Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999. Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 19"

Transcript

1 Κ..Π. 296/99 Οι περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Εκκόλαψη και των Νεοσσών Πουλερικών Κανονισµοί του 1999 οι οποίοι εκδόθηκαν µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου µε βάση το άρθρο 19 του περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Εκκόλαψη και Νεοσσών Πουλερικών Νόµου του 1999 κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισµών που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου του 1989 (Αρ. 99 του 1989) εγκρίθηκαν από αυτή και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 19 Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάµει του άρθρου 19 του περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Εκκόλαψη και Νεοσσών Πουλερικών Νόµου του 1999, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς: 1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Εκκόλαψη και των Νεοσσών Πουλερικών Κανονισµοί του (Ι) του Συνοπτικός τίτλος. 2. Το Πρότυπο Έντυπο για την περιληπτική έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Νόµου εκτίθεται στο Παράρτηµα Ι και διαλαµβάνει τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται σ αυτό. Περιληπτική Έκθεση. Παράρτηµα Ι. 3. Το Πρότυπο Έντυπο για τον κατάλογο των Εγκαταστάσεων που προβλέπεται στο άρθρο 12 εκτίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ και διαλαµβάνει τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται σ αυτό. 4. Κάθε αίτηση για εγγραφή και κάθε πιστοποιητικό εγγραφής µιας Εγκατάστασης που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του Νόµου εκτίθενται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Τύπος Α και Τύπος Β, και Περιληπτική Έκθεση. Παράρτηµα ΙΙ. Αίτηση και πιστοποιητικό εγγραφής εγκατάστασης. 1

2 διαλαµβάνει τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται σ αυτό. Παράρτηµα ΙΙΙ, Τύπος Α, Τύπος Β. 5. Οι αιτήσεις για εγγραφή Εγκατάστασης δυνάµει του άρθρου 5 του Νόµου απευθύνονται στην Εντεταλµένη Υπηρεσία. Η Εντεταλµένη Υπηρεσία παραχωρεί στην εγγραφόµενη εγκατάσταση, µε βάση τις πρόνοιες του Παραρτήµατος IV, ένα διακριτικό αριθµό που αποτελείται- (α) από τα γράµµατα CY και (β) από ένα ταυτοποιητικό (identification) αριθµό διδόµενο κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατό να καθορισθεί το είδος της δραστηριότητας της εγκατάστασης. Αιτήσεις για εγγραφή εγκατάστασης. Παράρτηµα IV. 6.-(1) Η κατά τεµάχιο σήµανση των αυγών προς εκκόλαψη που χρησιµοποιούνται για παραγωγή νεοσσών, διεξάγεται στις εγκαταστάσεις όπου τυπώνεται ο διακριτικός τους αριθµός επί των αυγών. Τα γράµµατα και οι αριθµοί πρέπει να αναγράφονται µε ανεξίτηλο µαύρο µελάνι και να είναι ύψους τουλάχιστο 2 χιλιοστοµέτρων και πλάτους 1 χιλιοστοµέτρου. Σήµανση αυγών προς εκκόλαψη. (2) Η Εντεταλµένη Υπηρεσία µπορεί να επιτρέπει κατ εξαίρεση τη σήµανση των αυγών προς εκκόλαψη κατά διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προβλέπεται στην παράγραφο (1), νοουµένου ότι αυτή θα είναι σε µαύρο χρώµα, ανεξίτηλο, ευδιάκριτο και τουλάχιστο 10 τετραγωνικά χιλιοστόµετρα επιφάνειας. Η σήµανση αυτή πρέπει να γίνεται στην εγκατάσταση πριν από την εισαγωγή των αυγών στην επωαστική. (3) Οι συσκευασίες ή τα κιβώτια κάθε τύπου, εντός των οποίων µεταφέρονται τα αυγά, πρέπει να φέρουν το διακριτικό αριθµό της εγκατάστασης. 2

3 7. Η σήµανση που γίνεται στις συσκευασίες πρέπει να γίνεται µε ανεξίτηλο µαύρο µελάνι, µε γράµµατα και αριθµούς τουλάχιστο 20 χιλιοστοµέτρων ύψους και πλάτους 10 χιλιοστοµέτρων, σχεδιασµένα µε πάχος 1 χιλιοστόµετρο. Σήµανση συσκευασίας. 8. Οι παρόντες Κανονισµοί τίθενται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που καθορίζεται από τον Υπουργό και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας. Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισµών. 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ANNEX I (Κανονισµός 2) MHNIAIA ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ MONTHLY SUMMARY OF PRODUCTION AND MARKETING OF EGGS FOR HATCHING AND OF FARMYARD POULTRY CHICKS ΜΕΡΟΣ 1 PART 1 Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ Μήνας:... Ετος:... Χιλιάδες Country: CYPRUS Month :... Year : units A. Aυγά εκκόλαψης που τοποθετήθηκαν στην επώαση Eggs for hatching placed in incubation) Παππογονικού και πατρογονικού τύπου (Grandparent and parent ( 1 ) Aυγοπαραγωγής (laying) Πετεινοί, όρνιθες, κοτόπουλα (Cocks, hens, chickens) Κρεατοπαραγωγής (meat) ιπλής Χρήσης (mixed) Πάπιες (Ducks) Χήνες (Geese) Γάλοι (Turkeys) Φραγκόκοτες (Guinea fowl) (Utility) B. Xρήση των νεοσσών How chicks are used Πετεινοί, όρνιθες, κοτόπουλα (Cocks, hens, chickens) Πάπιες (Ducks) Χήνες (Geese) Γάλοι (Turkeys) Φραγκόκοτες (Guinea fowl) Παππογονικού και πατρογονικού τύπου πουλάδες (Grandparent and parent females ( 1 ) Aυγοπαραγωγής (laying) Κρεατοπαραγωγής (meat) ιπλής Χρήσης (mixed) Πουλάδες αυγοπαραγωγής (Utility females for laying) Aρσενικοί και θηλυκοί νεοσσοί για κρεατοπαραγωγή (Males and females for fattening) Πετεινάρια (Cockerels for sexing) ( 1 ) Οπου είναι δυνατό να γίνεται διαχωρισµός παππογονικών και πατρογονικών Where possible Member States shall distinguish between grandparent and parent. 4

5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ EXTERNAL TRADE IN FARMYARD POULTRY CHICKS ΜΕΡΟΣ 2 PART 2 Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ Μήνας:... Ετος:... Χιλιάδες Country: CYPRUS Month :... Year : units ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ IMPORTS Ενδοκοινοτικό Εµπόριο Intra-Community trade Πετεινοί, όρνιθες και κοτόπουλα (Cocks, hens and chickens) Πάπιες (Ducks) Χήνες (Geese) Γάλοι (Turkeys) Φραγκόκοτες (Guinea fowl) Νεοσσοί (chicks) Παππογονικές πουλάδες grandparent females Πατρογονικές πουλάδες parent females( 1 ) Aυγοπαραγωγής (laying) Κρεατοπαραγωγής (meat) ιπλής Χρήσης (mixed) Νεοσσοί (chicks) (Utility) EΞΑΓΩΓΕΣ EXPORTS Νεοσσοί: (chicks) Παππογονικού τύπου grandparent females Πατρογονικού τύπου Parent, females ( 1 ) Νεοσσοί: (chicks) Utility ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ IMPORTS Eισαγωγές από... και εξαγωγές σε τρίτες χώρες Imports from... end exports to non-member countries Νεοσσοί (chicks) Παππογονικές πουλάδες Grandparent females Πατρογονικές πουλάδες Parent females ( 1 ) Νεοσσοί: Chicks Utility ΕΞΑΓΩΓΕΣ EXPORTS Νεοσσοί (chicks) Παππογονικές πουλάδες Grandparent females Πατρογονικές πουλάδες Parent females ( 1 ) Νεοσσοί: (chicks) Utility ( 1 ) Οπου είναι δυνατό να γίνεται διαχωρισµός µεταξύ παππογονικών και πατρογονικών Where possible Member States shall distinguish between grandparent and parent. Να αποστέλλεται: 1. Directorate-General for Agriculture 2. Statistical Office of the European Communities To be sent to: Division for Poultry Products, Agricultural Statistics rue de la Loi 200, Luxembourg 1, B-1049 Brussels European Centre, PO Box 1907, Luxembourg 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Κανονισµός 3) ΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ STRUCTURE AND UTILIZATION OF HATCHERIES Ο πίνακας καλύπτει µόνο εκείνα τα εκκολαπτήρια που λειτουργούσαν κατά το προηγούµενο έτος. Εκκολαπτήρια πολλαπλής χρήσης πρέπει να συµπεριλαµβάνονται κάτω από κάθε τύπο πουλερικών που πραγµατικά παρήχθησαν. The table covers only those hatcheries which were operating in the previous year. Multiple activity hatcheries are to be included under each type of poultry actually produced. Xώρα: ΚΥΠΡΟΣ Περιοχή:... Ετος:... Country: CYPRUS Region :... Year:... Κατηγορία µεγέθους (χωρητικότητας) Πετεινοί Ορνιθες - Κοτόπουλα - Cocks-hens-chicken Size category (Capacity) Αριθµός Number Capacity (1) Χρήση (Utilization) 1001 to to to to to to more than Σύνολο (Total) Aυγοπαραγωγή Laying Κρεοπαραγωγή Meat ιπλή χρήση Mixed Κατηγορία Μεγέθους (χωρητικότητα) Πάπιες (Ducks) Χήνες (Geese) Size category (capacity) Aριθµός (Number) (Capacity) (1) Χρήση (Utilization) Αριθµός (Number) (Capacity( 1 ) Χρήση (Utilization) 1001 to to to to to to more than Σύνολο (Total) Κατηγορία Μεγέθους (χωρητικότητα) Γάλοι (Turkeys) Φραγκόκοτες (Guinea fowl) Size category (Capacity) Aριθµός (Number) (Capacity) (1) Χρήση (Utilization) Αριθµός (Number) (Capacity( 1 ) Χρήση (Utilization) 1001 to to to to to to more than Σύνολο (Total) (1) σε χιλιάδες ( In thousands) (2) Αυγά που τοποθετήθηκαν στην επώαση κατά το προηγούµενο έτος σε χιλιάδες. Eggs placed in incubation in the preceding year, in thousands. Να αποσταλεί: 1. Directorate-General for Agriculture 2. Statistical Office of the European Communities To be sent to: Division for Poultry Products, Agricultural Statistics rue de la Loi 200, Luxembourg 1, B-1049 Brussels European Centre, PO Box 1907, Luxembourg 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Κανονισµός 4) Τύπος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ TOY Αίτηση για εγγραφή εκκολαπτηρίου/πτηνοτροφείου αναπαραγωγής/πτηνοτροφείου γενετικού υλικού. Ονοµατεπώνυµο αιτητή και αριθµός ταυτότητας/όνοµα εκκολαπτηρίου/ πτηνοτροφείου αναπαραγωγής/πτηνοτροφείου γενετικού υλικού: ιεύθυνση αιτητή και τηλέφωνο: Αιτούµαι όπως η εγκατάσταση εκκολαπτηρίου/πτηνοτροφείου αναπαραγωγής/ πτηνοτροφείου γενετικού υλικού που έχω στην περιοχή... εγγραφεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 του περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Εκκόλαψη και των Νεοσσών Πουλερικών Νόµου Για τον πιο πάνω σκοπό, επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται από τον περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Εκκόλαψη και των Νεοσσών Πουλερικών Νόµο και τους Κανονισµούς Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής µου, σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη µου τους Κανονισµούς περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Εκκόλαψη και των Νεοσσών Πουλερικών µε τους οποίους συµφωνώ και τους οποίους θα ακολουθήσω. ηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόµενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είµαι δε ενήµερος για τις πρόνοιες του περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Εκκόλαψη και των Νεοσσών Πουλερικών Νόµου και των Κανονισµών. Ηµεροµηνία...Υπογραφή... 7

8 Τύπος Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟΥ/ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Το εκκολαπτήριο/πτηνοτροφείο αναπαραγωγής/πτηνοτροφείο γενετικού υλικού του ιδιοκτήτη/της εταιρείας αριθµός ταυτότητας/αρ. άδειας εγγραφής εταιρείας... από... οδός και αριθµός τηλεφώνου:... εγγράφεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Εκκόλαψη και των Νεοσσών Πουλερικών Νόµου. α) Κατηγορία/ες αυγών προς εκκόλαψη/νεοσσών πουλερικών για τις οποίες χορηγείται εγγράφεται η εγκατάσταση β) Στο εκκολαπτήριο/πτηνοτροφείο αναπαραγωγής/πτηνοτροφείο γενετικού υλικού παραχωρείται ο διακριτικός αριθµός CY... Ηµεροµηνία... Υπογραφή... Όνοµα και τίτλος.... για Εντεταλµένη Υπηρεσία, Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Κανονισµός 5) Κωδικός Κύπρου: CY CY + 5 ψηφία* (CY-----) Ψηφίο 1 (τύπος εγκατάστασης) όπου ο αριθµός 1= πτηνοτροφείο παραγωγής γενετικού υλικού (parent+grand parent) όπου ο αριθµός 2= πτηνοτροφείο παραγωγής αυγών για νεοσσούς εµπορικού τύπου όπου ο αριθµός 3= εκκολαπτήριο ψηφίο 2 (κατηγορία αυγών εκκόλαψης/νεοσσών) όπου ο αριθµός 1= παραγωγή αυγών/ νεοσσών κρεατοπαραγωγικού τύπου όπου ο αριθµός 2= παραγωγή αυγών/ νεοσσών αυγοπαραγωγικού τύπου όπου ο αριθµός 3= παραγωγή αυγών/νεοσσών κρεατοπαραγωγικούαυγοπαραγωγικού τύπου όπου ο αριθµός 4= παραγωγή νεοσσών πατρογονικού/παππογονικού τύπου. ψηφίο 3 = Επαρχία εγκατάστασης όπου 2= Λευκωσία 5= Λεµεσός 4= Λάρνακα 3= Αµµόχωστος 6= Πάφος 0= Κερύνεια Ψηφία 4+5: αύξων αριθµός εγκατάστασης: 01, π.χ. Μονάδα αναπαραγωγής ΑΛΦΑ : CY21201(κρεατοπαραγωγικού τύπου), Επαρχία Λευκωσίας Εκκολαπτήριο ΑΛΦΑ : CY31201 (κρεατοπαραγωγικού τύπου), Επαρχία Λευκωσία * υνατό να ακολουθούν και άλλα 2-3 ψηφία µετά την παρεµβολή παύλας - Τα ψηφία αυτά µπορεί να αναφέρονται στον αύξοντα αριθµό του κοπαδιού π.χ. CY /ΕΕ/5098Ν27αα/ΕΚ/ΠΠ 9

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000.

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000. Κ..Π. 227/2000 Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Αυγών Κανονισµοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε την

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ EΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000

O ΠΕΡΙ EΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 K..Π. 200/2000 Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία του Κρέατος Πουλερικών Κανονισµοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 1/8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.4.2.1.-Φ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Οδηγία 1999/5/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού 07 Μαρτίου 2014 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού 1. Υπενθυμίζουμε ενόψει των Ευρωεκλογών της 25 ης Μαΐου 2014 ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 323/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4590 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012 2197 Αριθμός 323 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 118/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4089 Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2006 949 Αριθμός 118 Οι περί Λιπασμάτων Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4606 Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 3095

Αριθμός 4606 Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 3095 Κ.Δ.Π. 450/2012 Αριθμός 4606 Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 3095 Αριθμός 450 Οι περί Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2012, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 113(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4206, 20/5/2009 Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 11.8.93. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 Ο ΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Χάραξη κ.λ.π. οδών και ανέγερση κ.λ.π. οικοδοµών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής 3Α. 4 του 32(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ X Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών Αρ. Απ. 42.538, ημ. 12.5.1995 51.042, ημ. 12.1.2000 52.071, ημ. 27.6.2000 57.070, ημ. 8.1.2003 Γραφείο Επιτρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

2871 Κ.Δ.Π.313/2005 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (ΝΟΜΟΣ 91 (Ι) ΤΟΥ 2004)

2871 Κ.Δ.Π.313/2005 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (ΝΟΜΟΣ 91 (Ι) ΤΟΥ 2004) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4010, 8.7.2005 2871 Κ.Δ.Π.313/2005 Αριθμός 313 ΠΕΡΙ ΦΡΩΝ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΜΣ ΤΥ 2004 (ΝΜΣ 91 (Ι) ΤΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση τα Άρθρα 55 και 57 Όροι και προϋποθέσεις για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα