(11 /1/ /2/ 1975)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(11 /1/ 1910 10/2/ 1975)"

Transcript

1 (11 /1/ /2/ 1975) Νίκοσ Καββαδίασ- Nikos Kavadìas 1. Θεςςαλονίκθ (Θ.Μικροφτςικοσ) Ιταν εκείνθ τθ νυχτιά που φφςαγε ο Βαρδάρθσ το κφμα θ πλϊρθ εκζρδιηεν οργιά με τθν οργιά ς' ζςτειλε ο πρϊτοσ τα νερά να πασ για να γραδάρεισ μα εςφ κυμάςαι τθ Σμαρϊ και τθν Καλαμαριά Ξζχαςεσ κείνο το ςκοπό που λζγανε οι Χιλιάνοι άγιε Νικόλα φφλαγε κι αγιά καλαςςινι τυφλό κορίτςι ς' οδθγάει παιδί του Μοντιλιάνι που τ' αγαποφςε ο δόκιμοσ κι οι δυο Μαρμαρινοί Απάνω ςτο γιατάκι ςου φίδι νωκρό κοιμάται και φζρνει βόλτεσ ψάχνοντασ τα ροφχα ςου θ μαϊμοφ εκτόσ από τθ μάνα ςου κανείσ δε ςε κυμάται ςε τοφτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμοφ Κάτω από φϊτα κόκκινα κοιμάται θ Σαλονίκθ πριν δζκα χρόνια μεκυςμζνθ μου είπεσ ς' αγαπϊ αφριο ςαν τότε και χωρίσ χρυςάφι ςτο μανίκι μάταια κα ψάχνεισ το ςτρατί που πάει για το Ντεπό. (Από τθ ςυλλογι Ποφςι, 1947) 1

2 Salonicco Era quella sera che spirava il Vardari l'onda guadagnava la prua braccio dopo braccio il tecnico di bordo ti ha mandato a controllare il motore ma tu ricordi Smarò e Kalamarià Hai dimenticato la canzone che cantavano i Cileni San Nicola ti protegga e la Santa del Mare la ragazza cieca che amavano il cadetto e i due di Marmara, ti guida, figlio di Modigliani Sopra al tuo letto dorme indolente un serpente e la scimmia va in giro cercando i tuoi vestiti tranne tua mamma nessuno ti ricorderà in questo terribile viaggio della disperazione Sotto le luci rosse dorme Salonicco dieci anni fa ubriaca mi hai detto ti amo domani come allora e senza oro sulla manica cercherai invano la strada che porta a Depo Salonicco Era quella la notte in cui soffiava il Vardari la prua vinceva l'onda braccio dopo braccio il motorista ti ha spedito allo scandaglio e tu pensi alla piccola Smeralda e a Kalamarià Hai scordato il motivo che cantavano i Cileni proteggeteci San Nicola e Santa marinara come un cieco ti porta una bimba figlia di Modigliani quella che l'aspirante ama e i due del mar di Marmara Sopra la tua cuccetta dorme una serpe intorpidita e la scimmia fa piroette cercando i tuoi vestiti di te, tua madre a parte, nessuno si ricorda in questo tremendo viaggio di sciagura Sotto le luci rosse dorme Salonicco dieci anni or sono ubriaca mi dicesti "t'amo" domani come allora senza oro sulla manica invano cercherai la strada che va al Depôt Traduzione dal greco:alessio Miranda Traduzione dal greco: Gian Piero Testa 2. Θεςςαλονίκθ ΙΙ (Ξζμπαρκοι) Στη Μυρτώ Κουμβακάλη Τράνταηε ςαν από ςειςμό ςυκζμελα ο Χορτιάτθσ κι ακόντιηε μθνφματα με κόκκινθ βαφι. Γραφι από τρεισ και μου 'γινεσ μοτάρι και καρφί. Μα ζριχνε θ Τοφμπα, ςε διπλό κρεβάτι, τα χαρτιά τθσ. Τθ μάκινα για τον καπνό και το τςιγαροχάρτι τθν ζχαςεσ, τθν ξζχαςεσ, τθ χάριςεσ αλλοφ. Ιτανε τότε που ζςπαςε το μεςιανό κατάρτι. Τα ψζματα του βουτθχτι, του ναφτθ, του λωλοφ. Και τι δεν ζχω υποςχεκεί και τι δεν ζχω τάξει, μα τα ςαράντα κφματα μου φταίνε και ξεχνϊ -τθσ Άγρασ τα μακριά ςαριά, του Σάντουν το μετάξικαι τα κυμάμαι μόλισ δω ανακρϊςκοντα καπνό. Το δαχτυλίδι που 'φερνα μου το 'κλεψε θ Οράγια. 2

3 Τον παπαγάλο μάδθςε και ζπαψε να μιλεί. Ασ εκατζβαινε ζςτω μια, ςτο βίρα, ςτα μουράγια, κι ασ κοίταηε τθν άγκυρα μονάχα, που καλεί. Τίποτα ςτα χεράκια μου, μάνα μου, δε φτουράει ζρωτασ, μαλαματικά, ξόμπλια και φυλαχτά. Σιχαίνομαι το ναυτικό που εμάηεψε λεφτά. Εμοφτηωςε τθ κάλαςςα και τθνε κατουράει. Τθσ Σαλονίκθσ μοναχά τθσ πρζπει το καράβι. Να μθν τολμιςεισ να τθ δεισ ποτζ από τθ ςτεριά. Κι αν κάποια ςτθν Καλαμαριά πουκάμιςο μου ράβει, Μπορεί να 'ρκω απ' τα πζλαγα με τθ φυρονεριά. (Από τθ ςυλλογι Τραβέρςο, 1975) Salonicco II Si scuoteva dal profondo il Hortiatis come per un terremoto e lanciava messaggi di vernice rossa Uno scritto di tre e mi diventasti succhiello e chiodo Ma dentro a un letto per due calava le sue carte Tumba. La macchinetta per rollare tabacco e cartine te la sei scordata, l hai perduta, l'hai regalata in giro Fu allora che si spezzò l'albero di mezzana. Le bugie del palombaro, del marinaio, del demente. E cosa non ho promesso, cosa non ho mantenuto ma la colpa è dei mille miei diavoli e divento smemorato - i lunghi sari di Agra, le sete di Shantung - mi vengono in mente appena vedo un fumo risalire. L'anello che portavo me l'ha rubato Oraya Si è spennato il pappagallo, e ha smesso di parlare. Che una volta almeno venisse alla banchina, se si salpa, e che almeno una volta guardasse l'ancora, che invita. Tra le mie mani, o mamma, non c'è niente che funzioni amore, cose preziose, cartamodelli e amuleti. Mi fa ribrezzo il marinaio che ha messo via dei soldi Ha detto crepa al mare e ci piscia sopra, adesso. 3

4 Salonicco va vista solamente dalla nave. Non osare guardarla dalla terraferma. E se qualcuna a Kalamarià mi cuce una camicia, Forse che arrivo con la marea dall'alto mare. Traduzione dal greco: Gian Piero Testa 3. Ποφςι (Ξέμπαρκοι) Ζπεςε το ποφςι αποβραδίσ το καραβοφάναρο χαμζνο κι ζφταςεσ χωρίσ να ςε προςμζνω μεσ ςτθν τιμονιζρα να με δεισ Κάταςπρα φοράσ κι ζχεισ βραχεί πλζκω ςαλαμάςτρα τα μαλλιά ςου Κάτου ςτα νερά του Port Pegassu βρζχει πάντα τζτοιαν εποχι Μασ παραμονεφει ο κερμαςτισ με τα δυό του πόδια ςτισ καδζνεσ. μθν κοιτάσ ποτζ ςου τισ αντζνεσ με τθν τρικυμία, κα ηαλιςτείσ. Βλαςτθμά ο λοςτρόμοσ τον καιρό είν' αλάργα τόςο θ Τοκοπίλλα Από να φοβάμαι και να καρτερϊ κάλλιο περιςκόπιο και τορπίλλα. Φφγε! Εςζ ςου πρζπει ςτζρεα γθ Ιρκεσ να με δεισ κι όμωσ δε μ' είδεσ ζχω απ' τα μεςάνυχτα πνιγεί χίλια μίλια πζρ' απ' τισ Εβρίδεσ (Από τθ ςυλλογι Ποφςι, 1947) La nebbia Scese la nebbia verso sera si era perduta la nave faro e mi arrivasti inaspettata a farmi visita alla chiesuola Vesti tutta di bianco e ti sei bagnata come una cima attorciglio i tuoi capelli Sotto le acque di Port Pegasos di questa stagione sempre piove 4

5 Ci aspetta al varco il fochista con tutti e due i suoi piedi sopra le catene ehi, se c'è burrasca le antenne non le guardare ché altrimenti la testa ti si metterà a girare Contro il tempo che fa il nostromo impreca c'è tanto mare tra qui e Tocopilla Piuttosto che aver paura ed aspettare son meglio la torpedine e il periscopio. E vattene! A te serve una terra ferma Sei venuta a vedermi ma non mi hai visto è già da mezzanotte che sto affogato al di là delle Ebridi mille miglia. Traduzione dal greco: Gian Piero Testa 4. Οι προςευχζσ των ναυτικών (Ξέμπαρκοι) Οι Γιαπωνζηοι ναυτικοί, προτοφ να κοιμθκοφν, βρίςκουν ςτθν πλϊρθ μια γωνιά που δεν πθγαίνουν άλλοι κι ϊρα πολλι προςεφχονται βουβοί, γονατιςτοί μπροσ ς' ζνα Βοφδα κίτρινο που ςκφβει το κεφάλι. Κάτι μακριά ωσ τα πόδια τουσ φορϊντασ νυχτικά, μαςϊντασ οι ωχροκίτρινοι μικροί Κινζηοι ρφηι, προφζρουνε με τθν ψιλι φωνι τουσ προςευχζσ κοιτάηοντασ μια χάλκινθ παγόδα που καπνίηει. Οι Κοφλθδεσ με τθν βαριά βλακϊδθ τουσ μορφι βαςτάν ςκυφτοί τα γόνατα κοιτϊντασ πάντα κάτου, κι οι Αράπθδεσ ςιγοκουνάν το ςϊμα ρυκμικά, κατάρεσ μουρμουρίηοντασ ενάντια του κανάτου. Οι Ευρωπαίοι τα χζρια τουσ κρατϊντασ ανοιχτά, εκςτατικά προςεφχονται γιομάτοι από ικεςία και ψάλλουνε κακολικζσ ωδζσ μουρμουριςτά, που εμάκαν όταν πιγαιναν μικροί ςτθν εκκλθςία. Και οι Ζλλθνεσ, με τθ μορφι τθ βαςανιςτικι, από ςυνικεια κάνουνε, πριν πζςουν, το ςταυρό τουσ κι αρχίηοντασ με ςιγανι φωνι «Ράτερ θμϊν...» το μακρουλό ςταυρϊνουνε λερό προςκζφαλό τουσ. (Από τθ ςυλλογι Μαραμποφ, 1933) 5

6 Le preghiere dei marinai I marinai giapponesi, prima di andare al letto, cercano a prora un angolo che sembra appartato e stando lì per molto, pregano, muti, inginocchiati davanti ad un Budda giallo col capo chino. Con camicie da notte lunghe fino ai piedi, masticando riso, i piccoli cinesi giallo-ocra, bisbigliano preghiere, davanti ad una pagoda fumante. Gli indiani col volto olivastro, in ginocchio proni guardano sempre in basso, e i negri al rimo lento del corpo, mormorano maledizioni contro la morte. Gli europei con le mani aperte, pregano in estasi implorando, mormorando odi cattoliche imparate da piccoli in chiesa. E i Greci, dal volto provato, fanno per abitudine, prima di andare al letto, il segno della croce, e,iniziando a recitare a voce bassa il Padre Nostro, benedicono la federa del loro sudato cuscino. Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia Le preghiere dei marinai I marinai nipponici prima di andare a letto Trovano a prora un angolo che i compagni detestano, e per un pezzo pregano inginocchiati e muti,davanti a un Budha giallo che reclina la testa i piccoli e giallognoli Cinesi hanno vestaglie lunghe giù fino ai piedi, e masticano riso: recitano preghiere con la voce sottile e verso una pagoda bronzea volgono il viso. Gli Indiani con il loro aspetto greve ed ebete Guardano in giù, piegati, stringendo le ginocchia; gli Arabi invece dondolano con il corpo cadenzando, sussurrando scongiuri contro morte e malocchi. Gli Europei, con le mani ben aperte, rivolgono Estatiche preghiere, gravidi di pietà, e sussurrando intonano le salmodie cattoliche che hanno imparato in chiesa, nella più verde età I Greci con il loro aspetto tormentoso, per uso a sera fanno il segno della croce: una croce per l ampio e lurido cuscino quando attaccano Padre nostro a basa voce. Traduzione dal greco:filippomaria Pontani 5. Μαραμποφ (Μαρίηα Κωχ) Λζνε για μζνα οι ναυτικοί που εηιςαμε μαηί πωσ είμαι κακοτράχαλο τομάρι διεςτραμμζνο, πωσ τισ γυναίκεσ μ' ζνα τρόπον φπουλο μιςϊ κι ότι μ' αυτζσ να κοιμθκϊ ποτζ μου δεν πθγαίνω. Ακόμα, λζνε πωσ τραβϊ χαςίςι και κοκό πωσ κάποιο πάκοσ με κρατεί φριχτό και ςιχαμζνο, κι ολόκλθρο ζχω το κορμί με ηωγραφιζσ αιςχρζσ, ςιχαμερά παράξενεσ, βακιά ςτιγματιςμζνο. 6

7 Ακόμα, λζνε πράματα φριχτά παρά πολφ, που είν' όμωσ ψζματα χοντρά και καταςκευαςμζνα, κι αυτό που εςτοίχιςε ςε με πλθγζσ κανατερζσ κανείσ δεν το 'μακε ποτζ, γιατί δεν το 'πα ςε κανζνα. Μ' απόψε, τϊρα που ζπεςεν θ τροπικι βραδιά, και φεφγουν προσ τα δυτικά των Μαραμποφ τα ςμινθ, κάτι με ςπρϊχνει επίμονα να γράψω ςε χαρτί, εκείνο, που παντοτινι κρυφι πλθγι μου εγίνθ. Ιμουνα τότε δόκιμοσ ς'ζνα λαμπρό ποςτάλ και ταξιδεφαμε Αίγυπτο γραμμι Νότιο Γαλλία. Τότε τθ γνϊριςα - ςαν άνκοσ ζμοιαηε αλπικό - και μια ςτενι μασ ζδεςεν αδελφικι φιλία. Αριςτοκρατικι, λεπτι και μελαγχολικι, κόρθ ενόσ πλοφςιου Αιγφπτιου οποφ 'χε αυτοκτονιςει, ταξίδευε τθ λφπθ τθσ ςε χϊρεσ μακρινζσ, μιπωσ εκεί γινότανε να τινε λθςμονιςει. Ράντα ςχεδόν τθσ Μπαςκιρτςζφ κρατοφςε το Ηουρνάλ, και τθν Αγία τθσ Άβιλασ παράφορα αγαποφςε, ςυχνά ςτίχουσ απάγγελνε κλιμμζνουσ γαλλικοφσ, κι ϊρεσ πολλζσ προσ τθ γαλάηιαν ζκταςθ εκοιτοφςε. Κι εγϊ, που μόνον εταιρϊν εγνϊριηα κορμιά, κι είχα μιαν άβουλθ ψυχι δαρμζνθ απ' τα πελάθ, μπροςτά τθσ εξανάβριςκα τθν παιδικι χαρά και, ςαν προφιτθ, εκςτατικόσ τθν άκουα να μιλάει. Ζνα μικρό τθσ πζραςα ςταυρόν απ' το λαιμό κι εκείνθ ζνα μου χάριςε μεγάλο πορτοφόλι κι ιμουν ο πιο δυςτυχιςμζνοσ άνκρωποσ τθσ γθσ, όταν εφκάςαμε ς' αυτιν που κα 'φευγε τθν πόλθ. Τθν εςκεφτόμουνα πολλζσ φορζσ ςτα φορτθγά, ωσ ζνα παραςτάτθ μου κι άγγελο φφλακά μου, και μια φωτογραφία τθσ ςτθν πλϊρθ ιταν για με όαςθ, που ζνασ ςυναντά μες' ςτθν καρδιά τθσ Άμμου. Νομίηω πωσ κε να 'πρεπε να ςταματιςω εδϊ. Τρζμει το χζρι μου, ο κερμόσ αγζρασ με φλογίηει. Κάτι άνκθ εξαίςια τροπικά του ποταμοφ βρωμοφν, κι ζνα βλακϊδεσ Μαραμποφ παράμερα γρυλίηει. Κα προχωριςω!... Μια βραδιά ςε πόρτο ξενικό 7

8 είχα μεκφςει τρομερά με ουίςκι, τηιν και μπφρα, και κατά τα μεςάνυχτα, τρικλίηοντασ βαριά, το δρόμο προσ τα βρωμερά, χαμζνα ςπίτια επιρα. Αιςχρζσ γυναίκεσ τράβαγαν εκεί τουσ ναυτικοφσ, κάποια μ' άρπαξ' απότομα, γελϊντασ, το καπζλο (παλιά ςυνικεια γαλλικι του δρόμου των πορνϊν) κι εγϊ τθν ακολοφκθςα ςχεδόν χωρίσ να κζλω. Μια κάμαρα ςτενι, μικρι, ςαν όλεσ βρωμερι, οι αςβζςτεσ απ' τουσ τοίχουσ τθσ επζφτανε κομμάτια, κι αυτι ράκοσ ανκρϊπινο που εμίλαγε βραχνά, με ςκοτεινά, παράξενα, δαιμονιςμζνα μάτια. Τθσ είπα κι ζςβθςε το φωσ. Επζςαμε μαηί. Τα δάχτυλά μου κακαρά μζτρααν τα κόκαλά τθσ. Βρωμοφςε αψζντι. Εξφπνθςα, ωσ λζνε οι ποιθτζσ «μόλισ εςκόρπιηεν θ αυγι τα ροδοπζταλά τθσ». Πταν τθν είδα και ςτο φωσ τα' αχνό το πρωινό, μου φάνθκε λυπθτερι, μα κολαςμζνθ τόςο, που μ' ζνα δζοσ αλλόκοτο, ςαν να 'χα φοβθκεί, το πορτοφόλι μου ζβγαλα γοργά να τθν πλθρϊςω. Δϊδεκα φράγκα γαλλικά... Μα ζβγαλε μια φωνι, κι είδα μια εμζνα να κοιτά με μάτι αγριεμζνο, και μια το πορτοφόλι μου... Μ' απόμεινα κι εγϊ ζναν ςταυρό απάνω τθσ ςαν είδα κρεμαςμζνο. Ξεχνϊντασ το καπζλο μου βγικα ςαν τον τρελό, ςαν τον τρελό που αδιάκοπα τρικλίηει και χαηεφει, φζρνοντασ μζςα ςτο αίμα μου μια αρρϊςτια τρομερι, που ακόμα βαςανιςτικά το ςϊμα μου παιδεφει. Λζνε για μζνα οι ναυτικοί που εκάμαμε μαηί πωσ χρόνια τϊρα με γυναίκα εγϊ δεν ζχω πζςει, πωσ είμαι παλιοτόμαρο και πωσ τραβάω κοκό, μ' αν ιξεραν οι δφςτυχοι, κα μ' είχαν ςυχωρζςει... Το χζρι τρζμει... Ο πυρετόσ... Ξεχάςτθκα πολφ αςάλευτο ζνα Μαραμποφ ςτθν όχκθ να κοιτάηω. Κι ζτςι κακϊσ επίμονα κι εκείνο με κοιτά, νομίηω πωσ ςτθ μοναξιά και ςτθ βλακεία του μοιάηω... (Από τθ ςυλλογι Μαραμποφ, 1933) 8

9 Marabù Dicono di me i marinai con cui ho vissuto che sono una sagoma stramba e un po scorbutica, che detesto le donne d un odio latente e che a letto con loro non vado per niente. Dicono che fumo hashish e dama bianca, che un male disgustoso e orribile mi sfianca, che ho tutto il corpo butterato nel profondo da segni ripugnanti, un tatuaggio immondo. Poi dicono ancora cose molto più brutte, tutte luride menzogne, ma proprio tutte, e al contrario quello che a morte m ha ferito io mai l ho detto, e mai nessuno ha saputo. Ma ora che è calata la sera tropicale E stormi di marabù vanno nel grecale, c è qualcosa che m istiga a prendere un foglio: della mia ignota, eterna piaga dir vi voglio. Viaggiavo in prova su una gran nave postale Verso l Egitto, in rotta per la Francia australe. Fu lì che la conobbi- un fiore alpino bello- E fummo amici, come sorella e fratello. Melanconica, aristocratica e slanciata: suo padre un ricco Egizio, s era suicidato: portava con sé in viaggio in un paese lontano, per cancellarlo, un dolore sovrumano. Sempre col Journal di Baskircev la trovai, e amava alla follia santa Teresa d Avila; declamava spesso versi tristi, francesi e guardava ore intere l azzurra distesa. Non conoscevo che corpi di prostitute: la mia anima abulica, dai mari battuta, con lei ritrovava la gioia di un bambino, l estasi:un oracolo la sua parlantina. Una piccola croce le passai sul collo, lei in cambio mi regalò un grande portafoglio, e non ci fu al mondo uomo di me più triste quando giunse alla meta: non l avrei rivista. Marabù Dicono di me i marinai con cui si fece comune vita che un tipaccio io sono, ostico e pervertito che detesto le donne in un modo atroce e che a letto con loro non ci vado mai. E ancora, dicono che tiro hashish e cocaina che mi possiede una qualche orribile passione e che di vergognose figure strane da far schifo ho tutto il corpo segnato fin nelle carni. E ancora, dicono cose terribili e esagerate che sono invece menzogne rozze e artificiose, e quello che valse a me ferite da morirne nessuno mai lo seppe, ché a nessuno lo dissi mai. Ma stasera, ora che è scesa la sera tropicale e ai loro occidenti vanno dei Marabù gli stormi, qualcosa mi preme e spinge a scrivere su un foglio quello che mi diventò segreta piaga eterna. Ero in quel tempo allievo su un postale scintillante e viaggiavamo sulla rotta Egitto - Francia del Midi. Fu allora che la conobbi - pareva un fiore delle Alpi - e da un'amicizia come fraterna ci trovammo avvinti. Aristocratica, melanconica e sottile, figlia di un ricco egiziano che si era suicidato, in paesi lontani in viaggio portava il suo dolore, chissà che là non le accadesse di scordare. Quasi sempre aveva il Journal della Baschkirtseff e appassionatamente amava di Avila la Santa versi francesi recitava spesso pieni di dolore, e per molte ore guardava alla distesa azzurra. E io, che solo di puttane avevo appreso i corpi, e avevo un'anima abulica, oppressa dagli oceani, davanti a lei ritrovavo la gioia dell'infanzia e, come fosse un profeta, l'ascoltavo estatico parlare. Passai dal mio collo al suo una piccola croce e lei a me donò un grande portafoglio e fui l'uomo più disgraziato della terra quando si giunse alla città da cui doveva ripartire. 9

10 Pensavo spesso a lei sulle navi da carico, come angelo custode e protettore caro: un oasi nel deserto era per me ogni sua fotografia, che divoravo sulla prua. Penso che dovrei fermarmi qui; ecco, mi blocco. Mi trema la mano, m infiamma lo scirocco. Bei fiori esotici marciscono sul fiume E un tardo marabù gracchia sotto le piume. Continuerò!... Una sera in un porto straniero Bevvi whisky, gin e birra: brillo davvero, verso mezzanotte, a furia di barcollare, presi la via delle case di malaffare. Donne turpi attiravano i mozzi al bordello: di colpo una, ridendo mi sfilò il cappello (antico uso francese di ogni brava troia) e io la seguii controvoglia, quasi per noia Stanza piccola, angusta, come tutte lurida, pezzi d intonaco cadevano dai muri; lei era uno straccio, parlava a voce roca, con l occhio scuro e spiritato che ti affoca. Le dissi di spegnere la luce. Godette. Le contavo le ossa con le dita nette. Puzzava d assenzio. Mi destai(frase astrusa) quando l alba spargeva i petali di rosa. La vidi al mattino nella luce pastosa, e mi sembrò triste, e così peccaminosa che con foga assurda, quasi avessi paura, estrassi il portafoglio e pagai la fattura. Dodici franchi francesi Cacciò un urlaccio: La vidi guardare ora me, l occhio selvaggio, ora il mio portafoglio Ma presto anch io mi sbiancai quando al collo una croce appesa le notai. Scordai il cappello e uscii fuori come un demente Come uno che barcolla e vaga eternamente, recando un male spaventoso nelle vene, che al mio corpo ancora infligge torture e pene. Dicono di me i marinai con cui ho vissuto Che con una donna da anni non ho giaciuto, che sono una vecchia sagoma e fumo coca. Se sapessero l ironia sarebbe poca La pensavo molte volte dalle navi da carico come fosse la mia scorta e un angelo custode e una sua fotografia in prua era per me un'oasi che s' incontra nel cuore del Deserto. Penso, dio mio, che dovrei fermarmi qui. Trema la mia mano, il vento caldo mi mette un fuoco. C'è un profumo dal fiume di meravigliosi tropicali fiori e un insulso Marabù grufola un po' discosto. Tiriamo avanti!...una sera in un porto straniero ero ubriaco da far spavento di wisky, birra e gin, e verso la mezzanotte, dondolandomi pesante presi la strada delle luride, perdute case. Donne svergognate attiravano i marinai, di colpo una mi strappò ridendo il mio berretto (vecchio uso francese nella strada delle puttane) e quasi senza volerlo io le tenni dietro. Una camera stretta, piccola, fetente come tutte dai cui muri l'intonaco cadeva a pezzi e lei uno straccio umano dalla loquela roca e dagli occhi tenebrosi, indemoniati, strani. Le dissi di spegnere la luce e spense. Ci coricammo insieme. Le mie dita contavano le sue ossa senza errore. Aveva odore d'assenzio. Mi svegliai, come dicono i poeti "quando Aurora spargeva i suoi petali di rosa". Quando la vidi alla luce fioca del mattino mi apparve triste e così, così reietta, che per un rispetto strano, una paura perfino, per pagarla cavai il portafoglio in fretta. Dodici franchi francesi...ma emise un suono e la vidi mandare selvagge occhiate un poco a me e un poco al portafoglio...ma io, come ci restai, quando sul petto le vidi pendere una croce. Scordandomi il berretto uscii come fossi pazzo come un pazzo che barcolla senza pace istupidito portando nel mio sangue un malanno atroce che ancora con tormento mi punisce. Dicono i marinai che con me ebbero a che fare che da anni io con una donna non ci gioco, che sono una pellaccia e tiro coco 10

11 ma a saperlo pietosi mi darebbero il perdono... La mano trema Febbre Ho avuto una deriva, contemplando un marabù fermo sulla riva. E penso, mentre mi guarda con insistenza, che gli assomiglio, in solitudine e scemenza Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani La mano trema...la febbre...sovente mi persi a guardare un Marabù immobile sulla riva. E così quando a sua volta lui mi guarda fisso, penso che in quanto imbecille e solo ben gli somiglio... Traduzione dal greco: Gian Piero Testa 6. Mal du depart ( Γιάννθσ Σπανόσ) Κα μείνω πάντα ιδανικόσ κι ανάξιοσ εραςτισ των μακρυςμζνων ταξιδιϊν και των γαλάηιων πόντων, και κα πεκάνω μια βραδιά, ςαν όλεσ τισ βραδιζσ, χωρίσ να ςχίςω τθ κολι γραμμι των οριηόντων. Για το Μαδράσ, τθ Σιγγαποφρ, τ' Αλγζρι και το Σφαξ κ' αναχωροφν ςαν πάντοτε περιφανα τα πλοία, κι εγϊ, ςκυφτόσ ς' ζνα γραφείο με χάρτεσ ναυτικοφσ, κα κάνω ακροίςεισ ςε χοντρά λογιςτικά βιβλία. Κα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλϊ οι φίλοι κα νομίηουνε πωσ τα' χω πια ξεχάςει, κι θ μάνα μου χαροφμενθ κα λζει ς' όποιον ρωτά: "Ιταν μια λόξα νεανικι, μα τϊρα ζχει περάςει..." Μα ο εαυτόσ μου μια βραδιά εμπρόσ μου κα υψωκεί και λόγο, ωσ ζνασ δικαςτισ ςτυγνόσ, κα μου ηθτιςει, κι αυτό τ' ανάξιο χζρι μου που τρζμει κα οπλιςτεί, κα ςθμαδζψει κι άφοβα τον φταίχτθ κα χτυπιςει. Κι εγϊ που τόςο πόκθςα μια μζρα να ταφϊ ςε κάποια κάλαςςα βακιά ςτισ μακρινζσ Λνδίεσ, κα 'χω ζνα κάνατο κοινό και κλιβερό πολφ και μια κθδεία ςαν των πολλϊν ανκρϊπων τισ κθδείεσ. (Από τθ ςυλλογι Ποφςι,1947) Mal du départ Rimarrò per sempre amante, ideale e indegno dei lunghissimi viaggi e dei celesti oceani e morirò una sera, come tutte le sere senza scindere la linea offuscata degli orizzonti. Per Madras, Singapore, Algeri e Sfax partiranno fiere come sempre le navi, ed io, chiuso in ufficio tra le carte nautiche tirerò le somme sui copiosi libri contabili. Mal du départ Rimarrò per sempre un amante indegno e ideale Dei viaggi lontani, dei mari blu cobalto: morirò una sera come tutte le sere, senza fendere l orizzonte vago ed alto. Per Madras, Singapore, per Algeri e Sfax Salperanno navi splendenti come gli astri, e io, chino su una scrivania con carte nautiche, farò le addizioni sui grossi libri mastri. 11

12 Smetterò di parlare di viaggi lontani, gli amici crederanno che li ho dimenticati, mia madre allegramente dirà a tutti quelli che chiedono: era una pazzia di gioventù, ma ora è passata. Ma una notte il mio io si innalzerà di fronte a me e, come un giudice austero, mi chiederà la ragione e questa mia mano indegna si volgerà armata marcherà senza paura e batterà il colpevole. Ed io che tanto agognavo un giorno affondare in qualche mare profondo nelle Indie lontane, avrò una morte comune e molto desolata un funerale come di molti uomini i funerali. traduzione dal greco: Pasquale Arena Smetterò di parlare di viaggi lontani: gli amici crederanno che li abbia scordati, e mia madre, contenta, dirà a chi ne chiede: una sbandata giovanile, ora è passata Ma una sera il mio io s alzerà innanzi a me Per chiedermi conto, giudice non cedevole: s armerà questa mia indegna tremante mano, mirerà, e senza tema punirà il colpevole. E io che tanto bramavo essere seppellito In un mare profondo delle Indie, laggiù Avrò invece una morte banale e tristissima, e un funerale identico a quelli dei più. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani 7.Fata Morgana (Μαρίηα Κωχ) Κα μεταλάβω με νερό καλαςςινό ςτάλα τθ ςτάλα ςυναγμζνο απ' το κορμί ςου ςε τάςι αρχαίο, μπακιρζνιο αλγερινό, που κοινωνοφςαν πειρατζσ πριν πολεμιςουν. Στρείδι ωκεάνειο αρραβωνιάηεται το φωσ. Γεφςθ από φλοφδι του ροδιοφ, ςτυφό κυδϊνι κι ο άρρθτοσ τόνοσ, πιο πικρόσ και πιο ςτυφόσ, που εναποκζτανε ςτα βάηα οι Καρχθδόνιοι. Ρανί δερμάτινο, αλειμμζνο με κερί, οςμι από κζδρο, από λιβάνι, από βερνίκι, όπωσ μυρίηει αμπάρι ςε παλιό ςκαρί χτιςμζνο τότε ςτον Ευφράτθ ςτθ Φοινίκθ. Χόρτο ξανκό τρίποδο ςκζπει μαντικό. Κι ζνα ποτάμι με ηεςτι, λιωμζνθ πίςςα, άγριο, ακαταμάχθτο, απειλθτικό, ποτίηει τουσ αμρτωλοφσ που ς' αγαπιςαν. Rosso romano, πορφυρό τθσ Δαμαςκόσ, δόξα του κρφςταλλου, κραςί απ' τθ Σαντορίνθ. 12

13 Ο αςκόσ να ρζει, κι ο Απόλλωνασ βοςκόσ να κολυμπάει τα βζλθ του με διοςκορίνθ. Σκουριά πυρόχρωμθ ςτισ μίνεσ του Σινά. Οι κάβεσ τθσ Γερακινισ και το Στρατόνι. Το επίχριςμα. Θ άγια ςκουριά που μασ γεννά, μασ τρζφει, τρζφεται από μασ, και μασ ςκοτϊνει. Καντιλι, διςκοπότθρο χρυςό, αρτοφόρι. Άγια λαβίδα και ιερι από λαμινάρια. Μπροςτά ςτθν Ρφλθ δφο δαιμόνοι ςπακοφόροι και τρεισ Αγγζλοι με ςπαςμζνα τα κοντάρια. * Ροφκ' ζρχεςαι; Απ' τθ Βαβυλϊνα. Ροφ πασ; Στο μάτι του κυκλϊνα. Ροιαν αγαπάσ; Κάποια τςιγγάνα. Ρϊσ τθ λζνε; Φάτα Μοργκάνα. Ράντα οι κυκλϊνεσ ζχουν γυναικείο όνομα. Εφα από τθν Κίο. Θ μάγιςςα ζχει τρεισ κόρεσ ςτο Αμανάτι και θ τζταρτθ είν' ζνα αγόρι μ' ζνα μάτι. Ψάρια που πετάν μζςα ςτθν άπνοια, όςτρακα, λυςίκομεσ κοπζλεσ, φίδια τθσ ςτεριάσ και δζντρα ςάπια, άρμπουρα, τιμόνια και προπζλεσ. Νά 'χαμε το λίχνο του Αλαδίνου ι το γζρο νάνο απ' τθν Καντϊνα. Στείλαμε το ςιμα του κινδφνου πάνω ςε άςπρθ πζτρα με ςφεντόνα. Δαίμονασ γεννά τθ νθνεμία. Ξόρκιςε, Allodetta, τϋ όνομά του. Λοφφαξεν ο δζκτθσ του αςυρμάτου, και φυλλομετρά τον καηαμία. Ο άνεμοσ κλαίει. Σκυλί ςτα λυςςιακά του. Γεια χαρά, ςτεριά, κι αντίο, μαςτζλο. Γλίςτρθςε θ ψυχι μασ από κάτου, ζχει και ςτθν κόλαςθ μπορντζλο. Από τη ςυλλογθ Τραβέρςο (

14 FATA MORGANA Acqua marina per la comunione goccia a goccia raccolta dal tuo corpo in un'antica coppa di rame algerino, di mano in mano passata dai pirati prima della battaglia. Conchiglia d'oceano che intrappola la luce. Sapore di corteccia di rose, cotogna acerba e dolore inesprimibile, il più amaro e intenso, raccolto in vasi di Carthagena. Tela di pelle, spalmata di cera, sentore di cedro, d'incenso, di vernice come l'odore di stiva di vecchio scafo costruito un tempo dai Fenici sull' Eufrate. Erba dorata ricopre il tripode mantico e un fiume caldo, di catrame fuso feroce, invincibile, minaccioso, irrora i peccatori che ti hanno amato. Rosso romano, porpora di Damasco. Gloria al cristallo, vino di Santorini. Scorra l'otre e Apollo pastore immerga le sue frecce nel veleno. Terra bruciata delle miniere del Sinai Cave di Ieracini 1 e di Stratona 2. Colore, la santa oscurità da cui si nasciamo, ci nutre, si nutre di noi e poi ci uccide. Lume, calice, ciborio Sacro cucchiaio e lamina benedetta. Davanti Pilo due demoni armati di spade e tre angeli con le lance spezzate. Da dove vieni? Da Babilonia. Dove vai? Nell'occhio del ciclone. Chi ami? Una zingara. Come si chiama? Fata Morgana. Da sempre i cicloni hanno nome di donna. Eva di Kio. La maga ha tre figlie ad Amanati la quarta un ragazzo con un occhio solo. 1 Γερακινι:posto della penisola di Calcidica, al nord della Grecia 2 Στρατϊνι: posto della penisola di Calcidica, al nord della Grecia 14

15 Pesci che si gettano nella bonaccia ostriche, fanciulle dai capelli sciolti serpi di terra e legni marci, alberi timoni eliche. Avere la lampada d'aladino o il vecchio nano di Canton. Su di una pietra bianca abbiamo lanciato con la fionda il segnale di pericolo. Il demone che genera bonaccia. Esorcizzane, oh Allodetta, il nome. Sottecchi il telegrafista sfoglia un almanacco. Il vento ulula. Cane rabbioso. Per grazia, terra e addio, un mastello. È scivolata in basso la nostra anima, anche l'inferno ha il suo bordello. Traduzione dal greco:salvatore Pironti 8. Ένα μαχαίρι ( Θάνοσ Μικροφτςικοσ) Απάνω μου ζχω πάντοτε ςτθ ηϊνθ μου ςφιγμζνο ζνα παλιό αφρικάνικο ατςάλινο μαχαίρι -όπωσ αυτά που ςυνθκοφν και παίηουν οι αραπάδεσπου από ζναν γζρο ζμπορο αγόραςα ςτ' Αλγζρι. Κυμάμαι, ωσ τϊρα να 'τανε, το γζρο παλαιοπϊλθ, όπου ζμοιαηε με μια παλιά ελαιγραφία του Γκόγια, ορκόν πλάι ςε μακριά ςπακιά και ςε ςτολζσ ςχιςμζνεσ, να λζει με μια βραχνι φωνι τα παρακάτου λόγια: «Ετοφτο το μαχαίρι, εδϊ, που κζλεισ ν' αγοράςεισ με ιςτορίεσ αλλόκοτεσ ο κρφλοσ το 'χει ηϊςει, κι όλοι το ξζρουν πωσ αυτοί που κάποια φορά το 'χαν, κακζνασ κάποιον άνκρωπο δικό του ζχει ςκοτϊςει. Ο Δον Μπαηίλιο ςκότωςε μ' αυτό τθ Δόνα Τηοφλια, τθν όμορφθ γυναίκα του γιατί τον απατοφςε. ο Κόντε Αντόνιο, μια βραδιά, τον δφςτυχο αδελφό του με το μαχαίρι τοφτο εδϊ κρυφά δολοφονοφςε. 15

16 Ζνασ αράπθσ τθ μικρι ερωμζνθ του από ηιλεια και κάποιοσ ναφτθσ Λταλόσ ζνα Γραικό λοςτρόμο. Χζρι με χζρι ξζπεςε και ςτα δικά μου χζρια. Ρολλά ζχουν δει τα μάτια μου, μα αυτό μου φζρνει τρόμο. Σκφψε και δεσ το, μια άγκυρα κι ζνα οικόςθμο ζχει, είναι αλαφρφ για πιάςε το δεν πάει οφτε ζνα κουάρτο, μα εγϊ κα ςε ςυμβοφλευα κάτι άλλο ν' αγοράςεισ.» -Ρόςο ζχει; - Μόνο φράγκα εφτά. Αφοφ το κζλεισ πάρϋτο. Ζνα ςτιλζτο ζχω μικρό ςτθ ηϊνθ μου ςφιγμζνο, που θ ιδιοτροπία μ' ζκαμε και το 'καμα δικό μου, κι αφοφ κανζνα δε μιςϊ ςτον κόςμο να ςκοτϊςω, φοβάμαι μθ καμιά φορά το ςτρζψω ςτον εαυτό μου... (Από τθ ςυλλογι Μαραμποφ, 1933) Un coltello Sempre infilato nella mia cintura ho un coltellino piccolo africano -come quelli che portan gli Arapadi, comprato a Algeri da un vecchio negoziante. Me lo ricordo ancora, come adesso, il vecchio venditore somigliante ad una antica eliografia di Goya Tra grosse spade e divise sdrucite Mentre mi dice con voce profonda. Questo coltello che tu vuoi acquistare Di storie spaventose una leggenda Ha avvolto, e tutti sanno che chiunque L ebbe, con esso ha ucciso una persona. Don Basilio uccise Donna Giulia, la bella donna che l avea ingannato. Il conte Antonio assassinò una sera Di nascosto il suo povero fratello. Un Arapade uccise, per gelosia, la sua giovane amante, e un italiano marinaio accoltellò un nostromo greco. Di mano in mano venne nelle mie, che tanto ho visto, eppure mi spaventa. Chinati e vedi, un ancora e uno stemma 16

17 Tocca, è leggero, pesa quasi niente Ma ti consiglio prendi un altra cosa. Quanto costa? soltanto sette franchi. Visto che lo vuoi, prendilo, è tuo. Un piccolo pugnale alla cintura Porto infilato, mio per un capriccio, ma perché nessuno da uccidere odio al mondo ho la paura che prima o poi contro me stesso io lo rivolga. Traduzione dal greco: Pasquale Borghese 9. Cambay s water(θάνοσ Μικροφτςικοσ) Φουντάραμε καραμοςάλι ςτο ποτάμι. Είχε ο πιλότοσ μασ το κοφτελο βαμμζνο «κι αν λείψεισ χίλια χρόνια κα ςε περιμζνω» ωςτόςο οι κάβοι ςου ςκλθρφναν τθν παλάμθ. Κολά νερά και μίλια τζςςερα το ρζμα, οι κουλιδεσ τρϊνε ςκυφτά ρφηι με κάρι, ο καπετάνιοσ μασ κοιτάηει το φεγγάρι, που 'ναι κολό και κατακόκκινο ςαν αίμα. Το ρυμουλκό ςφφριξε τρεισ και πάει για πζρα, ςαράντα μζρεσ όλο εμζτραγεσ τα μίλια, μ' απόψε-λζω -φαρμάκι κόμπρα είχεσ ςτα χείλια, τθν ϊρα που 'πεσ με κυμό: «Κα βγω άλλθ μζρα...» Τθ νφχτα ςου 'πα ςτο καμποφνι μια ιςτορία, τθν ίδια που όλοι οι ναυτικοί λζνε ςτθ ράδα, τα μάτια ςου τα κυβερνοφςε ςοροκάδα κι όλο μουρμοφριηεσ βραχνά: «Φάλτςο θ πορεία...» Ξθμζρωςε κϋιρκε ο φακίρθσ με τα φίδια, Θ Μαχαράνα του Μυδϊρ δε φάνθε όμωσ!.. Μϋαιςχρζσ κουβζντεσ τονε επείραηϋο λοςτρόμοσ Και του πετοφςε ϋπα ςτα φίδιατου ςκουπίδια. Σαλπάρουμε! Μασ περιμζνουν ςτο Μπραηίλι. Το πρόςωπό ςου κα το μοφςκεψε το αγιάηι. Ηεςτόν αγζρα κατεβάηει το μπουγάηι μα οφτε φουςτάνι ςτθ ςτεριά κι οφτε μαντιλι. 17

18 (Από τθ ςυλλογι Ποφςι, 1947) Cambay s water Abbiamo dato fondo al corpo morto nel fiume Il nostro pilote aveva la fronte tatuata e se mancherai per mille anni, ti aspetterò Intanto le cime ti incalliscono le mani. Acqua torbida e quattro miglia il riscello Gli Indiani mangiano chini riso col curry Il nostro capitano guarda la luna Torbida e vermiglia come il sangue. Il rimorchiatore fischiò tre volte e se ne andò Quaranta giorni hai contato le miglia Stasera penso- avevi veleno sulle labbra L ora che con rabbia hai detto: uscirò un altro giorno La notte sotto il riparo di poppa ti ho raccontato una storia La stesa che tutti i marinai raccontano in rada Gli occhi tuoi li comandava lo scirocco E mormoravi a voce roca: la rota è perduta Faceva giorno e arrivò il fachiro coi serpenti La Macharano di Midot non compariva Il nostromo lo affrontò con parole volgari E gli gettò immondizia sui serpenti. Salpiamo! Ci aspettano in Brasile Il tuo volto intriso di mare Vento caldo irrompe nello stretto Ma sulla terra ferma non c è gonna ne fazzoletto Traduzione dal greco: Mitzi Marotta- Gigli 10. A bord de l Aspasia (Θ. Μικροφτςικοσ) Ταξίδευεσ κυνθγθμζνθ από τθ μοίρα ςου για τθν κατάλευκθ μα πζνκιμθ Ελβετία πάντα ςτο ντεκ ςε μια ςεη-λονγκ πεςμζνθ κάτωχρθ απ' τθ γνωςτι και κλιβερότατθν αιτία. 18

19 Ράντοτε ανιςυχα οι δικοί ςου ςε τριγφριηαν μα εςφ κοιτάηοντασ τα μάκρθ αδιαφοροφςεσ ς' ό,τι ςου λζγαν πικρογζλαγεσ γιατί ζνιωκεσ πωσ για τθ χϊρα του κανάτου οδοιποροφςεσ Κάποια βραδιά που από το Στρόμπολι περνοφςαμε είπεσ ςε κάποιο γελαςτι ςε τόνο αςτείου: "Πώσ μοιάζει τ' άρρωςτο κορμί μου καιώσ καίγεται, με την κορφθ τη φλεγομένη του ηφαιςτείου!" Ύςτερα ς' είδα ςτθ Μαρςίλια ςαν εχάκθκεσ μζςα ςτο κόρυβο χωρίσ να ςτρζψεισ πίςω Κι εγϊ που μόνο τθν υγριν ζκταςθ αγάπθςα, λζω πωσ εςζνα κα μποροφςα ν' αγαπιςω (Από τθ ςυλλογι Μαραμποφ, 1933) A bordo dell Aspasia Braccata dalla sorte Vai verso la Svizzera bianca di lutto, pallida e sdraiata sulla chaises longues del ponte per motivo noto e duolente. I tuoi ti giravano attorno ansiosi: tu, che miravi le distanze, restavi indifferente. Sorridevi amara a quel che ti dicevano: sapevi di andare verso la terra della morte. Una notte, mentre passavamo da Stromboli, hai detto a qualcuno, ridente e con tono di scherzo, come somiglia il mio corpo malato che brucia alla cima in fiamme del vulcano. Ti vidi poi in Marsiglia mentre, senza voltarti indietro, ti perdevi nella confusione. Ed io, che solo la superficie liquida amai, credo che te avrei potuto amare. Traduzione dal greco: Maria Francesca Stamuli 19

20 11. Ένασ δόκιμοσ ςτθ γζφυρα εν ώρα κινδφνου (Ξζμπαρκοι) Στο θμερολόγιο γράψαμε: "Κυκλϊν και καταιγίσ". Εςτείλαμε τοs.o.s. μακριά ςε άλλα καράβια, κι εγϊ κοιτάηοντασ χλωμόσ τον άγριον Λνδικό πολφ αμφιβάλλω αν φτάςουμε μια μζρα ςτθ Μπατάβια. Μα δε λυπάμαι μια ςταλιάν - Εμείσ οι ναυτικοί ζχουμε, λζνε, τθν ψυχι ςτο διάολο πουλθμζνθ. Μια μάνα μόνο ςκζφτομαι ςτυγνι και ςκυκρωπι, που χρόνια τϊρα και καιροφσ το γιο τθσ περιμζνει. Το ξζρω πωσ θ κζςθ μασ είναι άςχθμθ πολφ. Θ κάλαςςα τθ γζφυρα με κφματα γεμίηει κι εγϊ λυπάμαι μοναχά που δεν μπορϊ να πω ςε κάποιον, κάτι που πολφ φριχτά με βαςανίηει. Κεζ μου! είμαι μοναχά δεκαεννιά χρονϊν, κι ζχω ςε μζρθ μακρινά πολλζσ φορζσ γυρίςει. Κεζ μου! ζχω μιαν άκακθ, μια παιδικι καρδιά, αλλά πολφ ζχω πλανθκεί, κι ζχω πολφ αμαρτιςει. Συχϊρεςζ με...κάποτεσ όπου 'χα πιει πολφ και δεν εκαταλάβαινα το τι ζκανα, ςτο Αλγζρι, για μιαν μικριν Αράπιςςα, που εχόρευε γυμνι, επζταξα κατάςτθκα ςε κάποιον το μαχαίρι. Συχϊρεςζ με...μια βραδιά κολι ςτο Σάντα Φε, κακϊσ κάποια με κράταγε ςφιχτά ςτθν αγκαλιά τθσ, ετράβθξα απ' τθν κάλτςα τθσ μια δζςμθ από λεφτά που όλθ τθ μζρα εμάηευεν απ' τθν αιςχριν δουλειά τθσ. Κι ακόμα, Κφριε...ντρζπομαι να το ςυλλογιςτϊ, (μα ιτανε τόςο κόκκινα κι υγρά τα ωραία του χείλια και κάποια κάπου ολόλυηε κικάρα ιςπανικι...) κοιμικθκα μ' ζναν μικρόν εβραίο ςτθ Σεβίλλια. Κφριε...ετοφτο το κορμί το τόςο αμαρτωλό ςε λίγο ςτισ υδάτινεσ ειρκτζσ νεκρό κα πζςει... Μα τζςςερα όμωσ ςκζφτομαι γαλόνια εγϊ χρυςά κι ζνα κλιμμζνο δόκιμο, που δε κα τα φορζςει... (Από τθ ςυλλογι Μαραμποφ, 1933) 20

21 Un sottufficiale sul ponte nell ora del pericolo Sul diario di bordo abbiamo scritto: ciclone e burrasca Abbiamo inviato l S.OS. lontano ad altre navi Ed io pallido osservavo l oceano indiano inferocito E dubito se un giorno giungeremo a Batàvia. Ma questo non mi addolora affatto. Noi marinai, dicono, abbiamo venduto l anima al diavolo. Penso solo ad una madre consumata di tristezza Che da anni e lustri attende suo figlio. So bene che la nostra posizione è molto brutta. Il mare arriva al ponte Sono solo dispiaciuto perché non potrò dire a qualcuno ciò che mi tormenta. Dio mio! Ho solo diciannove anni Ed ho viaggiato molte volte in terre lontane Dio mio! Ho un cuore di bambino, innocente, però ho fatto molto errori ed ho peccato molto. Perdonami Una volta ubriaco ad Algeri, senza capire come è successo per una piccola negra che danzava nuda accoltellai qualcuno Perdonami Una sera nebbiosa a Santa Fè, mentre una mi teneva abbracciato stretto, rubai dalla sua calza una mazzeta di soldi raccolta, tutto il giorno, dal suo lavoro sporco Ed ancora Signore mi vergogno a pensarlo, (ma erano tanto rosse e bagnate le sue labbra e da lontano una chitarra spagnola sospirava) giacqui con un piccolo ebreo a Siviglia. Signore questo corpo tanto peccatore tra poco cadrà morto nelle prigioni d acqua.. ma penso a quattro galloni e un sottufficiale malinconico che non gli indosserà. Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia 21

22 12. Η μαϊμοφ (Χάρθσ και Πάνοσ Κατςιμίχασ) Κάποτε, ς' ζνα μακρινό λιμάνι του Λνδικοφ, δίνοντασ μια πολφχρωμθ μεταξωτι γραβάτα ς' ζναν αράπθ, μια μικριν αγόραςα μαϊμοφ με μάτια γκρίηα, ςκοτεινά και πονθρία γεμάτα. Ζνα τςιμποφκι δάγκωνε ςτο ςτόμα τθσ χοντρό και το 'βγαηε όταν ικελε μονάχα να φυςιςει ζναν καπνό πολφ βαρφ, που, ωσ μου 'πε ο πουλθτισ, ιταν οπίου, που από μικρι τθν είχε ςυνθκίςει. Τισ πρϊτεσ μζρεσ μοναχι ςτθσ πλϊρθσ μια γωνιά, ξερνοφςε και με κοίταηε βουβι και λυπθμζνθ, μα ςαν επζραςε καιρόσ, ερχόταν μοναχι κι ϊρεσ πολλζσ ςτον ϊμο μου ξεχνιόταν κακιςμζνθ. Πταν ςτθ γζφυρα ζκανα τθ βάρδια τθσ νυχτόσ κι θ νφςτα βαςανιςτικά τα μάτια μου ετρυποφςε, ςτον ϊμο μου κρυϊνοντασ ςτεκόταν ςκυκρωπι και ςοβαρά μαηί μ' εμζ τον μποφςουλα εκοιτοφςε. Στα πόρτα τθσ αγόραηα μπανάνεσ και γλυκά κι ζξω με μι' άλυςο μικρι τθν ζβγαηα δεμζνθ κι αφοφ ς' όλα κακόμαςτε κι επίναμε τα μπαρ, ςτο φορτθγό γυρίηαμε κι οι δυο μασ μεκυςμζνοι. Δε κφμωνε και μου 'δειχνε πολφ πωσ μ' αγαπά, οφτε κακά τθν άκουςα ποτζ να μου γρυλίςει. Φαινόταν πωσ ςυνικιςε τισ κακουχίεσ κι εμζ, κι εγϊ ςαν ζναν άνκρωπο τθν είχα ςυνθκίςει. Κάποια φορά που επιγαινα μαηί τθσ ςκεφτικόσ εξζφυγ' απ' τα χζρια μου χαροφμενθ και πάει. Είχε προτζρθμα πολφ μεγάλο: να ςιωπάει. Μα κάτι είχε απ' τθν φπουλθ καρδιά τθσ γυναικόσ. La scimmia Una volta, in un porto lontano dell oceano indiano dando in cambio una cravatta di seta, colorata comprai da un negro, una piccola scimmia dagli occhi grigi, bui ma pieni di furbizia. Una pipa grossa masticava spesso Che la toglieva solo per soffiare Il fumo, pesante, che come diceva il venditore, era fumo di oppio a cui da piccola si era abituata. I primi giorni da sola in un angolo della prua, 22

23 vomitava e mi guardava muta e triste ma con il passare il tempo, veniva da sola a sedersi per molte ore sulle mie spalle. Quando sul ponte, facevo il turno di notte e mi tormentava la voglia di dormire lei rimaneva sulle mie spalle, annoiata e seguiva tutta seria la bussola, insieme a me. Nei porti le compravo dolci e banane e legata con una piccola corda la portavo fuori in tutti i bar entravamo e bevevamo tornando ubriachi sul piroscafo Non si arrabbiava mai e sembrava che mi voleva bene non l ho mai sentita grugnire sembrava che si era abituata alle difficoltà ma anch io mi ero legato a lei come se fosse un essere umano Una volta mentre camminavo accanto a lei pensieroso scappò gioiosa dalle mie mani e l ho perduta. Aveva il pregio grande di tacere ma aveva anche il perfido cuore di donna. Traduzione dal greco: Policarpo Slatalamacchia 13. Ο ςταυρόσ του Νότου Ζβραηε το κφμα του γαρμπι είμαςτε ςκυφτοί κι οι δυο ςτο χάρτθ γφριςεσ και μου 'πεσ πωσ το Μάρτθ ς' άλλουσ παραλλιλουσ κα 'χεισ μπει. Κοφλικο ςτο ςτικοσ ςου τατοφ που όςο κι αν το καισ δε λζει να ςβιςει. Eίπαν πωσ τθν είχεσ αγαπιςει ςε μια κρίςθ μαφρου πυρετοφ. 23

24 Βάρδια πλάι ςε κάβο φαλακρό κι ο Σταυρόσ του Νότου με τα αςτράλια Κομπολόι κρατάσ από κοράλλια κι άκοπο μαςάσ καφζ πικρό. Το Άλφα του Κενταφρου μια νυχτιά με το παλλινϊριο πιρα κάτου. Mου 'πεσ με φωνι ετοιμοκανάτου να φοβάςαι τ' άςτρα του Νοτιά. Άλλοτε απ' τον ίδιον ουρανό ζπαιρνεσ τρεισ μινεσ ςτθν αράδα με του καπετάνιου τθ μιγάδα μάκθμα πορείασ νυχτερινό. Σ' ζνα μαγαηί του Nossi Be πιρεσ το μαχαίρι δυο ςελίνια μζρα μεςθμζρι απά ςτθ λίνια ξάςτραψεσ ςαν φάρου αναλαμπι. Κάτω ςτισ ακτζσ τθσ Αφρικισ πάνε χρόνια τϊρα που κοιμάςαι τα φανάρια πια δεν τα κυμάςαι και το ωραίο γλυκό τθσ Κυριακισ La croce del sud Il libeccio increspava l onda Tutti e due chini sulla carta E tu girando mi hai detto che a marzo Ti saresti trovato in un altro parallelo Indiano il tatuaggio sul tuo petto Che neanche con il fuoco si cancella Dicono che l hai amata in una crisi di febbre nera 3 Croce del Sud Bolliva l m onda al vento di sud-est. Stavamo entrambi chini sulla mappa. Ti voltasti per dirmi: a marzo scappo Verso altri paralleli; lì non resto. Tatuaggio di sherpa sul tuo petto, di quelli eterni, pure se li bruci. L avviasti- si racconta- quell inciuccio, in una crisi di quaranta, a letto. 3 Kala-azar(in gergo indiano)=febbre nera=leismaniosi viscerale. Si considerava all inizio malattia delle zone tropicali, ma ora si sa che si trova in tutti i paesi a clima temperato. 24

25 Di guardia accanto ad un promontorio brullo e la Croce del Sud tra gli stralli 4 tieni un rosario un corallo e mastichi chicchi di caffè amaro. Verso l Alfa Centauri una notte mi orientai con il sestante 5 e mi hai detto con voce tremante abbi paura delle stelle del Sud. Altre volte sotto lo stesso cielo rimanesti per tre mesi in rada ad imparare le rotte notturne con la mulatta del capitano. In un negozio di Nossi Bè Comprasti un coltello a due scellini In pieno giorno, sulla linea Scintillò come un lampo di faro. Sotto una spiaggia d Africa ti riposi ormai da anni non ricordi più i fari neanche il buon dolce di domenica. Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia Di guardia presso un capo spelacchiato E la Croce del Sud spora gli stralli. Tieni in mano n rosario di coralli e mastichi caffè non macinato. L Alfa Centauri, una notte di vento, la tirai giù, con bussola e compasso. Tu, con voce già prossima al trapasso: Alle stelle del Sud sta molto attento. Un tempo, per tre mesi ininterrotti, prendesti da quel cielo galantuomo, insieme alla meticcia del nostromo notturne lezioncine sulla rotta Comprasti a Nossi Bè, sotto la tenda, di un mercante, il coltello:due scellini; a mezzogiorno, brillò sulla linea dell equatore, come un faro splende. Nelle spiagge dell Africa, laggiù, dormi da anni un sonno senza pari. Ormai tu non ricordi più quei fari, né il dolce di domenica, non più. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani 14. Παραλλθλιςμοί Τρία πράματα ςτον κόςμο αυτό, πολφ να μοιάηουν είδα. Τα ολόλευκα μα πζνκιμα ςχολεία των Δυτικϊν, των φορτθγϊν οι βρϊμικεσ ςκοτεινιαςμζνεσ πλϊρεσ και οι κατοικίεσ των κοινϊν, χαμζνων γυναικϊν. Ζχουνε μια παράξενθ ςυγγζνεια και τα τρία παρ' όλθ τθ μεγάλθ τουσ ςτο βάκοσ διαφορά, μα μεταξφ τουσ μοιάηουνε πολφ, γιατί τουσ λείπει θ κίνθςθ, θ άνεςθ του χϊρου και θ χαρά. (Από τθ ςυλλογι Μαραμποφ, 1933) 4 Lo strallo (talvolta anche straglio) è un cavo, oggi generalmente realizzato in metallo, che sostiene l albero di una barca o di una nave, dalla parte anteriore.(n.d.t) 5 Sestante:strumento utilizzato per misurare l angolo di elevazione di un oggetto celeste sopra l orizzonte. La data e l angolo di misura sono utilizzati per calcolare una specifica posizione su una mappa nautica o aeronautica (n.d.t) 25

26 Parallelismi Tre cose ho visto al mondo che molto s assomigliano. Le scuole occidentali, bianchissime e funeree, le stive di piroscafi, luride e oscure e le case ove vivono, le femmine perdute. Sono queste tre cose curiosamente affini e per quanto sia grande la loro differenza pure si rassomigliano per quello che gli manca, il movimento vivo, l ampiezza degli spazi, il respiro e la gioia. Traduzione dal greco: Pasquale Borghese Parallelismi Tre cose in questo mondo ho visto assomigliarsi: le scuole bianche e lugubri dei paesi Occidentali, le prore tutte nere, sporche, dei bastimenti, le case delle donne perdute, dozzinali. I tre mondi presentano uno strano legame: benché mostrino in fondo grosse diversità, si assomigliano assai, perché a tutti e tre mancano la gioia, il movimento e la comodità. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani 14.Cambay's water Φνπληάξακε θαξακνζάιη ζην πνηάκη. Είρ' ν πηιόηνο καο ην θνύηειν βακκέλν "θη αλ ιείςεηο ρίιηα ρξόληα ζα ζε πεξηκέλσ" σζηόζν νη θάβνη, ζνπ ζθιεξύλαλ ηε παιάκε. Θνιά λεξά θαη κίιηα ηέζζεξα ην ξέκα, νη θνύιεδεο ηξώλε ζθπθηνί ξύδη κε θάξη, ν θαπεηάληνο καο θνηηάδεη ην θεγγάξη, πνπ 'λαη ζνιό θαη θαηαθόθθηλν ζαλ αίκα. Τν ξπκνπιθό ζθύξημε ηξεηο θαη πάεη γηα πέξα, ζαξάληα κέξεο όιν κέηξαγεο ηα κίιηα, κ' απόςε -ιέσ- θαξκάθη θόκπξα είρεο ζηα ρείιηα, ηελ ώξα πνπ 'πεο κε ζπκό: "Θα 'βγσ άιιε κέξα"... Τε λύρηα ζνπ 'πα ζην θακπνύλη κηα ηζηνξία, ηελ ίδηα π' όινη νη λαπηηθνί ιέλε ζηε ξάδα, ηα κάηηα ζνπ ηα θπβεξλνύζε ζνξνθάδα θη όιν κνπξκνύξηδεο βξαρλά : "Φάιηζν ε πνξεία"... Ξεκέξσζε θ' ήξζε ν θαθίξεο κε ηα θίδηα, ε Μαραξάλα ηνπ Μπδώξ δε θάλεθε όκσο!... Μ' αηζρξέο θνπβέληεο ηνλε πείξαδ' ν ινζηξόκνο θαη ηνπ πεηνύζε 'πά ζηα θίδηα ηνπ ζθνππίδηα. Σαιπάξνπκε! Μαο πεξηκέλνπλ ζην Μπξαδίιη. Τν πξόζσπό ζνπ ζα ην κνύζθεςε η' αγηάδη. Ζεζηόλ αγέξα θαηεβάδεη ην κπνπγάδη κα νύηε θνπζηάλη ζηε ζηεξηά θη νύηε καληήιη. 26

27 Cambay s Water Abbiamo dato fondo al corpo morto nel fiume Il nostro pilota aveva la fronte tatuata e se mancherai per mille anni, ti aspetterò intantole cime ti incalliscono le mani. Acqua torbida e quattro miglia il ruscello Gli indiani mangiano chini riso col curry Il nostro capitano guarda la luna Torbida e vermiglia come il sangue Il rimorchiatore fischiò tre volte e se ne andò Quaranta giorni hai contato le miglia Stasera penso avevi veleno sulle labbra Quando mi hai detto con rabbia: Uscirò un altro giorno La notte sotto il riparo di poppa ti ho raccontato una storia La stessa che tutti i marinai raccontano in rada Gli occhi tuoi li comandava lo scirocco E mormoravi a voce roca: la rotta è perduta Faceva giorno e arrivò il fachiro coi serpenti La Macharana di Midor non compariva Il nostromo lo affrontò con parole volgari E gli gettò immondizia sui serpenti Salpiamo! Ci aspettano in Brasile Il tuo volto intriso di mare Vento caldo irrompe nello stretto Ma sulla terraferma non c è gonna ne fazzoletto Traduzione dal greco:mitzi Marotta-Gigli Μνπζώλαο Τξειόο κνπζώλαο ξάγηζε κεζνλπρηίο ηα ξέιηα. Σην ρέξη ζνπ ρισξό θιαξί, ραξηί θη έλα θηεξό. Τέζζεξνη θάκαλε θαηξνί ηα ξνύρα ζνπ θνπξέιηα. Να ζε ζθεπάζσ ζέιεζα, γιπζηξάο θαη δε κπνξώ. Κνξάιιη ν θαηξακόθσινο βαζηά λα ζε θηιέςεη. Γηαηί κπήγεηο ηα λύρηα ζνπ ζηε ζάπηα θνππαζηή; Εηλ' έλα 'θάδη αζώξεην θαη κνπ κπνδά ηε βιέςε. Γαιάδην βιέπσ κνλαρά, γαιάδην θαη ζηαρηί. 27

28 Παξαθαιώ ζε θάζεζε λα μεκεξώζεη θάπσο. Χξώκα λα βξσ, ην πξάζηλν θαη ηίληεο κπζηηθέο. Κη απέ, ην ζξύιν λα ζνπ πσ πνπ κνπ 'πε καύξνο θάπνο, ηε λύρηα πνπ καο έγιεηθε θσηηά ζην Μαξαθέο. Αθόκα, μέξσ ηνλ αξραίν ζθνπό ηνπ Μηληθάπε, ηε θνηληθηά πνπ δσληαλή ζξελεί ζην Παξακέ. Μα έλα πνπιί κνπ κήλπζε πσο θάπνηνο άιινο ζηα 'πε θάπνηνο, πνπ μέξεη λα ηζηνξά θαιύηεξα από κε. Κάκαηνο είλαη πνπ κηιά ζηελόρσξα θαη θάςα. Πεηζκαηηθή θαη πέηαμεο ραξηί, θηεξό, θιαδί, όκσο δελ είκαζηε παηδηά λα πηάζνπκε ηε θιάςα. Τί ζα 'δηλα -"Πάψε, Σεβάχ"- γηα λα 'κνπλα παηδί! Απγή, πνηνο δαίκνλαο Ιλδόο ζνπ κόιεςε ην ρξώκα; Γπξίδεη ν λαύηεο ην ηξνρό θη ν γύθηνο ηε θσηηά. Κη εκείο, πνπ θάκακε πεηζί ηε θαξαβίζηα βξώκα, ζην πόξην ζα θεξδίζνπκε θαη πάιη ζηα ραξηηά. Monsone Un monsone scatenato ha incrinato a mezzanotte gli argini. Nella tua mano ramo fresco, carta e penna. Quattro volte hanno fatto i tuoi vestiti stracci. Ho cercato di proteggerti, scivoli e non posso. Il catrame sorregge il corallo che ti offre qualcosa. Perchè conficchi le tue unghia nel parapetto marcio? E' una trama tormentata e mi impedisce la vista( aspirazione, mira?) Vedo solo azzurro, azzurro e color cenere Ti prego siedi affinchè in un modo o nell'altro albeggi(faccia giorno) per distinguere il colore, il verde e le tinte segrete. E poi, per dirti la leggenda che mi disse un nero, la notte che ci lambì(assalì) il fuoco a Marakes E ancora, conosco l'antico motivo di Minicape, la palma da dattero che viva, si lamenta nel Paramè. Ma un uccellino mi ha riferito che qualcun'altro la sa narrare meglio di me. Komatos parla tristemente e senza passione. Testardo gettò anche carta, penna e ramoscello. Ma non siamo bambini per piangere 28

29 Che cosa darei per ritornare bambino"taci Sebach"! Alba quale demone indiano ti ha inquinato il colore? Gira il marinaio la ruota e lo zingaro il fuoco. E noi che facciamo la pelle sporca nel porto vinceremo di nuovo alle carte. Traduzione dal greco:ester Basso 29

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. ΜΑΡΑΜΠΟΥ (Από την συλλογή Μαραμπού)

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. ΜΑΡΑΜΠΟΥ (Από την συλλογή Μαραμπού) ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΡΑΜΠΟΥ (Από την συλλογή Μαραμπού) Στίχοι: Νίκος Καβαδδίας Λένε για μένα οι ναυτικοί που εζήσαμε μαζί πως είμαι κακοτράχαλο τομάρι διεστραμμένο, πως τις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca.

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca. 1 Project: ATTENBERG Original Title: ATTENBERG Director: Athina Rachel Tsangari Translated Title: Attenberg Translator: Caterina Carpinato Language: GREEK Subtitles: 559 Words: 3407 Creation Date: 19.

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Ο αρχικός τίτλος της παρέµβασής µου ήταν «Γιατί είµαι περήφανος για την ιδιαίτερή µου πατρίδα». Συνειδητοποιώντας όµως πόσα πολλά πράγµατα θα είχα να σας πω, αισθάνθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Χιόνια στο καµπαναριό

Χιόνια στο καµπαναριό Νικηφόρος Λύτρας : τα κάλαντα Χιόνια στο καµπαναριό Χιόνια στο καµπαναριό που Χριστούγεννα σηµαίνει Χιόνια στο καµπαναριό ξύπνησε όλο το χωριό. Κι όλοι παν στην εκκλησιά τον Χριστό να προσκυνήσουν Κι όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι

Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι «...Δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα, που ερχόταν στο κατώφλι μας κάθε χρονιά, την εποχή που γίνονται τα μούρα, ζητώντας με ευγένεια να της δώσουμε λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE B PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci «Vengo da una patria piccola, dolce ma anche amara, segnata da guerre, distruzioni, esili. Quasi sempre conquistata, occupata e divisa, non ha

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI AA SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI AA SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE PREPARANDOSI PER GLI ESAMI AA SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΕΛΜΕΚ) ΤΕΥΧΟΣ 3 2011 1 Editorial Editorial Μετά από μια μεγάλη απουσία, επιστρέψαμε δυναμικά με καινούρια θέματα και ιδέες. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO B2 secondo il Consiglio d Europa FASE I comprensione di

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ. Προσφέρεται ΜΟΝΟ στο μπουκάλι των 700ml και συσκευάζεται σε κιβώτια των 6 τεμχ. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ H Colombiana Negra είναι ένα ποτό που σίγουρα θα συνεπάρει Μαύρο ρούμι στους 27% αλκοόλ σε συνδιασμό με πινελιές από μέλι και αρωματικά μπαχαρικά. Πίνεται ιδανικά σε ποτήρι με πάγο με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis Aspetti del Magistero Sociale della Chiesa Ortodossa, secondo la dottrina ecclesiastica e l insegnamento di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo Discorso durante i lavori della 49 sessione di

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Sequenza C Traduzione dal testo originale-->greco Nikoletta Litsardaki

Sequenza C Traduzione dal testo originale-->greco Nikoletta Litsardaki Sequenza C Traduzione dal testo originale-->greco Nikoletta Litsardaki 1 Η συσχέτιση ελεύθερου χρόνου και βιβλίου αποκλείει αναγκαστικά αυτή μεταξύ του χρόνου και του βιβλίου. Αναφέρομαι στην ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE.

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. Αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ τοῖς δεῖνοις εὐέλπιδες (Thuc., I, 70, 3) (Ancora, loro (gli Ateniesi) audaci oltre

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale:

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Il rito matrimoniale Ruoli e compiti nella casa L altra: L etera Un mondo alla rovescia: La città delle donne Le Amazzoni Credits Il rito matrimoniale

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 07 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΕΑ1ΔΑ 1. «Εφτά τραγούδια θα σου πω» Στίχου Μ. Κακογιάννης Μουσική: Μ. Χατζιδάκις Τραγούδι: Αναστασία Παιχνίδια - Διασκέδαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

POETI GRECI CONTEMPORANEI. Βασίλης Λαλιώτης Vassìlis Laliòtis

POETI GRECI CONTEMPORANEI. Βασίλης Λαλιώτης Vassìlis Laliòtis POETI GRECI CONTEMPORANEI Βασίλης Λαλιώτης Vassìlis Laliòtis 1 Poeti Greci Contemporanei III. Vassìlis Laliòtis 2 Condannato alla poesia Βασίλης Λαλιώτης, Vassìlis Laliòtis Ciò che subito si sente in Vassìlis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Η Ιταλία καταλαμβάνει έκταση 301.245 Km 2 με πληθυσμό 57.46 εκατομμύρια κατοίκων. Η Ιταλία επηρέασε έντονα την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πουθ έρχεσαι; Απ τη Βαβυλώνα. Που πας; Στο μάτι του κυκλώνα. Ποιαν αγαπάς; Κάποια τσιγγάνα. Πως τη λένε; Φάτα Μοργκάνα.

Πουθ έρχεσαι; Απ τη Βαβυλώνα. Που πας; Στο μάτι του κυκλώνα. Ποιαν αγαπάς; Κάποια τσιγγάνα. Πως τη λένε; Φάτα Μοργκάνα. Όταν το 1933 δημοσιεύθηκε στην Αθήνα η μικρή ποιητική συλλογή Μαραμπού, στην ελληνική ποίηση κυριαρχούσε ο υπερρεαλισμός που μόλις είχε ανακαλυφθεί, ίσως γιατί αυτό το κίνημα προσέφερε πάρα πολλά στους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Διονυσία Μουζάκη (για Β Ανωτέρα)

Διονυσία Μουζάκη (για Β Ανωτέρα) Διονυσία Μουζάκη (για Β Ανωτέρα) Caldara, Al....... Sebben crudele (aria antica) Handel, G.F... Then shall the eyes of the blind... He shall feed His flock από «The Messiah» Recit. No.19 και Aria No.20

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA. Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA. Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia Due miracoli nella Parafrasi del Vangelo di San Giovanni di Nonno di Panopoli: il

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ Ὦ γῆς παλαιὸν Ἄργος, Ἰνάχου ῥοαί, ὅθεν ποτ

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Agazia Scolastico, Epigrammi

Agazia Scolastico, Epigrammi Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia Classico-Medievale Ciclo XXVI Anno di discussione 2014 Agazia Scolastico, Epigrammi Introduzione, testo critico

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Καββαδίας, «Kuro Siwo»: η επιθυµία του ταξιδιού - το ταξίδι προς την Ουτοπία. επιµέλεια: Χρήστος ανιήλ

Νίκος Καββαδίας, «Kuro Siwo»: η επιθυµία του ταξιδιού - το ταξίδι προς την Ουτοπία. επιµέλεια: Χρήστος ανιήλ Νίκος Καββαδίας, «Kuro Siwo»: η επιθυµία του ταξιδιού - το ταξίδι προς την Ουτοπία επιµέλεια: Χρήστος ανιήλ 92 ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑ ΙΑΣ Kuro Siwo 1 Η δύσκολη αλλά γοητευτική ζωή των ναυτικών αποτελεί το αυτοβιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL

MAMBRETTI - PAPAMICHAIL Notizie 34 Το παρόν τεύχος τυπώθηκε σε 5.000 τεμ. Del presente numero sono state stampate 5.000 copie Οποιαδήποτε αναδημοσιεύση κειμένων και φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται μόνο με την άδεια του εκδότη.

Διαβάστε περισσότερα

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti Corso di Laurea magistrale in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia Tesi di Laurea Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Θρησκευτικά Α Δημοτικού Θεματικθ ενότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ομάδα ζηήπιξηρ Θπηζκεςηικών Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ Κείμενα - έρεσνα Σελίδωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα