ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ"

Transcript

1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/../.. ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ Αθήνα F

2 ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Αντικείμενο της Σύμβασης Συμβατικό Τίμημα Τρόπος Πληρωμής Διάρκεια Εκτέλεσης -Προθεσμίες Πέρατος Παράβαση Σύμβασης Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Εκπροσώπηση του Αναδόχου Εγγυήσεις καλής Εκτέλεσης Εκχώρηση Ασφάλιση Αντικειμένου Ευθύνες Αναδόχου Προσωπικό Αναδόχου Αντικατάσταση Προσωπικού Απαιτήσεις Διαφωνίες Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας Ποινικές Ρήτρες Ισχύς Σύμβασης Επίλυση διαφορών / Δωσιδικία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 2

3 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου Σύμβαση : ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ - Παροχή Υπηρεσίας : Ταχυμεταφορά υπηρεσιακών εγγράφων, δεμάτων και πακέτων της Περιοχής Ρόδου. Ανάδοχος : ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Ρόδο σήμερα, την, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ή ΔΕΔΔΗΕ (εφεξής καλούμενος ο ΔΕΔΔΗΕ ή Επιχείρηση) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, με ΑΦΜ και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αν/τη Διευθυντή Περιοχής Ρόδου κ. Κωνσταντίνο Νιωτάκη που εξουσιοδοτήθηκε από τον Διευθυντή της ΔΠΝ κ. Δασκαλάκη Αντώνιο και της εταιρίας... (εφεξής καλούμενη «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στην οδό, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ....., συμφωνούνται και συνομολογούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων με καμία άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση δύναται να αναιρεθεί. Κατά συνέπεια, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία που δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, τα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» ή τα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές, που έγιναν, πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, θεωρούνται σαν ανακληθείσες και σαν στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος. Άρθρο 1 Αντικείμενο της Σύμβασης Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, άρτια οικονομική και εμπρόθεσμη :«Ταχυμεταφορά υπηρεσιακών εγγράφων, δεμάτων και πακέτων που διακινεί η ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΥ (από τα γραφεία της στη οδό Αυστραλίας 108, προς την Αθήνα και από και προς τις Μονάδες Πρακτορεία- Υποπρακτορεία των Νησιών αρμοδιότητας της)» όπως αναφέρονται στους ειδικούς όρους της Σύμβασης, η δε Επιχείρηση δύναται να τροποποιήσει κατά τις ανάγκες της, τον αριθμό των σημείων αποστολής χωρίς περιορισμό και ο Ανάδοχος να το αποδεχθεί με το συμφωνημένο τίμημα όπως αυτά προβλέπονται στα Άρθρα 3,4,5 και 6 τις παρούσας Σύμβασης με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια, από το σημείο παραλαβής μέχρι τον προορισμό τους. Η ταχεία μεταφορά των εγγράφων θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) Αντιπρόσωπος του Αναδόχου θα παραλαμβάνει, τα προς αποστολή αντικείμενα, από τα αρμόδια γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ με ειδική απόδειξη παραλαβής παράδοσης η οποία θα εκδίδεται την στιγμή της παραλαβής και όχι την επόμενη συγκεντρωτικά, διότι κατ αυτό τον τρόπο καθίσταται δυσχερής η παρακολούθηση της αποστολής. 3

4 β) Τα αποστελλόμενα είδη θα καταχωρούνται από τον Ανάδοχο σε ειδικά δελτία αποστολής, θα συσκευάζονται σε ειδικούς σάκους ασφαλείας και προτεραιότητας και θα προωθούνται στην πόλη προορισμού, με ίδια μέσα ή συνοδευόμενα στα μέσα συγκοινωνίας σαν αποσκευή υπαλλήλου του Αναδόχου. γ) Κατά τον ίδιο τρόπο θα παραλαμβάνονται από τον αντιπρόσωπο του Αναδόχου στην πόλη προορισμού, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την άφιξή τους και θα παραδίδονται στο γραφείο του παραλήπτη, ο οποίος θα υπογράφει για την παραλαβή στην ειδική απόδειξη παραλαβής παράδοσης. δ) Η παραλαβή των προς αποστολή εγγράφων από τα γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ θα γίνεται: α) στην Έδρα της Περιοχής Ρόδου οδός Αυστραλίας 108, γραφείο Γραμματείας θα παραλαμβάνονται από τον Ανάδοχο (μεταξύ 12-13μμ) και β) στα κτίρια των πρακτορείων των νησιών αρμοδιότητας της Περιοχής Ρόδου. Η παραλαβή των δεμάτων στα Γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ Περιοχής Ρόδου θα γίνεται με απόδειξη παραλαβής, η οποία έχει υπογραφεί από τους δύο συμβαλλόμενους και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Η ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΝ αναλαμβάνει την υποχρέωση να επισημαίνει τα προς μεταφορά δέματα με τις εξής ενδείξεις: α. Πλήρη στοιχεία Αποστολέα (Επωνυμία Διεύθυνση) β. Πλήρη στοιχεία Παραλήπτη (Επωνυμία Διεύθυνση) Ο Ανάδοχος θα προωθεί και θα επιδίδει τα μεταφερόμενα δέματα στον τόπο προορισμού τους την επομένη εργάσιμη (εργάσιμες ημέρες θεωρούνται οι ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή πλην Αργιών, Εθνικών και τοπικών εορτών) από την ημέρα παραλαβής των δεμάτων εκτός ορισμένων περιπτώσεων που λόγω ειδικών συνθηκών διαβίβασης (κακοκαιρία, θαλασσοταραχή, κτλ), το χρονικό διάστημα της ημέρας προσαυξάνεται κατά μία ακόμη ημέρα. Σημειώνεται ότι δεν θα παραδίνονται έγγραφα στον Ανάδοχο μετά της 15:00μ.μ. ημερησίως για αποστολές που αφορούν παραδόσεις για την επόμενη εργάσιμη ημέρα (παρ. 1α, γ και δ του Άρθρου 2 της παρούσας Σύμβασης). Σε περίπτωση αποστολών με αυθημερόν παράδοση (παρ. 1β του Άρθρου 2 της παρούσας Σύμβασης) ο Ανάδοχος θα ειδοποιείται από την Επιχείρηση μέχρι της 11:00 π.μ. και η παραλαβή των σχετικών εγγράφων θα πρέπει να γίνεται το αργότερο μέσα σε δύο (2) ώρες από την ειδοποίηση. Ο Ανάδοχος έχει την απόλυτη ευθύνη για την πλήρη, εμπρόθεσμη, άψογη και οικονομική εκπόνηση της Παροχής Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τα στοιχεία, που θα δίνονται από τη ΔΕΔΔΗΕ. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ορθότητα των λύσεων που προτείνει, για την αρτιότητα της Παροχής Υπηρεσίας, καθώς και για την εφαρμογή των συμβατικών όρων. 4

5 Άρθρο 2 Συμβατικό τίμημα 1. Η αμοιβή του Αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 1 του παρόντος Συμφωνητικού (και σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά) καθορίζεται ως εξής: α) Για αποστολή από Ρόδο προς Αθήνα έως 1,5 gr βάρους με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η χρέωση ανέρχεται στα... Για αποστολή από Κάρπαθο προς Αθήνα έως 1,5 κιλά βάρους με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η χρέωση ανέρχεται στα... Για κάθε επιπλέον μισό κιλό η χρέωση ανέρχεται σε.. β) Για αποστολή από Ρόδο προς Κάρπαθο έως 1,5 gr βάρους με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η χρέωση ανέρχεται στα... Για κάθε επιπλέον μισό κιλό η χρέωση ανέρχεται σε.. Για αποστολή από Κάρπαθο προς Ρόδο έως 1,5 κιλά βάρους με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η χρέωση ανέρχεται στα... Για κάθε επιπλέον μισό κιλό η χρέωση ανέρχεται σε.. γ) Για αποστολή από Ρόδο προς τα νησιά αρμοδιότητας της (δευτερεύοντες προορισμοί) έως 1,5 gr βάρους με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η χρέωση ανέρχεται στα... Για κάθε επιπλέον μισό κιλό η χρέωση ανέρχεται σε.. Για αποστολή από τα νησιά αρμοδιότητας της (δευτερεύοντες προορισμοί) προς Ρόδο έως 1,5 gr βάρους με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η χρέωση ανέρχεται στα... Για κάθε επιπλέον μισό κιλό η χρέωση ανέρχεται σε.. δ) Για αποστολή με αντικαταβολή η χρέωση ανέρχεται σε ε) Για αποστολή με παράδοση Σαββάτου, η χρέωση ανέρχεται στα.. στ) Για αποστολή με πρωινή παράδοση ή χρονική δέσμευση ώρας η χρέωση ανέρχεται στα.. ζ) Για αποστολές με αγορά η χρέωση ανέρχεται σε... η) Για αποστολές με παράδοση σε απομακρυσμένες περιοχές-δυσπρόσιτες περιοχές εντός 48 ωρών η χρέωση ανέρχεται σε... 5

6 Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία παραλαβής παράδοσης των προς αποστολή αντικειμένων στους αντιπροσώπους του Αναδόχου. Ο Φ.Π.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω τίμημα. 2. Το πιο πάνω τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή παραιτούμενου ρητά του Αναδόχου από τα δικαιώματα του Άρθρου 388 του Α.Κ. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της Συμβάσεως, δηλώνει δε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από τυχόν δικαιώματά του από τα άρθρα , 629 και 1106 του Α.Κ. Άρθρο 3 Τρόπος πληρωμής Ο Ανάδοχος θα εκδίδει στο τέλος κάθε μήνα το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα το καταθέτει στο γραφείο αγορών, συνοδευόμενου από μία κατάσταση με τις αποστολές που έγιναν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα και με συνημμένα τα αντίστοιχα δελτία Αποστολής (VOUCHER). Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει το τιμολόγιο, εντός των πρώτων 4 ημερών του επόμενου μήνα, στο Γρ. Αγορών, Αυστραλίας 108. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται την 24 η του τρίτου μηνός, από την έκδοση από τον Ανάδοχο του μηνιαίου τιμολογίου και την έγκρισή του από τον αρμόδιο Τομέα, (όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Παρούσας Σύμβασης), συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα νόμιμα δικαιολογητικά: -Τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ -Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας -Ασφαλιστική Ενημερότητα. -Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. -Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Στο πιο πάνω ποσό θα υπολογίζεται ο εκάστοτε Φ.Π.Α. με τον οποίο θα επιβαρύνεται η Επιχείρηση και θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος εκτός από το ως άνω συμφωνούμενο αντάλλαγμα καμία άλλη αμοιβή ή οποιασδήποτε φύσης παροχή ή αποζημίωση δεν δικαιούται. Συνομολογείται δε από κοινού ρητά και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι μέσα στην ως άνω συμφωνημένη αμοιβή συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως φόροι, εκτός του ΦΠΑ για τον οποίο γίνεται μνεία ανωτέρω, παράβολα, τέλη κρατήσεις, εισφορές κ.λ.π. και οποιαδήποτε δαπάνη ή επιβάρυνση που γίνεται προς τον σκοπό της εκπλήρωσης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεων που ανέλαβε με την παρούσα Σύμβαση. Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια των τιμών και δηλώνει ότι καθόρισε αυτές μετά από ακριβή προϋπολογισμό που έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση 6

7 της Σύμβασης, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώματος, να αξιώσει μεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και των περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος, αναλαμβάνων τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Η απαρίθμηση των παραπάνω έγινε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Άρθρο 4 Διάρκεια Εκτέλεσης -Προθεσμίες Πέρατος Η διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού ορίζεται για χρονικό διάστημα.μηνών ( ) μηνών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Άρθρο 5 Παράβαση Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου 1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως γι αυτή την παρούσα Σύμβαση, πριν τη λήξη της, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και τις συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογουμένων όλων ως εξίσου ουσιωδών με επίδοση σχετικών εγγράφων προ 30 ημερών με δικαστικό επιμελητή. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για κάθε θετική ζημιά που θα υποστεί από την καταγγελία αυτή. 2. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δικαιούται επίσης να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση που ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί σε εκκαθάριση. Άρθρο 6 Εκπροσώπηση της Επιχείρησης Αρμόδια για την παρακολούθηση της Παροχής Υπηρεσίας είναι η Περιοχής Ρόδου και ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία μαζί της. Άρθρο 7 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τoν κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. Άρθρο 8 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Ο Ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αρ. εκδόσεως της Τράπεζας αξίας ( ), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της Σύμβασης, (χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ), για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι το ίδιο ουσιώδεις. Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί σ αυτόν που την χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται ρητά, χωρίς αντίρρηση και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε που αναφέρονται στην εγγυητική επιστολή, για την είσπραξή της από τον εγγυητή και ακόμη παραιτείται 7

8 ρητά από το δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια, κατά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, ζητώντας να μην καταπέσει η παραπάνω εγγυητική επιστολή. Τέλος συμφωνείται, ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά την πλήρη, εμπρόθεσμη και άψογη, σύμφωνα με τους όρους της, εκτέλεση της Σύμβασης και μάλιστα μετά την πλήρη εκκαθάριση αυτής, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, εκτός εάν υπάρξει στο μεταξύ, περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, η κατάπτωση ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών. Κατά της απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από της κοινοποίησης σ αυτόν της ανωτέρω απόφασης. Η υποβολή της ένστασης αναστέλλει την έκπτωση. Επί της ένστασης αποφασίζει οριστικά ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών. Άρθρο 9 Εκχώρηση 1. Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ. 2. Με την έγκριση της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. Άρθρο 10 Ασφάλιση αντικειμένου Κάθε αποστολή που διακινείται μέσω του Αναδόχου εντός Ελλάδας και δεν εντάσσεται στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη, είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή, χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη και σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας μεταφερομένων, η ευθύνη του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των 70,00 ΕΥΡΩ για έγγραφα και των 352,16 ΕΥΡΩ για δέματα. Άρθρο 11 Ευθύνες Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο κατά τις διατάξεις περί απαιτήσεων του Αστικού Κώδικα για οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος εγγυάται την τιμιότητα και την φερεγγυότητα του προσωπικού του. 2. Ο Ανάδοχος απαλλάσσει τη ΔΕΔΔΗΕ από κάθε ευθύνη εκτός από εκείνες που ρητά αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε δαπάνη ή αμοιβή που σχετίζεται άμεσα με την Εκτέλεση της Σύμβασης και αφορά, είτε τον ίδιο τον Ανάδοχο, είτε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσωπικού, περιουσίας) ή υποχρεώσεις έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτών, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 3. O Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς όλους τους όρους της Σύμβασης και να εγγυάται την άρτια, πλήρη, ασφαλή, οικονομική και εμπρόθεσμη, σύμφωνα με τους ισχύοντας κανόνες και τους σχετικούς Κανονισμούς, εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης. 8

9 4. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και δηλώνει ότι περιλαμβάνεται στο Συμβατικό τίμημα κάθε δαπάνη ή έξοδα που θα απαιτηθούν για τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, εργοδοτών κ.λ.π. Συνεπώς η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη στην εκτέλεση της παρούσας. 5. Η ευθύνη του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις ενέργειες ή παραλείψεις (ελαττώματα, σφάλματα, αμέλεια) του ιδίου ή των συνεργατών του, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. 6. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΔΔΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 7. Ο Ανάδοχος και οι Υπεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΔΔΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρησή τους και εκ μέρους των τυχόν υπεργολάβων του. 8.Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπεργολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. Άρθρο 12 Προσωπικό Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να διαλέξει όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση και είναι υπεύθυνος δυνάμει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού Δικαίου για όλες τις πράξεις ή και τις παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 2. Συμφωνείται ρητά και από κοινού συνομολογείται ότι η μετά της επιχείρησης σχέση του αντισυμβαλλόμενου διέπεται αποκλειστικά από την παρούσα Σύμβαση και σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά σχέση ή σύμβαση εργασίας με την Επιχείρηση, ότι ο 9

10 αντισυμβαλλόμενος δεν αποτελεί προσωπικό της Επιχείρησης με οποιαδήποτε μορφή ή έννοια, ο δε χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης στην Επιχείρηση του συμφωνημένου έργου σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφαλίσεως στην Επιχείρηση και για το λόγο αυτό δεν δικαιούται να ασφαλιστεί στην Επιχείρηση ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα με επιβάρυνση της Επιχείρησης. Άρθρο 13 Αντικατάσταση του προσωπικού Η Επιχείρηση δικαιούται να αξιώσει την άμεση αντικατάσταση μέλους ή μελών του προσωπικού του Αναδόχου και ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σ αυτήν άμεσα. Άρθρο 14 Απαιτήσεις Διαφωνίες Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και του περιεχομένου της Παροχής Υπηρεσίας, συμφωνείται να καταβάλλεται προσπάθεια διευθέτησης με φιλικό διακανονισμό μεταξύ του Διευθυντή της ΔΠΝ και του Αναδόχου. Αν η διαπραγμάτευση αυτή, που δεν είναι υποχρεωτική, δεν τελεσφορήσει, αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 15 Ανωτέρα Βία 1. Τα περιστατικά Ανωτέρας βίας τα οποία επηρεάζουν την Παροχή Υπηρεσιών είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζημίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει κατά της ΔΕΔΔΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή άλλου είδους οικονομική επιβάρυνση του ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 2. Το περιστατικό Ανωτέρας Βίας θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που αυτό εκδηλώθηκε από τον Ανάδοχο προς την Επιχείρηση άλλως δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Επιχείρηση, και η μη γνωστοποίηση εντός της ως άνω ανατρεπτικής προθεσμίας θα έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της οποιασδήποτε αίτησης του Αναδόχου περί παράτασης των Συμβατικών Προθεσμιών. Άρθρο 16 Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Νομοθεσία. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 10

11 Ο Ανάδοχος συμφωνεί και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την Εκτέλεση της Σύμβασης και εφαρμογή των μέτρων ασφαλούς εργασίας τόσο για τους απασχολούμενους στην Παροχή Υπηρεσίας όσο και για τους τρίτους. Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων σε προσωπικό, το οποίο εργάζεται στην Παροχή Υπηρεσίας, υπόχρεος για τις απαραίτητες ενέργειες που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία είναι ο Ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, επιβάλλεται δε η άμεση αναγγελία των ατυχημάτων στην Επιχείρηση. Άρθρο 17 Ποινικές Ρήτρες Ο Ανάδοχος δέχεται να πληρώσει στην Επιχείρηση, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθετήσεως ή μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων για κάθε ολόκληρη ημέρα καθυστερήσεως της συμβατικής υποχρέωσης ποσό ίσο με το ένα τριακοστό τοις εκατό (0,30%) του συμβατικού τιμήματος. Εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της Επιχείρησης. Αυτή η ποινική ρήτρα έχει ως ανώτατο όριο το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) του συνολικού συμβατικού τιμήματος και συμψηφίζεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης, αν αυτή η εγγύηση καταπέσει. Άρθρο 18 Ισχύς της Σύμβασης Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και το άλλο ο Ανάδοχος. OΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 11

12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ στ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Προς το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ημερομηνία : Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 - ΑΘΗΝΑ 11743, ΕΛΛΑΔΑ 1. Σας γνωρίζουμε ότι, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της της δίζησης, και από το δικαίωμά μας να σας προβάλουμε όλες τις οποιεσδήποτε ακόμη και μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ιδιαίτερα δε κάθε άλλη ένσταση από τα άρθρα , και του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματα μας που απορρέουν από τα πιο πάνω άρθρα, εγγυόμαστε, με την παρούσα ρητά, αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και ευθυνόμαστε έναντί σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες υπέρ του Προμηθευτή σας. που εδρεύει ή κατοικεί... μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.( ) για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων που ανέλαβε ο εν λόγω Προμηθευτή σας, σύμφωνα με τη Σύμβαση που συνομολόγησε μαζί σας για την με αριθμό... αντίγραφο της οποίας μας παραδόθηκε, βεβαιώνεται δε με την παρούσα ή λήψη τούτου. 2. Στην περίπτωση που, λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι ο εν λόγω Προμηθευτής παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που έχει αναλάβει με την πιο πάνω σύμβαση, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους του παραπάνω Προμηθευτή και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν σχετική ένσταση επιφύλαξη ή προσφυγή του Προμηθευτή σε διαιτησία ή σε δικαστήρια με αίτημα τη μη κατάπτωση αυτής της εγγυητικής επιστολής ή θέση αυτής σε δικαστική μεσεγγύηση. 3. Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύηση μας αυτή θα ισχύει μέχρι να εκπληρώσει ο Προμηθευτής σας όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την παραπάνω Σύμβαση και με τα συμπληρώματά της που δεν προσαυξάνουν το αρχικό συμβατικό τίμημα και μέχρι να μας επιστραφεί αυτή η εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτήν την εγγύηση. 12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2: Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 3 από 5 Διεύθυνση Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΔΠΛΡ 01030/29-9-2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΔΠΛΡ 01030/29-9-2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ης Σεπτεμβρίου 107 ΑΘΗΝΑ 104 34 FAX: 210-8812489 Πληροφορίες: Δ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Τηλ.: 210-8206507 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΔΠΛΡ 01030/29-9-2010 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή ΚΩ Πληροφορίες : Ν Μαυρομμάτης ΚΩ Τηλέφωνο:2242023111 Fax : 2242020216 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΠΝ/Π. ΚΩ/7-2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΚΠ/ 3278/21-05-09

Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΚΠ/ 3278/21-05-09 Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΚΠ/ 3278/21-05-09 Πληροφορίες : Ν. Μέρμηγκα Τηλέφωνο : 210 7271435 e-mail : n.mermigka@dei.com.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΠ/90050 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΚΑΙ «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» 1 ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων (οδικού δικτύου, χώρων στάθμευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΒΕ2646ΨΧΞ5-7ΘΨ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/24/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 14PROC002380112 2014-11-04 Χανιά, 4/11/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 10303 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουνιαλή 2Α Ταχ. Κωδ.: 731 00 Πληροφορίες: Σταυρούλα Στιβανάκη Τηλ.: 2821047111-101 Fax: 2821047108

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001977078 2014-04-08

14PROC001977078 2014-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα