(11 /1/ /2/ 1975)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(11 /1/ 1910 10/2/ 1975)"

Transcript

1 (11 /1/ /2/ 1975) Νίκοσ Καββαδίασ- Nikos Kavadìas 1. Θεςςαλονίκθ (Θ.Μικροφτςικοσ) Ιταν εκείνθ τθ νυχτιά που φφςαγε ο Βαρδάρθσ το κφμα θ πλϊρθ εκζρδιηεν οργιά με τθν οργιά ς' ζςτειλε ο πρϊτοσ τα νερά να πασ για να γραδάρεισ μα εςφ κυμάςαι τθ Σμαρϊ και τθν Καλαμαριά Ξζχαςεσ κείνο το ςκοπό που λζγανε οι Χιλιάνοι άγιε Νικόλα φφλαγε κι αγιά καλαςςινι τυφλό κορίτςι ς' οδθγάει παιδί του Μοντιλιάνι που τ' αγαποφςε ο δόκιμοσ κι οι δυο Μαρμαρινοί Απάνω ςτο γιατάκι ςου φίδι νωκρό κοιμάται και φζρνει βόλτεσ ψάχνοντασ τα ροφχα ςου θ μαϊμοφ εκτόσ από τθ μάνα ςου κανείσ δε ςε κυμάται ςε τοφτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμοφ Κάτω από φϊτα κόκκινα κοιμάται θ Σαλονίκθ πριν δζκα χρόνια μεκυςμζνθ μου είπεσ ς' αγαπϊ αφριο ςαν τότε και χωρίσ χρυςάφι ςτο μανίκι μάταια κα ψάχνεισ το ςτρατί που πάει για το Ντεπό. (Από τθ ςυλλογι Ποφςι, 1947) 1

2 Salonicco Era quella sera che spirava il Vardari l'onda guadagnava la prua braccio dopo braccio il tecnico di bordo ti ha mandato a controllare il motore ma tu ricordi Smarò e Kalamarià Hai dimenticato la canzone che cantavano i Cileni San Nicola ti protegga e la Santa del Mare la ragazza cieca che amavano il cadetto e i due di Marmara, ti guida, figlio di Modigliani Sopra al tuo letto dorme indolente un serpente e la scimmia va in giro cercando i tuoi vestiti tranne tua mamma nessuno ti ricorderà in questo terribile viaggio della disperazione Sotto le luci rosse dorme Salonicco dieci anni fa ubriaca mi hai detto ti amo domani come allora e senza oro sulla manica cercherai invano la strada che porta a Depo Salonicco Era quella la notte in cui soffiava il Vardari la prua vinceva l'onda braccio dopo braccio il motorista ti ha spedito allo scandaglio e tu pensi alla piccola Smeralda e a Kalamarià Hai scordato il motivo che cantavano i Cileni proteggeteci San Nicola e Santa marinara come un cieco ti porta una bimba figlia di Modigliani quella che l'aspirante ama e i due del mar di Marmara Sopra la tua cuccetta dorme una serpe intorpidita e la scimmia fa piroette cercando i tuoi vestiti di te, tua madre a parte, nessuno si ricorda in questo tremendo viaggio di sciagura Sotto le luci rosse dorme Salonicco dieci anni or sono ubriaca mi dicesti "t'amo" domani come allora senza oro sulla manica invano cercherai la strada che va al Depôt Traduzione dal greco:alessio Miranda Traduzione dal greco: Gian Piero Testa 2. Θεςςαλονίκθ ΙΙ (Ξζμπαρκοι) Στη Μυρτώ Κουμβακάλη Τράνταηε ςαν από ςειςμό ςυκζμελα ο Χορτιάτθσ κι ακόντιηε μθνφματα με κόκκινθ βαφι. Γραφι από τρεισ και μου 'γινεσ μοτάρι και καρφί. Μα ζριχνε θ Τοφμπα, ςε διπλό κρεβάτι, τα χαρτιά τθσ. Τθ μάκινα για τον καπνό και το τςιγαροχάρτι τθν ζχαςεσ, τθν ξζχαςεσ, τθ χάριςεσ αλλοφ. Ιτανε τότε που ζςπαςε το μεςιανό κατάρτι. Τα ψζματα του βουτθχτι, του ναφτθ, του λωλοφ. Και τι δεν ζχω υποςχεκεί και τι δεν ζχω τάξει, μα τα ςαράντα κφματα μου φταίνε και ξεχνϊ -τθσ Άγρασ τα μακριά ςαριά, του Σάντουν το μετάξικαι τα κυμάμαι μόλισ δω ανακρϊςκοντα καπνό. Το δαχτυλίδι που 'φερνα μου το 'κλεψε θ Οράγια. 2

3 Τον παπαγάλο μάδθςε και ζπαψε να μιλεί. Ασ εκατζβαινε ζςτω μια, ςτο βίρα, ςτα μουράγια, κι ασ κοίταηε τθν άγκυρα μονάχα, που καλεί. Τίποτα ςτα χεράκια μου, μάνα μου, δε φτουράει ζρωτασ, μαλαματικά, ξόμπλια και φυλαχτά. Σιχαίνομαι το ναυτικό που εμάηεψε λεφτά. Εμοφτηωςε τθ κάλαςςα και τθνε κατουράει. Τθσ Σαλονίκθσ μοναχά τθσ πρζπει το καράβι. Να μθν τολμιςεισ να τθ δεισ ποτζ από τθ ςτεριά. Κι αν κάποια ςτθν Καλαμαριά πουκάμιςο μου ράβει, Μπορεί να 'ρκω απ' τα πζλαγα με τθ φυρονεριά. (Από τθ ςυλλογι Τραβέρςο, 1975) Salonicco II Si scuoteva dal profondo il Hortiatis come per un terremoto e lanciava messaggi di vernice rossa Uno scritto di tre e mi diventasti succhiello e chiodo Ma dentro a un letto per due calava le sue carte Tumba. La macchinetta per rollare tabacco e cartine te la sei scordata, l hai perduta, l'hai regalata in giro Fu allora che si spezzò l'albero di mezzana. Le bugie del palombaro, del marinaio, del demente. E cosa non ho promesso, cosa non ho mantenuto ma la colpa è dei mille miei diavoli e divento smemorato - i lunghi sari di Agra, le sete di Shantung - mi vengono in mente appena vedo un fumo risalire. L'anello che portavo me l'ha rubato Oraya Si è spennato il pappagallo, e ha smesso di parlare. Che una volta almeno venisse alla banchina, se si salpa, e che almeno una volta guardasse l'ancora, che invita. Tra le mie mani, o mamma, non c'è niente che funzioni amore, cose preziose, cartamodelli e amuleti. Mi fa ribrezzo il marinaio che ha messo via dei soldi Ha detto crepa al mare e ci piscia sopra, adesso. 3

4 Salonicco va vista solamente dalla nave. Non osare guardarla dalla terraferma. E se qualcuna a Kalamarià mi cuce una camicia, Forse che arrivo con la marea dall'alto mare. Traduzione dal greco: Gian Piero Testa 3. Ποφςι (Ξέμπαρκοι) Ζπεςε το ποφςι αποβραδίσ το καραβοφάναρο χαμζνο κι ζφταςεσ χωρίσ να ςε προςμζνω μεσ ςτθν τιμονιζρα να με δεισ Κάταςπρα φοράσ κι ζχεισ βραχεί πλζκω ςαλαμάςτρα τα μαλλιά ςου Κάτου ςτα νερά του Port Pegassu βρζχει πάντα τζτοιαν εποχι Μασ παραμονεφει ο κερμαςτισ με τα δυό του πόδια ςτισ καδζνεσ. μθν κοιτάσ ποτζ ςου τισ αντζνεσ με τθν τρικυμία, κα ηαλιςτείσ. Βλαςτθμά ο λοςτρόμοσ τον καιρό είν' αλάργα τόςο θ Τοκοπίλλα Από να φοβάμαι και να καρτερϊ κάλλιο περιςκόπιο και τορπίλλα. Φφγε! Εςζ ςου πρζπει ςτζρεα γθ Ιρκεσ να με δεισ κι όμωσ δε μ' είδεσ ζχω απ' τα μεςάνυχτα πνιγεί χίλια μίλια πζρ' απ' τισ Εβρίδεσ (Από τθ ςυλλογι Ποφςι, 1947) La nebbia Scese la nebbia verso sera si era perduta la nave faro e mi arrivasti inaspettata a farmi visita alla chiesuola Vesti tutta di bianco e ti sei bagnata come una cima attorciglio i tuoi capelli Sotto le acque di Port Pegasos di questa stagione sempre piove 4

5 Ci aspetta al varco il fochista con tutti e due i suoi piedi sopra le catene ehi, se c'è burrasca le antenne non le guardare ché altrimenti la testa ti si metterà a girare Contro il tempo che fa il nostromo impreca c'è tanto mare tra qui e Tocopilla Piuttosto che aver paura ed aspettare son meglio la torpedine e il periscopio. E vattene! A te serve una terra ferma Sei venuta a vedermi ma non mi hai visto è già da mezzanotte che sto affogato al di là delle Ebridi mille miglia. Traduzione dal greco: Gian Piero Testa 4. Οι προςευχζσ των ναυτικών (Ξέμπαρκοι) Οι Γιαπωνζηοι ναυτικοί, προτοφ να κοιμθκοφν, βρίςκουν ςτθν πλϊρθ μια γωνιά που δεν πθγαίνουν άλλοι κι ϊρα πολλι προςεφχονται βουβοί, γονατιςτοί μπροσ ς' ζνα Βοφδα κίτρινο που ςκφβει το κεφάλι. Κάτι μακριά ωσ τα πόδια τουσ φορϊντασ νυχτικά, μαςϊντασ οι ωχροκίτρινοι μικροί Κινζηοι ρφηι, προφζρουνε με τθν ψιλι φωνι τουσ προςευχζσ κοιτάηοντασ μια χάλκινθ παγόδα που καπνίηει. Οι Κοφλθδεσ με τθν βαριά βλακϊδθ τουσ μορφι βαςτάν ςκυφτοί τα γόνατα κοιτϊντασ πάντα κάτου, κι οι Αράπθδεσ ςιγοκουνάν το ςϊμα ρυκμικά, κατάρεσ μουρμουρίηοντασ ενάντια του κανάτου. Οι Ευρωπαίοι τα χζρια τουσ κρατϊντασ ανοιχτά, εκςτατικά προςεφχονται γιομάτοι από ικεςία και ψάλλουνε κακολικζσ ωδζσ μουρμουριςτά, που εμάκαν όταν πιγαιναν μικροί ςτθν εκκλθςία. Και οι Ζλλθνεσ, με τθ μορφι τθ βαςανιςτικι, από ςυνικεια κάνουνε, πριν πζςουν, το ςταυρό τουσ κι αρχίηοντασ με ςιγανι φωνι «Ράτερ θμϊν...» το μακρουλό ςταυρϊνουνε λερό προςκζφαλό τουσ. (Από τθ ςυλλογι Μαραμποφ, 1933) 5

6 Le preghiere dei marinai I marinai giapponesi, prima di andare al letto, cercano a prora un angolo che sembra appartato e stando lì per molto, pregano, muti, inginocchiati davanti ad un Budda giallo col capo chino. Con camicie da notte lunghe fino ai piedi, masticando riso, i piccoli cinesi giallo-ocra, bisbigliano preghiere, davanti ad una pagoda fumante. Gli indiani col volto olivastro, in ginocchio proni guardano sempre in basso, e i negri al rimo lento del corpo, mormorano maledizioni contro la morte. Gli europei con le mani aperte, pregano in estasi implorando, mormorando odi cattoliche imparate da piccoli in chiesa. E i Greci, dal volto provato, fanno per abitudine, prima di andare al letto, il segno della croce, e,iniziando a recitare a voce bassa il Padre Nostro, benedicono la federa del loro sudato cuscino. Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia Le preghiere dei marinai I marinai nipponici prima di andare a letto Trovano a prora un angolo che i compagni detestano, e per un pezzo pregano inginocchiati e muti,davanti a un Budha giallo che reclina la testa i piccoli e giallognoli Cinesi hanno vestaglie lunghe giù fino ai piedi, e masticano riso: recitano preghiere con la voce sottile e verso una pagoda bronzea volgono il viso. Gli Indiani con il loro aspetto greve ed ebete Guardano in giù, piegati, stringendo le ginocchia; gli Arabi invece dondolano con il corpo cadenzando, sussurrando scongiuri contro morte e malocchi. Gli Europei, con le mani ben aperte, rivolgono Estatiche preghiere, gravidi di pietà, e sussurrando intonano le salmodie cattoliche che hanno imparato in chiesa, nella più verde età I Greci con il loro aspetto tormentoso, per uso a sera fanno il segno della croce: una croce per l ampio e lurido cuscino quando attaccano Padre nostro a basa voce. Traduzione dal greco:filippomaria Pontani 5. Μαραμποφ (Μαρίηα Κωχ) Λζνε για μζνα οι ναυτικοί που εηιςαμε μαηί πωσ είμαι κακοτράχαλο τομάρι διεςτραμμζνο, πωσ τισ γυναίκεσ μ' ζνα τρόπον φπουλο μιςϊ κι ότι μ' αυτζσ να κοιμθκϊ ποτζ μου δεν πθγαίνω. Ακόμα, λζνε πωσ τραβϊ χαςίςι και κοκό πωσ κάποιο πάκοσ με κρατεί φριχτό και ςιχαμζνο, κι ολόκλθρο ζχω το κορμί με ηωγραφιζσ αιςχρζσ, ςιχαμερά παράξενεσ, βακιά ςτιγματιςμζνο. 6

7 Ακόμα, λζνε πράματα φριχτά παρά πολφ, που είν' όμωσ ψζματα χοντρά και καταςκευαςμζνα, κι αυτό που εςτοίχιςε ςε με πλθγζσ κανατερζσ κανείσ δεν το 'μακε ποτζ, γιατί δεν το 'πα ςε κανζνα. Μ' απόψε, τϊρα που ζπεςεν θ τροπικι βραδιά, και φεφγουν προσ τα δυτικά των Μαραμποφ τα ςμινθ, κάτι με ςπρϊχνει επίμονα να γράψω ςε χαρτί, εκείνο, που παντοτινι κρυφι πλθγι μου εγίνθ. Ιμουνα τότε δόκιμοσ ς'ζνα λαμπρό ποςτάλ και ταξιδεφαμε Αίγυπτο γραμμι Νότιο Γαλλία. Τότε τθ γνϊριςα - ςαν άνκοσ ζμοιαηε αλπικό - και μια ςτενι μασ ζδεςεν αδελφικι φιλία. Αριςτοκρατικι, λεπτι και μελαγχολικι, κόρθ ενόσ πλοφςιου Αιγφπτιου οποφ 'χε αυτοκτονιςει, ταξίδευε τθ λφπθ τθσ ςε χϊρεσ μακρινζσ, μιπωσ εκεί γινότανε να τινε λθςμονιςει. Ράντα ςχεδόν τθσ Μπαςκιρτςζφ κρατοφςε το Ηουρνάλ, και τθν Αγία τθσ Άβιλασ παράφορα αγαποφςε, ςυχνά ςτίχουσ απάγγελνε κλιμμζνουσ γαλλικοφσ, κι ϊρεσ πολλζσ προσ τθ γαλάηιαν ζκταςθ εκοιτοφςε. Κι εγϊ, που μόνον εταιρϊν εγνϊριηα κορμιά, κι είχα μιαν άβουλθ ψυχι δαρμζνθ απ' τα πελάθ, μπροςτά τθσ εξανάβριςκα τθν παιδικι χαρά και, ςαν προφιτθ, εκςτατικόσ τθν άκουα να μιλάει. Ζνα μικρό τθσ πζραςα ςταυρόν απ' το λαιμό κι εκείνθ ζνα μου χάριςε μεγάλο πορτοφόλι κι ιμουν ο πιο δυςτυχιςμζνοσ άνκρωποσ τθσ γθσ, όταν εφκάςαμε ς' αυτιν που κα 'φευγε τθν πόλθ. Τθν εςκεφτόμουνα πολλζσ φορζσ ςτα φορτθγά, ωσ ζνα παραςτάτθ μου κι άγγελο φφλακά μου, και μια φωτογραφία τθσ ςτθν πλϊρθ ιταν για με όαςθ, που ζνασ ςυναντά μες' ςτθν καρδιά τθσ Άμμου. Νομίηω πωσ κε να 'πρεπε να ςταματιςω εδϊ. Τρζμει το χζρι μου, ο κερμόσ αγζρασ με φλογίηει. Κάτι άνκθ εξαίςια τροπικά του ποταμοφ βρωμοφν, κι ζνα βλακϊδεσ Μαραμποφ παράμερα γρυλίηει. Κα προχωριςω!... Μια βραδιά ςε πόρτο ξενικό 7

8 είχα μεκφςει τρομερά με ουίςκι, τηιν και μπφρα, και κατά τα μεςάνυχτα, τρικλίηοντασ βαριά, το δρόμο προσ τα βρωμερά, χαμζνα ςπίτια επιρα. Αιςχρζσ γυναίκεσ τράβαγαν εκεί τουσ ναυτικοφσ, κάποια μ' άρπαξ' απότομα, γελϊντασ, το καπζλο (παλιά ςυνικεια γαλλικι του δρόμου των πορνϊν) κι εγϊ τθν ακολοφκθςα ςχεδόν χωρίσ να κζλω. Μια κάμαρα ςτενι, μικρι, ςαν όλεσ βρωμερι, οι αςβζςτεσ απ' τουσ τοίχουσ τθσ επζφτανε κομμάτια, κι αυτι ράκοσ ανκρϊπινο που εμίλαγε βραχνά, με ςκοτεινά, παράξενα, δαιμονιςμζνα μάτια. Τθσ είπα κι ζςβθςε το φωσ. Επζςαμε μαηί. Τα δάχτυλά μου κακαρά μζτρααν τα κόκαλά τθσ. Βρωμοφςε αψζντι. Εξφπνθςα, ωσ λζνε οι ποιθτζσ «μόλισ εςκόρπιηεν θ αυγι τα ροδοπζταλά τθσ». Πταν τθν είδα και ςτο φωσ τα' αχνό το πρωινό, μου φάνθκε λυπθτερι, μα κολαςμζνθ τόςο, που μ' ζνα δζοσ αλλόκοτο, ςαν να 'χα φοβθκεί, το πορτοφόλι μου ζβγαλα γοργά να τθν πλθρϊςω. Δϊδεκα φράγκα γαλλικά... Μα ζβγαλε μια φωνι, κι είδα μια εμζνα να κοιτά με μάτι αγριεμζνο, και μια το πορτοφόλι μου... Μ' απόμεινα κι εγϊ ζναν ςταυρό απάνω τθσ ςαν είδα κρεμαςμζνο. Ξεχνϊντασ το καπζλο μου βγικα ςαν τον τρελό, ςαν τον τρελό που αδιάκοπα τρικλίηει και χαηεφει, φζρνοντασ μζςα ςτο αίμα μου μια αρρϊςτια τρομερι, που ακόμα βαςανιςτικά το ςϊμα μου παιδεφει. Λζνε για μζνα οι ναυτικοί που εκάμαμε μαηί πωσ χρόνια τϊρα με γυναίκα εγϊ δεν ζχω πζςει, πωσ είμαι παλιοτόμαρο και πωσ τραβάω κοκό, μ' αν ιξεραν οι δφςτυχοι, κα μ' είχαν ςυχωρζςει... Το χζρι τρζμει... Ο πυρετόσ... Ξεχάςτθκα πολφ αςάλευτο ζνα Μαραμποφ ςτθν όχκθ να κοιτάηω. Κι ζτςι κακϊσ επίμονα κι εκείνο με κοιτά, νομίηω πωσ ςτθ μοναξιά και ςτθ βλακεία του μοιάηω... (Από τθ ςυλλογι Μαραμποφ, 1933) 8

9 Marabù Dicono di me i marinai con cui ho vissuto che sono una sagoma stramba e un po scorbutica, che detesto le donne d un odio latente e che a letto con loro non vado per niente. Dicono che fumo hashish e dama bianca, che un male disgustoso e orribile mi sfianca, che ho tutto il corpo butterato nel profondo da segni ripugnanti, un tatuaggio immondo. Poi dicono ancora cose molto più brutte, tutte luride menzogne, ma proprio tutte, e al contrario quello che a morte m ha ferito io mai l ho detto, e mai nessuno ha saputo. Ma ora che è calata la sera tropicale E stormi di marabù vanno nel grecale, c è qualcosa che m istiga a prendere un foglio: della mia ignota, eterna piaga dir vi voglio. Viaggiavo in prova su una gran nave postale Verso l Egitto, in rotta per la Francia australe. Fu lì che la conobbi- un fiore alpino bello- E fummo amici, come sorella e fratello. Melanconica, aristocratica e slanciata: suo padre un ricco Egizio, s era suicidato: portava con sé in viaggio in un paese lontano, per cancellarlo, un dolore sovrumano. Sempre col Journal di Baskircev la trovai, e amava alla follia santa Teresa d Avila; declamava spesso versi tristi, francesi e guardava ore intere l azzurra distesa. Non conoscevo che corpi di prostitute: la mia anima abulica, dai mari battuta, con lei ritrovava la gioia di un bambino, l estasi:un oracolo la sua parlantina. Una piccola croce le passai sul collo, lei in cambio mi regalò un grande portafoglio, e non ci fu al mondo uomo di me più triste quando giunse alla meta: non l avrei rivista. Marabù Dicono di me i marinai con cui si fece comune vita che un tipaccio io sono, ostico e pervertito che detesto le donne in un modo atroce e che a letto con loro non ci vado mai. E ancora, dicono che tiro hashish e cocaina che mi possiede una qualche orribile passione e che di vergognose figure strane da far schifo ho tutto il corpo segnato fin nelle carni. E ancora, dicono cose terribili e esagerate che sono invece menzogne rozze e artificiose, e quello che valse a me ferite da morirne nessuno mai lo seppe, ché a nessuno lo dissi mai. Ma stasera, ora che è scesa la sera tropicale e ai loro occidenti vanno dei Marabù gli stormi, qualcosa mi preme e spinge a scrivere su un foglio quello che mi diventò segreta piaga eterna. Ero in quel tempo allievo su un postale scintillante e viaggiavamo sulla rotta Egitto - Francia del Midi. Fu allora che la conobbi - pareva un fiore delle Alpi - e da un'amicizia come fraterna ci trovammo avvinti. Aristocratica, melanconica e sottile, figlia di un ricco egiziano che si era suicidato, in paesi lontani in viaggio portava il suo dolore, chissà che là non le accadesse di scordare. Quasi sempre aveva il Journal della Baschkirtseff e appassionatamente amava di Avila la Santa versi francesi recitava spesso pieni di dolore, e per molte ore guardava alla distesa azzurra. E io, che solo di puttane avevo appreso i corpi, e avevo un'anima abulica, oppressa dagli oceani, davanti a lei ritrovavo la gioia dell'infanzia e, come fosse un profeta, l'ascoltavo estatico parlare. Passai dal mio collo al suo una piccola croce e lei a me donò un grande portafoglio e fui l'uomo più disgraziato della terra quando si giunse alla città da cui doveva ripartire. 9

10 Pensavo spesso a lei sulle navi da carico, come angelo custode e protettore caro: un oasi nel deserto era per me ogni sua fotografia, che divoravo sulla prua. Penso che dovrei fermarmi qui; ecco, mi blocco. Mi trema la mano, m infiamma lo scirocco. Bei fiori esotici marciscono sul fiume E un tardo marabù gracchia sotto le piume. Continuerò!... Una sera in un porto straniero Bevvi whisky, gin e birra: brillo davvero, verso mezzanotte, a furia di barcollare, presi la via delle case di malaffare. Donne turpi attiravano i mozzi al bordello: di colpo una, ridendo mi sfilò il cappello (antico uso francese di ogni brava troia) e io la seguii controvoglia, quasi per noia Stanza piccola, angusta, come tutte lurida, pezzi d intonaco cadevano dai muri; lei era uno straccio, parlava a voce roca, con l occhio scuro e spiritato che ti affoca. Le dissi di spegnere la luce. Godette. Le contavo le ossa con le dita nette. Puzzava d assenzio. Mi destai(frase astrusa) quando l alba spargeva i petali di rosa. La vidi al mattino nella luce pastosa, e mi sembrò triste, e così peccaminosa che con foga assurda, quasi avessi paura, estrassi il portafoglio e pagai la fattura. Dodici franchi francesi Cacciò un urlaccio: La vidi guardare ora me, l occhio selvaggio, ora il mio portafoglio Ma presto anch io mi sbiancai quando al collo una croce appesa le notai. Scordai il cappello e uscii fuori come un demente Come uno che barcolla e vaga eternamente, recando un male spaventoso nelle vene, che al mio corpo ancora infligge torture e pene. Dicono di me i marinai con cui ho vissuto Che con una donna da anni non ho giaciuto, che sono una vecchia sagoma e fumo coca. Se sapessero l ironia sarebbe poca La pensavo molte volte dalle navi da carico come fosse la mia scorta e un angelo custode e una sua fotografia in prua era per me un'oasi che s' incontra nel cuore del Deserto. Penso, dio mio, che dovrei fermarmi qui. Trema la mia mano, il vento caldo mi mette un fuoco. C'è un profumo dal fiume di meravigliosi tropicali fiori e un insulso Marabù grufola un po' discosto. Tiriamo avanti!...una sera in un porto straniero ero ubriaco da far spavento di wisky, birra e gin, e verso la mezzanotte, dondolandomi pesante presi la strada delle luride, perdute case. Donne svergognate attiravano i marinai, di colpo una mi strappò ridendo il mio berretto (vecchio uso francese nella strada delle puttane) e quasi senza volerlo io le tenni dietro. Una camera stretta, piccola, fetente come tutte dai cui muri l'intonaco cadeva a pezzi e lei uno straccio umano dalla loquela roca e dagli occhi tenebrosi, indemoniati, strani. Le dissi di spegnere la luce e spense. Ci coricammo insieme. Le mie dita contavano le sue ossa senza errore. Aveva odore d'assenzio. Mi svegliai, come dicono i poeti "quando Aurora spargeva i suoi petali di rosa". Quando la vidi alla luce fioca del mattino mi apparve triste e così, così reietta, che per un rispetto strano, una paura perfino, per pagarla cavai il portafoglio in fretta. Dodici franchi francesi...ma emise un suono e la vidi mandare selvagge occhiate un poco a me e un poco al portafoglio...ma io, come ci restai, quando sul petto le vidi pendere una croce. Scordandomi il berretto uscii come fossi pazzo come un pazzo che barcolla senza pace istupidito portando nel mio sangue un malanno atroce che ancora con tormento mi punisce. Dicono i marinai che con me ebbero a che fare che da anni io con una donna non ci gioco, che sono una pellaccia e tiro coco 10

11 ma a saperlo pietosi mi darebbero il perdono... La mano trema Febbre Ho avuto una deriva, contemplando un marabù fermo sulla riva. E penso, mentre mi guarda con insistenza, che gli assomiglio, in solitudine e scemenza Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani La mano trema...la febbre...sovente mi persi a guardare un Marabù immobile sulla riva. E così quando a sua volta lui mi guarda fisso, penso che in quanto imbecille e solo ben gli somiglio... Traduzione dal greco: Gian Piero Testa 6. Mal du depart ( Γιάννθσ Σπανόσ) Κα μείνω πάντα ιδανικόσ κι ανάξιοσ εραςτισ των μακρυςμζνων ταξιδιϊν και των γαλάηιων πόντων, και κα πεκάνω μια βραδιά, ςαν όλεσ τισ βραδιζσ, χωρίσ να ςχίςω τθ κολι γραμμι των οριηόντων. Για το Μαδράσ, τθ Σιγγαποφρ, τ' Αλγζρι και το Σφαξ κ' αναχωροφν ςαν πάντοτε περιφανα τα πλοία, κι εγϊ, ςκυφτόσ ς' ζνα γραφείο με χάρτεσ ναυτικοφσ, κα κάνω ακροίςεισ ςε χοντρά λογιςτικά βιβλία. Κα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλϊ οι φίλοι κα νομίηουνε πωσ τα' χω πια ξεχάςει, κι θ μάνα μου χαροφμενθ κα λζει ς' όποιον ρωτά: "Ιταν μια λόξα νεανικι, μα τϊρα ζχει περάςει..." Μα ο εαυτόσ μου μια βραδιά εμπρόσ μου κα υψωκεί και λόγο, ωσ ζνασ δικαςτισ ςτυγνόσ, κα μου ηθτιςει, κι αυτό τ' ανάξιο χζρι μου που τρζμει κα οπλιςτεί, κα ςθμαδζψει κι άφοβα τον φταίχτθ κα χτυπιςει. Κι εγϊ που τόςο πόκθςα μια μζρα να ταφϊ ςε κάποια κάλαςςα βακιά ςτισ μακρινζσ Λνδίεσ, κα 'χω ζνα κάνατο κοινό και κλιβερό πολφ και μια κθδεία ςαν των πολλϊν ανκρϊπων τισ κθδείεσ. (Από τθ ςυλλογι Ποφςι,1947) Mal du départ Rimarrò per sempre amante, ideale e indegno dei lunghissimi viaggi e dei celesti oceani e morirò una sera, come tutte le sere senza scindere la linea offuscata degli orizzonti. Per Madras, Singapore, Algeri e Sfax partiranno fiere come sempre le navi, ed io, chiuso in ufficio tra le carte nautiche tirerò le somme sui copiosi libri contabili. Mal du départ Rimarrò per sempre un amante indegno e ideale Dei viaggi lontani, dei mari blu cobalto: morirò una sera come tutte le sere, senza fendere l orizzonte vago ed alto. Per Madras, Singapore, per Algeri e Sfax Salperanno navi splendenti come gli astri, e io, chino su una scrivania con carte nautiche, farò le addizioni sui grossi libri mastri. 11

12 Smetterò di parlare di viaggi lontani, gli amici crederanno che li ho dimenticati, mia madre allegramente dirà a tutti quelli che chiedono: era una pazzia di gioventù, ma ora è passata. Ma una notte il mio io si innalzerà di fronte a me e, come un giudice austero, mi chiederà la ragione e questa mia mano indegna si volgerà armata marcherà senza paura e batterà il colpevole. Ed io che tanto agognavo un giorno affondare in qualche mare profondo nelle Indie lontane, avrò una morte comune e molto desolata un funerale come di molti uomini i funerali. traduzione dal greco: Pasquale Arena Smetterò di parlare di viaggi lontani: gli amici crederanno che li abbia scordati, e mia madre, contenta, dirà a chi ne chiede: una sbandata giovanile, ora è passata Ma una sera il mio io s alzerà innanzi a me Per chiedermi conto, giudice non cedevole: s armerà questa mia indegna tremante mano, mirerà, e senza tema punirà il colpevole. E io che tanto bramavo essere seppellito In un mare profondo delle Indie, laggiù Avrò invece una morte banale e tristissima, e un funerale identico a quelli dei più. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani 7.Fata Morgana (Μαρίηα Κωχ) Κα μεταλάβω με νερό καλαςςινό ςτάλα τθ ςτάλα ςυναγμζνο απ' το κορμί ςου ςε τάςι αρχαίο, μπακιρζνιο αλγερινό, που κοινωνοφςαν πειρατζσ πριν πολεμιςουν. Στρείδι ωκεάνειο αρραβωνιάηεται το φωσ. Γεφςθ από φλοφδι του ροδιοφ, ςτυφό κυδϊνι κι ο άρρθτοσ τόνοσ, πιο πικρόσ και πιο ςτυφόσ, που εναποκζτανε ςτα βάηα οι Καρχθδόνιοι. Ρανί δερμάτινο, αλειμμζνο με κερί, οςμι από κζδρο, από λιβάνι, από βερνίκι, όπωσ μυρίηει αμπάρι ςε παλιό ςκαρί χτιςμζνο τότε ςτον Ευφράτθ ςτθ Φοινίκθ. Χόρτο ξανκό τρίποδο ςκζπει μαντικό. Κι ζνα ποτάμι με ηεςτι, λιωμζνθ πίςςα, άγριο, ακαταμάχθτο, απειλθτικό, ποτίηει τουσ αμρτωλοφσ που ς' αγαπιςαν. Rosso romano, πορφυρό τθσ Δαμαςκόσ, δόξα του κρφςταλλου, κραςί απ' τθ Σαντορίνθ. 12

13 Ο αςκόσ να ρζει, κι ο Απόλλωνασ βοςκόσ να κολυμπάει τα βζλθ του με διοςκορίνθ. Σκουριά πυρόχρωμθ ςτισ μίνεσ του Σινά. Οι κάβεσ τθσ Γερακινισ και το Στρατόνι. Το επίχριςμα. Θ άγια ςκουριά που μασ γεννά, μασ τρζφει, τρζφεται από μασ, και μασ ςκοτϊνει. Καντιλι, διςκοπότθρο χρυςό, αρτοφόρι. Άγια λαβίδα και ιερι από λαμινάρια. Μπροςτά ςτθν Ρφλθ δφο δαιμόνοι ςπακοφόροι και τρεισ Αγγζλοι με ςπαςμζνα τα κοντάρια. * Ροφκ' ζρχεςαι; Απ' τθ Βαβυλϊνα. Ροφ πασ; Στο μάτι του κυκλϊνα. Ροιαν αγαπάσ; Κάποια τςιγγάνα. Ρϊσ τθ λζνε; Φάτα Μοργκάνα. Ράντα οι κυκλϊνεσ ζχουν γυναικείο όνομα. Εφα από τθν Κίο. Θ μάγιςςα ζχει τρεισ κόρεσ ςτο Αμανάτι και θ τζταρτθ είν' ζνα αγόρι μ' ζνα μάτι. Ψάρια που πετάν μζςα ςτθν άπνοια, όςτρακα, λυςίκομεσ κοπζλεσ, φίδια τθσ ςτεριάσ και δζντρα ςάπια, άρμπουρα, τιμόνια και προπζλεσ. Νά 'χαμε το λίχνο του Αλαδίνου ι το γζρο νάνο απ' τθν Καντϊνα. Στείλαμε το ςιμα του κινδφνου πάνω ςε άςπρθ πζτρα με ςφεντόνα. Δαίμονασ γεννά τθ νθνεμία. Ξόρκιςε, Allodetta, τϋ όνομά του. Λοφφαξεν ο δζκτθσ του αςυρμάτου, και φυλλομετρά τον καηαμία. Ο άνεμοσ κλαίει. Σκυλί ςτα λυςςιακά του. Γεια χαρά, ςτεριά, κι αντίο, μαςτζλο. Γλίςτρθςε θ ψυχι μασ από κάτου, ζχει και ςτθν κόλαςθ μπορντζλο. Από τη ςυλλογθ Τραβέρςο (

14 FATA MORGANA Acqua marina per la comunione goccia a goccia raccolta dal tuo corpo in un'antica coppa di rame algerino, di mano in mano passata dai pirati prima della battaglia. Conchiglia d'oceano che intrappola la luce. Sapore di corteccia di rose, cotogna acerba e dolore inesprimibile, il più amaro e intenso, raccolto in vasi di Carthagena. Tela di pelle, spalmata di cera, sentore di cedro, d'incenso, di vernice come l'odore di stiva di vecchio scafo costruito un tempo dai Fenici sull' Eufrate. Erba dorata ricopre il tripode mantico e un fiume caldo, di catrame fuso feroce, invincibile, minaccioso, irrora i peccatori che ti hanno amato. Rosso romano, porpora di Damasco. Gloria al cristallo, vino di Santorini. Scorra l'otre e Apollo pastore immerga le sue frecce nel veleno. Terra bruciata delle miniere del Sinai Cave di Ieracini 1 e di Stratona 2. Colore, la santa oscurità da cui si nasciamo, ci nutre, si nutre di noi e poi ci uccide. Lume, calice, ciborio Sacro cucchiaio e lamina benedetta. Davanti Pilo due demoni armati di spade e tre angeli con le lance spezzate. Da dove vieni? Da Babilonia. Dove vai? Nell'occhio del ciclone. Chi ami? Una zingara. Come si chiama? Fata Morgana. Da sempre i cicloni hanno nome di donna. Eva di Kio. La maga ha tre figlie ad Amanati la quarta un ragazzo con un occhio solo. 1 Γερακινι:posto della penisola di Calcidica, al nord della Grecia 2 Στρατϊνι: posto della penisola di Calcidica, al nord della Grecia 14

15 Pesci che si gettano nella bonaccia ostriche, fanciulle dai capelli sciolti serpi di terra e legni marci, alberi timoni eliche. Avere la lampada d'aladino o il vecchio nano di Canton. Su di una pietra bianca abbiamo lanciato con la fionda il segnale di pericolo. Il demone che genera bonaccia. Esorcizzane, oh Allodetta, il nome. Sottecchi il telegrafista sfoglia un almanacco. Il vento ulula. Cane rabbioso. Per grazia, terra e addio, un mastello. È scivolata in basso la nostra anima, anche l'inferno ha il suo bordello. Traduzione dal greco:salvatore Pironti 8. Ένα μαχαίρι ( Θάνοσ Μικροφτςικοσ) Απάνω μου ζχω πάντοτε ςτθ ηϊνθ μου ςφιγμζνο ζνα παλιό αφρικάνικο ατςάλινο μαχαίρι -όπωσ αυτά που ςυνθκοφν και παίηουν οι αραπάδεσπου από ζναν γζρο ζμπορο αγόραςα ςτ' Αλγζρι. Κυμάμαι, ωσ τϊρα να 'τανε, το γζρο παλαιοπϊλθ, όπου ζμοιαηε με μια παλιά ελαιγραφία του Γκόγια, ορκόν πλάι ςε μακριά ςπακιά και ςε ςτολζσ ςχιςμζνεσ, να λζει με μια βραχνι φωνι τα παρακάτου λόγια: «Ετοφτο το μαχαίρι, εδϊ, που κζλεισ ν' αγοράςεισ με ιςτορίεσ αλλόκοτεσ ο κρφλοσ το 'χει ηϊςει, κι όλοι το ξζρουν πωσ αυτοί που κάποια φορά το 'χαν, κακζνασ κάποιον άνκρωπο δικό του ζχει ςκοτϊςει. Ο Δον Μπαηίλιο ςκότωςε μ' αυτό τθ Δόνα Τηοφλια, τθν όμορφθ γυναίκα του γιατί τον απατοφςε. ο Κόντε Αντόνιο, μια βραδιά, τον δφςτυχο αδελφό του με το μαχαίρι τοφτο εδϊ κρυφά δολοφονοφςε. 15

16 Ζνασ αράπθσ τθ μικρι ερωμζνθ του από ηιλεια και κάποιοσ ναφτθσ Λταλόσ ζνα Γραικό λοςτρόμο. Χζρι με χζρι ξζπεςε και ςτα δικά μου χζρια. Ρολλά ζχουν δει τα μάτια μου, μα αυτό μου φζρνει τρόμο. Σκφψε και δεσ το, μια άγκυρα κι ζνα οικόςθμο ζχει, είναι αλαφρφ για πιάςε το δεν πάει οφτε ζνα κουάρτο, μα εγϊ κα ςε ςυμβοφλευα κάτι άλλο ν' αγοράςεισ.» -Ρόςο ζχει; - Μόνο φράγκα εφτά. Αφοφ το κζλεισ πάρϋτο. Ζνα ςτιλζτο ζχω μικρό ςτθ ηϊνθ μου ςφιγμζνο, που θ ιδιοτροπία μ' ζκαμε και το 'καμα δικό μου, κι αφοφ κανζνα δε μιςϊ ςτον κόςμο να ςκοτϊςω, φοβάμαι μθ καμιά φορά το ςτρζψω ςτον εαυτό μου... (Από τθ ςυλλογι Μαραμποφ, 1933) Un coltello Sempre infilato nella mia cintura ho un coltellino piccolo africano -come quelli che portan gli Arapadi, comprato a Algeri da un vecchio negoziante. Me lo ricordo ancora, come adesso, il vecchio venditore somigliante ad una antica eliografia di Goya Tra grosse spade e divise sdrucite Mentre mi dice con voce profonda. Questo coltello che tu vuoi acquistare Di storie spaventose una leggenda Ha avvolto, e tutti sanno che chiunque L ebbe, con esso ha ucciso una persona. Don Basilio uccise Donna Giulia, la bella donna che l avea ingannato. Il conte Antonio assassinò una sera Di nascosto il suo povero fratello. Un Arapade uccise, per gelosia, la sua giovane amante, e un italiano marinaio accoltellò un nostromo greco. Di mano in mano venne nelle mie, che tanto ho visto, eppure mi spaventa. Chinati e vedi, un ancora e uno stemma 16

17 Tocca, è leggero, pesa quasi niente Ma ti consiglio prendi un altra cosa. Quanto costa? soltanto sette franchi. Visto che lo vuoi, prendilo, è tuo. Un piccolo pugnale alla cintura Porto infilato, mio per un capriccio, ma perché nessuno da uccidere odio al mondo ho la paura che prima o poi contro me stesso io lo rivolga. Traduzione dal greco: Pasquale Borghese 9. Cambay s water(θάνοσ Μικροφτςικοσ) Φουντάραμε καραμοςάλι ςτο ποτάμι. Είχε ο πιλότοσ μασ το κοφτελο βαμμζνο «κι αν λείψεισ χίλια χρόνια κα ςε περιμζνω» ωςτόςο οι κάβοι ςου ςκλθρφναν τθν παλάμθ. Κολά νερά και μίλια τζςςερα το ρζμα, οι κουλιδεσ τρϊνε ςκυφτά ρφηι με κάρι, ο καπετάνιοσ μασ κοιτάηει το φεγγάρι, που 'ναι κολό και κατακόκκινο ςαν αίμα. Το ρυμουλκό ςφφριξε τρεισ και πάει για πζρα, ςαράντα μζρεσ όλο εμζτραγεσ τα μίλια, μ' απόψε-λζω -φαρμάκι κόμπρα είχεσ ςτα χείλια, τθν ϊρα που 'πεσ με κυμό: «Κα βγω άλλθ μζρα...» Τθ νφχτα ςου 'πα ςτο καμποφνι μια ιςτορία, τθν ίδια που όλοι οι ναυτικοί λζνε ςτθ ράδα, τα μάτια ςου τα κυβερνοφςε ςοροκάδα κι όλο μουρμοφριηεσ βραχνά: «Φάλτςο θ πορεία...» Ξθμζρωςε κϋιρκε ο φακίρθσ με τα φίδια, Θ Μαχαράνα του Μυδϊρ δε φάνθε όμωσ!.. Μϋαιςχρζσ κουβζντεσ τονε επείραηϋο λοςτρόμοσ Και του πετοφςε ϋπα ςτα φίδιατου ςκουπίδια. Σαλπάρουμε! Μασ περιμζνουν ςτο Μπραηίλι. Το πρόςωπό ςου κα το μοφςκεψε το αγιάηι. Ηεςτόν αγζρα κατεβάηει το μπουγάηι μα οφτε φουςτάνι ςτθ ςτεριά κι οφτε μαντιλι. 17

18 (Από τθ ςυλλογι Ποφςι, 1947) Cambay s water Abbiamo dato fondo al corpo morto nel fiume Il nostro pilote aveva la fronte tatuata e se mancherai per mille anni, ti aspetterò Intanto le cime ti incalliscono le mani. Acqua torbida e quattro miglia il riscello Gli Indiani mangiano chini riso col curry Il nostro capitano guarda la luna Torbida e vermiglia come il sangue. Il rimorchiatore fischiò tre volte e se ne andò Quaranta giorni hai contato le miglia Stasera penso- avevi veleno sulle labbra L ora che con rabbia hai detto: uscirò un altro giorno La notte sotto il riparo di poppa ti ho raccontato una storia La stesa che tutti i marinai raccontano in rada Gli occhi tuoi li comandava lo scirocco E mormoravi a voce roca: la rota è perduta Faceva giorno e arrivò il fachiro coi serpenti La Macharano di Midot non compariva Il nostromo lo affrontò con parole volgari E gli gettò immondizia sui serpenti. Salpiamo! Ci aspettano in Brasile Il tuo volto intriso di mare Vento caldo irrompe nello stretto Ma sulla terra ferma non c è gonna ne fazzoletto Traduzione dal greco: Mitzi Marotta- Gigli 10. A bord de l Aspasia (Θ. Μικροφτςικοσ) Ταξίδευεσ κυνθγθμζνθ από τθ μοίρα ςου για τθν κατάλευκθ μα πζνκιμθ Ελβετία πάντα ςτο ντεκ ςε μια ςεη-λονγκ πεςμζνθ κάτωχρθ απ' τθ γνωςτι και κλιβερότατθν αιτία. 18

19 Ράντοτε ανιςυχα οι δικοί ςου ςε τριγφριηαν μα εςφ κοιτάηοντασ τα μάκρθ αδιαφοροφςεσ ς' ό,τι ςου λζγαν πικρογζλαγεσ γιατί ζνιωκεσ πωσ για τθ χϊρα του κανάτου οδοιποροφςεσ Κάποια βραδιά που από το Στρόμπολι περνοφςαμε είπεσ ςε κάποιο γελαςτι ςε τόνο αςτείου: "Πώσ μοιάζει τ' άρρωςτο κορμί μου καιώσ καίγεται, με την κορφθ τη φλεγομένη του ηφαιςτείου!" Ύςτερα ς' είδα ςτθ Μαρςίλια ςαν εχάκθκεσ μζςα ςτο κόρυβο χωρίσ να ςτρζψεισ πίςω Κι εγϊ που μόνο τθν υγριν ζκταςθ αγάπθςα, λζω πωσ εςζνα κα μποροφςα ν' αγαπιςω (Από τθ ςυλλογι Μαραμποφ, 1933) A bordo dell Aspasia Braccata dalla sorte Vai verso la Svizzera bianca di lutto, pallida e sdraiata sulla chaises longues del ponte per motivo noto e duolente. I tuoi ti giravano attorno ansiosi: tu, che miravi le distanze, restavi indifferente. Sorridevi amara a quel che ti dicevano: sapevi di andare verso la terra della morte. Una notte, mentre passavamo da Stromboli, hai detto a qualcuno, ridente e con tono di scherzo, come somiglia il mio corpo malato che brucia alla cima in fiamme del vulcano. Ti vidi poi in Marsiglia mentre, senza voltarti indietro, ti perdevi nella confusione. Ed io, che solo la superficie liquida amai, credo che te avrei potuto amare. Traduzione dal greco: Maria Francesca Stamuli 19

20 11. Ένασ δόκιμοσ ςτθ γζφυρα εν ώρα κινδφνου (Ξζμπαρκοι) Στο θμερολόγιο γράψαμε: "Κυκλϊν και καταιγίσ". Εςτείλαμε τοs.o.s. μακριά ςε άλλα καράβια, κι εγϊ κοιτάηοντασ χλωμόσ τον άγριον Λνδικό πολφ αμφιβάλλω αν φτάςουμε μια μζρα ςτθ Μπατάβια. Μα δε λυπάμαι μια ςταλιάν - Εμείσ οι ναυτικοί ζχουμε, λζνε, τθν ψυχι ςτο διάολο πουλθμζνθ. Μια μάνα μόνο ςκζφτομαι ςτυγνι και ςκυκρωπι, που χρόνια τϊρα και καιροφσ το γιο τθσ περιμζνει. Το ξζρω πωσ θ κζςθ μασ είναι άςχθμθ πολφ. Θ κάλαςςα τθ γζφυρα με κφματα γεμίηει κι εγϊ λυπάμαι μοναχά που δεν μπορϊ να πω ςε κάποιον, κάτι που πολφ φριχτά με βαςανίηει. Κεζ μου! είμαι μοναχά δεκαεννιά χρονϊν, κι ζχω ςε μζρθ μακρινά πολλζσ φορζσ γυρίςει. Κεζ μου! ζχω μιαν άκακθ, μια παιδικι καρδιά, αλλά πολφ ζχω πλανθκεί, κι ζχω πολφ αμαρτιςει. Συχϊρεςζ με...κάποτεσ όπου 'χα πιει πολφ και δεν εκαταλάβαινα το τι ζκανα, ςτο Αλγζρι, για μιαν μικριν Αράπιςςα, που εχόρευε γυμνι, επζταξα κατάςτθκα ςε κάποιον το μαχαίρι. Συχϊρεςζ με...μια βραδιά κολι ςτο Σάντα Φε, κακϊσ κάποια με κράταγε ςφιχτά ςτθν αγκαλιά τθσ, ετράβθξα απ' τθν κάλτςα τθσ μια δζςμθ από λεφτά που όλθ τθ μζρα εμάηευεν απ' τθν αιςχριν δουλειά τθσ. Κι ακόμα, Κφριε...ντρζπομαι να το ςυλλογιςτϊ, (μα ιτανε τόςο κόκκινα κι υγρά τα ωραία του χείλια και κάποια κάπου ολόλυηε κικάρα ιςπανικι...) κοιμικθκα μ' ζναν μικρόν εβραίο ςτθ Σεβίλλια. Κφριε...ετοφτο το κορμί το τόςο αμαρτωλό ςε λίγο ςτισ υδάτινεσ ειρκτζσ νεκρό κα πζςει... Μα τζςςερα όμωσ ςκζφτομαι γαλόνια εγϊ χρυςά κι ζνα κλιμμζνο δόκιμο, που δε κα τα φορζςει... (Από τθ ςυλλογι Μαραμποφ, 1933) 20

21 Un sottufficiale sul ponte nell ora del pericolo Sul diario di bordo abbiamo scritto: ciclone e burrasca Abbiamo inviato l S.OS. lontano ad altre navi Ed io pallido osservavo l oceano indiano inferocito E dubito se un giorno giungeremo a Batàvia. Ma questo non mi addolora affatto. Noi marinai, dicono, abbiamo venduto l anima al diavolo. Penso solo ad una madre consumata di tristezza Che da anni e lustri attende suo figlio. So bene che la nostra posizione è molto brutta. Il mare arriva al ponte Sono solo dispiaciuto perché non potrò dire a qualcuno ciò che mi tormenta. Dio mio! Ho solo diciannove anni Ed ho viaggiato molte volte in terre lontane Dio mio! Ho un cuore di bambino, innocente, però ho fatto molto errori ed ho peccato molto. Perdonami Una volta ubriaco ad Algeri, senza capire come è successo per una piccola negra che danzava nuda accoltellai qualcuno Perdonami Una sera nebbiosa a Santa Fè, mentre una mi teneva abbracciato stretto, rubai dalla sua calza una mazzeta di soldi raccolta, tutto il giorno, dal suo lavoro sporco Ed ancora Signore mi vergogno a pensarlo, (ma erano tanto rosse e bagnate le sue labbra e da lontano una chitarra spagnola sospirava) giacqui con un piccolo ebreo a Siviglia. Signore questo corpo tanto peccatore tra poco cadrà morto nelle prigioni d acqua.. ma penso a quattro galloni e un sottufficiale malinconico che non gli indosserà. Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia 21

22 12. Η μαϊμοφ (Χάρθσ και Πάνοσ Κατςιμίχασ) Κάποτε, ς' ζνα μακρινό λιμάνι του Λνδικοφ, δίνοντασ μια πολφχρωμθ μεταξωτι γραβάτα ς' ζναν αράπθ, μια μικριν αγόραςα μαϊμοφ με μάτια γκρίηα, ςκοτεινά και πονθρία γεμάτα. Ζνα τςιμποφκι δάγκωνε ςτο ςτόμα τθσ χοντρό και το 'βγαηε όταν ικελε μονάχα να φυςιςει ζναν καπνό πολφ βαρφ, που, ωσ μου 'πε ο πουλθτισ, ιταν οπίου, που από μικρι τθν είχε ςυνθκίςει. Τισ πρϊτεσ μζρεσ μοναχι ςτθσ πλϊρθσ μια γωνιά, ξερνοφςε και με κοίταηε βουβι και λυπθμζνθ, μα ςαν επζραςε καιρόσ, ερχόταν μοναχι κι ϊρεσ πολλζσ ςτον ϊμο μου ξεχνιόταν κακιςμζνθ. Πταν ςτθ γζφυρα ζκανα τθ βάρδια τθσ νυχτόσ κι θ νφςτα βαςανιςτικά τα μάτια μου ετρυποφςε, ςτον ϊμο μου κρυϊνοντασ ςτεκόταν ςκυκρωπι και ςοβαρά μαηί μ' εμζ τον μποφςουλα εκοιτοφςε. Στα πόρτα τθσ αγόραηα μπανάνεσ και γλυκά κι ζξω με μι' άλυςο μικρι τθν ζβγαηα δεμζνθ κι αφοφ ς' όλα κακόμαςτε κι επίναμε τα μπαρ, ςτο φορτθγό γυρίηαμε κι οι δυο μασ μεκυςμζνοι. Δε κφμωνε και μου 'δειχνε πολφ πωσ μ' αγαπά, οφτε κακά τθν άκουςα ποτζ να μου γρυλίςει. Φαινόταν πωσ ςυνικιςε τισ κακουχίεσ κι εμζ, κι εγϊ ςαν ζναν άνκρωπο τθν είχα ςυνθκίςει. Κάποια φορά που επιγαινα μαηί τθσ ςκεφτικόσ εξζφυγ' απ' τα χζρια μου χαροφμενθ και πάει. Είχε προτζρθμα πολφ μεγάλο: να ςιωπάει. Μα κάτι είχε απ' τθν φπουλθ καρδιά τθσ γυναικόσ. La scimmia Una volta, in un porto lontano dell oceano indiano dando in cambio una cravatta di seta, colorata comprai da un negro, una piccola scimmia dagli occhi grigi, bui ma pieni di furbizia. Una pipa grossa masticava spesso Che la toglieva solo per soffiare Il fumo, pesante, che come diceva il venditore, era fumo di oppio a cui da piccola si era abituata. I primi giorni da sola in un angolo della prua, 22

23 vomitava e mi guardava muta e triste ma con il passare il tempo, veniva da sola a sedersi per molte ore sulle mie spalle. Quando sul ponte, facevo il turno di notte e mi tormentava la voglia di dormire lei rimaneva sulle mie spalle, annoiata e seguiva tutta seria la bussola, insieme a me. Nei porti le compravo dolci e banane e legata con una piccola corda la portavo fuori in tutti i bar entravamo e bevevamo tornando ubriachi sul piroscafo Non si arrabbiava mai e sembrava che mi voleva bene non l ho mai sentita grugnire sembrava che si era abituata alle difficoltà ma anch io mi ero legato a lei come se fosse un essere umano Una volta mentre camminavo accanto a lei pensieroso scappò gioiosa dalle mie mani e l ho perduta. Aveva il pregio grande di tacere ma aveva anche il perfido cuore di donna. Traduzione dal greco: Policarpo Slatalamacchia 13. Ο ςταυρόσ του Νότου Ζβραηε το κφμα του γαρμπι είμαςτε ςκυφτοί κι οι δυο ςτο χάρτθ γφριςεσ και μου 'πεσ πωσ το Μάρτθ ς' άλλουσ παραλλιλουσ κα 'χεισ μπει. Κοφλικο ςτο ςτικοσ ςου τατοφ που όςο κι αν το καισ δε λζει να ςβιςει. Eίπαν πωσ τθν είχεσ αγαπιςει ςε μια κρίςθ μαφρου πυρετοφ. 23

24 Βάρδια πλάι ςε κάβο φαλακρό κι ο Σταυρόσ του Νότου με τα αςτράλια Κομπολόι κρατάσ από κοράλλια κι άκοπο μαςάσ καφζ πικρό. Το Άλφα του Κενταφρου μια νυχτιά με το παλλινϊριο πιρα κάτου. Mου 'πεσ με φωνι ετοιμοκανάτου να φοβάςαι τ' άςτρα του Νοτιά. Άλλοτε απ' τον ίδιον ουρανό ζπαιρνεσ τρεισ μινεσ ςτθν αράδα με του καπετάνιου τθ μιγάδα μάκθμα πορείασ νυχτερινό. Σ' ζνα μαγαηί του Nossi Be πιρεσ το μαχαίρι δυο ςελίνια μζρα μεςθμζρι απά ςτθ λίνια ξάςτραψεσ ςαν φάρου αναλαμπι. Κάτω ςτισ ακτζσ τθσ Αφρικισ πάνε χρόνια τϊρα που κοιμάςαι τα φανάρια πια δεν τα κυμάςαι και το ωραίο γλυκό τθσ Κυριακισ La croce del sud Il libeccio increspava l onda Tutti e due chini sulla carta E tu girando mi hai detto che a marzo Ti saresti trovato in un altro parallelo Indiano il tatuaggio sul tuo petto Che neanche con il fuoco si cancella Dicono che l hai amata in una crisi di febbre nera 3 Croce del Sud Bolliva l m onda al vento di sud-est. Stavamo entrambi chini sulla mappa. Ti voltasti per dirmi: a marzo scappo Verso altri paralleli; lì non resto. Tatuaggio di sherpa sul tuo petto, di quelli eterni, pure se li bruci. L avviasti- si racconta- quell inciuccio, in una crisi di quaranta, a letto. 3 Kala-azar(in gergo indiano)=febbre nera=leismaniosi viscerale. Si considerava all inizio malattia delle zone tropicali, ma ora si sa che si trova in tutti i paesi a clima temperato. 24

25 Di guardia accanto ad un promontorio brullo e la Croce del Sud tra gli stralli 4 tieni un rosario un corallo e mastichi chicchi di caffè amaro. Verso l Alfa Centauri una notte mi orientai con il sestante 5 e mi hai detto con voce tremante abbi paura delle stelle del Sud. Altre volte sotto lo stesso cielo rimanesti per tre mesi in rada ad imparare le rotte notturne con la mulatta del capitano. In un negozio di Nossi Bè Comprasti un coltello a due scellini In pieno giorno, sulla linea Scintillò come un lampo di faro. Sotto una spiaggia d Africa ti riposi ormai da anni non ricordi più i fari neanche il buon dolce di domenica. Traduzione dal greco: Policarpo Saltalamacchia Di guardia presso un capo spelacchiato E la Croce del Sud spora gli stralli. Tieni in mano n rosario di coralli e mastichi caffè non macinato. L Alfa Centauri, una notte di vento, la tirai giù, con bussola e compasso. Tu, con voce già prossima al trapasso: Alle stelle del Sud sta molto attento. Un tempo, per tre mesi ininterrotti, prendesti da quel cielo galantuomo, insieme alla meticcia del nostromo notturne lezioncine sulla rotta Comprasti a Nossi Bè, sotto la tenda, di un mercante, il coltello:due scellini; a mezzogiorno, brillò sulla linea dell equatore, come un faro splende. Nelle spiagge dell Africa, laggiù, dormi da anni un sonno senza pari. Ormai tu non ricordi più quei fari, né il dolce di domenica, non più. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani 14. Παραλλθλιςμοί Τρία πράματα ςτον κόςμο αυτό, πολφ να μοιάηουν είδα. Τα ολόλευκα μα πζνκιμα ςχολεία των Δυτικϊν, των φορτθγϊν οι βρϊμικεσ ςκοτεινιαςμζνεσ πλϊρεσ και οι κατοικίεσ των κοινϊν, χαμζνων γυναικϊν. Ζχουνε μια παράξενθ ςυγγζνεια και τα τρία παρ' όλθ τθ μεγάλθ τουσ ςτο βάκοσ διαφορά, μα μεταξφ τουσ μοιάηουνε πολφ, γιατί τουσ λείπει θ κίνθςθ, θ άνεςθ του χϊρου και θ χαρά. (Από τθ ςυλλογι Μαραμποφ, 1933) 4 Lo strallo (talvolta anche straglio) è un cavo, oggi generalmente realizzato in metallo, che sostiene l albero di una barca o di una nave, dalla parte anteriore.(n.d.t) 5 Sestante:strumento utilizzato per misurare l angolo di elevazione di un oggetto celeste sopra l orizzonte. La data e l angolo di misura sono utilizzati per calcolare una specifica posizione su una mappa nautica o aeronautica (n.d.t) 25

26 Parallelismi Tre cose ho visto al mondo che molto s assomigliano. Le scuole occidentali, bianchissime e funeree, le stive di piroscafi, luride e oscure e le case ove vivono, le femmine perdute. Sono queste tre cose curiosamente affini e per quanto sia grande la loro differenza pure si rassomigliano per quello che gli manca, il movimento vivo, l ampiezza degli spazi, il respiro e la gioia. Traduzione dal greco: Pasquale Borghese Parallelismi Tre cose in questo mondo ho visto assomigliarsi: le scuole bianche e lugubri dei paesi Occidentali, le prore tutte nere, sporche, dei bastimenti, le case delle donne perdute, dozzinali. I tre mondi presentano uno strano legame: benché mostrino in fondo grosse diversità, si assomigliano assai, perché a tutti e tre mancano la gioia, il movimento e la comodità. Traduzione dal greco: Filippomaria Pontani 14.Cambay's water Φνπληάξακε θαξακνζάιη ζην πνηάκη. Είρ' ν πηιόηνο καο ην θνύηειν βακκέλν "θη αλ ιείςεηο ρίιηα ρξόληα ζα ζε πεξηκέλσ" σζηόζν νη θάβνη, ζνπ ζθιεξύλαλ ηε παιάκε. Θνιά λεξά θαη κίιηα ηέζζεξα ην ξέκα, νη θνύιεδεο ηξώλε ζθπθηνί ξύδη κε θάξη, ν θαπεηάληνο καο θνηηάδεη ην θεγγάξη, πνπ 'λαη ζνιό θαη θαηαθόθθηλν ζαλ αίκα. Τν ξπκνπιθό ζθύξημε ηξεηο θαη πάεη γηα πέξα, ζαξάληα κέξεο όιν κέηξαγεο ηα κίιηα, κ' απόςε -ιέσ- θαξκάθη θόκπξα είρεο ζηα ρείιηα, ηελ ώξα πνπ 'πεο κε ζπκό: "Θα 'βγσ άιιε κέξα"... Τε λύρηα ζνπ 'πα ζην θακπνύλη κηα ηζηνξία, ηελ ίδηα π' όινη νη λαπηηθνί ιέλε ζηε ξάδα, ηα κάηηα ζνπ ηα θπβεξλνύζε ζνξνθάδα θη όιν κνπξκνύξηδεο βξαρλά : "Φάιηζν ε πνξεία"... Ξεκέξσζε θ' ήξζε ν θαθίξεο κε ηα θίδηα, ε Μαραξάλα ηνπ Μπδώξ δε θάλεθε όκσο!... Μ' αηζρξέο θνπβέληεο ηνλε πείξαδ' ν ινζηξόκνο θαη ηνπ πεηνύζε 'πά ζηα θίδηα ηνπ ζθνππίδηα. Σαιπάξνπκε! Μαο πεξηκέλνπλ ζην Μπξαδίιη. Τν πξόζσπό ζνπ ζα ην κνύζθεςε η' αγηάδη. Ζεζηόλ αγέξα θαηεβάδεη ην κπνπγάδη κα νύηε θνπζηάλη ζηε ζηεξηά θη νύηε καληήιη. 26

27 Cambay s Water Abbiamo dato fondo al corpo morto nel fiume Il nostro pilota aveva la fronte tatuata e se mancherai per mille anni, ti aspetterò intantole cime ti incalliscono le mani. Acqua torbida e quattro miglia il ruscello Gli indiani mangiano chini riso col curry Il nostro capitano guarda la luna Torbida e vermiglia come il sangue Il rimorchiatore fischiò tre volte e se ne andò Quaranta giorni hai contato le miglia Stasera penso avevi veleno sulle labbra Quando mi hai detto con rabbia: Uscirò un altro giorno La notte sotto il riparo di poppa ti ho raccontato una storia La stessa che tutti i marinai raccontano in rada Gli occhi tuoi li comandava lo scirocco E mormoravi a voce roca: la rotta è perduta Faceva giorno e arrivò il fachiro coi serpenti La Macharana di Midor non compariva Il nostromo lo affrontò con parole volgari E gli gettò immondizia sui serpenti Salpiamo! Ci aspettano in Brasile Il tuo volto intriso di mare Vento caldo irrompe nello stretto Ma sulla terraferma non c è gonna ne fazzoletto Traduzione dal greco:mitzi Marotta-Gigli Μνπζώλαο Τξειόο κνπζώλαο ξάγηζε κεζνλπρηίο ηα ξέιηα. Σην ρέξη ζνπ ρισξό θιαξί, ραξηί θη έλα θηεξό. Τέζζεξνη θάκαλε θαηξνί ηα ξνύρα ζνπ θνπξέιηα. Να ζε ζθεπάζσ ζέιεζα, γιπζηξάο θαη δε κπνξώ. Κνξάιιη ν θαηξακόθσινο βαζηά λα ζε θηιέςεη. Γηαηί κπήγεηο ηα λύρηα ζνπ ζηε ζάπηα θνππαζηή; Εηλ' έλα 'θάδη αζώξεην θαη κνπ κπνδά ηε βιέςε. Γαιάδην βιέπσ κνλαρά, γαιάδην θαη ζηαρηί. 27

28 Παξαθαιώ ζε θάζεζε λα μεκεξώζεη θάπσο. Χξώκα λα βξσ, ην πξάζηλν θαη ηίληεο κπζηηθέο. Κη απέ, ην ζξύιν λα ζνπ πσ πνπ κνπ 'πε καύξνο θάπνο, ηε λύρηα πνπ καο έγιεηθε θσηηά ζην Μαξαθέο. Αθόκα, μέξσ ηνλ αξραίν ζθνπό ηνπ Μηληθάπε, ηε θνηληθηά πνπ δσληαλή ζξελεί ζην Παξακέ. Μα έλα πνπιί κνπ κήλπζε πσο θάπνηνο άιινο ζηα 'πε θάπνηνο, πνπ μέξεη λα ηζηνξά θαιύηεξα από κε. Κάκαηνο είλαη πνπ κηιά ζηελόρσξα θαη θάςα. Πεηζκαηηθή θαη πέηαμεο ραξηί, θηεξό, θιαδί, όκσο δελ είκαζηε παηδηά λα πηάζνπκε ηε θιάςα. Τί ζα 'δηλα -"Πάψε, Σεβάχ"- γηα λα 'κνπλα παηδί! Απγή, πνηνο δαίκνλαο Ιλδόο ζνπ κόιεςε ην ρξώκα; Γπξίδεη ν λαύηεο ην ηξνρό θη ν γύθηνο ηε θσηηά. Κη εκείο, πνπ θάκακε πεηζί ηε θαξαβίζηα βξώκα, ζην πόξην ζα θεξδίζνπκε θαη πάιη ζηα ραξηηά. Monsone Un monsone scatenato ha incrinato a mezzanotte gli argini. Nella tua mano ramo fresco, carta e penna. Quattro volte hanno fatto i tuoi vestiti stracci. Ho cercato di proteggerti, scivoli e non posso. Il catrame sorregge il corallo che ti offre qualcosa. Perchè conficchi le tue unghia nel parapetto marcio? E' una trama tormentata e mi impedisce la vista( aspirazione, mira?) Vedo solo azzurro, azzurro e color cenere Ti prego siedi affinchè in un modo o nell'altro albeggi(faccia giorno) per distinguere il colore, il verde e le tinte segrete. E poi, per dirti la leggenda che mi disse un nero, la notte che ci lambì(assalì) il fuoco a Marakes E ancora, conosco l'antico motivo di Minicape, la palma da dattero che viva, si lamenta nel Paramè. Ma un uccellino mi ha riferito che qualcun'altro la sa narrare meglio di me. Komatos parla tristemente e senza passione. Testardo gettò anche carta, penna e ramoscello. Ma non siamo bambini per piangere 28

29 Che cosa darei per ritornare bambino"taci Sebach"! Alba quale demone indiano ti ha inquinato il colore? Gira il marinaio la ruota e lo zingaro il fuoco. E noi che facciamo la pelle sporca nel porto vinceremo di nuovo alle carte. Traduzione dal greco:ester Basso 29

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ avere Η essere + ΜΕΤΟΧΗ ΡΗΜΑΤΟΣ Ieri =χθες Verbi in are Verbi in ere Verbi in ire ( -ato ) (-uto ) ( -ito ) Da Kalantzi Vasiliki Parlare=μίλησα Ιο ho parlato Tu hai parlato

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Καββαδίας. Συλλογή Ποιημάτων

Νίκος Καββαδίας. Συλλογή Ποιημάτων Νίκος Καββαδίας Συλλογή Ποιημάτων 17/9/2013 Νίκος Καββαδίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Ο Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε το 1910 σε μία μικρή πόλη της Μαντζουρίας κοντά στο Χαρμπίν, από γονείς Έλληνες (Κεφαλλονίτες). Όταν ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. ΜΑΡΑΜΠΟΥ (Από την συλλογή Μαραμπού)

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. ΜΑΡΑΜΠΟΥ (Από την συλλογή Μαραμπού) ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΡΑΜΠΟΥ (Από την συλλογή Μαραμπού) Στίχοι: Νίκος Καβαδδίας Λένε για μένα οι ναυτικοί που εζήσαμε μαζί πως είμαι κακοτράχαλο τομάρι διεστραμμένο, πως τις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca.

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca. 1 Project: ATTENBERG Original Title: ATTENBERG Director: Athina Rachel Tsangari Translated Title: Attenberg Translator: Caterina Carpinato Language: GREEK Subtitles: 559 Words: 3407 Creation Date: 19.

Διαβάστε περισσότερα

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙ Μ Ε Ρ IN Η Ν Ε Ξ AM ΗΝ IΑΝ άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ PREGHIERE PER GLI AMICI

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ PREGHIERE PER GLI AMICI SOTIRIS PASTAKAS ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ PREGHIERE PER GLI AMICI (ANTOLOGIA POETICA 1990-2012) Cura e traduzione di MASSIMILIANO DAMAGGIO 1 Quaderni di Traduzioni, XIV, Marzo 2013 Sotìris PASTAKAS / Massimiliano

Διαβάστε περισσότερα

(2/11/ 1911 18/3/1996) 1. Το κοχφλι. Έπεςα για να κολυμπιςω κι άφθςα τθν καρδιά μου πίςω. Άφθςα τθν καρδιά μου χάμω ςαν το κοχφλι μεσ τθν άμμο

(2/11/ 1911 18/3/1996) 1. Το κοχφλι. Έπεςα για να κολυμπιςω κι άφθςα τθν καρδιά μου πίςω. Άφθςα τθν καρδιά μου χάμω ςαν το κοχφλι μεσ τθν άμμο (2/11/ 1911 18/3/1996) 1. Το κοχφλι Έπεςα για να κολυμπιςω κι άφθςα τθν καρδιά μου πίςω Άφθςα τθν καρδιά μου χάμω ςαν το κοχφλι μεσ τθν άμμο Πζραςαν όλεσ οι κοπζλεσ με τα μαγιό και τισ ομπρζλεσ Ύςτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ Στο ψαρολίμανο ανο της Νέας Χώρας 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ diadromes@haniotika-nea.gr διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Tra le acque dell Egeo

Tra le acque dell Egeo Tra le acque dell Egeo da "Zorba il greco" di Nikos Kazantzakis IL MARE, LA DOLCEZZA AUTUNNALE, LE ISOLE INONDATE di sole, la pioggerellina che come un velo trasparente copriva la nudità immortale della

Διαβάστε περισσότερα

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU A Giuseppe Russo di Salerno 1.Ricordo che durante un dibattito tra gente di alta cultura e un cardinale di Santa Romana Chiesa, un professore di diritto internazionale si

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου»

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΖΩΝΗ 2013-2014 «Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» των τάξεων Α και Β Δθμοτικοφ [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος 3 Μέρος Α «Παραμύθια του κόσμου» 4 Παραμύθια από την Αφρική 5 Παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Ρίτςοσ- Ghiannis Ritsos. ( 1/5/ 1909 11/11/ 1990) (Μίκθσ Θεοδωράκθσ) 1-2 Ρωμιοςφνθ

Γιάννθσ Ρίτςοσ- Ghiannis Ritsos. ( 1/5/ 1909 11/11/ 1990) (Μίκθσ Θεοδωράκθσ) 1-2 Ρωμιοςφνθ Γιάννθσ Ρίτςοσ- Ghiannis Ritsos ( 1/5/ 1909 11/11/ 1990) (Μίκθσ Θεοδωράκθσ) 1-2 Ρωμιοςφνθ Aυτά τα δζντρα δε βολεφονται με λιγότερο ουρανό, αυτζσ οι πζτρεσ δε βολεφονται κάτου απ' τα ξζνα βιματα, αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω Τα παιδιά ςηπ ςάνηπ μαπ επιρκέτθηκαμ ρςιπ 4/2/2016 ςημ Α ςάνη και διάβαραμ ρςα παιδιά ςιπ ρσμεμςεύνειπ πξσ έγοαφαμ για ςημ ελιά. Σςη ρσμέυεια, ςα παιδάκια ςηπ ποώςηπ έκαμαμ εοχςήρειπ ρςξσπ μικοξύπ μαπ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L Μεταλλικό χρώμα κατάλληλο για κάθε επιφάνεια για εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους. Εάν η επιφάνεια είναι λευκή δεν χρειάζεται αστάρι. Η Σειρά αποτελείται από 7 ελκύστηκα χρώματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 2 Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 3 Ρυροςβζςτθσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 4 Ρεηόσ Αναγνωρίςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Ο αρχικός τίτλος της παρέµβασής µου ήταν «Γιατί είµαι περήφανος για την ιδιαίτερή µου πατρίδα». Συνειδητοποιώντας όµως πόσα πολλά πράγµατα θα είχα να σας πω, αισθάνθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη 2014 Η Ελζνθ εμερτηίδου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ. Είναι Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA Avevo gia composta e spedita per la pubblicazione la nota alia prima delle tre iscrizioni qui trattate, quando mi fu segnalato Γ articolo di M. Guarducci, Tracce

Διαβάστε περισσότερα

Είσαι ένας φάρος φωτεινός

Είσαι ένας φάρος φωτεινός Είσαι ένας φάρος φωτεινός Του Προμηθέα η φωτιά βάζει τη σπίθα στην καρδιά και θα γεμίσει απ αυτή λάμψη ολόκληρη η γη φιλόξενα την πόρτ ανοίγεις κι απλόχερα το φως σου δίνεις αθάνατη εσύ θα μείνεις κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδανικοί αυτόχειρεσ(λουκάσ Θάνου, Μ. Θεοδωράκθσ

1. Ιδανικοί αυτόχειρεσ(λουκάσ Θάνου, Μ. Θεοδωράκθσ Κώςτασ Καρυωτάκθσ - Kostas Kariotakis (30/10/ 1896 21/7/ 1928) 1. Ιδανικοί αυτόχειρεσ(λουκάσ Θάνου, Μ. Θεοδωράκθσ Γυρίηουν το κλειδί ςτθν πόρτα, παίρνουν τα παλιά, φυλαγμζνα γράμματά τουσ, διαβάηουν ιςυχα,

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto

Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto Nella prima metà del Quattrocento, la casa di Borgogna, sotto il regno di Filippo il Buono, estende

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Χιόνια στο καµπαναριό

Χιόνια στο καµπαναριό Νικηφόρος Λύτρας : τα κάλαντα Χιόνια στο καµπαναριό Χιόνια στο καµπαναριό που Χριστούγεννα σηµαίνει Χιόνια στο καµπαναριό ξύπνησε όλο το χωριό. Κι όλοι παν στην εκκλησιά τον Χριστό να προσκυνήσουν Κι όλοι

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2012

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2012 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΑΙΟΣ 2012 ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΕΛΥΔΡΟΝ ΠΥΞ-ΛΑΞ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΙ ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 4 η ενότητα: Riflessione grammaticale pronomi diretti, indiretti e combinati Μήλιος Βασίλειος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Mi piace questa nazione e sono dispiaciuto, mi dispiace per la Grecia e per il calcio greco.

Mi piace questa nazione e sono dispiaciuto, mi dispiace per la Grecia e per il calcio greco. FLASH INTERVIEW - Ένα σχόλιο για το παιχνίδι; - A comment for the game? Mi piace questa nazione e sono dispiaciuto, mi dispiace per la Grecia e per il calcio greco. I like this country but tonight I feel

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

La Grande e Santa Settimana. GRANDE E SANTO LUNEDÌ Ufficio del Nymphios

La Grande e Santa Settimana. GRANDE E SANTO LUNEDÌ Ufficio del Nymphios La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO LUNEDÌ Ufficio del Nymphios Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. 3 Orthros

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι

Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι «...Δεν ξαναφάνηκε η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα, που ερχόταν στο κατώφλι μας κάθε χρονιά, την εποχή που γίνονται τα μούρα, ζητώντας με ευγένεια να της δώσουμε λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ Θεοδόςθσ Πελεγρίνθσ ΝΛΤΣΕ Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (το ςαλόνι επαρχιακοφ ςπιτιοφ ο ςυγγραφζασ, γφρω ςτα 55, απολαμβάνει τθν μουςικι που παίηει ο νεαρόσ ςυνκζτθσ) ΣΤΥΓΓΑΦΕΑΣ: Υπζροχο!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Αφηγητής: Χήρα Γαλάνω Χήρα Πρωτομάστορας:

Αφηγητής: Χήρα Γαλάνω Χήρα Πρωτομάστορας: Νοέμβρης 1849 Ρόλοι Αφηγητής Χήρα Γαλάνω Πρωτομάστορας Κουδαρούλ 1 Κουδαρούλ 2 Κουδαρούλ 3 Κουδαρούλ 4 Κουδαρούλ 5 Βλάχος Κοντός Δάσκαλος - Χωροφύλακας - Δραγάτης 1 Αφηγητής: Μια χήρα με τα ορφανά της,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

L EDUCAZIONE A PArOLE

L EDUCAZIONE A PArOLE Luciano Lanzi Roberto Rossi L EDUCAZIONE A PArOLE R. Rossi, L. Lanzi Con parole ornate Cappelli Editore 2010 1 Essere giovani in Grecia Breve excursus sulla παιδεία del mondo antico Nelle diverse poleis

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLΟ Α (A1 & A2) SESSIONE 2016 Α

LIVELLΟ Α (A1 & A2) SESSIONE 2016 Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione, della Ricerca e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLΟ Α (A1 & A2)

Διαβάστε περισσότερα