-f Σχολ1Ί Τεχνολογικών Εφαρμογών \y' ~ Ί Τμ11μα Μηχανολογίας" name="description"> -f Σχολ1Ί Τεχνολογικών Εφαρμογών \y' ~ Ί Τμ11μα Μηχανολογίας">

ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ"

Transcript

1 ~.1<.nA-14~.,.. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά / ~ ~ ιj ~ \10\ 16 ί~( ;~;ι~ ~ \;\ lz ~.,.., "'C' 1 \,c ~.:...--~.'.!.: "'( j ~,..,,. r>-f Σχολ1Ί Τεχνολογικών Εφαρμογών \y' ~ Ί Τμ11μα Μηχανολογίας ~ l't /J( 955 ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Ιωάννης Κ. Καλδέλλης 8ΙΒΛΙΟΘΗΚ Η ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙ Α ι ι Αθ 1]να, Ιανου άριος 20!4

2 Τε)C\'ικ1Ί Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Περίληψη Η παρούσα πτυχιακ~'1 εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικcον των συστημάτων ση1ριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, καθώς και στην εξαγωγή χρ11σιμων συμπερασμάτων σχετικά με την εξέλιξ11 τους, όπως αυτά αντλούνται από τις κατασκευάστριες εταιρίες. Στην πρώτη ενότητα (κεφάλαια 1 έως 3) γίνεται μια ανάλυση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και της ιστορικής εξέλιξης αυτών. Επίσης γίνεται αναφορά στις αρχές λειτουργίας του φωτοβολταϊκού φαινομένου. Η δεύτερη ενότητα (κεφάλαια 4 έως 8) αναφέρεται στην παρουσίαση των διάφορων συστημάτων ση1ριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων αλλά και στην εύρεση της καταλληλότερης λύσης για την περίπτωση μας. Τέλος παρουσιάζεται μια συγκριτική μελέτη των τεχνικών χαρακτηριστικών των συστημάτων στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων. Λέξεις Κλειδιά: Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιακ~ί ενέργεια, τεχνική αξιολόγηση. Αθανάσιος Κ. Παπακ:ωνστα\ τiνου

3 Τεχνικ1Ί Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Abstract Tl1e present stι1dy aiιηs to analyze tl1e technical cl1aγacteγistics of ιnodule support systeiηs, as \:vell as to tl1e extγaction of useful conclusions 011 tl1eir eνolution, as deγived fωηι the ιnanufactureγs. The fiι-st section ( cl1apteι-s l to 3) is an analysis of photoνoltaic syste111s and tl1e histoι-ical developiηent of these. In addition, is 111ade a ι-efeγence to tl1e opeι-ating pι-inciples of the photovoltaic effect. T11e second section ( cl1apteι-s 4 to 8) ι-efers to the pι-esentation of various 111odule support syste111s and in finding tl1e ιηοst suitable solυtion fοι- our case. Finally is pι-esented a c0111paγatiνe study of tlιe technical cl1aracteristics of 111odule suppoή systeιns. Ke}'WOrds: 111odule suppo11 systen1s, pl1otovoltaic syste111s, solar eneι-gy, tecl1nical evaluation. Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου 2

4 Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΆΔΡΟΜΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛ ΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΦΏΤΟΒΟΛ Τ ΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛ ΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου 3

5 Τεχνικ1Ί Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Εισαγωγή Με τον όρο φωτοβολταϊκά εννοούμε γενικά, τα συστήματα εκείνα τα οποία yj)ησιμοποιούνται για την άμεση μετατροπ1ί του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρικ1ί ενέργεια. Ο όρος "φωτο" προέρχεται από το φως, ενώ το "βολτ" οφείλεται στον AleS'S'andι-o Volta ( ), έναν πρωτοπόρο στη μελέτη του ηλεκτρισμού. Έτσι, " φωτοβολταϊκό" στην κυριολεξία σημαίνει "φωτο -η λεκτρικό". Πρακτικά, στην απλούστερή της μορφή μια φωτοβολταϊκ1ί διάταξη είναι μια ηλιακά τροφοδοτούμενη μπαταρία. όπου το μόνο αναλώσιμο είναι το ηλιακό φως που την τροφοδοτεί. Η λειτουργία της είναι φιλική προς το περιβάλλον και, εάν η διάταξη προστατεύεται σωστά από την επίδραση του περιβάλλοντος, κανένα τμήμα δεν υφίσταται φθορά. Επειδ1Ί το φως του ήλιου είναι διαθέσιμο παντού, οι φωτοβολταϊκές διατάξεις έχουν πολλά πρόσθετα οφέλη που τις καθιστούν εφαρμόσιμες και αποδεκτές από όλους τους κατοίκους του πλανήτη. Τα φωτοβολταϊκά συση1ματα είναι πολυσυναρτησιακά, οπότε η ηλεκτροπαραγωγ11 τους μπορεί τυπικά να προσαρμοστεί σε κάθε εφαρμογή, από καταναλωτικές χρ11σεις χαμηλής ισχύος - ρολόγ ια, μικρούς υπολογιστές χειρός και φορτιστές μικρών μπαταριών - μέχρι σημαντικές ενεργειακές απαιηίσεις, όπως η ηλεκτροπαραγωγ11 σε κεντρικούς σταθμούς των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού. Επιπλέον, στα φωτοβολταϊκά συστήματα προσαρμόζονται εύκολα τυχόν προσθιίκες ισχύος, σε αντίθεση με τις πιο συμβατικές μεθόδους, όπως αυτές των ορυκτών 11 των πυρηνικών καύσιμων, οι οποίες απαιτούν εγκαταστάσεις πολλών MWatt για να εiναι οικονομικά εφικτές. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρέχουν τόσα πολλά πλεονεκτήματα ώστε, μόλις μειωθεί κατά άλλη μία τάξη μεγέθους το σχετικά υψηλό αρχ1κό κόστος τους, η εξάπλωσ11 τους αναμένεται να είναι ευρύτατη στα τέλη του 21 ου αιώνα Αθανάσιος Κ. Παπ ακ:ωνσ t α\'tίνου 4

6 Τεχvικ~Ί Αξιολόγηση Συστημάτων ΣηΊριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων 1. Ιστορική Αναδρομή 'Ή ουσiα ενός φαινομi:νου γίνεται καλύτερα αντι).ηπτι/ όταν το ερευνούμε από την γένεσι] του. " Αριστοτέλης Η πρώτη γνωριμία του ανθρώπου με το φωτοβολταϊκό φαινόμενο έγινε το 1839 όταν, ο 19χρονος τότε, Γάλλος φυσικός Alexandre Edmond Bec queι-el ( l) ανακάλυψε το φωτοβολταϊκό φαινόμενο κατά την διάρκεια πειραμάτων του με μια ηλεκτρολυτική επαφ11 φτιαγμένη από δύο μεταλλικά ηλεκτρόδια σε αγώγιμο υγρό. Παρατήρησε ότι η ροή αυξανόταν με την έκθεση του υγρού στον ήλιο. Οι σημειώσεις του γύρω από το φαινόμενο, είχαν φανεί πολύ ενδιαφέρουσες σn1ν επιστημονική κοινότητα αλλά χωρίς πρακτική εφαρμογ 11. Το επόμενο σημαντικό βήμα έγινε το 1873 όταν ο Wi!loιιgl1b_ν Sιnith ανακαλύπτει τη φωτοαγωγιμότητα στο σελ1ίνιο. Την ανακάλυψη αυτή προχώρησαν ένα β11μα παρακάτω ο TY.G. Adaιns ( ) και ο φοιτητής του R.E. DaJ; όταν το 1877 παρατήρησαν ότι μια ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος παραγόταν από το στερεό σελήνιο (Se ), όταν αυτό ήταν εκτεθειμένο στο φως. Το 1883 ο Αμερικανός εφευρέτης Chaι les Fι ίtts αναπτύσσει ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, χρησιμοποιώντας σελήνιο πάνω σε ένα λεπτό στρώμα χρυσού, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο την πρώτη συσκευή παραγωγής ενέργε~ας από την ηλιακή ακτινοβολία, με απόδοση l %. Την επανάσταση στον χώρο της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών και γενικότερα της φυσικής, έφερε ο Albeι t Einsteίn, γράφον τας την πληρέστερη θεωρία γύρω από το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, για την οποία και τιμήθηκε με το βραβείο Nobel Φυσικ1Ίς το Η θεωρία αυηί 1Ίταν καθοριστική για τη δημιουργία της κβαντικ1ίς θεωρίας, έναν από τους δύο πυλώνες η1ς σύγχρονης φυσιj-..--ής (παράλληλα με τη γενική θεωρία η1ς σχετικότητας). 3 ' 4 Το 1918 ο Πολωνός επιστήμονας Jan C=ochralsh,7 (l ) παράγει μια μέθοδο για την ανάπτυξη μονών κρυστάλλων μετάλλου, πάνω στην οποία θα βασιστούν το 1949 οι Goι don Teal και John Li!tle για την παραγωγή ημιαγωγού μονοκρυσταλλικού γερμανίου (Ge) και αργότερα του πυριτίου (Si). 5 Η αρχή των φωτοβολταϊκών στοιχείων όπως τα ξέρουμε σήμερα, έγινε το 1954 από τους Geι-ald L. Ρeαι.sΌη, DαιJΙ! Μ. CJ1apin, και Cα!νίη S. Fι.ι!lα στα εργαστήρια της 2 "The Nobel Prize in Physics 1921". Nobel Foundation. Archiνed from the original on 5 October Retrieved 6 March Zahar, Elie (2001), Poincare's Philosophy. From Conventionalism to Phenomenology, Carus Publishing Company, Chapter 2, ρ.41, ISBN Χ. 4 Whittaker, Ε. (1955). "Albert Einstein ". Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 1: doi:l0.1098/rsbm JSTOR Daνid C. Brock (Spring 2006). "Useless Νο More: Gordon Κ. Teal, Germanium, and Single-Crystal Transistors". Chemical Heritage Newsmagazine (Chemical Heritage Foundation) 24 (1). Retrieνed Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου 5

7 Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Bell Labs, οι οποίοι κατασκεύασαν στοιχεία πυριτίου με απόδοση 6% της προσπίπτουσας ηλιακι)ς ακτινοβολίας. 6 Μέσα στα επόμενα 6 χρόνια ( l ) η εταιρεία Hoffιnan Electronics παράγει τα πρώτα εμπορικά φωτοβολταϊκά στοιχεία με απόδοση 2%, εξελίσσοντάς τα σταδιακά, επιτυγχάνοντας εν τέλει απόδοση 14%. Εν τω μεταξύ, η Αμερική εκτοξεύει το 1958 τον Vanguard l, τον πρώτο δορυφόρο που τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκά στοιχεία όσο βρίσκεται σε τροχιά. Ένα ί'.ρόνο αργότερα ακολουθούν οι δορυφόροι Exploι-e VI & VII οι οποίοι μεταφέρουν συνολικά φωτοβολταϊκά στοιχεία. Στη συνέχεια, το 1963, η Slιarp Corpoι-ation παράγει ένα «βιώσιμο» φωτοβολταϊκό πλαίσιο από φωτοβολταϊκά στοιχεία πυριτίου. Από το σημείο αυτό τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μπαίνουν με ταχύς ρυθμούς στην καθημερινή μας ζωή, εξοπλίζοντας κτήρια, φάρους, τηλεφωνικούς θαλάμους, οχ11ματα αλλά και μικρότερα αντικείμενα όπως ρολόγια και φορητές αριθμομηχανές. Βρίσκοντας έτσι εφαρμογ11 σχεδόν σε οτιδήποτε χρειάζεται ηλεκτρικ11 τροφοδοσία (π. χ. τροφοδότηση ψυγείων, τηλεπικοινωνιακού & ιατρικού εξοπλισμού, άντλησης νερού και φωτισμού). Οι εμπορικά διαθέσιμες m1μερα ηλιακές κυψέλες πυριτίου μπορούν να μετατρέψουν σε ηλεκτρισμό το 22% περίπου του προσπίπτοντος σε αυτές ηλιακού φωτός. με κόστος κατά πολύ μικρότερο αυτού που είχαν πριν από τριάντα χρόνια. Τελευταία αναπτύχθηκε μια σειρά μεθόδων για την εφαρμοσμένη παραγωγ11 ηλιακών κυψελών πυριτίου (άμορφου, μονοκρυσταλλικσύ, πολυκρυστσλλικού), καθώς και 1(υψελών που κατασκευάζονται από άλλα υλικά με δυνατότητα εμπορικ1ίς εκμετάλλευσης, όπως είναι ο δισεληνιούχος ινδικός χαλκός (CUlnSe2), το τελλουριούχο κάδμιο (CdTe), κλπ Μ. Chapin, C. 5. Fuller, and G. L. Pearson (May 1954). "Α New Sil icon p-n Junction Photocell for Converting Solar Radiation into Electrical Power". Journal of Applied Physics 25 (5) : doi:l0.1063/ Α θ ανάσιο ς Κ. Παπακ οη σταντίνου 6

8 Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων 2. Αρχή Λειτουργίας Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο περιγράφεται ως η πόλωση των ηλεκτρικών φορτίων, δηλαδή η δημιουργία διαφοράς δυναμικού μεταξύ των δημιουργούμενων πόλων, που συμβαίνει σε συγκεκριμένα υλικά όταν αυτά εκτεθούν σε φωτεινή ακτινοβολία. Κάτι τέτοιο παρατηρείται στα φυσικά στοιχεία που ανήκουν στην ομάδα των ημιαγωγών καθώς και στις τεχνητές ημιαγωγικές διατάξεις. Για να γίνει αντιληπτή η λειτουργία μιας φωτοβολταϊκής κυψέλης, πρέπει να κατανοηθεί η φύση τόσο του υλικού όσο και του ηλιακού φωτός. Οι ηλιακές κυψέλες αποτελούνται από δύο τύπους υλικών, συνήθως πυρίτιο p-τύπου και η-τύπου. Σε συγκεκριμένα μήκη κύματος το φως είναι σε θέση να ιονίσει τα άτομα στο πυρίτιο, και το εσωτερικό πεδίο που παράγεται από την επαφή p-n διαχωρίζει μερικά από τα θετικά φορτία ("οπές") από τα αρνητικά φορτία (ηλεκτρόνια) μέσα στη φωτοβολταϊκή συσκευή. Οι οπές παρασύρονται στο θετικό ή p-στρώμα και τα ηλεκτρόνια στο αρνητικό ή η στρώμα. Παρότι τα αντίθετα φορτία έλκονται μεταξύ τους, τα περισσότερα από αυτά μπορούν να επανασυνδυαστούν μόνο εάν διέλθουν από ένα κύκλωμα έξωθεν του υλικού, εξαιτίας του εσωτερικού φράγματος δυναμικού. Έτσι, εάν κατασκευαστεί ένα κύκλωμα, όπως αυτό του σχήματος 2.1, είναι δυνατό να παραχθεί ηλεκτρική ισχύς από τις κυψέλες υπό φωτισμό, αφού τα ελεύθερα ηλεκτρόνια πρέπει να 7 διέλθουν μέσω του φορτίου για τον επανασυνδυασμό τους με τις θετικές οπές. Σχήμα 2.1: Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο σε στοιχείο πυριτίου 7 Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντiνου 7

9 Τεχνικ1Ί Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Η ποσότητα της διαθέσιμης ισχύος από μια φωτοβολταϊκή συσκευή καθορίζεται από τους εξ1)ς παράγοντες: τον τύπο και την επιφάνεια του υλικού την ένταση του ηλιακού φωτός (έκθεση στην ηλιακ1ί ακτινοβολία) το μήκος κύματος του ηλιακού φωτός Ο λόγος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από μια φωτοβολταϊκή κυψέλη προς την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία είναι γνωστός ως βαθμός απόδοσης της κυψέλης. Οι ηλιακές κυψέλες μονοκρυσταλλικού πυριτίου, για παράδειγμα, δεν μπορούν προς το παρόν να μετατρέψουν περισσότερο από 22% της ηλιακής σε ηλεκτρική ενέργεια, επειδ11 η ακτινοβολία στην υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος δεν διαθέτει αρκετή ενέργεια για να διαχωρίσει τα θετικά και αρνητικά φορτία στο υλικό. Οι ηλιακές κυψέλες πολυκρυσταλλικού πυριτίου έχουν αποδοτικότητα μικρότερη από 20% τη στιγμ1) αυτή, και οι 1'.ι>ψέλες άμορφου πυριτίου μόνο 10% περίπου, λόγω των μεγαλύτερων εσωτερικών απωλειών ενέργειας από αυτές του μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Για την ποσοτικοποίηση των επιδόσεων των ηλιακών κυψελών έχει διεξαχθεί πλήθος εργαστηριακών δοκιμών και έχουν καθιερωθεί κάποιες συνθήκες ως βιομηχανικά πρότυπα για τις δοκιμές, οι Πρότυπες Συνθήκες Δοκιμών (ΠΣΔ), συγκεκριμένα είναι: Θερμοκρασία: 25 C Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας: l 000 W ίιη2 Αέρια μάζα: ΑΜ 1,5 Η αέρια μάζα αναφέρεται στο πάχος της ατμόσφαιρας το οποίο διαπερνά το ηλιακό φως και αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη των χαρακτηριστικών του διαθέσιμου φωτός, αφού οι ηλιακές κυψέλες αξιοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία σε συγκεκριμένα μι)κη κύματος. Εάν ο Ί1λιος βρίσκεται κατ' ευθείαν από πάνω, η αέρια μάζα ισούται με l Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου 8

10 Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων 3. Ανάλυση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Φωτοβολταϊκά Συστήματα Το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ένα σύνολο από υποσυστήματα τα οποία συνεργάζονται ώστε να επιτελεσθούν όλες οι επιμέρους διεργασίες, από την συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας έως την τελική διοχέτευση της ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση. Συστατικά ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος Αναπόσπαστο τμήμα του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι το φωτοβολταϊκό πεδίο συλλεκτών το οποίο συνίσταται από τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες (φωτοβολταϊκά πλαίσια). Περαιτέρω και ανάλογα με το είδος και τον τρόπο λειτουργίας τους, συστατικά των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι, ο αντιστροφέας τάσης που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο (lnverter), ο ρυθμιστής φόρτισης που ελέγχει την φόρτιση των μπαταριών (Regulator), οι συσσωρευτές (μπαταρίες), η διάταξη ηλιοπαρακολούθησης (Tracker) κλπ. Φυσικά, ως στοιχεία του φωτοβολταϊκού συστήματος νοούνται και τα συστήματα στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων που βοηθούν στη σωστή εγκατάσταση των πάνελ, οι καλωδιώσεις, τα συστήματα ασφαλείας και διαχείρισης όπως ο μετρητής ενέργειας ο οποίος χρησιμεύει στην μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται. Είδη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Ανάλογα με τnν αλληλεπίδοασή τους με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας: Αυτόνομα Συστήματα. Δεν συνδέονται με το δημόσιο δίκτυο (Εικόνα 3.1). Διασυνδεδεμένα Συστήματα. Συνδέονται με το δημόσιο δίκτυο και εγχέουν την παραγωγή τους σε αυτό (Εικόνα 3.2).. Ε_ι_κο_' ν_α_3_._1_:α_υ_τ_ό_νο_μ_ο_σ_ύστ_η_μ_α.i 1 Εικόνα 3.2: Διασυνδεδεμένο σύστημα Αθανάσως Κ. Παπακωνσταντίνου 9

11 Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Ανάλογα με την εγκατάστασ1) τους: Κτηριακά Συστήματα. Αυτά που εγκαθίστανται επί κτηρίων ή ενσωματώνονται σε αυτά (Εικόνα 3.3). Υπαίθρια Συστήματα. Αυτά που εγκαθίστανται στην ύπαιθρο, σε γήπεδα και χωράφια (Φωτοβολταϊκά Πάρκα) (Εικόνα 3.4). Εικόνα 3.3: Κτηριακό σύστημα Εικόνα 3.4: Υπαίθριο σύστημα Ανάλογα με τη θέσn τους σε σχέση με την τροχιά του ηλίου: Σταθερά Συστήματα. Το φωτοβολταϊκό πεδίο διατηρεί σταθερή θέση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας (Εικόνα 3.5). Ηλrοστατικά Συστήματα. Το φωτοβολταϊκό πεδίο τοποθετείται σε κινούμενες βάσεις (Tracker) και προσανατολίζεται διαρκώς στην ιδανικότερη θέση σε σχέση με τον ήλιο (Εικόνα 3.6). Εικόνα 3.5: Σταθερό σύστημα Εικόνα 3.6: Ηλιοστατικό σύστημα Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου ιο

12 Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Ανάλογα με την συνύπαρξή τους με άλλη πnγή ενέργειας : Απλά Συστήματα. Δεν συλλειτουργούν με άλλη πηγή ενέργειας (Εικόνα 3. 7). Υβριδικά Συστήματα. Συλλειτουργούν και με άλλη πηγή ενέργειας - συνήθως με αιολικά συστήματα ή ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Εικόνα 3.8). 9 Ενtρyιιο σnό την '( onwoβoλlo TOV f\λιοv SOlar Syrtems www. ιoι.t-ιyιttιmι.gr Ηλιa.:~ Ενtργ<ιο S4 1ar Systems www. ιo&ar.. ysιemι. gr Ρvιμιατή(; φόρnσηc; Μιιιιροwιις 1 v AC 220V ι;ι 1 v DC 12Υ 2οΙΥ ι;, v AC220V '.ι v DC 12V 2οΙΥ ι;ι \ --=l '. ~~~Ε-ικ_ό_vα~3_.7_:_Α_nλ~ό_σ_ύ_στ~η-μ_α~~--''~'~~-Ε-ι_κο_'ν_α~3-.8-:_Υ_βρ_ι_δ_ικ_ό_σ_υ_'στ~η-μ_α~~--' Επιπλέον θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κατηγοριοποίηση ανάλογα με το μέγεθος παραγωγής ενέργειας του εκάστοτε Φ/Β Συστήματος. Έτσι διαμορφώνονται οι ακόλουθες κατηγορίες: Καταναλωτικά προϊόντα μεγέθους 1 mw W Τα συστήματα της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μικρής κλίμακας ισχύος όπως τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής, εξωτερικός φωτισμός κήπων, ψύξη και προϊόντα όπως μικροί φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φανοί κ. ά. Αυτόνομα ή απομονωμένα συστήματα μεγέθους 100 W -200 kw Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες και μικρούς οικισμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Ακόμη χρησιμοποιούνται για: ~ Ηλεκτροδότηση Ιερών Μονών. ~ Αφαλάτωση / άντληση / καθαρισμό νερού. ~ Συστήματα εξωτερικού φωτισμού δρόμων, πάρκων, αεροδρομίων κλπ. ~ Συση1ματα τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρήσεων και συναγερμού. ~ Συστήματα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας, ναυτιλίας, αεροναυτιλίας κλπ. ~ Αγροτικές εφαρμογές όπως άντληση νερού, ιχθυοκαλλιέργειες, ψύξη αγροτικών προϊόντων, φαρμάκων κλπ. 9 http ://www. erdgas. gr/fotovoltaika-sγstimata.html Αθανάσιο ς Κ. Παπακωνσταντίνου 1 1 ι Β ΙΒ ΛΙΟ ΘΗΚΗ 1 Τ Ε 1 Π Ε 1 Ρ Α.: /

13 Τεχνικ11 Αξιολόγηση Συστημάτων Ση1ριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Διασυνδεδεμένα Φ/Β Συστf~ματα-Οικιακόc Τομέαc μεγέθουc 1.5 kw - 20 kw Στην κατηγορiα αυηί εμπίπτουν Φ/Β συση1ματα τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε στέγες ή προσόψεις κατοικιών και τροφοδοτούν άμεσα τις καταναλώσεις του κτιρίου, η δε πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δiκτυο. Η κατηγορiα αυτή αποτελεi το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς Φ/Β συστημάτων. Τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση Φ /Β σε κτίρια είνα ι : : Συγχρονισμός ψυκτικών φορτiων κτιρίων κατά τη θερινή περίοδο με τη μεγίστη παραγόμενη ισχύ από τα Φ /Β. : Αποφυγή χρ~1σης γης για τη ν εγκατάσταση. : Αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικ1)ς ενέργειας και επιτόπου κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας. Επiσης, οι Φ /Β συστοιχίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δομικά στοιχεία των κτιρίων, εφόσον γίνει σωστός σχεδιασμός. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η οικονομικ1) απόδοση του συση1ματος, λόγω αποφυγής κόστους συμβατικών οικοδομικών υλικών. Μεγάλα Διασυνδεδεμένα στο Δίκτυο Φ /Β Συση)ματα Η κατηγορία αυτή αφορά Φ /Β σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικ1ίς ενέργειας μεγέθους 50kW έως μερικά MW, στους οποίους η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο. Χαρακτηριστικά Φ/Β Συστημάτων Τα βασικά χαρακτηριστικά των Φ /Β συστημάτων, που τα διαφοροποιούν από τις άλλες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι: Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και σε πολύ μικρή κλίμακα, π.χ. σε επίπεδο μερικών δεκάδων \V ή και mw. ΕνεργειαΚΊΊ ανεξαρτησία. Αξιοπιστία και σταθερότητα. Είναι εύχρηστα. Μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στις πόλεις, ενσωματωμένα σε κτίρια και δεν προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον. Μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πηγές ενέργειας (υβριδικά συστήματα). Είναι βαθμιδωτά συστ1ίματα, δηλ. μπορούν να επεκταθούν σε μεταγενέστερη φάση για να αντιμετωπίσουν ης αυξημένες ανάγκες των χρηστών, χωρίς μετατροπή του αρχικού συστήματος. Λειτουργούν αθόρυβα. Δεν εκπέμπουν ρύπους στο περιβάλλον. Οι απαιη)σεις συντf1ρησης είναι σχεδόν μηδενικές. Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία κατά τη λειτουργία. Οι εγγυ~1σεις που δίνονται από τους κατασκευαστές για τις Φ/Β γεννήτριες είναι περισσότερο 10 από 25 χρόνια καλής λε ιτουργίας. 10 Αθανάσως Κ. Παπακωνσταγτίνου 12

14 Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων 3.1. Ανάλυση Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Όπως προαναφέραμε το σημανηκότερο τμήμα ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Ακόμα και τα πλαίσια αυτά όμως, δεν είναι όλα ίδια μεταξύ τους. Διαφέρουν στον τρόπο κατασκευής, στο κόστος και στην απόδοσ11 τους, ενώ η κύρια ομοιότητά τους είναι ότι όλα κατασκευάζονται με τη χρήση πυριτίου. Οι κατηγορίες που χωρίζονται είναι δύο καθεμία από τις οποίες έχει δύο υποκατηγορίες: 1. Κρυσταλλικού Πυριτίου Μονοκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις πλαισίων 14,5% έως 21%. Πολυκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις πλαισίων 13% έως 14,5%. 2. Λεπτών Μεμβρανών Άμορφου Πυριτίου, ονομαστικής απόδοσης - 7%. Χαλκοπυριτών CIS / CIGS, ονομαστικής απόδοσης από 7% έως 11%. 11 Εικόνα 3.9: Αριστερά κυψέλη μοvοκρυσταλλικού πυριτίου, στη μέση πολυκρυσταλλικού πυριτίου και δεξιά άμορφου πυριτίου Στα μονοκρυσταλλικά πλαίσια η εσωτερική κρυσταλλική δομή είναι παντού ομογενής. Τα τυχαία κατανεμημένα άτομα του πυριτίου τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να κατασκευάζουν ένα μεγάλο μοναδικό κρύσταλλο πυριτίου. Τα πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου παρουσιάζουν αυξημένη απόδοση σε σχέση με 12 τους άλλους τρεις τύπους αλλά έχουν την μικρότερη ανοχή στην θερμοκρασία. Τα μονοκρυσταλλικά δισκία κόβονται σε φέτες (πάχους περίπου μια μεγάλη μονοκρυσταλλική ράβδο που έχει θερμανθεί περίπου σε l/3 έως l/2 mm) από 1400 C, η οποία είναι μια πολύ δαπανηρή διεργασία. Το πυρίτιο πρέπει να είναι πολύ υψηλής καθαρότητας και να έχει μια σχεδόν τέλεια κρυσταλλική δομή (βλ. σχήμα 3. l.α) http : //el.wikipedia. org/w i ki/φωτoβoλταϊκά 12 http : //www. microsun. gr/ί ndex.ph p?option=com_ content &view=a rticle&id=ss &ltemid=63& la ng=el 13 Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντiνου 13

15 Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο είναι ένα υλικό που δημιουργείται από πολλού ς μικρούς κρυστάλλους πυριτίου τυχαία κατανεμημένους. Είναι εύκολο να αναγνωρισθεί από το προηγούμενο τύπο από την χαρακτηριστική υφή του που μοιάζει σαν "μεταλλικές φλούδες". Παρουσιάζουν μικρότερη απόδοση σε σχέση με το μονοκρυσταλλικό πυρίτιο αλλά έχει καλύτερη ανοχή στην θερμοκρασία. 14 Τα πολυκρυσταλλικά δισκία κατασκευάζονται με μια διεργασία χύτευσης, κατά την οποία λειωμένο πυρίτιο χύνεται σε ένα καλούπι και αφήνεται να στερεοποιηθεί. Κατόπιν τεμαχίζεται σε δισκία (σχήμα 3.1.β). Καθόσον τα πολυκρυσταλλικά δισκία κατασκευάζονται με χύτευση, η παραγωγή τους είναι αρκετά φθηνότερη, αλλά δεν είναι τόσο αποδοτικά όσο τα μονοκρυσταλλικά, λόγω ατελειών στην κρυσταλλική δομή που οφείλονται στη διεργασία της χύτευσης. Σχεδόν το ήμισυ του πυριτίου χάνεται ως σκόνη κοπής στις δύο ανωτέρω διεργασίες. 1 5 Εικόνα 3.10: Μονοκρυσταλλικές ηλιακές κυψέλες σε πλαίσιο Εικόνα 3.11: Πολυκρυσταλλικό ηλιακό πλαίσιο Εικόνα 3.12: Ηλιακό πλαίσιο άμορφου πυριτίου 14 mi crosun.gr /index.php?option=com_ content&νiew=a rticle&id=ss&ltem id=63&1a ng=el 15 Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντiνου 14

16 Τεχvικ1Ί Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Στην περίπτωση του άμορφου πυριτίου τα άτομα δεν ακολουθούν κάποια κρυσταλλικ1ί διάταξη. Είναι τυχαία κατανεμημένα στον χώρο. Η ιδιότητ ες αυτού του υλικού το κάνουν να διαφέρει σε σχέση με τα άλλα δύο υλικά. Παρουσιάζει την μικρότερη απόδοση, αλλά και την μεγαλύτερη ανοχή στην θερμοκρασία του 16 περιβάλλοντος. Δεν έχουν την διάρκεια ζωής που παρουσιάζουν τα κρυσταλλικά. Το ά.μορφο πυρίτιο, μία από τις τεχνολογίες λεπτής μεμβράνης, παράγεται με την εναπόθεση πυριτίου από ένα αέριο αντιδραση1ριο, όπως το σιλάνιο (SiH.), επάνω σε ένα υπόστρωμα γυαλιού, όπως παρουσιάζεται στο σχ11μα 3. l.γ, 11 πλαστικού. Οι υπόλοιπες τεχνολογίες λεπτής μεμβράνης περιλαμβάνουν το λεπτό πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, κυψέλες δυσεληνιούχου ινδικού χαλκού Ι θειούχου καδμίου, τελλουριούχου καδμίου Ι θειούχου καδμίου και αρσενιούχου γαλλίου. Οι κυψέλες αυτού του είδους διαθέτουν πολλά πλεονεκτ1ίματα, όπως είναι η ευκολότερη απόθεση και συναρμολόγηση, η ικανότητα να εναποτίθενται επάνω σε φθηνά υποστρώματα 11 υλικά οικοδομών, η ευκολία για μαζική παραγωγή και η καταλληλότητά τους σε μεγάλες εφαρμογές. 17 Κατά τη μελέ τη του φωτοβολταϊκού συση1ματος γίνεται η αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών της εφαρμογ11ς (κατεύθυνση και διάρκεια της ηλιοφάνειας, τυχόν σκιάσεις κλπ. ) ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη τεχνολογία. Τα φωτοβολταϊκά πάν ελ διατίθενται στο εμπόριο σε διάφορες τιμές ονομαστικής ισχύος, ανάλογα με την τεχνολογία και τον αριθμό των φωτοβολταϊκών κυψελών που τα αποτελούν. 16 m icrosu n.gr/index.p h ρ?option =com _ content& view=articl e&i d =5 5& Ι tem i d=63 & 1 a ng=el 17 Αθανάσιος Κ. Παπακωνσ ταντίνου 15

17 Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων 3.2. Ανάλυση Βάσεων Στήριξης Με τις πρόσφατες εξελίξεις στα υλικά των ηλιακών κυψελών, αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ως υλικά κατασκευής της στέγης των κτιρίων. Εντούτοις, οι περισσότερες εφαρμογές των φωτοβολταϊκών συστημάτων χρειάζονται κάποια βάση για την υποστήριξη και τοποθέτησή τους. Οι βάσεις αυτές μπορεί να είναι από απλές κατασκευές για τη συγκράτηση ενός πλαισίου σε μια στέγη (πιθανώς με μόνιμη κλίση υπό κάποια γωνία), μέχρι σύνθετες διατάξεις παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου σε δύο άξονες. Η πολυπλοκότητα της βάσης στήριξης καθορίζεται από τις ανάγκες του συστήματος και το διαθέσιμο κεφάλαιο. Οι βάσεις μπορούν να διακριθούν με βάση δύο κριτήρια : ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης και τον τρόπο κίνησής τους. 1. Τόπος εγκατάστασης: Υπαίθρια έκταση: Οι βάσεις αυτού του είδους τοποθετούνται σε χωράφια με σκοπό τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Εικόνα 3.13: Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων υπαίθριας εγκατάστασης Σκεπή - Στέγη: Τέτοιες βάσεις χρησιμοποιούνται σε επικλινείς οροφές καθώς και σε προσόψεις οικιακών και βιομηχανικών κτηρίων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους. Εικόνα 3.14: Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε σκεπή Αθανάσ1ος Κ. Παπακωνσταντiνου 16

18 Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Εικόνα 3.15: Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε βιομηχανική στέγη Ταράτσα - Δώμα: Αυτές οι βάσεις τοποθετούνται όπου υπάρχει επίπεδη επιφάνεια από μπετό, πάνω στο οποίο και στερεώνονται. Εικόνα 3.16: Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε ταράτσα/δώμα 2. Τρόπος μεταβολής κλήσης: Σταθερής κλήσης : Η βάση κατασκευάζεται υπό συγκεκριμένη κλήση η οποία παραμένει ίδια για όλη τη διάρκεια ζωής της. Εικόνα 3.17: Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σταθερής κλήσης Αθανάσιος Κ. Παπακωvσταvτίvου 17

19 Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Χε10οκίνnτης μεταβολής κλήσης: Η βάση έχει συγκεκριμένο εύρος μοιρών στο οποίο μπορεί να αλλάζει η γωνία κλήσης χειροκίνητα. Αυτό συμβαίνει 2 με 4 φορές ανά έτος για καλύτερη απόδοση του συστήματος. Εικόνα 3.18: Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων χειροκίνητης μεταβολής κλήσης Αυτόματης μεταβολής κλήσnς CTracker): Οι βάσεις αυτού του τύπου διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: Στους μονοαξονικούς Tracker, οι οποίοι κινούνται είτε κατά τον οριζόντιο είτε κατά τον κάθετο άξονα και ακολουθούν την πορεία του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στους διαξονικούς Tracker, οι οποίοι κινούνται και στους δύο άξονες ταυτοχρόνως και αλλάζουν την κλήση τους ανάλογα με την ώρα της ημέρας αλλά και με την εποχή. Αυτές οι βάσεις προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Εικόνα 3.19: Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων αυτόματης μεταβολής κλήσης (Tracker) σε έναν άξονα Εικόνα 3.20: Διαξονικές βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων αυτόματης μεταβολής κλήσης (Tracker) Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου 18

20 Τεχνικ1Ί Αξιολόγηση Συστημάτων ΣηΊριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ του τρόπου μεταβολής κλήσης και του τόπου εγκατάστασης. Στις υπαίθριες εγκαταστάσει ς μπορούν να τοποθετηθούν και τα τρία είδη, βάση του τρόπου κίνησης, βάσεων στήριξης. Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του είδους τόπου εγκατάστασης αποτελεί το γεγονός ότι το σύνολο του χώρου είναι πλήρως αξιοποιήσιμο και επιπλέον, δεν μας περιορίζει ούτε ο όγκος αλλά ούτε και το βάρος των βάσεων που θα χρησιμοποιηθούν. Έτσι, τα συχνότερα απαντώμενα συση1ματα είναι αυτά με βάσεις σταθερ11ς κλ11σης αλλά και με Tracker. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι μεν σταθερές βάσεις έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος εξαιτίας n1ς απλ11ς κατασκευ1ίς τους, οι δε Tracker έχουν την υψηλότερη απόδοση όλων. Οι χειροκίνητες βάσεις λόγω της φυσικής παρουσίας του ανθρώπου που απαιτούν δεν επιλέγονται τόσο συχνά. Στις στέγ ες και τις σκεπές το μόνο είδος βάσης που μπορεί να εφαρμοστεί είναι αυτό της σταθερ1ίς. Αυτό προκύπτει από τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες επιφάνειες. Αρχικά, λόγω του επικλινούς επιπέδου αλλά και των δομικών υλικών που τα απαρτίζουν, αποτρέπεται η ση1ριξη μεγάλων φορτίων βάρους. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες τοποθεσίες εγκατάστασης, συν1ίθως είναι δύσκολα προσβάσιμες στον άνθρωπο γεγονός που κάνει τη συντήρηση πολύ δυσκολότερη. Συνεπώς οι σταθερ1ίς κλήσης, βάσεις αποτελούν την μοναδική επιλογ11 δεδομένου του μικρού όγκου και βάρους καθώς και της μηδαμινής συντήρησης που απαιτούν σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους βάσεων. Τέλος, οι ταράτσες και τα δώματα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ανά περίπτωση εφαρμογής και για το λόγο αυτό χρειάζονται και εκτενέστερη μελέτη συγκριτικά με τους υπόλοιπους τόπους εφαρμογής. Γενικά, μπορούμε να αναφέρουμε τους εξής σημαντικούς περιορισμούς: το συνολικό ύψος της βάσης (μαζί με τα πάνελ), βάση της ΕλληνιΚΙΊς νομοθεσίας, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 μέτρα, το ποσοστό της επιφάνειας που είναι αξιοποη1σιμη διαφέρει με την εκάστοτε περίπτωση, οι αντοχές σε βάρος της εκάστοτε κατασκευής, ο τρόπος ση1ρι ξης η1ς βάσης. Ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω συνιστωσών δίνει σαν τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη επιλογή βάσης στήριξης για το σύση1μα που θα εγκαταστήσουμε. Έτσι, σε αυτόν τον τόπο εγκατάστασης συναντώνται και οι τρεις τρόποι κίνησης μιας και κάθε περίπτωση είναι τελείως ξεχωριστή. Α θανά σιος Κ. Π απα κωνσταντίνου 19

21 Τεχνικ1Ί Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνικά χαρακτηριστικά των βάσεων στι]ριξης Όπως προαναφέραμε για να γίνει η επιλογ11 της κατάλληλης, γ1α την κάθε περίπτωση, βάσης στήριξης γίνεται μια οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία προκύπτε1 η βέλτιστη λύση. Από τεχνικής άποψης, τα στοιχεία που μελετάμε είναι αρχικά ο τόπος εγκατάστασης και οι ιδιαιτερότητές του. Έπειτα, αποφασίζουμε ποιο είδος βάσης ταιρ1άζει καλύτερα στην περίπτωση μας. Τέλος, οδηγούμαστε σε μία σύγκριση μεταξύ των προϊόντων των διαφόρων εταιριών για να διαλέξουμε το πιο συμβατό. Στην σύγκριση αυτή χρησιμοποιούμε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά των βάσεων: Υλικό κατασκευ1ίς Αντιδιαβρωτική προστασία Διαστάσεις & Βάρος Τρόπος έδρασης Τρόπος μεταβολής κλήσης Εύρος διαφοροποίησης κλήσης Στατικ1Ί επάρκεια Α θανάσιος Κ. Παπακ:ωνσταντίνου 20

22 Τεχνικ11 Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων 4. Προς επίλυση πρόβλημα Αναφέρθηκε νωρίτερα ότι κάθε εγκατάσταση είναι διαφορετική και έχει τις δικές τις ιδιαιτερότητες. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται μια μελέτη για να εξετάσουμε ποια είδη βάσεων και πάνελ είναι κατάλληλα για το σύστημα που πρόκειται να εγκατασταθεί. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς κάναμε τη μελέτη για την επιλογή της κατάλληλης βάσης στήριξης. Τα τεχνικά στοιχεία που μας δόθηκαν ως δεδομένα για τη μελέτη μας είναι τα ακόλουθα: ~ Τόπος εγκατάστασης: Ταράτσα (πλάκα από μπετόν) ~ Τρόπος στήριξης βάσεων: Ιδανικά χωρίς τρύπημα της επιφάνειας της ταράτσας ~ Εύρος διαφοροποίησης κλήσης: Ιδανικά ~ Διαστάσεις υποστηριζόμενων πάνελ: l6741nm χ 992ιηιη 5. Παρουσίαση των τεχνολογιών Έπειτα από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήσαμε σε εταιρίες κατασκευ1ίς βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών πάνελ, κυρίως στον Ελλαδικό χώρο αλλά και με μερικά παραδείγματα σε παγκόσμια κλίμακα, καταλήξαμε στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα: Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου 21

23 . Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Εταιρίες κατασκευι\ς βάσεων Ονομασία Βάσης Υλικό κατασκευi1ς Βάρος Δυνατόn1τα Επιλογές Πλi1θος διαφοροποίησης διαφοροποίησης Τρόπος έδρασης πάνελ/βάση κλίσης κλίσης Υλικά Αντιδιαβρωηκ1 '1 Πιστοποιi1σcις Πιστοποιι '1σ εις Τιμi1 βάσης παρελκόμενων Σταηια '1 Επάρκεια προστασία Βάσεων Εταιρίας Εγγύ ηση (ανά W) Πέλμα Ειδικό κράμα Ευρω ιcώδιιcας Ανοδίωση i1 τυν Ι CΒ AUa Enel'gy Ειδικό κράμα αλουμινίου ΑΙ803 12Lι\ 14Ρ Χειροκίνητι σκυροδέματος / αλουμινίου 1,9 ηλεκφοσταηκι\ ~υν Rlx:u11a11c1 1so έη1 ~ο.ι4 \V\V\ν.alfu-p1 ess.gr (6005 Τ5) Πασσαλόμπηξη (6005 Τ5) ΕΑΚ 2000 βαφi1 1so Alplia Solar Α41Ι1<1 Solar RF - \ν\v\ν. a lplιa-so \ar.gr Δtiηια Διηλασμένο αλουμίνιο Ευρωκώδικας τυν INTERCERT Πέλμα Ανοξείδωτες τυν AUSTIUA (ΕΝ AW 6063 Τ66) / - 9 Σταθερi Ανοδίωση SΛAR 20 έη1 0, 12 σκυροδέματος βίδες HELLAS Ανοξε ίδωτο χάλυβα ΕΑΚ ιsο TUVNORD Μιιcρi1 Ευρωιcώδικας llellas Alιω1ί l Solar Κράμα αλουμινίου QUALANOD TUVNORD Η2300 Flat Roof - 61'- 9L Σταθερι\ επέ μβαση στο so oos \V\V\ν. alwnilsolar.coιn (6005 Τ6) QUALICOAT HELLAS δώ μα ΕΑΚ 2003 Ι SΟ έn , 15 ΕΛΟΤ TUV ΛUSTRIA Αί.nηuΊCο Ευρωκώδικας Αλουμίνιο 66 kg γ ια Π έλ μα Ανοξείδωτες ΙΙΛΕΚΤΡΑ LI ~ 0.9 QUALJCOAT τυν Ιιlieuι\aικl HELLAS.- - _, ~ - 12 Σταθερi n ΙC'Α f\λλι."ίλαο 0,10 Scl1ιιco Πέλμα '"'"'ν.scl1ueco.coιn 'νeb MSE210 Αλουμίνιο Σταθερi σκυροδέματος / Αλουμίνιο Ευρωκώδ ικας gιf Πασσαλόμπηξη Solarbase Αλουμίνιο Ι Υψηλi1ς σκυροδέματος / Κωδ Χειροκίνηn ανά 5 \V\V\ν.solarbase.gr ποιόn1τας χάλυβας Μηχανικά Π έλ μα Αγ~'ύρια Ευρωκώδ ικας l1ltp -//\V\\'W.SO\a1 ba τυν AUSTl<IA & ΕΑΚ se.gr/siteipdfs/sb _ τυνν0 1ω HELLAS 25 έn1 Ο, Ι warranιy.pdf HEιLA S 1so 90012oos Εν ψυχρό δια μ ορφωμένος Πέλμα προγαλβα\οσ )Ι έ\'ος -f Solarcιιbe κ1νο rιι (Double σκυροδ έ ματος / Αλουμίνιο (ΕΝ Ευρωκώδ ιιcας ΕΝ S320 TUV χάλυβας i1 8 Σταθερ1\ έτι1 - \V\V\v.soL1rcιιbe.co111 Poι1rait) Μιαανικά AW-6063 Τ66) 1.3,8 + Ζ 1so 9001 m μετάγαλβανισμένος Αγκύρια χάλυβας - tu l1j Σταθερi1 Βάση Μ ε :::J Πέλμα > Σταυρίδt~ς Ρυθμιζόμε'"l Κλίση Χάλυβας S355 / Χάλυβας Ευρωκti;δικας 150kg 12 Χεφοκίνηn ανά 5 σκυροδέματος Από τους ίδιους ΑΠΘ - 20 έn1 o.2s ε "' ο \V\V\v.chιηps. b:rr (Χειροκίνητος S ,3,7.8 φ C20/25 Μηχαν 1 σμός),, - :ι:,ς '> :Ι: Πίνακας 5.1: Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων και στοιχεία αυτών 1 """' j ;;. Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου 22

24 Τεχνικ11 Αξιολόγηση Συστημάτων Ση1ρι ξης Φωτοβολταϊκών Π λαισίων 6. Σύγκριση των τεχνολογιών Μετά την παρουσίαση των τεχνολογιών που κυκλοφορούν αυτί~ τη χρονική περίοδο στην αγορά, καλούμαστε να πραγματοπο11iσουμε μια συγκριτική μελέτη των βάσεων, αναλύοντας τις παραμέτρους τους. Συγκεκριμένα οι βάσεις που εξετάζονται στη μελέτη μας είναι αυτές των χειροκίνητα μεταβλητών κλίσεων. Η επιλογ1i αυτή έγινε για τους εξ1iς λόγους: Ο τόπος εγκατάστασης είναι ταράτσα και με την κείμενη νομοθεσία της Ελλάδας το ύψος των φωτοβολταϊκών πάνελ δεν μπορεί να ξεπερν ά τα 2 μέτρα. Για το λόγο αυτό καθώς και για το μεγάλο βάρος τους, το οποίο είναι πιθανό να επηρεάσει τη στατικότητα του κτηρίου, είμαστε αναγκασμένοι να αποκλείσουμε τις βάσεις με αυτόματη αλλαγ1i κλίσης (Tracker). Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάσαμε τις απαιηiσεις του προβλ1iματος. Μία από αυτές 1iταν η κλίση των φωτοβολταϊκών πάνελ να είναι ιδανικά στο εύρος Για το λόγο αυτό επιλέξαμε μόνο τις βάσεις με μεταβλητή κλίση καθώς αφενός μπορούν να καλύψουν την απαίτηση αυτή και αφετέρου έχουν μεγαλύτερη απόδοση από τις βάσεις σταθερή ς κλίσης. Η σύγκριση, της οποίας τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 6.3, έγινε με βάση πέντε κριτ11ρια το καθένα από τα οποία βαθμολογ11θηκε σε μία κλίμακα του 5 (όπου το l είναι η μικρότερη βαθμολογία και το 5 η μεγαλύτερη). Η τελική βαθμολογία της κάθε βάσης εξάγεται, πολλαπλασιάζοντας την βαθμολογία κάθε κριτηρίου με ένα συντελεστή βαρύτητας, αθροίζοντας τα σε ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο διαιρείται με το πλήθος των κριτηρίων και εκφράζεται σε επί τις εκατό ποσοστό. Τα κριτήρια που χρησιμοποηiθηκαν στη σύγκριση αναλύονται ως εξής: 1. Το πρώτο κριτήριο που εξετάστηκε 1Ίταν το υλικό κατασκευής των βάσεων. Τα υλικά συγκεντρώθηκαν στον πίνακα 6.1 και μετά από έρευνα σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων παρουσιάζονται μαζί με τις μηχανικές τους ιδιότητες, βάση των οποίων έγινε και η μεταξύ τους σύγκριση. Μηχανική Ιδιότητα -4 Ονομασία ΥλικοίJ l Alιιmi11ium Alloy ΕΝ Α \V 6005-Τ5 Alun1ί11ίum Allo)' ΕΝ Α W 6060-Τ5-Τ595 Aluminium Allo) ΕΝ Α W Τ6 Alumi11ίιιm Alloy ΕΝ Α \V 6063-Τ66 Αντοχή σε Εφελκυσμό [Rιn] (Μρa) Σημείο Διαρροής [RρΟ,2] (Μι)a) Επιμήκυνση Σκληρότητα [Α] (%) [ΗΒ] % % % % 75 Staί11less Steel % 200 Steel S % - Steel S % - Steel % - Steel S % - Πίνακας 6.1: Τα υλικά κατασκευής βάσεων και οι μηχανικές τους ιδιότητες Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου?",

25 Τεχνικ1Ί Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα θεωρούμε ότι καλύτερο υλικό για την κατασκευ1ί μας είναι το αλουμίνιο και συγκεκριμένα ο τύπος Alu111iniuω Alloy ΕΝ Α W 6005-Τ5 με την μεγαλύτερη αντοχ1). Παρόλο που όλοι οι χάλυβες έχουν μεγαλύτερες αντοχές από το καλύτερο αλουμίνιο, έχουν και μεγαλύτερο βάρος και επειδ11 ο τόπος εγκατάστασης είναι ταράτσα μας ενδιαφέρει πολύ αυτή η διαφορά βάρους μεταξύ των δύο κατηγοριών μετάλλου. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε στοιχεία για να παρουσιάσουμε με αριθμούς αυτή τη διαφορά βάρους. 2. Το επόμενο κριτήριο αξιολόγησης ήταν η δυνατότητα διαφοροποίησης της κλίσης των πάνελ που έχει η κάθε βάση. Στον πίνακα 6.3 πέραν των επιλογών στις μοίρες που δίνει ο κάθε κατασκευαστής δημιουργ1ίσαμε μια ση1λη που φαίνεται το εύρους κλίσης σε μοίρες της κάθε βάσης καθώς και το πλ11θος των θέσεων που μ πορεί να πάρει μέσα στο εύρος αυτό. Η δημιουργία της στήλης αυηίς αποσκοπεί στην καλύτερη και ευκολότερη βαθμολόγηση καθώς και στη διεξαγωγή συμπερασμάτων για το ποια λύση ανταποκρίνεται καλύτερα στο πρόβλημα μας. Για την ορθή βαθμολόγηση των βάσεων, έγινε πρωτίστως έρευνα στην περιοχή της Αθήνας, για το ποια είναι η βέλτιστη κλίση α) για όλο το χρόνο, β) για τη χειμερινή και καλοκαφιν11 περίοδο, γ) για κάθε εποχή καθώς και δ) για μηνιαία αλλαγ11 κλίσης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2. Οι πληροφορίες αυτές προ1)λθαν από Ελληνικές και παγκόσμιες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, καθώς και από πειραματική έρευνα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο 8 Συνέδριο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το 2006 στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαι l\1 1 1 Σ Ο Ν Δ Πίνακας 6.2: Τιμές βέλτιστης γωνίας κλίσης β των Φ/Β για την περιοχή της Αθήνας 3. Ο τρόπος έδρασης παρότι σαν κριτήριο είναι αρκετά σημαντικό, λόγω του ότι όλες οι βάσεις κάλυπταν τις απαιη)σεις του προβλήματος μας, δεν έχει διαφοροποιήσεις στην βαθμολογία του. Μοναδιιa'1 εξαίρεση ήταν μία εταιρία, η οποία π1ίρε μεγαλύτερη βαθμολογία από τις υπόλοιπες λόγω του ότι μας παρείχε δύο επιπλέον τρόπους στήριξης που συμβαδίζουν με τις περιοριστικές παραμέτρους του προβλήματος. 4. Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των βάσεων στήριξης Φ/Β είναι η στατική επάρκεια που δίνει ο εκάστοτε κατασκευαστής. Είναι δηλαδή, τα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία έχε ι κατασκευαστεί η βάση και οι προδιαγραφές που πληροί. Τα πρότυπα αυτά είναι οι Ευρωκώδικες και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός. Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά δέκα Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ) για το σχεδιασμό των κατασκευών, που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). Παρέχουν ένα κοινό για όλη την Ε.Ε. σύνολο μεθόδων για τον υπολογισμό της μηχανικ1ίς αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των στοιχείων τους. Συγκεκριμένα τα πρότυπα και η γενικ1ί περιγραφή τους είναι: : ΕΝ 1990: Ευρωκώδικας Ο - Βάσεις σχεδιασμού φερουσών κατασκευών. +:+ ΕΝ 1991: Ευρωκώδικας 1 - Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές. Αθανάσως Κ. Παπακωνσταντίνου 24

26 Τεχνικ11 Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων : ΕΝ 1992: Ευρωκώδικας 2 - Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από σκυρόδεμα. : ΕΝ 1993: Ευρωκώδικας 3 -Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα. : ΕΝ 1994: Ευρωκώδικας 4-Σχεδιασμός σύμμικτων φερουσών κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα. : ΕΝ 1995: Ευρωκώδικας 5 -Σχεδιασμός ξύλινων φερουσών κατασκευών. : ΕΝ 1996: Ευρωκώδικας 6 - Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από τοιχοποιία. : ΕΝ 1997: Ευρωκώδικας 7 - Γεωτεχνικός σχεδιασμός. : ΕΝ 1998: Ευρωκώδικας 8 -Αντισεισμ ικό ς σχεδιασμός φερουσών κατασκευών. : ΕΝ 1999: Ευρωκώδικας 9 - Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από αλουμίνιο Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ή ΕΑΚ είναι το Ελληνικό πρότυπο με το οποίο πρέπει να συμφωνεί μία κατασκευ1ί για να μπορεί να πάρει έγκριση από το κράτος ότι είναι αντισεισμικά ανθεκτική. Είναι με άλλα λόγια ο αντίστοιχος Ευρωκώδικας 8 και πάντοτε ακολουθείται από το έτος αναθεώρησης του κανονισμού π.χ. ΕΑΚ 2000 ή ΕΑΚ Στη σύγκριση που πραγματοποη1θηκε, βαθμολογ11σαμε την κάθε εταιρία σύμφωνα με το πόσα πρότυπα ακολουθούν οι βάσεις της. Οι ελάχιστοι κανονισμοί με τους οποίους χρειάζεται να συμμορφώνεται κάθε λύση είναι οι εξής: Ευρωκώδικες Ο & 1, Ευρωκώδικας 8 11 ΕΑΚ για τον αντισεισμικό σχεδιασμό και Ευρωκώδικας αναλόγως το υλικό κατασκευής της βάσης. Θετικό στοιχείο βαθμολογίας θεωρείται ο Ευρωκώδικας 2, ο οποίος αναφέρεται στις κατασκευές από σκυρόδεμα, μιας και ο τρόπος έδρασης της βάσης που τελικά θα επιλέξουμε είναι με πέλματα σκυροδέματος. 5. Τελευταίο κριτήριο που λ11ψθηκε υπόψη στη σύγκριση είναι η πιστοποίηση αντιδιαβρωτικ1ίς προστασίας που έχει η κάθε βάση. Στη βαθμολόγια που δώσαμε, τον μεγαλύτερο βαθμό τον πήραν οι εταιρίες που είχαν κάποιο πιστοποιητικό ευρωπαϊκώς αναγνωρισμένο. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι εταιρίες που μας έδιναν δική τους εγγύηση κατά της διάβρωσης του υλικού τους. Επόμενη σε βαθμολογία έρχεται η εταιρία που αναφέρει απλά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει την διάβρωση χωρίς όμως να δίνει κάποια πιστοποίηση για το αποτέλεσμα. Τέλος οι εταιρίες που δεν έχουν αντιδιαβρωτικ1ί προστασία, ούτε αναφέρουν την ύπαρξη πιστοποιητικών που παρέχουν αξιολογήθηκαν με τη χαμηλότερη βαθμολογία. Αθανάσιος Κ. Παπuκωνσταντίνου 25

27 > φ ~ Q Q 6 ύο ~ ;::] Q ::1 Q ~ ~ Q... < ::;: g Ν ' Ιimφίι;ς κατασκευής (Ιάσεων Ονυμuσίιι Ιχισης Δυ"ιrόπ~τα διαφοροπι>ίησης κλίσι~ς Λl~ι fj>t.tg)' ΛΙΜΟ3 Χεφοκίνητη l)νλ Τύπος Γ Χ ι: φοκίνητη ΕιιΌp;Ι Sαι.150 Χειροκίνητη Ι 'uομιζόμtνο Ra11υ Σiκm~μα ΣπΊριξης Χεφοκίνηn1 Λγιχ>ίι 12 l':mι:i s~hktιcr Vark>Tυp Χc ιροκίνηπ1 S.>brb:i.'<C κ.. >δ. J Ι 1 Χεφι>κίνητη Στιιuri<~ιις Υπόμνημα πίνακα 6.3 ΣταΟφή Ο.ίσ11 Μ ε Ι 'u0μιζί>μι :νι1 Κλίση (Χι; φοκίνψος ΜΙ!r<Μσμός) Χcφοκί 11τη Υλ111:ί' κηntσ~ι :"i); Ειδικό κρ{ιμα Επ ιλογi;ς ΒαΟμολσγία Ι\ιuφοροιωίφιις 1-5 κλίσι]<; Πέλμα ιιλουμινίου s ( ) 5 σ1<1~)0(iέμuτος/ ιεν ΛW 6005-Τ5) 1 kισσιιλόuπn<.11 Λνοδ"ο>μένο κράμα ιιλουμινiοη cξαφι ; πκής αντοχής (εν AW 606().. Τ5) ( ) 3 Τσψεντi:νtο πf,διλο και χ«λiι(ιδινr;ς ιμi'ι ντί,ι;ς Ιlfλμα Κράμα ιιλοu1 ι ίν1οu ""ί 5 15 (4) 2 σκυροδ έ ματος/ ( ΕΝ ΛW606().Τ6) Μ11χανικά Χάλυβας S235 ι Χάλu(Ιας $420 Αλοιιμί-.ο 1 Υψιιλiις <ινά 5 25 (6\ ) ποιότηn1ς χάλιjβας 2 1 ()..()()" ΙJνά (6) Λλοuμίνιο (ΕΝ Λ W Τ6Μ /Υψι)λίις ιrοιόn1nις γ(ιλυα.-.r Χάλuβιις S355 Ι Χ<ιλιιβιις S <Μί 5 Βαθμολογία κάτω της βάσης L-:ίφος κλίσης ΙΙαΟμολογί<ι ΒαΟμολσγi<ι 13ιιΟμοΝ.>γίιι Λνnδια/Ιρωnκή Τι>όπος tδρασιις Σ τuπ 'ή Ι'πιjρι<εια \πλήοος Οi:σr.ων) nροσtασίη 10 (3\ 1 ΑΥ "i>οια π.;λμα σ1<1ηχ>δi:ματος/ Ιlασσαλόμχιιξιy Ι 'αi>βιδ< ι Ιlfλμα,,..,,ρ00.;μαmς 1 Sobr R:ι~k 1 Sob r Cιιbc Ιlί:λμα = ιχιδέματος/ Μιιχα-.κu ΛYt-.,.)OLO Ιlέλμιι 1 Q.-40 ανά 5 40 (<i) 5 σ υροδι: μιιrος C20125 Βαθμολογία στη βάση Ανοδίωση ί1 Ι -:Uρc.ι)ΙΙ:<i δικ:ας ηλι;ιcφοσταπιciι FAK 2000 R"'nή 12υρωκώδικας 3 1,3, Η ΕΛΚ Εuι"""';>δικrις ΕΛΚ 2()()3 4 QUΛLICOΛT IJIN so ΕΙJρωκιίιδ ικιις so IJIN fηtκ.ι)κιί)δικος ΕιιρωκύΊΙ\ ικιις Ι.J.9 & ΕΛΚ 2αΗ) tξι'f)(ηκc.i>δικιις ο htιp i/w\\~ν, sohrba,;c. 4 i;ιsίe/pdls/"1> _ w:ιrr.1111 y. pι1r 5 Λπ ό τοιις iδ ιοιις Βαθμολογία άνω της βάσης ΒαΟμολογίιι , (!) ~ _9. > ~ ο ;» Ο ~ _:j Q _:j Μ ι:: Q.3 l= Q... 8 < Μ _3. "Ο.....Γr< _:j ύ) θ 8 τ:;:) ο ~ S, ;>'\ 8 < :::1 ~ 5 ~- Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα σύγκρισης βάσεων Φ/Β

28 Τεχνικ11 Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων 7. Αποτελέσματα - Συμπεράσματα Έχοντας ολοκληρώσει το στάδιο της σύγκρισης των τεχνολογιών, είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 6.3 και να ασχοληθούμε με τους συντελεστές βαρύη1τας των κριτηρίων. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο η συνολική βαθμολογία τη ς κάθε βάσης προ1ίλθε από το άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας επί του συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου δια το πλ1ίθος των κριτηρίων. Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι μεταβάλλοντας το συντελεστή βαρύτητας θα πάρουμε και διαφορετικά αποτελέσματα στην σειρά κατάταξης των βάσεων. Αρχικά, χρησιμοποη1θηκε ίδιος συντελεση1ς βαρύτητας για όλα τα κριηίρια, δηλαδή 20%, με σκοπό την εύρεση η1ς σειράς κατάταξης των βάσεων, η οποία μένει ανεπηρέαστη από τη σημαντικότητα των κριτηρίων σύγκρισης. Επειδή όμως, για κάθε περίπτωση εγκατάστασης δεν είναι όλα τα κριτ1ίρια σύγκρισης το ίδιο σημαντικά, ορίσαμε για κάθε κριτήριο ένα πεδίο τιμών που μπορεί να λάβει ο συντελεστής βαρύτητας και που παρουσιάζονται στον πίνακα 7.1. Οι διαφορές στα πεδία τιμών ορίζονται βάση του κατά πόσο σημαντικό αξιολογήθηκε κάθε κριτήριο σε μ ία εγκατάσταση. Όπως παρατηρείται και στον παρακάτω πίνακα ως σημαντικότερο κριτήριο προκύπτει η διαφοροποίηση της κλίσης των βάσεων καθώς συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή απόδοση ολόκληρης της εγκατάστασης. Το αμέσως επόμενο κριηίριο, είναι το υλικό κατασκευής των βάσεων αφού καθορίζε ι την ανθεκτικότητα αλλά και το βάρος της κατασκευής. Τέλος, τα υπόλοιπα κριτήρια έχουν μικρότερο πεδίο και εύρος τιμών μιας και είτε επηρεά.ζονται μερικώς από τα δύο κύρια κριτήρια, είτε θεωρούνται μικρότερης προτεραιότητας. Κριτήριο Υλικό κατασκευής Επιλογές διαφοροποίησης κλίσης Τρόπος Στατική Αντιδιαβρωτική έδρασης επάρκεια προστασία Συντελεστής βαρύτητας 15-35% 20-40% 10-25% 10-25% 10-25% Πίνακας 7.1: Πεδίο τιμών του συντελεστή βαρύτητας των κριτηρίων Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου 27

29 Τεχνικ1Ί Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Βασι ζόμενοι στα παραπάνω πεδία τιμών, δημιουργ11σαμε τον πίνακα 7.2 που περιέχει την συνολική βαθμολογ ία κάθε βάσης, εκφρασμένη σε επί τις εκατό ποσοστό, για διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία του πίνακα 7.2 ήταν η εξ11ς: Επιλογ11 του κριτηρίου, του οποίου ο συντελεστής βαρύτητας θα μεταβάλλεται. Διαφοροποίηση του συντελεση1 βαρύτητας κατά 5% αρχίζοντας από τη χαμηλότερη τιμ11 του πεδίου μέχρι τη μέγιστη. Ίσος καταμερισμός του υπόλοιπου ποσοστού, μέχρι το 100%, στα υπόλο ιπα κριη1ρια. Ο λόγος δημιουργίας του πίνακα 7.2 είναι για να συγκρίνουμε κατά πόσο αλλάζει η τελική βαθμολογία των βάσεων αναλόγως με το τι είναι σημαντικό στην εκάστοτε εγκατάσταση. Η σύγκριση γίνεται κάθε φορά μεταξύ μιας στ~1λης με την αντίστοιχη γκρι. Οι γκρι στήλες έχουν όλες τα ίδια αποτελέσματα και αντιπροσωπεύουν τη σειρά κατάταξης των βάσεων έχοντας σε όλα τα κριη1ρια τον ίδιο συντελεση1 βαρύτητας, δηλαδή 20%. Οι έγχρωμες στήλες αντιπροσωπεύουν το μέγ ιστο ποσοστό του συντελεσηί βαρύτητας κάθε κριτηρίου. Αθ ανάσιος Κ. Παπακωvσταντίvου 28

30 > φ ~ Q a 6 ύ> ~ ~ ~ i... Q ~ :;: g Ν \ζ) Εταφία Alfa Energy DNA Eιropa Ra11υ Schleιter Sobrbase Σταυρίδης Βάση 15% Α ,50% 76,00% 77,sσ'Α. Ί9,ΟΟ'ιb 80,50% 76,00% 77,50% Ί9,00% 80,50% 82,ΟΟ'ιb 78,ΟΟ'ιb 77,00% 76,00% 75,ΟΟ'ιb 78,ΟΟ'ιb 77,0Cl'A. 76,00% 75,00% 78,00% 77,0C!Yo 76,00% 75,ΟΟ'Α. Τύπος Γ 55,75% Sun ,50% 72,00% 72,50% 73,00% 73,50% 72,00% 70,00% 68,00% 66,00% 64,00% 73,50% 72,75% 72.00% 71,25% 71,ΟΟ'Α. 71,50% 72.00% 72,50% 68,SO"A. 70,25% 72,00% 73,75% Ρuθμιζόμεvο Σύστημα Στήριξης 62,50% Αγρού - 12 Panel VarioToρ 57,00% Κωδ ,ΟΟ'Α. 68,00% 70,00% 72,00% 74,00% 68,00% 65,00% 62,00% 59,00% 56,00% 69,00% 68,50% 68,00% 67,50% 66,50% 67,25% 68,00% Σταθερή βάση Με Ρuθμιζόμεvη Κλίση Συντελεστής Βαρύτητας Τεχνικών Κριτηρίων Υλικό Κατασκευής Διαφοροποίηση Κλίσης ΤρόποςΈδρασης Στατική Επάρκεια 20% 25% 30% 35% 20% 25% 30% 35% 40% 10% 15% 20% 25% 10% 15% 20% 56,0C!Yo 56,25% 56,50% 56.75" 56,0C!Yo 56,25% 56,50% 56,75% 57,00% 55,50% 55,75% 56,0C!Yo 56,25% 53,00% 54,50% 56,00% 57.~ θj,50% 58,25% 56,00% 53,75% 60,00% 57,50% 55,00% 52.50% 60,00% ω.οο'ιb 60,00% 60,00% 60,0lm θj,00% θj,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 55,00% 57,SO"A. 60,00% 62.~ 56,00% 55,00% 54,00% 53,00% 56,0C!Yo 57,50% 59,00'.4. 60,SO"A % 50,50% 53,25% 56,00% 58,75" 58,00% 57,00% 56,0C!Yo SS,00% 60,50% 58,25% 56,00% 53,75% 75,25% 72,00% 68,75% 65,50% 62,25% 72,00% 73,75% 75,50% 77,25% "79,00% 73,50% 72,75% 72,00% 71,25% 68,50% 70,25% 72,00% 73,75% 71,00J(, 71,50% 72,00% 72,50% Πίνακας 7.2: Συνολική βαθμολογία βάσεων για διάφορους συντ:ελεστές βαρύτητας Αvτιδιαβρωτική Προστασία 25% 10";(, 15% 20";(, 25% 68,75% 66,50% 67,25% 68,00% 68,75% >-! 1 _9, > <Qt ο ;>" Ο -..:: _;:j Q _;:j ~ Q -3 τ Ρ... 8 < Μ _3, "Ό u. θ 8 ϊ:;:) ο ~ S, ϊ"'\ 8 < ::::4 ~ Q,-, 8 <

31 Τεχνική Αξιολόγηση Συστημάτων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Έχοντας παρατηρ1ίσει τον πίνακα 7.2 είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα των βάσεων για κάθε κριη1ριο ξεχωριστά. Στη συνέχεια αναλύεται η σειρά κατάταξης των βάσεων του κοινού συντελεστή βαρύτητας (20%) και συγκρίνεται με τις αντίστοιχες των μέγιστων συντελεστών βαρύτητας κάθε κριτηρίου. Αναλυτικότερα, η σειρά κατάταξης των βάσεων για τον κοινό συντελεσηi βαρύτητας διαμορφώνεται ως εξής για τις τρεις βέλτιστες λύσεις: l. Η βάση Α 1803 από την εταιρία Alfa EneΓgy με ποσοστό 76%. 2. Η βάση Sun 350 από την εταιρία Europa καθώς και η Σταθερή βάση με ρυθμιζόμενη κλίση από την εταιρία Σταυρίδη ισοβαθμούν με ποσοστό 72%. 3. Η βάση με Κωδικό 311 της εταιρίας Solaι-base με ποσοστό 68%. Εν συνεχεία όσο αφορά τους μέγιστους συντελεστές βαρύτητας σε κάθε κριτ~iριο, κατάταξη των βάσεων για τις τρ εις βέλτιστες λύσεις διαμορφώνεται ως εξ1iς: η + Για το κριτήριο Υλικό κατασκευ1)ς προκύπτει: 1. Η βό.ση Α από την εταιρία Alfa Eneι-gy με ποσοστό 80,50%. 2. Η βάση με Κωδικό 311 της εταιρίας Solarbase με ποσοστό 74%. 3. Η βάση Sun 350 από την εταιρία Europa με ποσοστό 73,50%. + Για το κριτήριο Διαφοροποίηση κλίσης προκύπτει: l. Η βάση Α 1803 από την εταιρία Alfa Energy με ποσοστό 82%. 2. Η Σταθερ11 βάση με ρυθμιζόμενη κλίση από την εταιρία Σταυρίδη με ποσοστό 79%. 3. Η βάση Sun 350 από την εταιρία Europa με ποσοστό 64%. + Για το κριηiριο Τρόπος έδρασης προκύπτει: 1. Η βάση Α 1803 από την εταιρία Alfa EneΓgy με ποσοστό 75%. 2. Η βάση Sun 350 από την εταιρία Eιιropa καθώς και η Σταθερ11 βάση με ρυθμιζόμενη κλίση από την εταιρία Σταυρίδη ισοβαθμούν με ποσοστό 71,25%. 3. Η βάση με Κωδικό 311 της εταιρίας Solarbase με ποσοστό 67,50%. + Για το κριτήριο Στατική επάρκεια προκύπτει: 1. Η βά.ση Α1803 από την εταιρία Alfa Energy με ποσοστό 75%. 2. Η Σταθερή βάση με ρυθμιζόμενη κλίση από την εταιρία Σταυρίδη με ποσοστό 73,75%. 3. Η βάση Sun 350 από την εταιρία Europa με ποσοστό 72,50%. + Για το κριτήριο Αντιδιαβρωτικ1) προστασία προκύπτει: 1. Η βάση Α 1803 από την εταιρία Alfa Energy με ποσοστό 75%. 2. Η βάση Sun 350 από την εταιρία Europa με ποσοστό 73,75%. 3. Η Σταθερ11 βάση με ρυθμιζόμενη κλίση από την εταιρία Σταυρίδη με ποσοστό 72,50%. Αθανάσιος Κ. Παπακωνσταντίνου 30

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Φωτοβολταϊκά Συστήματα 2 ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου Ερευνητική Εργασία(Project) 1 ου τετραμήνου Υπεύθυνοι Καθηγητές : Κριαράς Νικόλαος Ιωάννου Μαρία 26/01/2012 Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ο όρος φωτοβολταϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗΣ ΒΜ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ Πράσινο Κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

13/9/2006 ECO//SUN 1

13/9/2006 ECO//SUN 1 13/9/2006 ECO//SUN 1 ECO//SUN H µεγαλύτερη εταιρία Ανανεώσιµων Πηγών ενέργειας Πάντα µπροστά στην τεχνολογία Ηµεροµηνίες σταθµοί 1996: Έτος ίδρυσης 2002: ECO//SUN ΕΠΕ 2006: 10 χρόνια ECO//SUN Η ECO//SUN

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Ηλιακή ακτινοβολία Ο ήλιος ενεργεί σχεδόν, ως μια τέλεια πηγή ακτινοβολίας σε μια θερμοκρασία κοντά στους 5.800 Κ Το ΑΜ=1,5 είναι το τυπικό ηλιακό φάσμα πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ Σε συνεργασία με την OLITER Η NanoDomi σας προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά αυτόνομου φωτισμού για δρόμο ή κήπο. Ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας για φωτισμό δεν είναι συνδεδεμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα Φωτοβολταϊκά συστήματα από την Progressive Energy 1 Ήλιος! Μια τεράστια μονάδα αδιάκοπης παραγωγής ενέργειας! Δωρεάν ενέργεια, άμεσα εκμεταλλεύσιμη που πάει καθημερινά χαμένη! Γιατί δεν την αξιοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και απόδοση TOP QUALITY. www.solarworld-hellas.com

Ποιότητα και απόδοση TOP QUALITY. www.solarworld-hellas.com Ποιότητα και απόδοση SOLARWORLD TOP QUALITY www.solarworld-hellas.com ΝΕΟ! 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣE 5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ* Κορυφαία προϊόντα για κάθε εφαρμογή Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΜ:428 ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΜ:473

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΜ:428 ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΜ:473 ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΜ:428 ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΜ:473 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839. Το 1950 τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών Η ηλιακή ακτινοβολία έρχεται με τη μορφή πακέτων ενέργειας ή φωτονίων. Τα φωτόνια περιέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας

Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών Η ηλιακή ακτινοβολία έρχεται με τη μορφή πακέτων ενέργειας ή φωτονίων. Τα φωτόνια περιέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ της Βασιλικής Νεοφωτίστου καθηγήτριας μηχανολόγου του 1 ου ΕΠΑΛ Ευόσμου Το Φεβρουάριο του 2016 μία ομάδα καθηγητών του 1 ου ΕΠΑΛ Ευόσμου επιμορφωθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Στοιχεία ομάδας: Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Ημερομηνία: Τμήμα: Απαραίτητες Θεωρητικές Γνώσεις: Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη που μετατρέπει τη φωτεινή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (γ): Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά συστήματα, διαστασιολόγηση και βασικοί υπολογισμοί, οικονομική ανάλυση. Αν. Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6/12/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κολιπέτρη Φανή Μαθητής Α3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ-ΟΕΚ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» 4 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Athens Imperial Δρ. Ευστάθιος Τσελεπής, ΚΑΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΗΑΓΟΡΑΦ/ΒΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ

Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ 20 χρόνια εγγύηση Όραμά μας στη Mechatron είναι να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις της τεχνολογίας, ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά.

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά. Εισαγωγικά Η εταιρεία Nobel, με 35 χρονη παρουσία στο χώρο των ηλιακών θερμοσιφώνων, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων έχοντας συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με αναγνωρισμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Έκδοση 01/2012 ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Mounting the sun's power www.profilodomi.gr Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Αναπτύσσοντας καινοτομίες Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ δημιουργήθηκε και λειτουργεί από στελέχη που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 8: Φωτοβολταϊκά Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι.

Α/Α Τίτλος θέματος Επιβλέπων Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία 1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε. Ε. Δρ. Ι. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ MHXANIΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 203-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Φώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση sun2go TM. energía solar portátil. by The meeco Group

Η λύση sun2go TM. energía solar portátil. by The meeco Group Η λύση sun2go TM energía solar portátil by The meeco Group Plug & Power Η πρόσβαση σας ΣΤΟ ηλεκτρικό δίκτυο είναι ο σκοπός μας η απόσταση σας ΑΠΟ το δίκτυο είναι η πρόκληση για μας. Το sun2go αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο λεξικό όρων ηλιακής ενέργειας ZEBRA Σύστημα στερέωσης φωτοβολταϊκών πάνελ - Τα πλεονεκτήματα με μιά ματιά 8-9 Σύνδεσμοι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, αποτελούν µια κλασική εφαρµογή ΑΠΕ µε πρωτογενή µορφή ενέργειας την ηλιακή, που µέσω των

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) 1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας Να ευαισθητοποιηθούμε πάνω στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςκαι

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 3 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα.το μέλλον.μια πράσινη Γη.Όλα αυτά συνδέονται στενά...

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα.το μέλλον.μια πράσινη Γη.Όλα αυτά συνδέονται στενά... Τα φωτοβολταϊκά συστήματα.το μέλλον.μια πράσινη Γη.Όλα αυτά συνδέονται στενά... Ξεκινώντας την προσπάθειά μας να αναλύσουμε και να επεξηγήσουμε τις λειτουργείες,τα πλεονεκτήματα και γενικά να αναφερθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ - ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική Ενέργεια Βιομάζα Γεωθερμική Ενέργεια Κυματική Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - SI-ESF-M-P156-60

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - SI-ESF-M-P156-60 Αυτά τα Φ/Β στοιχεία χρησιµοποιούν ψευδο-τετράγωνο πολυκρυσταλλικά στοιχεία πυριτίου υψηλής απόδοσης, (οι κυψέλες αποτελούνται από ένα ενιαίο κρύσταλλο πυριτίου, υψηλής καθαρότητας) για να µετασχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μελέτη Κατασκευή Πολυτελών κατοικιών - Ανακαινίσεις Διακοσμήσεις - Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Η Χριστόπουλος Ενεργειακή μελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ υψηλής ποιότητας σε πάρκα, επαγγελματικές στέγες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα. Ilias Garidis COO

Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα. Ilias Garidis COO Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα Ilias Garidis COO 0 Παγκόσμια ενεργειακή κάλυψη έως το 2100 1 Η εταιρεία μας 2 Κεντρικά γραφεία στην Αθήνα Εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα Αυτονομία 2 ημέρες Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Φωτοβολταϊκό σύστημα για: Φωτισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µία από τις πλέον διαδεδοµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Σκοπός Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη ημιαγωγών η οποία μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια που προσπίπτει σε αυτήν σε ηλεκτρική.. Όταν αυτή φωτιστεί με φωτόνια κατάλληλης συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης

Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της Α. Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Σο μαγνητικό πεδίο περιγράφεται με το μέγεθος που αποκαλούμε ένταση μαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Το θέμα επιμελήθηκε ο: ΓΕΩΡΓΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Ιστορικά Στοιχεία Ο πληθυσμός της γης από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Not only simply brilliant, but brilliantly simple

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Not only simply brilliant, but brilliantly simple ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Not only simply brilliant, but brilliantly simple ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ Για γήπεδα και ενσωμάτωση σε κτίρια Παράδειγμα DEGERtraker 9000NT με θεμέλια από μπετόν για συναρμολόγηση στο ύπαιθρο

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού θερμοσίφωνα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε καταναλωτή, μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση μιας έτσι κι αλλιώς ενδεδειγμένης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Στέγης Διασυνδεμένα με την ΔΕΗ

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Στέγης Διασυνδεμένα με την ΔΕΗ Φωτοβολταϊκά Συστήματα Στέγης Διασυνδεμένα με την ΔΕΗ Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε κεραµοσκεπή Μονοκρυσταλλικό πλαίσιο Μετατροπέας (inverter). Λεπτοµέρεια του συστήµατος στήριξης Παράδειγμα: Για μια εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ Οδηγός χρήσης Φωτοβολταϊκό πάνελ Πρόκειται για πάνελ υψηλής απόδοσης ισχύος από 10Wp έως 230Wp (ανάλογα με το μοντέλο). Ένα τέτοιο πάνελ παράγει σε μια καλοκαιρινή μέρα, αντίστοιχα από 50 Watt/h (βατώρες)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED Απαραίτητα όργανα και υλικά 15.1 Απαραίτητα όργανα και υλικά 1. LED, Φωτοδίοδοι (φωτοανιχνευτές). 2. Τροφοδοτικό με δύο εξόδους.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη παρουσίαση της ECO//SUN

1. Σύντομη παρουσίαση της ECO//SUN Εταιρικο Προφιλ 1 Περιεχόμενα 1. Σύντομη παρουσίαση της ECO//SUN 2. Φ/Β Συστήματα 3. Προϊόντα ECO//SUN 4. Νet Metering Εταιρία Η ECO//SUN ασχολείται με το χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 1996.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και απόδοση SOLARWORLD TOP QUALITY. www.solarworld-global.com

Ποιότητα και απόδοση SOLARWORLD TOP QUALITY. www.solarworld-global.com Ποιότητα και απόδοση SOLARWORLD TOP QUALITY www.solarworld-global.com ΝΕΟ! 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ* Κορυφαία προϊόντα για κάθε εφαρμογή Στις υπερσύγχρονες,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ρ ε υ ν α Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν

ρ ε υ ν α Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν Οργανικά Φωτοβολταϊκά Τμήμα Ηλεκτρολογίας & Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Λέιζερ, ΤΕΙ Κρήτης των Δρ. Εμμανουήλ Κουδουμά, Δρ. Εμμανουηλ Κυμάκη Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1 Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνήσουμε αν ο αέρας ο ήλιος το νερό μπορούν να αποτελέσουν τις ενεργειακές λύσεις για την ανθρωπότητα για το παρόν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2011 2012 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2011 2012 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2011 2012 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΖΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ ΙΙ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ II προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Ελάτειας. Θέμα εργασίας. Ονοματεπώνυμο Μαθητών:

Γενικό Λύκειο Ελάτειας. Θέμα εργασίας. Ονοματεπώνυμο Μαθητών: Γενικό Λύκειο Ελάτειας Θέμα εργασίας Ονοματεπώνυμο Μαθητών: Βελαέτη Αναστασία Γεωργίου Χαρά Δαλαμάγκα Κατερίνα Δουβάρα Αγγελική Κόρδας Λάζαρος Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα