ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ - ANNEXES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ - ANNEXES"

Transcript

1 ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ, MASTER 2 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΛΕ MAΙΝ, ΓΑΛΛΙΑ: «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα.» «Didactiques du plurilinguisme et politiques linguistiques. Diffusion des langues et cultures en contexte multilingue.» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ - ANNEXES Η διδασκαλία της λατινικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπό τo πρίσμα των νεολατινικών γλωσσών: μια νέα διδακτική πρόταση στο πλαίσιο της «αφύπνισης των γλωσσών». L enseignement de la langue latine dans la perspective de l'enseignement des langues néo-latines: une nouvelle proposition didactique dans le cadre de l eveil aux langues. Επιμέλεια εργασίας: Δούνα ωτηρίου Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής: Κος Καμαρούδης ταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ΠΜ ΑΠΘ - Πανεπιστήμιο du Maine ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011

2

3 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΥΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΓΛΩΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.2. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.3. Η ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ/-ΣΡΙΩΝ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ/-ΣΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΠΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ/-ΣΡΙΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ/-ΣΡΙΕ

4 ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΕ/-ΣΡΙΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΛΗΜΜΑ Α,a ΚΑΙ B, b ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΞΕΩΝ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΝΕΟΛΑΣΙΝΙΚΕ ΓΛΩΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Σης ΕΝΟΣΗΣΑ 8 ΣΟΤ ΦΟΛΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ Β' ΛΤΚΕΙΟΤ ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΡΗΜΑΣΩΝ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ ΝΕΟΛΑΣΙΝΙΚΩΝ ΓΛΩΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8 ΛΕΞΙΚΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9 - ΤΛΛΕΦΘΕΝΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ/-ΣΡΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ/-ΣΡΙΩΝ ΠΑΡΟΡΑΜΑΣΑ

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΧΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ

6

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΦΟΛΕ ΑΕΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 1 ΣΜΗΜΑΣΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Υιλοσοφική χολή, Πανεπιστήμιο Αθήνας Υιλοσοφική χολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή Υιλοσοφική χολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Υιλοσοφική χολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο χολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών. ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ Οι φοιτητές του Σμήματος του Πανεπιστημίου Αθήνας επιλέγουν από το 3ο εξάμηνο μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις: Α. Κλασικής Υιλολογίας Β. Μεσαιωνικής και Νεώτερης Ελληνικής Υιλολογίας Γ. Γλωσσολογίας. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΛΑΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Εισαγωγή στην Λατινική Υιλολογία 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική Υιλολογία 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική Υιλολογία (Οράτιος, ενέκας). 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Μάθημα Επιλογής - Λατινική Υιλολογία 1 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 7

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Μάθημα Επιλογής - Λατινική Υιλολογία (Βιργίλιος, Οράτιος, Κικέρωνας) ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΜΕΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΣΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Λατινική Υιλολογία (Μάθημα Επιλογής) ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΓΛΩΟΛΟΓΙΑ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Λατινική Υιλολογία. (Μάθημα Επιλογής) 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικά Μαθήματα - Λατινική Υιλολογία-Ρωμαϊκοί Ρήτορες. ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Σο πρόγραμμα σπουδών του Σμήματος διαρθρώνεται σε δύο κύκλους, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων ο καθένας. Σο Σμήμα προσφέρει 3 ειδικότητες που αντιστοιχούν στους 3 τομείς του: Α. Κλασικής Υιλολογίας Β. Μεσαιωνικής και Νεώτερης Υιλολογίας Γ. Γλωσσολογίας. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ Τποχρεωτικά Μαθήματα (όλων των εξαμήνων) Λατινική Γλώσσα Ι, Λατινική Πεζογραφία Ι,Μαθήματα Επιλογής (όλων των εξαμήνων) Λατινική Γλώσσα II, Λατινική Ποίηση, Υροντιστήριο, Λατινική Ποίηση και Πεζογραφία, Λατινική Ποίηση II, Λατινική Πεζογραφία, ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 8

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ, ΚΟΜΟΣΗΝΗ Σο Σμήμα Υιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου συγκροτείται από τους ακόλουθους τομείς: Α. Κλασικής Υιλολογίας Β. Βυζαντινής και Νεοελληνικής Υιλολογίας. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα Λατινικά 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινικά 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινικά 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινικά 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινικά 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινικά 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινικά 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα Λατινικά ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σο Σμήμα Υιλολογίας Ιωαννίνων συγκροτείται, από το 5ο εξάμηνο από τους εξής τομείς: Α. Κλασικών πουδών Β. Μεσαιωνικής και Νεώτερης Ελληνικής Υιλολογίας Γ. Γλωσσολογίας. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική Γλώσσα. ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 9

10 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική Πεζογραφία. 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικά Μαθήματα - Λατινική Γλώσσα II, Λατινική Ποίηση 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικά Μαθήματα - Λατινική Ποίηση και Πεζογραφία, Vergilius, Georgica) ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Σο Σμήμα Υιλολογίας του Παν/μίου Κρήτης έχει τους ακόλουθους τομείς: Α. Σομέας Κλασικών πουδών Β. Σομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Υιλολογίας Γ. Σομέας Γλωσσολογίας Δ. Σομέας θεατρολογίας και Μουσικολογίας. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΜΕΑ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Αρχαία Ελληνική Υιλολογία (Α) Ασκήσεις Λατινική Υιλολογία (Α) Ασκήσεις Λατινική θεματογραφία: Φρήση των Πτώσεων, Φρόνοι και Εγκλίσεις, Ακολουθία Φρόνων, Φρήση του ουπίνου, του Γερουνδίου και του Γερουνδιακού το Απαρέμφατο και η Μετοχή, Διαφορές μεταξύ Ελληνικής και Λατινικής ύνταξης, Αντίστροφες Προτάσεις μετατροπή από τα Ελληνικά στα Λατινικά, Επιλογή από Κείμενα Λατίνων Πεζογράφων, Λατινική θεματογραφία: Δευτερεύουσες Προτάσεις και Πλάγιος Λόγος, Παραγωγή και ύνθεση. Διαφορές μεταξύ Ελληνικής και Λατινικής ύνταξης, Αντίστροφη ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 10

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ θεματογραφία, Επιλογή Κειμένων από Λατίνους Ποιητές και Πεζογράφους, Ανθολογία Πεζογραφίας και Ποίησης (προχωρημένη άσκηση), Μετρική, Λατινική Επιγραφική. (Β) Παραδόσεις Εισαγωγή στη Λατινική Υιλολογία. Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας. Έπος : Λουκρήτιος, Βιργιλίου Αινείας, Βιργιλίου Γεωργικά, Οβιδίου Μεταμορφώσεις, Λουκανός, τάτιος, Επικοί της Εποχής των Υλαβίων (Βαλέριος Υλάκκος, ίλιος Ιταλικός κλπ). Λυρική Ποίηση : Κάτουλλος και Novi Poetae, Βιργιλίου Βουκολικά, Λοιπή Βουκολική Ποίηση (Calpurnius, Siculus, Νεμεσιανός), Οράτιος (Ανθολόγιο), Ορατίου Ωδές, Ερωτική Ελεγεία (Ανθολόγιο), Σίβουλλος, Προπέρτιος, Οβίδιος (Amores), Οβίδιος (Ars Amatoria), Λοιπή Ελεγειακή Ποίηση: Οβίδιος, άτιρα (Ανθολόγιο), Οράτιος, Πέρσιος, Γιουβεναλής, ενέκας (Apocolocyntosis), Επίγραμμα: Μαρτιάλης και Πρόδρομοι. Δράμα : Πλούτου Aulularia, Πλούτου Captivi, Πλούτου Poemulus, Πλούτου Miles gloriosus, Πλούτου Mostellaria, Σερέντιου Adelphoe, Σερέντιου Heauton timorumenos, Σερέντιου Eumuchus, ενέκα Medea, ενέκα Phaedra Ιστοβογραφία και Βιογραφικά Καίσαρος De bello gallico, Καίσαρος De bello civilli, αλλουστίου De Catilinae coniuratione, αλλουστίου Beellum Jugurthinum, Λίβιος, Velleious Paterculus, Σακίτου Annales, Σακίτου Historiae, Σακίτου Agricola, Σακίτου Germania, Αμμιανός Μαρκελλίνος, Νέπως, ουητώνιος. Ρητορική, Υιλοσοφία και Λοιπή Πεζογραφία α. Ρητορική Κικέρωνος De oratore, Κικέρωνος Brutus, Κικέρωνος Orator, Κικέρωνος Pro Coelio, Κικέρωνος Pro Milone, Κικέρωνος Pro Archia poeta, Κικέρωνος Pro Flacco, Κικέρωνος In Catilinim, Κικέρωνος In Pisonem Κικέρωνος Philippicae oratoribus, Κόιντιλιανός. β. Υιλοσοφία Κικέρωνος De republica, Κικέρωνος De legibus, Κικέρωνος De natura deorum, Κικέρωνος De officiis, Κικέρωνος De finibus bonorum et malorum, Κικέρωνος De amicitia, ενέκα Dialogi, ενέκα De vita beata, ενέκα De ira, ενέκα De tranqullitare animi, ενέκα De brevitare vitae ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 11

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ γ. Λοιπή Πεζογραφία Πετρώνιος, Απουλήιος, Επιστολογραφία, Κικέρων, ενέκας, Πλίνιος. Ρωμαϊκός Πολιτισμός Μύθοι και Παραδόσεις, Ρωμαϊκή θρησκεία, Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος. ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ Σο Σμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας έχει τις ακόλουθες ειδικεύσεις: Α. Κλασικών πουδών Β. Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών πουδών Γ. Γλωσσολογίας. (Σο Σμήμα λειτούργησε για πρώτη φορά το Για το λόγο αυτό παρατίθενται τα μαθήματα των έξι (6) πρώτων εξαμήνων) ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική θεματογραφία 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινικό Δράμα ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική Ιστοριογραφία ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΓΛΩΟΛΟΓΙΑ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Λατινικά Υιλοσοφικά Κείμενα Μάθημα επιλογής και για τις 3 ειδικεύσεις ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 12

13 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ & ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΛΕΤΚΩΙΑ, ΚΤΠΡΟ ΣΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - Υιλοσοφική χολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Πρόγραμμα πουδών ΚΛΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ Α. Μάθημα Τποδομής - Λατινική Γλώσσα & η γραμματική της Β. Θεματικές Περιοχές - Λατινική Γραμματεία: Έπος, Λυρική Ποίηση, Δράμα, άτιρα, Ιστοριογραφία, Υιλοσοφία, Ρητορική, Μυθιστόρημα, Μεσαιωνικά Κείμενα. ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ, ΚΤΠΡΟ ΣΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Υιλοσοφική χολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία - Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές Επιστήμες Πρόγραμμα πουδών Φειμερινό Εξάμηνο - Κλασική Ελληνιστική & Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Εαρινό Εξάμηνο - Ρωμαϊκή Ιστορία-Αυτοκρατορικοί Φρόνοι ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 13

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ, ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΙΣΟΡΙΑ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ -Τποχρεωτικά Μαθήματα - Ρωμαϊκή ιστορία Ι, Λατινική Υιλολογία Ι 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Ρωμαϊκή Ιστορία II Μάθημα Επιλογής (για τις δύο Κατευθύνσεις) - Λατινική Υιλολογία II 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Ρωμαϊκή Ιστορία III ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σο Σμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης συγκροτείται από τους εξής τομείς: Α. Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας Β. Ιστορίας Νεωτέρων Φρόνων Γ. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Σέχνης Δ. Ανατολικών και Αφρικανικών πουδών. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ Πρόγραμμα Β - Λατινική Υιλολογία, ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 14

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική Υιλολογία 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική Υιλολογία ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ, ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ Α Εξάμηνο - Τποχρεωτικά Μαθήματα Λατινική γλώσσα Ι Β εξάμηνο - Τποχρεωτικό Μάθημα Ρωμαϊκή Ιστορία Ι Γ εξάμηνο - Τποχρεωτικό Μάθημα Ρωμαϊκή Ιστορία ΙΙ Μάθημα Επιλογής Λατινική Γλώσσα ΙΙ Δ εξάμηνο Μάθημα Επιλογής Λατινική Παλαιογραφία Σ εξάμηνο Μάθημα Επιλογής Μεσαιωνικά Λατινικά Ι Ζ' Εξάμηνο - Τποχρεωτικά Μαθήματα Ρωμαϊκά Αυτοκρατορικά πορτραίτα, Μεσαιωνικά Λατινικά ΙΙ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 15

16 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΥΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ, ΒΟΛΟ ΣΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ χολή Επιστημών Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Ενδεικτικό Πρόγραμμα πουδών 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική Υιλολογία (Γλώσσα-Κείμενα) ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΡΗΣΗ, ΡΕΘΤΜΝΟ ΣΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Υιλοσοφική χολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΥΙΛΟΟΥΙΑ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική Υιλολογία 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική Υιλολογία ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 16

17 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ -ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ Σο Σμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει τους εξής τομείς: Α. Γαλλικής Γλώσσας και Υιλολογίας Β. Γαλλικής Λογοτεχνίας Γ. Γαλλικού Πολιτισμού. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα επιλογής - Λατινική Γλώσσα και Γραμματεία ΣΜΗΜΑ ΙΣΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ ΣΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Υιλοσοφική χολή, Πανεπιστήμιο Αθήνας ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία Ι. 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία II 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Μεσαιωνική Λατινική Λογοτεχνία 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Μεσαιωνική Λατινική-Ιταλική Λογοτεχνία ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 17

18 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία. 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Εισαγωγή στη Λατινική Λογοτεχνία II. ΣΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ ΣΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σο Σμήμα συγκροτείται από τους εξής τομείς: Α. Ερμηνευτικό Β. Ιστορικό Γ. υστηματικής θεολογίας Δ. Πατερικών πουδών ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική. 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ - Τποχρεωτικό Μάθημα - Λατινική Γλώσσα ΣΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου Λατινικά ημείωση: Ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής για κάθε εξάμηνο σπουδών είναι έως τρία (3), από τα οποία τα δύο (2) είναι υποχρεωτικά. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων επιλογής για τη λήψη του πτυχίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δεκατέσσερα (14). ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 18

19 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ 2 ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ τηλ , , Α. ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ στους τομείς : 1. Κλασικής Υιλολογίας με ειδίκευση : α. Αρχαία Ελληνική Υιλολογία β. Λατινική Υιλολογία 2. Μεσαιωνικής και της Ελληνικής Υιλολογίας με ειδίκευση : α. Μεσαιωνική Υιλολογία β. Νεοελληνική Υιλολογία γ. Γενική και υγκριτική Γραμματολογία 3. Γλωσσολογίας με ειδίκευση : α. Θεωρητική Γλωσσολογία β. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία γ. Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία Β. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ τηλ , Α. ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ με τίτλο Κοραής : α ) Αρχαία Ελληνική Υιλολογία β) Λατινική Υιλολογία γ) Βυζαντινή Υιλολογία δ) Λαογραφία ε) Νεοελληνική Υιλολογία στ) Γλωσσολογία Β. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ τηλ Α. ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ στις ακόλουθες κατευθύνσεις : Ι. Κατεύθυνση Κλασικής Υιλολογίας με ειδικεύσεις : α. Αρχαίας Ελληνικής Υιλολογίας β Λατινικής Υιλολογίας γ. Παπυρολογίας ΙΙ. Κατεύθυνση Μεσαιωνικής - Νεοελληνικής Υιλολογίας (ΜΝΕ) με ειδικεύσεις: α. Μεσαιωνικής Ελληνικής Υιλολογίας β. Νεοελληνικής Υιλολογίας Β. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις ίδιες κατευθύνσεις ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ τηλ Α. ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ με τίτλο: "Ελληνορωμαϊκές - 2 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 19

20 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΦΟΛΕ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ Ελληνοϊταλικές σπουδές" στις κατευθύνσεις: α)λογοτεχνίας β)ιστορίας και Πολιτισμού Β. ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΚΣΤΑΚΕ ΠΗΓΕ Όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα πουδών σε όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια (509 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε 22 ΑΕΙ), επίσκεψη: Αύγουστος 2011 χολές και Προγράμματα πουδών, htm, επίσκεψη: επτέμβριος ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 20

21 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1 Εικόνα 1 - Οι σημαίες των χωρών 2 1 Guillard, Pierre (1995), Πετρούνιας, Β. Ευάγγελος (2002), Gordon, Raymond G., Jr. (2005), Ruhlen, Merritt (1987), Beekes, R. S. P. (2004), Meier-Brügger, Michael, (2003), Γιαννάκης, Κ. Γεώργιος (2005), Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). 2

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΓΛΩΩΝ Πρωτοινδοευρωπαϊκή Ινδοευρωπαϊκή (449 γλώσσες) Πρωτοελληνική Νέα ελληνική > Μεσαιωνική & Νέα Ελληνική Πρωτοϊταλική > Οσκική ουμβρική Μεσσαπική βενετική Ουολσκική Μαρσική Λατινική-φαλισκική: Λατινική - Ρομανική > Γαλλική Ιταλική Ισπανική Ladino Καταλανική Ρουμανική Πορτογαλική ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 22

23 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΓΛΩΩΝ Ραιτορομανική Κουτσοβλάχικη Πρωτογερμανική («Σευτονική») Κελτική Βλάχικη Ελβετική Βόρειες > ουηδική Νορβηγική Ισλανδική Δανική/Δανέζικη Δυτικές > Γερμανική Ολλανδική Υλαμανδική Afrikaans Αγγλική Υριζική Ανατολικές > Γοτθική Γαλατική Ιρλανδική κωτική Ουαλική ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 23

24 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΓΛΩΩΝ Βαλτοσλάβικες γλώσσες Ιλλυρική Ινδοϊρανική Βρετονική Βαλτικές > Λεττική/Λετονική Λιθουανική Αρχαία πρωσική λαβικές Ανατολικές: Ρώσικη Λευκορώσικη Ουκρανική Δυτικές: Πολωνική Σσέχικη Νότιες: λοβένικη ερβοκροάτικα Βουλγάρικη λαβομακεδόνικη Αλβανική Αρχαία περσική Μεσαιωνική περσική: Νεότερη περσική Κουρδική Αρχαία ινδική (Βεδική, ανσκριτική) Μεσαιωνική ινδική: ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 24

25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΓΛΩΩΝ Ουραλο-αλταϊκή1 Ιαπωνο-κορεατική ημιτο-χαμιτική ινο-θιβετική (403 γλώσσες) Δραβιτικές γλώσσες Μαλαισιο-πολυνησιακή Ινδιακές γλώσσες Νεγρο-αφρικανικές Νιγηροκονγκολεζικές γλώσσες (1514 γλώσσες) Αυστρονησιακές γλώσσες (1268 γλώσσες) Σρανς-Νέα Γουϊνέα γλώσσες Φεττιτική/Φετική Σοχαρική Ινδικές γλώσσες (Hindi, Urdu, Bengalli κ.α.) Βεγκαλική Σσιγκάνικη 1 Η εσθονική, η φινλανδική και η ουγγρική ανήκουν στη φινοουγγρική υποοικογένεια ουραλικών γλωσσών, οι οποίες θεωρούνται ότι αναπτύχθηκαν στην περιοχή δυτικά των Ουραλίων, στη σημερινή Ρωσία. [www.eud-lamia.gr/.../ιστορία%20και%20γλωσσικές%20οικογένειες.doc] ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 25

26 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΓΛΩΩΝ (564 γλώσσες) (αμφισβητήσιμη εγκυρότητα) Αφροασιατικές γλώσσες (375 γλώσσες) Νειλοσαχαρικές γλώσσες (204 γλώσσες) Πάμα-Νιουνγκάν γλώσσες (178 γλώσσες) Οτομανγκουεϊκές γλώσσες (174 γλώσσες) (αμφισβητήσιμος αριθμός: ο Λάιλ Κάμπελ (Lyle Campbell) περιλαμβάνει μόνον 27] Αυστροασιατικές γλώσσες (169 γλώσσες) έπικ-ραμού γλώσσες (100 γλώσσες) (αμφισβητήσιμη εγκυρότητα) Σουπικές γλώσσες (76 γλώσσες) Δραβιδικές (73 γλώσσες) Σάι-Καντάι γλώσσες (76 γλώσσες) Γλώσσες Μάγια (69 γλώσσες ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 26

27 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΓΛΩΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΕ ΔΙΚΣΤΑΚΕ ΠΗΓΕ Gordon, G. Jr. Raymond (2005). Ethnologue: Languages of the world (15th ed.). Dallas, TX; SIL International. Guillard, Pierre (1995). Géographie des langues. Collection Que Sais-Je. Paris; PUF. Meier-Brügger, Michael (2003), with contributions by Matthias Fritz and Manfred Mayrhofer. Indo-European Linguistics. Berlin/New York: de Gruyter. Ruhlen, Merritt (1987). A guide to the world's languages. Stanford: Stanford University Press. Beekes, S. P. Robert. (2004), μτφρ. Γιώργος, Παπαναστασίου & υμεών, Σσολακίδης. Εισαγωγή στη συγκριτική ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών πουδών (Ίδρυμα Μανόλη Σριανταφυλλίδη). Γιαννάκης, Κ. Γεώργιος (2005). Οι Ινδοευρωπαίοι. Μέρας Α': Γλώσσα και Πολιτισμός. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου Α. Καρδαμίτσα. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002, ε' έκδοση, 1980, α' έκδοση). υνοπτική Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, με Εισαγωγή στην Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία. Αθήνα: Μπαμπινιώτης Γεώργιος. Πετρούνιας, Β. Ευάγγελος (2002). Νεοελληνική Γραμματική και υγκριτική («Αντιπαραθετική») Ανάλυση, Σόμος Α' - Υωνητική και Εισαγωγή στη Υωνολογία, Μέρος Α': Θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Δως μοι πα στω και ταν γαν κινάσω (9/2/2011), επίσκεψη: επτέμβριος Ιστορία και γλωσσικές οικογένειες, επίσκεψη: επτέμβριος ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 27

28 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Η ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ

29 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ Οι διάφορες υποομάδες της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας περιλαμβάνουν (με τη σειρά που μαρτυρούνται για πρώτη φορά γραπτά): Γλώσσες της Ανατολίας ο παλιότερα μαρτυρημένος κλάδος, από τον 18ο αιώνα π.φ. εξαφανισμένες, η σημαντικότερη ανάμεσά τους ήταν η γλώσσα των Φετταίων, η χεττιτική. Ινδοϊρανικές γλώσσες κατάγονται από ένα κοινό πρόγονο την πρωτοϊνδοϊρανική o Ινδικές γλώσσες (ή ινδοάριες) συμπεριλαμβανομένης της σανσκριτικής, μαρτυρημένες από τη 2η χιλιετία π.φ. o Ιρανικές γλώσσες μαρτυρημένες περίπου από το 1000 π.φ., συμπεριλαμβανομένης της αβεστικής και της περσικής o o Δαρδικές γλώσσες Νουριστάνι γλώσσες Ελληνικές γλώσσες αποσπασματικές μαρτυρίες στη μυκηναϊκή ελληνική από το 14ο αιώνα π.φ. ο Όμηρος χρονολογείται τον 8ο αιώνα π.φ. βλέπε πρωτοελληνική γλώσσα. Ιταλικές γλώσσες περιλαμβάνουν τη λατινική και τις καταγόμενες από αυτήν γλώσσες, τις ρομανικές γλώσσες, μαρτυρημένες από την 1η χιλιετία π.φ. Κελτικές γλώσσες οι γαλατικές επιγραφές χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα π.φ. αρχαία ιρλανδικά κείμενα από το 6ο αιώνα μ.φ. βλέπε πρωτοκελτική γλώσσα. Γερμανικές γλώσσες (περιλαμβάνουν την αγγλική) οι πρώτες μαρτυρίες σε ρουνικές επιγραφές περίπου από το 2ο αιώνα μ.φ., τα πρωιμότερα συμπαγή κείμενα στη γοτθική, 4ος αιώνας, βλέπε πρωτογερμανική γλώσσα Αρμενική γλώσσα μαρτυρημένη από τον 5ο αιώνα Σοχαρική γλώσσα εξαφανισμένη γλώσσα των Σοχάρων, που σώζεται σε δύο διαλέκτους μαρτυρημένες περίπου από τον 6ο αιώνα, ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 29

30 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ Βαλτοσλαβικές γλώσσες πολλοί Ινδοευρωπαϊστές πιστεύουν ότι προέρχονται από μια κοινή πρωτογλώσσα νεότερη από την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ενώ άλλοι πιστεύουν ότι οι βαλτικές και οι σλαβικές γλώσσες δε σχετίζονται περισσότερο από όσο δύο οποιοιδήποτε άλλοι κλάδοι της ινδοευρωπαϊκής. o λαβικές γλώσσες μαρτυρημένες από τον 9ο αιώνα, τα παλαιότερα κείμενα στην παλαιά εκκλησιαστική σλαβική. o Βαλτικές γλώσσες μαρτυρημένες από τον 14ο αιώνα και, για γλώσσες μαρτυρημένες τόσο αργά, διατηρούν πολλά από τα αρχαϊκά χαρακτηριστικά της πρωτοϊνδοευρωπαϊκής. Αλβανική γλώσσα μαρτυρημένη από τον 15ο αιώνα (1462) έχει προταθεί η σχέση της με την ιλλυρική, τη δακική και τη θρακική. Πέρα από τους δέκα κλασικούς κλάδους που αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν αρκετές εξαφανισμένες γλώσσες για τις οποίες πολύ λίγα είναι γνωστά: Ιλλυρική γλώσσα πιθανώς σχετίζεται με τη μεσσαπική ή τη βενετική επίσης έχει προταθεί η σχέση της με την αλβανική. Βενετική γλώσσα κοντά στις ιταλικές γλώσσες Λιβουρνική γλώσσα φαίνεται να συνδέεται με τη Βενετική Μεσσαπική γλώσσα δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί οριστικά Υρυγική γλώσσα γλώσσα της αρχαίας Υρυγίας, πιθανώς κοντά στα ελληνικά, τα θρακικά ή τα αρμενικά. Παιονική γλώσσα εξαφανισμένη γλώσσα που μιλιόταν βόρεια της μακεδονικής. Θρακική γλώσσα πιθανώς κοντά με τη δακική. Δακική γλώσσα πιθανώς κοντά στη θρακική και την αλβανική. Αρχαία μακεδονική γλώσσα πιθανώς σχετίζεται με την ελληνική, άλλοι προτείνουν ότι σχετίζεται με την ιλλυρική, τη θρακική ή τη φρυγική. Λιγουρική γλώσσα πιθανώς μη ινδοευρωπαϊκή πιθανώς κοντά στις κελτικές ή κλάδος τους. ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 30

31 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ Τπήρχαν χωρίς αμφιβολία άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες που χάθηκαν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Η αποσπασματικά μαρτυρημένη ραιτιτική δεν μπορεί να ταξινομηθεί με βεβαιότητα. Άλλες υποοικογένειες της ινδοευρωπαϊκής έχουν προταθεί, ανάμεσα στις οποίες είναι η ιταλοκελτική και η ελληνοάρια (δηλαδή η στενή σχέση ελληνικής και ινδοϊρανικών γλωσσών). Καμία από αυτές δεν είναι ευρύτερα αποδεκτές. Ο όρος ινδοχεττιτική αναφέρεται στην υπόθεση ότι υπάρχει ένας σημαντικός διαχωρισμός ανάμεσα στις γλώσσες της Ανατολίας και τους υπόλοιπους κλάδους της ινδοευρωπαϊκής. ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 31

32 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ Η ιστορική εξέλιξη της κατανομής των ΙΕ γλωσσών. Εικόνα 1 Η ύστερη πρωτοϊνδοευρωπαϊκή γλώσσα στο πλαίσιο του πολιτισμού Κουργκάν. Εικόνα 2 Kατανομή στα μέσα της 3ης χιλιετίας π.φ. Εικόνα 3 Κατανομή στα μέσα της 2ης χιλιετίας π.φ. ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 32

33 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ Εικόνα 4 Κατανομή στα 250 π.φ. Εικόνα 5 Κατανομή στην εποχή μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την Εποχή των Μεταναστεύσεων. Εικόνα 6 πορτοκαλί: χώρες με πλειοψηφία ομιλητών ΙΕ γλωσσών. κίτρινο: χώρες όπου μία ΙΕ γλώσσα είναι επίσημη. ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 33

34 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ Εικόνα 7 Φάρτης αρχαίων λαών της Ιταλίας Sicule > σικελική Grec > ελληνική Messapien > μεσσαπική Osque > οσκική Ombrein > ουβρική Latin > λατινική Falisque > φαλισκική Illyrien > ιλλυρική Étrusque > ετρούσκικη Vénète > βενετική Lépontique > λεποντική Gaulois > γαλατική Rhétique > ρετική Ligure > λυγηρική Liburrien > λυβηρική Nord-picène > νότια-πικήνη Sud-picène > δυτική-πικήνη ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 34

35 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ Εικόνα 8 Η θέση του Λατίου σε σχέση με άλλες χώρες. Εικόνα 9 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 35

36 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ Η θέση του Λατίου στην Ιταλία. Εικόνα 10 Giovanni Battista Canali - Latium Campania et Samnium ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 36

37 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ Εικόνα 11 - Philipp Clüver Latium Utriusque ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 37

38 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ Εικόνα 12 Πίνακας Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών (1) Εικόνα 13 Πίνακας Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών (2) ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 38

39 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - ΙΝΔΟΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΕ ΔΙΚΣΤΑΚΕ ΠΗΓΕ Meier-Brügger, Michael (2003), with contributions by Matthias Fritz and Manfred Mayrhofer. Indo-European Linguistics. Berlin/New York: de Gruyter. Beekes, Robert. (2004), μτφρ. Γιώργος, Παπαναστασίου & υμεών, Σσολακίδης. Εισαγωγή στη συγκριτική ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών πουδών (Ίδρυμα Μανόλη Σριανταφυλλίδη). Mallory, James (1995), μτρφ. Ελένη Αστερίου. Οι Ινδοευρωπαίοι. Γλώσσα, Αρχαιολογία και Μύθος. Αθήνα: Δελφίνι. Αλεξοπούλου, Βασιλική Κοτσινόνου, Δήμητρα. Ελληνική Δημοκρατία, Τπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Δ/Η Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου, Δ/Η Β/Βάθμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, Ενιαίο Λύκειο Σεγέας. Ομιλούμενες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. επίσκεψη: επτέμβριος Βιοπληροφορική με μολύβι και χαρτί: κατασκευάζοντας ένα φυλογενετικό δέντρο, Βίτσα Εύα- Βασιλική (μτρφ.), στο: Science in School (http://www.scienceinschool.org), επίσκεψη: επτέμβριος 2011 Γιαννάκης, Κ. Γεώργιος (2005). Οι Ινδοευρωπαίοι. Μέρος Α': Γλώσσα και Πολιτισμός. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου Α. Καρδαμίτσα. Ιδεογραφήματα, Παρουσίαση πιθανής κοιτίδας και εξάπλωσης ΙΕ. επίσκεψη: επτέμβριος 2011 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 39

40 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ «Μακρινή πηγή του πολιτισμού μας, η Ελλάδα, βρίσκεται ζωντανή μέσα στις λέξεις που λέμε. Σχηματίζει κάθε μέρα τη γλώσσα μας» Bouffartigue, Jean και Delrieu Anne-Marie 1 Πίνακας 1 Η Γενική Εκπαίδευση, ετών όπως διαμορφώθηκε με βάση τα νομοθετήματα των Πανεπιστήμιο Γυμνάσιο A B Γ Δ Ελληνικό I II III Δημοτικό α β γ δ ε στ ζ Ηλικία (Διάγραμμα σχεδιασμένο από τον Αλέξανδρος Δημαρά) 2 Πίνακας 2 Μέση Εκπαίδευση σε ορισμένα έτη Έτος Ελληνικά Μαθητές Γυμνάσια Μαθητές Σχολεία Πηγή: Μωραϊτης Δημήτριος (1953), σ Bouffartigue, Jean & Delrieu, Anne Marie, σ. 9 2 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ', σ. 491 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΝΑ 42

41 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ Νόμοι Εισηγητικές εκθέσεις - Διατάγματα Τπουργικές Αποφάσεις (κατά χρονολογική σειρά) 1 : 1. Διάταγμα της 22ας Μαρτίου 1833 «Περί συστάσεως επιτροπής προς διοργανισμόν των σχολείων» (ΕτΚ αριθμ. 11/ ) 2. Νόμος 6ης Υεβρουαρίου 1834 (ΕτΚ αριθμ.11/3-3/1834) 3. Διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 1836 Περί του κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων (ΕτΚ αριθμ. 87/ ) 4. Διάταγμα Περί του διοργανισμού και της τάξεως των μαθημάτων των ελληνικών σχολείων και των γυμνασίων (ΕτΚ αριθμ. 90/ ) 5. Διάταγμα 31ης Δεκεμβρίου 1836 Περί εκπαιδεύσεως εις την Αρχιτεκτονικήν (ΕτΚ αριθμ. 82/ ) 6. Νόμος ΦΘ' της 11ης Ιανουαρίου 1878 «Περί συστάσεως του Διδασκαλείου εν Αθήναις» (ΕτΚ αριθμ. 7/ ) 7. «Γενική Εισήγησις των Εκπαιδευτικών Νομοσχεδίων» Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια και Αγορεύσεις Περί Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, (Εθνικόν Συπογραφείων) Νόμος ΒΣΜΘ'/1895 Περί στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως (ΕτΚ αριθμ. 37/A'/ ) 9. Διάταγμα 8ης επτεμβρίου 1914 Περί χορηγίας αδείας εις την Υιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν Ιδρύσεως αστικών σχολείων θηλέων (ΕτΚ αριθμ. 255/A'/ ) 10. Τπουργική Απόφαση 34514/15ης Νοεμβρίου 1914 Περί προγράμματος των αστικών σχολείων θηλέων (ΕτΚ αριθμ. 333/A'/ ) 11. Νόμος 572/ Περί ιδρύσεως διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως (ΕτΚ αριθμ. 16/A'/ ) 12. Νόμος 940/1917 Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών τον νόμου 512: περί διδασκαλείου της τεχνικής εκπαιδεύσεως (ΕτΚ αριθμ. 223/Α'/ ) 1 Γκλαβάς ωτήριος (2010), σσ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 43

42 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ 13. Νόμος 2242/1920 Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του νόμου 512: Περί διδασκαλείου της Σεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΕτΚ αριθμ. 144/A'/ ) 14. Διάταγμα 14ης Οκτωβρίου 1916 Περί των προγραμμάτων εν τω διδασκαλείο της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκόμενων μαθημάτων (ΕτΚ αριθμ. 227/A'/ ) 15. Διάταγμα 18ης Δεκεμβρίου 1917 Περί τροποποιήσεων εις το πρόγραμμα των εν τω διδασκαλείο της τεχνικής εκπαιδεύσεως διδασκόμενων μαθημάτων (ΕτΚ αριθμ. 300/A'/ ) 16. Διάταγμα 21ης επτεμβρίου 1920 Περί λειτουργίας του Διδασκαλείου της Σεχνικής Εκπαιδεύσεως και περί εισιτήριων εξετάσεων, προαγωγών κτλ. των μαθητών αυτών (ΕτΚ αριθμ. 228/A'/ ) 17. Διάταγμα 22ας Οκτωβρίου 1922 Περί των κατά το αρξάμενον έτος εν τω Διδασκαλείο της Σεχνικής Εκπαιδεύσεως μαθημάτων (ΕτΚ αριθμ. 216/A'/ ) 18. Διάταγμα 2ας Ιουλίου 1923 Περί καθορισμού του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Σεχνικής Εκπαιδεύσεως μετονομαζόμενου εις Σεχνικόν Διδασκαλείον (ΕτΚ αριθμ. 182/A'/ ) 19. Τπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Εισηγητική Έκθεσις και Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια κατατίθενται εις την Βουλήν κατά την συνεδρίαν της 2ας Απριλίου 1929 υπό τον Τπουργό της Παιδείας Κωνστ. Β. Γόντικα, Εν Αθήναις (εκ του Εθνικού Συπογραφείου) 20. Νόμος 4397/1929 Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως (ΕτΚ αριθμ. 309/A'/ ) 21. Νόμος 4373/1929 Περί διαρρυθμίσεως των σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως (ΕτΚ αριθμ. 297/A'/ ) 22. Διάταγμα 3973/59 «Περί ενοποιήσεως και συντονισμού της Διοικήσεως Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (ΥΕΚ 187/Α) 23. Διάταγμα 624/7, επτέμβριος 1961 Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων κλασσικού γυμνασίου (Σροποποίηση του προγράμματος του 1935) ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 44

43 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ 24. Διάταγμα 672/12, επτέμβριος 1961, Ωρολογίου πραγράμματος μαθημάτων γυμνασίου Α' βαθμίδος (Σροποποίηση του Δ/γματος 624/1961) 25. Ν. Δ/γμα 4379/1964 Διά την ανόρθωσιν της Παιδείας: Βασίλειον της Ελλάδος, Τπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περί οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως (τοιχειώδους και Μέσης) 26. Διάταγμα 17 Οκτωβρίου 1964, Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α' τάξεως Γυμνασίου 27. Διάταγμα 30 επτεμβρίου 1967, Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Εξατάξιου Γυμνασίου 28. Νόμος 725/1969 (ΥΕΚ 225/69 τ.α'), Περί ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 29. Εισηγητική έκθεση του Νόμου 576/ Νόμος 298/1980 (ΥΕΚ 82/80 τ.α') Περί των Πανελληνίων εξετάσεων Λυκείου και ρυθμίσεων θεμάτων τινών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 31. Νόμος 1566/85 (ΥΕΚ 167Α/85) 32. Νόμος 2083/1992 (ΥΕΚ 159/Α) 33. Π.Δ. 320/93 «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», (ΥΕΚ 138/Α) 34. Π.Δ. 409/94 (ΥΕΚ 22/Α) 35. Νόμος 2333/95 (ΥΕΚ 182/Α) 36. Νόμος 2327/95 (ΥΕΚ 156/Α) 37. Νόμος 2413/1996 (ΥΕΚ 124 /Α) 38. Ν. 2525/97 (ΥΕΚ 188Α/97) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 39. Ν. 2640/98 (ΥΕΚ 206Α/98) «Δευτεροβάθμια Σεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 40. Τπουργική απόφαση Δ2/1938/ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 45

44 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ 41. Π.Δ. 140/98 και Εγκύκλιος Γ2/4791/ Νόμος 2817/2000 (ΥΕΚ78/Α) 43. Νόμος 2986/2000 (ΥΕΚ 24/Α) 44. Π.Δ. 86/2001 (ΥΕΚ 73/Α) 45. Νόμος 2916/2001 (ΥΕΚ 114/Α) 46. Νόμος 3027/2002 (ΥΕΚ 152/Α) 47. Νόμος 3255/2004, ΥΕΚ 138/Α) 48. Νόμος 3467/2004 (ΥΕΚ 128/Α) 49. Νόμος 3475/2006 (ΥΕΚ 146/Α) 50. Νόμος 3518/2006 (ΥΕΚ 272/Α) ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 46

45 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 47

46 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 48

47 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 49

48 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 50

49 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 51

50 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 52

51 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 53

52 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 54

53 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ Διάγραμμα 9 Διάγραμμα 9 Μεταρρύθμιση του 1997 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 55

54 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α' Λυκείου υγκριτικός πίνακας ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 56

55 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ - ΝΟΜΟΘΕΙΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΕ ΔΙΚΣΤΑΚΕ ΠΗΓΕ Bouffartigue Jean και Delrieu Anne Marie, μετάφραση: Αμαλία Μόζερ, Οι Ελληνικές ρίζες στην Γαλλική γλώσσα, επίσκεψη: Ιούνιος 2011 Αντωνίου, Δαυίδ (1987, 1989). Σα Προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης ( ), πρώτος τόμος. Αθήνα: Ιστορικό αρχείο ελληνικής νεολαίας Γενική Γραμματεία Νέας Γενεάς. Αντωνίου, Δαυίδ (1989). Σα Προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης ( ), τρίτος τόμος. Αθήνα: Ιστορικό αρχείο ελληνικής νεολαίας Γενική Γραμματεία Νέας Γενεάς. Γκλαβάς ωτήριος (2010), σσ , επίσκεψη: Ιούνιος 2011 Δημαράς, Αλέξανδρος (1985). Η Γενική Εκπαίδευση, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ'. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών. Κονομής, Φρ. Νικόλας (2003). Από την Ιστορία της Λατινικής γλώσσης. Αθήνα: ύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων. Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων τριών Ευρωπαϊκών χωρών. UrK2AIk8TZ8/TZ2_qGjG4JI/AAAAAAAAAg0/kerFNQFN2wQ/s1600/program me.jpg, επίσκεψη: επτέμβριος 2011 στο Habeman, Robert. Ανάρτηση άρθρου: Πέμπτη 7 Απριλίου Σο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του «Νέου Λυκείου» και η εισαγωγή του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία» (project), ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 57

56 Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας λατινικών Διδακτικές ώρες Ελληνικό Σχολείο Γυμνάσιο α β γ Α Β Γ Δ Διάταγμα 1836 ( διτάξια) Διάταγμα Διάταγμα Διάταγμα Διάταγμα Διάταγμα Διάταγμα Διάταγμα (λατινική γλώσσα) 1 (συντακτικό) 2 (λατινική γλώσσα, συντακτικό) 2 (λατινική γλώσσα) 1 (συντακτικό) 1 (γραμματική) 2 (λατινική γλώσσα) 1 (συντακτικό) 1 (θεματογραφία) 3 (λατινική γλώσσα) 1 (θεματογραφία) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΝΑ 59

57 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.2. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ Διάταγμα Διάταγμα Διάταγμα Γυμνάσιο Λύκειο Α Β Γ Δ Ε Σ Α Β Γ Διάταγμα (προαιρετικό) 3 (προαιρετικό) 3 (προαιρετικό) 3 (προαιρετικό) ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 60

58 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.2. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ 1964 επιλογής επιλογής (μάθημα επιλογής) (επιλογής) 2 (επιλογής) 2 (επιλογής) (πρότυπα ελληνικά κλασσικά λύκεια) (3η δέσμη) (3η δέσμη) (3η δέσμη) /1 (κλασικά λύκεια) 1998 ½ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 61

59 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.2. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ (Θεωρητικής κατεύθυνσης) 1999 ½ (Θεωρητικής 2 (Θεωρητική κατεύθυνση) κατεύθυνσης) 2004 Θεωρητική κατεύθυνση Θεωρητική κατεύθυνση (εξεταζόμενο μάθημα πανελλαδικά) /3 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 62

60 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.2. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ Αντωνίου, Δαυίδ (1987, 1989). Σα Προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης ( ), πρώτος τόμος. Αθήνα: Ιστορικό αρχείο ελληνικής νεολαίας Γενική Γραμματεία Νέας Γενεάς. Αντωνίου, Δαυίδ (1989). Σα Προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης ( ), τρίτος τόμος. Αθήνα: Ιστορικό αρχείο ελληνικής νεολαίας Γενική Γραμματεία Νέας Γενεάς. Ευαγγελόπουλος, πύρος (1987). Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Σεύχος Α'. Αθήνα: Δανιά. Κάτσικας Φρήστος Θεριανός, Κώστας.: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg, σσ Κάτσικας, Φρήστος. - Θεριανός, Κ. Κώστας. (2007). Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το Αθήνα: αββάλας. Κονομής, Φρ. Νικόλας (2003). Από την Ιστορία της Λατινικής γλώσσης. Αθήνα: ύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων. Κονομής, Φρ. Νικόλαος (1975). Από την Ιστορία της Λατινικής γλώσσης. Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κούρνιας, Ι. Κωνσταντίνος (1974). Προγράμματα Μέσης Εκπαιδεύσεως, Σόμος Α' & Β'. Αθήνα: Φ. Παπούλια & ΙΑ. Λέφας, Φρήστος (1942). Ιστορία της Εκπαιδεύσεως. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων χολικών Βιβλίων. ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 63

61 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.2. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ Πετρίδου, Α. Βασιλική (1997). Σο Ελληνικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ( ), Προσέγγιση της οργάνωσης και λειτουργίας της μέσης εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη κατά τα τελευταία χρόνια της οθωμανικής επικράτησης. Θεσσαλονίκη: Διπλωματική εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πιτσινός, Θ. Γιώργος (1963), Σα Αναλυτικά Προγράμματα των Γυμνασίων, Αθήνα. ταμέλος, Γιώργος (2002). Σο Ελληνικό Εκπαιδευτικό ύστημα - Πρώτη και Δεύτερη Βαθμίδα Δομές και Ποσοτικά Δεδομένα. Αθήνα: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. Σερζής, Π. Νίκος (1988). Σο Γυμνάσιο ως βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: κριτική απογραφή και συγκριτική έρευνα. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδερφών Κυριακίδη. ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 64

62 Παράρτημα Α Η δομή του Νζου Προγράμματοσ Σπουδών Γενικοφ Λυκείου Α Λυκείου Α' ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα Υποχρεωτικά Ελλθνικι Γλώςςα (Αρχαία και Νζα Ελλθνικι Γλώςςα & Γραμματεία) 1 9 Θρθςκευτικά 2 Ιςτορία 2 Μακθματικά 5 Ξζνθ Γλώςςα 3 Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Φυςικι-Χθμεία-Βιολογία) 2 6 Φυςικι Αγωγι 2 Επιλογή (υποχρεωτική) 3 Ερευνθτικι εργαςία (Project) Σφνολο 32 Ώρεσ 1. Ενιαίο μάκθμα με τρεισ κλάδουσ: α) Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία, β) Νζα Ελλθνικι Γλώςςα και γ) Νζα Ελλθνικι Λογοτεχνία 2.Ενιαίο μάκθμα με τρεισ κλάδουσ: α) Φυςικι και β) Χθμεία και γ) Βιολογία. 3. Επιλογι μιασ ερευνθτικισ εργαςίασ ανά τετράμθνο με κζμα που εντάςςεται ςτουσ κφκλουσ «Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ», «Τζχνθ και Ρολιτιςμόσ», «Μακθματικά, Φυςικζσ Επιςτιμεσ και Τεχνολογία» και «Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» ι με κζμα που ςυνδυάηει κάποιουσ από τουσ προαναφερόμενουσ κφκλουσ. Μία εργαςία κα μπορεί να είναι ςτα Αγγλικά. Πλεσ οι εργαςίεσ κα περιλαμβάνουν χριςθ τθσ τεχνολογίασ και του Διαδικτφου ςτο οποίο και κα αναρτώνται με τθν ολοκλιρωςι τουσ. 3

63 Πρόταςη για το Νζο Λφκειο Κατεφθυνςη Α Β' ΛΥΚΕΙΟΥ Κατεφθυνςη Β Υποχρεωτικά Μάθημα Ώρεσ Μάθημα Ώρεσ Υποχρεωτικά Νζα Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία 5 Νζα Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία 5 Φυςικι Αγωγι 2 Φυςικι Αγωγι 2 Ερευνθτικι εργαςία (Project) 1 2 Ερευνθτικι εργαςία (Project) 1 2 Θρθςκεία και Κόςμοσ 1 Θρθςκεία και Κόςμοσ 1 Αρχζσ Οικονομίασ και Διοίκθςθσ 2 Αρχζσ Οικονομίασ και Διοίκθςθσ 2 Ιςτορία 2 Ιςτορία 4 Μακθματικά 6 Μακθματικά 3 Φυςικι 4 Αρχζσ Φυςικών και Ρεριβαλλοντικών Επιςτθμών 2 Χθμεία 3 Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία 6 Βιολογία ή Επιςτιμθ Υπολογιςτών 2 2 Φιλοςοφία 2 Επιλογήσ (επιλζγονται 2 μαθήματα) Επιλογήσ (επιλζγονται 2 μαθήματα) Εμβάκυνςθ ςτα Μακθματικά 2 Εμβάκυνςθ ςτθν Αρχ. Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία 2 Εμβάκυνςθ ςτθ Φυςικι 2 Εμβάκυνςθ ςτθν Ιςτορία 2 Εμβάκυνςθ ςτθ Χθμεία 2 Νεότερθ Ευρωπαϊκι Λογοτεχνία 2 Εμβάκυνςθ ςτθ Βιολογία 3 2 Λογικι 2 Εμβάκυνςθ ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτών 3 2 Εφαρμογζσ Υπολογιςτών 2 Ξζνθ Γλώςςα 2 Ξζνθ Γλώςςα 2 Τζχνθ και Ρολιτιςμόσ 2 Τζχνθ και Ρολιτιςμόσ 2 Σφνολο 33 Σφνολο 33 Υπόμνημα Κοινά Υποχρεωτικά Μακιματα (δυνθτικι ςυνδιδαςκαλία) Κδια μακιματα αλλά ςε άλλο βάκοσ εξειδίκευςθσ ςτθν κάκε κατεφκυνςθ Σχόλιο: Το ςκοφρο γκρίηο χρώμα ςθμαίνει ςυνδιδαςκαλία του ίδιου μακιματοσ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ των δυο κατευκφνςεων και εφόςον βεβαίωσ δεν γίνεται υπζρβαςθ του μζγιςτου αρικμοφ μακθτών ανά τμιμα που προβλζπεται ςιμερα. 1. Ιςχφει ό,τι και ςτθν Α Λυκείου. 2. Οι μακθτζσ τθσ κατεφκυνςθσ Α μποροφν να διαλζξουν ωσ υποχρεωτικό μάκθμα είτε τθ Βιολογία είτε τθν Επιςτιμθ Υπολογιςτών. 3. Ρροχπόκεςθ για να πάρει κάποιοσ μακθτισ το ςχετικό μάκθμα εμβάκυνςθσ είναι να ζχει επιλζξει το αντίςτοιχο υποχρεωτικό μάκθμα. 2

64 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Κατεφθυνςη Α Κατεφθυνςη ΑΒ Κατεφθυνςη Β Μάθημα Ώρεσ Μάθημα Ώρεσ Μάθημα Ώρεσ Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά Νζα Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία 5 Νζα Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία 5 Νζα Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία 5 Ερευνθτικι εργαςία (Project) 1 2 Ερευνθτικι εργαςία (Project) 1 2 Ερευνθτικι εργαςία (Project) 1 2 Ιςτορία 2 Ιςτορία 5 Ιςτορία 5 Μακθματικά 7 Μακθματικά & Στοιχεία Στατιςτικισ 6 Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία 7 Μικροοικονομικι & Ιςτορία τθσ Τζχνθσ και του Φυςικι 5 Μακροοικονομικι 5 Κοινωνιολογία 5 Κοινωνιολογία 5 Ρολιτιςμοφ 4 Χθμεία 4 Αρχζσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Υπθρεςιών 3 3 Ειςαγωγι ςτο Δίκαιο και τουσ Ρολιτικοφσ κεςμοφσ 3 3 Ειςαγωγι ςτο Δίκαιο και τουσ Ρολιτικοφσ κεςμοφσ 3 3 Φιλοςοφία 3 4 Βιολογία ή Επιςτιμθ Υπολογιςτών 4 Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ 3 Λατινικά 2 Φυςικι Αγωγι 2 Φυςικι Αγωγι 2 Φυςικι Αγωγι 2 Επιλογήσ (επιλζγονται 2 μαθήματα) Επιλογήσ (επιλζγονται 2 μαθήματα) Επιλογήσ (επιλζγονται 2 μαθήματα) Εμβάκυνςθ ςτα Μακθματικά 2 Εμβάκυνςθ ςτα Μακθματικά και τθ Στατιςτικι 2 Εμβάκυνςθ ςτα Αρχαία Ελλθνικά και Γραμματεία 2 Εμβάκυνςθ ςτθ Φυςικι 2 Εμβάκυνςθ ςτθν Οικονομία 2 Εμβάκυνςθ ςτθν Ιςτορία 2 Εμβάκυνςθ ςτθ Βιολογία Εμβάκυνςθ ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτών 2 2 Εμβάκυνςθ ςτθν Κοινωνιολογία Εμβάκυνςθ ςτθν Κοινωνιολογία 2 Εμβάκυνςθ ςτθ Χθμεία 2 Τεχνολογία και Ανάπτυξθ 2 Εμβάκυνςθ ςτα Λατινικά 2 Θρθςκεία και Κόςμοσ 2 Θρθςκεία και Κόςμοσ 2 Θρθςκεία και Κόςμοσ 2 Ξζνθ Γλώςςα 2 Ξζνθ Γλώςςα 2 Ξζνθ Γλώςςα 2 Σφνολο 35 Σφνολο 35 Σφνολο Ιςχφει ό,τι και ςτθν Α Λυκείου. 2. Ρροχπόκεςθ για να πάρει κάποιοσ μακθτισ το ςχετικό μάκθμα εμβάκυνςθσ είναι να ζχει επιλζξει το αντίςτοιχο υποχρεωτικό μάκθμα. 3. Τα μακιματα «Κοινωνιολογία» και Ειςαγωγι ςτο Δίκαιο και τουσ Ρολιτικοφσ Θεςμοφσ» αποτελοφν ζνα ενιαίο πακζτο που επιλζγεται εναλλακτικά προσ το πακζτο μακθμάτων «Μακροοικονομικι & Μακροοικονομικι» και «Αρχζσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Υπθρεςιών» ςτθν κατεφκυνςθ ΑΒ ι προσ το πακζτο μακθμάτων «Ιςτορία τθσ Τζχνθσ και του Ρολιτιςμοφ» και «Φιλοςοφία» ςτθν κατεφκυνςθ Β.

65 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Νεοελληνικά αναγνώσματα και εγχειρίδια - Βιβλία προς χρήσιν των μαθητών του Ημιγυμνασίων- Γυμνασίων, Λυκείων-Ελληνικών χολείων (χολαρχείων), εξαταξίων Γυμνασίων, Οκταταξίων Γυμνασίων, Ανωτέρων Παρθεναγωγείων, Αστικών χολείων και Εμπορικών χολών ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 70

66 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Κικέρωνος Α', Δ' κατά Κατιλίνα και υπέρ Αρχίου του ποιητού, Κουπιτώρης Π., 1876 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 71

67 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ τοιχειώδη Μαθήματα της Λατινικής Γλώσσης, Ουελερίχος Δ. Υ., 1836 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 72

68 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Λατινική Μέθοδος, Δέφνερ Μιχαήλ, 1882 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 73

69 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Γαΐου αλούστιου Κατιλίνας και Ιουγούρθας Υατσέας Α., 1894 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 74

70 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Ανθολόγιο, Βιργιλίου Αινειάδος, Γεωργίου Γρατσιάτου Οβιδίου Μεταμορφώσεων Εκλογαί, Κακριδής Θεοφάνης, 1939 Ανθολόγιο, Βιργιλίου Αινειάδος, Γεωργίου Γρατσιάτου (1834) ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 75

71 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης Κακριδής Θεοφάνης, 1922 Λατινική Γραμματική, ακελλαρόπουλος Λατινική Γραμματική Έλλεντ άυφφερτ,,1866 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 76

72 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης, Κακριδής Θεοφάνης Γραματική της Λατινικής Γλώσσης, Κακριδής Θεοφάνης, 1927 Οβιδίου Μεταμορφώσεων Εκλογαί Κακριδής Θεοφάνης, 1939 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 77

73 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Αναγνωστικόν της Λατινικής Γλώσσης Κοσμάς Κυριάκος, 1967 Αναγνωστικόν της Λατινικής Γλώσσης Κοσμάς Κυριάκος, 1963 Αναγνωστικόν Λατινικής Γλώσσης, Κοσμάς Κυριάκος, 1940, 1951, 1952, 1955, 1957, 1961, 1965 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 78

74 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Βουσβούνης Υωκίων Ουεργιλίου Αινείας, κάσσης Ερρίκος Κικέρωνος Ενύπνιον κιπίωνος, Υραγκίσκος Ζαφείρης - Ορατίου ωδαί, 1950, 1955, 1957, 1962, 1966, 1968 Κικέρωνος Λόγοι Οβιδίου Μεταμορφώσεις Υραγκίσκος Ζαφείριος, 1962 Λατινική Γραμματική Σζάρτζανος Αχιλλέας, 1972 μέχρι και σήμερα ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 79

75 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Αναγνωστικόν της Λατινικής Γλώσσης Κοσμάς Κυριάκος, 1967 Κορνηλίου Νέπωτος Βίοι (Εκλογαί) κάσσης Ερρίκος, 1951 C. Iulii Caesaris, commentarii, De bello covili, κάσσης Ερρίκος, 1948, 1950, 1951, 1955, 1956, 1961 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 80

76 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ τοιχειώδη μαθήματα της Λατινικής Γλώσσης Λατινική Γραμματική κάσσης Ερρίκος, 1979 Ερν. Ν. Ουλερίχος Δ. Υ., 1884 εμίτελος Δημήτριος, 1884 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 81

77 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 82

78 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Λατινικά Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ (Θεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο) Λατινικά Γ' ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ (Θεσξεηηθή θαηεύζπλζε) Λατινική Γραμματική Παζράιεο Μ.- αββαληίδεο Γ., Παζράιεο Μ.-αββαληίδεο Γ., 1999, 2002 εκίηεινο Γεκήηξηνο, 1896 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 83

79 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΣΛΟ ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΣΑΞΖ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΟ ΔΚΓΟΣΖ ΣΟΠΟ ΔΗΡΑ ΑΝΣΗΣΤΠΑ ΔΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΛΗΓΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΒΗΒΛΗΩΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ηνηρεηώδε καζήκαηα ηεο Λαηηληθήο Γιώζζεο Λαηηληθή Γξακκαηηθή Κηθέξσλνο Α, Γ θαηά Καηηιίλα θαη ππέξ Αξρίνπ ηνπ πνηεηνύ Λαηηληθή Μέζνδνο Κηθέξσλνο Λόγνο ππέξ ηνπ Μαληιίνπ Νόκνπ ηνηρεηώδε καζήκαηα ηεο Λαηηληθήο Γιώζζεο Λαηηληθή Γξακκαηηθή Γαΐνπ αινύζηηνπ Καηηιίλαο θαη Οπιεξίρνπ Γ. Φ Έιιελη άπθθεξη Γπκλάζην Κσλζηαληηλίδεο Αιέμεο Αζήλαη Κνππηηώξεο Π. "ΦΗΛΟΚΑΛΗΑ" Αζήλαη Α ,5Υ14 Γέθλεξ Μηραήι Αζήλαη Α Υ12 Σζαθαιώηνο Δπζηξάηηνο Οπιεξίρνπ Γ. Φ. εκίηεινο Υ. Γεκήηξηνο Φαηζέαο Α. Καηώηεξεο ηάμεηο Γπκλαζίνπ Διιεληθά ζρνιεία Κνξνκειάο Αλδξέαο Κνξνκειάο Αλδξέαο Κνπζνπιίλνο ππξίδσλ Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ησλ βνεζεκάησλ εθείλσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε κάζεζε ηεο Λαηηληθήο γιώζζαο εθδόζεθε ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν κε (α') απιέο πξνηάζεηο θαη (β') αηζσπηθνύο κύζνπο. Σξεηο ιόγνη κεηαθξαζζέληεο εθ ηνπ Λαηηληθνύ ράξηλ ησλ καζεηώλ. ην ηέινο Λαηηλνειιεληθόλ Λεμηθόλ. εκεηώζεηο καζεηώλ. Αζήλαη Α ,5Υ14,5 εκεηώζεηο καζεηώλ Αζήλαη Αζήλαη Αζήλαη Β ,5Υ13 ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 84

80 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Ηνπγνύξζαο Λαηηληθή Γξακκαηηθή Λαηηληθή Γξακκαηηθή Caesaris Belli Gallici Αλζνινγία εθ ηεο Οπεξγηηιίνπ Αηλεηάδνο Κηθέξσλνο ν ηξίηνο θαηά Καηηιίλα Λόγνο Γξακκαηηθή ηεο Λαηηληθήο Γιώζζεο Αλζνινγία εθ ηεο Οπεξγηιίνπ Αηλεηάδνο Οξαηίνπ είθνζηλ εθιεθηαί σδαί Λαηηληθή Γξακκαηηθή Γξακκαηηθή ηεο Λαηηληθήο Γιώζζεο Λαηηληθόλ εκίηεινπ Γεκεηξίνπ Πνύιηνο Υαξίζεο Βηαγθίλεο Μάξθνο Γθξαηζηάηνο Γεώξγηνο Καθξηδήο Θενθάλεο Καθξηδήο Θενθάλεο Γξαηζηάηνο Γεώξγηνο Γξαηζηάηνο Γεώξγηνο αθειιαξόπνπινο ππξίδσλ Καθξηδήο Θενθάλεο Γπκλάζηνλ Κσλζηαληηλίδεο Αιέμεο Κσλζηαληηλίδεο Αλέζηεο αιίβεξνο Μηραήι Αζήλαη 1896 Αζήλαη Δ Υ14 Αζήλαη Α Γ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Α Υ14 Γ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Γ Υ14 Α',Β',Γ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Γ ,5Υ14 Γ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Γ Υ14 Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Δ Υ13 Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Ζ Υ13 Α',Β',Γ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Ε Υ15 Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Τπ. Καιίθξνλαο) Βηβιηόζεκα. Αθηέξσζε. Τπνπξγηθή απόθπζε έγθξηζεο (Γ.Γξνζίλεο ηκ.)γεξαθάξε (καζ.) Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Γ.Γίγθαο Τπ.) Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Τπ. Γ.Γίγθαο, Ν. Σζηξηκώθνο)) Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Γ.Γξνζίλεο) Βηβιηόζεκα. Βηβιηόζεκα. Τπ. Απ. Έγθξηζεο. (Τπ. Γίγθαο) Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Γίγθαο) Βηβιηόζεκα. Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Γίγθαο) Βηβιηόζεκα. Αλαγλσζκαηάξηνλ Κνζκάο Κπξηάθνο Α'Β',Γ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη ΗΒ Υ14 Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Γόληηθαο) Λαηηληθή γξακκαηηθή Ενπξάξηο Η. Κ. Γπκλαζίνπ ηδέξεο Η. Ν. Αζήλαη Κηθέξσλνο Δπηζηνιαί Καθξηδήο Θενθάλεο Δ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Β Υ14 Τπνπξγηθή απόθαζε εγθξηζεο.(γ.παπαλδξένπ) ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 85

81 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Κηθέξσλνο ηξίηνο θαη ηέηαξηνο θαηά Καηηιίλα Κηθέξσλνο ηξίηνο θαη ηέηαξηνο θαηά Καηηιίλα Οβηδίνπ Μεηακνξθώζεσλ Δθινγαί Lhomonde Urbis Romae Viri Illustres Commentarii de Bello Civili, ηνπ Ηνύιηνπ Καίζαξνο ή Historia Alexandri Magni Macedonis ή Οη κύζνη ηνπ Φαίδξνπ Λόγνη ή επηζηνιέο ηνπ Κηθέξσλα // Μεηακνξθώζεηο ηνπ Οβηδίνπ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ Καθξηδήο Θενθάλεο Καθξηδήο Θενθάλεο Καθξηδήο Θενθάλεο Δ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Β Υ14 Δ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Β Υ14 Δ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Β Υ14 Γ' 1935 Γ' 1935 Δ' 1935 Μπαινγηάλλεο Νηθόιανο (καζ.) Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Γ. Παπαλδξένπ) Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Γ.Παπαλδξένπ) Λόγνη: Pro archia poeta, in catilinam III/ IV, pro Marcello, pro Ligario Δπηζηνιέο: Ad familiars II, 4, 5, 6 - IV-XIV, 2 Ad allicum III, 7-V, 15-Vü, 9-VII, 9-XIII, 52- XIV, 10-XVI. Απαξαίηεηε ήηαλ ε ζύγθξηζε ηνπ ξήηνξα Κηθέξσλα κε ηνπο Έιιελεο ξήηνξεο. Οβίδηνο: σο θαηά ηνλ Φέζσλα (II, 1-360) ή ησλ θαηά ηελ Νηόβελ 86

82 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Ad Marcum Filium Officiis/ Somnii Scipionis, ηνπ Κηθέξσλα/Λίβηνο/ Ωδέο ηνπ Οξαηίνπ Γξακκαηηθή Λαηηληθήο Γιώζζεο Κηθέξσλνο Δπηζηνιαί Κηθέξσλνο ν ππέξ Αξρίνπ Κηθέξσλνο ηξίηνο θαη ηέηαξηνο θαηά Καηηιίλα Οβηδίνπ Μεηακνξθώζεσλ Δθινγαί ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ Καθξηδήο Θενθάλεο Καθξηδήο Θενθάλεο Καθξηδήο Θενθάλεο Καθξηδήο Θενθάλεο Καθξηδήο Θενθάλεο η' 1935 Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Α Υ13,5 Δ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Γ Υ13 Δ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Β Υ14 Δ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Γ Υ13 Δ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Γ Υ13 Λαηηληθόλ Κνζκάο Κ. Γ' Κνιιάξνο Η. Γ. Αζήλαη 1937 (VI, ) θ.ιπ. Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Κακπέξεο). Βηβιηόζεκα. εκεηώζεηο καζεηώλ ην ίδην βηβιίν θαη α) Γ & Γ θαηά Καηηιίλα (Κηθέξσλ) θαη β) Οβηδίνπ Μεηακνξθώζεσλ εθινγαί. Βηβιηόζεκα. Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Παπαλδξένπ) Βηβιηόζεκα. Απ. Έγθξηζεο. (Τπ. Παπαλδξένπ) ην ίδην βηβιίν θαη α)κηθέξσλνο Δπηζηνιαί θαη β) Οβηδίνπ Μεηακνξθώζεσλ εθινγαί. Βηβιηόζεκα. Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Παπαλδξένπ) ην ίδην βηβιίν θαη α)κηθέξσλνο Δπηζηνιαί θαη β Κηθέξσλνο )Γ & Γ θαηά Καηηιίλα. Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Παπαλδξένπ) 87

83 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4.4. ΒΙΒΛΙΑ Αλαγλσζκαηάξηνλ & ία - «Δζηία» Caesaris Belli Civili Οξαηίνπ είθνζηλ εθιεθηαί σδαί θάζζεο Δξξίθνο Γ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Σ Υ14 Ησαλλίδεο Θ Σ' Παπαδεκεηξίνπ Γ. Αζήλαη Α Υ14 Βηβιηόζεκα. Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Σνπξθνβαζίιεο Τπ) Βηβιηόζεκα. Τπνπξγηθή Λαηηληθόλ Αλαγλσζκαηάξηνλ Κνζκάο Κπξηάθνο Γ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Θ Υ14 απόθαζε έγθξηζεο (Πεηξίδεο Τπ) Οβηδίνπ Μεηακνξθώζεσλ Δθινγαί Αλαγλσζηηθόλ ηεο Λαηηληθήο Γιώζζεο Κηθέξσλνο Λόγνη Οβηδίνπ Μεηακνξθώζεσλ Δθινγαί Οβηδίνπ Μεηακνξθώζεσλ Δθινγαί Οξαηίνπ σδώλ εθινγαί Γξακκαηηθή ηεο Λαηηληθήο γιώζζαο Καθξηδήο Θενθάλεο Δ' Κνιιάξνο Η. Αζήλαη Σ Υ13 Κνζκάο Κπξηάθνο Γ'-Γ' Ο.Δ..Β. Αζήλαη Α Φξαγθίζθνο Εαθείξηνο Φξαγθίζθνο Εαθείξηνο Φξαγθίζθνο Εαθείξηνο Φξαγθίζθνο Εαθείξηνο Σδάξηδαλνο Αρηιιέαο 1940, 1951, 1952, 1955, 1957, 1961, Υ15 Δ'-Σ' Ο.Δ..Β. Αζήλαη Α Υ15 Δ'-Σ' Ο.Δ..Β. Αζήλαη Α Υ15 Δ'-Σ' Ο.Δ..Β. Αζήλαη Α Υ15 Βηβιηόζεκα. Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο (Τπ. Γ. Παπαλδξένπ) ηακπνύινο Κσλζηαληίλνο (καζ.) Σ' Ο.Δ..Β. Αζήλαη Α Υ14 Βηβιηόζεκν Ο.Δ..Β. Αζήλαη 1946, 1951, 1956, 1961, 1963, θξαγίδα Πνηθίιε Αγνξά Γξάκα. Βηβιηόζεκα ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΟΤΝΑ 88

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη... 4 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα... 6 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Κέρκυρα... 8 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Καλοδήμος Δ. 6/9/2015 Σχολές 1 ου Πεδίου

http://sep4u.gr Καλοδήμος Δ. 6/9/2015 Σχολές 1 ου Πεδίου Σχολές 1 ου Πεδίου Ομάδες Σχολών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Βαλκανικών Σπουδών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Γλώσσας Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. Σ.Σ.Α.Σ Στρατολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Ψυχολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Στρατολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών. Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη

Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών. Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη Oδηγός Σπoυδών 2011 2012 Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών Ζώζη Ζωγραφίδου Αναστασία Χριστοδούλου Κωνσταντίνα Μουμπάρα Μαρία Δούνδη Πρόλογος... 6 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO... 8 Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Kλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας ΠPOEΔPOΣ Iωάννης Tαϊφάκος ANTIΠPOEΔPOΣ Γεώργιος Ξενής KAΘHΓHTΕΣ Άννα Παναγιώτου - Tριανταφυλλοπούλου Iωάννης Tαϊφάκος EΠIKOYPΟΙ KAΘHΓHTΕΣ Giovanbattista Galdi Δημόκριτος

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσικής τα τελευταία είκοσι χρόνια στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και ιδρύματα της χώρας»

Ρωσικής τα τελευταία είκοσι χρόνια στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και ιδρύματα της χώρας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, 2010 1 Ο νέος Οδηγός Σπουδών του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα

Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Παραδοτέο 3/3: Σύντομη συγκριτική ανάλυση/μελέτη του γαλλικού συστήματος ανώτατης Υπεύθυνος Εγγράφου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 5 2. Η σημερινή κατάσταση 6 2.1 Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Λυκείου σήμερα 6 2.2 Πρόγραμμα σπουδών Αποτελέσματα 8 3. Οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΦΛΩΡΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ Επιστημονικά Πεδία Γενικές Πληροφορίες Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 1 Αγαπητοί υποψήφιοι Ο οδηγός σπουδών περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για όλα όσα ο υποψήφιος του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε 1. στην Ελλάδα. Mία πρώτη προσέγγιση με βάση τους οδηγούς σπουδών των τμημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 90 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Τη νέα σχολική χρονιά 2011 2012 οι πάνω από 100.000 μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α τάξη του Λυκείου (Γενικό, Επαγγελματικό και Εσπερινό Λύκειο) θα

Τη νέα σχολική χρονιά 2011 2012 οι πάνω από 100.000 μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α τάξη του Λυκείου (Γενικό, Επαγγελματικό και Εσπερινό Λύκειο) θα Τη νέα σχολική χρονιά 2011 2012 οι πάνω από 100.000 μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α τάξη του Λυκείου (Γενικό, Επαγγελματικό και Εσπερινό Λύκειο) θα έχουν νέα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων. Το "προφίλ"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Oδηγός Σπoυδών 2013 2014 Tμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλoλoγίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Eπιμέλεια: Επιτροπή Oδηγού Σπουδών Αναστασία Χριστοδούλου Εύη

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες: η θέση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Σερβία. Vojkan Stojičić, Predrag Mutavdžić, Ivana Milojević. 1.

Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες: η θέση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Σερβία. Vojkan Stojičić, Predrag Mutavdžić, Ivana Milojević. 1. Ισχυρές και ασθενείς γλώσσες: η θέση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στη Σερβία Vojkan Stojičić, Predrag Mutavdžić, Ivana Milojević 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο της θεωρητικής (ή παραδοσιακής) Γλωσσoλογίας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2732 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 1928 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2013-2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΑΘΗΝΑ 2013 Εμπνευσμένο από τα άσπρα και τα μαύρα πουλιά του Τιέρνο Μποκάρ (1875-1939) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012 / 2013 1 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 14 ΑΘΗΝΑ 2013 Τον οδηγό επιμελήθηκε ο Κώστας Κολιόπουλος. Συνεργάστηκαν: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ

Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Στασινός Σταυριανέας, Δήμητρα Χριστοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα