ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο]"

Transcript

1 ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο] Πρόεδρος: Π. Πικραµένος Εισηγητής: Ηρ. Τσακόπουλος, Σύµβουλος Με τις υπουργικές αποφάσεις καθορισµού του χρόνου προβολής των πολιτικών κοµµάτων από ραδιοτηλεοπτικά µέσα κατά την προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές της διαφοροποιείται το χρονικό σηµείο έναρξης µετάδοσης των ραδιοτηλεοπτικών µηνυµάτων, καθώς και η έκταση του προσφερόµενου δωρεάν ραδιοτηλεοπτικού χρόνου, για τα νεοπαγή κόµµατα σε σχέση µε τα κόµµατα που έχουν παρουσία στο ευρωκοινοβούλιο και τα κόµµατα που είχαν συµµετάσχει και στις προηγούµενες ευρωεκλογές. Λαµβανοµένης υπόψη και της απαγόρευσης προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων κατά την προεκλογική περίοδο δυνάµει της παρ. 1 περ. β του αρ. 11 του ν. 3023/2002, η διαφοροποίηση αυτή αντίκειται στην αρχή της ισότητας τόσο ως προς το σκέλος του χρόνου έναρξης της δωρεάν προβολής µηνυµάτων όσο και ως προς την έκταση των µηνυµάτων αυτών.. [ ] 2. Επειδή, ο Υπουργός Εσωτερικών, µε τις αποφάσεις του 12217/ και 12512/ (Β 899/ και 925/ , αντιστοίχως), ερύθµισε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον χρόνο «προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων... από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Η µεν πρώτη προσβαλλόµενη υπουργική απόφαση, κατά της οποίας στρέφεται η υπ αριθµόν καταθέσεως 2880/2009 αίτηση, αφορά τα πολιτικά κόµµατα και τους συνασπισµούς κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η δε δεύτερη κατά της οποίας στρέφεται η υπ αριθµόν καταθέσεως 2897/2009 αίτηση, αφορά τα λοιπά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων. 3. Επειδή, οι κρινόµενες αιτήσεις συζητήθηκαν ενώπιον του Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο τις συνεκδίκασε και, µε την απόφαση του 1784/2009, τις παρέπεµψε στην Ολοµέλεια του ικαστηρίου λόγω της σπουδαιότητος των τιθεµένων µε αυτές ζητηµάτων.

2 4. Επειδή, το άρθρο 32 παρ. 2 του Π.. 18/1989 (Α 8) ορίζει ότι «Καταργείται... η δίκη αν µετά την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως και έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης η προσβαλλόµενη πράξη έπαυσε για οποιοδήποτε λόγο να ισχύει». Εν προκειµένω, οι κρινόµενες υποθέσεις συζητήθηκαν ενώπιον του Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας στις , ήτοι προ των εκλογών της και ενώ οι προσβαλλόµενες υπουργικές αποφάσεις ήσαν ακόµη εν ισχύι, κατόπιν δε της συζητήσεως αυτής εκδόθηκε η παραπεµπτική απόφαση 1784/2009 του Τµήµατος. Υπό τα δεδοµένα αυτά δεν τίθεται ζήτηµα καταργήσεως της παρούσης δίκης, έστω και αν κατά τη δεύτερη συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον της Ολοµελείας του ικαστηρίου, στις , ήτοι µετά τη διεξαγωγή των παραπάνω εκλογών, οι προσβαλλόµενες αποφάσεις, έχοντας εξαντλήσει το ρυθµιστικό τους αντικείµενο, είχαν παύσει, πλέον, να ισχύουν. 5. Επειδή, το αιτούν πολιτικό κόµµα µε έννοµο συµφέρον ασκεί τις κρινόµενες αιτήσεις, εφ όσον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει προσκοµίσει, αφ ενός µεν υπέβαλε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την ιδρυτική του δήλωση και τα λοιπά δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του Ν. 3023/2002 (που παρατίθεται σε επόµενη σκέψη), αφ ετέρου δε επέδωσε στον ίδιο Εισαγγελέα τη δήλωση για την κατάρτιση του συνδυασµού του, εν όψει των εκλογών της σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας. Οι λοιποί αιτούντες, υποψήφιοι στον παραπάνω συνδυασµό, µε έννοµο συµφέρον στρέφονται κατά των ίδιων υπουργικών αποφάσεων και οµοδικούν παραδεκτώς, προβάλλοντας τους αυτούς λόγους ακυρώσεως. 6. Επειδή, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α 67), σε δίκη ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού ικαστηρίου, της Ολοµέλειας του Συµβουλίου Επικρατείας, της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου ή της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία τίθεται ζήτηµα συνταγµατικότητας διατάξεως τυπικού νόµου, έχουν δικαίωµα να ασκήσουν παρέµβαση, πλην άλλων, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, τα οποία δικαιολογούν έννοµο συµφέρον σε σχέση µε την κρίση του ζητήµατος αυτού, εφόσον το ίδιο ζήτηµα εκκρεµεί σε δίκη ενώπιον του ίδιου ή άλλου δικαστηρίου ή δικαστικού σχηµατισµού του αυτού κλάδου δικαιοσύνης, στην οποία είναι διάδικοι (βλ. ΣτΕ 1466, 1545, 3487/2008 Ολοµ.). Εν προκειµένω, στην παρούσα δίκη ενώπιον της Ολοµελείας παρεµβαίνει µε το από δικόγραφο το σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθµών» (Π.Ε.Ι.Ρ.Α.Σ.), ισχυριζόµενο ότι η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 3023/2002 «Χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων, προβολή, δηµοσιότητα και έλεγχος των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών» (ΦΕΚ Α 146), κατά το µέρος που 2

3 απαγορεύει τη διαφήµιση των πολιτικών κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα κατά την προεκλογική περίοδο, είναι αντίθετη προς το Σύνταγµα. Ζήτηµα συνταγµατικότητας της διατάξεως αυτής τίθεται και µε την παραπεµπτική απόφαση 1784/2009 (σκέψη 10). Εξάλλου, το παραπάνω σωµατείο, µε αίτηση του ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, έχει ζητήσει την ακύρωση της από προσβαλλοµένης υπουργικής αποφάσεως εγείροντας το ίδιο ζήτηµα συνταγµατικότητας. Υπό τα δεδοµένα αυτά η εξεταζόµενη παρέµβαση ασκείται µε έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2479/1997, ενώ, εξ άλλου, είναι και κατά τα λοιπά παραδεκτή. 7. Επειδή, το Σύνταγµα ορίζει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου» (άρθρο 4 παρ. 1), ότι «Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη» (άρθρο 5 παρ. 1), ότι «Καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως νόµος ορίζει. Περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν µε νόµο µόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων τρίτων» (άρθρο 5Α παρ. 1) και ότι «Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους στοχασµούς του, τηρώντας τους νόµους του Κράτους» (άρθρο 14 παρ. 1). Περαιτέρω, το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος ορίζει τα εξής: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του Κράτους, που λαµβάνει και τη µορφή του καθεστώτος της προηγούµενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την υποχρεωτική και δωρεάν µετάδοση των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα». Εξ άλλου, το άρθρο 29 του Συντάγµατος ορίζει τα εξής: «1. Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωµα µπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συµµετέχουν σε πολιτικά κόµµατα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος Τα κόµµατα έχουν δικαίωµα στην οικονοµική τους ενίσχυση από το Κράτος για τις 3

4 εκλογικές και λειτουργικές τους δαπάνες, όπως νόµος ορίζει. Νόµος ορίζει τις εγγυήσεις διαφάνειας ως προς τις εκλογικές δαπάνες και γενικά την οικονοµική διαχείριση των κοµµάτων, των βουλευτών, των υποψηφίων βουλευτών και των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθµών. Με νόµο επιβάλλεται ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών, µπορεί να απαγορεύονται ορισµένες µορφές προεκλογικής προβολής και καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η παράβαση των σχετικών διατάξεων συνιστά λόγο έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωµα µε πρωτοβουλία του ειδικού οργάνου του επόµενου εδαφίου. Ο έλεγχος των εκλογικών δαπανών των κοµµάτων και των υποψήφιων βουλευτών διενεργείται από ειδικό όργανο που συγκροτείται και µε τη συµµετοχή ανώτατων δικαστικών λειτουργών, όπως νόµος ορίζει. Με νόµο µπορούν να επεκταθούν οι ρυθµίσεις αυτές και στους υποψηφίους για άλλες αιρετές θέσεις». Τέλος, το άρθρο 52 του Συντάγµατος ορίζει ότι «Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση...». 8. Επειδή, από τον συνδυασµό των συνταγµατικών διατάξεων που παρατέθηκαν στην προηγούµενη σκέψη προκύπτουν τα εξής: Για την «ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης», η οποία αποτελεί «έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας», απαιτείται, µεταξύ άλλων, η κατά το δυνατόν πληρέστερη, έγκαιρη και πολύπλευρη ενηµέρωση του εκλογικού σώµατος. Προς τούτο ο κοινός νοµοθέτης οφείλει να προβλέψει και να ρυθµίσει τη δωρεάν προβολή των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα κατά την προεκλογική περίοδο. Με τις σχετικές ρυθµίσεις ο διατιθέµενος στα κόµµατα ραδιοτηλεοπτικός χρόνος µπορεί να διαφοροποιείται µε βάση πρόσφορα και αντικειµενικά κριτήρια, όπως είναι η κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση και το ποσοστό των ψήφων που έχουν λάβει κατά τις τελευταίες, πριν από τον εκάστοτε κρίσιµο χρόνο, εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι ρυθµίσεις αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν σε όλα, κατ αρχήν, τα κόµµατα ένα ελάχιστο, πλην ικανό, χρόνο για την παρουσίαση των θέσεων και των προγραµµάτων τους από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, λαµβάνοντας µέριµνα και για τα νεοπαγή κόµµατα, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία ο νοµοθέτης έχει κάνει χρήση της ευχέρειας που του δίδει το άρθρο 29 παρ. 2 του Συντάγµατος και έχει απαγορεύσει τη διαφήµιση των κοµµάτων από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση κατά την προεκλογική περίοδο. Τούτο δε είναι αναγκαίο, διότι τα νεοπαγή κόµµατα, ως εκ της ιδιότητος των αυτής, έχουν περιορισµένο χρόνο προ των εκλογών για τη γνωστοποίηση των θέσεων και του προγράµµατος των. 9. Επειδή, περαιτέρω ο Ν. 3023/2002 ορίζει, στο άρθρο 29, τα εξής: «1. Το πολιτικό κόµµα πριν αναλάβει δραστηριότητα καταθέτει ιδρυτική 4

5 δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τη δήλωση καταθέτει ο Πρόεδρος ή η ιοικούσα Επιτροπή του και σε αυτή αναφέρεται ότι η οργάνωση και η δράση του εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. 2. Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γνωστοποιούνται επίσης το όνοµα, το έµβληµα και η έδρα του πολιτικού κόµµατος και υποβάλλονται το καταστατικό ή η ιδρυτική του διακήρυξη, που υπογράφονται από διακόσιους, τουλάχιστον, πολίτες µε δικαίωµα ψήφου Το πολιτικό κόµµα αποκτά µε την ίδρυση του νοµική προσωπικότητα για την εκπλήρωση της συνταγµατικής αποστολής του». Ο ίδιος νόµος, εξάλλου, περιέχει αναλυτικές ρυθµίσεις για την κρατική χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων, τα έσοδα και τις δαπάνες, τη δηµοσιότητα και τον έλεγχο των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών και τις σχετικές διοικητικές κυρώσεις. Περιέχει, επίσης, ρυθµίσεις για την προεκλογική προβολή των κοµµάτων και των υποψηφίων βουλευτών. Στο κεφάλαιο αυτό εντάσσονται τα άρθρα 10 και 11, τα οποία ορίζουν τα εξής: Αρθρο 10: «Ι.α. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, κάθε µορφής, υποχρεούνται να µεταδίδουν µηνύµατα κοµµάτων και συνασπισµών σε διάρκεια που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, [ήδη µόνο του Υπουργού Εσωτερικών κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3242/2004, Α 102, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3734/2009, Α 8] η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και γνώµη της ιακοµµατικής Επιτροπής Εκλογών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση, ο κατά τα ανωτέρω οριζόµενος χρόνος κατανέµεται µεταξύ των κοµµάτων και των συνασπισµών µε βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας και την εξασφάλιση της µετάδοσης των θέσεων και του προγράµµατος των κοµµάτων και των συνασπισµών, β. Η ανωτέρω µετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος. 2. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1, κατά την αυτή διαδικασία και µε κριτήριο την αναλογική ισότητα, καθορίζεται ο χρόνος που διατίθεται στα δελτία ειδήσεων των κρατικών και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κοµµάτων και των συνασπισµών των κοµµάτων. 3. Κανένα µήνυµα δεν επιτρέπεται να µεταδίδεται την προηγούµενη, καθώς και την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών». Άρθρο 11 «1. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στα κόµµατα και τους συνασπισµούς κοµµάτων: α. Η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, εκτός των χώρων της 5

6 παραγράφου 3 του άρθρου 9. β. Η µετάδοση από δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου του άρθρου 3 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α ), τα οποία προβάλλουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων, µε εξαίρεση τη µετάδοση τέτοιων διαφηµιστικών µηνυµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο άρθρο. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ηµόσιας Τάξης καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας και η κλίµακα έντασης των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχηµάτων των κοµµάτων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Τις ώρες της κοινής ησυχίας απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων. Επίσης απαγορεύεται η χρήση τους, εφόσον γειτνιάζουν µε νοσηλευτικά ιδρύµατα και σχολεία». 10. Επειδή, στην κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δεν περιλαµβάνεται και η ρύθµιση των ζητηµάτων της δωρεάν µεταδόσεως προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο. ιότι, κατά τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του παραπάνω άρθρου, οι κανόνες που ρυθµίζουν τα ζητήµατα αυτά τίθενται µε νόµο, δηλαδή µε τυπικό νόµο είτε, κατ` εξουσιοδότηση νόµου, µε κανονιστικές πράξεις της ιοικήσεως. Εποµένως, αβασίµως προβάλλουν οι αιτούντες ότι οι προσβαλλόµενες υπουργικές αποφάσεις εκδόθηκαν κατά παράβαση της συνταγµατικής διατάξεως περί της αποκλειστικής αρµοδιότητος του Ε.Σ.Ρ. 11. Επειδή, µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη το δικαίωµα να µεταβιβάζει στην εκτελεστική εξουσία την αρµοδιότητα του προς θέσπιση κανόνων δικαίου. Τίθεται δε ο κανόνας ότι η νοµοθετική εξουσιοδότηση παρέχεται προς τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας ως αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, ο οποίος ασκεί τη µεταβιβαζόµενη αρµοδιότητα µε προεδρικά διατάγµατα. Με αυτά ρυθµίζονται είτε θέµατα καθοριζόµενα σε γενικό πλαίσιο υπό ορισµένους όρους, µε νόµους που ψηφίζονται από την Ολοµέλεια της Βουλής (νόµους-πλαίσια) είτε ειδικά θέµατα προσδιοριζόµενα συγκεκριµένα από την εξουσιοδοτική νοµοθετική διάταξη. Κατ εξαίρεση, όµως, επιτρέπεται να ορισθούν ως φορείς της κατ` εξουσιοδότηση ασκούµενης νοµοθετικής αρµοδιότητας και άλλα, πλην του Προέδρου της ηµοκρατίας, όργανα της ιοικήσεως, εφ όσον πρόκειται για ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό (βλ. ΣτΕ 1892/2010 Ολοµ., 3973/2009 Ολοµ.). Ως «ειδικότερα» θέµατα, για τη ρύθµιση των οποίων 6

7 επιτρέπεται η νοµοθετική εξουσιοδότηση σε άλλα πλην του Προέδρου της ηµοκρατίας όργανα της ιοικήσεως, νοούνται µερικότερες περιπτώσεις θεµάτων που ρυθµίζονται ήδη στον νόµο σε γενικό έστω, αλλά πάντως ορισµένο πλαίσιο (βλ. ΣτΕ Ολοµ 1892/2010, Ολοµ 125/2009, Ολοµ 4025/1998). Στην προκειµένη περίπτωση η προβλεπόµενη στο άρθρο 10 του Ν. 3023/2002 εξουσιοδότηση εγκύρως παρέχεται στον Υπουργό Εσωτερικών, δηλαδή σε όργανο της ιοικήσεως άλλο από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας, δεδοµένου ότι στον νόµο και µάλιστα στο ίδιο άρθρο ρυθµίζεται, έστω και σε γενικό πλαίσιο, το θέµα της προεκλογικής προβολής των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα µε θέσπιση αφ ενός µεν της διαδικασίας αφ` ετέρου δε των δύο βασικών κριτηρίων κατανοµής του παρεχόµενου χρόνου µεταξύ των κοµµάτων και των συνασπισµών κοµµάτων, ήτοι της αρχής της αναλογικής ισότητας και της εξασφάλισης της µετάδοσης των θέσεων και του προγράµµατος των κοµµάτων. Τα περαιτέρω δε ζητήµατα, δηλαδή του µεγέθους του συνολικώς διατιθεµένου στα κόµµατα χρόνου και της κατανοµής του µεταξύ αυτών, καθώς και του τρόπου χρήσεως του χρόνου αυτού (οµιλίες, προεκλογικές συγκεντρώσεις, συνεντεύξεις κ.λπ.) αποτελούν ειδικότερα, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος, θέµατα σε σχέση µε το θέµα της προεκλογικής προβολής των κοµµάτων, το οποίο ρυθµίζεται, κατά τα προεκτεθέντα, σε γενικό πλαίσιο στο παραπάνω άρθρο 10 του Ν. 3023/2002. Μειοψήφησαν οι Σύµβουλοι Ν. Ρόζος, Χ. Ράµµος,. Αλεξανδρής,. Σκαλτσούνης, Γ. Ποταµιάς, Ι. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος,. Γρατσίας, Σ. Παραµυθιώτης και Η. Τσακόπουλος, οι οποίοι υποστήριξαν την εξής γνώµη, στην οποία προσχώρησε και Πάρεδρος Α. Χλαµπέα: Ούτε οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3023/2002 ούτε άλλη διάταξη νόµου περιέχουν ουσιαστικές ρυθµίσεις για τη διάθεση και κατανοµή χρόνου στα κόµµατα για την προεκλογική τους προβολή από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Οι αναφερόµενες στο παραπάνω άρθρο αρχές απορρέουν ευθέως από το Σύνταγµα και δεν αποτελούν, ως εκ τούτου, ρυθµίσεις του Ν. 3023/2002. Συνεπώς, τα θέµατα, τα οποία εξουσιοδοτείται να ρυθµίσει ο Υπουργός δεν µπορούν να θεωρηθούν «ειδικότερα» κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος και, άρα, κατά τη µειοψηφήσασα αυτή γνώµη, οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 3023/2002 είναι αντίθετες προς τις συνταγµατικές αυτές διατάξεις. Τέλος, κατά τη γνώµη της Συµβούλου Ε. Νίκα, το άρθρο 10 του Ν. 3023/2002 δεν δύναται να παράσχει νόµιµο έρεισµα στις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις ως εντασσόµενο σε σύστηµα νοµοθετικής ρυθµίσεως (άρθρα 10 και 11 του Ν. 3023/2002) που αντιβαίνει στη συνταγµατική αρχή της ισότητας. Τούτο δε διότι η επιβαλλοµένη από το άρθρο 11 του Ν 3023/2002 απόλυτη απαγόρευση 7

8 µεταδόσεως µηνυµάτων των κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο, σε συνδυασµό µε την εισαχθείσα αρχικώς υπό καθεστώς ελευθερίας της προεκλογικής ραδιοτηλεοπτικής προβολής των κοµµάτων και επαναληφθείσα µε το άρθρο 10 του νόµου αυτού ρύθµιση, η οποία προβλέπει κατανοµή του «ραδιοτηλεοπτικού» χρόνου βάσει της αρχής της αναλογικής ισότητας (η οποία αρχή επιτρέπει τη διαφοροποίηση της µεταχειρίσεως των κοµµάτων βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που ανάγονται στην πολιτική σηµασία των κοµµάτων, όπως η κοινοβουλευτική τους δύναµη, η οργάνωση τους σε εθνική κλίµακα, ο ρόλος που έχουν παίξει στην πολιτική ζωή, κ.ά. βλ. ΣτΕ 4331, 4333/1996 επταµελούς, 930/1990 Ολοµελείας), οδηγεί, εξ αντικειµένου, στην άνιση µεταχείριση των νεοεµφανιζόµενων κοµµάτων, από της απόψεως της δυνατότητας προσβάσεως στο εκλογικό σώµα µέσω του πλέον δυναµικού και αποτελεσµατικού µέσου επικοινωνίας κατά τον πλέον κρίσιµο χρόνο (προεκλογική περίοδος), αφού οι ανάγκες των κοµµάτων αυτών προς παρουσίαση των πολιτικών τους θέσεων είναι αυξηµένες, χάριν της πολυφωνίας στον πολιτικό διάλογο. 12. Επειδή, η πρώτη προσβαλλόµενη από υπουργική απόφαση ορίζει τα εξής: «Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ισχύουν οι εξής ρυθµίσεις, ως προς τους όρους προβολής των πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων, που συµµετέχουν στις εκλογές αυτές, αλλά και στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς ενηµερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδροµητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, οι οποίοι λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία: Η έχει την υποχρέωση να µεταδώσει σε εθνικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό δίκτυο µια συνέντευξη διάρκειας εξήντα (60 ) πρώτων λεπτών της ώρας, του αρχηγού κάθε πολιτικού κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων. Η υποχρεούται να επιτρέπει την απευθείας αναµετάδοση των συνεντεύξεων και να διαθέτει δωρεάν το περιεχόµενο των σχετικών µαγνητοσκοπήσεων ή µαγνητοφωνήσεων σε οποιονδήποτε ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό που λειτουργεί νόµιµα και υποβάλλει αντίστοιχο αίτηµα. 2. Η έχει επίσης την υποχρέωση να µεταδώσει σε εθνικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο κατά τη µεσηµβρινή ζώνη, µια συνέντευξη Τύπου, µε καθένα από τους αρχηγούς των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων, διάρκειας εξήντα (60 ) πρώτων λεπτών της ώρας. Τις συνεντεύξεις αυτές έχουν την υποχρέωση να µεταδώσουν την ίδια µέρα είτε απευθείας, είτε µαγνητοσκοπηµένες ή µαγνητοφωνηµένες και οι νοµίµως λειτουργούντες ιδιωτικοί ενηµερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης 8

9 λήψης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας. Σε περίπτωση µαγνητοσκοπηµένης ή µαγνητοφωνηµένης µετάδοσης, η έναρξη και η λήξη µετάδοσης πρέπει να λάβει χώρα µεταξύ 12:00-01:00. Το εδάφιο β της παρ. 1 της παρούσας έχει εφαρµογή και για τις συνεντεύξεις της παρούσας παραγράφου. 3. Η καθώς και οι νοµίµως λειτουργούντες ενηµερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί ελεύθερης λήψης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας έχουν την υποχρέωση να οργανώσουν τέσσερις, τουλάχιστον, αυτοτελείς συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας µε εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων της παρούσας απόφασης. Ως ώρα µετάδοσης των συζητήσεων αυτών ορίζεται το διάστηµα από 18:00-01: Η έχει την υποχρέωση να καλύψει µια προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων, την οποία θα επιλέξουν τα ίδια. Επίσης, η έχει την υποχρέωση να καλύψει µέσω του τηλεοπτικού σταθµού «Ελληνική Τηλεόραση - 3» µια προεκλογική συγκέντρω ση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων, η οποία θα διοργανωθεί στη θεσσαλονίκη ή σε άλλη πόλη της Βόρειας Ελλάδας και είναι δυνατόν να καλυφθεί µέσω των διαθέσιµων τεχνικών µέσων του τηλεοπτικού σταθµού Το εδάφιο β της παρ. 1 της πα ρούσας εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή. 5. Η και οι νοµίµως λειτουργούντες ενηµερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας, καθώς και οι φορείς συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής έχουν υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα δεκάλεπτο την εβδοµάδα σε καθένα από χα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων για την παρουσίαση των προγραµµάτων τους ή όποια άλλη πολιτική δραστηριότητα επιλεγεί από τα αντίστοιχα κόµµατα. εν επιτρέπεται µετακύλιση, ούτε συσσώρευση των δεκαλέπτων. Κατ εξαίρεση, και σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή από τα πολιτικά κόµµατα ή τους συνασπισµούς κοµµάτων η χρήση του δωρεάν δεκαλέπτου κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως, η µετακύλιση και µόνον του δεκαλέπτου της πρώτης εβδοµάδας αποκλειστικώς στη δεύτερη. Κατά τη διάρκεια των δεκάλεπτων αυτών επιτρέπεται στα κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων να µεταδίδουν διαφηµιστικά µηνύµατα τα οποία δεν µπορούν να υπερβούν το ένα τρίτο (1/3) του εκάστοτε διατιθέµενου δεκάλεπτου χρόνου. 6. Ο χρόνος που διατίθεται για τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων στους ενηµερωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας καθώς και στους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ηµερήσιου χρόνου µετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 9

10 προγραµµάτων. Ο καταµερισµός του χρόνου αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα λεπτά της ώρας (4 ) ανά ώρα, µη συνυπολιζόµενου του επιτρεπόµενου ανά ώρα ορίου των δώδεκα λεπτών (12 ) του χρόνου µετάδοσης των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Ο συνολικός χρόνος για τη µετάδοση µηνυµάτων των πολιτικών κοµµάτων, στους ιδιωτικούς ενηµερωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής εµβέλειας, θα αντιστοιχεί στο ποσό των έξι εκατοµµυρίων ευρώ ( ) και τους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου θα αντιστοιχεί στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), µε βάση τους θεωρηµένους από την οικεία.ο.υ. τιµοκαταλόγους, έως την 4ης Μαίου 2009, ηµεροµηνία έναρξης της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αναλογία κατανοµής του χρόνου έχει ως εξής: Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) θα διατίθεται ισοµερώς στα κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) θα διατίθεται οτα κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων ανάλογα µε την εκπροσώπηση τους στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κατανοµή του χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων ή µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων στους δηµόσιους και ιδιωτικούς ενηµερωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς αντιστοιχεί στα εξής ποσά: και στους φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν επιτρέπεται η µετάδοση µηνυµάτων φορέων εκτός των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων, το περιεχόµενο των οποίων µπορεί να χαρακτηρισθεί, άµεσα ή έµµεσα, ως πολιτικό. 7. Ο χρόνος που διατίθεται για τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων στους ιδιωτικούς ενηµερωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας καθώς και στους ραδιοφωνικούς σταθµούς, καθορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά της ώρας ηµερησίως. Ως ώρα µετάδοσης των µηνυµάτων αυτών ορίζεται το διάστηµα από 7:00 έως 22:00. Η κατανοµή του χρόνου είναι ανάλογη µε αυτή της προηγούµενης παραγράφου. 8. Ο χρόνος µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων ή µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων στην ΕΡΑ καθορίζεται σε δέκα (10 ) λεπτά της ώρας ηµερησίως. Η κατανοµή του χρόνου αυτού είναι ανάλογη µε αυτή της παραγράφου Η... και οι νοµίµως λειτουργούντες ιδιωτικοί ενηµερωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας και ιδιωτικοί ενηµερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί, καθώς και οι φορείς συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, υποχρεούνται να διαθέτουν το ένα τρίτο (1/3) του χρόνου 10

11 των δελτίων ειδήσεων για την παρουσίαση της προεκλογικής δραστηριότητας των κοµµάτων και των συνασπισµών των κοµµάτων. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται τα δελτία ειδήσεων κάτω των πέντε (5 ) λεπτών. 10. Οι δηµόσιοι και οι νοµίµως λειτουργούντες ενηµερωτικοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας και ιδιωτικοί ενηµερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί, καθώς και οι φορείς συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, οφείλουν να µεριµνούν, ώστε η προβολή, κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, εκποµπών πολιτικού διαλόγου ή άλλων ενηµερωτικών εκποµπών, συνεντεύξεων σχετικά µε τις θέσεις και τη δραστηριότητα των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων να µην παραβιάζει την αρχή της αναλογικής ισότητας. Η τήρηση της αρχής της αναλογικής ισότητας πρέπει να διέπει εν γένει τα δελτία ειδήσεων και τα προγράµµατα τους, ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική ενηµέρωση των πολιτών για τις θέσεις και τις δραστηριότητες των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων και εξετάζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης ηµέρας, καθώς και κατά την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών και µέχρις τις 19:00 δεν επιτρέπεται η µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων και συγκεντρώσεων ή άλλων πολιτικών εκδηλώσεων των κοµµάτων, καθώς και η µετάδοση εκποµπών προεκλογικού διαλόγου ή εκτιµήσεων για το εκλογικό αποτέλεσµα µε εξαίρεση τις δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών κοµµάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας...». Περαιτέρω, η δεύτερη προσβαλλόµενη από απόφαση ορίζει τα εξής: «Άρθρο 1. Για τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων που έχουν λάβει στις αµέσως προηγούµενες ευρωεκλογές τουλάχιστον ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και δεν εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ισχύουν οι ακόλουθοι όροι προβολής τους: α) Η και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί ενηµερωτικοί σταθµοί εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδροµητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα εικοσάλεπτο ή δύο δεκάλεπτα σε καθένα από τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων για την παρουσίαση των προγραµµάτων τους. Τα εικοσάλεπτα ή τα δεκάλεπτα αυτά που θα µεταδοθούν από την επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται από τα κόµµατα αυτά ή συνασπισµούς κοµµάτων για τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων µέγιστης συνολικής διάρκειας τριών (3) λεπτών για κάθε δεκάλεπτο, β) Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί ενηµερωτικοί σταθµοί µπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου µε τη διοργάνωση εκποµπών στις οποίες συµµετέχουν ή παρουσιάζουν τις απόψεις τους µε εκπρόσωπο 11

12 τους, περισσότερα ή όλα τα παραπάνω πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµοί κοµµάτων. Άρθρο 2. Για τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων που έχουν λάβει στις αµέσως προηγούµενες ευρωεκλογές ποσοστό κατώτερο του 0,50 τοις εκατό (0,50%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων καθώς και για τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων που δεν συµµετείχαν στις αµέσως προηγούµενες ευρωεκλογές και των οποίων οι συνδυασµοί έχουν ανακηρυχθεί για τις παρούσες ισχύουν οι ακόλουθοι όροι προβολής τους: α) Η και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί ενηµερωτικοί σταθµοί εθνικής περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας ελεύθερης λήψης, καθώς και οι φορείς παροχής συνδροµητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα πεντάλεπτο σε καθένα από τα πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων για την παρουσίαση των προγραµµάτων τους. Το πεντάλεπτο που θα µεταδοθεί από την επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί από τα κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων για τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων συνολικής διάρκειας δύο (2 ) λεπτών, β) Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί ενηµερωτικοί σταθµοί µπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου µε τη διοργάνωση εκποµπών, στις οποίες συµµετέχουν ή παρουσιάζουν τις απόψεις τους µε εκπρόσωπο τους, περισσότερα ή όλα τα παραπάνω πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµοί κοµµάτων...». 13. Επειδή, οι προσβαλλόµενες πράξεις κατανέµουν χρόνο ραδιοτηλεοπτικής προβολής στα κόµµατα, τα οποία θα συµµετάσχουν στις εκλογές της Για µεν τα κόµµατα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και για τα κόµµατα «που έχουν λάβει στις αµέσως προηγούµενες ευρωεκλογές τουλάχιστον... 0,50% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων...», οι πράξεις αυτές συνάγουν τεκµήριο συµµετοχής τους στις εκλογές της για δε τα λοιπά κόµµατα (εν οις και το νεοπαγές αιτούν) οι προσβαλλόµενες πράξεις προϋποθέτουν την ανακήρυξη των συνδυασµών τους από τον Άρειο Πάγο, η οποία, κατ εφαρµογήν του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 1180/1981, συµπίπτει µε την Η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί και σε διαφοροποίηση του χρονικού σηµείου ενάρξεως της µεταδόσεως των προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων εντός του διατιθεµένου σε αυτά χρόνου. Η έναρξη αυτή συµπίπτει µε την δηµοσίευση της πρώτης υπουργικής αποφάσεως για τα κόµµατα της πρώτης κατηγορίας ( ), µε την δηµοσίευση της δεύτερης υπουργικής αποφάσεως για τα κόµµατα της δεύτερης κατηγορίας ( ) και µε την για τα λοιπά (όπως το αιτούν) κόµµατα. Όµως, η συνταγµατική αρχή της ισότητας, η οποία διέπει και την ύλη που ρυθµίζει το άρθρο 15 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Συντάγµατος, επιβάλλει µια κοινή αφετηρία για τα κόµµατα κατά την ρύθµιση της προεκλογικής τους προβολής από τα 12

13 ραδιοτηλεοπτικά µέσα, πέρα της οποίας και µόνο επιτρέπεται η περαιτέρω διαφοροποίηση των κοµµάτων κατ εφαρµογήν της ειδικότερης αρχής της αναλογικής ισότητας. Ως κοινή αφετηρία δεν νοείται µόνον ο ελάχιστος, αλλά πάντως επαρκής χρόνος για την µετάδοση των θέσεων και του προγράµµατος των κοµµάτων, αλλά και η κοινή για όλα τα κόµµατα έναρξη της µεταδόσεως των ραδιοτηλεοπτικών τους µηνυµάτων, λαµβανοµένης ιδίως υπ όψη της απαγορεύσεως του άρθρου 11 του Ν 3023/2002. Η απόκλιση ως προς το τελευταίο αυτό σηµείο, από την αρχή της ισότητος δεν µπορεί να δικαιολογηθεί εκ µόνου του ότι οι παραπάνω κατηγορίες κοµµάτων τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή τα µεν εκπροσωπούνται, τα δε δεν εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την άποψη, όµως, της ρυθµιζόµενης ύλης (ήτοι της προεκλογικής προβολής των κοµµάτων), κρίσιµο είναι ότι, λόγω ακριβώς των διαφορετικών αυτών συνθηκών, τα µεν εκπροσωπούµενα κόµµατα είχαν ανεµπόδιστη δυνατότητα προβολής του προγράµµατος και των θέσεων τους πριν από την έναρξη ισχύος της απαγορεύσεως του άρθρου 11 του Ν. 3023/2002, κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, ενώ κόµµατα νεοπαγή, όπως το αιτούν, δεν είχαν τέτοια δυνατότητα, ακριβώς επειδή ιδρύθηκαν λίγο χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος της απαγορεύσεως. Η δυσµενής αυτή θέση των νεοπαγών κοµµάτων δεν είναι συνταγµατικώς ανεκτό να καταστεί ακόµη δυσµενέστερη µε την εις βάρος τους διαφοροποίηση του χρόνου ενάρξεως µεταδόσεως των προεκλογικών τους µηνυµάτων. Η αρχή της ισότητας θα επέβαλλε τουλάχιστον κοινή έναρξη του χρόνου αυτού για όλα τα κόµµατα, δεδοµένου ότι τα νεοπαγή έχουν για τους εκτεθέντες λόγους µεγαλύτερη ανάγκη προβολής του προγράµµατος και των θέσεων τους. Εποµένως, οι προσβαλλόµενες υπουργικές αποφάσεις, διαφοροποιώντας κατά τα εκτεθέντα το χρονικό σηµείο ενάρξεως της µεταδόσεως των προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων, έχουν εκδοθεί κατά παράβαση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος και οι Σύµβουλοι. Μαρινάκης, Ε. Νίκα, Ι. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιµέκας, Β. Γρατσίας, Σ. Παραµυθιώτης, Η. Τσακόπουλος και Β. Καλαντζή, οι οποίοι υποστήριξαν την εξής γνώµη: Η διαφοροποίηση του χρονικού σηµείου ενάρξεως της µεταδόσεως προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων µε κριτήριο την εκπροσώπηση τους ή µη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αντίκειται, καθ εαυτήν, στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3023/2002, εάν συνδέεται µε αντικειµενικούς λόγους, όπως λόγου χάριν µε τις ρυθµίσεις της εκλογικής νοµοθεσίας (άρθρα 1 παρ. 3 και 3 παρ. 8 του Ν. 1180/1981, Α 188 και άρθρο µόνο του Π.. 50/2009, Α 64) που τοποθετούν την ανακήρυξη των συνδυασµών των κοµµάτων από τον Άρειο Πάγο την δεκάτη τέταρτη ηµέρα προ των εκλογών, δηλαδή είκοσι ηµέρες µετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Η 13

14 διαφοροποίηση βεβαίως αυτή συνεκτιµάται, προκειµένου να κριθεί εάν οι ρυθµίσεις της κανονιστικής αποφάσεως που εκδίδεται κατά το άρθρο 10 του Ν. 3023/2002 (ιδίως οι σχετικές µε την επάρκεια του διατιθέµενου στα κόµµατα χρόνου, µε τον τρόπο κατανοµής του και την εν γένει διευθέτηση του), θεωρούµενες στην συστηµατική ενότητα τους, πληρούν τα δύο κριτήρια που θέτει το παραπάνω άρθρο. Εξ άλλου, το πεντάλεπτο που παρέχεται στα νεοπαγή κόµµατα, όπως το αιτούν, στην... και σε όλους του ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, το οποίο µάλιστα µπορεί να µεταδοθεί σε όποια ώρα επιλέξουν οι παραπάνω σταθµοί, δεν επαρκεί, κατά κοινή πείρα, ούτε στοιχειωδώς για την µετάδοση των θέσεων και του προγράµµατος τους, εν όψει του ότι τα κόµµατα αυτά, εφ όσον ιδρύθηκαν λίγο πριν από τις εκλογές, δεν είχαν τον χρόνο να γνωστοποιήσουν στο εκλογικό σώµα τις θέσεις και το πρόγραµµα τους πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, όταν δεν ίσχυε ακόµη η απαγόρευση του άρθρου 11 του Ν. 3023/2002. Και ναι µεν µε την απόφαση 35/1999 του Ανωτάτου Ειδικού ικαστηρίου, σε συναφή περίπτωση, κρίθηκε ότι το πεντάλεπτο είναι επαρκής κατά τ` ανωτέρω χρόνος, πλην στην περίπτωση εκείνη δεν είχε τεθεί σε ισχύ η µεταγενέστερη απαγορευτική διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 3023/2002, ενώ εξ άλλου ούτε από την απόφαση αυτή προκύπτει αν το ενιστάµενο κόµµα ήταν νεοπαγές, ούτε, πάντως ελήφθη υπ` όψη από το ΑΕ µια τέτοια ιδιότητα. Εποµένως, υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, η διάταξη του άρθρου 2 περ. α της από δεύτερης προσβαλλόµενης αποφάσεως έχει εκδοθεί κατά παράβαση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α του Ν. 3023/2002. Τέλος, οι προσβαλλόµενες αποφάσεις παραβιάζουν και την αρχή της αναλογικής ισότητας, η οποία απορρέει ευθέως από το Σύνταγµα και θεσπίζεται ρητώς µε την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3023/2002. Πράγµατι, έναντι του πεντάλεπτου που δικαιούται το αιτούν, ως νεοπαγές κόµµα, κατά το άρθρο 2 της δεύτερης από προσβαλλόµενης αποφάσεως, η πρώτη από υπουργική απόφαση παρέχει στα κόµµατα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις αυτής, δύο εξηντάλεπτες συνεντεύξεις σε εθνικό δίκτυο των αρχηγών τους, τέσσερις συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας στην και σε όλους τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς σε ώρες υψηλής ή σχετικά υψηλής ακροαµατικότητας και θεαµατικότητας (18:00-01:30), µία προεκλογική συγκέντρωση, ένα δεκάλεπτο την εβδοµάδα στους παραπάνω σταθµούς για την παρουσίαση του προγράµµατος και της δραστηριότητας τους και χρόνο διαφηµιστικών µηνυµάτων, τα οποία αποτελούν, κατά κοινή πείρα, δραστικό µέσο προεκλογικής επικοινωνίας. Κατά τους υπολογισµούς, µάλιστα, του αιτούντος κόµµατος, οι οποίοι δεν αµφισβητήθηκαν ειδικώς, το κόµµα της Νέας 14

15 ηµοκρατίας έχει στην διάθεση του λεπτά της ώρας διαφηµίσεων από τηλεοράσεως, το , το και ο... και ο... από λεπτά, κατανεµόµενα στα κρατικά και ιδιωτικά τηλεοπτικά µέσα. Έναντι των ανωτέρω, το αιτούν κόµµα δικαιούται δύο λεπτά της ώρας τηλεοπτικής διαφηµίσεως και µάλιστα µόνον στην δηµόσια τηλεόραση. Υπό τα δεδοµένα αυτά, η διαφορά του χρόνου και εν γένει των ευχερειών που παρέχονται µε τις προσβαλλόµενες αποφάσεις αφ ενός µεν στα κόµµατα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφ ετέρου δε στα νεοπαγή κόµµατα, είναι τόσο σηµαντική, ώστε υπερβαίνει τα όρια, εντός των οποίων µπορούσε να κινηθεί ο Υπουργός Εσωτερικών κατά την άσκηση της κανονιστικής του αρµοδιότητας που του δίδει το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3023/2002. Εποµένως, οι προσβαλλόµενες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικής ισότητας. Συνεπώς για τους εκτεθέντες ανωτέρω λόγους, βασίµως προβαλλόµενους, οι προσβαλλόµενες πράξεις είναι µη νόµιµες και πρέπει να ακυρωθούν. Κατά την ειδικότερη δε γνώµη του Προέδρου Π. Πικραµµένου, εφ όσον, όπως έγινε ανωτέρω κατά πλειοψηφία δεκτό, η διαφοροποίηση του χρονικού σηµείου ενάρξεως της µεταδόσεως προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων αντίκειται, καθ εαυτήν, στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 10 του Ν 3023/2002, οι προσβαλλόµενες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες εισάγουν τέτοια διαφοροποίηση, είναι µη νόµιµες και ακυρωτέες για τον βασίµως προβαλλόµενο αυτόν λόγο και µόνον, παρέλκει δε η εξέταση τυχόν άλλων πληµµελειών των αποφάσεων αυτών. Μειοψήφησε η Σύµβουλος Β. Καλαντζή, η οποία υποστήριξε την εξής γνώµη: Από τον συνδυασµό των προσβαλλόµενων πράξεων προκύπτει ότι ο χρόνος που υποχρεούνται να παραχωρήσουν τα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα δωρεάν για την προβολή των µηνυµάτων των κοµµάτων, που θα µετάσχουν στις ευρωεκλογές της , καθορίσθηκε κατά φθίνουσα διαβάθµιση, αναλόγως προς την έως την έκδοση των εν λόγω πράξεων συµµετοχή των κοµµάτων στην πολιτική ζωή της χώρας. Ειδικότερα, µε την πρώτη προσβαλλόµενη απόφαση το µεγαλύτερο µέρος του προς διάθεση για την δωρεάν προβολή από τα ραδιοφωνικά µέσα των θέσεων των κοµµάτων χρόνου παρεσχέθη στα κόµµατα που συµµετέχουν στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την δεύτερη προσβαλλόµενη απόφαση τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα (κρατικά και ιδιωτικά) υποχρεώθηκαν να παραχωρήσουν για τα κόµµατα που δεν εκπροσωπούνται µεν στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά είχαν λάβει στις αµέσως προηγούµενες ευρωεκλογές τουλάχιστον ποσοστό 0,50% των έγκυρων ψηφοδελτίων, ένα εικοσάλεπτο ή δύο δεκάλεπτα, για τα κόµµατα δε που είχαν λάβει στις προηγούµενες ευρωεκλογές ποσοστό 15

16 κατώτερο του ανωτέρω 0,50% ή δεν είχαν µετάσχει στις εν λόγω ευρωεκλογές ένα πεντάλεπτο για το καθένα. Ειδικώς δε ως προς τα τελευταία αυτά κόµµατα, µε το άρθρο 2 της δεύτερης προσβαλλοµένης αποφάσεως ορίσθηκε ότι για την διάθεση σ` αυτά δωρεάν του ανωτέρω πεντάλεπτου σε καθένα από τους ραδιοφωνικούς σταθµούς (κρατικό και ιδιωτικούς) απαιτείται η προηγούµενη ανακήρυξη των συνδυασµών τους από τον Άρειο Πάγο. Η διαφοροποίηση ως προς τα κόµµατα, που είτε είχαν λάβει µέρος στις προηγούµενες ευρωεκλογές και δεν συγκέντρωσαν το προβλεπόµενο ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων, είτε δεν είχαν λάβει µέρος στις εκλογές αυτές -µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και τα συσταθέντα µετά τις εν λόγω εκλογές, όπως είναι και το αιτούν κόµµα- τόσο ως προς τον χρόνο που τους διατίθεται δωρεάν για την προβολή τους όσο και ως προς το χρονικό σηµείο, µετά το οποίο µπορεί να κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής, ευρίσκει έρεισµα στην εξουσιοδοτική διάταξη της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3023/2002 και δεν αντίκειται στην συνταγµατική αρχή της ισότητας, διότι δικαιολογείται λόγω των διαφορετικών συνθηκών, υπό τις οποίες τελούν τα ανωτέρω κόµµατα σε σχέση µε τα άλλα κόµµατα που έχουν ετςδηλώσει την πρόθεση τους να µετάσχουν στις εκλογές της Και τούτο διότι πρόκειται περί κοµµάτων που, εν αντιθέσει µε τα άλλα (κόµµατα εκπροσωπούµενα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κόµµατα που συγκέντρωσαν ποσοστό τουλάχιστον 0,50% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων στις προηγούµενες ευρωεκλογές), που τυγχάνουν ευνοϊκότερης µεταχειρίσεως ως προς τα ανωτέρω ζητήµατα, δεν έχουν έως τώρα ενεργή συµµετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας. Το γεγονός δε ότι κόµµατα, που, όπως το αιτούν, ιδρύθηκαν λίγο πριν από την προκήρυξη των ευρωεκλογών, έχουν, ενόψει των ρυθµίσεων των προσβαλλόµενων πράξεων (πεντάλεπτο και δυνατότητα δωρεάν προβολής του προγράµµατος τους µόνο µετά την ανακήρυξη των συνδυασµών τους από τον Άρειο Πάγο) και της απαγορεύσεως του άρθρου 11 του Ν. 3023/2002 να µεταδώσουν ιδίαις δαπάναις προεκλογικά µηνύµατα από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, λιγότερο χρόνο στη διάθεση τους για την προβολή του προγράµµατος τους κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο εν σχέσει µε τα άλλα κόµµατα, τα οποία είχαν ανεµπόδιστη δυνατότητα προβολής του προγράµµατος τους πριν από την έναρξη ισχύος της απαγορεύσεως του ανωτέρω άρθρου 11, δεν ασκεί επιρροή εν προκειµένω. Τούτο δε διότι εφόσον ο χρόνος διενεργείας των ευρωεκλογών είναι εκ των προτέρων γνωστός και, συνεπώς, πολιτική δύναµη, ενδιαφερόµενη να µετάσχει στην εκλογική αναµέτρηση για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι σε θέση να µεριµνήσει εγκαίρως για την οργάνωση της σε κόµµα και την προβολή του προγράµµατος της πριν αρχίσει η απαγόρευση του προαναφερθέντος άρθρου 11 του Ν. 3023/

17 Άλλωστε, κατά την έννοια των προαναφερθεισών συνταγµατικών διατάξεων και του άρθρου 10 του, σε εκτέλεση των συνταγµατικών αυτών διατάξεων εκδοθέντος, Ν. 3023/2002, η υποχρεωτική και δωρεάν µετάδοση προεκλογικών µηνυµάτων αφορά, κατ αρχήν, κόµµατα συγκροτηµένα κατά τρόπο πάγιο και αποβλέποντα στην σε βάθος χρόνου συµµετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας ως µηχανισµών διαµορφώσεως της πολιτικής βουλήσεως του εκλογικού σώµατος και όχι κόµµατα ιδρυόµενα επ ευκαιρία συγκεκριµένης εκλογικής αναµετρήσεως. Ειδικότερα, δικαιολογείται από τις διαφορετικές συνθήκες υπό τις οποίες τελούν τα κόµµατα που δεν µετείχαν στις προηγούµενες εκλογές ή µετείχαν µεν σ αυτές, αλλά συγκέντρωσαν ποσοστό κατώτερο του 0,50% των εγκύρων ψηφοδελτίων, η έναρξη του χρόνου µεταδόσεως δωρεάν των µηνυµάτων τους από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα µετά την ανακήρυξη των συνδυασµών τους από τον Άρειο Πάγο, ενόψει του ότι από το χρονικό αυτό σηµείο επιβεβαιώνεται η πρόθεση, αλλά και η κατά νόµο δυνατότητα κόµµατος, που έως τώρα δεν είχε ενεργή συµµετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας και του οποίου η απήχηση στο εκλογικό σώµα είτε είναι περιορισµένη είτε δεν δύναται ακόµη να προσδιορισθεί (αν πρόκειται περί νεοϊδρυθέντος κόµµατος), να µετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Περαιτέρω, το πεντάλεπτο που χορηγείται στα ανωτέρω κόµµατα είναι µεν χρόνος κατά πολύ µικρότερος εκείνου που χορηγείται κυρίως στα κόµµατα που εκπροσωπούνται ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίζεται, όµως, ενόψει του αντικειµενικού κριτηρίου της περιορισµένης ή µη δυναµένης ακόµη να προσδιορισθεί εκλογικής δυνάµεως τους, είναι δε αρκετός για την προβολή των βασικών τους θέσεων, όπως, άλλωστε, έκρινε και το Ανώτατο Ειδικό ικαστήριο µε τις υπ αριθµ. 34 και 35/1999 αποφάσεις του σε παρόµοιες υποθέσεις (πρβλ. και ΣτΕ 4333/1996). Και ναι µεν το τότε ισχύον νοµοθετικό καθεστώς δεν προέβλεπε παραλλήλως απαγόρευση µεταδόσεως κατά την προεκλογική περίοδο µηνυµάτων µε δαπάνες των ίδιων των κοµµάτων, το Ανώτατο, όµως, Ειδικό ικαστήριο δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι είχαν αυτή την ευχέρεια τα κόµµατα για να καταλήξει στην ανωτέρω κρίση του, ούτε εξήτασε αν η ενώπιον του αχθείσα υπόθεση αφορούσε κόµµα νεοϊδρυθέν, αλλά έκρινε αυτοτελώς, ανεξαρτήτως άλλων παραγόντων και χωρίς διακρίσεις, το πεντάλεπτο ως χρόνο αρκετό για την προβολή των βασικών θέσεων των κοµµάτων, που είτε είχαν λάβει στις προηγούµενες ευρωεκλογές ποσοστό κατώτερο του 0,50% των εγκύρων ψηφοδελτίων, είτε δεν είχαν µετάσχει καθόλου στις εκλογές εκείνες. Ενόψει των ανωτέρω, κατά την µειοψηφήσασα αυτή γνώµη, οι προβαλλόµενοι µε τις κρινόµενες αιτήσεις λόγοι ακυρώσεως περί παραβάσεως της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α του Ν. 3023/2002 και της συνταγµατικής αρχής της ισότητας, καθώς και της αναλογικής ισότητας, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµοι. 17

18 [...] Σηµείωµα Η ραδιοτηλεοπτική προβολή των κοµµάτων µεταξύ αριθµητικής και αναλογικής ισότητας Με τα αρ. 10 και 11 ν. 3023/2002 αφενός απαγορεύτηκε στα πολιτικά κόµµατα η µετάδοση από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα διαφηµιστικών µηνυµάτων τους κατά την προεκλογική περίοδο και αφετέρου χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών να ρυθµίζει µε απόφασή του την έκταση και την κατανοµή µεταξύ των κοµµάτων του χρόνου δωρεάν προβολής των θέσεών τους από τα δηµόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Η κατανοµή αυτή κατά τη ρητή πρόβλεψη του νόµου πρέπει να γίνεται µε κριτήρια την αρχή της αναλογικής ισότητας και την εξασφάλιση της µετάδοσης των θέσεων και των προγραµµάτων των κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων. Βάσει της νοµοθετικής αυτής εξουσιοδότησης εκδόθηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις (13/5/2009 και 15/5/2009) για τη ρύθµιση των όρων ραδιοτηλεοπτικής προβολής των κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών του Με τις δύο αυτές αποφάσεις γίνεται µια τριπλή κατηγοριοποίηση των πολιτικών κοµµάτων: στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται όσα πολιτικά κόµµατα και συνδυασµοί κοµµάτων που συµµετέχουν στις εκλογές εκπροσωπούνται ήδη στο εθνικό ή το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, στη δεύτερη κατηγορία όσα είχαν συµµετάσχει στις αµέσως προηγούµενες ευρωεκλογές λαµβάνοντας τουλάχιστον 0,5% του συνολικού αριθµού των ψήφων χωρίς να εκπροσωπούνται στο ευρωκοινοβούλιο και στην τρίτη κατηγορία όσα πολιτικά κόµµατα ή συνδυασµοί κοµµάτων είχαν λάβει στις προηγούµενες ευρωεκλογές λιγότερο από 0,5% των ψήφων ή δεν είχαν συµµετάσχει καν σε αυτές. Στην τελευταία αυτή κατηγορία παρεχόταν ένα δωρεάν πεντάλεπτο διαφηµιστικής προβολής έναντι, κατ εκτίµηση, λεπτών της ώρας που παραχωρήθηκαν στο πρώτο κόµµα. Περαιτέρω, για τα νεοπαγή κόµµατα, όπως το αιτούν, ο χρόνος µετάδοσης των προεκλογικών µηνυµάτων εκκινούσε από την ανακήρυξή τους από τον Άρειο Πάγο κατ` εφαρµογήν του άρθρου 3 παρ. 8 του ν. 1180/1981, δηλαδή εν προκειµένω από την 24/5/2009 έναντι της 13/5/2009 και 15/5/2009 για τις δύο πρώτες κατηγορίες κοµµάτων αντίστοιχα. Η Ολοµέλεια, αφού επιβεβαίωσε ότι η ρύθµιση του τρόπου προβολής των πολιτικών κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα δεν εµπίπτει στις αποκλειστικές κατ αρ. 15 παρ. 2 αρµοδιότητες του ΕΣΡ, εξέτασε καταρχάς το ζήτηµα του επιτρεπτού της χορήγησης ειδικότερης 18

19 εξουσιοδότησης κατ αρ. 43 παρ. 2 Σ. για τη ρύθµιση του θέµατος αυτού στον Υπουργό Εσωτερικών. Παρότι τελικώς κρίθηκε ότι το µέγεθος του συνολικώς διατιθέµενου χρόνου και η κατανοµή αυτού µεταξύ των κοµµάτων αποτελεί µερικότερη περίπτωση σε σχέση µε το θέµα της ραδιοτηλεοπτικής προβολής των κοµµάτων που ρυθµίζεται σε γενικό πλαίσιο στο αρ. 10 ν. 3023/2002, εντυπωσιάζει εδώ η ισχυρή µειοψηφία µε δύο γνώµες έντεκα συνολικώς συµβούλων και µίας παρέδρου. Σύµφωνα µε την ισχυρότερη µειοψηφούσα γνώµη, στις διατάξεις του ν. 3023/2002 επαναλαµβάνονται απλώς οι ήδη κατοχυρωµένες στο Σύνταγµα αρχές της αναλογικής ισότητας και της εξασφάλισης της δυνατότητας προβολής των θέσεων όλων των κοµµάτων χωρίς να πραγµατοποιείται ουδεµία ουσιαστική ρύθµιση του θέµατος, ώστε να είναι δυνατό να θεωρηθεί ειδικότερο ζήτηµα η ρύθµιση των όρων και των προϋποθέσεων κατανοµής του χρόνου από τον Υπουργό και, συνεπώς, κατά τη γνώµη αυτή, είναι ανίσχυρη η σχετική εξουσιοδότηση. Υπενθυµίζεται εδώ ότι µε την ΟλΣτΕ 930/1990 (Ελ νη µε σχόλιο Ευ. Βενιζέλου, Η ραδιοτηλεοπτική προεκλογική περίοδος σε αναζήτηση κανονιστικού πλαισίου) είχε κριθεί ότι η διάταξη της παρ. 6 του αρ. 8 του ν. 1847/1989 που παρείχε εξουσιοδότηση στο νεοσύστατο τότε Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να ρυθµίζει τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται ο προεκλογικός διάλογος και προβάλλονται οι υπόψηφιοι ήταν ανίσχυρη, διότι η ρύθµιση των θεµάτων αυτών µπορούσε να γίνει µόνο µε κανονιστικό προεδρικό διάταγµα. Εξάλλου, η θέση της µειοψηφίας, πέρα από τη νοµολογιακή συνέπεια που διαθέτει, παρουσιάζει, σε επίπεδο δικαιοπολιτικής σκοπιµότητας, το επιπλέον πλεονέκτηµα της διασφάλισης ενός λυσιτελούς δικαστικού ελέγχου των σχετικών µε τη ραδιοτηλεοπτική προβολή των πολιτικών κοµµάτων κανονιστικών πράξεων µέσω της επεξεργασίας των προεδρικών διαταγµάτων από το Ε Τµήµα του ΣτΕ. Πράγµατι, η σχολιαζόµενη απόφαση εκδόθηκε ενάµιση περίπου έτος µετά τη διενέργεια των ευρωεκλογών του 2009 ( ), µολονότι η πρώτη συζήτηση είχε διεξαχθεί ήδη την εδοµένων του χρόνου που απαιτεί η έκδοση της απόφασης, ανεξαρτήτως του πόσο σύντοµα θα συζητηθεί αυτή, και του γεγονότος ότι οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κατά κανόνα λίγες µόνο ηµέρες πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου ή και µετά την έναρξή της, είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί αποτελεσµατικά δια της δικαστικής οδού η διασφάλιση της προβολής µε συνταγµατικά ανεκτό τρόπο των θέσεων ενός κόµµατος πριν τη διενέργεια των κρίσιµων κάθε φορά εκλογών. Στη συνέχεια, η Ολοµέλεια εξέτασε κατά σειρά το ζήτηµα του διαφορετικού χρόνου έναρξης προβολής των πολιτικών µηνυµάτων και των αποκλίσεων στην κατανοµή του δωρεάν ραδιοτηλεοπτικού χρόνου. Το δεύτερο αυτό ζήτηµα είχε και στο παρελθόν απασχολήσει τη 19

20 νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ανώτατου Ειδικού ικαστηρίου (βλ. ΑΕ 11/1982, ΤοΣ , ΣτΕ 2423/1986, ΤοΣ , ΟλΣτΕ 1288/1992, ΤοΣ και από τις πιο πρόσφατες ΣτΕ 4333/1996, ΤοΣ και ΑΕ 34/1990, ίκη ) και είχαν διαµορφωθεί συγκεκριµένα κριτήρια µε βάση τα οποία πρέπει να γίνεται η κατανοµή του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου στα πολιτικά κόµµατα. Ειδικότερα, είχε κριθεί ότι από τις διατάξεις των αρ. 15 παρ. 2, 5 παρ. 1, 14 παρ. 1, 29 παρ. 1 και 51 Σ. «απορρέει ευθέως υποχρέωση του Κράτους κατά την προεκλογική περίοδο, να διαθέτει στα πολιτικά κόµµατα τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα και να υποχρεώνει τα ιδιωτικά να διαθέτουν χρόνο στα κόµµατα, προκειµένου να παρουσιάζουν τις πολιτικές τους θέσεις. Ο πυρήνας της υποχρεώσεως αυτής, κατ εφαρµογή της βασικής αρχής της αντικειµενικότητος, που διέπει κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, περιλαµβάνει τη διάθεση σε όλα ανεξαρτήτως τα πολιτικώς υποστατά κόµµατα ενός ελαχίστου πλην ικανού χρόνου για την παρουσίαση στο εκλογικό σώµα των ουσιωδών σηµείων του προγράµµατός των» (βλ. ΣτΕ 4333/1996, ΤοΣ , σκ. 3, η υπογράµµιση δική µας). Η νοµολογία δε έχει δεχτεί (βλ. ΑΕ 34/1990, ίκη , σκ. 5) ότι το πεντάλεπτο συνιστά ικανό χρόνο για την παρουσίαση των πολιτικών θέσεων ενός κόµµατος. Περαιτέρω, όµως, «επιτρέπεται κατ επιταγή της...αρχής της αναλογικής ισότητας, η διαφοροποίηση της µεταχείρισης των κοµµάτων στην ποσοτική κατανοµή του διατιθέµενου χρόνου, πάντοτε βάσει αντικειµενικών και πρόσφορων κριτηρίων που δεν µπορούν να έχουν σχέση µε την ιδεολογία αλλά µε την πολιτική σηµασία των κοµµάτων, όπως λ.χ. η κοινοβουλευτική τους δύναµη στη διαλυθείσα Βουλή, η οργάνωση τους σε εθνική κλίµακα, ο ρόλος που ιστορικά τα κόµµατα αυτά έχουν παίξει στην πολιτική ζωή κ.α.» (βλ. ΟλΣτΕ 930/1990, Ελ νη ). Με βάση το κριτήριο αυτό είχαν γίνει δεκτές στο παρελθόν όλες οι ποσοτικές διαφοροποιήσεις στην έκταση της προεκλογικής προβολής των κοµµάτων, εφόσον τηρούσαν την αρχή της διάθεσης περισσότερου χρόνου στα µεγαλύτερα και µε ισχυρότερη παρουσία κόµµατα. Η επίδικη περίπτωση διαφοροποιείται από τις παλαιότερες χάρη σε δύο στοιχεία που προκύπτουν από το πλέγµα των σχετικών διατάξεων της εκλογικής νοµοθεσίας: πρώτον, από την κατ αποτέλεσµα µετάθεση του χρονικού σηµείου έναρξης της ραδιοτηλεοπτικής προβολής των νεοπαγών κοµµάτων σε σχέση µε αυτό των κοµµάτων µε σχετικώς ισχυρή παρουσία στις προηγούµενες εκλογές και, δεύτερον, από την παράλληλη απαγόρευση διαφήµισης των κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο. Ο συνδυασµός των διατάξεων αυτών οδηγεί οπωσδήποτε σε σοβαρό περιορισµό της δυνατότητας των νεοπαγών και άρα άγνωστων στο ευρύ κοινό κοµµάτων να προβάλουν κατά τρόπο 20

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 7(Ι) του 1998 88(Ι) του 1998 13(Ι) του 1999 159(Ι) του 1999 23(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ. Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ. Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. ΕΚΛΟΓΙΚΑ Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Κάντε κλικ εδώ, για να «κατεβάσετε» το νομοθέτημα από την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ 875/2013. Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας, Σύμβουλος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Αναστασόπουλος, Πάρεδρος ΝΣΚ

ΣτΕ Ολ 875/2013. Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας, Σύμβουλος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Αναστασόπουλος, Πάρεδρος ΝΣΚ ΣτΕ Ολ 875/2013 Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας, Σύμβουλος ΣτΕ Δικηγόροι: Δ. Αναστασόπουλος, Πάρεδρος ΝΣΚ Περίληψη: Με τη διάταξη του άρθ. 78 παρ. 4 Συντ. θεσπίζεται απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 7(Ι) του 1998 88(Ι) του 1998 13(Ι) του 1999

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 09.10.2013 Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 1. Εισαγωγή Mετά τη μεταφορά του αρχειακού υλικού (τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού) στο νέο κτίριο του Αρχείου του ΡΙΚ, αποφασίζεται η εφαρμογή τιμολογιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διακριτική μεταχείριση σε βάρος των γυναικών από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμων:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Υπόθεση Μουσείου Ακρόπολης Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 3280/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ «Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.ΔΙ.Κ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σ.Ε.ΔΙ.Κ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Σ.Ε.ΔΙ.Κ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Αθήνα 20 Μαίου 2007 Το Σωµατείο Ερµηνευτών Διαφηµιστικών κειµένων,αφού πραγµατοποίησε συναντήσεις µε τα Δ.Σ της Ε.Δ.Ε.Ε και της ΠΑ.Κ.Τ, διαµόρφωσε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας

Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010. σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Αρ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7526/10-12-2010 Ο ΗΓΙΑ 1/2010 σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες- ικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.) ΓΝΩΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 61 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ αρ 2 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Φ.2224 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 1. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2644 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 233 19981013 Τέθηκε σε ισχύ: 13.10.1998 Ημ.Υπογραφής: 09.10.1998 Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας

Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Ανοικτή Διακυβέρνηση: Νέα θεσμικά εργαλεία για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας Δρ. Βασιλική Νταλάκου Νομικός συνεργάτης Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ν. 1730/1987, Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.)

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ν. 1730/1987, Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.) ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ν. 1730/1987, Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.) Αρ. 1 Ιδρυση ενιαίου φορέα 1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsischer Landeswahlleiter Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα