Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α"

Transcript

1 ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α

2 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΟΡΗΜΟ ΠΩ ΜΑΘΑΗΝΟΤΝ ΟΗ ΑΝΘΡΩΠΟΗ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ζ ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ E-LEARNING ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ E-LEARNING ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ E-LEARNING ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ E-LEARNING ΑΤΣΟΔΚΜΑΘΖΖ ΟΜΑΓΗΚΖ ΔΚΜΑΘΖΖ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΟ ΑΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΖΜΟΦΗΛΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΖ CENTRA ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΖ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ CENTRA SYMPOSIUM CENTRA CONFERENCE CENTRA EMEETING CENTRA KNOWLEDGE CENTRAONE ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ WEBCT ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΖ WEBCT CAMPUS EDITION WEBCT VISTA ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ 69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΓΚΡΗΖ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΩΝ 73 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 76 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 92 2

3 ΔΗΑΓ ΩΓΖ Σα ηειεπηαία ρξόληα κηα ζεηξά ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο δηαθνξνπνίεζαλ ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπλέβαιιαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκό απηήο. Οη ηερλνινγίεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη από ηε δπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ επεμεξγαζία, ηελ πξόζβαζε θαη ηε κεηαθνξά απεξηόξηζηεο πνζόηεηαο πιεξνθνξίαο. Ζ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηώλ απηώλ ζηε ζρνιηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη θπξίσο κέξνο πηινηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη πεηξακάησλ. Δπίζεο, ε µεγάιε αλάπηπμε ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο, ε εύθνιε ζπιινγή, επεμεξγαζία, νξγάλσζε, ζύλζεζε θαη δηαλνµή ηεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζύγρξνλε θνηλσλία µε πξσηνπόξεο ηηο µνληέξλεο επηρεηξήζεηο, θάλεη ηελ αλάγθε γηα ζπλερή εθµάζεζε πην ζεµαληηθή από πνηέ. Σν πιήζνο, όµσο ησλ λέσλ γλώζεσλ πνπ πξέπεη λα απνθηεζνύλ πξνθεηµέλνπ λα αληαπνθξηζεί ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο ζηηο λέεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο θαζώο θαη ν ρξόλνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαζηζηνύλ ηηο παξαδνζηαθέο µεζόδνπο µάζεζεο αθαηάιιειεο. Tν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζε παγθόζκηα θιίκαθα κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ βξίζθεηαη αληηκέησπν κε αξθεηέο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο πνπ πεξηκέλνπλ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. Νένη ηξόπνη µάζεζεο παξνπζηάδνληαη. Κπξίαξρε ζέζε θαηέρεη ε ηερλνινγία E-learning ειεθηξνληθή µάζεζε ε νπνία παξέρεη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε µέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ηθαλνπνηώληαο δύν από ηηο θπξηόηεξεο αλάγθεο ηεο επνρήο µαο, ηελ έλλειτη σπόνος θαη ηελ απαίηηζη ηηρ δια βίος µάθηζηρ. Ήδε, πνιιά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα εθκεηαιιεύνληαη ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή πξνζθέξνληαο πξνγξάκκαηα ηειεεθπαίδεπζεο ζε θάζε ελδηαθεξόκελν. Ζ ρξήζε ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξόληα, απνηειεί ηεηξηκκέλε δηαπίζησζε. Ζ επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηέηνησλ ηερλνινγηώλ απνηειεί εξεπλεηηθό αληηθείκελν ηόζν ηεο ζπκβαηηθήο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο όζν (πνιύ πεξηζζόηεξν) ηεο εμ' απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο

4 Με ηνλ όξν ηειεεθπαίδεπζε ελλννύκε θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηή, αλ θαη επξηζθόκελνο ζε δηαθνξεηηθό θπζηθό ρώξν από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, λα νξγαλώλεη θαη λα νινθιεξώλεη εθπαηδεπηηθέο θαη καζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο αλεμάξηεηεο από ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηόπν, ρξόλν θαη ξπζκό κάζεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ Ο βαζηθόο ιόγνο ηεο ξαγδαίαο αύμεζεο ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο, ε νπνία νδήγεζε ζηελ αύμεζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ ππνινγηζηώλ θαη ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ηνπο. Σν γεγνλόο απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε ρξήζηε λα θαηέρεη έλα πςειήο απόδνζεο ππνινγηζηή ζε ρακειό θόζηνο. Δμάιινπ, ε πξόνδνο ζην ρώξν ηνπ ινγηζκηθνύ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πινπνίεζε θηιηθώλ πξνο ην ρξήζηε, εύθνισλ ζηε ρξήζε θαη παξάιιεια απνδνηηθώλ εθαξκνγώλ. ήκεξα, είλαη πιένλ επθνιόηεξν από παιηόηεξα λα εμνπιηζηεί έλα ζρνιείν κε έλα εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ θαη ην απαξαίηεην ινγηζκηθό. Γηα ην ιόγν απηό, νη πεξηζζόηεξεο ρώξεο πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο απηή ηε δπλαηόηεηα. Έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ εθπαίδεπζεο είλαη νη πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ησλ πνιπκέζσλ θαη ησλ εθαξκνγώλ ηειεκαηηθήο, πνπ απνηεινύλ άιισζηε θαη ηνλ ππξήλα ηεο ηειεεθπαίδεπζεο. Ωο πνιπκέζα κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό δύν ή πεξηζζνηέξσλ κνξθώλ media (text, graphic, images, audio, video). Οη ζύγρξνλνη ππνινγηζηέο πνιπκέζσλ έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα εκπινπηηζκέλε επηθνηλσλία, παξέρνληαο άκεζα ζην ρξήζηε εηθόλα θαη ήρν. Ζ ηερλνινγία απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα αλαδεηήζεη ηελ πιεξνθνξία ζε κηα κε γξακκηθή κνξθή, πνπ πξνζαξκόδεηαη δπλακηθά αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. Δμάιινπ, νη εθαξκνγέο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο παξέρνπλ αιιειεπηδξαζηηθά 3D πεξηβάιινληα, ηα νπνία κπνξνύλ λα εμνκνηώζνπλ γεγνλόηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη πξνζθέξνπλ εθπιεθηηθέο δπλαηόηεηεο γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. Παξάιιεια, ε εμέιημε ζηηο ηερλνινγίεο δηθηύσλ θαη ζηηο εθαξκνγέο ηειεκαηηθήο δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα εύθνιν θαη απνηειεζκαηηθό δηακνηξαζκό πιεξνθνξηώλ ζηνπο ρξήζηεο, κέζσ ηνπηθώλ θαη επξείαο έθηαζεο δηθηύσλ, κε ρξήζε 4

5 ηνπ Internet. Σερλνινγίεο δηθηύνπ, όπσο SMDS, Frame Relay, ISDN θαη ATM, ε εμέιημε ζε δίθηπα LAN, WAN θαζώο θαη πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο, όπσο RTP, RTCP θαη IP Multicast, έρνπλ πινπνηεζεί δεκηνπξγώληαο πξόζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθώλ, πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ εθαξκνγώλ ηειεκαηηθήο. Δπίζεο πιήζνο λέσλ ηερλνινγηώλ κπνξνύλ λα παξέρνπλ ρακεινύ θόζηνπο, επξείαο δώλεο πξόζβαζε ζε ξπζκό απόδνζεο κεξηθώλ Mbps. Οη ηερλνινγίεο απηέο απαιιάζζνπλ ην ρξήζηε από ηελ εγθαηάζηαζε λέαο θαισδηαθήο ππνδνκήο, είηε κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο αλαινγηθήο γξακκήο είηε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε αζύξκαηεο πξόζβαζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό, κεηώλεηαη ζεκαληηθά ην θόζηνο εθαξκνγήο ηνπο. ηηο λέεο απηέο ηερλνινγίεο πεξηιακβάλνληαη ην DSL (Digital Subscriber Line ), ην ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), ην VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line), ην HDSL (High data-rate Digital Subscriber Line ), ηα θαισδηαθά modems, ηα modems ειεθηξηθήο παξνρήο, ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηα LEO ( Low Earth Orbit ) satellites θαη άιια. Ζ δεκηνπξγία ελόο εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο κε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ηερλνινγηώλ αληηκεησπίδεηαη από ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο σο έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο εθπαίδεπζεο. 5

6 ΚΔ ΦΑΛ ΑΗ Ο 1: Β Α ΗΚΔ Δ ΝΝΟΗΔ 1.1 ΟΡΗΜ Ο Ο όξνο e-learning 2 (ειεθηξνληθή κάζεζε) αλαθέξεηαη ζ έλα ζύλνιν εθαξµνγώλ θαη δηαδηθαζηώλ, πνπ πεξηιαµβάλεη ηα µαζήµαηα µέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή µε ηε ρξήζε εηδηθώλ πξνγξαµµάησλ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζµηθνύ, ηε κάζεζε από απόζηαζε µέζσ ηνπ Internet θαη ηνπ World Wide Web (WWW),ηηο εηθνληθέο ηάμεηο µε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ηειεζπλδηάζθεςεο, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε πνπ ππνζηεξίδεηαη από ηα ειεθηξνληθά µέζα. Σα µέζα θαη ηα εξγαιεία πνηθίινπλ θαη µπνξεί λα πεξηιαµβάλνπλ CD-ROM, DVD, video, ηειεόξαζε θαη ππνινγηζηή, δνξπθνξηθή επηθνηλσλία, ςεθηαθά δίθηπα (ελζύξµαηα θαη αζύξµαηα) θαη πνιιέο άιιεο ζπζθεπέο θαη πξνγξάµµαηα αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε,ηνπο ζηόρνπο θαη ηνπο απνδέθηεο. ύµθσλα µε ηνλ παξαπάλσ νξηζµό ηξία θξηηήξηα ραξαθηεξίδνπλ ηνλ όξν e- learning: 1. Σν e-learning βαζίδεηαη ζηε ρξήζε δηθηύνπ. Δπηηπγράλεηαη έηζη ε ηαρύηαηε θαη από απόζηαζε αλάθηεζε, απνζήθεπζε, αλαβάζµηζε θαη δηαλνµή ηεο πιεξνθνξίαο. 2. Φηάλεη ζηα ρέξηα ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε µέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή µε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Internet. Αμίδεη λα ζεµεησζεί όηη µε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηόζν ηεο πιεξνθνξηθήο όζν θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, ηε ζέζε ηνπ ππνινγηζηή µπνξεί λα πάξεη θαη έλα θηλεηό ηειέθσλν ή έλαο πξνζσπηθόο ςεθηαθόο ππάιιεινο (Palm Pilot). 3. Δζηηάδεη ζηελ επξύηεξε έλλνηα ηεο εθµάζεζεο. Πξνηείλεη ιύζεηο πνπ μεπεξλνύλ ηηο παξαδνζηαθέο θόξµνπιεο εθπαίδεπζεο. ην ζεµεξηλό γξήγνξν πνιηηηζµό,νη νξγαληζµνί πνπ εθαξµόδνπλ e-learning παξέρνπλ ζην αλζξώπηλν δπλαµηθό ηελ δπλαηόηεηα λα µεηαηξέςνπλ ηελ επθαηξία ζε πιενλέθηεµα. ηελ επνρή ηνπ Γηαδηθηύνπ, επηηξέπεη ζε αλζξώπνπο θαη επηρεηξήζεηο 6

7 λα ζπµβαδίζνπλ µε ηηο αιιαγέο ζηελ παγθόζµηα νηθνλνµία. Σν e-learning είλαη ν µεγάινο εμηζσηήο ηνπ αηώλα. Δμαιείθνληαο ηα εµπόδηα ηνπ ρξόλνπ, ηεο απόζηαζεο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνµηθήο ζέζεο, πνπ απνηεινύζαλ ζπρλά ηξνρνπέδε ζηελ παξαδνζηαθή εθµάζεζε, ην άηνµν έρεη ηελ επθαηξία ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Σν e-learning είλαη ηόζν ζεµαληηθό γηα ηα άηνµα θαη ηνπο νξγαληζµνύο γηαηί αληαπνθξίλεηαη ζην µεηαβαιιόµελν πεξηβάιινλ θαη εθµεηαιιεύεηαη ηελ επθαηξία. Οη ρώξεο θαη νη νξγαλώζεηο πξέπεη λα πξνζαξµνζηνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνλνµίαο ηνπ Γηαδηθηύνπ, εθόζνλ επηζπµνύλ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα εληζρύζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε µηα νινέλα θαη πεξηζζόηεξν αληαγσληζηηθή παγθόζµηα αγνξά. Οη ρώξεο ζα πξέπεη λα εθπαηδεύζνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπο, νη επηρεηξήζεηο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο θαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύµαηα λα πξνζθέξνπλ θαηλνηόµα πξνγξάµµαηα. Οη δεμηόηεηεο θαη νη γλώζεηο ρξεηάδνληαη ζηαζεξή αλαδσνγόλεζε ώζηε λα ζπµβαδίδνπλ µε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο. 2 7

8 1.2 ΠΩ Μ ΑΘ ΑΗ ΝΟ ΤΝ ΟΗ ΑΝ ΘΡΩΠΟΗ; ύµθσλα µε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αµεξηθή, 33 ιεπηά αθόηνπ νινθιεξσζεί µηα δηάιεμε, νη ζπνπδαζηέο/ αθξναηέο δηαηεξνύλ ζπλήζσο µόλν ην 58% ηνπ πιηθνύ πνπ παξνπζηάζηεθε. Μέρξη ηε δεύηεξε µέξα δηαηεξείηαη ην 33% θαη ηξεηο βδνµάδεο αξγόηεξα µόλν ην 15% ηεο γλώζεο δηαηεξείηαη. Ζ θαηάξηηζε µέζσ online εθπαίδεπζε, όπνπ ν ελδηαθεξόµελνο αληιεί ηεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη πξαγµαηηθά ρξήζηµεο θάλεη ηνλ ρξήζηε πεξηζζόηεξν παξαγσγηθό. Ζ εληαηηθόηεξε εθµάζεζε µέζσ e-learning απμάλεη ηα πνζνζηά δηαηήξεζεο ηεο γλώζεο θαηά 25-60%. Όζν απμάλεηαη ην πνζνζηό δηαηήξεζεο ηνπ πιηθνύ µάζεζεο ηόζν µεηώλεηαη ην θόζηνο πνπ δαπαλήζεθε γηα ηελ θαηάξηηζε. Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαηαδεηθλύεη όηη νη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη πεξηβάιινληα εθµάζεζεο πνπ λα είλαη απιά θαη ζρεηηθά. Ζ αιεζηλή εθµάζεζε εµθαλίδεηαη θαη επηηπγράλεηαη µόλν όηαλ βπζίδνληαη νη άλζξσπνη ζηελ εμαηνµηθεπµέλε, δηαινγηθή εµπεηξία πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο just in time. 8

9 ΚΔ ΦΑΛ ΑΗ Ο 2: Ζ ΝΔ Α Δ ΠΟ ΥΖ 2.1 E-LE AR NING Κ ΑΗ Δ ΤΡΩΠ ΑΗΚΖ ΔΝΩΖ Ζ πξσηνβνπιία e-learning, πνπ πξνηάζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 3 θαη ζπδεηήζεθε θαηά ηε ζύλνδν ηνπ ζπµβνπιίνπ ζηε Ληζζαβόλα (Μάξηηνο 2000), ζέηεη ην πιαίζην ζηόρσλ θαη δξάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ µέιινληνο. Ζ αλαβάζµηζε ησλ επξσπατθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεµάησλ θαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλαµηθνύ είλαη ζπλάξηεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ, ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ηνπ Internet ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο. Ζ πξνώζεζε ηεο ειεθηξνληθήο µάζεζεο πξνβάιιεηαη σο πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζώο ε εθπαίδεπζε ζε όιεο ηηο µνξθέο ηεο, ηππηθή θαη άηππε θαη ε δηα βίνπ µάζεζε ζεσξνύληαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο λέαο νηθνλνµίαο. Ζ δηαθήξπμε ζηόρσλ θαη δξάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ειεθηξνληθή µάζεζε δίλεη ηδηαίηεξε έµθαζε ζηνλ εμνπιηζµό ησλ ζρνιείσλ ηα νπνία ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνιείπνληαη ζε ηερλνινγηθό εμνπιηζµό άιισλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπµάησλ - ζηελ αλάπηπμε ηεο δηθηπαθήο ππνδνµήο, ζηε ζύλδεζε ηνπο µε ην Internet θαη ζηελ επηµόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. H Δπηηξνπή ελέθξηλε ην ζρέδην δξάζεο e-learning γηα ηε δεµηνπξγία ζπλδέζµσλ µεηαμύ εθπαίδεπζεο θαη λέσλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο, ζηόρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο µεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ θξαηώλ µειώλ, ηνπ θόζµνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ βηνµεράλσλ, ώζηε λα αμηνπνηεζεί ε ζρέζε µεηαμύ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, ηνπ εθζπγρξνληζµνύ ησλ ζπζηεµάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο. 3 Εσρωπαϊκή Επιηροπή Γενική Διεύθσνζη Εκπαίδεσζης και Πολιηιζμού, 9

10 Λίγν κεηά ηε ζύλνδν θνξπθήο ηεο Ληζζαβόλαο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εγθαηλίαζε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. Οξίζηεθαλ ηέζζεξηο γξακκέο δξάζεο, δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε θαη είραλ σο εμήο: Βειηίσζε ηεο ππνδνµήο θαη ηνπ εμνπιηζµνύ (πξόζβαζε ζην Internet ζε όιεο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πξηλ από ην ηέινο ηνπ 2002, αλαινγία 5 έσο 15 µαζεηώλ αλά ππνινγηζηή πνιπµέζσλ ην 2004). Πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο ζε όια ηα επίπεδα (απόθηεζε "ςεθηαθήο παηδείαο" πξηλ από ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο έσο ην ηέινο ηνπ 2003, ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ώζηε λα ρξεζηµνπνηνύλ ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία, δεµηνπξγία πιαηθόξµσλ µάζεζεο ζε απεπζείαο ζύλδεζε έσο ην ηέινο ηνπ 2002, πξνζαξµνγή ησλ ζρνιηθώλ πξνγξαµµάησλ, δπλαηόηεηα γηα θάζε εξγαδόµελν λα απνθηά "ςεθηαθή παηδεία"). Αλάπηπμε ππεξεζηώλ θαη πεξηερνµέλσλ πςειήο πνηόηεηαο, δηθηύσζε ζρνιείσλ ζε επξσπατθό επίπεδν. Ζ αγνξά ηνπ e-learning ζηελ Δπξώπε εθηηµάηαη ζε 12 εθαηνµµύξηα επξώ εηεζίσο θαη είλαη ζε πιήξε αλάπηπμε, ελώ ην ζρέδην δξάζεο πξνηείλεη ζπγθεθξηµέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε απηώλ ησλ ζηόρσλ θαη ζπγθεθξηµέλα: εµηνπξγία µέζνπ γηα λα ηε ιήςε απνθάζεσλ ππό µνξθή βάζεο πιεξνθνξηώλ µε πνηνηηθνύο θαη πνζνηηθνύο δείθηεο ζρεηηθά µε ηε ρξήζε ησλ TIC (ηερλνινγίεο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσλίαο) ζηα θξάηε µέιε γηα παηδαγσγηθνύο ζθνπνύο. Απηό ην έξγν ζα βαζηζηεί θπξίσο ζηηο εξγαζίεο ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ηνπ δηθηύνπ Eurydice θαη ηνπ ΟΑΔ. εµηνπξγία επξσπατθήο πιαηθόξµαο αληαιιαγώλ θαη έξεπλαο, βαζηδόµελεο ζε ππάξρνπζεο δνµέο ζηα θξάηε µέιε, ώζηε λα αμηνπνηεζνύλ νη θαηλνηόµεο εθαξµνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, θπξίσο ζηνπο αθόινπζνπο ηνµείο: πηζαλέο εθαξµνγέο ησλ αλαδπόµελσλ ηερλνινγηώλ (ςεθηαθή ηειεόξαζε, δνξπθόξνη θ.η.ι..) ζε ρώξνπο µάζεζεο, 10

11 εηθνληθέο παλεπηζηεµηνππόιεηο θαη εηθνληθή θηλεηηθόηεηα, ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ δπζιεηηνπξγηώλ ηεο θιαζηθήο εθπαίδεπζεο. Δλζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ππνδνµήο (παξαδείγµαηνο ράξε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ςεθηαθώλ δηθηύσλ ζηα παλεπηζηήµηα) ζηηο πεξηθέξεηεο µε αλαπηπμηαθή πζηέξεζε, µέζσ ηνπ ΔΣΠΑ θαη δεµηνπξγία ρξεµαηνδνηηθώλ µέζσλ από ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ. Δλζσµάησζε ηεο "ςεθηαθήο παηδείαο" ζηηο λέεο βαζηθέο δεμηόηεηεο (γιώζζεο επηρεηξεµαηηθό πλεύµα θ.η.ι.) πνπ πξέπεη λα απνθηώληαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο θαη αλαγλώξηζε απηώλ ησλ δεμηνηήησλ ζε νιόθιεξε ηελ Κνηλόηεηα. Ζ Δπηηξνπή ζα κειεηήζεη ηε ζθνπηκόηεηα ελόο επξσπατθνύ δηπιώµαηνο ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ. Δλζάξξπλζε, ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πνιηηηζηηθώλ, νπηηθναθνπζηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ, λέσλ ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (µάζεζε µέζσ δηθηύνπ, εηθνληθή θηλεηηθόηεηα) ζε ηξεηο ηδηαίηεξα ζεµαληηθνύο ηνµείο γηα ηελ Δπξώπε: εθµάζεζε γισζζώλ ηέρλε, πνιηηηζµόο, ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε επηζηήµε, ηερλνινγία θαη θνηλσλία. Γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ ε Δπηηξνπή ζα ρξεζηµνπνηήζεη ηα µέζα θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηηο νπνίεο είλαη αξµόδηα: ηα πξνγξάµµαηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζεο (σθξάηεο, Leonardo da Vinci, Νενιαία), ην πξόγξαµµα πιαίζην γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε (IST, θνηλσληθννηθνλνµηθή έξεπλα), ηα πξνγξάµµαηα θαη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο (Ten Telecom, e-content, Go Digital), ηα δηαξζξσηηθά ηαµεία πνπ επελδύνπλ ήδε ζε εμνπιηζµό θαη ζηελ θαηάξηηζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε, ελώ ζα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά µε ηελ ηππνπνίεζε, ώζηε λα εμαζθαιίζεη ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηε δηάδνζε ησλ πεξηερνµέλσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ e- Learning. Μνινλόηη έρεη ζεµεησζεί ζεµαληηθή πξόνδνο,απνµέλεη λα γίλνπλ πνιιά πξνθεηµέλνπ ηα ζπζηήµαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο λα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο «επνρήο ηεο γλώζεο». ηε ζπλέρεηα, πξνέθπςαλ λέεο πξνηεξαηόηεηεο µεηά ηελ εµπεηξία πνπ απνθνµίζηεθε απν ηελ 11

12 πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή µάζεζε. Πξνθεηµέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ ηα µέρξη ηώξα επηηεύγµαηα, θαη λα πξνζαξµνζηεί ε ζηξαηεγηθή ειεθηξνληθήο µάζεζεο ελόςεη ησλ λέσλ πξνηεξαηνηήησλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξόηεηλε έλα πξόγξαµµα ειεθηξνληθήο µάζεζεο γηα ηελ πεξίνδν , ην νπνίν επηθεληξώζεθε ζε ηέζζεξηο πξνηεξαηόηεηεο: πξναγσγή ηεο ςεθηαθήο µόξθσζεο, ζπµβνιή ζηελ αλάπηπμε επξσπατθώλ εηθνληθώλ εθπαηδεπηηθώλ ώξσλ, αδειθνπνίεζε ζρνιείσλ µέζσ ηνπ ηαδηθηύνπ, πξνώζεζε θαη επνπηεία ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή µάζεζε 12

13 2.2 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜ ΑΣ Α Κ ΑΗ Μ ΔΗΟΝΔΚΣΖΜ ΑΣ Α ΣΟ Τ E-LE AR NI NG Τπάξρνπλ βέβαηα, πνιιά πιενλεθηήµαηα θαζώο θαη µεηνλεθηήµαηα 4 ζην ζρεδηαζµό, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε δηαλνµή ηεο δηθηπαθήο εθπαίδεπζεο θαη απαηηείηαη ζσζηή αλάιπζε, νξγάλσζε θαη ηερλνγλσζία από ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ πηνζέηεζε θαη απνηειεζµαηηθή εθµεηάιιεπζε ηνπ e-learning Π Λ Δ Ο Ν Δ Κ Σ Ζ Μ Α Σ Α Extendibility, Accessibility, Suitability. Οη ρξήζηεο µπνξνύλ λα εθπαηδεπηνύλ µέζσ ελόο δηθηπαθνύ πξνγξάµµαηνο ζην δηθό ηνπο ρώξν, νπνηαδήπνηε ώξα, αληιώληαο µόλν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο είλαη ρξήζηµεο. Με άιια ιόγηα just in time and just enough. Γξεγνξόηεξε θαη θζελόηεξε αλαθύθισζε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. Πξόζβαζε ζηα δηθηπαθά πξνγξάµµαηα εθπαίδεπζεο από νπνηαδήπνηε πιαηθόξµα: Windows, MAC, Unix, Linux θ.α. Με άιια ιόγηα µπνξεί θάπνηνο λα παξαιάβεη ην εθπαηδεπηηθό ηνπ πξόγξαµµα από νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή µέζσ Internet ή Intranet, ρσξίο λα απαηηείηαη ε αλάπηπμε μερσξηζηνύ εηδηθνύ ινγηζµηθνύ γηα θάζε πιαηθόξµα. Αλέμνδε παγθόζµηα δηαλνµή µέζσ Γηαδηθηύνπ ζε µηθξό ρξνληθό δηάζηεµα. Οη αλαβαζµίζεηο ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη δηαζέζηµεο αµέζσο ζηνπο ελδηαθεξνµέλνπο. Οη Web browsers θαη ην Internet είλαη επξέσο δηαδεδνµέλνη. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ δηαζέηνπλ αηνµηθή ζύλδεζε ζην Internet ή ζύλδεζε µέζσ ηνπ intranet ηεο επηρείξεζεο ηνπο θαη έρνπλ πξόζβαζε ζε θάπνηνλ browser όπσο ην Netscape. Ζ θαηάξηηζε µέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ είλαη ιηγόηεξν αθξηβή αλά ηειηθό ρξήζηε ιόγσ ηεο ξπζµηδόµελεο δηαλνµήο θαη ηεο απαιιαγήο από ηνπο πςεινύο µηζζνύο ησλ 4 13

14 εμεηδηθεπµέλσλ εθπαηδεπηώλ θαη ζπµβνύισλ. Δπηπιένλ νη εξγαδόµελνη ρξεζηµνπνηνύλ ην ρξόλν ηνπο απνηειεζµαηηθόηεξα θαη γίλνληαη πεξηζζόηεξν παξαγσγηθνί, δεδνµέλνπ όηη δελ απαηηείηαη πηα λα εγθαηαιείπνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο λα ηαμηδεύνπλ πξνθεηµέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνηα ρξήζηµα µαζήµαηα. Ζ βαζηζµέλε ζηελ ηάμε εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε, είλαη αθόµα αλαµθηζβήηεηα ν απνηειεζµαηηθόηεξνο ηξόπνο λα γίλνπλ αληηιεπηέο ζύλζεηεο δεμηόηεηεο, ηδηαίηεξα απηέο πνπ δηδάζθνπλ αιιαγή ζηελ ζπµπεξηθνξά ή πνιύπινθεο έλλνηεο. Αιιά έξρεηαη µε πςειό θόζηνο από ηελ πιεπξά ησλ δαπαλώλ θαηάξηηζεο, ησλ δηαθηλνύµελσλ δαπαλώλ θαη ηνπ ραµέλνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ. Καη δελ εγγπάηαη θαη ηελ απνηειεζµαηηθή µεηάβαζε από ηελ ζεσξία ζηελ εθαξµνγή µέζα ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν Μ Δ Η Ο Ν Δ Κ Σ Ζ Μ Α Σ Α Πεξηνξηζµόο από ηελ ηερλνινγία. Αλ ε ηαρύηεηα ηεο ζύλδεζεο είλαη πεξηνξηζµέλε ηόηε ζα ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ πξόζβαζε θαη µεησµέλε απόδνζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξαµµάησλ πνπ πεξηιαµβάλνπλ πνιύ video, ήρν, γξαθηθά. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη downloading ηεο εθαξµνγήο, όζν θαιή θαη αλ απηή είλαη, ν ρξήζηεο µπνξεί λα δπζαξεζηεζεί αλ ε αλαµνλή δηαξθέζεη πεξηζζόηεξν από ηελ αλαµελόµελε. Σα πεξηζζόηεξα από ηα ζεµεξηλά επηµνξθσηηθά πξνγξάµµαηα µέζσ Γηαδηθηύνπ είλαη ζηαηηθά, ρσξίο δπλαηόηεηεο αμηνιόγεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο µεηαμύ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπόµελνπ. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο αληηθαζηζηνύλ ηελ αλζξώπηλε επαθή; Γελ είλαη ην Internet θαη ε εθπαίδεπζε µέζσ απηνύ θαηάιιειε γηα όιεο ηηο µνξθέο µάζεζεο. 14

15 ΚΔ ΦΑΛ ΑΗ Ο 3: ΣΔ ΥΝΟΛΟΓΗ Δ E -LE AR NING 3.1 Κ ΑΣΖΓΟΡΗΔ E-LE AR NING Σα πξνγξάµµαηα εθµάζεζεο µέζσ ηνπ Ηζηνύ µπνξνύλ λα δηαηξεζνύλ δπν θαηεγνξίεο: ζε πξνγξάµµαηα απην-εθµάζεζεο (self-paced) θαη ζε νµαδηθά (group) πξνγξάµµαηα. Σα ζπζηήµαηα εθµάζεζεο βαζηζµέλα ζε ππνινγηζηή (Computer Based Training - CBT), πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηελ πξν-internet επνρή, ήηαλ βαζηζµέλα θπξίσο ζηελ απην-εθµάζεζε. Ζ αιιειεπίδξαζε ήηαλ µεηαμύ ηνπ ρξήζηε - µαζεηή θαη ηνπ πξνγξάµµαηνο εθπαίδεπζεο, µέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Σν Γηαδίθηπν έρεη θέξεη δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο όπσο ε ζπλνµηιία (chat), νη ζπδεηήζεηο (threading discussions),ε ηειεζπλδηάζθεςε θαη ε δηαλνµή εγγξάθσλ. Απηό έρεη δεµηνπξγήζεη έλα µνληέιν εηθνληθώλ ηάμεσλ,όπνπ ν ρξήζηεο µπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη µε άιινπο ρξήζηεο,ηνλ εθπαηδεπηή ή λα έρεη πξόζβαζε απεπζείαο ζην πεξηερόµελν. Γεδνµέλνπ όηη ηα πξνγξάµµαηα εθµάζεζεο µέζσ ππνινγηζηή (CBT) ήηαλ θπξίσο βαζηζµέλα ζηελ απην-εθµάζεζε, ζήµεξα βιέπνπµε όιν θαη πην ζπρλά, πξντόληα νµαδηθνύ E-learning µέζσ ηνπ Ηζηνύ. Απηό δελ ζεµαίλεη όηη ε απηνεθµάζεζε δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηε, αιιά όηη παξέρνληαη πεξηζζόηεξεο ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ µαζεζηαθώλ εµπεηξηώλ. Δπηπιένλ, ε απην-εθµάζεζε ζπλερίδεη λα πξνζθέξεηαη ζαλ έλα βνήζεµα πνπ απμάλεη, ή πνπ αληηθαζηζηά ηελ παξαδνζηαθή θαηάξηηζε. ηα εηαηξηθά πεξηβάιινληα ππάξρεη µηα απμαλόµελε θηλεηνπνίεζε γηα λα µεησζεί ε αλάγθε γηα νµαδηθή θαηάξηηζε, µε ην λα παξέρνληαη ζρεηηθέο µε ηελ εξγαζία πιεξνθνξίεο, εξγαιεία θαη ππνζηήξημε απνθάζεσλ άµεζα ζηνπο ππαιιήινπο ηελ ώξα πνπ θάλνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο. Απηήο ηεο µνξθήο ε ππνζηήξημε, θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο, ρσξίο ηελ απαίηεζε γηα δνµεµέλα επηµνξθσηηθά πξνγξάµµαηα, ηα νπνία απνµαθξύλνπλ ηνπο εξγαδνµέλνπο από ηνλ εξγαζηαθό ρώξν. 15

16 3.1.1 ΑΤΣΟΔ ΚΜ ΑΘΖΖ Ζ ζσζηή απην-εθµάζεζε, µέζσ ηνπ Ηζηνύ ή ηνπ ελδνδηθηύνπ (intranet), παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο µε ζπγθεθξηµέλνπο ζηόρνπο θαη ζθνπνύο. Ζ πςειή αιιειεπίδξαζε νδεγεί ζπλήζσο ζε µηα θαιύηεξε µαζεζηαθή εµπεηξία θαη ζηε βειηησµέλε δηαηήξεζήο ηεο. Υξεζηµνπνηείηαη βέιηηζηα γηα θαιά δνµεµέλα πξνβιήµαηα πνπ απαηηνύλ ηε γλώζε θαη ηελ εθαξµνγή άζθεζεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηνύληαη. Σα Σςζηήµαηα Υποζηήπιξηρ Απόδοζηρ (Performance Support Systems - PSS) παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηηο πξαθηηθέο γλώζεηο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεµάησλ ζε πξαγµαηηθό ρξόλν. Άξηζηε ρξήζε ηνπο µπνξεί λα γίλεη ζε πξνβιήµαηα πνιύπινθεο δνµήο πνπ απαηηνύλ ηελ αλάιπζε θαη ηε ζύλζεζε ζηνηρείσλ, ζρέζεσλ θαη νξγαλσηηθώλ αξρώλ γηα λα πξνζθέξνπλ ιύζεηο. Οη ηύπνη ησλ PSS πεξηιαµβάλνπλ : Ανάκηηζη Πληποθοπιών, π.ρ. έλα ζύζηεµα πνπ παξέρεη πξόζβαζε ζε ελεµεξσµέλα ζπζηήµαηα πξνδηαγξαθώλ πξντόλησλ. Σςζηήµαηα Υποβοήθηζηρ (help systems), π.ρ. έλα ζύζηεµα πνπ ππνδεηθλύεη ζηνπο λένπο ππαιιήινπο µηαο εηαηξείαο, πώο λα ζπµπιεξώζνπλ µηα θόξµα ηαμηδησηηθώλ δαπαλώλ. Διαδικαζηική Υποζηήπιξη, π.ρ. έλα ζύζηεµα πνπ παξέρεη αλαθνξέο γηα ηνπο πειάηεο µηαο εηαηξείαο θαη παξέρεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζζήθε λέσλ ζηε βάζε δεδνµέλσλ. Σέινο, η Πποζοµοίυζη (Simulation) µπνξεί επίζεο λα παξέρεη ζην µεµνλσµέλν ρξήζηε εµπεηξία, πξνζνµνηώλνληαο νξηζµέλεο πξαγµαηηθέο θαηαζηάζεηο. Δίλαη θαηάιιειε γηα πξνβιήµαηα πνιύπινθεο δνµήο πνπ απαηηνύλ ηε ζύλζεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη εµπεηξία γηα λα παξαρζνύλ λέεο ηδέεο, ζρέδηα ή πξντόληα. Έλα παξάδεηγµα πξνζνµνίσζεο πνπ απεπζύλεηαη ζε έλα µεµνλσµέλν ρξήζηε, είλαη έλα πξόγξαµµα πνπ µηµείηαη µηα εβδνµάδα ελόο ππαιιήινπ πνπ ρνξεγεί δάλεηα, όπνπ ν ρξήζηεο παίξλεη ζπλέληεπμε από εηθνληθνύο ππνςεθίνπο πειάηεο, εξεπλά ηηο πιεξνθνξίεο δαλείνπ θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο. 16

17 3.1.2 ΟΜ ΑΓΗ ΚΖ Δ ΚΜ ΑΘΖΖ Σα Εικονικά Ασύγχρονα Σεµινάρια (Virtual Asynchronous Tutorials) παξέρνπλ επθαηξίεο νµαδηθήο εθµάζεζεο ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη µαζεηέο θαη ν δάζθαινο είλαη ζε αλνηθηή γξαµµή ζε δηαθνξεηηθνύο όµσο ρξόλνπο. Ζ θαηεγνξία απηή είλαη θαηάιιειε γηα πξνβιήµαηα πνιύπινθεο δνµήο πνπ απαηηνύλ ηελ εθαξµνγή, ηελ αλάιπζε, ηε ζύλζεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε γηα λα πξνζθέξνπλ λέεο ηδέεο ή ζρέδηα. Έλα παξάδεηγµα ελόο αζύγρξνλνπ ζεµηλαξίνπ ζα ήηαλ managers πνπ µαζαίλνπλ πώο λα πξαγµαηνπνηνύλ µηα ζπλέληεπμε, µε ηελ ππνβνιή ησλ εξσηήζεώλ ηνπο θαη ηε ιήςε ησλ απαληήζεσλ από έλαλ δηδάζθαιν ή από άιινπο µαζεηεπόµελνπο. Σα Εικονικά Σύγχρονα Σεµινάρια (Virtual Synchronous Tutorials), από ηελ άιιε πιεπξά, παξέρνπλ ηελ νµαδηθή εθµάζεζε ζε έλα πεξηβάιινλ πξαγµαηηθνύ ρξόλνπ. Δίλαη επίζεο θαηάιιεια γηα πξνβιήµαηα πνιύπινθεο δνµήο πνπ απαηηνύλ ηε ζύλζεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ, θαζώο επίζεο θαη γηα ηε δεµηνπξγία θνηλήο εµπεηξίαο γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ. Έλα παξάδεηγµα ζα ήηαλ µηα νµάδα πσιεηώλ πνπ µαζαίλνπλ πώο λα ρεηξίδνληαη δύζθνινπο πειάηεο, µέζσ παξαδεηγµάησλ, ζπλεξγαδόµελνη on-line κε άιινπο πσιεηέο ή θάπνηνλ δηδάζθαιν. Οη Πποζοµοιώζειρ (Simulations) µπνξνύλ επίζεο λα παξέρνπλ ζε µηα νµάδα µαζεηώλ εµπεηξία πνπ µηµείηαη νξηζµέλεο πξαγµαηηθέο θαηαζηάζεηο. Απηέο νη πξνζνµνηώζεηο είλαη ζπρλά πην πινύζηεο ζε πνιπµέζα θαη πεξηζζόηεξν ζύλζεηεο από ηηο Σύγσπονερ Τάξειρ. Οη πξνζνµνηώζεηο νµάδαο είλαη επίζεο θαηάιιειεο γηα πξνβιήµαηα πνιύπινθεο δνµήο πνπ απαηηνύλ ηε ζύλζεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηεο θνηλήο εµπεηξίαο γηα ηε δεµηνπξγία λέσλ ηδεώλ ή ζρεδίσλ. Έλα παξάδεηγµα µηαο πξνζνκνίσζεο νµάδαο ζα ήηαλ µηα άζθεζε,όπνπ νη µαζεηεπόµελνη εμαζθνύληαη παίξλνληαο δηάθνξνπο ξόινπο, όπσο πειαηώλ, ζε µηα εηθνληθή επηρείξεζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηµέλνπο θαλόλεο θαη πεγέο ιήςεο απνθάζεσλ, µε ζθνπό λα ζπδεηεζεί µηα ζύµβαζε γηα µηα λέα επηρεηξεζηαθή µνλάδα. 17

18 Δ θα ξκνγέ ο ηειεεθπαίδεπζεο κέ ζσ Γηαδηθηύνπ Σν Internet όπσο αλαθέξζεθε παξέρεη ζηηο κέξεο καο ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε. Ο ρξήζηεο δελ είλαη πιένλ ππνρξεσκέλνο λα θνξηώζεη εηδηθό ινγηζκηθό ζηνλ πξνζσπηθό ηνπ ππνινγηζηή γηα λα έρεη πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο ηειεεθπαίδεπζεο. Έρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο client/server εθαξκνγώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξσηόθνιια Internet (IDLE). 18

19 ΚΔ ΦΑΛ ΑΗ Ο 4: ΚΡ Η ΣΖΡΗ Α ΑΞΗΟΛΟΓΖ Ζ ΣΩΝ ΔΚΠ ΑΗΓΔ Τ ΣΗΚΩΝ ΔΡΓ ΑΛΔ ΗΩΝ Ζ απόθαζε γηα ηελ επηινγή ελόο εξγαιείνπ γηα εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Internet είλαη κηα δύζθνιε επηινγή γηαηί ζηελ αγνξά θπθινθνξεί κηα πιεηάδα πξντόλησλ θαη γηαηί πξέπεη λα δηαιέμνπκε απηό πνπ λα ηθαλνπνηεί θαιύηεξα ηηο δηθέο καο αλάγθεο. Μπνξεί θάπνην πξντόλ λα θαίλεηαη όηη έρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηζπκνύκε, αιιά ε ηηκή ηνπ λα είλαη απαγνξεπηηθή γηα ηελ δνπιεηά πνπ ην ζέινπκε. Απ' ηελ άιιε κπνξεί έλα αμηόινγν πξντόλ κε πνιιέο δπλαηόηεηεο λα θξίλεηαη κηα θαιή επηινγή, αιιά λα είλαη δύζρξεζην θαη λα πξννξίδεηαη κόλν γηα ηερληθνύο. Έηζη, ε επηινγή πξέπεη λα θξηζεί κε θάπνηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο. 'Δλα ζύλνιν -ην νπνίν θπζηθά δελ είλαη ην κνλαδηθό- από θξηηήξηα δίλεηαη παξαθάησ: 1. Πνηόηεηα ππνζηήξημεο ηεο εηαηξίαο πνπ ζρεδηάδεη ην εξγαιείν Ζ εηαηξία λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα εκπεηξίαο ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ γηα παξάδνζε καζεκάησλ από ην Internet. Ζ εηαηξία λα πξνζθέξεη κηα πνηθηιία από θαηαιόγνπο θαη θπιιάδηα πνπ λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηινγή ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ. Ζ εηαηξία λα έρεη θάπνην ζρέδην-ρξνληθό πιάλν γηα ηηο αλαβαζκίζεηο ηνπ πξντόληνο. Ζ εηαηξία λα παξέρεη online θαη ηειεθσληθή ππνζηήξημε θαη λα δηαζέηεη ζπκβνύινπο. Ζ εηαηξία λα κπνξεί λα εθπαηδεύζεη (αλ ρξεηάδεηαη) ηνπο αγνξαζηέο ηνππξντόληνο (δειαδή απηνύο πνπ πξόθεηηαη λα ζρεδηάζνπλ ηα καζήκαηα). Ζ εηαηξία λα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθά παθέηα κε ρακειέο ηηκέο γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο ή εηαηξίεο. 2. Πνηόηεηα ηνπ εξγαιείνπ 19

20 (α) ρεδίαζε καζεκάησλ Σα multimedia εξγαιεία αλάπηπμεο λα ππνζηεξίδνπλ παξάδνζε καζεκάησλ κέζσ Internet ή intranet γηα ηνπιάρηζηνλ 200 καζεηέο ηαπηόρξνλα. Σα εξγαιεία λα ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε θεηκέλσλ θαη γξαθηθώλ πςειήο πνηόηεηαο. Σα εξγαιεία λα ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε audio θαη video. Ζ εθαξκνγή λα επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο καζεκάησλ λα ζπκπεξηιάβνπλ παξνπζηάζεηο, πξνγξάκκαηα θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, εξγαζίεο θαη πεξηιήςεηο γηα ηνπο καζεηέο. Ζ εθαξκνγή λα επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο καζεκάησλ λα δεκηνπξγνύλ καζήκαηα θηιηθά πξνο ην ρξήζηε. Ζ εθαξκνγή λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ζρεδηαζηέο ησλ καζεκάησλ λα πεξηνξίδνπλ ηνπο καζεηέο από καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζέκαηα εξγαζηώλ κέρξη λα έξζεη ην θαηάιιειν θαη αληίζηνηρν κάζεκα. Ζ εθαξκνγή λα επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο λα δεκηνπξγνύλ καζήκαηα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ αιιειεπίδξαζε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη tests απηνεμέηαζεο. Ζ εθαξκνγή λα επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο λα ζρεδηάδνπλ καζήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία καζεηή-δαζθάινπ θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο (chat, real-time collaboration). Ζ εθαξκνγή λα επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο λα δεκηνπξγνύλ online help γηα ηνπο καζεηέο. (β) Γηαρείξηζε καζεκάησλ Ζ εθαξκνγή λα παξέρεη δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο γηα online εγγξαθή ηνπ καζεηή/ρξήζηε θαη θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηνπ. Ζ εθαξκνγή λα παξέρεη εξγαιεία πνπ κε ρξήζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ λα πξνζθέξνπλ απαληήζεηο ζηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ζε ζπλδπαζηηθνύ ηύπνπ εξσηήκαηα. Ζ εθαξκνγή λα παξέρεη βάζε δεδνκέλσλ ζπκβαηή κε ηα πην γλσζηά database formats (όπσο ηα ODBC θαη SQL). 20

21 Ζ εθαξκνγή λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα παξνπζίαζε ηεο πνξείαο ησλ καζεηώλ θαη ησλ επηδόζεώλ ηνπο. (γ) Δπθνιία ζην ρεηξηζκό Σα εξγαιεία λα ππνζηεξίδνληαη από έλα user's manual πνπ λα είλαη εύθνιν λα δηαβαζηεί αθόκα θαη από κε ηερληθνύο. Ζ εθαξκνγή λα παξέρεη εύθνιε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζαθείο νδεγίεο. Σν interface ηεο εθαξκνγήο λα είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε κε user-friendly on-line help. (δ) Γεληθά Σα multimedia εξγαιεία αλάπηπμεο λα ιεηηνπξγνύλ κέζα από Windows 98, Windows Μillenium ή Windows XP. Σα καζήκαηα λα κπνξνύλ λα δηαβάδνληαη κε ρξήζε ηνπ Web-browser ή θάπνηνπ άιινπ εύθνινπ ζηε ρξήζε viewer (π.ρ. Adobe Acrobat Reader). 21

22 ΚΔ ΦΑΛ ΑΗ Ο 5: ΛΔΗΣΟ ΤΡΓΗΚΔ ΑΠ ΑΗ ΣΖΔΗ ΔΚΠ ΑΗΓΔ Τ ΣΗΚΩΝ ΠΛ ΑΣ ΦΟΡΜ ΩΝ ην θεθάιαην απηό αλαθέξνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο ηδηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα από απόζηαζε, δειαδή ηα εξγαιεία πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνλ δηαρεηξηζηή, ηνλ εθπαηδεπόκελν, ηνλ καζεηή θαη ηνλ απιό ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 22

23 5.1 ΔΡΓ ΑΛ ΔΗ Α ΓΗ Α ΣΟΝ Δ ΚΠ ΑΗ ΓΔ ΤΟΜ ΔΝΟ 1. Δ π θ ν ι ί α π ξ ό ζ β α ζ ε ο Παξνρή έθδνζεο απινύ θεηκέλνπ (ρσξίο πιαίζηα, πίλαθεο ή εηθόλεο) ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο πιαηθόξκαο από άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Οξηζκέλεο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην πεξηερόκελν αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα: Γεκηνπξγία ιεηηνπξγηθνύ πεξηερνκέλνπ, αθόκα θαη όηαλ ν ρξήζηεο έρεη πξνβιήκαηα όξαζεο ή/θαη αθνήο. Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην ηνπ ππνθείκελνπ πιηθνύ (hardware). Γεκηνπξγία επθνινλόεηνπ πεξηερνκέλνπ κε ρξήζε απιήο θαη θαζαξήο γιώζζαο. Παξνρή θαηαλνεηώλ κεραληζκώλ πινήγεζεο κέζα ζην πεξηερόκελν. 2. Γ π λ α η ό η ε η α ρ ξ ή ζ ε ο ζ ε ι η δ ν δ ε ί θ η ε Γπλαηόηεηα ρξήζεο ζειηδνδεηθηώλ (bookmarks), ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηε δεκηνπξγία, εκθάληζε, δηαρείξηζε θαη αλαλέσζε ησλ ζειηδνδεηθηώλ. 3. Γ π λ α η ό η ε η α ε λ ζ σ κ ά η σ ζ ε ο π ν ι π κ ε ζ η θ ή ο π ι ε ξ ν θ ν ξ ί α ο Ζ ππνζηήξημε ελζσκάησζεο πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο πεξηιακβάλεη αξρεία εηθόλσλ, ήρνπ, video, VRML, θ.ι.π. 4. Α ζ θ ά ι ε η α Τπνζηήξημε δηαδηθαζίαο απζεληηθνπνίεζεο ρξήζηε (βαζηδόκελε ζε ρξήζε password θαη username). Τπνζηήξημε αζθαιώλ ζπλαιιαγώλ ζην Web. Δγγύεζε αζθάιεηαο ηνπ θώδηθα πνπ θαηεβάδεη (θάλεη download) ν ρξήζηεο. 23

24 5.2 Α ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗ ΚΟΗΝΩΝΗ Α 1. Ζ ι ε θ η ξ ν λ η θ ό Σ α ρ π δ ξ ν κ ε ί ν 5 Τπνζηήξημε αζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ δηδάζθνληα κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e mail). 2. Π ί λ α θ α ο Α λ α θ ν η λ ώ ζ ε σ λ Τπνζηήξημε αληαιιαγήο αξρείσλ θαη απινύ θεηκέλνπ, κέζσ κηαο ππεξεζίαο πίλαθα αλαθνηλώζεσλ (Bulletin Board Service). 3. Ν e w s g r o u p s Τπνζηήξημε δεκηνπξγίαο νκάδσλ ζπδήηεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 24

25 5.3 ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΚΟΗ ΝΩΝΗ Α 1. π λ ν κ η ι ί α ( c h a t ) Ζ δπλαηόηεηα ζπλνκηιίαο πεξηιακβάλεη εξγαιεία όπσσο ην Internet Relay Chat (IRC) ή άιια παξόκνηα εξγαιεία ζύγρξνλεο ζπλνκηιίαο γξαπηνύ θεηκέλνπ. 2. π λ ν κ η ι ί α θ σ λ ή ο ( v o i c e c h a t ) Ζ ζπλνκηιία θσλήο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε δύν ή πεξηζζόηεξνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ ζπλδηάζθεςεο θσλήο (audioconference), πάλσ από κηα Internet ζύλδεζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 3. W h i t e b o a r d Ζ ύπαξμε whiteboard πεξηιακβάλεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ελόο θνηλνύ, δηακνηξαδόκελνπ παξαζύξνπ θεηκέλνπ, θαζώο επίζεο θαη ηελ ππνζηήξημε από θνηλνύ ζρεδίαζεο. 4. Α π ό θ ν η λ ν ύ ρ ξ ή ζ ε ε θ α ξ κ ν γ ώ λ Δλώ ε εθαξκνγή "ηξέρεη" ζην κεράλεκα ελόο ρξήζηε, πξαγκαηνπνηείηαη δηακνηξαζκόο ηνπ παξαζύξνπ ηεο εθαξκνγήο ζην Web κε άιινπο ρξήζηεο. ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ππνζηεξίδεηαη θαη κεηαθνξά ηνπ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο. 5. E η θ ν λ η θ ό ο θ ν η λ ό ο ρ ώ ξ ν ο ( v i r t u a l s p a c e ) Γπλαηόηεηα "ζπλάληεζεο" ζε θάπνην εηθνληθό θνηλό ρώξν, όπσο ηα MOOs, MUDs, θαη ηα εηθνληθά δσκάηηα ζπλαληήζεσλ. 5 Διδακηικές Σημειώζεις ηοσ Μαθήμαηος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ με τρήζη Τετνολογιών Πληροθορίας και Επικοινωνιών» ηοσ κ. Ση. Ν. Δημηηριάδη, Λέκηορα ηοσ Α.Π.Θ. ηοσ Τμήμαηος Πληροθορικής 25

26 6. O κ α δ η θ ή π ε ξ η ή γ ε ζ ε ζ η ν W e b Ζ νκαδηθή πεξηήγεζε ζην Web πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ην νπνην δηακνηξάδεηαη κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ νκάδα θαη πεξηιακβάλεη δπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ. 7. T ε ι ε δ η ά ζ θ ε ς ε ( κ ε ρ ξ ή ζ ε β ί λ η ε ν ) Ζ ηειεδηάζθεςε κε ρξήζε βίληεν πεξηιακβάλεη ηε κεηάδνζε εηθόλαο βίληεν από θαη ζε όζνπο ρξήζηεο έρνπλ ηελ αλάινγε ππνδνκή. 26

27 ΚΔ ΦΑΛ ΑΗΟ 6: ΓΖΜ ΟΦΗΛΖ ΔΚΠ ΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡ ΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ ΑΠ Ο ΑΠ ΟΣΑΖ ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη ηα πην δεκνθηιή νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα εθπαίδεπζεο από απόζηαζε. Σα πεξηβάιινληα απηά δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζρεδίαζεο, πινπνίεζεο, δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ από απόζηαζε. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αμηνιόγεζε ησλ πξνγξακκάησλ κε βάζε ηόζν ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη απηά λα ηθαλνπνηνύλ, όζν θαη ηηο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο ζηηο νπνίεο απηά βαζίδνληαη. 27

28 6.1 CENTR A Π ΑΡΟΤΗ Α Ζ Κ ΑΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΖ Ζ εηαηξία Centra 6 ηδξύζεθε ην 1995 θαη απνηειεί παγθόζκην εγέηε ζηελ παξνρή ινγηζκηθνύ εθαξκνγώλ κέζσ Γηαδηθηύνπ θαη ASP ππεξεζηώλ γηα δσληαλή Ζιεθηξνληθή Δθκάζεζε θαη επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία ζην Γηαδίθηπν. Μηα ιύζε γηα θάζε επηρεηξεκαηηθή αλάγθε Οη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο ηεο Centra πεξηιακβάλνπλ ην Centra Symposium, ην Centra Conference θαη ην emeeting, επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ δεκηνπξγία εηθνληθώλ ηάμεσλ, online παξνπζηάζεηο θαη ζπλαληήζεηο ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό θαζώο θαη ηελ θαηλνηόκν ππεξεζία CentraNow ASP, ε νπνία παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο δσληαλώλ, επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ, επηηξέπνληαο ηελ κεηάδνζε θσλήο. Δπίζεο, ην Centra πξνζθέξεη θαη ηελ δεκηνπξγία δσληαλώλ επηρεηξεκαηηθώλ γεγνλόησλ ζπλεξγαζίαο ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό. Κάζε πξντόλ ηεο Centra θέξεη ηηο δπλαηόηεηεο νξόζεκν ηεο CENTRA γηα κεηάδνζε θσλήο πάλσ από IP, θαηακεξηζκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο, δηακνηξαζκό εθαξκνγώλ θαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε πεξηβάιινλ ώζηε λα επηηξέπεη ηελ δσληαλή ζπλνκηιία θαη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε δηαζθνξπηζκέλνπο αλά ηνλ θόζκν ζπκκεηέρνληεο πάλσ από εζσηεξηθά, εμσηεξηθά δίθηπα θαη ην Γηαδίθηπν. Ο ζηόρνο ηεο Centra είλαη λα βνεζήζεη ηηο εηαηξίεο λα επηηύρνπλ κεγαιύηεξε παξαγσγηθόηεηα, ηαρύηεξν ξπζκό αλάπηπμεο ζηελ αγνξά θαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ θόζηνο ηνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπγθεληξσζνύλ όινη νη ρξήζηεο, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή λα παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα δσληαλήο αιιειεπίδξαζεο

29 ΠΡΟΗΟΝΣΑ Κ ΑΗ Τ ΠΖ ΡΔΗΔ Σν CENTRA πξνζθέξεη έλα ζύλνιν ζπκβαηώλ ηερλνινγηώλ πνπ επηηξέπνπλ όρη κόλν ηελ παξάδνζε πιεξνθνξίαο θαη εθδειώζεσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κέζα από κηα πνηθηινκνξθία δσληαλώλ θαη πξνζσπηθνύ ξπζκνύ κνξθώλ, αιιά επίζεο πξνζζέηεη θαηλνθαλή ζεκαζία κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ γηα αιιειεπίδξαζε θαη πεξηερόκελν, πξνζσπνπνίεζε θαη δηαρείξηζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο θαζώο θαη άκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο ζηελ επηρείξεζε. H Centra παξέρεη έλα δίθηπν από πξνγξάκκαηα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα βνεζνύλ ηνπο ρξήζηεο ηεο λα ρξεζηκνπνηνύλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηα πξντόληα ηεο: Δπέιηθηεο Δπηινγέο Δγθαηάζηαζεο: Δγθαηάζηαζε ηνπ Centra Collaboration Server γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαη ρακειόηεξν θόζηνο απόθηεζεο ή πξόζβαζε ζην ινγηζκηθό κέζσ ησλ αζθαιώλ Centra ASP. Δθπαίδεπζε θαη Δπηκόξθσζε: Μηα επξεία ζπιινγή από online καζήκαηα, state of the art εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα, εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε ρξήζε ησλ πξντόλησλ. Σερληθή Τπνζηήξημε: Σν εηδηθεπκέλν ηερληθό πξνζσπηθό ηεο Centra πξνζθέξεη ιεπηνκεξή ηεθκεξίσζε πξντόλησλ, ηειεθσληθή ππνζηήξημε θαη βνήζεηα ζηελ πξόζβαζε ζπζηήκαηνο. πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο: Οη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ πξντόλησλ ηεο Centra ζηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο άκεζεο αλάπηπμεο, ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο θαη ηεο κεηάπησζεο ησλ ππαξρόλησλ δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο-πειάηε. 29

30 Γισζζηθέο Δθδόζεηο:Οη δηάθνξεο εθδόζεηο ηνπ Centra είλαη δηαζέζηκεο ζηηο αθόινπζεο γιώζζεο: Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Διιεληθά, Πνξηνγαιηθά, Ηζπαληθά, Ηηαιηθά, Ηαπσληθά, Κνξεάηηθα CENTR A S YM POSIUM To Centra Symposium είλαη ε πην επξέσο δηαδεδνκέλε ιύζε γηα ηελ παξάδνζε δσληαλήο Δθπαίδεπζεο από Απόζηαζε ζε όιε ηελ επηρείξεζε. To Symposium δηαθέξεη από ηελ ηερλνινγία streaming broadcast ή ηηο ζηαηηθέο ζειίδεο Web δηόηη επηηξέπεη ζε κεγάιεο νκάδεο από απνκαθξπζκέλνπο εξγαδόκελνπο, ζπλεξγάηεο θαη πειάηεο λα αιιειεπηδξνύλ, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα καζαίλνπλπξνζνκνηώλνληαο ηελ ηππηθή αιιειεπίδξαζε ηάμεο - ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πάλσ από εζσηεξηθά δίθηπα (intranets), extranets θαη ην Internet. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ ππάξρνπζα πιεξνθνξηαθή ππνδνκή θαη ην Internet, ην Symposium παξέρεη απαξάκηιιε εμνηθνλόκεζε θόζηνπο ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο θαη ηηο κεζόδνπο δηακνηξαζκνύ γλώζεο. Μόλν ε Centra πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν ζύλνιν από δπλαηόηεηεο γηα δσληαλή Δθπαίδεπζε από Απόζηαζε κε κηα θιηκαθνύκελε, αλαβαζκίζηκε θαη εύθνια εγθαηαζηάζηκε, thin-client web εθαξκνγή. Γνκεκέλε, Εσληαλή Αιιειεπίδξαζε IP πλδηάζθεςε Ήρνπ. Ζ πιήξσο νινθιεξσκέλε, πνιιαπιώλ δξόκσλ, νινθιεξσκέλνπ ακθίδξνκνπ ήρνπ πάλσ από IP ζπλδηάζθεςε ήρνπ πξνζθέξεη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε θόζηνπο ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο ηειεθσληθέο ζπλεδξίεο θαη επηηξέπεη ηελ αλαγλώξηζε θαη δηαρείξηζε ηνπ νκηιεηή. IP πλδηάζθεςε Βίληεν: Ζ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, πνιιαπιώλ ζεκείσλ ζπλδηάζθεςε βίληεν, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ παξνπζηαζηή ηεο ζπλόδνπ ή ηνπο ζπκπαξνπζηαζηέο κέζα από ην πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο. Έλα κνλαδηθό πξνζαξκνζηηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ εύξνπο δώλεο ηνπ βίληεν επηηξέπεη ηελ πςειόηεξε δπλαηή απόδνζε κέζα από ζπλδέζεηο αθόκα θαη 28kbps. 30

31 Δπηινγή Γισζζώλ από ηνπο πκκεηέρνληεο. Πξηλ από κία ζύλνδν, θάζε ρξήζηεο κπνξεί αηνκηθά λα επηιέμεη ηελ γιώζζα πξνηίκεζεο ηνπ/ηεο από 12 ππνζηεξηδόκελεο γιώζζεο. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ίδηα δσληαλή ζύλνδν κε δηαθνξεηηθνύο ρξήζηεο λα έρνπλ δηαθνξεηηθήο γιώζζαο πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο. Aίζνπζεο Οκάδσλ Δξγαζίαο θαη Δξγαζηήξηα. Οη ζπληνληζηέο ησλ ζπλόδσλ κπνξνύλ λα ρσξίζνπλ ηελ θύξηα ζύλνδν ζε πνιιέο αίζνπζεο νκάδσλ εξγαζίαο ή γηα νκαδηθέο ή αηνκηθέο εξγαζίεο εξγαζηεξίνπ. Ο ζπληνληζηήο ηεο ζπλόδνπ κπνξεί "λα παξαθνινπζεί ηη θάλεη ν θάζε ζπκκεηέρσλ", αθόκα θαη λα πάξεη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Πνιιαπινί Παξνπζηαζηέο. Σν Centra Symposium ππνζηεξίδεη έλα απεξηόξηζην αξηζκό από ζπκπαξνπζηαζηέο θαη εηδηθνύο ζεκάησλ. Αμηνινγήζεηο θαη Quizzes. Έλα επξύ ζύλνιν από εξσηήζεηο κπνξνύλ λα βαζκνινγεζνύλ απηόκαηα θαη λα είλαη πξνζβάζηκεο από ηε βάζε δεδνκέλσλ αξγόηεξα. Έξεπλεο. Οη ζπληνληζηέο θαη νη παξνπζηαζηέο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα "κνηξάζνπλ" ad hoc έξεπλεο. Whiteboard. Ζ πνιιαπιώλ ρξεζηώλ, αιιειεπηδξαζηηθή επηζήκαλζε ηνπ Λεπθνπίλαθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε κηα αίζνπζα νκάδαο εξγαζίαο, κπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα κειινληηθή ρξήζε. Υσξνγξαθία. Ο ζπληνληζηήο ηεο ζπλόδνπ κπνξεί λα ειέγμεη πνηνη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα κηιήζνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα εξγαιεία ζπλεξγαζίαο. 31

32 Αλάδξαζε. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ζεθώζνπλ ην ρέξη ηνπο, λα απαληήζνπλ κε λαη/όρη ζε εξσηήζεηο, λα δείμνπλ αληηδξάζεηο γέιηνπ θαη επηδνθηκαζίαο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο δεκόζηαο ή ηδησηηθήο ζπλνκηιίαο θεηκέλνπ θαη λα παξέρνπλ αλώλπκα αλάδξαζε ζηνλ ζπληνληζηή θαη ηνπο παξνπζηαζηέο. Γπλαηόηεηα Παξαθνινύζεζεο Πεξηερνκέλνπ Πιήξνπο Οζόλεο. Οη ζπληνληζηέο κπνξνύλ απηόκαηα λα κεγαιώζνπλ ηελ νζόλε πνπ βιέπνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ώζηε λα βιέπνπλ κεγάιεο δηακνηξαζκέλεο εθαξκνγέο ή web ζειίδεο. εκείν-πξνο-εκείν Αιιειεπίδξαζε. Ο ζπληνληζηήο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα αλνίμεη ην "πεδίν" ζε νξηζκέλνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ θνξά γηα ηε ζεκείν-πξνο-ζεκείν αιιειεπίδξαζε θαη κάζεζε. εκείν-πξνο-εκείν πλνκηιία Κεηκέλνπ. Οη ζπληνληζηέο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ζπλνκηιίαο ζεκείν-πξνο-ζεκείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θάλνληαο θιηθ κε ην δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνύ ζην όλνκα θάπνηνπ άιινπ ζπκκεηέρνληα λα ηνπο ζηείινπλ κήλπκα ηδησηηθήο ζπλνκηιίαο θεηκέλνπ. Αζύγρξνλε εθπαίδεπζε Εσληαλό θαη Πξνζσπηθνύ-Ρπζκνύ Μεηθηό Πεξηερόκελν. Πξνζσπηθνύ ξπζκνύ εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε κία δσληαλή Centra Symposium ζύλνδν. Σν εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν κπνξεί απηόκαηα λα αλαλεσζεί ζε κηα δσληαλή ζύλνδν αλ ελεκεξσζεί ζην Centra Knowledge Catalog ή ην Centra Knowledge Center. Απηή ε νινθιήξσζε εύθνια ελεξγνπνηεί ηελ κεηθηή εθπαίδεπζε (blended learning). Καηαγξαθή πλόδνπ θαη Αλαπαξαγσγή. Ζ θαηαγξαθή ησλ εθδειώζεσλ δελ ππήξμε πνηέ επθνιόηεξε νη εθδειώζεηο θαηαγξάθνληαη απηόκαηα ζηνλ server θαη είλαη δπλαηό λα αλαπαξαρζνύλ αξγόηεξα από θαηαγεγγξακκέλνπο ρξήζηεο ή πξνζθεθιεκέλνπο. Δπηπξόζζεηα, κε πνιύ εύθνια ζηε ρξήζε ραξαθηεξηζηηθά γηα θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ επαγγεικαηηθέο, πξνζσπηθνύ ξπζκνύ θαηαγξαθέο ζηα ηππηθά formats ηεο αγνξάο. 32

33 Απηέο νη θαηαγξαθέο κπνξνύλ λα πξνβιεζνύλ εθηόο ηνπ πεξηβάιινληνο Centra κε νπνηνδήπνηε θνηλό media player ή λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζαλ πεξηερόκελν ζε κία δσληαλή ή πξνζσπηθνύ ξπζκνύ ζύλνδν. Πξνβνιή Πεξηερνκέλνπ ζε Πξνζσπηθό Ρπζκό. Οη εθδειώζεηο κπνξνύλ λα δηακνξθσζνύλ ώζηε λα επηηξέπεηαη ζε εγγεγξακκέλνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν ηεο εθδήισζεο πξηλ θαη κεηά ηε δσληαλή ζύλνδν. Τπνζηήξημε πινύζηνπ πεξηερνκέλνπ Εσληαλόο Γηακνηξαζκόο Δθαξκνγήο κε Δπηζήκαλζε. Οη ζπληνληζηέο θαη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα δηακνηξάζνπλ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ησλ Windows, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπο ή αθόκα θαη έλαλ απνκαθξπζκέλν server, κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο γηα IT θαη εθπαίδεπζε πξντόλησλ ινγηζκηθνύ. Με ηελ άδεηα ελόο ζπκκεηέρνληα, νη ζπληνληζηέο κπνξνύλ γξήγνξα λα μεθηλήζνπλ ην δηακνηξαζκό κηαο εθαξκνγήο απνκαθξπζκέλνπ ρξήζηε απιά θάλνληαο θιηθ ζην όλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη επηιέγνληαο "Κνηλή ρξήζε εθαξκνγήο (Share Application)". Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ ζηελ ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία επηζήκαλζεο απεπζείαο ζηελ δηακνηξαδόκελε εθαξκνγή γηα λα δώζνπλ έκθαζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή ζεκείν. Web Safari. Eπηηξέπεη ζην ζπληνληζηή ηεο ζπλόδνπ λα θάλεη κηα ζπγρξνληζκέλε web πεξηήγεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα δνπλ ηνλ "δείθηε ηνπ εηζεγεηή θαη απηόκαηα θάλνπλ scroll όηαλ ν εηζεγεηήο θάλεη scroll πάλσ ή θάησ ζε κηα Web ζειίδα. Άκεζε Δηζαγσγή Πεξηερνκέλνπ PowerPoint κε Animation. Παξνπζηάζεηο PowerPoint, κε animations ή ελζσκαησκέλα πνιπκεζηθά ζηνηρεία, κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ζε κία Centra Symposium ζύλνδν πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δσληαλήο ζπλόδνπ γηα ηε δεκηνπξγία ειθπζηηθώλ παξνπζηάζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ηα εξγαιεία επηζήκαλζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα δνζεί έκθαζε ζηα ζεκεία ηεο. 33

34 Πξνζσπηθνύ-ξπζκνύ Αληηθείκελα Γλώζεο ζε Εσληαλέο Δθδειώζεηο. Οη ζπληνληζηέο κπνξνύλ λα εηζάγνπλ Αληηθείκελα Γλώζεο (δεκηνπξγεκέλα από ηα Centra Composer εξγαιεία ή εξγαιεία ηξίησλ θαηαζθεπαζηώλ), απεπζείαο ή πξηλ ηελ εθδήισζε άκεζα ζην εκεξήζην πξόγξακκα. Αλ ηα αληηθείκελα γλώζεο ελεκεξώλνληαη ζηε ζπλέρεηα ζην Centra Knowledge Center ή ην Centra Knowledge Catalog, απηόκαηα ελεκεξώλνληαη θαη ζηελ δσληαλή ζύλνδν! Απηή ε κεηθηή πξνζέγγηζε εθπαίδεπζεο είλαη ηδαληθή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ζπκκεηερόλησλ δσληαλήο ζπλόδνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζε κηα νινθιεξσκέλε άζθεζε πξνζσπηθνύ ξπζκνύ. Πνιπκέζα. Τπνζηεξίδεη πξν-θαηαγεγξακκέλα video clips, audio clips, animated GIFs θαη άιια πνιπκεζηθά ζηνηρεία, όπσο Flash, DHTML, JavaScript. Centra Agenda Builder. Ο Agenda Builder είλαη έλα ζύλζεην εξγαιείν δεκηνπξγίαο εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή θνξκώλ αμηνιόγεζεο βαζηζκέλσλ ζην Web θαη ηε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθδήισζεο ζε κηα δνκεκέλε θαη πξνζαξκνζκέλε κνξθή. Απαηηήζεηο Υακεινύ Bandwith Σν Centra Symposium ζπλερίδεη λα εγείηαη ζηελ αγνξά ζε ό,ηη αθνξά ζηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ δηθηύνπ, αθνύ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ρηιηάδσλ ηειηθώλ ρξεζηώλ βαζηδόκελσλ απνθιεηζηηθά ζε ζπλδέζεηο dial-up. 28kbps Dialup Τπνζηήξημε. Ζ πιήξεο ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πξντόληνο ππνζηεξίδεηαη από ηελ thin client Web εθαξκνγή ηεο Centra, κε κηα απιή ζύλδεζε ηόζν ρακειή όζν ηα 28kbps, επηηξέπνληαο αθόκα θαη ζηνπο πην απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο κηα πιήξσο αιιειεπηδξαζηηθή εκπεηξία. Thin Client Web Αξρεηηεθηνληθή. ε 1 MB, ην ινγηζκηθό thin client εγθαζηζηάηαη απηόκαηα θαη γξήγνξα, αθόκα θαη πάλσ από κία ρακεινύ εύξνπο δώλεο ζύλδεζεο, επηηξέπνληαο ηελ αλάπηπμε ζε όιε ηελ επηρείξεζε. 34

35 Pre-cashing Πεξηερνκέλνπ. Οη εθδειώζεηο κπνξνύλ λα πξνδηαγξαθνύλ ώζηε ην πεξηερόκελν εθδήισζεο λα πξν-απνζεθεπζεί ζηελ cache κλήκε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ζπκκεηέρνληα. Satellite Servers. Γηα ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ εύξνπο δώλεο ζην Wide Area Network (WAN) ελόο νξγαληζκνύ, νη Satellite servers κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ ζε ζηξαηεγηθέο, γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλεο ηνπνζεζίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ίδηα εθδήισζε κπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα απηόκαηα λα ιάβνπλ δεδνκέλα θαη πεξηερόκελν από ηνλ ηνπηθό ηνπο Satellite Server. Αλ έλαο Satellite Server "πέζεη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δσληαλήο ζπλόδνπ, νη ρξήζηεο απηόκαηα επαλαζπλδένληαη ζηνλ επόκελν θαιύηεξα δηαζέζηκν Satellite Server. Τπνζηήξημε IP Multicast. Οη εθδειώζεηο ηνπ Centra Symposium κπνξνύλ λα ηξέμνπλ πάλσ από κηα ππνδνκή IP Multicast, γηα ζεκαληηθέο κεηώζεηο ζηε ρξήζε ηνπ εύξνπο δώλεο εληόο ηνπ WAN ηνπ ρξήζηε. Γηαρείξηζε επηρείξεζεο αίζνπζαο θαη Γπλαηόηεηα θιηκάθσζεο Πξνεγκέλε Γηαρείξηζε Υξεζηώλ. Ζ πξνεγκέλε αλαδήηεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηα εξγαιεία θίιηξσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα εξγαιεία νκαδηθήο εηζαγσγήο θαη δηαγξαθήο, παξέρνπλ έλα απνδνηηθό θαη θιηκαθνύκελν πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηώλ. Οινθιήξσζε κε Active Directory. Ζ νινθιήξσζε κε ην Active Directory ηεο Microsoft επηηξέπεη ηελ ελόο ζεκείνπ εμνπζηνδόηεζε ρξήζηε κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη αλάγθε γηα επαλειέγρν ησλ ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ. Γηαρείξηζε Υσξεηηθόηεηαο πζηήκαηνο. Απηόκαηα δηαρείξηζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ server κε CentraOne, εκπνδίδνληαο ηνπο ρξήζηεο λα ππεξβνύλ ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθόηεηα ζπζηήκαηνο θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζπλόδσλ. 35

36 Πξνγξακκαηηζκόο Δθδειώζεσλ θαη Δγγξαθή ζε Δθδειώζεηο. Έλα πινύζην βαζηζκέλν ζην Web πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο γηα πξνγξακκαηηζκό θαη εγγξαθή επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα επηζθνπήζνπλ ην πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ ή λα αλαδεηήζνπλ κία ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε θαη λα εγγξάθνληαη νη ίδηνη ζε εθδειώζεηο ή λα ηνπο πξν-εγγξάςεη έλαο δηαρεηξηζηήο εθδειώζεσλ ζε απηέο. Οη Γηαρεηξηζηέο Δθδειώζεσλ κπνξνύλ λα ζηείινπλ s επηβεβαίσζεο, πνπ κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ επηζπλάςεηο θαη πινύζην θείκελν, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κηαο εθδήισζεο. Δπηπξόζζεηα, νη δεκηνπξγνί εθδήισζεο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα θάλνπλ κηα εθδήισζε δεκόζηα πξνζβάζηκε ή ηδησηηθή. Καη νη δηαρεηξηζηέο κπνξνύλ λα δεκηνπξγνύλ θαη λα δηαγξάθνπλ νκαδηθέο εθδειώζεηο. Καηαγξαθή θαη Αλαθνξά. Όια ηα δεδνκέλα αμηνινγήζεσλ, ρξεζηώλ, εθδειώζεσλ θαη παξαθνινπζήζεσλ θαηαγξάθνληαη θαη αλαθέξνληαη. Δπηπιένλ αλαθνξέο, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, κπνξνύλ εύθνια λα παξαρζνύλ. Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ. Σν πεξηερόκελν θάζε εθδήισζεο δηαρεηξίδεηαη θαη νξγαλώλεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηξέπεη ην ίδην πεξηερνκέλνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί εύθνια ζε δηαθνξεηηθέο Symposium Δθδειώζεηο ή αθόκα θαη ζε δηαθνξεηηθνύο servers. Πνιιαπινί Servers θαηαγξαθήο. Γηα ηελ ππνζηήξημε απεξηόξηζηεο θιηκάθσζεο θαηαγξαθήο, πνιιαπινί servers κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζε έλα Centra ζύζηεκα. Αξρηηεθηνληθή θαηαλεκεκέλσλ servers. Οη πνιιαπινί Centra Collaboration Servers (CCS) κπνξνύλ λα θαηαλεκεζνύλ ζε όιν ηνλ θόζκν, ώζηε λα βειηηζηνπνηεζεί ε απνδνηηθόηεηα ηνπ εύξνπο δώλεο θαη λα παξαζρεζεί επηπιένλ ρσξεηηθόηεηα, θάλνληαο ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε από έλα θνηλό web interface. Δύθνιν ζηελ πινπνίεζε 36

37 Γηαθάλεηα firewall. Σν κνλαδηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο Πξνζαξκνζκέλεο ύλδεζεο (Adaptive Connection) δηακνξθώλεη απηόκαηα ην Symposium ώζηε λα δνπιεύεη κέζσ ησλ εηαηξηθώλ firewalls ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαιύηεξε δπλαηή ζύλδεζε. Απηόκαηε Αλαβάζκηζε Smart client. H εθαξκνγή ηνπ Symposium client ζα αλαβαζκηζηεί απηόκαηα όηαλ αλαβαζκηζηεί ν server ή εγθαηαζηαζεί έλα λέν patch, κεηώλνληαο ζεκαληηθά ηελ απαζρόιεζε αηόκσλ IT γηα ηηο αλαβαζκίζεηο πξντόλησλ. Έιεγρνο πζηήκαηνο. Έλαο βαζηζκέλνο ζην Web, απην-εμππεξεηνύκελνο έιεγρνο ζπζηήκαηνο εμαζθαιίδεη όηη θάζε ζύζηεκα ρξήζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ξπζκίζεσλ ήρνπ, είλαη ξπζκηζκέλνο ζσζηά πξηλ αξρίζεη ε δσληαλή εθδήισζε. Τπελζύκηζε Κσδηθνύ Υξήζηε. Παξέρεη κηα αζθαιή ιύζε γηα ρξήζηεο πνπ έρνπλ μεράζεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζην ζύζηεκα, κεηώλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηνπο πόξνπο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηειηθνύ ρξήζηε. Οινθιήξσζε θαη Πξνζαξκνγή Οινθιήξσζε κε ην Microsoft Outlook. Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ εθδήισζε εθπαίδεπζεο κε πξόζθιεζε ζπκκεηερόλησλ από ην εκεξνιόγην ηνπ Microsoft Outlook. Σα άηνκα πνπ πξνζθαινύληαη ζα ιάβνπλ κηα ηππηθή Outlook πξόζθιεζε εκεξνινγίνπ ηελ νπνία κπνξνύλ λα απνδερζνύλ ή λα απνξξίςνπλ. Απηόκαηε NT Δμνπζηνδόηεζε. Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Internet Explorer ζε έλα εηαηξηθό Windows NT domain λα έρνπλ απηόκαηα πξόζβαζε ζηελ πξνζσπηθή ηνπο Symposium ζειίδα. Οινθιήξσζε κε Active Directory.Ζ νινθιήξσζε κε ην Active Directory ηεο Microsoft επηηξέπεη ηελ ελόο ζεκείνπ εμνπζηνδόηεζε ρξήζηε κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη αλάγθε γηα επαλειέγρν ησλ ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ. Αζθάιεηα Πξνζηαζία θσδηθνύ εθδήισζεο 37

38 Πνιηηηθέο Κσδηθνύ πξόζβαζεο από ην Γηαρεηξηζηή Γπλαηόηεηα εύθνιεο απνβνιήο ελόο Μεκνλσκέλνπ πκκεηέρνληα από ύλνδν Δμνπζηνδόηεζε ρξήζηε βαζηζκέλε ζε πξνλόκηα Κξππηνγξάθεζε απνζήθεπζεο θσδηθνύ Πιήξεο Κξππηνγξάθεζε ηνπ Πεξηβάιινληνο Γηαρείξηζεο (HTTPS) 128 bit θξππηνγξάθεζε πεξηερνκέλνπ CENTR A CONFE RENCE Με ην Centra Conference κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ κεγάια δηαζθνξπηζκέλα αθξναηήξηα ζην Web γηα αιιειεπηδξαζηηθά ζεκηλάξηα, εηαηξηθέο ζπλαληήζεηο, επηδείμεηο θαη παξνπζηάζεηο πξντόλησλ ρσξίο λα ζπζηάζνπλ ηα ζεκαληηθά πξνλόκηα ηεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ, πξόζσπν-κε-πξόζσπν αιιειεπίδξαζεο, επηθνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο. To Centra Conference ππνζηεξίδεη εθδειώζεηο κέρξη ζπκκεηέρνληεο. Πξσηνθαλήο Δπηζηξνθή Δπέλδπζεο (ROI) Απαζρνιώληαο κεγάια αθξναηήξηα, πην ζπρλά, ε Centra βνεζά ηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη πιεξνθόξεζε γηα ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, λα αλαπηύμεη θαηάιιειεο ρακεινύ θόζηνπο θαηεπζύλζεηο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αθνζνίσζε ηνπ πειάηε. Βειηηζηνπνηεκέλν γηα πςειά αιιειεπηδξαζηηθέο, πινύζηεο ζε κέζα εθδειώζεηο, ην Centra Conference επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία λα παξαδώζεη απνδνηηθά ζεκηλάξηα θαη παξνπζηάζεηο πξντόλησλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πάλσ από ην Internet γηα έλα ηκήκα ηνπ θόζηνπο ησλ θπζηθώλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεδξίσλ. Καη ηέινο, νη εθηεηακέλεο δπλαηόηεηεο ηεο Centra γηα online αιιειεπίδξαζε δίλεη ην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ηεο επηηάρπλζεο ηνπ θύθινπ πσιήζεσλ πνπ επηδξά ζην εηζόδεκα θαη ηα θέξδε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Centra Conference πεξηιακβάλνπλ: Audio and Video Conferencing 38

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σκήκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθήο Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS

PECOS4SMEs. D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2. Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS PECOS4SMEs D2.2 E-Commerce Vocabulary List- GREEK Work Package 2 Project Author(s) Reviewer(s) PECOS4SMEs CCS This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο

Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Information Technology Services and Solutions ύκβνπινη Κεραλνγξάθεζεο θαη Δθπαίδεπζεο ηεθ. θνπινύδε 27, Θαιιίπνιε, Πεηξαηάο 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο Θωλζηαληίλνο Θωβαίνο

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα