ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μεταπτυχιακή διατριβή της Ευαγγελίας Ν. Καραντζά Τίτλος: ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Εγκεκριμένο από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή: Επιβλέπων καθηγητής: Ηρακλής Κόλλιας Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μέλος: Γεώργιος Παπαϊακώβου Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μέλος: Γεώργιος Τζέτζης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκη 2013

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη... 3 Abstract... 5 Εισαγωγή... 7 Ψυχισμός... 7 Τακτική... 8 Φυσική κατάσταση... 8 Υγεία... 9 Τεχνική... 9 Το service Η επιστροφή του service Χτυπήματα επιστροφής Αντίληψη Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο αντίδρασης Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Σκοπός Ερευνητικές υποθέσεις Μηδενικές Υποθέσεις Σημασία της έρευνας Οριοθέτηση της έρευνας Μεθοδολογία Δείγμα Διαδικασία Όργανα μέτρησης Μέτρηση του χρόνου αντίδρασης στο εργαστήριο Ρακέτες Σύστημα καταγραφής χρόνου αντίδρασης στο γήπεδο Στατιστική επεξεργασία Συζήτηση Οι ενήλικες αθλητές προετοιμάζονται νωρίτερα για την υποδοχή του service Προτάσεις για περεταίρω διερεύνηση Βιβλιογραφία... 41

3 3 Περίληψη Ευαγγελίας Καραντζά: Χρόνοι αντίδρασης αθλητών αντισφαίρισης σε εργαστηριακές συνθήκες και κατά την επιστροφή της μπάλας μετά το σερβις σε συνθήκες γηπέδου (Υπό την επίβλεψη του κ. Ηρακλή Κόλλια). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ορισθεί και να μετρηθεί ο χρόνος κινητικής αντίδρασης στο γήπεδο του τένις με βάση τη μεταβολή της κινηματικής κατάστασης του αμυνόμενου κατά την επιστροφή της μπάλας στο service του τένις και να συγκριθεί με τον αντίστοιχο χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές μετρήσεις. Εξετάσθηκαν και συγκρίθηκαν δύο κατηγορίας αθλητών ετών (group 1) και αθλητές 18 ετών και άνω (group 2). Κάθε εξεταζόμενος πραγματοποίησε 10 επιστροφές σε service που πραγματοποιούσε έμπειρος αθλητής. Πραγματοποιήθηκαν τεστ χρόνου αντίδρασης σε οπτικό ερέθισμα (Απλός Χρόνος Αντίδρασης, Χρόνος Αντίδρασης με Επιλογή) με ειδικό πρόγραμμα Η/Υ που κατασκευάσθηκε για αυτόν τον σκοπό με ακρίβεια 1ms. Τα τεστ στο γήπεδο πραγματοποιήθηκαν με σύστημα αποτελούμενο από α) δύο ρακέτες εφοδιασμένες με μηκινσιόμετρα τύπου KL-10-A4 σχηματίζοντας γέφυρα Wheatstone (ΚΙΟWA electronic instruments, Japan) μετατρέποντας κάθε ρακέτα σε επιταχυνσιόμετρο περίπου ±50G. β) Διπλό δυναμόμετρο εδάφους (2-Delta Stabilometer) από όπου ο αθλητής πραγματοποιούσε την υποδοχή της μπάλας, καταγράφοντας δυνάμεις αντίδρασης του εδάφους για κάθε πόδι, και γ) τρισδιάστατο επιταχυνσιόμετρο τύπου ACH (Measurement Specialties, USA) που ήταν τοποθετημένο στη μέση του εξεταζόμενου. Όλα ήταν συνδεδεμένα με Η/Υ μέσω 12 Bit A/D κάρτας. Ονομαστική συχνότητα 500Hz Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει χαμηλή θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου αντίδρασης κατά την υποδοχή και του χρόνου αντίδρασης στο τεστ στο εργαστήριο, όχι όμως στατιστικά σημαντική (R=0.277, p 0.2). Οι χρόνοι αντίδρασης στο εργαστήριο είχαν μικρές διαφορές

4 4 ανάμεσα στις δύο ομάδες (Group 1: 0.30 ±0,023ms, Group2: 0.278± 0,020ms). H μεταβλητότητα του χρόνου αντίδρασης ήταν στατιστικά μεγαλύτερη και για τις δύο ομάδες κατά την υποδοχή σε σχέση με το τεστ στον υπολογιστή (Test F(1,21)=11,996, p=,002). Στο τεστ του χρόνου κινητικής αντίδρασης κατά την υποδοχή οι ενήλικες αθλητές μείωσαν λίγο το χρόνο αντίδρασής τους σε σχέση με το τεστ στον υπολογιστή, ενώ οι μικρότεροι αθλητές τον αύξησαν πολύ. (test * group: F(1,21)=3,106, p=,093, (Group1: 0.443±0,219, Group2: ±0,062). Ο χρόνος κινητικής αντίδρασης στην υποδοχή για το Group1 εξαρτάται 40% από το χρόνο πτήσης της μπάλας, ενώ για το Group2 26%. Στο Group 1 υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου πτήσης και του χρόνου αντίδρασης κατά την υποδοχή, η οποία είναι στατιστικά σημαντική (p<0.01) κάτι που δεν συμβαίνει στο Group 2. Φαίνεται ότι οι μικροί αθλητές εμφανίζουν μικρούς χρόνους αντίδρασης στον υπολογιστή, σε σχέση με τον χρόνο κινητικής αντίδρασης στο γήπεδο, πιθανά εξαιτίας της εξοικείωσής τους με ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές κλπ. Στο γήπεδο όμως ο χρόνος αντίδρασής τους εξαρτάται πολύ από τον χρόνο πτήσης της μπάλας, κάτι που δεν συμβαίνει με τους ενήλικες αθλητές.

5 5 Abstract Evangelia Karantza: Reaction time of tennis athletes in laboratory conditions and during the return of the ball after service in field conditions (Under the supervision of Mr. Iraklis Kollias). The purpose of this study was define and measure reaction time in the field of tennis with respect to changes in the kinetic conditions of the receiver athlete during the return, after service and to compare with the reaction time in laboratory conditions. Two groups of tennis players were used. In group 1 were players of years of age and group 2 were players of 18+ years. Each athlete performed 10 returns to the service performed by an experienced athlete. Simple and selective reaction time were measured in the Lab on a PC with a program especially build for this purpose with accuracy 1ms. Field tests were performed o a system composed by a) two rackets equipped with strain gages Wheatstone bridge on their neck (ΚΙΟWA electronic instruments, Japan) functioning as accelerometer of approximately ±50G. β) A double ground force plate (2-Delta Stabilometer) measuring the ground reaction forces for each foot of the athlete and γ) a 3D accelerometer ACH (Measurement Specialties, USA) attached to the waist of the athlete. All were connected to a PC via 12 bit A/D card. Nominal frequency was set 500 Ηz. Results indicated that there is a small positive correlation between reaction time in the lab and kinetic reaction time, but not statistically significant (R=0.277, p 0.2). Reaction time tests in the lab differences between the two groups were small (Group 1: 0.30±0,023ms, Group2: 0.278±0,020ms). In the kinetic reaction time Group 2 reduced its reaction time compared to the lab reaction time, while Group 1 they increased it. (test * group: F(1,21)=3,106, p=,093), (Group1: 0.443±0,219 ms, Group2: ±0,062ms). Both groups have shown larger variability in the field reaction time tests that in the Laboratory tests F(1,21)=11,996, p=,002). Kinetic reaction time for Group1 depends 40% upon the flying time of the ball, while the same parameter for Group2 is the 26%. In Group 1

6 6 there is a statistical significant correlation between reaction time and flying time of the ball (p<0.01), something that does not happened with Group 2. It looks like younger athlete show a better reaction time in Laboratory tests, perhaps having been used to electronic games, mobile phones, PC etc. However, in the field their reaction time depends on the flying time of the ball, something that does not happen with advanced athletes.

7 7 Εισαγωγή Η αντισφαίριση ανήκει στα αθλήματα εκείνα που χαρακτηρίζονται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων που επηρεάζουν την τελική απόδοση. Προκειμένου να δοθεί ένα απλοποιημένο μοντέλο απόδοσης καταλήγουμε στην πρόταση των Ferrauti, Maier & Weber (1996) όπως αντικατοπτρίζεται στον παρακάτω πίνακα. Σχήμα 1. Μοντέλο παραγόντων απόδοσης στην αντισφαίριση (Ferrauti, Maier, Weber 1996) Ψυχισμός Η αντισφαίριση είναι ένα κατεξοχήν άθλημα ψυχολογίας. Σύνηθες είναι πια το φαινόμενο αποτελέσματα αγώνων μεταξύ ομοίων επιπέδου αθλητών, όσο αφορά τους υπόλοιπους παράγοντες απόδοσης, να κρίνονται αποκλειστικά από αυτόν της ψυχολογίας. Άκομψα ίσως θα μπορούσε να διαχωριστεί ο ψυχισμός ενός αθλητή σε δύο κατηγορίες: αυτήν της σκέψης και αυτήν των συναισθημάτων. Σκέψη είναι η ικανότητα του αθλητή να αντιλαμβάνεται και να προβλέπει τις κινήσεις του αντιπάλου μέσω της οπτικής αποτύπωσής του, να καθοδηγεί τις δικές του και τελικά να τις αξιολογεί και όλα αυτά κάτω από συνθήκες πίεσης. Συναισθήματα είναι η χαρά, η στεναχώρια, η απογοήτευση, ο θυμός, ο

8 8 φόβος καθώς και οι ιδιότητες της θέλησης (υπομονή, θάρρος, αποφασιστικότητα, επιμονή) και της παρακίνησης (στόχοι, εσωτερική παρακίνηση, κίνητρο, αυτοπεποίθηση). Τακτική Τακτική ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας αθλητής αντιλαμβάνεται μια κατάσταση, εκτιμάει την αντίδραση του αντιπάλου και αποφασίζει πως θα τον αντιμετωπίσει. Χωρίζεται σε τακτική στο μονό και τακτική στο διπλό παιχνίδι. Μπορεί να είναι η απλή σκέψη μιας ρουτίνας χτυπημάτων που επιφέρει υψηλά ποσοστά επιτυχίας (π.χ. μετά από ρηχή διαγώνια μπάλα στο Forehand τελείωμα πόντου στην ευθεία) έως ένα σύνολο υπολογισμών των δυνατών σημείων του αθλητή, των αδυναμιών του αντιπάλου, του είδους της επιφάνειας του γηπέδου, των εξωτερικών συνθηκών (αέρας, ήλιος) κ.ά. Φυσική κατάσταση Η επεξήγηση του όρου φυσική κατάσταση, εξειδικευμένη στην αντισφαίριση αντικατοπτρίζεται στο σχήμα 2. Σχήμα 2. Μοντέλο παραγόντων φυσικής κατάστασης στην αντισφαίριση (Ferrauti, Maier, Weber 1996) Η φυσική κατάσταση των αθλητών είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοσή τους. Οι αθλητές της αντισφαίρισης χτυπούν

9 9 την μπάλα με δύναμη, κινούνται με ταχύτητα σε όλη τη διάρκεια ενός αγώνα, ο οποίος κάποιες φορές μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες για αυτό και είναι απαραίτητη η αντοχή. Η δύναμη που χρειάζεται να έχει ένας αθλητής αντισφαίρισης είναι εκείνη που απαιτείται για να επιταχύνει την κίνηση της ρακέτας και εκείνη που θα του επιτρέψει να ακινητοποιήσει το σώμα του πολλές φορές και με διαφορετικό τρόπο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Η δύναμη, η ταχύτητα και η αντοχή θα πρέπει να συνδυάζονται με την ικανότητα των αθλητών να εκτελούν συντονισμένα τις κινήσεις και να εφαρμόζουν τις τεχνικές με τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι ασκήσεις για τη βελτίωση της μυϊκής όσο και της αρθρικής ευελιξίας είναι απαραίτητες. Υγεία Δεν θα ήταν δυνατό να γίνει λόγος για την προπόνηση των παραπάνω παραγόντων εάν δεν εξασφαλιζόταν πρώτα η σωματική ακεραιότητα του αθλητή από πλευράς είτε ασθενειών, είτε τραυματισμών. Η πολυπλοκότητα του μοντέλου απόδοσης στην αντισφαίριση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν διαλογισθεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω παράγοντες αλληλοσυμπληρώνονται ή αντισταθμίζονται. Πώς, για παράδειγμα, η κόπωση μπορεί να οδηγήσει σε τεχνικά λάθη ή η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης σε τακτικά λάθη. Ένας αθλητής λοιπόν θα πρέπει να αναπτύξει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά ώστε να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Τεχνική Τεχνική είναι η ικανότητα ενός αθλητή να εκτελεί συντονισμένα κάμψεις, εκτάσεις και περιστροφές των μελών του σώματός του και όλα αυτά κρατώντας στο χέρι ένα δύσχρηστο αντικείμενο όπως η ρακέτα, με στόχο να χτυπήσει μια μπάλα διαμέτρου μόλις 6,5 χιλιοστών που μπορεί να έρχεται με ταχύτητα έως και 251 χμ/ώρα (ρεκόρ ταχύτητας από τον Ivo Karlovic, σε Davis Cup το 2011).

10 10 Το service Το service είναι το χτύπημα με το οποίο ξεκινάει κάθε πόντος σε έναν αγώνα αντισφαίρισης. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα το service είναι εξαιρετικής σημασίας αφού αποτελεί το 35% του συνόλου των χτυπημάτων σε έναν αγώνα μονού και το 55% σε έναν αγώνα διπλού σερβίς φιλέ τελική γραμμή μονό διπλό Σχήμα 3. Ποσοστά χρήσης βασικών χτυπημάτων σε αγώνα μονού και διπλού (Ferrauti, Maier, Weber 1996) Είδη service Τα είδη του service είναι τέσσερα: Flat service (κρούση χωρίς φάλτσο) Slice service (κρούση με φάλτσο προς το πλάι) Top spin service (κρούση με φάλτσο από κάτω προς τα πάνω) Kick service (συνδυασμός top spin και slice) Φάσεις του service Η κίνηση του service χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις: 1. Φάση προετοιμασίας 2. Φάση πίσω αιώρησης 3. Φάση αιώρησης εμπρός 4. Φάση follow through

11 11 Φάση προετοιμασίας Κατά την φάση προετοιμασίας ο αθλητής παίρνει πλάγια θέση πίσω από την τελική γραμμή του γηπέδου κρατώντας την μπάλα στις φάλαγγες των δαχτύλων και κρατώντας την ρακέτα με ενδιάμεση λαβή (continental) να «δείχνει» στο διαγώνιο τετράγωνο σερβιρίσματος. Φάση πίσω αιώρησης Κατά τη φάση της πίσω αιώρησης το χέρι κινείται για να πετάξει την μπάλα, ενώ η ρακέτα πραγματοποιεί μία αιώρηση ακολουθώντας μια τοξοειδή τροχιά από εμπρός, κάτω, πίσω και επάνω. Ταυτόχρονα το κέντρο βάρους μεταφέρεται από εμπρός πίσω και πάλι εμπρός. Φάση αιώρησης εμπρός Κατά τη φάση της αιώρησης εμπρός πραγματοποιείται κάμψη-έκταση του αγκώνα και περιστροφή λεκάνης-κορμού-ώμου-αγκώνα-πήχηκαρπού. Η φάση αυτή διαρκεί μέχρι τη στιγμή κρούσης ρακέτας-μπάλας. Φάση follow through Κατά την φάση του follow through ολοκληρώνεται η εσωτερική περιστροφή του κορμού και του χεριού και η φάση τελειώνει μόλις ο αθλητής προσγειωθεί μέσα στο γήπεδο. Από όλα τα χτυπήματα της αντισφαίρισης η κίνηση του service είναι η πιο γρήγορη και περίπλοκη. Ένα καλό service στην αντισφαίριση δυσκολεύει τον αντίπαλο να αμυνθεί και επιτρέπει στον παίκτη που το εκτελεί να πάρει γρήγορα το προβάδισμα στο σκορ, μιας και του δίνεται η δυνατότητα να πάρει τον πόντο αμέσως, εκτελώντας ένα και μόλις χτύπημα αρκεί ο αμυνόμενος να μην αγγίξει την μπάλα κατά την υποδοχή (άσσος). Η ταχύτητα του service στο σύγχρονο τένις ξεπερνά τα 200km/h και κάποιοι από τους κορυφαίους παίκτες της παγκόσμιας κατάταξης μπορούν να επιτύχουν ακόμη και 30 άσσους σε ένα μονό παιχνίδι (Chang & Yang, 2010), με ρεκόρ τους 113 άσσους σε μονό παιχνίδι από τον John Isner, το Ο αμυνόμενος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση κατά την υποδοχή και ο μόνος τρόπος να μπορέσει να περιορίσει το μειονέκτημα αυτό είναι με τη γρήγορη και ακριβή

12 12 αναγνώριση και αντίδραση στις βασικές κινήσεις του service του αντιπάλου. Η επιστροφή του service Η «θέση ετοιμότητας» στην αντισφαίριση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προετοιμασία της μετακίνησης. Η καλύτερη θέση όταν ο αντίπαλος χτυπάει την μπάλα, είναι αυτή που επιτρέπει στον υποδοχέα να πάει παντού. Η «θέση ετοιμότητας» είναι μια ουδέτερη στάση (κοιτώντας τον αντίπαλο), που βοηθά τον παίκτη να έχει ισορροπία και να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο (Elderton, 2002). Η στάση αυτή προσφέρει ισορροπία και επιτρέπει τη δυνατή και γρήγορη μετακίνηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση (Morgan, 2002). Η θέση ετοιμότητας στην αντισφαίριση είναι ίδια με την θέση ετοιμότητας πολλών άλλων αθλημάτων. Η πλάτη είναι ευθεία αλλά κεκλιμένη ελαφρώς προς τα εμπρός, τα πόδια είναι ανοιχτά περίπου στο διάστημα των ώμων, ενώ τα ισχία και τα γόνατα είναι λυγισμένα σαν να εκτελούν μισό squat. Το βάρος του σώματος είναι στο εμπρόσθιο τμήμα των πελμάτων και οι φτέρνες ανυψώνονται από το έδαφος περίπου μία ίντσα ή και λίγο λιγότερο (Morgan, 2002). Σε αυτή τη θέση ο υποδοχέας κινείται μεταφέροντας το κέντρο βάρος του εναλλάξ αριστερά και δεξιά, στηριζόμενος στο πρόσθιο μέρος των άκρων ποδιών και σταματά με την εκτέλεση ενός διπλού πατήματος ( split-step ). Το split-step στην αντισφαίριση είναι ένα μικρό κάθετο άλμα, το οποίο είναι μια συνηθισμένη κίνηση κατά την υποδοχή της μπάλας και λειτουργεί προπαρασκευαστικά για το επόμενο βήμα που θα κάνει ο παίκτης ώστε να κινηθεί για να χτυπήσει την μπάλα (Aviles et al., 2002). Η «θέση ετοιμότητας» περιλαμβάνει μια ουδέτερη θέση της ρακέτας. Το μη κυρίαρχο χέρι κρατάει τη ρακέτα στη λαβή, όταν ο αθλητής εκτελεί backhand με δύο χέρια, ενώ αν ο αθλητής εκτελεί με ένα χέρι backhand τότε το μη κυρίαρχο χέρι κρατάει τη ρακέτα από το πλαίσιο, ακριβώς πάνω από τη λαβή. Στη θέση αυτή το μη κυρίαρχο χέρι παίζει το ρόλο του ρυθμιστή, ώστε το κυρίαρχο χέρι να κρατήσει την κατάλληλη λαβή για το χτύπημα που θα εκτελεστεί. Η επιστροφή του service εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες όπως το είδος του service, αν η υποδοχή γίνεται στο πρώτο ή

13 13 στο δεύτερο service, εάν γίνεται από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του γηπέδου, εάν ο αντίπαλος συνηθίζει μετά την εκτέλεση του service να πλησιάζει στο φιλέ για ένα χτύπημα volley ή εάν παραμένει στο πίσω μέρος του γηπέδου κ.τ.λ. Ο υποδοχέας από τη θέση ετοιμότητας θα πρέπει να αποφασίσει αν θα στείλει την μπάλα διαγώνια, στο κέντρο ή στην ευθεία, αν θα κάνει χτύπημα topspin ή slice, αν θα παίξει επιθετικά ή αμυντικά κ.τ.λ. Εάν διαλογισθεί κανείς τον ελάχιστο χρόνο τον οποίο διαρκεί η κρούση (περίπου 3-4 ms) μπορεί να κατανοήσει ότι, ο αθλητής που υποδέχεται το service θα πρέπει να αντιδράσει και να αποφασίσει γρήγορα για το χτύπημα που θα εκτελέσει. Διαφορετικά θα οδηγηθεί σε μια αποτυχημένη επιστροφή του service καθώς, η ικανότητα να αντιδρά κανείς γρήγορα και αποτελεσματικά σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη μιας επιτυχημένης απόδοσης (Singer et al., 1996; 1994). Χτυπήματα επιστροφής Ο παίκτης, αναλόγως με την πλευρά του σώματος στην οποία κατευθύνεται η μπάλα και ανάλογα με το χτύπημα που επιλέγει να εκτελέσει την επιστροφή, όταν η μπάλα κατευθύνεται πάνω στο σώμα του, εκτελεί είτε χτύπημα forehand (δεξιά πλευρά, δεξιόχειρα παίκτη), είτε backhand (αριστερή πλευρά, δεξιόχειρα παίκτη). Η κίνηση του χτυπήματος της επιστροφής χωρίζεται σε φάσεις και είναι ίδιες και για τα δύο χτυπήματα εδάφους (forehand, backhand). Φάσεις της επιστροφής Η κίνηση της επιστροφής χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις: 1. Φάση προετοιμασίας 2. Φάση πίσω αιώρησης 3. Φάση αιώρησης εμπρός 4. Φάση follow through Φάση προετοιμασίας Κατά τη φάση προετοιμασίας ο αμυνόμενος βρίσκεται στη θέση ετοιμότητας με τον άξονα των ισχίων και των ώμων παράλληλο στο

14 14 δίχτυ. Ο άξονας των ισχίων και των ώμων μπορεί να είναι και σε μικρή γωνία με το φιλέ ανάλογα με το προσωπικό στυλ του κάθε παίκτη, αλλά και την πρόβλεψη του service του αντιπάλου. Η φάση ξεκινάει από τη στιγμή που ο αντίπαλος παίρνει θέση για να εκτελέσει το service και ο αμυνόμενος συγκεντρώνεται για την υποδοχή και επιστροφή της μπάλας. Το κέντρο βάρος σώματος του αμυνόμενου μεταφέρεται από το ένα πόδι στο άλλο εναλλάξ αριστερά-δεξιά, ενώ τα χέρια κρατούν τη ρακέτα μπροστά από το σώμα με μια ουδέτερη λαβή. Μόλις ο αμυνόμενος διαπιστώσει σε ποια πλευρά του σώματος κατευθύνεται η μπάλα, πιάνει τη ρακέτα με την κατάλληλη λαβή, για το χτύπημα που πρόκειται να εκτελέσει, και η φάση τελειώνει μόλις ο παίκτης κάνει μια ταυτόχρονη προσγείωση και στα δύο πόδια, εκτελώντας το πάτημα split step. Φάση πίσω αιώρησης Κατά τη φάση της πίσω αιώρησης, το πάνω μέρος του κορμού περιστρέφεται σχεδόν ταυτόχρονα με το δεξί πόδι για το forehand, με το αριστερό πόδι για το backhand και η ρακέτα πηγαίνει πίσω ακολουθώντας το χέρι που εκτελεί αιώρηση προς τα πίσω (backswing). Η φάση της πίσω αιώρησης ξεκινάει μετά από το πάτημα split step και ολοκληρώνεται μόλις η ρακέτα φτάσει στο πιο πίσω σημείο της αιώρησης, πριν ξεκινήσει η αιώρηση προς τα εμπρός. Φάση αιώρησης εμπρός Κατά τη φάση της αιώρησης εμπρός (swing), η ρακέτα έχει σταματήσει να κινείται προς τα πίσω και αρχίζει να κατευθύνεται προς τα εμπρός και κάτω, το κέντρο βάρους του σώματος μεταφέρεται προς το πόδι που βγαίνει και πατάει μπροστά με κατεύθυνση προς την μπάλα που έρχεται (αριστερό πόδι για το forehand, δεξί πόδι για το backhand). Το χέρι με τη ρακέτα συνεχίζει την προς τα εμπρός πορεία του και κατευθύνεται προς την μπάλα την οποία και συναντά μπροστά από το ισχίο. Τη στιγμή της κρούσης ρακέτας-μπάλας ολοκληρώνεται η φάση της αιώρησης εμπρός. Όσο αναφορά τα πόδια και τη στάση του σώματος συνήθως χρησιμοποιείται η ανοιχτή στάση (ο άξονας των ώμων και των ισχίων είναι παράλληλος με το δίχτυ) και ημι-ανοιχτή στάση (το μπροστινό πόδι

15 15 μετακινείται προς τα αριστερά και λίγο πίσω στο forehand, προς τα δεξιά και λίγο πίσω στο backhand). Οι παίκτες υψηλού επιπέδου, ιδίως κατά την επιστροφή του service χρησιμοποιούν αυτές τις θέσεις και ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό, είναι η μεγάλη ταχύτητα με την οποία κατευθύνεται η μπάλα προς το μέρος τους. Επίσης, με την ανοιχτή ή ημιανοιχτή στάση, ο αθλητής κερδίζει σε ελαστική ενέργεια στη μέση και μπορεί καλύτερα να επιστρέψει στο κέντρο του γηπέδου μετά το χτύπημα, επειδή την στιγμή που χτυπάει σπρώχνει ταυτόχρονα με το εξωτερικό πόδι το έδαφος. Φάση follow through Κατά τη φάση follow through, το χέρι με τη ρακέτα μετά την επαφή ρακέτας-μπάλας εξακολουθεί την πορεία του προς τα εμπρός και πάνω (flat, topspin) ή κάτω (slice) ανάλογα με το είδος του χτυπήματος που εκτελεί για να γίνει απόσβεση του χτυπήματος. Η φάση ολοκληρώνεται μόλις η ρακέτα σταματήσει να κινείται, συνήθως στην πλάτη του αθλητή, πίσω από το κεφάλι (flat, topspin). Η φάση μπορεί να διαφέρει από το προσωπικό στυλ του κάθε αθλητή. Αντίληψη Στις αθλητικές δραστηριότητες υπάρχει συχνά στενή σχέση ανάμεσα στην αντίληψη και την κίνηση. Οι χρονικά περιορισμένες αθλητικές ενέργειες απαιτούν από τους παίκτες να αποσπάσουν την πιο πολύτιμη πηγή οπτικών πληροφοριών και να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές ώστε να προβλέψουν γρήγορα το αποτέλεσμα της κίνησης του αντιπάλου. Η αντίληψη εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες όπως είναι οι έμφυτοι μηχανισμοί του εγκεφάλου (κληρονομικότητα) και η μάθηση (εμπειρίες, ενδιαφέροντα, επιδιώξεις). Ορισμένες ικανότητες κληρονομούνται, ενώ άλλες αναπτύσσονται και καλλιεργούνται με την ωρίμανση και την άσκηση (Ζέρβας, 2000). Η ικανότητα ενός ατόμου να αντιδρά γρήγορα σε κάποιο ερέθισμα λέγεται ταχύτητα αντίληψης και έχουν γίνει αρκετές μετρήσεις σε ό,τι

16 16 αφορά τον αντανακλαστικό χρόνο, το χρόνο αντίδρασης, την ταχύτητα κίνησης, το χρόνο απόκρισης και το χρόνο απόφασης. Χρόνος αντίδρασης είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του ερεθίσματος και της έναρξης της κίνησης. Είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ένα νευρικό ερέθισμα να μεταφερθεί στον εγκέφαλο (κεντρομόλα), να μεταδοθεί στους μύες (φυγόκεντρα) και να αρχίσει η κίνηση. Ο χρόνος αντίδρασης ποικίλλει ανάλογα με το αισθητήριο όργανο που δραστηριοποιείται. Οι καλύτεροι χρόνοι παρατηρούνται με την ακόλουθη σειρά: ακοή, αφή, όραση, πόνος, γεύση, οσμή (Cratty, 1968). Χρόνος κινητικής αντίδρασης: ορίσαμε τη χρονική στιγμή με κινηματικά χαρακτηριστικά, είτε το σπάσιμο της κινηματικής δραστηριότητάς του αμυνόμενου στο οριζόντιο επίπεδο, είτε με το σπάσιμο της κατακόρυφης κίνησής του (κατακόρυφο άξονα). Χρόνος κίνησης είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη μιας κίνησης έως το τέλος της. Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο αντίδρασης Σε επίπεδο αντίληψης, είναι ευρέως γνωστό ότι οι χρόνοι αντίδρασης μειώνονται όσο αυξάνεται η ένταση του ερεθίσματος (Ejima & Ohtani, 1987, 1989; Mansfield, 1973) και ότι οι χρόνοι αντίδρασης αυξάνονται όσο αυξάνεται η εκκεντρότητα του αμφιβληστροειδούς χιτώνα (Osaka, 1976, 1978). Οι Brebner και Welford (1980) παραθέτουν βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία τα οπτικά ερεθίσματα που γίνονται αντιληπτά από διαφορετικά τμήματα του ματιού παράγουν διαφορετικούς χρόνους αντίδρασης. Ο γρηγορότερος χρόνος αντίδρασης προκύπτει όταν ένα ερέθισμα γίνεται αντιληπτό και το άτομο κοιτάζει απευθείας το ερέθισμα. Αν το ερέθισμα γίνει αντιληπτό από την περιφερειακή όραση, τότε η αντίδραση είναι πιο αργή. Ο Ando (2002) ανακάλυψε ότι η εξάσκηση με οπτικά ερεθίσματα που λαμβάνονται από την κεντρική όραση ελαττώνει το χρόνο αντίδρασης σε ένα ερέθισμα που λαμβάνεται από την περιφερειακή όραση, και το αντίστροφο. Όσον αφορά στο γνωστικό επίπεδο, οι χρόνοι αντίδρασης επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως τον αριθμό των αντιδράσεων (Hick, 1952; Hyman, 1953), την αναμονή για την

17 17 παρουσίαση του στόχου (Oyama & Tanabe, 1982) και την προσοχή (Handy et al., 1996). Ως προς το κινητικό επίπεδο, οι χρόνοι αντίδρασης επηρεάζονται από το είδος της κινητικής αντίδρασης σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, και τέτοια είναι η συμβατότητα ερεθίσματος-αντίδρασης (Nicoletti et al., 1982), η πολυπλοκότητα της ενέργειας (Anson, 1982) και ο χρόνος κίνησης (Quinn et al., 1980). Αν οι μεταβολές που προκαλούνται από το είδος του πειράματος και την ένταση του ερεθίσματος δεν ληφθούν υπόψη, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο αντίδρασης. Ένας από τους πιο μελετημένους παράγοντες που επηρεάζει το χρόνο αντίδρασης είναι η εγρήγορση ή αλλιώς η κατάσταση προσοχής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την τάση των μυών. Ο χρόνος αντίδρασης είναι μικρότερος σε ένα μέσο επίπεδο εγρήγορσης και μεγαλύτερος όταν το άτομο είναι είτε πολύ χαλαρό, είτε πολύ σφιγμένο (Welford, 1980; Broadbent, 1971). Όσον αφορά την ηλικία, ο απλός χρόνος αντίδρασης μειώνεται από τη βρεφική ηλικία ως τα 20 χρόνια, μετά αυξάνεται μέχρι τα 50 ή 60, και έπειτα επιμηκύνεται γρηγορότερα καθώς το άτομο πλησιάζει τα 70 χρόνια (Jevas & Yan, 2001; Rose et al.,2002; Der & Deary, 2006). Σχεδόν σε κάθε ηλικιακή ομάδα, οι άνδρες έχουν γρηγορότερο χρόνο αντίδρασης από τις γυναίκες, και το μειονέκτημα αυτό των γυναικών δεν μειώνεται με την εξάσκηση (Welford, 1980; Adam et al., 1999; Der & Deany, 2006). Η ικανότητα ενός παίκτη να αντιληφθεί γρήγορα και με ακρίβεια τις σχετικές πληροφορίες διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και παρέχει περισσότερο χρόνο για προετοιμασία και οργάνωση της κινητικής συμπεριφοράς (Houlston & Lowes, 1993; Ripoll, 1991). Σε αθλήματα όπως η αντισφαίριση, η ικανότητα του παίκτη να προβλέπει τις προθέσεις του αντιπάλου του από τη στάση του σώματος παρέχει κρίσιμο πλεονέκτημα για την απόδοσή του (Rowe & McKenna, 2001; Singer et al, 1994). Ο Smeeton (2005) σε έρευνά του διαπίστωσε ότι η ικανότητα πρόβλεψης προϋποθέτει την ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών που προκύπτουν από τον προσανατολισμό της στάσης του σώματος και του αντιπάλου, πριν η ρακέτα του έρθει σε επαφή με την

18 μπάλα. Οι έμπειροι παίκτες αντισφαίρισης παίρνουν καλύτερες αποφάσεις, εφαρμόζουν καλύτερη τακτική και γενικότερα αντιλαμβάνονται καλύτερα το παιχνίδι από ότι οι αρχάριοι (Nielsen & McPherson, 2001) καθώς επίσης έχουν μικρότερο χρόνο αντίδρασης και μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης του αποτελέσματος της μπαλιάς σε σχέση με τους αρχάριους (Singer et al., 1996). 18

19 19 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Πολλές τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξεταστεί η ικανότητα πρόβλεψης σε δραστηριότητες όπου η αντίληψη και η κίνηση έχουν σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους και απαιτείται στιγμιαία αντίδραση. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών έχει μελετήσει αυτή την εντυπωσιακή ικανότητα πρόβλεψης των έμπειρων παικτών σε αθλήματα όπως η αντισφαίριση (Jones & Miles, 1978), το hokey (Salmela & Fiorito, 1979), το badminton (Abernethy & Russell, 1987), το squash (Abernethy, 1990) και το ποδόσφαιρο (Savelsebergh et al., 2002). Ειδικότερα, σε μία προσπάθεια να αναγνωρίσουν τις σημαντικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους αθλητές για να υπάρξει επιτυχημένη αθλητική απόδοση, οι ερευνητές έχουν προσεγγίσει το θέμα είτε εφαρμόζοντας τεχνικές που περιλαμβάνουν τη διακοπή της κίνησης κατά διαστήματα προκειμένου να εξετάσουν τη σχετική μείωση στην απόδοση όταν αποκλείονται συγκεκριμένες πηγές πληροφοριών, είτε χρησιμοποιώντας συστήματα καταγραφής της κίνησης του ματιού για να καταγράψουν το σημείο που εστιάζει το βλέμμα κατά τη διάρκεια της κίνησης του αντιπάλου (Williams et al., 1999). Στην πρώτη συνηθισμένη προσέγγιση, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας παρουσιάζονται στον παρατηρητή οπτικά στιγμιότυπα της ενέργειας του αντιπάλου τα οποία προβάλλονται σε οθόνη, μεταβάλλεται όμως η ποσότητα που βλέπει ο πρώτος διακόπτοντας προσωρινά κάποιες φάσεις της κίνησης (βίντεο) ή κατά διαστήματα διακόπτοντας κάποια σημεία κίνησης του. Στην προσωρινή διακοπή, οι κινήσεις του αντιπάλου παρουσιάζονται στον παρατηρητή μέσω ενός βίντεο ή μιας ταινίας και διακόπτεται η προβολή σε διάφορα σημεία πριν ή λίγο μετά από κάποιο κρίσιμο γεγονός, όπως είναι η επαφή μπάλας-ρακέτας στο τένις ( Jones & Miles, 1978) ή η επαφή μπάλας-ποδιού στο ποδόσφαιρο (Williams & Burwitz, 1993). Ο παρατηρητής έπειτα προβλέπει το αποτέλεσμα της κίνησης, όπως την κατεύθυνση στην οποία οδηγήθηκε η μπάλα. Οι Jones και Miles (1978) εφάρμοσαν την τεχνική «προσωρινή διακοπή της ταινίας» σε έμπειρους και αρχάριους αθλητές αντισφαίρισης,

20 20 προκειμένου να εξετάσουν την ικανότητα πρόβλεψης της κατεύθυνση του service του αντιπάλου. Στην κατά διαστήματα διακοπή αποκλείονται συγκεκριμένα σημεία του σώματος του αντιπάλου (Abernethy & Russell, 1987). Οι παρατηρητές παρακολουθούν ένα βίντεο ή μία ταινία που έχει κατασκευαστεί ή διασκευαστεί ώστε συγκεκριμένα σημεία του σώματος να μην είναι ορατά και στη συνέχεια πρέπει να προβλέψουν το αποτέλεσμα της ενέργειας, με βάση τις επιμέρους πληροφορίες που είναι διαθέσιμες. Μία σημαντική μείωση της ακρίβειας πρόβλεψης με την αφαίρεση κάποιου σημείου του σώματος υποδηλώνει πως το σημείο αυτό ήταν σημαντικό για να γίνει αντιληπτό το γεγονός (Williams, Davids & Williams, 1999). Μία δεύτερη προσέγγιση, όπως προαναφέρθηκε, είναι η εξέταση του σημείου το οποίο κοιτάζουν οι έμπειροι παίκτες ενώ παρακολουθούν ένα βίντεο με τις ενέργειες ενός παίκτη ο οποίος παίζει το ρόλο του αντιπάλου (Singer et al, 1996). Το άτομο που συμμετέχει στην εξέταση φοράει μία συσκευή καταγραφής της κίνησης του ματιού που επιτρέπει στον ερευνητή να προσδιορίσει το σημείο που εστιάζουν τα μάτια (κατεύθυνση βλέμματος). Η βασική υπόθεση τέτοιων ερευνών είναι το αντικείμενο στο οποίο εστιάζουν τα μάτια κατά τη διάρκεια περιόδων σταθερής θέσης (οπτική προσκόλληση). Η διάρκεια της προσκόλλησης και το μοντέλο της έρευνας ανάμεσα στα διαστήματα προσκόλλησης υποδηλώνουν τις σημαντικές οπτικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα. Στο επίκεντρο τέτοιων ερευνών υπήρξαν τα αθλήματα στα οποία γίνεται χρήση ρακέτας καθώς και το ποδόσφαιρο (Cauraugh & Janelle, 2002; Williams et al., 1999). Ειδικότερα, ο Singer (1996) εξέτασε το ζήτημα χρησιμοποιώντας ένα σύστημα καταγραφής της κίνησης του ματιού, έτσι ώστε να αναγνωριστούν οι διαφορές στην οπτική συμπεριφορά ανάμεσα σε έμπειρους και αρχάριους παίκτες αντισφαίρισης. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να κουνήσουν ένα χειριστήριο που κρατούσαν αντιδρώντας σε χτυπήματα service ή σε passing shot μπαλιές που παρουσιάζονταν σε μία μικρή οθόνη τηλεόρασης (12-in [30-cm]). Οι έμπειροι παίκτες ήταν γρηγορότεροι και πιο ακριβείς στην αντίδρασή τους. Επίσης, παρατηρήθηκαν διαφορές στην οπτική συμπεριφορά των ομάδων. Οι έμπειροι επικεντρώθηκαν στις περιοχές του ώμου και του κορμού για να

21 21 πληροφορηθούν σχετικά με τον πιθανό προορισμό της μπάλας, ενώ οι αρχάριοι έτειναν να προσκολλούνται σε λιγότερο κεντρικά σημεία, όπως στην μπάλα, το κεφάλι και την κυρίαρχη μεριά του σώματος (Buckolz et al., 1988; Goulet et al., 1989). Επίσης, η έρευνα του Ward (2002) κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα, ότι δηλαδή οι αρχάριοι παίκτες εστιάζουν κυρίως στο χέρι και στη ρακέτα, ενώ αντίθετα οι έμπειροι παίκτες παίρνουν περισσότερες πληροφορίες κοιτώντας όχι σε τόσο περιφερειακά σημεία, αλλά σε πιο κεντρικά σημεία του σώματος, όπως είναι τα ισχία και οι ώμοι. Και πιο πρόσφατες μελέτες όμως έχουν δείξει, ότι οι έμπειροι παίκτες, προκειμένου να αντιληφθούν τις προθέσεις του αντιπάλου, στηρίζονται περισσότερο σε ένα σφαιρικό πλαίσιο και μια γενική εικόνα, παρά εστιάζουν σε ένα σημείο βασιζόμενοι σε μια μόνο πηγή πληροφοριών (Watanabe & Kikuchi, 2006; Williams et al., 2009). Σε έρευνα του Williams (2009), παρουσιάστηκε ένα βίντεο με την κινηματική αλυσίδα αθλητών αντισφαίρισης που εκτελούσαν χτύπημα forehand. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να προβλέψουν την κατεύθυνση που θα είχε η μπάλα (ευθεία ή διαγώνια), καθώς το βίντεο σταματούσε τη στιγμή της επαφής της ρακέτας-μπάλας και η μπάλα δεν εμφανιζόταν στην παρουσίαση. Και σε αυτή τη μελέτη τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι έμπειροι παίκτες είχαν καλύτερα ποσοστά πρόβλεψης, από αυτά των αρχάριων παικτών που συμμετείχαν στην έρευνα. Συνήθως, στα πειράματα αυτά οι συμμετέχοντες αντιδρούν στο οπτικό στιγμιότυπο πατώντας πλήκτρα, ελέγχοντας ένα χειριστήριο, αναφέροντας λεκτικά ή γραπτά τις παρατηρήσεις τους, κάτι που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα όταν κάποιος συμμετέχει σε μία δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, οι ερευνητές έχουν δεχθεί κριτική για τη χρήση αυτών των μικρών τηλεοπτικών παρουσιάσεων και των απλοποιημένων πρωτοκόλλων αντίδρασης για να αναπαραστήσουν το περιβάλλον επίδοσης. Οι κατασκευασμένες εργαστηριακές δοκιμασίες είναι πιθανό να μειώνουν το πλεονέκτημα των έμπειρων έναντι των αρχάριων παικτών, με τη μη πρόσβαση σε πληροφορίες που οι έμπειροι παίκτες σε πραγματικές συνθήκες θα χρησιμοποιούσαν, περιορίζοντάς τους έτσι σε διαφορετικές πληροφορίες για να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα (Abernethy, Thomas & Thomas, 1993; Williams et al., 1999).

Σκακιστική Μνήμη και Επίδραση των Συγκινήσεων

Σκακιστική Μνήμη και Επίδραση των Συγκινήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

" Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση."

 Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: " Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Φιλοσοφία Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΑΘΗΝΑ 2008 4 Υπεύθυνος Έκδοσης YΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES OFFICIAL VOLLEYBALL RULES 2009 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Εγκεκριμένοι από το 31 ο Συνέδριο της FIVB -2008 Fédération Internationale de Volleyball Av. de la Gare 12-1001 Lausanne - Switzerland Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 2004 Γιώργος Ν. Φιλίππου Εργοθεραπευτής M.A., OTR Καθηγητής Εφαρµογών Τεχνολογία στην Εργοθεραπεία 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισαγωγή 3 Ορισµοί 4 Το σύστηµα της Dr. Bain

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ... ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ... ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα

Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Ποδηματή Ελένη Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα