ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μεταπτυχιακή διατριβή της Ευαγγελίας Ν. Καραντζά Τίτλος: ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Εγκεκριμένο από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή: Επιβλέπων καθηγητής: Ηρακλής Κόλλιας Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μέλος: Γεώργιος Παπαϊακώβου Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μέλος: Γεώργιος Τζέτζης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκη 2013

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη... 3 Abstract... 5 Εισαγωγή... 7 Ψυχισμός... 7 Τακτική... 8 Φυσική κατάσταση... 8 Υγεία... 9 Τεχνική... 9 Το service Η επιστροφή του service Χτυπήματα επιστροφής Αντίληψη Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο αντίδρασης Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Σκοπός Ερευνητικές υποθέσεις Μηδενικές Υποθέσεις Σημασία της έρευνας Οριοθέτηση της έρευνας Μεθοδολογία Δείγμα Διαδικασία Όργανα μέτρησης Μέτρηση του χρόνου αντίδρασης στο εργαστήριο Ρακέτες Σύστημα καταγραφής χρόνου αντίδρασης στο γήπεδο Στατιστική επεξεργασία Συζήτηση Οι ενήλικες αθλητές προετοιμάζονται νωρίτερα για την υποδοχή του service Προτάσεις για περεταίρω διερεύνηση Βιβλιογραφία... 41

3 3 Περίληψη Ευαγγελίας Καραντζά: Χρόνοι αντίδρασης αθλητών αντισφαίρισης σε εργαστηριακές συνθήκες και κατά την επιστροφή της μπάλας μετά το σερβις σε συνθήκες γηπέδου (Υπό την επίβλεψη του κ. Ηρακλή Κόλλια). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ορισθεί και να μετρηθεί ο χρόνος κινητικής αντίδρασης στο γήπεδο του τένις με βάση τη μεταβολή της κινηματικής κατάστασης του αμυνόμενου κατά την επιστροφή της μπάλας στο service του τένις και να συγκριθεί με τον αντίστοιχο χρόνο αντίδρασης σε εργαστηριακές μετρήσεις. Εξετάσθηκαν και συγκρίθηκαν δύο κατηγορίας αθλητών ετών (group 1) και αθλητές 18 ετών και άνω (group 2). Κάθε εξεταζόμενος πραγματοποίησε 10 επιστροφές σε service που πραγματοποιούσε έμπειρος αθλητής. Πραγματοποιήθηκαν τεστ χρόνου αντίδρασης σε οπτικό ερέθισμα (Απλός Χρόνος Αντίδρασης, Χρόνος Αντίδρασης με Επιλογή) με ειδικό πρόγραμμα Η/Υ που κατασκευάσθηκε για αυτόν τον σκοπό με ακρίβεια 1ms. Τα τεστ στο γήπεδο πραγματοποιήθηκαν με σύστημα αποτελούμενο από α) δύο ρακέτες εφοδιασμένες με μηκινσιόμετρα τύπου KL-10-A4 σχηματίζοντας γέφυρα Wheatstone (ΚΙΟWA electronic instruments, Japan) μετατρέποντας κάθε ρακέτα σε επιταχυνσιόμετρο περίπου ±50G. β) Διπλό δυναμόμετρο εδάφους (2-Delta Stabilometer) από όπου ο αθλητής πραγματοποιούσε την υποδοχή της μπάλας, καταγράφοντας δυνάμεις αντίδρασης του εδάφους για κάθε πόδι, και γ) τρισδιάστατο επιταχυνσιόμετρο τύπου ACH (Measurement Specialties, USA) που ήταν τοποθετημένο στη μέση του εξεταζόμενου. Όλα ήταν συνδεδεμένα με Η/Υ μέσω 12 Bit A/D κάρτας. Ονομαστική συχνότητα 500Hz Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει χαμηλή θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου αντίδρασης κατά την υποδοχή και του χρόνου αντίδρασης στο τεστ στο εργαστήριο, όχι όμως στατιστικά σημαντική (R=0.277, p 0.2). Οι χρόνοι αντίδρασης στο εργαστήριο είχαν μικρές διαφορές

4 4 ανάμεσα στις δύο ομάδες (Group 1: 0.30 ±0,023ms, Group2: 0.278± 0,020ms). H μεταβλητότητα του χρόνου αντίδρασης ήταν στατιστικά μεγαλύτερη και για τις δύο ομάδες κατά την υποδοχή σε σχέση με το τεστ στον υπολογιστή (Test F(1,21)=11,996, p=,002). Στο τεστ του χρόνου κινητικής αντίδρασης κατά την υποδοχή οι ενήλικες αθλητές μείωσαν λίγο το χρόνο αντίδρασής τους σε σχέση με το τεστ στον υπολογιστή, ενώ οι μικρότεροι αθλητές τον αύξησαν πολύ. (test * group: F(1,21)=3,106, p=,093, (Group1: 0.443±0,219, Group2: ±0,062). Ο χρόνος κινητικής αντίδρασης στην υποδοχή για το Group1 εξαρτάται 40% από το χρόνο πτήσης της μπάλας, ενώ για το Group2 26%. Στο Group 1 υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ του χρόνου πτήσης και του χρόνου αντίδρασης κατά την υποδοχή, η οποία είναι στατιστικά σημαντική (p<0.01) κάτι που δεν συμβαίνει στο Group 2. Φαίνεται ότι οι μικροί αθλητές εμφανίζουν μικρούς χρόνους αντίδρασης στον υπολογιστή, σε σχέση με τον χρόνο κινητικής αντίδρασης στο γήπεδο, πιθανά εξαιτίας της εξοικείωσής τους με ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές κλπ. Στο γήπεδο όμως ο χρόνος αντίδρασής τους εξαρτάται πολύ από τον χρόνο πτήσης της μπάλας, κάτι που δεν συμβαίνει με τους ενήλικες αθλητές.

5 5 Abstract Evangelia Karantza: Reaction time of tennis athletes in laboratory conditions and during the return of the ball after service in field conditions (Under the supervision of Mr. Iraklis Kollias). The purpose of this study was define and measure reaction time in the field of tennis with respect to changes in the kinetic conditions of the receiver athlete during the return, after service and to compare with the reaction time in laboratory conditions. Two groups of tennis players were used. In group 1 were players of years of age and group 2 were players of 18+ years. Each athlete performed 10 returns to the service performed by an experienced athlete. Simple and selective reaction time were measured in the Lab on a PC with a program especially build for this purpose with accuracy 1ms. Field tests were performed o a system composed by a) two rackets equipped with strain gages Wheatstone bridge on their neck (ΚΙΟWA electronic instruments, Japan) functioning as accelerometer of approximately ±50G. β) A double ground force plate (2-Delta Stabilometer) measuring the ground reaction forces for each foot of the athlete and γ) a 3D accelerometer ACH (Measurement Specialties, USA) attached to the waist of the athlete. All were connected to a PC via 12 bit A/D card. Nominal frequency was set 500 Ηz. Results indicated that there is a small positive correlation between reaction time in the lab and kinetic reaction time, but not statistically significant (R=0.277, p 0.2). Reaction time tests in the lab differences between the two groups were small (Group 1: 0.30±0,023ms, Group2: 0.278±0,020ms). In the kinetic reaction time Group 2 reduced its reaction time compared to the lab reaction time, while Group 1 they increased it. (test * group: F(1,21)=3,106, p=,093), (Group1: 0.443±0,219 ms, Group2: ±0,062ms). Both groups have shown larger variability in the field reaction time tests that in the Laboratory tests F(1,21)=11,996, p=,002). Kinetic reaction time for Group1 depends 40% upon the flying time of the ball, while the same parameter for Group2 is the 26%. In Group 1

6 6 there is a statistical significant correlation between reaction time and flying time of the ball (p<0.01), something that does not happened with Group 2. It looks like younger athlete show a better reaction time in Laboratory tests, perhaps having been used to electronic games, mobile phones, PC etc. However, in the field their reaction time depends on the flying time of the ball, something that does not happen with advanced athletes.

7 7 Εισαγωγή Η αντισφαίριση ανήκει στα αθλήματα εκείνα που χαρακτηρίζονται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων που επηρεάζουν την τελική απόδοση. Προκειμένου να δοθεί ένα απλοποιημένο μοντέλο απόδοσης καταλήγουμε στην πρόταση των Ferrauti, Maier & Weber (1996) όπως αντικατοπτρίζεται στον παρακάτω πίνακα. Σχήμα 1. Μοντέλο παραγόντων απόδοσης στην αντισφαίριση (Ferrauti, Maier, Weber 1996) Ψυχισμός Η αντισφαίριση είναι ένα κατεξοχήν άθλημα ψυχολογίας. Σύνηθες είναι πια το φαινόμενο αποτελέσματα αγώνων μεταξύ ομοίων επιπέδου αθλητών, όσο αφορά τους υπόλοιπους παράγοντες απόδοσης, να κρίνονται αποκλειστικά από αυτόν της ψυχολογίας. Άκομψα ίσως θα μπορούσε να διαχωριστεί ο ψυχισμός ενός αθλητή σε δύο κατηγορίες: αυτήν της σκέψης και αυτήν των συναισθημάτων. Σκέψη είναι η ικανότητα του αθλητή να αντιλαμβάνεται και να προβλέπει τις κινήσεις του αντιπάλου μέσω της οπτικής αποτύπωσής του, να καθοδηγεί τις δικές του και τελικά να τις αξιολογεί και όλα αυτά κάτω από συνθήκες πίεσης. Συναισθήματα είναι η χαρά, η στεναχώρια, η απογοήτευση, ο θυμός, ο

8 8 φόβος καθώς και οι ιδιότητες της θέλησης (υπομονή, θάρρος, αποφασιστικότητα, επιμονή) και της παρακίνησης (στόχοι, εσωτερική παρακίνηση, κίνητρο, αυτοπεποίθηση). Τακτική Τακτική ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας αθλητής αντιλαμβάνεται μια κατάσταση, εκτιμάει την αντίδραση του αντιπάλου και αποφασίζει πως θα τον αντιμετωπίσει. Χωρίζεται σε τακτική στο μονό και τακτική στο διπλό παιχνίδι. Μπορεί να είναι η απλή σκέψη μιας ρουτίνας χτυπημάτων που επιφέρει υψηλά ποσοστά επιτυχίας (π.χ. μετά από ρηχή διαγώνια μπάλα στο Forehand τελείωμα πόντου στην ευθεία) έως ένα σύνολο υπολογισμών των δυνατών σημείων του αθλητή, των αδυναμιών του αντιπάλου, του είδους της επιφάνειας του γηπέδου, των εξωτερικών συνθηκών (αέρας, ήλιος) κ.ά. Φυσική κατάσταση Η επεξήγηση του όρου φυσική κατάσταση, εξειδικευμένη στην αντισφαίριση αντικατοπτρίζεται στο σχήμα 2. Σχήμα 2. Μοντέλο παραγόντων φυσικής κατάστασης στην αντισφαίριση (Ferrauti, Maier, Weber 1996) Η φυσική κατάσταση των αθλητών είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοσή τους. Οι αθλητές της αντισφαίρισης χτυπούν

9 9 την μπάλα με δύναμη, κινούνται με ταχύτητα σε όλη τη διάρκεια ενός αγώνα, ο οποίος κάποιες φορές μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες για αυτό και είναι απαραίτητη η αντοχή. Η δύναμη που χρειάζεται να έχει ένας αθλητής αντισφαίρισης είναι εκείνη που απαιτείται για να επιταχύνει την κίνηση της ρακέτας και εκείνη που θα του επιτρέψει να ακινητοποιήσει το σώμα του πολλές φορές και με διαφορετικό τρόπο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Η δύναμη, η ταχύτητα και η αντοχή θα πρέπει να συνδυάζονται με την ικανότητα των αθλητών να εκτελούν συντονισμένα τις κινήσεις και να εφαρμόζουν τις τεχνικές με τον πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι ασκήσεις για τη βελτίωση της μυϊκής όσο και της αρθρικής ευελιξίας είναι απαραίτητες. Υγεία Δεν θα ήταν δυνατό να γίνει λόγος για την προπόνηση των παραπάνω παραγόντων εάν δεν εξασφαλιζόταν πρώτα η σωματική ακεραιότητα του αθλητή από πλευράς είτε ασθενειών, είτε τραυματισμών. Η πολυπλοκότητα του μοντέλου απόδοσης στην αντισφαίριση μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν διαλογισθεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω παράγοντες αλληλοσυμπληρώνονται ή αντισταθμίζονται. Πώς, για παράδειγμα, η κόπωση μπορεί να οδηγήσει σε τεχνικά λάθη ή η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης σε τακτικά λάθη. Ένας αθλητής λοιπόν θα πρέπει να αναπτύξει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά ώστε να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Τεχνική Τεχνική είναι η ικανότητα ενός αθλητή να εκτελεί συντονισμένα κάμψεις, εκτάσεις και περιστροφές των μελών του σώματός του και όλα αυτά κρατώντας στο χέρι ένα δύσχρηστο αντικείμενο όπως η ρακέτα, με στόχο να χτυπήσει μια μπάλα διαμέτρου μόλις 6,5 χιλιοστών που μπορεί να έρχεται με ταχύτητα έως και 251 χμ/ώρα (ρεκόρ ταχύτητας από τον Ivo Karlovic, σε Davis Cup το 2011).

10 10 Το service Το service είναι το χτύπημα με το οποίο ξεκινάει κάθε πόντος σε έναν αγώνα αντισφαίρισης. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα το service είναι εξαιρετικής σημασίας αφού αποτελεί το 35% του συνόλου των χτυπημάτων σε έναν αγώνα μονού και το 55% σε έναν αγώνα διπλού σερβίς φιλέ τελική γραμμή μονό διπλό Σχήμα 3. Ποσοστά χρήσης βασικών χτυπημάτων σε αγώνα μονού και διπλού (Ferrauti, Maier, Weber 1996) Είδη service Τα είδη του service είναι τέσσερα: Flat service (κρούση χωρίς φάλτσο) Slice service (κρούση με φάλτσο προς το πλάι) Top spin service (κρούση με φάλτσο από κάτω προς τα πάνω) Kick service (συνδυασμός top spin και slice) Φάσεις του service Η κίνηση του service χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις: 1. Φάση προετοιμασίας 2. Φάση πίσω αιώρησης 3. Φάση αιώρησης εμπρός 4. Φάση follow through

11 11 Φάση προετοιμασίας Κατά την φάση προετοιμασίας ο αθλητής παίρνει πλάγια θέση πίσω από την τελική γραμμή του γηπέδου κρατώντας την μπάλα στις φάλαγγες των δαχτύλων και κρατώντας την ρακέτα με ενδιάμεση λαβή (continental) να «δείχνει» στο διαγώνιο τετράγωνο σερβιρίσματος. Φάση πίσω αιώρησης Κατά τη φάση της πίσω αιώρησης το χέρι κινείται για να πετάξει την μπάλα, ενώ η ρακέτα πραγματοποιεί μία αιώρηση ακολουθώντας μια τοξοειδή τροχιά από εμπρός, κάτω, πίσω και επάνω. Ταυτόχρονα το κέντρο βάρους μεταφέρεται από εμπρός πίσω και πάλι εμπρός. Φάση αιώρησης εμπρός Κατά τη φάση της αιώρησης εμπρός πραγματοποιείται κάμψη-έκταση του αγκώνα και περιστροφή λεκάνης-κορμού-ώμου-αγκώνα-πήχηκαρπού. Η φάση αυτή διαρκεί μέχρι τη στιγμή κρούσης ρακέτας-μπάλας. Φάση follow through Κατά την φάση του follow through ολοκληρώνεται η εσωτερική περιστροφή του κορμού και του χεριού και η φάση τελειώνει μόλις ο αθλητής προσγειωθεί μέσα στο γήπεδο. Από όλα τα χτυπήματα της αντισφαίρισης η κίνηση του service είναι η πιο γρήγορη και περίπλοκη. Ένα καλό service στην αντισφαίριση δυσκολεύει τον αντίπαλο να αμυνθεί και επιτρέπει στον παίκτη που το εκτελεί να πάρει γρήγορα το προβάδισμα στο σκορ, μιας και του δίνεται η δυνατότητα να πάρει τον πόντο αμέσως, εκτελώντας ένα και μόλις χτύπημα αρκεί ο αμυνόμενος να μην αγγίξει την μπάλα κατά την υποδοχή (άσσος). Η ταχύτητα του service στο σύγχρονο τένις ξεπερνά τα 200km/h και κάποιοι από τους κορυφαίους παίκτες της παγκόσμιας κατάταξης μπορούν να επιτύχουν ακόμη και 30 άσσους σε ένα μονό παιχνίδι (Chang & Yang, 2010), με ρεκόρ τους 113 άσσους σε μονό παιχνίδι από τον John Isner, το Ο αμυνόμενος βρίσκεται σε μειονεκτική θέση κατά την υποδοχή και ο μόνος τρόπος να μπορέσει να περιορίσει το μειονέκτημα αυτό είναι με τη γρήγορη και ακριβή

12 12 αναγνώριση και αντίδραση στις βασικές κινήσεις του service του αντιπάλου. Η επιστροφή του service Η «θέση ετοιμότητας» στην αντισφαίριση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προετοιμασία της μετακίνησης. Η καλύτερη θέση όταν ο αντίπαλος χτυπάει την μπάλα, είναι αυτή που επιτρέπει στον υποδοχέα να πάει παντού. Η «θέση ετοιμότητας» είναι μια ουδέτερη στάση (κοιτώντας τον αντίπαλο), που βοηθά τον παίκτη να έχει ισορροπία και να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο (Elderton, 2002). Η στάση αυτή προσφέρει ισορροπία και επιτρέπει τη δυνατή και γρήγορη μετακίνηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση (Morgan, 2002). Η θέση ετοιμότητας στην αντισφαίριση είναι ίδια με την θέση ετοιμότητας πολλών άλλων αθλημάτων. Η πλάτη είναι ευθεία αλλά κεκλιμένη ελαφρώς προς τα εμπρός, τα πόδια είναι ανοιχτά περίπου στο διάστημα των ώμων, ενώ τα ισχία και τα γόνατα είναι λυγισμένα σαν να εκτελούν μισό squat. Το βάρος του σώματος είναι στο εμπρόσθιο τμήμα των πελμάτων και οι φτέρνες ανυψώνονται από το έδαφος περίπου μία ίντσα ή και λίγο λιγότερο (Morgan, 2002). Σε αυτή τη θέση ο υποδοχέας κινείται μεταφέροντας το κέντρο βάρος του εναλλάξ αριστερά και δεξιά, στηριζόμενος στο πρόσθιο μέρος των άκρων ποδιών και σταματά με την εκτέλεση ενός διπλού πατήματος ( split-step ). Το split-step στην αντισφαίριση είναι ένα μικρό κάθετο άλμα, το οποίο είναι μια συνηθισμένη κίνηση κατά την υποδοχή της μπάλας και λειτουργεί προπαρασκευαστικά για το επόμενο βήμα που θα κάνει ο παίκτης ώστε να κινηθεί για να χτυπήσει την μπάλα (Aviles et al., 2002). Η «θέση ετοιμότητας» περιλαμβάνει μια ουδέτερη θέση της ρακέτας. Το μη κυρίαρχο χέρι κρατάει τη ρακέτα στη λαβή, όταν ο αθλητής εκτελεί backhand με δύο χέρια, ενώ αν ο αθλητής εκτελεί με ένα χέρι backhand τότε το μη κυρίαρχο χέρι κρατάει τη ρακέτα από το πλαίσιο, ακριβώς πάνω από τη λαβή. Στη θέση αυτή το μη κυρίαρχο χέρι παίζει το ρόλο του ρυθμιστή, ώστε το κυρίαρχο χέρι να κρατήσει την κατάλληλη λαβή για το χτύπημα που θα εκτελεστεί. Η επιστροφή του service εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες όπως το είδος του service, αν η υποδοχή γίνεται στο πρώτο ή

13 13 στο δεύτερο service, εάν γίνεται από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του γηπέδου, εάν ο αντίπαλος συνηθίζει μετά την εκτέλεση του service να πλησιάζει στο φιλέ για ένα χτύπημα volley ή εάν παραμένει στο πίσω μέρος του γηπέδου κ.τ.λ. Ο υποδοχέας από τη θέση ετοιμότητας θα πρέπει να αποφασίσει αν θα στείλει την μπάλα διαγώνια, στο κέντρο ή στην ευθεία, αν θα κάνει χτύπημα topspin ή slice, αν θα παίξει επιθετικά ή αμυντικά κ.τ.λ. Εάν διαλογισθεί κανείς τον ελάχιστο χρόνο τον οποίο διαρκεί η κρούση (περίπου 3-4 ms) μπορεί να κατανοήσει ότι, ο αθλητής που υποδέχεται το service θα πρέπει να αντιδράσει και να αποφασίσει γρήγορα για το χτύπημα που θα εκτελέσει. Διαφορετικά θα οδηγηθεί σε μια αποτυχημένη επιστροφή του service καθώς, η ικανότητα να αντιδρά κανείς γρήγορα και αποτελεσματικά σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη μιας επιτυχημένης απόδοσης (Singer et al., 1996; 1994). Χτυπήματα επιστροφής Ο παίκτης, αναλόγως με την πλευρά του σώματος στην οποία κατευθύνεται η μπάλα και ανάλογα με το χτύπημα που επιλέγει να εκτελέσει την επιστροφή, όταν η μπάλα κατευθύνεται πάνω στο σώμα του, εκτελεί είτε χτύπημα forehand (δεξιά πλευρά, δεξιόχειρα παίκτη), είτε backhand (αριστερή πλευρά, δεξιόχειρα παίκτη). Η κίνηση του χτυπήματος της επιστροφής χωρίζεται σε φάσεις και είναι ίδιες και για τα δύο χτυπήματα εδάφους (forehand, backhand). Φάσεις της επιστροφής Η κίνηση της επιστροφής χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις: 1. Φάση προετοιμασίας 2. Φάση πίσω αιώρησης 3. Φάση αιώρησης εμπρός 4. Φάση follow through Φάση προετοιμασίας Κατά τη φάση προετοιμασίας ο αμυνόμενος βρίσκεται στη θέση ετοιμότητας με τον άξονα των ισχίων και των ώμων παράλληλο στο

14 14 δίχτυ. Ο άξονας των ισχίων και των ώμων μπορεί να είναι και σε μικρή γωνία με το φιλέ ανάλογα με το προσωπικό στυλ του κάθε παίκτη, αλλά και την πρόβλεψη του service του αντιπάλου. Η φάση ξεκινάει από τη στιγμή που ο αντίπαλος παίρνει θέση για να εκτελέσει το service και ο αμυνόμενος συγκεντρώνεται για την υποδοχή και επιστροφή της μπάλας. Το κέντρο βάρος σώματος του αμυνόμενου μεταφέρεται από το ένα πόδι στο άλλο εναλλάξ αριστερά-δεξιά, ενώ τα χέρια κρατούν τη ρακέτα μπροστά από το σώμα με μια ουδέτερη λαβή. Μόλις ο αμυνόμενος διαπιστώσει σε ποια πλευρά του σώματος κατευθύνεται η μπάλα, πιάνει τη ρακέτα με την κατάλληλη λαβή, για το χτύπημα που πρόκειται να εκτελέσει, και η φάση τελειώνει μόλις ο παίκτης κάνει μια ταυτόχρονη προσγείωση και στα δύο πόδια, εκτελώντας το πάτημα split step. Φάση πίσω αιώρησης Κατά τη φάση της πίσω αιώρησης, το πάνω μέρος του κορμού περιστρέφεται σχεδόν ταυτόχρονα με το δεξί πόδι για το forehand, με το αριστερό πόδι για το backhand και η ρακέτα πηγαίνει πίσω ακολουθώντας το χέρι που εκτελεί αιώρηση προς τα πίσω (backswing). Η φάση της πίσω αιώρησης ξεκινάει μετά από το πάτημα split step και ολοκληρώνεται μόλις η ρακέτα φτάσει στο πιο πίσω σημείο της αιώρησης, πριν ξεκινήσει η αιώρηση προς τα εμπρός. Φάση αιώρησης εμπρός Κατά τη φάση της αιώρησης εμπρός (swing), η ρακέτα έχει σταματήσει να κινείται προς τα πίσω και αρχίζει να κατευθύνεται προς τα εμπρός και κάτω, το κέντρο βάρους του σώματος μεταφέρεται προς το πόδι που βγαίνει και πατάει μπροστά με κατεύθυνση προς την μπάλα που έρχεται (αριστερό πόδι για το forehand, δεξί πόδι για το backhand). Το χέρι με τη ρακέτα συνεχίζει την προς τα εμπρός πορεία του και κατευθύνεται προς την μπάλα την οποία και συναντά μπροστά από το ισχίο. Τη στιγμή της κρούσης ρακέτας-μπάλας ολοκληρώνεται η φάση της αιώρησης εμπρός. Όσο αναφορά τα πόδια και τη στάση του σώματος συνήθως χρησιμοποιείται η ανοιχτή στάση (ο άξονας των ώμων και των ισχίων είναι παράλληλος με το δίχτυ) και ημι-ανοιχτή στάση (το μπροστινό πόδι

15 15 μετακινείται προς τα αριστερά και λίγο πίσω στο forehand, προς τα δεξιά και λίγο πίσω στο backhand). Οι παίκτες υψηλού επιπέδου, ιδίως κατά την επιστροφή του service χρησιμοποιούν αυτές τις θέσεις και ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό, είναι η μεγάλη ταχύτητα με την οποία κατευθύνεται η μπάλα προς το μέρος τους. Επίσης, με την ανοιχτή ή ημιανοιχτή στάση, ο αθλητής κερδίζει σε ελαστική ενέργεια στη μέση και μπορεί καλύτερα να επιστρέψει στο κέντρο του γηπέδου μετά το χτύπημα, επειδή την στιγμή που χτυπάει σπρώχνει ταυτόχρονα με το εξωτερικό πόδι το έδαφος. Φάση follow through Κατά τη φάση follow through, το χέρι με τη ρακέτα μετά την επαφή ρακέτας-μπάλας εξακολουθεί την πορεία του προς τα εμπρός και πάνω (flat, topspin) ή κάτω (slice) ανάλογα με το είδος του χτυπήματος που εκτελεί για να γίνει απόσβεση του χτυπήματος. Η φάση ολοκληρώνεται μόλις η ρακέτα σταματήσει να κινείται, συνήθως στην πλάτη του αθλητή, πίσω από το κεφάλι (flat, topspin). Η φάση μπορεί να διαφέρει από το προσωπικό στυλ του κάθε αθλητή. Αντίληψη Στις αθλητικές δραστηριότητες υπάρχει συχνά στενή σχέση ανάμεσα στην αντίληψη και την κίνηση. Οι χρονικά περιορισμένες αθλητικές ενέργειες απαιτούν από τους παίκτες να αποσπάσουν την πιο πολύτιμη πηγή οπτικών πληροφοριών και να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές ώστε να προβλέψουν γρήγορα το αποτέλεσμα της κίνησης του αντιπάλου. Η αντίληψη εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες όπως είναι οι έμφυτοι μηχανισμοί του εγκεφάλου (κληρονομικότητα) και η μάθηση (εμπειρίες, ενδιαφέροντα, επιδιώξεις). Ορισμένες ικανότητες κληρονομούνται, ενώ άλλες αναπτύσσονται και καλλιεργούνται με την ωρίμανση και την άσκηση (Ζέρβας, 2000). Η ικανότητα ενός ατόμου να αντιδρά γρήγορα σε κάποιο ερέθισμα λέγεται ταχύτητα αντίληψης και έχουν γίνει αρκετές μετρήσεις σε ό,τι

16 16 αφορά τον αντανακλαστικό χρόνο, το χρόνο αντίδρασης, την ταχύτητα κίνησης, το χρόνο απόκρισης και το χρόνο απόφασης. Χρόνος αντίδρασης είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του ερεθίσματος και της έναρξης της κίνησης. Είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ένα νευρικό ερέθισμα να μεταφερθεί στον εγκέφαλο (κεντρομόλα), να μεταδοθεί στους μύες (φυγόκεντρα) και να αρχίσει η κίνηση. Ο χρόνος αντίδρασης ποικίλλει ανάλογα με το αισθητήριο όργανο που δραστηριοποιείται. Οι καλύτεροι χρόνοι παρατηρούνται με την ακόλουθη σειρά: ακοή, αφή, όραση, πόνος, γεύση, οσμή (Cratty, 1968). Χρόνος κινητικής αντίδρασης: ορίσαμε τη χρονική στιγμή με κινηματικά χαρακτηριστικά, είτε το σπάσιμο της κινηματικής δραστηριότητάς του αμυνόμενου στο οριζόντιο επίπεδο, είτε με το σπάσιμο της κατακόρυφης κίνησής του (κατακόρυφο άξονα). Χρόνος κίνησης είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη μιας κίνησης έως το τέλος της. Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο αντίδρασης Σε επίπεδο αντίληψης, είναι ευρέως γνωστό ότι οι χρόνοι αντίδρασης μειώνονται όσο αυξάνεται η ένταση του ερεθίσματος (Ejima & Ohtani, 1987, 1989; Mansfield, 1973) και ότι οι χρόνοι αντίδρασης αυξάνονται όσο αυξάνεται η εκκεντρότητα του αμφιβληστροειδούς χιτώνα (Osaka, 1976, 1978). Οι Brebner και Welford (1980) παραθέτουν βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία τα οπτικά ερεθίσματα που γίνονται αντιληπτά από διαφορετικά τμήματα του ματιού παράγουν διαφορετικούς χρόνους αντίδρασης. Ο γρηγορότερος χρόνος αντίδρασης προκύπτει όταν ένα ερέθισμα γίνεται αντιληπτό και το άτομο κοιτάζει απευθείας το ερέθισμα. Αν το ερέθισμα γίνει αντιληπτό από την περιφερειακή όραση, τότε η αντίδραση είναι πιο αργή. Ο Ando (2002) ανακάλυψε ότι η εξάσκηση με οπτικά ερεθίσματα που λαμβάνονται από την κεντρική όραση ελαττώνει το χρόνο αντίδρασης σε ένα ερέθισμα που λαμβάνεται από την περιφερειακή όραση, και το αντίστροφο. Όσον αφορά στο γνωστικό επίπεδο, οι χρόνοι αντίδρασης επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως τον αριθμό των αντιδράσεων (Hick, 1952; Hyman, 1953), την αναμονή για την

17 17 παρουσίαση του στόχου (Oyama & Tanabe, 1982) και την προσοχή (Handy et al., 1996). Ως προς το κινητικό επίπεδο, οι χρόνοι αντίδρασης επηρεάζονται από το είδος της κινητικής αντίδρασης σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, και τέτοια είναι η συμβατότητα ερεθίσματος-αντίδρασης (Nicoletti et al., 1982), η πολυπλοκότητα της ενέργειας (Anson, 1982) και ο χρόνος κίνησης (Quinn et al., 1980). Αν οι μεταβολές που προκαλούνται από το είδος του πειράματος και την ένταση του ερεθίσματος δεν ληφθούν υπόψη, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο αντίδρασης. Ένας από τους πιο μελετημένους παράγοντες που επηρεάζει το χρόνο αντίδρασης είναι η εγρήγορση ή αλλιώς η κατάσταση προσοχής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την τάση των μυών. Ο χρόνος αντίδρασης είναι μικρότερος σε ένα μέσο επίπεδο εγρήγορσης και μεγαλύτερος όταν το άτομο είναι είτε πολύ χαλαρό, είτε πολύ σφιγμένο (Welford, 1980; Broadbent, 1971). Όσον αφορά την ηλικία, ο απλός χρόνος αντίδρασης μειώνεται από τη βρεφική ηλικία ως τα 20 χρόνια, μετά αυξάνεται μέχρι τα 50 ή 60, και έπειτα επιμηκύνεται γρηγορότερα καθώς το άτομο πλησιάζει τα 70 χρόνια (Jevas & Yan, 2001; Rose et al.,2002; Der & Deary, 2006). Σχεδόν σε κάθε ηλικιακή ομάδα, οι άνδρες έχουν γρηγορότερο χρόνο αντίδρασης από τις γυναίκες, και το μειονέκτημα αυτό των γυναικών δεν μειώνεται με την εξάσκηση (Welford, 1980; Adam et al., 1999; Der & Deany, 2006). Η ικανότητα ενός παίκτη να αντιληφθεί γρήγορα και με ακρίβεια τις σχετικές πληροφορίες διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και παρέχει περισσότερο χρόνο για προετοιμασία και οργάνωση της κινητικής συμπεριφοράς (Houlston & Lowes, 1993; Ripoll, 1991). Σε αθλήματα όπως η αντισφαίριση, η ικανότητα του παίκτη να προβλέπει τις προθέσεις του αντιπάλου του από τη στάση του σώματος παρέχει κρίσιμο πλεονέκτημα για την απόδοσή του (Rowe & McKenna, 2001; Singer et al, 1994). Ο Smeeton (2005) σε έρευνά του διαπίστωσε ότι η ικανότητα πρόβλεψης προϋποθέτει την ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών που προκύπτουν από τον προσανατολισμό της στάσης του σώματος και του αντιπάλου, πριν η ρακέτα του έρθει σε επαφή με την

18 μπάλα. Οι έμπειροι παίκτες αντισφαίρισης παίρνουν καλύτερες αποφάσεις, εφαρμόζουν καλύτερη τακτική και γενικότερα αντιλαμβάνονται καλύτερα το παιχνίδι από ότι οι αρχάριοι (Nielsen & McPherson, 2001) καθώς επίσης έχουν μικρότερο χρόνο αντίδρασης και μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης του αποτελέσματος της μπαλιάς σε σχέση με τους αρχάριους (Singer et al., 1996). 18

19 19 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Πολλές τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εξεταστεί η ικανότητα πρόβλεψης σε δραστηριότητες όπου η αντίληψη και η κίνηση έχουν σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους και απαιτείται στιγμιαία αντίδραση. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών έχει μελετήσει αυτή την εντυπωσιακή ικανότητα πρόβλεψης των έμπειρων παικτών σε αθλήματα όπως η αντισφαίριση (Jones & Miles, 1978), το hokey (Salmela & Fiorito, 1979), το badminton (Abernethy & Russell, 1987), το squash (Abernethy, 1990) και το ποδόσφαιρο (Savelsebergh et al., 2002). Ειδικότερα, σε μία προσπάθεια να αναγνωρίσουν τις σημαντικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους αθλητές για να υπάρξει επιτυχημένη αθλητική απόδοση, οι ερευνητές έχουν προσεγγίσει το θέμα είτε εφαρμόζοντας τεχνικές που περιλαμβάνουν τη διακοπή της κίνησης κατά διαστήματα προκειμένου να εξετάσουν τη σχετική μείωση στην απόδοση όταν αποκλείονται συγκεκριμένες πηγές πληροφοριών, είτε χρησιμοποιώντας συστήματα καταγραφής της κίνησης του ματιού για να καταγράψουν το σημείο που εστιάζει το βλέμμα κατά τη διάρκεια της κίνησης του αντιπάλου (Williams et al., 1999). Στην πρώτη συνηθισμένη προσέγγιση, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας παρουσιάζονται στον παρατηρητή οπτικά στιγμιότυπα της ενέργειας του αντιπάλου τα οποία προβάλλονται σε οθόνη, μεταβάλλεται όμως η ποσότητα που βλέπει ο πρώτος διακόπτοντας προσωρινά κάποιες φάσεις της κίνησης (βίντεο) ή κατά διαστήματα διακόπτοντας κάποια σημεία κίνησης του. Στην προσωρινή διακοπή, οι κινήσεις του αντιπάλου παρουσιάζονται στον παρατηρητή μέσω ενός βίντεο ή μιας ταινίας και διακόπτεται η προβολή σε διάφορα σημεία πριν ή λίγο μετά από κάποιο κρίσιμο γεγονός, όπως είναι η επαφή μπάλας-ρακέτας στο τένις ( Jones & Miles, 1978) ή η επαφή μπάλας-ποδιού στο ποδόσφαιρο (Williams & Burwitz, 1993). Ο παρατηρητής έπειτα προβλέπει το αποτέλεσμα της κίνησης, όπως την κατεύθυνση στην οποία οδηγήθηκε η μπάλα. Οι Jones και Miles (1978) εφάρμοσαν την τεχνική «προσωρινή διακοπή της ταινίας» σε έμπειρους και αρχάριους αθλητές αντισφαίρισης,

20 20 προκειμένου να εξετάσουν την ικανότητα πρόβλεψης της κατεύθυνση του service του αντιπάλου. Στην κατά διαστήματα διακοπή αποκλείονται συγκεκριμένα σημεία του σώματος του αντιπάλου (Abernethy & Russell, 1987). Οι παρατηρητές παρακολουθούν ένα βίντεο ή μία ταινία που έχει κατασκευαστεί ή διασκευαστεί ώστε συγκεκριμένα σημεία του σώματος να μην είναι ορατά και στη συνέχεια πρέπει να προβλέψουν το αποτέλεσμα της ενέργειας, με βάση τις επιμέρους πληροφορίες που είναι διαθέσιμες. Μία σημαντική μείωση της ακρίβειας πρόβλεψης με την αφαίρεση κάποιου σημείου του σώματος υποδηλώνει πως το σημείο αυτό ήταν σημαντικό για να γίνει αντιληπτό το γεγονός (Williams, Davids & Williams, 1999). Μία δεύτερη προσέγγιση, όπως προαναφέρθηκε, είναι η εξέταση του σημείου το οποίο κοιτάζουν οι έμπειροι παίκτες ενώ παρακολουθούν ένα βίντεο με τις ενέργειες ενός παίκτη ο οποίος παίζει το ρόλο του αντιπάλου (Singer et al, 1996). Το άτομο που συμμετέχει στην εξέταση φοράει μία συσκευή καταγραφής της κίνησης του ματιού που επιτρέπει στον ερευνητή να προσδιορίσει το σημείο που εστιάζουν τα μάτια (κατεύθυνση βλέμματος). Η βασική υπόθεση τέτοιων ερευνών είναι το αντικείμενο στο οποίο εστιάζουν τα μάτια κατά τη διάρκεια περιόδων σταθερής θέσης (οπτική προσκόλληση). Η διάρκεια της προσκόλλησης και το μοντέλο της έρευνας ανάμεσα στα διαστήματα προσκόλλησης υποδηλώνουν τις σημαντικές οπτικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα. Στο επίκεντρο τέτοιων ερευνών υπήρξαν τα αθλήματα στα οποία γίνεται χρήση ρακέτας καθώς και το ποδόσφαιρο (Cauraugh & Janelle, 2002; Williams et al., 1999). Ειδικότερα, ο Singer (1996) εξέτασε το ζήτημα χρησιμοποιώντας ένα σύστημα καταγραφής της κίνησης του ματιού, έτσι ώστε να αναγνωριστούν οι διαφορές στην οπτική συμπεριφορά ανάμεσα σε έμπειρους και αρχάριους παίκτες αντισφαίρισης. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να κουνήσουν ένα χειριστήριο που κρατούσαν αντιδρώντας σε χτυπήματα service ή σε passing shot μπαλιές που παρουσιάζονταν σε μία μικρή οθόνη τηλεόρασης (12-in [30-cm]). Οι έμπειροι παίκτες ήταν γρηγορότεροι και πιο ακριβείς στην αντίδρασή τους. Επίσης, παρατηρήθηκαν διαφορές στην οπτική συμπεριφορά των ομάδων. Οι έμπειροι επικεντρώθηκαν στις περιοχές του ώμου και του κορμού για να

21 21 πληροφορηθούν σχετικά με τον πιθανό προορισμό της μπάλας, ενώ οι αρχάριοι έτειναν να προσκολλούνται σε λιγότερο κεντρικά σημεία, όπως στην μπάλα, το κεφάλι και την κυρίαρχη μεριά του σώματος (Buckolz et al., 1988; Goulet et al., 1989). Επίσης, η έρευνα του Ward (2002) κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα, ότι δηλαδή οι αρχάριοι παίκτες εστιάζουν κυρίως στο χέρι και στη ρακέτα, ενώ αντίθετα οι έμπειροι παίκτες παίρνουν περισσότερες πληροφορίες κοιτώντας όχι σε τόσο περιφερειακά σημεία, αλλά σε πιο κεντρικά σημεία του σώματος, όπως είναι τα ισχία και οι ώμοι. Και πιο πρόσφατες μελέτες όμως έχουν δείξει, ότι οι έμπειροι παίκτες, προκειμένου να αντιληφθούν τις προθέσεις του αντιπάλου, στηρίζονται περισσότερο σε ένα σφαιρικό πλαίσιο και μια γενική εικόνα, παρά εστιάζουν σε ένα σημείο βασιζόμενοι σε μια μόνο πηγή πληροφοριών (Watanabe & Kikuchi, 2006; Williams et al., 2009). Σε έρευνα του Williams (2009), παρουσιάστηκε ένα βίντεο με την κινηματική αλυσίδα αθλητών αντισφαίρισης που εκτελούσαν χτύπημα forehand. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να προβλέψουν την κατεύθυνση που θα είχε η μπάλα (ευθεία ή διαγώνια), καθώς το βίντεο σταματούσε τη στιγμή της επαφής της ρακέτας-μπάλας και η μπάλα δεν εμφανιζόταν στην παρουσίαση. Και σε αυτή τη μελέτη τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι έμπειροι παίκτες είχαν καλύτερα ποσοστά πρόβλεψης, από αυτά των αρχάριων παικτών που συμμετείχαν στην έρευνα. Συνήθως, στα πειράματα αυτά οι συμμετέχοντες αντιδρούν στο οπτικό στιγμιότυπο πατώντας πλήκτρα, ελέγχοντας ένα χειριστήριο, αναφέροντας λεκτικά ή γραπτά τις παρατηρήσεις τους, κάτι που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα όταν κάποιος συμμετέχει σε μία δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, οι ερευνητές έχουν δεχθεί κριτική για τη χρήση αυτών των μικρών τηλεοπτικών παρουσιάσεων και των απλοποιημένων πρωτοκόλλων αντίδρασης για να αναπαραστήσουν το περιβάλλον επίδοσης. Οι κατασκευασμένες εργαστηριακές δοκιμασίες είναι πιθανό να μειώνουν το πλεονέκτημα των έμπειρων έναντι των αρχάριων παικτών, με τη μη πρόσβαση σε πληροφορίες που οι έμπειροι παίκτες σε πραγματικές συνθήκες θα χρησιμοποιούσαν, περιορίζοντάς τους έτσι σε διαφορετικές πληροφορίες για να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα (Abernethy, Thomas & Thomas, 1993; Williams et al., 1999).

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Σεμινάριο προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Βασικές δεξιότητες 1)Κατάλληλη ρακέτα 2)Σωστός τρόπος κρατήματος 3)Διδασκαλία βασικών χτυπημάτων και σωστή στάση 4)Σέρβις 5)Εκμάθηση τεχνικής χτυπημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Το σερβίς είναι το στοιχείο της τεχνικής με το οποίο αρχίζει το παιχνίδι Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Η ΕΠΙΘΕΣΗ Η επίθεση είναι συνυφασμένη στο βόλεϊ με το καρφί Η επίθεση είναι ένας γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ Η υποδοχή του σερβίς είναι η φάση του παιχνιδιού κατά την οποία μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Διατήρηση η της αθλητικής απόδοσης 710: 8 η Διάλεξη Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Περιεχόμενο της διάλεξης αυτής αποτελούν: Αγωνιστικός αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΜΠΛΟΚ Ηκαλύτερη, οικονομικότερη, συντομότερη και πιο ξεκούραστη για τους παίκτες της

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ. Αργύρης Θεοδοσίου

ΕΙ ΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ. Αργύρης Θεοδοσίου ΕΙ ΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Αργύρης Θεοδοσίου Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τένις ο στόχος του παίκτη είναι να χτυπήσει με τέτοιο τρόπο την μπάλα έτσι ώστε: Να την στείλει εντός των ορίων του γηπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ Οι κανονισμοί του παιχνιδιού επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η σύνθεση της ομάδας αναφέρεται στον αριθμό των επιθετικών

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT-ΠΙΝΚ ΠΟΝΚ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ:Τεχνικη και τακτικη του πινκ πονκ

PROJECT-ΠΙΝΚ ΠΟΝΚ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ:Τεχνικη και τακτικη του πινκ πονκ PROJECT-ΠΙΝΚ ΠΟΝΚ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Τεχνικη και τακτικη του πινκ πονκ ΟΜΑΔΑ:Τσιτσου Ερρικα,Τολα Σοφια,Μανωλακης Ηλιας,Μανγιωλης Γιωργος,Παπαδοπουλος Μανωλης ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Μανασης Βασιλης ΣΧΟΛΕΙΟ:1 ο Λυκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Οι στάσεις και οι μετακινήσεις στην πετοσφαίριση

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Η ΜΑΝΣΕΤΑ Μανσέτα είναι το χτύπημα της μπάλας με τους πήχεις των χεριών όταν είναι ενωμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία;

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία; ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Τί είναι η εργομετρία; Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μετριούνται και μελετούνται τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και οι φυσικές ικανότητες του ανθρώπου. Η εργομετρία χρησιμοποιεί εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Α Αργύρης Θεοδοσίου Ασκήσεις μετακίνησης Στόχος: προθέρμανση των παικτών, εκμάθηση των βασικών μετακινήσεων στο τένις (footwork) Τρέξιμο με αργό ρυθμό από το πίσω μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ. Ατομική επιθετική τακτική είναι η επιθετική συμπεριφορά ενός παίκτη στις διάφορες αγωνιστικές φάσεις του αγώνα

ΟΡΙΣΜΟΣ. Ατομική επιθετική τακτική είναι η επιθετική συμπεριφορά ενός παίκτη στις διάφορες αγωνιστικές φάσεις του αγώνα ΟΡΙΣΜΟΣ Ατομική επιθετική τακτική είναι η επιθετική συμπεριφορά ενός παίκτη στις διάφορες αγωνιστικές φάσεις του αγώνα Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο ατομική επιθετική τακτική εννοούμε τις προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Επιλογή Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Στίβου

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Επιλογή Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Στίβου ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Επιλογή Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Στίβου Η επιλογή των μαθητών για την αντιπροσωπευτική ομάδα στίβου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (VOLLEYBALL)

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (VOLLEYBALL) 1 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (VOLLEYBALL) Ομαδική δουλειά,στρατηγική,ένταση Το άθλημα της πετοσφαίρισης στους παραλυμπιακούς αγώνες χωρίζoνταν σε δύο είδη : όρθια και καθιστή πετοσφαίριση. Μ αυτόν τον τρόπο συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Άρθρα σε περιοδικά Στην αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ. Τρέξιμο θέση Ετοιμότητας..

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ. Τρέξιμο θέση Ετοιμότητας.. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Τρέξιμο θέση Ετοιμότητας.. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ...έπειτα Ισορροπία στις μύτες... Συντονισμός χεριών και ποδιών στο τρέξιμο Σταμάτημα και ισορροπία με λυγισμένα γόνατα και πόδια χωριστά Κεφάλι ψηλά και

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε στο άρθρο αυτό την επιστημονική προσέγγιση της ταχύτητας και της επιδεξιότητας.

Δείτε στο άρθρο αυτό την επιστημονική προσέγγιση της ταχύτητας και της επιδεξιότητας. Τι γίνεται όταν ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής (Κριστιάνο Ρονάλντο) μονομαχεί σε δοκιμασίες ταχύτητας με έναν κορυφαίο σπρίντερ (Άνχελ Νταβίντ Ροτρίγκες); Δείτε στο άρθρο αυτό την επιστημονική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Το Βόλεϊ, όπως και τα άλλα αθλήματα χρησιμοποιείται ως μέσο επίτευξης των στόχων της Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Κυριακή, 24 Μάιος :24 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :41

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Κυριακή, 24 Μάιος :24 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :41 Είναι αντικειμενικός κανόνας ότι η καριέρα κάθε παίκτη θα πρέπει να ακολουθεί ένα ακριβές πλάνο και ότι όλοι οι προπονητές θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες για να μπορούν να παρέχουν ιδανική

Διαβάστε περισσότερα

αμαξίδιο Αντισφαίριση με αναπηρικό Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 δυναμικό άθλημα, που απαιτεί

αμαξίδιο Αντισφαίριση με αναπηρικό Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 δυναμικό άθλημα, που απαιτεί Αντισφαίριση με αναπηρικό αμαξίδιο Σοφία Μπάτσιου Νοέμβριος 2013 Αντισφαίριση με αναπηρικό αμαξίδιο δυναμικό άθλημα, που απαιτεί υψηλή τεχνική κατάρτιση, εξαιρετική φυσική κατάσταση, ταχύτητα, αντανακλαστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι βελτίωσης της ταχύτητας. Τεστ ελέγχου και πρόγνωσης για τα αγωνίσματα των ρίψεων

Τρόποι βελτίωσης της ταχύτητας. Τεστ ελέγχου και πρόγνωσης για τα αγωνίσματα των ρίψεων Τρόποι βελτίωσης της ταχύτητας Προπόνηση με όργανα διαφορετικού βάρους Τεστ ελέγχου και πρόγνωσης για τα αγωνίσματα των ρίψεων Φανή Μπερμπερίδου PhD. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ Βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΝΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Αργύρης Θεοδοσίου. ιάλεξη Α

ΤΕΝΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Αργύρης Θεοδοσίου. ιάλεξη Α ΤΕΝΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αργύρης Θεοδοσίου ιάλεξη Α Αρκετά είναι τα αθλήματα στα οποία η απόδοση επηρεάζεται σε ορισμένο βαθμό από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή τους. Το ασυνήθιστο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ (από την προνηπιακή έως στη γυµνασιακή ηλικία) Για τη διατήρηση και διεύρυνση του ενδιαφέροντος των νέων παικτών είναι θεµελιώδες ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ και µάλιστα τακτικά (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α. SA-SB-TA-TB-SA-SB Β. SA-TB-SB-TA-TTO-SB Γ. SB-TB-SA-SB Δ. TA-SA-TB-TA-SB E. SA-SB-TA-TB-TA-TB ΣΤ. TA-TTO-TB-SA-SB Z.

Α. SA-SB-TA-TB-SA-SB Β. SA-TB-SB-TA-TTO-SB Γ. SB-TB-SA-SB Δ. TA-SA-TB-TA-SB E. SA-SB-TA-TB-TA-TB ΣΤ. TA-TTO-TB-SA-SB Z. Ερώτηση 1 Ποια από τα παρακάτω επιτρέπονται στην ίδια διακοπή: Α. SA-SB-TA-TB-SA-SB Β. SA-TB-SB-TA-TTO-SB Γ. SB-TB-SA-SB Δ. TA-SA-TB-TA-SB E. SA-SB-TA-TB-TA-TB ΣΤ. TA-TTO-TB-SA-SB Z. TA-TA-TB-TB-SA-SB

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Το Βόλεϊ, όπως και τα άλλα αθλήµατα χρησιµοποιείται ως µέσο επίτευξης των στόχων της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

KM ιάλεξη 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο. Απάντηση σε ερωτήσεις του τύπου. Στόχος του κεφαλαίου. Μεθόδευση πληροφοριών. 3 στάδια

KM ιάλεξη 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο. Απάντηση σε ερωτήσεις του τύπου. Στόχος του κεφαλαίου. Μεθόδευση πληροφοριών. 3 στάδια KM 0907- ιάλεξη 2 Αναµόρφωση προγράµµατος σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α ΠΘ- Αυτεπιστασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ιαδικασία πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων Απάντηση σε ερωτήσεις του τύπου Με ποιο τρόπο η σωστή πρόβλεψη του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Ειδικά Κτυπήματα Αντισφαίρισης

Κεφάλαιο 6 Ειδικά Κτυπήματα Αντισφαίρισης Κεφάλαιο 6 Ειδικά Κτυπήματα Αντισφαίρισης Σύνοψη Το κεφάλαιο Ειδικά Κτυπήματα Αντισφαίρισης παρουσιάζει τα εξής κτυπήματα, στα οποία μεταδίδεται περιστροφή στην μπάλα λόγω της ειδικής κίνησης της ρακέτας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ UEFA B

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ UEFA B ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ UEFA B Ένας καλός τερματοφύλακας θα κάνει ένα λάθος κάθε 6 αγώνες, ένας πολύ καλός σε κάθε 9 αγώνες, ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας θα κάνει λάθος σε κάθε 12 αγώνες ενώ ένας υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Ο Νεύτωνας παίζει μπάλα

Κεφάλαιο 2: Ο Νεύτωνας παίζει μπάλα Κεφάλαιο : Ο Νεύτωνας παίζει μπάλα Το ποδόσφαιρο κατέχει αδιαμφισβήτητα τη θέση του βασιλιά όλων των αθλημάτων. Είναι το μέσο εκείνο που ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο επηρεάζοντας ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης.

Οι ποντικοί και το τυρί Δεξιότητες: Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Σταμάτημα και αλλαγή κατεύθυνσης. Οι ποντικοί και το τυρί Τρέξιμο σε διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες. Οργάνωση: Εργασία σε ζευγάρια. Τα δυο παιδιά είναι οι ποντικοί και η μπάλα το τυρί. Ο ένας ποντικός κρατά το τυρί Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ. Αργύρης Θεοδοσίου

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ. Αργύρης Θεοδοσίου ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Αργύρης Θεοδοσίου Αποτελέσματα έρευνας στις ΗΠΑ (ITF, 2008) Το τένις δεν είναι ανάμεσα στα 20 κορυφαία αθλήματα στις ΗΠΑ 80 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ποδόσφαιρο, τι είναι?

Ποδόσφαιρο, τι είναι? ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ποδόσφαιρο, τι είναι? επίθεση Κύκλος τεσσάρων φάσεων σκοράρισμα εναλλαγή + - παρεμπόδιση ανάπτυξης άμυνα ανάπτυξη + - εναλλαγή αποσόβηση σκοραρίσματος Στόχος του παιχνιδιού: Νίκη Ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΕ 04-03 ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Στο ελεύθερο η είσοδος του χεριού πρέπει να γίνεται α με το χέρι ελαφρώς λυγισμένο έξω από το ύψος του ώμου β με το χέρι τεντωμένο έξω από το ύψος του ώμου γ με το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ Το βόλεϊ κατατάσσεται στις αθλοπαιδιές Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πετοσφαίριση. Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης

Πετοσφαίριση. Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης Πετοσφαίριση Γιάννης Λαμαρίνας Σάκης Κούδας Άννα Καρακόζογλου Γιάννης Κανελίδης Ιστορία της πετοσφαίρισης Η πετοσφαίριση επινοήθηκε το 1895 από τον Αμερικανό καθηγητή Γουίλιαμ Μόργκαν. Προσπαθώντας να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΙ Ενότητα 16. Ατομική άμυνα Man to Man Γαλαζούλας Χρήστος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ

Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΝΟΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Ταχύτητα είναι η ικανότητα του παίκτη να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι ο υπολογισμός του μέτρου της στιγμιαίας ταχύτητας και της επιτάχυνσης ενός υλικού σημείου

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ορισμός : Είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη κίνηση. Χρησιμοποιεί γνώσεις από τη μηχανική της φυσικής, την ανατομία και τη φυσιολογία. Η Βαρύτητα Έλκει όλα τα σώματα προς το έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Αργύρης Θεοδοσίου

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Αργύρης Θεοδοσίου ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Αργύρης Θεοδοσίου AEROBIA IKANOTHTA μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου καρδιακή συχνότητα συγκέντρωση γαλακτικού οξέος Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου Η VO 2 max αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την όταν έχουν πλέον ήδη ωριμάσει, και αυτό το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Σχεδιασμός Προγραμμάτων Παιχνιδιών Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστα μέρη της ποιότητας του προγράμματος παιχνιδιών Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση

Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η μπάλα στο σημείο Δεξιότητες: Ρίξιμο κάτω από τον ώμο σε ύψος. Πιάσιμο της μπάλας στον αέρα ή μετά από μια αναπήδηση.

Η μπάλα στο σημείο Δεξιότητες: Ρίξιμο κάτω από τον ώμο σε ύψος. Πιάσιμο της μπάλας στον αέρα ή μετά από μια αναπήδηση. Η μπάλα στο σημείο Ρίξιμο κάτω από τον ώμο σε ύψος. Πιάσιμο της μπάλας στον αέρα ή μετά από μια αναπήδηση. Στέλνω το αντικείμενο στον κενό χώρο. Ξεκινώ και επανατοποθετούμαι κάθε φορά στην Παίζω με διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΧΩΡΟΥ. Του Klaus Feldman (Handball Training, 1/12) ΜΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗ

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΧΩΡΟΥ. Του Klaus Feldman (Handball Training, 1/12) ΜΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΧΩΡΟΥ Μετάφραση: Θανάσης Καρακεχαγιάς Του Klaus Feldman (Handball Training, 1/12) Επιμέλεια: Ηλίας Ζαπαρτίδης ΜΑΝ ΤΟΥ ΜΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗ Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΑΧΝΙΔΙ ΜΕ ΠΑΣΕΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΑΧΝΙΔΙ ΜΕ ΠΑΣΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΑΧΝΙΔΙ ΜΕ ΠΑΣΕΣ Εικ. 10: Πάσα-λόμπα σε «πλέγμα» 5 παικτών με αλλαγές θέσεων. Βλέπε εικ. 10. Βλέπε εικ. 10, όπου οι παίκτες στους κύκλους αλλάζουν θέσεις με τους απέναντί τους, μετά

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση της αμυντικής τακτικής ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ UEFA B

Eκπαίδευση της αμυντικής τακτικής ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ UEFA B Eκπαίδευση της αμυντικής τακτικής ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ UEFA B ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 1 ΕΝΑΝΤΙΟΝ 1 ΜΕΤΩΠΙΚΗ 1 ΕΝΑΝΤΙΟΝ 2 1 ΕΝΑΝΤΙΟΝ 1 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΙΚΗ 1:1 ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προετοιµασία των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική σεζόν Θέµατα ανάπτυξης Ο σκοπός της προετοιµασίας Η δοµή του προπονητικού

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Η Αντιπτέριση στο Δημοτικό Σχολείο & Η Αντιπτέριση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσημια εναλλακτική μορφή άσκησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗ (MSc) Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής - Ομοσπονδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 30) Το μέρος Α αποτελείται από έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε και στα έξι (6). Κάθε θέμα βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α (μονάδες 30) Το μέρος Α αποτελείται από έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε και στα έξι (6). Κάθε θέμα βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 211-212 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 212 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία: 3/5/212 Τάξη: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώνονται για τη λειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Σουτ σε στόχο με ακρίβεια

Σουτ σε στόχο με ακρίβεια Σουτ σε στόχο με ακρίβεια Σουτ σε στόχο με ακρίβεια, με το μέσα μέρος του ποδιού Σταμάτημα της μπάλας με το πόδι, αριστερό και δεξί Διαθέτω χρόνο (κάποια δευτερόλεπτα) για να είμαι ήρεμος/μη και σίγουρος/ρη

Διαβάστε περισσότερα

34 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΕΝΙΣ. Υγεία, fitness, διασκέδαση κάνουν τον αθλητισμό άριστη επιλογή.

34 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΕΝΙΣ. Υγεία, fitness, διασκέδαση κάνουν τον αθλητισμό άριστη επιλογή. 34 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΕΝΙΣ Υγεία, fitness, διασκέδαση κάνουν τον αθλητισμό άριστη επιλογή. Όλοι έχουμε ακούσει ότι το τένις αναφέρεται ως "άθλημα για μια ζωή". Αλλά, είναι αυτή η πραγματικότητα; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο

Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο Παναγιώτης Κονομάρας BSc, MSc Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών -Εργοφυσιολογία Γυμναστής Κ20 ΠΑΕ Πανθρακικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ø Δύναμη Ø Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Η δημιουργία ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου είναι

Διαβάστε περισσότερα

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU)

TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (TGFU) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής TEACHING GAMES

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό

Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό Μηχανική των κινήσεων στον αέρα και στο νερό Νίκος Αγγελούσης Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και τις εφαρμογές της μηχανικήςστιςκινήσειςπουπραγματοποιείτο σώμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ U.E.F.A. ΤECHICAL DEPARTMENT WE CARE ABOUT FOOTBALL

ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ U.E.F.A. ΤECHICAL DEPARTMENT WE CARE ABOUT FOOTBALL ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ U.E.F.A. ΤECHICAL DEPARTMENT WE CARE ABOUT FOOTBALL Πως μπορείς να μιλάς για «ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο» εάν οι παίκτες σου δεν κατανοούν το παιχνίδι από κάθε άποψη; Κάθε μεταβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 1η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1. Ο όρος «σε ισορροπία» στην ενόργανη γυμναστική δηλώνει ότι το Κ.Β.Σ. βρίσκεται: α) πλησίον του σημείου ή της βάσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων

Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων Θέματα Παγκύπριων Εξετάσεων 2009-2015 Σελίδα 1 από 13 Μηχανική Στερεού Σώματος 1. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται δύο όμοιες πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΟΡΙΣΜΟΣ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ. ιάλεξη Β. Αργύρης Θεοδοσίου

ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ. ιάλεξη Β. Αργύρης Θεοδοσίου ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Β Αργύρης Θεοδοσίου Αντιληπτική ανάπτυξη Η αντίληψη του σώματος και η κιναισθητική αντίληψη της θέσης των μερών του σώματος και του προσανατολισμού του σώματος στον χώρο ποικίλει κατά

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 1994-1995-1996-1997 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ρ.Γ. Έτη γέννησης 99-99-996-997 ΙΟΥΛΙΟΣ 009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Σωματομετρικός έλεγχος Μέτρηση ύψους Μέτρηση βάρους Έλεγχος άρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Το σύγχρονο ποδόσφαιρο χαρακτηρίζεται από: τη συνεχόμενη αύξηση του ρυθμού του παιχνιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Gerards Papadakis Soccer Academy

Gerards Papadakis Soccer Academy Παιδί Τεχνική Στόχος Gerards Papadakis Soccer Academy ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Τεχνική είναι η ικανότητα του παίκτη να μπορεί να ελέγχει την μπάλα και το σώμα του κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΙΟΣ 2016 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΥ ΠΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΛΗ 513

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΛΗ 513 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΛΗ 513 Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Χειμερινό Εξάμηνο 2011-2012 Γεωργάκης Γεώργιος 2006030111 RobotStadium 2012 Εισαγωγή Το Robostadium είναι ένας διαγωνισμός στο διαδίκτυο κατά τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟ ΓΑΛΙΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟ ΓΑΛΙΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-13 ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟ ΓΑΛΙΛΑΙΟ ΚΑΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Page1 ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 6η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 8-10 ΕΤΩΝ Φαμίσης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Η Αερόβια προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Εισαγωγή Αντοχή είναι η ικανότητα αντίστασης του παιδικού οργανισμού στην κόπωση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο :

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : Στοιχεία της επιβάρυνσης στην άσκηση με βάρη και σχεδιασμός προγραμμάτων Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ορίζουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα