Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304"

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: FAX: Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -184/15 για «αροχή υ ηρεσιών φύλαξης των α οβαθρών, κέντρου ελέγχου λειτουργίας, ερι όλων, ε ο τείας και νυχτερινής φύλαξης του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ., για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός: Εξήντα χιλιάδες (60.000,00 ) Ευρώ, λέον ΦΠΑ. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόµενους (φυσικά και νοµικά ρόσω α καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισµούς κ.λ..) να υ οβάλουν σφραγισµένη ροσφορά για την αροχή υ ηρεσιών φύλαξης των α οβαθρών, κέντρου ελέγχου λειτουργίας, ερι όλων, ε ο τείας και νυχτερινής φύλαξης του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ., για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών». Η ροσφορά θα είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις ροδιαγραφές ου εριγράφονται στο συνηµµένο Παράρτηµα ΙΙ µε τίτλο «Τεχνικές ροδιαγραφές». 1. Υ οβολή Προσφοράς Οι ροσφορές θα υ οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την 02 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 στο Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο της ροσφοράς θα αναγράφεται : Τ Τ 1

2 ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ - 184/15 «Παροχή υ ηρεσιών φύλαξης των α οβαθρών, κέντρου ελέγχου λειτουργίας, ερι όλων, ε ο τείας και νυχτερινής φύλαξης του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ» Προς: ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Αθηνάς 67 Τ.Κ Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής ιαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σηµειώνουµε: 1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες. Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί στις 02 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:30, στην αίθουσα Αθηνά, Αθηνάς 67, Αθήνα. Εφόσον το ε ιθυµείτε µ ορείτε να αρευρεθείτε. 2. Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς 2.1. Νοµιµο οιητικά Έγγραφα Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα αρακάτω νοµιµο οιητικά έγγραφα: α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. δ) Αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. Τ Τ 2

3 ε) Ε ικυρωµένο αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας ε ιχείρησης αροχής υ ηρεσιών ασφαλείας, ν. 2518/1997 [ΦΕΚ Α 164/ ], ό ως τρο ο οιηθείς ισχύει. στ) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, στην ο οία θα δηλώνεται : ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το έργο (τό ος έργου, συνθήκες ροσ έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ.) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού. ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται. ότι κατά τη σύνταξη της ροσφοράς του αλλά και κατά την εκτέλεση της σύµβασης θα τηρεί α αρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµιµων α οδοχών, οι ο οίες σε καµία ερί τωση δε µ ορεί να είναι κατώτερες των ροβλε οµένων α ό την οικεία εφαρµοστέα για τον κάθε διαγωνιζόµενο συλλογική ρύθµιση εργασίας (Συλλογική Σύµβαση Εργασίας/ ιαιτητική Α όφαση), ό ως εκάστοτε ισχύει, (τήρηση νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζοµένων κλ ). ότι δεν έχουν α οκλειστεί α ό ηµόσιους ιαγωνισµούς εξαιτίας του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. ότι το ροσω ικό ασφαλείας ου θα χρησιµο οιηθεί α ό τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου θα κατέχει την άδεια εργασίας ου ροβλέ εται α ό το Νόµο 2518/97 και ότι η εν λόγω άδεια θα ρέ ει να είναι ρογενέστερη της 01/01/2008 και να έχει ανανεωθεί, ροκειµένου να είναι εν ισχύ κατά την διάρκεια της σύµβασης. ζ) Οι διαγωνιζόµενοι ροσκοµίζουν ένορκη βεβαίωση των νόµιµων εκ ροσώ ων τους ενώ ιον συµβολαιογράφου, η ο οία θα έχει ε ί οινή α οκλεισµού το κάτωθι εριεχόµενο: «Για το χρονικό διάστηµα ου δεν καλύ τεται α ό το Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υ ηρεσιών Καθαρισµού ή/ και Φύλαξης, δεν έχει ε ιβληθεί σε βάρος της εταιρείας την ο οία εκ ροσω ώ ράξη ε ιβολής ροστίµου για αραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας υψηλής ή ολύ υψηλής σοβαρότητας Ουσιαστικά Προσόντα: Α αραίτητη ροϋ όθεση για τους συµµετέχοντες είναι να έχουν εκτελέσει την τελευταία τριετία, µία (1) τουλάχιστον σύµβαση αροµοίου αντικειµένου, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, µε ελάχιστο ετήσιο συνολικό συµβατικό τίµηµα το οσό των εξακοσίων χιλιάδων ( ,00) Ευρώ έκαστη, άνευ ΦΠΑ. Τ Τ 3

4 Το κριτήριο αυτό ικανο οιείται και µε συµβάσεις αροµοίου αντικειµένου, τουλάχιστον τρίµηνης διάρκειας έκαστη, µε ελάχιστο συνολικό συµβατικό τίµηµα το οσό των έκαστη άνευ ΦΠΑ των ο οίων το άθροισµα των συµβατικών τιµηµάτων τους υ ερβαίνει το οσό των εξακοσίων χιλιάδων άνευ ΦΠΑ. Ενδεικτικά, αναφέρουµε, ότι αντίστοιχα έργα είναι οι συµβάσεις ου αφορούν σε φυλάξεις εγκαταστάσεων µεγάλης κλίµακας µε µεγάλη διακίνηση κοινού, ό ως εµ ορικά κέντρα και ε αγγελµατικά κτίρια, δηµόσια κτίρια στέγασης υ ηρεσιών, κτίρια κοινωφελών οργανισµών, κτίρια και αίθουσες αεροδροµίων κ.λ., µέσων µαζικής µεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα, αερο λάνα, λοία κ.λ.., κτίρια λιµενικών εγκαταστάσεων. Για την α όδειξη των στοιχείων αυτών ο κάθε διαγωνιζόµενος ρέ ει να ροσκοµίσει : Τον ελάτη, Το όνοµα και τηλέφωνο του ροσώ ου ε ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσεται, εάν το ε ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε αλήθευσης των στοιχείων ου θα υ οβληθούν), Το είδος και το µέγεθος των εγκαταστάσεων ου αφορούν αυτές οι συµβάσεις, Την τρέχουσα αξία των συµβάσεων, Τη διάρκεια των συµβάσεων, Βεβαίωση του ελάτη για την καλή εκτέλεση της σύµβασης Σε ερί τωση σύµ ραξης/κοινο ραξίας, το εν λόγω κριτήριο ρέ ει να ικανο οιείται αθροιστικά λαµβάνοντας υ όψη το οσοστό συµµετοχής της κάθε εταιρείας-µέλους στην κοινο ραξία Οικονοµική Προσφορά Στην Οικονοµική Προσφορά θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται, σύµφωνα µε το Συνηµµένο Παράρτηµα (Ι) του τεύχους διακήρυξης, µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3863/2010. Οι ροσφέροντες ρέ ει να συµ ληρώσουν το συνηµµένο ίνακα I, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, αναφέροντας: Μηνιαίος Μισθός Βάση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Τον αριθµό των εργαζοµένων (και για κάλυψη ρε ό) Τις ηµέρες και ώρες εργασίας Μικτές α οδοχές ροσω ικού (και για κάλυψη ρε ό) ώρο Χριστουγέννων, Πάσχα Κάλυψη κανονικής αδείας- ε ίδοµα αδείας Το ύψος του ροϋ ολογισµένου οσού ου αφορά τις άσης φύσεως νόµιµες α οδοχές των εργαζοµένων. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα ροϋ ολογισθέντα οσά Α οζηµίωση κανονικής αδείας Τ Τ 4

5 Οι ροσφέροντες ρέ ει να συµ ληρώσουν το συνηµµένο ίνακα II συµ εριλαµβάνοντας τα «Γενικά Έξοδα», το «Εργολαβικό όφελος» κ.λ..», τα ο οία θα δοθούν ως οσοστό ε ί τοις εκατό για κάθε ερί τωση και θα είναι σταθερά καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. Σε κάθε ερί τωση στις κατά µήνα ιστο οιήσεις τα ροκύ τοντα οσά ε ί τη βάσει των οσοστών αυτών θα α οδίδονται στον Ανάδοχο. Στην ροσφορά ρέ ει να υ ολογίζουν εύλογο οσοστό διοικητικού κόστους αροχής των υ ηρεσιών τους, των αναλώσιµων, και του εργολαβικού τους κέρδους και των νοµίµων υ έρ δηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Ε ι ροσθέτως, οφείλουν να ε ισυνά τουν στην ροσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην ο οία υ άγονται οι εργαζόµενοι. Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη, ε ιτυχή και εµ ρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και τεκµαίρεται ότι για τον ροσδιορισµό τους έχουν συνυ ολογισθεί και ληφθεί υ όψη όλες οι δα άνες για τις αµοιβές του ροσω ικού και των συνεργατών ου θα α ασχοληθούν και κάθε µορφής έξοδα ου θα α αιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι δα άνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι ά κόστη µε τα ο οία βαρύνεται ο ανάδοχος σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ό ως ε ίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Οι διαγωνιζόµενοι ρέ ει να λάβουν υ όψη τους ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα ρέ ει να τηρούν την κείµενη εργατική, ασφαλιστική και ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ρόληψης του ε αγγελµατικού κινδύνου νοµοθεσία, όρος ο ο οίος θα συµ εριληφθεί στη σύµβαση µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου. 3. Κριτήριο Ανάθεσης Η Ε ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον Έλεγχο των Νοµιµο οιητικών εγγράφων και Ουσιαστικών Προσόντων. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος ου θα υ οβάλλει την χαµηλότερη τιµή. Προσφορές ου θα υ ερβαίνουν την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, ό ως αυτή ορίζεται στον αρόντα ρόχειρο διαγωνισµό, δεν θα γίνονται α οδεκτές. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε ί των εκάστοτε ληρωτέων οσών. Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των ροσφερθέντων τιµηµάτων και τιµών ου είναι σύµφωνες µε την οικονοµική του ροσφορά και έχουν ε έλθει κατό ιν λε τοµερούς υ ολογισµού των αρεχόµενων υ ηρεσιών, την ακρίβεια των ο οίων εγγυάται. Τ Τ 5

6 4. Υ ογραφή Σύµβασης Ο Ανάδοχος θα υ ογράψει σύµβαση µε την ΣΤΑΣΥ διάρκειας είκοσι (20) ηµερών. Ο Ανάδοχος ριν την υ ογραφή της σύµβασης θα ροσκοµίσει ή καταθέσει: Εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος, η ο οία θα εκδίδεται α ό αναγνωρισµένη Τρά εζα ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ και του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών ε ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το συνηµµένο υ όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε ιστολή ου δεν εκδίδεται σύµφωνα µε το υ όδειγµα δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, η εγγυητική ε ιστολή αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Γίνονται δεκτές και εγγυητικές ε ιστολές α ό το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή α ό το ΤΣΜΕ Ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει και αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να ολοκληρωθούν ικανο οιητικά όλες οι α αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε για ο οιαδή οτε υ αίτια ή ανυ αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ άρξει λόγος για κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης, ολικά ή µερικά. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σύµφωνα µε τα όρια α οζηµίωσης και τους όρους, ό ως αυτά αναλυτικά εριγράφονται στο συνηµµένο υ όδειγµα (Συνηµµένο ΙV). Ο Ανάδοχος θα ροσκοµίσει οινικά µητρώα των ροσώ ων ου θα χρησιµο οιήσει για την εκτέλεση των εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να µην κάνει δεκτή για την αροχή των υ ηρεσιών ρόσω α ου δεν έχουν λευκό οινικό µητρώο. Ο Ανάδοχος µε την υ ογραφή της σύµβασης υ οχρεούται να ροσκοµίζει στην ΣΤΑΣΥ ονοµαστική κατάσταση για το α ασχολούµενο ροσω ικό του, καθώς και ε ικυρωµένα α ό την Αρµόδια Αρχή φωτοαντίγραφα των αδειών εργασίας αυτού µε τις ανανεώσεις τους (ό ου α αιτείται) Το ροσω ικό ασφαλείας ου θα χρησιµο οιηθεί α ό τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου ρέ ει να κατέχει την άδεια εργασίας ου ροβλέ εται α ό το Νόµο 2518/97. Η εν λόγω άδεια θα ρέ ει να είναι ρογενέστερη της 01/01/2008 και να έχει ανανεωθεί, ροκειµένου να είναι εν ισχύ κατά την διάρκεια της σύµβασης. Σε ερί τωση αντικατάστασης ροσω ικού της ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την ΣΤΑΣΥ ΑΕ. 5. Πρόσθετες ώρες φύλαξης Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης µ ορεί να α αιτηθεί η αροχή ρόσθετων υ ηρεσιών φύλαξης α ό τον Ανάδοχο λόγω λειτουργικών αναγκών του συστήµατος. Για την έναρξη των εκάστοτε ρόσθετων εργασιών φύλαξης, η ΣΤΑΣΥ θα εκδίδει Ειδική Εντολή Έναρξης Εργασιών την ο οία θα κοινο οιεί στον Ανάδοχο. Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί Τ Τ 6

7 το δικαίωµα να εκδίδει τις Ειδικές αυτές Εντολές ο οιαδή οτε χρονική στιγµή µετά την υ ογραφή της Σύµβασης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής χωρίς αυτό να δηµιουργεί δικαίωµα υ αναχώρησης του Αναδόχου α ό τη Σύµβαση. Οι ροθεσµίες για την εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου αρχίζουν α ό την ηµεροµηνία ου θα ορίζεται στην εκάστοτε Ειδική Εντολή. Η χρέωση των ρόσθετων ωρών θα γίνεται σύµφωνα µε το ωροµίσθιο ου θα χρησιµο οιήσει ο Ανάδοχος για τον υ ολογισµό της οικονοµικής του ροσφοράς, το ο οίο θα ροκύ τει α ό την οικεία εφαρµοστέα σύµβαση εργασίας. 6. Τρό ος Πληρωµής Το µηνιαίο τίµηµα α οδίδεται α ολογιστικά κατό ιν ιστο οίησης των εργασιών α ό την Ε ιβλέ ουσα Υ ηρεσία της ΣΤΑΣΥ. Η ληρωµή θα γίνει εξήντα (60) ηµέρες µετά α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου του Αναδόχου. Σε ερί τωση ου η αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει έραν των έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ληρωµή θα γίνεται εξήντα (60) ηµέρες µετά την αραλαβή του. Για ροµήθεια αξίας άνω των 1467,40, είναι α αραίτητη η ροσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών: Φορολογικό αραστατικό (Τιµολόγιο) Πιστο οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, κλ ) Το τιµολόγιο θα ροσκοµίζεται στην Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ και θα έχει τα αρακάτω στοιχεία: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αθηνάς 67, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: , ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Για ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ ορείτε να ε ικοινωνείτε µε το Λογιστήριο. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% στην σύµβαση ου θα υ ογραφεί, υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και θα αρακρατηθεί στην ρώτη ληρωµή. Πληροφορίες : κ. Χαλαζιάς τηλ Τ Τ 7 Νικόλαος Χ. Πα αθανάσης Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος

8 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Οικονοµική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Τ Τ 8

9 Τ Τ 9

10 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ - 184/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τ Τ 10

11 Τ Τ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ( ευτέρα έως και Σάββατο) ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΣΥΝΟΛΟ... (ολογράφως:..) (Α+Β+Γ+ ) * ΦΥΛΑΚΕΣ 5576 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 2516 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 984 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 444 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΕΟΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α**... (ολογράφως:..). /ΩΡΑ =. /ΩΡΑ =. /ΩΡΑ =. /ΩΡΑ = ΣΥΝΟΛΟ(1) ολογράφως..). (Α) (Β). (Γ). ( ) ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒ. ΟΦΕΛΟΣ.. (ολογράφως..) (ΑΡΙΘΜ. & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) (ΑΡΙΘΜ. & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) (ΑΡΙΘΜ. & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) (ΑΡΙΘΜ. & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΣΥΝΟΛΟ(2) (ολογράφως..) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ολογράφως..) Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (σε ερί τωση κοινο ραξίας/ σύµ ραξης τίθενται οι υ ογραφές των νοµίµων εκ ροσώ ων όλων των εταιρειών ου συµµετέχουν στην κοινο ραξία/ σύµ ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ ραττουσών εταιρειών) // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τ Τ 12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ *ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α)+(Β)+(Γ)+( ) ΕΙΝΑΙ: Το νόµιµο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού στο οποίο περιλαµβάνονται τα ειδικά επιδόµατα λόγω της φύσης της εργασίας (ανθυγιεινά κ.λ.π), η συµµετοχή του εργοδότη σε ασφαλιστικές εισφορές σε κύριους ή και επικουρικούς ασφαλιστικούς φορείς υπέρ του προσωπικού, κόστη δώρου Πάσχα & Χριστουγέννων, επίδοµα άδειας, αποζηµίωση άδειας. ** ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΙΝΑΙ: Όλα τα υπόλοιπα που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι στολές εργασίας-κόστος χρήσης µεταφορικών µέσων-ασφάλιστρα -φόρος επιτηδεύµατος τέλη που ισχύουν ή µέλλουν να ισχύσουν. Τα Γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος, να δοθούν ως ποσοστό επί τοις εκατό για κάθε περίπτωση. Τα ποσοστά αυτά θα παραµείνουν σταθερά καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. Τ Τ 13

14 Τ Τ 14

15 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+ ) ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθµός Εργαζοµένων (και για κάλυψη ρε ό) Ηµέρες και ώρες Εργασίας Μικτές α οδοχές ροσω ικού και για κάλυψη ρε ό ώρο Χριστουγέννων ώρο Πάσχα Κάλυψη κανονικής άδειας Ε ίδοµα Αδείας Ύψος ροϋ ολογισµένου οσού ου αφορά της άσης φύσεως νόµιµες α οδοχές των εργαζοµένων Ύψος ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη µε βάση τα ροϋ ολογισθέντα οσά Α οζηµίωση κανονικής αδείας Συνολικό κόστος Τ Τ 15

16 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -184/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΤΠ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τ Τ 1

17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΠ-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΠ-2 ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΠ-3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ... 6 ΤΠ-4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ... 6 ΤΠ-5 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ... 7 ΤΠ-6 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ.8 Τ Τ 2

18 ΤΠ-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γραµµή 1 του Ηλεκτρικού Σιδηρόδροµου, ου εκτείνεται σήµερα α ό το Λιµάνι του Πειραιά (Ακτή Καλλιµασιώτη) µέχρι την Κηφισιά, εριέχει συνολικά 24 σταθµούς, συµ εριλαµβανοµένων και των τερµατικών του Πειραιά και της Κηφισιάς, µε συνολικό µήκος της κυρίας γραµµής 25,7 km Α ό τα αυτά, τα 3,2 km είναι υ όγεια, µεταξύ των σταθµών Μοναστηράκι-Αττική, και τα υ όλοι α ε ίγεια. Στάσεις Σταθµοί Κm 1 Πειραιάς 0,000 2 Φάληρο 2,110 3 Μοσχάτο 3,980 4 Καλλιθέα 5,650 5 Ταύρος 6,140 6 Πετράλωνα 7,015 7 Θησείο 8,580 8 Μοναστηράκι 9,070 9 Οµόνοια 9, Βικτώρια 11, Αττική 12, Άγιος Νικόλαος 13, Κάτω Πατήσια 13, Άγιος Ελευθέριος 14, Άνω Πατήσια 15, Περισσός 16, Πευκάκια 17, Νέα Ιωνία 17, Ηράκλειο 19, Ειρήνη 20, Νερατζιώτισσα 21, Αµαρούσιο 23, Κατ 24, Κηφισιά 25,657 Το σύστηµα της Γραµµής 1 διαθέτει (41.5) συρµούς των έντε (5) ή έξι (6) οχηµάτων. Οι συρµοί κινούνται κάθε 8 λε τά της ώρας σε ώρες αιχµής, και κάθε 15 λε τά της ώρας, κατά µέσον όρο, εκτός αιχµής. Τ Τ 3

19 Συρµοί Παραλαβή Οχήµατα / Συρµό Χωρητικότητα 14,5 8 ης ,5 10 ης ,5 11 ης ,5 Σύνολα Ο αρών διαγωνισµός αφορά: Τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, την ροστασία των ε ιβατών, και του ροσω ικού της α οτρέ οντας ενοχλητικές, α ειλητικές και ε ικίνδυνες καταστάσεις. Τη διενέργεια ελέγχων για µη ε ιτρε όµενες δραστηριότητες, ό ως το κά νισµα την κατανάλωση φαγητών και οτών, τη χρήση ναρκωτικών ουσιών κλ. Την α οτρο ή βιαιο ραγιών και τραυµατισµών κατά των ε ιβατών και ροσω ικού ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Την ρόληψη καταστροφών στις εγκαταστάσεις και κλο ής εριουσίας των ε ιβατών και της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Την αρεµ όδιση ατόµων ου δεν έχουν λόγο να βρίσκονται µέσα στις εγκαταστάσεις των σταθµών ή τους συρµούς, α οµακρύνοντας τους α ό τις εγκαταστάσεις και τους συρµούς και αραδίδοντας τους στην κατάλληλη αρχή. Την ενεργή υ οστήριξη του ροσω ικού Λειτουργίας σε ερι τώσεις συµβάντων και ε είγουσας ανάγκης. Την αναγγελία υρκαγιών κλ. Την α οτρο ή και την α οµάκρυνση ε αιτών. ΤΠ-2 ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΠ-2.1 Ένα σύστηµα φύλαξης και οι ρυθµίσεις του θα ρέ ει να ενισχύουν το αίσθηµα ασφάλειας ρος το ροσω ικό και τους ε ιβάτες της ΣΤΑΣΥ ρολαµβάνοντας ατυχήµατα, ροστατεύοντας ανθρώ ινες ζωές και διατηρώντας σε συνεχή βάση ένα ευχάριστο και χωρίς α ειλή εριβάλλον. Ως εκ τούτου, οι ε ιβάτες θα ρέ ει να αισθάνονται ασφαλείς έτσι ώστε να ε ιδιώκουν την χρήση των οχηµάτων της ΣΤΑΣΥ σαν µέσο µεταφοράς τους. Οι ρυθµίσεις εριλαµβάνουν µεταξύ άλλων την α οµάκρυνση α ό το δίκτυο ατόµων ή οµάδων ου εκτελούν δραστηριότητες άνευ γρα τής άδειας της ΣΤΑΣΥ ανε ιθύµητων ατόµων ό ως χ µικρο ωλητών, ζητιάνων, τοξικοµανών, µεθυσµένων ό ως ακόµα και την λήψη ρολη τικών µέτρων για την α οφυγή βιαιο ραγιών. ΤΠ-2.2 Η υλο οίηση της ολιτικής αυτής ε ιτυγχάνεται µε τη χρήση ροσω ικού φύλαξης ου αρέχεται α ό τον Ανάδοχο, το ο οίο θα συνεργάζεται στενά µε το Τ Τ 4

20 ροσω ικό Εξυ ηρέτησης Ε ιβατών της ΣΤΑΣΥ και τα Σώµατα Ασφαλείας, για την αροχή του υψηλότερου ε ι έδου ετοιµότητας, ροστασίας και αντα όκρισης. ΤΠ-2.3 Οι Υ άλληλοι των Σταθµών της ΣΤΑΣΥ κατά ρώτο λόγο, είναι υ εύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία των σταθµών. Εάν σε σταθµό του συστήµατος α αιτηθεί βοήθεια σε κά οιο ζήτηµα ου σχετίζεται µε τη φύλαξη, ο Υ άλληλος του Σταθµού τηλεφωνεί στο Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) της Γραµµής 1, και ενηµερώνει τον υ εύθυνο βάρδιας. ΤΠ-2.4 Το ροσω ικό φύλαξης θα ερι ολεί σε όλο το σύστηµα ή θα εκτελεί στατικές φυλάξεις µε ευθύνη συγκεκριµένου σταθµού και καθήκοντα ε ικεντρωµένα στα µέρη και σε ώρες ό ου η εµ ειρία α ό τη λειτουργία έχει δείξει ότι η ανάγκη είναι µεγαλύτερη. Η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωµα ανάλογα µε τις ανάγκες του συστήµατος να ζητήσει α ό τον Ανάδοχο την µετακίνηση ροσω ικού φύλαξης µεταξύ των διαφόρων χώρων εκτέλεσης υ ηρεσιών. Το ροσω ικό φύλαξης θα είναι εξο λισµένο µε φορητούς ασυρµάτους, τους ο οίους θα ροµηθεύσει ο Ανάδοχος. και θα συντονίζονται α ευθείας α ό το Κέντρο Ελέγχου του Αναδόχου. Οι φορητοί ασύρµατοι του Αναδόχου ρέ ει να έχουν δυνατότητα αµφίδροµης συνοµιλίας µε τους ασυρµάτους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Το ροσω ικό φύλαξης θα αναλάβει τα αρακάτω καθήκοντα στους συρµούς και τους σταθµούς και σύµφωνα µε το συνηµµένο καθηκοντολόγιο : Την α οτρο ή ενοχλητικών, α ειλητικών και ε ικίνδυνων καταστάσεων για τους ε ιβάτες, Τη διενέργεια ελέγχων για µη ε ιτρε όµενες δραστηριότητες, ό ως το κά νισµα, την κατανάλωση φαγητών και οτών, τη χρήση ναρκωτικών ουσιών κλ. Την α οτρο ή βιαιο ραγιών κατά των ε ιβατών, Την ρόληψη καταστροφών στις εγκαταστάσεις της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ (συµ εριλαµβανοµένων και των γραφηµάτων) και κλο ής εριουσίας των ε ιβατών και της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Την αρεµ όδιση ρόσβασης ατόµων ου δεν έχουν λόγο να βρίσκονται µέσα στις εγκαταστάσεις των σταθµών ή τους συρµούς και την α οµάκρυνση τους α ό τις εγκαταστάσεις. Την αροχή γενικής βοήθειας και συµ αράστασης στους ε ιβάτες ου χρησιµο οιούν τα οχήµατα της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ και ειδικότερα σε αυτούς µε ειδικές ανάγκες. Την ληροφόρηση των ε ιβατών όσον αφορά τη χρήση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Την ενεργή υ οστήριξη του ροσω ικού Λειτουργίας σε ερι τώσεις συµβάντων και ε είγουσας ανάγκης. ΤΠ-2.5 Για την αροχή της καλύτερης δυνατής εξυ ηρέτησης της ΣΤΑΣΥ και των ε ιβατών της, η συµ εριφορά του ροσω ικού φύλαξης ρέ ει να ροσανατολίζεται στην εξυ ηρέτηση, έτσι ώστε όχι µόνο να αντα οκρίνεται σε δύσκολες καταστάσεις και εριστατικά, αλλά και να αρουσιάζει µία θετική εικόνα µε τη φιλική ρος τους ε ιβάτες στάση του. Τ Τ 5

21 ΤΠ-3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΤΠ-3.1 Η ΣΤΑΣΥ σύµφωνα µε τον νόµο 2669/98 και τις εκάστοτε υ ουργικές α οφάσεις διενεργεί ηµερήσιους ελέγχους στους ε ιβάτες του συστήµατος για την δια ίστωση της κατοχής και ε ίδειξης έγκυρου τίτλου µεταφοράς Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό καθώς δεν υ άρχουν φυσικές όρτες εισόδου ή εµ όδια για τον έλεγχο της ρόσβασης στο σύστηµα. Ο ε ιβάτης θα ρέ ει να συµµορφώνεται µε την τιµολογιακή ολιτική της ΣΤΑΣΥ έχοντας στην κατοχή του Ε ικυρωµένο εισιτήριο ή Κάρτα ή Ελευθέρας. Ο έλεγχος και η ε ιβολή ροστίµου διενεργείται α ό κατάλληλα εξουσιοδοτηµένους υ αλλήλους της ΣΤΑΣΥ και µόνο. ΤΠ-3.2 Ο αριθµός των ε ιβιβάσεων στους συρµούς της Γραµµής 1 υ ολογίζεται στις τετρακόσιες χιλιάδες ( ) ε ιβιβάσεις ανά ηµέρα Στόχος της ΣΤΑΣΥ είναι η υ οβολή σε έλεγχο εισιτηρίων των ε ιβατών, µε συχνότητα µία τουλάχιστον φορά στις σαράντα (40) ε ιβιβάσεις του σε συρµό του συστήµατος. ΤΠ-4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ Στο ίνακα κατανοµής ροσω ικού φύλαξης φαίνεται η κατανοµή ανά σταθµό και ερι όλων στο δίκτυο. ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ 6/00-14/00 ΩΡΑΡΙΟ 14/00-22/00 ΩΡΑΡΙΟ 22/00-6/00 Α/Α ΣΤΑΘΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Κ.ΠΑΤΗΣΙΑ AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ.ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Τ Τ 6

22 ΠΕΡΙΠΟΛΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΩΡΑΡΙΟ 6/00-14/00 ΩΡΑΡΙΟ 14/00-22/00-1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ 6 6 ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 7ήµερη 8ωρη ρωία όγευµα-βράδυ ΩΡΑΡΙΟ 6/00-14/00 ΩΡΑΡΙΟ 14/00-22/00 ΩΡΑΡΙΟ 22/00-06/00 1 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ βάρδιες εβδοµαδιαίως αναλόγως των αναγκών ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΩΡΑΡΙΟ 6/00-14/00 ΩΡΑΡΙΟ 14/00-22/00 ΩΡΑΡΙΟ 22/00-06/00 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΠ-5 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΠ-5.1 Το ροσω ικό φύλαξης ρέ ει να κατέχει Α ολυτήριο Λυκείου, να µιλάει, καταλαβαίνει και να γράφει µε ευχέρεια την Ελληνική Γλώσσα, καθώς ε ίσης να είναι ικανό να κάνει βασική συνοµιλία στην Αγγλική Γλώσσα. ΤΠ-5.2 Το ροσω ικό φύλαξης θα φέρει την εγκεκριµένη σύµφωνα µε το Νόµο 2518/97 στολή της εταιρείας του Αναδόχου, ε ί της ο οίας θα ροσαρµοσθεί διακριτικό σήµα, το σήµα ου θα καθορισθεί α ό την ΣΤΑΣΥ. ΤΠ-5.3 Πριν του ανατεθεί ο ρόλος της φύλαξης του συστήµατος, το ροσω ικό του Αναδόχου: Η ΣΤΑΣΥ έχει το δικαίωµα να ζητήσει το Προσω ικό Φύλαξης του Αναδόχου να υ οβληθεί σε ψυχοµετρική εξέταση σε Κέντρο το ο οίο θα υ οδείξει η ΣΤΑΣΥ µε έξοδα του Αναδόχου (κόστος εξέτασης κατά άτοµο και κατ' εκτίµηση 150,00 ) Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να α οµακρύνει ή µεταθέσει το δηλούµενο Προσω ικό του στην ΣΤΑΣΥ χωρίς γρα τή έγκριση της ΣΤΑΣΥ. Σε ερί τωση αραίτησης ή α όλυσης του ανωτέρω Προσω ικού ρέ ει να κοινο οιήσει στην ΣΤΑΣΥ αντίγραφο του σχετικού εγγράφου ου ορίζεται α ό την Νοµοθεσία. Θα ρέ ει να έχει υ οστεί την κατάλληλη Υ οχρεωτική Εκ αίδευση της ΣΤΑΣΥ σε Θέµατα Ασφάλειας. ΤΠ-5.4 Το ροσω ικό φύλαξης θα εκ αιδευθεί α ό την ΣΤΑΣΥ µε έξοδα του Αναδόχου σε θέµατα ου εριλαµβάνουν τα αρακάτω: Το σύστηµα της Γραµµής 1 - Γενική τεχνική ά οψη, Καθήκοντα ροσω ικού φύλαξης, Η χρήση των µαζικών µέσων µεταφοράς για την εξυ ηρέτηση του κοινού της Αθήνας, Η τιµολογιακή ολιτική και τα εισιτήρια της ΣΤΑΣΥ, Η διαδικασία ε ιβολής ροστίµου στους αραβάτες, Τ Τ 7

23 Η εικόνα της Εταιρείας και η συµ εριφορά α έναντι στους ε ιβάτες, Η αντιµετώ ιση αναξιό ιστων ε ιβατών, Συµβάντα ό ου α αιτείται συνδροµή α ό το ροσω ικό φύλαξης, Ο τρό ος ανάληψης υ ηρεσίας, Πιστο οίηση ροσω ικού φύλαξης. ΤΠ-5.5 Ο Ανάδοχος είναι υ εύθυνος να εξασφαλίζει ότι όλο το ροσω ικό του: Είναι ενήµερο και συµµορφώνεται µε τις α αιτήσεις του Βιβλίου Κανονισµών και των ιαδικασιών της ΣΤΑΣΥ, Συµµορφώνεται µε την ολιτική της ΣΤΑΣΥ για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, Συµµορφώνεται µε τον Κώδικα Ένδυσης της ΣΤΑΣΥ και φοράει µόνο τις εγκεκριµένες στολές, όταν εργάζεται στις εγκαταστάσεις της, και φροντίζει έτσι ώστε οι στολές αυτές να είναι καθαρές και εµφανίσιµες. ΤΠ-5.6 Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί ανε ιφύλακτα το δικαίωµα: Να αξιολογεί τακτικά τις δραστηριότητες και την α όδοση του ροσω ικού του Αναδόχου, Να ζητήσει την άµεση α οµάκρυνση ο οιουδή οτε ατόµου α ό το ροσω ικό του Αναδόχου ου δε συµµορφώνεται µε τις α αιτήσεις των Κανονισµών και τις ιαδικασίες της ΣΤΑΣΥ, ή ατόµου του ο οίου η συµ εριφορά του κριθεί ακατάλληλη, κατά την κρίση της. ΤΠ-6 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ A. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 1. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Γενικά η εµφάνιση του Προσω ικού της ιδιωτικής ε ιχείρησης αροχής υ ηρεσιών ασφαλείας, ρέ ει να είναι το ρώτο µέληµα όταν αναλαµβάνουν Υ ηρεσία. Η αράσταση συνίσταται όχι µόνο στο κανονικό της στολής του ροσω ικού, αλλά γενικά σε όλες τις εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της υ ηρεσίας των και στις σχέσεις των µε το ε ιβατηγό κοινό και του ροσω ικού γενικά των ΣΤΑΣΥ. Η εµφάνιση εκείνου ου αναλαµβάνει υ ηρεσία ώστε να είναι καθαρός, ξυρισµένος, γυαλισµένος και ευ ρε ώς κουρεµένος. είναι το ρώτιστο καθήκον. 2. ΣΤΟΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ Το ροσω ικό ρέ ει να φέρει α αραίτητα την στολή της Εταιρείας ου έχει εγκριθεί, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 2 αραγρ. 5 του Ν. 2518/97. Η στολή ρέ ει να είναι σε ολύ καλή κατάσταση, καθαρή και σιδερωµένη, ό ως ροβλέ εται α ό τον κανονισµό της εταιρείας. Τ Τ 8

24 Η στολή ρέ ει να φέρει τα εξής διακριτικά: Ειδικό ελτίο Ταυτότητας, της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 2518/97 ου να α εικονίζεται ο δικαιούχος και αναγράφεται το ε ώνυµο, το όνοµα, το ατρώνυµο,η ηµεροµηνία γέννησης αυτού, καθώς και ο αριθµός της αδείας εργασίας του. Eιδικό µεταλλικό σήµα της Ε ιχείρησης ου αναγράφεται η ε ωνυµία της ε ιχείρησης και το ονοµατε ώνυµο του δικαιούχου. Το ελτίο Ταυτότητας και το ειδικό µεταλλικό Σήµα ( Security) φέρονται υ οχρεωτικά α ό το ροσω ικό ασφαλείας στη διάρκεια της υ ηρεσίας του. Το σήµα φέρονται στο αριστερό ηµιθωράκιο του δικαιούχου, είτε αυτός φέρει στολή, είτε ολιτική εριβολή. Σφυρίχτρα στη δεξιά τσέ η ( το γατζάκι στο τέταρτο κουµ ί του ουκαµίσου) Ζώνη Εταιρείας Μ λοκάκι & Στυλό Τηλέφωνα Εταιρείας Κωδικοί Ασυρµάτου Χρήσιµα τηλέφωνα φυλακτικού σηµείου. Φακό κατά την διάρκεια της νύκτας. 3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Το ροσω ικό ασφαλείας ου θα χρησιµο οιηθεί για τις ανάγκες του έργου θα ρέ ει να συµ εριφέρεται ρος όλους τους υ αλλήλους της ΣΤΑΣΥ, ρος όλους τους ε ιβάτες της ΣΤΑΣΥ αλλά και ρος όλους τους συναδέλφους του µε τον λέον ευγενικό τρό ο. εν εµ λέκεται σε καβγάδες ή φραστικές αντι αραθέσεις ου δηµιουργούνται στο χώρο ευθύνης του, αρά µόνο αν θεωρήσει ότι υ άρχει κίνδυνος για την σωµατική ακεραιότητα ο οιουδή οτε. Οφείλει να αρέχει γενικές ληροφορίες σε ό οιον του το ζητήσει και εάν δεν µ ορεί τότε τον αρα έµ ει στο αρµόδιο γραφείο. 4. ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το ροσω ικό ασφαλείας ου θα χρησιµο οιηθεί για τις ανάγκες του έργου θα ρέ ει να ροσέρχεται στην υ ηρεσία του τουλάχιστον 10 λε τά ιο νωρίς α ό την ώρα αναλήψεως των καθηκόντων του για να ενηµερωθεί α ό τον αραδίδοντα. Θα ρέ ει να υ ογράφει κατά την ώρα ανάληψης καθώς και αράδοσης της υ ηρεσίας του και να ενηµερώνει και το Κέντρο Λειτουργίας Σηµάτων (Κ.Λ Σ.) της Γραµµής ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ελέγχει το χώρο ευθύνης του και ενεργεί σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό ασφαλείας. Τ Τ 9

25 Σε κάθε εριοχή σταθµού θα τηρούνται τα εξής βιβλία έντυ α: Βιβλίο Συµβάντων Βιβλίο Έργου Βιβλίο Εφόδου Σε ερί τωση ανάγκης ο φύλακας θα ενεργεί ό ως αρακάτω: Ε ικοινωνεί µε το Κ.Λ.Σ. µέσω τηλεφώνου και αναφέρει το εριστατικό. Ε ικοινωνεί µε τον υ εύθυνο του Σταθµού/ Στάσης. Τα αρα άνω χρησιµο οιούνται ανάλογα µε την ερί τωση. Τηλεφωνικά θα αναφέρει στο Κ.Λ.Σ. κάθε συµβάν, έστω και εάν θεωρείται ε ουσιώδεις, α ό το ο οίο θα αίρνει σχετικές εντολές ή ως θα ρέ ει να ενεργήσει εραιτέρω. 6. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το ροσω ικό φύλαξης θα είναι εξο λισµένο µε φορητούς ασυρµάτους, τους ο οίους θα ροµηθεύσει ο Ανάδοχος. και θα συντονίζονται α ευθείας α ό το Κέντρο Ελέγχου του Αναδόχου. Οι φορητοί ασύρµατοι του Αναδόχου ρέ ει να έχουν δυνατότητα αµφίδροµης συνοµιλίας µε τους ασυρµάτους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. 6.1 ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ Το καθηκοντολόγιο φυλάκων α οβαθρών εριλαµβάνει κυρίως τα εξής : Τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας της Γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ, την ροστασία των ε ιβατών και του ροσω ικού της, α οτρέ οντας ενοχλητικές, α ειλητικές και ε ικίνδυνες καταστάσεις. Την α αγόρευση εισόδου ατόµων µε σκο ό εργασίες στις α οβάθρες η τις εγκαταστάσεις των σταθµών, φωτογράφιση χώρων της Εταιρείας, κινηµατογραφικών συνεργείων, οµάδων διανοµής διαφηµιστικών εντύ ων, και κλ, χωρίς ροηγούµενη υ ογεγραµµένη άδεια α ό την αρµόδια ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ Τη φύλαξη των αυτοµάτων ωλητών εισιτηρίων για τη α οφυγή φθορών. Τη διενέργεια ελέγχων για µη ε ιτρε όµενες δραστηριότητες, ό ως το κά νισµα, την κατανάλωση φαγητών και οτών εντός των χώρων των Σταθµών, την χρήση ναρκωτικών ουσιών κλ. Την α οτρο ή βιαιο ραγιών και τραυµατισµών κατά των ε ιβατών και του ροσω ικού της ΣΤΑΣΥ. Την α οτρο ή και α οµάκρυνση ε αιτών, ναρκοµανών αδέσ οτων σκυλιών κλ Την ροσφορά στοιχειωδών ρώτων βοηθειών σε ε ιβάτες ου αντιµετω ίζουν ρόβληµα υγείας. Θα γνωρίζει τη θέση και λειτουργία των φορείων και αµαξιδίων, καθώς και τη θέση των φαρµακείων. Την ρόληψη καταστροφών στις εγκαταστάσεις και κλο ής εριουσιών των ε ιβατών και της ΣΤΑΣΥ. Τ Τ 10

26 Την αρεµ όδιση ατόµων ου δεν έχουν λόγο να βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων των Σταθµών ή των Συρµών, α οµακρύνοντας τους α ό τις εγκαταστάσεις. Την ενεργή υ οστήριξη του ροσω ικού Λειτουργίας σε ερί τωση συµβάντων και ε είγουσας ανάγκης. Την ανίχνευση υ ό των ατόµων καθώς και υ ό των αντικειµένων. Σε ερί τωση εύρεσης α ολεσθέντων αντικειµένων ό ως κλειδιά, ταυτότητες, τσάντες κλ. θα ενηµερώνει άµεσα το Κ.Ε.Λ. και το Γραφείο Φύλαξης και Πυρασφάλειας. Ειδικά για τον εξο λισµό των σταθµών ( κυλιόµενες κλίµακες, ανεκλυστήρες, µεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτροκίνητα ρολλά ) Α. Η ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡ ΙΑ Κατά την ανάληψη της υ ηρεσίας τους θα φροντίζουν για : Την εκκίνηση των κυλιοµένων κλιµάκων και ανελκυστήρων στις 5:00 Τον έλεγχο λειτουργίας των κυλιοµένων κλιµάκων και ανελκυστήρων. Τον έλεγχο λειτουργίας των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων ( έλεγχος στάθµης ήχου, έλεγχος οιότητας ήχου, κ.λ.. ) Το άνοιγµα των ρολλών Β. Η ΒΡΑ ΥΝΗ ΒΑΡ ΙΑ Κατά την ανάληψη της υ ηρεσίας τους θα φροντίζουν για : Τον τερµατισµό λειτουργίας των κυλιοµένων κλιµάκων και ανελκυστήρων στις 1:00 Τον έλεγχο λειτουργίας των κυλιοµένων κλιµάκων και ανελκυστήρων Τον έλεγχο λειτουργίας των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων ( έλεγχος στάθµης ήχου, έλεγχος οιότητας ήχου, κ.λ.. ) Το κλείσιµο των ρολλών ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Το ροσω ικό φύλαξης των σταθµών οφείλει να γνωρίζει τον τρό ο α εγκλωβισµού στους διαφόρους τύ ους των ανελκυστήρων. Σε ερί τωση εγκλωβισµού το ροσω ικό φύλαξης ροσέρχεται άµεσα στον ανελκυστήρα ου σηµειώθηκε ο εγκλωβισµός, καθησυχάζει τον εγκλωβισµένο και µε τα ειδικά τριγωνικά κλειδιά των ανελκυστήρων εκτελεί όλες τις α αραίτητες ενέργειες για τον α εγκλωβισµό του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Το ροσω ικό φύλαξης οφείλει να ενηµερώνει άµεσα στο Κ.Ε.Λ. τον υ εύθυνο βάρδιας στα τηλέφωνα 713 και 719 σε ερί τωση βλάβης, διακο ής λειτουργίας η ελαττωµατικής λειτουργίας του εξο λισµού των εγκαταστάσεων των σταθµών ( ανυψωτικά, µεγαφωνικές, φωτισµός, κλ. ). Στον υ εύθυνο βάρδιας θα αναφέρει µεταξύ των άλλων τη θέση του, όνοµα και ε ίθετο καθώς και το είδος της βλάβης. Τ Τ 11

27 6.2 ΠΕΡΙΠΟΛΑ ΣΥΡΜΩΝ Το καθηκοντολόγιο των ερι όλων των συρµών εριλαµβάνει κυρίως τα εξής : Α οµάκρυνση των ε αιτών, µικρο ωλητών µουσικών κλ. µέσα α ό τους συρµούς και κατ ε έκταση α ό τους σταθµούς. Α οτρο ή βανδαλισµών η grafiti µέσα στους συρµούς. Α οτρο ή εισόδου ε ιβατών στους συρµούς µε οδήλατα. Α οτρο ή εισόδου ε ιβατών στους συρµούς µε ογκώδη αντικείµενα τα ο οία είναι ιθανόν να ροκαλέσουν εκδορές στους υ όλοι ους ε ιβάτες ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΡΜΟΥ Κατά την αραλαβή του συρµού το ροσω ικό φύλαξης µαζί µε τον Προϊστάµενο Αµαξοστοιχίας ελέγχει τις εξωτερικές ε ιφάνειες των οχηµάτων για τυχόν ύ αρξη φθορών, grafiti κτλ. καθώς και το εσωτερικό για τυχόν εγκαταλελειµµένα αντικείµενα, την κατάσταση καθαριότητας εσωτερικά και εξωτερικά, την κατάσταση των καθισµάτων, την κατάσταση των διαµερισµάτων ηλεκτροδηγού, το κλείδωµα των θυρών κλ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΥΡΜΟΥ Κατά την α όσυρση των συρµών, µετά την ολοκλήρωση της α οβίβασης των ε ιβατών και ενώ ο συρµός ευρίσκεται στην α οβάθρα αράδοση η έχει α οσυρθεί σε σύρτη µε αναβαθµό, το ροσω ικό φύλαξης σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο Αµαξοστοιχίας ελέγχει τις εξωτερικές ε ιφάνειες των οχηµάτων και των διαµερισµάτων για τυχόν εγκαταλελειµµένα αντικείµενα. Σε ερί τωση εντο ισµού κοινών ( µη υ ό των ) αντικειµένων αυτά α οστέλλονται στο Σταθµάρχη Τάξεως ΟΜΟΝΟΙΑΣ η ΠΕΙΡΑΙΑ. Σε ερί τωση εντο ισµού ύ ο των αντικειµένων, σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο Αµαξοστοιχίας ειδο οιεί τον Ρυθµιστή και τον Σταθµάρχη Τάξεως ΟΜΟΝΟΙΑΣ η ΠΕΙΡΑΙΑ ροκειµένου να ροβούν στις εραιτέρω ενέργειες. Φροντίζει για το κλείσιµο των αραθύρων και ελέγχει το κλείδωµα των θυρών των διαµερισµάτων. Το α οτέλεσµα του ελέγχου καταγράφεται στο φύλλο ορείας α ό τον Προϊστάµενο Αµαξοστοιχίας το ο οίο συνυ ογράφει µε το ροσω ικό φύλαξης. 7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σε κάθε ερί τωση το Προσω ικό Ασφαλείας της Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ θα τηρεί, εκτός των διαδικασιών ου εριγράφονται αναλυτικά στις Αναφορές ανά Σταθµό/ Στάση, µία σειρά α ό κανόνες ου είναι οι εξής : Θα εκτελεί το έργο ου καθορίζεται στον αρόντα Κανονισµό Ασφαλείας κατά τον καλύτερο δυνατό τρό ο. εν θα α οχωρεί α ό την θέση του εάν δεν έλθει ο αντικαταστάτης του. Ε ίσης θα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κάθε µετακίνησή του α ό τον χώρο φύλαξης χωρίς έγκριση α ό το Κ.Λ.Σ. Θα ενηµερώνει σε ερί τωση έκτακτης α ουσίας (ασθένεια, σοβαρό οικογενειακό ή ροσω ικό ρόβληµα κλ.) 4 ώρες ριν τουλάχιστον το Κέντρο Λήψεως Σηµάτων (Κ.Λ.Σ.) της εταιρείας µας. Τ Τ 12

28 Θα α οφεύγει την σύναψη ιδιαίτερων φιλικών σχέσεων µε το ροσω ικό της ΣΤΑΣΥ, καθώς και κάθε είδους συναλλαγή ό ως δανεισµός, διοχέτευση ληροφοριών κλ.. εν θα µην αρακολουθεί τηλεόραση, ραδιόφωνο,δεν θα διαβάζει εριοδικά και δεν θα ασχολείται µε οτιδή οτε άλλο εκτός των καθηκόντων του στον χώρο της φύλαξης κατά τις ώρες εργασίας. εν θα κα νίζει κατά την διάρκεια της υ ηρεσίας του στους χώρους φύλαξης, καθώς και στους χώρους ό ου υ άρχουν α αγορευτικά σήµατα- ινακίδες. εν θα κάνει χρήση οινο νευµατωδών οτών, ριν και κατά την διάρκεια της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του και θα οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα. Θα συµ εριφέρεται ρος όλο το ανθρώ ινο δυναµικό και στους συναδέλφους του µε τρό ο ευγενικό. Θα εριορίσει, στις λέον α αραίτητες, τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του µε συγγενικά ή φιλικά του ρόσω α α ό τα τηλέφωνα της ΣΤΑΣΥ στον χώρο του ο οίου είναι εντεταλµένος για φύλαξη και τούτο µόνο σε ερί τωση ανάγκης. Θα αναγράφει στο Βιβλίο Συµβάντων κάθε γεγονός ου συµβαίνει στην βάρδια του και θα το ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΜΕΣΩΣ στο Κ.Λ.Σ. Θα τηρεί τον φάκελο Κανονισµού Ασφαλείας καθαρό, τον ο οίο και θα ρέ ει να µελετά συνεχώς (το εν λόγω κείµενο). Κατά την διάρκεια της βάρδιας των θα ραγµατο οιούν εξονυχιστικούς ελέγχους στο φυλακτικό τους σηµείο µε σκο ό την α οτρο ή ράξεων βανδαλισµού ό ως βάψιµο και ρύ ανση µε χρωµατικές αραστάσεις, γραφήµατα, συνθήµατα στις εσωτερικές ή εξωτερικές ε ιφάνειες των σταθµευµένων συρµών, κτιριακών εγκαταστάσεων, θραύση υαλο ινάκων, καθρε τών καθισµάτων, καταστροφή στην ερίφραξη. Θα φροντίζει για την α οτρο ή ρόκλησης ή µετάδοσης υρκαγιάς και κάθε είδους τροµοκρατικής ενέργειας, κλο ής εριουσιακών στοιχείων κ.λ.. της ΣΤΑΣΥ. Θα ελέγχουν και θα ε ιτηρούν τον χώρο τους συνέχεια ρος α οφυγή και ρόληψη κάθε γεγονότος. Σε ερί τωση α ειλής τροµοκρατικής ενέργειας ή γεγονότων ό ως φωτιά κ.λ.. ο ρώτος ου θα ενηµερώνεται θα είναι ο υ εύθυνος του Κ.Ε.Λ. Ο φύλακας ριν την ανάληψη της βάρδιας του θα ροσέρχεται στον υ εύθυνο σταθµού τον ο οίο και θα ενηµερώνει για την ανάληψη και θα τον ερωτά εάν θέλει κάτι συγκεκριµένο έραν των βασικών του υ οχρεώσεων. Θα συναντάται µε τον αραδίδοντα φύλακα α ό τον ο οίο ενηµερώνεται για κάτι ου τυχόν συνέβη στην διάρκεια της βάρδιας του. Θα συνεργάζεται µε τους υ αλλήλους της ΣΤΑΣΥ για κάθε θέµα ου έχει σχέση µε την διασφάλιση των εριουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Κατά την διάρκεια της βάρδιας του θα α αγορεύεται η είσοδος και αραµονή του, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, στους χώρους του Προσω ικού ΣΤΑΣΥ ό ως εκδοτήρια, ε ο τεία, χώρους καθαριστριών κλ. Θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα υ οδειχθέντα κρίσιµα ή ε ικίνδυνα σηµεία του σταθµού και θα κάνει ροτάσεις µέσω του αρχιφύλακα του για βελτίωση και καλύτερη και α οτελεσµατικότερη αντιµετώ ιση κινδύνων. Τ Τ 13

29 Η α ογευµατινή και νυχτερινή βάρδια ό ου υ άρχουν δύο (2) φύλακες αυτοί κινούνται χωριστά σε αντίθεση κατεύθυνση. Θα δίνει ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στα σηµεία ου συνορεύουν µε τους αρά λευρες οδούς. 8. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ. Το ροσω ικό ου θα χρησιµο οιείται για τη διαχείριση λήθους σε µαζικές εκδηλώσεις.χ. οδοσφαιρικοί αγώνες οφείλει να είναι ενηµερωµένο για τα σχέδια ροής του λήθους κατά τη ροσέλευση και α οχώρηση των θεατών. Β. ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΡΓΟΥ Εµφάνιση: Φορά την εγκεκριµένη υ ηρεσιακή στολή της εταιρείας χωρίς να την αρα οιεί. Καθήκοντα: 1. Αναφέρει στον Υ εύθυνο έργου και τους υ ευθύνους της ΣΤΑΣΥ 2. Κατά την διάρκεια της υ ηρεσίας του έχει την συνολική ευθύνη για το έργο α έναντι στην ΣΤΑΣΥ και στην εταιρεία. 3. Στην α ουσία του Υ εύθυνου Έργου έχει την ευθύνη της ε αφής µε την ΣΤΑΣΥ για το Day to Day Management. 4. Έχει την ευθύνη για του Αρχιφύλακες - Υ εύθυνους Βάρδιας -Προσω ικό Ασφαλείας και όκιµο Προσω ικό Ασφαλείας κατά την διάρκεια της υ ηρεσίας του. 5. Έχει την υ οχρέωση να χρησιµο οιεί τον ληθυντικό ρος όλους τους συναδέλφους του. 6. Έχει την υ οχρέωση να φέρει ονοµαστικό κατάλογο του Προσω ικού Ασφαλείας του έργου ου α ασχολείται µε το ονοµατε ώνυµο - τηλέφωνο και τις διευθύνσεις τους. 7. Έχει την ευθύνη για τις ο οιεσδή οτε αλλαγές - αντικαταστάσεις των Αρχιφυλάκων, Υ ευθύνων Βάρδιας, Προσω ικού Ασφαλείας και όκιµου Προσω ικού Ασφαλείας. 8. Πρέ ει να φέρει κατά την υ ηρεσία του τηλεφωνικό κατάλογο µε όλα τα τηλέφωνα της ΣΤΑΣΥ των οικείων Αστυνοµικών Τµηµάτων, των Πυροσβεστικών Υ ηρεσιών και των Εφηµερευόντων Νοσοκοµείων και του Προσω ικού. 9. Έχει την ευθύνη του Briefing και Debriefing µε τον αντικαταστάτη του και οφείλει να του αραδώσει την έγγραφη αναφορά της βάρδιας του. 10. Έχει την ευθύνη για την ο οιαδή οτε αλλαγή και ενηµερώνει το Κέντρο Λήψης Σηµάτων, το ΚΕΛ και τον υ εύθυνο της ΣΤΑΣΥ 11. Έχει την ευθύνη για την αράδοση του εξο λισµού του στον αντικαταστάτη του. Τ Τ 14

30 12. Έχει την ευθύνη για την εµφάνιση και την συµ εριφορά του Προσω ικού ου α ασχολείται στο έργο του κατά την βάρδια του. 13. Έχει την ευθύνη για τυχόν αδικαιολόγητη α ουσία και αντικατάσταση του Προσω ικού ου α ασχολείται στο έργο κατά την βάρδια του. 14. εν α οµακρύνεται α ό την υ ηρεσία του χωρίς αντικατάσταση. 15. Έχει την ευθύνη για την ιστή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού της Εταιρείας και των Post Orders ου αφορούν το έργου του κατά την διάρκεια της βάρδιας του. 16. Έχει την ευθύνη να συµµετέχει στις τακτικές συνεδριάσεις των Ε ο τών Έργου µε την ΣΤΑΣΥ, τον Υ εύθυνο Έργου και τον Υ εύθυνο του τµήµατος Ε ανδρωµένων Υ ηρεσιών. 17. Συλλέγει τα αιτήµατα του Προσω ικού Ασφαλείας ου α ασχολούνται στο Έργο του (Αίτηµα Αδείας, Αίτηµα Προκαταβολής κ.α.). 18. Έχει την ευθύνη για την συντήρηση του εξο λισµού του ου χρησιµο οιεί κατά την διάρκεια της υ ηρεσίας του.χ. όχηµα, κινητό τηλέφωνο - τέτρα κ.α. 19. Έχει την ευθύνη να τηρεί το ελτίο κίνησης οχήµατος εφόσον χρησιµο οιεί και να ενηµερώνει την γραµµατεία Ε ανδρωµένων Υ ηρεσιών για το service και την συντήρηση του. 20. Στην αναφορά του αναγράφει για την αράδοση και αραλαβή του εξο λισµού του στον αντικαταστάτη. 21. Σε ερί τωση µη τήρησης των κανονισµών της εταιρείας κατά την βάρδια του φέρει α οκλειστικά την ευθύνη. 22. Υ ογράφει το βιβλίο εφόδου ου υ άρχει σε κάθε φυλακτικό σηµείο. 23. Έχει την ευθύνη για την διατήρηση και τήρηση όλων των βιβλίων -εντύ ων στα φυλακτικά σηµεία του Έργου στο ο οίο α ασχολείται. 24. Έχει την ευθύνη για την αραλαβή του νεο ροσληφθέντος ροσω ικού - όκιµους, την το οθέτηση και την ενηµέρωση αυτού όσων αφορά τα Post - Orders και γενικά το Έργο. 25. Έχει την ευθύνη για την συγγραφή και αράδοση, στον Υ εύθυνο Έργου ή του Υ εύθυνου του Τµήµατος Ε ανδρωµένων Υ ηρεσιών, µηνιαίων ρογραµµάτων ανά σηµείο ό ου δεν υ άρχει Αρχιφύλακας. 26. Αξιολογεί το Προσω ικό Ασφαλείας ιεραρχικά ανά µήνα και αραδίδει αυτή στον Υ εύθυνο του Τµήµατος Ε ανδρωµένων Υ ηρεσιών. 27. Πραγµατο οιεί ελέγχους στο Προσω ικό Ασφαλείας των ο οίων τα α οτελέσµατα αναγράφει και στην αναφορά 28. Συντάσσει ή συµ ληρώνει τα Post - Orders του έργου. 29. Προτείνει βελτιώσεις στα Post Orders, στις διαδικασίες και στον κανονισµό λειτουργίας δια των αναφορών του. 30. Έχει την ευθύνη για την το οθέτηση Προσω ικού σε έκτακτες φυλάξεις ου αφορούν το Έργο του. 31. Ε ισηµαίνει τις ελλείψεις σε υλικά, εξο λισµό και ιµατισµό για το Προσω ικό ου είναι υ εύθυνος. 32. Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο του Προσω ικού του σε σχέση µε τις Άδειες Ασκήσεως Ε αγγέλµατος και τις ταυτότητες του Ν Συλλέγει τα δεδοµένα α ό τα ηλεκτρονικά ρολόγια. Τ Τ 15

31 34. Εισηγείται την α οµάκρυνση-κλίση σε α ολογία ή ε ιβράβευση για το Προσω ικό του 35. Κινείται στα όρια ευθύνης ου καθορίζονται α ό τον Υ εύθυνο Έργου και τον Υ εύθυνο του Τµήµατος Ε ανδρωµένων Υ ηρεσιών. 36. Σε ερί τωση έκτακτου συµβάντος δίδει την καλύτερη δυνατή λύση και ενηµερώνει άµεσα την ΣΤΑΣΥ τον Υ εύθυνο Έργου και τον Υ εύθυνο Ε ανδρωµένων Υ ηρεσιών και στην συνέχεια υ οβάλει την γρα τή του αναφορά. 9. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Για κάθε ηµέρα υ αίτιας µη ροσήκουσας εκ µέρους του Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών της Σύµβασης ε ιβάλλεται σε αυτόν οινική ρήτρα ου ορίζεται σε οσοστό δεκα έντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του Έργου. Για την εφαρµογή της οινικής ρήτρας η µέση ηµερήσια αξία του Έργου ροκύ τει αφού διαιρεθεί το Συµβατικό Τίµηµα µε τον αριθµό ηµερολογιακών ηµερών ου αυτό αντιστοιχεί. Η Ποινική αυτή Ρήτρα συµφωνείται δίκαιη, εύλογη και σύµφωνη µε την αροχή, την αντι αροχή, τη συµφωνηθείσα α οζηµίωση του Αναδόχου, συνυ ολογισθείσης και της καταρχήν βλάβης των µερών, του σκο ού στον ο οίο α οσκο ούν και της οικονοµικής δυνατότητας αυτών. Η Ποινική Ρήτρα θα καταβάλλεται ανεξάρτητα αν έχει ροκληθεί α ώλεια ή ζηµία (θετική ή α οθετική) στην ΣΤΑΣΥ σωρευτικά και ε ι λέον α ό κάθε α οζηµίωση για α οκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας ή α ώλειας ου θα έχει υ οστεί η ΣΤΑΣΥ ως α οτέλεσµα της αντισυµβατικής συµ εριφοράς του Αναδόχου. Η Ποινική Ρήτρα ε ιβάλλεται µε α όφαση της ΣΤΑΣΥ και το αντίστοιχο οσό αφαιρείται α ό τον ε όµενο λογαριασµό ληρωµής του Αναδόχου. ΣΤΑΣΥ ΑΕ Τ Τ 16

32 Τ Τ 17

33 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -184/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

34 Προς την: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Αθηνάς ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΓΙΑ ΠΟΣΟ Ευρώ ( ) Με την ε ιστολή αυτή σας γνωστο οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανε ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ έρ.. για οσό.ευρώ. Στο ως άνω οσό εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για τη φύλαξη του συστήµατος της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Τ -184/15). 1. Παραιτούµαστε ρητά και ανε ιφύλακτα α ό την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, α ό το δικαίωµα ροβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ροσω ο αγών και ιδιαίτερα ο οιασδή οτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, ό ως και α ό τα δικαιώµατά µας ου τυχόν α ορρέουν α ό τα υ όψη άρθρα. 2. Σε ερί τωση ου, α οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την ο οία θα µας γνωστο οιήσετε ότι η υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν εκ λήρωσε την υ οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ου αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την αρούσα ε ιστολή, τη ρητή υ οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο οίηση στην Τρά εζά µας της σχετικής ειδο οίησής σας, χωρίς ο οιαδή οτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας. 3. Για την καταβολή της υ όψη εγγύησης δεν α αιτείται καµία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της υ έρ ης η αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί υ όψη ο οιαδή οτε τυχόν ένσταση ή ε ιφύλαξη ή ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής ή τη θέση αυτής υ ό δικαστική µεσεγγύηση. 4. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ όψη εγγύησή µας θα αραµείνει σε λήρη ισχύ µέχρι να ε ιστραφεί σ εµάς η αρούσα εγγυητική ε ιστολή. Μέχρι τότε, θα αραµείνουµε υ εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ εσάς του οσού της εγγύησης. 5. Σε ερί τωση ου ανακύψει διαφωνία ως ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές ληρωµές, η διαφορά θα ε ιλύεται στα καθ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών. Βεβαιούµε ε ίσης ότι, µε την έκδοση της αρούσας εγγυητικής ε ιστολής, δεν υφίσταται αράβαση των διατάξεων ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση εγγυητικών ε ιστολών α ό την Τρά εζα µας.

35 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ - 184/15 ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

36 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, χωρίς να εριορίζονται οι ευθύνες και υ οχρεώσεις του σύµφωνα µε τη Σύµβαση, οφείλει να ασφαλίσει ροσω ικό, µηχανήµατα, υλικά, και τρίτους, µε δικές του δα άνες, µε βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας και του αρόντος άρθρου. Η ε ιλεχθησοµένη α ό τον Ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία θα ρέ ει να δύναται να ασφαλίζει αρεµφερή έργα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος ρέ ει να αραδώσει σχέδιο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου έντε ηµέρες τουλάχιστον ριν την υ ογραφή της Σύµβασης, σε διαφορετική ερί τωση, καθώς και όταν το ασφαλιστήριο δεν είναι σύµφωνο µε τα αρακάτω, η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρνηθεί την υ ογραφή της. Ασφάλιση ροσω ικού Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ και τα λοι ά ασφαλιστικά ταµεία ή οργανισµούς κύριας ή/και ε ικουρικής ασφάλισης όλο το ροσω ικό ου θα α ασχολεί για το Έργο ο ίδιος ή οι υ εργολάβοι του ανάλογα µε την ειδικότητα και σύµφωνα µε τις διατάξεις ερί ΙΚΑ ή των λοι ών ασφαλιστικών ταµείων ή οργανισµών. Ασφάλιση µηχανηµάτων Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα και τα µεταφορικά µέσα εν γένει ου χρησιµο οιούνται στην εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµίες. ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία ερί τωση, ούτε σε ερί τωση ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος, ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει α ό την ΣΤΑΣΥ α οζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική α ώλεια µηχανήµατος. Ασφάλιση αστικής ευθύνης α έναντι σε Τρίτους Αντικείµενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων και η ασφαλιστική εταιρεία υ οχρεούται να καταβάλει α οζηµιώσεις σε τρίτους για: σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές, θετικές ή α ορρέουσες α ό θετικές, σε ράγµατα ακίνητα ή κινητά, ου ροξενούνται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης εξ αιτίας ή εξ αφορµής αυτής. Ρητά συµφωνείται ότι ρέ ει να αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ότι στην έννοια των τρίτων εριλαµβάνονται Α) οι Υλικές Ζηµιές (συµ εριλαµβανοµένων των α ωλειών) στα εριουσιακά στοιχεία των ελατών του ασφαλισµένου ου βρίσκονται υ ό την φύλαξη και τον έλεγχο του ασφαλισµένου και

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15298 Ηµεροµηνία : 05.08.2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 15298 Ηµεροµηνία : 05.08.2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛEΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935, 210-3220705

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141369 & 2144141138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 29-03-20132013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (Π.Μ..), στο λαίσιο της υλο οίησης του Ευρω αϊκού Προγράµµατος Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:6472 Ηµεροµηνία:6/4/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια & το οθέτηση λέγµατος α ό γαλβανισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ηλεκτρο αραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ» (Τ -020/15).

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ηλεκτρο αραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ» (Τ -020/15). ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail.

Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώ ινου υναµικού Πληροφορίες: Σ.Κολοκώτσιου, Ρ. αουτάκου Τηλ. 2732360119, -184 Φαξ 2732022222 email gra.prosopikou.gmail. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α MOΛΑΩΝ Ηµεροµηνία: 19-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1936 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α.Μ: 15REQ002838284 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ Παπαρρηγοπούλου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΥΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΥΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα