ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : Τηλέφωνο : 210/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : 17.5.2013. Τηλέφωνο : 210/3293192-228"

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: FAX: ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : Τηλέφωνο : 20/ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου συντήρησης των Συστημάτων προστασίας και ασφάλειας των επιβατικών σταθμών, των αμαξοστασίων, του Μεγάρου Αθηνάς, της σήραγγας και του Κ.Ε.Λ. της γραμμής της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., για ένα έτος και με διατήρηση μονομερούς δικαιώματος από πλευράς ΣΤΑΣΥ ΑΕ παράτασης της σχετικής σύμβασης για ένα έτος ακόμη». Προϋπολογισμός: Ευρώ ετησίως πλέον ΦΠΑ. Παρακαλούμε να μας υποβάλετε την προσφορά σας για την συντήρηση των Συστημάτων προστασίας και ασφάλειας των επιβατικών σταθμών, των αμαξοστασίων, του Μεγάρου Αθηνάς, της σήραγγας και του Κ.Ε.Λ. της γραμμής της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για ένα () έτος με μονομερές δικαίωμα από πλευράς ΣΤΑΣΥ ΑΕ παράτασης για ένα ακόμη έτος, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Αρμόδιας Διεύθυνσης. Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή για το ετήσιο βασικό τίμημα παροχής Βασικών Υπηρεσιών Υποστήριξης των Συστημάτων Προστασίας και Ασφάλειας όπως αυτές περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι προσφορές σας θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ημέρες και θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, στα κεντρικά γραφεία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., Αθηνάς 67, Αθήνα, 4ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών γραφείο 8 (τηλ ) το αργότερο μέχρι την , ημέρα Παρασκευή & ώρα 2.00.

2 Στο φάκελο της προσφοράς σας να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας αίτησής μας καθώς και ο τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Με ευθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Τυχόν προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές και ως εκπρόθεσμες δεν θα παραλαμβάνονται. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να διαθέτουν οι Υποψήφιοι σχετική εμπειρία, έχοντας αναλάβει κατά την τελευταία πενταετία έργα αντίστοιχου αντικειμένου συντήρησης συστημάτων προστασίας και ασφάλειας (DVR, Router, access control κ.λ.π.), συνολικού προϋπολογισμού, τουλάχιστον ίσου με το ήμισυ του προϋπολογισμού του έργου αυτού. Στις προσφορές σας θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν τα εξής;. Ετήσιο βασικό τίμημα που θα αφορά στην παροχή Βασικών Υπηρεσιών Υποστήριξης, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 7 του Παραρτήματος 6 και αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 2 του συνημμένου τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και ειδικότερα θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος ο Πίνακας της παραγράφου 9 (Σ) και ο πίνακας της παραγράφου 0 του τεύχους, με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Σ)». Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία των παραπάνω άρθρων. Το ποσό του ετήσιου βασικού τιμήματος (Σ) θα είναι και το μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη του μειοδότη. 2. Συμπληρωμένοι οι πίνακες του Παραρτήματος 6 του συνημμένου τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν κόστος ανταλλακτικών (Πίνακας Σ5) όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα 3 και κόστος πρόσθετων εργασιών (Πίνακας Σ6) όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα 6. Οι τιμές των πινάκων Σ5 και Σ6 δεν αξιολογούνται με την οικονομική προσφορά και η ΣΤΑΣΥ ΑΕ μπορεί να τις χρησιμοποιήσει αν και όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα είναι υπογεγραμμένες αρμόδια από τους συμμετέχοντες. Ο Φ.Π.Α. δεν θα περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή και θα αναφέρεται χωριστά. 2

3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ετήσιο βασικό τίμημα ή δεν έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες του Παραρτήματος «6» (Παράγραφοι 9 και 0), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σημειώνουμε:. Με ευθύνη των συμμετεχόντων, γίνονται δεκτές και προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικά, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί αποδεδειγμένα πριν την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. 2. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ημέρες. 3. Εξυπακούεται ότι το προσφερθέν κόστος ωριαίας αποζημίωσης (νυχτερινής ή ημερήσιας) θα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην εργατική Νομοθεσία για αντίστοιχης ειδικότητας και προϋπηρεσίας τεχνικό προσωπικό. 4. Η τιμολόγηση των παρεχόμενων βασικών υπηρεσιών θα γίνεται ανά τρίμηνο. Το τριμηνιαίο τίμημα θα τιμολογείται εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών του πρώτου μήνα του επόμενου τριμήνου και θα αφορά το προηγούμενο τρίμηνο παροχής υπηρεσιών, θα καταβάλλεται δε εντός δέκα (0) ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης. Λοιπές υπηρεσίες θα τιμολογούνται με το πέρας αυτών και η αξία κάθε τιμολογίου θα καταβάλλεται στον Συντηρητή εντός 0 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 5. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 403/20 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,0% στην σύμβαση που θα υπογραφεί, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και θα παρακρατηθεί στην πρώτη πληρωμή. 6. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης : Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής για ποσό ίσο με το 0% του συνολικού ετήσιου τιμήματος που θα προσφερθεί, σύμφωνα με υπόδειγμα της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. 7. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους : α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το οποίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. γ) Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου 3μήνου από το οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από άλλη αρμόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριμήνου. δ) Επίσημο αντίγραφο της απόφασης με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ όπου έγινε η αντίστοιχη δημοσίευση, από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρία. 3

4 ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 599/86 που θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα δηλώνεται : ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών που αφορούν το έργο (τόπος έργου, συνθήκες προσπέλασης, και μεταφοράς υλικών κλπ.) μετά από λεπτομερή εξέταση και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου υπό τους όρους του Διαγωνισμού αυτού. ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες που υποβάλλει με την προσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει μελετήσει επακριβώς του όρους του παρόντος Διαγωνισμού και τα Τεύχη αυτού και τους αποδέχεται. ότι κατά τη σύνταξη της προσφοράς του αλλά και κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία εφαρμοστέα για τον κάθε διαγωνιζόμενο συλλογική ρύθμιση εργασίας (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας/Διαιτητική Απόφαση), όπως εκάστοτε ισχύει, (τήρηση νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζομένων κλπ). Πληροφορίες : Δ/νση Εκμετάλλευσης ΣΤΑΣΥ ΑΕ / ΗΣΑΠ Τηλ Νικόλαος Χ. Παπαθανάσης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Συν.:. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 4

5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 5

6 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ. ΟΡΙΣΜΟΙ 8 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 0 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 2 6. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 3 7. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ (Σ3) 4 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΑΝΑΔΟΧΟΥ 4 0. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 6 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΥ Α.Ε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ (Σ5) 2 6. ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σ6) ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 23 6

7 . ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 24. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) 24.2 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 28.3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 29.4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 3.5 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 35 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 35. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 38 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 38. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 40 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ 40 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 67 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 73 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 73. ΚΑΛΩΔΙΑ Ηλεκτρολογικός Πίνακας Εξοπλισμός CCTV Επιβατικών Σταθμών και Αμαξοστασίων και Κ.Ε.Λ Εξοπλισμός ACCESS CONTROL Επιβατικών Σταθμών και Κ.Ε.Λ. 80 7

8 5. Εξοπλισμός ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Επιβατικών Σταθμών και Κ.Ε.Λ Εξοπλισμός ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Επιβατικών Σταθμών και Κ.Ε.Λ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Ε.Λ : Συντήρηση εγκαταστάσεων συστημάτων προστασίας και ασφάλειας σταθμού ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΤΗ Η ΒΟΗΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 87 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 93. ΟΡΙΣΜΟΙ Σύστημα ασύρματης μετάδοσης εικόνας των εικονοληπτών αποβαθρών στις καμπίνες συρμών της γραμμής της ΣΤΑΣΥ Α.Ε: Σύστημα που μεταδίδει ασύρματα τους τέσσερις εικονολήπτες της αποβάθρας στην οθόνη που βρίσκεται στην καμπίνα οδήγησης του συρμού. Τράπεζα Ελέγχου Εποπτείου (Τράπεζα Ελέγχου): Η Τράπεζα Ελέγχου που βρίσκεται στο εποπτείο του επιβατικού σταθμού και έχει ενδεικτικές λυχνίες, μιμικό διάγραμμα της κάτοψης του σταθμού, επιλογικούς διακόπτες, κλειδοδιακόπτες, κομβία και ενδεικτικά αναλογικά όργανα μέτρησης τάσης και ρεύματος, που ελέγχουν ή και απεικονίζουν την κατάσταση λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού του σταθμού. Σύστημα πυρανίχνευσης: Σύστημα που πραγματοποιεί αυτόματη ανίχνευση συμβάντος φωτιάς και αντίστοιχη ενεργοποίηση σειρήνων, διαθέτει επίσης και χειροκίνητη ενεργοποίηση με υαλόθραυστο κομβίο. Για κάθε ανιχνευτή και κομβίο υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη στο μιμικό διάγραμμα της τράπεζας ελέγχου. Σύστημα ασφαλείας: Σύστημα που πραγματοποιεί ανίχνευση εισόδου σε επιτηρούμενους χώρους μέσω μαγνητικών επαφών και ανιχνευτών κίνησης. Για κάθε σημείο του συστήματος υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη στην τράπεζα ελέγχου. Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας: Σύστημα για την επικοινωνία εντός του σταθμού, που αποτελείται από σταθμούς κλήσης, που βρίσκονται κατά μήκος των αποβάθρων και 8

9 εντός των ανελκυστήρων και μία κεντρική κονσόλα εγκατεστημένη στην Τράπεζα Ελέγχου του Εποπτείου του σταθμού. Σύστημα ρολογιών: Σύστημα κεντρικής παροχής ενδείξεων ώρας σε ρολόγια, που είναι εγκατεστημένα στις αποβάθρες και τα εκδοτήρια των σταθμών, μέσω μιας κεντρικής (μητρικής) μονάδας, που είναι εγκατεστημένη στο εποπτείο του σταθμού. CCTV Σήραγγας: Σύστημα που αποτελείται από τηλεχειριζόμενους εικονολήπτες τύπου Dome, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι κατά μήκος της σήραγγας και πολυπλέκτες / ψηφιακούς καταγραφείς που είναι εγκατεστημένοι στους σταθμούς ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΤΤΙΚΗ. Τοπικό Κέντρο Ελέγχου κάθε επιβατικού σταθμού: Ο απαραίτητος εξοπλισμός (DVR, Switch, Router, S-cluster, εσωτερικές οθόνες, εξωτερικές οθόνες, H/Y-Viewer, Μονάδα Ελέγχου Πρόσβασης) για την ασφάλεια και προστασία του επιβατικού σταθμού. Διαχείριση Κτηριακών Συστημάτων (Building Management System, BMS): Ηλεκτρονική διάταξη που έχει εισόδους και εξόδους, οι οποίες συνδέονται με τα στοιχεία μιας ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και μέσω ενός αλγόριθμου καθορίζει ότι κάποιος συνδυασμός εισόδων παράγει ένα αποτέλεσμα στις εξόδους. Μονάδα Αυτοματισμού (ή PLC Πίνακα) : Υπάρχει ένα κατάλληλο PLC, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον Γενικό Πίνακα Διανομής Σταθμού (ΓΠΔΣ), έτσι ώστε να ενημερώνεται για την κατάσταση των πεδίων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού όπως: παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο σταθμό (Υ/Σ,UPS,Η/Ζ), φωτισμού, υποπινάκων των επιμέρους εσωτερικών χώρων (εποπτείο, τεχνικοί χώροι, εκδοτήρια), των ανελκυστήρων, των κυλιόμενων κλιμάκων και των αντλιοστασίων. Ώρες Κανονικής Λειτουργίας: Χρονική περίοδος κατά την οποία η κυκλοφορία υπηρεσιακών - επιβατικών συρμών διεξάγεται κανονικά. Η χρονική αυτή περίοδος είναι σήμερα μεταξύ 04:30 και 00:30 καθημερινά. Ώρες Τεχνικών Εργασιών: Χρονική περίοδος κατά την οποία το ρεύμα έλξης έχει τη δυνατότητα να διακοπεί, έχει σταματήσει η κυκλοφορία επιβατικών συρμών και λαμβάνουν χώρα οι εργασίες συντήρησης των συστημάτων, οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες λειτουργίας. Η χρονική αυτή περίοδος είναι σήμερα μεταξύ 00:30 και 04:30 καθημερινά. 9

10 Χρόνος Απόκρισης: Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που μια βλάβη αναγγέλλεται στον Ανάδοχο έως τη στιγμή που ο Ανάδοχος φθάνει στο χώρο του σταθμού και επικοινωνεί με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. Δίκτυο: Οι Σταθμοί, Σήραγγες, Συρμοί, Μέγαρο Αθήνας, Μέγαρο Πειραιά, ΚΕΛ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. ΚΕΛ: Το κέντρο ελέγχου λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Scada: Σύστημα απομακρυσμένης τηλεποπτείας και τηλεελέγχου όλων των Η/Μ εξοπλισμών μέσω των τοπικών συστημάτων ελέγχου και εποπτείας των επιβατικών σταθμών από το Κ.Ε.Λ. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Α) Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η ανάληψη της πλήρους συντήρησης χωρίς υλικά των συστημάτων προστασίας και ασφάλειας των αμαξοστασίων, των επιβατικών σταθμών, του Μεγάρου Αθηνάς, της σήραγγας και του Κ.Ε.Λ. της γραμμής της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Σκοπός της Σύμβασης είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και ποιότητας στη λειτουργία των συστημάτων αυτών. Β) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, την προληπτική συντήρηση, τις επιδιορθώσεις βλαβών, τις γενικές επισκευές, τις επιθεωρήσεις ασφαλείας, τις βελτιώσεις προγραμμάτων των DVR και Η/Υ (αναβάθμιση-διορθωτικά πακέτα λογισμικού) και του λογισμικού της εγκατάστασης μετά από τη γραπτή έγκριση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., τον τεχνικό καθαρισμό των παραπάνω συστημάτων και γενικά για όλες τις εργασίες που είναι αναγκαίες, ώστε να παρέχονται στους χρήστες αξιόπιστες, αδιάλειπτες, ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Γ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλη την αναγκαία διοικητική και τεχνική υποστήριξη, όπως επίσης, και να διαθέτει το προσωπικό που θα συντηρεί τον περιγραφόμενο εξοπλισμό. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά προς τον εξοπλισμό των εργαλείων, συσκευών, ανταλλακτικών και γενικά οποιονδήποτε υλικών, τα οποία είναι αναγκαία για τις επιθεωρήσεις, τη συντήρηση, τις επιδιορθώσεις, γενικές επισκευές και αλλαγές στοιχείων στα συστήματα προστασίας και ασφάλειας, στα πλαίσια της σύμβασης χωρίς επιπλέον κόστος. Δ) Το σύστημα προστασίας και ασφάλειας πρέπει να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις επιπλέον ζητούμενες απαιτήσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., που ορίζονται στο παρόν τεύχος, τις οδηγίες και προδιαγραφές, που τίθενται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 0

11 του κάθε αντικειμένου. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται η υποβολή έκθεσης με τα συμπεράσματα μετά από κάθε περίοδο συντήρησης, όπως επίσης και έκθεσης επί των αποκαταστάσεων των βλαβών. Ε) Το ενδεικτικό κόστος των ανταλλακτικών (Σ5) και το ετήσιο κόστος πρόσθετων εργασιών (Σ6) δεν θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση του τελικού προϋπολογισμού. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η ποσότητα του προς συντήρηση εξοπλισμού, που είναι εγκατεστημένος στους σταθμούς του δικτύου, φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Ο συνολικός αριθμός του εξοπλισμού (DVR, H/Y, switch, εικονολήπτες, router κι άλλα) που είναι εγκατεστημένα στους σταθμούς του δικτύου, προκύπτει από το άθροισμα του συσκευών που βρίσκονται στο σύνολο των επιβατικών σταθμών, αμαξοστασίων και στο Κ.Ε.Λ. Το σύστημα προστασίας και ασφάλειας των σταθμών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ έχει σκοπό την αποτροπή δολιοφθορών σε εγκαταστάσεις και συρμούς της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, την αποτροπή ατυχημάτων, την έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση του προσωπικού της ΣΤΑΣΥ ΑΕ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και τον έλεγχο της πρόσβασης σε μη κοινόχρηστους χώρους των σταθμών και στα αμαξοστάσια. Το σύστημα προστασίας και ασφάλειας των σταθμών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ αποτελείται από λειτουργικά αυτοδύναμα συστήματα ασφαλείας που καλύπτουν τον κάθε σταθμό και αμαξοστάσιο, με Τοπικά Κέντρα Ελέγχου (ΤΚΕ) ενώ η μεταφορά πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) μέσω της ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (SDH) εξασφαλίζει τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών για την επίβλεψη του συνόλου των σταθμών καθώς και την άμεση και ορθολογική εκτίμηση των περιστατικών σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων. Το σύστημα προστασίας και ασφάλειας των επιβατικών σταθμών, των αμαξοστασίων και του Κ.Ε.Λ. αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα: Α) Κλειστού Τηλεοπτικού Κυκλώματος (CCTV), Β) Ελέγχου Πρόσβασης (ACCESS) και Γ) Κλήσεων Ανάγκης και Πληροφόρησης Κοινού. Η ενημέρωση του προσωπικού των σταθμών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ γίνεται μέσα από αντίστοιχα συστήματα επιτήρησης και εξυπηρέτησης στο ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τους εικονολήπτες του υποσυστήματος Κλειστού Τηλεοπτικού Κυκλώματος (CCTV) μεταφέρονται στη ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ CCTV - DVR. Οι πληροφορίες πρόσβασης / αποχώρησης μεταφέρονται στη ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ -

12 ACCESS. Αναγγελίες στους χώρους των σταθμών γίνονται μέσω της ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ. Τα υποσυστήματα αυτά είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση του προσωπικού, την τοπική καταγραφή και ταυτόχρονη κοινοποίηση στο ΚΕΛ των συμβάντων μέσω της υποδομής τηλεπικοινωνιών (SDH) που διαθέτει η ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των σταθμών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ βασίζεται σε σύγχρονη αρχιτεκτονική δικτύου υψηλής διαθεσιμότητας, στοχεύοντας στην εύκολη επιτήρηση και συντήρηση των υποσυστημάτων από το Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ). Η μεταφορά δεδομένων στα ανωτέρω υποσυστήματα εξυπηρέτησης γίνεται με μέσα και πρωτόκολλα ανθεκτικά στους ηλεκτρικούς θορύβους του περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η ακεραιότητά τους. Σύντομη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των DVR, των Router, των Switch, των S-cluster, των Μονάδων Ελέγχου Πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για τo σύστημα ασφάλειας και προστασίας, υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή του υπάρχοντος εξοπλισμού χωρίς την άδεια της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων ασφάλειας και προστασίας σταθμών και Κ.Ε.Λ. φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται μία φορά το χρόνο για κάθε σταθμό και για το Κ.Ε.Λ. κατά τις νυχτερινές ώρες τεχνικών εργασιών (0:00-04:30) ημέρες και ώρες και έπειτα από συνεννόηση με τον Επιβλέποντα Μηχανικό των ΣΤΑΣΥ και βάση μηνιαίου προγράμματος επισκέψεων. Μετά την ολοκλήρωση της προληπτικής συντήρησης κάθε σταθμού, θα συμπληρώνεται και θα παραδίδεται το αντίστοιχο δελτίο εργασίας. Σημειώνεται ότι οι εργασίες προληπτικής συντήρησης όλου του εξοπλισμού, που περιγράφεται στο Παράρτημα 2 περιλαμβάνουν εργασίες που δεν αναφέρονται στα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Με την ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει μια κοινή επιθεώρηση αναδόχου και επιβλέποντος μηχανικού στους χώρους των σταθμών της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., με σκοπό την πλήρη καταγραφή των προβλημάτων, που υπάρχουν στον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό των συστημάτων ασφάλειας και προστασίας και αποκατάσταση αυτών. Επίσης, θα δοθεί στον Ανάδοχο ό,τι 2

13 πληροφορία διαθέτει ο Επιβλέπων Μηχανικός και που σχετίζεται με τα συστήματα ασφάλειας και προστασίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά τις βλάβες που εμφανίζονται στα ήδη εγκατεστημένα συστήματα. 6. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., έχει το δικαίωμα, χωρίς καμία δυνατότητα αντίρρησης από τον Ανάδοχο, να του ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεσή του, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της συντήρησης. Β) Ο Ανάδοχος απασχολεί προσωπικό για τις ανάγκες της Σύμβασης, του οποίου ο αριθμός, οι ειδικότητες, οι άδειες και η περιγραφή της εκτελούμενης εργασίας έχουν δηλωθεί από τον Ανάδοχο στην Προσφορά του. Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος καταθέτει στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. τον πλήρη κατάλογο των ονομάτων του προσωπικού, που θα ασχοληθεί με τις εργασίες της Σύμβασης. Γ) Ο Ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. όταν πρόκειται να προσθέσει, αφαιρέσει ή αντικαταστήσει άτομα δικαιολογώντας επαρκώς τις κινήσεις του. Σε περίπτωση αυθαίρετης προσθήκης, αφαίρεσης ή αντικατάστασης ατόμων από τον Ανάδοχο, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα κινήσει τη διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. Δ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωμα, χωρίς καμία δυνατότητα αντίρρησης από τον Ανάδοχο, να απαιτήσει την απομάκρυνση από το έργο οποιουδήποτε εργαζόμενου του Αναδόχου, εφόσον πιστεύει ότι είναι ακατάλληλος για την συγκεκριμένη εργασία ή δεν υπακούσει σε προφορικές ή γραπτές οδηγίες. 7. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α) Οι εργασίες συντήρησης διεξάγονται κατά κανόνα κατά τις νυχτερινές ώρες τεχνικών εργασιών (0:00-04:30) και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και μόνο μετά από γραπτή έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η ετήσια συντήρηση δύναται να πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες λειτουργίας του Δικτύου. Β) Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου ανά σταθμό θα διαρκούν: ένα () πλήρες 8ωρο για κάθε σταθμό, δύο πλήρη 8ωρα για τους σταθμούς που έχουν και αμαξοστάσια, εκτός των σταθμών και αμαξοστασίων Ειρήνη 3

14 συμπεριλαμβανομένου και του Κ.Ε.Λ. και του Φαλήρου όπου απαιτούνται 3 πλήρη 8ωρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δίνεται παράταση των εργασιών συντήρησης ύστερα από άδεια που ζητά ο Ανάδοχος από τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης. Το συνεργείο συντήρησης αποτελείται από δύο τουλάχιστον άτομα, έναν () μηχανικό αυτοματισμού ή ηλεκτρονικής και ένα () τεχνίτη. Γ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο, χωρίς δικαίωμα αντίρρησης, αλλαγές στο ωράριο εργασίας προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της συντήρησης. Δ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το, συμφωνημένο με την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ωράριο εργασίας και το συνεργείο με το προβλεπόμενο προσωπικό. Σε περίπτωση μη τήρησης του ωραρίου εργασίας και της σύνθεσης του συνεργείου, κινείται από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. 8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ (Σ3) Α) Το συνεργείο είναι συνεχώς σε πλήρη διαθεσιμότητα για άμεση επέμβαση σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (2) ωρών από την ώρα της ειδοποίησης, αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί τηλεφωνικά. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή συντήρηση και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Β) Μετά την πάροδο δύο (2) εργάσιμων ημερών αν ο Ανάδοχος δεν έχει αποκαταστήσει τη βλάβη, τότε κινείται από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α) Ο Επιβλέπων του έργου της συντήρησης συστημάτων ασφάλειας και προστασίας των σταθμών και των αμαξοστασίων της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ορίζεται ως διαχειριστής της Σύμβασης. Έγγραφα από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. προς τον Ανάδοχο συνυπογράφονται από τον Επιβλέποντα και από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης. Β) Διαχειριστής της Σύμβασης από πλευράς Αναδόχου ορίζεται ο αναγραφόμενος στην Προσφορά του Αναδόχου. Έγγραφα από τον Ανάδοχο προς την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. υπογράφονται από το Διαχειριστή της Σύμβασης, που έχει ορίσει ο Ανάδοχος. Γ) Η επικοινωνία μεταξύ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και Αναδόχου μέσα στο Δίκτυο γίνεται κατά προτίμηση μέσω των εσωτερικών τηλεφώνων του δικτύου ΣΤΑΣΥ. 4

15 Δ) Το προσωπικό του Αναδόχου, είναι πάντα σε ετοιμότητα και διαθέσιμο για άμεση επέμβαση σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (2) ωρών από την ώρα της ειδοποίησης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου συνεχούς λειτουργίας. Ο Επιβλέπων καλεί τον Ανάδοχο στο τηλέφωνο αυτό και ζητά την παρουσία του προσωπικού του Αναδόχου στο Δίκτυο. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν απαντά το δηλωθέν τηλέφωνο κινείται από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. Σε περίπτωση άσκοπης επέμβασης του συνεργείου του Αναδόχου, η ΣΤΑΣΥ θα επιβαρύνεται το κόστος της δοθείσας βλάβης από το ΚΕΛ. 0. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α) Προγραμματισμένη συντήρηση εκτελείται μόνο κατά την διάρκεια των ωρών Τεχνικών Εργασιών. Β) Ένα μήνα πριν την αρχή του νέου έτους συντήρησης ο Ανάδοχος με βάση τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, που αναγράφονται στο Παράρτημα 2, υποβάλλει προς έγκριση στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. το πρόγραμμα συντήρησης για το επόμενο έτος. Για τον προγραμματισμό ο Ανάδοχος λαμβάνει υπόψη του ότι το πρόγραμμα πρέπει να είναι κατανεμημένο σε όλο το έτος. Γ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο αλλαγές στο Πρόγραμμα συντήρησης. Οι αλλαγές πρέπει να κοινοποιηθούν στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. εντός 5 εργάσιμων ημερών. Δ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να επισπεύσει οποιαδήποτε στιγμή κρίνει αναγκαίο προγραμματισμένη εργασία συντήρησης και να τη μεταθέσει σε άλλη χρονική περίοδο, που κρίνει κατάλληλη. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς αντίρρηση να προσαρμοστεί στην οποιαδήποτε αλλαγή προγραμματισμένης εργασίας από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α) Ο Ανάδοχος εισέρχεται στον Σταθμό και ειδοποιεί αμέσως τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης καθώς και τον Υπεύθυνο Βάρδιας στο Κ.Ε.Λ. για την άφιξή του. Η ώρα άφιξης του Αναδόχου πρέπει να είναι αργότερα από τις 00:30, έτσι ώστε, να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες μεταξύ των οποίων είναι: Παραλαβή κλειδιών και σχετικών εντύπων από τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης. 5

16 Προετοιμασία του προσωπικού του Αναδόχου. (η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δεν διαθέτει αποδυτηριακές εγκαταστάσεις στον Ανάδοχο). Μεταφορά εξοπλισμού στον χώρο εργασίας. Β) Πριν την έναρξη του πρώτου δρομολογίου, ο Ανάδοχος έχει τελειώσει τις εργασίες συντήρησης και παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης ή τον εκπρόσωπό του τις εγκαταστάσεις που συντηρήθηκαν έτοιμες προς χρήση. Ολοκληρωμένη εργασία θεωρείται η εργασία όταν: Έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά κλπ. Έχουν απομακρυνθεί οι διατάξεις απομόνωσης της εγκατάστασης και οι προειδοποιητικές πινακίδες. Έχουν γίνει οι προβλεπόμενες δοκιμές και ο εξοπλισμός είναι έτοιμος προς χρήση. Αν δεν συμβαίνει ένα από τα παραπάνω ο Επιβλέπων του Έργου Συντήρησης απαιτεί από τον Ανάδοχο επιδιόρθωση και αφαιρείται σχετικός χρόνος από την διαθεσιμότητα της εγκατάστασης. Γ) Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης ο Ανάδοχος: Παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης τα σχετικά έντυπα συμπληρωμένα. Παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης τα κλειδιά που παρέλαβε. Απομακρύνει το προσωπικό από τον Σταθμό. Επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Βάρδιας στο Κ.Ε.Λ. δηλώνοντας του τη λήξη των εργασιών και την διαθεσιμότητα της εγκατάστασης. Καθυστερήσεις ή παραλείψεις των ανωτέρω είναι δυνατό να αφαιρέσουν χρόνο διαθεσιμότητας από την εγκατάσταση ή να κινήσουν από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Α) Αποκατάσταση βλάβης κατά την διάρκεια ωρών λειτουργίας. ) Ο Ανάδοχος ή το αρμόδιο βλαβοληπτικό κέντρο του Αναδόχου δέχεται κλήση για βλάβη από τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης ή από τον Υπεύθυνο Βάρδιας του ΚΕΛ στο φορητό τηλέφωνο που διαθέτει ή σε εσωτερικό τηλέφωνο του δικτύου ή σε σταθερό τηλέφωνο των δικών του εγκαταστάσεων. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί τηλεφωνικά, τότε συνεργείο του Αναδόχου είναι υποχρεωμένο να ευρίσκεται στο σημείο της βλάβης σε 6

17 χρόνο όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (2) ωρών από την ώρα της ειδοποίησης. Ο Επιβλέπων του Έργου Συντήρησης ή ο Υπεύθυνος Βάρδιας του ΚΕΛ πρέπει να μεριμνήσει ώστε στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εμφάνιση του προβλήματος μέχρι της άφιξης του συνεργείου υποστήριξης του Αναδόχου να βρίσκεται στο χώρο του προβλήματος το αρμόδιο προσωπικό των ΣΤΑΣΥ, για την άμεση και απρόσκοπτη έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης από τους τεχνικούς του Αναδόχου, οι οποίοι θα δώσουν μόνιμη ή προσωρινή λύση στο πρόβλημα αποκαθιστώντας σε κάθε περίπτωση την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων. 2) Αμέσως μετά την άφιξή του ο Ανάδοχος ειδοποιεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης και τον Υπεύθυνο Βάρδιας στο ΚΕΛ και καταγράφεται η ώρα της άφιξης. 3) Ο Ανάδοχος απομονώνει την εγκατάσταση από το κοινό χρησιμοποιώντας εμπόδια και προειδοποιητικές πινακίδες που υπάρχουν στον Σταθμό και καλεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης για έλεγχο και έγκριση. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε πρόσθετες ενέργειες αποκλεισμού του χώρου αν αυτό απαιτηθεί από τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης. Ο Ανάδοχος θεωρείται τελικώς υπεύθυνος για την πλήρη απομόνωση της εγκατάστασης και τη μη δημιουργία προβλημάτων ασφαλείας στο επιβατικό κοινό. 4) Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί τις επισκευές στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. 5) Ο Ανάδοχος παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης την εργασία ολοκληρωμένη, δηλαδή: Έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά κλπ. Ο εξοπλισμός είναι έτοιμος για ασφαλή λειτουργία. 6) Ο Ανάδοχος συμπληρώνει τα σχετικά έντυπα και καταγράφεται η ώρα αποκατάστασης της βλάβης και στον Υπεύθυνο Βάρδιας του Κ.Ε.Λ.. Β) Αποκατάσταση βλάβης κατά τις ώρες τεχνικών εργασιών. Ενδέχεται ο Ανάδοχος να εργαστεί για την αποκατάσταση βλάβης κατά τις ώρες τεχνικών εργασιών, εάν η έναρξη της εργασίας έγινε στις ώρες λειτουργίας και δεν περατώθηκε μέχρι τη λήξη αυτών. Γ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αν ο Ανάδοχος εκτιμήσει αρχικά ότι η αποκατάσταση της βλάβης υπερβεί τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες, ειδοποιεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης και αναμένει οδηγίες. 7

18 Δ) Αν οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης τελικά υπερβούν τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες, τότε ο Ανάδοχος ειδοποιεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης και αναμένει οδηγίες. Ε) Αν ο Ανάδοχος κατά την παρουσία του στο χώρο εργασίας, εντοπίσει σφάλμα σε κάποια εγκατάσταση ή καλωδίωση, η επιδιόρθωση της οποίας δεν εμπίπτει στις συμβατικές υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως να το αναφέρει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης. ΣΤ) Αν ο Ανάδοχος διαπιστώσει κατά τη διάρκεια αποκατάστασης βλάβης ότι εμπλέκονται και συντηρητές άλλων συστημάτων ή συνεργεία των ΣΤΑΣΥ π.χ. πρόβλημα στην επικοινωνία τοπικού συστήματος σταθμού με το Κ.Ε.Λ., πρόβλημα στο σύστημα ασύρματης μετάδοσης εικονοληπτών των αποβαθρών στις καμπίνες των συρμών άμεσα ειδοποιεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης και αναμένει οδηγίες. Z) Σε περίπτωση που για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτηθεί αντικατάσταση καρτών / μονάδων ή ανταλλακτικών, οι βεβλαμμένες κάρτες / μονάδες / ανταλλακτικά θα αντικαθίστανται από ίδιου τύπου ή ισοδύναμα από το απόθεμα (stock) ανταλλακτικών που διαθέτει η ΣΤΑΣΥ. Η) Σε κάθε αναγγελία βλάβης εκδίδεται ειδικός αριθμός (trouble ticket) από το βλαβοληπτικό σύστημα (call tracking) ο οποίος αποστέλλεται / αναγγέλλεται στον Υπεύθυνο βάρδιας στο ΚΕΛ. Σε περίπτωση αποκατάστασης προβλήματος τηλεφωνικά, η ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ δεν επιβαρύνεται. Στατιστικά στοιχεία (συγκεντρωτικά / αναλυτικά) θα αποστέλλονται στον Επιβλέποντα κάθε μήνα. Θ) Πάγιο τίμημα αποκατάστασης ανά βλάβη (Σ2 και Σ4). Σε περίπτωση επέμβασης του συνεργείου του Αναδόχου στο δίκτυο της γραμμής για αποκατάσταση μιας βλάβης, η ΣΤΑΣΥ επιβαρύνεται με το πάγιο τίμημα αποκατάστασης ανά βλάβη (ανάλογα το είδος βλάβης, π.χ. DVR ή εικονολήπτης, εξωτερική οθόνη) που πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει ο Ανάδοχος στο Παράρτημα 6, Παράγραφο 0. Στο ανωτέρω πάγιο τίμημα αποκατάστασης ανά βλάβη, συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος μετάβασης στο χώρο εργασίας αλλά δεν περιλαμβάνεται το κόστος του βεβλαμμένου /αναλώσιμου ανταλλακτικού που πιθανόν να απαιτηθεί για την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Διευκρινίζεται ότι ο συντελεστής 200 αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο πλήθος των κλήσεων από τον Επιβλέποντα μηχανικό της ΣΤΑΣΥ ή από το ΚΕΛ προς τον Ανάδοχο μέσα στην ετήσια περίοδο προκειμένου εκείνος να παρεμβαίνει για την αποκατάσταση βλάβης στον εξοπλισμό εκτός εικονολήπτη και εξωτερικής οθόνης-σ2. Οι ΣΤΑΣΥ οφείλουν να καταβάλουν στον Ανάδοχο το ποσό που 8

19 προκύπτει από τον αριθμό των βλαβών οι οποίες αποκαταστάθηκαν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο επί το μοναδιαίο κόστος αποκατάστασης μίας βλάβης (Σε περιπτώσεις που κρίνει ο Επιβλέπων του έργου, μπορεί η βλάβη που χρήζει αποκατάσταση να αφορά περισσότερο της μιας μονάδας/σταθμού αλλά θα χρεώνεται ως μία βλάβη, π.χ. πρόβλημα επικοινωνίας του ΚΕΛ και με τους 24 επιβατικούς σταθμούς). Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο συντελεστής 300 αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο πλήθος των κλήσεων από τον Επιβλέποντα μηχανικό της ΣΤΑΣΥ ή από το ΚΕΛ προς τον Ανάδοχο μέσα στην ετήσια περίοδο προκειμένου εκείνος να παρεμβαίνει για την αποκατάσταση βλάβης ανά εικονολήπτη ή ανά εξωτερική οθόνη-σ4. Οι ΣΤΑΣΥ οφείλουν να καταβάλουν στον Ανάδοχο το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των βλαβών οι οποίες αποκαταστάθηκαν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο επί το μοναδιαίο κόστος αποκατάστασης μίας βλάβης (Σε περιπτώσεις που κρίνει ο Επιβλέπων του έργου, μπορεί η βλάβη που χρήζει αποκατάσταση να αφορά περισσότερο του ενός εικονολήπτη (ή εξωτερική οθόνη) αλλά θα χρεώνεται ως μία βλάβη, π.χ. πρόβλημα στα βύσματα σύνδεσης εικονοληπτών με DVR). Σημειώνεται ότι, εάν το πλήθος των βλαβών όπως περιγράφηκαν παραπάνω, ξεπεράσει τις 200 και τις 300 ο συντηρητής οφείλει να τις αποκαταστήσει με το ίδιο μοναδιαίο τίμημα. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα προμηθεύει το αναγκαίο ανταλλακτικό υλικό για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του συντηρούμενου εξοπλισμού. Το εν λόγω υλικό θα είναι ιδιοκτησία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., θα βρίσκεται στο Κ.Ε.Λ. και θα είναι διαθέσιμο στις εκάστοτε εμφανιζόμενες ανάγκες υποστήριξης του δικτύου. Σε περίπτωση βλάβης μέρους εξαρτήματος π.χ. κάρτα δικτύου, σκληρός δίσκος, εικονολήπτης κ.ο.κ. και εφόσον μπορεί να επισκευαστεί στο εργαστήριο του Αναδόχου, ο Ανάδοχος πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια θα ενημερώνει τον Επιβλέποντα του έργου εγγράφως για το κόστος και τον αιτούμενο χρόνο επισκευής (Εφόσον το μέρος του εξαρτήματος επιδέχεται επισκευή, το κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% της αξίας του αντίστοιχου καινούργιου). Καθυστερήσεις ή παραλείψεις των ανωτέρω είναι δυνατό να αφαιρέσουν χρόνο διαθεσιμότητας από την εγκατάσταση και να κινήσουν από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Α) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ελέγχει μέρος ή το σύνολο των εργασιών προγραμματισμένης ή έκτακτης συντήρησης που εκτελεί ο Ανάδοχος στον προς συντήρηση εξοπλισμό. 9

20 Β) Εκτός από τους ελέγχους που η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα διεξάγει όποτε αυτή κρίνει αναγκαίο χωρίς την παρουσία του Αναδόχου, θα οργανώνει ολοκληρωμένες επιθεωρήσεις στο σύνολο του εξοπλισμού για να εξακριβώνει την τεχνική του κατάσταση και την αποτελεσματικότητα της συντήρησης του Αναδόχου. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο τουλάχιστον δυο (2) ημέρες πριν για τους σταθμούς που πρόκειται να επιθεωρήσει. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τέτοιου είδους αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, όποτε τις κρίνει αναγκαίες. Αν από την επιθεώρηση βρεθεί ότι κατά τη διάρκεια επισκευής ή συντήρησης προκλήθηκε ζημιά στον εξοπλισμό του ΣΤΑΣΥ από υπαιτιότητα του συνεργείου του Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να την αποκαταστήσει πλήρως και αδαπανώς. Γ) Μετά το τέλος κάθε επιθεώρησης, θα παραδίδεται στον Ανάδοχο ένα Έντυπο Επιθεώρησης, που θα απαριθμεί τις ενδεχόμενες ατέλειες και τις ενέργειες αποκατάστασης που πρέπει να γίνουν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά τις ατέλειες σε χρόνο που θα ορίζεται από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση εντοπισθεί μια επικείμενη βλάβη που μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του σταθμού, τότε ο εξοπλισμός αυτός θα τίθεται εκτός λειτουργίας και ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αρχίζει επισκευές όχι αργότερα από την επόμενη μέρα. Δ) Έξι μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα προβεί σε λεπτομερή επιθεώρηση όλων των συντηρούμενων εγκαταστάσεων. Όλες οι ελλείψεις που θα βρεθούν ως αποτέλεσμα αυτής της επιθεώρησης, θα αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία της επιθεώρησης. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την όποια απώλεια διαθεσιμότητας στον εξοπλισμό που θα προκληθεί από τις εργασίες που θα ακολουθήσουν αυτή την επιθεώρηση. 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Οι Ποινικές Ρήτρες που θα βαρύνουν τον Ανάδοχο του συστήματος και τα αντίστοιχα σε βάρος του χρηματικά πρόστιμα έχουν ως εξής :. Η με υπαιτιότητα του Αναδόχου μη εκτέλεση εντός της συγκεκριμένης ημέρας της προγραμματισμένης συντήρησης, θα συνεπάγεται σε βάρος του χρηματικό πρόστιμο εκ ποσού.000 ανά γεγονός. 2. Η παντελής αποχή του Αναδόχου από την εκτέλεση των ανειλημμένων με την παρούσα υποχρεώσεών του πέραν των πέντε (5) ημερών, θα συνεπάγεται την σε βάρος του έκπτωση και σε όφελος της ΑΕ ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ όλου του ποσού της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξή του ως εκπτώτου. 20

21 3. Η μη έγκαιρη ανταπόκριση του Αναδόχου σε κλήση για έκτακτη βλάβη σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 (σελ. 0,) και 2 (σελ. 3-6) του παρόντος τεύχους, θα συνεπάγεται την σε βάρος του επιβολή χρηματικού προστίμου: 000 για την πρώτη φορά, 2000 για την δεύτερη φορά και 3000 για την τρίτη φορά. Περαιτέρω περιπτώσεις μη έγκυρης ανταπόκρισης σε κλήση για έκτακτη βλάβη οδηγεί αυτόματα σε λύση του συμβολαίου συντήρησης εις βάρος του συντηρητή και την κήρυξη του ως εκπτώτου. Τα παραπάνω ποσά είναι δυνατόν να παρακρατούνται από οφειλόμενα στον Ανάδοχο ποσά είτε να εκπίπτουν από την κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ (Σ5) Α) Στο Κ.Ε.Λ., η ΣΤΑΣΥ διατηρεί αποθήκη με ορισμένα ανταλλακτικά τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για αποκατάσταση βλαβών, αντικαθιστώνται άμεσα από την ΣΤΑΣΥ ώστε οι ποσότητες των υλικών να παραμένουν ακέραιες. Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει το παραπάνω υλικό από την αποθήκη του Κ.Ε.Λ., υπογράφοντας το σχετικό δελτίο παραλαβής και να το διακινήσει προς όλους τους σταθμούς. Β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο γνήσια αχρησιμοποίητα ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Στις περιπτώσεις εκείνες που ο κατασκευαστής δε διαθέτει κάποια από τα ανταλλακτικά, ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί υλικά της έγκρισης του επιβλέποντος μηχανικού. Υλικά που έχουν εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο και βρέθηκε ότι δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν, αφαιρούνται και αντικαθίστανται με άλλα κατάλληλα χωρίς το κόστος εργασίας να βαρύνει την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Γ)Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει τις τιμές του πίνακα με τα ανταλλακτικά που αναφέρεται στο Παράρτημα 3, από τα οποία η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δύναται, χωρίς δέσμευση της, να παραγγέλνει ανάλογα με τις διαπιστωμένες ανάγκες. 2

22 6. ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟ Α) Βιβλιάριο συντήρησης και επιθεώρησης συστημάτων ασφάλειας και προστασίας ανά σταθμό του δικτύου. Συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο ύστερα από κάθε επισκευή, συντήρηση και επιθεώρηση και φυλάσσεται σε χώρο που θα καθορίσει ο Επιβλέπων του Έργου Συντήρησης Β) Σε κάθε αναγγελία βλάβης εκδίδεται ειδικός αριθμός (trouble ticket) από το βλαβοληπτικό σύστημα (call tracking) ο οποίος αποστέλλεται / αναγγέλλεται στον Υπεύθυνο βάρδιας στο ΚΕΛ. Στατιστικά στοιχεία (συγκεντρωτικά / αναλυτικά) θα αποστέλλονται στον Επιβλέποντα κάθε μήνα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει σε ηλεκτρονική μορφή αναφορές για βλάβες και την αποκατάστασή τους και να τις αποστέλλει με ηλεκτρονικό τρόπο στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Η φόρμα συμπλήρωσης θα δοθεί στον Ανάδοχο από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Τα δεδομένα θα εισάγονται αυτόματα στο σύστημα διαχείρισης δεδομένων του Κ.Ε.Λ. Μη συμπλήρωση ή κακή συμπλήρωση των παραπάνω εντύπων είναι δυνατό να προκαλέσει την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κίνηση διαδικασιών επιβολής ποινικής ρήτρα. 7. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σ6) Ο Ανάδοχος εφόσον του ζητηθεί από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. αναλαμβάνει την κατασκευή συμπληρωματικών τμημάτων τού προς συντήρηση εξοπλισμού σύμφωνα με τις τιμές που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η τιμή μονάδος οποιασδήποτε εργασίας απαιτηθεί από τον ανάδοχο, είτε σε επίπεδο συντήρησης του ήδη εγκατεστημένου εξοπλισμού, είτε σε επίπεδο αποκατάστασης βλάβης, φαίνεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 23

24 . ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) Το σύστημα CCTV αποτελείται από ψηφιακούς καταγραφείς εικόνας (ειδικά διαμορφωμένες μονάδες Η/Υ) που είναι εγκατεστημένοι κατά μήκος του δικτύου της ΣΤΑΣΥ Α.Ε και από ένα κέντρο λήψης σημάτων που είναι εγκατεστημένο στο ΚΕΛ. Το κέντρο λήψης σημάτων αποτελείται από δύο server στους οποίους είναι συνδεδεμένοι οι δώδεκα clients που οδηγούν τις 24 οθόνες οι οποίες απεικονίζουν τα σήματα των εικονοληπτών των σταθμών, και από 5 μονάδες Η/Υ οι οποίες οδηγούν τις οθόνες plasma. Το λειτουργικό σύστημα όλων των μονάδων (DVR σταθμών και μονάδων στο ΚΕΛ) είναι Windows XP με SP. Η διασύνδεση των συστημάτων του σταθμού γίνεται μέσω του τοπικού δικτύου Ethernet. Η διασύνδεση μεταξύ των σταθμών και του ΚΕΛ γίνεται μέσω του δικτύου SDH. Το υποσύστημα Τηλεόρασης Κλειστού Κυκλώματος ελέγχει και κάνει συνεχή οπτική παρακολούθηση της περιμέτρου των εγκαταστάσεων, οπτική επιτήρηση του εσωτερικού χώρου των εγκαταστάσεων και οπτική εποπτεία εκτάκτων καταστάσεων ή συναγερμών. Γίνεται η συνεχής επιτήρηση τουλάχιστον των εξής σημείων των σταθμών: Είσοδοι έξοδοι κοινού και προσωπικού Είσοδοι έξοδοι προστατευμένων χώρων Αυτόματα εκδοτικά μηχανήματα Χώροι ακύρωσης εισιτηρίων Ενδεικτικά στα άκρα κάθε αποβάθρας του σταθμού και όπου αλλού χρειάζεται ώστε να καλύπτεται επαρκώς η αποβάθρα προς όλες τις κατευθύνσεις. Κλιμακοστάσια, ανυψωτικά μηχανήματα Χώροι κλήσης ανάγκης (information / emergency) Χώροι στάθμευσης συρμών στα αμαξοστάσια και σημεία πρόσβασης Πάνω σε μία αποβάθρα με δύο τροχιές έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον τέσσερις (8) εικονολήπτες, δύο (4) για κάθε τροχιά. Σε κάθε τροχιά η μία () κάμερα θα επιτηρεί την άλλη. 24

25 Σε κάθε αποβάθρα έχουν τοποθετηθεί προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις τουλάχιστον τέσσερις εικονολήπτες (8 για τις αποβάθρες του σταθμού), δύο σε κάθε κατεύθυνση (4 για κάθε αποβάθρα). Κάθε εικονολήπτης επιτηρείται από κάποιον άλλο γειτονικό εικονολήπτη. Οθόνες (monitors) ή σημεία ελέγχου έχουν τοποθετηθεί: Στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου (ΤΚΕ), στο εποπτείο κάθε σταθμού. Στα άκρα κάθε αποβάθρας, σε κατάλληλη θέση με ορατότητα από το χειριστή της αμαξοστοιχίας για τον έλεγχο επιβίβασης των επιβατών στο συρμό ή της αποβίβασής τους από αυτόν. Οι εικόνες που συλλέγονται από τους εικονολήπτες μεταφέρονται στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου της εγκατάστασης για προβολή και καταγραφή. Η προβολή είναι συνεχής στις δύο ή περισσότερες οθόνες του συστήματος. Οι οθόνες χωρίζονται στα τέσσερα, ώστε να είναι δυνατή η προβολή εικόνων από τέσσερις εικονολήπτες ταυτόχρονα. Υπάρχει η δυνατότητα κυλιόμενης απεικόνισης μιας ομάδας εικονοληπτών (λ.χ. όλοι οι εικονολήπτες της αποβάθρας Αρ. στην οθόνη Αρ. ) με προγραμματιζόμενη διάρκεια χρόνου. Υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης (motion detection) από όλους τους εικονολήπτες με χρήση λογισμικού, με χρονικό προγραμματισμό και χειροκίνητα (λ.χ. κατά τις νυκτερινές ώρες). Σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης σημαίνει συναγερμός (ο οποίος καταγράφεται από το σύστημα) και στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα του αντίστοιχου εικονολήπτη. Συνεχώς γίνεται μεταφορά των εικόνων, από οποιουσδήποτε από τους εικονολήπτες, σε πραγματικό χρόνο, στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) μέσω SDH. Ο χειριστής στο ΚΕΛ μπορεί και παρακολουθεί τους χειρισμούς του χειριστή του ΤΚΕ χωρίς να δεσμεύεται από αυτούς. Το υποσύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης αποτελείται από τις παρακάτω κύριες συσκευές: Σταθερούς τηλεοπτικούς εικονολήπτες Οθόνες 25

26 Μονάδα Ελέγχου Κλειστού Τηλεοπτικού Κυκλώματος και κονσόλα χειριστή Μονάδα Ψηφιακής Καταγραφής Τηλεοπτικού Σήματος Οι εικονολήπτες είναι έγχρωμοι, υψηλής ανάλυσης και ευαισθησίας, ώστε να παρέχουν όσο το δυνατόν ευκρινέστερη εικόνα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Διαθέτουν φακούς με αυτόματη ρύθμιση διαφράγματος (auto-iris) και χειροκίνητα ρυθμιζόμενης εστιακής απόστασης, ώστε το πεδίο επιτήρησής τους να προσαρμόζεται κατά την εγκατάσταση, στα δεδομένα του χώρου που επιβλέπουν. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής μεγέθυνσης (zoom). Ο εικονολήπτης προστατεύεται από κλιματολογικές συνθήκες (χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, έκθεση στον ήλιο, υγρασία, βροχή κλπ.) καθώς και από σκόνη και χτυπήματα. Οι εικονολήπτες έχουν εγκατασταθεί σε στύλους, τοίχους και οροφές ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή κάλυψη. Όλες οι οθόνες του Υποσυστήματος Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης είναι έγχρωμες, υψηλής ευκρίνειας και είναι δυνατή η αξιοποίηση της τηλεοπτικής πληροφορίας. Οι οθόνες της μονάδας ελέγχου CCTV και οι οθόνες παρακολούθησης (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ) είναι έγχρωμες τουλάχιστον 20 τύπου TFT, υψηλής ανάλυσης. Οι οθόνες παρακολούθησης μπορούν να προβάλουν ταυτόχρονα εικόνα από τέσσερις (4) εικονολήπτες με διαίρεση εικόνας στα τέσσερα (4). Οι οθόνες για τον έλεγχο από τον χειριστή της αμαξοστοιχίας της προσέγγισης / απομάκρυνσης επιβατών (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ) είναι τοποθετημένοι σε ανοξείδωτο ερμάριο προστασίας ΙΡ65 το οποίο είναι στραμμένο υπό γωνία 45ο, ώστε να έχει πλήρη ορατότητα ο οδηγός. Το σήμα εξόδου από κάθε εικονολήπτη οδηγείται σε κατάλληλες συσκευές για επιλογή, επεξεργασία, απεικόνιση στις τοπικές οθόνες, καταγραφή, αποθήκευση και μεταφορά στο κεντρικό σύστημα ελέγχου. Η μονάδα ελέγχου υλοποιεί τις εξής απαιτήσεις: Ελέγχει και προγραμματίζει όλες τις λειτουργίες των εικονοληπτών, οθονών, αποθήκευσης και συναγερμών μέσω σταθμού εργασίας (πληκτρολόγιο, οθόνη). Επιτρέπει την εμφάνιση στην οθόνη του σταθμού εργασίας εικόνας από άλλους εικονολήπτες (εκτός αυτών που εμφανίζονται στις οθόνες προβολής). Διεκπεραιώνει τις προγραμματισμένες λειτουργίες χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Ειδοποιεί το χειριστή σε κάθε περίπτωση συναγερμού που προέρχεται από ανίχνευση κίνησης σε συγκεκριμένο εικονολήπτη. 26

27 Παράγει σήματα συναγερμού σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης από συγκεκριμένο εικονολήπτη που προορίζονται για περαιτέρω καταγραφή και επεξεργασία από το σύστημα συναγερμού. Κάθε εικονολήπτης χαρακτηρίζεται από χωριστό κωδικό που συσχετίζεται με τον σταθμό και τη θέση του στο σταθμό. Με αυτό τον τρόπο κάθε στοιχείο ενός συμβάντος είναι δυνατόν να εντοπισθεί γεωγραφικά στο πεδίο κάλυψης. Κρατάει σε ηλεκτρονικό αρχείο (log) όλα τα στοιχεία του συστήματος (προγραμματισμό, ενέργειες του χειριστή, σήματα από αισθητήρες κ.λ.π.) και μπορεί να απεικονίσει, τυπώσει και αποστείλει στο ΚΕΛ το αρχείο αυτό. Διαθέτει κατάλληλη κονσόλα χειρισμού με δυνατότητα εύκολης επιλογής από το χειριστή των επιθυμητών παραμέτρων. Το DVR έχει τη δυνατότητα καταγραφής και αρχειοθέτησης ψηφιοποιημένων τηλεοπτικών σημάτων με τεχνολογία ολίσθησης χρόνου ή σε πραγματικό χρόνο σε μαγνητικά μέσα. Η μονάδα αυτή είναι ενσωματωμένη στη μονάδα ελέγχου. Η μονάδα αυτή μπορεί: Να αποθηκεύει τα σήματα σε μαγνητικό δίσκο (hard disk). Να αποθηκεύει τη χρονική στιγμή (ημερομηνία / ώρα) λήψεως της εικόνας και μπορεί να την ενσωματώνει σε αυτή κατά την εκτύπωση ή την απεικόνιση. Να αποθηκεύει εικόνες από όλους τους εικονολήπτες για μία () εβδομάδα με ενδεικτικό ρυθμό (ips = images per second): 0,5 ips (image / 2 sec) τις ώρες που ο σταθμός / αμαξοστάσιο είναι κλειστός. 2 ips κατά τις ώρες λειτουργίας και 25 ips σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης / συναγερμών ή όταν ζητηθεί χειροκίνητα (γιά μικρά χρονικά διαστήματα) Οι ρυθμοί αυτοί είναι προγραμματιζόμενοι από τον χειριστή (λ.χ. 0, ips). Μεταφέρει τις πληροφορίες της εβδομάδας σε οπτικό μέσο αποθήκευσης προς αρχειοθέτηση. Έχει δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητάς της με προσθήκη εσωτερικών ή εξωτερικών υπομονάδων αποθήκευσης. Το Σύστημα Επιτήρησης Κλειστών Τηλεοπτικών Κυκλωμάτων (CCTV) στο ΚΕΛ περιλαμβάνει το Υποσύστημα Επιτήρησης τηλεοπτικών σημάτων, κεντρικό πολύ-επιλογέα 27

28 εικόνας, υπολογιστή για την κεντρική αποθήκευση συμβάντων από όλους τους σταθμούς και εκτυπωτή κατάλληλο για φωτογραφίες. Η πλήρης συγκρότηση του συστήματος CCTV στους σταθμούς και στο ΚΕΛ φαίνονται ενδεικτικά στα Σχήματα του Παραρτήματος 5..2 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης αποτελείται από 25 μονάδες οι οποίες είναι εγκατεστημένες από σε κάθε σταθμό και στο ΚΕΛ. Κάθε μονάδα ελέγχει από 2 έως 4 καρταναγνώστες που βρίσκονται στις εισόδους των εποπτείων σταθμών, καθώς επίσης και στον χώρο του ΚΕΛ στην Ειρήνη. Ο έλεγχος του συστήματος γίνεται από ένα Η/Υ ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο ΚΕΛ. Το λειτουργικό του Η/Υ είναι MS Windows XP SP. Ο Η/Υ αυτός διαχειρίζεται το υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης και ενημερώνει τη βάση δεδομένων που είναι εγκατεστημένη σε ένα cluster δύο server. Σκοπός του υποσυστήματος ελέγχου πρόσβασης είναι η αναγνώριση και η καταγραφή των εισερχομένων στους χώρους των εγκαταστάσεων. Η αναγνώριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων προσώπων γίνεται με ηλεκτρονικές ταυτότητες (smart cards) οι οποίες είναι προσωπικές και έχουν δοθεί στα εξουσιοδοτημένα για είσοδο άτομα. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες ενεργοποιούν τον ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό των θυρών για να επιτρέψουν την είσοδο στον ελεγχόμενο χώρο ή και την έξοδο από αυτόν. Τα στοιχεία των κατόχων συγκρίνονται με αυτά που είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται διαρκώς από το Υποσύστημα Πρόσβασης του ΚΕΛ για τα δικαιώματα πρόσβασης του προσωπικού. Επιπλέον, το προσφερόμενο σύστημα υποστηρίζει την καταγραφή των στοιχείων των προσώπων που εισήλθαν και εξήλθαν στην / από την εγκατάσταση (στοιχεία κατόχου κάρτας, θύρα πρόσβασης, χρόνος εισόδου / εξόδου). Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης παρέχει τις εξής ενδείξεις συναγερμού στο αντίστοιχο σύστημα επιτήρησης, οι οποίες και καταγράφονται: Απόπειρα πρόσβασης με κάρτα που δεν υπάρχει καταχωρημένη στο σύστημα ή με κάρτα που δεν ισχύει (λ.χ. έχει ακυρωθεί). Απόπειρα πρόσβασης σε χώρο για τον οποίο δεν υπάρχει εξουσιοδότηση. Παραβίαση θύρας (άνοιγμα χωρίς αντίστοιχη εξουσιοδότηση) 28

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013 Α Α: ΒΕ ΖΟΡΛΟ-ΘΤΦ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 20-32483-7 FAX: 20-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 461 Ημερομηνία : 10.01.2014. Τηλέφωνο : 2144141192,194, 195

Αριθ. Πρωτ. : 461 Ημερομηνία : 10.01.2014. Τηλέφωνο : 2144141192,194, 195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 14-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/9208 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΚΣ4690ΒΜ-15Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5594 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ως εξής :

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4653 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ηλεκτρο αραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ» (Τ -020/15).

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «ανάδειξη αναδόχου συντήρησης των ηλεκτρο αραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του δικτύου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ» (Τ -020/15). ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007

Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/E/ICTF/Building Maintenance/034/06 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Τμήμα/ Προμηθειών Καστοριά 7 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β)

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β) OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 7015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ. τηλ. 210 320 2153 210 320 2229, 210 320 2281

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ. τηλ. 210 320 2153 210 320 2229, 210 320 2281 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ. τηλ. 210 320 2153 210 320 2229, 210 320 2281 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 / 2010 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ και ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρμόδιος: Α. ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ Τηλ.: 2333753 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: που αφορά στην έγκριση αγοράς και εγκατάστασης είκοσι (20) κλιματιστικών μηχανημάτων.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: που αφορά στην έγκριση αγοράς και εγκατάστασης είκοσι (20) κλιματιστικών μηχανημάτων. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΟΡ1Π-219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Διακ.: 306/13 ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1430 Ημερομηνία :23.01.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,196

Αριθ. Πρωτ. :1430 Ημερομηνία :23.01.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,196 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Αριθμός Διακήρυξης: 620/6/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2122/100/17-7-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα