Α Α: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ"

Transcript

1 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β2 ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΙΑΚΛΑ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Φ.330/76/ Σ.3403 Α Π Ο Φ Α Σ Η Προπτυχιακές, µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων υνάµεων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Της παρ.2 του άρθρου 21 του ν.4361/2016 «Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Α 10). β. Της περιπτ. ιη της παρ.3 καθώς και της παρ. 20 του άρθρου 5 τουν.2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων υνάµεων και άλλες διατάξεις» (Α 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). δ. Του π.δ. 73/2015 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 116). ε. Της Υ5/ απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β 204) στ. Της Υ24/ απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας ηµήτριο Βίτσα» (Β 2144). 2. Την υπ αριθµ.161/ εισήγηση του προϊσταµένου των οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

2 -2- ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής, Ορισµοί 1. Αντικείµενο της παρούσας είναι η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν στη συµµετοχή του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων υνάµεων (Ε ) σε προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) εσωτερικού ή εξωτερικού. 2. Ως «έγκριση σπουδών» νοείται η απόφαση που εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο, µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού σε προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, µε χορήγηση ή µη εκπαιδευτικής άδειας και µε καταβολή ή µη διδάκτρων. 3. Ως «µετάβαση για υπηρεσιακή εκπαίδευση» νοείται η εκπαίδευση του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού σε προπτυχιακές, µεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού, µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας. 4. Ως «κανονικό της φοίτησης» του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού νοείται η επιτυχία στο 70% και πλέον των µαθηµάτων ενός ακαδηµαϊκού έτους των προπτυχιακών σπουδών ή µεταπτυχιακών σπουδών που απολήγουν σε λήψη πτυχίου ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (Μ Ε), αντίστοιχα. Όσον αφορά στις σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος ( ), το κανονικό της φοίτησης προκύπτει από τις δύο θετικές εκθέσεις προόδου ανά ακαδηµαϊκό έτος, που συντάσσει ο επιβλέπων καθηγητής του υποψήφιου διδάκτορα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του οικείου τµήµατος του ΑΕΙ. Άρθρο 2 Προπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εσωτερικού 1. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό µπορεί να φοιτά, µε ή χωρίς εκπαιδευτική άδεια, και χωρίς καταβολή διδάκτρων από την υπηρεσία, σε τµήµατα ΑΕΙ εσωτερικού, για την απόκτηση πτυχίου, µε σκοπό την επιστηµονική του κατάρτιση σε γνωστικά αντικείµενα, τα οποία είναι άµεσα συνυφασµένα µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί. Ως τέτοια γνωστικά αντικείµενα καθορίζονται τα ακόλουθα: α. Πολιτικών Μηχανικών. β. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. γ. Μηχανολόγων Μηχανικών-Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

3 -3- δ. Χηµικών Μηχανικών. ε. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. στ. Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. ζ. Οικονοµικής Επιστήµης. η. Κοινωνιολογίας. θ. Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών. ι. ια. ιβ. ιγ. ιδ. ιε. ιστ. Σώµατος). Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. Ιστορίας. Ιατρικής. Οδοντιατρικής. ιαιτολογίας (µόνο για τους Αξιωµατικούς του Υγειονοµικού 2. Ο αριθµός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδαστών, οι οποίοι µπορούν να φοιτήσουν στα ΠΠΣ σε ΑΕΙ εσωτερικού, ανά γνωστικό αντικείµενο που είναι άµεσα συνυφασµένο µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκούν, καθορίζεται ως εξής: α. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ): Νοµικό Σώµα. (1) Ανάλογα µε τις υφιστάµενες συνθήκες και ανάγκες δύναται, κατ έτος, ένας (1) Αξιωµατικός µέχρι το βαθµό του Λγού και ένας (1) Υπαξιωµατικός του Κοινού Νοµικού Σώµατος, να φοιτούν σε προπτυχιακά τµήµατα Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα προγραµµατισµού, βάσεων δεδοµένων, δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων. (2) Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται από τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύµατα που διδάσκουν το γνωστικό αντικείµενο της Πληροφορικής, ενώ η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, η διάρκεια της οποίας δε θα µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τα όρια του άρθρου 10 της παρούσης, εγκρίνεται από το Α/ΓΕΕΘΑ µε µέριµνα της ιεύθυνσης Νοµικού Σώµατος του ΓΕΕΘΑ. (3) ιοικητικές και ερµηνευτικές οδηγίες για την αντιµετώπιση ζητηµάτων, που τυχόν ανακύψουν από την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου και δεν ρυθµίζονται ειδικότερα σε αυτό, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη ιεύθυνση Νοµικού Σώµατος του ΓΕΕΘΑ. β. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ: (1) ιαβιβάσεις Ένας (1) Αξκός βαθµού Λγού - Τχη απόφοιτος ΣΤΗΑ µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

4 -4- (2) Μηχανικό Μέχρι τρεις (3) Αξκοί βαθµού Λγού - Τχη απόφοιτοι ΣΤΕΑΜΧ µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Πολιτικών Μηχανικών ανά έτος. (3) Τεχνικό Μέχρι οκτώ (8) Αξκοί βαθµού Υπλγού έως Τχη απόφοιτοι ΣΤΕΑΤΧ µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Μηχανολόγων Μηχανικών ανά έτος. Μέχρι οκτώ (8) Αξκοί βαθµού Υπλγού έως Τχη απόφοιτοι ΣΤΕΑΤΧ µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανά έτος. (4) Εφοδιασµού Μεταφορών Μέχρι δύο (2) Αξκοί βαθµού Υπλγού - Λγου µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Χηµικών Μηχανικών ανά έτος. Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού - Λγού µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Οικονοµικών επιστηµών ανά 2 χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος ). Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού - Λγού µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Οικονοµικών επιστηµών ανά 3 χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος ). (5) Υλικού Πολέµου Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Χηµικών Μηχανικών ανά έτος. Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Βιοµηχανικής ιοίκησης και Τεχνολογίας ανά 2 χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος ). Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Πληροφορικής ανά 2 χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος ). (6) Γεωγραφικό Μέχρι τρεις (3) Αξκοί βαθµού Υπλγού έως Τχη µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Τοπογράφων Μηχανικών ανά έτος. γ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ: (1) Μάχιµοι Αξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά γνωστικό αντικείµενο]: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών.

5 -5- Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. (2) Μηχανικοί Αξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά γνωστικό αντικείµενο]: Μηχανικών. Πολιτικών Μηχανικών. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Μηχανολόγων Μηχανικών - Ναυπηγών Μηχανολόγων Χηµικών Μηχανικών. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (στ) Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. (η) (θ) Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. (3) Οικονοµικοί Αξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά γνωστικό αντικείµενο]: Οικονοµικής Επιστήµης. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών. (4) Αξιωµατικοί Υγειονοµικού [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά ειδικότητα και γνωστικό αντικείµενο]: ΥΚ). Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (αφορά µόνο Ιατρικής (αφορά µόνο ΥΟ). Οδοντιατρικής (αφορά µόνο ΥΙ). ιαιτολογίας (αφορά µόνο ΥΙ). (5) Αξιωµατικοί Ειδικοτήτων [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά ειδικότητα και γνωστικό αντικείµενο]: Μηχανικών. Πολιτικών Μηχανικών. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Μηχανολόγων Μηχανικών - Ναυπηγών Μηχανολόγων Χηµικών Μηχανικών. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (στ) Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. Οικονοµικής Επιστήµης.

6 -6- (η) (θ) (ι) Κοινωνιολογίας. Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών. (ια) Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. (ιβ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. (ιγ) Ιστορίας. (ιδ) ιαιτολογίας. (6) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός δύο (2) ανά γνωστικό αντικείµενο]: Μηχανικών. Πολιτικών Μηχανικών. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Μηχανολόγων Μηχανικών - Ναυπηγών Μηχανολόγων Χηµικών Μηχανικών. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (στ) Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. (η) (θ) (ι) Οικονοµικής Επιστήµης. Κοινωνιολογίας. Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών. (ια) Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. (ιβ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. (ιγ) Ιατρικής. (ιδ) Οδοντιατρικής. (ιε) ιαιτολογίας. (ιστ) Ιστορίας. δ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ: (1) Επιχειρησιακές Ειδικότητες [Μέγιστος αριθµός ανά προπτυχιακό: δύο (2)]. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Κοινωνιολογίας. Πληροφορικής Επιστήµης Πληροφορικής. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. (στ) Ιστορίας.

7 -7- (2) Τεχνικής- Εφοδιαστικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθµός ανά προπτυχιακό: δύο (2)]. Πολιτικών Μηχανικών. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Μηχανολόγων Μηχανικών. Χηµικών Μηχανικών. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (στ) Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. (η) Πληροφορικής Επιστήµης Πληροφορικής. (θ) Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. (3) ιοικητικής Υποστήριξης και Μέριµνας Υποστήριξης [Μέγιστος αριθµός ανά προπτυχιακό: δύο (2)] Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Κοινωνιολογίας. Πληροφορικής Επιστήµης Πληροφορικής. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. (στ) Ιστορίας. (4) Οικονοµικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθµός ανά προπτυχιακό: δύο (2)] Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οικονοµικής Επιστήµης. Πληροφορικής Επιστήµης Πληροφορικής. (στ) Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. (5) Υγειονοµικών [Μέγιστος αριθµός ανά προπτυχιακό: δύο (2)]. Κοινωνιολογίας. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. Επιστήµης Και Τεχνολογίας Τροφίµων. Ιατρικής. (στ) Οδοντιατρικής. ιαιτολογίας. 3. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται µέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα.

8 -8-4. Είναι δυνατή η εγγραφή και η φοίτηση µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού αποφοίτων ΑΣΕΙ και πτυχιούχων ΑΕΙ, σε Τµήµατα ΑΕΙ εσωτερικού, για απόκτηση πτυχίου του οποίου η παρακολούθηση γίνεται σε ώρες εκτός ωραρίου υπηρεσίας µε δικές του δαπάνες και χωρίς εκπαιδευτική άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.1865/1989 (Α 210). Στην περίπτωση αυτή, το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, µετά την εγγραφή του στα ΑΕΙ, ενηµερώνει εγγράφως την υπηρεσία και καταθέτει αντίγραφο του πτυχίου του σε αυτή, µετά την απόκτησή του, εφόσον το επιθυµεί. Η εγγραφή του προσωπικού µε δική του πρωτοβουλία στα παραπάνω ΠΠΣ και οι τυχόν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, δεν δεσµεύουν την υπηρεσία και δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για την τοποθέτηση του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των Ε σε Φρουρές κοντά στις Σχολές φοίτησης. 5. Η φοίτηση για την απόκτηση των δύο κύριων τίτλων της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, αφορά µόνο στην περίπτωση των Αξιωµατικών Υγειονοµικού ειδικότητας ιατρού και οδοντιάτρου, οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν την ιατρική ειδικότητα «Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική». 6. Είναι δυνατός ο καθορισµός θέσεων σε ΑΕΙ εσωτερικού για τα γνωστικά αντικείµενα της παραγράφου 2 µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 ν.4407/2016. Άρθρο 3 Προπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εξωτερικού 1. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό µπορεί να φοιτά σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του εξωτερικού, για την απόκτηση πτυχίου, µε σκοπό την επιστηµονική του κατάρτιση στα αντικείµενα σπουδών, τα οποία είναι άµεσα συνυφασµένα µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου Στην περίπτωση που για τη φοίτηση στο πανεπιστηµιακό ίδρυµα του εξωτερικού προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά δύνανται να καταβάλλονται στο σύνολο ή µέρος από τον ίδιο το φοιτούντα ή από το οικείο ΓΕ, το οποίο εγκρίνει την εκπαίδευση του στελέχους ή να καλύπτονται µε παροχή υποτροφίας. Ειδικά στην περίπτωση φοίτησης µε καταβολή του συνόλου ή µέρους των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του ηµόσιου Λογιστικού που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό, µε βάση την επάρκεια και το ύψος των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 3. Ο αριθµός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδαστών, οι οποίοι µπορούν να φοιτήσουν στα ΠΠΣ σε ΑΕΙ εξωτερικού ανά γνωστικό αντικείµενο που είναι άµεσα συνυφασµένο µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκούν, καθορίζεται ως εξής: α. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ): Νοµικό Σώµα.

9 -9- Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2α του άρθρου 2. β. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ: Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2β του άρθρου 2. γ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ: Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2γ του άρθρου 2. δ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ: Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2δ του άρθρου Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται µέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα. 5. Το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, στο οποίο καταβάλλεται µέρος ή το σύνολο των διδάκτρων, υποβάλλει στo οικείo ΓΕ, µετά το πέρας κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, βεβαίωση προόδου του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, από την οποία προκύπτει το κανονικό της φοίτησής του. Άρθρο 4 Μεταπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εσωτερικού 1. Τα γνωστικά αντικείµενα των µεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ εσωτερικού, τα οποία είναι άµεσα συνυφασµένα µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Ε και τα οποία δύναται να παρακολουθήσει µε ή χωρίς εκπαιδευτική άδεια, µε ή χωρίς καταβολή διδάκτρων από την υπηρεσία, είναι τα ακόλουθα: α. Οικονοµικής Επιστήµης. β. ηµόσιας ιοίκησης. γ. Λογιστικής-Χρηµατοοικονοµικής. δ. Ελεγκτικής. ε. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων (Management). στ. Βιοµηχανικής ιοίκησης. ζ. Ολικής Ποιότητας. η. Εφοδιασµού (Logistics). θ. ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού. ι. ιαχείρισης Γνώσης Καινοτόµων Ιδεών. ια. ιβ. ιγ. ιαχείρισης Έργων (Project Management). Ναυτιλιακών Σπουδών.

10 -10- ιδ. ιε. ιστ. ιζ. ιη. ιθ. ιεθνών Σχέσεων. Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. Ιδιωτικού ικαίου. ηµοσίου ικαίου, µε κατεύθυνση στο ιοικητικό ίκαιο. ιεθνούς ικαίου. Ιστορίας. κ. Μετεωρολογίας. κα. κβ. Επικοινωνιών. Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. κγ. Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα προγραµµατισµού, βάσεων δεδοµένων, δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων. κδ. κε. Επιχειρησιακής Έρευνας. Παραγωγής και ιαχείρισης Ενέργειας. κστ. Περιβάλλοντος. κζ. κη. κθ. Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. Μηχανολογίας-Μηχανικής. λ. Θερµοδυναµικής. λα. λβ. λγ. λδ. λε. Συστηµάτων Αυτοµατισµού. Ναυπηγικής. Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας. Τεχνολογίας Αεροσκαφών. Αεροναυπηγικής. λστ. Ιατρικής. λζ. λη. λθ. Οδοντιατρικής. Κτηνιατρικής. Φαρµακευτικής. µ. Νοσηλευτικής. µα. µβ. µγ. µδ. µε. Ψυχολογίας. ηµόσιας Υγείας. Υγιεινής και Ασφάλειας. ιατροφής- ιαιτολογίας. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.

11 Στην περίπτωση που για τη φοίτηση σε ΠΜΣ ή σε πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά δύναται να καταβάλλονται στο σύνολο ή µέρος από τον ίδιο το φοιτούντα ή από το οικείο ΓΕ, το οποίο εγκρίνει την εκπαίδευση του στελέχους ή να καλύπτονται µε παροχή υποτροφίας. Ειδικά στην περίπτωση φοίτησης µε καταβολή του συνόλου ή µέρους των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του ηµόσιου Λογιστικού που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό, µε βάση την επάρκεια και το ύψος των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδος. 3. Ο αριθµός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδαστών ανά γνωστικό αντικείµενο των οποίων µπορούν να φοιτήσουν στα ΠΜΣ σε ΑΕΙ εσωτερικού, που είναι άµεσα συνυφασµένα µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκούν, καθορίζονται τα εξής: α. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ): (1) Νοµικό Σώµα. Ανάλογα µε τις υφιστάµενες συνθήκες και ανάγκες δύναται, κατ έτος, δύο (2) Αξιωµατικοί του Κοινού Νοµικού Σώµατος µε βαθµό Υπλγού µέχρι Ανχη να φοιτούν σε µεταπτυχιακά τµήµατα Νοµικής, µε κατεύθυνση στους τοµείς του Ιδιωτικού, ηµόσιου και ιεθνούς ικαίου, καθώς και σε µεταπτυχιακά προγράµµατα Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα προγραµµατισµού, βάσεων δεδοµένων, δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων. Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται από τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύµατα που διδάσκουν τα γνωστικά αντικείµενα του Ιδιωτικού, ηµόσιου και ιεθνούς ικαίου, καθώς και της Πληροφορικής, ενώ η χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας, η διάρκεια της οποίας δε θα µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τα όρια του άρθρου 10 της παρούσης, εγκρίνεται από το Α/ΓΕΕΘΑ µε µέριµνα της ιεύθυνσης Νοµικού Σώµατος του ΓΕΕΘΑ. ιοικητικές και ερµηνευτικές οδηγίες για την αντιµετώπιση ζητηµάτων, που τυχόν ανακύψουν από την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου και δεν ρυθµίζονται ειδικότερα σε αυτό, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη ιεύθυνση Νοµικού Σώµατος του ΓΕΕΘΑ. (2) Στρατιωτικοί ικαστικοί Γραµµατείς. Ένα (1) στέλεχος ανά µεταπτυχιακό, βαθµού Λγού έως και Ανχη, µε δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας: ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού. ιεθνών Σχέσεων. ηµοσίου ικαίου, µε κατεύθυνση στο ιοικητικό. (3) Στρατιωτικοί Ιερείς. ύο (2) Ιερείς ανά µεταπτυχιακό, βαθµού Υπλγού έως και Σχη στο Μεταπτυχιακό Τµήµα Θεολογίας, µε δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας. β. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ: (1) Στελέχη Όπλων

12 -12- Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΠΒ) βαθµού Λγου - Τχη, ένας (1) µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και µέχρι δύο (2) χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, µε κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο ιεθνών Σχέσεων. Ένας (1) Αξκός (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΠΒ) βαθµού Λγου - Τχη, µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Βαλκανικών Σπουδών. Μέχρι δύο (2) Αξκοί (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΠΒ) ή (ΜΧ) ή (ΑΣ) βαθµού Τχη - Ανχη, ένας (1) µε τη χορήγηση και ένας (1) χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας µε κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο ιοίκηση Ανθρωπίνου υναµικού. (2) Μηχανικό Μέχρι δύο (2) Αξκοί βαθµού Λγού - Τχη µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και χωρίς κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Περιβάλλοντος - Βιώσιµης Ανάπτυξης. (3) ιαβιβάσεις Μέχρι τρεις (3) Αξκοί ( Β) βαθµού Λγού - Τχη, χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής. (4) Αεροπορίας Στρατού Ένας (1) Αξκός (ΑΣ) βαθµού Υπλγού - Τχη, µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Μετεωρολογίας - Κλιµατολογίας. Ένας (1) Αξκός (ΑΣ) βαθµού Υπλγού - Τχη, µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Τεχνολογίας Αεροσκαφών. Ένας (1) Αξκός (ΑΣ) βαθµού Υπλγού - Τχη, µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Ασφάλειας Πτήσεων. (5) Τεχνικό Ένας (1) Αξκός βαθµού Λγού - Τχη, χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο ιοίκησης Ολικής ποιότητας. (6) Εφοδιασµού Μεταφορών Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού έως Τχη, µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Τεχνολογίας Τροφίµων - ιατροφής ανά δύο (2) χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος ) (7) Υλικού Πολέµου Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού έως Τχη χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Βιοµηχανικής ιοίκησης.

13 -13- Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού έως Τχη χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Πληροφοριακών Συστηµάτων. Ένας (1) Αξκός βαθµού Λγού - Τχη, απόφοιτος προπτυχιακού τίτλου Χηµικού Μηχανικού χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Τεχνολογίας Υλικών. Ένας (1) Αξκός βαθµού Λγού - Τχη, χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Σύγχρονα υλικά ένδυσης - Κλωστοϋφαντουργία. (8) Οικονοµικό Μέχρι τέσσερις (4) Αξκοί βαθµού Υπλγού έως Τχη χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Οικονοµικής επιστήµης. (9) Υγειονοµικό Μέχρι δύο (2) Αξκοί (ΥΓ) βαθµού Λγού έως Ανχη, µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στην Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας. Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΝ) βαθµού Λγού έως Ανχη, µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων σε ένα (1) Αξκό (ΥΝ) στο γνωστικό αντικείµενο Νοσηλευτικής. Μέχρι δώδεκα (12)Αξκοί (ΥΙ) βαθµού Λγού έως Ανχη, µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων µέχρι τριών (3) Αξκών (ΥΙ) στο γνωστικό αντικείµενο Ιατρικής. Μέχρι πέντε (5) Αξκοί (ΥΚ) βαθµού Λγού έως Ανχη, µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων µέχρι τριών (3) Αξκών (ΥΚ) στο γνωστικό αντικείµενο Κτηνιατρικής. Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΟ) βαθµού Λγού έως Ανχη, µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων σε (1) Αξκό (ΥΟ) στο γνωστικό αντικείµενο Οδοντιατρικής. (στ) Μέχρι τέσσερις (4) Αξκοί (ΥΦ) βαθµού Λγού έως Ανχη, µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων µέχρι δύο (2) Αξκών (ΥΦ) στο γνωστικό αντικείµενο Φαρµακευτικής. Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΨ) βαθµού Λγού έως Ανχη, µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων σε ένα (1) Αξκό (ΥΨ) στο γνωστικό αντικείµενο Ψυχολογίας. (10) Ελεγκτικό Μέχρι δύο (2) Αξκοί βαθµού Τχη - Ανχη µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Ελεγκτικής. γ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ: (1) Μάχιµοι Αξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός τρεις (3) ανά γνωστικό αντικείµενο]: ηµόσιας ιοίκησης.

14 -14- Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. Ολικής Ποιότητας. ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού. ιαχείρισης Γνώσης Καινοτόµων Ιδεών. (στ) ιαχείρισης Έργων (Project Management). (η) (θ) (ι) Ναυτιλιακών Σπουδών. ιεθνών Σχέσεων. Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. (ια) Ιδιωτικού ικαίου. (ιβ) ηµοσίου ικαίου, µε κατεύθυνση στο ιοικητικό ίκαιο. (ιγ) ιεθνούς ικαίου. (ιδ) Μετεωρολογίας. (ιε) Επικοινωνιών. (ιστ) Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα Προγραµµατισµού, Βάσεων εδοµένων, Ασφάλειας ικτύων και Πληροφοριακών Συστηµάτων, ικτύων και Υπολογιστών. (ιζ) Επιχειρησιακής Έρευνας. (ιη) Μηχανολογίας-Μηχανικής. (ιθ) Συστηµάτων Αυτοµατισµού. (κ) Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας. (2) Μηχανικοί Αξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός τρεις (3) ανά γνωστικό αντικείµενο]: ηµόσιας ιοίκησης. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων (Marketing). Βιοµηχανικής ιοίκησης. Ολικής Ποιότητας. ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού. (στ) ιαχείρισης Γνώσης Καινοτόµων Ιδεών. (η) (θ) (ι) ιαχείρισης Έργων (Project Management). Ναυτιλιακών Σπουδών. ιεθνών Σχέσεων. (ια) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. (ιβ) Ιδιωτικού ικαίου. (ιγ) ηµοσίου ικαίου, µε κατεύθυνση στο ιοικητικό ίκαιο.

15 -15- (ιδ) ιεθνούς ικαίου. (ιε) Επικοινωνιών. (ιστ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. (ιζ) Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα Προγραµµατισµού, Βάσεων εδοµένων, Ασφάλειας ικτύων και Πληροφοριακών Συστηµάτων, ικτύων και Υπολογιστών. (ιη) Επιχειρησιακής Έρευνας. (ιθ) Παραγωγής και ιαχείρισης Ενέργειας. (κ) Περιβάλλοντος. (κα) Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). (κβ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. (κγ) Μηχανολογίας-Μηχανικής. (κδ) Θερµοδυναµικής. (κε) Συστηµάτων Αυτοµατισµού. (κστ) Ναυπηγικής. (κζ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. (κη) Αεροναυπηγικής. (3) Οικονοµικοί Αξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός τρεις (3) ανά γνωστικό αντικείµενο]: Οικονοµικής Επιστήµης. ηµόσιας ιοίκησης. Λογιστικής-Χρηµατοοικονοµικής. Ελεγκτικής. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων (Management). (στ) Βιοµηχανικής ιοίκησης. (η) (θ) (ι) Ολικής Ποιότητας. Εφοδιασµού (Logistics). ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού. ιαχείρισης Γνώσης Καινοτόµων Ιδεών. (ια) ιαχείρισης Έργων (Project Management). (ιβ) (ιγ) Ναυτιλιακών Σπουδών. (ιδ) Ιδιωτικού ικαίου. (ιε) ηµοσίου ικαίου, µε κατεύθυνση στο ιοικητικό ίκαιο. (ιστ) ιεθνούς ικαίου. (ιζ) ιεθνών Σχέσεων.

16 -16- (ιη) Επιχειρησιακής Έρευνας. (4) Αξιωµατικοί Υγειονοµικού [Μέγιστος αριθµός τρεις (3) ανά γενική ειδικότητα και γνωστικό αντικείµενο]: Ιατρικής. Οδοντιατρικής. Κτηνιατρικής. Φαρµακευτικής. Νοσηλευτικής. (στ) Ψυχολογίας. (η) (θ) (ι) ηµόσιας Υγείας. Υγιεινής και Ασφάλειας. ιατροφής- ιαιτολογίας. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. (5) Αξιωµατικοί Ειδικοτήτων [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά γνωστικό αντικείµενο]: Οικονοµικής Επιστήµης. ηµόσιας ιοίκησης. Λογιστικής-Χρηµατοοικονοµικής. Ελεγκτικής. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. (στ) Βιοµηχανικής ιοίκησης. (η) (θ) (ι) Ολικής Ποιότητας. Εφοδιασµού (Logistics). ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού. ιαχείρισης Γνώσης Καινοτόµων Ιδεών. (ια) ιαχείρισης Έργων (Project Management). (ιβ) (ιγ) Ναυτιλιακών Σπουδών. (ιδ) ιεθνών Σχέσεων. (ιε) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. (ιστ) Ιδιωτικού ικαίου. (ιζ) ηµοσίου ικαίου, µε κατεύθυνση στο ιοικητικό ίκαιο. (ιη) ιεθνούς ικαίου. (ιθ) Ιστορίας. (κ) Μετεωρολογίας. (κα) Επικοινωνιών.

17 -17- (κβ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. (κγ) Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα Προγραµµατισµού, Βάσεων εδοµένων, Ασφάλειας ικτύων και Πληροφοριακών Συστηµάτων, ικτύων και Υπολογιστών. (κδ) Επιχειρησιακής Έρευνας. (κε) Παραγωγής και ιαχείρισης Ενέργειας. (κστ) Περιβάλλοντος. (κζ) Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). (κη) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. (κθ) Μηχανολογίας-Μηχανικής. (λ) Θερµοδυναµικής. (λα) Συστηµάτων Αυτοµατισµού. (λβ) Ναυπηγικής. (λγ) Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας. (λδ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. (λε) Αεροναυπηγικής. (λστ) Ιατρικής. (λζ) Οδοντιατρικής. (λη) Κτηνιατρικής. (λθ) Φαρµακευτικής. (µ) Νοσηλευτικής. (µα) Ψυχολογίας. (µβ) ηµόσιας Υγείας. (µγ) Υγιεινής και Ασφάλειας. (µδ) ιατροφής- ιαιτολογίας. (µε) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. (6) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά γνωστικό αντικείµενο]: Οικονοµικής Επιστήµης. ηµόσιας ιοίκησης. Λογιστικής-Χρηµατοοικονοµικής. Ελεγκτικής. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. (στ) Βιοµηχανικής ιοίκησης. (η) Ολικής Ποιότητας. Εφοδιασµού (Logistics).

18 -18- (θ) (ι) ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού. ιαχείρισης Γνώσης Καινοτόµων Ιδεών. (ια) ιαχείρισης Έργων (Project Management). (ιβ) (ιγ) Ναυτιλιακών Σπουδών. (ιδ) ιεθνών Σχέσεων. (ιε) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. (ιστ) Ιδιωτικού ικαίου. (ιζ) ηµοσίου ικαίου, µε κατεύθυνση στο ιοικητικό ίκαιο. (ιη) ιεθνούς ικαίου. (ιθ) Ιστορίας. (κ) Μετεωρολογίας. (κα) Επικοινωνιών. (κβ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. (κγ) Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα Προγραµµατισµού, Βάσεων εδοµένων, Ασφάλειας ικτύων και Πληροφοριακών Συστηµάτων, ικτύων και Υπολογιστών. (κδ) Επιχειρησιακής Έρευνας. (κε) Παραγωγής και ιαχείρισης Ενέργειας. (κστ) Περιβάλλοντος. (κζ) Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). (κη) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. (κθ) Μηχανολογίας-Μηχανικής. (λ) Θερµοδυναµικής. (λα) Συστηµάτων Αυτοµατισµού. (λβ) Ναυπηγικής. (λγ) Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας. (λδ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. (λε) Αεροναυπηγικής. (λστ) Ιατρικής. (λζ) Οδοντιατρικής. (λη) Κτηνιατρικής. (λθ) Φαρµακευτικής. (µ) Νοσηλευτικής. (µα) Ψυχολογίας. (µβ) ηµόσιας Υγείας.

19 -19- (µγ) Υγιεινής και Ασφάλειας. (µδ) ιατροφής- ιαιτολογίας. (µε) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. δ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ: (1) Επιχειρησιακές Ειδικότητες [Μέγιστος αριθµός ανά µεταπτυχιακό: δύο (2)]. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. Ιστορίας. Ολικής Ποιότητας. ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού. ιαχείρισης Έργων. (στ) (η) (θ) (ι) ιεθνών Σχέσεων. Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. Ιδιωτικού ικαίου. ηµοσίου ικαίου. (ια) Ιστορίας. (ιβ) Μετεωρολογίας. (ιγ) Πληροφορικής. (ιδ) Περιβάλλοντος. (ιε) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. (ιστ) Υγιεινής και Ασφάλειας. (3) Τεχνικής-Εφοδιαστικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθµός ανά µεταπτυχιακό: δύο (2)]. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. Βιοµηχανικής ιοίκησης. Ολικής Ποιότητας. Εφοδιασµού. ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού. (στ) ιαχείρισης Έργων. (η) (θ) (ι) ιεθνών Σχέσεων. Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. Ιδιωτικού ικαίου. (ια) ηµοσίου ικαίου. (ιβ) Επικοινωνιών.

20 -20- (ιγ) Πληροφορικής. (ιδ) Ιδιωτικού ικαίου. (ιε) ηµοσίου ικαίου. (ιστ) Επιχειρησιακής Έρευνας. (ιζ) Παραγωγής και ιαχείρισης Ενέργειας. (ιη) Περιβάλλοντος. (ιθ) Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. (κ) Μηχανολογίας-Μηχανικής. (κα) Θερµοδυναµικής. (κβ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. (κγ) Συστηµάτων Αυτοµατισµού. (κδ) Αεροναυπηγικής. (κε) Υγιεινής και Ασφάλειας. (3) Οικονοµικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθµός ανά µεταπτυχιακό: δύο (2)]. Οικονοµικής Επιστήµης. Λογιστικής-Χρηµατοοικονοµικής. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού. ιαχείρισης Έργων. (στ) (η) (θ) (ι) ιεθνών Σχέσεων. Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. Ιδιωτικού ικαίου. ηµοσίου ικαίου. (ια) Πληροφορικής. (ιβ) Επιχειρησιακής Έρευνας. (ιγ) Περιβάλλοντος. (4) ιοικητικής Υποστήριξης και Μέριµνας [Μέγιστος αριθµός ανά µεταπτυχιακό: δύο (2)]. ηµόσιας ιοίκησης. Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. Ολικής Ποιότητας. ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού. ιαχείρισης Έργων. (στ)

21 -21- (η) (θ) (ι) ιεθνών Σχέσεων. Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. Ιδιωτικού ικαίου. ηµοσίου ικαίου. (ια) Ιστορίας. (ιβ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. (ιγ) Πληροφορικής. (ιδ) Περιβάλλοντος. (ιε) Υγιεινής και Ασφάλειας. (ιστ) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. (5) Υγειονοµικών (Μέγιστος αριθµός ανά µεταπτυχιακό: 2). Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού. ιαχείρισης Έργων. Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. (στ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. (η) (θ) (ι) Ιατρικής. Οδοντιατρικής. Κτηνιατρικής. Φαρµακευτικής. (ια) Νοσηλευτικής. (ιβ) Ψυχολογίας. (ιγ) ηµόσιας Υγείας. (ιδ) Υγιεινής και Ασφάλειας. (ιε) ιατροφής- ιαιτολογίας. 4. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται µέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα. 5. Στην περίπτωση που για τη συµµετοχή στα ως άνω προγράµµατα σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά δύνανται να καταβάλλονται στο σύνολο ή µέρος τους από τον ίδιο το συµµετέχοντα ή από το οικείο ΓΕ το οποίο εγκρίνει και την εκπαίδευση του στελέχους, ή να καλύπτονται µε παροχή υποτροφίας. Ειδικά στην περίπτωση φοίτησης µε καταβολή του συνόλου ή µέρους των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του ηµόσιου Λογιστικού, που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης, πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό,

22 -22- µε βάση την επάρκεια και το ύψος των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 6. Το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, στο οποίο καταβάλλεται µέρος ή το σύνολο των διδάκτρων ή έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια, υποβάλλει στο οικείο ΓΕ µετά το πέρας κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, από την οποία προκύπτει το κανονικό της φοίτησής του. 7. Είναι δυνατή η εγγραφή και η φοίτηση του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των Ε, σε ΠΜΣ και προγράµµατα διδακτορικών σπουδών ΑΕΙ εσωτερικού, των οποίων η παρακολούθηση γίνεται σε ώρες εκτός ωραρίου υπηρεσίας, µε δικές του δαπάνες και χωρίς εκπαιδευτική άδεια. Στην περίπτωση αυτή, το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, µετά την εγγραφή του στα ΑΕΙ, ενηµερώνει εγγράφως την υπηρεσία και καταθέτει αντίγραφο του Μ Ε ή του σε αυτή µετά την απόκτησή του, εφόσον το επιθυµεί. Η εγγραφή του προσωπικού µε δική του πρωτοβουλία στα παραπάνω προγράµµατα σπουδών και οι τυχόν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, δεν δεσµεύουν την υπηρεσία η οποία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την τοποθέτηση του εν λόγω προσωπικού σε Φρουρές κοντά στις Σχολές φοίτησης. 8. Για την επιλογή των στελεχών που θα φοιτήσουν στα ΠΜΣ του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους υποβάλλεται αναφορά επιθυµίας για φοίτηση στα γνωστικά αντικείµενα από τα στελέχη µέχρι 1 Οκτωβρίου κάθε έτους. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει απόλυτη σειρά επιτυχίας από τις διαδικασίες επιλογής που έχουν καθορίσει τα οικεία Πανεπιστήµια, οι νσεις Εκπαίδευσης των ΓΕ µετά από έλεγχο των υπόψη αναφορών, κατατάσσουν όσα στελέχη πληρούν τα κριτήρια επιλογής ανά γνωστικό αντικείµενο και κατά φθίνουσα σειρά µορίων σύµφωνα µε τη µοριοδότηση του άρθρου 15 της παρούσας µέχρι 15 Νοεµβρίου κάθε έτους. Μετά την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων τα στελέχη υποβάλλουν τις αποδοχές τους από τα ΑΕΙ µέχρι 1 Σεπτεµβρίου του επόµενου έτους ώστε να επιλεγούν για φοίτηση. Άρθρο 5 Μεταπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εξωτερικού 1. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό δύναται να φοιτά σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του εξωτερικού για την απόκτηση Μ Ε ή, µε σκοπό την επιστηµονική του κατάρτιση στα αντικείµενα σπουδών, τα οποία είναι άµεσα συνυφασµένα µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Ε, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου Στην περίπτωση που για τη φοίτηση στα ως άνω προγράµµατα προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά δύνανται να καταβάλλονται στο σύνολο ή µέρος από τον ίδιο το φοιτούντα ή να καλύπτονται από το οικείο ΓΕ, το οποίο εγκρίνει την εκπαίδευση του στελέχους ή να καλύπτονται µε παροχή υποτροφίας. Ειδικά στην περίπτωση φοίτησης µε καταβολή του συνόλου ή µέρους των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του ηµόσιου Λογιστικού, που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης, πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό,

23 -23- µε βάση την επάρκεια και το ύψος των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 3. Ο αριθµός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδαστών ανά γνωστικό αντικείµενο των οποίων µπορούν να φοιτήσουν στα ΠΜΣ σε ΑΕΙ εξωτερικού, που είναι άµεσα συνυφασµένα µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκούν, καθορίζονται τα εξής: α. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ): Νοµικό Σώµα. Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 3α του άρθρου 4. β. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ: Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 3β του άρθρου 4. γ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ: Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 3γ του άρθρου 4. δ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ: Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 3δ του άρθρου Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται µέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα. 5. Το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, στο οποίο καταβάλλεται µέρος ή το σύνολο των διδάκτρων, υποβάλλει στα οικεία ΓΕ, στα οποία ανήκει, µετά το πέρας κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, βεβαίωση προόδου του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, από την οποία προκύπτει το κανονικό της φοίτησής του. Άρθρο 6 Αξιολόγηση και επανακαθορισµός των γνωστικών αντικειµένων προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 1. Σε κάθε Γενικό Επιτελείο συνιστάται επιτροπή αξιολόγησης γνωστικών αντικειµένων. 2. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωστικών αντικειµένων του ΓΕΕΘΑ, έχει αρµοδιότητα αξιολόγησης των γνωστικών αντικειµένων των προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στα οποία συµµετέχει το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ). Οι επιτροπές αξιολόγησης των ΓΕ των Κλάδων των Ε έχουν αρµοδιότητα αξιολόγησης των γνωστικών αντικειµένων των προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στα οποία συµµετέχει το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του οικείου Κλάδου των Ε. 3. Οι επιτροπές αξιολόγησης γνωστικών αντικειµένων: α. Αποτελούνται από το ιευθυντή της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης ως πρόεδρο και δύο (2) στελέχη της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης ως µέλη.

24 -24- β. Συγκροτούνται µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους, κατόπιν διαταγής του ιευθυντή του Κλάδου στον οποίο υπάγεται η ιεύθυνση Εκπαίδευσης. γ. Έχουν θητεία ενός (1) έτους. δ. Συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης, προτείνοντας τη διατήρηση ή τον επανακαθορισµό των γνωστικών αντικειµένων, την οποία υποβάλλουν στον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου έως την 1η Νοεµβρίου κάθε έτους. 4. Προτάσεις από το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό για επανακαθορισµό των γνωστικών αντικειµένων υποβάλλονται στη ιεύθυνση Εκπαίδευσης του αρµόδιου, κατά τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2, Γενικού Επιτελείου. 5. Με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, η οποία εκδίδεται µέχρι την 1η εκεµβρίου κάθε έτους, επανακαθορίζονται τα γνωστικά αντικείµενα των προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στα οποία συµµετέχει το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του Επιτελείου αυτού. Άρθρο 7 ιαδικασία επιλογής για συµµετοχή σε προγράµµατα σπουδών 1. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) για το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των ΚΣ και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ) για το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του οικείου Κλάδου, που εκδίδεται µέχρι την 1η Απριλίου κάθε έτους, καθορίζεται ο αριθµός των εκπαιδεύσεων, η χορήγηση ή µη εκπαιδευτικής άδειας και η καταβολή ή µη των διδάκτρων, µε εξειδίκευση των απαιτούµενων ειδικοτήτων και του βαθµού των υποψήφιων, ανά πρόγραµµα σπουδών, που θα προκηρύσσονται ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και τους διαθέσιµους πόρους. 2. Το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, του οποίου εγκρίνεται η συµµετοχή σε προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, επιλέγεται κατά την απόλυτη σειρά επιτυχίας, όπως αυτή προκύπτει από τις διαδικασίες επιλογής τις οποίες έχουν καθορίσει τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει σειρά επιτυχίας στις διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για τη φοίτηση σε προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, η επιλογή πραγµατοποιείται µε βάση την απόλυτη σειρά επιτυχίας, η οποία προκύπτει από την, κατά τα καθοριζόµενα από το άρθρο 15, διαδικασία µοριοδότησης. Άρθρο 8 Οικονοµικά 1. Η καταβολή διδάκτρων των προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των Ε καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις (ΚΑΕ 0881) για το σκοπό αυτό στους

25 -25- Π/Υ του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ). 2. Η καταβολή διδάκτρων των προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ των Ε καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις (ΚΑΕ 0881) στον Π/Υ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΣΟΝΤΑ Άρθρο 9 Προσόντα επιλογής Τυπικά προσόντα, για την εξέταση της δυνατότητας χορήγησης των κατά τα παραπάνω διευκολύνσεων ή για τη συµµετοχή σε προπτυχιακές ή µεταπτυχιακές σπουδές ή επιλογή για µετάβαση σε υπηρεσιακή εκπαίδευση, αποτελούν: α. Ο κατεχόµενος βαθµός, όπως καθορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα για κάθε είδους εκπαίδευση. β. Η κατ εκλογή προαγωγή σε όσους βαθµούς αυτή προβλέπεται. γ. Η βαθµολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα κατά την τελευταία πενταετία. δ. Η γνώση της ξένης γλώσσας στο επίπεδο που προβλέπει από την προκήρυξη του ΑΕΙ που διοργανώνει το πρόγραµµα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ Άρθρο 10 Εκπαιδευτικές άδειες µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού 1. Στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Ε που φοιτά σε ΠΠΣ ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3, αντίστοιχα, είναι δυνατόν να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η οποία ισούται µε τον ελάχιστο χρόνο σπουδών και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από πέντε έτη. Η διάρκεια της άδειας δύναται να παρατείνεται για ένα µήνα, µετά από υποβολή αιτήµατος του ενδιαφερόµενου και έγκριση του οικείου ΓΕ.

26 Στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό που φοιτά σε ΠΜΣ ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, είναι δυνατόν να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η οποία ισούται µε τον ελάχιστο χρόνο σπουδών και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τρία έτη. Η διάρκεια της άδειας δύναται να παρατείνεται για ένα µήνα, µετά από υποβολή αιτήµατος του ενδιαφερόµενου και έγκριση του οικείου ΓΕ. 3. Στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό που φοιτά σε πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, αντίστοιχα, όπως καθορίζονται στα Άρθρα 4 και 5, είναι δυνατόν να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η οποία ισούται µε τον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση του και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τρία έτη. Η διάρκεια της άδειας, δύναται να παρατείνεται για ένα µήνα, µετά από υποβολή αιτήµατος του ενδιαφερόµενου και έγκριση του οικείου ΓΕ. 4. Ο συνολικός χρόνος για µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό δεν ξεπερνά τα τέσσερα έτη. 5. Στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, η οποία αθροιστικά δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από έξι έτη. 6. Στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό είναι δυνατό να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια ή/και να καταβληθούν δίδακτρα µία φορά για σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο και µία φορά για σπουδές σε µεταπτυχιακό επίπεδο που θα απολήγουν στη λήψη Μ Ε ή εναλλακτικά µια φορά για σπουδές σε µεταπτυχιακό επίπεδο που θα απολήγουν σε λήψη Μ Ε και µια φορά για διδακτορικές σπουδές που θα απολήγουν σε λήψη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες το Πανεπιστήµιο θέτει ως προϋπόθεση συµµετοχής σε ΠΜΣ την κατοχή άλλου τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών, είναι δυνατόν στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό να δοθεί η δυνατότητα απόκτησης και δεύτερου Μ Ε µε µέριµνα της υπηρεσίας. 7. Το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό που λαµβάνει εκπαιδευτική άδεια για το εσωτερικό ή το εξωτερικό, αναλαµβάνει υποχρέωση παραµονής στις Ε για χρόνο, όπως προβλέπεται στον εκάστοτε εν ισχύ νόµο «Περί Καταστάσεως Αξιωµατικών». 8. Όσοι έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας, είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν στα οικεία ΓΕ, µετά το πέρας κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, από την οποία να προκύπτει το κανονικό της φοίτησής τους. 9. Η χορηγούµενη από τα οικεία ΓΕ εκπαιδευτική άδεια εσωτερικού και εξωτερικού είναι συνεχόµενη και απαλλάσσει το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό στο οποίο χορηγείται, από την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της. 10. Τα στελέχη που λαµβάνουν εκπαιδευτική άδεια θα πρέπει να έχουν συµπληρωµένο τον απαιτούµενο Χρόνο ιοίκησης (Χ ) στον κατεχόµενο βαθµό ή να έχουν δυνατότητα συµπλήρωσής του µετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας.

27 -27- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥΣ Άρθρο 11 Παροχές στους εκπαιδευόµενους Η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και η καταβολή του συνόλου ή µέρους των διδάκτρων αποτελούν παροχές προς το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό από το οικείο ΓΕ, το οποίο εγκρίνει τις σπουδές, και ως τέτοιες είναι αυτοτελείς και η χορήγηση της µιας δεν συνεπάγεται την καταβολή της άλλης. Άρθρο 12 ιακοπή παροχών 1. Η εκπαιδευτική άδεια ή η καταβολή µέρους ή του συνόλου των διδάκτρων από τα οικεία ΓΕ, διακόπτεται µε διαταγή του αρµόδιου Αρχηγού ΓΕ: α. Αυτεπάγγελτα για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους, οι οποίοι πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως. β. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται προβλήµατα στη συµπεριφορά των σπουδαστών, όπως αυτά προκύπτουν από τυχόν αναφορές του ΑΕΙ προς την υπηρεσία. γ. Με αιτιολογηµένη αναφορά του σπουδαστή στην οποία θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που δικαιολογούν τη διακοπή σπουδών. δ. Λόγω διακοπής των σπουδών, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται άµεσα από το σπουδαστή. 10. ε. Λόγω µη τήρησης των καθοριζόµενων στην παρ. 8 του άρθρου στ. Λόγω αποτυχίας στο 30% (συµπεριλαµβανοµένου) και πλέον, των µαθηµάτων ενός ακαδηµαϊκού έτους. ζ. Με τη σύνταξη από τον επιβλέποντα καθηγητή του υποψήφιου διδάκτορα δύο αρνητικών εκθέσεων προόδου ανά ακαδηµαϊκό έτος. Επιπλέον µε την υπέρβαση των 5 ετών του χρόνου σπουδών, για την απόκτηση του. 2. Στις περιπτώσεις διακοπής της άδειας µε υπαιτιότητα του σπουδαστή, αυτός ελέγχεται πειθαρχικά. εν ασκείται πειθαρχικός έλεγχος σε περίπτωση που η διακοπή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, που αφορούν στον ίδιο ή σε µέλος της οικογένειας του και προέκυψαν µετά την έναρξη των σπουδών του, οι οποίοι εκτιµώνται από το οικείο ΓΕ. 3. Στις περιπτ. β έως και ζ της παρ. 1, το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί για σπουδές που υπολείπονται µετά από τη διακοπή, επιστρέφεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

28 Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και Αρχηγών των τριών ΓΕ, συγκροτούνται αντίστοιχες επιτροπές, οι οποίες εξετάζουν τους λόγους διακοπής των σπουδών και στην περίπτωση που αυτή οφείλεται σε εξαιρετικά σοβαρούς προσωπικούς ή/και οικογενειακούς λόγους, εισηγούνται την εφαρµογή ή µη των καθοριζοµένων στην παράγραφο 3. α. Για τη συγκρότηση της επιτροπής, για το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ) καθορίζονται τα εξής καθορίζονται τα εξής: (1) Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του ιευθυντή του Κλάδου, στον οποίο ανήκει η ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως. (2) Αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη. Πρόεδρος ορίζεται ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του ΓΕΕΘΑ και µέλη ο Τµηµατάρχης και Αξιωµατικός του αρµόδιου Τµήµατος της ιεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του ΓΕΕΘΑ. (3) Η θητεία είναι ετήσια, αρχοµένης από 1η Απριλίου. (4) Η Επιτροπή υποβάλει την πρότασή της έως και ένα µήνα µετά την ενηµέρωσή της για τη διακοπή των σπουδών του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. β. Για τη συγκρότηση της επιτροπής, για το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των τριών Κλάδων των Ε καθορίζονται τα εξής καθορίζονται τα εξής: (1) Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του ιευθυντή του Κλάδου, στον οποίο ανήκει η ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως (2) Αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη. Πρόεδρος ορίζεται ο ιευθυντής της ιεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του Κλάδου και µέλη ο Υποδιευθυντής της ιεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του Κλάδου και ο Τµηµατάρχης του αρµόδιου Τµήµατος. (3) Η θητεία είναι ετήσια, αρχοµένης από 1η Απριλίου. (4) Η Επιτροπή υποβάλει την πρότασή της έως και ένα µήνα µετά την ενηµέρωσή της για τη διακοπή των σπουδών του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των τριών Κλάδων στον Αρχηγό του οικείου ΓΕ. Άρθρο 13 Μεταβίβαση αρµοδιότητας Η αρµοδιότητα έγκρισης σπουδών και επανακαθορισµού των γνωστικών αντικειµένων των σπουδών µεταβιβάζεται, για το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ) και της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ), στους αρχηγούς των ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, αντίστοιχα, ενώ, για το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των ΚΣ, στον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ.

29 -29- Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις 1. Το καθεστώς, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης συµµετοχή του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού σε προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας ή καταβολή διδάκτρων σπουδών από το οικείο ΓΕ, δεν θίγονται. 2. Ως προς τους Αξιωµατικούς του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), ισχύει για τα ακαδηµαϊκά έτη , και η Φ.331.1/16/387348/Σ.1191/05 Ιουλ 16 Κοινή Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (Β 2020), µε την οποία καθορίζεται ο αριθµός των θέσεων σε Τµήµατα των Πανεπιστηµίων. Άρθρο 15 Μοριοδότηση 1. Το προς επιλογή προσωπικό που συµµετέχει σε προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών λαµβάνει µόρια ως εξής: α. Η αρχαιότητα προσδίδει µόρια βάσει του ακόλουθου τύπου: Μόρια= Σ1 x Σ2 x 50, όπου: Σ1= Συντελεστής Έτους Αποφοίτησης. Λαµβάνει την τιµή 1 για το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό µε το παλαιότερο έτος αποφοίτησης από τους υποψήφιους στη διαδικασία επιλογής. Για κάθε επόµενο έτος αποφοίτησης αποµειούται κατά 0,05 µονάδες. Σ2= Συντελεστής Σειράς Συµµετοχής. Λαµβάνει την τιµή 1 για το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό µε την καλύτερη σειρά αποφοίτησης µεταξύ των υποψηφίων του παλαιότερου έτους αποφοίτησης στη διαδικασία επιλογής. Αποµειούται, δε, κατά 0,01 µονάδες για κάθε επόµενο υποψήφιο. Ο παρόν συντελεστής δεν ισχύει για τους αποφοίτους ΣΣΑΣ και ΣΑΝ, οι οποίοι αποφοιτούν σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους. β. Ο βαθµός πτυχίου ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ (συµπεριλαµβάνονται ΣΣΑΣ και ΣΑΝ, για τις οποίες υπολογίζεται ο βαθµός πτυχίου της οικείας Πανεπιστηµιακής Σχολής) ή του πτυχίου µε το οποίο κατετάγησαν στις Ε, υπολογιζόµενος σε δεκαβάθµια κλίµακα, πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή οκτώ (8). γ. Ο βαθµός αποφοίτησης από τα σταδιοδροµικά σχολεία του Κλάδου ή Σώµατος που ανήκει προ της φοίτησης στις Σχολή ιοίκησης Επιτελών (Σ ΙΕΠ) ΣΞ, Σχολή ιοίκησης Επιτελών (Σ Ε) ΠΝ, Σχολή ιοίκησης Επιτελών (Σ ΙΕΠ) ΠΑ, Σχολείο Εκπαίδευσης Λοχαγών (ΣΕΛ) (ΝΟΜ) και Σχολείο Προκεχωρηµένης Εκπαίδευσης Λοχαγών (ΣΠΕΛ) Σ Γ], υπολογιζόµενος σε δεκαβάθµια κλίµακα, πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή ένα (1). Σε περίπτωση που, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αναφοράς, το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό δεν έχει αποφοιτήσει από Σχολείο, δε λαµβάνει µόρια για το

30 -30- συγκεκριµένο προσόν. Όσοι ανήκουν στο 10% µε την καλύτερη βαθµολογία των αποφοίτων ανά Εκπαιδευτική Σειρά (ΕΣ), λαµβάνουν επιπλέον πέντε (5) µόρια. δ. Οι απόφοιτοι Σ ΙΕΠ ΣΞ/Σ ΕΠΝ/Σ ΙΕΠ ΠΑ λαµβάνουν δέκα (10) µόρια. Όσοι ανήκουν στο 10% µε την καλύτερη βαθµολογία των αποφοίτων ανά Εκπαιδευτική Σειρά (ΕΣ), λαµβάνουν επιπλέον πέντε (5) µόρια. ε. Οι απόφοιτοι Α ΙΣΠΟ λαµβάνουν δέκα (10) µόρια. Όσοι ανήκουν στο 10% µε την καλύτερη βαθµολογία των αποφοίτων ανά ΕΣ, λαµβάνουν επιπλέον πέντε (5) µόρια. στ. Οι απόφοιτοι ΣΕΘΑ λαµβάνουν δέκα (10) µόρια. Όσοι ανήκουν στο 10% µε την καλύτερη βαθµολογία των αποφοίτων ανά ΕΣ, λαµβάνουν επιπλέον πέντε (5) µόρια. ζ. Η πιθανή χορήγηση υποτροφίας από δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα (πέραν της Υπηρεσίας) για το συγκεκριµένο ΠΜΣ εσωτερικού ή εξωτερικού που διενεργείται η µοριοδότηση, λαµβάνει είκοσι (20) µόρια. η. Ο µέσος όρος της βαθµολογίας της γενικής ικανότητας για τον κατεχόµενο βαθµό των εκθέσεων ικανότητας και αξιολόγησης των πέντε (5) τελευταίων ετών, (για τους Ανθλγούς και αντιστοίχων, προερχόµενους από ΑΣΕΙ υπολογίζεται το σύνολο των ετών ως Αξκοί), υπολογιζόµενος σε δεκαβάθµια κλίµακα. θ. Ο βαθµός των εξετάσεων επιλογής εκάστου υποψηφίου, εφόσον διενήργησε το αντίστοιχο ΓΕ, υπολογιζόµενος σε δεκαβάθµια κλίµακα, πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή δέκα (10). ι. Για κάθε έτος υπηρεσίας σε Μονάδες ή Ανεξάρτητες Υποµονάδες Εκστρατείας λαµβάνουν δύο (2) µόρια (αφορά µόνο το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ). 2. Σε περίπτωση ισοβαθµίας στελεχών κατά τη µοριοδότηση τους, λαµβάνεται υπόψη για την επιλογή τους η µεταξύ τους αρχαιότητα. 3. Η αναλυτική κατάσταση της µοριοδότησης του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των Ε, για την επιλογή συµµετοχής σε προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόµενους.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Αποδέκτες Πίνακα «B9» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΕΣΑΦ - ΕΛ ΥΚΟ-3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις

Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις Αρθρο 222. Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις Το άρθρο 1 του ν. 321 3/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αρθρο 1 Υπόχρεοι σε δήλωση 1. ήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΒΓΘ6-Γ ΑΝ ΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186 Φ.7.1//1575 Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/24/1346 Σ.886 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/24/1346 Σ.886 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.39/4/1346 Σ.886 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 04 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3215 Φ. 400/46/343877

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΒΛΝ6-Μ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Σ.Δ.Π.) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. «Προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Σ.Δ.Π.) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.39/ 15 /0848 Σ.670 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28-11- 2014 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/80054/ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό εισαγωγής/φοίτησης στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από στις Ειδικεύσεις:

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραµµατέας ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. 1860 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Από το σχολικό έτος 2015-2016 θα εφαρμόζεται και στη Γ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 01 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3888/456

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ

ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ ΠΡΟΣ : ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ ΓΕΣ/ΕΓΑ - ΓΕΝ/ΕΓΑ ΓΕΑ/ΕΓΑ - ΑΟΟΑ/ Σ ΠΡΟΣ: Ως οι υπογράφοντες Μέλη του ΑΟΟΑ ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ ΘΕΜΑ : Οργάνωση και Λειτουργία ΑΟΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145/22-10-2014 «Καθορισµός του προγράµµατος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούµενο σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( A Α :) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚH ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2β ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-5 / 2008 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ - Κ.Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Σχετική Τροποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ.

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ. ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ. 210-6551691 Φ. 604.1/2/293 Σ. 97578 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση Υποβολής Προσφορών Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ / 2γ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 3-39 / 2008 ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΥΠΟΓΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ:«Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 2/13203/0023Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :23η Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E-

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E- ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Στεγάζεται στο κτήριο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Λειτουργεί και με απογευματινό ωράριο Τηλ. Επικοινωνίας: 2665029462 E-mail: kesyp@dide.thesp.sch.gr Στρατιωτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Φ. 400/32/82424 Σ. 343

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα