Η Ιθάκη της φορολογικής Οδύσσειας; Καινοτομίες, καινοφάνειες και «καινοδοξίες»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ιθάκη της φορολογικής Οδύσσειας; Καινοτομίες, καινοφάνειες και «καινοδοξίες»"

Transcript

1 2014 Η Ιθάκη της φορολογικής Οδύσσειας; Καινοτομίες, καινοφάνειες και «καινοδοξίες»

2 Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Ρωξάνη Παπανικολάου 2

3 Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Φορολογική κατοικία & Φοροδοτική υποχρέωση Φυσικά πρόσωπα Κριτήρια Μόνιμη ή κύρια κατοικία στην Ελλάδα, ή Συνήθης διαμονή στην Ελλάδα, ή Κέντρο ζωτικών συμφερόντων στην Ελλάδα Φυσική παρουσία στην Ελλάδα άνω των 183 ημερών Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα Ναι Ναι Φοροδοτική υποχρέωση στην Ελλάδα Απεριόριστη Χρονικά περιορισμένη Αλλοδαπό προσωπικό εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων του α.ν. 89/1967 Αδιάφορη Αντικειμενικά περιορισμένη 3

4 Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Φορολογική κατοικία & Φοροδοτική υποχρέωση Νομικά πρόσωπα Κριτήρια Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα Φοροδοτική υποχρέωση στην Ελλάδα Ίδρυση σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο Ναι Απεριόριστη Καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ναι Απεριόριστη Άσκηση της πραγματικής διοίκησης από την Ελλάδα Ναι Απεριόριστη Προσδιορισμός ενδεικτικών κριτηρίων για τον καθορισμό του τόπου άσκησης της πραγματικής διοίκησης Παρ όλα αυτά, ο ν αναφέρει ως υποκείμενα του φόρου νομικών προσώπων μόνο τα πρόσωπα που «έχουν συσταθεί στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή» 4

5 Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (CFC) Επιβολή Ελληνικού φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα σε περίπτωση επιχείρησης φορολογικού κατοίκου αλλοδαπής Σωρευτικές προϋποθέσεις: Πλειοψηφική συμμετοχή από Έλληνα φορολογούμενο Ύπαρξη μη διανεμηθέντων κερδών Μη συνεργάσιμο κράτος εγκατάστασης ή προνομιακό φορολογικό καθεστώς Επιχείρηση μη εισηγμένη Εισόδημα από συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα και καθορισμένες πηγές Επίπλαστη κατάσταση με σκοπό την φοροαποφυγή (Ε.Ε.) Υποκείμενο φόρου Συντελεστής Φορολογητέα Βάση Έλληνας φορολογούμενος - Φυσικό πρόσωπο 26% & 33% Αναλογούντα μη διανεμηθέντα κέρδη Έλληνας φορολογούμενος - Νομικό πρόσωπο 26% αλλοδαπής επιχείρησης 5

6 Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Participation Exemption Απαλλαγή από την φορολογία των ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττουν τα νομικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με τις εξής προϋποθέσεις: Ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10%, Ελάχιστο διάστημα διακράτησης της συμμετοχής 24 μηνών, και Η έδρα του διανέμοντος προσώπου βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. ή σε Τρίτη χώρα αλλά όχι σε κράτος μη συνεργάσιμο 6

7 Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής Η Διοίκηση μπορεί να αγνοεί κάθε τεχνητή ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται βάσει της οικονομικής τους υπόστασης. Ο νόμος ορίζει ρητά τις έννοιες: Ρύθμιση Τεχνητή ρύθμιση Φορολογικό πλεονέκτημα Αποφυγή φορολόγησης 7

8 Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Απόδοση υπόστασης Ύπαρξη ουσιαστικής εγκατάστασης Συνεδρίαση εκτελεστικού οργάνου και σύγκληση της Γ.Σ. στην αλλοδαπή Λήψη σημαντικών και στρατηγικών αποφάσεων Διαπραγμάτευση και σύναψη τυχόν συμβάσεων, διενέργεια συναλλαγών, διατήρηση αντιγράφων εμπορικής / εταιρικής αλληλογραφίας στην αλλοδαπή Σύνταξη και τήρηση οικονομικών καταστάσεων, βιβλίων και στοιχείων Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών από το κράτος εγκατάστασης, έστω και αν οι λογαριασμοί αυτοί τηρούνται σε τράπεζες που εδρεύουν στην αλλοδαπή. Η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας είναι φορολογικοί κάτοικοι στο κράτος σύστασης της εταιρείας και σε κάθε περίπτωση εκτός Ελλάδος. 8

9 Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων Συγκέντρωση διατάξεων σχετικά με: Εισφορά ενεργητικού (κλάδος δραστηριότητας) Ανταλλαγή μετοχών Συγχωνεύσεις Διασπάσεις Μεταφορά έδρας SE / SCE Βασικά χαρακτηριστικά: Απαλλαγή μόνο από τον φόρο υπεραξίας Υποχρέωση διατήρησης μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα Μεταφορά αποθεματικών και προβλέψεων Διενέργεια αποσβέσεων κατά τον ίδιο τρόπο Διατήρηση φορολογικών ζημιών μετασχηματιζόμενης εταιρείας Άρση ευεργετημάτων σε περίπτωση φοροαποφυγής/ φοροδιαφυγής Συνύπαρξη με: Ν.δ. 1297/1972; Ν. 2166/1993; Ν. 2578/1998; 9

10 Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Παράταση παραγραφής 31/12/2013: Παραγράφονται τα φορολογικά έτη Διετής παράταση προβλέπεται μόνο αν: Έχουν αποσταλεί ή εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων κατόπιν αιτήματος Ελληνικής δικαστικής, φορολογικής, ελεγκτικής ή άλλης αρχής Έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους εντολές ελέγχου ή αιτήματα διερεύνησης από τις προβλεπόμενες αρχές 10

11 Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων Σωτήρης Γιούσιος 11

12 Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων Έκπτωση δαπανών Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται με συντελεστή 26%. Αναγνωρίζονται όλες οι δαπάνες εφ όσον: Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της επιχείρησης Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή Η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται ανώτερη ή κατώτερη της πραγματικής βάσει εμμέσων τεχνικών ελέγχου Εγγράφονται στα βιβλία της επιχείρησης και αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά Το κριτήριο της παραγωγικότητας διατηρείται και δεν εμπίπτουν στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτομένων δαπανών. 12

13 Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, δίχως την συνδρομή άλλης προϋπόθεσης, οι εξής δαπάνες: Δαπάνες > 500 που δεν εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο πληρωμής Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις Παροχές ή λήψεις αμοιβών που συνιστούν ποινικό αδίκημα Φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, έκτακτες εισφορές επί των κερδών των επιχειρήσεων Μη εκπεστέος ΦΠΑ εισροών που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες Δαπάνες ψυχαγωγίας 13

14 Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων Εκπιπτόμενες δαπάνες υπό προϋποθέσεις Κατηγορία δαπάνης Όριο Τόκοι δανείων από τρίτους, πλην των τραπεζικών Επιτόκιο δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης ακινήτου Οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στην σίτιση και διαμονή των πελατών & εργαζομένων 3% αντικειμενικής αξίας ακινήτου 300 ανά συμμετέχοντα και 0.5% του ετησίου ακαθαρίστου εισοδήματος της επιχείρησης Διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενουμένων προσώπων Δαπάνες καταβαλλόμενες σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 300 ανά συμμετέχοντα και 0.5% του ετησίου ακαθαρίστου εισοδήματος της επιχείρησης Εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αφορούν σε πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την μεταφορά κερδών, εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό την φοροαποφυγή ή την φοροδιαφυγή 14

15 Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων Μεταβολές στις συναλλαγές με «offshore» Τριγωνικές συναλλαγές (31,1γ ν.2238/94) Τόκοι δανείων για αγορά συμμετοχής σε πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μη συνεργάσιμο ή προνομιακό (31, 1δ /γγ ν.2238/94): Εισαγωγή με ν. 3842/2010 για ισολογισμούς που έκλειναν από 31/12/2010. Κατάργηση με ν.4110/2013 με ισχύ από την χρήση Εισαγωγή με ν.3842/2012 για ισολογισμούς που κλείνουν από 31/12/2010. Ισχύς μέχρι 31/12/2013. Πώληση αγαθών με μεσολάβηση τρίτου προσώπου εγκατεστημένο σε κράτος μη συνεργάσιμο ή προνομιακό (30, 5 ν. 2238/94): Πώληση αγαθών σε σε πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μη συνεργάσιμο ή προνομιακό τιμή συγκριτικά χαμηλότερη (30, 5 ν. 2238/94): Εισαγωγή με ν.3842/2012 για ισολογισμούς που κλείνουν από 31/12/ Ισχύς μέχρι 31/12/2013. Εισαγωγή με ν.3842/2012 για ισολογισμούς που κλείνουν από 31/12/2010. Ισχύς μέχρι 31/12/2013. Το τεκμήριο κατέστη μαχητό με το ν. 4110/2013 για αγοραστές εγκατεστημένους σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το οικ. έτος 2013 και μέχρι 31/12/2013.

16 Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων Αποσβέσεις Είδος παγίου (όλοι οι κλάδοι) 16 Συντελεστής απόσβεσης Κτήρια και μη κτηριακές εγκαταστάσεις 4% Εδαφικές εκτάσεις εξόρυξης και λατομεία 5% Μέσα μαζικής μεταφοράς 5% Μέσα μεταφοράς ατόμων 16% Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων 12% Μηχανήματα & εξοπλισμός 10% Η/Υ και λογισμικό 20% Άυλα στοιχεία, δικαιώματα & έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10% Λοιπά πάγια στοιχεία 10% Δαπάνες αποσβέσεων διενεργεί: Ο κύριος των παγίων στοιχείων Ο μισθωτής, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης Η διενέργεια αποσβέσεων αρχίζει από τον μήνα που έπεται αυτού εντός του οποίου χρησιμοποιήθηκε ή τέθηκε σε υπηρεσία το πάγιο Πάγια με αποσβέσιμη αξία < αποσβέννυνται εξ ολοκλήρου μέσα στο έτος απόκτησης Παρέχεται δυνατότητα αναβολής της διενέργειας αποσβέσεων για τα 3 πρώτα φορολογικά έτη των νέων επιχειρήσεων

17 Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων Επισφαλείς απαιτήσεις Ποσό ληξιπρόθεσμης απαίτησης Χρόνος υπερημερίας Σχηματισμός πρόβλεψης >12 μήνες 100% > >12 μήνες 50% > >18 μήνες 75% > >24 μήνες 100% Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης Σχηματισμός πρόβλεψης από μετόχους / εταίρους / θυγατρικές επιχειρήσεις, με συμμετοχή άνω του 10%, μόνο σε περίπτωση: Εκκρεμοδικίας Υποβολής αιτήματος κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης. Εκκίνησης σε βάρος του οφειλέτη διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Η διαγραφή των απαιτήσεων επιτρέπεται μόνο εφ όσον σωρευτικά: Έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο Έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογουμένου Έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. 17

18 Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων Μεταφορά ζημιών Μεταφορά φορολογικών ζημιών προς συμψηφισμό στα επόμενα 5 φορολογικά έτη. Απώλεια φορολογικών ζημιών εάν μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου κατά ποσοστό άνω του 33%. Μεταφορά φορολογικών ζημιών εάν αποδειχθεί ότι η μεταβολή δεν έγινε με σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Απαγόρευση συμψηφισμού της ζημίας αλλοδαπής με επιχειρηματικά κέρδη της ημεδαπής, με εξαίρεση την ζημία που προκύπτει σε χώρα του Ε.Ο.Χ. και δεν προβλέπεται απαλλαγή σε κάποια ΣΑΔΦ. Διατηρείται η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα σε 30 ισόποσες δόσεις της χρεωστικής διαφοράς που προκύπτει από την ανταλλαγή ομολόγων του ή εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο. 18

19 Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων Νέος κανόνας υποκεφαλαιοδότησης Δεν αναγνωρίζονται πλέον προς έκπτωση οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων των επιχειρήσεων, με την εξαίρεση των πιστωτικών ιδρυμάτων, στον βαθμό που υπερβαίνουν το 25% του EBITDA, εφ όσον: Η επιχείρηση είναι μέλος Ομίλου, ή Οι εγγεγραμμένες στα βιβλία της καθαρές δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το ετησίως. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει μεταφέρεται στα επόμενα 5 έτη. Πλεονάζουσες δαπάνες τόκων = Δαπάνη τόκων Εισόδημα από τόκους 19

20 Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων Αφορολόγητα αποθεματικά του ν. 2238/1994 Ειδική μεταβατική διάταξη για τα αποθεματικά που προέρχονται από κέρδη απαλλασσόμενα της φορολογίας κατά τον ν. 2238/1994 και εμφανίζονται σε ισολογισμό που έκλεισε μέχρι την 1 η /1/2014: * Ενδεικτικά Α.Α.: Πώληση εισηγμένων μετοχών Αμοιβαία κεφάλαια Εταιρείες leasing Τεχνικές εταιρείες Μέχρι την 31 η /12/2013 Από την 1 η /1/2014 Από την 1 η /1/2015 Αυτοτελής φορολόγηση με 15% κατά την διανομή ή κεφαλαιοποίησή τους και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τους μετόχους ή εταίρους Υποχρεωτικός συμψηφισμός στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημίες από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν τα τελευταία 5 έτη, μέχρι εξαντλήσεώς τους, ή Αυτοτελής φορολόγηση με 19% σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τους μετόχους ή εταίρους Δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών. Αν διανεμηθούν στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό; 20

21 Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων Υποχρέωση παρακράτησης Εισόδημα Φυσικά πρόσωπα Συντελεστής παρακράτησης Επιχειρήσεις Μερίσματα 25% 10% 25% 10% Τόκοι 15% / 20% 15% 15%/ 33% 15% Δικαιώματα 25% (αλλοδαπή) 20% 25% (αλλοδαπή) 20% Πώληση αγαθών σε φορείς γενικής κυβέρνησης - - 4% (1% στα υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας) 4% (1% στα υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας) Παροχή υπηρεσιών σε φορείς γενικής κυβέρνησης - - 8% 8% Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, διοίκησης, συμβουλευτικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες που καταβάλλονται σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. 20% (ελεύθεροι επαγγελματίες) 25% (αλλοδαπή) 20% 25% (αλλοδαπή) 20% (αλλοδαπή) 21

22 Φυσικά πρόσωπα αλλαγές, τεχνικές, ποινές Βασίλης Βλάχος 22

23 Επιχειρηματική δραστηριότητα Αντικείμενο & Συντελεστές Περιεχόμενο Έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές 'Εσοδα από πώληση στοιχείων ενεργητικού Φορολόγηση Μέχρι Υπερβάλλον 26% 33% Προϊόν εκκαθάρισης Προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη / παράνομη / αδικαιολόγητη πηγή ή αιτία 33% Επιχειρηματική συναλλαγή = Κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη ή συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους Συστηματική διενέργεια πράξεων = Κάθε 3 ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου (διετία για τις συναλλαγές επί ακινήτων) 23

24 Μισθωτή εργασία Αντικείμενο & Συντελεστές Περιεχόμενο Εισοδήματα σε χρήμα Παροχές σε είδος Εφ άπαξ αποζημιώσεις λόγω διακοπής της σχέσης εργασίας Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων Φορολόγηση Μέχρι % , % Υπερβάλλον 42% Μέχρι % , % , % Υπερβάλλον 30% Περιοδικές παροχές 15% Εφ' άπαξ % Εφ' άπαξ > % Διατήρηση συστήματος μείωσης φόρου Αποσύνδεση από την συλλογή και προσκόμιση αποδείξεων Παρακράτηση με εξάντληση 24

25 Μισθωτή εργασία Εργασιακή σχέση Ορισμός «εργασιακής σχέσης» για τους σκοπούς του νέου ΚΦΕ: Σύμβαση εργατικού δικαίου Σύμβαση δημιουργούσα σχέση εξηρτημένης εργασίας Νομοθεσία του Δημοσίου Μέλη Δ.Σ. ή διευθυντές Δικηγόροι με παγία αντιμισθία Έγγραφες συμβάσεις είτε με έως τρία πρόσωπα, είτε με παραπάνω των τριών εφ όσον το 75% του ακαθάριστου εισοδήματος προέρχεται από το ένα εξ αυτών, και οι επιχειρηματικές δαπάνες που θα εξέπιπταν δεν υπερβαίνουν το ποσό των

26 Μισθωτή εργασία Πρόσθετες παροχές σε είδος Οι πρόσθετες παροχές σε είδος με συνολική αγοραία αξία άνω των 300 ετησίως φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Παροχές: Εταιρικό αυτοκίνητο Παραχώρηση κατοικίας Stock options Δάνειο Προκαταβολές >3 μηνών 26

27 Μισθωτή εργασία Μέλη Δ.Σ., Διευθυντές Κατηγορία 1/1 31/12/2013 Από 1/1/2014 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και κέρδη στο προσωπικό 40% παρακράτηση 10% παρακράτηση Αμοιβές από έξοδα 40% παρακράτηση 22% - 42% (κλίμακα) Μισθοί μελών Δ.Σ. και εταίρων λοιπών νομικών προσώπων 40% παρακράτηση 22% - 42% (κλίμακα) Δεν διευκρινίζεται και αποτελεί ζήτημα ο τρόπος υπολογισμού της παρακράτησης φόρου επί των αμοιβών που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία 27

28 Εισόδημα από κεφάλαιο Αντικείμενο & συντελεστές Περιεχόμενο 1/1 31/12/2013 Από 1/1/2014 Μερίσματα 25% 10% Τόκοι 15% 20% αλλοδαπό ΦΠ 15% Δικαιώματα 25% μόνο αλλοδαποί 20% Εισόδημα από ακίνητη περιουσία % % > % > % Συμπληρ. φόρος 1.5% ή 3% - 28

29 Υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου Αντικείμενο & συντελεστές Μεταβίβαση Επιχείρησης 20% Εισηγμένων μετοχών 0.2% Μη εισηγμένων μετοχών 5% Μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες Ομολόγων Παραγώγων Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης Η ζημία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας ή τίτλων μεταφέρεται επ αόριστον και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη αντίστοιχης προέλευσης 20% 33% max Ακίνητης περιουσίας 20% Απαλλαγή για τα εταιρικά Ρητή απαλλαγή για τα εισηγμένα Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 15% Παρακράτηση μόνο στην μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 29

30 Υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου Η ειδική περίπτωση των μετοχών Μεταβιβάζων Μη εισηγμένες μετοχές Εισηγμένες μετοχές Φυσικό πρόσωπο 5% στην αξία πώλησης 15% στην υπεραξία 0.2% στη συναλλαγή 15% στην υπεραξία 0.2% στη συναλλαγή Νομικό πρόσωπο 5% στην αξία πώλησης 26% στην υπεραξία 26% στην υπεραξία 0.2% στη συναλλαγή 26% στην υπεραξία 0.2% στη συναλλαγή 30

31 Έλεγχος φυσικών προσώπων Έμμεσες τεχνικές ελέγχου Αρχή αναλογιών Καθαρή θέση φορολογουμένου Σχέση τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών Ύψος τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά Ανάλυση ρευστότητας Παράδειγμα Απογραφή περιουσίας* 1/1/2014 Μείον Απογραφή περιουσίας* 31/12/ Επαύξηση περιουσίας 30 Πλέον Δαπάνες διαβίωσης χρήσης** Μείον Δηλωθέντα εισοδήματα περιόδου Μη δηλωθέν εισόδημα περιόδου 20 *Ακίνητα, ΙΧ, συμμετοχές, καταθέσεις, ομόλογα κλπ. **ΔΕΗ, ΟΤΕ, πιστωτικές κάρτες, ασφάλιστρα, δίδακτρα, φόροι 31

32 Έλεγχος φυσικών προσώπων Υπαγόμενοι Άντληση πληροφοριών Ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες Υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός ή Οι δαπάνες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, ή Τα δηλωθέντα εισοδήματα από ατομική επιχείρηση / ελευθέριο επάγγελμα δεν αποκλίνουν σημαντικά από το αφορολόγητο όριο Δεν τηρούνται / επιδεικνύονται τα βιβλία και στοιχεία Υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή αδήλωτα εισοδήματα / δαπάνες Έντυπα για την παροχή στοιχείων από τους φορολογουμένους: Διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης μεταβολών υποχρεώσεων Επιστολή προς τον φορολογούμενο 32

33 Διοικητικές κυρώσεις Πρόστιμα διαδικαστικών παραβάσεων Παράβαση Πρόστιμο Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης 100 (πληροφοριακή ή μηδενική) Μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης Μη ανταπόκριση σε αίτημα για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων 100 / παράβαση αν ο Άρνηση συνεργασίας σε φορολογικό έλεγχο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων Μη γνωστοποίηση διορισμού φορολογικού εκπροσώπου Μη συμμόρφωση με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων ή / παράβαση με κριτήριο τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος Το πρόστιμο διπλασιάζεται και τετραπλασιάζεται σε περίπτωση πρώτης και δεύτερης υποτροπής αντιστοίχως της ίδιας παράβασης σε διάστημα 5 ετών. 33

34 Διοικητικές κυρώσεις Λοιπά πρόστιμα από 1/1/2014 Παράβαση Εκπρόθεσμη καταβολή φόρου Υποβολή ανακριβούς δήλωσης Μη υποβολή δήλωσης Μη απόδοση παρακρατηθέντος φόρου Πρόστιμο < 2 μήνες 0% > 2 μήνες 10% - 30% Διαφορά ίση με 5%-20% 10% της διαφοράς Διαφορά άνω του 20% 30% της διαφοράς Διαφορά άνω του 50% (απόδειξη πρόθεσης) 100% της διαφοράς 100% του μη καταβληθέντος φόρου 100% του μη αποδοθέντος φόρου 34

35 Διοικητικές κυρώσεις Πρόστιμα παραβάσεων φοροδιαφυγής Παράβαση Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου με απόκρυψη συναλλαγής, ελάχιστης αξίας Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων Πρόστιμο 40% αποκρυβείσας αξίας (ελάχιστο ύψος: 2.500) 100% αξίας κάθε στοιχείου 50% της εικονικής αξίας. Εξαιρέσεις: 25% αξίας του στοιχείου αν είναι αδύνατος ο προσδιορισμός της εικονικής αξίας Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων 25% αξίας στον λήπτη εικονικού στοιχείου όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη. Μη επιβολή προστίμου στον καλόπιστο λήπτη 15% αξίας στον λήπτη εικονικού στοιχείου όταν η λήψη δεν έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του φόρου εισοδήματος 500 / στοιχείο με όριο τις / φορολογικό έτος σε περίπτωση έκδοσης του μη προσήκοντος στοιχείου Έκπτωση φόρου εισροών, επιστροφή φόρου από λήπτη εικονικού ή νοθευμένου στοιχείου Μη απόδοση ΦΠΑ από εκδότη στοιχείων βάσει εικονικών, νοθευμένων ή πλαστών στοιχείων Επιστροφή φόρου σε εκδότες πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων 50% φόρου που εξέπεσε ή επεστράφη, ανεξαρτήτως αν δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή 35

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Παρουσίαση του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 1 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις 77 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α.1 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση των Δικηγορικών Εταιριών

Φορολογική μεταχείριση των Δικηγορικών Εταιριών Φορολογική μεταχείριση των Δικηγορικών Εταιριών 1 Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α Σ Α Β Β Α Ι Δ Ο Υ Λ Ε Κ Τ Ο Ρ Α Σ Ν Ο Π Ε Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΔΕΕ 19-2 - 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Υποκείμενα του φόρου Άρθρο 4 Φορολογική κατοικία Άρθρο 5 Εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Με παραδείγματα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων Ι. Μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ από 01/01/2014..4 Α. Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων... 4 1. Υπόχρεοι

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η χώρα μας προχωρά με

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Περιεχόμενα 1. Χρήσιµες Πληροφορίες...3 1.1 Πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2014...3 1.2 Χρόνος υποβολής δηλώσεων...4

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα