Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Αριθμός 4734 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Αλκιβιάδη, με αριθμό διαβατηρίου Ε135346, Μεγάρων 3 Α, Κάψαλος - Λεμεσός και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου MITSUBISHI GTO με αριθμό εγγραφής M575ELA και αριθμό πλαισίου Ζ16Α , το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι) / Ο Παναγιώτης Αλκιβιάδη τελώνισε το πιο ττάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τις οφειλόμενες σε αυτό δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις με βάση τους περί Προσωρινής Εισαγωγής (Ιδιωτικά Οχήματα και Αεροσκάφη) Κανονισμούς του 2004, αφού ανέλαβε γραπτή υττοχρέωαη στο έντυπο Τελ. 104Ο αρ. Β και ημερομηνία 31/7/2007, όπως εξαγάγει το πιο πάνω αυτοκίνητο κατά την αναχώρηση του ή πριν τις 30/11/2007. Το πιο πάνω όχημα εντοπίστηκε στις 14/8/2012, εγκαταλελειμμένο σε χωράφι επί της οδού Βασιλέως Παύλου Α στη Λεμεσό και κατασχέθηκε την ίδια μέρει από το Τελωνείο. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει δηαοποίηση της κατάσχεσης του οχήματος για τον λόγο ότι ο πια πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Ο φάκελος κατάσχεσης 13S/2012 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

2 Β 4064 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 4735 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Τροποποίηση των Αδειών Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Αιολικό Πάρκο), Ν. 419(Α)/Κ , & Ν. 419(Α)/Π , της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, στην περιοχή Πωμού της επαρχίας Πάφου, ισχύος 60MW, Α'Φάση 13.5MW Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν. 122(Ι)/2003 & Ν. 239(!)/2004 & Ν. 143(Ι)/2005) & Ν. 173(Ι)/2006 & Ν. 92(Ι)/2008), 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Έκδοση Αδειών, Κανονισμών του 2004, 3. Την άδεια Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ και την άδεια Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), Ισχύος 60MW, Α' Φάση 13,5MW, της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, στην περιοχή Πωμού της επαρχίας Πάφου, 4. Την επιστολή της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd με αριθμό φακέλου 11/ame/07, ημερομηνίας 05/08/2011, με την οποία ζητά από τη ΡΑΕΚ να εγκρίνει την μείωση του αριθμού ίων Ανεμογεννητριών και αλλαγή του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών από Vestas V90, ισχύος 3MW έκαστη σε Gamesa G136, ισχύος 4.5MW έκαστη, 5. Τα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν τις αιτήσεις Τροποποίησης των πιο πάνω αδειών και πιο συγκεκριμένα: > Την νέα Μελέτη Βιωσιμότητας, ημερομηνίας 03/08/2011, > Τα τεχνικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων Ανεμογεννητρίών Gamesa G136, ισχύος 4.5MW έκαστη, > Την χωροθέτηση των τριών (3) Ανεμογεννητριών, 6. Την απόφαση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 28/05/2012, αριθμός απόφασης 735/2012, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, 7. Τη δημοσίευση της ειδοποίησης της ΡΑΕΚ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 22/06/2012, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd και ότι οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την πιο ττάνω προτεινόμενη τροποποίηση των αδειών στα Γραφεία της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, κανονισμός 13-(2) και 13-(3), 8. Τη γνωστοποίηση της απόφασης της ΡΑΕΚ, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, με αποστολή αντιγράφου της ειδοποίησης σε όλους τους ενδιαφερομένους κατόχους αδειών όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13-(3), 9. Την πάροδο 30 ημερών, από την ημέρα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ειδοποίησης, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί οε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών χωρίς να υποβληθεί οποιαδήποτε παράσταση ή ένσταση αναφορικά με τις ττιο πάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις άδειας, και αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν τόσο τις αιτήσεις όσον και τις Άδειες Ν. 419(Α)/Κ και Ν. 419(Α)/Π που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να Τροποποιήσουν τις άδειες κατασκευής, Ν. 419(Α)/Κ , και λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) ως ακολούθως: )> Μείωση του αριθμού των Ανεμογεννητριών της Α' Φάσης από τέσσερεις (4) σε τρεις (3), > Αλλαγή του κατασκευαστή και μοντέλου των Ανεμογεννητριών από Vestas V90, ισχύος 3MW έκαστη, σε Gamesa G136, ισχύος 4,5MW έκαστη, Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, για τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εντός σαράντα πέντε (45) ημερών, από την Αήψη αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση της στην Ετιίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αρχικά εκδοθέντων αδειών.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4736 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ KAi ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ετήσια Έκθεση για το 2011 σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30 Πί Μαΐου 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (OJ L 164, , ρ.3) και το άρθρο 18 του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου του 2007 (Ν. 4(Ι)/2007) της Κυπριακής Δημοκρατίας Στο πλαίσιο του 1ου Γύρου Χορήγησης Αδειών Έρευνας Υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές της Δημοκρατίας (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αριθμός 4189, Κύριο Μέρος, , σελ. 2967, και OJ C 100/10, , ρ. 11), χορηγήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2008 μία Αδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων στην εταιρεία Noble Energy International Ltd για το Ερευνητικό Τεμάχιο 12 για αρχική περίοδο τριών ετών. Δυνάμει του Άρθρου 15 περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου (Νόμος 4(Ι)/2007) και σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 των περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Κανονισμών (Κ,Δ.Π. 51/2007 & 113/2009), το Υπουργικό Συμβούλιο ανανέωσε την Αδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων στη Noble Energy International Ltd για το Ερευνητικό Τεμάχιο 12 εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για περίοδο δύο ετών από την 24η Οκτωβρίου Η νέα έκταση που καλύπτει το Ερευνητικό Τεμάχιο 12, ύστερα από την υποχρέωση του αδειούχου να αποδεσμεύσει τουλάχιστον 25% της αρχικής επιφάνειας της περιοχής, είναι ίση με τετραγωνικά χιλιόμετρα και η περίμετρος του ορίζεται από τις γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Γεωγραφίκές συντεταγμένες του Ερευνη τικού Τεμαχίου 12 (WGS 84, Zone 36 Ν) Σημείο Γεωγραφικό μήκος Γεωγραφικό πλάτος Έκταση (km ) Α 32:35:00 33:02:40 Β 32:35:00 33:30:00 C 33:18:10 33:30:00 D 33:18:10 33:18:50 Ε 33:29: :18: F 33:27:02 33:16:56 G 33:17:50 33:09:25 Η 33:10:28 33:03:22 Ι 33:09: :02:40 Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος της Noble Energy international Ltd, πραγματοποιήθηκαν εντός του 2011 ο; εργασίες ανόρυξης της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο Ερευνητικό Τεμάχιο 12. Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν και τους ελέγχους αξιολόγησης που διενεργήθηκαν, ανακοινώθηκε στα τέλη του περασμένου έτους η ύπαρξη κοιτάσματος φυσικού αερίου σε όγκο που εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ των πέντε και οκτώ τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών, με μέσο όρο τα εφτά τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Το συγκεκριμένο πεδίο φυσικού αερίου εκτιμάται ότι εκτείνεται σε περιοχή που καλύπτει περίπου 104 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το συνολίκό βάθος της γεώτρησης έφτασε τα μέτρα (βάθος νερού μέτρα). Η εταιρεία Noble Energy International Ltd είναι εξολοκλήρου θυγατρική της Αμερικάνικης δημόσιας εταιρείας Noble Energy Inc, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Χρηματιστήριο ιης Νέας Υόρκης (NBL). Annual Report for 2011 in accordance with article 9 of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (OJ L 164, , p. 3) In accordance with article 9 of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (OJ L 164, , p. 3) and article 18 of the Hydrocarbons (Prospecting, Exploration and Expioitation) Law of 2007 {L. 4(l)/2007) of the Republic of Cyprus, the Ministry of Commerce, Industry and Tourism (Energy Service) of the Republic of Cyprus hereby communicates to the Commission the foflowing annual report for Within the framework of the 1st Licensing Round Offshore Cyprus (OJ C 100/10, , p. 11), a Hydrocarbon Exploration Licence was granted on 24th October 2008 to Noble Energy International Ltd. for Exploration Block No. 12 for an initiai term of three years. Pursuant to Article 15 of the Hydrocarbons (Prospection, Exploration and Exploitation) Law (Law 4(l)/2007) and according to Regulation 9 of the Hydrocarbons (Prospection, Exploration and Exploitation) Regulations of 2007 and 2009 (Regulatory Administrative Acts 51/2007 & 113/2009), the Council of Ministers renewed the Hydrocarbon Exploration Licence of Noble Energy international Ltd. for the Exploration Block 12 within the Exclusive Economic Zone of the Republic of Cyprus, for a period of two years from the 24th October 2011.

4 4066 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 The new Contract Area which covers the Exploration Block 12, after the obligation of the Licensee to relinquish at least 25% of the initial area, is equal to 3,448 square kilometers and its perimeter is determined by the geographic coordinates of the points indicated in the following table: Geoqraphic coordinates of Expioration Block 12 (WGS 84, Zone 36 N) Point Lonqitude Latitude Area (km2) A 32:35:00 33:02:40 Β 32:35:00 33:30:00 C 33:18:10 33:30:00 D 33:18:10 33:18:50 Ε 33:29: :18: F 33:27:02 33:16:56 G 33:17:50 33:09:25 Η 33:10:28 33:03:22 I 33:09: :02:40 The drilling operations for the first exploration well in Block 12 were commenced in September The well was drilled to a depth of 5,860 meters, in water depth of about 1,688 meters and a natural gas discovery was announced at the end of 2011 at the Cyprus Block 12 prospect, offshore the Republic of Cyprus. Results from drilling, formation logs and initial evaluation work indicate an estimated gross resource range of five to eight trillion cubic feet, with a gross mean of seven triilion cubic feet. Noble Energy international Ltd is a wholly owned subsidiary of Noble Energy inc, an American publicly traded company listed on the New York Stock Exchange (NBL). Αριθμός 4737 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Πάφου ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το μήνα Οκτώβριο 2012, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων ΣΕΚ Πάφου, στην οδό Ελευθέριου Βενιζέλου 24. Ημερες: , και Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 18:00-21:00. Αριβμός 4738 ΣΤΑΤΙΣΤ!ΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2010 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2010' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας καί τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 10,00 το αντίτυπο.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡίΟΥ Αριθμός 4739 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 TOFARCO LTD 2 TOFARCO LTD 3 Διεθνής Ομοσπονδία Κτηματικών Επαγγελμάτων (Τμήμα Κύπρου) Αύξηση συντελεστή δόμησης, ποσοστού κάλυψης, ενίσχυση κινήτρων Αύξηοη συντελεστή δόμησης, ποσοστού κάλυψης, ενίσχιιση κινήτρων Αναθεώρηση όρων ανάπτυξης, επιτάχυνση διακηρυγμένων έργων, ένταξη όλων των περιοχών του Αστικού Κέντρου σε ενιαία Ζώνη 4 Πάλα Χατζήπσττα Απόλυτη προστασία περιοχών κατοικίας 5 Ευθυμία Άλφα Απόλυτη προστασία περιοχών κατοικίας Αριθμός 4740 Ο ΠΕΡί ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών, που υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του πιο κάτω ετήσιου καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, απαγορεύεται εν όλω ή εν μέρει να τυγχάνει εμπορικής εκμετάλλευσης με τη μορφή πώλησης ή ενοικίασης του για ιδιωτική χρήση του κοινού, και ειδικά με τη μορφή μαγνητοταινιών ή μαγνητοδίσκων ή ακτη/οδίσκων ή ψηφιακών βιντεοδίσκων, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κινηματογραφικά έργα: 1. A GOOD DAY TO DIE HARD 2. BEAUTIFUL CREATURES 3. CLOUD ATLAS 4- EPiC 5. LAWLESS 6. LIFE OF PI 7. LOOPER 8. NOW YOU SEE ME 9. PARENTAL GUIDANCE 10. PERCY JACKSON; SEA OF MONSTERS 11. RED DAWN 12. THE HEAT 13. THE IMPOSSIBLE 14. THE INTERNSHIP 15. THE SESSIONS 16. THE TWILiGHT SAGA: BREAKDOWN DAWN-PART THE WEDDING 18. WOLVERINE. Οποιοδήποτε κινηματογραφικό έργο που περιλαμβάνεται στον ετήσιο κατάλογο, διαγράφεται από αυτόν μετά από πάροδο πέντε μηνών από την ημέρα της πρώτης προβολής του στη Δημοκρατία, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών. Έγινε στις 15 Οκτωβρίου ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ, Υπουργός Εσωτερικών.

6 4068 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 4741 χ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [Απόφαση ΕΠΑ7~38/2012 Αρ. Φακέλου: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας NU3 NV οπό την NutriSI Holding NV, μέλος του ομίλου εταιρειών Israel Corporalion Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λου κία Χ ριστο δ ού λο υ, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 29 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 27 Ιουλίου 2012 από την εταιρεία NutriSI Holding NV (στο εξής η «NutriSi»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά από την NutriSI του 50% του εκδοθέν μετοχικού κεφαλαίου της NU3 NV και έχει ως επακόλουθο τον πλήρη έλεγχο, δηλαδή την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της NU3 NV, εφόσον η NutriSi ήδη κατέχει το 50% των μετοχών της NU3 NV. Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: a Η NutriSI που είναι Βελγική ιθύνουσα εταιρεία, η οποία αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών της Israel Corporation Limited. Η NutriSI δεν έχει εμπορικές δραστηριότητες και δε λειτουργεί σε οποιεσδήποτε αγορές. Η NutriSI κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της NU3 NV και με την παρούσα κοινοποίηση θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο της εν λόγω εταιρείας εφόσον θα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της. β Η NU3 NV που ιδρύθηκε κατόπιν συμφωνίας κοινοπραξίας μεταξύ των SQM Nitrados S.A., Soquimich European Holdings BV, Rotem Amfert Negev Ltd, Euroci! Holding B.V. και άλλων εταιρειών.' Η NU3 NV λειτουργεί από το εργοστάσιο της στην Grobbendonk στο Βέλγιο και από άλλο εργοστάσιο στο Vlaardingen στην Ολλανδία, το οποίο ανήκει στην εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία NU3 BV. Η NU3 NV αποτελεί μία συνδυασμένη μονάδα παραγωγής ειδικών λιπασμάτων. Η εν λόγω εταιρεία παρόλο που δεν παράγει ή έχει οποιαδήποτε φυσική παρουσία στην Κύπρο εντούτοις παρουσιάζει οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο εφόσον πωλεί τα προϊόντα της μέσω των διανομέων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής υδατοδιαλυτών λιπασμάτων (προϊόντα τα οποία αναμειγνύονται με νερό στο τόπο καλλιέργειας) και υδατολιπασμάτων (προϊόντα τα οποία παραδίδονται σε υγρή μορφή στο τόπο καλλιέργειας). Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2012 ενημέρωσε τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Στις 17 Αυγούστου 2012 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13{3) του Νόμου. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 21 Αυγούστου 2012, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2012 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 1 Η κοινοπραξία της NU3 κοινοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση COMP/M Hyrdro/SQM/Rotem/JV ημερομηνίας 5/12/2001

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ [. ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΗ ΥΠΟ ΤΗΜ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2012, μεταξύ των εταιρειών NutriSi, YARA NEDERLAND B.V (στο εξής η «YARA»), NU3 NV και NU3 B.V. Of εταιρείες NulriSI και YARA επί του παρόντος, κατέχουν η καθεμία το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της NU3 NV την οποία ελέγχουν από κοινού και η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% των μετοχών στην NU3 BV. Βάσει της Συμφωνίας, η YARA δα αποκτήσει το 100% των μετοχών της NU3 BV και η NulriSI θα αποκτήσει το υπόλοιπο 50% των μετοχών που κατέχει η YARA στην NU3 NV και συνεπώς θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο επί της NU3 NV. H δομή ελέγχου των εταιρειών πριν από τη Συναλλαγή είναι η εξής: Η δομή ελέγχου των εταιρειών στη βάση της Συμφωνίας θα αλλάξει ως εξής: 1 Στάδιο : Η NU3 ΝV θα πωλήσει το 100% των μετοχών της που κατέχει στηνν113 Β\/στη YARA. ΣΤΑΔΙΟ 1 2 Στάδιο: Η YARA θα πωλήσει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει στη NU3 NV στην εταιρεία NutriSi και συνεπώς η NutriSi θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο της NU3 NV (αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης). Αφού ολοκληρωθεί το Στάδιο 1 και το Στάδιο 2, η τελίκή δομή ελέγχου των εταιρειών θα είναι ως ακολούθως: NutriSi! YARA! 100% 100% NU3NV NU3BV Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης" επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Με βάση τη Συμφωνία η NutriSi θα εξαγοράσει το 50% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της NU3 NV και θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Ειδικότερα, κατά την ολοκλήρωση της υπό εξέταση συμφωνίας, η NutriSi θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της NU3 NV. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου, εφόσον θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της στοχευόμενης επιχείρησης NU3 NV. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι για το έτος 2011 ο

8 4070 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ενοποιημένος κύκλος ερνασιών του Ομίλου Israel Corporation Group όπου ανήκε! η εταιρεία NutriSI ανήλθε στα [...]' και της NU3 NV για το ίδιο έτος περίπου στα {...!. Τόσο ο όμιλος εταιρειών Israei Corporation Group όσο καί η NU3 NV ασκούν οικονομική δραστηριότητα οτην Κυπριακή Δημοκρατία. Το σύνολο του κύκλου εργασιών του ομίλου εταιρειών Israei Corporation Group, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέρχεται στα {...] για το έτος Το σύνολο του κύκλου εργασιών της NU3 NV, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν [...] για το έτος Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένο που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Στην υπό εξέταση πράξη, ο όμιλος εταιρειών της Israel Corporaiion παράγει και διανέμει ειδικά λιπάσματα (τα οποία αναμειγνύονται με νερό στον τόπο της καλλιέργειας), υδατολιπάοματα (τα οποία παραδίδονται στον καλλιεργητή σε υγρή μορφή) και τα καθαρά λιπάσματα καλλιέργειας. Ο εν λήγω όμιλος προμηθεύει με πρώτες ύλες την NU3 NV οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λιπασμάτων. Η NutriSI δεν δραστηριοποιείται στην παραγωγή λιπασμάτων αλλά μόνο μέσω της Θυγατρικής εταιρείας NU3 NV, η οποία παράγει ειδικά λιπάσματα. Η NU3 NV παράγει και διανέμει ειδικά λιπάσματα και ειδικότερα υδατολιπάσματα ΝΡΚ, υδατοδιάλυτα λιπάσματα και PGMIX. Η Επιτροπή στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αντλεί καθοδήγηση από αποφάσεις της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της για την υπόθεση Yara/Kemira Growhow 2 προσδιόρισε ότι τα οργανικά Λιπάσματα (π.χ. κοπριά) διαχωρίζονται από τα μεταλλικά λιπάσματα (αυτά που παρασκευάζονται κατόπιν βιομηχανικής επεξεργασίας) και ότι τα μεταλλικά λιπάσματα διαχωρίζονται από τα μεταλλικά ειδικά λιπάσματα (πλήρη υδατοδιάλυτα λιπάσματα τα οποία παρασκευάζονται με ψηλό βαθμό καθαρότητας). Τα υδατοδιάλυτα λιπάσματα (στο εξής τα «WS») χρησιμοποιούνται συνήθως για συγκεκριμένα είδη σοδειάς, τα οποία καλλιεργούνται με συγκεκριμένες μεθόδους, μέσω θερμοκηπίων και/ή υδρολίπανση (το οποίο είναι συνδυασμός λίπανσης με άρδευση) αν και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για φυλλοψεκασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάφερε επίσης ότι τα υδατοδιάλυτα λιπάσματα με βάση τα καθαρά στοιχεία, άζωτο ("Ν"), φώσφορο {"Ρ") και κάλιο ("Κ") αντιπροσωπεύουν ξεχωριστή αγορά προϊόντος (στο εξής τα «WS ΝΡΚ») από τα υδατοδιάλυτα σύνθετα λιπάσματα τα οποία απορρέουν από την ανάμειξη διαφόρων καθαρών λιπασμάτων. 3 Στην εν λόγω υπόθεση η σχετική αγορά παρέμεινε ανοικτή, εφόσον η υπό κρίση μελέτη συγχώνευσης αττό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποτελούσε ουσιαστικό εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα σε οποιαδήποτε δυνητική αγορά προϊόντος. Η NU3 NV είναι εταιρεία παραγωγής και μάρκετινγκ η οποία παράγει και πωλεί παγκόσμια ειδικά λιπάσματα και πιο συγκεκριμένα υδατοδιάλυτα λιπάσματα ΝΡΚ, υδατολιπάσματα, προϊόντα τρίτων και PG-Mix. Η NU3 NV επίσης πωλεί λιπάσματα ΜΡΚ ως εκπρόσωπος του ομίλου εταιρειών Hotem. Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, τα Λιπάσματα μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες, οργανικών λιπασμάτων (π.χ. κοπριά) ή μεταλλικά λιτιάσματα, τα οποία τυγχάνουν βιομηχανικής επεξεργασίας και μεταλλικά ειδικά λιπάσματα. Τα τρία κύρια συστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται στο καλλιεργήσιμο χώμα μέσω της χρήσης των μεταλλικών Λιπασμάτων τα οποία υποβοηθούν την ανάπτυξη φυτών και τελειοποιούν το αποτέλεσμα της σοδειάς είναι το άζωτο (Ν), το φώσφορο (Ρ) και το κάλιο (Κ). Ενώ η βασική επεξεργασία αζώτου είναι η χημική επεξεργασία οτην περίπτωση του καλίου και του φωσφόρου,' δημιουργούνται μέσω της επεξεργασίας ορυκτών. Μέσω αυτών των βασικών επεξεργασιών παραγωγής δημιουργούνται τα κυρίως καθαρά λιπάσματα. Τα κυρίως καθαρά Λιπάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας από τους καλλιεργητές ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για άλλα λιπάσματα όπως τα καθαρά και τα σύνθετα (ή αναμειγμένα) λιπάσματα. Τα καθαρά Λιπάσματα είναι απλά άλατα τα οποία παράγονται μέσω χημικής επεξεργασίας και τα οποία περιέχουν ένα ή δύο συστατικά. Για παράδειγμα, καθαρά Λιπάσματα είναι το calcium nitrate (CN), potassium chloride (KLC), potassium nitrate (PN) και potassium phosphate (MKP). Σύνθετα ή αναμειγμένα λιπάσματα όπως το λίπασμα ΝΡΚ παράγονται με επεξεργασία φυσικής ανάμειξης από δύο ή περισσότερα λιπάσματα. Το καθένα από αυτά μπορούν να υποδιαιρεθούν σε τρείς υποκατηγορίες 1) Λιπάσματα καλλιέργειας τα οποία απλώνονται στο χώμα και διαλύονται σταδιακά με τη βροχή ή το σύστημα υδρεύσεως, 2) τα υδατοδιάλυτα λιπάσματα τα οποία αναμειγνύονται Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [,...j. 2 Case No COMP/M Yara/Kemira Growhow 3 Case No COMP/M Yara/Kemira Growhow, παρ. 40

9 ΤΜΗΜΑ β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ με το νερό της' ύδρευσης στον ιόπο της καλλιέργειας και 3) τα υδατολιπάσματατα οττοία παραδίδονται στον καλλιεργητή σε υγρή μορφή. Η Επιτροπή σε πρόσφατη απόφαση της σχετικά με την κοινοποίηση συγκέντρωσης εξαγοράς μέρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας Scotts Company LLC από την Israel Chemicals Ltd αρ. 4/2011, έκρινε ότι τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα αποτελούν ξεχωριστή αγορά. Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει ότι για σκοπούς εξέτασης της παρούσας συγκέντρωσης η σχετική αγορά προϊόντος στην παρούσα πράξη ουγκέντρωσης ορίζεται α) η παραγωγή υδατοδιάλυτων λιπασμάτων (WSF), η οποία περιλαμβάνει καθαρά λιπάσματα, β) η παραγωγή υδατολιπασμάτων, γ) η παραγωγή των υδατοδιάλυτων λιπασμάτων (WSNPK), δ) η διανομή υδατοδιάλυτων λιπασμάτων (WSF), ε) η διανομή υδατολιπασμάτων, στ) η διανομή των υδατοδιάλυτων λιπασμάτων WS ΝΡΚ και ζ) η προμήθεια πρώτων υλών για την παραγωγή ειδικών λιπασμάτων. Τα εμπλεκόμενα μέρη της υπό αναφορά συγκέντρωσης δήλωσαν ότι η σχετική γεωγραφική αγορά θα μπορούσε να θεωρηθεί εθνική αγορά λόγω του ότι σι περισσότεροι παραγωγοί των εν λόγω προϊόντων πωλούν τα προϊόντα τους μέσω τοπικών καναλιών (αντιπρόσωπους και διανομείς) ή μέσω τοπικών θυγατρικών εταιρειών ή και σε συνδυασμό των δύο. Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει ότι σε σχέση με τις πιο πάνω σχετικές αγορές προϊόντος, ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίος. Ως εκ τούτου ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς παραμένει ανοικτός. 4 Στην παρούσα υπόθεση σχετικά με την ύπαρξη κάθετης σχέσης ο όμιλος εταιρειών της fsrael Chemicals Lid δεν πωλεί πρώτη ύλη για την παραγωγή υδατοδιάλυτων λιπασμάτων στην Κύπρο και ούτε η NU3 NV παράγει τα προϊόντα της στην Κύπρο, συνεπώς δεν έχουν κάθετη αχέση εντός της Κύπρου. Η μόνη οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των μερών αφορά τα ειδικά λιπάσματα WSNPK (υδατοδιαλυτά λιπάσματα). Ο κύκλος εργασιών της στοχευόμενης εταιρείας στην Κύπρο για το έτος 2011 προέρχεται μόνο από τις πωλήσεις [...]. Ούτε η NU3 NV ούτε η Isfael Chemicals Ltd παράγουν ειδικά λιπάσματα στην Κύπρο. Αντίθετα η Israel Chemicals Ltd διανέμει ειδικά λιπάσματα στην Κύπρο όπως και η NU3 NV η οποία τα διανέμει μέσω των διανομέων της [...]. Η προτεινόμενη συναλλαγή δεν θα οδηγήοει σε επηρεασμό της ανταγωνιστικότητας της αγοράς αλλά ούτε και θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς, εφόσον αφορά κατά κύριο λόγο την αλλαγή ελέγχου αττό κοινό σε πλήρη έλεγχο των εταιρειών της κοινοπραξίας NU3 Ν V. Επιπλέον υπάρχει αριθμός παραγωγών υδατοδιάλυτων λιπασμάτων στην Κύπρο εφόσον αυτά τα προϊόντα μπορούν με ευκολία να παραχθούν λόγω των συστατικών τους (π.χ. νάτριο, κάλιο και φώσφορο) τα οποία είναι εύκολα διαθέσιμα σε οποιονδήποτε. Συνεπώς, δεν τίθεται ούτε ζήτημα φραγμού εισόδου. Οι κύριοι ανταγωνιστές της NU3 στην Κύπρο, η οποία δραστηριοποιείται μόνο οτη διανομή υδατοδιάλυτων λιπασμάτων WSNPK είναι οι ακόλουθοι: Εταιρείες Μερίδιο αγοράς Haifa [...]% Chinese Producers [...]% Vara Hellas [...]% Kalie and Saiz [...]% Biolchim [...]% Valagro [...]% NU3 N.V. [...]% fcl [...]% Other [...}% Total [...]% * Είναι συνήθης τακτική την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις για επηρεασμό του ανταγωνισμού, είτε με το στενότερο είτε με τον ευρύτερο ορισμό της αγοράς, ο ορισμός της γεωγραφικής αγοράς ανοικτός. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Case No. COMP/M EDISON/ HELLENIC PETROLEUM/ JV, Case No COMP/M.5S27 - Robert Bosch/ Samsung/ JV, Case No COMP/M.5201 Total Produce/Haluco/JV.

10 4072 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αναφορικά με τις υποκατάστατες ττηγές προμήθειας των προϊόντων της εν λόγω σχετικής αγοράς, τα μέρη υποστηρίζουν ότι τα καθαρά λιπάσματα (WS straight) αποτελούν υποκατάστατη πηγή των υδατοδιαλυτων λιπασμάτων WSNPK (water soluble ΝΡΚ). Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη οι τάσεις προσφοράς και ζήτησης στην εν Λόγω σχετική αγορά έχουν μια φυσιολογική ανάπτυξη ετησίως γύρω στο [...]%. Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία κάθετη σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στην Κύπρο. Η μόνη οριζόντια σχέση αφορά την σχετική αγορά της διανομής υδατοδιαλυτων λιπασμάτων WSNPK, όμως το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της NU3 NV και της ICL στη συγκεκριμένη αγορά ανέρχεται μόλις το ξ...]% και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα επηρεαζόμενης αγοράς, καθώς το μερίδιο αγοράς δεν υπερβαίνει το 15%. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 11 το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης ΰτην επηρεαζόμενη αγορά, και υπό το φως της προκαταρτικής αξιολόγησης που προηγήθηκε σε ότι αφορά την παρούσα συγκέντρωση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, δεν δημιουργείται ή ενισχύεται δεσπόζουσα θέση στις πιο πάνω επηρεαζόμενη αγορά. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι, δεν προκύπτει στην προκείμενη περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4742 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2009 (Νόμοι 30(1) και 122(1) του 2001,139(1) του 2002,10(1) και 80(1) του 2003, 144(1) του 2004,117(1) του 2005, 9(1) και 82(1) του 2007 και 108(1) του 2009) Απόφαση δυνάμει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ασκώντας τις εξουσίες ττου του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 10 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009, (εφεξής ο «Νόμος»), εκδίδει την ακόλουθη απόφαση: Τίτλος: Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσείς 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Στις 4 Οκτωβρίου 2012 κοινοποιήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (εφεξής η «ΑνΑΔ»), ως Αρμόδια Αρχή, στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων νέο σχέδιο ενισχύσεων το οποίο φέρει τον τίτλο «Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις» (εφεξής το «Σχέδιο»). Το Σχέδιο αντικαθιστά υφιστάμενο καθεστώς ενισχύσεων με τον Ιδιο τίτλο, το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση του Εφόρου με αριθμό 335 και ημερομηνία 10 Ιανουαρίου 2012, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ατις 20 Ιανουαρίου (εφεξής το «υφιστάμενο Σχέδιο»), Το υφιστάμενο Σχέδιο τέδηκε σε ισχύ την και λήγει στις Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Σχεδίου, ήτοι μέχρι την , θα εφαρμόζεται το υφιστάμενο Σχέδιο. Ως εκ τούτου, αιτήσεις από δικαιούχους βάσει του υφιστάμενου Σχεδίου θα γίνονται δεκτές μέχρι τις Οι αιτήσεις αυτές Θα εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή και Θα παρέχονται ενισχύσεις υπό τους όρους και προϋποθέσεις του υφιστάμενου Σχεδίου μέχρι τις Οι αιτήσεις που Θα υποβάλλονται από την και μετέπειτα θα αξιολογούνται με βάση τους όρους και προϋποθέσεις του νέου Σχεδίου. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: (α) Αρμόδια Αρχή Το Σχέδιο αποτελεί σύμπραξη της ΑνΑΔ, του Τμήματος Εργασίας, του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου. Συντονιστής της Σύμπραξης είναι η ΑνΑΔ. Για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή του Σχεδίου η Σύμπραξη θα επιδιώξει ενεργά τη συνεργασία άλλων σχετικών φορέων όπως εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων και επαγγελματικών φορέων. (β) Στόχοι του κοινοποιηθέντος Σχεδίου Το Σχέδιο αποσκοπεί σε ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας της Κύπρου μέσω στοχευμένης παροχής κινήτρων σε εργοδότες, με τη μορφή χορηγιών (ενίσχυσης) και καθοδήγησης, για εργοδότηαη και εξατομικευμένη κατάρτιση άνεργων ατόμων, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Το Σχέδιο επικεντρώνεται στην πλήρωση δηλωμένων κενών θέσεων εργασίας με μακροχρόνια ανέργους (εγγεγραμμένους ανέργους πέραν των 6 μηνών) και οτην αντικατάσταση με μακροχρόνια άνεργο δυναμικό από την Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προσωρινά απασχολούμενου αλλοδαπού εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες, με τη λήξη της έγκρισης προς εργοδότες της προοωρινής απασχόλησης του. Προωθεί, επίσης, την απασχόληση ατόμων που έτυχαν προηγούμενης κατάρτισης μέσω άλλων προγραμμάτων κατάρτισης και δεν κατέστη δυνατή η απασχόληση τους. Το Σχέδιο δεν προσφέρεται κατά κανόνα για πλήρωση κενών θέσεων εργασίας οι οποίες απευθύνονται οε άνεργους αποφοίτους Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα κατάρτισης που επιχορηγούνται μέσω του Σχεδίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών και θεμάτων σε σχέση με τις υπό πλήρωση θέσεις εργασίας στις επιχειρήαεις/οργανισμούς. Οι γνώσεις και δεξιότητες που παρέχονται μέσω του Σχεδίου δεν αφορούν αποκλειστικά την εντσχυόμενη επιχείρηση/ οργανισμό. Από τους καταρτιζόμενους αποκτώνται προσόντα που είναι μεταβιβάσιμα σε άλλες επιχειρήσεις/ οργανισμούς, οτον ίδια κλάδο ή/ και οε άλλους κλάδους/ τομείς της οικονομίας, που διευρύνουν τις προοπτικές ανέλιξης και τον ορίζοντα απασχόλησης τους. Σύμφωνα με το Σχέδιο, για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο άνεργο θα καταρτίζεται και Θα υλοποιείται εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης του διάρκειας 3 μηνών. Για την υλοποίηση του προγράμματος ετοιμάζεται πλάνο κατάρτισης το οποίο τυγχάνει της έγκρισης της ΑνΑΔ και διαλαμβάνει την οργανωμένη και συστηματική απόκτηση εργασιακής πείρας και πρακτικής κατάρτισης στην επιχείρηση/οργανισμό κάτω από την καθοδήγηση εκπαιδευτή. 1 Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ της 20.01,2012, α. 120.

12 Β 4074 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Θα επιδιώκεται ο σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης με {ίαση το περιεχόμενο Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων που ορίζονται οτο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, που έχει αναπτύξει η ΑνΑΔ, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ευκαιρίες απόκτησης αναγνωρισμένων προσόντων από τους συμμετέχοντες στα προγράμματα. (γ) Δικαιούχοι του Σχεδίου Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι εργοδότες που δραστηριοποιούνται αε όλους τους τομείς της οικονομίας αε σχέση με την κατάρτιση των εργοδότου μένων τους. Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση τα αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα για συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου. (δ) Κριτήρια Η διαδικασία είναι η εξής: Στο ττρώτο στάδιο το Τμήμα Εργασίας ενημερώνει ενδιαφερόμενους ανέργους και εργοδότες για τις πρόνοιες του Σχεδίου και παραπέμπει ανέργους σε επιχειρήσεις/οργανισμούς. Ειδικότερα εξετάζει (ι) δηλωθείσες κενές θέσεις εργασίας και (ϋ) κενές θέσεις που δημιουργούνται από την αντικατάσταση προσωρινά απασχολούμενου αλλοδαπού εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες και επιλέγει μακροχρόνια ανέργους τους οποίους παραπέμπει στους ενδιαφερόμενους εργοδότες με στόχο την απασχόληση και κατάρτιση στο πλαίσιο του Σχεδίου. Το δεύτερο στάδια αφορά την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο και λήψη απόφασης για έγκριση του προγράμματος. Το Τμήμα Εργασίας διαβιβάζει στην ΑνΑΔ την αίτηση με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία απαραίτητα επιβεβαιώνονται: α) η ύπαρξη κενής θέσης εργασίας ή θέσης για αντικατάσταση αλλοδαπών από τρίτες χώρες, β) ότι ο υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένοι άνεργοι πέραν των 6 μηνών) και γ} ότι ο εργοδότης δεν προέβη σε πλεονασμό μέσα στους 8 τελευταίους μήνες, στην ίδια επαρχία και στην Ιδια επαγγελματική κατηγορία με αυτήν που ανήκει η προς πλήρωση θέση. Ένα πρόγραμμα μπορεί να επιχορηγηθεί μέαω του Σχεδίου εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο εργοδότη και εξασφαλισθεί η έγκριση του από την ΑνΑΔ -npw από την έναρξη εφαρμογής του. Αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή πριν από τη σύναψη επίσημης εργασιακής σχέσης μεταξύ εργοδότη και ανέργου ή μέσα σε καθορισμένα χρονικά όρια, από την ημερομηνία πρόσληψης. Η αίτηση του εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του μακροχρόνια ανέργου, εξετάζεται από την ΑνΑΔ και διαπιστώνεται κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το Σχέδιο. Για το σκοπό αιιτό αξιολογούνται τα στοιχεία που αναφέρονται ή/και επισυνάπτονται στην αίτηση του εργοδότη, καθώς και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που λαμβάνονται μετά από τυχόν επί τόπου επίσκεψη ή/και γραπτώς, αναφορικά με την επιχείρηση/ οργανισμό, την ανάγκη για πρόσληψη και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργου, τον άνεργο, το πρόγραμμα κατάρτισης και το κίνητρο της ενίσχυσης. Οι βασικές προϋποθέσεις, που θα είναι εκ των προτέρων γνωστές στους αιτητές, είναι οι ακόλουθες: > Η αίτηση να έχει διαβιβαστεί στην ΑνΑΔ από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και να συνοδεύεται από την απαραίτητη βεβαίωση και τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα. > Η αίτηση για έγκριση συμμετοχής στο Σχέδιο να υποβληθεί πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης και να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την επιχείρηση/ οργανισμό. > Η μέγιστη περίοδος που εργοδοτείτοι το άτομο στην επιχείρηση πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο Σχέδιο είναι 2 μήνες. > Η ανάγκη της επιχείρησης / οργανισμού και το περιεχόμενο της Θέσης εργασίας σε σχέση με τα προσόντα του ανέργου να απαιτούν την κατάρτιση του ατόμου για περίοδο 3 μηνών. > Η διάθεση κατάλληλου εκπαιδευτή (υπεύθυνου στελέχους του εργοδότη) που να καθοδηγεί και επιβλέπει την κατάρτιση του νεοπροσληφθέντος. > Η επιχείρηση / οργανισμός που υποβάλλει την αίτηση να επωμίζεται τις δαπάνες κατάρτισης.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Επίσης το κοινοποιηθέν Σχέδιο προνοεί ότι θα πρέπει να μη βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας με την Αρμόδια Αρχή της επιχείρησης/οργανισμού ή/και των συντελεστών παροχής κατάρτισης ή/και των υποψηφίων για συμμετοχή, που επηρεάζουν τη συμμετοχή στο Σχέδιο. Η Αρμόδια Αρχή θέτει περιορισμούς στον ετήσιο αριθμό ανέργων που ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει μέσω του Σχεδίου, ο οποίος καθορίζεται με βάση τον αριθμό των ήδη απασχολουμένων στην επιχείρηση του. Νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο, η ΑνΑώ αποφασίζει την έγκριση της αίτησης και ενημερώνει τον εργοδότη αναφορικά με τη διάρκεια κατάρτισης (3 μήνες), την περίοδο εφαρμογής, τον εκπαιδευτή και άλλες λεπτομέρειες του προγράμματος, τις υποχρεώσεις του εργοδότη και του νεσπροσληφθέντος, το ύψος της ενίσχυσης και τις προϋποθέσεις καταβολής της. Σε περίπτωση μη έγκρισης του προγράμματος, γνωστοποιούντοί γρατϊτώς στον εργοδότη οι λόγοι απόρριψης της αίτησης του. Το τρίτο στάδιο αφορά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης στη βάση προγραμματισμού / πλάνου κατάρτισης που συμφωνείται με την επιχείρηση / οργανισμό. Το πρόγραμμα διαλαμβάνει οργανωμένη απόκτηση εργασιακής πείρας και πρακτικής κατάρτισης στην επιχείρηση/οργανισμό που εργσδοτεί τον νεοπροσληφθέντα καταρτιζόμενο, σύμφωνα με οχετικό προγραμματισμό και υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή (υπεύθυνου στελέχους του εργοδότη), για προσαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων στις συγκεκριμένες συνθήκες και τρόπο εργασίας του εργοδότη του. Η περίοδος πρακτικής κατάρτισης διαρκεί 3 μήνες. Καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, η ΑνΑΔ παρακολουθεί την υλοποίηση του και την πρόοδο του καταρτιζομένου, για διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της κατάρτισης και επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ο εργοδότης αναλαμβάνει υποχρεώσεις που αφορούν τα ακόλουθα: > Την ερνοδότηαη του ανέργου στη θέση που δηλώθηκε στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και προσυμφωνήθηκε στις προδιαγραφές κατάρτισης. > Την εφαρμογή του προγράμματος απόκτησης εργασιακής πείρας και πρακτικής κατάρτισης του καταρτιζομένου μέσα στην επιχείρηση/οργανισμό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό / πλάνο κατάρτισης. > Τη διάθεση για ολόκληρη τη διάρκεια της πρακτικής κατάρτισης στελέχους του, κατάλληλου για την καθοδήγηση και παρακολούθηση του καταρτιζομένου. > Την καταβολή των νενομισμένων εισφορών για τον καταρτιζόμενο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε άλλα Ταμεία/ Σχέδια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. > Τη γραπτή ενημέρωση της ΑνΑΔ σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δε θα εφαρμόσει το πρόγραμμα καθώς και για αλλαγές που επιβάλλονται για σοβαρούς λόγους και εξασφάλιση της έγκριοής τους πριν αυτές τεθούν σε ισχύ. > Τη γραπτή ενημέρωση της ΑνΑΔ για ενδεχόμενη πρόθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους να διακόψει τη συμμετοχή του στο Σχέδιο, > Την ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο εφαρμογής του προγράμματος σε λειτουργούς της ΑνΑΔ, ή/και σε εντεταλμένους συνεργάτες της, για σκοπούς ελέγχου και αξιολόγησης της εφαρμογής του και για διασφάλιση της πιστής τήρησης των συμφωνηθέντων και των όρων του Σχεδίου. Το τέταρτο στάδιο αφορά την καταβολή του χορηγήματος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Για να καταστεί δυνατή η καταβολή χορηγήματος θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: > Υποβολή της αίτησης για καταβολή χορηγήματος και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μέοα στο καθορισθέν χρονικό πλαίσιο. > Επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με το εγκριθέν πλάνο κατάρτισης. > Τήρηση από τον εργοδότη των υποχρεώσεων του κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Πα ενημέρωση όλων των εργοδοτών θα εκδοθεί από την ΑνΑΔ Οδηγός που θα περιγράφει αναλυτικά την πολιτική, τις διαδικασίες καθώς και τα κριτήρια/προϋποθέσεις έγκρισης και επιχορήγησης προγραμμάτων κατάρτισης ουα πλαίσια του Σχεδίου. Οι πληροφορίες αυτές Θα είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα βρίσκονται επίσης στην ιατοσελίδα της ΑνΑΔ στο διαδίκτυο. (ε) Διάρκεια κοινοποιηθέντος Σχεδίου Το Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ την και θα λήξει την , Η ΑνΑΔ, σε συνεννόηση με τη Σύμπραξη, δύναται να τερματίσει τη λειτουργία του Σχεδίου πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του και να ενημερώσει σχετικά τον Έφορο και τους δικαιούχους εργοδότες.

14 4076 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Υπάρχει δυνατότητα έγκρισης προγραμμάτων μέχρι τις έστω καί αν αυτά θα ολοκληρωθούν μετά την ημερομηνία αυτή. (ς) Επιλέξιμες δαπάνες και ένταση της ενίσχυσης Οι επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου είναι: (ί) Κόστος προοωπίκού εκπαιδευτή: Το κόστος προσωπικού του εκπαιδευτή / υπεύθυνου στελέχους του εργοδότη που καθοδηγεί και επιβλέπει την κατάρτιση του ατόμου. (ίί) Λοιπές τρέχουσες δαπάνες: Το κόστος για υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεοα με το πρόγραμμα κατάρτισης. (ϋί) Κόστος προσωπικού του καταρτιζομένου (νεοπροσληφθέντος μακροχρόνια ανέργου} μέχρι του ποσού των συνολικών λοιπών επιλέξιμων δαπανών που αναφέρονται οτα στοιχεία (ί) και (ίί) πιο πάνω. Όσον αφορά το κόστος προσωπικού του καταρτιζομένου, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ώρες κατά τις οποίες συμμετείχε στην κατάρτιση μέσα στην επιχείρηση, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν ώρες παραγωγικής εργασίας. Ο δικαιούχος εργοδότης θα δηλώνει τις επιλέξιμες δαπάνες που υφίσταται στη βάση των οποίων θα γίνεται ο υπολογισμός της επιχορήγησης. Τυχόν ΦΠΛ που περιλαμβάνεται στα πιο πάνω κόστη δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Οι επιλέξιμες δαπάνες που επωμίζεται ο εργοδότης για κάθε ενισχυόμενο πρόγραμμα θα τεκμηριώνονται εγγράφως με διαφανή και αναλυτικό τρόπο. (ζ) Εντάσεις ενίσχυσης Οι εντάσεις της ενίσχυσης, οι οποίες αφορούν γενική επαγγελματική κατάρτιση, έχουν ως εξής: 60% για μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, 80% για μικρές επιχειρήσεις. Το χορήγημα θα μπορεί να καλύψει δαπάνες κατάρτισης με τις οποίες επιβαρύνεται ο εργοδότης μέχρι του ποσοστού που προβλέπουν οι πιο πάνω εντάσεις ενίσχυσης, νοουμένου ότι δε θα υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης που καθορίζει η ΑνΑΔ. Η ΑνΑΔ θα απορρίπτει αιτήσεις ysa κατάρτιση που δεν εμπίπτουν στον ορισμό «γενική επαγγελματική κατάρτιση». Οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες δε συνιστούν κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 2 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 108 (Ι)/2009, εντάσσονται στο Σχέδιο και παραχωρείται απευθείας ενίσχυση ύψους μέχρι Β0% χωρίς να διενεργείται οποιοσδήποτε έλεγχος για το μέγεθος τους όταν: (ί) (ίί) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εργοδότης ο οποίος δε συνιστά επιχείρηση, δηλαδή δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εργοδότης ο οποίος συνιστά μεν επιχείρηση, αλλά ασκεί τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες δε νοθεύουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό που να επηρεάζονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η ΑνΑΔ μπορεί να προκαθορίζει ανώτατα ποσά επιχορήγησης, τα οποία θα ισχύουν χωρίς διάκριση για όλους τους δικαιούχους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία θα προκαθορίζεται. Τα ανώτατα αυτά ποσά θα δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων. Από την καταβολή κρατικών ενισχύσεων που προνοεί το Σχέδιο εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις: (ί) (ίί) Αποκλείεται ρητά η καταβολή μεμονωμένης ενίσχυσης υπέρ επιχείρησης που αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούσας διαταγής ανάκτησης μετά από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής η «Επιτροπή») με την οποία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά. Ενισχύσεις σε προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) οριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6 Γ1 Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής η «Συνθήκη ΕΚ») 2 (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία) 3 (εφεξής ο «Κανονισμός 800/2008»), Την 1" Δεκεμβρίου 2009 τα Άρθρα 87 και 86 της Συνθήκης ΕΚ αντικαταστάθηκαν από τα Άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για ιη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ»). Τα Αρθρα 87 και 88 τικ Συνθήκης ΕΚ και τα Άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ είναι κατά βάοη ταυτόσημα. Στο πλαίαιο της παρούσας απόφασης οι παραπομπές am Αρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ εκλαμβάνονται ως παραπομπές ρτα Αρθρα 87 και 8S της Συνθήκης ΕΚ, κατά περίπτωση. 3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314 της , ο. 3.

15 ΤΜΗΜΑ 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (η) Χαρακτήρας κινήτρου Στο πλαίσιο του Σχεδίου Θα καταβάλλονται ενισχύσεις που έχουν χαρακτήρα κινήτρου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 800/2008. Όσον αφορά ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται σε Μικρές κα! Μεσαίες Επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ»), το κίνητρο αυτό θα θεωρείται ότι υπάρχει όταν, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εφαρμογή του ενισχυόμενου προγράμματος, η δικαιούχος ΜΜΕ έχει υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αίτηση για ενίσχυση/αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο. Οσον αφορά ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις, πρόσθετα από τους όρους που ισχύουν για τις ΜΜΕ, η Αρμόδια Αρχή θα ελέγχει, πριν χορηγήσει τις εν λόγω μεμονωμένες ενισχύσεις, ότι τα έγγραφα που ετοίμασε ο δικαιούχος αποδεικνύουν το χαρακτήρα κινήτρου των ενισχύσεων βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα κριτήρια: (ί) (ϋ) (ίίί) (ίν) Ουσιώδη αύξηση του μεγέθους του προγράμματος ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης. Ουσιώδη αύξηση ίου πεδίου εφαρμογής του προγράμματος ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης. Ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το πρόγραμμα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης. Ουσιώδη αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του προγράμματος. Ο ορισμός των ΜΜΕ βασίζεται στον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6 ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. (θ) Επιστροφή ενίσχυσης - ποινές Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δικαιούχος δεν έχει τηρήσει τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ζητείται η επιστροφή των ποσών που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Λυναμικού Νόμου. (ι) Προϋπολογισμός του κοινοποιηθέντος Σχεδίου Για κατάρτιση 420 ατόμων σε επιχειρήσεις/οργανισμούς θα απαιτηθεί δαπάνη υπολογιζόμενου ύψους Μέρος των πιστώσεων αυτών δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση διότι θα καταβάλλεται είτε σε δικαιούχους εργοδότες που δε συνιστούν επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων, ως εκ της φύσεως τους, δεν είναι ικανές να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό που να επηρεάζονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. (ια) Σώρευση Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στα πλαίσια του Σχεδίου: (α) Μπορούν να αωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις που εξαιρούνται βάσει του Κανονισμού 800/2008 εφόσον τα εν λόγω μέτρα ενίσχυσης αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, (β) Δεν μπορούν να σωρευθούν με άλλες ενισχύσεις που εξαιρούνται δυνάμει του Κανονισμού 800/2008 ή ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15 ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των Άρθρων 87 και 86 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ούτε με άλλη κοινοτική χρηματοδότηση που αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες - που αλληλεπικαλύπτονται πλήρως ή εν μίρει - αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε ένταση ενίσχυσης που υπερβαίνει τις προβλεπόμενες από το Σχέδιο εντάσεις ενίσχυσης. (ιβ) Νομική βάση β Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ. Ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος (Νόμος 125(1) του 1999, άρθρο 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο Αρ. 21 (Ι) του β Κανονισμός 800/2008.» Απόφαση του Εφόρου. 3, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: (α) Βάσει του άρθρου 9Α (α) του Νόμου, ο Έφορος αξιολογεί και εγκρίνε?, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10, τις ενισχύσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία, κατ' εφαρμογή των κανονισμών για την εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο Άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Επίσης, το άρθρο 10 (1) του πιο πάνω Νόμου προνοεί ότι η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί κάθε μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 9 Α του Νόμου στον Έφορο για έγκριση. Το άρθρο 10 (3) του Νόμου απαγορεύει όπως τεθεί σε ισχύ στη Δημοκρατία μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωιταϊκι^ς Ένωσης L 124 της , σ 36. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωαης L 37S της , σ. 5.

16 4078 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 παράγραφο (α) του άρθρου 9Α του Νόμου, εκτός εάν τούτο έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον Έφορο και έχουν τηρηθεί οι τυχόν όροι που επέβαλε ο Έφορος στην εκδοθείσα δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 10 απόφαση του. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, «κρατική ενίσχυση» σημαίνει κάθε μέτρο το οποίο πληροί όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο Άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Το Άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ προνοεί ότι «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διό της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εοωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν πς μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως». (β) Τα ακόλουθα μέρη του κοινοποιηθέντος Σχεδίου δε συνιστούν κρατική ενίσχυση: (ί) όταν δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εργοδότης ο οποίος δε συνιστά επιχείρηση. Σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις, «επιχείρηση» είναι κάθε φορέας ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησης του 6. Με τη σειρά της η «οικονομική δραστηριότητα» ορίζεται ως η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά, Η Αρμόδια Αρχή είναι υπεύθυνη να εξετάζει κατά πόσο ο δικαιούχος δε συνιστά μεν επιχείρηση αλλά αιτείται επιδότηση που σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων και επομένως Θα θεωρείται, για τις δραστηριότητες αυτές, ως επιχείρηση (ίί) όταν δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εργοδότης ο οποίος συνιστά μεν επιχείρηση αλλά ασκεί τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες δε νοθεύουν τον ανταγωνισμό αε βαθμό που να επηρεάζονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή διατηρεί αμφιβολίες εάν ένας δικαιούχος συνιστά ή όχι επιχείρηση ή κατά πόσο η ενίσχυση προς μια επιχείρηση δυνατό να επηρεάσει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τότε θα πρέπει να απευθύνεται στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για διευκρινίσεις. (γ) Το υπόλοιπο μέρος του κοινοποιηθέντος Σχεδίου συνιστά κρατική ενίσχυση, διότι ικανοποιεί σωρευτικά τα κριτήρια του Άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ: (ί) Χορηγείται έμμεσα από το ώημόσιο διότι η κοινοποιηθείσα ενίσχυση παρέχεται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου που διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και παύει το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, Δημόσιο σημαίνει το Κράτος, τους Δήμους και τις Κοινότητες (ίί) η επιχορήγηση που παρέχεται στις δικαιούχους επιχειρήσεις (δικαιούχοι του Σχεδίου 2(γ) ανωτέρω) συνιστά οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο οι αποδέκτριες επιχειρήσεις δε θα είχαν λάβει υπό τις κανονικές συνθήκες της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας' (ίϋ) συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής, δηλαδή έχει επιλεκτικό χαρακτήρα, λόγω του ότι εφαρμόζεται με μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων, καθορισμού κριτηρίων συμμετοχής, αξιολόγησης των αιτήσεων από την ΑνΑΔ, και έγκρισης και ελέγχου της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που επιχορηγούνται. Επίσης η επιχορήγηση δε δίδεται γενικά σε όλες τις επιχειρήσεις αλλά περιορίζεται στις επιχειρήσεις που εργοδοτούν υπαλλήλους, εξαιρώντας έτσι τους αυτοεργοδοτουμένους, και οι οποίες έχουν κοινές ανάγκες σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο και πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το κοινοποιηθέν Σχέδιο. Οι προϋποθέσεις που τίθενται για καταβολή της ενίσχυσης, όσο και αν είναι ορθές από την άποψη της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου, αποτελούν κριτήρια επιλεκτικής χορήγησης της ενίσχυσης. Συνιστά στοιχείο επιλεκτικότητας η «διακριτική ευχέρεια» της ΑνΑΑ να επιλέγει με ποικίλους τρόπους τους δικαιούχους της ενίσχυσης. Η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος εξετάζεται προηγουμένως από την ΑνΑΔ, η οποία, μετά τη διενέργεια της εξέτασης, ενδέχεται, κατά περίπτωση, να χορηγήσει την ενίσχυση. Για να κριθεί ένα μέτρο ως «γενικού χαρακτήρα», δηλαδή ως μη επιλεκτικό, θα πρέπει το σύστημα να λειτουργεί αυτόματα, δηλαδή η ΑνΑΔ να μη διαθέτει διακριτική ευχέρεια, και το μέτρο να ευνοεί κατά τον Ιδιο τρόπο όλες τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων παραγωγής (ίν) επειδή το κοινοποιηθέν Σχέδιο επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων στις δικαιούχους επιχειρήσεις (2(γ) ανωτέρω) και επειδή οι ενισχύσεις αποτελούν πλεονέκτημα προς αυτές, γι' αυτό το μέτρο είναι σε θέση να νοθεύσει τον ανταγωνισμό τόσα οτην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές των άλλων χωρών, καθότι μεγάλος αριθμός Απόψαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [εφεξής το «ΔΕΚ» (οπό μετονομάστηκε αε «Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»] της 23" ( Απριλίου 1991, C 41/90, (Hofner and Elsen), Συλλογή Απόφαση τουώεκτης 1B nl Ιουνίου 1988 στην Υπόθεση C-35/96, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή Απόφαση του ΔΕΚ της 13'! Φεβρουαρίου 2003, C ~ 409/00. (Βασίλειο της Ισπανίας κατά Επιτροπή ς) Συλλογή Απόφαση του Πρωτοδικείου (από μετονομάστηκε σε «Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης») ιης 21" 1 Οκτωβρίου 2004, Τα-36/93 (Lenzing), Συλλογή Απόφαση της Επιτροπές της 11 Ιουλίου 2001, 2002/893/ΕΚ, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 314,1Β.11,2002, ο. 17.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ δικαιούχων εμπλέκεται σε δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (δ) Το κοινοποιηθέν Σχέδιο βασίζεται στον Κανονισμό 800/2008, ο οποίος προνοεί, μεταξύ άλλων, παραχώρηση ενισχύσεων για επαγγελματική εκπαίδευση. Σύμφωνα με το άρθρο 3(1) rou Κανονισμού 800/2008, τα καθεστώτα ενισχύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι καθώς και τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου II του Κανονισμού αυτού συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του Άρθρου 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και απαλλάσσονται της υποχρέωσης προς κοινοποίηση που προβλέπεται από το Άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ εφόσον: > κάθε μεμονωμένη ενίσχυση που χορηγείται βάσει των εν λόγω καθεστώτων πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού ' > το καθεστώς περιέχει ρητή παραπομπή στον Κανονισμό, με αναφορά του τίτλου και των στοιχείων δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σχέδιο περιέχεί ρητή παραπομπή στον Κανονισμό 800/2008 σύμφωνα με το άρθρο 3(1 )(α). Η αξιολόγηση του Εφόρου, η οποία ακολουθεί, εξετάζει κατά πόσο το κοινοποιηθέν χέοιο πληροί όλες τις προϋποθέσεις του ως άνω Κανονισμού, οπόταν η θετική έκβαση της αξιολόγησης συνεπάγεται ικανοποίηση του άρθρου 3(1) του Κανονισμού αυτού. Οι πρόνοιες του Σχεδίου για αποκλεισμό από την καταβολή ενισχύσεων (α) των επιχειρήσεων που αποτελούν αντικείμενο εκκρεμούσας διαταγής ανάκτησης και (β) των προβληματικών επιχειρήσεων είναι στα πλαίσια του άρθρου 1 του Κανονισμού 800/2008. Οι' πρόνοιες του Σχεδίου σχετικά με το χαρακτήρα κινήτρου για καταβολή των ενισχύοεων σε ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις ανταποκρίνονται πλήρως στις πρόνοιες του άρθρου 8 του Κανονισμοί) 800/2008. Οι περιορισμοί που θέτει το Σχέδιο για τη σώρευση ενισχύσεων είναι στα πλαίσια του άρθρου 7 του Κανονισμού 800/2008. Το Σχέδιο παραπέμπει επίσης στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6" ς Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία περιέχεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 800/2006. Η Σύσταση υιοθετείται πλήρως και, ως εκ τούτου, το μέγεθος των επιχειρήσεων θα αξιολογείται ορθά. Η πρόνοια του Σχεδίου για παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά την ενιοχυόμενη επιχείρηση/ οργανισμό αλλά είναι μεταβιβάσιμες σε άλλες επιχειρήσεις / οργανισμούς, στον ίδιο κλάδο ή/και σε άλλους κλάδους/ τομείς της οικονομίας, ανταποκρίνεται πλήρως στην έννοια της «γενικής επαγγελματικής εκπαίδευσης» κατ' εφαρμογή του άρθρου 38 του Κανονισμού 800/2008. Το άρθρο 38 (2) του Κανονισμού αυτού ορίζει τη «γενική επαγγελματική εκπαίδευση» ως την «εκπαίδευση που περιλαμβάνει διδασκαλία η οποία δεν αφορά αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή μελλοντική Θέση του εργαζομένου οιην ενιοχυόμενη επιχείρηση, αλλά του παρέχει προσόντα ra οποία είναι μεταβιβάσιμα σε άλλες επιχειρήσεις ή άλλους τομείς απασχόλησης». Οι επιλέξιμες δαπάνες που καθορίζει το κοινοποιηθέν Σχέδιο εμπίπτουν στις επιτρεπόμενες επιλέξιμες δαπάνες με βάση το άρθρο 39 (4) του Κανονισμού 800/2008. Οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις για επαγγελματική-εκπαίδευση παρατίθενται στο ΤΜΗΜΑ 8 «Ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση» του Κανονισμού 800/2008 το οποίο προβλέπει ότι, όταν χορηγούνται ενισχύσεις για την παροχή γενικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, η ένταση τους δεν υπερβαίνει το 60 % των επιλέξιμων (ισπανών. Ωστόσο, η ένταση της ενίσχυσης δύναται να αυξηθεί μέχρι το 80% των επιλέξιμων δαπανών κατ' ανώτατο όριο ως εξής: κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες εφόσον η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες εάν χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις. Οι ανώτατες εντάσεις ενισχύσεων στο κοινοποιηθέν Σχέδιο είναι μέσα στα πλαίσια τα οποία θέτει το άρθρο 39 του Κανονισμού 800/2008. Η διάρκεια του Σχεδίου είναι μέσα στα πλαίσια τα οποία θέτουν τα άρθρα 44(3) και 45 του Κανονισμού 800/2008. Οσον αφορά τη συνεργασία άλλων σχετικών φορέων κατά την εφαρμογή του Σχεδίου, όπως εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων και επαγγελματικών φορέων, ο ρόλος τους θα είναι κυρίως συμβουλευτικός και θα συμβάλλουν στην προβολή του Σχεδίου. Η ΑνΑΔ, ως συντονιστής της σύμπραξης, θα διασφαλίζει ότι σε περίπτωση που καταβληθεί στους πιο πάνω φορείς αποζημίωση αυτή δε θα υπερβαίνει τις τιμές της αγοράς, δηλαδή δε θα παρέχεται υπεραποζημίωση. Με βάση το Νόμο και τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 πς Μαΐου 1998 και 800/2008 της Επιτροπής της 6 ηί Αυγούστου 2008 καθώς επίσης κω τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6 15 Μαΐου 2003, κρίθηκε πως το κοινοποιηθέν Σχέδιο πληροί όλες τις προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, μπορεί να εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού 800/2008, κατά την έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου η Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να δημοσιεύσει το πλήρες κείμενο του κοινοποιηθέντος Σχεδίου στο ΔιαδΊκτυο έως το πέρας της περιόδου ισχύος του Σχεδίου και να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη διεύθυνση δημοσίευσης rou.

18 TMHftfiA Β 4080 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ; Για τους λόγους αυτούς, Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α. Το κοινοποιηθέν καθεοιώς ενισχύσεων με τίτλο «Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόληοης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις» κατά το μέρος του το οποίο αφορά δικαιούχους οι οποίοι δε συνιστούν εττίχείρηση ή δικαιούχους οι οποίοι συνιστούν μεν επιχείρηση αλλά ασκούν τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες δε νοθεύουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό που να επηρεάζονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές δε ουνιοτά κρατική ενίσχυση καθότι δεν πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις του Άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Β. Το υπόλοιπο μέρος τοιι κοινοποιηθέντος Σχεδίου πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις του Άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και ως εκ τούτου συνιστά κρατική ενίσχυση. Γ. Το Σχέδιο είνσι συμβατό με τον Κανονισμό {ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της θ 05 Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή ογορά κατ' εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Καιηγορίσ) και εγκρίνεται από τον Έφορο βάσει του άρθρου 9Α (α) του Νόμου. Ως εκ τούτου, εκδίδεται θετική απόφαση. Δ. Η ΑνΑΔ θα διασφαλίζει ότι σε περίπτωση που καταβληθεί σε φορείς που εμπλέκονται στο Σχέδιο αποζημίωση για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες αυτή δε θα υπερβαίνει τις τιμές της αγοράς, δηλ. δε 6α παρέχεται υπεραποζημίωση. Ε. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Αρμόδια Αρχή. (Χρίστος Ανδρέου) Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Λευκωσία, 10 Οκτωβρίου, Ε.Ε.Κ.Ε ( )

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4743 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως της Ασκησης του Επαγγέλματος των Οππκών Νόμος 16{Ι)/1992 δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ Βάσει του άρθρου 7(1) Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ο.001 Θεοχαρίδης Αντώνιος Λεωφ. Ομήρου 19,1097 Λευκωσία Ο.002 Θεοχαρίδης (Θεοδώρου) Θεοχάρης Αρχιμήδους 9Α, 6031 Λάρνακα Ο.003 Αμτπζά θεοφιλή Ψυχάρη 29, Αγλαντζιά, 2123 Λευκωσία Ο.004 Ατουριάν Ντικράν ΛάπηΟου 10, Στρόβολος, 2027Λευκωσία Ο.005 Ατουριάν Παρσέχ Ταχ. Κιβώτιο 25613,1311 Λευκωσία Ο.006 Βλοτομά 'Ελενα Αρχ. Μακαρίου III 114, 8010 Πάφος Ο.007 Ντεζηρέ Νταμιανί Ηφαίστου 4, Αγιος Αθανάσιος, 4105 Λεμεσός Ο.008 ΤραγκόΛα Βραχίμη Κατερίνα Φίλιου Ζανέττου 2Α, 6022 Λάρνακα Ο.009 Αβραάμ Χρ. Γεώργιος Αίμου 4, Αγιος Αθανάσιος 4104 Λεμεσός Ζαχαρίου Ζαχαρίας Γλάδστωνος 2, 6023 Λάρνακα Κυριάκου Αντωνίου Μυρώ 28ης Οκτωβρίου 277Β, 3035 Λεμεσός Γρηγοριάδου Ανδρονίκη Σάββα Λεωφόρος Ομήρου 5,1097 Λευκωσία Ο.014 Παναγίδης Αιμίλιος Ταχ. Κιβώτιο 51220, 3502 Λεμεσός Ρου σης Φοίβος Λεωφ. Ποσειδώνος 52Α, 8042 Πάφος Κάλλια Μαίρη Ερμού 58, 6023 Λάρνακα Ο.0Ί7 Χριστοδούλου Ανδρέας (Σκίτσας) Ιθάκης 7, Κοκκινοτριμιθιά, 2660 Λευκωσία Ο.018 Ιωάννου Χαράλαμπος Ταχ. Κιβώτιο 54497, 3724 Λεμεσός Ο.019 Κατελάρης Ν. Χαράλαμπος Θερμοπυλών 2,1015 Λευκωσία. Φρ. Ρούσβελτ 249Α, Ζακάκι Κώρτ, Κατ. 5, Χρυσά vsou-περικλέους Θεονίτσα Λεμεσός Ο.021 Νικολαϊδης Χαρ. Νίκος Αρσινόης 1, 6013 Λάρνακα Ζαντίδη ΑγάΘη Κέκρωπος 11, Κ. Λακατάμια, 2311 Λευκωσία Ο.023 Κυρσώφ Κυριάκος Αρχ. Μακαρίου III 128, 8010 Πάφος Καννέτης Αδόλφος Λ. Νικολαϊδη 7, 3036 Λεμεσός Ο.025 Γεωργίου Γεώργιος Απ. Παύλου 26, Κατ. 11, 8046 Πάφος Ματπτουρίδπς Κωνσταντίνος Διγ. Ακρίτα 69Ζ, 1070 Λευκωσία Ο.027 Ελευθερίου Γ. Αδάμος 1ης Απριλίου 74, Τ.Θ , 5213 Παραλίμνι Ο.028 Γαβριηλίδης Σίμος Λεωφ. Ευαγόρου 19, 1065 Λευκωσία Ο.029 Κουννάς Νίκος Τ.Κ , 3607 Λεμεσός Ο.030 Παντελή Μ. Αναστασία Ερμού 95-97, 6022 Λάρνακα Σωκράτους Χριστιάνα Γλάδστωνος 120Β, 3032 Λεμεσός Ο.032 Νικολάου Νίκος (Ζα μπας) Ζήνωνος Λ. Πιερίδη 8, 6023 Λάρνακα Ο.033 Αγγελίδου Γαβριήλ Θεοφίλα Ζήνωνος Κιτιέως 59, 6022 Λάρνακα Ο.034 Παπαγεωργίου Μυροφόρα Χαλκιδικής 24, ΑραδΙτπιου, 7101 Λάρνακα Ο.035 Παπαςενοφώντος Βαρνάβα Ανθούλα Αγαμέμνωνος 10, 3100 Λεμεσός Ο.036 Μίτσιγκας Μάριος Λνδροκλέους 15Α, 1061 Λευκωσία

20 e 4082 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Βραχίμης Αντώνης Φίλιου Ζανέττου 2Α, 6022 Λάρνακα Οικοναμίδης Ματθαίος Λεοντίου Α',Λεοντίου Center, 171, 3020 Λεμεσός Αρχ. Μακαρίου Γ' 36, Παραλίμνι, Κανάρη Κανάρης Αμμόχωστος Έλευα Γλυκή Πέτρου Τσίρου 38Ε, 3075 Λεμεσός Ο.042 Πελεκάνου Ιωάννου Ηρώ Ενώσεως 19, 3041 Λεμεσός Κωνσταντίνου Μαρία Ταχ. Κιβ , 3311 Λεμεσός Ο.044 Ιωάννου Αγαπίου Ανδρούλλα Ανεξαρτησίας 34, 3040 Λεμεσός Ο.045 Κοντό ζή Τ. Ρ ία ΓρηγορΙου Ξενόπουλου 22,1061 Λευκωσία Τζιούβας Κώστα Μάριος Ζήνωνος Δ. Πιερίδη 5-6, 6023 Λάρνακα 0.047, Ο.0218 Κοντίδης Χάρης Χαλκίδος 4, 4042 Λεμεσός Παπαδοπούλου Μαρία Γ. Δροσίνη 11, Λακατάμεια, 2321 Λευκωσία Ο.049 Βάρδα Μαρία Νεοφύτου Νικολαϊδπ 18, Κατ. 1, 8011 Πάφος Ο.050 Ανδρέου Μαρία Τ.Κ , Αγία Νάπα, 5344 Αμμόχωστος Ο.052 Πηλείδης Κυριάκου Κωστάκης Ταχ. Κιβ ,1525 Λευκωσία Ο.053 Παναγίδης Ανδρέας Ταχ. Κιβώτιο 51220, 3502 Λεμεσός Ο.054 Πρωτοπαπά Κυριακή Ζήνωνος Κιτιέως 92, 6022 Λάρνακα Ο.055 Πασχαλίδου Βασιλική Φίλιου Ζανέττου 13, 6022 Λάρνακα Ο.056 Γαβριηλίδης Αλκής Τ.Κ.22348,1520 Λευκωσία Ο.057 Μιχαηλίδης Μάριος Ιφιγένειας 62, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία Δημοσθένους-Κωσταρά Μαρία Αγ. Φυλάξεως 64, 3025 Λεμεσός Σαβουλλής Ανδρέας Λεωφ. Ευαγόρου 34,1097 Λευκωσία Ιωάννου Τζιοβάνη Χρυστάλλα Λεωφ. Μακαρίου III 9, 5280 Παραλίμνι Ο.062 Πυργά Δέσποινα Νικόδημου Μυλωνά 9, 8046 Πάφος Γρ. Αυξενίου 27, Ακρόπολις, Hotel Apt., Κατ. 1, Ο.064 Λιασή Ελένη 6021 Λάρνακα Ο.065 Σάββα Ν. Αθηνά Τσχ. Κιβ , 3780 Λεμεσός Λεοντίου Α', Λεοντίου Center, Κατ. 171,,3020 Ο.066 Οικονομίδης Μ. Ιωάννης Λεμεσός Ο.067 Πήλασα Μαίρη Ελλάδος 44Β, 3041 Λεμεσός Ο.068 Παντελή Μάκη Ναυπλίου 28, 3025 Λεμεσός Χαραλάμπους Χαράλαμπος Μισιαούλη και Καβάζογλου 74Α, 3016 Λεμεσός Ο.070 Σαβσυλλής Κυριάκος Λεωψ. Ευανόρου 34,1097 Λευκωσία Νταής Παναγιώτης Γ. Δροσίνη 11, Λακατάμεια, 2321 Λευκωσία Ο.072 Χατζηκωστή Βραχίμη Βενετία Φίλιου Ζανέττου 2Α, 6022 Λάρνακα Αγίας Ζώνης 90 Κατ. 22, Νικολάου Πεντάδρομος Ο.076 Κωσταράς Γιώρνος Center, 3315 Λεμεσός Ο.077 ΣωφρονΙου-Φυλακτού Βασιλική Μακαρίου 33, 8010 Πάφος Ο.078 Λεωνίδου Χριστίνα Γεωργίου A' 93Β, 4048 Λεμεσός Αρχ. Μακαρίου III 9ΑΒ, Λακατάμεια, 2324 Ο.080 Κιτρομηλίδης Λάζαρος Λευκωσία Θεοφανίδης Π. Μιχάλης Ληδρας 74-78, 1011 Λευκωσία Αρχ. Μακαρίου 212, SETA COURT, Shop 4-5, Λουκά Ανδρέας 3303 Λεμεσός Θεοφανίδης Μ. Παναγιώτης Λήδρας 239, Τ.Κ , 1011 Λευκωσία Ο.084 Γιώργος Πέτσας Θεμιστοκλή Λέρβη 24Δ+Ε, 1066 Λευκωσία

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Αρμόδια Αρχή: Σύμπραξη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) και του Τμήματος Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή 3 2. Τίτλος Σχεδίου 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ)» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

ΣΧΕΔΙΟ «ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ)» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ΣΧΕΔΙΟ «ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΚΕ)» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οκτώβριος 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή 3 2. Τίτλος Σχεδίου 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης στο Εξωτερικό ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Διοργάνωσης ΑνΑΔ

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Διοργάνωσης ΑνΑΔ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Σεπτέμβριος 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 1/5 V2 20/11/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Νοέμβριος 2015 2/5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ...3 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ...3 3. ΔΙΙΚΑΙΟΥΧΟΙ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων, ηλικίας ετών

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων, ηλικίας ετών Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, ΛΥΚΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Οκτώβριος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 Αριθµός 1124 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΕΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΕΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΕΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γρηγόρης Δημητρίου Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Re-CVET: PILOTING BUSINESS FORUM 1 23/11/2016 1 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Τ Η Σ Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δεκέμβριος 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) A. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) Το παρόν σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή:

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: ΣΧΕΔΙΟ «ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1192 Κ.Λ.Π. 141/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 141 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΉΡΕΣΙΡ..Ν ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (θ), 118 (2)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 6 1. Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική Περιγραφή του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΕΣ Ή ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση. Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EMAS (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009)

EMAS (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) EMAS (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009) Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο για Εγκατάσταση ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες»

«Σχέδιο για Εγκατάσταση ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες» V3 14/06/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Σχέδιο για Εγκατάσταση ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες» Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ Ιούνιος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου Κ.Δ.Π. 298/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4791 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 1153 Αριθμός 298 Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ: Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Τροποποίηση του Νόμου και των Κανονισμών για την αδήλωτη εργασία

ΑΠΟ: Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Τροποποίηση του Νόμου και των Κανονισμών για την αδήλωτη εργασία Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2017 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη ΑΠΟ: Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Νόμου και των Κανονισμών για την αδήλωτη εργασία Κυρίες / Κύριοι Ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90 του 1972 56 του 1982 7 του 1990 28 του 1991 91(Ι) του 1992 55(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών

ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3564 Κ.Δ.Π. 433/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 433 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/06/2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/06/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΠΚ/06/2017 Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου αναφορικά με την νομιμότητα της αναλυτικής κατάστασης εσόδων και δαπανών για την προεκλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ 9. Ένταση της ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες 10. Σώρευση 11. Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων - Άρθρο 13 12. Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων - Άρθρο 14 13. Άρθρο 14 συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Βασικές Αρχές Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017 21 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 4(Ι)/2017 Αρ. 4588, 3.2.2017 Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 863 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 97(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007, Κ.Δ.Π. 254/95

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007, Κ.Δ.Π. 254/95 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007,13.10.95 1231 Κ.Δ.Π. 254/95 Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Κανονισμοί του Αρδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, (I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, (I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4586, 23.12.2016 Ν. 135(Ι)/2016 135(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016 Αριθμός 1 του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 654/ Πεδίο εφαρμογής. Κατηγορίες τελών. Παράρτημα Ι. Καθορισμός ύψους τελών. Καλυπτόμενες δαπάνες.

Κ.Δ.Π. 654/ Πεδίο εφαρμογής. Κατηγορίες τελών. Παράρτημα Ι. Καθορισμός ύψους τελών. Καλυπτόμενες δαπάνες. E.E. Παρ. III(I) 6341 Κ.Δ.Π. 654/2002 Αρ. 3670, 31.12.2002 Αριθμός 654 Οι περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 131/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4660 Σάββατο, 20 Απριλίου 2013 117 Αριθμός 131 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Ε.Ε. Παρ. HI (I) 547 Κ.Δ.Π. 182/86 Αρ. 2155, 27.6.86 Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος «Λαούμια» Μελίνης Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα