ΝΗΚΟ ΓΚΑΛΖ ΚΔΝΣΡΑ ΝΔΟΣΖΣΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ Α.Δ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΗΚΟ ΓΚΑΛΖ ΚΔΝΣΡΑ ΝΔΟΣΖΣΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ Α.Δ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ"

Transcript

1 ΝΗΚΟ ΓΚΑΛΖ ΚΔΝΣΡΑ ΝΔΟΣΖΣΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ Α.Δ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Γηα ηελ Δπέθηαζε Γξαζηεξηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο δηακέζνπ ηεο ζπγρώλεπζεο δηα απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο «ΑΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΜΟΘΡΑΚΖ Α.Δ.» Ζ ζύληαμε ηνπ παξόληνο Πιεξνθνξηαθνύ εκεηώκαηνο γίλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 287 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΚΓΟΖ ΠΔΝΣΔΓΔΚΑ ΑΥΔΠΔΤ Αζήλα, Ηνύληνο 2007

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΖΜΔΗΧΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΔ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ θνπφο χληαμεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο Τπεχζπλνη ζχληαμεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Κνηλνχ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο χληνκν ηζηνξηθφ Αληηθείκελν Δξγαζηψλ πξηλ ηελ επέθηαζε δξαζηεξηφηεηαο - Αλάιπζε Κχθινπ Δξγαζηψλ Αληαγσληζκφο Κεθάιαην Μέηνρνη Δμέιημε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ Μεηνρηθή χλζεζε Μεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ Οξγάλσλ θαη ηα Αλψηεξα Γηεπζπληηθά ηειέρε Γηνίθεζε Γηεχζπλζε Δξγαζηψλ Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο Σειεπηαίαο Γηεηίαο Πξνζσπηθφ πκκεηνρέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ Οξγάλσλ θαη ησλ Αλψηεξσλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ ζηελ Γηνίθεζε ή/θαη ζην Κεθάιαην άιισλ Δηαηξηψλ Οξγαλφγξακκα πλδεδεκέλεο εηαηξείεο Απνινγηζηηθά Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηεο Δηαηξείαο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Απνηειεζκάησλ Αλάιπζε εκαληηθψλ Πιεξνθνξηψλ Ηζνινγηζκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Σακεηαθψλ ξνψλ Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθ. γηα ηηο Μεηαβνιέο ηεο Καζαξήο Θέζεο πκπεξάζκαηα απφ ηελ σο ηψξα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΑΠΟΡΡΟΦΧΜΔΝΖ ΑΟ Α.Ν.Δ.. Α.Δ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο χληνκν ηζηνξηθφ Αληηθείκελν Δξγαζηψλ - Αλάιπζε Κχθινπ Δξγαζηψλ Οη πξννπηηθέο ηεο ΑΟ Κεθάιαην Μέηνρνη Ηνύληνο

3 3.4.1 Δμέιημε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο ΑΟ Α.Ν.Δ Μεηνρηθή χλζεζε ηεο ΑΟ Α.Ν.Δ Μεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ Οξγάλσλ θαη ηα Αλψηεξα Γηεπζπληηθά ηειέρε ηεο ΑΟ Α.Ν.Δ Γηνίθεζε Γηεχζπλζε Δξγαζηψλ Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Γηεχζπλζε Πξνζσπηθφ πκκεηνρέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ Οξγάλσλ θαη ησλ Αλψηεξσλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ ηεο ΑΟ Α.Ν.Δ.. ζηελ Γηνίθεζε ή/θαη ζην Κεθάιαην άιισλ Δηαηξηψλ Οξγαλφγξακκα πλδεδεκέλεο εηαηξείεο Απνινγηζηηθά Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηεο ΑΟ Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Απνηειεζκάησλ ηεο ΑΟ Αλάιπζε εκαληηθψλ Πιεξνθνξηψλ Ηζνινγηζκψλ ηεο ΑΟ Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Σακεηαθψλ ξνψλ ηεο ΑΟ Υξεκαηννηθνλ. Πιεξνθ. γηα ηηο Μεηαβνιέο Καζαξήο Θέζεο ηεο ΑΟ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΟΠΟΤ ΘΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΘΔΗ Ζ ΓΚΑΛΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΑΓΔΗΧΝ ΠΟΤ ΥΔΣΗΥΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟΝ ΝΔΟ ΚΛΑΓΟ Αληαγσληζκφο - ηνηρεία Κιάδνπ Ζ Διιεληθή αγνξά Σάζεηο θαη Κίλδπλνη Αβεβαηφηεηεο αγνξάο Γηνηθεηηθέο ή άιιεο θχζεσο άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ λέα δξαζηεξηφηεηα Αζθαιίζεηο ξνη Αζθάιεηαο πκθσλίεο Δθρψξεζεο ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΔΗΖΓΜΔΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΥΧΝΔΤΖ ΓΗΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΔΧ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΑΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΜΟΘΡΑΚΖ Α.Δ.» Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο Δπέθηαζεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη πγρψλεπζεο δηα απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξίαο ΑΟ Δπηπηψζεηο ηεο επέθηαζεο Γξαζηεξηφηεηαο δηακέζνπ ηεο ζπγρψλεπζεο δηα απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξίαο ΑΟ Άκεζεο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε Δπηπηψζεηο ζηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ κεγεζψλ ηεο εηαηξίαο θαη επηζηξνθήο ζηελ θεξδνθνξία Δπηπηψζεηο ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ζην ΥΑ θαη ζρεηηθέο δειψζεηο Δπηπηψζεηο ζηηο θεθαιαηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξίαο Δπηπηψζεηο ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δχν εηαηξεηψλ θαη ηελ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο Δηαηξείαο Δπηπηψζεηο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο Ηνύληνο

4 5.2.7 εκαληηθφηεξνη Κίλδπλνη Πξνππάξρνληεο δεζκνί κεηαμχ ηεο εηαηξίαο ΓΚΑΛΖ θαη ηεο ΑΟ Οξγαλφγξακκα Οκίινπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ηνύληνο

5 1 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΖΜΔΗΧΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΔ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 1.1 θνπόο ύληαμεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ εκεηώκαηνο Σν Πιεξνθνξηαθφ εκείσκα έρεη ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ αλαθνξηθά κε ηελ Δπέθηαζε Γξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο «Νίθνο Γθάιεο Κέληξα Νεφηεηαο & Πξνζηαζίαο Δλειίθσλ Α.Δ.» (ζην εμήο αλαθεξφκελε θαη σο «Γθάιεο» ή «ε Δηαηξεία» ή «ε απνξξνθνχζα») ζηνλ θιάδν ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο δηακέζνπ ηεο ζπγρψλεπζεο δηα απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξείαο «ΑΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΜΟΘΡΑΚΖ Α.Δ.» (ζην εμήο αλαθεξφκελε θαη σο «ΑΟ» ή «ε απνξξνθψκελε»). Ζ ζχληαμε θαη ε δηάζεζε ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ άξζξνπ 287 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υ.Α. θαη εηδηθφηεξα ηεο παξαγξάθνπ 3 «Μεηαβνιή Γξαζηεξηφηεηαο». ην παξφλ εκείσκα παξέρνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή εθηίκεζε ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο επελδπηέο. 1.2 Τπεύζπλνη ζύληαμεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ εκεηώκαηνο Ζ εηαηξεία θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο είλαη ππεχζπλνη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί θαη απνηεινχλ πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο. Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ επηκειήζεθαλ ηεο ζχληαμεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο είλαη: 1. Μαξία Μαλνχζε ηνπ Φσηίνπ, Πξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γ/λνπζα χκβνπινο ηεο Νίθνο Γθάιεο Κέληξα Νεφηεηαο & Πξνζηαζίαο Δλειίθσλ Α.Δ., θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, νδφο Αθψλ Πνχιηνπ 6 Σ.Κ , ηει Παχινο Μαθξήο ηνπ Θεκηζηνθιή, Αληηπξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Νίθνο Γθάιεο Κέληξα Νεφηεηαο & Πξνζηαζίαο Δλειίθσλ Α.Δ., θάηνηθνο Αζελψλ, νδφο Μαλψιε Αλδξφληθνπ 3 Σ.Κ , ηει Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ επηκειήζεθαλ ηεο ζχληαμεο ηνπ Γειηίνπ θαη ν χκβνπινο Έθδνζεο δειψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο, ζπκθσλνχλ κε ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη βεβαηψλνπλ ππεχζπλα φηη αθνχ έιαβαλ θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο ηνπ παξφληνο Πιεξνθνξηαθνχ εκεηψκαηνο είλαη εμ φζσλ γλσξίδνπλ αιεζείο θαη δελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε απφθξπςε ή παξάιεηςε ζα κπνξνχζε λα θαηαζηήζεη παξαπιαλεηηθφ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Πιεξνθνξηαθφ εκείσκα. Οη επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο : - ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, νδφο Αιεμάλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ 31 Θεζζαινλίθε T.K.54639, ηει ηα γξαθεία ηνπ πκβνχινπ Έθδνζεο, ΠΔΝΣΔΓΔΚΑ ΑΥΔΠΔΤ, Kιεηζφβεο 8, Αζήλα, ηει.: , fax: ππεχζπλνη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Βέξγνο, Ph.D. θαη Κπξηαδήο Άγγεινο Msc., πηζηνπνηεκέλνη αλαιπηέο. Σν Πιεξνθνξηαθφ εκείσκα είλαη δηαζέζηκν ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, νδφο Αιεμάλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ 31 Θεζζαινλίθε T.K.54639,ηει , ζηα γξαθεία ηεο Αζήλαο, Διαηψλ Ηνύληνο

6 57, Ν.Κεθηζηά, ηει θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (www.ase.gr). 1.3 Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Κνηλνύ Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ, αλαξηψληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα 2 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 1992 κε ην ππ αξηζκφ 3586 ζπκβφιαην, ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο Υάτδσο αξξή ηαπξνχζε θαη θαηαρσξήζεθε ζην Μ.Α.Δ. ηελ κε Αξηζκφ Μεηξψνπ 25584/62/Β/92/46 κε ηελ επσλπκία ΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΖ Α.Δ. θαη κε Μεηνρηθφ Κεθάιαην δηεξεκέλν ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δξρ. ε θάζε κία (Φ.Δ.Κ. 122/ ). Με ηελ απφ 19 Φεβξνπαξίνπ 1997 απφθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο κεηνλνκάζηεθε ζε ΝΗΚΟ ΓΚΑΛΖ ΚΔΝΣΡΑ ΝΔΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ Α.Δ. (ΦΔΚ 1125/ ) θαη εγθξίζεθε ε εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Με ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζην Υ.Α. ν λένο αξηζκφο κεηξψνπ Α.Δ. ηεο Δηαηξίαο είλαη 25584/06/Β/92/22. Έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Ζ δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο είλαη Αιεμάλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ 31 Θεζζαινλίθε, θαη ηα γξαθεία ηεο Αζήλαο, Διαηψλ 57, Ν.Κεθηζηά, ηει , ελψ νη εγθαηαζηάζεηο ησλ θαηαζθελψζεσλ βξίζθνληαη ζην Πεπθνρψξη Υαιθηδηθήο.. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίζζεθε κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ θνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα, είλαη: Ζ ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε παηδηθψλ αζιεηηθψλ θαηαζθελψζεσλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εηζαγσγή, εμαγσγή, αληηπξνζψπεπζε θαη εκπνξία δηαθφξσλ πξντφλησλ νίθσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. Πξνο επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε εηαηξεία δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ νπνηνδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ. Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Να ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα ή ην Δμσηεξηθφ. Να αληηπξνζσπεχεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε εκεδαπή ή αιινδαπή κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ. Να αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ελειίθσλ θαη ειηθησκέλσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Νφκνπ 2345/95 "πεξί νξγαλσκέλσλ ππεξεζηψλ παξνρήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηνπ Π.Γ. 672/79 "πεξί πξνυπνζέζεσλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ" (Φ.Δ.Κ. 8673/ ). Με ηελ, ήδε εγθεθξηκέλε απφ ηε Γ ηεο ΑΟ θαη πξνο έγθξηζε απφ ηελ επεξρφκελε έθηαθηε Γ ηεο ΓΚΑΛΖ, ζπγρψλεπζε ζα επηηεπρζεί ε δηεχξπλζε ηνπ ζθνπνχ, ιφγσ απνξξφθεζεο ηεο ΑΟ ηεο νπνίαο ζθνπφο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο σο έρεη, είλαη : «Α) Ζ απφθηεζε κε αγνξά ή λαππήγεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε πινίσλ θάζε θχζεο θαη θαηεγνξίαο γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ, εκπνξεπκάησλ, απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ θάζε ηχπνπ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ γξακκψλ κεηαμχ ακνζξάθεο-αιεμαλδξνχπνιεο θαη άιισλ ιηκέλσλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη άιισλ Γξακκψλ. Β) Ζ λαχισζε θαη γεληθά ε εθκεηάιιεπζε απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε θάζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πινίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν (Α) ηνπ παξφληνο θαη γεληθά πισηψλ κέζσλ κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν. Γ) Ζ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ ηνλ ίδην πην πάλσ ζθνπφ θαη/ή ε θνηλνπξαμία. Γ) Κάζε ζπλαθήο κε ηηο πην πάλσ δξαζηεξηφηεηα θαη Δ) Παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ ηξίησλ (δαλεηζηψλ ε πηζησηψλ) γηα ηελ εμαζθάιηζε δαλείσλ ε πηζηψζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο, αγνξά, λαππήγεζε, κεηαζθεπή, θαη εθκεηάιιεπζε πινίσλ». Ηνύληνο

7 2.2 ύληνκν ηζηνξηθό Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1992 κε θπξηφηεξν αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε παηδηθψλ αζιεηηθψλ θαηαζθελψζεσλ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά απφ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ήηαλ θαη ε αλέγεξζε ελφο Κέληξνπ Τπνβνεζνχκελεο Γηαβίσζεο (ΚΔΦΖ). Σν πξνο αλέγεξζε θέληξν (ΚΔΦΖ) ζα απεπζχλνληαλ ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, πξνζθέξνληαο έλα ζπλδπαζκφ θηινμελίαο ζε ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο κε ππεξεζίεο απνθιεηζηηθήο ζηήξημεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε Δηαηξεία αγφξαζε ζηηο 14/10/1997 αληί ( δξρ.) αγξνηεκάρην εθηάζεσο 10 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή Θέξκεο Θεζζαινλίθεο. Ζ αλέγεξζε ηνπ Κέληξνπ Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΔ.Φ.Ζ.) ζην αλσηέξσ νηθφπεδν δηεθφπε γηαηί θαηά ηηο εθζθαθέο δηαπηζηψζεθε φηη ην νηθφπεδν κέρξη βάζνπο 17,5 κέηξσλ θαη ζε φιε ζρεδφλ ηελ επηθάλεηα ηνπ, είρε επαλεπηρσζεί θαη δελ παξνπζίαδε ηελ εθηθηή ζπλνρή πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ απξφζθνπηε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζεκειίσζεο. Με ηελ ππ αξηζκφλ 28258/1999 απφθαζε ηνπ, ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο, δηέηαμε ηελ ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε θάζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ πσιεηψλ ηνπ νηθνπέδνπ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ,52 ( δξρ.) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηήζεσο ηεο εηαηξείαο, πνπ είλαη ε επηζηξνθή απφ ηνπο πσιεηέο ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ αγνξαζζέληνο νηθνπέδνπ κεηά ησλ λφκηκσλ ηφθσλ θαη δαπαλεκάησλ. Δπεηδή ην νηθφπεδν θξίζεθε αθαηάιιειν, ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ αγνξά δχν άιισλ ζπλερφκελσλ νηθνπέδσλ 12 θαη 6 ζηξεκκάησλ ζηηο 30/12/1999 θαη 4/2/2000 αληίζηνηρα, ζηελ ίδηα πεξηνρή πεξίπνπ θαη δαπάλεζε ην πνζφ ησλ ,19 ( δξρ.). ζνλ αθνξά ηελ αλέγεξζε ηνπ Κέληξνπ Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ ζην λέν νηθφπεδν ε ζρεηηθή άδεηα νηθνδνκήο εθδφζεθε απφ ηελ Πνιενδνκία ηελ 5 Φεβξνπαξίνπ 2001 κε αξηζκφ 162. Με ηελ απφ 18 Ηνπιίνπ 2006 (21ε) Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ απνθαζίζηεθε ε παξάηαζε αλαβνιήο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Κέληξνπ Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΔ.Φ.Ζ.) ψζηε λα εμεηαζηνχλ εθ λένπ ηα δεδνκέλα, ηφζν ζε δηθαζηηθφ επίπεδν φζν θαη επηρεηξεκαηηθφ (δηαπίζησζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ήδε ιεηηνπξγνπζψλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ειηθησκέλνπο θαη ηεο χπαξμεο ή κε αγνξαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βφξεηαο Διιάδαο). Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2005 ηεο Δηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Υ.Α. κε απφθαζή ηνπ ηελ 03/04/2006, ελέηαμε ηε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο απφ ηηο 04/04/2006 ζηελ θαηεγνξία «ππφ επηηήξεζε» ιφγσ Εεκηψλ πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (-2.196,90 ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 212 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Υ.Α. ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2006 ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) πξνέθπςαλ ζεηηθά (1.057,19 ). Ηνύληνο

8 2.3 Αληηθείκελν Δξγαζηώλ πξηλ ηελ επέθηαζε δξαζηεξηόηεηαο - Αλάιπζε Κύθινπ Δξγαζηώλ Ζ Δηαηξεία αζρνιείηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε παηδηθήο θαηαζθήλσζεο κε ηελ νλνκαζία Galis Camp. Σν αληηθείκελν ηεο Galis camp αλήθεη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζε απηφλ ηεο παηδηθήο εμνρήο θαη αθνξά ηε θηινμελία παηδηψλ ειηθίαο απφ 6-16 εηψλ θαζψο θαη ηελ ελαζρφιεζή ηνπο ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε θαηαζθήλσζε πεξηιακβάλνπλ δηακνλή, δηαηξνθή, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε πνηθίιεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ςπραγσγία θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα ζπλζέζεη έλα παθέην επράξηζησλ δηαθνπψλ γηα ηελ πξψηε ειηθία κέζα ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κίαο θαηαζθήλσζεο, ζηειερσκέλεο απφ έκπεηξνπο αλζξψπνπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε θάπνην θαηαζθελσηηθφ πξφγξακκα, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά ζηελ ςπρνζχλζεζή ηνπο. Βνεζάεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, καζαίλνπλ λα δνπλ κέζα ζε νκάδεο θαη λα ππαθνχνπλ ζε θαλφλεο, αλεμαξηεηνπνηνχληαη πην εχθνια, γλσξίδνπλ θαηλνχξηα πξάγκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Οη παηδηθέο θαηαζθελψζεηο Galis camp ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνζπαζνχλ θάζε θνξά λα παξέρνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο. Ζ θαηαζθήλσζε ιεηηνπξγεί ην θαινθαίξη ζε ηξεηο πεξηφδνπο ησλ είθνζη δχν εκεξψλ ε θάζε κία, μεθηλψληαο απφ ηηο 18 Ηνπλίνπ έσο ηηο 23 Απγνχζηνπ. Πξηλ απφ ηηο 18 Ηνπλίνπ θαη κεηά ηηο 23 Απγνχζηνπ ιεηηνπξγνχλ έθηαθηα θαηαζθελσηηθά πξνγξάκκαηα θαηά ηα νπνία πξνζειθχεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θαηαζθελσηψλ απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο δήκνπο. Ζ δπλακηθφηεηα ηεο θάζε πεξηφδνπ είλαη 885 παηδηά θαη θηινμελεί θαηαζθελσηέο απφ ηελ Διιάδα θαη απφ ην Δμσηεξηθφ. Σελ ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε θαηαζθήλσζε δελ ιεηηνπξγεί, απιά πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο. χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ΔΤΔ (ΣΑΚΟΓ-2003), ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο εκπίπηεη ζηνλ θιάδν «Δγθαηαζηάζεηο θαηαζθήλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηξνρφζπηηα». Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ν θχθινο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδεη ε Δηαηξεία εκθαλίδεηαη σο εμήο: ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΗΧΝ Δ ΥΗΛΗΑΓΔ 2004 % 2005 % 2006 % ΔΤΡΧ ΚΑΣΑΚΖΝΧΖ 1236, , ,18 91 ΚΤΛΗΚΔΗΟ 67, , ,94 9 ΤΝΟΛΟ 1303, , , Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ θαηαζθελσηψλ εκθαλίδεηαη σο εμήο: ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ % % % ΘΡΑΚΖ 4,16 3,29 1,00 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 45,37 50,59 49,50 ΖΠΔΗΡΟ 14,70 6,13 9,00 ΘΔΑΛΗΑ 21,31 22,72 22,00 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 10,82 8,67 6,80 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 0,04 0,11 2,80 ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ 0,20 2,92 1,40 ΝΖΗΑ ΗΟΝΗΟΤ 0,16 0,49 0,40 ΚΡΖΣΖ 0,00 0,08 0,00 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 3,24 5,00 7,10 ΤΝΟΛΟ 100,00 100,00 100,00 Ηνύληνο

9 Oη πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ (ζε παξέλζεζε ηα πνζνζηά επί ηνπ ζπλφινπ πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο) θαηά ην 2004 πξνέξρνληαλ απφ ηελ Βνπιγαξία (2,74%) θαη νπεδία (0,50%), ην 2005 απφ Κφζζνβν (0,98%), νπεδία (0,60%), Αιβαλία (1,09%), Οπθξαλία (0,72%), Ρνπκαλία (1,61%) θαη ην 2006 απφ Κφζζνβν (0,80%), νπεδία (1,11%), Αιβαλία (2,89%), Οπθξαλία (0,75%), Οιιαλδία (0,31%), Γεξκαλία (0,04%) θαη εξβία (1,20) % εκαληηθφηεξνη πειάηεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηα νπνία θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο, πεξίπνπ 85% ελψ νη ηδηψηεο 15%, γηα ηε θεηηλή ρξήζε. Ζ εηαηξεία ιακβάλεη κέξνο ζηνπο εηήζηνπο δηαγσληζκνχο πνπ πξνθεξχζζνπλ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία γηα ηελ απνζηνιή παηδηψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο ζε θαηαζθελψζεηο. Γηα ηε ρξήζε πνπ έθιεηζε ην εκεξήζην θφζηνο γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζπκθσλήζεθε ζηα 25,00 πιένλ ΦΠΑ (ΦΔΚ 698/ ). ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη νξηζκέλνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πειάηεο : ΠΔΛΑΣΔ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΚΑΛΖ ΓΔΖ ΣΔΒΔ (Τπαιιήισλ ) ΣΑΠ ΟΣΔ (Τπαιιήισλ ΟΣΔ-ΔΛΣΑ-ΟΔ) ΟΑΔΓ (Τπαιιήισλ ) Σ. ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΗΚΑ (Τπαιιήισλ Βνξείνπ Διιάδνο ) ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΓΟΔΑΠ (Γεκνζηνγξάθσλ ) Δ.Σ.Β.Α ΠΡΟΝΟΗΑ Γηθεγφξσλ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Σ.Α.Τ..Ο. ΣΑΤ (Τγεηνλνκηθψλ Τπαιιήισλ, Γηαηξψλ ) ΟΑΘ (Τπαιιήισλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο ) ΔΤΑΘ (Τπαιιήισλ Οξγαληζκνχ Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεο/λίθεο ) ΔΤΓΑΠ (Τπαιιήισλ Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Αζελψλ ) ΣΜΔΓΔ(Μεραληθψλ, Αξρηηεθηφλσλ ) ΔΘΔΛ (Τπαιιήισλ Θεξκηθψλ Λεσθνξείσλ ) ΣΔΑΤΔΚ (Τπαιιήισλ Δκπνξηθψλ Καηαζηεκάησλ ) ΔΡΣ (Τπαιιήισλ Διιεληθήο Ραδηνηειεφξαζεο ) ΗΓΜΔ (Τπαιιήισλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γεσινγηθψλ ΣΔΑΤΦΔ (Τπαιιήισλ Φαξκαθεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ) θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ) ΣΑΞΤ (Ξελνδνρνυπαιιήισλ ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ (Τπαιιήισλ Β. Διιάδνο ) ΣΑΠΔΜ (Δξγαηνυπαιιήισλ Μεηάιινπ ) ΟΛΘ (Τπαιιήισλ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο ) ΣΔΑΠΔΣ (Τπαιιήισλ Δηαηξεηψλ Σζηκέλησλ ) ΟΛΠ (Τπαιιήισλ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο) ΣΑ (πκβνιαηνγξάθσλ ) ΟΔΔ (Τπαιιήισλ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο ) ΣΔΑΑΠΑΔ (Τπαιιήισλ Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ) ΟΔΚ (Τπαιιήισλ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο ) ΣΑΝΠΤ (Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ ) ΣΤΓΚΤ (Τπαιιήισλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ) ΣΔΤΠ (Δθεκεξηδνπσιψλ θαη Τπαιιήισλ Πξαθηνξείσλ ) ΔΚΟ (Τπαιιήισλ ) ΓΔΝ (ηξαηησηηθψλ Τπαιιήισλ Ναπηηθνχ ) ΓΔ (ηξαηησηηθψλ Τπαιιήισλ ) ΤΔΘΑ (Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ ηξαηνχ θαη Αεξνπνξίαο ΓΔΑ (ηξαηηση. Τπαιιήισλ Αεξνπνξίαο) ΟΗΚΟ ΝΑΤΣΟΤ (Ναπηηθψλ) ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣ.(Τπαιιήισλ) ΚΣΔΟ (Τπαιιήισλ Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ) Ηνύληνο

10 2.4 Αληαγσληζκόο ηε Βφξεηα Διιάδα ππάξρνπλ αξθεηνί αληαγσληζηέο, θπξίσο νη θαηαζθελψζεηο «ΤΓΡΤΛΗ», ζηελ νπνία θηινμελνχληαη παηδηά ησλ ππαιιήισλ ηεο ΓΔΖ, θαη «SKOURAS», «YUPPI CAMP», «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ», «ΓΛΑΡΟΗ», «ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΝΑΝ ΚΑΗΡΟ», «ΗΥΝΖΛΑΣΔ»,«ΚΑΛΤΒΑ», «HAPPY DAYS» θαη «ΔΛΑΗΧΝΔ». Ζ εηαηξία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο ηφζν ζηελ αγνξά φζν θαη έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, εζηίαζε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο: Καηάθηεζε πςεινχ κεξηδίνπ αγνξάο θαη θεξδνθνξίαο, δηακέζνπ ηεο αχμεζεο, ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Γη απηφ ην ζθνπφ ηνπνζέηεζε αληηπξνζψπνπο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδνο θαζψο επίζεο ζηελ νπεδία, Αιβαλία, εξβία-μαπξνβνχλην. Ηθαλνπνίεζε πειαηψλ, δηακέζνπ ηεο παξνρήο θαιχηεξσλ, ηνπ αληαγσληζκνχ, ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο. Γη απηφ ην ζθνπφ δηεμάγεη ζπλερψο έξεπλεο κεηαμχ ησλ πειαηψλ ηεο γηα λα εμαθξηβψζεη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο. Ηθαλνπνίεζε πξνκεζεπηψλ, δηακέζνπ δηακφξθσζεο ζρέζεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη εθηίκεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Γη απηφ ην ζθνπφ ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Δηαηξείαο κεηξάηαη ζπζηεκαηηθά θαη γίλεηαη άκεζε απνπιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο. Σα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ζεσξήζεη θαλείο φηη ηεο παξέρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηξηψλ θαηαζθελψζεσλ είλαη πξσηίζησο ε ηνπνζεζία ηεο, νη εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο θαζψο θαη νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη παηδηθέο θαηαζθελψζεηο Galis camp έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα (παξαιηαθή ηνπνζεζία) θαη ε κεηάβαζε ζε απηέο κπνξεί λα γίλεη εχθνια είηε κε ηδησηηθφ απηνθίλεην είηε κε ηα ππεξαζηηθά ιεσθνξεία ηνπ λνκνχ Υαιθηδηθήο. Σα παηδηά δηακέλνπλ ζε θηηζηέο εγθαηαζηάζεηο (ζπηηάθηα) ρσξεηηθφηεηαο 8-10 παηδηψλ, ρσξηζκέλα θαηά θχιν θαη ειηθία. Σέινο, είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο θαηαζθελψζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηφζεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, ε εηαηξία θαηαηάζζεηαη 2 ε ζε ίδηα θεθάιαηα, φκσο είλαη 6 ε ζε Πσιήζεηο ζηνλ Κιάδν θαη 12 ε απφ πιεπξάο απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ 12 κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο παξαηίζεληαη βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ θπξηφηεξσλ εηαηξηψλ θαηαζθελψζεσλ ζηελ Διιάδα, ηαμηλνκεκέλα θαηά κέγεζνο σο πξνο ην έηνο 2005 (πεγή ICAP «Οηθνλνκηθφο Οδεγφο 2007») : ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΧΛΖΔΗ YUPPI CAMP ΚΑΣΑΚ.ΔΚΠΑΗΓ. 1,332,531 1,861,620 2,297,056 2 RANCH SKOURAS 1,563,842 1,689,187 1,880,147 3 ΠΟΡΣ ΚΑΜΠ Α.Δ. 1,810,031 2,056,587 1,815,170 4 ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΛΤΒΑ 1,696,069 1,698,724 1,801,126 5 ΑΘΖΣΑΚΖ - ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ 1,649,310 1,749,669 1,459,244 6 ΓΚΑΛΖ ΝΗΚ. ΚΔΝΣΡΑ ΝΔΟΣ. 1,396,928 1,303,853 1,399,182 7 ΚΤΦΔΛΖ ΣΑΦ - ΣΟΤΦ 1,077,601 1,113,374 1,237,438 8 HAPPY DAYS Α.Δ. 1,012, ,016 1,065,252 9 ΚΟΡΔΛΚΟ 849, , , SEAGULS 833, , , ΓΔΜΟ 1,130, , , ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 842,149 1,288, ,058 ΤΝΟΛΟ 15,193,595 16,449,192 16,593,877 Πνζά ζε επξώ Ηνύληνο

11 πσο δηαθαίλεηαη ζηνλ άλσ πίλαθα, ν θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κνλνςήθηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο Πσιήζεσλ. Παξάιιεια, ε Γθάιεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζηαζεξφηεηα, ηφζν σο πξνο ην χςνο ησλ πσιήζεσλ, φζν θαη απφ ηελ ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ εηαηξία είλαη 6 ε ζε θαηάηαμε Πσιήζεσλ κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΛΤΒΑ 178, , ,740 2 ΚΟΡΔΛΚΟ 80, , ,824 3 HAPPY DAYS Α.Δ. 151, , ,110 4 ΚΤΦΔΛΖ ΣΑΦ - ΣΟΤΦ 32,938 12, ,050 5 ΠΟΡΣ ΚΑΜΠ Α.Δ. 93,943 65,791 51,876 6 YUPPI CAMP ΚΑΣΑΚ.ΔΚΠΑΗΓ. 29,232 33,577 51,742 7 ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 157, ,144 40,394 8 ΑΘΖΣΑΚΖ - ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ 33, ,913 30,394 9 ΓΔΜΟ 39,952 17,114 19, RANCH SKOURAS 112,523 50,939-13, SEAGULS 46,525 31,647-50, ΓΚΑΛΖ ΝΗΚ. ΚΔΝΣΡΑ ΝΔΟΣ. 4,864-72, ,091 ΤΝΟΛΟ 963, , ,240 Πνζά ζε επξώ Απφ ηνλ άλσζελ πίλαθα είλαη θαλεξφ πσο ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε θεξδψλ απφ 963 ρηι. ΔΤΡΧ ην 2003 ζε 586 ρηι. ΔΤΡΧ ην Ζ Γθάιεο, φρη κφλν δελ παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία, αιιά ήδε απφ ην 2003 ε θεξδνθνξία ηεο είλαη νξηαθή ελψ θαηά ην 2004 θαη 2005 νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο κεηαηξέπνληαη ζε δεκηνγφλεο, πεξηζζφηεξν δεκηνγφλεο απφ φιεο ηηο εηαηξίεο πνπ εμεηάδνληαη ζηνλ ελ ιφγσ πίλαθα. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΠΟΡΣ ΚΑΜΠ Α.Δ. 2,267,083 3,601,801 3,644,483 2 ΓΚΑΛΖ ΝΗΚ. ΚΔΝΣΡΑ ΝΔΟΣ. 3,024,097 3,818,627 3,585,094 3 HAPPY DAYS Α.Δ. 1,634,995 1,893,382 1,898,679 4 ΑΘΖΣΑΚΖ - ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ 1,770,837 1,772,042 1,748,086 5 ΓΔΜΟ 1,396,601 1,643,323 1,656,760 6 ΚΟΡΔΛΚΟ 1,307,078 1,647,437 1,653,589 7 ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΛΤΒΑ 926, , ,092 8 YUPPI CAMP ΚΑΣΑΚ.ΔΚΠΑΗΓ. 670, , ,994 9 SEAGULS 454, , , RANCH SKOURAS 323, , , ΚΤΦΔΛΖ ΣΑΦ - ΣΟΤΦ 404, , , ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 109, , ,485 ΤΝΟΛΟ 14,289,735 17,803,688 17,630,193 Πνζά ζε επξώ Ηνύληνο

12 Ζ Γθάιεο απνηειεί ηε δεχηεξε εηαηξεία σο πξνο ην χςνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ θαη κάιηζηα κε πνιχ κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο επφκελεο, γεγνλφο πνπ δελ ζπκβαδίδεη ζε ζρέζε κε ηελ ζαθψο δπζκελέζηεξε ζέζε ζπφ πιεπξάο Πσιήζεσλ (6 ε ) ή Κεξδψλ Πξφ Φφξσλ (12 ε ). εκεηψλεηαη πσο ε Γθάιεο έρεη δηαρξνληθά ζρεδφλ κεδεληθφ Σξαπεδηθφ δαλεηζκφ. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ ΚΟΡΔΛΚΟ 9.5% 17.5% 19.2% 2 HAPPY DAYS Α.Δ. 15.0% 14.2% 12.3% 3 ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΛΤΒΑ 10.5% 6.2% 11.9% 4 ΚΤΦΔΛΖ ΣΑΦ - ΣΟΤΦ 3.1% 1.1% 10.6% 5 ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 18.7% 19.9% 4.6% 6 ΠΟΡΣ ΚΑΜΠ Α.Δ. 5.2% 3.2% 2.9% 7 YUPPI CAMP ΚΑΣΑΚ.ΔΚΠΑΗΓ. 2.2% 1.8% 2.3% 8 ΓΔΜΟ 3.5% 1.8% 2.2% 9 ΑΘΖΣΑΚΖ - ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ 2.1% 5.8% 2.1% 10 RANCH SKOURAS 7.2% 3.0% -0.7% 11 SEAGULS 5.6% 3.4% -5.5% 12 ΓΚΑΛΖ ΝΗΚ. ΚΔΝΣΡΑ ΝΔΟΣ. 0.3% -5.6% -14.4% ΜΔΟ ΟΡΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΧΝ 6.9% 6.0% 3.9% Ζ δεκηνγφλνο δξαζηεξηφηεηα, φπσο είλαη θπζηθφ επεξέαζε ηελ θαηάηαμε ηεο εηαηξίαο ηφζν ζε ζρέζε κε ην πξν Φφξσλ Πεξηζψξην Κέξδνπο, φζν θαη κε ηελ Πξν Φφξσλ Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΓΟΖ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ (ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ ) ΚΤΦΔΛΖ ΣΑΦ - ΣΟΤΦ % 58.8% 2 ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ % 33.1% 3 ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΛΤΒΑ % 23.0% 4 ΚΟΡΔΛΚΟ % 11.0% 5 HAPPY DAYS Α.Δ % 6.9% 6 YUPPI CAMP ΚΑΣΑΚ.ΔΚΠΑΗΓ % 6.9% 7 ΑΘΖΣΑΚΖ - ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ % 1.7% 8 ΠΟΡΣ ΚΑΜΠ Α.Δ % 1.4% 9 ΓΔΜΟ % 1.2% 10 RANCH SKOURAS % -2.3% 11 ΓΚΑΛΖ ΝΗΚ. ΚΔΝΣΡΑ ΝΔΟΣ % -5.5% 12 SEAGULS % -6.4% ΜΔΟ ΟΡΟ ΑΠΟΓΟΔΧΝ % 10.8% Ζ δηαθχκαλζε ησλ θεξδψλ πξνθαιεί κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ Απφδνζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, κε απνηέιεζκα λα αιινηψλεηαη θαη ν κέζνο φξνο, ιφγσ νξηζκέλσλ αθξαίσλ ηηκψλ. Πάλησο, ηα ζπγθξηηηθψο κεγάια Ίδηα Κεθάιαηα ηεο Γθάιεο δπζρεξαίλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ θαηάηαμε ηεο. Ηνύληνο

13 2.5 Κεθάιαην Μέηνρνη Δμέιημε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ Σν Καηαβιεκέλν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 θαη δηαηξείηαη ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,59 έθαζηε. Ζ εμέιημή ηνπ απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο κέρξη ζήκεξα αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Δμέιημε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Νίθνο Γθάιεο Κέληξα Νεφηεηαο & Πξνζηαζίαο Δλειίθσλ Α.Δ Ηκεξνκελία Γ.. Αξ. Φ.Δ.Κ. Πνζό Αύμεζεο πλνιηθό Μεηνρηθό Κεθάιαην Νέεο Μεηνρέο Αξ. Μεηνρώλ Μεηά ηελ Αύμεζε Ολνκ/θή Αμία Μεηξεηά Κεθαι/ζε ύζηαζε 122/ Γξρ Γξρ Γξρ / Γξρ Γξρ Γξρ / Γξρ Γξρ Γξρ / δξρ Γξρ ,0425 Γξρ ή ή 0, Μεηνρηθή ύλζεζε Ζ κεηνρηθή βάζε ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαζπνξά. Με βάζε ην κεηνρνιφγην ηεο 30/12/2006 νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ήηαλ Οη θπξηφηεξνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 18/05/2007 κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 5% είλαη νη αθφινπζνη: Μέηνρνο Μεηνρέο Πνζνζηό% Μαλνχζε Μαξία ,62% Μαλνχζε Μειίλα ,29% Μαλνχζε Διέλε ,56% Παλαγησηίδεο σθξάηεο ,56% Δπελδπηηθφ θνηλφ ,97% ύλνιν ,00% εκεηψλεηαη πσο, φπσο αλαθνηλψζεθε απφ ηελ εηαηξεία ηελ 22/05/2007 θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ θ. Παλαγησηίδε Ησάλλε απμήζεθε θαη δηακνξθψζεθε ζε 7,51% ( κεηνρέο). Ζ εηαηξεία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ Ν. 2190/1920 πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ φπσο ηζρχεη, ελψ επίζεο, θαζψο νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ε εηαηξία ππφθεηηαη θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3016/2002 φπσο ηζρχεη ζηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη εηδηθά ζέκαηα Γηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ πνπ έρνπλ εηζεγκέλεο κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε θάζε λφκν ή δηάηαμε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία Ηνύληνο

14 θαη πνπ άπηεηαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, φπσο νη λφκνη Ν. 3340/2005, Ν. 3401/2005, Ν. 3371/2005, εθάζηνηε ηζρχνληα θαλνληζκφ ηνπ Υ.Α. θαη ηηο δηάθνξεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Ζ εηαηξεία βεβαηψλεη πσο ηα πνζνζηά ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ αληηζηνηρνχλ θαη ζε ηζφπνζα δηθαηψκαηα ςήθσλ. χκθσλα κε δήισζε ηεο Γηνίθεζεο δελ ππάξρεη γλσζηή ζηελ Δηαηξεία ζπκθσλία ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ζα κπνξνχζε, ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, λα επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ έιεγρν ηεο Δθδφηξηαο. Οη ζπκκεηνρέο ζε άιιεο εηαηξίεο, ηεο θαο Μαξίαο Μαλνχζε (Πξφεδξνο Γ.. Γηεπζχλνπζα χκβνπινο), (πιελ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ ΑΟ Α.Ν.Δ.. πνπ αλαιχεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.5.2) αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.7 «πκκεηνρέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ Οξγάλσλ θαη ησλ Αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ηειερψλ ηεο ΑΟ Α.Ν.Δ.. ζηελ Γηνίθεζε ή/θαη ζην Κεθάιαην άιισλ Δηαηξηψλ», ελψ νη ζπκκεηνρέο ζε άιιεο εηαηξίεο, ηεο θαο Μαλνχζε Διέλεο θαη ηεο θαο Μαλνχζε Μειίλαο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν «Μεηνρηθή χλζεζε ηεο ΑΟ Α.Ν.Δ..» Μεηνρέο πνπ θαηέρνληαη από κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Οξγάλσλ θαη ηα Αλώηεξα Γηεπζπληηθά ηειέρε πσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν «Μεηνρηθή χλζεζε», ε θα Μαλνχζε Μαξία, Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλνπζα χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο, θαηέρεη πνζνζηφ 11,62% ηνπ ζπλνιηθνχ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. Δπίζεο, ε θα. Λέγνπ ηαπξνχια, Δζσηεξηθφο Διεγθηήο, έρεη ζηελ θαηνρή ηεο 250 κεηνρέο. χκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο, δελ ππάξρνπλ άιια κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ Οξγάλσλ ή Αλψηεξα Γηεπζπληηθά ηειέρε πνπ λα θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Γθάιεο. Ηνύληνο

15 2.6 Γηνίθεζε Γηεύζπλζε Δξγαζηώλ Πξνζσπηθό Γηνηθεηηθό πκβνύιην Γηεύζπλζε Ζ ΝΗΚΟ ΓΚΑΛΖ - ΚΔΝΣΡΑ ΝΔΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ Α.Δ. δηνηθείηαη απφ Δμακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα εθηειεζηηθά θαη δχν κε εθηειεζηηθά κέιε. χκθσλα κε ην Ν. 3016/ πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη φπσο νξίδεη ην άξζξν 3, εθηειεζηηθά κέιε ζεσξνχληαη απηά πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο, ελψ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε αζρνινχληαη κε ηελ πξναγσγή φισλ ησλ εηαηξηθψλ δεηεκάησλ. Ο αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ. Αλ πξνθχςεη θιάζκα, ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ επφκελν αθέξαην αξηζκφ. πγθεθξηκέλα, επί ησλ 6 κειψλ ηνπ αλσηέξσ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε πξέπεη λα είλαη 2, φπσο θαη είλαη. Σελ 18/05/2006 ππέβαιαλ ηηο παξαηηήζεηο ηνπο ζηνλ ηφηε Πξφεδξν θ. Νηθφιαν Γθάιε νη θ.θ. Παιάδεο Γεψξγηνο ηνπ Υξπζάθε θαη Αιεμίνπ Διέλε ηνπ Ησάλλε. Σν Γ.. ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ηελ 18/05/2006 κε ην πξαθηηθφ Νν 272 ηνπο αληηθαηέζηεζε κε ηνπο θ.θ. Μαλνχζε Φψηην ηνπ Αλδξέα θαη Μαθξή Παχιν ηνπ Θεκηζηνθιή. Σελ 13/07/2006 νη θ.θ. Υαξαιακπίδεο Αλαζηάζηνο θαη Κηνθηληδφγινπ Λάδαξνο, κε εθηειεζηηθά θαη ηαπηφρξνλα αλεμάξηεηα κέιε, ππέβαιαλ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θ. Μαλνχζε Φψηην ηηο γξαπηέο παξαηηήζεηο ηνπο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Σν Γ.. ζε ζπλεδξίαζε ηνπ ηελ ίδηα εκέξα κε ην πξαθηηθφ Νν 280 ηνπο αληηθαηέζηεζε κε ηνπο θ.θ. Οπδνχλε Γεκήηξην ηνπ σηεξίνπ θαη Σζηνπιπά Γεκνζζέλε ηνπ Παλαγηψηε. Σα λέα κέιε είλαη θαη απηά κε εθηειεζηηθά θαη ηαπηφρξνλα αλεμάξηεηα κέιε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Ν. 3016/2002, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 3091/2002. Σελ 17/07/2006 ππέβαιαλ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηηο γξαπηέο ηνπο παξαηηήζεηο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο νη θ.θ. Γθάιεο Νηθφιανο ηνπ Γεσξγίνπ θαη Γακαζηψηεο Βαζίιεηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Σν Γ.. ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ πνπ έιαβε ρψξα ηελ ίδηα κέξα κε ην πξαθηηθφ Νν 281 αληηθαηέζηεζε ηα κέιε πνπ παξαηηήζεθαλ κε ηνπο θ.θ. Μαλνχζε Μαξία ηνπ Φψηηνπ θαη Καληαξά Ησάλλε ηνπ Σξηαληάθπιινπ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 18εο Ηνπιίνπ 2006 ελέθξηλε νκφθσλα θαη πακςεθεί ηελ εθινγή ησλ λέσλ κειψλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαηηεζέλησλ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ζα δηνηθήζεη ηελ εηαηξία κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ηελ 30/06/2009 (ΦΔΚ 8327/ ),είλαη ην εμήο κε ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: Μαξία Μαλνύζε ηνπ Φσηίνπ : Πξφεδξνο Γ.. θαη Γηεπζχλνπζα χκβνπινο. Γελλήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε ην 1979 θαη είλαη απφθνηηνο ηεο Ακεξηθαληθήο ρνιήο Tasis International School. Έρεη δηαηειέζεη Γηνηθεηηθφ ζηέιερνο ζηα Ηηαιηθά πνιπθαηαζηήκαηα La Standa θαη αλήθεη ζην δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο απφ ην Παύινο Μαθξήο ηνπ Θεκηζηνθιή : Αληηπξφεδξνο Γ.. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1958 θαη είλαη Πηπρηνχρνο Λνγηζηηθήο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αλψηαηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔΗ Πεηξαηά). Γξαζηεξηνπνηήζεθε επαγγεικαηηθά σο νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ θαη δηεηέιεζε πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ θαη Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ζε δηάθνξεο εηαηξίεο. Αλήθεη ζην δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο απφ ην Φώηηνο Μαλνύζεο ηνπ Αλδξέα : Μέινο Γ.. Γελλήζεθε ζηνλ Πεηξαηά ην 1949 θαη έρεη κεγαιψζεη ζηε Θεζζαινλίθε. Δίλαη Πηπρηνχρνο Μεραλνιφγνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Αλψηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (Πνιπηερληθήο ρνιήο Bologna Ηηαιίαο) θαη απφ ην 1990 δξαζηεξηνπνηήζεθε επηρεηξεκαηηθά ζην ρψξν ησλ Μ.Μ.Δ. (Σειεφξαζε: New Channel) θαη ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ (Πνιπθαηαζηήκαηα La Standa). Δπίζεο, έρεη δηαηειέζεη Μέινο Κεληξηθήο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπιφο ηνπ Γεκνηηθνχ Ραδηνθψλνπ θαη Σειεφξαζεο Θεζζαινλίθεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ΤΠΔΥΧΓΔ θαη είλαη Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Δθνπιηζηψλ Αθηνπινΐαο. Αλήθεη ζην δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο απφ ην Ηνύληνο

16 Ησάλλεο Καληαξάο ηνπ Σξηαληάθπιινπ : Μέινο Γ.. Γελλήζεθε ζηελ Λήκλν ην 1956, έρεη ζπνπδάζεη Δξγνδεγφο Μεραλνιφγνο θαη απφ ην 1984 δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά ζην εκπφξην θαη ηελ λαπηηιία. Έρεη δηαηειέζεη Πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Λήκλνπ, είλαη Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δκπνξηθνχ - Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ννκνχ Λέζβνπ θαζψο θαη Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο Λέζβνπ Λήκλνπ. Αλήθεη ζην δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο απφ ην ΜΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΜΔΛΖ: Γεκήηξηνο Οπδνύλεο ηνπ σηεξίνπ : Μέινο Γ.. Γελλήζεθε ην 1969 ζηελ Καβάια θαη είλαη Πηπρηνχρνο Αλψηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (Παηδαγσγηθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο) κε Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζηελ εθπαίδεπζε, Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. Έρεη εξγαζζεί σο Γηδάζθαινο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ην 1993 θαη έρεη δηαηειέζεη Πξφεδξνο ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Γήκνπ ακνζξάθεο. Αλήθεη ζην δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο απφ ην Σζηνπιπάο Γεκνζζέλεο ηνπ Παλαγηώηε : Μέινο Γ.. Γελλήζεθε ζην νπθιί Έβξνπ ην 1942 θαη κεγάισζε ζηε Θεζζαινλίθε. Απφ ην 1957 άζθεζε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη απφ ην 1971 έσο θαη ην 2002 αζρνιήζεθε κε δηθή ηνπ επηρείξεζε εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο ιεπθψλ εηδψλ. Αλήθεη ζην δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο απφ ην Γηεπζπληηθά ηειέρε Γηαρεηξηζηηθά θαη Δπνπηηθά Όξγαλα : Πξφεδξνο θαη Γ/λνπζα χκβνπινο Μαξία Μαλνύζε ηνπ Φσηίνπ : ζχληνκν βηνγξαθηθφ παξαηίζεηαη άλσζελ, ζηα κέιε Γ... Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Γακαζηώηεο Βαζίιεηνο : θάηνηθνο Δπαλνκήο Θεζζαινλίθεο, γελλήζεθε ην 1970 ζηε Θεζζαινλίθε θαη είλαη Πηπρηνχρνο Λνγηζηηθήο Αλψηαηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο). Πξνζειήθζε ην 1994 θαη απφ ηελ 1/1/2000 αλέιαβε Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ. Δηαηξηθέο Αλαθνηλψζεηο θαη Δμππεξέηεζε Μεηφρσλ Φσηεηλή Καξαηδά ηνπ Δπζηξαηίνπ : θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, E.Ρνζηάλ 4, γελλήζεθε ηo 1976 ζηε Γεξκαλία θαη είλαη Πηπρηνχρνο Λνγηζηηθήο Αλψηαηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο, ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο). Πξνζειήθζε ην 1998 θαη απφ ηελ 7/12/2000 αλέιαβε ππεχζπλε ηνπ Σκήκαηνο Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ. Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ηαπξνύια Λέγνπ ηνπ Αρηιιέα : θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο, Παπάθε 19, γελλήζεθε ην 1968 ζηελ Λάξηζα θαη είλαη πηπρηνχρνο Αλψηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔΦΑΑ Θεζζαινλίθεο). Πξνζειήθζε ην 1992 θαη απφ ηελ 7/12/2000 αλέιαβε Δζσηεξηθφο Διεγθηήο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο είλαη αλεμάξηεηε θαη δελ ππάγεηαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο Δηαηξίαο. Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Νηαλάο Γεώξγηνο ηνπ ηαύξνπ, Α.Μ. ΟΔΛ: 14151, Φσθίσλνο Νέγξε 3 Αζήλα. χκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο, δελ πθίζηαληαη άιια Γηεπζπληηθά ζηειέρε πιελ ησλ αλαθεξζέλησλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο Καλέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο θαη ηα δηεπζπληηθά ηεο ζηειέρε δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα πξάμεηο αηηκσηηθέο ή νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, ή είλαη αλακεκεηγκέλν ζε δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο πνπ αθνξνχλ πηψρεπζε, Ηνύληνο

17 εγθιεκαηηθή πξάμε θαη απαγφξεπζε άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, επαγγέικαηνο σο ζχκβνπινο επελδχζεσλ, δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ, εηαηξηψλ, αλάδνρνο έθδνζεο, ζηέιερνο ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξηψλ θ.ι.π. Αλαθέξεηαη πάλησο, πσο ζηνλ θ. Φψηην Μαλνχζε (Μέινο Γ..) έρεη επηβιεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε πνηλή θπιάθηζεο, ηελ νπνία εμαγφξαζε, γηα θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο αγγειηνζήκνπ δηαθήκηζεο φηαλ ε εηαηξεία ζηελ νπνία ήηαλ Πξφεδξνο (New Channel) είρε κεηαβηβαζηεί ζηνλ φκηιν Αλδξνπιηδάθε, θαη ζηνλ θν Παχιν Μαθξή (Αληηπξφεδξν Γ..) έρεη επηβιεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε πνηλή θπιάθηζεο κεηαηξαπείζα ζε ρξεκαηηθή πνηλή γηα παξάβαζε ηνπ Α.Ν. 86/67 (ΗΚΑ), πνηλή θπιάθηζεο ηξηψλ κελψλ κε ηξηεηή αλαζηνιή γηα κε θαηαβνιή εηζθνξψλ ΗΚΑ θαη ρξεκαηηθή πνηλή γηα παξάβαζε ηνπ Α.Ν. 86/67 (ΗΚΑ). Μεηαμχ ησλ κειψλ Γ.. θαη ησλ Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κέρξη θαη 2νπ βαζκνχ εμ αγρηζηείαο, εθηφο απφ ηηο εμήο : Ζ Μαξία Μαλνχζε (Πξφεδξνο Γ.. Γηεπζχλνπζα χκβνπινο) ζπλδέεηαη κε ηνλ Φψηην Μαλνχζε (κέινο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο) κε ζπγγέλεηα πξψηνπ βαζκνχ ζε επζεία γξακκή. Σελ εηαηξία εθπξνζσπεί θαη δεζκεχεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ε Πξφεδξνο θαη Γ/λνπζα ζχκβνπινο θ. Μαλνχζε Μαξία Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ηεο Σειεπηαίαο Γηεηίαο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ εθιέρζεθε κε ηελ απφ 29/6/2004 Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ (πξαθηηθφ Νν 19) θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα κε ηελ απφ 1/7/2004 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (πξαθηηθφ Νν 230) (ΦΔΚ 10067/ ) ήηαλ: Γηνηθεηηθό πκβνύιην 1/7/ /5/2006 Νηθφιανο Γθάιεο ηνπ Γεσξγίνπ Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο Δθηειεζηηθφ Μέινο Βαζίιεηνο Γακαζηψηεο ηνπ Κσλ/λνπ Αληηπξφεδξνο Δθηειεζηηθφ Μέινο Γεψξγηνο Παιάδεο ηνπ Υξπζάθε Μέινο Δθηειεζηηθφ Μέινο Διέλε Αιεμίνπ ηνπ Ησάλλε Μέινο Δθηειεζηηθφ Μέινο Αλαζηάζηνο Υαξαιακπίδεο ηνπ Θενθίινπ Αλεμάξηεην Μέινο Με εθηειεζηηθφ κέινο Κηνθηηδφγινπ Λάδαξνο ηνπ Αλαζηαζίνπ Αλεμάξηεην Μέινο Με εθηειεζηηθφ κέινο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ 18/5/2006 (πξαθηηθφ Νν 272) αλαζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαηηεζέλησλ κειψλ θ. Παιάδε Γεψξγηνπ θαη Αιεμίνπ Διέλεο θαη ήηαλ ην αθφινπζν (ΦΔΚ 3644/ ): Γηνηθεηηθό πκβνύιην 18/5/ /7/2006 Φψηηνο Μαλνχζεο ηνπ Αλδξέα Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο Δθηειεζηηθφ Μέινο Νηθφιανο Γθάιεο ηνπ Γεσξγίνπ Αληηπξφεδξνο Δθηειεζηηθφ Μέινο Μαθξήο Παχινο ηνπ Θεκηζηνθιή Μέινο Δθηειεζηηθφ Μέινο Βαζίιεηνο Γακαζηψηεο ηνπ Κσλ/λνπ Μέινο Δθηειεζηηθφ Μέινο Αλαζηάζηνο Υαξαιακπίδεο ηνπ Θενθίινπ Αλεμάξηεην Μέινο Με εθηειεζηηθφ κέινο Κηνθηηδφγινπ Λάδαξνο ηνπ Αλαζηαζίνπ Αλεμάξηεην Μέινο Με εθηειεζηηθφ κέινο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ απφ 13/07/2006 ζπλεδξίαζή ηνπ (πξαθηηθφ Νν 280) αλαζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ θ.θ. Υαξαιακπίδε Αλαζηάζηνπ θαη Κηνθηληδφγινπ Λάδαξνπ πνπ ππέβαιαλ ηηο παξαηηήζεηο ηνπο. Ζ λέα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ (ΦΔΚ 8327/ ): Ηνύληνο

18 Γηνηθεηηθό πκβνύιην 13/7/ /7/2006 Φψηηνο Μαλνχζεο ηνπ Αλδξέα Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο Δθηειεζηηθφ Μέινο Νηθφιανο Γθάιεο ηνπ Γεσξγίνπ Αληηπξφεδξνο Δθηειεζηηθφ Μέινο Μαθξήο Παχινο ηνπ Θεκηζηνθιή Μέινο Δθηειεζηηθφ Μέινο Βαζίιεηνο Γακαζηψηεο ηνπ Κσλ/λνπ Μέινο Δθηειεζηηθφ Μέινο Γεκήηξηνο Οπδνχλεο ηνπ σηεξίνπ Αλεμάξηεην Μέινο Με εθηειεζηηθφ κέινο Σζηνπιπάο Γεκνζζέλεο ηνπ Παλαγηψηε Αλεμάξηεην Μέινο Με εθηειεζηηθφ κέινο Με ην απφ 17/7/2006 πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΦΔΚ (8327/ ), ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαηηεζέλησλ κειψλ θ. Γθάιε Νηθφιανπ θαη Γακαζηψηε Βαζίιεηνπ εθιέρζεθαλ ε θα. Μαλνχζε Μαξία θαη ν θ. Καληαξάο Ησάλλεο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηακνξθψζεθε φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη παξαηίζεηαη ζηελ παξάγξαθν «Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Γηεχζπλζε» Πξνζσπηθό Ο κέζνο φξνο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είλαη: 2004 : 17 άηνκα, 2005 : 17 άηνκα θαη 2006 : 16 άηνκα. Σα παξαπάλσ άηνκα αθνξνχλ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο, εξγάηεο ζπληήξεζεο, πξνζσπηθφ καγεηξείνπ θαη θπιηθείνπ, ηαηξνχο, λνζνθφκεο, λαπαγνζψζηεο θαη ζηειέρε θαηαζθήλσζεο. Δπεηδή, φκσο, ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί πιήξσο κφλν θαηά ηελ θαινθαηξηλνχο κήλεο, νπφηε θαη ππάξρεη δήηεζε γηα θαηαζθελψζεηο, παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην έθηαθην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ε εηαηξεία θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν : ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Μφληκν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ έδξαο Δπνρηαθφ πξνζσπηθφ έδξαο Μφληκν πξνζσπηθφ θαηαζθήλσζεο ηειέρε θαηαζθήλσζεο Δξγάηεο θαηαζθήλσζεο Καζαξίζηξηεο θαηαζθήλσζεο Πξνζσπηθφ καγεηξείνπ θαηαζθήλσζεο Γηαηξνί θαηαζθήλσζεο ΤΝΟΛΟ πκκεηνρέο ησλ κειώλ ησλ Γηνηθεηηθώλ, Γηαρεηξηζηηθώλ θαη Δπνπηηθώλ Οξγάλσλ θαη ησλ Αλώηεξσλ Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ ζηελ Γηνίθεζε ή/θαη ζην Κεθάιαην άιισλ Δηαηξηώλ χκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο θαλέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ηα Γηεπζπληηθά ηεο ζηειέρε δελ ζπκκεηέρεη ζε δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα, νχηε αζθνχλ δηνηθεηηθή επηξξνή, νχηε είλαη εηαίξνη ζε άιιε εηαηξία ή λνκηθφ πξφζσπν, πιελ φζσλ αλαθέξνληαη ζην παξφλ Πιεξνθνξηαθφ εκείσκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν «Μεηνρηθή χλζεζε ηεο ΑΟ Α.Ν.Δ..» θαη ζηελ παξάγξαθν 3.7 «πκκεηνρέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ Ηνύληνο

19 Οξγάλσλ θαη ησλ Αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ηειερψλ ηεο ΑΟ Α.Ν.Δ.. ζηελ Γηνίθεζε ή/θαη ζην Κεθάιαην άιισλ Δηαηξηψλ» (ζπκκεηνρέο ηεο θαο Μαξίαο Μαλνχζε (Πξφεδξνο Γ.. Γηεπζχλνπζα χκβνπινο), ηνπ θ. Παχινπ Θ. Μαθξή (Αληηπξφεδξνο Γ..), ηνπ θ. Φψηηνπ Μαλνχζε (Μέινο Γ..), ηνπ θ. Ησάλλε Καληαξά (Μέινο Γ..) θαη ηνπ θ. Οπδνχλε Γεκήηξηνπ (Με Δθηειεζηηθφ θαη Αλεμάξηεην Μέινο Γ..)). Σέινο, ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δηαηξίαο, βεβαηψλνπλ πσο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην αμίσκα ηνπο δελ δεκηνπξγνχλ ζην πξφζσπφ ηνπο νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε κε ηδησηηθά ηνπο ζπκθέξνληα ή άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ηνύληνο

20 2.8 Οξγαλόγξακκα 2.9 πλδεδεκέλεο εηαηξείεο χκθσλα κε δήισζε ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ ζπγγελείο εηαηξίεο θαη ινηπά ζπλδεφκελα κέξε ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24, πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.7 «πκκεηνρέο ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ Οξγάλσλ θαη ησλ Αλψηεξσλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ ζηελ Γηνίθεζε ή/θαη ζην Κεθάιαην άιισλ Δηαηξηψλ». Ηνύληνο

21 2.10 Απνινγηζηηθά Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηεο Δηαηξείαο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Απνηειεζκάησλ Σα κεγέζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηηο πεξηφδνπο 2004, 2005 θαη 2006 απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : Νίθνο Γθάιεο Κέληξα Νεόηεηαο & Πξνζηαζίαο Δλειίθσλ Α.Δ. Πνζά ζε Υηι κελν κελν Κύθινο εξγαζηώλ 1,304 1,399 1,251 1,398 1,248 Κόζηνο πσιεζέλησλ 993 1,161 1,013 1, Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) (% ζηνλ Κύθιν Δξγαζηώλ) 23.9% 17.0% 19.0% 26.4% 26.0% Άιια έζνδα ύλνιν Έμνδα δηνηθήζεσο (% ζηνλ Κύθιν Δξγαζηώλ) 16.6% 20.1% 24.2% 14.0% 17.5% Έμνδα δηαζέζεσο (% ζηνλ Κύθιν Δξγαζηώλ) 14.6% 15.5% 12.4% 14.4% 11.1% Άιια έμνδα (% ζηνλ Κύθιν Δξγαζηώλ) 1.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% ύλνιν Δμόδσλ (% ζηνλ Κύθιν Δξγαζηώλ) 32.6% 35.7% 36.6% 28.4% 28.6% Κέξδε / (δεκηέο) πξό θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνη/ζκάησλ (% ζηνλ Κύθιν Δξγαζηώλ) -5.9% -14.9% -14.1% 1.4% 0.8% Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα - θαζαξά (% ζηνλ Κύθιν Δξγαζηώλ) 0.3% 0.5% 0.3% 0.4% 0.2% Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ (% ζηνλ Κύθιν Δξγαζηώλ) -5.6% -14.4% -13.9% 1.8% 1.0% Μείνλ θόξνη Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (% ζηνλ Κύθιν Δξγαζηώλ) -9.6% -16.7% -12.2% -0.4% 0.8% Καηαλέκνληαη ζε: Μεηόρνπο Δηαηξείαο Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο ηαζκηζκέλνο αξηζκόο Μεηνρώλ 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 Κέξδε / (δεκηέο)κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε ) Μέξηζκα αλα κεηνρή Ηνύληνο

22 Αλάιπζε εκαληηθώλ Πιεξνθνξηώλ Ηζνινγηζκώλ Οη ηζνινγηζκνί ηεο εηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: Νίθνο Γθάιεο Κέληξα Νεόηεηαο & Πξνζηαζίαο Δλειίθσλ Α.Δ. Πνζά ζε Υηι κελν κελν ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2,850 2,742 2,861 2,742 2,648 πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπά ζηνηρεία Με Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ ύλνιν Με θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 2,881 2,772 2,912 2,772 2,676 (έμνδα εγθαηαζηάζεσο) ύλνιν Απνζεκάησλ Απαηηήζεηο από πειάηεο ,137 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο ύλνιν Υξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρ Σακηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ύλνιν Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 1,155 1,033 1,153 1,033 1,549 ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 4,036 3,806 4,065 3,806 4,225 ΠΑΘΗΣΙΚΟ Μεηνρηθό (Δθδνζέλ) θεθάιαην 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 Κεθάιαην ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά (δηάθνξα) Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο 1,041 1,041 1,192 1,041 1,041 Απνηειέζκαηα εηο λένλ Καζαξή Θέζε κεηόρσλ Δηαηξείαο 3,819 3,585 3,584 3,585 3,595 Ίδηεο Μεηνρέο Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο ύλνιν Καζαξήο Θέζεο 3,819 3,585 3,584 3,585 3,595 Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδόκελνπο Λνηπέο πξνβιέςεηο Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ύλνιν Μαθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Βξαρππξόζεζκα δάλεηα Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο Βξαρππξνζ. ππνρξεώζεηο ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ύλνιν Τπνρξεώζεσλ ύλνιν Παζεηηθνύ 4,036 3,806 4,065 3,806 4,225 Ηνύληνο

23 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Σακεηαθώλ ξνώλ Νίθνο Γθάιεο Κέληξα Νεόηεηαο & Πξνζηαζίαο Δλειίθσλ Α.Δ. Πνζά ζε Υηι κελν κελν Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Κέξδε πξν θόξσλ Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Πξνβιέςεηο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Λνηπέο κε ηακηαθέο θηλήζεηο Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 0 0 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεη Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) Μείνλ: Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα Καηαβεβιεκέλνη θόξνη ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ Σόθνη εηζπξαρζέληεο Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα Λνηπά ζηνηρεία Δπελδπηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) Μεξίζκαηα πιεξσζέληα Λνηπά ζηνηρεία Υξεκαηνδνηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) Καζαξή αύμεζε (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + ( Ηνύληνο

24 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Σακεηαθά δηαζέζηκα λέσλ ή εμεξρόκελσλ ηεο ελνπνίεζεο εηαηξηώλ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθ. γηα ηηο Μεηαβνιέο ηεο Καζαξήο Θέζεο Νίθνο Γθάιεο Κέληξα Νεόηεηαο & Πξνζηαζίαο Δλειίθσλ Α.Δ. Πνζά ζε Υηι κελν κελν Καζαξή ζέζε έλαξμεο πεξηόδνπ 3,944 3,819 3,585 3,819 3,585 Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε Κέξδε / (δεκηέο) πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο Αγνξέο / (πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο Μεηαηξνπήο Λνηπέο θηλήζεηο Καζαξή ζέζε ιήμεο πεξηόδνπ 3,819 3,585 3,584 3,813 3, πκπεξάζκαηα από ηελ σο ηώξα δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξίαο Σν λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο ΓΚΑΛΖ, ηνλ Μάην ηνπ 2006, δηαπίζησζε φηη ν θιάδνο ησλ θαηαζθελψζεσλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εκθαλίδεηαη θνξεζκέλνο αθ ελφο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ λα θαιχςνπλ επαξθψο ηελ δαπάλε θηινμελίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο ζηηο θαηαζθελψζεηο θαη αθ εηέξνπ ιφγσ ηεο ίδξπζεο πνιιψλ θαηαζθελψζεσλ, κηθξήο ζπλήζσο δπλακηθφηεηαο, ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επξεία δηαζπνξά ησλ πειαηψλ. Ο θνξεζκφο ηνπ θιάδνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ζπλερή κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο, παξά ην γεγνλφο φηη δηαζέηεη ηφζν ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία φζν θαη κία απφ ηηο αξηηφηεξα νξγαλσκέλεο θαηαζθελψζεηο ζηελ Διιάδα. Ο ζπλερήο πεξηνξηζκφο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ήηαλ ε αηηία πνπ ε κεηνρή ηεο εηαηξίαο απφ ηελ εληάρζεθε ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ κε ρακειή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, έσο θαη ηελ , νπφηε ηέζεθε ζηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ ππφ επηηήξεζε κεηνρψλ, ιφγσ αξλεηηθψλ πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) πνπ παξνπζίαζε θαηά ηελ ρξήζε Ζ λέα δηνίθεζε επέηπρε, πάλησο, πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ΓΚΑΛΖ, κε απνηέιεζκα ε εηαηξία γηα ηελ ρξήζε ηνπ έηνπο 2006, παξά ηελ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θαηά 10,58 %, λα επαλέιζεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαπίζησζε φηη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο εηαηξίαο απνθιεηζηηθψο θαη κφλν ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθελψζεσλ δελ είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη ηελ εηαηξία ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, θάηη πνπ φκσο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ επέθηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πέξα απφ ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθελψζεσλ θαη ηε ζχλαςε ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ή αθφκα θαη ηε ζπγρψλεπζε κε εηαηξία άιινπ θιάδνπ. Έηζη, νδεγήζεθε ζηελ πηνζέηεζε σο ζηξαηεγηθήο επηινγήο ζηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο, πνπ πξνηείλεη, πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 3/6/2007 λα πξαγκαηνπνηεζεί δηακέζνπ ηεο, ελ εμειίμεη, ζπγρψλεπζήο ηεο δηα απνξξφθεζεο ηεο εηαηξίαο «ΑΟ Α.Ν.Δ..». Ηνύληνο

ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΙΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΙΣΖΡΙΟ ΑΘΖΝΧΝ 1.900.000 ΝΔΧΝ, ΚΟΙΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ Α.Δ.

ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ Α.Δ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ Α.Δ. ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Γηα ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε Γεκφζηα Πξνζθνξά ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α A. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 ΗΝΗ Δ. ΣΑΡΕΖΘΟΑΛΗΩΡΝ - ΑΙΔΟΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΡΟΛΑΒΝ Α.Δ. ΔΡΖΠΗΝ ΓΔΙΡΗΝ ΣΟΖΠΖΠ 2006 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο 5/204/14.11.2000 ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο, θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. Γ.Δ.ΜΖ.: 303401000 ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 2836/06/B/86/48 ΔΓΡΑ: Λ.Μεζνγείσλ 2-4, Πχξγνο Αζελψλ ΠINAKA

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ

Διαβάστε περισσότερα