Έλληνο[Λνη^ων. Τόμος Η'(1911). Τεΰχος A'. Ό Μαρκιανος κώδιξ Τα ελληνικά εκθέματα εν zr αρχαιολογική καί Ιστορική εκθέσει της 'Ρώμης Ή βιβλιοθη'κη της ελληνικής κοινότητος Βουδαπέστης καΐ οι εν τγί πόλει ταύτν] σωζόμενοι ελληνικοί κώδικες Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις Βιβλιοθηκών πλην της Εθνικής. B'. Κώδικες της 'Ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας (άρ ) Σύμμικτα: Ζίρι σλαβικόν όνομα της Κυλλη'νης (91). Έπιστολαί του βασιλέως "Οθωνος (92). Νικόλαος και 'Ιωάννης Συγκλητικός (92). Καί άλλαι μονωδίαι εις την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως (93). Ή εις την άλωσιν Μονωδία 'Ιωάννου του Ευγενικού (93). Ό νάρθηξ των εκκλησιών (93). Το εν Κυπρω Κυλάνιν (94). C H Γατελούζειος επιγραφή' (94). Τοπωνυμίαι Καλαμών (96). Ό Μένανδρος εν Άγίω "Ορει (98). Αρμόνιος ó Αθηναίος (98). Το μεσαιωνικών όνομα της μακεδόνικης Πέλλης (100). Βυζαντιακά επιγράμματα (100). Έπανόρθωσις ένθυμησεως. Σημείωμα του Σκιάθου καί Σκοπέλου Ματθαίου (102). Τόμος Η' (1911). Τεΰχος B'. Ό Μαρκιανος κώδιξ Περίεργος βενετικός ^θρύλος εν ποιη'ματι νεοελληνικά)

8 НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ. 157 То εν Θεσσαλονίκη Βενετικον προξενείον και το μετά της Μακεδονίας έμπόριον των Βένετων, ^ Κατάλογος των κωδίκων των εν 'Αθήναις Βιβλιοθηκών πλην της Εθνικής. B'. Κώδικες της'ιστορικής καί εθνολογικής εταιρείας (άρ. 181-a 182). Σύμμικτα: Ό Μέγας 'Αλέξανδρος του 'Ρη'γα (233). Δικέφαλος αετός (235). Δυο Βυζαντινοί ζωγράφοι (235). To όνομα των μονών Καρακάλλου η Καρακαλλα (236). Ή παρισιακή συλλογή σιγιλλίων (237) Παρατηρήσεις εις τάς Ένθυμήσεις (238). Τόμος Η' (1911). ΤεΰχοςΓ. Σελίδες εκ της Ιστορίας του εν Ουγγαρία και Αυστρία μακεδόνικου ελληνισμού 'Ανώνυμος επιστολή Νικήτα του Παφλαγόνος προς Αρέθαν τον Καισαρείας Ό 'Ιωάννης Βηλαράς καί ó 'Ιωάννης Κρασάς εν Βενετία Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις Βιβλιοθηκών πλην της 'Εθνικής. B'. Κώδικες της'ιστορικής καί εθνολογικής εταιρείας (άρ ) Σύμμικτα: Διαγράμματα ελληνικών πόλεων (359). Πανταλέων Μάμουκας (360). Σγουρομαλλαϊοι (360). Διορθώσεις ε'ις τάς Ένθυμη'σεις (360). Έπανόρθωσις επιγραφής του Νικολάου Γατελούζου (361). Τοπωνυμίαι άλαγονικαί (361). Τουρκικόν εγγραφον περί δύο αγιορείτικων μονών (32). Έπιστολαί Λιγαρείδου (364). Γυναικαΐα ονόματα (365). Μετοίκησις των μονάχων Φανερωμένης είς Αΐγιναν (365). 'Ιεζεκιήλ Ευρίπου (366). Στιχούργημα κατά Αουκιανόν (366). Διόρθωσις είςκεδρηνόν'(367). 'Επίγραμμα 'Ιωάννου Δοκειανοΰ (368). Παρατηρήσεις εις τάς 'Ενθυμήσεις (368). Τόμος Θ' (1912). Τεύχος A' B'. ΙΙαιανίου Μετάφρασις είς τήν του Ευτροπίου 'Ρωμαϊκήν Ίστορίαν Τα Πάτρια του Αγίου ορούς Τρία κείμενα συμβάλλοντα εις ιήν Ίστορίαν του ναυτικού παρά τοις Βυζαντίνοις Συνοδικον γράμμα του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου Το ιζ/ Διεδνες Συνέδριον των Ανατολιστών Σύμμικτα: Ελληνικός κώδιξ του εν Βενετία Πατριαρχικού 'Ιεροσπουδαστηρίου (194). ΑμοιβαΙ διδασκάλων καί ρητόρων επί τουρκοκρατίας (195). Σχόλια μιας ενθυμήσεως (198). f O αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Παλαιολόγος εν Μεθώνη. Ό κώδιξ Historiáis graecus της εν Βιέννη Αυτοκρατορικής βιβλιοθήκης (202).

9 158 ОТДѢЛЪ iv. Τόμος Θ' (1912). Τεύχος Γ'. Τα Πάτρια του 'Αγίου όρους Νέος κώδιξ του Χρονικού Μονεμβασίας Γεωργίου του Δίτωλοΰ δύο ανέκδοτα στιχουργήματα εις Μιχαήλ καί Άνδρόνικον τους Καντακουζηνούς Συμπληρωματικαί ειδήσεις περί ζωγράφου Παναγιώτου Δοξαρά Ελληνικά ίστορη'ματα εν χειρογράφοις του έν Βενετία Πατριαρχικού Ίεροσπουδαστηρίου, Δύο Συνέδρια έν Τώμν} f 'Αθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις βιβλιοθηκών πλην της 'Εθνικής. B'. Κώδικες της 'Ιστορικής καί εθνολογικής εταιρείας (άρ ) Σύμμικτα: Μινυθικως, Μινυθογραφία (299). Ό Μαλωταρας του χρονικού Μονεμβασίας (300). 7 Ητο ó 'Ρωμανός Βο'ίλας γελωτοποιός; (301). Το όνομα του χωρίου Περιστέρη (304). Παροχεύς καί πάροχος έκ πάροικος; (304). Κατάλογος των χειρογράφων της έν Ίωαννίνοις Ζωσιμαίας Σχολής (304). Φέγγος = φεγγίο ν (312). Το πρώτον τμήμα του χρονικού Μονεμβασίας (312). Παροράματα (312). Άθηνα. Τόμος ΚΓ' (1911). Τεύχος Γ'καί Δ'. Στεφάνου Δραγούμη. Χρονικά Μορέως Τοπωνυμικά Σ. Καλιτσουνάκι. Βιβλιοκρισία (Textgeschichte der Bibliothek des Patriarchen Photios von Konstantinopel. I Teil) Σπ. Περρη. Έξέλιξις του ονόματος 'Ιωάννης Γιάννης Πάγκος Γ. Ν. Χατζιδάκι. Βιβλιοκρισία (Joh. Β. Aufhauser. Das Drachenwunder des Hl. Georg) Κ. Ι. Άμάντου. Ποικίλα Γλωσσικά Г. N. Χατζιδάκι. Βιβλιοκρισία (Χριστιανική Κρη'τη. Περιοδικόν. Έτος A', τεύχος α' καί β') Τόμος ΚΔ' (1912). Τεύχος Α' καί B'. Γ. Ν. Χατζιδάκι. Ετυμολογικά 3 9 Άθιβολη', άθιβάλλω, άναθιβάλλω 9 11 Περί ανωμάλων τινών ενεστώτων Ц 14 Φωνητικά, Βιβλιοκρισία (Άθ. Μπούτουρα. Φωνητικά καί ορθογραφικά) Καί πάλιν περί του καλύτερος 63 72

10 НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ. 159 Χ. Χαριτωνίδου. Έλεγχος του Βερναρδακείου Λεξικού Γ. Ν. Χατζιδάκι. Κα! πάλιν περί της έξασθενώσεως του ου εις ι Τόμος ΚΔ' (1912). Τεύχος Γ\ Γ. Ν. Χατζιδάκι. Έκθεσις διαγωνισμού της εν Άθη'ναις Γλωσσικής Εταιρείας Συμβολή είς τάς Έλληνικάς παροιμίας Τρίτη καί τελευταία Άξια-Sia Ίω. Βογιατζίδου. Κριτική (Ν. Βέη.Συμβολή εις την ίστορίαν των μονών των Μετεώρων) Στεφάνου Δραγούμη. Χρονικών του Μορέως λέξεις Γ. Ν. Χατζιδάκι. Χαρτοπόλεμος χ&ρτί και πόλεμος, Καρτούζι με το μαχαίρι 372 Γ. Ν. Χατζιδάκι. Περί τοΰ Ελληνικού Λεξικοΰ Τόμος ΚΔ' (1912). Τεύχος Δ'. Π. Ν.Παπαγεωργίου. Пар! των σημασιών τοΰ ρήματος αρμενίζω Πρακτικά της επιστημονικής εταιρείας Έθνικον Πανεπιστη[Μον. 'Επιστημονική Έπετηρ'ις. ΣΤ/ Γ. Ν. Χατζιδάκι. Περ! τοΰ Έρωτοκρίτου 1 10 Άκαδημεικά αναγνώσματα περί τοΰ γραπτοΰ ημών λόγου 'Ετυμολογικά Λεξιλογικά Ν. Γ. Πολίτου. Ελληνική βιβλιογραφία Z' Γ. Ν. Χατζιδάκι. Περ! τών επιθέτων της νέας ελληνικής είς (σ)ιμος καί τών ούδ. ουσιαστικών ε'ις σιμον 1 22 Συμβολή είς τάς έλληνικάς παροιμίας, Παρεκτεταμένα μόρια της νέας ελληνικής Προσθηκαι είς τάνωτέρω Και, πάλιν περ! τοΰ Ελληνισμού τών αρχαίων Μακεδόνων Περ! της χρήσεως τών γραμματικών τύπων εν τ^ γραφομέντ} ημών γλώσσγ}

11 160 ОТДѢЛЪ iv.. Κωνσταντίνου Μ. 'Ράλλη. Περί ενώσεως κα! επιδόσεως επίσκοπων 'Ανδρέου Ν. Σκιά. Περί διασώσεως του δίγαμμα Iv τινι νεοελληνική λέξει Πρυτανικός Λόγος (1912). Σπ. Π. Λάμπρου. Σελίδες εκ της 'ιστορίας του εν Ουγγαρία και Αυστρία Μακεδόνικου Ελληνισμού 1 46 Ό εν Κωνσταντινουπολει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος. Σύγγραμα περιοδικόν. Τόμος ΛΒ'(1911). Βασ. 'Ρίτσου. ΌΒυζαντιακός'Ελληνισμός και ή σύγχρονος κριτική' Σιδερίδου. Βυζαντινή επιγραφή εν Άριτσοΰ Извѣстия на Българското Археологическо Дружество. II (1911). 1. Иор. Ивановъ. Старобългарски и византийски пърстени (съ една ФОТОТИПИЯ) 1 14 П. МутаФчиевъ. Църковни старина отъ XVII и XVIII вѣкъ Б. Фи л ов ъ. Хисарската крѣпость въ Шовдивско и нейната базилика III (1912). 1. Йор. Ивановъ. Старински дъркви въ юго-западна Бъігария П. МутаФчиевъ. Нѣколко бѣлѣжки за Хисаря и за околностьта му Η. А. Мушмовъ. Българскитѣ монети съ двуглавъ орелъ Материалы за историята на София. Книжка I. (1910). ПроФ. Дръ Г. Кацаровъ. Приносъ къмъ старата история на СОФИЯ. ѴШ-Ь94 стр. Съ 1 ФОТОТИП. табл. и 8 образа въ текста. Книжка II (1912). Андреа Протичъ.АрхитектоническатаФорма на софийската църква Св. СОФИЯ. ΧΙ стр. Съ 30 плана, скици и Фотографии въ текста.

БИБЛІОГРАФІЯ. 91 не уступало въ этомъ отношеніи и низшее, смотрѣвшее на свои приходы исключительно, какъ на источники обогащенія, и не имѣвшее ни времени ни охоты заниматься націоналистической пропогандой.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 300

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 300 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 300 ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ 106 80 ΑΘΗΝΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35 ΤΗΛ./ FAX 210 36 20 465 http://www.karaviasbooks.gr http://www.rarebooks.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 288

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 288 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 288 ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ 106 80 ΑΘΗΝΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35 ΤΗΛ./ FAX 210 36 20 465 http://www.karaviasbooks.gr http://www.rarebooks.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ОГЛАВЛЕНІЕ ДВАДЦАТАГО TOMA. Отдѣлъ I.

ОГЛАВЛЕНІЕ ДВАДЦАТАГО TOMA. Отдѣлъ I. ОГЛАВЛЕНІЕ ДВАДЦАТАГО TOMA. IIEPIEXOMENOX TOT ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΤΟΜΟΥ. Отдѣлъ I. ΜΕΡΟΣ Α '. ИЗСЛѢДОВАНІЯ И МАТЕРІАЛЫ. Μελέται χαί υλαι. Изъ эпохи аріанскихъ сіюровъ. Павлинъ и Зинонъ, епископы Тирскіе. Св. Д. Лебедева.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΟΙΞΗ 2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΟΙΞΗ 2012 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΟΙΞΗ 2012 1. ARAGON (LOUIS) ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (LES YEUX D ELSA, RICHARD CŒUR-DE-LION, BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES), μετάφραση Τ. Κ. Παπατζώνη έκδοση της Ελληνογαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Επιμέλεια Σόφης Ν. Παπαγεωργίου ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ*

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ* ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ* Ή Κασσάνδρεια (Βάλτα, Κασσανδρεία) βρίσκεται στο μέσο σχεδόν τής χερσονήσου τής Κασσάνδρας1 καί άπό το Νοέμβριο του 1870 έπαυσε νά άποτελεΐ έδρα του Μητροπολίτη, γιατί άπό τότε

Διαβάστε περισσότερα

ОГЛАВЛЕШЕ ДЕВЯТАГО ТОМА. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΕΝΝΑΤΟΓ ТОМОГ.

ОГЛАВЛЕШЕ ДЕВЯТАГО ТОМА. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΕΝΝΑΤΟΓ ТОМОГ. ОГЛАВЛЕШЕ ДЕВЯТАГО ТОМА. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΕΝΝΑΤΟΓ ТОМОГ. Отдѣлъ I. ΜΕΡΟΣ A'. ИзСЛѢДОВАНІЯ И МАТЕРІАЛЫ. Μελέταt και υλαι. Друнгъ и друнгарій. Ю. Кулаковскаго. Δροΰγγος και δρουγγάριος ύπο 'L Κουλακόφσκη

Διαβάστε περισσότερα

1/86 2/86 3/86 Ξένη Λογοτεχνία 001 ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΑΧΑΒΑΡΑΤΑΣ, ποιηθείσα υπό του Αμάρα ή Αμαράσανδρα [ ], μεταγλωττισθείσα από του βραχμανικού παρά Δημητρίου Γαλανού, Αθηναίου, νυν δε το πρώτον

Διαβάστε περισσότερα

Το ΝΑΎΠΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣχΕΣΕίς ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΉ ΑΡΓΟΎΣ

Το ΝΑΎΠΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣχΕΣΕίς ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΉ ΑΡΓΟΎΣ ΒΟΥΛΑ ΚΟΝΤΗ Το ΝΑΎΠΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣχΕΣΕίς ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΉ ΑΡΓΟΎΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΈΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΠΕΡΊΟΔΟ Τα προβλήματα της ύπαρξης ή μη επισκοπής Ναυπλίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο, της υπαγωγής της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/Ε.Ι.Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1986-1988 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΑΜΠΑΚΗ-ΑΛΕΞΗ ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΘΗΝΑ 1988 ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/Ε.Ι.Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ΩΡΑ 12:00 π.μ.

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ΩΡΑ 12:00 π.μ. B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ΩΡΑ 12:00 π.μ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 40. Τοπικά....................................................... 1444-1850 41. Έγγραφα......................................................

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPH K. PET A KATA O O 2011 Î È ÛÂ ÚÂÙ BÈ Ï

HMHTPH K. PET A KATA O O 2011 Î È ÛÂ ÚÂÙ BÈ Ï HMHTPH K. PET A KATA O O 2011 Ï È apple ÓÈ Î È ÛÂ ÚÂÙ BÈ Ï A HNA 2011 Εντός του Ιουνίου θα λειτουργήσει ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, στη διεύθυνση: www.retsasbooks.gr ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΡΕΤΣΑΣ Άστιγγος 6 Μοναστηράκι

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE last up date: 20 th October 2014 50 new entries AGOURIDES/Αγουρίδης, Σάββας, Θεόδωρος ο Μοοψουεστίας ως ο ερμηνευτής των Γραφών, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 1999, 432 pp. EUR 29,00 AIMILIANOS,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολογημέναι βυζαντιναί επιγραφαί του Corpus Inscriptionum Graecarum IV, 2

Χρονολογημέναι βυζαντιναί επιγραφαί του Corpus Inscriptionum Graecarum IV, 2 Χρονολογημέναι βυζαντιναί επιγραφαί του Corpus Inscriptionum Graecarum IV, 2 Κωνσταντίνα ΜΕΝΤΖΟΥ-ΜΕΪΜΑΡΗ Δελτίον XAE 9 (1977-1979), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Μαρίας Γεωργίου Σωτηρίου (1888-1979) Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας.

Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας. Σνμ^ολή εις την Ιχχληαιαατίχήν ιστορίαν Φαναριού της Θεσσαλίας. ('Επί τη βάαει τον νπ" άρι$. 32 κωδικός τον Μετεώρον). Το Φανάριον, ή επί της κλωμακοέσαης 4$ώμης Θεαοαλική πολίχνη, κατά τονς μέαονς αιώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΛΟΓΙΑ Η-232 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΑΥΤΗΣ 43 ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. ΤΑΣΟΥ ΘΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Η-233

ΘΕΟΛΟΓΙΑ Η-232 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΑΥΤΗΣ 43 ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. ΤΑΣΟΥ ΘΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Η-233 ΘΕΟΛΟΓΙΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.ΤΑΞ. 1 ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Η-175 2 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Β. Η ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε-19, Β-3 3 ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Ε-526 4 ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

740 ОТДѢЛЪ I. ГРЕЦШ и ТУРЦІЯ.

740 ОТДѢЛЪ I. ГРЕЦШ и ТУРЦІЯ. 740 ОТДѢЛЪ I. Корфу, въ Патавійской греческой гимназіи и Болонской Академіи, затѣмъ его дѣятельность на родинѣ въ качествѣ народнаго учителя и кончается характеристикой школы въ Корфу, основанной Ѳеотоки

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στον εικονογραφικό κύκλο του Αγίου Σπυρίδωνα

Παρατηρήσεις στον εικονογραφικό κύκλο του Αγίου Σπυρίδωνα Παρατηρήσεις στον εικονογραφικό κύκλο του Αγίου Σπυρίδωνα Ιωάννα ΜΠΙΘΑ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 251-284 ΑΘΗΝΑ 1997 Ιωάννα Μπίθα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΚΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τόμοι Α' (1938) - ΙΖ' (1980)

Τόμοι Α' (1938) - ΙΖ' (1980) ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Τόμοι Α' (1938) - ΙΖ' (1980) Εισαγωγικό σημείωμα Τα Μικρασιατικά Χρονικά πρωτοεμφανίσθηκαν τό 1938 ώς έκδοση τοϋ Τμήματος των Μικρασιατικών Μελετών τής «Ένώσεως Σμυρναίων»1,

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567)

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΗΓΕΣ 2 Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΑΘΗΝΑ 1996 ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΣ (Α. Ε. Μ. : 843) Η

Διαβάστε περισσότερα

Eταιρεία Mακεδονικών Σπουδών

Eταιρεία Mακεδονικών Σπουδών Eταιρεία Mακεδονικών Σπουδών KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN 2014 EΘNIKHΣ AMYNHΣ 4, 546 21 ΘEΣΣAΛONIKH, THΛ.: 2310 260.150, FAX 2310 271.501 e-mail: ems@ems.gr site: www.ems.gr 1 Τα βιβλία της Εταιρείας Μακεδονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 - Ώρα 12:00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 - Ώρα 12:00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 - Ώρα 12:00 38. Τοπικά 1336-1629 Αττική Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ήπειρος Μακεδονία / Θράκη Νησιά Αιγαίου Επτάνησα Δωδεκάνησα Κρήτη Άγιον Όρος

Διαβάστε περισσότερα

024 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της "Διαπλάσεως των Παίδων")

024 ΒΑΪΤΑΝ ΖΕΡΑΗ ΗΛΙΑΣ, μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό Σοφίας Δήμου, (Βιβλιοθήκη της Διαπλάσεως των Παίδων) 1/94 2/94 Ξένη Λογοτεχνία 001 ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ, κατά μετάφρασιν ελευθέραν Ηλία Ι. Οικονομόπουλου BERTHET (ELIE) με εικόνες εντός κειμένου, δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές), [Ηλιού-Πολέμη 1894.284],

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Πολιτική Ιστορία του κράτους της

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας. Δημητσάνα.

Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας. Δημητσάνα. Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας Δημητσάνα. 'Εν τή αρχαιολογική συλλογή της πόλεως ταύτης εναπόκειται λίθινος κιονίσκος έκ λευκού μαρμάρου, σωζόμενου ύψους 0,58 και διαμέτρου 0,21, φέρων κεχαραγμένην βαναύσως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 - Ώρα 12:00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 - Ώρα 12:00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 - Ώρα 12:00 38. Τοπικά 1322-1661 Αττική Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Ήπειρος Μακεδονία / Θράκη Νησιά Αιγαίου & Αργοσαρωνικού Επτάνησα Δωδεκάνησα Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ TOT ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ» Συμβολή στη Μικρασιατική Βιβλιογραφία

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ TOT ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ» Συμβολή στη Μικρασιατική Βιβλιογραφία ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ TOT ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ» Συμβολή στη Μικρασιατική Βιβλιογραφία του Παναγ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Το περιοδικό «Ξενοφάνης», πού έξέδιδε στήν Αθήνα ό Σύλλογος των Μικρασιατών «Ανατολή», είναι μιά σημαντικότατη

Διαβάστε περισσότερα