ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%) Απαιτούμενη απαρτία οποιοδήποτε ποσοστό Α Επαναληπτικής Γ.Σ.: Απαιτούμενη 50% + 1 των εκπροσωπουμένων ψήφων πλειοψηφία: (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών, τον πίνακα μεταβολών ιδίων κεφαλαίων καθώς και τις επεξηγηματικές σημειώσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 23 Μαρτίου Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση των εξωτερικών Ελεγκτών της 23 Μαρτίου 2009 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσαν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χρήσης του

2 Σε μια ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία, ο Όμιλος κατάφερε να παραμείνει στην κερδοφορία και να διατηρήσει την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητά του. Τα Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 652 εκ., μετά τη δημιουργία επιπρόσθετων προληπτικών δανειακών προβλέψεων 240 εκ. για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μελλοντικών ζημιών. Εξαιρουμένων των επιπρόσθετων δανειακών προβλέψεων, τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν σε 836 εκ., υψηλότερα κατά 3% από τα 815 εκ. το Η «Νέα Ευρώπη» συνεισέφερε 137 εκ. στα συνολικά κέρδη του Ομίλου, αυξημένα κατά 88% από τα 73 εκ. το Τα Καθαρά Έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 19% σε σχέση με το 2007 και το Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου ανήλθε σε 3,17% Ο δείκτης Κόστους προς Έσοδα παρέμεινε στο 40% για τις εργασίες στην Ελλάδα, ενώ βελτιώθηκε σημαντικά στη Νέα Ευρώπη σε 64% από 76% το 2007 και σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκε στο 47,8%. Η μέση Απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 16%. Ο δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε σε 122,2% από 126,2% το Ο proforma 1 δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώνεται στο 12,4% με το δείκτη Core Tier 1 στο 10,0% 1 Συμπεριλαμβανομένων των νέων προνομιούχων μετοχών που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει του νόμου 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας. 2

3 Προτεινόμενο μέρισμα και Διανομή Κερδών Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τα ακόλουθα: Να μην διανεμηθεί μέρισμα με τη μορφή μετρητών. Σύμφωνα με τους νόμους 3723/2008 και 3756/ , τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας δεν δύνανται να διανείμουν μέρισμα με τη μορφή μετρητών στους μετόχους τους για την χρήση Διανομή μερίσματος με τη μορφή μετοχών. Προτείνεται η διανομή μετοχών, στους μετόχους της Τράπεζας (Θέμα 2ο της Ημερήσιας Διάταξης) Διανομή κερδών στο προσωπικό. Δεν θα πραγματοποιηθεί διανομή κερδών στους υπαλλήλους, τα διευθυντικά στελέχη και την Διοίκηση της Τράπεζας. Διάθεση μετοχών στο χαμηλόβαθμο προσωπικό της Τράπεζας. 2,1 εκ. θα διατεθούν για την διάθεση δωρεάν μετοχών στο χαμηλόβαθμο προσωπικό της Τράπεζας, με ανώτατο όριο τις 250 μετοχές ανά άτομο (Θέμα 3ο της Ημερήσιας Διάταξης). Μεταφορά 11,8 εκ. στον λογαριασμό τακτικού αποθεματικού (μη διανεμόμενα κέρδη). 3

4 2. Διανομή μερίσματος υπό μορφή μετοχών, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%) Απαιτούμενη απαρτία οποιοδήποτε ποσοστό Α Επαναληπτικής Γ.Σ.: Απαιτούμενη 50% + 1 των εκπροσωπουμένων ψήφων πλειοψηφία: (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διανεμηθεί μέρισμα με τη μορφή δωρεάν μετοχών συνολικού ποσού 31,262,559. Αφού πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου, το απομένον ποσό θα κεφαλαιοποιηθεί και θα εκδοθούν νέες μετοχές, οι οποίες θα διανεμηθούν με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 98 παλαιές. Συνολικά θα διανεμηθούν 10,231,383 μετοχές και θα πραγματοποιηθεί ανάλογη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 28,136, Κατόπιν της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης, και μετά την απαιτούμενη έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκτιμάται ότι οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα περίπου έξι εβδομάδες αργότερα (γύρω στις 30 Ιουλίου 2009), και οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στο Χ.Α περίπου μία εβδομάδα αργότερα. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν όταν οριστικοποιηθούν. Κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των ανωτέρω μετοχών, η τιμή της μετοχής θα αναπροσαρμοστεί αντιστοίχως με πολλαπλασιασμό της τιμής κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας επί 98/100 (για παράδειγμα, εάν η τιμή κλεισίματος της προηγούμενης της έναρξης διαπραγμάτευσης ημέρας είναι 10 ανά μετοχή, 10x98/100=9,80, κατά συνέπεια η τιμή ανοίγματος θα είναι 9,80). Οι μέτοχοι θα εξουσιοδοτήσουν το Δ.Σ. να αποφασίσει τις λεπτομέρειες της εν λόγω εισαγωγής και ιδιαίτερα τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν την πώληση και τη διευθέτηση (διανομή του προϊόντος της πώλησης στους δικαιούχους) των κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από την συγκεκριμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά τις αποφάσεις αυτές. Λόγω της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, το άρθρο 5 του Καταστατικού θα τροποποιηθεί αντιστοίχως. 4

5 3. Διάθεση δωρεάν μετοχών στο χαμηλόβαθμο προσωπικό της Τράπεζας, με ανώτατο όριο τις 250 μετοχές ανά άτομο, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%) Απαιτούμενη απαρτία οποιοδήποτε ποσοστό Α Επαναληπτικής Γ.Σ.: Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) Κάθε χρόνο, η Τράπεζα διαθέτει δωρεάν μετοχές στο χαμηλόβαθμο προσωπικό, με γνώμονα τη θετική συμβολή, που είχαν και αναμένεται να συνεχίσουν να έχουν, στα αποτελέσματα της Τράπεζας. Αυτόν τον χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης προτείνει τη διάθεση έως 772,330 συνολικά δωρεάν μετοχών (0.1464% του μετοχικού κεφαλαίου), σε περίπου 4,650 χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της Τράπεζας 2. Οι μετοχές, που θα διανεμηθούν, στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε μέλος του χαμηλόβαθμου προσωπικού της Τράπεζας, δεν θα ξεπερνούν τις 250. Η Επιτροπή Ανταμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται την κατανομή των μετοχών με κριτήριο επιλογής και κατανομής την απόδοση κάθε υπαλλήλου, η δε κατανομή αυτή θα εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εξουσιοδοτήσεώς του από τη Συνέλευση. Οι μετοχές έχουν συνολική ονομαστική αξία μέχρι του ποσού των 2,123, και θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους φορολογημένων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 και τη φορολογική νομοθεσία. Λόγω της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, το άρθρο 5 του Καταστατικού θα τροποποιηθεί αντιστοίχως. 2 Για τη χρήση 2007, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 8 ης Απριλίου 2008 είχε εγκρίνει την διάθεση δωρεάν μετοχών στους διευθυντές του Ομίλου, τη Διοίκηση και το προσωπικό. 5

6 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%) Απαιτούμενη απαρτία οποιοδήποτε ποσοστό Α Επαναληπτικής Γ.Σ.: Απαιτούμενη 50% + 1 των εκπροσωπουμένων ψήφων πλειοψηφία: (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εξωτερικών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Σημείωση: Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάλληλοι της Τράπεζας που ψηφίζουν ως πληρεξούσιοι μετόχων μπορούν να ψηφίσουν την απαλλαγή του Δ.Σ. μόνο όταν είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι από τους μετόχους. 5. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής της. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%) Απαιτούμενη απαρτία οποιοδήποτε ποσοστό Α Επαναληπτικής Γ.Σ.: Απαιτούμενη 50% + 1 των εκπροσωπουμένων ψήφων πλειοψηφία: (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να επανεκλεγεί τακτικός ελεγκτής η εταιρεία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία». Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 6

7 6. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%) Απαιτούμενη απαρτία οποιοδήποτε ποσοστό Α Επαναληπτικής Γ.Σ.: Απαιτούμενη 50% + 1 των εκπροσωπουμένων ψήφων πλειοψηφία: (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) Κατά τη διάρκεια του 2008, καταβλήθηκαν, σύμφωνα με προηγούμενες εγκρίσεις Γενικών Συνελεύσεων, αμοιβές στα κατωτέρω πλήρως απασχολούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών καθώς και για πρόσθετες υπηρεσίες (πέραν των καθηκόντων τους ως μελών): 1. Νικήτας Ξενοφών του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος (Πρόεδρος) 2. Μπίμπας Αντώνιος του Γεωργίου, μη-εκτελεστικό μέλος 3. Νανόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος (Διευθύνων Σύμβουλος) 4. Καραμούζης Νικόλαος του Βασιλείου, εκτελεστικό μέλος (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Wholesale Banking) 5. Κολακίδης Μιχαήλ του Ηρακλή, εκτελεστικό μέλος (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων) 6. Μπαλλής Βύρων του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Retail Banking) 7. Παυλίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος (Γενικός Διευθυντής - Επικεφαλής Εργασιών Τεχνολογίας & Οργάνωσης) Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2008, καταβλήθηκαν αμοιβές στα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με προηγούμενες εγκρίσεις Γενικών Συνελεύσεων: 1. Εφραίμογλου Λάζαρος του Δημητρίου, μη-εκτελεστικό μέλος (Β Αντιπρόεδρος) 2. Λορεντζιάδης Σπυρίδων του Λουδοβίκου-Λούη, ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Κινδύνων 3. Τριδήμας Παναγιώτης του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών. Συνολικά, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του 2008, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει καθαρές αποδοχές ύψους , 40% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες αποδοχές κατά τη διάρκεια του

8 Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εγκριθούν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2008 στα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ανταμοιβών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει για το 2009 τα εξής: τη διατήρηση των ετήσιων αμοιβών για τα μη εκτελεστικά μέλη, για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Κινδύνων και της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών. Σημείωση: Μέλη του ΔΣ, τα οποία συνδέονται με το EFG Group καθώς και όλα τα πλήρως απασχολούμενα μέλη παραιτούνται των ανωτέρω αμοιβών. Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου παραιτείται των αμοιβών του υπέρ του τελευταίου. να καταβληθεί στον κ. Σπυρίδωνα Λορεντζιάδη, αμοιβή ύψους 12,844 ανά χώρα απασχόλησης, για την από εκτέλεση των καθηκόντων του στην Πολωνία και Ουκρανία, ως μέλους του Supervisory Board να καταβληθεί στον κ. Σπυρίδωνα Λορεντζιάδη, αμοιβή ύψους 19,266 ανά χώρα απασχόλησης, για την από εκτέλεση των καθηκόντων του στην Πολωνία και Ουκρανία, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου να μην υπάρξει μεταβολή μισθών και λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε πλήρως απασχολούμενα μέλη. Όλοι οι μισθοί και οι αμοιβές των μελών του ΔΣ είναι σύμφωνες με τις ρυθμίσεις του Νόμου 3723/

9 Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπές Εκτελεστικοί Σύμβουλοι Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή Κινδύνων Ξενοφών Κ. Νικήτας Επιτροπή Ανταμοιβών Νικόλαος Κ. Νανόπουλος Βύρων Ν. Μπαλλής Μιχάλης Η. Κολακίδης Πρόεδρος Νικόλαος Β. Καραμούζης Νικόλαος Κ. Παυλίδης Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι Επιτροπή Ανωτάτων Στελεχών 'Αννα Μαρία Λουίζα Ι. Λάτση Λάζαρος Δ. Εφραίμογλου Φώτιος Σ. Αντωνάτος Αντώνιος Γ. Μπίμπας Emmanuel Leonard C. Bussetil Πρόεδρος Πρόεδρος Γεώργιος Κ. Γόντικας Δρ. Σπύρος Ι. Λάτσης Δρ. Περικλής Π. Πεταλάς Πρόεδρος Δαμιανός Ν. Δαμιανός Μη Εκτελεστικοί Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Σπύρος Λ. Λορεντζιάδης Αντιπρόεδρος Δρ. Παναγιώτης Β. Τριδήμας 9

10 7. Έκδοση εξαγοράσιμου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 500 εκατομμύρια ευρώ για ιδιωτική τοποθέτηση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου (67% περίπου) Απαιτούμενη απαρτία Α Επαναληπτικής Γ.Σ.: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη απαρτία Β Επαναληπτικής Γ.Σ.: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπουμένων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) Η Eurobank, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009, βελτίωσε οργανικά τον δείκτη των κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων της (Core Tier I) σε 8,6% από 8,0%. Η επιτυχία αυτή βασίστηκε στη κερδοφορία του τριμήνου, στη μείωση των κινδύνων που έχει αναλάβει η Τράπεζα καθώς και σε σειρά άλλων πρωτοβουλιών. Πέραν της οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων βάσει της συνεχούς κερδοφορίας, η Eurobank προτίθεται τα επόμενα δύο έτη να εκμεταλλευτεί βελτιούμενες συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση Tier I υβριδικών τίτλων έως 500 εκατομμύρια οι οποίοι προσμετρώνται στα βασικά ίδια κεφάλαιά της, με σκοπό την αποπληρωμή άλλων εποπτικών κεφαλαίων και την περαιτέρω αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας, όταν το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες και κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων. Οι τίτλοι αυτοί θα είναι αόριστης διάρκειας, θα έχουν σταθερή ετήσια απόδοση και η Τράπεζα θα έχει δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς μετά τον πέμπτο χρόνο, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην περίπτωση που η Τράπεζα δεν εξαγοράσει τους τίτλους, οι επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα μετά το πέμπτο έτος να μετατρέψουν τους υβριδικούς τίτλους που κατέχουν σε μετοχές Eurobank με προκαθορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Η έκδοση των εξαγοράσιμων μετατρέψιμων τίτλων θα γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού. Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την έκδοση εξαγοράσιμου, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους όρους της έκδοσης, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, κατά την περίοδο της έκδοσης. 10

11 8. Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας για την παροχή δυνατότητας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 του κ.ν. 2190/1920. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%) Απαιτούμενη απαρτία οποιοδήποτε ποσοστό Α Επαναληπτικής Γ.Σ.: Απαιτούμενη 50% + 1 των εκπροσωπουμένων ψήφων πλειοψηφία: (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου) Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή της δυνατότητας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας (π.χ. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μόνο μετοχών), σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 του κ.ν. 2190/1920. Η τροπολογία αυτή δεν αλλάζει την απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται για την έγκριση της εν λόγω αύξησης. Σχέδιο τροποποίησης των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της Τράπεζας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). 9. Επικύρωση του ορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ν. 3723/2008 Κατόπιν της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 12 Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας(Ν.3723/2008), το Υπουργείο Οικονομικών, όρισε την 16η Μαρτίου 2009 τον κ. Δαμιανό Δαμιανού, ως εκπρόσωπο της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (απόφαση Νο.698/ ). Το Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του στις όρισε τον κ. Δαμιανό Δαμιανού ως πρόσθετο μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 3723/2008. Το Δ.Σ προτείνει την επικύρωση από την Γενική Συνέλευση του ορισμού αυτού. 11

12 Η Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΠΑΡΤΙΑΣ, ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» (ΑΙΘΟΥΣΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΛΑΤΣΗΣ»), ΛΕΩΦ. ΑΜΑΛΙΑΣ 20, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 12

13 ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Οι μέτοχοι που δεν επιθυμούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ασκήσουν τα μετοχικά τους δικαιώματα και να ψηφίσουν (βλ. παράρτημα 1 & 2) μέσω πληρεξουσίου (βλ. παράρτημα 3). 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΩΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Έντυπο πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε έντυπη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ ) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.) και να καταθέσουν στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας ή στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ: ), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας. Αποτελεί πάγια πρακτική η Γενική Συνέλευση να αποδέχεται την συμμετοχή των μετόχων που δεσμεύουν τις μετοχές τους τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (και της τυχόν μετ αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης) ΘΕΜΑ 1ο: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών. ΜΟΝΟ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΘΕΜΑ 2ο: Διανομή μερίσματος υπό μορφή μετοχών, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης. ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση δωρεάν μετοχών στο χαμηλόβαθμο προσωπικό της Τράπεζας, με ανώτατο όριο τις 250 μετοχές ανά άτομο, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. ΘΕΜΑ 4o: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής της. ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Έκδοση εξαγοράσιμου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 500 εκατομμύρια ευρώ για ιδιωτική τοποθέτηση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας για την παροχή δυνατότητας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 του κ.ν. 2190/1920. Επικύρωση του ορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ν. 3723/2008 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Ο υπογράφων Mέτοχος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Διεύθυνση / Έδρα Αριθ. Τηλεφώνου Αριθμός Μετοχών Αριθμός μερίδας ΣΑΤ Αριθμός λογαριασμού αξιών Χειριστής με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την ( 1 ) κ. Ξενοφώντα Νικήτα, ή σε περίπτωση κωλύματος, τον κ. Νικόλαο Νανόπουλο, ή σε περίπτωση κωλύματος, τον κ. Νικόλαο Καραμούζη, ή σε περίπτωση κωλύματος, τον κ. Μιχαήλ Κολακίδη, ή σε περίπτωση κωλύματος, τον κ. Βύρωνα Μπαλλή, ή σε περίπτωση κωλύματος, την κ. Πόλα Χατζησωτηρίου κ., ή σε περίπτωση κωλύματος, τον / την κ.. να με αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει επ ονόματι και για λογαριασμό μου, για όλες τις /... μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Τράπεζας, που θα συνέλθει την 19η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», Πλατεία Συντάγματος, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, κατά την Α Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως ( 2 ): ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ή: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (συνοπτική περιγραφή 3 ) ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών. 2. Διανομή μερίσματος υπό μορφή μετοχών, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης Διάθεση δωρεάν μετοχών στο χαμηλόβαθμο προσωπικό της Τράπεζας, με ανώτατο όριο τις 250 μετοχές ανά άτομο. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής της. 6. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/ Έκδοση εξαγοράσιμου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 500 εκατομμύρια ευρώ για ιδιωτική τοποθέτηση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. 8. Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας για την παροχή δυνατότητας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας. 9. Επικύρωση του ορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αθήνα, (ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) (ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) (υπογραφή) (υπογραφή) 1 Παρακαλούμε σημειώστε με ένα την επιλογή σας. 2 Παρακαλούμε σημειώστε με ένα την ψήφο σας. Ειδικά για το 4 ο θέμα σε περίπτωση που εξουσιοδοτηθεί μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλος της Τράπεζας, πρέπει να δοθεί συγκεκριμένη οδηγία, διαφορετικά το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να απέχει της ψηφοφορίας. 3 Συνοπτική περιγραφή θεμάτων Ημερησίας Διάταξης της Πρόσκλησης, που δημοσιεύθηκε στις 28/5/2009 και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). 16

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη, 27 Ιουνίου 2013, ώρα 11 π.µ. Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93, Αθήνα Σελίδα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης... 3 2. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, ώρα 11:00 π.µ. Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αµαλίας 20 Σελίδα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης... 3... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

26 2015 2. 3. 2015. 2014. 5

26 2015 2.       3.          2015. 2014. 5 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν

Διαβάστε περισσότερα

28 2014 1. 2013. 4

28 2014 1.    2013. 4 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014, ώρα 10 π.µ. Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αµαλίας 20 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη από το νόµο απαρτία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/30.4.2007 Περιεχόμενα I. Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/30.4.2007 Περιεχόµενα I. ηλώσεις των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" την 15.06.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556 / 2007 ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 34192/06/B/95/2 Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επικεφαλής Retail Banking Products and Non-Performing Loans

επικεφαλής Retail Banking Products and Non-Performing Loans ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη, 28 Απριλίου 2015, ώρα 10 π.µ. Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αµαλίας 20 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη από το νόµο απαρτία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα