ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 Πληροφοριιακή παιιδεείία καιι αυττοδύνναµη µάθηση Μιχχααήήλλ ΝΝι ικκηηττάάκκηηςς 11 1,,, ΑΑνν έέσσττ ηη ςς,,, ΣΣί ίττααςς 22 2,,, ΓΓι ιώώρργγοοςς ΠΠααππααδδοουυρράάκκηηςς PPhh...DD 3 ΘΘοοδδωωρρήήςς ΠΠι ιττηηκκάάρρηηςς 4 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, 2) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 3) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, 4) University of Glamorgan Wells, Αναρτηµένη ανακοίνωση στο «13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών», Μετα-Βιβλιοθήκες: οι Βιβλιοθήκες µετά το ιαδίκτυο και τον Παγκόσµιο Ιστό: προς µια νέα λογική συγκρότησης, λειτουργίας και εργαλείων, Κέρκυρα Οκτ Περίληψη Η αλλαγή στην εκπαιδευτική σκέψη, η εκρηκτική αύξηση των ηλεκτρονικών επιστηµονικών πληροφοριών και οι µεγάλες εξελίξεις στην τεχνολογία, αποτελούν µεγάλη πρόκληση για τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες όσον αφορά τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Στην τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται µια αυξανόµενη έµφαση στην συνεργασία µεταξύ βιβλιοθηκάριων και εκπαιδευτικών για την ενσωµάτωση της πληροφοριακής παιδείας (Information literacy) στα προγράµµατα σπουδών των σχολών. Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο δυνατοτήτων που απαιτούνται να έχουν οι φοιτητές ώστε να γνωρίζουν, να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τις αναγκαίες πληροφορίες. Στην εργασία αυτή επιχειρείται µια διερεύνηση α) της εικόνας που παρουσιάζουν οι ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες πάνω στην εκπαίδευση των χρηστών τους. β)των προγραµµάτων που µπορούν να εφαρµοστούν και γ) του ρόλο του βιβλιοθηκάριου κατά την συνεργασία του µε το εκπαιδευτικό προσωπικό για την βελτίωση των δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας. Λέξεις κλειδιά: Πληροφοριακή παιδεία, Βιβλιογραφική εκπαίδευση IInnf foorrmaat tioonn lil iteerraaccyy aanndd thhee t aauut toonnoomoouuss leeaarrnneerr l Abstract The change in the educational thought, the rapidly growth of scientific information, that are storeed in electronic form, and finally the expansion of technological knowledge have as results new challenges, concerning their role as basic tool of educations and knowledge. Management, for the academic libraries to take place. During the last decade the collaboration between librarians and academic instructors has been enhanced, aiming to incorporation of information literacy into academic study programs. Information literacy is a set of abilities requiring individuals to recognize when Information is needed and has the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. In this paper we attempt an investigation on Greek academic libraries status related to their users education and on programs that can be applied in collaboration with the rest of academic community. In addition we present the ways of productive interaction between librarian and educational personnel for the improvement of information literacy. Keywords: Information literacy, Bibliographic education Εισαγωγή Ο ρόλος, η θέση και η µορφή της βιβλιοθήκης ως θεσµού στην κοινωνία της πληροφορίας επανεξετάζεται. Οι νέες τεχνολογίες στην παραγωγή, διακίνηση, δηµοσίευση, οργάνωση και διάθεση της πληροφορίας αµφισβητούν τα υπάρχοντα µοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Η µεγάλη ποσότητα και οι ποικίλες µορφές πληροφοριών που παράγονται και συγκεντρώνονται από της βιβλιοθήκες, καθώς και η αβέβαιη ποιότητας τους δηµιουργούν νέες προκλήσεις ως προς την αναζήτηση ανάκτηση και απόδοση τους. Η «άνεση» στην τεχνολογία της πληροφόρησης απαιτεί τεχνικές και πνευµατικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο τελικός αποδέκτης της πληροφορίας για την σωστή και αποτελεσµατική απόδοση της. [1] Στο σύγχρονο περιβάλλον οι βιβλιοθήκες διευρύνουν τον ρόλος τους, ο οποίος πλέον δεν προσανατολίζεται µόνο προς την κατεύθυνση του εντοπισµού, της συγκέντρωσης και οργάνωσης των πληροφοριών, αλλά συγχρόνως µε την αλλαγή στην εκπαιδευτική σκέψη (διδασκαλία µε βάση την πολλαπλή βιβλιογραφία ή διδασκαλία µε βάση το µαθητοκεντρικό µοντέλο) αποτελεί σηµείο που εστιάζεται πλέον η εκπαιδευτική διαδικασία. [2] Η ανάγκη για αλλαγή δεν είναι τυχαία αλλά προέρχεται από την ζωτική σηµασία που έχει η πληροφορία για τον άνθρωπο σε µορφωτικό, ερευνητικό, ψυχαγωγικό και οικονοµικό επίπεδο. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η αναβάθµιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εξαρτάται από την ένταξη της βιβλιοθήκης στα προγράµµατα σπουδών, συµβάλλοντας στο γεφύρωµα του χάσµατος µεταξύ τάξης και βιβλιοθήκης. Η παραδοσιακή λειτουργία του µαθήµατος µέσα από την αποµνηµόνευση των σηµειώσεων ή των διαλέξεων του καθηγητή αρχίζει να ξεπερνιέται. ίνει τη θέση της στο µοντέλο εκπαίδευσης που υποστηρίζει την ανάπτυξη της κρίσης και της διορατικότητας του µαθητή και οδηγεί στην απόκτηση της γνώσης, µέσα από µια ανεξάρτητη µάθηση που υποστηρίζεται από την χρήση της βιβλιοθήκης. Tο µαθητοκεντρικό µοντέλο διδασκαλίας δίνει έµφαση στην εµπειρία και στην αφοµοίωση της γνώσης παρά στην αποµνηµόνευση. Ο σπουδαστής επιλέγει και αναλύει τις πληροφορίες σε γνωστικά αντικείµενα που άπτονται της ύλη του µαθήµατος. [3] Ο Evans Ira Farber, υποστηρίζει ότι ο βιβλιοθηκονόµος θα πρέπει να συνεργάζεται µε τον καθηγητή και να µαθαίνει σχετικά µε τους στόχους και το περιεχόµενο του µαθήµατος ώστε να προσπαθεί να βρει τρόπους µε τους οποίους µπορεί να βοηθήσει στην διαδικασία της µάθησης. [4] Ο νέος ρόλος της βιβλιοθήκης Η αλλαγή στην εκπαιδευτική σκέψη, η εκρηκτική αύξηση των ηλεκτρονικών επιστηµονικών πληροφοριών και οι µεγάλες εξελίξεις στην τεχνολογία, αποτελούν µεγάλη πρόκληση για τις πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες όσον αφορά τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Στην τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται µια αυξανόµενη έµφαση στην συνεργασία µεταξύ βιβλιοθηκαρίων και εκπαιδευτικών για την ενσωµάτωση της πληροφορικής παιδείας (Information literacy-i.l) στα προγράµµατα σπουδών των σχολών. [5, 19] Το ενδιαφέρον αυτό απεικονίζεται στην εκτενή βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την πληροφοριακή παιδεία και φανερώνει τη σπουδαιότητά της ως κεντρικό συστατικό του ακαδηµαϊκού προγράµµατος σπουδών. Εντούτοις, παρά την αυξανόµενη αναγνώριση του ρόλου της, παρατηρείται µικρή ενσωµάτωση σχετικών µαθηµάτων στα προγράµµατα σπουδών των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. 1

2 Ο εκπαιδευτικός ρόλος των βιβλιοθηκών δεν είναι κάτι νέο. Η έννοια της πληροφοριακής παιδείας αναπτύχθηκε ως απάντηση στην αυξανόµενη πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών που έχουν οδηγήσει, τόσο στον πολλαπλασιασµό των διαθέσιµων πηγών πληροφόρησης όσο και των συστηµάτων ανάκτησης τους. Κάτω από αυτήν την πραγµατικότητα, οι βιβλιοθήκες προκειµένου να ανταπεξέλθουν στον εκπαιδευτικό τους ρόλο θα πρέπει να προετοιµάζουν τους χρήστες τους µε ειδικά µαθήµατα, ώστε οι τελευταίοι να εκµεταλλευτούν αποτελεσµατικά και αποδοτικά την απέραντη ποσότητα των [6, 19] πληροφοριών που είναι διαθέσιµη. Ορισµός της πληροφοριακής παιδείας Η Αµερικάνικη Ένωση Βιβλιοθηκών θέλοντας να αναπτύξει µια κοινή γλώσσα συνεννόησης για την καλύτερη διερεύνηση και κατανόηση της πληροφοριακής παιδείας µεταξύ βιβλιοθηκονόµων, διδακτικού προσωπικού, φοιτητών και διοίκησης όρισε πέντε πρότυπα µε 22 δείκτες απόδοσης για την µέτρηση της προόδου µάθησης των φοιτητών. Πληροφοριακή παιδεία [7] ορίζεται το σύνολο των δυνατοτήτων που πρέπει να έχει ο σπουδαστής, ώστε να είναι σε θέση: Να καθορίζει την φύση και την έκταση της πληροφόρησης που χρειάζεται Να αξιολογεί την απαιτούµενη πληροφόρηση αποτελεσµατικά και αποδοτικά Να αποτιµά την πληροφόρηση και τις πηγές της µε κριτική σκέψη, να ενσωµατώνει την επιλεγµένη πληροφόρηση στην δική του γνωστική βάση Να γνωρίζει τα οικονοµικά, νοµικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήµατα που περιβάλουν την χρήση των πληροφοριών Να χρησιµοποιεί την πληροφόρηση αποτελεσµατικά για να επιτελέσει ένα συγκεκριµένο σκοπό Πληροφοριακή παιδεία : η ελληνική πραγµατικότητα Α) Στόχος της έρευνας Να καταγράψει εάν παρέχονται στους χρήστες των Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών υπηρεσίες πάνω στην πληροφοριακή παιδεία, το είδος των προγραµµάτων και το περιεχόµενο τους, διερευνώντας παράλληλα τον ρόλο και τα περιθώρια παρέµβασης της βιβλιοθήκης στην µαθησιακή διαδικασία. Β) Επιλογή, ανάλυση πληθυσµού-σύνταξη Ερωτηµατολογίου Λαµβάνοντας υπόψη το ίδιο το αντικείµενο της έρευνας, τις επιλεγµένες υποθέσεις εργασίας, τον τύπο του υιοθετούµενου δείγµατος και τα υλικό-τεχνικά εµπόδια που προκύπτουν, επιλέχθηκε να σταλεί ηλεκτρονικά µέσω στις βιβλιοθήκες των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της Ελλάδος, ερωτηµατολόγιο βασισµένο στις οδηγίες της ACRL [7] για το information literary. Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 11 ερωτήµατα και η δοµή του έχει συνταχθεί έτσι ώστε να αποτελεί µέσο όχι µόνο συλλογής αλλά και διάχυσης πληροφοριών για όσους αγνοούν την ύπαρξη της πληροφοριακής παιδείας. Επιλέχθηκαν κλειστού τύπου ερωτήσεις για την ευκολότερη κωδικοποίηση και την καλύτερη στατιστική ανάλυση µε την βοήθεια του Microsoft excel. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου- Μαρτίου του 2004 µε συνολικό δείγµα 115 βιβλιοθήκες. Από αυτές ανταποκρίθηκαν απαντώντας οι 84, ένα ποσοστό ανταπόκρισης περίπου 73%, που τείνει σε διάστηµα εµπιστοσύνης το 95% [9] Γ) Παρουσίαση ανάλυση ερωτηµατολογίου Οι Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδος στην πλειοψηφία τους περιλαµβάνουν στις υπηρεσίες τους προγράµµατα πληροφοριακής παιδείας σε ποσοστό 58,3% έναντι 41,7% αυτών που δεν έχουν προσαρµόσει στις υπηρεσίες ανάλογο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Tα µαθήµατα I.L γίνονται κυρίως µε ευθύνη της βιβλιοθήκης και περιλαµβάνουν µόνο µαθήµατα εκµάθησης βιβλιογραφικών ικανοτήτων αφού η εκµάθηση δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών καλύπτεται από τα µαθήµατα που υπάρχουν ενσωµατωµένα στα προγράµµατα σπουδών των σχολών. Τα προγράµµατα εκµάθησης βιβλιογραφικών ικανοτήτων προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες µέσα από διάλεξη σε ποσοστό 53 %, ενώ ένα ποσοστό 43% παρέχετε µέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης µε on-line εκπαιδευτικούς οδηγούς(tutorials). Τέλος µόλις το 4% έχει [πίνακας 2] ενσωµατώσει στα προγράµµατα σπουδών της σχολής µάθηµα I.L Το περιεχόµενο των προγραµµάτων εκµάθησης βιβλιογραφικών ικανοτήτων περιλαµβάνει : α) Χρήση πληροφοριακών εργαλείων ανάκτησης πληροφοριών 53%(opac, electronic journal, data base, cd-server), 26,5%(opac, electronic journal, data base, web search), 16,3% (information organization, opac, electronic journal, data base, cd-server) 4,2% (opac, electronic journal, data base). [πίνακας1] β)καθορισµός φύσης και έκτασης της πληροφορίας Το 68,75 % των προγραµµάτων παρέχει πληροφορίες για το πώς θα εκφράσει ο χρήστης την πληροφοριακή του ανάγκη προσδιορίζοντας περιγράφοντας το θέµα του µε λέξεις κλειδιά, κατασκευάζοντας στρατηγικές αναζήτησης αφού πρώτα έχει επιλέξει την κατάλληλη πληροφοριακή πηγή, ενώ το 31,25 %των προγραµµάτων δεν περιλαµβάνουν στα προγράµµατα τους αντίστοιχες πληροφορίες γ) Αποτίµηση αξιολόγηση των πληροφοριών Το 75,3% των προγραµµάτων παρέχει πληροφορίες για τα κριτήρια τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την αποτίµηση και αξιολόγηση της πληροφορίας, ενώ 24,7% δεν περιλαµβάνει στα προγράµµατα του αντίστοιχη ενότητα πληροφόρησης. Τα προγράµµατα Ι.L γίνονται σε ποσοστό 71,4 σε αίθουσα εξοπλισµένη µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενώ το 28,6 % σε απλές αίθουσες διδασκαλίες µε την βοήθεια data display. Η χρονική διάρκεια των προγραµµάτων είναι 1ώρα σε ποσοστό 52% και 2 ώρες σε ποσοστό 48 % Γίνεται πλέον αντιληπτό ότι οι ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες αρχίζουν να προσαρµόζονται στις απαιτήσεις των συνθηκών της ψηφιακής εποχής εισάγοντας στις υπηρεσίες τους προγράµµατα Ι.L µε πρώτο στόχο την ανάδειξη ανεξάρτητων χρηστών υπηρεσιών βιβλιοθήκης. [10] Στην Ελλάδα η τριτοβάθµια εκπαίδευση βρίσκεται σε µια διαδικασία µετασχηµατισµού προς ευέλικτα συστήµατα µάθησης προετοιµάζοντας τους φοιτητές στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες τις αγοράς εργασίας που επιβάλει η τεχνολογική πρόοδος. Η απόκτηση δεξιοτήτων µέσα από την πληροφορική παιδεία πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες της αυτοκατευθυνόµενη µάθησης από την πλευρά των φοιτητών, καθώς εµπλέκονται στη χρήση µιας µεγάλης ποικιλίας πληροφοριακών πηγών την οποία χρησιµοποιούν για να επεκτείνουν τη γνώσης τους και να βελτιώσουν την κριτικής τους σκέψη. [11] ιδάσκοντες και βιβλιοθηκονόµοι πρέπει να συνεργαστούν για να αναπτύξουν κύκλους µαθηµάτων στα πλαίσια ιδιαίτερων επιστηµονικών κλάδων για την κατανόηση-καταχώρησης της γνώσης µέσα από την πληροφοριακή παιδεία Για να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω θα πρέπει να υπάρξουν θεσµικές ρυθµίσεις που θα δίνουν στις βιβλιοθήκες την δυνατότητα συµµετοχής τους στην διαµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών. [12] Σχεδιάζοντας ένα πρόγραµµα πληροφοριακής παιδείας 2

3 Στόχος ενός προγράµµατος πληροφοριακής παιδείας, είναι να υποστήριξη την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της διορατικότητας του φοιτητή, που θα τον οδηγήσουν στην απόκτηση της γνώσης µέσα από την αποτίµηση της πληροφορίας. [13] Τι πρέπει να γνωρίζει ο σπουδαστής ώστε να µπορεί να ολοκληρώσει µια εργασία ανάθεσης αποτελεσµατικά και αποδοτικά; Ποια εµπόδια είναι πιθανόν να συναντήσουν οι φοιτητές κατά την ολοκλήρωση της εργασίας τους; Ποιος είναι ο ρόλος του βιβλιοθηκονόµου και του εκπαιδευτικού στην εφαρµογή ενός προγράµµατος πληροφοριακής παιδείας. [14] ΣΣττάάδδι ιοο 22: : ΣΣχχεεδδι ιαασσµµόόςς εεππι ιλλοογγήήςς ππηηγγώνν ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς Οι οµάδες των φοιτητών έχουν χρονικό περιθώριο τεσσάρων εβδοµάδων για την ανάπτυξη των επιµέρους θεµάτων και την παρουσίασή τους. Οι φοιτητές για την κάλυψη του θέµατός τους, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν τίτλους βιβλίων που υπάρχουν στη συλλογή της βιβλιοθήκης, άρθρα από επιστηµονικά περιοδικά, αναφορές από βάσεις δεδοµένων και ιστοσελίδες ΣΣττάάδδι ιοο 33: : ΣΣχχεεδδι ιαασσµµόόςς ααννάάκκττηησσηηςς ααππααι ιττοούύµµεεννηηςς ππλληηρροοφφοορρί ίααςς Στην συνέχεια ο βιβλιοθηκονόµος παρουσιάζει στους φοιτητές τις πηγές που διαθέτει η βιβλιοθήκη και τους τρόπους αναζήτησης και ανάκτησής τους. Παρουσιάζει τις πληροφορίες όπως αυτές παράγονται, δηµοσιεύονται και οργανώνονται, είτε µέσα από τον τοπικό κατάλογο της βιβλιοθήκης, είτε από τις διαθέσιµες ηλεκτρονικές πηγές (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδοµένων, web, κτλ). Βασικά βήµατα: Έρευνα εύρους, περιεχοµένου και οργάνωσης των συστηµάτων ανάκτησης της πληροφορίας Σχεδιασµός στρατηγικής αναζήτησης µε την χρήση εντολών ανάλογα µε το σύστηµα ανάκτησης που επιλέχθηκε Προσδιορισµός λέξεων κλειδιών, συνώνυµων και σχετικών όρων για την απαιτούµενη πληροφόρηση Επιλογή ελεγχόµενου λεξιλογίου ειδικού για τον επιστηµονικό κλάδο ή την πηγή ανάκτησης της πληροφορίας που επιλέχθηκε Έλεγχος ορθογραφίας Προσδιορισµός των πιθανών πηγών άντλησης πληροφοριών ηµιουργία ενός συστήµατος οργάνωσης ανακτηθέντων πληροφοριών [15, 16] Καταγραφή των καταλληλότερων πληροφοριών για µελλοντική αναφορά. ΣΣττάάδδι ιοο 11: : ΕΕππι ιλλοογγήή- -κκααθθοορρι ισσµµόόςς θθέέµµααττοοςς.. ιααττύύππωσσηη ππλληηρροοφφοορρι ιαακκήήςς ααννάάγγκκηηςς Ο βιβλιοθηκονόµος σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο καθηγητή αναπτύσσουν ένα σχέδιο µαθήµατος. Χωρίζουν τους φοιτητές σε οµάδες των 4-5 ατόµων. Η κάθε οµάδα καλείται να ερευνήσει ένα σύνολο ερωτήσεων γύρω από συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές που ο διδάσκων έχει σκοπό να καλύψει κατά την διάρκεια του µαθήµατός του. Τα ερωτήµατα που πρέπει να απασχολήσουν τον φοιτητή και τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει είναι τα εξής: Είναι σηµαντικό να επιλεχτεί ένα θέµα που είναι "πραγµατοποιήσιµο" Ο καθαρισµός του θέµατός είναι µια διαδικασία µε την οποία διατυπώνονται οι ερευνητικές ερωτήσεις, στις ιδιαίτερες πτυχές του θέµατος Εντοπισµός της σηµαντικότερης θεωρίας πάνω στην οποία στηρίζεται η εργασία ιατύπωση ερευνητικού ερωτήµατος ιατύπωση συγκεκριµένης υπόθεσης (ή υποθέσεων) που εξετάζονται Εξέταση των γενικών ή ειδικών πηγών πληροφοριών για να αυξηθεί η οικειότητα µε το θέµα Καθορισµός της διαθεσιµότητας των πηγών πληροφόρησης Σύσκεψη µε τους διδάσκοντες για τις πιθανές ιδέες του θέµατος Ανάπτυξη της πρότασης µε διατύπωση ερωτήσεων που βασίζονται στο υπό διερεύνηση θέµα Ανάπτυξη ενός σχεδίου έρευνας που αρµόζει στην ακολουθούµενη διερευνητική µέθοδο Σχεδιασµός χρονοδιαγράµµατος ανάκτησης και αποτίµησης της απαιτούµενης πληροφόρησης. [15,16] ΣΣττάάδδι ιοο 44: : ΣΣχχεεδδι ιαασσµµόόςς ααπποοττί ίµµηησσηηςς- - ααξξι ιοολλόόγγηησσηηςς ππλληηρροοφφοορρί ίααςς Στο χρονικό διάστηµα έως ότου οι φοιτητές ξεκινήσουν την παρουσίαση των εργασιών τους, ο διδάσκων σε συνεργασία µε τον βιβλιοθηκονόµο και πάντα στα θεµατικά πλαίσια του µαθήµατος, καθοδηγούν τους φοιτητές στο πώς να χρησιµοποιούν τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης των πληροφοριών του διαδικτύου, στο πώς θα διαβάζουν ένα άρθρο περιοδικού επιλέγοντας τις κύριες ιδέες αλλά και την αντικειµενικότητα των ίδιων των πληροφοριών όπως αυτές παρουσιάζονται και στο να αναλύουν τη δοµή και την λογική των επιχειρηµάτων ή των µεθόδων που παρουσιάζονται. Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στα οικονοµικά, νοµικά και κοινωνικά θέµατα που περιβάλλουν την χρήση της πληροφορίας. Βασικά βήµατα: ιαβάζει το κείµενο επιλέγει τις κύριες ιδέες Εξετάζει και συγκρίνει την πληροφόρηση από ποικίλες πηγές για να αποτιµήσει την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την ακρίβεια, την αυθεντικότητα, την επικαιρότητα Αναλύει τη δοµή και την λογική υποστήριξη επιχειρηµάτων ή µεθόδων Επαναδιατυπώνει συνθέτει τις κύριες ιδέες του κειµένου µε δικά του λόγια για να δοµήσει νέες έννοιες Εξάγει συµπεράσµατα βασισµένα στην πληροφόρηση που συγκέντρωσε Καθορίζει αν θα ενσωµατώσει ή θα απορρίψει απόψεις που συνάντησε Καθορίζει αν η αρχική ανάγκη πληροφόρησης έχει ικανοποιηθεί ή χρειάζεται πρόσθετη Προσδιορίζει κενά στην πληροφόρηση που ανακτήθηκε και καθορίζει, αν θα πρέπει να επανεξεταστεί η στρατηγική έρευνας (αναθεώρησηβελτίωση στρατηγικής). [8] ιαβάζοντας ένα Άρθρο περιοδικού Βασικά βήµατα Ποια συγκεκριµένη υπόθεση (ή υποθέσεις) εξετάζονται Ποια προγενέστερη εργασία υποστηρίζει το θεωρητικό πλαίσιο που περιγράφεται Πάνω σε ποίες θεωρίες στηρίζεται η εργασία που γίνεται Είναι το πείραµα πειστικό Ήταν τα στοιχεία που αναλύθηκαν και που ερµηνεύθηκαν αρκετά Ποια είναι τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της µελέτης Ποια βιβλιογραφία χρησιµοποιήθηκε [8] Κριτήρια αξιολόγησης πληροφοριών πηγών διαδικτύου Βασικά βήµατα Περιεχόµενο Τι περιέχει η ιστοσελίδα Ποιος είναι ο σκοπός της ιστοσελίδας Ποια είναι η αξία της ιστοσελίδας σε σύγκριση µε άλλες πηγές πληροφοριών 3

4 Είναι οι συνδέσεις σχετικές και κατάλληλες µε το σκοπό της ιστοσελίδας Είναι οι συνδέσεις περιεκτικές σε πληροφορίες ή παρέχουν απλές αναφορές. Είναι οι πληροφορίες αξιόπιστες και χωρίς λάθη Είναι η άποψη του συντάκτη αντικειµενική και αµερόληπτη Οι πληροφορίες που εµφανίζονται είναι έγκυρες και καλά ερευνηµένες Οι πληροφορίες που παρέχονται τεκµηριώνονται από τις πηγές που έχουν αντληθεί Το κείµενο ακολουθεί τους βασικούς κανόνες γραµµατικής και ορθογραφίας Συντάκτης Στοιχεία επαφής και επικοινωνίας µε τον συντάκτη ή τον παραγωγό της ιστοσελίδας Υπάρχει ένας συντάκτης παραγωγός που υπογράφει ελέγχει τις πληροφορίες Ποια είναι τα προσόντα εµπειρία του συντάκτη Ηµεροµηνία είχνει πότε το υλικό γράφτηκε, πότε αναθεωρήθηκε Πόσο ενηµερωµένες είναι οι συνδέσεις Κόστος-δυνατότητα πρόσβασης Είναι η ιστοσελίδα διαθέσιµη σε µόνιµη βάση Είναι ο χρόνος απόκρισης γρήγορος Σχεδιασµός ιστοσελίδας Απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την χρησιµοποίησης της σελίδας [8, 20] Είναι η ιστοσελίδα εύκολη εξερευνήσιµη ο Σττάάδδι ιοο 55 Πααρροουυσσί ίαασσηη ααξξι ιοολλόόγγηησσηη Κάθε οµάδα αφού παρουσιάζει το θέµα που έχει αναλάβει να αναπτύξει συµπληρώνει ένα ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του µαθήµατος. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι ευεργετική, µπορεί να εξυπηρετήσει την επίτευξη ή αποτυχία των στόχων, τις αδυναµίες αλλά και τα πλεονεκτήµατα του προγράµµατος. Ένα ιδιαίτερο προσιτό πρότυπο που µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα για την αξιολόγηση του προγράµµατος πληροφοριακής παιδείας είναι αυτό του Kirkpatrick [17] το οποίο περιέχει τέσσερα επίπεδα αξιόλογης: (1) Reaction (Αντίδραση )Εξετάζει την άµεση αντίδραση των συµµετεχόντων δηλ αν βρήκαν την κατάρτιση επιτυχή και χρήσιµη, την υλικοτεχνική υποδοµή κατάλληλη,κτλ. (2) Learning (τι έχει µαθευτεί-εκµάθηση )Αναφέρεται κατά πόσο οι συµµετέχοντες ανέπτυξαν ή βελτίωσαν τις δεξιότητες τους πάνω στην αναζήτηση πληροφοριών µέσα από την επίδραση του προγράµµατος (3) Behaviors(Συµπεριφορά) Αφορά την µέτρηση των αλλαγών στην µακροπρόθεσµη συµπεριφορά του ατόµου π. χ ένας ο σπουδαστής έχει µεταφέρει ή όχι τις δεξιότητες που απέκτησε µέσο του προγράµµατος IL στους πρόσφατους ερευνητικούς του στόχους (4) Results.(Αποτελέσµατα) Αφορά το αντίκτυπο ή το όφελος της κατάρτισης σε οργανωτικό επίπεδο. Συµπεράσµατα Σε ένα περιβάλλόν που χαρακτηρίζεται από τις γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές και την αύξηση της χρήση των πληροφοριών, η πληροφοριακή παιδεία θα αποτελέσει τρόπο ζωής για το σύνολο του πληθυσµού. Η ποιοτική εκπαίδευση απαιτεί όχι µόνο επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες άλλα και προγράµµατα που να εξουσιοδοτούν τους ανθρώπους να µπορούν να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αποτελεσµατικά.πάνω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο που διαµορφώνεται θα πρέπει: Οι διοικήσεις των ιδρυµάτων και το διδακτικό προσωπικό να δεχτούν και να υποστηρίξουν την αναγκαιότητα και τη χρησιµότητα της πληροφοριακής παιδείας εντάσσοντας την ως εδικό µάθηµα στα προγράµµατα σπουδών Εκµετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνολογία ώστε να παρέχονται µαθήµατα πληροφοριακής παιδεία από απόσταση ενθαρρύνοντας και εξοικειώνοντας τους χρήστες µε την σύγχρονη τεχνολογία Οι σχολές βιβλιοθηκονοµίας να αποτελέσουν κέντρα αναφοράς για θέµατα πληροφοριακής παιδείας εκπαιδεύοντας µέσα από σειρά µαθηµάτων ή σεµιναρίων τους βιβλιοθηκονόµους Η σύγκλιση των ηλεκτρονικών και παραδοσιακών πηγών είναι ένα σύνθετο πρόβληµα αντιµετώπισης για τις βιβλιοθήκες. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον πληροφόρησης θα πρέπει να παρουσιαστεί ως συµπλήρωµα των παραδοσιακών σχηµάτων. Οι σπουδαστές θα πρέπει να µάθουν και τώρα να χρησιµοποιούν τους παραδοσιακούς πόρους πληροφόρησης αφού δεν θα εξαφανιστούν στο εγγύς µέλλον. Η αποδοτική κατανοµή της γνώσης αναγνωρίζεται πλέον ως ο κύριος µοχλός αύξησης της παραγωγικότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται, η προσαρµοστικότητα στην αλλαγή δίνει έµφαση στη γνώση και δηµιουργεί την ανάγκη διαρκούς µάθησης επιβάλλοντας αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα. [19] 4

5 ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 16% 4% (opac, electronic journal, data base, cd-server) (opac, electronic journal, data base, web search), 27% 53% (information organization, opac, electronic journal, data base, cdserver) (opac, electronic journal, data base). Πίνακας1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 4% ΙΑΛΕΞΗ 43% 53% WEB-ON-LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Πίνακας 2 5

6 Βιβλιογραφία 1) Rader, H. (1995). Information literacy and the undergraduate curriculum. LibraryTtrends v..44 (2), pp ) Van Vuren, A. J. and Henning, J. C. (1998). User education in a flexible learning environment an opportunity to stay relevant in the 21 st century The Challenge to be relevant in the 21 st century, IATUL conference, University of Pretoria South Africa June (viewed ) 3) Breivik, Patricia Senn and Jones, Dan L. (1993). "Information Literacy: Liberal Education for the Information Age" Liberal Education, v. 79 (1) 4) Evan, Ira Farber (1992). Bibliographic instruction in practice: a tribute to the legacy of Evan Ira Farber, based on 5 th Earlham college-eckerd college bibliographic instruction conference Febr 5-7 5) Breivik, Patricia Senn and Gee, E. Gordon (1989). Information Literacy: Revolution in the Library. American Council on Education and Oryx Press, Phoenix, AZ. 6) Breivik, Patricia Senn (1992). "Education for the Information Age" in Information Literacy: Developing Students as Independent Learners New Directions for Higher Education (Farmer, D.W. and Mech, T.F., editors.) San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, No. 78 7) American Library Association Presidential Committee on Information Literacy (1989). Final Report. Washington, D.C. 8) American library association [Viewed ] 9) Stephen, P.K, Hornby, S.(1997). Simple statistics for library and information professionals. Library Association Publishing 10) Kohl, D. K. (1995). As time goes by revisiting fundamentals, Library Trends, v. 44 (2), pp ) Branch, K. and Gilchrist, D. Library instruction and information literacy in community and technical colleges, v. 35 (4), pp ) Rader H. B. (1995). Information literacy and undergraduate curriculum. Library Trends v. 44 (2), pp ) Bodi (1988). Critical thinking and bibliographical instruction: the relationship. Journal of Academic Librarianship 14 (3), pp ) Herro (2000). Bibliographic instruction and critical thinking. Journal of Adolescent and Adult Literacy 43 (6), pp ) Esther, S. Grassian and Kaplowitz, Joan R. (2001). Information literacy instruction: theory and practice New York: Neal Schuman 16) Trudi,E. Jacobson and Helene, C. (2001). Williams Teaching the new library to today s users New York: Neal Schuman 17) Kirkpatrick, D. L. (1998). Evaluating Training Programs: The Four Levels, 2nd ed., Barrette-Koehler Publishers, San Francisco, CA 18) Drucker, Peter F. (1969). The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper and Row 19) Lenox, Mary F. and Walker, Michael L. (1993). "Information Literacy in the Educational Process". The Educational Forum, v. 57 (Spring) 20) Susan, Beck (2004). The Good, the Bad & the Ugly: or, Why It's a Good Idea to Evaluate Web Sources [Viewed ] 6

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία: Μέθοδοι και η ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών

Πληροφοριακή Παιδεία: Μέθοδοι και η ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών Πληροφοριακή Παιδεία: Μέθοδοι και η ελληνική πραγµατικότητα στο χώρο των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών Ανακοίνωση στην Ηµερίδα «ΟΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση

Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση Ένωση Κολεγιακών & Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ACRL) Πρότυπα δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση Εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Association of College and Research Libraries

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005 Πληροφορία και ο κύκλος της πληροφορίας Η πληροφορία αποτελεί βασικό συστατικό της γνωστικής διαδικασίας του ανθρώπου και η χρήση της ως έννοια ποικίλλει από την καθημερινή γλώσσα που σημαίνει είδηση/μήνυμα/ενημέρωση/γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντικειμενικοί παράγοντες, υποκειμενικές προϋποθέσεις και πεδία εφαρμογής.

Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντικειμενικοί παράγοντες, υποκειμενικές προϋποθέσεις και πεδία εφαρμογής. Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντικειμενικοί παράγοντες, υποκειμενικές προϋποθέσεις και πεδία εφαρμογής. Φίλιππος Τσιμπόγλου *, Χρήστος Παπαθεοδώρου * Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας πληροφοριακή παιδεία

ιδάσκοντας πληροφοριακή παιδεία ιδάσκοντας πληροφοριακή παιδεία Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης (nikit@lib.teiher.gr) ηµοσιευµένο στο: Πρακτικά 16 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς: Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Προσωπικού. Κεφάλαιο 8

Εκπαίδευση Προσωπικού. Κεφάλαιο 8 Εκπαίδευση Προσωπικού Κεφάλαιο 8 Case study Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝ έχει προσωπικό 4000 ατόμων και παράγει μεταλλικά προϊόντα. Τα σχέδια και οι τιμές των προϊόντων της είναι ανάλογα με των ανταγωνιστών της.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Χημείας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Χημείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Η Τεχνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Chain Reaction: A sustainable Approach to Inquiry Based Science Education» διοργανώνει το στο του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Περιεχόµενα της διάλεξης. Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Ας κάνουµε µια άσκηση. Είναι έτσι, αλήθεια; Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Περιεχόµενα της διάλεξης Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα