Φ Ζ Φ Η Μ Α. ΣΖ 14ης ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηης ΔΝΧΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φ Ζ Φ Η Μ Α. ΣΖ 14ης ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηης ΔΝΧΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΜΟΤ"

Transcript

1 Φ Ζ Φ Η Μ Α ΣΖ 14ης ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηης ΔΝΧΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΜΟΤ Δκείο ηα κέιε ηεο 14εο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ Τπαιιήισλ Ν. άκνπ ΔΓΚΡΗΝΟΤΜΔ ην παξόλ ςήθηζκα θαη εμνπζηνδνηνύκε ην Γ. γηα ηελ επίιπζε-πινπνίεζε ησλ παξαθάησ αηηεκάησλ: Α) ΘΔΜΗΚΑ 1.ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ: (Α)ΘΔΜΗΚΖ ΘΧΡΑΚΗΖ ηνπ αζηπλνκηθνύ κε απζηεξνπνίεζε ησλ πνηλώλ γηα αδηθήκαηα ηεινύκελα ζε βάξνο αζηπλνκηθώλ ελ ώξα ππεξεζίαο, ή ζπλεπεία ηεο ηδηόηεηαο απηνύ (ζσκαηηθέο βιάβεο, απεηιέο, απξόθιεηε θζνξά ηδηνθηεζηαθώλ ζηνηρείσλ, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε θ.η.ι.). (Β)ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΘΧΡΑΚΗΖ: ΑΤΣΖΡΖ ΓΗΑΚΡΗΖ ηεο ππεξεζίαο όπνπ ππεξεηεί ν αζηπλνκηθόο θαη έληαμε γηα θάπνηεο από ηηο ππεξεζίεο ζηα Βαξέα & Αλζπγηεηλά γηα επίηεπμε πξόσξεο ζπληαμηνδόηεζεο(π.ρ. ν πιαζκαηηθόο ρξόλνο ζα αθνξά θαη ζα πξνζκεηξάηε όρη ζπλνιηθά γηα ηνπο ππεξεηνύληεο ζηελ ΤΑΣ (γξαθεία θ.η.ι.), αιιά ηνπο ΑΠΟΓΔΓΔΗΓΜΔΝΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ζηηο κάρηκεο κνλάδεο ηεο ΤΑΣ). (Γ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΧΡΑΚΗΖ: Καηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο. Καηαβνιή από ην δεκόζην ΔΠΑΦΑΛΗΣΡΟΤ γηα θαθόβνπιεο ελέξγεηεο ζηα ηδησηηθά κεηαθνξηθά κέζα ΟΛΩΝ ησλ ζπλαδέιθσλ γηα απξόθιεηεο θζνξέο από «ΑΓΝΩΣΟΤ» δξάζηεο, ή ε κε άιιν ηξόπν πξόβιεςε ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο επηδηόξζσζήο ησλ θαθόβνπια θζαξζέλησλ κέζσλ ησλ ζπλαδέιθσλ. 2.ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΚΑΗ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΟΤ: Γηα ηελ άξζε ησλ αδηθηώλ πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3686/08 ζηε βαζκνινγηθή αλέιημε ησλ Αζηπθπιάθσλ, Τπαμησκαηηθώλ θαη Αλζππαζηπλόκσλ ηεο ΔΛ.Α. απαηηώληαο ηελ ύπαξμε ελαξκόληζεο κεηαμύ νκνηνβάζκσλ ππεξεηνύλησλ ζηα ώκαηα Αζθαιείαο θαη Δλόπισλ Γπλάκεσλ ζε όηη αθνξά ηελ βαζκνινγηθή ηνπο εμέιημε (εμαιείθνληαο ην επαθόινπζν κεηνλέθηεκα ηεο έιιεηςεο εηζνδήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη ζην αζηπλνκηθό πξνζσπηθό). 3.ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ. Ο ξόινο ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ είλαη λα «θνηλσλεί» ηα πξνβιήκαηα ηεο νκάδαο εξγαδνκέλσλ πνπ εθπξνζσπεί, θάηη ην νπνίν νδεγεί ζε ΑΝΑΠΟΦΔΤΚΣΖ ΚΡΗΣΗΚΖ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ηεο Ηεξαξρίαο γηα ηπρόλ αθξαίεο ή ιαλζαζκέλεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, γηα ηηο νπνίεο είλαη πεηζαξρηθά ειεγθηένο ζηελ παξνύζα θάζε. Ωο εθ ηνύηνπ δελ είλαη δπλαηόλ νη ζπλδηθαιηζηέο λα θξίλνληαη σο «απινί» αζηπλνκηθνί όηαλ θξίλνπλ «ππεξεζηαθέο θαηαζηάζεηο», θαζώο έηζη ράλεη ν θάζε ζπλάδειθνο ην πεξηζώξην λα γλσζηνπνηεζεί θαη λα εθθξαζηεί ην πξόβιεκά ηνπ κέζσ ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ θαη λα απνηειέζεη κία «θαθή» εληνιή-νδεγία ε νπνία κειινληηθά δελ ζα επηρεηξεζεί λα επαλαιεθζεί.

2 4.ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ: Αλακόξθσζε ηνπ Π.Γ.15/86 γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ αζηπλνκηθνύ πξνζσπηθνύ, κε πξόβιεςε γηα ρνξήγεζε αληηγξάθσλ ησλ εθζέζεσλ αμηνιόγεζεο θαη ζην ρακειόβαζκν πξνζσπηθό σο ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ πνπ απηέο πεξηέρνπλ (ζπκκόξθσζε κε ην α.12 Ν.2472/97 πεξί Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ). ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ηνπ ηξόπνπ αμηνιόγεζεο ησλ αζηπλνκηθώλ από ηνπο δηνηθεηέο ηνπο κε όξνπο 2011 κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θαη πνζνηηθά κεηξήζηκσλ ζηνηρείσλ, γηα απνθπγή «απζαίξεησλ» θξίζεσλ. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ησλ πθηζηάκελσλ αζηπλνκηθώλ ζηελ θξίζε ησλ αλσηέξσλ ηνπο αμησκαηηθώλ-δηνηθεηώλ ππεξεζηώλ κε βαξύλνπζα ζεκαζία. ΔΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ηνπ ραξαθηεξηζκνύ «εμαίξεηνο» σο πξναπαηηνύκελνπ γηα ηε ζπκκεηνρή θάπνηνπ αζηπλνκηθνύ ζε ππεξεζηαθέο πξνθεξύμεηο (όπσο ε επηινγή ηνπ γηα ζέζε ζε πξεζβείεο, γηα κεηάηαμε ζε ζέζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ, σο εθπαηδεπηή ζηηο ζρνιέο ηεο αζηπλνκηθήο αθαδεκίαο θ.η.ι.) όηαλ ν ραξαθηεξηζκόο «Λίαλ Καιώο» ζηεξίδεηαη ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ζηελ γλώκε ηνπ θξίλνληα Αμησκαηηθνύ θαη δελ ζπλνδεύεηαη από άιια ππεξεζηαθά θαζνξηδόκελα θξηηήξηα όπσο ζνβαξά πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα από ηα νπνία λα ππνδειώλεηαη «δηαθζνξά» ραξαθηήξα θαη επαθόινπζα νπζηαζηηθή «αθαηαιιειόηεηα» ζπκκεηνρήο ηνπ αζηπλνκηθνύ ζηηο ελ ιόγσ πξνθεξύμεηο. 5.ΟΤΗΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί επειημία, εμνηθνλόκεζε δπλάκεσλ θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ ώκαηνο κε όξνπο Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε Κάιπςε ησλ θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ησλ Τπεξεζηώλ ηεο ΔΛ.Α.. Οη ελέξγεηεο απηέο είλαη επηβεβιεκέλεο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αζηπλνκηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ πξνβιέπνληαη από ηα Π.Γ 394/01, Π.Γ 27/86 (σξάξην εξγαζίαο-άδεηεο αζηπλνκηθνύ πξνζσπηθνύ), θαη ηελ νπζηαζηηθή αζηπλόκεπζε θαη εκπέδσζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθαιείαο ζηελ θνηλσλία. 6.ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ (είηε προέρτονηαι από Γόκιμοσς Αζησθύλακες, είηε από Διδικούς Φροσρούς ή σνοριοθύλακες). Δπαλαηνπνζέηεζε ησλ Αζηπθπιάθσλ πνπ πξνέξρνληαη από πλνξηνθύιαθεο θαη Δηδηθνύο θξνπξνύο κεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο θαη ηελ νλνκαζίαο ηνπο ζε Αζηπθύιαθεο. Ζ ελ ιόγσ θαηεγνξία αζηπλνκηθνύ πξνζσπηθνύ κε ηε κνληκνπνίεζε ηνπο ΤΜΦΩΝΟΤΝ ζηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Αζηπλνκία κε ηνλ ΝΔΟ ΒΑΘΜΟ ηνπ ΑΣΤΦΤΛΑΚΑ, νπόηε θαη νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη πξνο ην ζύζηεκα κεηαζέζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ήδε γηα ηνπο λενεμεξρόκελνπο Αζηπθύιαθεο από ηηο ζρνιέο ζην ΤΝΟΛΟ ηνπο θαη ΟΥΗ λα δηαθνξνπνηνύληαη σο «Αζηπθύιαθεο ηνπ Ν.3686/2008», πξνθεηκέλνπ λα παξακέλνπλ ζηηο ππεξεζίεο από όπνπ πξνέξρνληαη. 7.ΠΡΟΑΤΞΖΖ ΑΓΔΗΑ ΠΑΡΑΜΔΘΟΡΗΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ. Δπέθηαζε ηζρύνο ηνπ Άξζξνπ 48 Ν.3528/07 θαη ζην Αζηπλνκηθό Πξνζσπηθό (4 επηπιένλ εξγάζηκεο εκέξεο θαλνληθήο άδεηαο ππεξεηνύλησλ ζηελ παξακεζόξην), όπσο απηέο πξνβιέπνληαη θαη ρνξεγνύληαη ΑΝΔΞΑΗΡΔΣΩ ζε όινπο ηνπο δεκόζηνπο ππαιιήινπο δπλάκεη ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ΓΗΓΑΓ/Φ.51/578/6378/ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ. 8.ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΣΟΤ ΑΡΥΗΦΤΛΑΚΑ ΜΔ 1 ΥΡΟΝΟ ΤΠΖΡΔΗΑ: Δπέθηαζε ηεο ηζρύνο ηνπ άξζξνπ 3 Π.Γ.84/2010 θαη γηα ηνπο Αζηπθύιαθεο πξνεξρνκέλνπο κέζσ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, γηα ηελ άξζε ησλ αδηθηώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε βάξνο ησλ ηειεπηαίσλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αξκνληθώλ κεηαμύ ηνπο Τπεξεζηαθώλ ζρέζεσλ.(γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο Αξρηθπιάθσλ ύζηεξα από ην πξώην (1) έηνο ππεξεζίαο ζην βαζκό ηνπ Αζηπθύιαθα, όπσο ηζρύεη θαη γηα ηνπο Δηδηθνύο Φξνπξνύο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε πξνζκέηξεζε θαη ησλ 2 εηώλ εθπαίδεπζεο ζηελ ζρνιή αζηπθπιάθσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ε 3ηία πνπ απαηηείηαη ζήκεξα γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο).

3 9.ΥΡΟΝΟ ΚΣΖΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΜΔΣΑΘΔΖ: Δπέθηαζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Π.Γ.161/2008 όπνπ πξνβιέπεηαη γηα άιιεο θαηεγνξίεο αζηπλνκηθνύ πξνζσπηθνύ όηη έρνπλε ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλε κεηάζεζε γηα άιιε πεξηνρή κεηάζεζεο κε ηελ ζπκπιήξσζε 1 (ελόο) θαη όρη 3 (ηξηώλ) εηώλ κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ ππεξεζία όπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη, θαη επέθηαζε ηεο ελ ιόγσ ξύζκηζεο γηα ΟΛΟ ην αζηπλνκηθό πξνζσπηθό. 10.ΔΚΣΑΚΣΔ ΜΔΣΑΘΔΔΗ ΑΡΥΗΦΤΛΑΚΧΝ (ΠΡΟΑΓΧΜΔΝΧΝ ΜΔ ΔΞΔΣΑΔΗ) & ΑΝΘΤΠΑΣΤΝΟΜΧΝ: Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο ξύζκηζεο ηνπ Π.Γ. 100/2003 όπσο ηζρύεη θαη ζηελ επεηεξίδα ησλ Αζηπθπιάθσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθεξύζζεηαη πίλαθαο έθηαθησλ ζέζεσλ κεηαζέζεσλ θαη γηα απηνύο. 11. ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΣΤΝΟΜΗΑ: Αλαγλώξηζε ηεο ρνιήο Αζηπθπιάθσλ σο επηπέδνπ ΣΔΗ θαη ίδξπζε Αζηπλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ κε πξόγξακκα ζπνπδώλ πξνζαξκνζκέλν γύξσ από ηηο δπλακηθά κεηαβαιιόκελεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο όπνπ ν αζηπλνκηθόο θαιείηαη λα εξγαζηεί, ηελ ζρέζε αζηπλνκηθνύ-πνιίηε θαη ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε ζσξάθηζε ηνπ αζηπλνκηθνύ σο «επαγγεικαηία» εθαξκνζηή ησλ λόκσλ ηνπ θξάηνπο. 12.ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΗ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ: Έγθξηζε-δηθαηνιόγεζε νδνηπνξηθώλ θ.ι.π. εμόδσλ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο αζηπλνκηθνύο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηνύληαη θαη λα ιακβάλνπλ ρώξα ΟΟ ΣΟ ΓΤΝΑΣΟΝ πεξηζζόηεξεο εθπαηδεύζεηο ησλ έλζηνισλ αζηπλνκηθώλ. Πξόηαζε ΔΝΣΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ηνπ πιήζνπο ησλ εκεξώλ εθπαίδεπζεο δηακνξθώλνληαο ηεο ζε 4 εκέξεο κεληαίσο, θαζνξίδνληαο ηεο κε βάζε ηελ επίηεπμε ηνπ κεγαιύηεξνπ βαζκνύ εμαζθάιηζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζηπλνκηθνύ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ ζην νπνίν θαιείηαη λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, θαη όρη κε γλώκνλα ην πόζεο εκέξεο «ζα θσιπζεί» ν αζηπλνκηθόο από ηα ινηπά αζηπλνκηθά θαζήθνληά ηνπ. Σέινο ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΖ ηθαλνύ αξηζκνύ θπζηγγίσλ κε ΔΞΟΓΑ ηεο ππεξεζίαο θαη όρη από ηελ «ηζέπε» ηνπ αζηπλνκηθνύ (ηθαλόο θξίλεηαη έλαο αξηζκόο 200 θπζηγγίσλ/κήλα 1 παθέην/εβδνκάδα), πξνθεηκέλνπ ν αζηπλνκηθόο λα κπνξεί έζησ θαη απνπζία αληηζηνίρσλ εθπαηδεύζεσλ λα εμαζθείηαη ζηα πιαίζηα θάπνηνπ ζθνπεπηηθνύ ζπιιόγνπ ζηελ ρξήζε ηνπ αηνκηθνύ ηνπ νπιηζκνύ. Β) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 1. ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΗΘΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΑΓΧΓΧΝ: Καηάξηηζε λένπ δίθαηνπ κηζζνινγίνπ, κε ελζσκάησζε ηνπ θηλδύλνπ θαη ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ηεο Αζηπλνκίαο, κε κηζζό βάζεο ηνλ κηζζό ηνπ Αζηπθύιαθα (Λνρία) θαη αθεηεξία ηεο θιίκαθαο 1 πξνο 3 από ηνλ βαζκό ηνπ Αζηπθύιαθα έσο ηνπ Αληηζηξάηεγνπ (Αξρεγό Γ.Δ.Δ.Θ.Α.). 2.ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ ΠΔΝΘΖΜΔΡΟΤ & ΚΑΣΑ ΣΖ ΝΤΥΣΑ: Θεζκνζέηεζε ακνηβήο κε πξαγκαηηθό αληίθξηζκα γηα ηελ πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ εξγαζία άββαηα- Κπξηαθέο θαη επίζεκεο αξγίεο θαζώο θαη ηεο λπρηεξηλήο απαζρόιεζεο εθαξκόδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δξγαηηθνύ Γηθαίνπ θαη ζην Αζηπλνκηθό Πξνζσπηθό, θαη απζηεξνπνίεζε ησλ ειέγρσλ γηα εληνπηζκό ησλ αζηπλνκηθώλ πνπ ιακβάλνπλ «εηθνληθά» ηα σο άλσ επηδόκαηα. (ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ: άββαηα +25% Ζκεξνκηζζίνπ, Κπξηαθέο θαη Αξγίεο +75% ηνπ Ζκεξνκηζζίνπ θαη ηέινο Νπρηεξηλά αλά ώξα εξγαζίαο ππνινγηδόκελα πξνο =(1/200*Β.Μ) *1,15 όπσο πξνβιέπεηαη θαη γηα ην ζύλνιν ηνπ ινηπνύ δεκόζηνπ ηνκέα).

4 3.ΔΠΗΓΟΜΑ ΠΑΡΑΜΔΘΟΡΗΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ: Καηαβνιή ηνπ θαη ζηνπο έλζηνινπο αζηπλνκηθνύο, θαζώο είλαη νη κόλνη νη νπνίνη εμαηξνύληαη από ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλόο πσο απηό θαηαβάιιεηαη ζηνπο Πνιηηηθνύο Τπαιιήινπο ηνπο Τπνπξγείνπ καο, νη νπνίνη δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηνλ ίδην ρώξν κε ηνπο έλζηνινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 4.ΜΗΘΟΛΟΓΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ: Μηζζνινγηθή εμέιημε πηπρηνύρσλ αζηπλνκηθώλ (αλεμάξηεηα από ηνλ θαηερόκελν βαζκό), ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξώλνπλ πέληε 5 έηε πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία κε ηελ «ηαύηηζή ηνπο» ΜΗΘΟΛΟΓΗΚΑ κε Αξρηθύιαθα (ελ πξνθεηκέλσ γηα πηπρηνύρνπο Σ.Δ.Η.) θαη κε Τπαζηπλόκν Β (ελ πξνθεηκέλσ γηα πηπρηνύρνπο Α.Δ.Η.), ΑΝ ΓΗΑΘΔΣΟΤΝ ΠΣΤΥΗΟ ή ΓΗΠΛΩΜΑ ην νπνίν δηθαηνινγεί ηελ θάιπςε αληίζηνηρεο ζέζεο απαζρόιεζεο ΔΗΓΗΚΩΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΩΝ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, αλεμάξηεηα όκσο από ην αλ πξνθεξύζζνληαη ή όρη ηέηνηεο ζέζεηο ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζε εθείλν ην δηάζηεκα. 5.ΔΠΗΓΟΣΖΖ 40% ΣΟΤ ΣΔΓΑΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΗ ΠΑΡΑΜΔΘΧΡΗΔ ΠΔΡΗΟΥΔ: Δθαξκνγή ηνπ α.10 Ν3320/2005, όπσο ηζρύεη γηα ΟΛΟΤ ΑΝΔΞΑΗΡΔΣΩ ηνπο δεκόζηνπο ππάιιεινπο θαη ζην πξνζσπηθό πνπ ππεξεηεί ζηελ ΔΛ.Α. 6.ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΑΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΖ ΔΚΣΟ ΔΓΡΑ: Δμνξζνινγηζκόο ηεο απόζηαζεο ησλ 60 ρηιηνκέηξσλ όπσο πθίζηαηαη ζήκεξα, θαη δηακόξθσζε ηεο αλάινγα κε ηηο «ηνπηθέο ζπλζήθεο» ηεο θάζε πεξηνρήο (δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο κε ππεξεζηαθά νρήκαηα, ύπαξμε ζπλήζσλ ζπγθνηλσληαθώλ κέζσλ, δηάξθεηα εθηειεζζείζαο ππεξεζίαο θ.η.ι.). ε πεξηνρέο όπνπ απνδεδεηγκέλα, κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ αξκόδησλ θνξέσλ δελ εμππεξεηνύληαη από Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, λα θαηαβάιιεηαη από ην 1 ν ρηιηόκεηξν, εθόζνλ ε θίλεζε ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ λα πξαγκαηνπνηζεί κε ζπλήζε κέζα, αληίηηκν θαπζίκνπ ίζν κε απηό πνπ θαηαβάιιεηαη γηα όινπο ηνπο δεκόζηνπο ππαιιήινπο ίζν πξνο 0,15 αλά δηαλπόκελν ρηιηόκεηξν. 7.ΔΠΗΠΔΤΖ ΔΚΑΘΑΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΚΚΡΔΜΜΟΣΖΣΧΝ: Άκεζε έγθξηζε ησλ εθθξεκώλ δαπαλώλ, ηδίσο ησλ θαπζίκσλ, ζπληήξεζεο νρεκάησλ θαη κεηαθηλήζεσλ πξνζσπηθνύ, νη νπνίεο εθεμήο ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ πξνζπάζεηεο ώζηε λα ΠΡΟΚΑΣΑΒΑΛΟΝΣΑΗ ζην κεηαθηλνύκελν πξνζσπηθό, θαζώο θαη ηε ρνξήγεζε ησλ ινηπώλ αηηνύκελσλ πιηθώλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηώλ.

5 Γ) ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ 1.ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΠΛΑΜΑΣΗΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΆΡΘΡΟΤ 6 12 Ν.3865/2010: Δπέθηαζε ησλ πξνβιεπόκελσλ από ην Άξζξν 6 παξ.12 Ν 3865/10 θαη ζην αζηπλνκηθό πξνζσπηθό (δηθαίσκα αλαγλώξηζεο πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ γηα θάζε ηέθλν). 2. ΠΛΑΜΑΣΗΚΖ 3εηία «ΚΟΝΓΤΛΖ»: Δπέθηαζε ηνπ δηθαηώκαηνο αλαγλώξηζεο ηξηώλ εηώλ πιαζκαηηθήο ππεξεζίαο (Κνλδύιε) από όιν ην Αζηπλνκηθό πξνζσπηθό,αλεμαξηήησο ρξνλνινγίαο θαηάηαμεο ηνπ ζηελ ΔΛ-Α, γηα ιόγνπο ηζνλνκίαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ κε ίδηα πξνζόληα. (Γ) ΣΟΠΗΚΑ 1. ΟΤΗΑΣΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Γ. ΑΜΟΤ ΜΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟ: Ηθαλνπνίεζε αηηήκαηνο απόζπαζεο 13 αζηπλνκηθώλ νη νπνίνη εζεινληηθά πξνζθέξζεθαλ λα κεηαθηλεζνύλ ζηελ Α.Γ. άκνπ, γηα θάιπςε κεγάισλ ππαξρόλησλ θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ, κε εληνλόηεξν απηό ηνπ Α.Σ. Ππζαγνξείνπ (όπνπ θαζεκεξηλά ζπλάδειθνη εθηίζεληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο). 2.ΣΜΖΜΑ ΓΗΧΞΖ ΛΑΘΡΟΜΔΣΑΝΑΣΧΝ ΑΜΟΤ: Δπάλδξσζε ηνπ ηδξπζέληνο κε ην Π.Γ.235/2007 Σκήκαηνο Γίσμεο Λαζξνκεηαλάζηεπζεο κε 35 άηνκα πξνζσπηθό γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Λαζξνκεηαλάζηεπζεο, ή κεηαθίλεζε αληηζηνίρνπ αξηζκνύ ζπλνξηνθπιάθσλ, κε εηήζηεο απνζπάζεηο από άιιεο Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο. 3.ΚΟΠΔΤΣΖΡΗΟ Α.Γ. ΑΜΟΤ: Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζθνπεπηεξίνπ ζηελ έδξα ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο άκνπ. 4.ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΔΛΔΓΥΟ ΥΔΗΡΑΠΟΚΔΤΧΝ: Απαγθίζηξσζε ηνπ Αζηπλνκηθνύ πξνζσπηθνύ από ηνλ έιεγρν ησλ απνζθεπώλ θαη ρεηξαπνζθεπώλ ζην Αεξνδξόκην ηεο άκνπ θαη αλάιεςε απηώλ από ηδησηηθή εηαηξία. 5.ΜΔΣΑΓΧΓΔ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ ΜΔ ΠΛΟΗΟ: Δπαλαθαζνξηζκόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ αξηζκνύ ησλ ζπλνδώλ αζηπλνκηθώλ ζηηο εθηεινύκελεο κε πινίν κεηαγσγέο, κε γλώκνλα ηελ αμηνπξέπεηα ησλ ζπλνδώλ αζηπλνκηθώλ, αιιά θαη ησλ ζπλνδεπόκελσλ θξαηνπκέλσλ. Δπίζεο επαλαθαζνξηζκόο θαη επαλαθνξά ησλ «κηθξνεμόδσλ» ηαμηδίνπ ηα νπνία εμαζθάιηδαλ ηελ αλζξώπηλε αληηκεηώπηζε ησλ θξαηνπκέλσλκεηαγσκέλσλ ελ πισ. Σέινο πξόβιεςε ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ εκεξήζηαο αλάπαπζεο (ή ρνξήγεζε αδηάζεηνπ αιιαγήο) γηα ηνπο απζεκεξόλ επηζηξέθνληεο ζπλαδέιθνπο.

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/ΓΔΖ 1/2014. γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ. ζε Πηαζκό Ξαξαγσγήο (ΑΖΠ) ηεο ΓΔΖ ΑΔ Παραγωγή Θ/ ΑΖΠ ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑΠ - ΙΗΞΡΝΙ 6 ν ρηι Ξηνι/δαο - Θνδάλεο Ρόπνο, Ζκεξνκελία : ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑ/ 06-02-14 Αξηζκ. Ξξση.: 594 ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ/Ζ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ»

«ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ» Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Μάζεµα: εµόζηεο πγθνηλσλίεο «ΚΣΔΛ ΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΕΑΝΖ» Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Αξηζηνηέιεο Ναληόπνπινο Μαινύηαο Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 31 Γεκεμβπίος 2011 2 2 3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ α 178/18.2.2007) Αλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα