ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ& ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΔΜΑ: «ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΔΜΑ: Ο ΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ» ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Θαιαζζηλφο Θεφδσξνο ΠΟΤΓΑΣH ΠΟΤΓΑΣH ΘΔΟΓΧΡΟ ΘΑΛΑΗΝΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ Α.Παπαδαζκαλόποςλορ/Δ.Υπιζηοθάκηρ ΥΡΖΣΟ ΕΑΜΠΔΛΖ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Πολιηική Πεπιθεπειακήρ και Σοπικήρ Ανάπηςξηρ ΑΘΖΝΑ ΑΘΖΝΑ - ΜΑΡΣΗΟ

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ 1 ΔΝΟΣΖΣΑ Η: Ο ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο : O ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ: ΖΜΑΗΑ, ΣΑΔΗ, 12 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ο : ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΓΟΜΖ & ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 15 ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ ΚΑΗ ΣΖ ΚΑΡΑΨΒΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ο : O ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ 21 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ο : ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΜΔΟΓΔΗΟ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗ: Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο : H ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ο : O ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ: ΖΜΑΗΑ, ΣΑΔΗ, ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ο : Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ: ΣΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΣΟΤ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗI: ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο : Ζ ΑΝΑΓΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ 42 (ΜΑΡΗΝΔ) ΚΑΗ Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ KΔΦΑΛΑΗΟ 2 ο : ΣΟ ΘΔΜΗΚΟ-ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ (Ν. 2160/93 ) ΓΗΑ 48 ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ 2.1 Σν πξντζρύζαλ λνκηθό θαζεζηώο ησλ πθηζηακέλσλ ιηκεληθώλ 48 εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν 2.2 Σν ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ησλ ηνπξηζηηθώλ ιηκέλσλ

3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ο : ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΤ ΘΔΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΣΖΝ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηωλ ηνπξηζηηθώλ ιηκέλωλ Γεκηνπξγία ηνπξηζηηθώλ ιηκέλωλ Υωξνζέηεζε ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα Υνξήγεζε αδεηώλ ύκβαζε παξαρώξεζεο ρξήζεο Απαιινηξηώζεηο Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπξηζηηθνύ ιηκέλα Παξαρώξεζε πξνζηαηεπόκελωλ όξκωλ Ληκέλεο μελνδνρεηαθώλ κνλάδωλ Λεηηνπξγία Σνπξηζηηθώλ ιηκέλσλ Σηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ Σνπξηζηηθώλ Ληκέλσλ 68 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ο : ΣΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ Ν. 2601/98 ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ 63 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ο : ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΟΤ ΘΔΜΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΔ ΔΝΟΣΖΣΑ IV: TO ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΛΗΜΔΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ (Δ.Τ.Λ.Δ..Α) ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο : Ζ ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΛΗΜΔΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ (Δ.Τ.Λ.Δ..Α.). ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ο : Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΛΗΜΔΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ (Δ.Τ.Λ.Δ..Α.)

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ο : ΟΗ ΤΝΗΣΧΔ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ (Δ.Τ.Λ.Δ..Α.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ο: :ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΕΧΝΧΝ ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ ΑΝΑΦΤΥΖ (Ε.Ν.Α.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ο: ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΑ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΛΗΜΔΝΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ 5.1. Φνξεηο αλαπηπμεο & δηαρεηξηζεο ηνπ εζληθνπ ζπζηεκαηνο ιηκεληθσλ εγθαηαζηαζεσλ ζθαθσλ αλαςπρεο (ε.ζπ.ι.ε.ο.α.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ6 ο :ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΗ ΛΗΜΔΝΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΝΟΣΖΣΑ V: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 78 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο :ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΛΗΜΔΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ο : ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΣΑΘΔΡΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Καηάλογορ Πινάκυν: ΠΗΝΑΚΑ 1: ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΕΖΣΖΖ ΘΔΔΧΝ ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟΤ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΜΑΡΗΝΔ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ ζει.97 ΠΗΝΑΚΑ 2: ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΕΖΣΖΖ ΘΔΔΧΝ ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟΤ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΜΑΡΗΝΔ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ ζει.119 ΠΗΝΑΚΑ 3: ΤΝΟΛΗΚΔ ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΗ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (MG/G) Δ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΧΝ ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΜΑΡΗΝΔ ΣΟΤ ΑΡΧΝΗΚΟΤ... ζει.125 Πποζάπηημα Πινάκυν ΠΗΝΑΚΑ 1: ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ ΜΑΡΗΝΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ.ζει.151 ΠΗΝΑΚΑ 2: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΘΔΔΗ ΓΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΤΜΠΛΔΓΜΑΣΟ ΜΑΡΗΝΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ....ζει.152 ΠΗΝΑΚΑ 3: ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΜΑΡΗΝΔ ΠΟΤ Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΥΔΗ ΑΡΥΗΔΗ (ΦΟΡΔΑ ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ)..ζει.152 4

5 ΠΗΝΑΚΑ 4:ΥΧΡΟΘΔΣΖΜΔΝΟΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΗ ΛΗΜΔΝΔ..ζει.153 ΠΗΝΑΚΑ 5: ΥΧΡΟΘΔΣΖΜΔΝΔ ΘΔΔΗ ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟΤ ζει 154 ΠΗΝΑΚΑ 6: ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΗ ΛΗΜΔΝΔ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ..ζει.155 ΠΗΝΑΚΑ 7: ΘΔΔΗ ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟΤ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ζει.156 ΠΗΝΑΚΑ 8: ΦΟΡΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ.ζει.157 ΠΗΝΑΚΑ 9: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ ζει.158 Καηάλογορ Γιαγπαμμάηυν (Graphs) ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ ΜΔ ΞΔΝΖ ΖΜΑΗΑ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΜΑΡΗΝΔ, ΣΟ ΔΣΟ 1998.ζει.94 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΜΖΝΗΑΗΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ ΜΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΜΑΡΗΝΔ, ΣΟ ΔΣΟ ζει94 Πποζάπηημα Γιαγπαμμάηυν (Graphs) ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΦΟΡΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ...ζει.160 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ...ζει.161 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΥΧΡΟΘΔΣΖΜΔΝΟΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΗ ΛΗΜΔΝΔ ΑΝΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ζει.162 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΥΧΡΟΘΔΣΖΜΔΝΔ ΘΔΔΗ ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟΤ...ζει.163 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 5

6 ΠΡΟΟΗΜΗΟ ΤΝΟΦΖ ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα εμεηαζηνχλ κία ζεηξά απφ ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ειιαδηθφ παξάθηην θαη λεζησηηθφ ρψξν, θαζψο απνηεινχλ ηελ «αηρκή ηνπ δφξαηνο» ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ ζηνρνζεζία ηεο εξγαζίαο είλαη ε αθφινπζε: Μειέηε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνπο ιηκέλεο αλαςπρήο. Γηεζλήο θαη Δζληθή εκπεηξία ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη ρσξνζέηεζεο ησλ ιηκέλσλ αλαςπρήο. Κξηηήξηα ρσξνζέηεζεο θαη αλάπηπμεο ιηκέλσλ αλαςπρήο. πζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ ιηκέλσλ αλαςπρήο (Μεζφγεηνο θαη Διιάδα). Φνξείο δηαρείξηζεο ησλ ιηκέλσλ αλαςπρήο (Ληκεληθά ηακεία, Ηδηψηεο, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε) Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ ιηκέλσλ αλαςπρήο ζηνλ Διιεληθφ παξάθηην θαη λεζησηηθφ ρψξν. Παξάιιεια ε εξγαζία θηινδνμεί λα ζπζηεκαηνπνηήζεη απφ κεζνδνινγηθή άπνςε ηνπο ηξφπνπο δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο, ζηα δηάθνξα επίπεδα, ηεο αζθνχκελεο ρσξνηαθηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ αλαςπρήο. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ν ζσζηφο ρσξνηαμηθά θαη νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλα θαηάιιειν δίθηπν ιηκέλσλ αλαςπρήο (καξίλεο, θαηαθχγηα, αγθπξνβφιηα) ζε εζληθφ επίπεδν βαζηζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο θάζε λεζησηηθήο θαη παξάθηηαο πεξηνρήο. Σν εζληθφ δίθηπν ιηκέλσλ αλαςπρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο γεσγξαθηθά δψλεο λαπζηπινΐαο λα απνηειέζεη ην Δζληθφ χζηεκα Ληκέλσλ Αλαςπρήο. 6

7 I. ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο κειέηεο ζα γίλεη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ κνληέισλ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθαλ δηεζλψο. Δηδηθφηεξα ζα παξνπζηαζηεί ην Γαιιηθφ θαη ην Διιεληθφ κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Μεζφγεην θαη ηνπ Ακεξηθαληθνχ ζηελ Καξατβηθή. Θα εζηηάζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζην Διιεληθφ κνληέιν παξνπζηάδνληαο ηα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηηο ειιείςεηο ηνπ. II. ηε δεχηεξε ελφηεηα ηεο κειέηεο, ζα επηθεληξψζνπκε ζην ζεζκηθφ-λνκηθφ πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ ζηαζεξψλ ππνδνκψλ ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ (καξίλσλ) ζηε ρψξα καο φπσο εθθξάζηεθαλ κε ην πξντζρχζαλ λνκηθφ πιαίζην. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηελ θαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ καξίλσλ εληνπίδνληαο ηα δηάθνξα επηρεηξεζηαθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε ιεηηνπξγία ηνπο. Αθνινπζεί ε εμέηαζε ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ φπσο απηφ εθθξάζηεθε κε ηνλ Ν. 2160/1993 ελ ζπλδπαζκφ κε ηα θίλεηξα πνπ ζεζπίδεη ν αλαπηπμηαθφο λφκνο 2601/98 θαζψο θαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα πνπ είρε ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηαζεξψλ ππνδνκψλ ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Δμππαθνχεηαη, φηη ζα ππάξμεη θξηηηθή ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ ζε ζρέζε πάληνηε κε ηηο επηδηψμεηο ηνπ λνκνζέηε θαζψο ε δηάζηαζε κεηαμχ ιφγσλ θαη έξγσλ είλαη πάληα παξνχζα ζηελ ρψξα καο. ΗΗΗ Ζ ηξίηε ελφηεηα ζα έρεη σο αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηφζν ησλ δπλαηνηήησλ δηαηήξεζεο θαη ελδερφκελα επέθηαζεο ή εθζπγρξνληζκνχ ηνπο φζν θαη ησλ αλαγθψλ ίδξπζεο λέσλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ αλά ρσξηθή ελφηεηα. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ζα γίλεη ζηε βάζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ηφζν ζε επίπεδν ζέζεο κε ρσξνηαμηθά, θ.ά. φζν θαη ζε επίπεδν πνηφηεηαο, πιεξφηεηαο, ζρεδηαζκνχ θιπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο. ΗΗΗV. Ζ ηέηαξηε ελφηεηα ζα έρεη σο ζηφρν ηε δηακφξθσζε θξηηεξίσλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζηε ρψξα καο κε βάζε ην Δζληθφ χζηεκα Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαθψλ Αλαςπρήο θαη εηδηθφηεξα : Κξηηεξίσλ θαηαλνκήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο ζην ρψξν ζε επίπεδν επξχηεξσλ ρσξηθψλ ελνηήησλ 7

8 Κξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπο κέζα ζηηο επξχηεξεο θαηά ηα παξαπάλσ ρσξηθέο ελφηεηεο. (ρσξνηαμηθά, πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα, πνιενδνκηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, ιεηηνπξγηθά, θ.α.). V. Ζ πέκπηε ελφηεηα ηεο κειέηεο ζα πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο καο απφ ηελ ζπλνιηθή ζεψξεζε-εμέηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ-λνκηθνχ πιαηζίνπ. ηε ζπλέρεηα ζα πξνηείλνπκε κε βάζε ην Δζληθφ χζηεκα Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαθψλ Αλαςπρήο (Δ.Τ.Λ.Δ..Α) έλα κνληέιν αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ζηαζεξψλ ππνδνκψλ ηνπ ζηελ Διιάδα κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηνλ ζεβαζκφ ζηελ πνηφηεηα δσήο ηφζν ησλ ρξεζηψλ φζν θαη ησλ πεξηνίθσλ αιιά θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο φπνπ ρσξνζεηνχληαη. Παξάιιεια ζα επηρεηξήζνπκε λα ππνβάιινπκε θαη ηηο δηθέο καο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηακφξθσζε κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζηαζεξψλ ππνδνκψλ ηνπ Διιεληθνχ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ειπίδνπκε φηη ζα δίλεη ην εξέζηζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη δηάινγν κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο επαγγεικαηηθνχο θνξείο ηνπ θιάδνπ. Σέινο, ζα πξνηείλνπκε ηελ αλακφξθσζε θαη δηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ-λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνηεηλνκέλνπ κνληέινπ αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ρψξα καο. Κιείλνληαο ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε ηελ έιιεηςε ζχγρξνλσλ εξγαζηψλ ηφζν ζε επίπεδν κειεηψλ φζν θαη ζε επίπεδν βηβιηνγξαθίαο, γεγνλφο πνπ έθαλε θνπηψδε ηελ αλαδήηεζε επηζηεκνληθνχ πιηθνχ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο κειέηεο. Παξάιιεια φκσο απηή ε έιιεηςε ελζάξξπλε ηελ πξνζπάζεηά καο γηα ηελ εθπφλεζε κίαο πξσηφηππεο επηζηεκνληθήο κειέηεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο λνκηθήο αλάιπζεο θαη εξκελείαο ηνπ λένπ ζεζκηθνχ-λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην Δζληθφ χζηεκα Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαθψλ Αλαςπρήο. Πηζηεχνληαο φηη ε εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο κειέηεο ζα ηχρεη ηεο απνδνρήο απφ ηελ Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο επειπηζηνχκε φηη ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία θαζψο θαη γηα γφληκν επηζηεκνληθφ δηάινγν. Λέξειρ κλειδιά: 1) Σοςπιζηικοί Λιμένερ 3) Ποιοηική Αναβάθμιζη 2) Αειθόπορ Ανάπηςξη 4) Θεζμικόρ Δκζςγσπονιζμόρ 8

9 PREAMBLE SYNOPSIS OF THE DIPLOMATIC STUDY The legal frame of the land-planing planning and sustainable development for a National System of Recreation Ports In the present diplomatic work they will be examined a series of topics that are related to the land-planning planning and the sustainable development of the touristic ports which are developing in the GreeK coastal and islander space, which they constitute «the sharp of the spear» of the Greek industry of marine tourism. Σhis project aims at: Study of legal frame that rules the recreation ports. International and National experience of planning, growth and arrangement of recreation ports. Criteria of planning and growth of recreation ports. Systems of management of ports of recreation (Mediterranean and Greece). Institutions of management of ports of recreation (Harbour funds, Private individuals, Local Self-government) The coding of ports of recreation in the Greek coastal and islander space. At the same time the work aspires to systematise from methodological opinion the ways of configuration and application, in the various levels, the practised land-planning and environmental policy in the planning and the growth of recreation ports. So that exists the right land-planning and economically effective planning it will be supposed exists a suitable network of ports of recreation (marinas, shelters, anchorage, moorings) in national level based on the particularities and the needs each islander and coastal band. The national network of ports of recreation in combination with the corresponding geographically areas of navigation it constitutes the National System of Recreation Ports. I. In the first unit of study will become the analytic presentation of three models of marine tourism that was developed internationally. More specifically will be presented the French and Greek model of growth of marine tourism in Mediterranean and American in the 9

10 Caribbean. We will focus our interest in the Greek model presenting his comparative advantages but also his lacks. II. In the second unit of study, we will focus in the institutional frame of growth of constant infrastructures of marine tourism of (marinas) in our country as they were expressed with the past legal frame. Then we will examine the situation of existing marinas locating the various operational and environmental problems that presents their operation. Follows the examination of being in effect legal frame as this expressed with Law 2160/1993 in combination with the motives that established by developmental law 2601/98 as well as the first results that had his application in the growth of constant infrastructures of marine tourism. Furthermore, it will examine critical this results in relation with the objectives of legislator's intentions the dimension between theory and practice is always present in our country. III. The third unit will have as object the evaluation of existing infrastructure and the determination of so much possibilities conservation and possibilities of extension or their modernisation of what needs of foundation of new tourist ports per territorial unit. The evaluation of existing infrastructure will become in the base of conclusions of previous units that concerns the modern requirements of planning of tourist ports so much in level of place with in a spirit of land-planning, what in level of quality, plenitude, planning etc their installations. IV. The fourth unit will have as objective the configuration of criteria for the creation and the territorial structure of tourist ports in our country and more specifically: Criteria of distribution of their installations in the islander and coastal space in level of wider territorial units. Criteria of choice of their space of installation in widest at the previous territorial units (land-planning, environmental criteria, urban, economically, social, functional, e.t.c.). V. The Fifth unit of the study will include the conclusions and our proposals from total regard of picture of being in effect under the legal frame. Then we will propose a sustainable growth model for the National System of Recreation Ports. 10

11 ΔΝΟΣΖΣΑ Η ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο O ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ: ΖΜΑΗΑ, ΣΑΔΗ, ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ. Ο ηνπξηζκφο 1, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζήκεξα ηνκείο ηεο ηξηηνγελνχο παξαγσγήο, έιαβε κεγάιε αλάπηπμε κεηά ην ηέινο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Πνιιά εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ, θαηά θαλφλα απφ ρψξεο κε κεγάιε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, επηζθέπηνληαη μέλεο ρψξεο κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή, φζν θαη ηε βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Ζ έλλνηα ηνπξηζκφο ζεκαίλεη γεληθά ηελ θίλεζε ησλ πεξηεγεηψλ θαη ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή νξγαληζκψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θίλεζε απηή ζε κία ρψξα ή παγθφζκηα. χκθσλα κε ηνλ J. L. Michaud: O ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ κία ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζε εθηφο ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο. Ζ αηηία ηνπ ηαμηδηνχ κπνξεί λα είλαη ε ηέξςε, νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε πγεία, ε ζπκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθή, αζιεηηθή, ζξεζθεπηηθή ή άιιε ζπγθέληξσζε. Σν θαηλφκελν ηεο απμαλφκελεο ξνπήο ησλ αλζξψπσλ γηα δαπάλεο ηαμηδηψλ θαη αλαςπρήο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, είλαη ε πξσηνγελήο αηηία ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ. Παξάιιεια ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ επλφεζαλ νη εμήο ιφγνη θαη αηηίεο: Ζ βειηίσζε ησλ φξσλ ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ Ζ αχμεζε ηεο ρξνληθήο δηαξθείαο ησλ αδεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ Ζ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πξν θαη κεηά ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, γηα ηελ θαηαλάισζε ελφο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο (consumers surplus) αληί ηεο λννηξνπίαο γηα ηελ απνηακίεπζε φινπ ηνπ πιενλάζκαηνο. 1 Ζ ιέμε ηνπξηζκφο πξνέξρεηαη απφ ηελ γαιιηθή ιέμε «Le tourisme πνπ ζεκαίλεη πεξηήγεζε. 11

12 ρεδφλ φιεο νη ρψξεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα αμηνπνηήζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ μέλνπο επηζθέπηεο θαη λα απμήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα νθέιε ηεο "παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο". ε δηεζλέο επίπεδν 2 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 1998 ην αθαζάξηζην πξντφλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έθηαζε ηα 3,4 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ελψ απαζρνινχζε πεξίπνπ 204 εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλνπο. Ο δηεζλήο ηνπξηζκφο ηα ηειεπηαία ρξφληα απμάλεηαη κε κέζν εηήζην ξπζκφ 4,7% φζνλ αθνξά ηηο αθίμεηο θαη 13% φζνλ αθνξά ηα ζπλαιιαγκαηηθά έζνδα. ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο 3 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 1998 ε «ηνπξηζηηθή βηνκεραλία» απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αληηπξνζσπεχνληαο θαηά κέζν φξν ην 5,5% ηνπ Α.Δ.Π. θαη ην 1/3 ησλ εμαγσγηθψλ ππεξεζηψλ απαζρνιψληαο πεξίπνπ 9 εθαηνκκχξηα άηνκα, πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 6% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο. ήκεξα ε παγθφζκηα ηνπξηζηηθή βηνκεραλία βξίζθεηαη ζε κία θαζνξηζηηθή θάζε δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη θαηαβάιινληαη απφ φιεο ηηο ρψξεο έληνλεο πξνζπάζεηεο γηα λα βειηηψζνπλ, λα εκπινπηίζνπλ, λα δηαθνξνπνηήζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή ηνπο πξνζθνξά ζηηο αλακελφκελεο απαηηήζεηο κηαο έληνλα δηαθνξνπνηεκέλεο δήηεζεο. Μεηαβνιέο φκσο αλακέλνληαη επίζεο θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ θαηαλαισηψλ. Πξάγκαηη ζηελ θνηλσλία ησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηψλ ν κειινληηθφο ηνπξίζηαο ζα είλαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνο, ηδηαίηεξα απαηηεηηθφο, ζα αλαδεηεί λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, ζηελφηεξε επαθή κε ηε θχζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη νπζηαζηηθφηεξε αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Δίλαη δεδνκέλν φηη ην θιαζζηθφ κνληέιν ηνπξηζκνχ θαζψο δέρεηαη φιν θαη εληνλφηεξεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο δε κπνξεί πιένλ λα απμήζεη ην εζληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ γηα απηφ θαζίζηαηαη πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Οη λέεο ήπηεο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, ν πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ν ηνπξηζκφο πγείαο, έρνπλ αληίζεηα ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηεο πνηνηηθήο αλάπηπμεο. 2 Πεγή: Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ W.D.T 12

13 Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ζαιάζζην ρψξν κηαο ρψξαο ππνδνρήο ηνπξηζηψλ 4. Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραηφηεηα, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηε ζαιάζζηα πεξηήγεζε. Σφζν νη πεξηεγήζεηο ζηελ Αξραία Διιάδα φζν θαη νη νιηθέο λαπιψζεηο πνπ γίλνληαλ αξγφηεξα απφ ηνπο Ρσκαίνπο πνιίηεο γηα παξαθνινχζεζε ζεακάησλ ή θαη απηέο ησλ Μέζσλ Υξφλσλ γηα ζξεζθεπηηθνχο πιένλ ιφγνπο απνηεινχζαλ, πξσηφγνλεο βέβαηα, αιιά πάλησο κνξθέο ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ 5. Ήδε απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα βιέπνπκε λα εκθαλίδεηαη, ζπγθεθξηκέλα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ε ζχγρξνλε πιένλ κνξθή ζαιάζζηαο πεξηήγεζεο κε ηα ηνπξηζηηθά επηβαηεγά πινία, κε ηε κνξθή δειαδή ηεο θξνπαδηέξαο. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίδεηαη θαη ν αηνκηθφο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, κε ηε κνξθή δειαδή ηεο ρξήζεο ηδησηηθψλ ή απιά ηεο ελνηθίαζεο κηθξψλ ζθαθψλ αλαςπρήο. Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο δηαθξίλεηαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία /θαηάηαμε ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ πινίσλ: α) Σνλ ηνκέα ησλ θξνπαδηεξφπινησλ. β) Σνλ ηνκέα ησλ επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο. γ) Σνλ ηνκέα ησλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ θπθιηθά πεξηεγεηηθά ηαμίδηα. Ζ πην παξαγσγηθή θαη ζπλαιιαγκαηνθφξνο δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε λαχισζε ζθαθψλ αλαςπρήο θάζε είδνπο, φπσο πνιπηειψλ ζαιακεγψλ, ηζηηνθφξσλ, ηαρππιφσλ ζθαθψλ. Ζ πειαηεία ζηελ νπνία απεπζχλεηαη θαη νη αλάγθεο ή επηζπκίεο ηεο νπνίαο ηθαλνπνηεί, είλαη θαηά ην πιείζηνλ ηνπξίζηεο πςειήο εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο. 3 Πεγή: Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ W.D.T 4 Νίθνο Ζγνπκελάθεο,: «Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία», Α Σφκνο, Δθδνηηθφο Οίθνο Ηnterbooks, Αζήλα 1997, ζ Αλη. Δπζπκηάηνπ-Πνπιάθνπ,: «Σνπξηζηηθφ Γίθαην», Β έθδνζε, Δθδφζεηο Αλη. άθθνπια, Αζήλα 1997, ζ

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ο ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΓΟΜΖ & ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ ΚΑΗ ΣΖ ΚΑΡΑΨΒΗΚΖ Οη πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα επαγγεικαηηθφ yachting δηεζλψο είλαη ζπγθεθξηκέλεο: Ζ Μεζφγεηνο, πνπ απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζηνλ θφζκν θαη ε Καξατβηθή, πνπ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία αλαπηχζζεηαη αικαησδψο. ηελ ηππνινγία ηεο δνκήο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηε Μεζφγεην κε ηε ρξήζε ζθαθψλ αλαςπρήο εληνπίδνληαη δχν κνληέια 1 : Σν Γαιιηθό κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ζαιάζζηαο αλαςπρήο θαη έξγσλ ππνδνκήο, πινπνηήζεθε απφ ηδηψηεο επηρεηξεκαηίεο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ γαιιηθνχ δεκνζίνπ. Σν Γαιιηθό κνληέιν έδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηε δεκηνπξγία καξηλψλ κε ζχκκεηξε αλάπηπμε νιφθιεξεο πεξηνρήο, δίλνληαο έλα πιήξεο πξφγξακκα ππεξεζηψλ θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, ζηε Γαιιία αθνινχζεζαλ ην «καηαλδξηθφ» κνληέιν παξαζαιάζζηαο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαηαζθεπάδνληαο καξίλεο θαηά ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ αθηψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθνινγία ηεο αθηνγξακκήο (βξαρψδεο, ακκψδεο, θξεκλψδεο) αιιά πάληνηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηβαιινληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε πεξηνρήο. ηελ δηαδηθαζία ρσξνζέηεζεο, ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ καξίλσλ εθαξκφδεηαη έλαο ζσζηά δηαξζξσκέλνο ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Δηδηθφηεξα εθαξκφδεηαη ε ζε βάζνο ππεχζπλε αλάιπζε-εθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ (αξρηηεθηνληθψλ-θπζηθψλ-πεξηβαιινληηθψλ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν παξαθείκελεο ζηελ ππφ ρσξνζέηεζε καξίλα πφιεο, ζπλζέηνληαο θαη αληαλαθιψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε παξάιιεια 1 χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ J. Ginod (ηνπ Chabre de Commerce et d Industrie et des Alpes Maritimes) κε ζέκα Le Tourisme Nautique en Mediterrani ζην Γηεζλέο πλέδξην Ναπηηθνχ Σνπξηζκνχ ζηε Μεζφγεην πνπ δηνξγάλσζε ην Δκπνξνβηνκεραληθφ θαη Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Βαξθειψλεο ζηε Βαξθειψλε ζηηο Απξηιίνπ

15 ζεζπίδεη κέηξα δηνηθεηηθνχ-θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ νξγαληθή έληαμε ηεο καξίλαο ζηνλ γεληθφ θνηλσληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 2. Με ηηο καξίλεο σο «ιπδία ιίζν» δεκηνπξγήζεθαλ παξαζαιάζζηνη νηθηζκνί πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ θνξέα (public-private partnership). Καηά πνζνζηφ θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε νη νηθηζκνί κε ηηο καξίλεο είηε παξέκεηλαλ γηα εθκεηάιιεπζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είηε ηα εθκεηαιιεχεηαη ν ηδησηηθφο θνξέαο κε ζπκβφιαηα καθξνρξφληαο κίζζσζεο. Ζ θεληξηθή θηινζνθία ηεο φιεο θαηαζθεπαζηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο εζηηάδεηαη ζηελ δεκηνπξγία καξηλψλ πνπ δελ είλαη κφλν «ηπθινί» ρψξνη αζθαινχο ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ, είλαη παξάιιεια θαη ρψξνη αλάπαπζεο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ αλάγθε απφ έλα αηζζεηηθά επράξηζην πεξηβάιινλ θαη έλα ρψξν ππεξηφπηαο αλαςπρήο. Δηδηθφηεξα, νη ρεξζαίνη ρψξνη πνπ πεξηβάιινπλ ηηο καξίλεο ζηελ Γαιιία είλαη πάξθα αλαςπρήο πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν επθαηξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ: πνιηηηζηηθψλ, πλεπκαηηθψλ, λαπηαζιεηηθψλ, αλαςπρήο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη φιεο νη καξίλεο παξέρνπλ έλα πιήξεο πξφγξακκα ππεξεζηψλ (θχιαμε, ζπληήξεζε, επηζθεπέο, αλεθνδηαζκφο ζθαθψλ) θαη εθαξκφδνπλ κηθηφ ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο πνπ βαζίδεηαη ηφζν ζηα πάγηα έμνδα αιιά θαη ζε άιινπο παξάγνληεο φπσο ε επνρηθφηεηα ηεο δήηεζεο, ην κέγεζνο ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπο ζηηο ζέζεηο ειιηκεληζκνχ 3. Σν γαιιηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε ζηε Γαιιία απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη νη καξίλεο ζηε Γαιιία έρνπλ πεξάζεη ήδε ζηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε γεληά ζε επίπεδν θαηαζθεπήο θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σν Γαιιηθφ κνληέιν αλάπηπμεο πηνζεηήζεθε αξγφηεξα κε δηάθνξεο παξαιιαγέο απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία. Σν Διιεληθό κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ζαιάζζηαο αλαςπρήο, πινπνηήζεθε απφ ην ειιεληθφ δεκφζην θαη επηηξέπεη 2 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Δ.Ο.Σ. - Γ/λζε Θαιαζζίνπ Σνπξηζκνχ: Σα ζηνηρεία παξαρσξήζεθαλ επγεληθά απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γ/λζεο Θαιαζζίνπ Σνπξηζκνχ, Πνιηηηθφ Μεραληθφ θ. Ζιία Αλαζηαζίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλέληεπμεο ηνπ ζηνλ γξάθνληα ηελ 26/10/00. 3 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Δ.Ο.Σ. - Γ/λζε Θαιαζζίνπ Σνπξηζκνχ: Σα ζηνηρεία παξαρσξήζεθαλ επγεληθά απφ ηνλ Πινίαξρν Δ.Ν. θ. Αιθξέδν Κνπληνχξε Δθπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γήκσλ κε καξίλα θαηά ηελ δηάξθεηα ελεκέξσζεο γηα ηα εζληθά θαη δηεζλή ζέκαηα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηνλ γξάθνληα ηελ 30/9/00. 15

16 κεγαιχηεξε επηρεηξεκαηηθή θαη ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα (λαπιψζεηο, θίλεζε) κε κηθξφηεξν ζηφιν ζθαθψλ θαη πεξηνξηζκέλε ππνδνκή ιηκεληθψλ εμππεξεηήζεσλ. Σν Διιεληθό κνληέιν ζηεξίρζεθε θπξίσο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζθάθνπο κε ην λφκν 438/76, πνπ βνήζεζε νπζηαζηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηθνχ "γηψηηλγθ" ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, παξέρνληαο αθ' ελφο ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην δηεμαγσγήο ηνπ εζσηεξηθνχ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζε ππφ ειιεληθή ζεκαία επαγγεικαηηθά ηνπξηζηηθά πινία θαη αθ' εηέξνπ πνηθίιεο θνξνινγηθέο απαιιαγέο. Ο λ. 438/1976 έζεζε ηηο βάζεηο ψζηε λ απνθηήζεη ε ρψξα καο ην κεγαιχηεξν ζηφιν επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ ζηνλ θφζκν 4. Σν γεγνλφο απηφ ηνπνζέηεζε ηελ ρψξα καο ζηελ παγθφζκηα θνξπθή. Σν ειιεληθφ κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε ζηελ Διιάδα απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη πηνζεηήζεθε αξγφηεξα κε δηάθνξεο παξαιιαγέο απφ ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία, Σνπξθία, Σπλεζία θαη Καξατβηθή. Αλεμάξηεηα απ απηφ ην ζεζκηθφ πιαίζην, νη καξίλεο δελ παχνπλ λ απνηεινχλ ηελ αλαγθαία ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζθάθνπο αλαςπρήο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη κέρξη ην 1993 δελ ππήξρε εηδηθφ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο γηα ηελ ρσξνζέηεζε θαη δεκηνπξγία ιηκεληθψλ θαη ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο. χκθσλα κε ην κέρξη ηφηε ηζρχνλ θαζεζηψο, πνπ αθνξνχζε ζηε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ιηκεληθψλ έξγσλ, αθελφο κελ απνθιεηφηαλ ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία απφ ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ θάζε είδνπο, αθεηέξνπ δε, ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία εγθξίζεσλ ήηαλ γξαθεηνθξαηηθή θαη ρξνλνβφξα. Ζ απμαλφκελε δήηεζε ρψξσλ ειιηκεληζκνχ θαη αγθπξνβνιίσλ ελ ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάινγε έιιεηςε παξνρήο νπζηαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο πθηζηάκελεο καξίλεο (ηειέθσλα, πεηξέιαην, λεξφ, ρψξνη αλακνλήο θαη εζηίαζεο, επηζθεπαζηηθέο δψλεο θ.ι.π.) δεκηνπξγνχζαλ κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.2160/93 αξλεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 4 Πάλσ ζηα ζεκέιηα απηά ρηίζηεθε έλαο ζηφινο πνπ απφ 25 ζθάθε πνπ αξρηθά χςσζαλ ηελ ειιεληθή ζεκαία ην 1976, θηάζακε ην 1995, πνπ απνηέιεζε θαη ηελ θαιχηεξε ζηηγκή γηα ηνλ θιάδν ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, ζε 5250 επαγγεικαηηθά ηνπξηζηηθά ζθάθε. Πεγή: Τ.Δ.Ν., Κιάδνο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο, Γηεχζπλζε Θαιαζζίσλ πγθνηλσληψλ, Σκήκα Θαιαζζίνπ Σνπξηζκνχ 16

17 αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Παξφια απηά, νη δπζθνιίεο απηέο έρνπλ μεπεξαζηεί επηηπρψο, σο θάπνην ζεκείν, απφ ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο απηνχ ηνπ θιάδνπ. Ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα αξθεηέο ηδησηηθέο καξίλεο θαη ν ΔΟΣ, ν θχξηνο θνξέαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα, πξνρσξεί ζηελ εθκίζζσζε ζε ηδηψηεο ησλ καξίλσλ, πνπ ν ίδηνο επί ρξφληα δηαρεηξηδφηαλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 2160/1993 πνπ απνηειεί ην πιαίζην αλάπηπμεο ηεο ππνδνκήο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο ζπγθιίλνληαο πξνο ην γαιιηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ ηππνινγία ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ απνθξπζηαιιψλεη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ πνιηηηθή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηελ πεξίνδν πγθεθξηκέλα, ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ν δεκφζηνο ηνκέαο απνηεινχζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηνλ θχξην κνριφ αλάπηπμεο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ηελ θξίζηκε κάδα ησλ επελδχζεσλ ππνδνκήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γεληθά θαη ηνπ μελνδνρεηαθνχ αιιά θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθφηεξα. Απηφ ήηαλ ζαθψο δηθαηνινγεκέλν γηαηί ηελ επνρή εθείλε δελ ππήξραλ ζηε ρψξα αξθεηά θεθάιαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ιηκεληθήο ππνδνκήο πνπ, αθελφο θφζηηδαλ πνιχ, θαη αθεηέξνπ ζα απέδηδαλ κεηά απφ πνιιά ρξφληα. Με δεδνκέλε ηελ αβεβαηφηεηα εθείλσλ ησλ θαηξψλ, πνπ ιφγσ ηεο απνπζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεζκψλ θαη ππνδνκήο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαζπαξζεί, δελ απνηεινχζαλ ζπκθέξνπζα επέλδπζε γηα έιιελεο επηρεηξεκαηίεο αιιά νχηε θαη γηα αιινδαπνχο επελδπηέο θπξίσο ιφγσ θηλδχλσλ ηεο ρψξαο (country risk). Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη ε ζθνπηκφηεηα λα αλαιακβάλεη ην θξάηνο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη έγηλε ζηξνθή πξνο ηνπο ηδηψηεο επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα αλαιακβάλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ή/θαη λα θαηαζθεπάδνπλ έξγα ππνδνκήο, πεδίν φπνπ πξσηνπφξεζε ή κνλνπσινχζε ν δεκφζηνο ηνκέαο, ελψ ην θξάηνο δηαηεξεί ην ξφιν ηνπ ξπζκηζηή ηεο αγνξάο (market regulator) πνπ ζεκεησηένλ είλαη εμίζνπ δχζθνινο κε απηφλ ηνπ επηρεηξεκαηία. Ζ δηεζλήο απηή ηάζε βξήθε αληαπφθξηζε θαη ζηελ Διιάδα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άξζε ησλ ινηπψλ αληηθηλήηξσλ (κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο, αλάπηπμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεζκψλ θαη ππνδνκήο, κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο ρψξαο). 17

18 Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηε Καξατβηθή δεκηνπξγήζεθε ην Ακεξηθαληθό κνληέιν. Σν Ακεξηθαληθό κνληέιν αθνινχζεζε έλα κηθηφ ζχζηεκα αλάπηπμεο ηφζν ησλ ζηαζεξψλ ππνδνκψλ φζν θαη ηνπ ζθάθνπο (επαγγεικαηηθνχ ή ηδησηηθνχ). Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ ζηαζεξψλ ππνδνκψλ ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ (καξίλεο) ε βαζηθή δηάθξηζε είλαη ζε καξίλεο εζσηεξηθψλ θαη ζαιαζζίσλ πδάησλ. Σν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο πνηθίιιεη θαη θηλείηαη ζ έλα επξχ θάζκα απφ ηελ πιήξε ηδησηηθνπνίεζε κέρξη ηελ δεκνηηθή, λνκαξρηαθή θαη πνιηηεηαθή απηνδηνίθεζε. Δίλαη ηφζν κεγάια ηα κεγέζε ηεο αγνξάο θαη νμχο ν αληαγσληζκφο ζε επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηειψλ ειιηκεληζκνχ (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη κφλν ην Miami ζηελ πνιηηεία ηεο Florida έρεη καξίλεο) πνπ ην θπξίαξρν θξηηήξην είλαη ε επηινγή ηνπ ρξήζηε-θαηαλαισηή ησλ ππεξεζηψλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη νη ρεξζαίνη ρψξνη πνπ πεξηβάιινπλ ηηο καξίλεο ζηελ Ακεξηθή είλαη πιήξε πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο (νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, πλεπκαηηθέο, πγείαο, λαπηαζιεηηθέο, αλαςπρήο) πνπ έρεη κία αλαπηπγκέλε ακεξηθαληθή πφιε. Οη ακεξηθαληθέο καξίλεο εθαξκφδνπλ ηελ θαζεηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κέζν ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, παξέρνπλ έλα πιήξεο πξφγξακκα ππεξεζηψλ (θχιαμε, ζπληήξεζε, επηζθεπέο, αλεθνδηαζκφο ζθαθψλ, dry storage lifts, pontoons) θαη εθαξκφδνπλ ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο πνπ βαζίδεηαη ηφζν ζηα πάγηα φζν θαη ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα αιιά θαη ζε άιινπο παξάγνληεο φπσο ε επνρηθφηεηα ηεο δήηεζεο (θάπνηεο καξίλεο ην ρεηκψλα θιείλνπλ ιφγσ πάγνπ φπσο ην Lake Cumberland), ην πνηθίιν κέγεζνο ησλ ζθαθψλ πνπ ειιηκελίδνληαη (Mega-yachts) θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπο ζηηο ζέζεηο ειιηκεληζκνχ. Οη ρξήζηεο ελεκεξψλνληαη γηα ηα θνηλσληθά γεγνλφηα (social events) πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο καξίλαο κέζν εηδηθψλ εθδφζεσλ (εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ) ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Μαξίλαο. Δπηπξφζζεηα νη ρξήζηεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζν αλνηθηψλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ηνπο απεπζχλεη ε Γηεχζπλζε ηεο Μαξίλαο εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αλαγθαία αλαηξνθνδφηεζε (feedback) ηνπ ζπζηήκαηνο. 18

19 Ζ Καξατβηθή κέζα ζηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη αικαησδψο, μεθηλψληαο πξηλ απφ ρξφληα, απφ κεγέζε παξφκνηα κε απηά πνπ είρε ε Μεζφγεηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αλαινγίαο ησλ κεγεζψλ είλαη φηη έρεη θαηαθέξεη ζηα ζέκαηα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ λα θάλεη εηεζίσο πάλσ απφ λαπινζχκθσλα φηαλ ε Διιάδα αληίζηνηρα θάλεη πεξίπνπ λαπινζχκθσλα 5. 5 Οκηιία Γ. Βεξλίθνπ ζην πλέδξην Tourism: The Foundation for Growth & Prosperity in Greece. Business Challenges & Financial Prospects December 3-4, 1998, Divani Caravel Hotel, Athens. 19

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ο O ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ. Ζ Μεζφγεηνο ζάιαζζα, εμαηηίαο ηεο πνηθηιίαο ηεο, ησλ κνλαδηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ηνπνζεζίαο, απνηειεί ηνλ πξψην ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ηνπ θφζκνπ. Πάλσ απφ ηνπξίζηεο ηελ επηζθέπηνληαη θάζε ρξφλν 6. Ζ παξαηεξεζείζα πξνηίκεζε ησλ ηνπξηζηψλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ θαη κάιηζηα κε ξπζκφ νπζησδψο απμαλφκελν απφ ρξφλν ζε ρξφλν, δείρλνπλ θαηά ηξφπν βάζηκν φηη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ζα απμάλεη δηαξθψο ζην νξαηφ κέιινλ, ζ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ηνπ 10% θάζε ρξφλν 7, εθφζνλ δελ κεζνιαβήζεη πφιεκνο είηε δηεζλήο είηε ηνπηθφο ή επηδείλσζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Τπάξρνπλ δχν θέληξα αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηε Μεζφγεην, ην έλα βξίζθεηαη ζηε Γπηηθή Μεζφγεην θαη ην άιιν ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Χο επαθφινπζν ε Μεζφγεηνο ζάιαζζα ρσξίδεηαη ζε δχν δψλεο ηζηηνπινΐαο γηα yachts 8. Σν γηψηηγθ είλαη αλεπηπγκέλν ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ννηίνπ Γαιιίαο (Cote d Azure) θαη ηεο Βφξεην Γπηηθήο Ηηαιίαο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δψλεο ηζηηνπινΐαο ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ 9 είλαη: Υακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ζαιαζζηλψλ πδάησλ. Μεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ ηζηηνπινΐαο. ρεηηθφο θνξεζκφο ηεο πεξηνρήο φζνλ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα γηα ρσξνζέηεζε λέσλ καξηλψλ. Τςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηηο καξίλεο. Τςειφ θφζηνο ρξήζεο ησλ ζηαζεξψλ ππνδνκψλ (καξηλψλ). Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο αλαπηχρζεθε θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ εμαηηίαο ηεο κνξθνινγίαο (κεγάινο αξηζκψλ λεζηψλ, θαζαξέο παξαιίεο) θαη ησλ επλντθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή θαη επηηξέπνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ 6 Πεγή: Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ W.D.T. 7 Πεγή: Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ W.D.T. 8 Π. Ρνπζζφπνπινο.,: «Ζ δήηεζε γηα ππεξεζίεο ειιηκεληζκνχ ζηελ Διιάδα», Η.Ο.Β.Δ., Αζήλα

21 ζαιάζζην ηνπξηζκφ (yachting) γηα δηάξθεηα 8-9 κελψλ ην ρξφλν, ζπλδπάδνληαο παξάιιεια ηελ επξσπατθή κε ηελ ακεξηθαληθή θνπιηνχξα. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δψλεο ηζηηνπινΐαο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 10 είλαη: Ηδαληθέο ζεξκνθξαζίεο ησλ ζαιαζζηλψλ πδάησλ. Μηθξέο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ ηζηηνπινίαο. Τςεινχ επηπέδνπ αξραηνινγηθά θαη ηνπξηζηηθά ελδηαθέξνληα. Τςειφ επίπεδν πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο. Μεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα αχμεζε ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ. Υακειφηεξεο ηηκέο ρξήζεο ησλ ζηαζεξψλ ππνδνκψλ ελ ζπγθξίζεη κε εθείλεο ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ. Υακειφ επίπεδν ησξηλψλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο δπλαηφηεηεο γηα πεξαηηέξσ εμέιημε θαη αλάπηπμε. Παξ φια ηα πξναλαθεξζέληα κεηνλεθηήκαηα, ην σξαηφηεξν ζεκείν ζηνλ θφζκν γηα γηψηηγθ είλαη ε Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο θαη ηδηαίηεξα ην ηφμν πνπ μεθηλάεη απφ ηηο Γαικαηηθέο Αθηέο, πεξλάεη απφ ηελ Διιάδα θαη θζάλεη κέρξη ηηο αθηέο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Κχπξνπ. Απηή ε ζπλερήο κεηαθίλεζε αλζξψπσλ ζην κεζνγεηαθφ ρψξν βνεζάεη λ απμεζεί ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο, λα εδξαησζεί κηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη λα βειηησζεί ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ ιαψλ. Γεσγξαθηθά ζχλνξα πνπ κέρξη ηψξα ζεσξνχληαλ αμεπέξαζηα, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηε Βφξεην Αθξηθή, φιν θαη πεξηζζφηεξν ελνπνηνχληαη θαη κηα δηεζλήο θαη θνζκνπνιίηηθε αληίιεςε πηνζεηείηαη απφ ηνπο ιανχο θαη ηνπο εγέηεο ηνπο. 9 Α. Pardali, F. Sakellαriadou: Economic and environmental impacts from the use of marinas: The Greek case paper presented in the International conference Ports 2000 Maritime Engineering and Ports Barcelona Α. Pardali, F. Sakellαriadou: Economic and environmental impacts from the use of marinas: The Greek case paper presented in the International conference Ports 2000 Maritime Engineering and Ports Barcelona

22 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ν ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΜΔΟΓΔΗΟ. Σα ζπζηήκαηα θαη νη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ δηαθέξνπλ δηεζλψο. Παξαζέηνπκε ηα πιένλ αληηπξνζσπεπηηθά απφ ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο κε παξάδνζε ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηαζεξψλ ππνδνκψλ ηνπ Γαλλία Ζ δηαρείξηζε ηνπξηζηηθώλ ιηκέλσλ Ζ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Γαιιία, κε βάζε ηνπο λφκνπο γηα ηελ απνθέληξσζε ηνπ 1983, έρεη ηελ δηθαηνδνζία λα ηδξχεη, λα εμνπιίδεη θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηνπο ιηκέλεο πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηα ζθάθε αλαςπρήο. Ζ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη νη Ννκαξρίεο δηαηεξνχλ ηελ εμνπζία ηνπο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ ιηκέλσλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, φπσο είλαη νη αλεμάξηεηνη ιηκέλεο, νη ιηκέλεο εζληθήο ζεκαζίαο, νη εκπνξηθνί ιηκέλεο θαη νη ιηκέλεο αιηείαο. Οη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο είλαη ειεχζεξεο λα επηιέγνπλ ην είδνο δηαρείξηζεο ησλ ιηκέλσλ πνπ έρνπλ δηθαηνδνζία, δειαδή έιεγρν θξαηηθφ ή εθρψξεζε δηθαηψκαηνο ζε Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα, θνηλνπξαμίεο εηαηξηψλ, Ναπηηθνχο Οκίινπο, σκαηεία, θιπ. Οη εγθαηαζηάζεηο, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ν ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο φισλ αλεμαξηήησο ησλ ιηκέλσλ, ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλφ. Γηαζθαιίδνληαη ε ζπλέπεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ρξεζηψλ, ε εθαξκνγή απφ ηελ δηεχζπλζε εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ δηνξζψζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ, ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, φπσο, π.ρ. νη θξαηήζεηο ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ θαη ν δηνξηζκφο εθπξνζψπσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη βεβαίσο ε ηήξεζε ησλ άξζξσλ ηνπ ζπκπεθσλεκέλνπ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν θνξέαο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο Μαξίλαο εηζπξάηηεη ηα δηθαηνχκελα ηέιε ειιηκεληζκνχ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 22

23 Δθπξνζώπεζε ησλ Ηδηνθηεηώλ θαη Υξεζηώλ ησλ θαθώλ Αλαςπρήο ε θάζε ιηκέλα ππάξρεη έλα Ληκεληθφ πκβνχιην πνπ εθπξνζσπεί ηνπο ρξήζηεο ηεο Μαξίλαο. Μέζα ζε απηφ ην πκβνχιην, νη ρξήζηεο ζπγθξνηνχλ ηελ Σνπηθή Δπηηξνπή Μνλίκσλ Υξεζηψλ ηεο Μαξίλαο. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν. Κάζε ρξήζηεο κε ζπκβφιαην ή ηίηιν δηθαηψκαηνο ρξήζεο ζέζεο ειιηκεληζκνχ ζθάθνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ιηκέλα, έρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ γηα ηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ ησλ ρξεζηψλ ζην πκβνχιην. Δθηφο ησλ ρξεζηψλ ηεο Μαξίλαο, ην πκβνχιην Ληκέλνο ζπγθξνηείηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ θνξέα δηνίθεζεο ηεο Μαξίλαο θαη άιισλ ρξεζηψλ. Πξνεδξεχεηε απφ ην Γήκαξρν ζε θνηλνηηθνχο ιηκέλεο, ην Ννκάξρε ζε Ννκαξρηαθνχο Ληκέλεο θαη απφ εθιεγκέλν Πξφεδξν ζε θξαηηθνχο ιηκέλεο. ηνπο λνκαξρηαθνχο θαη θξαηηθνχο ιηκέλεο, φπνπ νη εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο γηα ζθάθε αλαςπρήο είλαη κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλαο, νη ρξήζηεο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο εθπξνζσπνχληαη ζην πκβνχιην Ληκέλνο ζε πνζνζηφ αλάινγν ηεο ζεκαζίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζην ζπγθεθξηκέλν ιηκέλα. Σν πκβνχιην Ληκέλνο ζπκβνπιεχεη ζε ππνζέζεηο ηνπ ιηκέλνο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχζθεςε θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ (πξνυπνινγηζκφο, ηέιε, εηδηθνί θαλνληζκνί, νξνζεηήζεηο θιπ.) Τγηεηλή ζηνπο Ληκέλεο Αλαςπρήο Οη εγθαηαζηάζεηο γηα ζθάθε αλαςπρήο ζηε Γαιιία δηνηθνχληαη βάζεη Καλνληζκνχ, πνπ επηβάιιεη ζην θνξέα δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ πγηεηλή θαη ηελ ξχπαλζε. Ζ απνθέληξσζε, φκσο, δελ έρεη αθαηξέζεη απφ ην θξάηνο ηελ δηθαηνδνζία θαη έιεγρν ζηνλ ηνκέα ηνπ λεξνχ, ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ θπξίσλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη θαλνληζκνί ηεο Γηεχζπλζεο Τγηεηλήο νξίδνπλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ απνρσξεηεξίσλ, ινπηήξσλ θαη ληπηήξσλ ηνπ θάζε ιηκέλνο, αλάινγα κε ηηο ζέζεηο ειιηκεληζκνχ. Οη 23

24 Ννκαξρηαθέο Γηεπζχλζεηο Τγηεηλήο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, ππφ ηελ επηηήξεζε ησλ Ννκαξρψλ, επζχλνληαη γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ. Πέξα απφ απηέο ηηο ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο, ην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο ζε Μαξίλεο δηαπξαγκαηεχεηαη ζε εηδηθά βηβιηάξηα κε ζπζηάζεηο πξνο ηνπο θνξείο δηνίθεζεο ησλ ιηκέλσλ, πνπ εθδίδεη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, κε ηελ αξσγή ηεο Τπεξεζίαο Ναπηηιηαθψλ Μεηαθνξψλ, Ληκέλσλ θαη Αθηψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ θνξέσλ Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή Ζ ηηκή κηαο ζέζεο ειιηκεληζκνχ ζηελ Γαιιία ππνινγίδεηαη ζπλήζσο βάζεη ηνπ φγθνπ ηνπ ζθάθνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ην κήθνο θαη ην πιάηνο. Γειαδή, εάλ ην ζθάθνο έρεη πιάηνο κεγαιχηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ, ππνινγίδνληαη ηα ηέιε βάζεη απηήο ηεο κεγαιχηεξεο δηάζηαζεο. Γελ ηζρχνπλ ηα ίδηα κέηξα ππνινγηζκνχ ζε θάζε ιηκέλα. Οξηζκέλνη ιηκέλεο ππνινγίδνπλ ηα ηέιε θαηά ηεηξαγσληθφ κέηξν ή θαηά ηφλν βάξνπο Ηζπανία Γξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ πνπ ππάγνληαη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ λφκνπ Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, δηνηθεηηθή θαη λνκνζεηηθή, πνπ ηζρχεη γηα ηελ λαπηηιία, ηζρχεη θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ θαη ςπραγσγίαο. Οη ηξεηο δηνηθεηηθέο αξρέο ζηελ Ηζπαλία πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θεληξηθή, ηελ απηφλνκε θαη ηελ ηνπηθή, ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαλφλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο. Απηφ πξνθαιεί έλα κεγάιν λνκνζεηηθφ αληαγσληζκφ, αξθεηά πνιχπινθν, ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ, φζν θαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ. Απηή ε θαηάζηαζε πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνχ. Ο πεξηζζφηεξνο αληαγσληζκφο γίλεηαη κεηαμχ ησλ απηφλνκσλ Κνηλνηήησλ. Απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη ε επίηεπμε κηαο κέζεο νδνχ απέλαληη ζηελ δηαδηθαζία πνπ ηζρχεη ζήκεξα. Έλα ηέηνην λνκνζεηηθφ πιαίζην έρεη αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη θαη ζε πνιιά θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 24

25 Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Μαξίλσλ θαηαβάιινληαη θφξνη πνπ ιέγνληαη «θφξνη αλαςπρήο» θαη γηα ηνπο λαπηηθνχο νκίινπο (Clubs) ιέγνληαη «θφξνη δηαζθέδαζεο». Σα κηζζψκαηα γηα ηε ρξήζε καξίλαο, πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ απηνδηνίθεζε, ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ θαιππηφκελε επηθάλεηα ηεο μεξάο θαη θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία. Οη παξνρέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα ιηκάληα αλαςπρήο ππάγνληαη ζε έλα γεληθφ πνζνζηφ ΦΠΑ ηεο ηάμεο ηνπ 16%. Γεληθά, φια ηα ιηκάληα αλαςπρήο είλαη ππνρξεσκέλα λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο δεκνηηθήο αξρήο ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη λα θαηαβάιινπλ ηνπο θφξνπο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, απνρεηεχζεσλ θιπ. Ο ΦΠΑ γηα ηελ αγνξά ζθαθψλ αλαςπρήο είλαη 16% επί ηεο αμίαο ηνπ θαη, αλ ην νιηθφ κήθνο ηνπο (κεηαμχ ησλ θαζέησλ ηεο ηζάινπ) είλαη κεγαιχηεξν ησλ 7,5 κ., ππάγνληαη ζε θιίκαθα θφξνπ 12%. Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα κεγάια ζθάθε αλαςπρήο λα παξακέλνπλ ζηε Ηζπαλία ρσξίο ηελ πιεξσκή ΦΠΑ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ επηηξέπεη ηελ παξακνλή ηνπο γηα έμη κήλεο ζηελ Ηζπαλία, πνπ κπνξεί λα θζάζεη κε ηηο παξαηάζεηο ηα ηέζζεξα ρξφληα. Σα ηέιε θπθινθνξίαο πνπ θαηαβάιινπλ ηα ζθάθε αλαςπρήο πεξηιακβάλνπλ ην δηθαίσκα πξνζφξκηζεο θαη παξακνλήο ζε θάζε ιηκάλη Ληκάληα Αλαςπρήο - Μαξίλεο Ζ βαζηθή λνκνζεζία γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ληκέλσλ Αλαςπρήο, είλαη νη Ν. 22/ , Ν. 27/1992 θαη Ν. 62/1997 πεξί ιηκέλσλ θαη εκπνξηθήο λαπηηιίαο, πνπ είλαη αληίζηνηρνο ηνπ ειιεληθνχ Ν. 2160/1993. Ζ λνκνζεζία ηεο απηνδηνίθεζεο εμειίζζεηαη απηή ηελ πεξίνδν κε πξσηαγσλίζηξηεο ηηο πεξηθέξεηεο Αλδαινπζίαο θαη Καηαινλίαο. Καηά θαλφλα, νη ιηκέλεο αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο. 25

26 Όινο ν ζρεδηαζκφο, ηα ζρέδηα θαηαζθεπήο, φπσο θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Γηθαηνδνζία Όζνλ αθνξά ηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ην ζαιάζζην ηνπξηζκφ θαη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην θξάηνο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ θαη ησλ αδεηψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηηο Ναπηηθέο Λέζρεο θαη ηα λαπηαζιεηηθά ιηκάληα, ε λνκνζεηηθή θαηάζηαζε είλαη αξθεηά πνιχπινθε. Οη απφςεηο δηίζηαληαη θαη γηα ην εάλ φιεο νη πξνεγνχκελεο παξνρέο απφ ηα ιηκάληα αλαςπρήο, λαπηαζιεηηθά ζσκαηεία θιπ. κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο παξνρέο δεκφζηαο ππεξεζίαο ή φρη Δπηινγή εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ιηκέλσλ αλαςπρήο Παξά ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία, είλαη δχζθνιε θαη πνιχπινθε ε αθνινπζεηέα δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο, φπσο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ιηκέλσλ αλαςπρήο. Σνχην νθείιεηαη αθελφο ζηελ αθχξσζε ην 1969 ηνπ λφκνπ πεξί λαπηαζιεηηθψλ ιηκέλσλ θαη αθεηέξνπ ζηελ έιιεηςε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πξνζθπγψλ πξνο ην θξάηνο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη ζήκεξα εθαξκφδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ιηκέλσλ ν λφκνο ηνπ 1988 πνπ ηζρχεη γηα ηηο αθηέο θαη παξαιίεο ελψ φπνηεο Κνηλφηεηεο έρνπλ δηθή ηνπο λνκνζεζία, εθαξκφδνπλ ηε δηθή ηνπο λνκνζεζία. Τπάξρεη, δειαδή, ζχγθξνπζε λνκνζεηηθψλ αξκνδηνηήησλ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Γηνηθεηηθνί αληαγσληζκνί κεηαμύ θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο ηνλ Ν. 62/ , φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ πξνζζήθε 27, έρνπλ θαζνξηζηεί ηα φξηα δηθαηνδνζίαο ησλ δχν απηψλ θνξέσλ, πιελ φκσο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ αθφκα εξσηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη δηθαηνδνζία κεηαμχ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο. Τπάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά ζεκεία ζχγθξνπζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο : 26

27 Σν πξψην είλαη πνηνο έρεη ην δηθαίσκα θαη εμνπζία λα δψζεη ηελ άδεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ή φρη λέσλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο κε ηνπο θαλφλεο ηεο απηνδηνίθεζεο. Σν δεχηεξν είλαη ε έιιεηςε θαλνληζκψλ γηα ην εάλ ζα πξέπεη ή φρη λα δνζνχλ νη άδεηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. Σν ηξίην είλαη ε έιιεηςε θαηάιιειεο λνκνζεζίαο ζηελ απηνδηνίθεζε θαη γηα απηφ ζηελ Ηζπαλία επηζπκνχλ ηελ ςήθηζε κηαο θαηλνχξγηαο λνκνζεζίαο ηεο απηνδηνίθεζεο, κε θαλνληζκνχο, αξρέο θαη κεραληζκνχο επηθνηλσλίαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο. Σν ηέηαξην είλαη ηα λνκηθά δηθαηψκαηα γηα ηελ παξαρψξεζε απφ ην θξάηνο εθκεηάιιεπζεο ρψξνπ ζηε ζάιαζζα. ηελ Ηζπαλία, ε θεληξηθή δηνίθεζε είλαη αληαγσληζηηθή κε ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζσζηνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη εηδηθψλ θαλνληζκψλ πνπ λα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζπλζήθεο γηα ηελ απνδνρή κηαο αίηεζεο ή εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ιηκέλνο αλαςπρήο. Έηζη εθαξκφδεηαη θπξίσο ν Ν. 22/ πεξί αθηψλ φπσο θαη ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 1471/ χκθσλα κε ην Ν. 22/1988 θαη 66.2 πεξί αθηψλ, ε παξαρψξεζε παξάθηηνπ ρψξνπ γηα εθκεηάιιεπζε δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα ρξφληα ελψ ζηελ Διιάδα ν Ν. 2160/1999 επηηξέπεη ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο κέρξη θαη 99 ρξφληα Κποαηία Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ραξάζζεηαη απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ελψ ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο ησλ καξίλσλ αλήθεη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Τπάξρεη, δειαδή, ζαθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Οη αξρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απνθαζίδνπλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ιηκέλνο ζθαθψλ αλαςπρήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 200 ζέζεηο ειιηκεληζκνχ ελψ γηα ιηκέλεο 27

28 αλαςπρήο κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο απνθαζίδεη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο. Οη καξίλεο ("ιηκέλεο νξηζκέλνπ ζθνπνχ") ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο απφ ηνπο εκπνξηθνχο ιηκέλεο ("ιηκέλεο γηα δεκφζηα ρξήζε"). Αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (αζθαιήο ειιηκεληζκφο, παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ, ζέζεηο ρεξζαίνπ ειιηκεληζκνχ, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θιπ.) θαηαηάζζνληαη ζε : αγθπξνβφιηα θαηαθχγηα καξίλα κε ρεξζαία ελαπφζεζε ζθαθψλ 3εο θαηεγνξίαο καξίλαο (ή αιιηψο καξίλα ηξηψλ αζηέξσλ) 2εο θαηεγνξίαο καξίλαο (ή αιιηψο καξίλα δχν αζηέξσλ) 1εο θαηεγνξίαο καξίλαο (ή αιιηψο καξίλα ελφο αζηέξνο) Σηο καξίλεο δηαρεηξίδνληαη ζπλήζσο νη παξαρσξεζηνχρνη θαη ειέγρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αιιά θαη απφ αξρέο ηνπξηζηηθέο θαη θνηλνηηθέο. Τπφθεηληαη δε ζε ειέγρνπο γηα ζέκαηα πγηεηλήο, ππξφζβεζεο, δηαρείξηζεο πδάησλ, θπθινθνξίαο θιπ. Ζ παξαρψξεζε ηνπ αηγηαινχ αθνινπζεί ηελ εμήο δηαδηθαζία : πνιενδνκηθφ ζρέδην ζρεδηαζκφο ηδέαο πεξηβαιινληηθή κειέηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο έγθξηζε ρσξνζέηεζεο (γηα καξίλεο κέρξη 200 ζέζεηο ειιηκεληζκνχ απφ ηηο αξρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ελψ γηα κεγαιχηεξεο καξίλεο απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ δεκνπξάηεζε γηα ηελ παξαρψξεζε απφ ηηο αξρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αηηήζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε (πνπ πεξηιακβάλνπλ εγγξαθή ησλ αηηνχλησλ σο ηνπξηζηηθή επηρείξεζε, κειέηε ζθνπηκφηεηαο, φξνη πιεξσκήο ησλ ηειψλ παξαρψξεζεο, έγθξηζε ρσξνζέηεζεο) απφθαζε παξαρψξεζεο (Κπβέξλεζε ή Κνηλνβνχιην) 28

29 ζχκβαζε παξαρψξεζεο κε ην Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Θεκάησλ, Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Οη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο γηα καξίλεο κέρξη 200 ζέζεηο ειιηκεληζκνχ γηα πεξίνδν κέρξη 12 ρξφληα, ε Κπβέξλεζε κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο γηα καξίλεο άλσ ησλ 200 ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ γηα πεξίνδν απφ 12 σο 33 ρξφληα ελψ ηέινο ην Κνηλνβνχιην κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο γηα πεξίνδν απφ 33 σο 99 ρξφληα Σα θχξηα ζεκεία ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο είλαη: ζαιάζζην φξην ηεο έγγεηαο ηδηνθηεζίαο, θαηάινγνο ησλ εγγείσλ ηδηνθηεζηψλ καξίλαο κε βάζε ην θηεκαηνιφγην, ζαιάζζην φξην, επηθάλεηα ηνπ ρεξζαίνπ ρψξνπ ηεο καξίλαο, επηθάλεηα ηνπ ζαιαζζίνπ κέξνπο ηεο καξίλαο ζθνπφο ηεο εκπνξηθήο ρξήζεο δηάξθεηα πεξηφδνπ παξαρψξεζεο πνζφ ηειψλ παξαρψξεζεο (ζηαζεξφ κέξνο ησλ ηειψλ αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηεο καξίλαο θαη κεηαβαιιφκελν κέξνο ησλ ηειψλ αλάινγα κε ηα αλακελφκελα έζνδα ηεο καξίλαο) θαη ηξφπνο πιεξσκήο ησλ ηειψλ παξαρψξεζεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αθχξσζε ηεο ζχκβαζεο Ο επελδπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ηέιε παξαρψξεζεο θαη επηπιένλ είλαη επηζπκεηφ λα πξνζθέξεη θνηλνηηθέο ή παξάθηηεο δηεπζεηήζεηο θαη λα παξαρσξεί κέξνο ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θιπ. Δθηηκάηαη φηη πεξί ησλ 5% ηεο επέλδπζεο πάεη ζε απηνχο ηνπο ζθνπνχο. Σέινο, ππάξρνπλ επίζεο δχν άιιεο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο γηα ηελ έγθξηζε θαηαζθεπήο καξίλαο : εηζθνξά ππέξ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αλέξρεηαη πεξί ην 5% ηεο επέλδπζεο εηζθνξά ππέξ ησλ θνηλνηηθψλ δηεπζεηήζεσλ πνπ κπνξεί κεξηθά ή νιηθά λα ππνθαηαζηαζεί κε ηηο πιηθέο παξνρέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ Κύππορ Όινη νη ιηκέλεο ζηελ Κχπξν, ηνπξηζηηθνί θαη εκπνξηθνί, ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηελ Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ. χκθσλα κε ηνλ Ν.4/1997, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηεο 29

30 Κπβέξλεζεο ηεο Κχπξνπ ραξαθηεξίδεη σο Μαξίλα νπνηνδήπνηε ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ζθαθψλ αλαςπρήο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην είλαη ε αθφινπζε: Ο Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (Κ.Ο.Σ.) επηιέγεη ηελ πεξηνρή, θαη δηα ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ πξνσζεί ηελ έγθξηζε ρσξνζέηεζεο ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην Δθφζνλ ε Μαξίλα εγθξηζεί απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ηφηε ν ΚΟΣ (Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ), πξνρσξεί ζηελ θαηαζθεπή ηεο Μαξίλαο, είηε απηφλνκα είηε κε ηελ ζπλεξγαζία ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ πξνσζεί λέα λνκνζεζία ψζηε λα άξεη ηηο απαγνξεχζεηο παξαρψξεζεο παξαιηαθήο δψλεο ζε ηδηψηεο. ηελ Κχπξν ππάξρνπλ θαλνληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ είζνδν, θπθινθνξία θαη έμνδν απφ ηα ρσξηθά χδαηα ηεο λήζνπ. Δπίζεο, νη Μαξίλεο έρνπλ ζαθή θαλνληζκφ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο Ηζπαήλ Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο Μαξίλσλ ζην Ηζξαήι είλαη έλα ζχζηεκα "αληηπαξνρήο" κε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο 50 έηε. πγθεθξηκέλα ν επελδπηήο επηρεηξεκαηίαο πξνζρψλεη κε δαπάλεο ηνπ ηε ζάιαζζα θαη θαηαζθεπάδεη ηε Μαξίλα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηνρήο πνπ ππάγεηαη ε επηιεγείζα πεξηνρή θαη ζε αληάιιαγκα, ν δήκνο ή θνηλφηεηα παξαρσξεί ζηνλ επελδπηή ηελ αληίζηνηρε ρεξζαία δψλε ηεο Μαξίλαο, φπνπ ν ηειεπηαίνο θαηαζθεπάδεη ηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ή νηθηζηηθά ζπγθξνηήκαηα, γξαθεία θαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, αλάινγα κε ηελ ζπκθσλία πνπ γίλεηαη κε ηελ απηνδηνίθεζε Κάζε Μαξίλα είλαη κία ηδησηηθή εκπνξηθή επηρείξεζε θαη δελ ππάγεηαη ζε θαλέλα θεληξηθφ θνξέα δηαρείξηζεο ή δηνίθεζεο. ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο κε ηνπο δήκνπο ή θνηλφηεηεο αλαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗ 30

31 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο H ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηρεηξψληαο κία δηαρξνληθή απνηίκεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα, δηαπηζηψλεηαη φηη ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο ήηαλ ν πξψηνο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηηο λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, κε ηα ζθάθε αλαςπρήο, ηηο θξνπαδηέξεο κε ηα θξνπαδηεξφπινηα θαη ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληψλ. Οπζηαζηηθά φκσο ε αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ άξρηζε ζπζηεκαηηθά ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο θαη κε ειιεληθά πιένλ πινία, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950, φηαλ πιένλ θαζαξίζηεθαλ νη ζάιαζζέο καο απφ ηα λαξθνπέδηα. Κχξην κνριφ ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα καο, απεηέιεζε ν Δ.Ο.Σ., πνπ πξσηνζηάηεζε ζηελ δεκηνπξγία ηεο απαηηνχκελεο ζεζκηθήο θαη ηερληθήο ππνδνκήο. Αξρηθά ν Δ.Ο.Σ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΔΝ θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πξνρψξεζε ζηελ θαζηέξσζε ζεζκηθψλ πιαηζίσλ θαη ζεζπίζηεθαλ θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε θπθιηθψλ πεξηεγεηηθψλ πιφσλ κε πινία ηεο γξακκήο θαηαξρήλ θαη ακηγψο θξνπαδηεξφπινηα ζηε ζπλέρεηα. Απφ ην έηνο 1960, κε θνξέα πινπνίεζεο ηνλ Δ.Ο.Σ., άξρηζε ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ εμππεξέηεζεο θαη αλεθνδηαζκνχ ζαιακεγψλ (.Α.Θ) κε θαχζηκα, λεξφ θαη εθφδηα, ζε 85 επηιηκέληα ζεκεία ηεο ρψξαο. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ απηψλ δελ ήηαλ κεγαιχηεξεο ησλ λαπηηθψλ κηιίσλ, εθηφο απηψλ ηεο Υαιθηδηθήο θαη ηεο Κξήηεο, πνπ απέρνπλ απφ ηνλ πιεζηέζηεξν ζηαζκφ κίιηα. Σν 1961 κε κία κνλαδηθή γηα ηα Διιεληθά ρξνληθά Μφληκε Δγθχθιην Γηαηαγή ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο απινπζηεχζεθαλ νη δηαδηθαζίεο θίλεζεο, εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο ζηελ Διιάδα, θαζηεξψζεθε εηδηθφ Γειηίν Κίλεζεο (Transit Log) θαζψο θαη θίλεηξα γηα αθνξνιφγεηα είδε θαη θαχζηκα. 31

32 Παξάιιεια απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 μεθίλεζε απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. πξφγξακκα θαηαζθεπήο Μαξίλσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθαθψλ αλαςπρήο. Σν 1963 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε πξψηε Μαξίλα ζηε Βνπιηαγκέλε, κε ζέζεηο ειιηκεληζκνχ γηα 50 ζθάθε. Σε Μαξίλα ιεηηνπξγνχζε, κε εηδηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ιηκέλνο, ν Β.Ν.Ο. (Βαζηιηθφο Ναπηηθφο Όκηινο Διιάδνο) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δ.Ο.Σ. Σν 1967 αλέιαβε ηε Μαξίλα Βνπιηαγκέλεο κε απηεπηζηαζία ν Δ.Ο.Σ.. Σν ίδην έηνο ηειείσζαλ θαη ηα έξγα ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο Μαξίλαο Βνπιηαγκέλεο, κε 105 ζέζεηο ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ, κε παξνρέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ, λεξνχ, θαπζίκσλ θαη κφληκα αγθπξνβφιηα ("ξεκέηδα"). ην ηέινο ηνπ 1966 άξρηζε ε ιεηηνπξγία ηεο Μαξίλαο Εέαο, κε ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζέζεηο γηα πεξίπνπ ζθάθε, κε θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία Γηνίθεζεο. Σν 1967 παξαδφζεθαλ ζην Πνιεκηθφ Μνπζείν νη εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεχαζε ν Δ.Ο.Σ. ζηε Μαξίλα Εέαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ναπηηθνχ Μνπζείνπ ηεο Διιάδνο. Σν 1973 άξρηζε ε ιεηηνπξγία θαη ηεο ηξίηεο Μαξίλαο ηνπ Δ.Ο.Σ. ζην Μηθξφ Έκβνιν ζηελ Αξεηζνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθήο ππνδνκήο ζπλερίζζεθε κε ηελ θαηαζθεπή ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ, Γνπβηψλ Κεξθχξαο, Φινίζβνπ (Σξνθαληεξφ Π. Φαιήξνπ), Πχινπ, Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο. Με ην Ν. 438/1976, αξρίδεη ε νξγάλσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ γηψηηλγθ, κε ζηφρν ηελ δξαρκνπνίεζε ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ απφ ηα ειιεληθά ζθάθε λαχισλ, φπσο θαη ε εθαξκνγή θηλήηξσλ, θαη ε παξνρή πξνλνκίσλ ζηα Διιεληθά ζθάθε. Σα θίλεηξα θαη ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην ήηαλ πξσηνπνξηαθά γηα ηελ επνρή ηνπο, ζε Δπξσπατθφ κάιηζηα επίπεδν. Οη πξσηνπφξνη ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα κε ζθάθε αλαςπρήο, Έιιελεο θαη αιινδαπνί θαη ν Ναπηηθφο Όκηινο Διιάδνο, ππέδεημαλ βαζηθά ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηνπ γηψηηλγθ, ην ππφβαζξν θαη ηελ ππνδνκή, ηφζν γηα ηελ ζηήξημή ηνπ, φζν θαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη. Απφ ην 1980, κε πξσηνβνπιία ηνπ Δ.Ο.Σ, άξρηζε λα εθαξκφδεηαη έλα πξφγξακκα αλάπηπμεο καξίλσλ, ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ φκσο κέρξη ζήκεξα αθνινχζεζε αξγνχο ξπζκνχο. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, θαη ε κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηδησηηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ αλαςπρήο, νδήγεζαλ ζηελ 32

33 αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ - γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο - λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα επέιπλε ηελ πνιππινθφηεηα, ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ηνπ κέρξη ηφηε ηζρχνληνο θαζεζηψηνο. Παξάιιεια ζα επέηξεπε ηελ είζνδν ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα ησλ εηδηθψλ ππνδνκψλ ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζα βνεζνχζε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ κέρξη ηφηε θαζαξά ππφ θξαηηθφ έιεγρν ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζθαθψλ αλαςπρήο. Ζ πξνζπάζεηα θαηέιεμε ην 1993 ζηελ ςήθηζε θαη ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Νφκνπ 2160, πνπ απνηειεί κέρξη ζήκεξα ηνλ εηδηθφ λφκν πνπ ξπζκίδεη απνθιεηζηηθά ηε ρσξνζέηεζε, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θάζε κνξθήο. 33

34 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ο O ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ: ΖΜΑΗΑ, ΣΑΔΗ, ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ. Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία κε ηελ θιαζηθή κνξθή ηεο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο. Απνηειεί κάιηζηα ζεκαληηθή πεγή εηζνδήκαηνο γηα πνιιέο πεξηθέξεηεο θαη πφιεηο ηεο Διιάδαο. Ηδηαίηεξα ζηα λεζηά, αιιά φρη κφλνλ απηά, έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη θαη δεη θπξίσο απφ ηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα. Οη θιαζηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ φκσο έρνπλ πεξάζεη ζε παξαθκή. Δηδηθφηεξα ν καδηθφο ηνπξηζκφο δελ κπνξεί λα αλαδείμεη πιένλ ηηο ζεκαληηθέο πιεπξέο κηαο πεξηνρήο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηεο, ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ λέσλ ήπησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ είλαη πην θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Οη λέεο ήπηεο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ έρνπλ σο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ αληίζεζε ηνπο ζηελ θπξίαξρε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κνξθή ηνπ εμσηεξηθνχ καδηθνχ παξαζεξηζηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ δηαθηλείηαη κε «παθέηα ηνπξηζκνχ» ζε θάπνην ηνπξηζηηθφ θέληξν πνπ αλαπηχρζεθε «απζφξκεηα» κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ καδηθνχ ηνπξίζηα. Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ ήπησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ ζέβνληαη ηνλ άλζξσπν (Έιιελα θαη μέλν) θαη δελ δηαηαξάζζνπλ βάλαπζα ηελ νηθνινγηθή θαη θνηλσληθή ηζνξξνπία είλαη κηα απάληεζε ζην κνλφδξνκν ηεο πνζνηηθήο αλάπηπμεο πνπ γλσξίδεη ν ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο. Δηδηθφηεξα, ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, σο ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ εκπινπηίδεη θαη δηαθνξνπνηεί ην ηνπξηζηηθφ καο πξντφλ θαη έρνληαο άκεζε αιιειεπίδξαζε θαη ζπλάξηεζε κε άιιεο ζεκαηηθέο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα ζέζεη ηηο βάζεηο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί αεηθφξνο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Ο πξνζθεξφκελνο κε ηε ρξήζε επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο θαη ηελ αλάπηπμε ζηαζεξψλ ππνδνκψλ (ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο, καξίλεο) ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, απνηειψληαο κία απφ ηηο θχξηεο ζπλαιιαγκαηνθφξεο πεγέο ζηε ρψξα καο, ζεσξείηαη σο θαη' εμνρήλ 34

35 αλαπηπμηαθφο θαζψο παξέρεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε παξεκθεξψλ βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ θαηαζθεπήο θαη ππνζηήξημεο ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ θαη καξηλψλ, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ πην παξαγσγηθή θαη ζπλαιιαγκαηνθφξνο δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ε λαχισζε ζθαθψλ αλαςπρήο θάζε είδνπο, φπσο πνιπηειψλ ζαιακεγψλ, ηζηηνθφξσλ, ηαρππιφσλ ζθαθψλ. Ο ζηφινο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο θαη νκάδεο: Σα κε επαλδξσκέλα ηζηηνθφξα ζθάθε (bare boats), ηα νπνία απνηεινχλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζηφινπ ηεο ηάμεο ηνπ 85% Σα επαλδξσκέλα ζθάθε, ζπλήζσο κεραλνθίλεηα κε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα γηα 6 έσο 49 επηβάηεο. Σα κε επαλδξσκέλα ζθάθε ρσξίο κφληκν πιήξσκα (bare boats) είλαη θπξίσο ηζηηνπιντθά θαη ζπλήζσο θηάλνπλ ηα 50 πφδηα νιηθφ κήθνο (L.O.A.), δηαζέηνπλ παληά αιιά θαη βνεζεηηθή κεραλή. ηελ θαηεγνξία ησλ κε επαλδξσκέλσλ ζθαθψλ (bare boats) αλήθνπλ θαη νη ζηνιίζθνη ζθαθψλ (flotillas). Πξφθεηηαη γηα νκάδεο ζθαθψλ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ έλα πξνπνξεπφκελν ζθάθνο αξρεγφ (leader boat) θαη ζπλήζσο αθνινπζνχλ έλα πξνζρεδηαζκέλν δξνκνιφγην. ην πξνπνξεπφκελν ζθάθνο (leader boat) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα επηβαίλνπλ έλαο θαπεηάληνο (cruise leader), έλαο κεραληθφο θαη έλαο μελαγφο. Ζ κνξθή απηή είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηνπο άπεηξνπο ηζηηνπιφνπο, δεδνκέλνπ φηη ν cruise leader δηαζέηεη ξαληάξ πνπ ηνπο θαζνδεγεί νπφηε εμαιείθεηαη ην ζηνηρείν ηεο αλαζθάιεηαο. Σα επαλδξσκέλα κε κφληκν πιήξσκα πεξηιακβάλνπλ κεραλνθίλεηα ζαιακεγά ζθάθε (motor yachts) κε νιηθφ κήθνο (L.O.A.) κεγαιχηεξν απφ 100 πφδηα αιιά θαη κηθξφηεξα ηζηηνπιντθά (motor sailers). Σα ζθάθε απηά πξνζθέξνπλ ζπλήζσο πνιπηειείο δηεπθνιχλζεηο θαη πςειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο. Οη λαχινη μεθηλνχλ απφ 800 δνιάξηα θαη θηάλνπλ αλάινγα κε ην ζθάθνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηηο δνιάξηα ηελ εκέξα. Βέβαηα ζηηο ηηκέο απηέο ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηα θαχζηκα αλάινγα κε ηηο κεηαθηλήζεηο, ηα θαγεηά θαη ηα πνηά. Όζν απμάλεηαη ε ηηκή, ηφζν ε 35

36 πνιπηέιεηα θαη ν ελ γέλεη ηξφπνο δηαβίσζεο γίλεηαη πην ηδηαίηεξνο θαη, αξθεηέο θνξέο, μεπεξλά ηα φξηα ηεο ριηδήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο κεγάιεο εηαηξείεο λαπιψζεσλ ζθαθψλ αλαςπρήο ελνηθηάδνπλ ηα αθξηβφηεξα ζθάθε γηα ζπζθέςεηο ελ πισ, ζπλδπαζκέλεο βέβαηα θαη κε ζχληνκεο δηαθνπέο. Απηή ε λέα κνξθή yachting έρεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. Υξεηάδεηαη βέβαηα ειαθξψο δηακνξθσκέλα ζθάθε κε ρψξνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπζθέςεηο θαζψο είλαη ππνρξεσηηθή ε χπαξμε ησλ ηειεηφηεξσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο φπσο επίζεο θαη γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. Υξεηάδεηαη επίζεο, εηδηθφ marketing θαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ επαλδξσκέλσλ ζθαθψλ αλήθνπλ θαη ηα παξαδνζηαθά θαΐθηα ηα νπνία λνηθηάδνληαη θπξίσο απφ νηθνγέλεηεο θαζψο θαη ηα cruisers πνπ απνηεινχλ ηνλ πφιν έιμεο γηα γθξνππ ηνπξηζηψλ. Ο ζηφινο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ απαζρνιεί άκεζα πάλσ απφ λαπηηθνχο θαη εξγαδφκελνπο, ελψ παξάιιεια πξνζθέξεη ζεκαληηθή απαζρφιεζε ζηα πεξηζζφηεξα ζπλαθή επαγγέικαηα θαη θπζηθά ζπλδξάκεη άκεζα θαη έκκεζα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Πίνακαρ 1: Σν δξαρκνπνηεκέλν χςνο ζπλαιιάγκαηνο απφ λαπιψζεηο πινίσλ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο κέρξη 25 επηβαηψλ ηνπ λ. 438/ ΔΣΖ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ δπσ δπσ δπσ δπσ δπσ. Πηγή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δ.Ο.Σ. 11 Πεγή: Δηζεγεηηθή Έθζεζε ζην ζρέδην Νφκνπ «Πινία αλαςπρήο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Απφ ην έηνο 1995 θαη κεηέπεηηα δελ δηαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ην χςνο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, θαζ' φζνλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 96/1993 "Πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο αξηζ. 88/361/ΔΟΚ θαη ηελ νδεγία 92/122/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ην δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν αξηζ. 795/ ηεο Γηεχζπλζεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, δηθαηνχληαη νη κε θάηνηθνη Διιάδνο (Έιιελεο θαη Αιινδαπνί) λα έρνπλ (ειεχζεξν) ινγαξηαζκφ δξαρκψλ ζηελ Διιάδα. 36

37 Δίλαη φκσο απνξίαο άμην γηαηί ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θαη εηδηθφηεξα ην yachting δελ είλαη ζηνλ βαζκφ πνπ ζα πεξίκελε θαλείο ε «αηρκή ηνπ δφξαηνο» ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ απνξία πξνβάιιεη εληνλφηεξα εάλ ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ν αξηζκφο ησλ ειιεληθήο ζεκαίαο επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, αληί λα ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή πνξεία πνπ δηέγξαςε θαηά ηελ εηθνζαεηία , παξνπζηάδεη θαηά ηελ πεξαζκέλε ηξηεηία κία ζηαζεξά θζίλνπζα πνξεία πνπ νδεγεί ζηε ζπξξίθλσζε. Έηζη, απφ ηα 5250 ζθάθε πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλα ζην Διιεληθφ Μεηξψν Δπαγγεικαηηθψλ θαθψλ ην 1996 ζήκεξα βξηζθφκαζηε ζε πεξίπνπ επαγγεικαηηθά ζθάθε κε ειιεληθή ζεκαία 12. Οη θχξηνη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ νδπλεξή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ ζηφινπ ησλ επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ είλαη: Ζ θαζηέξσζε απφ ην θξάηνο ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ (Φ.Π.Α. 18% επί ησλ λαπινζχκθσλσλ). Ζ χπαξμε ππεξβνιηθψλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ παγθνζκίσο θαη νη λένη πξννξηζκνί πνπ θάζε ρξφλν πξνζηίζεληαη ζηηο επηινγέο ησλ πειαηψλ (ευρέιιεο θαη εμσηηθέο πνιπλεζίεο). Ζ έιιεηςε ππνδνκήο ζε καξίλεο κφληκνπ ειιηκεληζκνχ ηνπ ζηφινπ ζηελ Αηηηθή αιιά θαη ηεο έιιεηςεο δπλαηφηεηαο ειιηκεληζκνχ ζε λεζηά πςειήο ηνπξηζηηθήο αηρκήο, φπσο ε Μχθνλνο θαη ε αληνξίλε. Ζ απνπζία αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη θηλήηξσλ επέλδπζεο γηα αλαλέσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηφινπ. Ο αζέκηηνο αληαγσληζκφο απφ ζθάθε μέλεο ζεκαίαο ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχλ παξάλνκεο λαπιψζεηο. Δηδηθά γηα ηα επαλδξσκέλα επαγγεικαηηθά ζθάθε ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη ην πνιχ πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη απαηηήζεσλ ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο ζηηο ζπλζέζεηο πιεξσκάησλ ζπγθξηλφκελν κε φιεο ηηο αληαγσληζηηθέο πεξηνρέο θαη ζεκαίεο αθφκε θαη ρσξψλ κειψλ ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο. 12 Πεγή:Τ.Δ.Ν., Κιάδνο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο, Γηεχζπλζε Θαιαζζίσλ πγθνηλσληψλ, Σκήκα Θαιαζζίνπ Σνπξηζκνχ. 37

38 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ο Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ: ΣΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΣΟΤ. Ζ ρψξα καο, ε νπνία δηαζέηεη ζπάληεο θπζηθέο νκνξθηέο θαη πινχζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε, άξρηζε ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε θάπνηα θαζπζηέξεζε, λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ηνπξηζηηθή ηεο αλάπηπμε θαη πξνβνιή. Ζ νηθνλνκηθή, ε πνιηηηζηηθή θαη θπξίσο ε εζληθή ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη δεδνκέλα γηα ηε ρψξα καο, ε νπνία απφ ηε θχζε θαη ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε είλαη πφινο έιμεο ηνπξηζηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Οη πινχζηεο θπζηθέο νκνξθηέο θαη ν ηζηνξηθφο, ιανγξαθηθφο θαη πνιηηηζηηθφο πεξίγπξνο αιιά θπξίσο ε εθηεηακέλε αθηνγξακκή θαη ε λεζησηηθή ζπγθξφηεζε ηεο Διιάδαο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε αίγιε ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ. Ζ Διιάδα είλαη ν ηδαληθφηεξνο ρψξνο γηα ζαιαζζηλέο θξνπαδηέξεο θαζψο έρεη δεδνκέλα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ, ζπγθξηλφκελε κε φιεο ηηο αληαγσληζηηθέο πεξηνρέο παγθνζκίσο: Σα ζςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα: Σελ πνιπλεζία ηεο θαη κάιηζηα κε κηθξέο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ λεζηψλ, δηαζέηνληαο πεξηζζφηεξα απφ 4000 λεζηά θαη βξαρνλεζίδεο ζε ζπκπιέγκαηα, κε ρικ. αθηέο θαη 1600 ιηκελίζθνπο θαη φξκνπο πνπ ην θαζέλα απφ απηά απνηειεί απφ κφλν ηνπ ηζρπξφ πφιν έιμεο γηα κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ. Σν ελδηαθέξνλ θαη ελαιιαζζφκελν θπζηθφ ηνπίν ηεο Σν δεδνκέλν αξραηνινγηθφ θαη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ εκπινπηηζκέλν κε ηελ πινχζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Πνηθηιία ραξαθηήξα αξρηηεθηνληθήο, πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο αιιά θαη θπζηθνχ θάιινπο ησλ δηαθφξσλ λεζησηηθψλ ζπκπιεγκάησλ. Δμαηξεηηθφ θιίκα γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν κε πςειά πνζνζηά ειηνθάλεηαο (300 εκέξεο εηεζίσο θαηά κέζν φξν ειηνθάλεηα). 38

39 Δπλντθέο είλαη επίζεο νη απαηηνχκελεο γηα ζαιάζζηνπο πιφεο εηδηθέο ζπλζήθεο : ηα ειιεληθά πειάγε ζεσξνχληαη αζθαιή απφ ηε ζθνπηά ησλ λαπηηθψλ θηλδχλσλ 13, νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αθηψλ είλαη κηθξέο, ελψ εμίζνπ επλντθέο είλαη θαη νη ζπλζήθεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαζε ησλ αλέκσλ θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο θαη ζάιαζζαο. Καζαξέο ζάιαζζεο ζε πνζνζηφ 97%. Μία παξάδνζε κε βάζνο αηψλσλ, ηφζν ζηελ θηινμελία φζν θαη ζηε λαπηηιία. Έλαλ κνληέξλν ζηφιν επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ κε ηθαλέο κνλάδεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη γηα πειάηεο φισλ ησλ απαηηήζεσλ. ρεηηθά πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίαο θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Σα πξναλαθεξζέληα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ Διιάδα (καδί κε ηελ Καξατβηθή) δηεζλψο γλσζηή σο Παξάδεηζν ηεο Ηζηηνπινΐαο» θαη γηα κεγάιν αξηζκφ Δπξσπαίσλ θαη Ακεξηθάλσλ πνιηηψλ ε ρψξα καο απνηειεί «Σνπξηζηηθφ Όλεηξν». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη νη κηζζψζεηο ζαιακεγψλ ζθαθψλ απμήζεθαλ ην 1998 θαηά 10,58% θαη έθζαζαλ ηηο έλαληη ηνπ 1997, κε αληίζηνηρε δηαθίλεζε επηβαηψλ έλαληη , κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3,1% θαη κέζε δηάξθεηα λαπιψζεσλ 9 εκέξεο. Ο αξηζκφο ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ην 1998 αλήιζε ζηηο έλαληη ην 1997 παξνπζηάδνληαο κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2%. Αμηνζεκείσην είλαη ην 92,9% ησλ επηβαηψλ ήζαλ αιινδαπνί (yachtsmen) πνπ επηιέγνπλ λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε επαγγεικαηηθά ηνπξηζηηθά ζθάθε 14. Καζψο κάιηζηα είλαη πςειήο νηθνλνκηθήο ζηάζκεο θαη απαηηήζεσλ, απνηεινχλ ηνλ θαηεμνρήλ ζηφρν πειαηείαο πνπ ε ρψξα καο έρεη ζέζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Τπνινγίδεηαη φηη ελψ ν κέζνο ηνπξίζηαο ζηελ Διιάδα μνδεχεη πεξίπνπ $ 75 ηελ εκέξα, νη ηνπξίζηεο πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ λα θάλνπλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ δαπαλνχλ πεξίπνπ $120 ηελ εκέξα 13 Μ. Γθηφικαλ.,: «Σν yachting ζηελ Διιάδα: Σα δεδνκέλα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ». Διιεληθφο Σνπξηζκφο- Μχζνο θαη Πξαγκαηηθφηεηα. πιινγή θεηκέλσλ. Δθδφζεηο Αλνχβεο, Αζήλα 1996 ζει. 123 φπνπ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ ηπθψλεο φπσο ππάξρνπλ ζηελ Φιψξηδα, νχηε αβαζή θαη μέξεο φπσο ζηηο Μπαράκεο. Γελ ππάξρνπλ επίζεο νκίριεο, παιίξξνηα θαη γεληθά φινη νη άιινη θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ ζηηο ζάιαζζεο ηνπ θφζκνπ. 14 Πεγή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο: Δ.Ο.Σ., Γηεχζπλζε Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. Απφ ηνπο επηβάηεο ησλ yachts ηo 1998 νη ήηαλ Έιιελεο θαη νη αιινδαπνί ( Δγγιέδνη, Γεξκαλνί, Γάιινη, Ακεξηθάλνη θαη Ηηαινί) ελψ ην αληίζηνηρν λνχκεξν ην 1997 ήηαλ Έιιελεο θαη αιινδαπνί. 39

40 αλά άηνκν 15. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ ην 1999 ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο παξνπζίαζε κία αχμεζε ηεο ηάμεο 5-8% 16. Καζψο κάιηζηα ν θιάδνο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ είλαη κία πνιπθεξκαηηζκέλε αγνξά νη δξαζηεξηνπνηνχκελεο εηαηξείεο λαπιψζεσο ζθαθψλ αλαςπρήο είλαη γχξσ ζηηο 80. Σα ζθάθε απηά δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζην Αηγαίν θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο καξίλεο ηεο Αηηηθήο ζαλ νξκεηήξην πξαγκαηνπνηνχλ λαπιψζεηο εηεζίσο Οι ελλείτειρ ηος Παξά ηελ θαηαθφξπθε άλνδν ηνπ yachting ζηε ρψξα καο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ εζληθή νηθνλνκία, αληηκεησπίδεη ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμή ηνπ. Οη πθηζηάκελεο ζηαζεξέο ππνδνκέο ηνπ είλαη αηειείο θαη νη ππεξεζίεο ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη αλεπαξθείο. Τπάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε έξγσλ ππνδνκήο, φπσο ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ θαη αεξνδξνκίσλ αιιά θαη αλαλέσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζηφινπ ησλ ηνπξηζηηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ. 15 Πεγή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο: Δ.Ο.Σ., Γηεχζπλζε Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. 16 Δλεκεξσηηθά δειηία κεηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ Vernicos Yachts θαη Kiriacoulis Mediterranean S.A.. 40

41 ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ο Ζ ΑΝΑΓΚΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ (ΜΑΡΗΝΔ) ΚΑΗ Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ Ζ αλάγθε πξνψζεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κέζν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ (καξίλεο), είλαη πιένλ θνηλά απνδεθηφ φηη απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν κνριφ γηα ηελ πεξαηηέξσ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο. Οη αθίμεηο ζθαθψλ αλαςπρήο (yachts) ζηα ειιεληθά ιηκάληα ππνινγίζηεθε ζηηο ην Απφ απηέο, αθίμεηο αλαθέξνληαη ζε ζθάθε κε μέλε ζεκαία (Γηάγξακκα 1) θαη ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο εγγεγξακκέλσλ θφξσλ θαη νη ππφινηπεο αθίμεηο αλαθέξνληαη ζε ζθάθε κε ειιεληθή ζεκαία (Γηάγξακκα 2) ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο εγγεγξακκέλσλ θφξσλ. Ζ κέζε ρσξεηηθφηεηα αλά ζθάθνο ήηαλ θφξνη. Σα ζθάθε ππφ μέλε ζεκαία παξέκεηλαλ 173,511 εκέξεο ζηηο Διιεληθέο καξίλεο ελψ ηα αληίζηνηρα ειιεληθά 136,944 εκέξεο. Ζ κέζε παξακνλή αλά ζθάθνο ήηαλ 5 εκέξεο. Δπίζεο, ν αξηζκφο ησλ επηβαηλφλησλ ζηα ζθάθε αλαςπρήο ππνινγίζηεθε ζηνπο θαη ν αξηζκφο ησλ πιεξσκάησλ ζηνπο χκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηαηηζηηθέο, ν κέζνο αξηζκφο επηβαηψλ θαη πιεξψκαηνο αλά ζθάθνο ήηαλ 5 άηνκα αλά ζθάθνο 17. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1998, απφ ηα ζθάθε πνπ παξέκεηλαλ ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ζηα Διιεληθά ιηκάληα, 1186 απφ απηά έθεξαλ μέλε ζεκαία (354 ηελ Βξεηαληθή, 116 ηελ Ακεξηθαληθή, 109 ηελ Κππξηαθή θαη 87 ηελ Γεξκαληθή) θαη ηελ Διιεληθή. Σα Γηαγξάκκαηα απεηθνλίδνπλ ηελ κεληαία άθημε ζθαθψλ αλαςπρήο ζηα Διιεληθά ιηκάληα, κε μέλε ή Διιεληθή ζεκαία, ην έηνο Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Δ.Ο.Σ. 41

42 Γιάγπαμμα 1: Μεληαίεο πξνζεγγίζεηο ζθαθψλ αλαςπρήο κε Ξέλε ζεκαία ζηηο Διιεληθέο καξίλεο, ην έηνο Πηγή: Δ..Τ.Δ., Γεληθή Γξακκαηεία Δ.Ο.Σ., ηαηηζηηθή ηνπ ηνπξηζκνχ Γιάγπαμμα 2: Μεληαίεο πξνζεγγίζεηο ζθαθψλ αλαςπρήο κε Διιεληθή ζεκαία ζηηο Διιεληθέο καξίλεο, ην έηνο Πηγή: Δ..Τ.Δ., Γεληθή Γξακκαηεία Δ.Ο.Σ., ηαηηζηηθή ηνπ ηνπξηζκνχ. Tα δηαγξάκκαηα 1 θαη 2 εκθαλίδνπλ ηνλ ηζρπξά επνρηθφ ραξαθηήξα ηεο δήηεζεο εηδηθφηεξα γηα ζθάθε πνπ θέξνπλ ηελ μέλε ζεκαία. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ κελψλ Ηνπιίνπ 42

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΖ ΟΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΛΤΦΑΓΑ ΚΑΗ ΑΛΗΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΘΔΜΙΚΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ... 3 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ... 3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 4 SUMMARY... 6 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 Α ΜΔΡΟ... 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ... 10 1.2 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα