Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 08/11/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 08/11/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο"

Transcript

1 Global Technical Analysis Institute 08/11/13 Greek Finance Forum Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Greek Finance Forum* Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ προτροπι για αγορά, πώλθςθ ι/και διακράτθςθ προϊόντων των αγορών κεφαλαίου και χριματοσ. Η ανάγνωςθ του παρόντοσ ςθμαίνει και αποδοχι τθσ αποποίθςθσ ευκφνθσ που παρουςιάηεται ςτθν τελευταία ςελίδα. London -Athens 08/11/2013

2 2 MSCI, Τρόικα & O ζηότος για ηο Χ.Α. Με τθν αναδθμοςίευςθ (από το ) των τελευταίων ειδιςεων που ζχουν να κάνουν με τθν ανακοίνωςθ των δεικτϊν τθσ MSCI και τισ τελευταίεσ ειδιςεισ από τισ διαπραγματεφςεισ με τθν τρόικα κα ξεκινιςουμε. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ τθσ Morgan Stanley, θ είςοδοσ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, τθν Alpha Bank και τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ είναι οι μεγαλφτερεσ προςκικεσ εταιρειϊν ςτο δείκτθ MSCI Global Standard Indices, με βάςθ τθν κεφαλαιοποίθςθ των εταιρειϊν. θμειϊνεται ότι οι αλλαγζσ κα ιςχφςουν από τισ 26/11. Αξίηει να αναφζρουμε ότι θ ςτάκμιςθ του MSCI Greece ςτον MSCI Emerging Markets κα είναι ςτο 0,43% (με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ 18/10/13). Οι μετοχζσ με τθ μεγαλφτερθ ςτάκμιςθ ςτον MSCI Greece κα είναι ο ΟΠΑΠ (ςτάκμιςθ 18,01%), ο ΟΣΕ (17,95%) και θ Εκνικι (11,01%). φμφωνα πάντα με τθν ανακοίνωςθ οι αλλαγζσ ςτουσ βαςικοφσ δείκτεσ είναι οι ακόλουκεσ: MSCI Standard Greece τον MSCI Standard Greece υπάρχουν 8 προςκικεσ καμία διαγραφι (ςυμμετείχαν μόνο ο ΟΠΑΠ και ο ΟΣΕ). Προςκικεσ Alpha Bank Σράπεηα Πειραιϊσ Folli Follie ΕΛΠΕ Jumbo ETE ΔΕΗ Σιτάνασ MSCI GLOBAL SMALL CAP INDICES τθν περίπτωςθ MSCI GLOBAL SMALL CAP INDICES, υπάρχουν 1 προςκικθ 9 διαγραφζσ, οι οποίεσ είναι κυρίωσ οι ειςθγμζνεσ οι οποίεσ διαγράφονται και προςτίκενται ςτον παραπάνω δείκτθ. Εξαίρεςθ αποτελεί θ μετοχι τθσ Βιοχάλκο θ οποία είναι θ μοναδικι θ οποία διαγράφεται πλιρωσ από τουσ δείκτεσ.

3 3 Προςκικθ ΟΛΠ Διαγραφζσ Alpha Bank Σράπεηα Πειραιϊσ Folli Follie ΕΛΠΕ Jumbo ETE ΔΕΗ Σιτάνασ MSCI GLOBAL MICRO CAP INDICES Σζλοσ, ςτθν περίπτωςθ του MSCI GLOBAL MICRO CAP INDICES διαγράφεται το ςφνολο των 39 εταιρειϊν του δείκτθ, λόγω τθσ αλλαγισ τθσ κατθγοριοποίθςθσ τθσ ελλθνικισ χρθματιςτθριακισ αγοράσ από αναπτυγμζνθ ςε αναδυόμενθ, ενϊ αυτι θ εξζλιξθ εκτιμάτε ότι κα μποροφςε να προκαλζςει πιζςεισ ςε κάποιεσ από τισ «μικρζσ» ειςθγμζνεσ που ςυμμετείχαν ςτο δείκτθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι μετοχζσ που διαγράφονται είναι οι ακόλουκεσ: AEGEAN AIRLS ANEK LINES ATHENS MEDICAL ATTICA BANK AUTOHELLAS CRETA FARM DIAGNOSTIC & THERAPEUTIC EUROPEAN RELIANCE GEN IN FLEXOPACK FOURLIS GEK TERNA HALCOR HELLENIC CABLES HELLENIC SUGAR INDUSTRY I KLOUKINAS-I LAPPAS IKTINOS HELLAS REG INFORM P. LYKOS INTRACOM J&P AVAX

4 4 KARATZIS SA KLEEMAN HELLAS KORRES NATURAL PRODUCTS KRI KRI MILK INDUSTRY LAMDA DEVELOPMENT LOULIS MILLS M.L.S. MULTIMEDIA MICHANIKI COMMON MIG REAL ESTATE NIREFS AQUACULTURE PLASTIKA KRITIS QUEST HOLDINGS REDS SARANTIS SIDENOR STEEL PROD & MAN TECHNICAL OLYMPIC THESSALONIKI PORT AUTHOR THESSALONIKI WATER&SEWAG THRACE PLASTICS TRASTOR REAL ESTATE INV Διαπραγμαηεύζεις με ηην Τρόικα.. Για τθν Κυριακι το πρωί αναβλικθκε θ προγραμματιςμζνθ για αφριο το απόγευμα ςφςκεψθ του υπουργοφ Οικονομικϊν, κ. Γ. τουρνάρα, με τουσ επικεφαλισ τθσ τρόικασ. φμφωνα με αρμοδια ςτελζχθ του υπουργείου Οικονομικϊν, ο λόγοσ τθσ αναβολισ είναι ότι θ τρόικα ηιτθςε περιςςότερο χρόνο ϊςτε να εκτιμιςει και να αξιολογιςει τα ςτοιχεία που ζχει ςυγκεντρϊςει τισ τελευταίεσ θμζρεσ και να παρουςιαςτεί με πλιρθ γνϊςθ τθσ κατάςταςθσ. Κυρίωσ, οι δανειςτζσ φαίνεται να κζλουν να μελετιςουν τισ προτάςεισ που τουσ υπζβαλε ο υπουργόσ Εργαςίασ Γιάννθσ Βροφτςθσ, δια των οποίων ςτοχεφεται να καλυφκεί το δθμοςιονομικό κενό του 2014, το οποίο θ ελλθνικι πλευρά εκτιμά ςτα 500 εκατομμφρια ευρϊ. θμειϊνεται ότι χκεσ, ςε μια μικρι αντιδιαςτολι του κλίματοσ των προθγοφμενων εβδομάδων, ανοιχτό αφινει το ΔΝΣ το ενδεχόμενο λιψθσ νζων μζτρων για τθν κάλυψθ του δθμοςιονομικοφ κενοφ του υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τισ ςθμερινζσ δθλϊςεισ του εκπροςϊπου του ταμείου, κ.σηζρι Ράισ, ςτθν Ουάςινγκτον, το βαςικό μζλθμα του ταμείου είναι να βοθκιςει τθν Ελλάδα να επανζλκει ςτο δρόμο τθσ μακροοικονομικισ και χρθματοοικονομικισ ςτακερότθτασ. φμφωνα πάντα με τα όςα διλωςε ο εκπρόςωποσ του ταμείου, οι διαπραγματεφςεισ τθσ τρόικασ με τισ ελλθνικζσ αρχζσ ςυνεχίηονται και ακόμθ

5 5 δεν ζχει αποφαςιςτεί θ θμερομθνία αναχϊρθςθσ τθσ αποςτολισ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου από τθν Ακινα, διλωςε ο εκπρόςωποσ του Σαμείου Σηζρι Ράισ, κατά τθν κακιερωμζνθ ςυνζντευξθ Σφπου ςτθν Ουάςιγκτον. Μάλιςτα, ςε ερϊτθςθ ςχετικά με δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ «Σο Βιμα» ςφμφωνα με το οποίο ο κ. Σόμςεν παρότρυνε τον κ. τουρνάρα να μθν δθλϊνει ότι «δεν κα λάβει νζα μζτρα, διότι κα κλθκεί να τα πάρει» ο κ. Ράισ δεν κζλθςε να ςχολιάςει οποιαδιποτε ςχετικι πλθροφορία και να τοποκετθκεί «ςτθν εξζλιξθ των διαπραγματεφςεων», προςκζτοντασ ότι «αυτι τθν περίοδο, θ αποςτολι αξιολογεί τα ςτοιχεία για τον προχπολογιςμό του 2014 και κα πρζπει να δοφμε τι μζτρα κα απαιτθκοφν για να φκάςουμε ςτον ςτόχο», όπωσ είπε. Ο κ. Ράισ επανζλαβε ότι οι ςυηθτιςεισ αφοροφν τον προχπολογιςμό του 2014, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ 5θσ αξιολόγθςθσ του ελλθνικοφ προγράμματοσ, ενϊ απζφυγε να τοποκετθκεί ςε ερϊτθςθ για το κζμα τθσ αςφάλειασ του Πολ Σόμςεν, με αφορμι το περιςτατικό κατά τθν ζξοδό του από το υπουργείο Οικονομικϊν. Επίςθσ, εκτόσ από τθ μθ αναφορά του ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία αναχϊρθςθσ τθσ τρόικασ από τθν Ακινα, δεν ςχολίαςε και τθν ερϊτθςθ ότι οριςμζνοι βουλευτζσ ηθτοφν από τθν κυβζρνθςθ «να εξετάςει τθν πικανότθτα ο κ. Σόμςεν να κεωρθκεί ανεπικφμθτο πρόςωπο ςτθν Ελλάδα». τθ ςυνζχεια, ςε ερϊτθςθ αν θ πολιτικι αςτάκεια ςε Ελλάδα και Ευρωηϊνθ, αλλά και θ πολιτικι βία, οφείλονται ςε πολιτικζσ λιτότθτασ που εφαρμόηει θ τρόικα, ο εκπρόςωποσ του ΔΝΣ υποςτιριξε ότι ςτόχοσ του Σαμείου είναι θ εμπζδωςθ τθσ μακροοικονομικισ και χρθματοοικονομικισ ςτακερότθτασ, ενϊ ειδικά για τθν Ελλάδα ανζφερε ότι είναι θ προςφορά βοικειασ ϊςτε θ χϊρα να επανζλκει ςε βιϊςιμθ ανάπτυξθ το ςυντομότερο δυνατόν. τθν ερϊτθςθ για το ενδεχόμενο επίκεςθσ εναντίον μελϊν τθσ αποςτολισ του Σαμείου απζφυγε να απαντιςει, ενϊ για τθ δολοφονία δυο μελϊν τθσ Χρυςισ Αυγισ ςθμείωςε ότι «παρακολουκοφμε τισ εξελίξεισ, αλλά δεν ζχουμε ςυγκεκριμζνο ςχόλιο». Σζλοσ, ςε άλλεσ ερωτιςεισ για τθν κατάςταςθ ςτθν ευρωηϊνθ και για τθν απόφαςθ τθσ ΕΚΣ για περαιτζρω μείωςθ των επιτοκίων, χαιρζτιςε το γεγονόσ, διατυπϊνοντασ τθν άποψθ ότι κα βοθκιςει για τθν ανάκαμψθ τθσ ευρωηϊνθσ

6 6 Σύνηομη αναζκόπηζη ηης τθεζινής ζσνεδρίαζης.. Καλι ιταν θ χκεςινι ςυνεδρίαςθ ςτο Χ.Α., με κζρδθ ςε όλο το ταμπλό, τηίρο ο οποίοσ αν και χαμθλόσ το πρωί αυξικθκε κατά τθν τελευταία 1,5 ϊρα και όλα αυτά με ςχετικι ϊκθςθ από τθν καλι εικόνα των διεκνϊν αγορϊν (μετά τθ μείωςθ των επιτοκίων από τθν ΕΚΣ και τα καλά μάκρο ςτισ ΗΠΑ) και εν αναμονι των ανακοινϊςεων για τθ ςφςταςθ των δεικτϊν MSCI. τα επιμζρουσ ςθμεία, με άνοδο 2,84% οι τράπεηεσ, με τθν ΕΣΕ ςτα 4,33 ευρϊ, +3,59% (το Warrant τθσ ςτα επίπεδα των 1,65 ευρϊ, +1,23%), τθν Alpha Bank ςτα επίπεδα των 0,649 ευρϊ, +1,09% (το Warrant ςτα επίπεδα των 1,35 ευρϊ, +2,27%), τθν Σράπεηα Πειραιϊσ ςτα επίπεδα των 1,48 ευρϊ, +4,23 (με το Warrant ςτα 0,829 ευρϊ, +1,34%) και τθν Eurobank ςτα επίπεδα των 0,706 ευρϊ, -1,26%. το υπόλοιπο ταμπλό, με άνοδο θ μετοχι τθσ ΔΕΗ (10,05 ευρϊ, +1,52%), τθσ ΕΧΑΕ (7,70 ευρϊ, +1,05 %), του ΟΣΕ (8,80 ευρϊ, +2,92%), του ΟΠΑΠ (9,45 ευρϊ, +0,94%) και του Ελλάκτωρα (3,10 ευρϊ, +2,31%). Με μεγάλεσ απϊλειεσ θ μετοχι τθσ Βιοχάλκο (6,06 ευρϊ, -8,46%), κακϊσ και με απϊλειεσ θ μετοχι των ΕΛΠΕ (9,40 ευρϊ, -1,26%), τθσ ωλ. Κορίνκου (1,,94 ευρϊ, -3%) και τθσ Jumbo (9,97 ευρϊ, -0,30%). Αναφορικά με το ΓΔ, αυτόσ ζκλειςε τελικά ςτα επίπεδα των 1.171,06 μονάδων, +1,25%, με το τηίρο ςτα επίπεδα των 103εκ ευρϊ

7 7 Plus 500 Κάντε online ςυναλλαγζσ με τθν κορυφαία εταιρεία (κάντε κλικ και κερδίςτε αποκλειςτικά bonus εγγραφισ από το με το «κλίκ» κατεβαίνει αυτόματα θ εγγυθμζνθ πλατφόρμα ςυναλλαγών) X.Α.: Παραμένει ο ζηότος ηης προζέγγιζης ηων επόμενων ανηιζηάζεων Μια ενδιαφζρουςα ςυνεδρίαςθ αναμζνεται να είναι θ ςθμερινι, ςτον απόθχο τθσ χκεςινισ ανακοίνωςθσ των δεικτϊν τθσ MSCI, με τισ 3 βαςικζσ τραπεηικζσ μετοχζσ (Εκνικι, Alpha Bank, Σράπεηα Πειραιϊσ), να είναι ςτο επίκεντρο, όπωσ και οι άλλεσ 7 μθ τραπεηικζσ μετοχζσ οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςτο κεντρικό δείκτθ (MSCI). ε κάκε περίπτωςθ και αν και δεν είμαςτε ςίγουροι ότι τα βραχυπρόκεςμα προβλιματα τθσ αγοράσ ζχουν τελειϊςει (δε κα πρζπει να ξεχνάμε τθ χκεςινι κακι εικόνα των διεκνϊν αγορϊν), θ εικόνα παραμζνει εξαιρετικά καλι, με τον επόμενο ςτόχο να είναι θ προςζγγιςθ και διάςπαςθ των πολφ ιςχυρϊν αντιςτάςεων του FTSE 25, αλλά και του τραπεηικοφ δείκτθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, όςον αφορά τθ διαγραμματικι εικόνα των τριϊν βαςικϊν δεικτϊν του Χ.Α. (ΓΔ, FTSE 25, Σραπεηικόσ Δείκτθσ) ζχουμε τα ακόλουκα:

8 8 ΓΔ Με ικανοποιθτικά κζρδθ 1,25% ζκλειςε χκεσ ο ΓΔ ςτισ 1.171,067 μονάδεσ, με φυςιολογικό τηίρο ςτα 103εκ ευρϊ. Μια από τα ίδια, με το πρϊτο ηθτοφμενο να είναι να μθ χακοφν οι ςτθρίξεισ ςτα επίπεδα των μονάδων (ςτα όρια αυτά κινείται τισ τελευταίεσ θμζρεσ), αν και βζβαια μια προςωρινι απϊλεια αυτϊν των επιπζδων (εφόςον φυςικά δεν ζχει ςυμβεί κάποιο «ατφχθμα») δε κα ιταν καταςτροφι. ε κάκε περίπτωςθ θ διαγραμματικι εικόνα παραμζνει πολφ κετικι. Αναφορικά με τισ επόμενεσ ςτθρίξεισ (χαμθλότερα των μονάδων), ζχουμε τα επίπεδα των μονάδων (μζτρια ςτιριξθ, ςε αυτά τα επίπεδα υπάρχει και ζνα μικρό gap), μονάδων (αδφναμεσ προσ μζτριεσ ςτθρίξεισ), των μονάδων (αδφναμεσ ςτθρίξεισ), των μονάδων (ςθμαντικζσ ςτθρίξεισ), των μονάδων (μζτριεσ προσ ιςχυρζσ ςτθρίξεισ), των 977 μονάδων (αδφναμθ προσ μζτρια ςτιριξθ), μονάδων (αδφναμεσ προσ μζτριεσ ςτθρίξεισ), και τα επίπεδα των μονάδων, από τισ πλζον ςθμαντικζσ μακροπρόκεςμεσ αντιςτάςεισ (οριακά χαμθλότερα υπάρχει το τελευταίο οχυρό των μονάδων). Όςον αφορά τισ αντιςτάςεισ (αν κυρίωσ ςτθν παροφςα φάςθ, όπωσ ζχουμε αναφζρει κατϋ επανάλθψθ) εςτιάηουμε ςτισ επιμζρουσ αντιςτάςεισ του FTSE 25 και του τραπεηικοφ δείκτθ), ζχουμε τα επίπεδα των μονάδων, ενϊ μετά από εκεί κρατάμε τθν ζλλειψθ αντιςτάςεων μζχρι περίπου 30% υψθλότερα. Τποςθμείωςθ ε κάκε ςχόλιο κα επαναλαμβάνουμε ότι ςυντελείται, θμζρα με τθν θμζρα, αναςτροφι τθσ μακροπρόκεςμθσ τάςθσ ςε κετικι, μετά από περίπου 5 χρόνια (υπάρχει μια ουςιϊδθσ και μεγάλθ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ διαγραμματικισ εικόνασ). Τραπεζικός Δείκηης Με ςθμαντικά κζρδθ 2,84% ζκλειςαν χκεσ οι τράπεηεσ, με το δείκτθ αυτϊν ςτισ 189,56 μονάδεσ. Με τον τραπεηικό κλάδο να αναμζνεται ςιμερα να είναι ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ και ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τα τελευταία ςχόλια, το μεγάλο ςτοίχθμα των επόμενων θμερϊν εβδομάδων, κα είναι θ εκ νζου προςζγγιςθ των κακοριςτικϊν επιπζδων των μονάδων. Θα επαναλάβουμε ότι διάςπαςθ τουσ, όποτε και αν ςυνζβαινε, κα ιταν ζνα εξαιρετικό νζο για τθν πορεία των τραπεηικϊν μετοχϊν, ςθματοδοτϊντασ ζνα νζο ανοδικό κφκλο. Κρατάμε, μάλιςτα, τθν ζλλειψθ αντιςτάςεων μζχρι τα επίπεδα περίπου των μονάδων, δθλαδι 50% και πλζον υψθλότερα.

9 9 Αναφορικά με τισ επόμενεσ ςτθρίξεισ, ζχουμε τα επίπεδα των μονάδων και των μονάδων. FTSE Large CAP 25 Σζλοσ, με κζρδθ 1,48% ζκλειςε χκεσ ο FTSE 25, ςτισ 390,11 μονάδεσ. Όπωσ ςυνεχϊσ αναφζρουμε, ο μεγάλοσ ςτόχοσ κατά το προςεχζσ χρονικό διάςτθμα, όχι μόνο για το δείκτθ αλλά και για ολόκλθρθ τθν αγορά, κα είναι θ προςζγγιςθ και διάςπαςθ των μονάδων (με τθν προςζγγιςθ αυτϊν των επιπζδων είχαμε τα πρόςφατα προβλιματα). Μια τζτοια επιτυχισ κίνθςθ-διάςπαςθ κα άνοιγε το δρόμο για μια μεγάλθ άνοδο, ζνα ςενάριο το οποίο ςυνδζεται άμεςα με γενικό ςενάριο μιασ ανόδου ςτθν αγορά κατά περίπου 30% (μζχρι περίπου τισ μονάδεσ). Αναφορικά με τισ ςτθρίξεισ ζχουμε τα επίπεδα των μονάδων (ιςχυρζσ ςτθρίξεισ), μονάδων (ιςχυρζσ ςτθρίξεισ), μονάδων (μζτριεσ προσ ιςχυρζσ ςτθρίξεισ) και τα επίπεδα των μονάδων (πολφ ιςχυρζσ μακροπρόκεςμεσ - ςτθρίξεισ).

10 10 Δηάγξακκα Γεληθόο Δείθηεο Δηάγξακκα Γεληθόο Δείθηεο (κε εβδνκαδηαία δεδνκέλα)

11 11 Δηάγξακκα Τξαπεδηθόο Δείθηεο Δηάγξακκα FTSE 25

12 12 Αποποίηση Ευθύνης Τα πξντόληα Τερληθήο Αλάιπζεο έρνπλ σο ζθνπό ηελ επηπξόζζεηε ελεκέξσζε ησλ επελδπηώλ κε ηα ζπκπεξάζκαηα κηαο ρξήζηκεο νπηηθήο γσλίαο. Η κέζνδνο ηεο Τερληθήο Αλάιπζεο δελ απνηειεί εμαληιεηηθό θξηηήξην ζηε ιήςε επελδπηηθώλ απνθάζεσλ αιιά ζπκβάιιεη καδί κε άιινπο παξάγνληεο όπσο ηε Θεκειηώδε Αλάιπζε θαη ηελ νινθιεξσκέλε γλώζε ηεο αγνξάο ζηε δηακόξθσζε κηαο πιεξέζηεξεο πξνζέγγηζεο ηεο πξνο εμέηαζε κεηνρήο. Επίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ελ ιόγσ πξντόληα βαζίδνληαη ζηε κεζνδνινγία ηεο Τερληθήο Αλάιπζεο θαη ζηε ρξήζε ηερληθώλ θαη δεηθηώλ π.ρ. ησλ RSI, MACD, Stochastic Oscillator όπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη εθαξκόδνληαη ζηελ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ηεο αγνξάο. Οη απόςεηο πνπ εμάγνληαη κέζσ ηεο Τερληθήο Αλάιπζεο, είλαη πηζαλό λα κε βξίζθνληαη ζε απόιπηε αξκνλία κε άιιεο κνξθέο ή κεζόδνπο αλάιπζεο, όπσο π.ρ. κε ηε Θεκειηώδε Αλάιπζε. Επίζεο, ιόγσ ηνπ βξαρπρξόληνπ ραξαθηήξα ηεο εμαγόκελεο άπνςεο, ζε πεξηόδνπο πςεινύ βαζκνύ κεηαβιεηόηεηαο (volatility), θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο δύζθνιε, ή αθόκε θαη εύζξαπζηε, ε απόπεηξα πξόβιεςεο ησλ κειινληηθώλ ηάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επηπέδσλ ηηκώλ ηα νπνία ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο ππνζεηηθνί ζηόρνη ζηήξημεο ή αληίζηαζεο (αγνξάο ή πώιεζεο). Αλάιεςε επζύλεο από ηελ πιεπξά αλαγλώζηε 1. Απαγνξεύεηαη ε κε θάζε ηξόπν αλαπαξαγσγή ηεο παξνύζαο αλάιπζεο θαη δεκνζίεπζε ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ή ζην δηαδίθηπν, κέξνπο ή ζπλόινπ απηήο, ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ ηνπ νπνίνπ θαη απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 2. Όια ηα παξαπάλσ γξαθόκελα απνηεινύλ αλαθνίλσζε εξεπλεηηθώλ θαζαξά πξνζεγγίζεσλ, πνπ δηεμάγνληαη απζηεξά θαη κόλν κε βάζε ηε κέζνδν ηεο ηερληθήο αλάιπζεο θαη όρη κε βάζε ηα ζεκειηώδε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ. 3. Οη παξαηεξήζεηο θαη νη εθηηκήζεηο πνπ αλαγξάθνληαη είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθέο, θαη ε εμαγσγή όισλ αλεμαηξέησο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηεξίδεηαη ζε απνιύησο ππνθεηκεληθά θξηηήξηα, πνπ πξνθύπηνπλ κε βάζε αξρέο θαη θαλόλεο ηεο ηερληθήο αλάιπζεο θαη θαη' νπδέλα ηξόπν δε ζηεξίδνληαη ζε πεγέο εζσηεξηθήο ή άιινπ είδνπο πιεξνθόξεζεο. 4. Καη' νπδέλα ηξόπν, ηα παξαπάλσ γξαθόκελα δελ απνηεινύλ πξνηξνπή γηα αγνξά, πώιεζε ή/θαη δηαθξάηεζε κεηνρηθώλ ηίηισλ ή/θαη ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο ή/θαη άιισλ, πάζεο θύζεσο, επελδπηηθώλ πξντόλησλ. Οη επελδύζεηο ζηα ρξεκαηηζηήξηα ραξαθηεξίδνληαη από πςειό θίλδπλν θαη πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα πξνζεθηηθόηαηεο κειέηεο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ.

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 04/12/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 04/12/13. Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Global Technical Analysis Institute 04/12/13 Greek Finance Forum Καζεκεξηλή Αλάιπζε θαη Σρόιην γηα ηηο αγνξέο Greek Finance Forum* Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να κεωρθκοφν ωσ προτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum *

Greek Finance Forum * 04/08/11 Global Technical Analysis Institute - Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute Καζεκεξηλό Report Σερληθήο Αλάιπζεο Greek Finance Forum * Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum *

Greek Finance Forum * 24/06/11 Global Technical Analysis Institute - Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute Καζεκεξηλφ Report Σερληθήο Αλάιπζεο Greek Finance Forum * Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ»

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ» Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Ελλθνικι Οικονομία Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος Παφλοσ Μυλωνάσ Επικεφαλισ Οικονομολόγοσ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ (+30 210)

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ 1 Οι ιδιωτικοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικζσ Καταβολζσ και Οι Προςκλιςεισ Μπροςτά μασ Η διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, επί υπουργίασ του τζφανου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015 29/06/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Πληροθορίες Ενημέρωζης Επενδσηών 21 Φεβρουαρίου 2011 Αποποίηζη Εσθύνης Σα ανωτζρω ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ι απορρζουν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΣΤΡΥ ΔΙΑΣΤΑΓΞΑΦΕΧΥΘ ΥΦΘΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΞΕΥΑΙΑΥ ΜΑΙ ΞΙΜΤΘΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΑΠΙΩΟ ΦΡΧ ΧΤΘΞΑΦΙΥΦΘΤΙΡΧ ΑΘΘΟΩΟ 18.260.763 ΟΕΩΟ, ΜΡΙΟΩΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 21/08/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές

Greek Finance Forum* 21/08/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές 21/08/14 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 17/04/13. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 17/04/13. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Global Technical Analysis Institute 17/04/13 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα