THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ"

Transcript

1 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΛΣΙΑΓΗ ΒΑΡΒΙΣΙΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

2 ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΑΗΜΑΚΗ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΠΔΜΠΣΗ 10 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014 Καιεκέξα ζαο. Γελ ζα ήζεια λα κπσ ζε πνιύ αλαιπηηθέο πξνζθσλήζεηο, ή γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν ηνπξηζκόο θαη ε λαπηηιία γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, γηαηί λνκίδσ όηη νξηζκέλα πξάγκαηα είλαη απηαπόδεηθηα. Δίλαη γεγνλόο όκσο όηη από ηε ζηηγκή πνπ έπαςε ην δηαθύβεπκα ηεο ρώξαο λα είλαη αλ ζα παξακείλεη ή όρη ζηε δώλε ηνπ επξώ, ην δηαθύβεπκα είλαη πνηνη ζα είλαη νη κνρινί αλάπηπμεο κέζα από ηνπο νπνίνπο ζα κπνξέζνπκε πξαγκαηηθά λα δνύκε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία λα κεηαζρεκαηίδεηαη, λα κεηαιιάζζεηαη θαη λα αμηνπνηεί ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Καη δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα είλαη θαη ν ηνπξηζκόο θαη ε λαπηηιία. Καη εάλ ηα ελώζνπκε απηά ηα δπν, ζα κπνξέζνπκε λα κηιήζνπκε θαη αξράο γηα ην ζαιάζζην ηνπξηζκό, πνπ γηα καο ππήξμε ην ηειεπηαίν ρξόλν έλα ζεκαληηθό πεδίν δξάζεο. Πξηλ κεξηθνύο κήλεο ςεθίζηεθε ην θαηλνύξγην ζεζκηθό πιαίζην γηα ην ζαιάζζην ηνπξηζκό. Έλα ζεζκηθό πιαίζην από ην νπνίν σξίκαζε κεηά από πεξίπνπ πέληε ρξόληα δηαβνπιεύζεσλ, νθηώ δηαθνξεηηθνύο ππνπξγνύο πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηό θαη ηέζζεξα ζρέδηα λόκνπ ηα νπνία θαηαηέζεθαλ, αιιά νπδέπνηε ςεθίζηεθαλ

3 ζηε Βνπιή. ήκεξα κπνξνύκε λα πνύκε όηη έρνπκε έλα από ηα πην αληαγσληζηηθά πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ζην ειιεληθό yating κε ζηόρν λα απμήζνπκε ηα ζθάθε αλαςπρήο πνπ βξίζθνληαη ζηε ρώξα. Να ζαο πσ όηη πξηλ από ηελ θξίζε θηινμελνύζακε γύξσ ζηα ζθάθε αλαςπρήο ζηε ρώξα, ζήκεξα θηινμελνύκε γύξσ ζηα ζθάθε θαη εάλ αλαινγηζηνύκε όηη θάζε ζθάθνο αλαςπρήο δεκηνπξγεί άκεζα πεξίπνπ κία δπν αθόκε ζέζεηο εξγαζίαο θαη έκκεζα ρξεκαηνδνηεί άιιεο πεξίπνπ 8 9, θαηαιαβαίλεηε ηη βαζκό απώιεηαο είρακε. Δλώ έρνπκε κηα εθπιεθηηθή πνιπλεζία, έρνπκε κε ηηο αθηέο καο θαη ηα λεζηά καο κπνξνύκε λα πνύκε όηη είκαζηε ν παγθόζκηνο πξννξηζκόο ηνπ yating θαη κπνξνύκε λα αλαδεηρζνύκε, ζίγνπξα ζηε Μεζόγεην, παξ όια απηά δπζιεηηνπξγίεο, κηα ινγηθή θνξνινγηθήο επηδξνκήο πάλσ ζηα ζθάθε αλαςπρήο θαη κηα γεληθά ιατθίζηηθε λννηξνπία πνπ επηθξάηεζε ηνλ ηειεπηαίν θαηξό απέλαληη ζηνπο ζθαθάηνπο, νπζηαζηηθά έδησμε ζθάθε, κείσζε ζέζεηο εξγαζίαο, άδεηαζε καξίλεο, ζηέξεςε θαξλάγηα θαη εηαηξείεο ππεξεζηώλ. Θέινπκε θέηνο, νινθιεξώλνληαο ηηο παξεκβάζεηο καο ζηνλ ηνκέα ηνπ yating κέζα ζην θαηλνύξγην ζεζκηθό πιαίζην λα επαλαζπζηήζνπκε απηό ηνλ θιάδν, λα δώζνπκε αλάπηπμε είηε ζηνπο θαηαζθεπαζηέο, ζηηο καξίλεο, ηνπο ζπληεξεηέο, ζηνπο ηξνθνδόηεο θαη βεβαίσο ζηνπο ηνπξηζηηθνύο πξάθηνξεο θαη λα αλαπηύμνπκε ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο πνπ ζήκεξα δελ είλαη αλαπηπγκέλνη ρσξίο λα θάλεη ην θξάηνο, ρσξίο λα επελδύζεη ην θξάηνο νύηε έλα επξώ. Καη ηη είλαη ε νπζία; Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκόο, είηε θξνπαδηέξα, είηε yating θέξλεη ιεθηά ζηε ρώξα κε ειάρηζηεο δπλαηέο επελδύζεηο. Φαληαζηείηε όηη γηα λα έξζεη έλαο ηνπξίζηαο ζε νπνηνλδήπνηε πξννξηζκό ζα πξέπεη λα ππάξρεη αληίζηνηρν αεξνδξόκην, ιηκάλη, λα ππάξρνπλ μελνδνρεία ηα νπνία ζα ηα θηινμελήζνπλ, γηα ηα νπνία έρνπλ δαπαλεζεί εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα επξώ ζε επξσπατθέο επηδνηήζεηο όιε ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν. Γηα λα έξζεη έλα ζθάθνο αλαςπρήο απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη απιά έλα θηιηθό ζεζκηθό πεξηβάιινλ θαη ζε ό,ηη αθνξά ηελ θξνπαδηέξα, βεβαίσο γίλνληαη ζήκεξα επελδύζεηο, πνιύ ζεκαληηθέο επελδύζεηο, ώζηε λα αλαδείμνπκε ηελ πνιιαπιόηεηα ησλ πξννξηζκώλ, λα κελ είλαη ε Διιάδα έλαο 2

4 ρώξνο πνπ έρνπκε κόλν ηε αληνξίλε, ηε Μύθνλν, ηνλ Πεηξαηά ή ηε Ρόδν θαη ην Ηξάθιεην θαη ζηε ζπλέρεηα ράλεηαη ν ηνπξίζηαο. Μπνξνύκε θαη αλαδεηθλύνπκε απηή ηε ζηηγκή πνιινύο δηαθνξεηηθνύο πξννξηζκνύο, ώζηε μεθηλώληαο από ηελ Κέξθπξα θαη θαηαιήγνληαο ζηε Ρόδν, λα ππάξρνπλ δηάθνξνη πξννξηζκνί πνπ έλα θξνπαδηεξόπινην ζα κπνξεί λα ζηαζκεύζεη πξνζθέξνληαο πνιιαπιέο θαη δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζηνπο επηβάηεο. Έρνληαο νινθιεξώζεη θαη ηηο παξεκβάζεηο ζε απηό ηνλ θιάδν, άξνληαο νπζηαζηηθά ηα ηειεπηαία εκπόδηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ home porting ζηε ρώξα, λνκίδσ όηη παξ όηη ε θεηηλή ρξνληά θαίλεηαη όηη ζα δηαηεξεζεί ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ πξνεγνύκελε, πηζηεύνπκε όηη από ηελ επόκελε ρξνληά ζα δνύκε κηα ζεκαληηθή θαη νπζηαζηηθή αύμεζε. Άιισζηε ζα νινθιεξσζνύλ κέζα ζην 2015 ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ιηκέλσλ ζε όιε ηελ Διιάδα. Σώξα όκσο πάκε ζην θύξην θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο δηα κέζνπ ηεο λαπηηιίαο. ην πάλει καδί κνπ είλαη δπν δηαθεθξηκέλνη Έιιελεο εθνπιηζηέο πνπ κπνξνύλ λα ζαο πνύλε γηαηί έρνπλ πεηύρεη λα ζεθώλνπλ ιεθηά από ηηο παγθόζκηεο αγνξέο θαη λα αμηνπνηνύλ ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα πνπ ιέγεηαη ειιεληθή εθεπξεηηθόηεηα ζηε ζάιαζζα, ειιεληθό ship management θαη πώο έρεη θαηαθέξεη ε Διιάδα θαη νη Έιιελεο πινηνθηήηεο λα θαηέρνπλ ην 15% ηνπ παγθόζκηνπ ζηόινπ. Δκάο όκσο καο ελδηαθέξεη πώο ζα κπνξέζνπκε απηό ηνλ θιάδν λα ηνλ θάλνπκε λα έρεη πεξηζζόηεξε ζύλδεζε κε ηελ εζληθή νηθνλνκία. Πώο ζα κπνξέζνπκε λα θηλεηξνδνηήζνπκε πεξηζζόηεξα λαπηηιηαθά θεθάιαηα λα επελδπζνύλ ζηε ρώξα, πώο ζα κπνξέζνπκε λα αλαπηύμνπκε απηό ην νπνίν ιέγεηαη shiping claster ζηνλ Πεηξαηά. Γπζηπρώο θνξνινγηθέο παξεκβάζεηο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θέξαλε ηα αληίζεηα από ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα θαη γη απηό πξέπεη λα ηηο μαλαδνύκε κέζα ζε έλα πιαίζην αλάπηπμεο θαη όρη κέζα ζε έλα πιαίζην ην νπνίν επηθξαηεί ζε όιε ηελ Δπξώπε ζα ινγηθή, ηδηαίηεξα ζηηο ιατθίζηηθεο θπιιάδεο ησλ ρσξώλ ηεο Βνξείνπ Δπξώπεο, όηη θαινί είλαη νη Έιιελεο εθνπιηζηέο, αιιά ηη θόξνπο πιεξώλνπλ. Γελ είλαη ην αληηθείκελό καο απηό. Καη δελ ζα πξέπεη λα είλαη ν ζηόρνο καο. Καη απηό εμεγήζακε ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο. 3

5 Όηη όηαλ έρνπκε έλα ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα σο Δπξσπατθή Έλσζε, λα έρνπκε ηελ ηζρπξόηεξε λαπηηιία ζηνλ πιαλήηε, ην λα βάινπκε θαλόλεο πνπ ζα ηελ θαηαζηήζνπλ κε αληαγσληζηηθή, δελ ζα δεκηνπξγήζνπκε νπζηαζηηθά έζνδα γηα ηα θξάηε καο, απιώο ζα ράζνπκε ζέζεηο εξγαζίαο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ ζηα θξάηε καο ηα νπνία ζα θύγνπλ πξνο εθεί πνπ ππάξρνπλ ηα πεξηζζόηεξα θαη απηέο είλαη νη αγνξέο ηεο Άπσ Αλαηνιήο. Γη απηό θαη επαλαραξάμακε ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή θαη ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηε λαπηηιία κέζα από ηε δηαθήξπμε ησλ Αζελώλ, έλα θείκελν ην νπνίν πξαγκαηηθά βάδεη ζε θαηλνύξγηα βάζε ηα gite lines ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηε λαπηηιία θαη βεβαίσο κέζα από απηή ηελ δηαδηθαζία πξνζπαζνύκε λα ηειεηώζνπκε θαη ηα ζέκαηα πνπ ηαιαηπσξνύλ πάξα πνιιά θξάηε κέιε ζε ό,ηη αθνξά ηηο δηαθνξεηηθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο πινηνθηήηεο ζε δηαθνξεηηθέο ρώξεο. Δίλαη γεγνλόο όηη άιιεο ρώξεο ζήκεξα πνπ εκείο θαη ηδηαίηεξα θάησ από ηελ πίεζε ησλ δπλάκεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο ζπδεηάκε πώο ζα θνξνινγήζνπκε ηα λαπηηιηαθά εηζνδήκαηα, άιιεο ρώξεο, όπσο ε Μεγάιε Βξεηαλία, πξνζπαζεί αθόκε θαη κε ηελ παξνπζία ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο λα πείζεη πάξα πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα επηζηξέςνπλ θαη λα μαλαθέξνπλ ηελ έδξα ηνπο ζην Λνλδίλν. Θέισ λα ζαο πσ όκσο παξάιιεια όηη πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε θαη ην ζπγθξηηηθό ηερληθό πιενλέθηεκα πνπ έρεη ε ειιεληθή λαπηηιία. Πξηλ από πεξίπνπ 15 ρξόληα ν κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ ειιελόθηεησλ πινίσλ μεπεξλνύζε ηελ 20εηία, ζήκεξα βξίζθεηαη ζεκαληηθά θάησ από ηα 10 ρξόληα. Γύξσ αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε- από ηα 8,8 ζηα 9,2 κέζν όξν ειηθίαο ησλ πινίσλ. Καη βέβαηα ππάξρνπλ ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο νη νπνίεο είλαη πξσηόγλσξεο γηα ηελ Διιάδα. Δλώ ζην παξειζόλ ε πιεηνςεθία ηνπ ζηόινπ ήηαλ πινία πνπ πξνεξρόληνπζαλ από δεύηεξν ή ηξίην ρέξη, ζήκεξα ζπδεηάκε γηα έλα ζηόιν λεόηεθην ν νπνίνο θαηνξζώλεη θαη ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα, όπσο αο πνύκε ν δηάπινπο πεξάζκαηνο από ειιελόθηεην L & G γηα πξώηε θνξά. 4

6 Μάιηζηα ρζεο δηάβαδα όηη άιιεο εηαηξείεο ζθνπεύνπλ πιένλ λα θαζηεξώζνπλ σο απηό ην δξόκν γηα ηελ ελεξγεηαθή επάξθεηα ηεο Ιαπσλίαο. Δκείο ζα πξνζπαζήζνπκε ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηα ζπλαξκόδηα ππνπξγεία θαη ηδηαίηεξα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, λα δηακνξθώζνπκε απηό ην πιαίζην θαη λα ην παξνπζηάζνπκε, πσο ην shiping claster ζα απνθηήζεη πξαγκαηηθά βάζε θαη δνκή γηα ηελ παξνπζία ηνπ ζηε ρώξα, ζα έρεη ηηο ζπλζήθεο αζθάιεηαο ώζηε λα κελ ππάξρεη αλαζθάιεηα ζηνλ νπνηνλδήπνηε επελδπηή θαη βέβαηα λα κπνξέζνπκε λα πξνκεζεύζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν ζηειερηαθό δπλακηθό ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κέζα από ηελ αλακόξθσζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηε δηεπθόιπλζε ηεο λαπηνιόγεζεο ησλ Διιήλσλ λαπηηθώλ. Κιείλνληαο ζέισ λα ζαο πσ όηη ζηελ δηθή καο θηινζνθία, ππάξρνπλ νξηζκέλεο θξάζεηο νη νπνίεο ηε ραξαθηεξίδνπλ θαη κία από απηέο ηηο θξάζεηο είλαη ηνπ θηιόζνθνπ ηνπ ελέθα ν νπνίνο έιεγε γηα όπνηνλ δελ μέξεη πνύ πεγαίλεη, δελ ππάξρεη νύξηνο άλεκνο. Δκείο έρνπκε ζαθέζηαην πξνζαλαηνιηζκό, μέξνπκε πνύ πάκε θαη ζα ην πάκε ην θαξάβη εθεί πνπ ζέινπκε γηαηί ζέινπκε πξαγκαηηθά λα αλαδείμνπκε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ε ζάιαζζα ζπλνιηθά γηα ηε ρώξα καο. Δίκαζηε κηα ρώξα πνπ πάληνηε ηζηνξηθά πξνζέηξερε ζηε ζάιαζζα ζε όιεο ηηο επνρέο ηεο θξίζεο θαη κέζα από ηε ζάιαζζα κπνξνύκε λα μαλαβξνύκε δηεμόδνπο γηα ηελ αλάπηπμή καο. Σν έρνπκε δεη ζηνλ Πεηξαηά κε ηηο κεγάιεο επελδύζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαη απηέο πνπ ζα νινθιεξσζνύλ ζην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα, ην βιέπνπκε θαη ζα ην δνύκε ζην yating θαη ζηηο καξίλεο. Σν βιέπνπκε ζηα ιηκάληα ζε όιε ηε ρώξα, ζέινπκε λα ην δνύκε θαη κε ηελ πεξηζζόηεξε θαη κεγαιύηεξε εκπινθή ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 5

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνύ Αιέμε Σζίπξα κε ζέκα «Διιελν-ξσζηθέο ζρέζεηο θαη ε Δπξώπε. Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο» ζην Κξαηηθό Παλεπηζηήκην Γηεζλώλ ρέζεσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΡΟΛΗΨΗ : ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΗ ΚΡΙΗ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΡΟΛΗΨΗ : ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΗ ΚΡΙΗ. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΡΟΛΗΨΗ : ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΗ ΚΡΙΗ. Σσούνης Ανδρέας 1 1 Κέληξα Πξόιεςεο θαη Δλεκέξσζεο γηα ηηο Δμαξηεζηνγόλεο Οπζίεο Γήκνπ Θεζζαινλίθεο «ΔΗΡΗΟ» Ο ηίηινο ηεο εηζήγεζήο κνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε γηα ηελ «Ηκέξα ηεο Θάιαζζαο - 20ε Μαΐνπ 2013 Γξ. Γεψξγηνο Α. Γξάηζνο Πξφεδξνο Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο Η Διιάδα γεσγξαθηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A.

Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A. Ναςτιλία ξηπού υοπτίος: ςπάπσει υωρ στο τούνελ; Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A. Η θαηάξξεπζε ησλ λαύισλ μεξνύ θνξηίνπ, νη νπνίνη έραζαλ ην 94% ηεο αμίαο ηνπο από ηελ θνξύθσζή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα