ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων Υπουργείο Οικονομικών » Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας » Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (1) Με την 4239/2872/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται στο Γραφείο της Β Αντιπροέδρου της Βουλής, κυρίας Ροδούλας Ζήση, στη Βουλή, μετά την κατά νόμο πρότασή της, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, βοηθητικού προσωπικού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1Β εδαφ. δ του Κανονισμού της Βου λής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, ο Αθανάσιος Αντζούρης του Γαρυφάλλου, με Β βαθμό και 7 Μ.Κ., όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής, της ΥΕ μισθολογικής κατηγορίας (Μ.Κ. 18 1) του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/Α/03), όπως ισχύει. (Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών της Βουλής: 4241/2874/ ). (Άρθρο 1 και 103 (πρώην 91) του Κανονισμού της Βου λής, Μέρος Β ΦΕΚ 51/Α/ , όπως ισχύει). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Αντικατάσταση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙ ΩΣ Α.Ε. (ΗΣΑΠ Α.Ε.)». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις: των άρθρων 3, 11, του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχει ρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α 314), όπως ισχύει, των άρθρων 18 έως 24 του Ν. 2190/1920 «Περί Ανω νύμων Εταιρειών» (Α 37), όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει, των άρθρων 3 παρ.1 και 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (Α 110) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 26 του Ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτι ώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α 330) εφαρμοζόμενων αναλογικά, του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98), όπως ισχύει, του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213) και του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221). 2. Την υπ αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 2624 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών με θέμα: «Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (ΗΣΑΠ Α.Ε.) (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 147/2009). 3. Την ανάγκη ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμ βούλου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εται ρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (ΗΣΑΠ Α.Ε.). 4. Το υπ αριθμ. 1613/ έγγραφο της ΗΣΑΠ Α.Ε. σχετικά με τους εκπροσώπους Εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΗΣΑΠ Α.Ε.

2 738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 5. Το υπ αριθμ. 943/ έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων με το οποίο μας διαβιβάζεται η Έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανι σμών κοινής ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι σης του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (ΗΣΑΠ Α.Ε.), αποφασίζουμε: 1. Παύονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΣΑΠ Α.Ε.: Σπανάκης Βασίλειος Πέτρος του Νικολάου Παπανικολάου Νίκος του Γεωργίου Παγώνης Νικόλαος του Χρήστου Χατζελένης Δημήτριος του Γεωργίου Αναγνωστόπουλος Θωμάς του Ηλία Παπάζογλου Βασιλική του Ελευθερίου 2. Ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΣΑΠ Α.Ε.: Μιχαλόπουλος Σαράντης του Βασιλείου Μπάτσος Δημήτριος του Βασιλείου Χαραλαμπίδου Διβάνη Σοφία του Βασιλείου Κολλιόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη Λαγουδάκου Τριανταφυλλιά του Κων/νου Φασούλας Παναγιώτης του Ιωάννη 3. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟ ΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (ΗΣΑΠ Α.Ε.) διαμορ φώνεται ως εξής: Μιχαλόπουλος Σαράντης του Βασιλείου, Μηχανολό γος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, με ΑΔΤ Ν , ως Πρόεδρος. Αραπατσάκος Χαράλαμπος του Ιωάννη, Δρ. Μηχα νολόγος Μηχανικός, Αν. Καθ. Τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ., με ΑΔΤ ΑΖ , ως Διευθύνων Σύμβουλος. Μπάτσος Δημήτριος του Βασιλείου, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Περιβαλλοντολόγος, με ΑΔΤ ΑΒ , ως μέλος. Χαραλαμπίδου Διβάνη Σοφία του Βασιλείου, Αρχι τέκτων Καθ. ΕΜΠ, με ΑΔΤ Κ , ως μέλος. Κολλιόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ομότιμος καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών, με ΑΔΤ ΑΕ , ως μέλος. Λαγουδάκου Τριανταφυλλιά του Κων/νου, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, με ΑΔΤ ΑΗ , ως μέλος. Φασούλας Παναγιώτης του Ιωάννη, Δήμαρχος Πει ραιά, με ΑΔΤ ΑΒ , ως μέλος. Γαβρίλης Γεώργιος του Βασιλείου με ΑΔΤ Ξ , Υπάλληλος ΗΣΑΠ, ως μέλος Εκπρόσωπος εργαζομέ νων. Ρενιέρης Ελευθέριος του Λάμπρου, με ΑΔΤ ΑΖ , Υπάλληλος ΗΣΑΠ, ως μέλος Εκπρόσωπος ερ γαζομένων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 322 Αντικατάσταση Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Aνώνυμης Eταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.» (ΟΑΣΑ Α.Ε.). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Τις διατάξεις: των άρθρων 3, 11, του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επι χειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α 7314), όπως ισχύει, των άρθρων 18 έως 24 του Ν. 2190/1920 «Περί Ανω νύμων Εταιρειών» (Α 37), όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει, των άρθρων 3 παρ.1 και 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (A 110) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 26 του Ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτι ώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α 330) εφαρμοζόμενων αναλογικά, του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98), όπως ισχύει, του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213) και του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221). 2. Την υπ αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 2612 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: «Αντικατάσταση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβού λου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (ΟΑΣΑ Α.Ε.) (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 147/2009). 3. Την ανάγκη ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥ ΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (ΟΑΣΑ Α.Ε.). 4. Το υπ αριθμ. Γ.Δ.Σ. 11/ έγγραφο του ΟΑΣΑ Α.Ε. σχετικά με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΟΑΣΑ Α.Ε. 5. Το υπ αριθμ. 941/ έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων με το οποίο μας διαβιβάζεται η Έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργα νισμών κοινής ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφά λισης του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, για τη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβού λου του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (ΟΑΣΑ Α.Ε.), αποφασίζουμε: 1. Παύονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ Α.Ε.: Τσαμπούλας Δημήτρης του Ανδρέα Πανδρεμένος Γιώργος του Ιωάννη Παλευρατζής Ασόβερ Ανδρέας του Θεόφιλου Μαραβέλιας Δημήτριος του Ματθαίου Κοττέας Παναγιώτης του Σπυρίδωνα Έβερτ Αλεξάνδρα του Μιλτιάδη Μπακογιάννης Ευθύμιος του Γεωργίου 2. Ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ Α.Ε.: Δημητρίου Δημήτριος του Ιωάννη Καφφές Νικόλαος του Χαραλάμπους

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 739 Κουτσόγιωργας Νικόλαος του Χαραλάμπους Βρεττός Σπυρίδων του Κων/νου Τσεκούρα Ταλιτά Μαρία του Βασιλείου Λίτινας Νικόλαος του Αντωνίου Ορφανός Αθανάσιος του Ιωάννη 3. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (ΟΑΣΑ Α.Ε.) διαμορφώ νεται ως εξής: Δημητρίου Δημήτριος του Ιωάννη, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, με ΑΔΤ Ξ , ως Πρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος. Καφφές Νικόλαος του Χαραλάμπους, Αρχιτέκτων Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με ΑΔΤ ΑΖ , ως μέλος. Κουτσόγιωργας Νικόλαος του Χαραλάμπους, Νο μικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με ΑΔΤ Ξ , ως μέλος. Βρεττός Σπυρίδων του Κων/νου, Δρ. Μηχανικός Η/Υ, με ΑΔΤ ΑΗ , ως μέλος. Τσεκούρα Ταλιτά Μαρία του Βασιλείου, Δικηγόρος, με ΑΔΤ Χ , ως μέλος. Λίτινας Νικόλαος του Αντωνίου, Ομότιμος Καθηγη τής Παν/μίου, με ΑΔΤ Χ , ως μέλος. Ορφανός Αθανάσιος του Ιωάννη, Δήμαρχος Αλίμου Ιατρός, με ΑΔΤ ΑΗ , ως μέλος. Κολλάς Ανδρέας του Κων/νου με ΑΔΤ ΑΒ , Υπάλληλος ΟΑΣΑ, ως μέλος Εκπρόσωπος εργαζομέ νων. Ρουχωτάς Άγγελος του Γρηγορίου, με ΑΔΤ ΑΕ , Υπάλληλος ΟΑΣΑ, ως μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ - Αριθμ. 355/0056 Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια έκτα κτου ελέγχου στο ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στο πλαί σιο του Γ ΚΠΣ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 17 του Ν. 2860/2000 «Δια χείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3148/03 (ΦΕΚ Α 136). 3. Την αριθ /ΔΙΟΕ/291/ (ΦΕΚ Β 302) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/34257/0004/ (ΦΕΚ Β 792/ ) όμοια απόφαση, και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 4 αυτής. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν.3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 210Β). 5. Τις διατάξεις του Ν.3833 /2010 (ΦΕΚ Α 40) «Προστα σία της Εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης. 6. Την αριθ. 2/49837/004/ (ΦΕΚ Β 1334) από φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 Ν. 3614/2007)». 7. Την αριθ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 8. Την αριθ. 2/39050/0022/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 304). 9. Την αριθ. 2/39054/0022/08 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16τουΝ. 3614/2007 (ΦΕΚ Β 1850). 10. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), για το έτος Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Την ανάγκη διενέργειας έκτακτου ελέγχου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αι γαίου. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη 528 ευρώ για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Υποπρό γραμμα Β ), αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε ελεγκτική ομάδα για τη διενέργεια έκτα κτου ελέγχου, σε πράξεις ΕΚΤ που υλοποιεί ο ΤΔ «Δημοτι κή Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Πυθαγορείου (Δ.Ε.Α.Π.)», στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (Γ ΚΠΣ). 2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι παρακάτω υπάλληλοι του Γ.Λ.Κ.: Καρκαβίτσας Γεώργιος του Ιωάννη, ΑΔΤ Ν179471/Ε ΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ/ , ως συντονιστής και Φλωρέντζου Μαργαρίτα του Νικολάου, ΑΔΤ Ν196306/ Ι ΠΑΡ. ΑΣΦ. ΠΕΙΡΑΙΑ , του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών της 56ης Δ/νσης Προ γραμματισμού & Ελέγχων. 3. Ειδικότερα θα ελεγχθούν τα παρακάτω έργα που υλοποιεί ο Τελικός Δικαιούχος «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Πυθαγορείου (Δ.Ε.Α.Π.)»: Α) ««Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Πυθαγορείου για τη λειτουργία μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Πυθαγορείου (Μυτιληνιοί Χώρα Πυθαγόρειο)» με κωδικό ΟΠΣ 70853,

4 740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Β) «Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Πυθαγορείου για τη λειτουργία μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Πυθαγορείου (Κεντρική Σάμος)» με κωδικό ΟΠΣ και Γ) «Συνέχιση πράξης: Επιχορήγηση Δημοτικής Επι χείρησης Ανάπτυξης Πυθαγορείου για τη δημιουργία μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Πυθαγορείου (Κεντρική Σάμος)» με κωδικό ΟΠΣ Δ) «Συνέχι ση της πράξης: Επιχορήγηση Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Πυθαγορείου για τη δημιουργία μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Πυθαγόρειο (Μυτιληνιοί Χώρα Πυθαγόρειο), με κωδικό ΟΠΣ Επίσης, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, πιθανόν να ελεγχθούν και άλλα έργα/υποέργα, που εκτελεί ο πα ραπάνω τελικός δικαιούχος, στο πλαίσιο του ΕΚΤ. 4. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 11 έως και 15/4/2010 στη Σάμο. 5. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι ο έλεγχος συστή ματος διαχείρισης και ελέγχου, όσον αφορά το ΕΚΤ, σε επίπεδο ΤΔ, μέσω των ανωτέρω επιλεγμένων πράξεων, σε συνέχεια προηγούμενου ελέγχου, καθώς και ο έλεγ χος των έργων/υποέργων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. 6. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί προσωρι νή έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου, που θα παραδοθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων το αργότερο εντός μηνός από την περαίωση του ελέγ χου, για έλεγχο της πληρότητας και θεώρηση της από το Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρ/νων Προγραμμάτων από την ΕΕ. 7. Η θεωρημένη έκθεση διαβιβάζεται στους ελεγχό μενους φορείς για υποβολή αντιρρήσεων και παρατη ρήσεων, εγγράφως, εντός 40 ημερών από την επίδοση της έκθεσης. 8. Η έκθεση με τις αντιρρήσεις και σχετική εισήγηση εξετάζονται από την ΕΔΕΛ, η οποία εγκρίνει και ορι στικοποιεί τα αποτελέσματα ελέγχου. 9. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 8 του προοιμίου της απόφασης. 10. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακί νησης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση. 11. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της ελεγκτικής ομάδας με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου και του IX ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου για τις διαδοχικές μετακινήσεις. Αθήνα 26 Μαρτίου 2010 Με εντολή Υπουργού Η Γενική Διευθύντρια ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΟΝΙΔΑ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (3) Με την αριθμ /1870/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας & Ναυτιλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Π.Δ. 63/2005, διορίζεται ο Εμμανουήλ Πατεράκης του Νικολάου, στη θέση του με τακλητού Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, ο οποίος θα προΐσταται του ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με βαθμό 2 της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.: 894/26/3/2010). Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ Ö ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (4) Αριθμ Τροποποίηση της 1241/ απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συ γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Δια χείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης» (ΥΟΔΔ 8/ ). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη ρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α ). 2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ /1281/ (ΦΕΚ 473 Β/ ): «Καθορισμός αριθμού μελών του Δι οικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης». 3. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234/2009). 4. Τις διατάξεις του 189/2009 π.δ/τος «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221/2009), αποφασίζουμε: 1. Τροποποιείται η 1241/ απόφαση της Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΟΔΔ 8/ ), και ορίζεται στο Διοικητικό Συμβού λιο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης, για το υπόλοιπο της θητείας ο Καζανής Νικόλαος του Γεωργίου, Δασολόγος στη Δ/νση Δασών Φθιώτιδας, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε αντικατάσταση του Παπαν δρέου Ανδρέα. 2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατά ξεις της 1241/ απόφασης της Υπουργού Περι βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΟΔΔ 8/ ). Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 741 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Ö Αριθμ Τροποποίηση της 28896/ απόφασης της Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσι ου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» (ΥΟΔΔ 538/ ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 7427/ (ΥΟΔΔ 80/ ) απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ». ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη ρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, της ΚΥΑ 23537/2003: «Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των Βορείων Σποράδων ως Εθνικού Θαλάσσιου Πάρ κου». (ΦΕΚ 621 Β/ ). 3. Την 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234/2009). 4. Τις διατάξεις του υπ αρθ. 189/2009 π.δ/τος «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221). 5. Την από παραίτηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Ευγενίας Ανδρουκάκη, απο φασίζουμε: Τροποποιείται η υπ αριθμ / απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΟΔΔ 538/ ), όπως αυτή τροποποι ήθηκε με την 7427/ όμοια απόφαση (ΥΟΔΔ 80/ ) και ορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου, για το υπόλοιπο της θητείας, ο Παρασκευόπουλος Στέφανος του Περικλή Γεωργίου, βιολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Αν δρουκάκη Ευγενίας. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της 28896/ απόφασης (ΥΟΔΔ 538/ ), όπως αυτή ισχύει. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Με την αρ. πρωτ. 8670/ απόφαση της Υπουρ γού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.Δ/τος 63/2005, γίνεται αποδεκτή η από αίτηση παραίτησης του κ. Χρυσοβέργη Ιωάννη του Αγγέλου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών, από τη θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο της Υπουργού Περιβάλ λοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Κωνσταντίνος Μπιρμπίλη, από Με την αρ. πρωτ / απόφαση της Υπουρ γού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του Π.Δ/τος 63/2005, διορίζεται η Καλτσά Μαρία του Δημητρίου, (ΠΕ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο της Υπουργού Περιβάλ λοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. (Αρ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α.: 1600/ ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Ö Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθ. Δ13/Φ6.13/4205/ κοινή από φαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 92/ ΥΟΔΔ/ ), γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο «...διορίζεται από , ημε ρομηνία από την οποία προσφέρει τις υπηρεσίες του, στο Πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη, ο Αγγελόπουλος Αντώνιος του Δημητρίου» στο ορθό «αποσπάται από , ημερομηνία από την οποία προσφέρει τις υπηρεσίες του, στο Πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη, ο Αγγελόπουλος Αντώνιος του Δημητρίου» (Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ö ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (5) Με την αριθμ.: 1038/ κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά των και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σύμφω να με το άρθρο 55 του Π.Δ. 63/2005, αίρεται μετά από τη με αριθμ.: 4843/ δήλωση παραίτησής της, η απόσπαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Χρήστου.υπαλλήλου Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Σωτηρία» κλάδου ΔΕ Διοικ/κού Λογ/κού με Α βαθμό, η οποία είχε αποσπασθεί σε δια βαθμισμένη θέση, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς, σύμφωνα με την αριθμ.: 2687/ (ΦΕΚ 259/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

6 742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Αριθμ /H Ορισμός Προέδρου και εμπειρογνώμονα στο Δ.Σ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγ γελματικής Κατάρτισης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις α) του άρθρου 34 του ν. 2874/2000 «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». β) του άρθρου 14 του ν. 3385/2005 «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινω νικής συνοχής και άλλες διατάξεις» (Α 171). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (Α 98). δ) του Π.Δ. 67/1997 «Οργάνωση, Διοίκηση και λειτουρ γία του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχι ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών». ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (Α214) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 2) Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 1 της απόφα σης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 1120/Η/2010 (Β/1) «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρα σκευής Χριστοφιλοπούλου και Ι. Πανάρετου». 3) Τις παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. 4) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 1. Αποδεχόμεθα τις παραιτήσεις του Προέδρου του Δ.Σ. Ευθυμίου Δρόσου του Βασιλείου και του Αληφακιώτη Θωμά Εμπειρογνώμονα του Δ.Σ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίη σης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 2. Ορίζουμε, ως Πρόεδρο και Εμπειρογνώμονα αντί στοιχα του Δ,Σ του Ε.Κ.ΕΠ.Ι.Σ: τους εξής: 1. Αγγελο Ευστράτογλου του Ιωάννη, Οικονομολόγο, ως Πρόεδρο (ΑΔΤ Ρ ). 2. Αντώνιο Ζαίρη του Γεωργίου, Πολιτικό Επιστήμονα, ως εμπειρογνώμονα (ΑΔΤ Σ ). Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2010 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓIΩΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Αριθμ. Φ. 908/35571/Η Ορισμός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ).». ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2986/2002 «Οργά νωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαι δευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α 24), όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.3687/2008 (Α 159). β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2) την υπ αριθμ. Φ.908/113712/Η/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρό τηση του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ γανισμού Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ)» (Τ.Υ.Ο.Δ.Δ.386). 3) την αίτηση παραίτησης του Προέδρου του Ο.ΕΠ.ΕΚ. 4) Τις ανάγκες του Οργανισμού Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), αποφασίζουμε: Αποδεχόμαστε την αίτηση παραίτησης του Προέδρου του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Κων/νου Πολυχρόνη Τίγκα και του Αντιπροέδρου του Ο.ΕΠ.ΕΚ. Άγγελου Μπιστόλα και ορίζουμε ως Πρόεδρο του Ο.ΕΠ. ΕΚ. τον Δημήτριο Μαρίνο Κουρή του Σπυρίδωνα, Καθη γητή Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ (ΑΔΤ Χ ) και ως Αντιπρόεδρο την Ρόδη Ελένη του Βασιλείου, εκπαιδευτικό (ΑΔΤ ΑΕ ). (Αριθμ. Βεβ. Ο.ΕΠ.ΕΚ. 261/ ). Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2010 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Αριθμ. Φ. 908/35570/Η Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Προέδρων των Τμημάτων του. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. του άρθρου 26 παραγρ. 2,4 και 6 του Ν.1566/85» Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Τ.Α/ ), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1γ και 1δ του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.α/ ), του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.α/ ) και του άρθρ. 6 παρ. 12 εδ. β,γ και δ του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ.α/ ). 2. του άρθρου 26 παραγρ 8. του ιδίου νόμου (1566/85), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.5 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110/ τ Α ) και 3. του άρθρου 2 παραγρ 17 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/ τα ) 2009). 4. τις αριθμ. Φ.908/147512/ (ΦΕΚ 550/ τ ΥΟΔΔ) και Φ.908/28122/Η/ (ΦΕΚ 107/ τ ΥΟΔΔ) υπουργικές αποφάσεις. ζ. Τις παραιτήσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αποφασίζουμε: Αποδεχόμαστε τις παραιτήσεις του Προέδρου Σωτή ρη Γκλαβά και των Αντιπροέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ηλία Ματσαγγούρα, Ναπολέοντα Μήτση, Στέφανου Τσέπογλου, Ευτυχίου Τωμαδάκη, Ιωάννη Πα σχαλινού, Διονυσίου Αναπολιτάνου και Μ. Τσινισιζέλη και ορίζουμε Πρόεδρο, Αντιπροέδρους και Προέδρους των Τμημάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τους εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Κλήμη Ναυρίδη του Γεωργίου, Καθηγητή Ψυχολο γίας της Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρο (ΑΔΤ ΑΕ ). 2. Βασίλειο Τσελφέ του Νικολάου, Καθηγητή Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών ως Αντιπρόεδρο ΠΙ και Πρόε δρο του τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΤ Σ ). 3. Χρίστο Δούκα του Χρυσοστόμου Εκπαιδευτικό Σύμβουλο Φυσικής του Π.Ι. ως Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΤ ΑΗ ). 4. Δημήτριο Μαρίνο Κουρή του Σπυρίδωνα, Καθηγητή Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ως Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του τμήματος Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΑΔΤ Χ ). 5. Δημήτριο η Ματθαίου του Μάνθου, Καθηγητή Συ γκριτικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη μοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του τμήματος Ερευνας (ΑΔΤ ΑΕ ). δ. Αθηνά Σιδέρη Ζώνιου του Νικολάου, Καθηγή τρια ΤΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του τμήματος Ειδικής Αγωγής (ΑΔΤ ΑΗ ). 7. Παναγιώτη Αναστασιάδη του Σπυρίδωνα, ανα πληρωτή Καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του τμήματος Επιμόρφωσης Αξιολόγησης (ΑΔΤ Χ ). 8. Αθανασία Τσατσάκου του Δαμιανού, Αντιπρύτανη Καθηγήτρια γαλλικής λογοτεχνίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, ως Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του τμήματος Ποιότητας (ΑΔΤ ΑΒ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 5729/ ). Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2010 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (6) Αριθμ /2869 Συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τις διατάξεις: 1. α) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/1997 Α) και ιδίως του άρθρου 1 παράγραφος 2. β) Του Ν. 825/1978 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποι ήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 189/ Α) και ιδίως του άρθρου 13. γ) Του Ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική ανα διάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ 1/ Α) και ιδίως του άρθρου 48 παραγράφους 1 και 3. δ) Του Ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημο σίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 272/2006 Α) και ιδίως του άρθρου 37 παραγράφους 1 και 2. ε) Του Ν. 3469/2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβέρνησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 131/2006 Α) και ιδίως της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου Την αριθμ. 2/16288/0022/ (ΦΕΚ 428/2003 Β) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3. Το αριθμ. 1572/Δ1 589/ έγγραφο του Υπουρ γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 4. Το αριθμ. 50/ έγγραφο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος. 5. Το αριθμ. 28/ έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Φθιώτιδας. 6. Το αριθμ. 249/ έγγραφο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος. 7. Το αριθμ. 19/ έγγραφο της Γενικής Συνο μοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. 8. Το αριθμ. 628/ έγγραφο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Λαμίας. 9. Το γεγονός ότι στις έληξε η θητεία των μελών της εν λόγω επιτροπής, που είχε συγκροτηθεί με την αριθμ. 1754/ (ΦΕΚ 356/ Β) απόφασή μας. 10. Το γεγονός ότι κανείς εκ των οριζομένων μελών δεν συμμετέχουν στην υπό συγκρότηση Επιτροπή πέραν των δύο συνεχών θητειών. 11. Η δε δαπάνη που προκαλείται για την αμοιβή των μελών της υπό συγκρότηση Επιτροπής καθορίζεται με την αριθμ. 2/16288/0022/ (ΦΕΚ 428/2003 Β) ανωτέρω ΚΥΑ, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε την Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Περι φερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Λαμίας, απο τελούμενη από τους: Α) Γεώργιο Μελεμενή του Ηλία, ΑΔΤ Π247243, Προϊστάμενο της Δ/νσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Μόσχο Γρηγόριο του Ιωάννη, ΑΔΤ Θ , υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Φθιώτιδας. Β) Κωνσταντίνα Μακρυνιώτη του Ταξιάρχη, ΑΔΤ ΑΕ , υπάλληλο του Τμήματος Συντονισμού Ελέγχου Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Κοινωνικής Επι θεώρησης Στερεάς Ελλάδας, ως τακτικό μέλος, με αναπλη ρώτρια τη Ζήση Ελένη, του Γεωργίου, ΑΔΤ Π , υπάλ ληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Φθιώτιδας. Γ) Κουτσοχάνο Γεώργιο του Αθανασίου ΑΔΤ. Κ924365, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Παπαδημητρίου Ιωάννη του Νικολάου ΑΔΤ. Μ Δ) Τσίκνα Νικολέτα του Δημητρίου ΑΔΤ. Π ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Χριστόπουλο Δημήτριο του Γεωργίου ΑΔΤ Μ Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Χρυσούλα Ντούβα του Περικλή, ΑΔΤ ΑΖ , υπάλληλος του ΙΚΑ Λαμίας με Α βαθμό, αναπληρούμενη από την Αριστεία Βασιλοπούλου του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ Σ981829, υπάλληλο του ΙΚΑ Λαμίας με Α βαθμό. 3. Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής είναι τριετής και λήγει στις

8 744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Λαμία, 22 Μαρτίου 2010 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (7) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριθμ. Φ41/451 Ανασυγκρότηση Α /Βάθμιας Επιτροπής ελέγχου σταυ λισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προ ϊόντων Ν. Βοιωτίας. Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1. Το Ν. 1579/85 άρθρο 15 σχετικά με τον έλεγχο σταυλι σμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων και τη συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής σε κάθε Νομό, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 άρθρο Το Ν. 2218/94 (ΦΕΚ Α/90/ ) «περί Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2240/94 (ΦΕΚ Α/153/ ). 3. Την αριθμ. 188/2010 (ΦΕΚ 85/ ) «περί ανα θέσεως μέρους αρμοδιοτήτων στους Αντινομάρχες, προϊσταμένους Δ/νσεων, τμημάτων κλπ». 4. Την αριθμ. Υ1 β/2000/ Υγειονομική Διάταξη «περί ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 343/τ.Β/1995). 5. Το Ν. 3698/2008 σχετικά με «ρυθμίσεις θεμάτων κτη νοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198/Α/ ), αποφασίζουμε: Ανασυγκροτούμε την Α /Βάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων στο Νομό Βοιωτίας ως προς τα παρακάτω: 1. Ως εκπρόσωπος του τμήματος περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου, της Δ/νσης Υγείας, ορίζεται η Γιαννάκη Μαγδαληνή του Στυλιανού, Επό πτρια Δημόσιας Υγείας με ΑΔΤ Σ εκδούσα αρχή AT Ορχομενού Βοιωτίας. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Φ41/850/ Απόφαση Νομάρχη Ν. Βοιωτίας η οποία έχει δημοσιευ θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το υπ αριθμ. ΦΕΚ 171/ , και τροποποιήθηκε με την Φ41/1839 με το υπ αριθμ. ΦΕΚ 364/ Λιβαδειά, 22 Μαρτίου 2010 Ο Αντινομάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 217 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 354 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2286 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 103 22 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 362 8 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 70 26 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 98 9 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια έκτακτου ελέγχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 538 29 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 1 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 21 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.... 1 Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 22 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Δευτεροβάθ μιου Πειθαρχικού Συμβουλίου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 21 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υπο ψηφίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1954 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα