Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Αριθμός 4734 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Αλκιβιάδη, με αριθμό διαβατηρίου Ε135346, Μεγάρων 3 Α, Κάψαλος - Λεμεσός και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου MITSUBISHI GTO με αριθμό εγγραφής M575ELA και αριθμό πλαισίου Ζ16Α , το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (Ι) / Ο Παναγιώτης Αλκιβιάδη τελώνισε το πιο ττάνω αυτοκίνητο χωρίς να καταβάλει τις οφειλόμενες σε αυτό δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις με βάση τους περί Προσωρινής Εισαγωγής (Ιδιωτικά Οχήματα και Αεροσκάφη) Κανονισμούς του 2004, αφού ανέλαβε γραπτή υττοχρέωαη στο έντυπο Τελ. 104Ο αρ. Β και ημερομηνία 31/7/2007, όπως εξαγάγει το πιο πάνω αυτοκίνητο κατά την αναχώρηση του ή πριν τις 30/11/2007. Το πιο πάνω όχημα εντοπίστηκε στις 14/8/2012, εγκαταλελειμμένο σε χωράφι επί της οδού Βασιλέως Παύλου Α στη Λεμεσό και κατασχέθηκε την ίδια μέρει από το Τελωνείο. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει δηαοποίηση της κατάσχεσης του οχήματος για τον λόγο ότι ο πια πάνω δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Ο φάκελος κατάσχεσης 13S/2012 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

2 Β 4064 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 4735 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Τροποποίηση των Αδειών Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Αιολικό Πάρκο), Ν. 419(Α)/Κ , & Ν. 419(Α)/Π , της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, στην περιοχή Πωμού της επαρχίας Πάφου, ισχύος 60MW, Α'Φάση 13.5MW Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν. 122(Ι)/2003 & Ν. 239(!)/2004 & Ν. 143(Ι)/2005) & Ν. 173(Ι)/2006 & Ν. 92(Ι)/2008), 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Έκδοση Αδειών, Κανονισμών του 2004, 3. Την άδεια Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ και την άδεια Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), Ισχύος 60MW, Α' Φάση 13,5MW, της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, στην περιοχή Πωμού της επαρχίας Πάφου, 4. Την επιστολή της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd με αριθμό φακέλου 11/ame/07, ημερομηνίας 05/08/2011, με την οποία ζητά από τη ΡΑΕΚ να εγκρίνει την μείωση του αριθμού ίων Ανεμογεννητριών και αλλαγή του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών από Vestas V90, ισχύος 3MW έκαστη σε Gamesa G136, ισχύος 4.5MW έκαστη, 5. Τα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν τις αιτήσεις Τροποποίησης των πιο πάνω αδειών και πιο συγκεκριμένα: > Την νέα Μελέτη Βιωσιμότητας, ημερομηνίας 03/08/2011, > Τα τεχνικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων Ανεμογεννητρίών Gamesa G136, ισχύος 4.5MW έκαστη, > Την χωροθέτηση των τριών (3) Ανεμογεννητριών, 6. Την απόφαση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 28/05/2012, αριθμός απόφασης 735/2012, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, 7. Τη δημοσίευση της ειδοποίησης της ΡΑΕΚ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 22/06/2012, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd και ότι οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την πιο ττάνω προτεινόμενη τροποποίηση των αδειών στα Γραφεία της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, κανονισμός 13-(2) και 13-(3), 8. Τη γνωστοποίηση της απόφασης της ΡΑΕΚ, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, με αποστολή αντιγράφου της ειδοποίησης σε όλους τους ενδιαφερομένους κατόχους αδειών όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13-(3), 9. Την πάροδο 30 ημερών, από την ημέρα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ειδοποίησης, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί οε τροποποίηση των πιο πάνω αδειών χωρίς να υποβληθεί οποιαδήποτε παράσταση ή ένσταση αναφορικά με τις ττιο πάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις άδειας, και αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν τόσο τις αιτήσεις όσον και τις Άδειες Ν. 419(Α)/Κ και Ν. 419(Α)/Π που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να Τροποποιήσουν τις άδειες κατασκευής, Ν. 419(Α)/Κ , και λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο) ως ακολούθως: )> Μείωση του αριθμού των Ανεμογεννητριών της Α' Φάσης από τέσσερεις (4) σε τρεις (3), > Αλλαγή του κατασκευαστή και μοντέλου των Ανεμογεννητριών από Vestas V90, ισχύος 3MW έκαστη, σε Gamesa G136, ισχύος 4,5MW έκαστη, Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, για τροποποίηση των πιο πάνω αδειών της εταιρείας Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εντός σαράντα πέντε (45) ημερών, από την Αήψη αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Τ.Ρ. Aeolian Mediterranean Ltd. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση της στην Ετιίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αρχικά εκδοθέντων αδειών.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4736 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ KAi ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ετήσια Έκθεση για το 2011 σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30 Πί Μαΐου 1994 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (OJ L 164, , ρ.3) και το άρθρο 18 του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου του 2007 (Ν. 4(Ι)/2007) της Κυπριακής Δημοκρατίας Στο πλαίσιο του 1ου Γύρου Χορήγησης Αδειών Έρευνας Υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές της Δημοκρατίας (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αριθμός 4189, Κύριο Μέρος, , σελ. 2967, και OJ C 100/10, , ρ. 11), χορηγήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2008 μία Αδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων στην εταιρεία Noble Energy International Ltd για το Ερευνητικό Τεμάχιο 12 για αρχική περίοδο τριών ετών. Δυνάμει του Άρθρου 15 περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου (Νόμος 4(Ι)/2007) και σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 των περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Κανονισμών (Κ,Δ.Π. 51/2007 & 113/2009), το Υπουργικό Συμβούλιο ανανέωσε την Αδεια Έρευνας Υδρογονανθράκων στη Noble Energy International Ltd για το Ερευνητικό Τεμάχιο 12 εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για περίοδο δύο ετών από την 24η Οκτωβρίου Η νέα έκταση που καλύπτει το Ερευνητικό Τεμάχιο 12, ύστερα από την υποχρέωση του αδειούχου να αποδεσμεύσει τουλάχιστον 25% της αρχικής επιφάνειας της περιοχής, είναι ίση με τετραγωνικά χιλιόμετρα και η περίμετρος του ορίζεται από τις γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Γεωγραφίκές συντεταγμένες του Ερευνη τικού Τεμαχίου 12 (WGS 84, Zone 36 Ν) Σημείο Γεωγραφικό μήκος Γεωγραφικό πλάτος Έκταση (km ) Α 32:35:00 33:02:40 Β 32:35:00 33:30:00 C 33:18:10 33:30:00 D 33:18:10 33:18:50 Ε 33:29: :18: F 33:27:02 33:16:56 G 33:17:50 33:09:25 Η 33:10:28 33:03:22 Ι 33:09: :02:40 Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος της Noble Energy international Ltd, πραγματοποιήθηκαν εντός του 2011 ο; εργασίες ανόρυξης της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο Ερευνητικό Τεμάχιο 12. Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν και τους ελέγχους αξιολόγησης που διενεργήθηκαν, ανακοινώθηκε στα τέλη του περασμένου έτους η ύπαρξη κοιτάσματος φυσικού αερίου σε όγκο που εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ των πέντε και οκτώ τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών, με μέσο όρο τα εφτά τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Το συγκεκριμένο πεδίο φυσικού αερίου εκτιμάται ότι εκτείνεται σε περιοχή που καλύπτει περίπου 104 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το συνολίκό βάθος της γεώτρησης έφτασε τα μέτρα (βάθος νερού μέτρα). Η εταιρεία Noble Energy International Ltd είναι εξολοκλήρου θυγατρική της Αμερικάνικης δημόσιας εταιρείας Noble Energy Inc, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Χρηματιστήριο ιης Νέας Υόρκης (NBL). Annual Report for 2011 in accordance with article 9 of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (OJ L 164, , p. 3) In accordance with article 9 of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (OJ L 164, , p. 3) and article 18 of the Hydrocarbons (Prospecting, Exploration and Expioitation) Law of 2007 {L. 4(l)/2007) of the Republic of Cyprus, the Ministry of Commerce, Industry and Tourism (Energy Service) of the Republic of Cyprus hereby communicates to the Commission the foflowing annual report for Within the framework of the 1st Licensing Round Offshore Cyprus (OJ C 100/10, , p. 11), a Hydrocarbon Exploration Licence was granted on 24th October 2008 to Noble Energy International Ltd. for Exploration Block No. 12 for an initiai term of three years. Pursuant to Article 15 of the Hydrocarbons (Prospection, Exploration and Exploitation) Law (Law 4(l)/2007) and according to Regulation 9 of the Hydrocarbons (Prospection, Exploration and Exploitation) Regulations of 2007 and 2009 (Regulatory Administrative Acts 51/2007 & 113/2009), the Council of Ministers renewed the Hydrocarbon Exploration Licence of Noble Energy international Ltd. for the Exploration Block 12 within the Exclusive Economic Zone of the Republic of Cyprus, for a period of two years from the 24th October 2011.

4 4066 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 The new Contract Area which covers the Exploration Block 12, after the obligation of the Licensee to relinquish at least 25% of the initial area, is equal to 3,448 square kilometers and its perimeter is determined by the geographic coordinates of the points indicated in the following table: Geoqraphic coordinates of Expioration Block 12 (WGS 84, Zone 36 N) Point Lonqitude Latitude Area (km2) A 32:35:00 33:02:40 Β 32:35:00 33:30:00 C 33:18:10 33:30:00 D 33:18:10 33:18:50 Ε 33:29: :18: F 33:27:02 33:16:56 G 33:17:50 33:09:25 Η 33:10:28 33:03:22 I 33:09: :02:40 The drilling operations for the first exploration well in Block 12 were commenced in September The well was drilled to a depth of 5,860 meters, in water depth of about 1,688 meters and a natural gas discovery was announced at the end of 2011 at the Cyprus Block 12 prospect, offshore the Republic of Cyprus. Results from drilling, formation logs and initial evaluation work indicate an estimated gross resource range of five to eight trillion cubic feet, with a gross mean of seven triilion cubic feet. Noble Energy international Ltd is a wholly owned subsidiary of Noble Energy inc, an American publicly traded company listed on the New York Stock Exchange (NBL). Αριθμός 4737 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Πάφου ανακοινώνεται ότι επιμορφωτικά μαθήματα για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το μήνα Οκτώβριο 2012, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων ΣΕΚ Πάφου, στην οδό Ελευθέριου Βενιζέλου 24. Ημερες: , και Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 18:00-21:00. Αριβμός 4738 ΣΤΑΤΙΣΤ!ΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2010 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2010' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας καί τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 10,00 το αντίτυπο.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡίΟΥ Αριθμός 4739 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 TOFARCO LTD 2 TOFARCO LTD 3 Διεθνής Ομοσπονδία Κτηματικών Επαγγελμάτων (Τμήμα Κύπρου) Αύξηση συντελεστή δόμησης, ποσοστού κάλυψης, ενίσχυση κινήτρων Αύξηοη συντελεστή δόμησης, ποσοστού κάλυψης, ενίσχιιση κινήτρων Αναθεώρηση όρων ανάπτυξης, επιτάχυνση διακηρυγμένων έργων, ένταξη όλων των περιοχών του Αστικού Κέντρου σε ενιαία Ζώνη 4 Πάλα Χατζήπσττα Απόλυτη προστασία περιοχών κατοικίας 5 Ευθυμία Άλφα Απόλυτη προστασία περιοχών κατοικίας Αριθμός 4740 Ο ΠΕΡί ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών, που υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του πιο κάτω ετήσιου καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, απαγορεύεται εν όλω ή εν μέρει να τυγχάνει εμπορικής εκμετάλλευσης με τη μορφή πώλησης ή ενοικίασης του για ιδιωτική χρήση του κοινού, και ειδικά με τη μορφή μαγνητοταινιών ή μαγνητοδίσκων ή ακτη/οδίσκων ή ψηφιακών βιντεοδίσκων, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κινηματογραφικά έργα: 1. A GOOD DAY TO DIE HARD 2. BEAUTIFUL CREATURES 3. CLOUD ATLAS 4- EPiC 5. LAWLESS 6. LIFE OF PI 7. LOOPER 8. NOW YOU SEE ME 9. PARENTAL GUIDANCE 10. PERCY JACKSON; SEA OF MONSTERS 11. RED DAWN 12. THE HEAT 13. THE IMPOSSIBLE 14. THE INTERNSHIP 15. THE SESSIONS 16. THE TWILiGHT SAGA: BREAKDOWN DAWN-PART THE WEDDING 18. WOLVERINE. Οποιοδήποτε κινηματογραφικό έργο που περιλαμβάνεται στον ετήσιο κατάλογο, διαγράφεται από αυτόν μετά από πάροδο πέντε μηνών από την ημέρα της πρώτης προβολής του στη Δημοκρατία, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών. Έγινε στις 15 Οκτωβρίου ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ, Υπουργός Εσωτερικών.

6 4068 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 4741 χ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [Απόφαση ΕΠΑ7~38/2012 Αρ. Φακέλου: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας NU3 NV οπό την NutriSI Holding NV, μέλος του ομίλου εταιρειών Israel Corporalion Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λου κία Χ ριστο δ ού λο υ, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 29 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 27 Ιουλίου 2012 από την εταιρεία NutriSI Holding NV (στο εξής η «NutriSi»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά από την NutriSI του 50% του εκδοθέν μετοχικού κεφαλαίου της NU3 NV και έχει ως επακόλουθο τον πλήρη έλεγχο, δηλαδή την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της NU3 NV, εφόσον η NutriSi ήδη κατέχει το 50% των μετοχών της NU3 NV. Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: a Η NutriSI που είναι Βελγική ιθύνουσα εταιρεία, η οποία αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών της Israel Corporation Limited. Η NutriSI δεν έχει εμπορικές δραστηριότητες και δε λειτουργεί σε οποιεσδήποτε αγορές. Η NutriSI κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της NU3 NV και με την παρούσα κοινοποίηση θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο της εν λόγω εταιρείας εφόσον θα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της. β Η NU3 NV που ιδρύθηκε κατόπιν συμφωνίας κοινοπραξίας μεταξύ των SQM Nitrados S.A., Soquimich European Holdings BV, Rotem Amfert Negev Ltd, Euroci! Holding B.V. και άλλων εταιρειών.' Η NU3 NV λειτουργεί από το εργοστάσιο της στην Grobbendonk στο Βέλγιο και από άλλο εργοστάσιο στο Vlaardingen στην Ολλανδία, το οποίο ανήκει στην εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία NU3 BV. Η NU3 NV αποτελεί μία συνδυασμένη μονάδα παραγωγής ειδικών λιπασμάτων. Η εν λόγω εταιρεία παρόλο που δεν παράγει ή έχει οποιαδήποτε φυσική παρουσία στην Κύπρο εντούτοις παρουσιάζει οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο εφόσον πωλεί τα προϊόντα της μέσω των διανομέων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής υδατοδιαλυτών λιπασμάτων (προϊόντα τα οποία αναμειγνύονται με νερό στο τόπο καλλιέργειας) και υδατολιπασμάτων (προϊόντα τα οποία παραδίδονται σε υγρή μορφή στο τόπο καλλιέργειας). Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2012 ενημέρωσε τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Στις 17 Αυγούστου 2012 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13{3) του Νόμου. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 21 Αυγούστου 2012, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2012 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 1 Η κοινοπραξία της NU3 κοινοποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση COMP/M Hyrdro/SQM/Rotem/JV ημερομηνίας 5/12/2001

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ [. ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΗ ΥΠΟ ΤΗΜ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2012, μεταξύ των εταιρειών NutriSi, YARA NEDERLAND B.V (στο εξής η «YARA»), NU3 NV και NU3 B.V. Of εταιρείες NulriSI και YARA επί του παρόντος, κατέχουν η καθεμία το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της NU3 NV την οποία ελέγχουν από κοινού και η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% των μετοχών στην NU3 BV. Βάσει της Συμφωνίας, η YARA δα αποκτήσει το 100% των μετοχών της NU3 BV και η NulriSI θα αποκτήσει το υπόλοιπο 50% των μετοχών που κατέχει η YARA στην NU3 NV και συνεπώς θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο επί της NU3 NV. H δομή ελέγχου των εταιρειών πριν από τη Συναλλαγή είναι η εξής: Η δομή ελέγχου των εταιρειών στη βάση της Συμφωνίας θα αλλάξει ως εξής: 1 Στάδιο : Η NU3 ΝV θα πωλήσει το 100% των μετοχών της που κατέχει στηνν113 Β\/στη YARA. ΣΤΑΔΙΟ 1 2 Στάδιο: Η YARA θα πωλήσει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει στη NU3 NV στην εταιρεία NutriSi και συνεπώς η NutriSi θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο της NU3 NV (αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης). Αφού ολοκληρωθεί το Στάδιο 1 και το Στάδιο 2, η τελίκή δομή ελέγχου των εταιρειών θα είναι ως ακολούθως: NutriSi! YARA! 100% 100% NU3NV NU3BV Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης" επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Με βάση τη Συμφωνία η NutriSi θα εξαγοράσει το 50% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της NU3 NV και θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Ειδικότερα, κατά την ολοκλήρωση της υπό εξέταση συμφωνίας, η NutriSi θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της NU3 NV. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου, εφόσον θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της στοχευόμενης επιχείρησης NU3 NV. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι για το έτος 2011 ο

8 4070 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ενοποιημένος κύκλος ερνασιών του Ομίλου Israel Corporation Group όπου ανήκε! η εταιρεία NutriSI ανήλθε στα [...]' και της NU3 NV για το ίδιο έτος περίπου στα {...!. Τόσο ο όμιλος εταιρειών Israei Corporation Group όσο καί η NU3 NV ασκούν οικονομική δραστηριότητα οτην Κυπριακή Δημοκρατία. Το σύνολο του κύκλου εργασιών του ομίλου εταιρειών Israei Corporation Group, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέρχεται στα {...] για το έτος Το σύνολο του κύκλου εργασιών της NU3 NV, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν [...] για το έτος Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένο που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Στην υπό εξέταση πράξη, ο όμιλος εταιρειών της Israel Corporaiion παράγει και διανέμει ειδικά λιπάσματα (τα οποία αναμειγνύονται με νερό στον τόπο της καλλιέργειας), υδατολιπάοματα (τα οποία παραδίδονται στον καλλιεργητή σε υγρή μορφή) και τα καθαρά λιπάσματα καλλιέργειας. Ο εν λήγω όμιλος προμηθεύει με πρώτες ύλες την NU3 NV οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λιπασμάτων. Η NutriSI δεν δραστηριοποιείται στην παραγωγή λιπασμάτων αλλά μόνο μέσω της Θυγατρικής εταιρείας NU3 NV, η οποία παράγει ειδικά λιπάσματα. Η NU3 NV παράγει και διανέμει ειδικά λιπάσματα και ειδικότερα υδατολιπάσματα ΝΡΚ, υδατοδιάλυτα λιπάσματα και PGMIX. Η Επιτροπή στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αντλεί καθοδήγηση από αποφάσεις της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της για την υπόθεση Yara/Kemira Growhow 2 προσδιόρισε ότι τα οργανικά Λιπάσματα (π.χ. κοπριά) διαχωρίζονται από τα μεταλλικά λιπάσματα (αυτά που παρασκευάζονται κατόπιν βιομηχανικής επεξεργασίας) και ότι τα μεταλλικά λιπάσματα διαχωρίζονται από τα μεταλλικά ειδικά λιπάσματα (πλήρη υδατοδιάλυτα λιπάσματα τα οποία παρασκευάζονται με ψηλό βαθμό καθαρότητας). Τα υδατοδιάλυτα λιπάσματα (στο εξής τα «WS») χρησιμοποιούνται συνήθως για συγκεκριμένα είδη σοδειάς, τα οποία καλλιεργούνται με συγκεκριμένες μεθόδους, μέσω θερμοκηπίων και/ή υδρολίπανση (το οποίο είναι συνδυασμός λίπανσης με άρδευση) αν και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για φυλλοψεκασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάφερε επίσης ότι τα υδατοδιάλυτα λιπάσματα με βάση τα καθαρά στοιχεία, άζωτο ("Ν"), φώσφορο {"Ρ") και κάλιο ("Κ") αντιπροσωπεύουν ξεχωριστή αγορά προϊόντος (στο εξής τα «WS ΝΡΚ») από τα υδατοδιάλυτα σύνθετα λιπάσματα τα οποία απορρέουν από την ανάμειξη διαφόρων καθαρών λιπασμάτων. 3 Στην εν λόγω υπόθεση η σχετική αγορά παρέμεινε ανοικτή, εφόσον η υπό κρίση μελέτη συγχώνευσης αττό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποτελούσε ουσιαστικό εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα σε οποιαδήποτε δυνητική αγορά προϊόντος. Η NU3 NV είναι εταιρεία παραγωγής και μάρκετινγκ η οποία παράγει και πωλεί παγκόσμια ειδικά λιπάσματα και πιο συγκεκριμένα υδατοδιάλυτα λιπάσματα ΝΡΚ, υδατολιπάσματα, προϊόντα τρίτων και PG-Mix. Η NU3 NV επίσης πωλεί λιπάσματα ΜΡΚ ως εκπρόσωπος του ομίλου εταιρειών Hotem. Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, τα Λιπάσματα μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες, οργανικών λιπασμάτων (π.χ. κοπριά) ή μεταλλικά λιτιάσματα, τα οποία τυγχάνουν βιομηχανικής επεξεργασίας και μεταλλικά ειδικά λιπάσματα. Τα τρία κύρια συστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται στο καλλιεργήσιμο χώμα μέσω της χρήσης των μεταλλικών Λιπασμάτων τα οποία υποβοηθούν την ανάπτυξη φυτών και τελειοποιούν το αποτέλεσμα της σοδειάς είναι το άζωτο (Ν), το φώσφορο (Ρ) και το κάλιο (Κ). Ενώ η βασική επεξεργασία αζώτου είναι η χημική επεξεργασία οτην περίπτωση του καλίου και του φωσφόρου,' δημιουργούνται μέσω της επεξεργασίας ορυκτών. Μέσω αυτών των βασικών επεξεργασιών παραγωγής δημιουργούνται τα κυρίως καθαρά λιπάσματα. Τα κυρίως καθαρά Λιπάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας από τους καλλιεργητές ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για άλλα λιπάσματα όπως τα καθαρά και τα σύνθετα (ή αναμειγμένα) λιπάσματα. Τα καθαρά Λιπάσματα είναι απλά άλατα τα οποία παράγονται μέσω χημικής επεξεργασίας και τα οποία περιέχουν ένα ή δύο συστατικά. Για παράδειγμα, καθαρά Λιπάσματα είναι το calcium nitrate (CN), potassium chloride (KLC), potassium nitrate (PN) και potassium phosphate (MKP). Σύνθετα ή αναμειγμένα λιπάσματα όπως το λίπασμα ΝΡΚ παράγονται με επεξεργασία φυσικής ανάμειξης από δύο ή περισσότερα λιπάσματα. Το καθένα από αυτά μπορούν να υποδιαιρεθούν σε τρείς υποκατηγορίες 1) Λιπάσματα καλλιέργειας τα οποία απλώνονται στο χώμα και διαλύονται σταδιακά με τη βροχή ή το σύστημα υδρεύσεως, 2) τα υδατοδιάλυτα λιπάσματα τα οποία αναμειγνύονται Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [,...j. 2 Case No COMP/M Yara/Kemira Growhow 3 Case No COMP/M Yara/Kemira Growhow, παρ. 40

9 ΤΜΗΜΑ β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ με το νερό της' ύδρευσης στον ιόπο της καλλιέργειας και 3) τα υδατολιπάσματατα οττοία παραδίδονται στον καλλιεργητή σε υγρή μορφή. Η Επιτροπή σε πρόσφατη απόφαση της σχετικά με την κοινοποίηση συγκέντρωσης εξαγοράς μέρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας Scotts Company LLC από την Israel Chemicals Ltd αρ. 4/2011, έκρινε ότι τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα αποτελούν ξεχωριστή αγορά. Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει ότι για σκοπούς εξέτασης της παρούσας συγκέντρωσης η σχετική αγορά προϊόντος στην παρούσα πράξη ουγκέντρωσης ορίζεται α) η παραγωγή υδατοδιάλυτων λιπασμάτων (WSF), η οποία περιλαμβάνει καθαρά λιπάσματα, β) η παραγωγή υδατολιπασμάτων, γ) η παραγωγή των υδατοδιάλυτων λιπασμάτων (WSNPK), δ) η διανομή υδατοδιάλυτων λιπασμάτων (WSF), ε) η διανομή υδατολιπασμάτων, στ) η διανομή των υδατοδιάλυτων λιπασμάτων WS ΝΡΚ και ζ) η προμήθεια πρώτων υλών για την παραγωγή ειδικών λιπασμάτων. Τα εμπλεκόμενα μέρη της υπό αναφορά συγκέντρωσης δήλωσαν ότι η σχετική γεωγραφική αγορά θα μπορούσε να θεωρηθεί εθνική αγορά λόγω του ότι σι περισσότεροι παραγωγοί των εν λόγω προϊόντων πωλούν τα προϊόντα τους μέσω τοπικών καναλιών (αντιπρόσωπους και διανομείς) ή μέσω τοπικών θυγατρικών εταιρειών ή και σε συνδυασμό των δύο. Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει ότι σε σχέση με τις πιο πάνω σχετικές αγορές προϊόντος, ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίος. Ως εκ τούτου ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς παραμένει ανοικτός. 4 Στην παρούσα υπόθεση σχετικά με την ύπαρξη κάθετης σχέσης ο όμιλος εταιρειών της fsrael Chemicals Lid δεν πωλεί πρώτη ύλη για την παραγωγή υδατοδιάλυτων λιπασμάτων στην Κύπρο και ούτε η NU3 NV παράγει τα προϊόντα της στην Κύπρο, συνεπώς δεν έχουν κάθετη αχέση εντός της Κύπρου. Η μόνη οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των μερών αφορά τα ειδικά λιπάσματα WSNPK (υδατοδιαλυτά λιπάσματα). Ο κύκλος εργασιών της στοχευόμενης εταιρείας στην Κύπρο για το έτος 2011 προέρχεται μόνο από τις πωλήσεις [...]. Ούτε η NU3 NV ούτε η Isfael Chemicals Ltd παράγουν ειδικά λιπάσματα στην Κύπρο. Αντίθετα η Israel Chemicals Ltd διανέμει ειδικά λιπάσματα στην Κύπρο όπως και η NU3 NV η οποία τα διανέμει μέσω των διανομέων της [...]. Η προτεινόμενη συναλλαγή δεν θα οδηγήοει σε επηρεασμό της ανταγωνιστικότητας της αγοράς αλλά ούτε και θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς, εφόσον αφορά κατά κύριο λόγο την αλλαγή ελέγχου αττό κοινό σε πλήρη έλεγχο των εταιρειών της κοινοπραξίας NU3 Ν V. Επιπλέον υπάρχει αριθμός παραγωγών υδατοδιάλυτων λιπασμάτων στην Κύπρο εφόσον αυτά τα προϊόντα μπορούν με ευκολία να παραχθούν λόγω των συστατικών τους (π.χ. νάτριο, κάλιο και φώσφορο) τα οποία είναι εύκολα διαθέσιμα σε οποιονδήποτε. Συνεπώς, δεν τίθεται ούτε ζήτημα φραγμού εισόδου. Οι κύριοι ανταγωνιστές της NU3 στην Κύπρο, η οποία δραστηριοποιείται μόνο οτη διανομή υδατοδιάλυτων λιπασμάτων WSNPK είναι οι ακόλουθοι: Εταιρείες Μερίδιο αγοράς Haifa [...]% Chinese Producers [...]% Vara Hellas [...]% Kalie and Saiz [...]% Biolchim [...]% Valagro [...]% NU3 N.V. [...]% fcl [...]% Other [...}% Total [...]% * Είναι συνήθης τακτική την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις για επηρεασμό του ανταγωνισμού, είτε με το στενότερο είτε με τον ευρύτερο ορισμό της αγοράς, ο ορισμός της γεωγραφικής αγοράς ανοικτός. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Case No. COMP/M EDISON/ HELLENIC PETROLEUM/ JV, Case No COMP/M.5S27 - Robert Bosch/ Samsung/ JV, Case No COMP/M.5201 Total Produce/Haluco/JV.

10 4072 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Αναφορικά με τις υποκατάστατες ττηγές προμήθειας των προϊόντων της εν λόγω σχετικής αγοράς, τα μέρη υποστηρίζουν ότι τα καθαρά λιπάσματα (WS straight) αποτελούν υποκατάστατη πηγή των υδατοδιαλυτων λιπασμάτων WSNPK (water soluble ΝΡΚ). Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη οι τάσεις προσφοράς και ζήτησης στην εν Λόγω σχετική αγορά έχουν μια φυσιολογική ανάπτυξη ετησίως γύρω στο [...]%. Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία κάθετη σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στην Κύπρο. Η μόνη οριζόντια σχέση αφορά την σχετική αγορά της διανομής υδατοδιαλυτων λιπασμάτων WSNPK, όμως το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της NU3 NV και της ICL στη συγκεκριμένη αγορά ανέρχεται μόλις το ξ...]% και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα επηρεαζόμενης αγοράς, καθώς το μερίδιο αγοράς δεν υπερβαίνει το 15%. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 11 το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης ΰτην επηρεαζόμενη αγορά, και υπό το φως της προκαταρτικής αξιολόγησης που προηγήθηκε σε ότι αφορά την παρούσα συγκέντρωση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, δεν δημιουργείται ή ενισχύεται δεσπόζουσα θέση στις πιο πάνω επηρεαζόμενη αγορά. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι, δεν προκύπτει στην προκείμενη περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4742 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2009 (Νόμοι 30(1) και 122(1) του 2001,139(1) του 2002,10(1) και 80(1) του 2003, 144(1) του 2004,117(1) του 2005, 9(1) και 82(1) του 2007 και 108(1) του 2009) Απόφαση δυνάμει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ασκώντας τις εξουσίες ττου του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 10 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009, (εφεξής ο «Νόμος»), εκδίδει την ακόλουθη απόφαση: Τίτλος: Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσείς 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Στις 4 Οκτωβρίου 2012 κοινοποιήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (εφεξής η «ΑνΑΔ»), ως Αρμόδια Αρχή, στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων νέο σχέδιο ενισχύσεων το οποίο φέρει τον τίτλο «Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις» (εφεξής το «Σχέδιο»). Το Σχέδιο αντικαθιστά υφιστάμενο καθεστώς ενισχύσεων με τον Ιδιο τίτλο, το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση του Εφόρου με αριθμό 335 και ημερομηνία 10 Ιανουαρίου 2012, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ατις 20 Ιανουαρίου (εφεξής το «υφιστάμενο Σχέδιο»), Το υφιστάμενο Σχέδιο τέδηκε σε ισχύ την και λήγει στις Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Σχεδίου, ήτοι μέχρι την , θα εφαρμόζεται το υφιστάμενο Σχέδιο. Ως εκ τούτου, αιτήσεις από δικαιούχους βάσει του υφιστάμενου Σχεδίου θα γίνονται δεκτές μέχρι τις Οι αιτήσεις αυτές Θα εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή και Θα παρέχονται ενισχύσεις υπό τους όρους και προϋποθέσεις του υφιστάμενου Σχεδίου μέχρι τις Οι αιτήσεις που Θα υποβάλλονται από την και μετέπειτα θα αξιολογούνται με βάση τους όρους και προϋποθέσεις του νέου Σχεδίου. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: (α) Αρμόδια Αρχή Το Σχέδιο αποτελεί σύμπραξη της ΑνΑΔ, του Τμήματος Εργασίας, του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου. Συντονιστής της Σύμπραξης είναι η ΑνΑΔ. Για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή του Σχεδίου η Σύμπραξη θα επιδιώξει ενεργά τη συνεργασία άλλων σχετικών φορέων όπως εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων και επαγγελματικών φορέων. (β) Στόχοι του κοινοποιηθέντος Σχεδίου Το Σχέδιο αποσκοπεί σε ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας της Κύπρου μέσω στοχευμένης παροχής κινήτρων σε εργοδότες, με τη μορφή χορηγιών (ενίσχυσης) και καθοδήγησης, για εργοδότηαη και εξατομικευμένη κατάρτιση άνεργων ατόμων, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Το Σχέδιο επικεντρώνεται στην πλήρωση δηλωμένων κενών θέσεων εργασίας με μακροχρόνια ανέργους (εγγεγραμμένους ανέργους πέραν των 6 μηνών) και οτην αντικατάσταση με μακροχρόνια άνεργο δυναμικό από την Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προσωρινά απασχολούμενου αλλοδαπού εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες, με τη λήξη της έγκρισης προς εργοδότες της προοωρινής απασχόλησης του. Προωθεί, επίσης, την απασχόληση ατόμων που έτυχαν προηγούμενης κατάρτισης μέσω άλλων προγραμμάτων κατάρτισης και δεν κατέστη δυνατή η απασχόληση τους. Το Σχέδιο δεν προσφέρεται κατά κανόνα για πλήρωση κενών θέσεων εργασίας οι οποίες απευθύνονται οε άνεργους αποφοίτους Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα κατάρτισης που επιχορηγούνται μέσω του Σχεδίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών και θεμάτων σε σχέση με τις υπό πλήρωση θέσεις εργασίας στις επιχειρήαεις/οργανισμούς. Οι γνώσεις και δεξιότητες που παρέχονται μέσω του Σχεδίου δεν αφορούν αποκλειστικά την εντσχυόμενη επιχείρηση/ οργανισμό. Από τους καταρτιζόμενους αποκτώνται προσόντα που είναι μεταβιβάσιμα σε άλλες επιχειρήσεις/ οργανισμούς, οτον ίδια κλάδο ή/ και οε άλλους κλάδους/ τομείς της οικονομίας, που διευρύνουν τις προοπτικές ανέλιξης και τον ορίζοντα απασχόλησης τους. Σύμφωνα με το Σχέδιο, για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο άνεργο θα καταρτίζεται και Θα υλοποιείται εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης του διάρκειας 3 μηνών. Για την υλοποίηση του προγράμματος ετοιμάζεται πλάνο κατάρτισης το οποίο τυγχάνει της έγκρισης της ΑνΑΔ και διαλαμβάνει την οργανωμένη και συστηματική απόκτηση εργασιακής πείρας και πρακτικής κατάρτισης στην επιχείρηση/οργανισμό κάτω από την καθοδήγηση εκπαιδευτή. 1 Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ της 20.01,2012, α. 120.

12 Β 4074 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Θα επιδιώκεται ο σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης με {ίαση το περιεχόμενο Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων που ορίζονται οτο πλαίσιο του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, που έχει αναπτύξει η ΑνΑΔ, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ευκαιρίες απόκτησης αναγνωρισμένων προσόντων από τους συμμετέχοντες στα προγράμματα. (γ) Δικαιούχοι του Σχεδίου Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι εργοδότες που δραστηριοποιούνται αε όλους τους τομείς της οικονομίας αε σχέση με την κατάρτιση των εργοδότου μένων τους. Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης δεν μπορούν να λάβουν ενίσχυση τα αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα για συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου. (δ) Κριτήρια Η διαδικασία είναι η εξής: Στο ττρώτο στάδιο το Τμήμα Εργασίας ενημερώνει ενδιαφερόμενους ανέργους και εργοδότες για τις πρόνοιες του Σχεδίου και παραπέμπει ανέργους σε επιχειρήσεις/οργανισμούς. Ειδικότερα εξετάζει (ι) δηλωθείσες κενές θέσεις εργασίας και (ϋ) κενές θέσεις που δημιουργούνται από την αντικατάσταση προσωρινά απασχολούμενου αλλοδαπού εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες και επιλέγει μακροχρόνια ανέργους τους οποίους παραπέμπει στους ενδιαφερόμενους εργοδότες με στόχο την απασχόληση και κατάρτιση στο πλαίσιο του Σχεδίου. Το δεύτερο στάδια αφορά την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο και λήψη απόφασης για έγκριση του προγράμματος. Το Τμήμα Εργασίας διαβιβάζει στην ΑνΑΔ την αίτηση με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία απαραίτητα επιβεβαιώνονται: α) η ύπαρξη κενής θέσης εργασίας ή θέσης για αντικατάσταση αλλοδαπών από τρίτες χώρες, β) ότι ο υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένοι άνεργοι πέραν των 6 μηνών) και γ} ότι ο εργοδότης δεν προέβη σε πλεονασμό μέσα στους 8 τελευταίους μήνες, στην ίδια επαρχία και στην Ιδια επαγγελματική κατηγορία με αυτήν που ανήκει η προς πλήρωση θέση. Ένα πρόγραμμα μπορεί να επιχορηγηθεί μέαω του Σχεδίου εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο εργοδότη και εξασφαλισθεί η έγκριση του από την ΑνΑΔ -npw από την έναρξη εφαρμογής του. Αίτηση εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή πριν από τη σύναψη επίσημης εργασιακής σχέσης μεταξύ εργοδότη και ανέργου ή μέσα σε καθορισμένα χρονικά όρια, από την ημερομηνία πρόσληψης. Η αίτηση του εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του μακροχρόνια ανέργου, εξετάζεται από την ΑνΑΔ και διαπιστώνεται κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το Σχέδιο. Για το σκοπό αιιτό αξιολογούνται τα στοιχεία που αναφέρονται ή/και επισυνάπτονται στην αίτηση του εργοδότη, καθώς και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που λαμβάνονται μετά από τυχόν επί τόπου επίσκεψη ή/και γραπτώς, αναφορικά με την επιχείρηση/ οργανισμό, την ανάγκη για πρόσληψη και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργου, τον άνεργο, το πρόγραμμα κατάρτισης και το κίνητρο της ενίσχυσης. Οι βασικές προϋποθέσεις, που θα είναι εκ των προτέρων γνωστές στους αιτητές, είναι οι ακόλουθες: > Η αίτηση να έχει διαβιβαστεί στην ΑνΑΔ από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και να συνοδεύεται από την απαραίτητη βεβαίωση και τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα. > Η αίτηση για έγκριση συμμετοχής στο Σχέδιο να υποβληθεί πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης και να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την επιχείρηση/ οργανισμό. > Η μέγιστη περίοδος που εργοδοτείτοι το άτομο στην επιχείρηση πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο Σχέδιο είναι 2 μήνες. > Η ανάγκη της επιχείρησης / οργανισμού και το περιεχόμενο της Θέσης εργασίας σε σχέση με τα προσόντα του ανέργου να απαιτούν την κατάρτιση του ατόμου για περίοδο 3 μηνών. > Η διάθεση κατάλληλου εκπαιδευτή (υπεύθυνου στελέχους του εργοδότη) που να καθοδηγεί και επιβλέπει την κατάρτιση του νεοπροσληφθέντος. > Η επιχείρηση / οργανισμός που υποβάλλει την αίτηση να επωμίζεται τις δαπάνες κατάρτισης.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Επίσης το κοινοποιηθέν Σχέδιο προνοεί ότι θα πρέπει να μη βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας με την Αρμόδια Αρχή της επιχείρησης/οργανισμού ή/και των συντελεστών παροχής κατάρτισης ή/και των υποψηφίων για συμμετοχή, που επηρεάζουν τη συμμετοχή στο Σχέδιο. Η Αρμόδια Αρχή θέτει περιορισμούς στον ετήσιο αριθμό ανέργων που ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει μέσω του Σχεδίου, ο οποίος καθορίζεται με βάση τον αριθμό των ήδη απασχολουμένων στην επιχείρηση του. Νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο, η ΑνΑώ αποφασίζει την έγκριση της αίτησης και ενημερώνει τον εργοδότη αναφορικά με τη διάρκεια κατάρτισης (3 μήνες), την περίοδο εφαρμογής, τον εκπαιδευτή και άλλες λεπτομέρειες του προγράμματος, τις υποχρεώσεις του εργοδότη και του νεσπροσληφθέντος, το ύψος της ενίσχυσης και τις προϋποθέσεις καταβολής της. Σε περίπτωση μη έγκρισης του προγράμματος, γνωστοποιούντοί γρατϊτώς στον εργοδότη οι λόγοι απόρριψης της αίτησης του. Το τρίτο στάδιο αφορά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης στη βάση προγραμματισμού / πλάνου κατάρτισης που συμφωνείται με την επιχείρηση / οργανισμό. Το πρόγραμμα διαλαμβάνει οργανωμένη απόκτηση εργασιακής πείρας και πρακτικής κατάρτισης στην επιχείρηση/οργανισμό που εργσδοτεί τον νεοπροσληφθέντα καταρτιζόμενο, σύμφωνα με οχετικό προγραμματισμό και υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή (υπεύθυνου στελέχους του εργοδότη), για προσαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων στις συγκεκριμένες συνθήκες και τρόπο εργασίας του εργοδότη του. Η περίοδος πρακτικής κατάρτισης διαρκεί 3 μήνες. Καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, η ΑνΑΔ παρακολουθεί την υλοποίηση του και την πρόοδο του καταρτιζομένου, για διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της κατάρτισης και επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ο εργοδότης αναλαμβάνει υποχρεώσεις που αφορούν τα ακόλουθα: > Την ερνοδότηαη του ανέργου στη θέση που δηλώθηκε στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και προσυμφωνήθηκε στις προδιαγραφές κατάρτισης. > Την εφαρμογή του προγράμματος απόκτησης εργασιακής πείρας και πρακτικής κατάρτισης του καταρτιζομένου μέσα στην επιχείρηση/οργανισμό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό / πλάνο κατάρτισης. > Τη διάθεση για ολόκληρη τη διάρκεια της πρακτικής κατάρτισης στελέχους του, κατάλληλου για την καθοδήγηση και παρακολούθηση του καταρτιζομένου. > Την καταβολή των νενομισμένων εισφορών για τον καταρτιζόμενο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε άλλα Ταμεία/ Σχέδια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. > Τη γραπτή ενημέρωση της ΑνΑΔ σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δε θα εφαρμόσει το πρόγραμμα καθώς και για αλλαγές που επιβάλλονται για σοβαρούς λόγους και εξασφάλιση της έγκριοής τους πριν αυτές τεθούν σε ισχύ. > Τη γραπτή ενημέρωση της ΑνΑΔ για ενδεχόμενη πρόθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους να διακόψει τη συμμετοχή του στο Σχέδιο, > Την ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο εφαρμογής του προγράμματος σε λειτουργούς της ΑνΑΔ, ή/και σε εντεταλμένους συνεργάτες της, για σκοπούς ελέγχου και αξιολόγησης της εφαρμογής του και για διασφάλιση της πιστής τήρησης των συμφωνηθέντων και των όρων του Σχεδίου. Το τέταρτο στάδιο αφορά την καταβολή του χορηγήματος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Για να καταστεί δυνατή η καταβολή χορηγήματος θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: > Υποβολή της αίτησης για καταβολή χορηγήματος και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μέοα στο καθορισθέν χρονικό πλαίσιο. > Επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με το εγκριθέν πλάνο κατάρτισης. > Τήρηση από τον εργοδότη των υποχρεώσεων του κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Πα ενημέρωση όλων των εργοδοτών θα εκδοθεί από την ΑνΑΔ Οδηγός που θα περιγράφει αναλυτικά την πολιτική, τις διαδικασίες καθώς και τα κριτήρια/προϋποθέσεις έγκρισης και επιχορήγησης προγραμμάτων κατάρτισης ουα πλαίσια του Σχεδίου. Οι πληροφορίες αυτές Θα είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα βρίσκονται επίσης στην ιατοσελίδα της ΑνΑΔ στο διαδίκτυο. (ε) Διάρκεια κοινοποιηθέντος Σχεδίου Το Σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ την και θα λήξει την , Η ΑνΑΔ, σε συνεννόηση με τη Σύμπραξη, δύναται να τερματίσει τη λειτουργία του Σχεδίου πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του και να ενημερώσει σχετικά τον Έφορο και τους δικαιούχους εργοδότες.

14 4076 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Υπάρχει δυνατότητα έγκρισης προγραμμάτων μέχρι τις έστω καί αν αυτά θα ολοκληρωθούν μετά την ημερομηνία αυτή. (ς) Επιλέξιμες δαπάνες και ένταση της ενίσχυσης Οι επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου είναι: (ί) Κόστος προοωπίκού εκπαιδευτή: Το κόστος προσωπικού του εκπαιδευτή / υπεύθυνου στελέχους του εργοδότη που καθοδηγεί και επιβλέπει την κατάρτιση του ατόμου. (ίί) Λοιπές τρέχουσες δαπάνες: Το κόστος για υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεοα με το πρόγραμμα κατάρτισης. (ϋί) Κόστος προσωπικού του καταρτιζομένου (νεοπροσληφθέντος μακροχρόνια ανέργου} μέχρι του ποσού των συνολικών λοιπών επιλέξιμων δαπανών που αναφέρονται οτα στοιχεία (ί) και (ίί) πιο πάνω. Όσον αφορά το κόστος προσωπικού του καταρτιζομένου, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ώρες κατά τις οποίες συμμετείχε στην κατάρτιση μέσα στην επιχείρηση, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν ώρες παραγωγικής εργασίας. Ο δικαιούχος εργοδότης θα δηλώνει τις επιλέξιμες δαπάνες που υφίσταται στη βάση των οποίων θα γίνεται ο υπολογισμός της επιχορήγησης. Τυχόν ΦΠΛ που περιλαμβάνεται στα πιο πάνω κόστη δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Οι επιλέξιμες δαπάνες που επωμίζεται ο εργοδότης για κάθε ενισχυόμενο πρόγραμμα θα τεκμηριώνονται εγγράφως με διαφανή και αναλυτικό τρόπο. (ζ) Εντάσεις ενίσχυσης Οι εντάσεις της ενίσχυσης, οι οποίες αφορούν γενική επαγγελματική κατάρτιση, έχουν ως εξής: 60% για μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, 80% για μικρές επιχειρήσεις. Το χορήγημα θα μπορεί να καλύψει δαπάνες κατάρτισης με τις οποίες επιβαρύνεται ο εργοδότης μέχρι του ποσοστού που προβλέπουν οι πιο πάνω εντάσεις ενίσχυσης, νοουμένου ότι δε θα υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης που καθορίζει η ΑνΑΔ. Η ΑνΑΔ θα απορρίπτει αιτήσεις ysa κατάρτιση που δεν εμπίπτουν στον ορισμό «γενική επαγγελματική κατάρτιση». Οι ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες δε συνιστούν κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 2 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 108 (Ι)/2009, εντάσσονται στο Σχέδιο και παραχωρείται απευθείας ενίσχυση ύψους μέχρι Β0% χωρίς να διενεργείται οποιοσδήποτε έλεγχος για το μέγεθος τους όταν: (ί) (ίί) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εργοδότης ο οποίος δε συνιστά επιχείρηση, δηλαδή δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εργοδότης ο οποίος συνιστά μεν επιχείρηση, αλλά ασκεί τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες δε νοθεύουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό που να επηρεάζονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η ΑνΑΔ μπορεί να προκαθορίζει ανώτατα ποσά επιχορήγησης, τα οποία θα ισχύουν χωρίς διάκριση για όλους τους δικαιούχους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία θα προκαθορίζεται. Τα ανώτατα αυτά ποσά θα δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων. Από την καταβολή κρατικών ενισχύσεων που προνοεί το Σχέδιο εξαιρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις: (ί) (ίί) Αποκλείεται ρητά η καταβολή μεμονωμένης ενίσχυσης υπέρ επιχείρησης που αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούσας διαταγής ανάκτησης μετά από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής η «Επιτροπή») με την οποία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά. Ενισχύσεις σε προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) οριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6 Γ1 Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής η «Συνθήκη ΕΚ») 2 (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία) 3 (εφεξής ο «Κανονισμός 800/2008»), Την 1" Δεκεμβρίου 2009 τα Άρθρα 87 και 86 της Συνθήκης ΕΚ αντικαταστάθηκαν από τα Άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για ιη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ»). Τα Αρθρα 87 και 88 τικ Συνθήκης ΕΚ και τα Άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ είναι κατά βάοη ταυτόσημα. Στο πλαίαιο της παρούσας απόφασης οι παραπομπές am Αρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ εκλαμβάνονται ως παραπομπές ρτα Αρθρα 87 και 8S της Συνθήκης ΕΚ, κατά περίπτωση. 3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314 της , ο. 3.

15 ΤΜΗΜΑ 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (η) Χαρακτήρας κινήτρου Στο πλαίσιο του Σχεδίου Θα καταβάλλονται ενισχύσεις που έχουν χαρακτήρα κινήτρου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 800/2008. Όσον αφορά ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται σε Μικρές κα! Μεσαίες Επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ»), το κίνητρο αυτό θα θεωρείται ότι υπάρχει όταν, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εφαρμογή του ενισχυόμενου προγράμματος, η δικαιούχος ΜΜΕ έχει υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αίτηση για ενίσχυση/αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο. Οσον αφορά ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις, πρόσθετα από τους όρους που ισχύουν για τις ΜΜΕ, η Αρμόδια Αρχή θα ελέγχει, πριν χορηγήσει τις εν λόγω μεμονωμένες ενισχύσεις, ότι τα έγγραφα που ετοίμασε ο δικαιούχος αποδεικνύουν το χαρακτήρα κινήτρου των ενισχύσεων βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα κριτήρια: (ί) (ϋ) (ίίί) (ίν) Ουσιώδη αύξηση του μεγέθους του προγράμματος ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης. Ουσιώδη αύξηση ίου πεδίου εφαρμογής του προγράμματος ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης. Ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το πρόγραμμα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης. Ουσιώδη αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του προγράμματος. Ο ορισμός των ΜΜΕ βασίζεται στον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6 ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. (θ) Επιστροφή ενίσχυσης - ποινές Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δικαιούχος δεν έχει τηρήσει τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ζητείται η επιστροφή των ποσών που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Λυναμικού Νόμου. (ι) Προϋπολογισμός του κοινοποιηθέντος Σχεδίου Για κατάρτιση 420 ατόμων σε επιχειρήσεις/οργανισμούς θα απαιτηθεί δαπάνη υπολογιζόμενου ύψους Μέρος των πιστώσεων αυτών δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση διότι θα καταβάλλεται είτε σε δικαιούχους εργοδότες που δε συνιστούν επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων, ως εκ της φύσεως τους, δεν είναι ικανές να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό που να επηρεάζονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. (ια) Σώρευση Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στα πλαίσια του Σχεδίου: (α) Μπορούν να αωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις που εξαιρούνται βάσει του Κανονισμού 800/2008 εφόσον τα εν λόγω μέτρα ενίσχυσης αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, (β) Δεν μπορούν να σωρευθούν με άλλες ενισχύσεις που εξαιρούνται δυνάμει του Κανονισμού 800/2008 ή ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15 ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των Άρθρων 87 και 86 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ούτε με άλλη κοινοτική χρηματοδότηση που αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες - που αλληλεπικαλύπτονται πλήρως ή εν μίρει - αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε ένταση ενίσχυσης που υπερβαίνει τις προβλεπόμενες από το Σχέδιο εντάσεις ενίσχυσης. (ιβ) Νομική βάση β Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑνΑΔ. Ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος (Νόμος 125(1) του 1999, άρθρο 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο Αρ. 21 (Ι) του β Κανονισμός 800/2008.» Απόφαση του Εφόρου. 3, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: (α) Βάσει του άρθρου 9Α (α) του Νόμου, ο Έφορος αξιολογεί και εγκρίνε?, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10, τις ενισχύσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία, κατ' εφαρμογή των κανονισμών για την εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο Άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Επίσης, το άρθρο 10 (1) του πιο πάνω Νόμου προνοεί ότι η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί κάθε μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 9 Α του Νόμου στον Έφορο για έγκριση. Το άρθρο 10 (3) του Νόμου απαγορεύει όπως τεθεί σε ισχύ στη Δημοκρατία μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωιταϊκι^ς Ένωσης L 124 της , σ 36. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωαης L 37S της , σ. 5.

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 Aριθμός 1501 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4569 Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 Αριθμός 2264 Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145

Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145 Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145 Αριθμός 3297 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Haggar

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 Aριθμός 3136 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4727 Παρασκευή, 6 Αεκεμβρίου 2013 5031 Αριθμός 5793 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 Αριθμός 2794 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΕΚ 2009 Έκδοση Iούνιος 2010 Εκτύπωση & Παραγωγή Έκδοσης ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ Αθηνών 105 3040 Λεμεσός Επιμέλεια Έκδοσης Λουκής Τερεζόπουλος Έλενα Γρηγορίου Σχεδιασμός Σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4630 Ιϊαρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός 5718 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του Rosen-Eiskrem Group [{i) Rosen

Διαβάστε περισσότερα