Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ Ιυζηθίδος Ειπήνη Φηιόινγνο, Πεπίλητη Η ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ απνηειεί ζήκεξα έλα πνιύ ελδηαθέξνλ ζέκα πξνο δηεξεύλεζε. Η παξνύζα εηζήγεζε αζρνιείηαη κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ Λαηηληθώλ κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε. Σν πξνηεηλόκελν παξάδεηγκα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ θύθιν δηδαζθαιίαο ηεο 24 εο δηδαθηηθήο ελόηεηαο (ιεμηιόγην, ζπληαθηηθή θαη γξακκαηηθή αλάιπζε, πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία, κεηάθξαζε θαη αμηνιόγεζε) θαη πινπνηείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ power point, ηνπ ινγηζκηθνύ hot potatoes θαη ηνπ δηαδηθηύνπ. Αλακθηζβήηεηα, νη ΣΠΔ θαζηζηνύλ ηε δηδαζθαιία κηαο λεθξήο γιώζζαο ειθπζηηθή γηα ηνπο καζεηέο, θαζώο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα εμεξεύλεζε θαη απηελέξγεηα θαηά ηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο. Δπηπξνζζέησο, εληζρύεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή θαη αιιεινδηδαθηηθή κάζεζε. Λέξειρ κλειδιά: ΤΠΕπικοινυνίαρ και λαηινική γλώζζα, power point. 1. Ειζαγυγή ήκεξα, ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο απνηειεί επηηαγή ηεο λέαο επνρήο, θαζώο ε ρξήζε ηνπ Η/Τ δηεπξύλεηαη ζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο. Καζίζηαηαη, επνκέλσο, αλαγθαία ε εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε. Οη πξώηεο απόπεηξεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδνληαλ από έιιεηςε ζνβαξνύ ζρεδηαζκνύ (Κνπηζνγηάλλεο, 1998; Κνπηζνγηάλλεο, 2000). ύκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλώλ νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ΣΠΔ ζύκθσλα κε ην παξαδνζηαθό δαζθαινθεληξηθό κνληέιν (Κνπηζνγηάλλεο, 2001; Demetriadis et al., 2003), δηόηη δελ πξνεγήζεθε θαηάιιειε επηκόξθσζε ώζηε λα δηαθνξνπνηεζνύλ νη παξαδνζηαθνί ξόινη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ (νινκσλίδνπ, 2001). Ο εθπαηδεπηηθόο δηαδξακαηίδεη ηνλ πην θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (Μηραειίδνπ Δπξππίδνπ, 1996; Μπίθνο, 1995; Fullan, 1993). Η επηκόξθσζε, επνκέλσο, ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξέπεη λα απνζθνπεί αθελόο ζηελ ηερλνινγηθή ηνπο θαηάξηηζε, αθεηέξνπ ζηελ επηκόξθσζή ηνπο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1092 αλαθνξηθά κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία (Davis & Tearle, 1998). Η αμηνπνίεζε ηνπ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ζηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ζην καζεηή, δηόηη ζπκβάιιεη ζηελ θαιύηεξε αθνκνίσζε ηεο γλώζεο, αιιά θαη νη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη εληζρύεηαη ε καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία. Γπζηπρώο, ην πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρεη απνδερηεί ηνλ Η/Τ σο ρξήζηκν εθπαηδεπηηθό εξγαιείν παξακέλεη κηθξό (Μηραειίδνπ Δπξππίδνπ, 1996). Απαηηείηαη, επνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθόο λα γίλεη θαζνδεγεηηθόο, εληζρύνληαο ηνπο καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ κόλνη ηνπο ηε γλώζε, παξέρνληάο ηνπο βνήζεηα όπνηε ηε ρξεηάδνληαη (Vygotsky, 1988). 2. Το παπάδειγμα 2.1 Γενική παποςζίαζη Πξόθεηηαη γηα έλα ζελάξην καζήκαηνο 3 δηδαθηηθώλ σξώλ θαη απνηειεί παξάδεηγκα έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Αθνξά ηε γισζζηθή δηδαζθαιία ηεο 24 εο ελόηεηαο ησλ Λαηηληθώλ Γ Λπθείνπ ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο: «Σν πάζεκα ελόο ςεύηε» θαη ζηνρεύεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θξηηηθώλ ηθαλνηήησλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο, ώζηε λα πξνζεγγίζνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηε ιαηηληθή γιώζζα. Η ζεκαζία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε είλαη βάζε ελόο γεληθόηεξνπ παηδαγσγηθνύ θηλήκαηνο, γηαηί κε απηήλ θαιιηεξγνύληαη νπζηαζηηθά νη γλσζηηθέο δεμηόηεηεο (Μαηζαγγνύξαο, 2007). Αλακθηζβήηεηα, νη ΣΠΔ θαζηζηνύλ ηε δηδαζθαιία κηαο λεθξήο γιώζζαο ειθπζηηθή γηα ηνπο καζεηέο δηόηη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα εμεξεύλεζε θαη απηελέξγεηα θαηά ηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο θαη ηαπηόρξνλα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο. Έηζη, εληζρύεηαη ε θνηλσληθνπνίεζε κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή θαη αιιεινδηδαθηηθή κάζεζε (Μαηζαγγνύξαο, 2001) θαη όινη νη καζεηέο ζπλεηζθέξνπλ αλάινγα κε ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζηε δηακόξθσζε ηνπ καζήκαηνο κε απνηέιεζκα λα εληζρύνληαη ζεηηθά θαη νη πην αδύλαηνη καζεηέο. 2.2 Καθοπιζμόρ εκπαιδεςηικών ζηόσυν Η ζαθήο δηαηύπσζε ησλ ζηόρσλ ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο απνηειεί πξσηαξρηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Mager, 1985). Οη ζηόρνη ηνπο νπνίνπο ζα ζέζνπκε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ελόηεηα είλαη νη εμήο: ε επίπεδν γλώζεσλ: Να αλαγλσξίδνπλ ηηο θαηαιήμεηο ηεο ππνηαθηηθήο παξαθεηκέλνπ θαη ππεξζπληειίθνπ. Να αληηιεθζνύλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ρξνληθνύ θαη ηζηνξηθνύ ζπλδέζκνπ cum. Να θαηαθηήζνπλ ην ιεμηιόγην θαη ηα ζπληαθηηθά θαηλόκελα ηεο 24 εο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. ε επίπεδν ηθαλνηήησλ: ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Να δηαθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε πξνηάζεσλ πνπ εηζάγνληαη κε ην ζύλδεζκν cum. Να ρξεζηκνπνηνύλ ην internet ώζηε λα βξίζθνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Να εθαξκόδνπλ ζσζηά ηνπο λένπο ηύπνπο ηεο ππνηαθηηθήο πνπ έρνπλ δηδαρζεί όηαλ επηιύνπλ ηηο αζθήζεηο εκπέδσζεο. ε επίπεδν ζηάζεσλ: Να απνκπζνπνηήζνπλ ηελ παληνθξαηνξία ηνπ βηβιίνπ θαη λα ελζαξξπλζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη άιια κέζα (Η/Τ, internet θ.α.) όζνλ αθνξά ηηο πεγέο γλώζεο ηνπο. Να εθηηκήζνπλ ηελ αμία ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ ιαηηληθώλ θαη θαη επέθηαζε όισλ ησλ ζρνιηθώλ καζεκάησλ. 2.3 Πποηεινόμενη ποπεία διδαζκαλίαρ 1 η ώπα ηελ αίζνπζα ηνπ εξγαζηεξίνπ νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε δπάδεο ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο Η/Τ ώζηε λα γξάςνπλ δύν παξαγξάθνπο κε βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα δύν Ρσκαίνπο πνιίηεο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ππεξζπλδέζκνπο πνπ έρεη δηαιέμεη ν εθπαηδεπηηθόο ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή επηζπκνύλ από ην δηαδίθηπν. Αθόκε, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ ζην θείκελό ηνπο κηα ζρεηηθή εηθόλα. Αθνύ εθηππώζνπλ ην θείκελό ηνπο ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Έηζη, νη καζεηέο παίξλνπλ κηα πξώηε γεύζε γηα ην ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνύλ. ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ην πξώην θύιιν εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηε κεηάθξαζε ηνπ άγλσζηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ θεηκέλνπ θαη πξνβάιιεη ηηο δηαθάλεηεο πνπ έρεη εηνηκάζεη ζηνλ Η/Τ κε πξόγξακκα power point κέζσ ηνπ πξνηδέθηνξα. Οη καζεηέο από ηελ πξώηε δηαθάλεηα πιεξνθνξνύληαη ηνλ ηίηιν ηεο ελόηεηαο πνπ ζα δηδαρζνύλ θαη αηζζάλνληαη νηθεία θαζώο ήδε γλσξίδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ησλ δπν εξώσλ. ηελ επόκελε δηαθάλεηα νη καζεηέο βιέπνπλ ηελ πξώηε πεξίνδν ηνπ θεηκέλνπ θαη πξνζπαζνύλ λα ηελ ρσξίζνπλ ζε πξνηάζεηο (θύξηεο θαη δεπηεξεύνπζεο). Μεηά από θάζε ζσζηή απάληεζε ησλ καζεηώλ πξνβάιιεηαη ζηε δηαθάλεηα ε επαιήζεπζε. Ακέζσο κεηά ν εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ζπληαθηηθή αλαγλώξηζε ησλ όξσλ ηεο πξόηαζεο θαζνδεγώληαο ηνπο σο πξνο ηε ζεηξά ησλ όξσλ πνπ ζα αλαγλσξίζνπλ. ην ζεκείν απηό ν εθπαηδεπηηθόο ηνπο δεηά λα πξνζπαζήζνπλ λα κεηαθξάζνπλ ηελ πξόηαζε κε ηε ζεηξά ησλ ιέμεσλ ζηεξηδόκελνη ζηε ζύληαμε θαη ζπκβνπιεπόκελνη ην έληππν πιηθό πνπ ηνπο έρεη δηαλεκεζεί. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα γίλεη ζπληαθηηθή αλαγλώξηζε θαη κεηάθξαζε όισλ ησλ πξνηάζεσλ. Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο καζεηήο απαληά ζσζηά, δίλεηαη ε επαιήζεπζή ηεο ζηνλ ηνίρν ή ηνλ πίλαθα. ε πεξίπησζε, όκσο, πνπ δνζεί θάπνηα ιάζνο απάληεζε, ηόηε ν εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα εληζρύζεη ην καζεηή δίλνληάο ηνπ θάπνηα βνήζεηα ώζηε λα βξεη κόλνο ηνπ ηε ζσζηή απάληεζε. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ η ώπα ηε δεύηεξε δηδαθηηθή ώξα ν εθπαηδεπηηθόο ζα παξνπζηάζεη έλα power point ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη πεξηιεπηηθά ην κάζεκα κε κνξθή θόκηθο. Έρεη θαηαδεηρζεί όηη ηα ςεθηαθά θόκηθο απνηεινύλ ελαιιαθηηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο θαη ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αθνύ ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπο είλαη ε πξσηνηππία, ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ, ε ραξά, ε δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο, ε βησκαηηθόηεηα θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ θαιιηηερληθώλ αλεζπρηώλ ηνπ καζεηή (Βαζηιαθνπνύινπ θ.α., 2008). Οη καζεηέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ αλάγλσζε ηνπ θόκηθο. Θα γίλεη, επνκέλσο, ζύλδεζε κε ην πξνεγνύκελν κάζεκα, αιιά θαη αλαθεθαιαίσζε ηνπ πεξηερόκελνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθόο ζα παξνπζηάζεη έλα δεύηεξν power point ζην νπνίν κέζα από εύθνιεο αζθήζεηο ζαλ παηρλίδη ζα δηδάμεη ηε ζεσξία γξακκαηηθήο ηεο ελόηεηαο. Οη ίδηνη νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ ηνλ θαλόλα ζρεηηθά κε ην πώο δεκηνπξγνύληαη νη ηύπνη απηνί. Αξρηθά ζα ππάξρνπλ ξήκαηα κε θαηαιήμεηο ήδε γλσζηέο αιιά θαη άγλσζηεο ζηνπο καζεηέο. ηηο ηειεπηαίεο δηαθάλεηεο ζα ππάξρνπλ παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ λέσλ γξακκαηηθώλ ηύπσλ κέζα ζε πξνηάζεηο. Απηή ζα είλαη ε γέθπξα γηα λα δηδαρζνύλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ζηελ πξάμε νη καζεηέο κηα θαηεγνξία δεπηεξεπνπζώλ ρξνληθώλ πξνηάζεσλ πνπ εθθέξνληαη κε ηνπο ρξόλνπο πνπ δηδάρζεθαλ πξηλ από ιίγν. Δλ ζπλερεία νη καζεηέο ζα αλνίμνπλ από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Η/Τ ην θάθειν πνπ πεξηιακβάλεη ηα αξρεία πνπ ζα ρξεηαζηνύλ. Οη καζεηέο ζπλεξγαδόκελνη αλά δπάδεο ρσξίο λα βαζκνινγεζνύλ ζα ιύζνπλ ηέζζεξηο αζθήζεηο εκπέδσζεο, νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ην ειεύζεξν ινγηζκηθό hot potatoes θαη αθνξνύλ ηε ζεσξία πνπ δηδάρζεθαλ πξηλ από ιίγν. Μέζα από αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, αληηζηνίρηζεο θαη ζπκπιήξσζεο θελώλ νη καζεηέο εκπεδώλνπλ ηε ζεσξία κε επράξηζην ηξόπν θαη ηελ εθαξκόδνπλ ζηελ πξάμε. Κάζε θνξά πνπ ζα απαληνύλ ζσζηά ζα επηβξαβεύνληαη, ελώ όηαλ δίλνπλ ιάζνο απάληεζε ζα παίξλνπλ αλαηξνθνδόηεζε ώζηε λα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ ηε ζσζηή απάληεζε. 3 η ώπα ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ώξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο ησλ Λαηηληθώλ ζα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηπρόλ απνξίεο πνπ ηνπο έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Οη απαληήζεηο δε ζα δνζνύλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό, αιιά ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα εθκαηεπζνύλ νη ζσζηέο απαληήζεηο κέζα από ηε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο. Με ηνλ ηξόπν απηό θαη κέζα από ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζα δηαιεπθαλζνύλ όια ηα ζθνηεηλά ζεκεία θαη νη καζεηέο ζα αηζζαλζνύλ ηθαλνπνίεζε όηαλ ζα θαηαλνήζνπλ όηη έρνπλ επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο πνπ είραλ ηεζεί θαηά ηελ πξώηε ώξα ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ζα θιεζνύλ λα απαληήζνπλ ζην θξηηήξην αμηνιόγεζεο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν κε ην ινγηζκηθό hot potatoes ζε είθνζη ιεπηά. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ζα ιάβνπλ άκεζα ηε βαζκνινγία ηνπο ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό. Με ηνλ ηξόπν απηό καζεηέο θαη ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ εθπαηδεπηηθόο ζα πάξνπλ αλαηξνθνδόηεζε έηζη ώζηε λα δηαπηζησζεί αλ έρνπλ επηηεπρζεί ηα επηδησθόκελα απνηειέζκαηα κάζεζεο. 3. Επίλογορ Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ Λαηηληθώλ απνηειεί πξόθιεζε, ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα αμηνπνηήζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθόκε, αο κελ ιεζκνλνύκε όηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα σζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ θαη λα επηθέξεη εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη αθύπληζε εζσηεξηθώλ θηλήηξσλ κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο. Σν πξνηεηλόκελν παξάδεηγκα δηδαζθαιίαο ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αγαπήζνπλ ην κάζεκα ησλ Λαηηληθώλ, ζα αλαδείμεη ηελ πνιπηξνπηθόηεηα σο βαζηθό παξάγνληα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζα θαλεξώζεη δηάθνξεο πηπρέο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Δπηπιένλ, ζα αλαβαζκηζηεί ν ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν εθπαηδεπηηθόο, θαζώο ν ίδηνο είλαη πιένλ ν ζρεδηαζηήο ηνπ καζήκαηόο ηνπ θαη έηζη δηεπξύλνληαη ηα πεξηζώξηα δξάζεο θαη πξσηνβνπιίαο. Σα παξαπάλσ απνηεινύλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε γεληθόηεξε αλαβάζκηζε ηνπ ζεκεξηλνύ ζρνιείνπ. Υξεηάδεηαη, όκσο, θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα λα ζπληνληζηνύλ κε ηελ ειεθηξνληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη λα δεκηνπξγεζνύλ θαηάιιεια ινγηζκηθά. Βιβλιογραφία Βαζηιαθνπνύινπ, Μ, Μπνινπδάθεο, Μ, Αξάπνγινπ, Ι., Ρεηάιεο,., Αιηάλεο, Ι. & Γεσξγηαθάθεο, Π. (2008). Αποηελέζμαηα Πιλοηικού Επγαζηηπίος Φπήζηρ Εκπαιδεςηικών Χηθιακών Κόμικρ ζε Μαθηηέρ Ππυηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ. 5ν Παλειιήλν πλέδξην ΔΔΔΠ-ΓΣΠΔ «ΣΠΔ & Δθπαίδεπζε» Απνηειέζκαηα θξίζεο πξνηάζεσλ ζπκκεηνρήο, 4 & 5/10/2008. Davis, N. & Tearle P. (1998). A Core Curriculum for Telematics in Teacher Training. Proceedings of the XV, IFIP World Computer Congress Teleteaching 98. Distance Learning, Training and Education, Vol.1 (pp ). Vienna & Budapest. Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides, A., Palaigeorgiou, G., Psillos, D., Vlahavas, I., Tsoukalas, I. & Pombortsis, A. (2003). Cultures in negotiation : teachers' acceptance/resistance attitudes considering the infusion of technology into schools, Computers & Education, 41(1), pp Fullan, M. (1993). Change Forces Probing the Depths of Educational Reform. London: The Falmer Press. Κνπηζνγηάλλεο, Γ. (1998). Πεπιθώπια δημιοςπγικήρ αξιοποίηζηρ ηυν ηλεκηπονικών ςπολογιζηών ζηη διδαζκαλία ηος γπαπηού λόγος: έπεςνα ζε μαθηηέρ Α Γςμναζίος. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Σνκέαο Γισζζνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Θεζζαινλίθεο. ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1096 Κνπηζνγηάλλεο, Γ. (2000). Γλυζζική αγυγή και διαδίκηςο: δςναηόηηηερ και πεπιοπιζμοί. Μελέηερ για ηην ελληνική γλώζζα. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο: Κπξηαθίδεο. Κνπηζνγηάλλεο, Γ. (επηκ.) (2001). Πληποθοπική επικοινυνιακή ηεσνολογία και γλυζζική αγυγή: η διεθνήρ εμπειπία. (Information-communication technology and literacy: the international experience). Πξαθηηθά Γηεζλνύο Ηκεξίδαο (2001). Θεζζαινλίθε: Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο. Mager, R. F. (1985). Διδακηικοί ζηόσοι και διδαζκαλία. Θεζζαινλίθε: Δθδόζεηο Αθνί Κπξηαθίδε. Μαηζαγγνύξαο, Γ. Η. (2001). Ομαδοζςνεπγαηική Διδαζκαλία και Μάθηζη. Αζήλα: Γξεγόξεο. Μαηζαγγνύξαο Γ. Η. (2007). Σηπαηηγικέρ ηηρ Διδαζκαλίαρ. Η Κπιηική Σκέτη ζηη Διδακηική Ππάξη. Αζήλα: Gutenberg. Μηραειίδνπ Δπξππίδνπ, Α. (1996). Οι απότειρ ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Τεσνολογική καινοηομία ηηρ Ειζαγυγήρ ηυν Η/Υ ζηην Κςππιακή Δημοηική Εκπαίδεςζη. εηξά: Παηδαγσγηθέο Έξεπλεο 33. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ. Μπίθνο, Κ. Γ. (1995). Εκπαιδεςηικοί και ηλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ: ζηάζειρ Ελλήνυν εκπαιδεςηικών απένανηι ζηην ειζαγυγή ηυν ηλεκηπονικών ςπολογιζηών ζηη Γενική Εκπαίδεςζη. Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο. νισκνλίδνπ, Υ. (2001). Σύγσπονη Εκπαιδεςηική Τεσνολογία: Υπολογιζηέρ και μάθηζη ζηην Κοινυνία ηηρ Γνώζηρ. Θεζζαινλίθε: Κώδηθαο. Vygotsky, L. (κηθξ Ρνδή, Α.) (1988). Σκέτη και γλώζζα. Αζήλα: Γλώζε. ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 991 Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ Κ. Χαηζηθεοδώπος Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ, c09chatz@ionio.gr Πεπίλητη Ζ ηερληθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Έληππν ή Ηιεθηξνληθό Σρνιηθό Βηβιίν;

Έληππν ή Ηιεθηξνληθό Σρνιηθό Βηβιίν; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1163 Έληππν ή Ηιεθηξνληθό Σρνιηθό Βηβιίν; Α. Ξαλζόπνπινο Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, axantho@sch.gr Πεξίιεςε ηελ αλαθνίλσζε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα απνηίκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ Μ. Υιώτη, Δ.Α. Παυλάτου Εξγαζηήξην Γεληθήο Υεκείαο, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα