ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ενημερωτική Εκδήλωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ενημερωτική Εκδήλωση"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» 4 Απριλίου 2012 Τυποποίηση Μαγδαληνή Μετινίδου, Χημικός Μηχανικός Προϊσταμένη του Τμήματος Τυποποίησης του ΤΕΕ

2 Εισαγωγή στην Τυποποίηση Η Τυποποίηση όντας η δραστηριότητα εκείνη που αναφέρεται στην εύρεση, στη συμφωνία, στην καταγραφή και στην εφαρμογή βέλτιστων λύσεων για προβλήματα επαναλαμβανόμενα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, αποσκοπεί στην ολική οικονομία υλικών και εργασίας, δίχως να παραβλέπεται η ασφάλεια. Αποτελεί δηλ. βασική αρχή που διέπει τόσο τις φυσικές όσο και τις βιολογικές και κοινωνικές επιστήμες. Παραδείγματα εύρεσης και καθιέρωσης της βέλτιστης λύσης σε θέματα με βασική σημασία για τον πολιτισμό, αποτελούν η καθιέρωση του Ημερολογίου, των Μέτρων και Σταθμών, του Αριθμητικού Συστήματος (Αραβικοί αριθμοί), καθώς και της Γλώσσας με την οποία συνεννοούνται οι διάφοροι λαοί.

3 Η Τυποποίηση επιπλέον Ενισχύει την επικοινωνία, την τεχνολογική καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και το υγιές εμπόριο. Βοηθά τους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Προάγει την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, την υγεία, την πρόσβαση στην πληροφορία και καταργεί τους φραγμούς μεταξύ πλούσιων και φτωχών κρατών.

4 Ιστορικό της Τυποποίησης Στις αρχές του αιώνα ιδρύθηκαν οι πρώτοι Οργανισμοί Τυποποίησης με σκοπό τον ορθολογισμό σε όλα τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα, μέσα από συναινετικές διαδικασίες όλων των ενδιαφερομένων. Η σύγχρονη Τυποποίηση άρχισε στις αναπτυγμένες χώρες από οργανώσεις μηχανικών. Γρήγορα ο θεσμός της Τυποποίησης σε εθνικό επίπεδο διαδόθηκε σε όλες τις σημαντικές χώρες του κόσμου, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε η Τυποποίηση και σε παγκόσμιο επίπεδο με την ίδρυση Διεθνών και Περιφερειακών Οργανώσεων.

5 Το Τ.Ε.Ε. είναι ο πρώτος φορέας που ασχολήθηκε με την Τυποποίηση στην Ελλάδα. Επί Προεδρίας Νικ. Κιτσίκη, ιδρύεται το 1933 η Ελληνική Επιτροπή Προτυποποίησης,- συμβολικά ΕΝΟ (συντομογραφία της λέξης Ενοποίηση)-, η οποία συγκέντρωσε τις πρώτες συλλογές προτύπων στην χώρα μας δημιουργώντας το Ειδικό Παγκόσμιο Αρχείο Προτύπων και συνέταξε δοκιμαστικά πρότυπα και τις γνωστές προδιαγραφές ΤΕΕ/ΕΝΟ. Με διακοπή στα χρόνια του πολέμου η ΕΝΟ λειτουργούσε ως Εθνικός φορέας Τυποποίησης μέχρι το Το 1976 ιδρύθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) που είναι πλέον ο αρμόδιος Εθνικός φορέας Τυποποίησης στη χώρα μας.

6 Το αρχαιότερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο με τίτλο «Τεχνική προδιαγραφή κατασκευής "Εμπολίων πόλων" για την ανέγερση κιόνων» έθετε αυστηρές τεχνικές και χημικές προδιαγραφές. Ήταν γραμμένο σε μια στήλη της Ελευσίνας και χρονολογείται από τον 4ο π.χ. αιώνα. Ανακαλύφθηκε το 1893 και μελετήθηκε από τον καθ. Γ. Βαρουφάκη.

7 Στόχοι της Τυποποίησης Ολική Οικονομία σε ανθρώπινη προσπάθεια, υλικά και ενέργεια Τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία της ανθρώπινης ζωής Προστασία καταναλωτή και συνήθη ενδιαφέροντα των ανθρώπων Απάλειψη τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο Ειδικότεροι στόχοι Ο έλεγχος της ποικιλίας Η χρηστικότητα Η συμβατότητα Η εναλλαξιμότητα Η προστασία του περιβάλλοντος Η προστασία του προϊόντος Η αμοιβαία κατανόηση Οι οικονομικές επιδόσεις ή το εμπόριο

8 Θεμελιώδεις Αρχές της Τυποποίησης Η Τυποποίηση στηρίζεται στις εξής θεμελιώδεις αρχές: Ικανοποίηση αναγκών Συναίνεση Αντικειμενικότητα Σύγχρονη τεχνολογία Εθελοντικός χαρακτήρας

9 Αποτέλεσμα της Τυποποίησης σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό ή Διεθνές επίπεδο είναι η έκδοση Τυποποιητικών Εγγράφων. Ως Τυποποιητικά Έγγραφα νοούνται τα παρακάτω: τα Πρότυπα, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, οι Κώδικες Πρακτικής, οι Κανονισμοί, και οι Τεχνικοί Κανονισμοί

10 Ορισμοί (σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:2006) Τυποποίηση (Standardization) είναι η δραστηριότητα με την οποία καθιερώνονται για πραγματικά προβλήματα ή προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν, διατάξεις για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, που αποσκοπούν στο να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός τάξης σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1) Ιδιαίτερα, η Τυποποίηση περιλαμβάνει τις διεργασίες της σύνταξης, της έκδοσης και της εφαρμογής Προτύπων. 2) Σημαντικά οφέλη από την Τυποποίηση είναι η βελτίωση της καταλληλότητας των προϊόντων, των διεργασιών και των υπηρεσιών για την προβλεπόμενη χρήση τους, η πρόληψη των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και η διευκόλυνση της τεχνολογικής συνεργασίας.

11 Πρότυπο (Standard). Έγγραφο που έχει καθιερωθεί με συναίνεση και έχει εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο φορέα, το οποίο παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματά τους και το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα δεδομένο πλαίσιο εφαρμογής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Τα Πρότυπα θα πρέπει να βασίζονται στα παγιωμένα αποτελέσματα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της εμπειρίας και να αποσκοπούν στην προαγωγή του βέλτιστου οφέλους για την κοινότητα εφαρμογής.

12 Συναίνεση (Consensus). Γενική συμφωνία που χαρακτηρίζεται από απουσία επίμονων αντιθέσεων σε ουσιώδη ζητήματα εκ μέρους οποιουδήποτε από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη και από μια διεργασία διαβούλευσης προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών και να συμβιβάζονται τυχόν αντικρουόμενες απόψεις. Υποχρεωτικό Πρότυπο (Mandatory Standard). Πρότυπο που έχει υποχρεωτική εφαρμογή δυνάμει ενός γενικού νόμου ή μιας αναφαίρετης παραπομπής σε κανονισμό.

13 Τεχνική Προδιαγραφή (Technical Specification). Έγγραφο που καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν, μια διεργασία ή μια υπηρεσία ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 1) Μία Τεχνική Προδιαγραφή θα πρέπει να υποδεικνύει, κατά περίπτωση, την/τις διαδικασία/ες μέσω των οποίων μπορεί να προσδιοριστεί αν ικανοποιούνται οι δεδομένες απαιτήσεις. 2) Μία Τεχνική Προδιαγραφή μπορεί να είναι Πρότυπο, μέρος Προτύπου ή ανεξάρτητη από Πρότυπο. Κώδικας Πρακτικής (Code of Practice). Έγγραφο που προτείνει πρακτικές ή διαδικασίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού, κατασκευών ή προϊόντων ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ένας Κώδικας Πρακτικής μπορεί να είναι Πρότυπο, μέρος Προτύπου ή ανεξάρτητος από Πρότυπο.

14 Κανονισμός (Regulation). Έγγραφο που περιέχει δεσμευτικούς κανόνες και που υιοθετείται από μια Αρχή Τεχνικός Κανονισμός (Technical Regulation). Κανονισμός που περιέχει τεχνικές απαιτήσεις, είτε άμεσα είτε με αναφορά ή ενσωμάτωση του περιεχομένου ενός Προτύπου, μιας Τεχνικής Προδιαγραφής ή ενός Κώδικα Πρακτικής ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ένας Τεχνικός Κανονισμός μπορεί να συνοδεύεται από τεχνική καθοδήγηση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού, δηλ. μια διάταξη τεκμαίρουσα ικανοποίηση απαίτησης.

15 Σύμφωνα με το Επίπεδο της Τυποποίησης δηλ. το γεωγραφικό, πολιτικό ή οικονομικό όριο η Τυποποίηση διακρίνεται σε: Διεθνή Τυποποίηση (International Standardization) Διεθνή Οργανισμό Διεθνή Πρότυπα Περιφερειακή Τυποποίηση (Regional Standardization). Η Ευρωπαϊκή Τυποποίηση είναι το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτού του είδους. Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ευρωπαϊκά Πρότυπα Εθνική Τυποποίηση (National Standardization) Εθνικό Οργανισμό Εθνικά Πρότυπα

16 Ο ρόλος των Οργανισμών Τυποποίησης Οι Οργανισμοί Τυποποίησης είναι τα κύρια όργανα εφαρμογής της πολιτικής της Τυποποίησης στις χώρες της Ευρώπης και ανά τον κόσμο. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ιδρυθεί στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως στο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Οι Οργανισμοί αυτοί εμφανίζουν, επιπλέον, μεγάλες ομοιότητες, αφενός ως προς τη νομική μορφή τους, αφετέρου ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Σχεδόν πάντα πρόκειται για ενώσεις που εκπονούν και δημοσιεύουν τα Πρότυπα βάσει μιας διαδικασίας, που εγγυάται τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων οικονομικών εταίρων.

17 Διεθνείς, Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης ITU

18 Διεθνής Τυποποίηση Ο στόχος της Διεθνούς Τυποποίησης είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της Τυποποίησης παγκοσμίως, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διεθνής ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, να ξεπερνιούνται ή μειώνονται τεχνικά εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο καθώς επίσης και η ανάπτυξη συνεργασίας σε δραστηριότητες πνευματικού, επιστημονικού, τεχνολογικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Τα Διεθνή Πρότυπα προσφέρονται προς υιοθέτηση απ όσες χώρες δεν διαθέτουν αντίστοιχα εθνικά, δηλ. κυρίως τις αναπτυσσόμενες, οπότε τους δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουν την ποιότητα των εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και να ανταγωνίζονται και οι ίδιες στις διεθνείς αγορές. Με την υιοθέτηση των Προτύπων αυτών αποφεύγεται η σπατάλη εθνικών πόρων για την ανάπτυξη εθνικών προτύπων.

19 Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης ISO Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης IEC Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ITU Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών Διεθνή Πρότυπα ISO Διεθνή Πρότυπα IEC Συστάσεις ITU ( ITU-T, ITU-R)

20 Ευρωπαϊκή Τυποποίηση Βασικός στόχος των Ευρωπαϊκής Τυποποίησης είναι η προστασία των πολιτών της Ε.Ε. μέσω της εξασφαλισμένης ποιότητας των προϊόντων που χρησιμοποιούν ή καταναλώνουν. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα συμβάλλουν στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, επιβάλλουν την τεχνολογική παρουσία της σε παγκόσμια κλίμακα, υποστηρίζουν τις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες, την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και την άρση τεχνικών εμποδίων.

21 Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων ETSI Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ Ευρωπαϊκά Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα ETS

22 Εθνική Τυποποίηση Η ανάπτυξη των Εθνικών Προτύπων λαμβάνει χώρα όπου διαπιστώνεται σημαντική σχετική ανάγκη στη βιομηχανία, στην αγορά ή στο ευρύ κοινό. Τα Εθνικά Πρότυπα συνιστούν τεκμηριωμένες, εθελοντικές συμφωνίες, οι οποίες καθορίζουν σημαντικά κριτήρια για προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. Διασφαλίζουν την καταλληλότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών ως προς τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται, καθώς και τη συγκρισιμότητα και συμβατότητά τους. Για να θεωρηθεί ένα Πρότυπο Εθνικό, πρέπει να εγκριθεί από τον αρμόδιο Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης και να διατεθεί στο κοινό.

23 Εθνικoί Οργανισμοί Τυποποίησης Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης στην Ε.Ε. παρουσιάζουν με μια ή δύο εξαιρέσεις μεγάλες ομοιότητες ως προς την σύνθεση, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για συγκεντρωτικές δομές που αποτελούν Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Αντίθετα στις ΗΠΑ και Καναδά η δημοσίευση των Προτύπων ανήκει στην αρμοδιότητα εκατοντάδων Οργανισμών, καθένας από τους οποίους είναι εξειδικευμένος σε ένα τομέα. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών ISO, IEC, CEN, CENELEC κλπ., για την επίτευξη κοινά αποδεκτών λύσεων σε προβλήματα με παγκόσμιο ενδιαφέρον. Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης, μεταξύ άλλων, είναι οι παρακάτω:

24 Εθνικoί Οργανισμοί Τυποποίησης Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - ΕΛΟΤ Πρότυπα ΕΛΟΤ Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης DIN (German Institute for Standardization) Πρότυπα DIN Πρότυπα DIN Βρετανικός Οργανισμός Τυποποίησης - BSI (Βritish Standards Institution) Πρότυπα BS Γαλλικός Οργανισμός Τυποποίησης - AFNOR (Αssociation Francaise de Normalization) Πρότυπα NF Αμερικάνικος Οργανισμός Τυποποίησης ANSI (American National Standards Institute) Πρότυπα ANSI

25 Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν.372/1976), ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης είναι ο μοναδικός Οργανισμός, σε εθνικό επίπεδο, έγκρισης, έκδοσης και διάθεσης των Ελληνικών Προτύπων. Οι διαδικασίες λειτουργίας του ΕΛΟΤ καθορίζονται από τον Κανονισμό Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης, και τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης των Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών.

26 Τα Πρότυπα και Τυποποιητικά Έγγραφα του ΕΛΟΤ μπορεί να προέρχονται από την: Υιοθέτηση ως Ελληνικών, Ευρωπαϊκών Προτύπων, τα οποία εκπονούνται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης. Σημειώνεται ότι τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα υιοθετούνται καταρχήν στη γλώσσα που παρήχθησαν (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική) και όταν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι γίνεται ακριβής μετάφραση στα Ελληνικά. Υιοθέτηση -ως έχουν ή με τροποποιήσεις- προτύπων, τα οποία εκπονούνται από τους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης. Εκπόνηση αμιγώς Εθνικών Προτύπων για την κάλυψη άμεσων αναγκών της εθνικής μας Οικονομίας και εφόσον δεν υφίστανται αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα.

27 Πρότυπα Τα Πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων είναι προαιρετική, (εκτός εάν νομοθετικές ή κανονιστικές, εθνικές ή ευρωπαϊκές διατάξεις την καθιστούν υποχρεωτική), παρέχουν λύσεις, ευνοούν τις επιχειρηματικές συνεργασίες, ενώνουν τους ανθρώπους, ενώνουν τον κόσμο. Τα πρότυπα αναφέρονται σε: Προϊόντα Διεργασίες Υπηρεσίες Ορολογία Μεθόδους δοκιμής Συστήματα διοίκησης/διαχείρισης

28 Τα Πρότυπα ουσιαστικά συνδέουν την παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών με την Ποιότητα. Η ποιότητα πλέον με τα νέα δεδομένα, άρχισε να μην εστιάζεται μόνο στο προϊόν, αλλά περισσότερο στην αναγνώριση, χρήση και διαχείριση των κατάλληλων συντελεστών έτσι ώστε να προσδίδεται προστιθέμενη αξία στον τελικό παραλήπτη.

29 Κύρια χαρακτηριστικά της έννοιας του Προτύπου ένα Πρότυπο εμφανίζεται υπό μορφή εγγράφου, εγκεκριμένου από αρμόδιο ή αναγνωρισμένο Οργανισμό αυτό το έγγραφο είναι προσιτό στο κοινό καταρτίζεται σύμφωνα με μια μέθοδο που βασίζεται στη συμφωνία όλων των ενδιαφερομένων μερών και προς το συμφέρον όλων προορίζεται για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, και η εφαρμογή του κατά κανόνα δεν είναι υποχρεωτική

30 Εκπόνηση Προτύπων Το Πρότυπο είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταξύ των μελών του κάθε Οργανισμού και αναπτύσσεται από τις Τεχνικές Επιτροπές του. Μέλη των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Τεχνικών Επιτροπών είναι οι εκπρόσωποι των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης. Η διαδικασία εκπόνησης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων, ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Εφόσον αποφασισθεί αρμοδίως η εκπόνηση ενός νέου Τυποποιητικού Εγγράφου, το έργο αυτό ανατίθεται σε υφιστάμενη Τεχνική Επιτροπή ή εφόσον δεν υπάρχει, συστήνεται νέα

31 Η διαδικασία εκπόνησης περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός αρχικού σχεδίου Προτύπου και ακολούθως την υποβολή του, σε Δημόσια Κρίση, για ορισμένο χρονικό διάστημα Στο διάστημα αυτό οι φορείς-μέλη (πχ ΕΛΟΤ) των CEN, CENELEC, ISO και IEC έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στους οργανισμούς αυτούς τα σχόλια και παρατηρήσεις Τα σχόλια αυτά, στη συνέχεια, εξετάζονται από την αρμόδια Ευρωπαϊκή ή Διεθνή Τεχνική Επιτροπή και το προκύπτον τελικό κείμενο υποβάλλεται σε επίσημη ψηφοφορία, κατά την οποία οι φορείς-μέλη (π.χ. ΕΛΟΤ) διατυπώνουν τη συναίνεση ή την αντίρρησή τους στην τελική έκδοση του Προτύπου

32 Εκπόνηση Διεθνών Προτύπων ISO Κατά τη Σύνταξη των Διεθνών Προτύπων ISO ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 1 ο : Στάδιο της πρότασης (Proposal stage) 2 ο : Στάδιο της προετοιμασίας (Preparatory stage) 3 ο : Στάδιο της επιτροπής (Committee stage) 4 ο : Στάδιο της κρίσης (Enquiry stage) 5 ο : Στάδιο της έγκρισης (Approval stage) 6 ο : Στάδιο της έκδοσης (Publication stage)

33 ISO Standard development - Εκπόνηση Προτύπου ISO

34 Εκπόνηση Ευρωπαϊκών Προτύπων Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα αναπτύσσονται σύμφωνα με μια διεργασία έξι βημάτων ως ακολούθως: 1 ο : Εντοπισμός της ανάγκης νέου προτύπου-(επιβεβαιώνεται ότι το πρότυπο αποτελεί απαίτηση της αγοράς) 2 ο : Επίσημη αίτηση στον αρμόδιο φορέα τυποποίησης 3 ο : Εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή-(εφόσον η απόφαση είναι θετική, ακολουθεί το επόμενο στάδιο) 4 ο : Σύνταξη του προτύπου-(συντάσσεται από τους εμπειρογνώμονες και επιτυγχάνεται η συναίνεση για το περιεχόμενό του) 5 ο : Επικύρωση του προτύπου-(μέσω δημόσιας διαβούλευσης και ψηφοφορίας) 6 ο : Δημοσίευση του προτύπου

35 Ανασκόπηση Προτύπων Σε Ευρωπαϊκό (CEN, CENELEC) και Διεθνές (ISO, IEC) επίπεδο και σύμφωνα με καθιερωμένες διαδικασίες, εξετάζεται περιοδικά από τους Οργανισμούς η αναγκαιότητα για ένα από τα παρακάτω βήματα: Επανεπικύρωση, ή Τροποποίηση, ή Απόσυρση ενός Τυποποιητικού Εγγράφου.

36 Συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών Η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στην παγκόσμια -μέσω σύγκλισης των Προτύπων-, απαιτούσε τη δημιουργία μηχανισμών για τη διασφάλιση ότι τα Διεθνή Πρότυπα είναι συμβατά με τα Ευρωπαϊκά (και αντιστρόφως). Οι μηχανισμοί αυτοί θεσμοθετήθηκαν με την Συμφωνία της Βιέννης που υπεγράφη μεταξύ των Οργανισμών CEN και ISO το 1991 και ανανεώθηκε επ αόριστον το Η Συμφωνία της Δρέσδης (1996) είναι η αντίστοιχη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ CENELEC και IEC.

37 Η Συμφωνία της Βιέννης αναγνωρίζει κατ αρχήν την πρωτοκαθεδρία των Διεθνών Προτύπων, δέχεται όμως ότι η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά μπορεί να χρειάζεται επειγόντως Πρότυπα για τα οποία δεν έχει αναγνωρισθεί ακόμη η ανάγκη τους σε διεθνές επίπεδο και αναγνωρίζει στη CEN το δικαίωμα να προχωρά στη σύνταξη τους. Οι δύο οργανισμοί θα αλληλοενημερώνονται τακτικά για το πρόγραμμα των εργασιών τους και θα αποφεύγουν να αναπτύσσουν ξεχωριστά Πρότυπα με το ίδιο αντικείμενο.

38 Υιοθέτηση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων Βάσει της Συμφωνίας της Βιέννης η CEN θα υιοθετεί υφιστάμενα Διεθνή Πρότυπα ISO ως Ευρωπαϊκά. Για τους Εθνικούς φορείς Τυποποίησης στην Ε.Ε. (άρα και από τον ΕΛΟΤ), η υιοθέτηση των Διεθνών Τυποποιητικών Εγγράφων είναι προαιρετική, ενώ αντίθετα των Ευρωπαϊκών Τυποποιητικών Εγγράφων είναι υποχρεωτική, εντός τακτού χρονικού διαστήματος.

39 Υιοθέτηση Διεθνών Προτύπων Διεθνές Πρότυπο ISO 9000 Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ISO 9000 Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9000

40

41

42

43 Διεθνής Ταξινόμηση Προτύπων ICS ( International Classification for Standards ) Το Σύστημα Διεθνούς Ταξινόμησης Προτύπων ICS δημιουργήθηκε το 1992 από τον ISO και σταδιακά εφαρμόστηκε από τους υπόλοιπους φορείς Τυποποίησης στους καταλόγους που εκδίδουν, καθώς και στις υπόλοιπες υπηρεσίες τους. Δημιουργήθηκε ειδικά για Πρότυπα και για να διευκολύνει την εναρμόνιση της πληροφορίας, προσφέροντας βοήθεια στον χρήστη να εντοπίσει τα Πρότυπα που αναζητάει. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα η θεματική δομή είναι μία ιεραρχική ταξινόμηση που αποτελείται από τρία επίπεδα.

44 Το πρώτο επίπεδο καλύπτει γενικούς τομείς δραστηριότητας στην Τυποποίηση. Κάθε τομέας χαρακτηρίζεται από ένα διψήφιο αριθμό π.χ. 91 Υλικά κατασκευών και οικοδόμηση Οι τομείς διαιρούνται σε ομάδες και υποομάδες, π.χ Κτιριακές κατασκευές Κατασκευές σκυροδέματος Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιοι θεματικοί τομείς: 13 Περιβάλλον και προστασία υγείας. Ασφάλεια 29 Ηλεκτρολογία 91 Υλικά κατασκευών και οικοδόμηση 93 Θέματα Πολιτικού Μηχανικού

45 Αναζήτηση Προτύπων στους καταλόγους των Οργανισμών Τυποποίησης

46

47

48

49

50

51

52 Οδηγία 98/34/EΚ, ένα μέσο διαφάνειας στην υπηρεσία της εσωτερικής αγοράς Η Οδηγία 98/34/ΕΚ (πρώην 83/189/ΕΟΚ) και η τροποποίησή της 98/48/ΕΚ, καθορίζουν μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Ευρ. Επιτροπή αλλά και μεταξύ τους: 1. όλα τα νέα θέματα για τα οποία οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης προτίθενται να εκπονήσουν πρότυπα ή να τροποποιήσουν υφιστάμενα πρότυπα, εκτός και αν πρόκειται για αυτούσια μεταφορά Ευρωπαϊκών ή Διεθνών Προτύπων, και

53 2. όλα τα σχέδια εθνικών τεχνικών κανονισμών που αφορούν προϊόντα βιομηχανικά και γεωργικά στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αλιευτικά, καθώς και τα σχέδια εθνικών κανόνων που καθορίζουν απαιτήσεις για τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, πριν από την ένταξη τους στην εθνική νομοθεσία. Έτσι κάθε δημόσια αρχή-φορέας υποχρεούται να αποστέλλει στον ΕΛΟΤ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης όλα τα σχέδια εθνικών διατάξεων, προκειμένου αυτά να κοινοποιηθούν στο πλαίσιο της Οδηγίας 98/ L0034: :EL:PDF

54 Technical Regulations Information System - TRIS Τα κοινοποιημένα αυτά σχέδια μεταφράζονται κατ' αρχήν σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας και στη συνέχεια τίθενται στη διάθεσή των ενδιαφερομένων στο δικτυακό τόπο Europa μέσω μιας βάσης δεδομένων που ονομάζεται TRIS. Είναι ταξινομημένα σε συγκεκριμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες, ανάλογα με το αντικείμενό τους και τον αντίστοιχο τομέα δραστηριότητας. Το σύστημα ενημερώνεται καθημερινά και η πρόσβαση σε αυτό είναι δωρεάν. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει εγγραφή σε μία ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων.

55 Οδηγίες Νέας Προσέγγισης New Approach Directives Ένας από τους κυριότερους στόχους της Ευρ. Ένωσης είναι η εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς η οποία να βασίζεται στις αρχές της ελεύθερης διακίνησης των αγαθών, των υπηρεσιών, του κεφαλαίου και του εργατικού δυναμικού. Στην προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών, η Ε.Ε. εφάρμοσε μια νέα στρατηγική η οποία ονομάστηκε Νέα Προσέγγιση New Approach. Η στρατηγική αυτή υιοθετήθηκε από όλες τις χώρες μέλη και δημιουργήθηκαν οι Οδηγίες Νέας Προσέγγισης New Approach Directives οι οποίες αναφέρονται στην εθελοντική χρήση των Προτύπων ως τη μέθοδο με την οποία ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις των Οδηγιών.

56 Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Τα Πρότυπα συντάσσονται στην πλειοψηφία τους μετά από αίτημα της βιομηχανίας. Η Ε.Ε. μπορεί επίσης να ζητήσει από τους Οργανισμούς Τυποποίησης τη σύνταξη Προτύπων στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας ή μιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα αιτήματα αυτά είναι γνωστά ως Εντολές (Μandates) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν η επεξεργασία των εν λόγω προτύπων πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των λεγόμενων «Οδηγιών Νέας Προσέγγισης», τα Πρότυπα αυτά αποκαλούνται «Εναρμονισμένα Πρότυπα» και τα προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με αυτά θεωρείται ότι ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις της σχετικής Οδηγίας.

57 Τα Εναρμονισμένα αυτά Πρότυπα φέρουν το Παράρτημα ΖΑ, στο οποίο καθορίζονται οι πρόνοιες που πρέπει να εφαρμόσει ο παραγωγός έτσι ώστε το προϊόν του να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για να φέρει την σήμανση CE, CE Marking. Κατάλογος με όλα τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 246:0001:0033:EL:PDF

58 Στον κατάλογο αυτό αναφέρονται οι ημερομηνίες εφαρμογής του κάθε Προτύπου: Η αρχική ημερομηνία είναι η ημερομηνία που αρχίζει η περίοδος συνύπαρξης του Εναρμονισμένου Προτύπου και των αντιστοίχων Εθνικών υφιστάμενων Προτύπων. Στην περίοδο αυτή η επίθεση της σήμανσης είναι προαιρετική. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η ημερομηνία λήξης της περιόδου. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής τα αντίστοιχα Εθνικά Πρότυπα θα πρέπει να αποσύρονται και η επίθεση της σήμανσης καθίσταται πλέον υποχρεωτική.

59 Τεχνικές Προδιαγραφές - Technical Specifications Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Οδηγία 98/34/EΚ, η «Τεχνική Προδιαγραφή» ορίζεται ως η Προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας ή ιδιότητες χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας. Η παράγραφος αυτή ορίζει την έννοια της Τεχνικής Προδιαγραφής, γενικού όρου που περιλαμβάνει τόσο τα Πρότυπα όσο και τους Τεχνικούς Κανόνες.

60 Διευκρινίζει ότι το έγγραφο που περιέχει την Τεχνική Προδιαγραφή ορίζει «τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος». Τα παραδείγματα που δίνονται δεν είναι περιοριστικά. Θα μπορούσε κανείς να προσθέσει τη σύνθεση του προϊόντος, τη μορφή του, το βάρος του, την εμφάνισή του, τις επιδόσεις του, τη διάρκεια ζωής του, την κατανάλωση ενέργειας κ.λπ. Ο σκοπός της Προδιαγραφής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, π.χ. η προστασία του καταναλωτή, του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας ή της ασφάλειας, η τυποποίηση της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας, η νομιμότητα των εμπορικών συναλλαγών, η διατήρηση της δημόσιας τάξης.

61 Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤΕ) (European Technical Approvals (ETA) Στο κείμενο της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για τα Δομικά Προϊόντα ορίζεται ότι ως Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρούνται πέραν των Προτύπων και οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤΕ). Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ΕΤΕ (European Technical Approval (ETA)) είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για μια συγκεκριμένη χρήση. Η εν λόγω εκτίμηση βασίζεται στο δεδομένο ότι πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται για τα έργα στα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

62 Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση μπορεί να χορηγείται α) σε προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν Εναρμονισμένα Πρότυπα, ούτε αναγνωρισμένο Εθνικό Πρότυπο δεν υπάρχει εντολή από την Ε.Ε. για την κατάρτιση Εναρμονισμένου Προτύπου η Ε.Ε. θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον προς το παρόν, να εκπονηθεί τέτοιο πρότυπο β) σε προϊόντα που αποκλίνουν σημαντικά από τα σχετικά Εναρμονισμένα ή αναγνωρισμένα Εθνικά Πρότυπα.

63 Οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις για ένα προϊόν χορηγούνται σε κράτος μέλος, μετά από αίτηση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του σε ένα αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό οργανισμό και τα έξοδα της έκδοσης τους βαρύνουν τον αιτούντα βασίζονται σε ελέγχους, δοκιμές και αξιολόγηση δημοσιεύονται από τους οργανισμούς έγκρισης, οι οποίοι τις κοινοποιούν σε όλους τους άλλους αναγνωρισμένους οργανισμούς χορηγούνται κατά κανόνα για πέντε έτη, με πιθανότητα παράτασης

64 Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οργανισμών που έχει εξουσιοδοτήσει για τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων. Στην Ελλάδα (σύμφωνα με το ΠΔ 334/94) ο αρμόδιος κοινοποιημένος Εθνικός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων είναι ο ΕΛΟΤ.

65 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων (European Organisation for Technical Approvals EOTA) Οι κοινοποιημένοι Οργανισμοί για την έκδοση Τεχνικών Εγκρίσεων που ορίζονται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών) (European Free Trade Association EFTA) συνιστούν έναν ενιαίο φορέα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικών Εγκρίσεων(European Organisation for Technical Approvals (EOTA)). Ο ΕΟΤΑ λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΖΕΣ, CEN, ευρωπαϊκές ενώσεις εμπορικών και βιομηχανικών οργανώσεων.

66 Ο ρόλος του ΕΟΤΑ είναι κυρίως η παρακολούθηση της σύνταξης των Κατευθυντήριων Γραμμών των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων (European Technical Approval Guidelines ETAG s) και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έκδοση τους.

67 Κατευθυντήριες Γραμμές των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων (European Technical Approval Guidelines ETAG s) Μια ETAG είναι ένα έγγραφο που συντάσσεται από και για τους Οργανισμούς Έγκρισης -μέλη της ΕΟΤΑ-, ως αποτέλεσμα μιας εντολής (mandate) από την Ε.Ε. και την ΕΖΕΣ. Βασικός στόχος της ETAG είναι να καθορίσει πώς αυτοί οι Οργανισμοί θα πρέπει να αξιολογήσουν τις ιδιαιτερότητες / απαιτήσεις ενός προϊόντος ή οικογένειας προϊόντων. Οι ETAG δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη στην οικεία γλώσσα τους και οφείλουν να περιέχουν ιδίως τα εξής: κατάλογο των σχετικών ερμηνευτικών εγγράφων, η σύνταξη των οποίων ανατίθεται από την Ε.Ε. σε τεχνικές επιτροπές και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ.

68 τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το προϊόν, (Οδηγία 89/106,άρθρο 3, παρ.1): μηχανική αντοχή και ευστάθεια, πυρασφάλεια, υγιεινή, υγεία και περιβάλλον, ασφάλεια χρήσης, προστασία κατά του θορύβου, εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας τις διαδικασίες δοκιμής τις μεθόδους ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών τις διαδικασίες που σχετίζονται με την Δήλωση Συμμόρφωσης (Οδηγία 89/106, άρθρα 13, 14 και 15) τη διάρκεια ισχύος της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης

69 Ευρωκώδικες Οι Ευρωκώδικες (EN Eurocodes) είναι σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων που παρέχουν τεχνικές μεθόδους και κανόνες σχεδιασμού των στοιχείων που έχουν δομικό ρόλο σε ένα κατασκευαστικό έργο. Απαρτίζονται από 10 κύρια Πρότυπα που συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία, γεωτεχνικά έργα και αλουμίνιο). Αυτά με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε 58 συνολικά μέρη, στα οποία γίνεται ανάλυση της συμπεριφοράς των κατασκευών (κτιρίων, γεφυρών, δεξαμενών, φραγμάτων, πύργων, αγωγών, καπνοδόχων), στο σεισμό ή/και στην πυρκαγιά.

70 Ολοκληρώθηκαν το 2007 από την Επιτροπή CEN/TC 250 "Structural Eurocodes. Ο Ευρωκώδικας ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 παρέχει γενικές πληροφορίες ανεξάρτητες των υλικών που απαιτούνται για το σχεδιασμό κτιρίων και όλοι οι άλλοι πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτόν. Η αντίστοιχη Επιτροπή του ΕΛΟΤ ΤΕ 67 «Ευρωκώδικες», σε συνεργασία με την Επιτροπή Ευρωκωδίκων που συστήθηκε στο τ. ΥΠΕΧΩΔΕ, επιμελήθηκε την απόδοση στα Ελληνικά και ακολούθησε η έκδοση τους από τον ΕΛΟΤ.

71 Εθνικά Προσαρτήματα Για κάθε μέρος Ευρωκώδικα, έχει εκδοθεί επίσης το «Εθνικό Προσάρτημα», το οποίο περιέχει τις «Εθνικά Προσδιορισμένες Παραμέτρους - NDP Nationally Determined Parameters», που καθορίζουν τις εθνικές επιλογές κάθε χώρας (για την Ελλάδα εμπίπτουν στην ευθύνη του ΥΠΥΜΕΔΙ), για το επίπεδο προστασίας που επιθυμεί να υιοθετήσει (σεισμικές παράμετροι, μεγέθη μετρήσεων κλπ.).

72 Εθνική Εφαρμογή των Ευρωκωδίκων O στόχος της ύπαρξης των Ευρωκωδίκων ήταν να θεσμοθετηθεί ένα σύνολο κοινών τεχνικών κανόνων για το σχεδιασμό των κτιρίων και των έργων Πολιτικού Μηχανικού με την προοπτική να αντικαταστήσουν τους διαφορετικούς εθνικούς κανονισμούς των Κρατών - Μελών. Αρχικά η CEN σε συμφωνία με την Ε.Ε.K. αποφάσισε οι Ευρωκώδικες να λάβουν τη μορφή Πειραματικών Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝV με διάρκεια ζωής τρία (3) χρόνια και πιθανότητα παράτασης δύο (2) ακόμα χρόνων.

73 Στο αυτό το χρονικό διάστημα δοκιμαστικής εφαρμογής τους σε έργα κατασκευής, θα εξακολουθούσαν να ισχύουν τα Εθνικά Πρότυπα παράλληλα με τα ΕΝV. Η μετατροπή των ENV σε Πρότυπα ΕΝ θα απαιτούσε την κατάργηση των αντιτιθέμενων Εθνικών Προτύπων. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποχρεωτική εφαρμογή τους και την απόσυρση όλων των αντιτιθεμένων σχετικών εθνικών κανονισμών ορίστηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο της CEN η 31/12/10 (δίνοντας παράταση από την αρχικά ορισθείσα 31/3/2010). Αναμένεται η έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων από το ΥΠΥΜΕΔΙ.

74 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ ΕΝ Ευρωκώδικας 0 Πίνακας Ευρωκωδίκων ΤΙΤΛΟΣ Βάσεις σχεδιασμού Basis of structural design ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ 1 μέρος ΕΛΟΤ ΕΝ Ευρωκώδικας 1 ΕΛΟΤ ΕΝ Ευρωκώδικας 2 ΕΛΟΤ ΕΝ Ευρωκώδικας 3 ΕΛΟΤ ΕΝ Ευρωκώδικας 4 ΕΛΟΤ ΕΝ Ευρωκώδικας 5 ΕΛΟΤ ΕΝ Ευρωκώδικας 6 ΕΛΟΤ ΕΝ Ευρωκώδικας 7 ΕΛΟΤ ΕΝ Ευρωκώδικας 8 ΕΛΟΤ ΕΝ Ευρωκώδικας 9 Δράσεις στους φορείς Actions on structures Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα Design of concrete structures Σχεδιασμός φορέων από χάλυβα Design of steel structures Σχεδιασμός σύμμεικτων φορέων από χάλυβα και σκυρόδεμα Design of composite steel and concrete structures Σχεδιασμός ξύλινων φορέων Design of timber structures Σχεδιασμός φορέων από τοιχοποιία Design of masonry structures Γεωτεχνικός σχεδιασμός Geotechnical design Αντισεισμικός σχεδιασμός Design of structures for earthquake resistance Σχεδιασμός φορέων από αλουμίνιο Design of aluminium structures 10 μέρη 4 μέρη 20 μέρη 3 μέρη 3 μέρη 5 μέρη 3 μέρη 6 μέρη 3 μέρη

75 Δομή των ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 Ασφάλεια, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα ΕΝ 1991 Δράσεις στα δομήματα ΕΝ 1992 ΕΝ 1993 ΕΝ 1994 ΕΝ 1995 ΕΝ 1996 ΕΝ 1999 Σχεδιασμός και λεπτομέρειες ΕΝ 1997 ΕΝ 1998 Γεωτεχνικός και αντισεισμικός σχεδιασμός

76 Πρώην Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) Το έργο της σύνταξης των 451 ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Action Plan» του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Παραγωγής των Δημοσίων Έργων, ( ), υπό την εποπτεία της 2 ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2 η ΟΔΕ) και την συμβολή του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ). Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του αντικειμένου των συνήθων τεχνικών έργων (οδοποιία, λιμενικά, υδραυλικά, σιδηροδρομικά έργα κλπ.) και ως εκ τούτου αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον κόσμο των τεχνικών.

77 Αναπτύχθηκαν από επιτροπές μηχανικών του πανεπ/ακού χώρου, του δημοσίου τομέα, μελετητές, κατασκευαστές και ελεύθερους επαγγελματίες. Το έτος 2007 δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. για δημόσια διαβούλευση. Μετέπειτα (2009) το Υπουργείο ανέθεσε τον ΕΛΟΤ να μεταφέρει τα κείμενα στην Ελληνική Τυποποίηση, έργο που απαιτούσε μεταξύ άλλων έλεγχο και επικαιροποίηση των αναφορών σε Πρότυπα που υπήρχαν σε αυτά, ομογενοποίηση της ορολογίας, και τέλος έκδοση τους ως Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Αναμένεται η έκδοση Κανονιστικών Πράξεων από το Υπουργείο, έτσι ώστε η χρήση τους να γίνει υποχρεωτική στα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα.

78 Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) Το ΤΕΕ ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, προκειμένου να στηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των Μελών του κατάρτισε σε συνεργασία με την Πολιτεία τις απαραίτητες Τεχνικές Οδηγίες οι οποίες εξειδικεύουν τα πρότυπα των μελετών και των επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στα Ελληνικά κλιματικά και κτιριακά δεδομένα. Οι Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΚΑ με την Αριθ. οικ /ΦΕΚ Β Απόφαση και τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή.

79 Πίνακας ΤΟΤΕΕ ΤΟΤΕΕ ΤΟΤΕΕ /2010 ΤΙΤΛΟΣ (Έγκριση με την Αριθ. οικ /ΦΕΚ Β Απόφαση ΥΠΕΚΑ) Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ΤΟΤΕΕ /2010 Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων ΤΟΤΕΕ /2010 Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών ΤΟΤΕΕ /2010 Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού

80 Προγενέστερα (1986) το ΤΕΕ είχε εκδώσει 10 Τεχνικές Οδηγίες που αφορούν στις Εγκαταστάσεις (εκτός ηλεκτρολογικών) των κτιριακών έργων, οι οποίες χρήζουν αναθεώρησης. Σχετικός πίνακας εκείνων των Τεχνικών Οδηγιών υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: Η Ομάδα Εργασίας που συνέστησε το ΤΕΕ για την αναθεώρηση της Τεχνικής Οδηγίας ΤΟΤΕΕ 2427/83 «Κατανομή Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης Κτηρίων» παρέδωσε το τελικό κείμενο NOMOS% pdf

81 Χρήσιμες συνδέσεις ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - ANSI - American National Standards Institute - AFNOR - Association Française de Normalisation - ASTM American Society for Testing and Materials-http://www.astm.org BSi British Standards Institution - CEN European Committee for Standardization - CENELEC European Committee for electrotechnical Standardization - DIN - Deutsches Institut für Normung - ETSI - European Telecommunications Standardization Institute - IEC International electrotechnical commission-http://www.iec.ch ISO International Organization for Standardization - ITU International Telecommunication Union -http://www.itu.int/ VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker - VDI - Verein Deutscher Ingenieure -

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης.

Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης. ΕΛΟΤ - Συχνές Ερωτήσεις 1 1. Τι είναι, με απλά λόγια, ο ΕΛΟΤ; Ο ΕΛΟΤ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Ελλάδας, εξουσιοδοτημένος από το κράτος να εκδίδει τυποποιητικά έγγραφα, όπως πρότυπα. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Μοντέλο υποδομής σε τεχνικά θέματα Εμπιστοσύνη στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρότυπα στην ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Τρίπολη 12 Δεκεμβρίου 2009 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα δομικών υλικών

Ειδικά θέματα δομικών υλικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1 : Τυποποίηση και βάσεις δεδομένων δομικών υλικών Νικόλαος Οικονόμου, Μαρία Στεφανίδου, Σοφία Μαυρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα»

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» Νομοθεσία και πρότυπα Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης Αμφιθέατρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2016 Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας,

Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Επιμελητηρίου Λάρισας, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Η ενημερωτική εκδήλωση του ΕΛΟΤ περιλαμβάνει 1. Την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. 1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. 1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για το Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για Εμπορικά Καταστήματα Αίθουσα 6 ου ορόφου ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 17:00 21:00 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Η ενημερωτική εκδήλωση του ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση ΤΕΧΝΙΚΑ EΠIΠΛEON Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Τυποποίηση, πρότυπα, οδηγίες όλα τα παραπάνω είναι έννοιες που τα τελευταία χρόνια απασχολούν τον κλάδο του ξύλου και επίπλου

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 2. Νοµοθεσία Νοµολογία Ευρωπαϊκές Οδηγίες σε σχέση µε την Ποιότητα. Ο ρόλος των Μηχανικών. 2.1 Γενικά ιανύοντας ήδη την πρώτη δεκαετία του 21 ου αιώνα, η χώρα µας συνεχίζει τη µεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ και κοινοτική νοµοθεσία. Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

ΕΝ και κοινοτική νοµοθεσία. Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΝ 206-1 και κοινοτική νοµοθεσία Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ (katsageo@otenet.gr) ΕΝs και κοινοτική νοµοθεσία Για την επίτευξη της Εσωτερικής Αγοράς απαιτείται (µεταξύ άλλων): ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εφόσον είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 02 Μαΐου 2011 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που

Διαβάστε περισσότερα

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Ημερίδες Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ για το Ετος Τυποποίησης 2008 Οι Ευρωκώδικες Νέα πρότυπα για το σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός Πρόεδρος της CEN/TC250/SC1 Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Αθανάσιος Μπόγδης, Μηχ.- Ηλ/γος Μηχανικός 1. Εισαγωγή Η εισήγηση επικεντρώνεται σε μία μόνο παράμετρο από τις πολλές που συνδέονται με τα Δημόσια Εργαστήρια Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος»,

«Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος», «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης και αξιοποίησή τους από επιχειρήσεις και Δημόσιο Τομέα ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ 14 Οκτωβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΚ Η απόφαση δηµιουργίας της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ επέδρασε καταλυτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation»

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών Αθήνα, 28 Σεπτ. 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ

Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης. Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΟΤ Αλέξανδρος Ψυρρής Στέλεχος /νσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ΕΛΟΤ 1 Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) www.elot.gr, είναι ο εθνικός εκπρόσωπος στους Οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. Τυποποίηση-πρότυπα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. Τυποποίηση-πρότυπα ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας -7 ο εξάμηνο Ε- 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. Τυποποίηση-πρότυπα Στο πλαίσιο του μαθήματος θα συναντήσετε πολύ συχνά τους όρους «τυποποίηση», «πρότυπο»,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 5. Ο ρόλος των Οργανισµών Τυποποίησης ΕΛΟΤ 5.1 Γενικά Οι Οργανισµοί Τυποποίησης είναι τα κύρια όργανα εφαρµογής της πολιτικής της Τυποποίησης στις χώρες της Ευρώπης και ανά τον κόσµο. Οι περισσότεροι από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Προσέγγιση στα οµικά Προϊόντα - Νοµοθεσία και Πρότυπα

Η Νέα Προσέγγιση στα οµικά Προϊόντα - Νοµοθεσία και Πρότυπα Η Νέα Προσέγγιση στα οµικά Προϊόντα - Νοµοθεσία και Πρότυπα Βαγγέλης Βαρδάκας τέως ιευθυντής Νοµοθετικής Πολιτικής και Πολιτικής Ποιότητας της Ε.Ε και τέως Πρόεδρος.Σ. ΕΛΟΤ Λίγη ιστορία... Η Ενωµένη Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή,

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε σχέση με έργα από σκυρόδεμα και η οδηγία προϊόντων δομικών έργων Θόδωρος Πάνου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Συμπόσιο ΤΕΕ για την Τυποποίηση Αθήνα, 27-28 Νοεμβρίου 2008 Οι Ευρωκώδικες Νέα πρότυπα για το σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός Πρόεδρος Επιτροπής CEN/TC250/SC1 Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Η Τυποποίηση σε θέµατα Υγείας & Ασφάλειας

Η Τυποποίηση σε θέµατα Υγείας & Ασφάλειας Η Τυποποίηση σε θέµατα Υγείας & Ασφάλειας Στο κείµενο που ακολουθεί θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθεί η εµπειρία από τη συµβολή της τυποποίησης στη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας σε µεγάλους οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001

Πρότυπο Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Πρότυπο Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµασία των προτύπων στη σύγχρονη κοινωνία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων Νίκος επούντης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Τ.Ε.Ε. 2008 : Έτους Τυποποίησης, Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Θα εφαρμοσθεί επίσης κοινή μεθοδολογία διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων και θα επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του κόστους με την

Θα εφαρμοσθεί επίσης κοινή μεθοδολογία διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων και θα επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του κόστους με την Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη ΑΤΜ, μέλους της ΜΕ/ΤΕΕ θεμάτων τυποποίησης πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας με θέμα «Δίκτυο Κρατικών Εργαστηρίων» για την ημερίδα του ΤΕΕ «Ο ρόλος των κρατικών εργαστηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ)

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 13 Μαρτίου 2013 Τί είναι Πρότυπα;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του ΕΛΟΤ στην Ελληνική Τυποποίηση» Ν. Συµφέρης, ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

«Η συµβολή του ΕΛΟΤ στην Ελληνική Τυποποίηση» Ν. Συµφέρης, ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) «Η συµβολή του ΕΛΟΤ στην Ελληνική Τυποποίηση» Ν. Συµφέρης, ιευθύνων Σύµβουλος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Εισήγηση στην εκδήλωση του ΤΕΕ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική Πραγµατικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων στις δομικές κατασκευές EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090

Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων στις δομικές κατασκευές EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090 Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090 Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού 355/2011 του Ευρωπαικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα Μελέτες εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κριτήρια σχεδιασμού Ασφάλεια ατόμων. Ασφάλεια συσκευών. Αξιοπιστία. Καλή λειτουργικότητα. Επεκτασιμότητα. Εφεδρεία. Υπάρχουσα τεχνολογία. Οικονομική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 2 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Βασικά θέματα σχεδιασμού με τους Ευρωκώδικες Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή σκυροδέματος. Εφαρμογή. των Προτύπων. Δ. Χρυσοβελίδου Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Lafarge. Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012

Αδρανή σκυροδέματος. Εφαρμογή. των Προτύπων. Δ. Χρυσοβελίδου Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Lafarge. Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012 Αδρανή σκυροδέματος Εφαρμογή των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 1 & ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Δ. Χρυσοβελίδου Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Lafarge Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012 Εθνική Νομοθεσία & Κανονισμοί Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία: a.varias@hndgs.mil.gr ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυποποίηση. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο Ο παρών Κανονισµός καθορίζει τις θεµελιώδεις αρχές και τη διαδικασία που πρέπει να τηρεί και ακολουθεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα