ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 382 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων EL EL

2 I. Εισαγωγή Στην παρούσα έκθεση επανεξετάζεται η εφαρμογή από πλευράς των αναγνωρισμένων οργανισμών του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 (εφεξής «ο κανονισμός») όσον αφορά την εναρμόνιση των οικείων κανόνων και διαδικασιών και την κατάρτιση καθεστώτος αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών κλάσης για υλικά, εξοπλισμό και δομικά στοιχεία. Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε ανεξάρτητη μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού 1. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κράτους σημαίας, οι αρχές νηολόγησης μπορούν να αναθέτουν θεσμοθετημένες αρμοδιότητες που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις σε οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου των πλοίων («νηογνώμονες»). Κάθε οργανισμός είναι υπεύθυνος και υπόλογος στη διοικητική αρχή του κράτους σημαίας για τις εργασίες που πραγματοποιεί για λογαριασμό της. Οι βασικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στους εν λόγω οργανισμούς περιγράφονται σε διεθνείς συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ή στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης. Εντός της ΕΕ, ο κανονισμός όπως και η οδηγία 2009/15/ΕΚ 2 ορίζουν τους κοινούς κανόνες και τα πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου των πλοίων και θεσπίζουν το νομικό πλαίσιο όσον αφορά την αναγνώριση των οργανισμών επιθεώρησης και ελέγχου των πλοίων και τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών των κρατών μελών, οι οποίες μπορούν να εξουσιοδοτούν μόνον οργανισμούς αναγνωρισμένους δυνάμει του κανονισμού (ΑΟ της ΕΕ) για τις προαναφερθείσες θεσμοθετημένες εργασίες. Σε διεθνές επίπεδο, το σχετικό νομικό πλαίσιο έχει θεσπισθεί με το μέσο εφαρμογής και τους κώδικες αναγνωρισμένων οργανισμών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που ισχύουν από την 1 η Ιανουαρίου Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης με τους εν λόγω κώδικες, η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική οδηγία 2014/111/ΕΕ 3 της Επιτροπής και τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1355/ Στην αιτιολογική σκέψη (25) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 της Επιτροπής διευκρινίζεται ότι το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών κλάσης για υλικά, εξοπλισμό και δομικά στοιχεία που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 είναι εφαρμοστέο μόνον εντός της Ένωσης για πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους. Όσον αφορά τα αλλοδαπά σκάφη, η αποδοχή των πιστοποιητικών αυτών επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των σχετικών τρίτων κρατών σημαίας κατά την άσκηση της αποκλειστικής τους αρμοδιότητας, ιδίως με βάση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, οι νηογνώμονες υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να συμμορφώνονται με διάφορες δέσμες απαιτήσεων που εκπονεί ο εκάστοτε 1 2 Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου των πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (ΕΕ L 131 της , σ. 47). 3 Εκτελεστική οδηγία 2014/111/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/15/ΕΚ σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών τροποποιήσεων ορισμένων συμβάσεων και πρωτοκόλλων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ). 4 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών τροποποιήσεων ορισμένων συμβάσεων και πρωτοκόλλων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ). 2

3 νηογνώμονας. Οι απαιτήσεις αυτές είναι σημαντικές για τη ναυπήγηση και την εκμετάλλευση των πλοίων και ο ρόλος τους είναι να βεβαιώνεται η ασφάλεια του σκάφους στον πλοιοκτήτη και τον ασφαλιστή του και, εν τέλει, το κράτος σημαίας. Η έλλειψη αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών κλάσης μεταξύ νηογνωμόνων συνεπάγεται την ανάγκη πολλαπλών πιστοποιήσεων: για να είναι σε θέση να δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα (και να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα πλοιοκτητών οι οποίοι επιλέγουν έναν νηογνώμονα για να επιβλέπει τη ναυπήγηση ενός πλοίου), οι προμηθευτές ναυτιλιακού εξοπλισμού οφείλουν να λαμβάνουν, για τον ίδιο εξοπλισμό, πιστοποιητικό από διαφορετικούς νηογνώμονες το οποίο να πιστοποιεί τη συμμόρφωση με απαιτήσεις συχνά πολύ παρεμφερείς που ενίοτε βασίζονται σε ταυτόσημες δοκιμές οι οποίες πραγματοποιούνται και στα ίδια εργαστήρια (που συχνά ανήκουν όλως τυχαίως στον κατασκευαστή). Αυτό το πρόβλημα πραγματεύεται το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, δεδομένου ότι το θέμα εάν ένα προϊόν πρέπει να πιστοποιείται από έναν ή περισσότερους νηογνώμονες είναι σημαντικό και από την άποψη της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Ο κανονισμός επιβάλλει στους αναγνωρισμένους οργανισμούς της ΕΕ την υποχρέωση να εναρμονίσουν τους κανόνες ταξινόμησης και θεσπίζει καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών κλάσης για υλικά, εξοπλισμό και δομικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, «Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί προβαίνουν περιοδικά σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους, με σκοπό τη διατήρηση της ισοδυναμίας και προκειμένου να επιτευχθεί εναρμόνιση των κανόνων και των διαδικασιών και της εφαρμογής τους. Συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό να επιτύχουν συνεπή ερμηνεία των διεθνών συμβάσεων, με την επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών σημαίας. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί συμφωνούν όποτε κρίνεται σκόπιμο επί των τεχνικών και διαδικαστικών όρων υπό τους οποίους αναγνωρίζουν αμοιβαία τα πιστοποιητικά κλάσης για υλικά, εξοπλισμούς και δομικά στοιχεία βάσει ισοδύναμων προτύπων, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τα πλέον απαιτητικά και αυστηρά πρότυπα.» Αυτού του είδους η εναρμόνιση πρέπει να διακρίνεται από την ενωσιακή εναρμόνιση των υποχρεωτικών απαιτήσεων για τον θαλάσσιο εξοπλισμό. Η οδηγία για τον εξοπλισμό των πλοίων 5 (ΟΕΠ) ρυθμίζει θέματα εξοπλισμού των πλοίων, τον οποίο απαιτείται να «φέρει» το σκάφος βάσει μιας ή περισσότερων διεθνών συμβάσεων (π.χ. για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, την πυροπροστασία, την πλοήγηση, τα σωστικά μέσα). Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να απαγορεύουν τη διάθεση θαλάσσιου εξοπλισμού στην αγορά ή την τοποθέτησή του σε πλοίο της ΕΕ που πληροί τις απαιτήσεις της ΟΕΠ, ούτε να αρνούνται την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών για τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους. Ο σχετικός εξοπλισμός πρέπει να φέρει ευδιάκριτο σήμα ως ένδειξη της συμμόρφωσης με την ΟΕΠ, το λεγόμενο «πηδαλιόσχημο σήμα». Η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης 6 με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την αποφυγή πολλαπλών πιστοποιητικών εξοπλισμού με το πηδαλιόσχημο σήμα. Ωστόσο, ευρύ φάσμα θαλάσσιου εξοπλισμού (π.χ. εξοπλισμός που δεν περιλαμβάνεται σε διεθνείς συμβάσεις) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΟΕΠ αλλά υπόκειται σε απαιτήσεις πιστοποίησης από νηογνώμονες. Ο εξοπλισμός αυτός καλύπτεται από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του ανωτέρω κανονισμού. 5 Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τον θαλάσσιο εξοπλισμό (ΕΕ L 046 της , σ. 25), όπως έχει τροποποιηθεί. 6 3

4 II. Η μέχρι στιγμής πρόοδος Ο κανονισμός δεν καθορίζει συγκεκριμένους τρόπους εφαρμογής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Επίσης, δεν καθορίζει συγκεκριμένες προθεσμίες. Έτσι, παρέχεται η ευελιξία στους αναγνωρισμένους οργανισμούς της ΕΕ να συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών και Κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού (SEA Europe), και να αποφασίζουν τις αναγκαίες ενέργειες για την εφαρμογή του. Όσον αφορά την πρώτη απαίτηση (εναρμόνιση), οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί της ΕΕ έχουν εφαρμόσει συστηματική προσέγγιση όσον αφορά την εναρμόνιση των τεχνικών και διαδικαστικών όρων πιστοποίησης των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης. Εν προκειμένω, οι οργανισμοί ισχυρίζονται ότι έχουν χρησιμοποιήσει ως βάση αναφοράς τα πλέον απαιτητικά και αυστηρά πρότυπα. Όσον αφορά τη διαδικασία εναρμόνισης κανόνων και διαδικασιών, από επανεξέταση της τρέχουσας κατάστασης εφαρμογής προέκυψαν στοιχεία ότι μέχρι στιγμής η εναρμόνιση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Παρά το γεγονός ότι ορισμένα αμοιβαία αναγνωρισμένα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί με το «καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης», αυτά συνυπάρχουν στην αγορά μαζί με ατομικά πιστοποιητικά αναγνωρισμένων οργανισμών για αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τουτέστιν, τα ατομικά πιστοποιητικά αναγνωρισμένου οργανισμού δεν έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Το ανωτέρω αναδεικνύει ότι χρειάζεται επιπλέον χρόνος για να δοκιμασθεί στην πράξη το νέο αμοιβαία αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, το οποίο μπορεί να καταστεί κοινή πρακτική και τελικώς να αντικαταστήσει τα πιστοποιητικά που εκδίδονται ατομικά. Όσον αφορά τη δεύτερη απαίτηση (αμοιβαία αναγνώριση), οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί της ΕΕ έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα σενάρια: 1. να αποδεχθούν απευθείας αμοιβαία τα πρότυπα τους ως ισοδύναμα, αναγνωρίζοντας αμοιβαία τα πιστοποιητικά στην ονομαστική τους αξία 2. να επιλέξουν και να δέχονται απευθείας τους κανόνες που κρίνονται ως οι πλέον απαιτητικοί και αυστηροί μετά από αξιολόγηση όλων των κανόνων ταξινόμησης για τα συγκεκριμένα προϊόντα (υλικά/εξοπλισμού/δομικά στοιχεία) από όλους τους αναγνωρισμένους οργανισμούς της ΕΕ 3. να εκπονήσουν εκ νέου κοινές τεχνικές απαιτήσεις ως βάση για την έκδοση, σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, συμπληρωματικού πιστοποιητικού το οποίο θα αναγνωρίζουν αμοιβαία. Τα ατομικά πιστοποιητικά που έχει εκδώσει κάθε αναγνωρισμένος οργανισμός της ΕΕ εξακολουθούν να υφίστανται παράλληλα με το προτεινόμενο (αμοιβαία αναγνωρισμένο) πιστοποιητικό. Οι οργανισμοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν την τρίτη προσέγγιση για να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνει το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού. Δημιουργήθηκε μηχανισμός αξιολόγησης της επικινδυνότητας για να αξιολογούνται προϊόντα όλων των τομέων σύμφωνα με την κλίμακα κρισιμότητας της ασφάλειας 6 επιπέδων, όπως φαίνεται παρακάτω (σχήμα 1). 4

5 --- 6o επίπεδο κρισιμότητας της ασφάλειας: γνώση της πλήρους προδιαγραφής για την πιστοποίηση ο επίπεδο κρισιμότητας της ασφάλειας: επι μέρους πστοποιητικά για την πιστοποίηση ο επίπεδο κρισιμότητας της ασφάλειας: πιστοποίηση μονάδας για την πιστοποίηση ο επίπεδο κρισιμότητας της ασφάλειας: μόνον έγκριση τύπου για την πιστοποίηση ο επίπεδο κρισιμότητας της ασφάλειας: πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την πιστοποίηση ο επίπεδο κρισιμότητας της ασφάλειας: χωρίς απαιτήσεις κλάσης. Σχήμα 1: Ιεραρχημένη εικόνα της ασφάλειας κρισιμότητας υλικών, εξοπλισμού και δομικών στοιχείων Η κλίμακα της κρισιμότητας της ασφάλειας έλαβε τη μορφή ιεραρχικής πυραμίδας 7. Η πιστοποίηση στο (6 ο ) υψηλότερο επίπεδο της πυραμίδας αυτής απαιτεί γνώση της πλήρως τεκμηριωμένης προδιαγραφής. Για τη μετατόπιση προς τα κάτω στο 5 ο επίπεδο, η πιστοποίηση απαιτεί επιμέρους πιστοποιητικά. Για το 4 ο επίπεδο απαιτείται πιστοποίηση μονάδας και για το 3 ο επίπεδο απαιτείται μόνον έγκριση τύπου. Για τα χαμηλότερα επίπεδα (1 ο και 2 ο ) δεν υπάρχουν απαιτήσεις κλάσης ή αναμένεται μόνον πιστοποιητικό του κατασκευαστή. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί της ΕΕ συμφώνησαν σε μια σειρά τεχνικών απαιτήσεων για περιορισμένο αριθμό (επί του παρόντος 34 που θα αυξηθούν σε 44 από την 1 η Ιουλίου 2015) προϊόντων, επιλέξιμων για πιστοποίηση «έγκριση τύπου», τα οποία εμπίπτουν στο 3 ο επίπεδο κρισιμότητας της ασφάλειας που προαναφέρθηκε. Το συγκεκριμένο είδος πιστοποίησης έχει γίνει γνωστό ως «καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης». Οι τεχνικές απαιτήσεις 8 για τα σχετικά πιστοποιητικά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των αναγνωρισμένων οργανισμών της ΕΕ και δημοσιεύονται κατά κατηγορίες. Η σταδιακή ανάπτυξη των εν λόγω κατηγοριών έχει επιταχυνθεί λόγω της πείρας που συσσωρεύθηκε τα τελευταία έτη και συνοψίζεται (από την αρχική ιδέα έως την τελική τους έκδοση) σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Αριθμός κατηγορίας Αρχική ιδέα Τελική έκδοση #1 29/6/2010 1/1/2013 #2 6/9/2011 1/7/2013 #3 24/9/2013 1/7/2014 #4 23/4/2014 Προβλέπεται για την 1/7/2015 #5 21/4/2015 Συνεχιζόμενες εργασίες Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τεχνικές απαιτήσεις για 11 προϊόντα (3 ου επιπέδου κρισιμότητας της ασφάλειας) οι οποίες άρχισαν να ισχύουν στις αρχές του 2013, μετά την οποία ακολούθησε δεύτερη κατηγορία (11 προϊόντα τον Ιούλιο του 2013) και τρίτη κατηγορία (12 προϊόντα τον Ιούλιο του 2014) πάντοτε του ιδίου επίπεδο (3 ου ) κρισιμότητας 7 Βλ. σελίδα 12 (προσέγγιση των ΑΟ της ΕΕ» για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 10) στη διεύθυνση: 8 Συμπεφωνημένες τεχνικές απαιτήσεις για την αμοιβαία αναγνώριση: 5

6 της ασφάλειας. Μια τέταρτη κατηγορία τεχνικών απαιτήσεων για 10 προϊόντα, και πάλι του 3 ου επιπέδου κρισιμότητας της ασφάλειας, αρχίζει να ισχύει την 1 η Ιουλίου Οι προετοιμασίες για την πέμπτη κατηγορία έχουν αρχίσει με τη συμμετοχή του κλάδου στην επιλογή των τεχνικών απαιτήσεων για τα προϊόντα της πέμπτης κατηγορίας, με βάση ενοποιημένο κατάλογο προϊόντων (3 ου επιπέδου κρισιμότητας της ασφάλειας), τις οποίες υπέβαλε η Ομάδα Αμοιβαίας Αναγνώρισης των Αναγνωρισμένων Οργανισμών. Όλες οι κατηγορίες του καθεστώτος αμοιβαίας αναγνώρισης σχετίζονται με τα προϊόντα της κατηγορίας έγκρισης τύπου διότι κρίθηκε χαμηλή η κρισιμότητά τους ως εκ τούτου, μπορεί να αποκτηθεί πείρα στο νέο καθεστώς και, ταυτόχρονα, να περιορισθεί ο κίνδυνος στην ασφάλεια. Όταν εγκριθεί η τέταρτη κατηγορία, οι 44 τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων που είναι επιλέξιμα για το καθεστώς αυτό θα καλύψουν περίπου το 50 % της συνολικής πιστοποίησης έγκρισης τύπου που απαιτείται από τους κανόνες ταξινόμησης των αναγνωρισμένων οργανισμών της ΕΕ. Οι οργανισμοί είναι της γνώμης ότι, όσο ανεβαίνει το επίπεδο κρισιμότητας της ασφάλειας, θα χρειασθούν πιο πολύπλοκες διαδικασίες ωστόσο, ο προς το παρόν διαθέσιμος κατάλογος προϊόντων δεν θεωρείται αρκετά διεξοδικός, ώστε να παρέχει προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις, διότι κατά την άποψη του μεταποιητικού τομέα εφαρμόζεται μόνο σε μικρό τμήμα της αγοράς. Έχοντας πάντοτε ως στόχο την εναρμόνιση των τεχνικών απαιτήσεων, οι οργανισμοί θα μπορούσαν να επιλέξουν την απλή αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών τους, τουλάχιστον για τα προϊόντα του 3 ου επιπέδου κρισιμότητας της ασφάλειας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη πρόοδο που θα καλύπτει περισσότερο στις προσδοκίες των κατασκευαστών θαλάσσιου εξοπλισμού. III. Τρέχοντα ζητήματα Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας Το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης φαίνεται να ανταποκρίνεται στα θέματα ασφαλείας που επισημαίνονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν ότι η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας. Οι πλέον αυστηροί κανόνες ισχύουν για την εκπόνηση και την εφαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων για το πιστοποιητικό αμοιβαίας αναγνώρισης και όλοι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί της ΕΕ ακολουθούν τους ίδιους κανόνες για την έκδοση του νέου πιστοποιητικού αμοιβαίας αναγνώρισης. Επιπλέον, κάθε νέο πιστοποιητικό αμοιβαίας αναγνώρισης που θα εκδίδεται θα έχει ακριβώς την ίδια ισχύ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, σε περίπτωση μη αποδοχής πιστοποιητικού αμοιβαίας αναγνώρισης από αναγνωρισμένο οργανισμό της ΕΕ, η ομάδα αναγνωρισμένων οργανισμών της ΕΕ έχει καθιερώσει εσωτερικές διαδικασίες αναφοράς, ώστε να διαπιστώνει τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό και να το αντιμετωπίζει αναλόγως, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο. Συμμετοχή ενδιαφερομένων Πρέπει να τονιστεί ότι ο κλάδος του θαλάσσιου εξοπλισμού συμμετέχει σε περιορισμένο βαθμό στη διαδικασία πιστοποίησης αμοιβαίας αναγνώρισης. Από τη μία πλευρά, οι μεγάλοι αρχικοί κατασκευαστές εξοπλισμού (ΑΚΕ) συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης λόγω ιδίου συμφέροντος και λόγω της κτηθείσας γνώσης στο παρελθόν από παρόμοιες διαδικασίες πιστοποίησης μέσω άλλων διεθνών συνεργασιών, π.χ. διεθνείς δραστηριότητες τυποποίησης ηλεκτρικών ή μηχανικών 6

7 προϊόντων και εξοπλισμού. Ωστόσο, οι μικρότεροι ΑΚΕ ούτε είναι τόσο ενήμεροι ούτε συμμετέχουν εξαιτίας των εγγενών χαρακτηριστικών της αγοράς π.χ. μικρότερο μέγεθος, διοικητικοί και χρηματοδοτικοί περιορισμοί. Αυτό είναι το τμήμα κατασκευαστών θαλάσσιου εξοπλισμού που θα ήθελε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς πιστοποίησης αμοιβαίας αναγνώρισης. Συνεπώς, αυτή είναι και η ομάδα ενδιαφερόμενων μερών που θα μπορούσε να ωφεληθεί περισσότερο από τον κανονισμό, διότι συχνά στους κατασκευαστές αυτούς συμφέρουν λιγότερο από οικονομική άποψη τα πολλά πιστοποιητικά. Ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών συμμερίζονται την άποψη ότι είναι ελλιπείς ή περιορισμένες οι διαθέσιμες πληροφορίες 9. Ο λόγος είναι ότι το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης άρχισε να εφαρμόζεται και να προβάλλεται πρόσφατα στην αγορά (όλα τα υπάρχοντα αμοιβαία αναγνωρισμένα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί τους τελευταίους 18 μήνες). Όλοι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί της ΕΕ έχουν αναπτύξει εσωτερικές διαδικασίες για την πιστοποίηση αμοιβαίας αναγνώρισης, ώστε να αυξήσουν τις γνώσεις τους επί του θέματος. Αυτό ισχύει τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως (δηλ. κεντρικά γραφεία αναγνωρισμένων οργανισμών της ΕΕ και υποκαταστήματα ανά τον κόσμο) και συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις παγκόσμιες δραστηριότητες κάθε οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δημοσιεύθηκαν συνολικά 14 πιστοποιητικά αμοιβαίας αναγνώρισης 10. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστές που απέκτησαν τα πιστοποιητικά αυτά όχι μόνο έχουν την έδρα τους σε χώρες της ΕΕ αλλά και στις ΗΠΑ, την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα. Αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον διεθνή χαρακτήρα του κλάδου και τη σημασία της κατά το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής των εκδιδόμενων πιστοποιητικών αμοιβαίας αναγνώρισης. Θέματα σχετικά με το κόστος και τον διοικητικό φόρτο Επί του παρόντος, υπάρχει επίσης έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το κόστος απόκτησης πιστοποιητικού αμοιβαίας αναγνώρισης. Είναι δύσκολο να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για το συνολικό κόστος, διότι το κόστος ενός νέου πιστοποιητικού αμοιβαίας αναγνώρισης ποικίλλει ανάλογα με το είδος για το οποίο εκδίδεται. Εν προκειμένω, για απλά είδη μαζικής παραγωγής (π.χ. βαλβίδες, ηλεκτρικά εξαρτήματα, κ.λπ.), το κόστος του νέου πιστοποιητικού μπορεί να ποικίλλει από παρόμοιο έως το διπλάσιο της τιμής του πιστοποιητικού για το ίδιο προϊόν για το οποίο στο παρελθόν ήταν απαραίτητα μεμονωμένα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου από τους ΑΟ. Ωστόσο, για άλλη κατηγορία συγκεκριμένων προϊόντων (π.χ. εφάπαξ παραγόμενα είδη εκτός σειράς), το κόστος του νέου πιστοποιητικού αμοιβαίας αναγνώρισης θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι αισθητά υψηλότερο του κόστους για ατομικό πιστοποιητικό έγκρισης τύπου αναγνωρισμένου οργανισμού. Από την άλλη πλευρά, τα τέλη ανανέωσης φαίνονται παρόμοια με εκείνα που εφαρμόζονται για τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου. Η 5ετούς διάρκειας ανανέωση των πιστοποιητικών αμοιβαίας αναγνώρισης αποτελεί γενική πρακτική μεταξύ των αναγνωρισμένων οργανισμών της ΕΕ όχι μόνο για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται με το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης, αλλά και για τα ατομικά πιστοποιητικά έγκρισης τύπου των ΑΟ (βλ. επίσης την εγκύκλιο ΙΜΟ MSC.1/Circ ). Το γεγονός ότι απαιτείται Βλ. παράρτημα V της ανεξάρτητης μελέτης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009:

8 εργαστηριακή δοκιμή για ορισμένα νέα πιστοποιητικά αμοιβαίας αναγνώρισης, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα τήρησης πιο αυστηρών προτύπων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα πρώτα δεδομένα από την ανεξάρτητη μελέτη καταδεικνύουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση πιστοποιητικού αμοιβαίας αναγνώρισης ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό (από 6 μήνες έως 2 έτη) ανάλογα με το συγκεκριμένο προϊόν και την πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας (δηλ. διοικητικός φόρτος). Οι διακυμάνσεις αυτές οφείλονται εν μέρει στο γεγονός ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός πιστοποιητικών αμοιβαίας αναγνώρισης που έχουν ήδη εκδοθεί, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να συναχθούν γενικά συμπεράσματα όσον αφορά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Έχει αναφερθεί 12 ότι, για ένα συγκεκριμένο προϊόν, το πιστοποιητικό αμοιβαίας αναγνώρισης εκδιδόταν ταυτόχρονα με το ατομικό πιστοποιητικό έγκρισης τύπου κάθε αναγνωρισμένου οργανισμού. Είναι, πάντως, σημαντικό να αναγνωρισθεί ότι, καθώς θα εκδίδονται περισσότερα πιστοποιητικά αμοιβαίας αναγνώρισης και θα τυποποιείται η συνολική διαδικασία, είναι δυνατόν να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που θα απαιτείται για την απόκτηση νέου πιστοποιητικού αμοιβαίας αναγνώρισης. IV. Προοπτικές Μηχανισμός αξιολόγησης της κρισιμότητας της ασφάλειας Όσον αφορά τον αριθμό των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για την έκδοση πιστοποιητικού αμοιβαίας αναγνώρισης, έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής πρόοδος μόνον όσον αφορά το 3 ο επίπεδο κρισιμότητας της ασφάλειας. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί ΕΕ ζήτησαν να συμμετέχει στη διαδικασία ο κλάδος του θαλάσσιου εξοπλισμού, όπως έγινε αντιληπτό σε μακρά σειρά 13 συναντήσεων και πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από το Στο παρόν στάδιο, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι προβληματισμοί όσον αφορά τις επιπτώσεις στο πεδίο της ασφάλειας. Προς τον σκοπό αυτόν είναι δυνατόν να γίνει χρήση της ίδιας προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο που χρησιμοποιούν οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί της ΕΕ, καθώς και των πλέον αυστηρών τεχνικών απαιτήσεων για όλα τα προϊόντα 14 που ανήκουν στο 3 ο επίπεδο κρισιμότητας της ασφάλειας τα οποία περιλαμβάνονται στις υπάρχουσες κατηγορίες (1, 2 και 3 και για τις προβλεπόμενες δύο κατηγορίες (4 και 5) των προϊόντων, οι οποίες θα δημοσιευθούν στο μέλλον (1/7/2015 και καλοκαίρι του 2016 αντίστοιχα), και της αναγκαιότητας εργαστηριακής δοκιμής, όταν αυτή είναι αναγκαία για την απόκτηση του πιστοποιητικού αμοιβαίας αναγνώρισης. Κατ αυτόν τον τρόπο, θα αποκτήσει ώθηση με την πάροδο του χρόνου η προσέγγιση για το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης και θα αντιμετωπισθούν οι προβληματισμοί όσον αφορά την ασφάλεια. Η ανάπτυξη πιο προηγμένου και ολοκληρωμένου μοντέλου κινδύνου για την επιλογή των προϊόντων που ανήκουν στο επόμενο (4 ο ) επίπεδο κρισιμότητας της ασφάλειας θα απαιτούσε τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστών. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί της ΕΕ προγραμματίζουν πιλοτική μελέτη 6μηνης διάρκειας για να διασφαλισθεί ότι η ασφάλεια διατηρείται στο υψηλότερο επίπεδο (4 ο ) Βλ. παράρτημα V της ανεξάρτητης μελέτης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009: 14 Βλ. προσάρτημα ΙΙ της ανεξάρτητης μελέτης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009: 8

9 Συμμετοχή των τελικών χρηστών Τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου εντός της ΕΕ φαίνεται ότι συμμετέχουν πιο δραστήρια στη διαδικασία διαβούλευσης με τους αναγνωρισμένους οργανισμούς της ΕΕ, αλλά ο κλάδος σε παγκόσμια κλίμακα θα επιθυμούσε μεγαλύτερη συμμετοχή στο μέλλον. Ένδειξη αυτού είναι ότι από τους 7 κατασκευαστές που χρησιμοποιούν ήδη το νέο πιστοποιητικό αμοιβαίας αναγνώρισης για ορισμένα προϊόντα τους, οι 3 έχουν την έδρα τους εκτός ΕΕ (δηλ. στις ΗΠΑ, την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα). Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την αποδοχή των πιστοποιητικών αμοιβαίας αναγνώρισης παγκοσμίως. Πρέπει να ενθαρρυνθεί επίσης και η συμμετοχή των ΑΚΕ, διότι πρόκειται για μια ομάδα που δεν εμπλέκεται συχνά στην εφαρμογή του ισχύοντος καθεστώτος αμοιβαίας αναγνώρισης μέσω ενώσεων, ενημερωτικών ημερίδων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων. Στην περίπτωση αυτή τα πιστοποιητικά αμοιβαίας αναγνώρισης θα μπορούσαν να αυξήσουν την πρόσβαση στην αγορά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Στην πράξη πάντως, λόγω της σημερινής ασάφειας της εθελοντικής αποδοχής του πιστοποιητικού αμοιβαίας αναγνώρισης από τις αρμόδιες αρχές ανά τον κόσμο, αυτό μπορεί να ισχύσει μόνο για τις ΜΜΕ που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ και προμηθεύουν πλοία με τη σημαία κράτους μέλους. Ωστόσο, παράλληλα με την ανάγκη περαιτέρω προώθησης της εθελοντικής αποδοχής, αναμένεται ότι θα μειωθεί ο χρόνος για τη διάθεση στην αγορά και το διοικητικό κόστος για τις εν λόγω επιχειρήσεις που απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό. Άλλα ζητήματα Δεν είναι σαφές στην παρούσα συγκυρία κατά πόσον οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί της ΕΕ θα καταφέρουν να εκπονήσουν απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά αμοιβαίας αναγνώρισης για πιο σύνθετα προϊόντα στο εγγύς μέλλον. Οι κατασκευαστές εξοπλισμού είναι πρόθυμοι να προτείνουν κατάλογο με τα πιθανά νέα προϊόντα με υψηλότερη κρισιμότητα της ασφάλειας. Προς τον σκοπό αυτό, προτάθηκαν νέες ενέργειες από την SEA Europe και τους αναγνωρισμένους οργανισμούς της ΕΕ, όπως επίσης προγραμματίσθηκαν συνεδριάσεις με κύριους ενδιαφερόμενους διεθνείς φορείς του κλάδου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις για ένταξη και άλλων προϊόντων στο καθεστώς. Όσον αφορά τα υφιστάμενα προϊόντα, όπως καταδεικνύεται από την ανεξάρτητη μελέτη, σημαντικό ποσοστό των ενδιαφερομένων μερών (όπως κατασκευαστές, εφοπλιστές, ασφαλιστικές εταιρείες, ναυπηγεία, ναυπηγικές εταιρείες, επιχειρήσεις επισκευής πλοίων) δεν είχαν καμιά ενημέρωση σχετικά με τη χρήση και την αποδοχή του πιστοποιητικού αμοιβαίας αναγνώρισης, ούτε γνώριζαν κατά πόσον τα πιστοποιητικά αμοιβαίας αναγνώρισης γίνονται δεκτά από όλους τους αναγνωρισμένους οργανισμούς της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να προταθούν για περισσότερους ενδιαφερόμενους διαφορετικών κλαδικών συμφερόντων εκδηλώσεις διάδοσης (π.χ. ημερίδες, σεμινάρια, κλπ.) σε συνδυασμό με την ευρύτερη γνωστοποίηση των υφισταμένων στοιχείων σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις για τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης, ώστε να γίνει γνωστό το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης σε ευρύτερο κοινό. Προς τον σκοπό αυτό, οι δύο ημερίδες που διοργανώθηκαν από αναγνωρισμένους οργανισμούς της ΕΕ και τη SEA Europe θεωρήθηκαν αποτελεσματικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να συνεχισθούν. Η γνώση σχετικά με το καθεστώς μπορεί να αυξηθεί εάν δοθεί χρόνος για την επεξεργασία των συστάσεων και την παραλαβή παρατηρήσεων μέσω των διαθέσιμων διαύλων 9

10 επικοινωνίας 15, ώστε να προωθηθεί περαιτέρω η συμμετοχή μεγαλύτερου ποσοστού ενδιαφερόμενων φορέων. Προϊόντα/μονάδες που υπόκεινται ήδη σε κοινούς κανόνες από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς της ΕΕ θα μπορούσαν να αποτελέσουν καλό σημείο εκκίνησης για την επέκταση του καθεστώτος στο επόμενο (4 ο ) επίπεδο κρισιμότητας της ασφάλειας. Η ενημέρωση πλοιοκτητών, ναυπηγικών επιχειρήσεων και τοπικών επιθεωρητών για το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την αποδοχή του. Ένα άλλο μέτρο που θα μπορούσε να προαγάγει το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης θα ήταν η μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά το κόστος απόκτησης των πιστοποιητικών αμοιβαίας αναγνώρισης. V. Συμπεράσματα Το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης που έχουν καταρτίσει οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί της ΕΕ συνάδει με τον κανονισμό της ΕΕ, παρά την κριτική που ασκούν οι κατασκευαστές ότι η διαδικασία εφαρμογής των πιστοποιητικών αμοιβαίας αναγνώρισης δεν είναι ακόμη ορθολογικά οργανωμένη. Η αποκτηθείσα πείρα, η οποία είναι πολύ περιορισμένη, δείχνει ότι οι προμηθευτές δομικών στοιχείων εξακολουθούν να εφαρμόζουν τα ατομικά πιστοποιητικά επιπλέον του πιστοποιητικού αμοιβαίας αναγνώρισης. Όταν απαιτείται εργαστηριακή δοκιμή για το τελευταίο πιστοποιητικό, το κόστος θεωρείται συχνά υπέρμετρο (ιδίως για τις ΜΜΕ). Υπάρχει εν γένει έλλειψη πληροφοριών στους κύκλους εκτός των άμεσα ενδιαφερόμενων, αλλά η ευρύτερη πληροφόρηση και οι εκδηλώσεις διάδοσης θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη γνωστοποίηση και τη συμμετοχή στο καθεστώς πιστοποίησης της αμοιβαίας αναγνώρισης. Το πιο ανυπέρβλητο εμπόδιο είναι η εθελοντική αποδοχή σε διεθνή κλίμακα και ο διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων του κλάδου, καθώς και μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων αρχών, μπορεί να καταστήσει πιο κατανοητό το καθεστώς πιστοποίησης της αμοιβαίας αναγνώρισης και να αυξήσει την αποδοχή του εκτός της ΕΕ. Με την υιοθέτηση της προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο για την επιλογή των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε όλες τις κατηγορίες των τεχνικών απαιτήσεων για την ασφάλεια των προϊόντων του 3 ου επιπέδου κρισιμότητας της ασφάλειας, και η συμμόρφωση προς τους πλέον αυστηρούς κανόνες, η ασφάλεια προάγεται πλήρως με το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης. Υπάρχει πάντως ακόμη περιθώριο να επεκταθεί το καθεστώς πιστοποίησης της αμοιβαίας αναγνώρισης, ώστε να καλυφθεί ευρύτερο φάσμα προϊόντων θαλάσσιου εξοπλισμού (π.χ. πιο σύνθετα προϊόντα ή υλικά) σε διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας κρισιμότητας. Συνολικά, στην παρούσα φάση, μπορούν να συναχθούν το ακόλουθα: Το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης που έχουν αναπτύξει οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί της ΕΕ συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ, μολονότι το πεδίο εφαρμογής του εξακολουθεί να είναι περιορισμένο και χρειάζεται να αναπτυχθεί περαιτέρω. Προς το παρόν, για τα ίδια προϊόντα συνυπάρχουν τα πιστοποιητικά αμοιβαίας αναγνώρισης με τα ατομικά πιστοποιητικά έγκρισης τύπου. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο απλούστευσης των διαδικασιών για τα πιστοποιητικά αμοιβαίας αναγνώρισης σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, ώστε το κόστος τους να καταστεί πιο ανταγωνιστικό και να καταστεί δυνατόν να καταργηθούν σταδιακά τα ατομικά πιστοποιητικά. 15 Ζητούμενες τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις των τεχνικών απαιτήσεων για το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης (ΤΑ) και σχετική τεκμηρίωση: 10

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II P6_TA-PROV(2008)0448 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 208 final 2014/0119 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 626 final 2014/0290 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2014 COM(2014) 574 final 2014/0264 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 362 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ του Συμβουλίου με την

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα εκφραστεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 273 final 2016/0145 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιτροπή ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.10.2012 COM(2012) 577 final 2012/0279 (NLE) C7-0109/13 Part.1 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2016 COM(2016) 215 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών για την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 704 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 651 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της σύμβασης για τις διασυνοριακές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Λετονίας να παρατείνει την εφαρμογή μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα